La lletra de cançons tradicionals i cants religiosos gal·lesos

http://www.kimkat.org/amryw/canu_1_mynegai_0059c.htm

0001 Yr Hafan / Portada o sinó Google kimkat0001

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web  o sinó Google kimkat0008c

..............................Y Tudalen Hwn / This Page

 

 


 (delw 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website


Caneuon gwerin ac emynau yn Gymráeg
Cançons populars i cants religiosos en llengua gal·lesa

 

Y MYNEGAI / ÍNDEX 

1852c Ein llyfr ymwelwyr / EL NOSTRE LLIBRE DE VISITANTS

Archwiliwch y wefan hon
CERQUEU AQUEST WEB
---
Adeiladwaith y wefan
MAPA DEL WEB
---
Beth sydd yn newydd?
QUÈ HI HA DE NOU?

 

4703
(delw 4703)


 
 

1) Y CANEUON yn nhrefn y wyddor / LES CANÇONS per ordre alfabètic

Dyma i chi'r geiriau i dri-deg-pump o ganeuon ac emynau Cymráeg.
Aquí teniu la lletra de trenta-cinc cançons i cants religiosos gal·lesos. La majoria no tenen traducció complerta encara; algunes tenen una traducció literal.

Mae i ambell un drosiad rhannol i'r Gataloneg - nes ymláen gobeithiwn ychwanegu'r cyfieithiad llawn ar ddiwedd pob un.

Esperem afegir una traducció complerta amb explicacions gramàtiques més endavant.

 

 ::   ::  :: RHIF Y Gân Número del cançó :: TEITL / TÍTOL :: té text amb pronunciació? :: té traducció?  :: té apunts gramàtics? :: té enllaç amb webs que ténen un fitxer MIDI d'aquesta cançó?

 :: 0201c :: Ar Hyd y Nos   :: 1 :: [ar hiid ø NOOS] = durant tota la nit  (carol nadalenca)  ::   :: traducció  ::   :: MIDI

 :: 0163c :: Ar Lan y Môr  :: 2 :: [ar lan ø MOOR] = 'a la vora del mar' (cançó tradicional)  :: pronunciació :: traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0067c :: Bendigedig Fyddo’r Iesu  :: 14 :: [ben-di-GEE-dig VØ-dhor YE-si] = 'que sigui beneït Jesucrist' (cant religiós)  ::   :: traducció  ::   ::  

 :: 0070c :: Bing Bong Be  :: 18 :: [bing bong BEE] (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  

 :: 0072c :: Bugeilio’r Gwenith Gwyn  :: 21 :: [bi-GEIL-yor GWEE-nith GWIN]  ('vigilar el blat blanc') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0074c :: Calon Lân   :: 16 :: [ka-lon LAAN] ('cor net/pur') (cant religiós)  ::   ::   ::   ::  MIDI

 :: 0078c :: Cân y Cardi  :: 24 :: [kaan ø KAR-di] ('cançó de l'home de la comarca de Ceredigion')  (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0274c :: Cwm Rhondda  :: 23 :: [kum RHON-dha] ('la vall del riu Rhondda') (cant religiós)  ::   :: traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0130c :: Cyfri’r Geifr  :: 22 :: [kø-vrir GEI-vir] ('comptar les cabres') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0970c :: Dacw ’Nghariad :: 9 :: [DA ku NGHAR-yad] = ('allà hi ha la meva estimada') (cançó tradicional) ::   ::   ::   ::  

 :: 0313c :: Defaid Wiliam Morgan :: 17 :: [DEE-ved WIL-yam MOR-gan] ('les ovelles d'en Wiliam Morgan')  (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0408c :: Dafydd y Garreg Wen  :: 3 :: [DAA-vidh ø GA-reg WEN] ('en David de la Roca Blanca') (cançó tradicional) ::   ::   ::   :: MIDI

 :: 0151c :: Ffarwel Fo i Chi Unwaith  :: 19 :: [FAR-wel vo i khii IN-weth]  ('Passi-ho bé una vegada') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0152c :: Fflat Huw Puw  :: 4 :: [flat hiu PIU]  ('la barca d'en Hug fill d'en Hug') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0168c :: Gwenno Penygelli  :: 25 :: [gwe-no pe-nø-GE-lhi] ('Gwenno (nom de noia) de la masia de Penygelli (vora del bosc)') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  

 :: 0195c :: Hen Ferchetan  :: 31 :: [heen ver-KHE-tan]  ('la solterona') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  :: apunts gramàtics ::  

 :: 0196c :: Hen Wlad Fy Nhadau  :: 6 :: [heen wlaad vø NHAA-dai] ('antic país dels meus avantpassats') (l'himne nacional de Gal·les)  ::   :: traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0199c :: Hob y Deri Dando  :: 12 :: [hob ø de-ri DAN-do] ('el pernil penjat de la biga de roure') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  MIDI

 :: 0073c :: I Galfaria trof fy wyneb  :: 32 :: [i gal-VAR-ya troov vø UI-neb] ('A Calvari em giro la cara') (cant religiós)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0516c :: Llwyn Onn  :: 13 :: [lhuin ON] (cançó tradicional) ::   ::   ::   ::  MIDI

 :: 0211c :: Lawr ar Lan y Môr  :: 36 :: [laur ar la-nø-MOOR] ('allà baix a vora mar') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  

 :: 0211c :: Lawr ar Lan y Môr  :: 36 :: [laur ar la-nø-MOOR] ('allà baix a vora mar') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  

 :: 0306c :: Mae gen i Dipyn o Dy Bach Twt  :: 28 :: [mai ge-ni DI-pin o dii baakh TUT] ('tinc una caseta petita') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0150c :: Mae 'Nghariad i'n Fenws  :: 37 :: [main NGHAR-yad in VEE-nus]  ('La meva amor és una Vènus') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0229c :: Migildi Magaldi   :: 29 :: [MI-gil-di MA-gil-di] (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0230c :: Milgi Milgi  :: 8 :: [mil-gi MIL-gi] ('llebrer llebrer') (cançó tradicional)  ::   :: traducció  ::   ::  

 :: 0233c :: Moliannwn  :: 30 :: [mo-li-A-nun]  ('lloem') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0244c :: Nant y Mynydd  :: 26 :: [nant ø MØ-nidh] ('la riera de la muntanya')  (poema musicat)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0169c :: Rhyfelgyrch Gwyr Harlech  :: 27 :: [rhø-VEL-girkh gwiir HAR-lekh]  ('incursió dels homes de Harlech (poble del nord-oest)') (àntem de marxa)  ::   ::  traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0276c :: Rownd yr Horn  :: 33 :: [round ø HORN]  ('per davant del Cabo de Hornos')  (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0258c :: Rw i'n Caru Merch o Blwyf Penderyn  :: 35 :: [ruin KAA-ri merkh o bluiv pen-DEE-rin]  ('estic enamorat d'una noia de la parròquia de Penderyn') (cançó tradicional)  ::   ::  traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0290c :: Sosban Fach  :: 10 :: [so-span VAAKH]  ('la petita paëlla') (cançó tradicional)  ::   ::  traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0227c :: Ton y Melinydd  :: 34 :: [ton ø me-LII-nidh]  ('cancó del moliner') (cançó tradicional)  ::  pronunciació :: traducció detallada ::  apunts gramàtics ::  

 :: 0132c :: Wrth Fynd efo Deio i Dywyn  :: 11 :: [urth vind ee-vo DEI-o ii DØ-win]  ('quan anava amb David cap al poble de Tywyn’) (= ciutat de Gal·les del nord-oest) (cançó tradicional)  ::   ::  traducció  ::   ::  MIDI

 :: 0134c :: Y Deryn Pur  :: 15 :: [ø dee-rin PIIR] (l'ocell pur')  (cançó tradicional)  ::   :: traducció  :: apunts gramàtics ::  MIDI

 :: 0157c :: Y Fwyalchen  :: 20 :: [ø vui-AL-khen] ('la merla') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  MIDI

 :: 0160c :: Y Gelynnen   :: 7 :: [ø ge-Lø -nen]  ('el grèvol') (cançó tradicional)  ::   ::   ::   ::  

 :: 0315c :: Ym Mhont-ty-pridd mae 'Nghariad  :: 5 :: [ø mhon-ti-PRIIDH mai NGHAR-yad]  ('la meva estimada és a Pont-ty-pridd') (cançó tradicional) ::   ::  traducció  ::   ::  

 :: 0207c :: Yr Internationale  :: 33 :: [ør in-ter-na-si-o-NAA-le]  ::   :: traducció  ::   ::  

 

 

0972k y caneuon i gyd ar un tudalen / totes aquestes cançons en una sola pàgina

·····:

2) Caneuon i'w hychwanegu at y casgliad /  Cançons que tenim previst afegir 27-09-1999

Rym ni yn bwriadu ychwanegu'r caneuon canlynol rywbryd -
Tenim previst afegir (aviat, esperem)  les cançons a continuació:

Aderyn Du a'i Blufyn Sidan (cançó tradicional)  ('la merla i la seva ploma de seda')

Ar y Bryn roedd Pren (cançó tradicional)  ('hi havia un arbre al cim del turó')

Deryn y Bwn o'r Bannau (cançó tradicional) ('el bitó dels cims') ,

Elen (cançó tradicional)  ('Helena') ,

Ffarwel fo i Langyfelach Lon (cançó tradicional) ('adéu a Llangyfelach (nom de poble) alegre'),

Ffarwel i Blwy' Llangywer (cançó tradicional)  ('adéu a la parròquia de Llangywer'),

Y Gwcw Fach (cançó tradicional) ('el petit cucuc'),

Hen Feic Peniffardding fy Nhaid (cançó tradicional) ('muntat a la bici vella 'peniffardding' del meu avi'),

I Bob Un sy'n Ffyddlon (cant religiós) ('a cadascú que sigui fidel'),

I'r Gad (cançó reivindicativa)  ('(anem) a la lluita') ,

Lisa Lân (cançó tradicional)  ('Elisabet bonica') ,

Llanc Ifanc o Lyn (cançó tradicional) ('noi jove de (la península de) Llyn'),

Llwyn Onn (cançó tradicional)  ('el bosc de freixes')

Y Mochyn Du (cançó tradicional)  ('el porc negre') ,

Llongau Caernarfon (cançó tradicional) ('les barques de (l port de) Caernarfon'),

Mab Annwyl Dy Fam (cançó tradicional) ('(tu), fill estimat del teu mare'),

Mae Robin yn Swil (cançó tradicional) ('el Robertet és tímid'),

Myfanwy (cançó tradicional) (nom de dona),

Pererin Wyf (cant religiós) ('sóc pelegrí')

Tra Bo Dau (cançó tradicional) ('mentre hi hagi dos'),

 

 

Tudalennau eraill yn y gwefan hwn - altres pàgines d'aquesta web

0006c
prif fynegai i'r pynciau yn y gwefan hwn
índex principal dels temes d'aquesta web
·····
0043c
tudalen mynegeiol 'CYMRAEG'
pàgina índex 'LLENGUA GAL·LESA'
·····
0044c
tudalen mynegeiol 'CYMRU'
pàgina guia 'GAL·LES'
·····
0090c
gwefannau â ffeiliau MIDI o ganeuon traddodiadol ac emynau Cymráeg
Webs amb fitxers MIDI de cançons i cants religiosos en llengua gal·lesa
·····
1852c
LLYFR YMWELYR - Pwy sy wedi ymwéld â ni?
Ych chi am dorri'ch enw chithau?
LLIBRE DE VISITES - Qui ens ha visitat? Voleu firmar també?
·····


·····

0059c
Gwefan Cymru-Catalonia - Caneuon gwerin ac emynau 1 La Web de Gal·les ie els Països Catalans - cançons populars gal·leses i cants religiosos amb traducció en català | Wales-Catalan Countries Website - Welsh folk songs and hymns with English translations | Weils-Kátølan Kûntriz Wébsait - Welsh fouk songz ønd himz widh Íngglish trønzléishønz.

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait (Íngglish)


CYMRU-CATALONIA

 Adolygiad diweddaraf - Darrera actualització 2005-01-11, 1999-09-28 

 Diwedd y tudalen / final de pàgina