http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/cymraeg_tafodieitheg_y_de_0292c.htm

0001z Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

..........
..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web 

..........
....................0043c Y Gymraeg - Tudalen Cyfeiriol / La llengua gal·lesa - pàgina orientativa

........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Yr Iaith Gymráeg
La llengua gal
·lesa

 
 
 

map o Gymru a'r Gwledydd Catalaneg

  

0292 Gwefan Cymru-Catalonia. El dialecte meridional del gal·lès - quines són les diferències entre aquesta modalitat de la llengua gal·lesa, la llengua col·loquial estàndard, i la llengua literària? Per exemple: pèrdua de la f [v] final de les polisíl·labes (de fet, un canvi típic de la forma col·loquial arreu del país) cyntaf > cynta, cartref > cartre.

 

cymraeg_tafodieitheg_y_de_0292c

Gwefan Cymru-Catalonia / Web Gal·les-Catalunya / Wales-Catalonia Website / Weilz-Katølóuniø Wébsait

Tafodiaith y Deheubarth

 

el dialecte meridional

 

·····

10 04 1999 adolygiad diweddaraf - darrera actualització

tudalen blaen / portada

 

prif fynegai / índex principal

 tudalen mynegeiol 'TAFODIEITHEG' / pàgina índex 'DIALECTOLOGIA'

0858 this page in English (dialect of South Wales – phonetic features)

 

····· 

 


Diferències fonològiques del gal·lès col·loquial del sud - comparació amb la forma col·loquial estàndard (03 10 1997 - encara en queda molt per afegir-hi):


01) reducció de la síl·laba final wÿ [ui] > w  [u].

 • ofnadwÿ [ov-na-dui] = terrible, > (Sud-oest) ofnadw [ov-na-du] > (Sud-est) ofnatw [ov-na-tu]

02) reducció de la penúltima wÿ [ui] > w  [u]. Fins un cert punt passa amb algunes paraules al nord també, però és més aviat una característica del dialecte del sud.

 • gwÿbod [gui-bod] = conèixer, gwbod [gu-bod]

03) reducció del grup inicial chw [khw] > hw  [hw] (Sud-oest) > w  [w] (Sud-est).

 • chwech [khweekh] = sis > (Sud-oest) hwech [hweekh] > (Sud-est) wech [weekh] 

04) reducció del grup medial i final dl > l

 • anadl [a-nadl] = respira, anal [a-nal]

05) a les monosíl·labes, reducció de ae [aai] > aa [aa] 

 • i maes [i maais] = fora, a l'exterior, maas [maas]

06) (Gal·les del Sud-oest) a les polisíl·labes, canvi de ae [aai] , ai [ai] , au [ai] > e [e]. Aquest canvi al llarg d'un eix ample del racó del sud-oest al racó del nord-est  

 • chwarae [khwa-rai] = jugar, hware [hwa-re]
 • cadair [ka-dair] = cadira, cader [ca-der], pedair [pe-dair] = quatre (forma femenina), peder [pe-der]  
 • pethau [pe-thai] = cosa, pethe [pe-the]

07) Simplificació de la combinació aea [ei + a]  > ae [aai]   > aa [aa].

 • haearn [hei-arn] = ferro > harn [harn], i al Sud-est 'arn [arn] (amb pèrdua de la 'h')  

08) pèrdua de la síl·laba inicial accentuat d'algunes disíl·labes (de fet, un canvi típic de la forma col·loquial arreu del país) 

 • yma [ø-ma] = aquí > 'ma [ma]

09) pèrdua de la síl·laba inicial en algunes paraules (sobretot una y- inicial) davant una síl·laba accentuada (de fet, és un canvi típic de la forma col·loquial arreu del país) 

 • ymenÿn [ø-me-nin] = mantega > 'menÿn [me-nin]
 • afalau [a-va-lai] = pomes > (Sud-oest) 'fale [va-le] > (Sud-est) 'fala [va-la]

10) reducció del diftong de la síl·laba tònica ei [øi] > i [ii]

 • gweithio [gwøith-yo] = treballar > gwitho [gwii-tho]

11) a les monosíl·labes, reducció de oe [ooi] > oo [oo] 

 • coed [kooid] = bosc > cood [kood]

12) el metatesi (de fet, en algunes paraules és un canvi general arreu del país; altres, però, són formes restingides al Sud (al sud-est - l-dd > dd-l)

 • cywilÿdd [kø-wi-lidh] = vergonya > c'wilÿdd [kwi-lidh] > c'widdÿl [kwi-dhil] 
 • gilÿdd [gi-lidh] = company > giddÿl [gi-dhil] 
 • TOPÒNIM:

13) a les monosíl·labes, retenció del diftong ou [oi], que a la llengua del nord i a la llengua estàndard s'ha evolucionat > eu [ei] > au [ai] 

 • clou [kloi] = ràpid > (gal·lès estàndard) clau [klai]
 • dou [doi] = dos > (gal·lès estàndard) dau [dai]

14) (Gal·les del Sud-est) a les monosíl·labes, canvi de aa [aa] > ää [e oberta llarga] 

 • a) [aa] original - haf [haav] = estiu, 'äf [eev]
 • b) [aa] del sud-oest - i maes [i maais] = fora, a l'exterior > (Sud-oest) maas [maas] > (Sud-est) määs [mees] 

15) (sobretot a Gal·les del Sud-est) pèrdua d'una h [h] inicial

 • hen [heen] = vell, antic, 'en [een]
 • chwech [khweekh] = sis > (Sud-oest) hwech [hweekh] > (Sud-est) wech [weekh] 

16) (Gal·les del Sud-est) desonorització de la consonant inicial de la síl·laba final g [g] > c [k], d [d] > t [t],  b [b] > p [p]

 • eglwÿs [e-gluis] = església > (Sud-oest) eglws [e-glus] > (Sud-est) eclws [e-klus]
 • cadair [ka-dair] = cadira > (Sud-oest) cader [ca-der] > (Sud-est) catar [ka-tar]

17) (Gal·les del Sud-est) a les polisíl·labes, canvi de e [e] > e [a]. Aquest canvi també al Nord-oest.  

 • mesen [me-sen] = gra, mesan [me-san]

18) (Gal·les del Sud-est) a les polisíl·labes, canvi de e [e] del Sud-oest > a [a].

 • chwarae [khwa-rai] = jugar, hware [hwa-re] > ware [wa-ra] (també pèrdua de la 'h')  
 • cadair [ka-dair] = cadira > cader [ca-der] > catar [ka-tar] (també desonorització de la consonant inicial de la síl·laba final); pedair [pe-dair] = quatre (forma femenina) > peder [pe-der] > petar [pe-tar] (també desonorització de la consonant inicial de la síl·laba final)  
 • parthau [par-thai] = indrets, zona partha [par-tha]

19) pèrdua de la f [v] final de les polisíl·labes (de fet, un canvi típic de la forma col·loquial arreu del país) 

 • cyntaf [køn-tav] = primer cynta [køn-ta]

20) pèrdua de la r [r] final de les polisíl·labes després d'una consonant (de fet, un canvi típic de la forma col·loquial arreu del país) 

 • ffenestr [fen-nestr] = primer > ffenest [fe-nest] > (Sud-est) ffenast [fe-nast]

21) pèrdua de una vocal final, sobretot y [ø], de la síll·laba pretònica (de fet, un canvi típic de la forma col·loquial arreu del país) 

 • cywilÿdd [kø-wi-lidh] = vergonya > c'wilÿdd [kwi-lidh]
 • Caradog [ka-ra-dog] = (nom d'home, cognom) > C'radog [kra-dog]
 • TOPONIM: (Llangarannog) [lhan-ga-ra-nog] > (Llang'rannog) > Llangrannog [lhan-gra-nog]

22) palatització; s [s] > sh [sh] [eev] abans i després de la vocal i

 • eistedd [øi-stedh] = seure > ishte [i-shte]
 • llais [lhias] = veu > llaish [lhaish]
 • mis [miis] = mes > mish [miish]

23) pèrdua de la i consontal al principi de la síl·aba final, sobretot a les terminacions del plural -iau [ye], i la terminació verbal -io [yo]

 • stopio [stop-yo] = parar > stopo [sto-po]

 ····  

 ····  

Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"

On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)

Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

Weørr am ai? Yuu ørr víziting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

0292+(tafodieitheg_gymraeg_tafodiaith_y_de_0292 alecte+meridional+de+gal_les+en+catala

 

cym_we/ deheu.doc, sud_dif1.doc  

diwedd / fi