http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_cymru_yr_elfen_tref_0304c.htm

0304 Cymru-Catalonia - 'TREF' (tudalen yn Gataloneg) / 'TREF' = masia, poble (pàgina en català) / As yet, we have no English version . (Quiz on 'TREF' as an element in Welsh-language place-names). This page is in Catalan) / Øz yet, wii hav nou Íngglish vøø.rshøn. (Kwiz on 'TREF' øz øn élømønt in Welsh-lánggwij pléis-neimz. Dhis peij iz in Kátølan)

Gwefan Cymru-Catalonia / Web Gal·les-Catalunya / Wales-Catalonia Website / Weilz-Katølóuniø Wébsait

TREF mewn enwau lleoedd Cymráeg

TREF com a element a la toponímia gal·lesa

http://www.estelnet.com/catalunya-cymru/catala/enwau_lleoedd_cymru_tref_1c.htm

 

 

·····

27 04 1999 adolygiad diweddaraf - darrera actualització

tudalen blaen / portada

 

prif fynegai / índex principal

0605 tudalen mynegeiol enwau lleoedd Cymráeg / pàgina guia de topònims gal·lesos

 

0338 chwiliwch amdano ar y rhyngwe o'n tudalen archwilwÿr /
cerqueu Internet des d'aquí - la nostra pàgina de cercadors

····· 


- PREGUNTES (les RESPOSTES són a peu de pàgina) (06 Medi / setembre 1998)


01 La forma literària és tref (TREEV). Quin és la forma col·loquial?

02 Una paraula relacionada en llatí és trabs, trabis (f) (i també és l'origen de les paraules en català trava, arquitrau, travallengua, etc). Que vol dir?

03 Quina és la forma plural de tref?

04 En gal·lès modern, tref vol dir 'poble / ciutat' (per exemple, Manresa és un tref, i també Sabadell, Terassa, Igualada, Berga, etc). Però quin era el seu sentit original, i el sentit que té normalment a la toponímia?

05 Cartref (KAR-trev) és llar (en el sentit de 'casa de família'). La paraula és composta de câr (KAAR) + tref. Què vol dir câr?

06 Hendref és masia, en el sentit de la casa permanent, la casa de la terra baixa; normalment té a la muntanya una hafod (HA-vod), casa d'estiueig (lloc on es pasturava les vaques i les cabres durant l'estiu). La paraula és composta de hen (HEEN) + tref. Què vol dir hen?

07 Cantref és un antiga divisió territorial. La paraula és composta de cant (KANT) + tref. Què vol dir cant?   

08 Pentref és 'poblet' en gal·lès modern, però 'lloc dels pagesos sense llibertats, dels esclaus' antigament. La paraula és composta de pen (PEN) + tref. Què vol dir pen?

09 Adref és un adverb que vol dir 'cap a casa'. La paraula és composta d'un prefix obsolet ad- (pen) + tref. Què vol dir ad-?

10 Gartref és un adverb que vol dir 'a casa, dins la casa'. La paraula és una forma de cartref. Per què comença amb g-?

11 En quina regió diu la gent sha thre per 'cap a casa', i yn dre per 'dins la casa'?

12 Tref pot tenir el sentit de 'poble' a la toponímia, encara que aquest sentit és molt posterior de l'època quan tref s'usava en denominar les cases de pagès. Perquè?

13 Moltes cases de poble o de les ciutats porten, a més a més del número del carrer, un nom - normalment una placa al costat de l'entrada principal. Quin és el nom més freqüent, que es veu arreu del país, i fins i tot a Anglaterra (i el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, etc) a les cases de alguns gal·lesos emigrats?

14 Quina ciutat d'Amèrica del Sud té un nom gal·lès que vol dir 'la ciutat d'en Lluís'?


RESPOSTES:

01 Col·loquialment, tref (TREEV) és tre, sense la 'v' final. La pèrdua és molt antiga, de fa molts segles. Hi ha un fenòmen semblant al dialecte de Gal·les del nord, on paraules monosíl·labes amb 'v' final -

gof (GOOV) = ferrer, haf (HAAV) = estiu, cof (KOOV) = memòria,

es pronuncien sense aquesta 'v' final - go' (GOO), ha' (HAA), co' (KOO).

Tre és la forma normal a tot el país. A les altres llengües celtes es troba la mateixa paraula. En còrnic trev, tre també és masia, i com a Gal·les és molt present a la toponímia. En bretó modern, trev és la 'divisió d'una parròquia'. A la toponímia la paraula ker es va utilitzar antigament en comptes de trev. En escocès, és treabh (m) = masia, granja, i en irlandès és treibh (f) = casa, masia, granja.

02 Biga; pal, post. Com és la paraula gal·lesa, també la paraula llatina és de gènere femení. Aquesta paruala llatina va donar occità trau, català antic trau, i de la variant trave va sortir la forma moderna trava  

03 Trefi (TRE-vi). S'afegeix la terminació plural -i. També trefÿdd (TRE-vidh), amb la terminació plural -ÿdd.

04 Antigament era mas, masia. La paraula és d'origen indo-europeu. En anglés antic <tuun> era masia. També mostra la mateixa extensió en el sentit - anglès modern <taun> "town" = poble, ciutat.

05 Câr = parent. Es relacionada amb el verb caru (KA-ri) = estimar. Câr és obsolet en gal·lès modern. No hi ha la mutació suau que normalment ocuria en una paraula d'aquest tipus, i a més a més és una paraula masculina, encara que la paraula qualificada és femenina. Doncs en comptes de *CARDREF, *Y GARDREF, tenim cartref, y cartref

06 Hen (HEEN) = antic; amb un matís en el sentit > primer, principal. El ramat es duia a la muntanya a principis de maig, i tornava a finals d'octubre. HEN + mutació suau + TRE. Hendref és feminina. A la toponíma, és sempre Hendre. 

07 Cant = cent. Cantref = 'Cent masies'. El més famós és Cantre Gwaelod, un país, segons la llegenda, aprop d'Aberystwÿth que es va perdre sota el mar. Els cantrefi tenien com a subdivisió el cwmwd ('veinat') < cymwd < cyn = junt, cf llatí con- + bod = estar, lloc d'estar, casa. És masculí - y cantref, no *y gantref. Apart del nom d'aquest país perdut, normalment conserva la 'v' final - Cantref - en els noms d'aquests antic territoris. Cantref Mawr, etc.

08 Pen = banda. La 'banda (pen) (de la masia) amb les cases (tref) dels pagesos sense llibertats / els esclaus'. És masculí - y pentref, no *y bentref

09 Com en llatí, ad = a, cap a

10 En gal·lès, es pot formar un adverbi amb la mutació de la consonant inicial d'un substantiu. Cartref = casa, gartref = dina la casa.

11 Al sud-est de Gal·les. Sha = forma local de tua, 'cap a' (tu = costat, banda, â = amb) casa'. Com a les expressions adref, gartref el sentit de 'casa' encara viu.

12 Al segle passat, moltes colònies per els treballadors de les noves indústries es batejaven amb noms amb tref, amb el sentit de 'poble, colònia'. La majoria, però, tenien noms anglesos amb -town o -ville, però en molts casos els habitants gal·lesos traduien aquest noms al gal·lès - Robertstown > Trerobert, etc.

13 Cartref

14 Trelew (tref + mutació suau + Llew). Llew és la forma curta de Llewelÿn, variant de Llywelÿn (llÿw = líder, però enlloc d'aquest primer element amb el pas dels segles popularment s'ha posat 'llew' = lleó) (Llywelÿn > Llewelÿn > Llew). Quan les famílies benestants a l'edat mitjana volien anglicitzar-se, es va trïar 'Lewis', degut a la semblança de la primera síl·laba de tots dos, com a forma anglesa equivalent a 'Llywelÿn/Llewelÿn'. De fet, 'Lewis' '(= Lluís), un nom anglo-normand d'origin germànic, té una etimologia ben diferent a la de 'Llywelÿn/Llewelÿn'.

Avui en dia, el nom de pila Lewis o Lewÿs s'accepta com a nom (i cognom) gal·lès, però encara hi ha la consciència que la forma més autòctona és 'Llywelÿn/Llewelÿn/Llew'. Trelew és del fundador Lewis Jones, uns dels emigrants gal·lesos que es van installar al la Patagonia a l'any 1865 per crear una nova Gal·les lluny de la influència anglesa. (Segons les normes per escriure els topònims exposades al 1968, Trelew seria més ben escrita amb guionet: Tre-lew. A veure si aquesta ciutat de l'Argentina seguirà la pràctica d'algunes ciutats i alguns pobles de Gal·les d'adoptar les formes ortograficament correctes com a noms oficials!) (cf Vich > Vic, etc)    

Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"

On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)

Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

Weø.r am ai? Yuu ø.r víziting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

0304+(enwau_lleoedd_cymru_tref_1c) diwedd / fi

 

 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats