http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cymraeg_prawf_06_2503c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................
0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gal·lesa (índex)

........................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de gal·lès - contingut


................................
.......................................y tudalen hwn / aquesta pàgina                  


baneri
..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Cymraeg - profion
Gal·lès - proves

Prawf 6
Prova 6
 


 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

 xxxx This page in EnglishPRAWF 6 (a continuació les respostes)
(Per imprimir-ho, feu talla-i-enganxa a un document d’open office o word; substituiu la lletra vermella de les respostes amb lletra negra)

ÿ = ‘y glir’ [ gliiir]
º = mutació suau
ºº = mutació nasal
ººº = mutació aspirada

 

 

1 Afon Ystwÿth. Que vol dir ystwÿth?

a) profund  b) sinuós  c) fred  d) negre

 

2 dins l’armari .

a) yn y blwch  b) ar y bwrdd c) yn y cwpwrdd d) dan y cwpan

 

3 Com són aquestes paraules en gal·lès? (la majoria de les paraules en britànic venen del celta comú; però moltes venen del llatí abans de l’any 400 d.C)

a) llatí pês- (= pes) 

b) llatí dês < dens- (= dens) 

c) llatí cêr-a (= cera)

d) britànic klêt-a (= canyissa; tanca) (t > d)

 

4 hi ha un home a la porta

a) mae dÿn wrth y drws

b) mae siwgwr yn y cwpan

c) mae olew ar yr heol

d) mae cath yn y pren

 

5 no tinc diners

a) does dim aur ’da fi

b) mae digon o arian ’da ºfi

c) mae llawer o arian’da ºfi

d) does dim arian ’da ºfi

 

6 brau mort

a) bwrw tarw  b) tarw marw c) tarw garw d) twrw mawr

 

7 gos petit

a) ci bach ) ty^ bach c) mochÿn bach d) siop ºfach

 

8 quina mutació no hi haurà de ser?

a) yr eglwÿs ºfawr  b) y cloc ºfawr  c) y ºgath ºfawr d)  y gêm ºfawr

 

9 am ___ at, dros ____ dan, i ____ o, hÿd ____ gan

En aquesta rima de les dotze preposicions que fan la mutació suau, quines preposicions falten?

a) gyda - drwÿ - o ºflaen - o ºblaid b) ar - drwÿ - wrth - heb c) yn ôl - ar - wrth - erbÿn d) am - er - heb - â

 

10 cim de la muntanya / lloc més alt de la pastura de la terra alta (topònim)

a) pen yr heol  b) pen y mynÿdd  c) pen y ºbont  d) pen y cae

 

11 cagar

a) canu  b) cachu  c) gadael  d) caru

 

12 merda!

a) daro!  b) llongyfarchiadau!  c) croeso!  d) wel, wel!

 

13 cervesa

a) cwrw  b) bwrw  c) derw  d) carw

 

14 vidre (la paraula gal·lesa és del britànic del llatí)

a) gwÿrdd  b) gwÿdr  c) gwÿnt  d) gwÿl

 

15 com és diu Joan en gal·lès?

a) Siôn  b) Ieuan  c) Ifan  d) Ioan

 

16 quina llengua és “iaith y Sais”?

a) anglès  b) alemany  c) grec  d) gal·lès

 

17 “am ºbump o’r ºgloch” vol dir “a les cinc de la ‘cloch’. Què vol dir ‘cloch’?

a) rellotge  b) campana  c) monestir  d) sol

 

18 una dita gal·lesa: henach henach, ffolach ffolach. Què vol dir?

a) no sortis mai de la casa sense paraigua

b) com més vell es fa una persona, més estúpid és

c) el sol només surt a l’agost

d) no dormis més de vuit hores

 

19 y ºwiwer

a) l’esquirol  b) el porc senglar  c) la garsa  d) l’òs

 

20 y brenin a’r ºfrenhines

a) els oncles  b) els germans  c) els reis  d) els bessons

 

21 cent ú

a) cant ac un  b) cant un  c) un ar ºgant  d) un â chant

 

22 cylchgrawn = revista. cylch = cercle (publicació que es circula), crawn =

a) col·lecció  b) literatura  c) imatges  d) paper

 

23 taula molt grossa

a) bwrdd mawr iawn  b) bwrdd bach  c) diolch yn ºfawr iawn  d) llÿfr diflas iawn

 

24 el pont negre

a) yr heol ºddu  b) y mynÿdd du  c) y brÿn du  d) y ºbont ºddu

 

25 visca el País de Gal·les!

a) Cymru am bÿth!  b) Dewch ymlaen Cymru! c) Croeso i ºGymru d) Cymru a Lloegr

 

26 quin objecte és emblematic de la ciutat de Llanelli, al sud-oest?

a) sosban (= olla)  b) pâl (= pala)  c) saeth (= fletxa)  d) drÿch (= mirall)

 

27 quin nom gal·lès (d’home) no és d’un arrel celta, sinó anglès?

a) Gruffudd  b) Morgan  c) Edward  d) Llywelÿn

 

28 dita: cenedl heb iaith, cenedl heb ºgalon. Què vol dir?

a) un pastís sense fruits secs és un pastís poc nutritiu

b) una nació sense llengua és una nació sense cor

c) un gos sense amo és un gos sense menjar

d) un dia sense sol és un dia sense sentit

 

29 paid gweiddi!

a) no córris!  b) no cridis!  c) no dormis!  d) no caiguis!

 

30 ffordd = carrer, carretera; rheilffordd = ?

a) ferrocarril  b) autopista  c) camí forestal d) carrer sense sortida

 

31 -aid (col·loquialment -ed) = ada, la capacitat (d’un receptacle).

llwÿaid / llwÿed =

a) cullerada  b) platada c) ollada  d) manada

 

32 topònim: Caerfyrddin

a) la fortalesa romana aprop del lloc anomenat Myrddin o “fortalesa marítima”

b) la fortalesa romana de Myrddin, el mag del rei Artur

c) la fortalesa romana del riu Myrddin

d) la fortalesa romana del riu Byrddin

 

33 pa blanc

a) gwin gwÿn  b) bara gwÿn  c) blawd gwÿn  d) reis gwÿn

 

34 les cases vermelles

a) y tai coch  b) y tai du  c) y tai mawr  d) y tai bach

 

35 oes arian ’da ti? = tens diners. Resposta (sí / no) =

a) oes / nac oes  b) ydi / nac ydi  c) mae / does dim d) ie / nage

 

36 camp negre

a) maes gwÿn d) cae du  c) maes mawr  d) cae bach

 

37 cada any

a) ºbob blwÿddÿn  b) ºbob amser  c) ºbob dÿdd  d) ºbob mis

 

38 m’agraden les cireres

a) rw i’n hoffi coffi 

b) rw i’n hoffi afalau (col·loquialment ’fale) 

c) rw i’n hoffi ffìgs

d) rw i’n hoffi ceirios

 

39 xiclet

a) gwm cnoi  b) cwm bach  c) cwm mawr  d) Glasgwm

 

40 racó del foc

a) ffenest’  b) cadair  c) aelwÿd  d) drws

 

41 al soterrani

a) yn y stafell ºwelÿ  b) yn y seler  c) yn yr ºardd  d) yn y ty^ bach

 

42 en gal·lès és freqüent la pèrdua d’una primera síl·laba al nivell col·loquial.

Quina síl·laba falta en aquestes paraules: ’stafell (= habitació), ’menÿn (= mantega), ’molchi (= rentar-se), ’stad [STAAAD] (= urbanització)

a) a  b) i  c) y  d) w

 

43 “ynÿs” vol dir “illa i també... (tres d’aquestes paraules no tradueixen “ynÿs”)

a) bosc  b) prat al costa d’un riu  c) llac  d) roca

 

44 vine, estimat

a) dere, cariad  b) dewch, ºblant  c) dewch, ºbawb  d) dere, y twpsÿn

 

45 aquesta és una rima tradicional per la mainada:

Dau ºgi bach yn mynd i’r coed

Esgid newydd ar ºbob troed

Dau ºgi ºbach yn dwad adre’

Wedi colli un o’u ’sgidie

què vol dir?

a) dos cadells van al mar i es cremen al sol

b) dos cadells van al bosc i perden una sabata cadascú

c) dos cadells van a la lluna i veuen que és feta de formatge

d) dos cadells van al riu per primera vegada i al costat del pont intenten nedar cap a l’altre marge

perquè no entenen que és un pont

 

46 orella

a) pen  b) ceg  c) clust  d) llaw

 

47 la cabra

a) y geifr  b) yr ºafr  c) y gafr  d) yr ºeifr

 

48 núvol

a) cwmwl  b) niwl  c) awÿr  d) haul

 

49 cosa

a) peth  b) buwch  c) ci  d) cath

 

49 beure

a) bwÿta / buta  b) cerdded c) siarad  d) yfed

 

50 morlo = foca (llo - vedella),

morfil = balena (mil - animal),

morgi = tauró (ci - gos),

morlew = lleó marí, otària (llew - lleó).

 

Què és aquest primer element?

a) mawr = gran  b) môr = mar  c) Mair = la Verge Maria  d) mur = muralla


 

 

 
ATEBION

 

1 Afon Ystwÿth. Que vol dir ystwÿth?

a) dwfn = profund 

b) ystwÿth = sinuós 

c) oer = fred 

d) du = negre

 

2 dins l’armari .

a) yn y blwch  = dins la capsa

b) ar y bwrdd = sobre la taula

c) yn y cwpwrdd = dins l’armari .

d) dan y cwpan = sota la tassa

 

3 Com són aquestes paraules en gal·lès? (la majoria de les paraules en britànic venen del celta comú; però moltes venen del llatí abans de l’any 400 d.C)

a) llatí pês- (= pes)  pwÿs

b) llatí dês < dens- (= dens)  dwÿs

c) llatí cêr-a (= cera) cwÿr

d) britànic klêt-a (= canyissa; tanca) (t > d)  clwÿd

 

4 hi ha un home a la porta

a) mae dÿn wrth y drws = hi ha un home a la porta

b) mae siwgwr yn y cwpan = hi ha sucre a la tassa

c) mae olew ar yr heol = hi ha oli sobre el carrer

d) mae cath yn y pren = hi ha un gat a l’arbre

 

5 no tinc diners

a) does dim aur ’da fi = no tinc or

b) mae digon o arian ’da ºfi = tinc suficients diners

c) mae llawer o arian’da ºfi = no molts diners

d) does dim arian ’da ºfi = no tinc diners

 

6 brau mort

a) bwrw tarw = colpejar un brau

b) tarw marw = brau mort

c) tarw garw = brau aspre (no és una combinació de paraules gaire probable)

d) twrw mawr = gran soroll

 

7 gos petit

a) ci bach = gos petit

b) ty^ bach = lavabo (“casa petita”)

c) mochÿn bach = porquet, “porc petit”

d) siop ºfach = botiga petita

 

8 quina mutació no hi haurà de ser?

a) yr eglwÿs ºfawr  = la gran església

b) y cloc ºfawr  INCORRECTE. Hauria de ser y cloc mawr = el gran rellotge

c) y ºgath ºfawr = el gat gros

d) y gêm ºfawr = el gran partit, el partit important

 

9 am AR at, dros DRWY dan, i  WRTH o, hÿd HEB gan

am = al voltant de

ar = sobre

at = envers

dros = per damunt de

drwy = per, pel mig de

dan = sota

i = a (moviment)

wrth = a prop de

o = de

hÿd = fins

heb = sense

gan = amb

 

En aquesta rima de les dotze preposicions que fan la mutació suau, quines preposicions falten?

a) gyda (= acompanyat de)  - drwÿ - o ºflaen (= davant) - o ºblaid (= a favor de)

b) ar - drwÿ - wrth - heb

c) yn ôl (= segons) - ar - wrth - erbÿn (= no mérs tard que)

d) am - er - heb - â (= amb)

 

10 cim de la muntanya / lloc més alt de la pastura de la terra alta (topònim)

a) pen yr heol  = el cap del carrer

b) pen y mynÿdd = cim de la muntanya

 c) pen y ºbont  = extremitat del pont / entrada del pont

d) pen y cae = l’extremitat del camp

 

11 cagar

a) canu  = cantar

b) cachu  = cagar

c) gadael  = deixar

d) caru = estimar

 

12 merda!

a) daro!  = merda!

b) llongyfarchiadau!  = felicitats

c) croeso!  = benvingut! benvinguda! benvinguts! benvingudes!

d) wel, wel! = no ho puc creure

 

13 cervesa

a) cwrw  = cervesa

b) bwrw  = colpejar; tirar

c) derw  = roures

d) carw = cérvol

 

14 vidre (la paraula gal·lesa és del britànic del llatí)

a) gwÿrdd = verd (del llatí VIRIDIS = verd, VIRÊRE = ser verd)

b) gwÿdr  = vidre (del llatí VITRUM = vidre, paraula relacionada amb VIDERE = veure)

c) gwÿnt  (paraula celta) = el vent

d) gwÿl = festa (del llatí VIGILIA = vigília, “període de vigilància abans d’una festa religiosa” < VIGIL = alert < VIGÊRE estar actiu;  de la parual VIGÊRE també hi ha la paraula catalana VIGOR, del llatí VIGOR = activitat)

 

15 com és diu Joan en gal·lès?

a) Siôn  b) Ieuan  c) Ifan  d) Ioan

Tots volen dir Joan

Siôn és < anglès JONE (forma obsoleta de JOHN) < francès JEAN

Ieuan és del britànic < llatí JOHANNES

És una forma medieval que va desaperèixer, però va ser fer utilitzat de nou 1900+

Ifan és la forma moderna d’Ieuan

Ioan és la forma del nom a la Bíblia del 1588; utilitzat com a nom de pila 1900+

 

16 quina llengua és “iaith y Sais”?

a) anglès. Vol dir ‘la llengua de l’[home] anglès”, i és una mica despectiu

 b) alemany  c) grec  d) gal·lès

 

17 “am ºbump o’r ºgloch” vol dir “a les cinc de la ‘cloch’. Què vol dir ‘cloch’?

a) rellotge = cloc

 b) campana  = cloch

c) monestir  = mynachdÿ

d) sol = haul

 

18 una dita gal·lesa: henach henach, ffolach ffolach. Què vol dir?

a) no sortis mai de la casa sense paraigua (no existeix una dita així)

b) com més vell es fa una persona, més estúpid és

c) el sol només surt a l’agost (no existeix una dita així)

d) no dormis més de vuit hores (no existeix una dita així)

 

19 y ºwiwer

a) l’esquirol = y ºwiwer

b) el porc senglar = y baedd gwÿllt

c) la garsa  = y ºbioden

d) l’òs = yr arth

 

20 y brenin a’r ºfrenhines

a) els oncles = yr ewythrod a’r modrybedd

 b) els germans  = y brodÿr a’r chwiorÿdd

c) els reis = y brenin a’r ºfrenhines

d) els bessons = y gefeilliaid

 

21 cent ú

a) cant ac un 

b) cant un  (incorrecte - no existeix)

c) un ar ºgant  (incorrecte - no existeix)

d) un â chant (incorrecte - no existeix)

 

22 cylchgrawn = revista. cylch = cercle (publicació que es circula), crawn =

a) col·lecció = crawn; també vol dir el pus d’una ferida

 b) literatura = llên, llenyddiaeth

c) imatges  = lluniau

d) paper  = papur

 

23 taula molt grossa

a) bwrdd mawr iawn = taula molt grossa

b) bwrdd bach  = taula petita

c) diolch yn ºfawr iawn  = moltes gràcies

d) llÿfr diflas iawn = un llibre molt avorrit

 

24 el pont negre

a) yr heol ºddu  = el carrer negre

b) y mynÿdd du  = la muntanya negra

c) y brÿn du  = el turó negre

d) y ºbont ºddu = el pont negre

 

25 visca el País de Gal·les!

a) Cymru am bÿth! = visca el País de Gal·les!

b) Dewch ymlaen Cymru! = endavant Gal·les!

c) Croeso i ºGymru = benvinguts a Gal·les

d) Cymru a Lloegr = Gal·les i Anglaterra

 

26 quin objecte és emblematic de la ciutat de Llanelli, al sud-oest?

a) sosban (= olla)  (va ser un centre de producció metal·lúrgica durant més d’un segle, fins a la Segona Guerra Mundial. De vegades als diaris - sobretot a les pàgines d’esport, com que l’equip de rugby de la ciutat és un dels més importants del país, l’anomena Tre’r Sosban, la ciutat de l’olla. Una cançó de la ciutat Sosban ºFach, la petita olla, és coneguda arreu de Gal·les )

b) pâl (= pala) 

c) saeth (= fletxa) 

d) drÿch (= mirall)

 

27 quin nom gal·lès (d’home) no és d’un arrel celta, sinó anglès?

a) Gruffudd  grifó + senyor

b) Morgan  probablament gran + cercle, de gran influència

c) Edward  anglès = riquesa + guardià

d) Llywelÿn = probablament LUG- (déu celta del la llum) + BELIN- )= guerra)

 

28 dita: cenedl heb iaith, cenedl heb ºgalon. Què vol dir?

a) un pastís sense fruits secs és un pastís poc nutritiu

(no existeix una dita així)

 

b) una nació sense llengua és una nació sense cor

cenedl = nació

iaith = llengua

calon = cor

heb = sense

 

c) un gos sense amo és un gos sense menjar

(no existeix una dita així)

 

d) un dia sense sol és un dia sense sentit

(no existeix una dita així)

 

29 paid gweiddi!

a) no córris! paid rhedeg! paid â rhedeg!

b) no cridis!  paid gweiddi!, paid â gweiddi!

c) no dormis!  paid cysgu! paid â ºººchysgu!

d) no caiguis! paid cwÿmpo! paid â chwÿmpo! (cwÿmpo > cwmpo, col·loquilament)

 

30 ffordd = carrer, carretera; rheilffordd = ?

a) ferrocarril  = rheilffordd

b) autopista  = traffordd

c) camí forestal = heol ºgoedwig

d) carrer sense sortida = heol ºbengaead (“cap + tancat”)

 

31 -aid (col·loquialment -ed) = ada, la capacitat (d’un receptacle).

llwÿaid / llwÿed =

a) cullerada  = llwÿaid / llwÿed, llond llwÿ

b) platada = platiaid / plated, llond plât

c) ollada = sosbanaid, sosbaned, llond sosban

d) manada = dyrnaid, dyrned, llond llaw

 

32 topònim: Caerfyrddin

a) la fortalesa romana a prop del lloc anomenat Myrddin o “fortalesa marítima”

al cim d’un turó al ciostat de l’estuari hi havia una fortalesa britànica MORI-DUN-ON

gal·lès modern môr = mar, din = fortalesa

b) la fortalesa romana de Myrddin, el mag del rei Artur. La llegenda d’Artur, vinguda de les terres gal·leses d’on avui és Escòcia, es va adaptar a Gal·les del Sud,

i es deia que el mag era de Caerfyrddin, i que la ciutat el comemorava, “fortalesa d’un tal Myrddin” 

c) la fortalesa romana del riu Myrddin

No hi ha riu d’aquest nom

d) la fortalesa romana del riu Byrddin

No hi ha riu d’aquest nom - però gramtaticament seria possible, perquè la mutació suau de b > f

 

33 pa blanc

a) gwin gwÿn  = vi blanc

b) bara gwÿn  = pa blanc

c) blawd gwÿn  = farina blanca

d) reis gwÿn = arroç blanc

 

34 les cases vermelles

a) y tai coch  = les cases vermelles

b) y tai du  = les cases negres

c) y tai mawr  = les cases grosses

d) y tai bach = les cases petites; els lavabos

 

35 oes arian ’da ti? = tens diners. Resposta (sí / no) =

a) oes / nac oes 

b) ydi / nac ydi  la resposta d’ydi

c) mae / does dim són formes afirmatives hi ha, no hi ha

d) ie / nage - respostes a preguntes sense verb, o sense verb al cap de la pregunta

 

36 camp negre

a) maes gwÿn = camp blanc

d) cae du  = camp negre

c) maes mawr  = gran camp

d) cae bach = camp petit

maes = camp obert, cae = camp tancat

 

37 cada any

a) ºbob blwÿddÿn  = cada any

b) ºbob amser  = sempre (“cada vegada”)

c) ºbob dÿdd  = cada dia

d) ºbob mis = cada mes

 

38 m’agraden les cireres

a) rw i’n hoffi coffi  el cafè

b) rw i’n hoffi afalau (col·loquialment ’fale)  les pomes

c) rw i’n hoffi ffìgs les figues

d) rw i’n hoffi ceirios les cireres

 

39 xiclet

a) gwm cnoi  = xiclet; normalment però col·Loquialment gỳm cnoi, amb vocal neutra

b) cwm bach  = petita vall

c) cwm mawr  = gran vall

d) Glasgwm = (topònim) vall verda

 

40 racó del foc

a) ffenest’ = finestra

 b) cadair  = cadira

c) aelwÿd  = racó del foc

d) drws = porta

 

41 al soterrani

a) yn y stafell ºwelÿ = al’habitació

 b) yn y seler = al soterrani

 c) yn yr ºardd  = al jardí, a l’hort

d) yn y ty^ bach = al lavabo

 

42 en gal·lès és freqüent la pèrdua d’una primera síl·laba al nivell col·loquial.

Quina síl·laba falta en aquestes paraules:

’stafell / ystafell (= habitació),

’menÿn / ymenÿn (= mantega),

’molchi / ymolchi (= rentar-se),

’stad / ystâd [ø STAAAD, STAAAD] (= urbanització)

a) a  b) i  c) y  d) w

 

43 “ynÿs” vol dir “illa i també... (tres d’aquestes paraules no tradueixen “ynÿs”)

a) bosc  = coed, coedwig

b) prat al costat d’un riu 

c) llac  = llÿn

d) roca = craig

 

44 vine, estimat

a) dere, cariad = vine, estimat

 b) dewch, ºblant  = veniu, nens

c) dewch, ºbawb  = veniu, tothom

d) dere, y twpsÿn = vine, idiota

 

45 aquesta és una rima tradicional per la mainada:

Dau ºgi bach yn mynd i’r coed

dos cadells van al bosc

Esgid newydd ar ºbob troed

una sabata nova a cada peu

Dau ºgi ºbach yn dwad adre’

dos cadells tornen a casa

Wedi colli un o’u ’sgidie

després de perdre una de les seves sabates

 

Què vol dir?

a) dos cadells van al mar i es cremen al sol

b) dos cadells van al bosc i perden una sabata cadascú

c) dos cadells van a la lluna i veuen que és feta de formatge

d) dos cadells van al riu per primera vegada i al costat del pont intenten nedar cap a l’altre marge

perquè no entenen que és un pont

 

46 orella

a) pen  = cap

b) ceg  = boca

c) clust  = orella

d) llaw = mà

 

47 la cabra

a) y geifr = les cabres

b) yr ºafr  = la cabra

c) y gafr  incorrecte sense mutació

d) yr ºeifr incorrecte amb mutació (al plural no existeix després de y)

 

48 núvol

a) cwmwl  = núvol

b) niwl  = boira

c) awÿr  = cel; aire

d) haul = sol

 

49 cosa

a) peth  = cosa

b) buwch  = vaca

c) ci  = gos

d) cath = gat

 

49 beure

a) bwÿta / buta  = menjar

b) cerdded = caminar

c) siarad  = parlar

d) yfed = beure

 

50 morlo = foca (llo - vedella),

morfil = balena (mil - animal),

morgi = tauró (ci - gos),

morlew = lleó marí, otària (llew - lleó).

 

Què és aquest primer element?

a) mawr = gran  b) môr = mar  c) Mair = la Verge Maria  d) mur = muralla


 

 

 
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-
CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
r àm ai? Yùu àar víziting  peij fròm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katlóuni) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA

Diwygiad diweddaraf / Darrera actualització: 2006-07-13
sumbolau: ŵŷ

Fi de pàgina / Diwedd y dudalen