http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cymraeg_prawf_10_2513c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................
0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gal·lesa (índex)

........................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de gal·lès - contingut


................................
.......................................y tudalen hwn / aquesta pàgina                  


baneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Cymraeg - profion
Gal·lès - proves

Prawf 10
Prova 10
 


 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

 xxxx This page in English


PRAWF 10 (a continuació les respostes)
(Per imprimir-ho, feu talla-i-enganxa a un document d’open office o word; substituiu la lletra vermella de les respostes amb lletra negra)

ÿ = ‘y glir’ [ gliiir]
º = mutació suau
ºº = mutació nasal
ººº = mutació aspirada

 

1 no cantis = paid â ºººchanu,
no caiguis = ___________

2 no facis xarbotar l’aigua = paid â ºººthasgu’r dŵr,
no estiris la corda ___________

3 no escupis = paid â ºººphoeri,
no’t casis = ______________

4 la gran muntanya ______________

5 el turó petit ________________

6 a Itàlia = yn yr Eidal,
a Escòcia = __________________

7 què dimonis....? beth yn y bÿd mawr...? (“què en el gran món”) com dimonis...? _____________

8 posar-se dret sobre la cadira = sefyll ar y ºgadair,
seure sobre el llit = ____________

9 sinònims: amb = gan, amb = ’_ _

10
algú té un ganivet? = oes gan ºrÿwun ºgyllell? (verb + frase preposicional + substantiu: hi ha mutació suau cyllell > ºgyllell); algú té un diccionari? ____________

11 algú té diners? ______________

12 formes plenes: ’ma > yma (= aquí),
’da > _ _ _ _ (= amb)

13 gos blanc i negre _____________

14 davant de la casa = o ºflaen y tŷ,
davant de tothom _______________

15 rierol vermell = nant ºgoch,
rierol petit = ________________

16 torrent fred = ffrwd oer,
gran torrent ____________

17 tot aquest menjar = yr holl ºfwÿd yma,
tot aquesta gent _____________

18 avui i demà ____________

19 hi ha = mae, hi havia R _ _ _ D

20 ampolla plena = potel ºlawn,
ampolla buida ___________

21 gras / prim _____________

22 nou / vell ______________

23 gran / petit _____________

24 ràpid / lent C _ F _ _ M, A _ _ F

25 net / brut G L _ N, B _ D R (Nord),
B R _ _ T (Sud)

26 cyntaf (= primer) > col·loquialment cynta; ogof (= cova, caverna) > ________

27 Sant David D _ _ I ·· S _ _ T

28 tan sols un dim ond un,
tan sols quatre _____________

29 durant un minut am ºfunud,
durant una estona A M ·· S B _ L

30 agradar molt cantar bod yn hoff iawn o ºganu,
m’agrada molt escoltar la ràdio
R____ ·· H_____ ··______·· __ ·· ºW________·· A__ ·· __ ·· RADIO

31 no cal que anem does dim rhaid i ni ºfÿnd (“no hi ha necessitat a nosaltres anar”)
no cal que espereu ________________

32 eh, menut, fes-me lloc!
G _ N _ ·· ºL _ ·· I ·· M _, ·· B A _ _

33 abans que tu vinguis / haguessis vingut (“abans a tu venir”) cÿn i ti ºddod,

abans que tu parlis / haguessis parlat _________________

34 visca Gal·les (“Gal·les per sempre”) ____________

35 tancat ar ºgau, obert A _ ·· A _ _ R

36 sot blanc _________

37 gwas = criat, servidor; noi.
Escolta, noi gwrando, ____

38 gira el pom (“dona gir al pom”)
R _ _ ·· ºD _ _ ·· I’R ·· B Ŵ _

39 el petit jardí _____________

40 ample, estret L L _ D _ N, C _ L

41 botiga petita / taller petit _ _ _ _ ·· _ _ _ _

42 res (“cap cosa [dins el] món”) _ _ _ ·· B _ D

43 deures ______________

44 al sud de Gal·les _ _ ·· ºº_ _ ·· _ _ _ _ _

45 - moltes gràcies - no es mereixen _____________, PEIDIWCH Â _ _ _
(“no esmenteu”)

46 Joan del Molí _ F _ _ ·· Y ·· _ _ L _ N

47 llegir el diari _____________

48 en català: un ohonyn nhw ______________

49 en català: ºddeng ººmlynedd yn ôl ______________

50 en català: rho’r geiriadur ar y shilff ______________

51 en català: bow wow ______________

52 a la una _ _ ·· _ _ ·· _ ’ _ ·· º_ _ _ _ _

53 y gos estúpid! O’R ·· _ _ ·· G _ I R _ O N

54 nou de trinca N _ _ _ _ _ _ ·· S B _ N

55 (nom típic de gos) C _ _ _ _
(sembla el lloc de casinos de Monaco)

56 Maria _______

57 parlar massa S _ A _ A _ ·· G _ _ M O D

58 joia, gemma G _ M (mf)

59 el cognom JONES en gal·lès (“fill + Joan”) __________

60 sota el turó (topònim) D _ _ ·· _ ·· _ _ _ N

61 gos gros i negre (“gos gros negre·”) ______________

62 Carrer del Pont _ _ _ _ ·· _ ·· _ _ _ _

63 castell nou _ _ _ _ _ _ _ ·· _ _ W _ _ D

64 “estuari del riu Tawe” _ _ _ _ T _ W _

65 corb negre B R _ N ·· º_ _ _

66 sortida del llac (topònim; ciutat del nord-est, on el riu Dyfrdwÿ surt de Llÿn Tegid)
Y ·· B _ L _

67 (al sud) troed [TROID] > tro’d [TROOD] (= peu)
coes [KOIS] > ______

Què vol dir coes? __________

68 marge del riu Taf G L _ _ - T _ F

69 en català: y ºgroes ºgoch ______________

70 bona nit _____________


 


ATEBION

 

1 no cantis = paid â ºººchanu,
no caiguis = paid â ºººchwÿmpo (també paid â syrthio)

2 no facis xarbotar l’aigua = paid â ºººthasgu’r dŵr,
no estiris la corda paid â ºººthynnu’r cordÿn

3 no escupis = paid â ºººphoeri,
no’t casis = paid â ºººphriodi

4 la gran muntanya y mynÿdd mawr

5 el turó petit y brÿn bach

6 a Itàlia = yn yr Eidal,
a Escòcia = yn yr Alban

7 què dimonis....? beth yn y bÿd mawr...? (“què en el gran món”) com dimonis...?
sut yn y bÿd mawr...?

8 posar-se dret sobre la cadira = sefyll ar y ºgadair,
seure sobre el llit = eistedd ar y gwelÿ

9 sinònims: amb = gan, amb = ’da

10
algú té un ganivet? = oes gan ºrÿwun ºgyllell? (verb + frase preposicional + substantiu: hi ha mutació suau cyllell > ºgyllell); algú té un diccionari? oes gan ºrÿwun ºeiriadur?

11 algú té diners? oes gan ºrÿwun arian?

12 formes plenes: ’ma > yma (= aquí),
’da > gÿda també s’escriu guda, gida (= amb)

13 gos blanc i negre ci du a gwÿn

14 davant de la casa = o ºflaen y tŷ,
davant de tothom o ºflaen pawb

15 rierol vermell = nant ºgoch,
rierol petit = nant ºfach,

16 torrent fred = ffrwd oer,
gran torrent ffrwd ºfawr

17 tot aquest menjar = yr holl ºfwÿd yma,
tot aquesta gent yr holl ºbobol yma

18 avui i demà heddiw ac yforÿ

19 hi ha = mae, hi havia ROEDD

20 ampolla plena = potel ºlawn,
ampolla buida potel ºwag

21 gras / prim tew / tenau

22 nou / vell newÿdd / hen [heeen]

23 gran / petit mawr, bach [baaakh]

24 ràpid / lent cyflÿm, araf

25 net / brut glân, budr (Nord),
brwnt (Sud)

26 cyntaf (= primer) > col·loquialment cynta; ogof (= cova, caverna) > ogo

27 Sant David Dewi Sant

28 tan sols un dim ond un,
tan sols quatre dim ond pedwar

29 durant un minut am ºfunud,
durant una estona am sbel

30 agradar molt cantar bod yn hoff iawn o ºganu,
m’agrada molt escoltar la ràdio
rw i’n yn hoff iawn o ºwrando ar y radio

31 no cal que anem does dim rhaid i ni ºfÿnd (“no hi ha necessitat a nosaltres anar”)
no cal que espereu does dim rhaid i chi aros

32 eh, menut, fes-me lloc!
gwna ºle i mi, bach

33
abans que tu vinguis / haguessis vingut (“abans a tu venir”) cÿn i ti ºddod,
abans que tu parlis / haguessis parlat
cÿn i ti siarad

34 visca Gal·les (“Gal·les per sempre”)
Cymru am bÿth

35 tancat ar ºgau, obert ar agor

36 sot blanc pant gwÿn

37 gwas = criat, servidor; noi.
Escolta, noi gwrando, ºwas

38 gira el pom (“dona gir al pom”)
rho ºdro i’r bŵl

39
el petit jardí yr ºardd ºfach

40 ample, estret llydan, cul

41 botiga petita / taller petit siop ºfach

42 res (“cap cosa [dins el] món”) dim bÿd

43 deures gwaith cartref / gwaith cartre

44 al sud de Gal·les yn ººne Cymru

45 - moltes gràcies - no es mereixen diolch yn ºfawr / peidiwch â sôn, paid â sôn
(“no esmenteu”)

46 Joan del Molí Ifan y ºFelin

47 llegir el diari darllen y papur (newÿdd)

48 en català: un ohonyn nhw un d’ells

49 en català: ºddeng ººmlynedd yn ôl
fa deu anys

50
en català: rho’r geiriadur ar y shilff
posa el diccionari al prestatge

51
en català: bow wow bup bup

52 a la una am un o’r ºgloch

53 y gos estúpid! o’r ci gwirion!

54 nou de trinca newÿdd sbon (“nou [com un] estella [de fusta]”)

55 (nom típic de gos) Carlo

56 Maria Mair

57 parlar massa siarad gormod

58 joia, gemma gem (mf)

59 el cognom JONES en gal·lès (“fill + Joan”) ab Ifan

60 sota el turó (topònim) dan y brÿn

61 gos gros i negre (“gos gros negre·”)
ci mawr du

62
Carrer del Pont Heol y ºBont

63 castell nou castell newÿdd

64 “estuari del riu Tawe” aber Tawe

65 corb negre brân ºddu

66 sortida del llac (topònim; ciutat del nord-est, on el riu Dyfrdwÿ surt de Llÿn Tegid)
Y Bala

67
(al sud) troed [TROID] > tro’d [TROOOD] (= peu)
coes [KOIS] > co’s [KOOOS]
Què vol dir coes? cama

68 marge del riu Taf glan Taf

69 en català: y ºgroes ºgoch la creu roja

70 bona nit nos da

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-
CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
r àm ai? Yùu àar víziting  peij fròm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katlóuni) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA

Diwygiad diweddaraf / Darrera actualització: 2006-07-13
sumbolau: ŵŷ

Fi de pàgina / Diwedd y dudalen