0284c Gwefan Cymru-Catalonia (Galles-Catalunya): Esccia - topnims en escocs (galic) amnb la froma anglesa corresponent - Dn Breatainn (Dumbarton), Inbhir Nis (Inverness), Inbhir Theorsa (Thurso)

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_gaidhlig/skota_llista_de_toponims_escoces_angles_0284c.htm

0001z Yr Hafan / Pgina inicial

..........
1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en catal

....................
0008c Y Barthlen / Mapa de la web

.................................0120c Gaeleg / Gidhlig, la llengua escocesa

...............................................y tudalen hwnbaneri
..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya
Wales-Catalonia Website


Gaeleg
Escocs (= galic escocs)
(delw 7294)

Diweddariad Diwethaf / Darrera Actualitzaci 1999-04-09

Enwau Lleoedd yn y Gaeleg
Topnims en llengua escocesa (galic)


xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg (ddim ar gael eto)

xxxx This page in English (no link yet)


0590c
Aquesta llista al revers: angls + escocs
(Glasgow = Glaschu
Edinburgh = Dn ideann, etc)

Dau gant o enwau lleoedd yr Alban yn Albaneg ("Gaeleg") / Dos cents topnims escocesos en llengua escocesa ("gaelic")

a) Albaneg-Saesneg / escocs-angls

b) dolennau allanol / enllaos externs

 

escocs-angls (les pronunciacions en cursiva negra sn les de les formes angleses)

A' Bheith Beith

A' Cheapach Keppoch

A' Chomraich Applecross [A-pl-kros]

A' Chuamanag Nuadh / Cam Chnoc Nuadh New Cumnock

A' Mhannaichainn Beauly

A' Mhoigh Moy

Abaid Bhathein Abbey St Bathans

Achadh nan Leac Auchinleck [oo-khin-LEK]

ird a' Bhasair Ardvasar

Allmhagh Alloa [A-lo-]

Allmhagh Alloway [A-l-wei]

Allt a' Bhonnaich Bannockburn

Allt Beithe Aultbea

Am Bac Back

Am Bealach Taymouth

Am Blr Dubh Muir of Ord [myu rv OORD]

Am Blran Odhar Bettyhill

Am Parbh Cape Wrath

An Aghaidh Mhr Aviemore [a-vi-MOOR]

An Eaglais Bhreac Falkirk [FOL-kirk, FOO-kirk]

An Gearasdan Fort William

An Gleann Mr Glenmore

An Leargaidh Ghallda Largs

An Leitir Mr Lettermore

An Sailean Salen

An Tairbeart Tarbert

An t-Alltan Fuar Coldstream

An t-th Leathann Broadford

An Teanga Teangue

An Tob Leverburgh

An t-ban Oban [OO-bn]

An t-rd Gallach Ord of Caithness

An t-Srn Troon

An Tulach Tulloch [TU-lkh]

Arascain Erskine [ER-skin]

Armadal Armadale

Bad a' Mhanaich Balavanich

Bagh a' Chaisteil Castlebay

Bail a' Chaolas Ballachulish [ba-l-KHUU-lish]

Bail a' Chlachain Weem

Bail a' Ghobhainn Balgowrie

Bail a' Ghobhainn / Cille Mhaol Chaluim Govan [GU-vn]

Bail an t-Saoir Blantyre [BLAN-tair]

Bail an t-Sratha / Baile na Tragha Ballantrae [ba-ln-TREI]

Bail Eilidh Helensburgh

Bail r nan Stiubhartach / Am Baile Nuadh Newton Stewart

Baile Bhid Rothesay [ROTH-si]

Baile Cheith Keith [KIITH]

Baile Chloichridh Pitlochry

Baile Chuidir Balquidder [bal-HWI-dr]

Baile Leibhinn Livingston

Baile Miri Maryburgh

Baile MhicDhuibh Dufftown

Baile Mhoreil Balmoral

Baile nam Feusgan Musselburgh [MU-sl-b-r]

Baile nam Frisealach / Am Broch Fraserburgh [FREI-zr-bu-r]

Baile nan Granndach Grantown

Balach Balloch (Dumbarton)

Barbhas Barvas

Beannchor Banchory [BANG-k-ri]

Bearaig a Tuath North Berwick

Blr Athaill Blair Atholl

Blr Ghobharaidh Blairgowrie [bler-GAU-ri]

Borgh Borve

Braigh Mhrr Braemar [brei-MAAR]

Breacais Breakish

Breichinn Brechin [BRII-khin]

Bruach Chluaidh Clydebank

Cala nan Clach / Srn na h-Aibhne Stonehaven [stoun-HEI-vn; nom local stein-HAI]

Calanais Callanish

Calasraid Callander

Calldair Cawdor

Camas Bhradan Laxford

Camas Long Cambuslang [kam-b-SLANG]

Caol Acain Kyleakin [kai-LA-kin]

Caol an t-Snimh Colintraive

Caol Loch Aillse Kyle of Lochalsh

Carlabhagh Carloway

Carn Rioghain Cairnryan

Cathair Ceann Tulaich Kirkintilloch [kir-kn-TI-lokh]

Cathair Chuithbeirt Kirkcudbright [kir-KUU-bri]

Cealbost Colbost

Ceann Chrdainn Kincardine [kin-KAAR-din]

Ceann Loch Chille Chiarain / Ceann Locha Campbeltown

Ceann Loch ireann Lochearnhead

Ceann Loch Gilp Lochgilphead

Ceann Loch Iubh Kinlochewe

Ceann Loch Lobhainn Kinlochleven [kin-lokh-LII-vn]

Ceann Lois / Ceann Losa Kinloss [kin-LOS]

Ceann na Creige Kincraig

Ceann Phdraig Peterhead [pii-tr-HED]

Cill Rimhinn St Andrews

Cille Bhreannain Kilbrandon

Cille Bhrde an Ear East Kilbride

Cille Chuimein Fort Augustus

Cille Donnain Kildonan

Cille Mearnaig Kilmarnock

Cseorn Kishorn

Clach Mhannain Clackmannan [klak-MA-nn]

Cluanais / Cluanaidh Clunes

Coille Chneagaidh Killiecrankie

Comar nan Allt Cumbernauld [ku-mr-NOOLD]

Craoibh Crieff [KRIIF]

Creag an Iubhair Craignure

Creamhain Crawford

Cromba Cromarty [KRO-mr-ti]

Cil Lodair Culloden [k-LO-dn]

Cl Dn Bheithe Cowdenbeath [kau-dn-BIITH]

Dail-gheal Dalzell [di-EL]

Dal Chuinnidh Dalwhinnie [dl-HWI-ni]

Dalais Dallas -

Deadard Jedburgh [JED-b-r]

Deathan Don (nom de riu)

Deir Old Deer

Dseart Dysart [DAI-zrt]

Dornach Dornoch

Drinnisiadar Drinishader

Drochaid a' Bhanna Bonar Bridge

Drochaid Ailein Bridge of Allen

Drochaid an Aonachain Spean Bridge

Drochaid an Easbaig Bishopbriggs

Drochaid Eadaraig Ettrick Bridge

Drochaid ireann Bridge of Earn

Drochaid Urchaidh Bridge of Orchy

Druim na Drochaid Drumnadrochit [drum-n-DRO-khit, -khich]

Druimean Drummond

Dn Brra Dunbar [dun-BAAR]

Dn Bheagain Dunvegan [dun-VE-gn]

Dn Blthain Dunblane [dun-BLEIN]

Dn Deagh Dundee [dun-DII, din-DII]

Dn Breatainn Dumbarton [dum-BAAR-tn]

Dn Chailleann Dunkeld [dun-KELD]

Dn Craoibhe Duncrieff

Dn ideann Edinburgh [E-dn-bu-r]

Dn Phrlain Dunfermline [dun-FERM-lin]

Dn Phris Dumfries [dum-FRIIS]

Dn Reatha Dounreay [DUUN-rei, DUU-n-rei]

Eaglais Fheachain Ecclefechan [e-kl-FE-khn]

Eilginn Elgin [EL-gin]

isgeadal Eskdale

Faclann Falkland [FOOK-lnd]

Farrais Forres [FO-ris]

Fionn ireann Findhorn

Flodaigearraidh Flodigarry

Gearrloch Gairloch [GER-lokh]

Glaschu Glasgow [GLA-skou, GLE-sk]

Gleann Comhan Glencoe

Gleann Fhionghain Glenfinnan

Gleann Fiodhaich Glenfiddich [glen-FI-dikh]

Gleann Iucha Linlithgow [lin-LITH-gou]

Gleann Lus Glenluce

Gleann Rathais Glenrothes [glen-RO-this]

Gleann Uige Glenuig

Goillspidh Golspie

Grdan Gordon

Greatna Gretna

Grianaig Greenock

Guireag Gourock [GUU-rok]

Hamhaig Hawick [HOO-wik, HOO-ik]

Inbhir ir Ayr

Inbhir Ghrainnse Grangemouth

Inbhir Grdain Invergordon

Inbhir Lobhainn Leven [LII-vn]

Inbhir Losaidh Lossiemouth

Inbhir Nis Inverness [in-vr-NES]

Inbhir Narann Nairn [NERN]

Inbhir Pheofharain Dingwall [DING-wool]

Inbhir Theorsa Thurso

Inbhir Uige Wick

Innis an Aba Abbotsinch

Lann Fhionghain Lumphinnans [lum-FI-nns]

Lionacleit Liniclete

Lirabhaig Lerwick [LER-wik]

Lirbost Leurbost [LUUR-bost]

Loch Baghasdail Lochboisdale

Loch Carrain Lochcarron

Loch nam Madadh Lochmaddy

Loch Raonasa Lochranza

Mallaig Mallaig [MA-leig]

Manachainn Rois Fearn

Maol Ros Melrose

Montrs / Monadh Rois Montrose [mon-TROUZ]

Na Caoil Bhdach Kyles of Bute

Na Din Duns

Na Puballan Peebles

Obair rdair Aberarder

Obair Bhrothaig Arbroath [aar-BROOTH]

Obair Chrombaigh Abercrombie

Obair Dheathain Aberdeen

Obair Pheallaidh Aberfeldy

Obair Phuill Aberfoyle

Ostaig Ostaig

Paislig Paisley

Peairt Perth

Pearraig Partick

Ploc Loch Aillse Plockton

Port an t-Sroim Strome Ferry

Port Ghlaschu Port Glasgow

Port MhicDhuibh Macduff

Preastabhaig / Bgh an t-Sagairt Prestwick

Rinn Friu Renfrew [REN-fruu]

Ros Saoithe Rosyth [r-SAITH]

Rosbrog Roxburgh

Ruadh Ghleann Rutherglen [RU-dhr-gln]

Ruadhainn Ruthven [RI-vn]

Sailcirc Selkirk

Scrabastair Scrabster

Siabost Shawbost

Sligeachan Sligachan

Srath Charrain Strathcarron

Srath Pheofhair Strathpeffer

Srom Nis Stromness [STROM-nes]

Srn an t-Sthein Strontian

Srn Reamhar Stranraer [stran-RAAR]

Stamhain / An Taobh Sear Staffin

Steornabhagh Stornoway [STOOR-n-wei]

Taigh an Druim Tyndrum [tain-DRUM]

Taigh an Uillt Tighanuillt [tei--NOOLT]

Taigh Mhrtainn Whithorn

Taigh na Bruaich Tighnabruaich [tai-n-BRUIKH]

Talasgair Talisker

Tiobartach Tipperty

Tobar Mhoire Tobermory

Tobar na Mthar Motherwell

Togh Beag Howbeg

Togh Mr Howmore

Tom an t-Sabhail Tomintoul [to-min-TAUL]

Trr an Eas Torness

Trr Fhitheachan Torphichen [tor-FI-khn]

Tunga Tongue [TONG]

Uig Uig (Lewis) [UU-ig]

Uige Uig (Skye) [UU-ig]

Ulapul Ullapool [U-l-puul]

Urchadain Urquhart [terrabaixs: UR-khrt; angls -kt]

 

Diweddariad Diwethaf / Darrera Actualitzaci 1999-04-09

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Y a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIAscotnom.doc