Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_maccabeaid2_80_2696ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(xx) xxxx
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(xx) xxxx (in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2612k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Efengyl Sant Marc)

 


xyzmac2 AIL LYFR Y MACAB

xyzmac2 AIL LYFR Y MACAB

PENNOD 1

 

==

%% 1:1 Y MAE y brodyr, yr Iddewon sydd yn Jerwsalem ac yng ngwlad Jwdea, yn dymuno i'r brodyr o Iddewon sydd yn yr Aifft, iechyd a heddwch.

&&1:1 The brethren, the Jews that be at Jerusalem and in the land of Judea, wish unto the brethren, the Jews that are throughout Egypt health and peace:

==

%% 1:2 Duw a wnelo ddaioni i chwi, ac a gofio ei gyfamod a wnaeth efe ag Abraham, ag Isaac, ac a Jacob, ei ffyddlon weision;

&&1:2 God be gracious unto you, and remember his covenant that he made with Abraham, Isaac, and Jacob, his faithful servants;

==

%% 1:3 Ac a roddo galon i chwi oll i'w wasanaethu ef, ac i wneuthur ei ewyllys ef a chalon gysurus, ac a meddwl ewyllysgar;

&&1:3 And give you all an heart to serve him, and to do his will, with a good courage and a willing mind;

==

%% 1:4 Ac a agoro eich calon chwi yn ei gyfraith a'i orchmynion, ac a drefno i chwi dangnefedd;

&&1:4 And open your hearts in his law and commandments, and send you peace,

==

%% 1:5 A wrandawo ar eich gweddau chwi, a gymodo a chwi, ac na'ch gadawo byth yn amser adfyd.

&&1:5 And hear your prayers, and be at one with you, and never forsake you in time of trouble.

==

%% 1:6 Ac yn awr yr ydym ni yn gweddo yma drosoch chwi.

&&1:6 And now we be here praying for you.

==

%% 1:7 Pan oedd Demetrius yn teyrnasu yn y nawfed flwyddyn a thrigain a chant, nyni yr Iddewon a sgrifenasom atoch yn y blinder a'r gorthrymder a ddaeth arnom ni o fewn y blynyddoedd hynny, er pan aeth Jason a'r rhai oedd gydag ef allan o'r wlad sanctaidd a'r frenhiniaeth,

&&1:7 What time as Demetrius reigned, in the hundred threescore and ninth year, we the Jews wrote unto you in the extremity of trouble that came upon us in those years, from the time that Jason and his company revolted from the holy land and kingdom,

==

%% 1:8 Ac y llosgasant y porth, ac y tywalltasant waed gwirion: ninnau a weddasom ar yr Arglwydd, ac a gawsom ein gwrando; ac a offrymasom ebyrth a pheilliaid, ac a oleuasom lusernau, ac a osodasom y bara allan.

&&1:8 And burned the porch, and shed innocent blood: then we prayed unto the Lord, and were heard; we offered also sacrifices and fine flour, and lighted the lamps, and set forth the loaves.

==

%% 1:9 Am hynny yn awr edrychwch ar gadw dyddiau gwyl y pebyll yn y mis Casleu.

&&1:9 And now see that ye keep the feast of tabernacles in the month Casleu.

==

%% 1:10 Yr wythfed flwyddyn a phedwar ugain a chant, y bobl oedd yn Jerwsalem ac yn Jwdea, a'r cyngor, a Jwdas, sydd yn dymuno llwyddiant a iechyd i Aristobulus, athro'r brenin Ptolemeus, yr hwn sydd o hiliogaeth yr offeiriaid eneiniog, ac i'r Iddewon yn yr Aifft.

&&1:10 In the hundred fourscore and eighth year, the people that were at Jerusalem and in Judea, and the council, and Judas, sent greeting and health unto Aristobulus, king Ptolemeus' master, who was of the stock of the anointed priests, and to the Jews that were in Egypt:

==

%% 1:11 Yn gymaint a bod i Dduw ein gwaredu ni oddi wrth fawr beryglon, yr ydym yn rhoddi mawr ddiolch iddo, megis pe buasem yn rhyfela yn erbyn brenin:

&&1:11 Insomuch as God hath delivered us from great perils, we thank him highly, as having been in battle against a king.

==

%% 1:12 Canys efe a'u bwriodd hwynt allan, y rhai a ymladdasant yn erbyn y ddinas sanctaidd.

&&1:12 For he cast them out that fought within the holy city.

==

%% 1:13 Canys pan ddaethai y capten i Persia a llu a dybid yn anorchfygol gydag ef, fe a'u lladdwyd hwy yn nheml Nanea, trwy ddichell offeiriaid Nanea.

&&1:13 For when the leader was come into Persia, and the army with him that seemed invincible, they were slain in the temple of Nanea by the deceit of Nanea's priests.

==

%% 1:14 Canys Antiochus a ddaeth yno megis i'w phriodi, efe a'i geraint gydag ef, i dderbyn arian yn enw cynhysgaeth.

&&1:14 For Antiochus, as though he would marry her, came into the place, and his friends that were with him, to receive money in name of a dowry.

==

%% 1:15 Ond wedi i offeiriaid Nanea eu rhifo, a myned ohono i mewn i'r deml heb nemor gydag ef, hwy a gaeasant y deml, wedi dyfod Antiochus i mewn,

&&1:15 Which when the priests of Nanea had set forth, and he was entered with a small company into the compass of the temple, they shut the temple as soon as Antiochus was come in:

==

%% 1:16 Ac a agorasant ddrws dirgel ar nen y deml, ac a daflasant gerrig megis saethau mellt, ac a drawsant i lawr y capten a'i wyr; ac wedi eu dryllio yn ddarnau, hwy a dorasant eu pennau, ac a'u taflasant at y rhai oedd oddi allan.

&&1:16 And opening a privy door of the roof, they threw stones like thunderbolts, and struck down the captain, hewed them in pieces, smote off their heads and cast them to those that were without.

==

%% 1:17 Bendigedig fyddo ein Duw ni ym mhob peth, yr hwn a roddes i fyny yr annuwiol.

&&1:17 Blessed be our God in all things, who hath delivered up the ungodly.

==

%% 1:18 Gan ein bod ni a'n bryd ar gadw puredigaeth y deml ar y pumed dydd ar hugain o fis Casleu, ni a welsom fod yn angenrheidiol fynegi hyn i chwi; fel y gallech chwithau hefyd ei gadw fel dydd gwyl y pebyll, a gwyl y tn, yr hwn a roddwyd i ni pan offrymodd Nehemeias aberth, wedi iddo adeiladu'r deml a'r allor.

&&1:18 Therefore whereas we are now purposed to keep the purification of the temple upon the five and twentieth day of the month Casleu, we thought it necessary to certify you thereof, that ye also might keep it, as the feast of the tabernacles, and of the fire, which was given us when Neemias offered sacrifice, after that he had builded the temple and the altar.

==

%% 1:19 Canys yn y cyfamser yr arweiniwyd ein tadau i Persia, yr offeiriaid, addolwyr Duw y pryd hynny, a gymerasant y tn yn ddirgel oddi ar yr allor, ac a'i cuddiasant mewn dyffryn, lle yr oedd pydew dwfn a sych: ac yno y cadwasant ef, fel na wyddai neb y man hwnnw.

&&1:19 For when our fathers were led into Persia, the priests that were then devout took the fire of the altar privily, and hid it in an hollow place of a pit without water, where they kept it sure, so that the place was unknown to all men.

==

%% 1:20 Yn awr wedi llawer o flynyddoedd, pan welodd Duw yn dda, Nehemeias, pan yrrwyd ef oddi wrth frenin Persia, a yrrodd rai o epil yr offeiriaid a'i cuddiasai ef, at y tn: ond pan fynegasant wrthym na chawsant ddim tn, ond dwfr tew,

&&1:20 Now after many years, when it pleased God, Neemias, being sent from the king of Persia, did send of the posterity of those priests that had hid it to the fire: but when they told us they found no fire, but thick water;

==

%% 1:21 Yna y gorchmynnodd efe iddynt ei gyrchu i fyny, a'i ddwyn ef: ac wedi gosod yr aberthau, Nehemeias a orchmynnodd i'r offeiriaid daenellu'r dwfr ar y coed a'r pethau oedd arnynt.

&&1:21 Then commanded he them to draw it up, and to bring it; and when the sacrifices were laid on, Neemias commanded the priests to sprinkle the wood and the things laid thereupon with the water.

==

%% 1:22 Wedi darfod hyn, a dyfod yr amser i'r haul i lewyrchu, yr hwn o'r blaen oedd dan gwmwl, fe enynnodd tan mawr, fel y rhyfeddodd pawb.

&&1:22 When this was done, and the time came that the sun shone, which afore was hid in the cloud, there was a great fire kindled, so that every man marvelled.

==

%% 1:23 A thra oedd yr aberth yn darfod, yr noil offeiriaid oedd yn gweddo, Jonathan yn gyntaf, a'r lleill yn ateb fel Nehemeias.

&&1:23 And the priests made a prayer whilst the sacrifice was consuming, I say, both the priests, and all the rest, Jonathan beginning, and the rest answering thereunto, as Neemias did.

==

%% 1:24 A'r weddi oedd fel hyn; O Arglwydd Dduw, Gwneuthurwr pob peth, yr hwn wyt ofnadwy a chadarn, cyfiawn a thrugarog, a'r unig a'r grasol Frenin;

&&1:24 And the prayer was after this manner; O Lord, Lord God, Creator of all things, who art fearful and strong, and righteous, and merciful, and the only and gracious King,

==

%% 1:25 Ti yn unig wyt hael, uniawn, holl-alluog, a thragwyddol; ti, yr hwn wyt yn gwaredu Israel o'u holl flinder, yr hwn a etholaist y tadau, ac a'u sancteiddiaist hwy,

&&1:25 The only giver of all things, the only just, almighty, and everlasting, thou that deliverest Israel from all trouble, and didst choose the fathers, and sanctify them:

==

%% 1:26 Derbyn aberth dros dy holl bobl Israel, cadw dy ran, a sancteiddia hi.

&&1:26 Receive the sacrifice for thy whole people Israel, and preserve thine own portion, and sanctify it.

==

%% 1:27 Casgl ynghyd y rhai a wasgarwyd oddi wrthym, a gwared y rhai sydd yn gwasanaethu'r Cenhedloedd; edrych ar y dirmygus a'r ffiaidd, a gad i'r Cenhedloedd wybod mai tydi yw ein Duw ni.

&&1:27 Gather those together that are scattered from us, deliver them that serve among the heathen, look upon them that are despised and abhorred, and let the heathen know that thou art our God.

==

%% 1:28 Cosba ein gorthrymwyr, a'r rhai sy trwy falchedd yn gwneuthur cam a ni.

&&1:28 Punish them that oppress us, and with pride do us wrong.

==

%% 1:29 Gosod dy bobl eirwaith yn dy le sanctaidd, megis y llefarodd Moses.

&&1:29 Plant thy people again in thy holy place, as Moses hath spoken.

==

%% 1:30 Yr offeiriaid hefyd a ganent salmau diolch.

&&1:30 And the priests sung psalms of thanksgiving.

==

%% 1:31 Hefyd wedi ysu'r aberth, Nehemeias a orchmynnodd dywallt y dwfr oedd yng ngweddill ar y cerrig mawrion.

&&1:31 Now when the sacrifice was consumed, Neemias commanded the water that was left to be poured on the great stones.

==

%% 1:32 Yr hwn beth pan wnaethwyd, fe a enynnodd fflam: ond hi a ddiffoddwyd gan y goleuni oedd yn llewyrchu oddi ar yr allor.

&&1:32 When this was done, there was kindled a flame: but it was consumed by the light that shined from the altar.

==

%% 1:33 Pan wybuwyd y peth hyn, fe fynegwyd i frenin Persia mai yn y fan lle y cuddiasai'r offeiriaid a arweiniesid ymaith, y tn, yr ymddangosodd dwfr, a'r hwn y purodd Nehemeias, a'r rhai oedd gydag ef, yr ebyrth.

&&1:33 So when this matter was known, it was told the king of Persia, that in the place, where the priests that were led away had hid the fire, there appeared water, and that Neemias had purified the sacrifices therewith.

==

%% 1:34 Y brenin a chwiliodd y peth yn ddyfal, ac a amgylchynodd y lle o'i amgylch, ac a'i gwnaeth yn sanctaidd.

&&1:34 Then the king, inclosing the place, made it holy, after he had tried the matter.

==

%% 1:35 A'r brenin a gymerth roddion lawer, ac a roddes ohonynt i'r rhai yr oedd efe yn chwennych gwneuthur cymwynas iddynt.

&&1:35 And the king took many gifts, and bestowed thereof on those whom he would gratify.

==

%% 1:36 A Nehemeias a alwodd y peth hwnnw Naffthar; yr hwn yw, o'i ddeongl, Puredigaeth: ond llawer rhai a'i galwant Neffi.

&&1:36 And Neemias called this thing Naphthar, which is as much as to say, a cleansing: but many men call it Nephi.

==

%% PENNOD 2

&&

==

%% 2:1 FE a geir hefyd yn y sgrifenadau, erchi o Jeremeias y proffwyd i'r rhai a arweiniwyd ymaith gymryd y tn, megis y mynegwyd;

&&2:1 It is also found in the records, that Jeremy the prophet commanded them that were carried away to take of the fire, as it hath been signified:

==

%% 2:2 Ac fel y gorchmynasai'r proffwyd i'r rhai a arweiniwyd ymaith, gan roddi iddynt gyfraith, na ollyngent dros gof orchmynion yr Arglwydd, ac na chyfeiliornent yn eu meddyliau, pan welent ddelwau o aur ac arian, a gwisgoedd.

&&2:2 And how that the prophet, having given them the law, charged them not to forget the commandments of the Lord, and that they should not err in their minds, when they see images of silver and gold, with their ornaments.

==

%% 2:3 Cyfryw bethau eraill a lefarodd wrthynt, gan eu cynghori na adawent i'r gyfraith fyned allan o'u calonnau.

&&2:3 And with other such speeches exhorted he them, that the law should not depart from their hearts.

==

%% 2:4 Yr oedd hefyd yn yr un sgrifen, fel y darfu i'r proffwyd, trwy ateb Duw wrtho, orchymyn dwyn y babell a'r arch gydag ef, hyd oni ddaeth i'r mynydd yr esgynnodd Moses iddo, lle y gwelodd efe etifeddiaeth Duw.

&&2:4 It was also contained in the same writing, that the prophet, being warned of God, commanded the tabernacle and the ark to go with him, as he went forth into the mountain, where Moses climbed up, and saw the heritage of God.

==

%% 2:5 Ac wedi dyfod Jeremeias yno, efe a gafodd ogof, yn yr hon y gosodes efe y babell, a'r arch, ac allor y poethoffrwm, ac a gaeodd y drws.

&&2:5 And when Jeremy came thither, he found an hollow cave, wherein he laid the tabernacle, and the ark, and the altar of incense, and so stopped the door.

==

%% 2:6 A rhai a ddaethant i farcio'r ffordd, o'r rhai a'i dilynent ef; ond ni fedrent ei chael.

&&2:6 And some of those that followed him came to mark the way, but they could not find it.

==

%% 2:7 Pan wybu Jeremeias hynny, efe a'u ceryddodd hwy, gan ddywedyd, Ni chaiff neb wybod y lle, hyd oni chasglo Duw ei bobl drachefn, a bod trugaredd:

&&2:7 Which when Jeremy perceived, he blamed them, saying, As for that place, it shall be unknown until the time that God gather his people again together, and receive them unto mercy.

==

%% 2:8 Yna y dengys yr Arglwydd iddynt y pethau hyn; a gogoniant yr Arglwydd a ymddengys, a'r cwmwl hefyd, megis ag y datguddiwyd i Moses, ac fel y deisyfodd Salomon, bod sancteiddio'r lle yn anrhydeddus.

&&2:8 Then shall the Lord shew them these things, and the glory of the Lord shall appear, and the cloud also, as it was shewed under Moses, and as when Solomon desired that the place might be honourably sanctified.

==

%% 2:9 Canys eglur yw, ddarfod iddo megis un a chanddo ddoethineb, offrymu aberth cysegriad a sancteiddiad y deml.

&&2:9 It was also declared, that he being wise offered the sacrifice of dedication, and of the finishing of the temple.

==

%% 2:10 Ac megis, pan weddodd Moses ar yr Arglwydd, y daeth tan i lawr o'r nefoedd, ac yr ysodd yr aberth; felly Salomon a weddodd, a than a ddaeth i lawr o'r nefoedd, ac a ysodd y poethoffrwm.

&&2:10 And as when Moses prayed unto the Lord, the fire came down from heaven, and consumed the sacrifices: even so prayed Solomon also, and the fire came down from heaven, and consumed the burnt offerings.

==

%% 2:11 A Moses a ddywedodd, Am na ddylid bwyta'r offrwm dros bechod, am hynny yr yswyd ef.

&&2:11 And Moses said, Because the sin offering was not to be eaten, it was consumed.

==

%% 2:12 Ac felly Salomon a gadwodd yr wyth niwrnod hynny.

&&2:12 So Solomon kept those eight days.

==

%% 2:13 Y pethau hyn hefyd a fynegir yn sgrifenadau ac yng nghoflythyrau Nehemeias, fel y gwnaeth efe lyfrdy, ac y casglodd actau y brenhinoedd a'r proffwydi, actau Dafydd ac epistolau y brenhinoedd am y rhoddion sanctaidd.

&&2:13 The same things also were reported in the writings and commentaries of Neemias; and how he founding a library gathered together the acts of the kings, and the prophets, and of David, and the epistles of the kings concerning the holy gifts.

==

%% 2:14 Yn yr un ffunud Jwdas a gasglodd ynghyd yr holl bethau a gollesid o achos y rhyfel a ddigwyddodd arnom; ac y mae hynny gennym ni.

&&2:14 In like manner also Judas gathered together all those things that were lost by reason of the war we had, and they remain with us,

==

%% 2:15 Am hynny o bydd rhaid i chwi wrthynt, danfonwch rai a'u dyco i chwi.

&&2:15 Wherefore if ye have need thereof, send some to fetch them unto you.

==

%% 2:16 Canys oherwydd ein bod ni a'n bryd ar gadw y puredigaeth, ni a sgrifenasom atoch: am hynny, da y gwnewch chwithau os cedwch yr un dyddiau.

&&2:16 Whereas we then are about to celebrate the purification, we have written unto you, and ye shall do well, if ye keep the same days.

==

%% 2:17 Duw, yr hwn a waredodd ei holl bobl, ac a roddes etifeddiaeth i bawb, a theyrnas, ac offeiriadaeth, a sancteiddrwydd,

&&2:17 We hope also, that the God, that delivered all his people, and gave them all an heritage, and the kingdom, and the priesthood, and the sanctuary,

==

%% 2:18 Megis yr addawodd efe yn y gyfraith, yr ydym yn gobeithio y trugarha wrthym ar fyrder, ac y casgl ni ynghyd o bob gwlad oddi tan y nefoedd, i'w le sanctaidd: canys efe a'n gwaredodd ni oddi wrth fawr beryglon, ac a lanhaodd ylle.

&&2:18 As he promised in the law, will shortly have mercy upon us, and gather us together out of every land under heaven into the holy place: for he hath delivered us out of great troubles, and hath purified the place.

==

%% 2:19 Am Jwdas Macabeus a'i frodyr, am buredigaeth y deml fawr, a chysegriad yr allor,

&&2:19 Now as concerning Judas Maccabeus, and his brethren, and the purification of the great temple, and the dedication of the altar,

==

%% 2:20 A'r rhyfeloedd yn erbyn Antiochus Epiffanes a'i fab Eupator,

&&2:20 And the wars against Antiochus Epiphanes, and Eupator his son,

==

%% 2:21 A'r eglur arwyddion a ddaethant o'r nefoedd i'r rhai a ymddygasant yn wrol i'w hanrhydedd yng nghweryl crefydd yr Iddewon: canys er nad oeddynt ond ychydig, eto hwy a orchfygasant yr holl wlad, ac a yrasant i ffoi dyrfau y barbariaid,

&&2:21 And the manifest signs that came from heaven unto those that behaved themselves manfully to their honour for Judaism: so that, being but a few, they overcame the whole country, and chased barbarous multitudes,

==

%% 2:22 Ac a adeiladasant drachefn y deml, am yr hon yr oedd mawr sn trwy'r holl fyd, ac a waredasant y ddinas, ac a sicrhasant y cyfreithiau yr oeddid ar eu dirymu, oherwydd bod yr Arglwydd yn drugarog ac yn rasol iawn wrthynt;

&&2:22 And recovered again the temple renowned all the world over, and freed the city, and upheld the laws which were going down, the Lord being gracious unto them with all favour:

==

%% 2:23 Y pethau hefyd a fynegodd Jason Cyreneus mewn pum llyfr, ni a brofwn eu talfyrru mewn un llyfr.

&&2:23 All these things, I say, being declared by Jason of Cyrene in five books, we will assay to abridge in one volume.

==

%% 2:24 Canys wrth ystyried anfeidrol rifedi y llyfrau, a'r dryswch y maent hwy yn ei gael sydd yn chwennych myned trwy draethawd yr histori, oherwydd amled y materion;

&&2:24 For considering the infinite number, and the difficulty which they find that desire to look into the narrations of the story, for the variety of the matter,

==

%% 2:25 Nyni a gymerasom ofal ar gael o'r rhai a ewyllysient ddarllen, ddiddanwch, a bod esmwythdra i'r rhai a chwenychent gofio, ac i bawb a'i darllenent gael budd.

&&2:25 We have been careful, that they that will read may have delight, and that they that are desirous to commit to memory might have ease, and that all into whose hands it comes might have profit.

==

%% 2:26 Am hynny i ni, y rhai a gymerasom arnom y drafael flin hon i dalfyrru, nid esmwythdra oedd, ond gwaith a wnaeth i ni chwysu a gwylio.

&&2:26 Therefore to us, that have taken upon us this painful labour of abridging, it was not easy, but a matter of sweat and watching;

==

%% 2:27 Fel nad ydyw esmwyth i'r hwn a wnelo wledd, ac a geisio fudd rhai eraill; felly ninnau, er mwyn gwneuthur cymwynas i lawer, a gymerwn y blinder hyn yn ewyllysgar;

&&2:27 Even as it is no ease unto him that prepareth a banquet, and seeketh the benefit of others: yet for the pleasuring of many we will undertake gladly this great pains;

==

%% 2:28 Gan adael bod yn fanwl am bob peth i'r awdur, nyni a geisiwn grynhoi y cwbl ar fyr eiriau:

&&2:28 Leaving to the author the exact handling of every particular, and labouring to follow the rules of an abridgement.

==

%% 2:29 Canys fel y mae yn rhaid i'r neb a wnelo dy newydd ofalu am yr holl adeiladaeth: ond y neb a gymero arno ei osod allan, a'i beintio, nid rhaid iddo geisio dim ond a fyddo angenrheidiol i'w harddu: felly yr ydwyf fi yn meddwl o'n rhan ninnau,

&&2:29 For as the master builder of a new house must care for the whole building; but he that undertaketh to set it out, and paint it, must seek out fit things for the adorning thereof: even so I think it is with us.

==

%% 2:30 Mai perthynasol yw i sgrifennwr cyntaf yr histori fyned ynddi yn ddwfn i sn am bob peth, gan fod yn ddiesgeulus ym mhob rhan;

&&2:30 To stand upon every point, and go over things at large, and to be curious in particulars, belongeth to the first author of the story:

==

%% 2:31 Ond y mae'n rhydd i'r neb a'i talfyrro, arfer ychydig eiriau, ac ymadael a phob manylwch ynddi.

&&2:31 But to use brevity, and avoid much labouring of the work, is to be granted to him that will make an abridgment.

==

%% 2:32 Yma am hynny y dechreuwn ein traethawd: am y rhagymadrodd, digon yw a ddywedasom; canys ffolineb yw arfer hir ymadrodd o flaen yr histori, a bod yn fyr yn yr histori.

&&2:32 Here then will we begin the story: only adding thus much to that which hath been said, that it is a foolish thing to make a long prologue, and to be short in the story itself.

==

%% PENNOD 3

&&

==

%% 3:1 Y CYFAMSER yr oeddid yn preswylio y ddinas sanctaidd mewn heddwch, ac yn cadw'r cyfreithiau yn dda iawn, oblegid duwioldeb Oneias yr archoffeiriad, ac oherwydd ei fod yn casu pob drygioni,

&&3:1 Now when the holy city was inhabited with all peace, and the laws were kept very well, because of the godliness of Onias the high priest, and his hatred of wickedness,

==

%% 3:2 Digwyddodd i'r brenhinoedd a'r tywysogion farnu'r lle yn anrhydeddus, ac anrhegu'r deml a'u rhoddion gorau;

&&3:2 It came to pass that even the kings themselves did honour the place, and magnify the temple with their best gifts;

==

%% 3:3 Yn gymaint ag i Seleucus brenin Asia, dalu o'i ardrethion yr holl draul a berthynai i weinidogaeth yr ebyrth.

&&3:3 Insomuch that Seleucus of Asia of his own revenues bare all the costs belonging to the service of the sacrifices.

==

%% 3:4 Ond un a elwid Simon, o lwyth Benjamin, yr hwn a wnaethid yn oruchwyliwr ar y deml, a ymrafaeliodd a'r archoffeiriad i wneuthur diffeithwch yn y ddinas.

&&3:4 But one Simon of the tribe of Benjamin, who was made governor of the temple, fell out with the high priest about disorder in the city.

==

%% 3:5 Ond pryd nas gallai orchfygu Oneias, efe' a aeth at Apolonius fab Thrase^s, yr hwn oedd yr amser hwnnw yn Irjfwodraethwr ar Celo-Syria a Phenicia;

&&3:5 And when he could not overcome Onias, he gat him to Apollonius the son of Thraseas, who then was governor of Celosyria and Phenice,

==

%% 3:6 Ac a fynegodd iddo fod trysordy Jerwsalem yn llawn o arian annifeiriol, fel yr oedd lluosowgrwydd eu cyfoeth yn aneirif, y rhai ni pherthynent i weinidogaeth yr ebyrth, a bod yn bosibl dwyn y cwbl i ddwylo'r brenin.

&&3:6 And told him that the treasury in Jerusalem was full of infinite sums of money, so that the multitude of their riches, which did not pertain to the account of the sacrifices, was innumerable, and that it was possible to bring all into the king's hand.

==

%% 3:7 Wedi ymgyfarfod o Apolonius a'r brenin, efe a fynegodd iddo am yr arian a ddangosasid iddo: yntau a etholodd Heliodorus golygwr ei drysordy, ac a'i danfonodd a gorchymyn ganddo i gyrchu'r arian y dywedwyd amdanynt o'r blaen.

&&3:7 Now when Apollonius came to the king, and had shewed him of the money whereof he was told, the king chose out Heliodorus his treasurer, and sent him with a commandment to bring him the foresaid money.

==

%% 3:8 Am hynny Heliodorus yn y man a gychwynnodd i'w daith, yn rhith myned i ymweled a dinasoedd Celo-Syria a Phenicia, ond a'i feddwl ar gyflawni arfaeth y brenin.

&&3:8 So forthwith Heliodorus took his journey; under a colour of visiting the cities of Celosyria and Phenice, but indeed to fulfil the king's purpose.

==

%% 3:9 Yn l dyfod ohono i Jerwsalem, a'i dderbyn yn groesawus gan archoffeiriad y ddinas, efe a draethodd iddynt beth a ddangosasid iddo am yr arian, ac a fynegodd paham y daethai efe yno; ac efe a ofynnodd a oedd y pethau hyn yn wir.

&&3:9 And when he was come to Jerusalem, and had been courteously received of the high priest of the city, he told him what intelligence was given of the money, and declared wherefore he came, and asked if these things were so indeed.

==

%% 3:10 Yna'r archoffeiriad a ddangosodd iddo fod yno y cyfryw arian wedi eu rhoi i gadw i ymgeleddu y gweddwon a'r amddifaid;

&&3:10 Then the high priest told him that there was such money laid up for the relief of widows and fatherless children:

==

%% 3:11 A rhai yn eiddo Hyrcanus mab Tobeias, gŵr ardderchog iawn, ac nid fel y camddywedasai Simon, y dyn annuwiol hwnnw, a bod y cwbl yn bedwar can talent o arian, a dau cant o aur:

&&3:11 And that some of it belonged to Hircanus son of Tobias, a man of great dignity, and not as that wicked Simon had misinformed: the sum whereof in all was four hundred talents of silver, and two hundred of gold:

==

%% 3:12 Ac nad ydoedd bosibl gwneuthur y fath gam a'r rhai a ymddiriedasent i sancteiddrwydd y man hwnnw, ac i fawredd a difrycheulyd grefydd y deml, yr hon oedd anrhydeddus trwy'r holl fyd.

&&3:12 And that it was altogether impossible that such wrongs should be done unto them, that had committed it to the holiness of the place, and to the majesty and inviolable sanctity of the temple, honoured over all the world.

==

%% 3:13 Ond Heliodorus, oherwydd gorchmynion y brenin, y rhai oedd ganddo, a ddywedodd yn hollol y byddai raid dwyn yr arian i drysordy'r brenin.

&&3:13 But Heliodorus, because of the king's commandment given him, said, That in any wise it must be brought into the king's treasury.

==

%% 3:14 Ac wedi gosod dydd, efe a aeth i mewn, ar fedr, yn l eu gweled, gymryd trefn amdanynt: am hynny nid bychan oedd y caledi yn yr holl ddinas.

&&3:14 So at the day which he appointed he entered in to order this matter: wherefore there was no small agony throughout the whole city.

==

%% 3:15 A'r offeiriaid a syrthiasant i lawr gerbron yr allor yn eu gwisgoedd sanctaidd, ac a alwasant tua'r nef ar Dduw, yr hwn a roesai gyfraith am y trysor sanctaidd, ar iddo ei gadw yn gyfan i'r rhai a'i rhoddasai yno i'w gadw.

&&3:15 But the priests, prostrating themselves before the altar in their priests' vestments, called unto heaven upon him that made a law concerning things given to he kept, that they should safely be preserved for such as had committed them to be kept.

==

%% 3:16 A'r neb a edrychai ar wynepryd yr archoffeiriad a ddoluriai yn ei galon: canys ei wynepryd, a newidiad ei liw, oedd yn dangos cyfyngder ei galon.

&&3:16 Then whoso had looked the high priest in the face, it would have wounded his heart: for his countenance and the changing of his colour declared the inward agony of his mind.

==

%% 3:17 Canys rhyw ofn a dychryn corff a amgylchodd y gŵr hwnnw, fel yr oedd eglur i'r rhai a edrychent arno, y dolur oedd yn ei galon ef.

&&3:17 For the man was so compassed with fear and horror of the body, that it was manifest to them that looked upon him, what sorrow he had now in his heart.

==

%% 3:18 Rhai eraill hefyd a gyrchasant allan o'u tai, i wneuthur gweddi gyffredin, oherwydd bod y lle yn debyg i ddyfod i ddirmyg.

&&3:18 Others ran flocking out of their houses to the general supplication, because the place was like to come into contempt.

==

%% 3:19 Y gwragedd hefyd, wedi ymwregysu a lliain sach dan eu bronnau, a lanwent yr ystrydoedd: a'r gwyryfon, y rhai a gaeasid i mewn, a redent, rhai i'r pyrth, a rhai i'r caerau, a rhai eraill a edrychent allan trwy'r ffenestri:

&&3:19 And the women, girt with sackcloth under their breasts, abounded in the streets, and the virgins that were kept in ran, some to the gates, and some to the walls, and others looked out of the windows.

==

%% 3:20 A phawb ohonynt yn codi eu dwylo tua'r nef, ac yn gweddo.

&&3:20 And all, holding their hands toward heaven, made supplication.

==

%% 3:21 Galarus oedd gweled nifer y rhai a syrthient i lawr o bob math, a disgwyliad yr archoffeiriad yn ei fawr ofid.

&&3:21 Then it would have pitied a man to see the falling down of the multitude of all sorts, and the fear of the high priest being in such an agony.

==

%% 3:22 Am hynny y rhai hyn a alwasant ar yr hollalluog Arglwydd, ar iddo gadw yn ddiogel ac yn sicr y pethau a roddasid i'w cadw mewn ymddiriedj i'r rhai a'u rhoddasent i'w cadw.

&&3:22 They then called upon the Almighty Lord to keep the things committed of trust safe and sure for those that had committed them.

==

%% 3:23 Er hynny Heliodorus a gyflawnodd y peth a arfaethasai efe.

&&3:23 Nevertheless Heliodorus executed that which was decreed.

==

%% 3:24 Eithr fel yr oedd efe ei nun eto yn bresennol gyda'i sawdwyr wrth y trysordy, efe, yr hwn yw Arglwydd yr ysbrydion, a thywysog pob gallu, a wnaeth ryfeddod mawr, yn gymaint ag i bawb a feiddient ddyfod gydag ef ryfeddu wrth weled nerth rhinwedd Duw; a hwy a lesmeiriasant, ac a ddychrynasant yn ddirfawr:

&&3:24 Now as he was there present himself with his guard about the treasury, the Lord of spirits, and the Prince of all power, caused a great apparition, so that all that presumed to come in with him were astonished at the power of God, and fainted, and were sore afraid.

==

%% 3:25 Canys ymddangosodd iddynt ryw farch mewn gwisg hardd o'r orau, ac arno farchog ofnadwy, ac a redodd yn egniol, ac a drawodd Heliodorus a'i garnau blaen: a'r hwn oedd yn eistedd arno a dybid fod ganddo arfau o aur.

&&3:25 For there appeared unto them an horse with a terrible rider upon him, and adorned with a very fair covering, and he ran fiercely, and smote at Heliodorus with his forefeet, and it seemed that he that sat upon the horse had complete harness of gold.

==

%% 3:26 Hefyd fe a ymddangosodd ger ei fron ef ddau ŵr ieuainc eraill, nodedig 0 nerthj rhagorol o bryd, a hardd eu dillad, yn sefyll yn ei ymyl ef o bob tu iddo, ac a'i ffrewyllasant ef yn wastad, ac a roesant iddo lawer gwialennod dost.

&&3:26 Moreover two other young men appeared before him, notable in strength, excellent in beauty, and comely in apparel, who stood by him on either side; and scourged him continually, and gave him many sore stripes.

==

%% 3:27 Am hynny pan syrthiodd efe i lawr yn ddisymwth, ac wedi ei amgylchu a thywyllwch mawr, ei wŷr a'i cipiasant ef, ac a'i gosodasant mewn elor feirch:

&&3:27 And Heliodorus fell suddenly unto the ground, and was compassed with great darkness: but they that were with him took him up, and put him into a litter.

==

%% 3:28 Ef, yr hwn a ddaethai ychydig o'r blaen i mewn i'r trysordy a thyrfa fawr, ac a'i holl gard gydag ef, ef, meddaf, yr hwn ni allai gael dim cymorth gan ei arfau, a ddygasant hwy allan: a hwy a gydnabuant allu Duw yn eglur:

&&3:28 Thus him, that lately came with a great train and with all his guard into the said treasury, they carried out, being unable to help himself with his weapons: and manifestly they acknowledged the power of God.

==

%% 3:29 Canys yr oedd efe yn fud trwy waith DuWj ac yn gorwedd wedi ei ddiddymu o'i holl obaith am ei iechyd.

&&3:29 For he by the hand of God was cast down, and lay speechless without all hope of life.

==

%% 3:30 Hwythau a folianasant yr Arglwydd, yr hwn yn rhyfeddol a ogoneddasai ei le ei hunan: oblegid y deml honno, yr hon oedd ychydig o'r blaen yn llawn o ofn a therfysg, pan ymddangosodd yr hollalluog Arglwydd, a lanwyd a llawenydd ac a gorfoledd.

&&3:30 But they praised the Lord, that had miraculously honoured his own place: for the temple; which a little afore was full of fear and trouble, when the Almighty Lord appeared, was filled with joy and gladness.

==

%% 3:31 Ond yn y man, rhai o gyfnesaf Heliodorus a atolygasant i Oneias weddo ar y Goruchaf, ar iddo ganhiadu yn rasusol einioes iddo ef, yr hwn oedd yn gorwedd yn agos i farw.

&&3:31 Then straightways certain of Heliodorus' friends prayed Onias, that he would call upon the most High to grant him his life, who lay ready to give up the ghost.

==

%% 3:32 Yna'r archoffeiriad, yn ofni rhag i'r brenin dybied i'r Iddewon wneuthur rhyw ddrwg i Heliodorus, a offrymodd dros iechyd y gŵr hwnnw.

&&3:32 So the high priest, suspecting lest the king should misconceive that some treachery had been done to Heliodorus by the Jews, offered a sacrifice for the health of the man.

==

%% 3:33 Fel yr oedd yr archoffeiriad yn gweddo ar Dduw, yr unrhyw wŷr ieuainc yn yr unrhyw ddillad a ymddangosasant drachefn i Heliodorus, a chan sefyll a ddywedasant, Dyro fawr ddiolch xxxxx Oneias yr archoffeiriad: canys er ei fwyn ef yn rasusol y canhiadodd yr Arglwydd i ti dy einioes.

&&3:33 Now as the high priest was making an atonement, the same young men in the same clothing appeared and stood beside Heliodorus, saying, Give Onias the high priest great thanks, insomuch as for his sake the Lord hath granted thee life:

==

%% 3:34 Tithau hefyd, wedi dy guro o'r nefoedd, mynega i bawb alluocaf nerth Duw. Ac yn l dywedyd hyn, hwy a ddiflanasant.

&&3:34 And seeing that thou hast been scourged from heaven, declare unto all men the mighty power of God. And when they had spoken these words, they appeared no more.

==

%% 3:35 Heliodorus hefyd, wedi iddo offrymu aberth i'r Arglwydd, a gwneuthur mawr addunedau i'r hwn a ganiatasai iddo ei hoedl, ac wedi iddo gyfarch Oneias, a ddychwelodd, efe a'i lu, at y brenin:

&&3:35 So Heliodorus, after he had offered sacrifice unto the Lord, and made great vows unto him that had saved his life, and saluted Onias, returned with his host to the king.

==

%% 3:36 Gan dystiolaethu i bawb weithredoedd mawrion Duw, y rhai a welsai efe a'i lygaid.

&&3:36 Then testified he to all men the works of the great God, which he had seen with his eyes.

==

%% 3:37 Hefyd pan ofynnodd y brenin i Heliodorus pwy oedd gymesur i'w ddanfon unwaith drachefn i Jerwsalem, efe a ddywedodd,

&&3:37 And when the king Heliodorus, who might be a fit man to be sent yet once again to Jerusalem, he said,

==

%% 3:38 Od oes gennyt un gelyn, neu un bradwr, danfon hwn yno, a thi a'i derbynni wedi ei ffrewyllu, os dianc rhag colli ei hoedl: oblegid yn y man hwnnw y mae yn ddiamau enwedig allu Duw.

&&3:38 If thou hast any enemy or traitor, send him thither, and thou shalt receive him well scourged, if he escape with his life: for in that place, no doubt; there is an especial power of God.

==

%% 3:39 Canys yr hwn sy ganddo breswylfa nefol, sydd yn olygwr ac yn gynorthwywr i'r lle hwnnw; yr hwn sydd yn euro ac yn difetha y sawl sydd yn dyfod i wneuthur niwed iddo.

&&3:39 For he that dwelleth in heaven hath his eye on that place, and defendeth it; and he beateth and destroyeth them that come to hurt it.

==

%% 3:40 Hyn a fu am Heliodorus, a chadwedigaeth y drysorfa.

&&3:40 And the things concerning Heliodorus, and the keeping of the treasury, fell out on this sort.

==

%% PENNOD 4

&&

==

%% 4:1 Y SIMON hwnnw hefyd, am yr hwn y dywedasom o'r blaen, yr hwn oedd fradychwr yr arian a'i wlad, a ddywedodd yn ddrwg am Oneias, megis pe cymellasai efe Heliodorus, a phe buasai yn awdur o'r drygau hyn.

&&4:1 This Simon now, of whom we spake afore, having been a betrayer of the money, and of his country, slandered Onias, as if he ha terrified Heliodorus, and been the worker of these evils.

==

%% 4:2 Ac efe a feiddiodd alw y gŵr a haeddasai yn dda ar y ddinas, ac oedd ofalus am ei wladwyr, gŵr mawr ei sSl am y cyfreithiau, yn fradychwr.

&&4:2 Thus was he bold to call him a traitor, that had deserved well of the city, and tendered his own nation, and was so zealous of the laws.

==

%% 4:3 Pan gynyddodd y galanastra yn gymaint a lladd o un o'r rhai oedd gymeradwy gan Simon, gelanedd,

&&4:3 But when their hatred went so far, that by one of Simon's faction murders were committed,

==

%% 4:4 Oneias, gan ystyrio enbydrwydd y gynnen hon, a bod Apolonius llywodraethwr Celo-Syria a Phenice yn ynfydu, ac yn chwanegu malais Simon;

&&4:4 Onias seeing the danger of this contention, and that Apollonius, as being the governor of Celosyria and Phenice, did rage, and increase Simon's malice,

==

%% 4:5 Efe a aeth at y brenin, nid i gyhuddo gwŷr ei wiad, ond fel un yn ceisio lles i bawb yn gyffredinol ac yn neilltuol:

&&4:5 He went to the king, not to be an accuser of his countrymen, but seeking the good of all, both publick and private:

==

%% 4:6 Canys efe a welodd fod yn amhosibl cael heddwch, oddieithr i'r brenin gymryd trefn yn y materion hyn, ac nad oedd debyg y peidiai Simon a'i ynfydrwydd.

&&4:6 For he saw that it was impossible that the state should continue quiet, and Simon leave his folly, unless the king did look thereunto.

==

%% 4:7 Ond wedi marw Seleucus, a chymryd o Antiochus, a gyfenwid Epiffanes, y frenhiniaeth, Jason brawd Oneias a weithiodd yn ddirgel i geisio bod yn archoffeiriad;

&&4:7 But after the death of Seleucus, when Antiochus, called Epiphanes, took the kingdom, Jason the brother of Onias laboured underhand to be high priest,

==

%% 4:8 Gan addo i'r brenin, er cael y swydd, dri chant a thrigain talent o arian, ac o ryw ardreth arall bedwar ugain talent.

&&4:8 Promising unto the king by intercession three hundred and threescore talents of silver, and of another revenue eighty talents:

==

%% 4:9 Am ben hyn, efe a addawodd dalu deg a deugain a chant eraill, os canhiadid iddo trwy ei awdurdod ef, osod campfa ac ysgol i'r gwŷr ieuainc, ac i gyfrif y rhai o Jerwsalem yn Antiochiaid.

&&4:9 Beside this, he promised to assign an hundred and fifty more, if he might have licence to set him up a place for exercise, and for the training up of youth in the fashions of the heathen, and to write them of Jerusalem by the name of Antiochians.

==

%% 4:10 A phan gafodd efe yr archoffeiriadaeth trwy fodd y brenin, yn y man efe a ddenodd ei genedl ei hun i arferion y Groegwyr,

&&4:10 Which when the king had granted, and he had gotten into his hand the rule he forthwith brought his own nation to Greekish fashion.

==

%% 4:11 Ac a fwriodd i lawr garedigol ragorfraint yr Iddewon, a gawsent hwy trwy Ioan tad Eupolemus, (yr hwn a fuasai yn genhadwr at y Rhufeiniaid i ddymuno cyfeillach a chymorth,) a chan fwrw i lawr y llyv/odraeth oedd wrth y gyfraith, efe a wnaeth newydd ordeiniadau anghyfreithlon.

&&4:11 And the royal privileges granted of special favour to the Jews by the means of John the father of Eupolemus, who went ambassador to Rome for amity and aid, he took away; and putting down the governments which were according to the law, he brought up new customs against the law:

==

%% 4:12 Canys efe a adeiladodd gampfa o'i wirfodd dan y castell, ac a ddarostyngodd y rhai pennaf o'r gwŷr ieuainc, ac a barodd iddynt wisgo hetiau.

&&4:12 For he built gladly a place of exercise under the tower itself, and brought the chief young men under his subjection, and made them wear a hat.

==

%% 4:13 Ac fel hyn y tyfodd serch i ganlyn arferau y Cenhedloedd ac estroniaid, trwy ragorol aflendid Jason, nid yr archoffeiriad, ond y dyn annuwiol;

&&4:13 Now such was the height of Greek fashions, and increase of heathenish manners, through the exceeding profaneness of Jason, that ungodly wretch, and no high priest;

==

%% 4:14 Yn gymaint ag nad oedd yr offeiriaid mwyach yn ewyllysgar i wasanaethu'r allor; ond gan ddirmygu'r deml, ac esgeuluso'r ebyrth, yr oeddynt yn prysuro i fod yn gyfrannog o ddogn annuwiol eu campau, yn l taflu'r garreg;

&&4:14 That the priests had no courage to serve any more at the altar, but despising the temple, and neglecting the sacrifices, hastened to be partakers of the unlawful allowance in the place of exercise, after the game of Discus called them forth;

==

%% 4:15 Ac heb ganddynt bris am anrhydedd eu tadau, gan gyfrif gogoniant y Groegwyr yn orau.

&&4:15 Not setting by the honours of their fathers, but liking the glory of the Grecians best of all.

==

%% 4:16 O achos yr hyn bethau y daeth arnynt adfyd mawr, tra caffent hwy yn elynion ac yn ddialwyr iddynt, arferau y rhai yr oeddynt yn eu canlyn, ac yn dymuno eu bod yn gyffelyb iddynt ym mhob peth:

&&4:16 By reason whereof sore calamity came upon them: for they had them to be their enemies and avengers, whose custom they followed so earnestly, and unto whom they desired to be like in all things.

==

%% 4:17 Canys nid esmwyth yw gwneuthur yn erbyn cyfraith Dduw: ond yr amser a ddaw a ddengys hyn.

&&4:17 For it is not a light thing to do wickedly against the laws of God: but the time following shall declare these things.

==

%% 4:18 Pan chwaraeid yn Tyrus y campau a arferid bob pum mlynedd, a'r brenin yn bresennol,

&&4:18 Now when the game that was used every faith year was kept at Tyrus, the king being present,

==

%% 4:19 Jason, y dyn ysgeler hwnnw, a ddanfonai genhadau o Jerwsalem yn rhith Antiochiaid, i ddwyn tri chan dryll o arian tuag at aberth Hercules, y rhai a ddeisyfai y neb oedd yn eu dwyn, na threulid ynghylch yr aberth, oblegid nad gweddaidd oedd, ond eu harbed i anghenraid arall.

&&4:19 This ungracious Jason sent special messengers from Jerusalem, who were Antiochians, to carry three hundred drachms of silver to the sacrifice of Hercules, which even the bearers thereof thought fit not to bestow upon the sacrifice, because it was not convenient, but to be reserved for other charges.

==

%% 4:20 Efe a ddanfonodd y pethau hyn tuag at aberth Hercules: ond er mwyn y neb a'u dygent, hwy a. roddwyd tuag at wneuthur llongau.

&&4:20 This money then, in regard of the sender, was appointed to Hercules' sacrifice; but because of the bearers thereof, it was employed to the making of gallies.

==

%% 4:21 Wedi danfon Apolonius mab Manasteus i'r Aifft, i goronedigaeth y brenin Ptolemeus Philometor, a phan ddeallodd Antiochus ei fod ef yn anffyddlon yn ei faterion ef, efe a fu ofalus am ei ddiogelwch ei hun: am hynny efe a ddaeth i Jope, ac oddi yno efe a aeth i Jerwsalem:

&&4:21 Now when Apollonius the son of Menestheus was sent into Egypt for the coronation of king Ptolemeus Philometor, Antiochus, understanding him not to be well affected to his affairs, provided for his own safety: whereupon he came to Joppa, and from thence to Jerusalem:

==

%% 4:22 lle y croesawyd ef yn fawr gan Jason a'r ddinas, ac y dygwyd ef i mewn a ffaglau ac a llefain: ac yn l hyn efe a arweiniodd ei lu i Phenice.

&&4:22 Where he was honourably received of Jason, and of the city, and was brought in with torch alight, and with great shoutings: and so afterward went with his host unto Phenice.

==

%% 4:23 Hefyd yn l tair blynedd, Jason a ddanfonodd Menelaus brawd Simon, am yr hwn y soniasom o'r blaen, i ddwyn arian i'r brenin, ac i'w rybuddio ef am bethau anghenraid.

&&4:23 Three years afterward Jason sent Menelaus, the aforesaid Simon's brother, to bear the money unto the king, and to put him in mind of certain necessary matters.

==

%% 4:24 Ond pan ddygwyd ef gerbron y brenin, efe a'i mawrygodd yn ei ŵydd, ac a gafodd yr archoffeiriadaeth iddo ei hun: canys efe a roddes amdani hi dri chan talent o arian mwy na Jason.

&&4:24 But he being brought to the presence of the king, when he had magnified him for the glorious appearance of his power, got the priesthood to himself, offering more than Jason by three hundred talents of silver.

==

%% 4:25 Felly pan gafodd efe orchmynion oddi wrth y brenin, efe a ddaeth adref heb ynddo ddim yn haeddu yr archoffeiriadaeth, ond calon gorthrymwr creulon, a gwyniau anifail gwyllt.

&&4:25 So he came with the king's mandate, bringing nothing worthy the high priesthood, but having the fury of a cruel tyrant, and the rage of a savage beast.

==

%% 4:26 Felly Jason, yr hwn a dwyllasai ei frawd ei hun, wedi ei dwyllo gan arall, a'i fwrw allan, a ffodd i wlad yr Amnioniaid.

&&4:26 Then Jason, who had undermined his own brother, being undermined by another, was compelled to flee into the country of the Ammonites.

==

%% 4:27 Ond Menelaus, pan gafodd yr oruchafiaeth, ni chymerodd drefn iawn am yr arian a addawasai efe i'r brenin, ond Sostratus ceidwad y castell a'u gofynnodd hwy iddo:

&&4:27 So Menelaus got the principality: but as for the money that he had promised unto the king, he took no good order for it, albeit Sostratis the ruler of the castle required it:

==

%% 4:28 Canys i hwn y perthynai codi'r ardrethion: am hynny y ddau hyn a gyrchwyd gerbron y brenin.

&&4:28 For unto him appertained the gathering of the customs. Wherefore they were both called before the king.

==

%% 4:29 A Menelaus a adawodd yn yr archoffeiriadaeth Lysimachus ei frawd; a Sostratus a adawodd Crates, yr hwn oedd lywodraethwr Cyprus, yn ei le.

&&4:29 Now Menelaus left his brother Lysimachus in his stead in the priesthood; and Sostratus left Crates, who was governor of the Cyprians.

==

%% 4:30 Pan wnelid y pethau hynny, y digwyddodd i wŷr Tarsus a Malot wneuthur terfysg yn erbyn y brenin, oblegid eu rhoddi hwynt i Antiochis gordderch y brenin.

&&4:30 While those things were in doing, they of Tarsus and Mallos made insurrection, because they were given to the king's concubine, called Antiochus.

==

%% 4:31 Am hynny y brenin a ddaeth ar frys i ostegu'r derfysg honno, gan adael Andronicus, un o'r gwŷr pennaf ei awdurdod, yn rhaglaw iddo.

&&4:31 Then came the king in all haste to appease matters, leaving Andronicus, a man in authority, for his deputy.

==

%% 4:32 Menelaus hefyd, gan dybio cael ohono amser cyfaddas, a gymerth rai o lestri aur y deml, ac a'u rhoddes i Andronicus, ac a werthodd eraill yn Tyrus a'r dinasoedd oddi amgylch.

&&4:32 Now Menelaus, supposing that he had gotten a convenient time, stole certain vessels of gold out of the temple, and gave some of them to Andronicus, and some he sold into Tyrus and the cities round about.

==

%% 4:33 A phan wybu Oneias hyn yn hysbys, efe a'i hargyhoeddodd, ac a dynnodd o'r neilltu i noddfa yn Daffhe, yr hon sydd yn ymyl Antiochia.

&&4:33 Which when Onias knew of a surety, he reproved him, and withdrew himself into a sanctuary at Daphne, that lieth by Antiochia.

==

%% 4:34 Am hynny Menelaus a gymerth o'r neilltu Andronicus, ac a ddymunodd arno ddal Oneias: felly efe a ddaeth at Oneias, ac a'i perswadiodd ef trwy dwyll, gan roddi iddo ei law ddeau, a'i Iwjxxxxxxxx er ei fod ef yn ei amau ef, ac a'i denodd i ddyfod allan o'r noddfa: felly yn ddisymwth efe a'i carcharodd ef, heb ganddo bris am gyfiawnder.

&&4:34 Wherefore Menelaus, taking Andronicus apart, prayed, him to get Onias into his hands; who being persuaded thereunto, and coming to Onias in deceit, gave him his right hand with oaths; and though he were suspected by him, yet persuaded he him to come forth of the sanctuary: whom forthwith he shut up without regard of justice.

==

%% 4:35 Oherwydd paham, nid yr Iddewon yn unig, ond hefyd llawer o genhedloedd eraill, a gyffroesant, ac a fu drwm dros ben ganddynt anghyfiawn laddiad y gŵr hwn.

&&4:35 For the which cause not only the Jews, but many also of other nations, took great indignation, and were much grieved for the unjust murder of the man.

==

%% 4:36 Hefyd pan ddychwelodd y brenin o dueddau Cilicia, yr Iddewon, y rhai oedd yn y ddinas, a achwynasant wrtho, gan fod y Groegwyr hefyd yn cydsynio a hwynt, o achos atgasrwydd y weithred, oblegid lladd Oneias heb achos.

&&4:36 And when the king was come again from the places about Cilicia, the Jews that were in the city, and certain of the Greeks that abhorred the fact also, complained because Onias was slain without cause.

==

%% 4:37 Am hynny Antiochus a dristaodd yn fawr yn ei galon, ac a dosturiodd, ac a wylodd, oherwydd mawr diriondeb a gostyngeiddrwydd yr hwn a laddasid.

&&4:37 Therefore Antiochus was heartily sorry, and moved to pity, and wept, because of the sober and modest behaviour of him that was dead.

==

%% 4:38 Ac am hynny wedi ei enynnu a dicllonedd, efe a ddiosgodd Andronicus o'i borffor, ac a rwygodd ei ddillad ef, ac a'i harweiniodd ef o amgylch y ddinas i'r fan lle y lladdasai efe Oneias, ac yno y dieneidiodd efe y llofrudd: felly yr Arglwydd a dalodd iddo deilwng gosbedigaeth.

&&4:38 And being kindled with anger, forthwith he took away Andronicus his purple, and rent off his clothes, and leading him through the whole city unto that very place, where he had committed impiety against Onias, there slew he the cursed murderer. Thus the Lord rewarded him his punishment, as he had deserved.

==

%% 4:39 Ond yn l i Lysimachus wneuthur llawer gweithred ddrwg yn y ddinas trwy gyngor Menelaus, a myned o'r chwedl allan, cynulleidfa a ymdyrrodd ynghyd yn erbyn Lysimachus; canys yn awr efe a ddygasai allan lawer o lestri aur y deml.

&&4:39 Now when many sacrileges had been committed in the city by Lysimachus with the consent of Menelaus, and the fruit thereof was spread abroad, the multitude gathered themselves together against Lysimachus, many vessels of gold being already carried away.

==

%% 4:40 Y cygredin bobl a godasant ar hynny yn llawn llid, a Lysimachus a wisgodd ag arfau ynghylch tair mil o wyr, ac a ddechreuodd wneuthur trawster; ac un Auranus oedd yn flaenor iddynt, yr hwn oedd wedi myned ymhell mewn oedran, ac nid dim llai mewn ynfydrwydd.

&&4:40 Whereupon the common people rising, and being filled with rage, Lysimachus armed about three thousand men, and began first to offer violence; one Auranus being the leader, a man far gone in years, and no less in folly.

==

%% 4:41 Ond pan wybuant amcan Lysimachus, rhai a geisiasant gerrig, rhai bastynau, a rhai a daflasant ddyrneidiau o'r llwch oedd gerllaw at Lysimachus, a'r rhai oedd yn gosod arnynt:

&&4:41 They then seeing the attempt of Lysimachus, some of them caught stones, some clubs, others taking handfuls of dust, that was next at hand, cast them all together upon Lysimachus, and those that set upon them.

==

%% 4:42 Trwy ba fodd y clwyfasant lawer ohonynt, ac y lladdasant rai, a rhai eraill a yrasant i ffoi; ond anrheithiwr yr eglwys a laddasant hwy gerllaw'r trysordy.

&&4:42 Thus many of them they wounded, and some they struck to the ground, and all of them they forced to flee: but as for the churchrobber himself, him they killed beside the treasury.

==

%% 4:43 Oblegid hyn fe achwynwyd yn erbyn Menelaus oherwydd yr achosion hyn.

&&4:43 Of these matters therefore there was an accusation laid against Menelaus.

==

%% 4:44 A phan ddaeth y brenin i Tyrus, fe ddanfonwyd tri wŷr oddi wrth y senedd, y rhai a achwynasant arno.

&&4:44 Now when the king came to Tyrus, three men that were sent from the senate pleaded the cause before him:

==

%% 4:45 Ond Menelaus, wedi colli'r maes, a jaddawodd lawer o arian i Ptolemeus fa(b Dorymenes, er gwneuthur y brenin yn fodlon.

&&4:45 But Menelaus, being now convicted, promised Ptolemee the son of Dorymenes to give him much money, if he would pacify the king toward him.

==

%% 4:46 Am hynny Ptolemeus a aeth a'r brenin o'r neilltu i ryw gyntedd i ymoeri, ac a droes ei feddwl ef,

&&4:46 Whereupon Ptolemee taking the king aside into a certain gallery, as it were to take the air, brought him to be of another mind:

==

%% 4:47 Yn gymaint ag iddo ryddhau Mene- laus, achos yr holl ddrwg, oddi wrth yr achwynion, a barnu y rhai truain hyn i angau, y rhai, pe dadleuasent eu mater gerbron y Scythiaid, hwy a gawsent eu gollwng yn ddieuog.

&&4:47 Insomuch that he discharged Menelaus from the accusations, who notwithstanding was cause of all the mischief: and those poor men, who, if they had told their cause, yea, before the Scythians, should have been judged innocent, them he condemned to death.

==

%% 4:48 Fel hyn yn fuan y cosbwyd hwy yn anghyfiawn, y rhai o'r blaen a ddadleuasant dros y ddinas, dros y bobl, a thros y llestri sanctaidd.

&&4:48 Thus they that followed the matter for the city, and for the people, and for the holy vessels, did soon suffer unjust punishment.

==

%% 4:49 Am hynny gwŷr Tyrus, yn gas ganddynt yr anwiredd hyn, a roddasant yn helaeth bob peth a berthynai i'w claddedigaeth hwy.

&&4:49 Wherefore even they of Tyrus, moved with hatred of that wicked deed, caused them to be honourably buried.

==

%% 4:50 Ond Menelaus, trwy awydd y rhai oedd mewn gallu, a wnaed yn fradychwr y dinaswyr, ac a arhoes yn ei swydd, gan chwanegu ei falais.

&&4:50 And so through the covetousness of them that were of power Menelaus remained still in authority, increasing in malice, and being a great traitor to the citizens.

==

%% PENNOD 5

 

==

%% 5:1 VTNGHYLCH yr amser hwnnw AnA tiochus a ddarparodd ei ail daith i'r Aifft.

&&5:1 About the same time Antiochus prepared his second voyage into Egypt:

==

%% 5:2 A'r pryd hynny digwyddodd trwy'r holl ddinas dros ddeugain niwrnod agos, fod gwŷr meirch yn rhedeg yn yr awyr, mewn gwisgoedd aur, a lluoedd o wŷr a gwaywffyn,

&&5:2 And then it happened, that through all the city, for the space almost of forty days, there were seen horsemen running in the air, in cloth of gold, and armed with lances, like a band of soldiers,

==

%% 5:3 A megis tyrfau o wŷr meirch mewn byddin, yn ymdrechu ac yn rhedeg y naill yn erbyn y llall, dan ysgwyd eu tarianau, a llaweroedd o bicellau, a thynnu cleddyfau, a saethu saethau, a disgleirdeb eu harfau aur, a phob math ar lurigau.

&&5:3 And troops of horsemen in array, encountering and running one against another, with shaking of shields, and multitude of pikes, and drawing of swords, and casting of darts, and glittering of golden ornaments, and harness of all sorts.

==

%% 5:4 Am hynny pob dyn a weddodd ar ddyfod o'r arwyddion hynny i ddaioni.

&&5:4 Wherefore every man prayed that that apparition might turn to good.

==

%% 5:5 Yr awron pan aeth chwedl celwydd ailan, megis pe newidiasai Antiochus fyd, Jason a gymerth nid llai na mil o wyr, ac a ruthrodd yn ddisymwth ar y ddinas; ac wedi gorchfygu'r rhai oedd ar y gaer, ac o'r diwedd ennill y ddinas, fe a ffodd Menelaus i'r castell.

&&5:5 Now when there was gone forth a false rumour, as though Antiochus had been dead, Jason took at the least a thousand men, and suddenly made an assault upon the city; and they that were upon the walls being put back, and the city at length taken, Menelaus fled into the castle:

==

%% 5:6 Ond Jason a laddodd ei ddinaswyr ei hunan, heb arbed un; heb feddwl fod llwyddiant yn erbyn ei genedl yn fwyaf aflwyddiant, ond gan dybied orchfygu ohono ei elynion, nid ei gydwladwyr.

&&5:6 But Jason slew his own citizens without mercy, not considering that to get the day of them of his own nation would be a most unhappy day for him; but thinking they had been his enemies, and not his countrymen, whom he conquered.

==

%% 5:7 Er hynny ni chafodd efe yr oruchafiaeth, ond yn niwedd ei gynllwyn efe a gafodd gywilydd, ac a ffodd drachefn, ac a aeth i wlad yr Ammoniaid.

&&5:7 Howbeit for all this he obtained not the principality, but at the last received shame for the reward of his treason, and fled again into the country of the Ammonites.

==

%% 5:8 Am hynny efe a gafodd ddiwedd ei ddrwg fuchedd, sef efe a garcharwyd gydag Aretas brenin yr. Arabiaid, ac a ffodd o ddinas i ddinas, a phawb yn ei ymlid ac yn ei gasu megis gwrthodwr y gyfraith, ac yn ei felltithio megis gelyn ei wlad a'i ddinaswyr, efe a fwriwyd allan i'r Aifft.

&&5:8 In the end therefore he had an unhappy return, being accused before Aretas the king of the Arabians, fleeing from city to city, pursued of all men, hated as a forsaker of the laws, and being had in abomination as an open enemy of his country and countrymen, he was cast out into Egypt.

==

%% 5:9 A'r hwn a barasai i lawer grwydro allan o'u gwlad, a ddarfu amdano ei hun allan o'i wlad, wedi iddo fyned at y Lacedemoniaid, dan obaith cael yno swcr, oherwydd carennydd.

&&5:9 Thus he that had driven many out of their country perished in a strange land, retiring to the Lacedemonians, and thinking there to find succour by reason of his kindred:

==

%% 5:10 A'r hwn a fwriasai allan liaws heb eu claddu, ni alarodd neb drosto, ac ni chafodd fedd yn y byd, ie, ni chafodd feddrod ei dadau.

&&5:10 And he that had cast out many unburied had none to mourn for him, nor any solemn funerals at all, nor sepulchre with his fathers.

==

%% 5:11 Ond pan wybu'r brenin y pethau hynny, efe a feddyliodd y syrthiai'r Iddewon oddi wrtho am y pethau a wnaethid: am hynny efe a ddaeth yn gynddeiriog o'r Aifft, ac a enillodd y ddinas ag arfau;

&&5:11 Now when this that was done came to the king's car, he thought that Judea had revolted: whereupon removing out of Egypt in a furious mind, he took the city by force of arms,

==

%% 5:12 Ac a orchmynnodd i'w filwyr nad arbedent neb a gyfarfyddai hwynt, a lladd y neb a ddringai i'w tai.

&&5:12 And commanded his men of war not to spare such as they met, and to slay such as went up upon the houses.

==

%% 5:13 Felly y gwnaed lladdfa ar wŷr ieuainc a hynafgwyr, a dinistr ar wŷr a gwragedd a phlant; a gwyryfon a bechgyn a ddifethwyd;

&&5:13 Thus there was killing of young and old, making away of men, women, and children, slaying of virgins and infants.

==

%% 5:14 Yn gymaint ft difetha ohonynt bedwar ugain mil rnewn tri diwrnod: deugain mil a gaethgludwyd, ac eraill nid llai na'r rhai a laddasid, a werthwyd.

&&5:14 And there were destroyed within the space of three whole days fourscore thousand, whereof forty thousand were slain in the conflict; and no fewer sold than slain.

==

%% 5:15 Ac heb fod yn fodlon er hyn, efe a feiddiodd fyned i mewn i'r deml sancteiddiaf yn yr holl fyd, gan gael iddo yn flaenor Menelaus, yr hwn oedd fradychwr ei wlad a'r gyfraith:

&&5:15 Yet was he not content with this, but presumed to go into the most holy temple of all the world; Menelaus, that traitor to the laws, and to his own country, being his guide:

==

%% 5:16 Ac a dwylo ysgeler efe a gymerodd y llestri sanctaidd, a pha beth bynnag a roddasid yno i'w cadw gan frenhinoedd eraill, er cynnydd a gogoniant ac anrhydedd i'r man hwnnw, efe a'u teimlodd a dwylo aflan.

&&5:16 And taking the holy vessels with polluted hands, and with profane hands pulling down the things that were dedicated by other kings to the augmentation and glory and honour of the place, he gave them away.

==

%% 5:17 Balchiiodd Antiochus hefyd, heb ystyried mai oblegid pechodau y rhai a breswylient yn y ddinas y digiasai'r Arglwydd dros ychydig, ac am hynny bod dirmyg ar y man hwnnw.

&&5:17 And so haughty was Antiochus in mind, that he considered not that the Lord was angry for a while for the sins of them that dwelt in the city, and therefore his eye was not upon the place.

==

%% 5:18 Canys oni buasai iddynt hwy ymdroi o'r blaen mewn cynifer o bechodau, hwn hefyd er cynted ag y daethai i mewn, wedi ei fflangellu yn ddisymwth, a droesid oddi wrth ei hyfder, megis Heliodorus, yr hwn a ddanfonasid oddi wrth Seleucus y brenin i weled y trysordy.

&&5:18 For had they not been formerly wrapped in many sins, this man, as soon as he had come, had forthwith been scourged, and put back from his presumption, as Heliodorus was, whom Seleucus the king sent to view the treasury.

==

%% 5:19 Ond nid oherwydd y lle y dewisasai'r Arglwydd y bobl, ond oherwydd y bobl y dewisasai efe y lle:

&&5:19 Nevertheless God did not choose the people for the place's sake, but the place far the people's sake.

==

%% 5:20 Ac am hynny y lle hwnnw, yr hwn a fu yn gyfrannog o adfyd y bobl, a wnaed wedi hynny yn gyfrannog o ddoniau'r Arglwydd; a'r hwn a wrthodwyd yn nigofaint yr Hollaliuog, a gyweiriwyd drachefn a phob gogoniant trwy gymod yr Arglwydd goruchaf.

&&5:20 And therefore the place itself, that was partaker with them of the adversity that happened to the nation, did afterward communicate in the benefits sent from the Lord: and as it was forsaken in the wrath of the Almighty, so again, the great Lord being reconciled, it was set up with all glory.

==

%% 5:21 Am hynny Antiochus, wedi dwyn allan o'r deml fil a phedwar ugain talent, a aeth yn gyflym i Antiochia, gan dybied o wir falchder y gallai efe wneuthur y tir yn for, a'r mr hefyd yn dir i'w gerdded ar draed: cyfryw falchder oedd ynddo.

&&5:21 So when Antiochus had carried out of the temple a thousand and eight hundred talents, he departed in all haste unto Antiochia, weening in his pride to make the land navigable, and the sea passable by foot: such was the haughtiness of his mind.

==

%% 5:22 Ond efe a adawodd swyddogion i orthrymu'r bobl, sef yn Jerwsalem, Philip, gŵr o Phrygia, yr hwn oedd yn ei arferion yn greulonach na'r hwn a'i gosodasai ef;

&&5:22 And he left governors to vex the nation: at Jerusalem, Philip, for his country a Phrygian, and for manners more barbarous than he that set him there;

==

%% 5:23 Ac yn Garisim, Andronicus; a hefyd Menelaus, yr hwn oedd flinach i'r dinaswyr na'r lleill i gyd, a chanddo feddwl cenfigennus yn erbyn yr Iddewon ei wladwyr.

&&5:23 And at Garizim, Andronicus; and besides, Menelaus, who worse than all the rest bare an heavy hand over the citizens, having a malicious mind against his countrymen the Jews.

==

%% 5:24 Ac efe a ddanfonodd Apolonius, tywysog melltigedig, & llu o ddwy fil ar hugain, gan orchymyn iddynt ladd pawb a'r oedd mewn oedran, ond gwerthu'r gwragedd a'r rhai ieuainc.

&&5:24 He sent also that detestable ringleader Apollonius with an army of two and twenty thousand, commanding him to slay all those that were in their best age, and to sell the women and the younger sort:

==

%% 5:25 Yntau, pan ddaeth i Jerwsalem, a gymerodd arno fod yn heddychol, ac a ymataliodd hyd y sanctaidd ddydd Saboth; ac yna yn cael yr Iddewon yn cadw gwyl, efe a orchmynnodd i'w ryfelwyr gymryd eu harfau.

&&5:25 Who coming to Jerusalem, and pretending peace, did forbear till the holy day of the sabbath, when taking the Jews keeping holy day, he commanded his men to arm themselves.

==

%% 5:26 Ac felly efe a laddodd bawb a'r a aethai allan i edrych arnynt, a chan redeg yma a thraw trwy'r ddinas mewn arfau, efe a laddodd liaws.

&&5:26 And so he slew all them that were gone to the celebrating of the sabbath, and running through the city with weapons slew great multitudes.

==

%% 5:27 Ond Jwdas Macabeus, a naw eraill gydag efj a giliodd i'r anialwch; ac efe a'i gydymdeithion a fu fyw yn y mynyddoedd fel anifeiliaid, gan fwyta beunydd y glaswellt, rhag eu gwneuthur yn gyfranogion o'r ffieidd-dra hwnnw.

&&5:27 But Judas Maccabeus with nine others, or thereabout, withdrew himself into the wilderness, and lived in the mountains after the manner of beasts, with his company, who fed on herbs continually, lest they should be partakers of the pollution.

==

%% PENNOD 6

==

%% 6:1 "VTCHYDIG yn l hynny y brenin a 1 ddanfonodd hynafgwr o Antiochia i gymell yr Iddewon i ymado a chyfreithiau eu tadau, fel nas llywodraethid hwy mwyach wrth gyfraith Dduw;

&&6:1 Not long after this the king sent an old man of Athens to compel the Jews to depart from the laws of their fathers, and not to live after the laws of God:

==

%% 6:2 Ac i halogi'r deml oedd yn Jerwsalem, efe a'i galwodd yn deml Jwpiter Olympius; a'r hon oedd yn Garisim, megis y rhai a gyfanheddent yn y man hwnnw, a alwodd efe yn deml Jwpiter Leteugar.

&&6:2 And to pollute also the temple in Jerusalem, and to call it the temple of Jupiter Olympius; and that in Garizim, of Jupiter the Defender of strangers, as they did desire that dwelt in the place.

==

%% 6:3 Dyfodiad yr aflwydd yma oedd drwm a Win i'r bobl;

&&6:3 The coming in of this mischief was sore and grievous to the people:

==

%% 6:4 Canys y deml a lanwyd o lythineb a meddwdod gan y Cenhedloedd, y rhai oeddynt yn ymchwarae a phuteiniaid, ac oddi amgylch y lleoedd sanctaidd yn bod iddynt a wnelent a gwragedd, a hefyd yn dwyn i mewn bethau nid ydoedd weddaidd.

&&6:4 For the temple was filled with riot and revelling by the Gentiles, who dallied with harlots, and had to do with women within the circuit of the holy places, and besides that brought in things that were not lawful.

==

%% 6:5 A'r allor a lanwasid o bethau anghyfreithlon, y rhai a waharddasai y gyfraith.

&&6:5 The altar also was filled with profane things, which the law forbiddeth.

==

%% 6:6 Nid rhydd oedd chwaith gadw'r Saboth, na chadw gwyliau eu hynafiaid, nac yn eglur gyfaddef eu bod yn Iddewon.

&&6:6 Neither was it lawful for a man to keep sabbath days or ancient fasts, or to profess himself at all to be a Jew.

==

%% 6:7 Ar ddydd genedigaeth y brenin, yr oedd yn gorfod iddynt, heb ddiolch, fyned bob mis i fwyta o'r ebyrth: a phan gedwid gwyl Bacchus, fe a orfyddai iddynt fyned yn orfoleddus, ag eiddew ^anddynt, er anrhydedd i Bacchus. \

&&6:7 And in the day of the king's birth every month they were brought by bitter constraint to eat of the sacrifices; and when the fast of Bacchus was kept, the Jews were compelled to go in procession to Bacchus, carrying ivy.

==

%% 6:8 Ac fe \aeth gorchymyn allan i ddinasoedd cyfnesaf y Groegwyr, trwy gyngor Ptolemeus, yn erbyn yr Iddewon, ar iddynt ddilyn yr unrhyw arferion, a bod yn gyfranogion o'u hebyrth hwynt;

&&6:8 Moreover there went out a decree to the neighbour cities of the heathen, by the suggestion of Ptolemee, against the Jews, that they should observe the same fashions, and be partakers of their sacrifices:

==

%% 6:9 Ac ynghylch lladd y rhai ni fynnent ganlyn arferion y Groegwyr. Y pryd hynny y gallasai un weled y gofid presennol:

&&6:9 And whoso would not conform themselves to the manners of the Gentiles should be put to death. Then might a man have seen the present misery.

==

%% 6:10 Canys dygwyd allan ddwy o wragedd, y rhai a enwaedasent ar eu plant; ac wedi eu harwain yn amlwg oddi amgylch y ddinas, a'r rhai bychain ynghrog wrth eu bronnau, hwy a fwriwyd i lawr bendramwnwgl oddi ar y gaer.

&&6:10 For there were two women brought, who had circumcised their children; whom when they had openly led round about the city, the babes handing at their breasts, they cast them down headlong from the wall.

==

%% 6:11 Rhai eraill a gydredasent yn eu mysg eu hunain i ogofeydd, fel y gallent yn ddirgel gadw'r seithfed dydd, a gyhuddwyd wrth Philip, ac a gydlosgwyd: oblegid ni feiddient eu helpu eu hunain, oherwydd parch ar y dydd anrhydeddus.

&&6:11 And others, that had run together into caves near by, to keep the sabbath day secretly, being discovered by Philip, were all burnt together, because they made a conscience to help themselves for the honour of the most sacred day.

==

%% 6:12 Am hynny yr wyf yn atolwg i'r rhai a ddarllenant y llyfr hwn, nas digysurer hwy oherwydd yr adfyd hyn: ond meddyliant fod y cosbedigaethau hyn yn perthynu nid i ddinistr, ond i geryddiad, ein cenedl ni.

&&6:12 Now I beseech those that read this book, that they be not discouraged for these calamities, but that they judge those punishments not to be for destruction, but for a chastening of our nation.

==

%% 6:13 Canys pan na oddefir y rhai a wnelont yn annuwiol, ond syrthio ohonynt yn gyflym i gosbedigaeth, arwydd yw hyn o fawr ddaioni Duw.

&&6:13 For it is a token of his great goodness, when wicked doers are not suffered any long time, but forthwith punished.

==

%% 6:14 Canys nid yw yr Arglwydd yn hir aros wrthym ni, megis wrth genhedloedd eraill, y rhai y mae efe yn eu cosbi pan ddelont i gyflawndra eu pechodau; ond fel hyn y bu dda ganddo wneuthur a ni,

&&6:14 For not as with other nations, whom the Lord patiently forbeareth to punish, till they be come to the fulness of their sins, so dealeth he with us,

==

%% 6:15 Rhag gorfod iddo ddial arnom pan gyflawnid ein pechodau.

&&6:15 Lest that, being come to the height of sin, afterwards he should take vengeance of us.

==

%% 6:16 Am hynny ni ddwg byth mo'i drugaredd oddi wrthym; ond dan eu ceryddu ag adfyd, nid ymedy efe a'i bobl ei hun.

&&6:16 And therefore he never withdraweth his mercy from us: and though he punish with adversity, yet doth he never forsake his people.

==

%% 6:17 A bydded hyn a ddywedasom yn rhybudd i ni, Bellach ni a ddeuwn at y traethawd ar ychydig eiriau.

&&6:17 But let this that we at spoken be for a warning unto us. And now will we come to the declaring of the matter in a few words.

==

%% 6:18 Eleasar, rhyw un o'r ysgrifenyddion pennaf, yn ŵr oedrannus, a glan o bryd, a orfu iddo agoryd ei enau, a bwyta cig moch.

&&6:18 Eleazar, one of the principal scribes, an aged man, and of a well favoured countenance, was constrained to open his mouth, and to eat swine's flesh.

==

%% 6:19 Ond efe yn well ganddo farw mewn parch, na byw wedi gwneuthur y fath ffieidd-dra, a aeth yn ewyllysgar i'r poenau, ac a'i poerodd allan,

&&6:19 But he, choosing rather to die gloriously, than to live stained with such an abomination, spit it forth, and came of his own accord to the torment,

==

%% 6:20 Pel y gweddai iddynt hwy ddyfod, y thai sydd yn ymroi yn xxln i sefyll yn erbyn y cyfryw bethau nid cyfreithlon eu profi, er serch ar einioes.

&&6:20 As it behoved them to come, that are resolute to stand out against such things, as are not lawful for love of life to be tasted.

==

%% 6:21 Ond y rhai a osodasid yn llywodraethwyr y wledd annuwiol honno, oblegid y gydnabod oedd rhyngddynt er ys talm a'r gŵr hwn, a'i cymerasant o'r neilltu, ac a'i hanogasant i gymryd y cig a ddarparai efe ei nun, ac i arfer y pethau oedd gyfreithlon iddo; ond cymryd ohono arno megis pe bwyti o gig y wledd, yn l y pethau a orchmynasid iddo gan y brenin;

&&6:21 But they that had the charge of that wicked feast, for the old acquaintance they had with the man, taking him aside, besought him to bring flesh of his own provision, such as was lawful for him to use, and make as if he did eat of the flesh taken from the sacrifice commanded by the king;

==

%% 6:22 Fel y gallai wrth hyn ei achub ei hun oddi wrth angau, a derbyn y caredigrwydd hyn, er mwyn y gydnabod oedd rhyngddynt.

&&6:22 That in so doing he might be delivered from death, and for the old friendship with them find favour.

==

%% 6:23 Ond efe gan gymryd meddwl pwyllog, megis y gweddai i'w oedran, ac i ragoriaeth ei henaint a'i wallt llwyd parchedig, ac i'w rinweddol fuchedd er yn fachgen, ie, yn hytrach megis ag y gweddai i sanctaidd a duwiol gyfraith Dduw, a atebodd iddynt, gan atolwg ei ollwng yn fuan i'w feddrod;

&&6:23 But he began to consider discreetly, and as became his age, and the excellency of his ancient years, and the honour of his gray head, whereon was come, and his most honest education from a child, or rather the holy law made and given by God: therefore he answered accordingly, and willed them straightways to send him to the grave.

==

%% 6:24 Canys nid gweddaidd, eb efe, yw i'n hoedran ni ragrithio, fel y tybio llawer o wŷr ieuainc ddychwelyd o Eleasar, yn ddeng mlwydd a phedwar ugain o oed, at arferion dieithr,

&&6:24 For it becometh not our age, said he, in any wise to dissemble, whereby many young persons might think that Eleazar, being fourscore years old and ten, were now gone to a strange religion;

==

%% 6:25 Ac yr hudid hwythau hefyd oblegid fy rhagrith i, er mwyn ychydig amser i fyw, ac y byddai i mi ddwyn gwaradwydd a dirmyg i'm henaint.

&&6:25 And so they through mine hypocrisy, and desire to live a little time and a moment longer, should be deceived by me, and I get a stain to mine old age, and make it abominable.

==

%% 6:26 Canys er i mi allu dianc dros yr amser presennol oddi wrth gosbedigaeth ddynol: eto ni allaf ffoi oddi wrth law yr Hollalluog, nac yn fyw nac yn farw.

&&6:26 For though for the present time I should be delivered from the punishment of men: yet should I not escape the hand of the Almighty, neither alive, nor dead.

==

%% 6:27 Am hyn gan newidio bywyd yn wrol, ni a'm dangosaf fy hun yn addas i'm henaint:

&&6:27 Wherefore now, manfully changing this life, I will shew myself such an one as mine age requireth,

==

%% 6:28 Yna y gadawaf i'r rhai ieuainc siampl nodedig i farw yn ewyllysgar ac yn wrol dros y sanctaidd a'r anrhydeddus gyfraith. Ac wedi dywedyd hyn, efe a aeth yn gyflym i'w arteithio.

&&6:28 And leave a notable example to such as be young to die willingly and courageously for the honourable and holy laws. And when he had said these words, immediately he went to the torment:

==

%% 6:29 Yna y rhai a'i harweinient, a droesant eu hewyllys da iddo o'r blaen yn xxxxxxxxxxxHid wrtho, pan glywsant ei ymadrodd: canys tybio a wnaethant ei fod wedi ynfydu.

&&6:29 They that led him changing the good will they bare him a little before into hatred, because the foresaid speeches proceeded, as they thought, from a desperate mind.

==

%% 6:30 Hefyd, pan oedd ar farw oblegid y dyrnodiau, efe a ddywedodd, gan ochneidio, Eglur yw i'r Arglwydd, yr hwn sy ganddo sanctaidd wybodaeth, mai pan allaswn fy ngwaredu fy hun o angau, ddioddef ohonof fy nghuro yn dost ar hyd fy nghorff; a'm bod yn ewyllysgar yn dioddef y pethau hyn o ran fy mod yn ei ofni ef.

&&6:30 But when he was ready to die with stripes, he groaned, and said, It is manifest unto the Lord, that hath the holy knowledge, that whereas I might have been delivered from death, I now endure sore pains in body by being beaten: but in soul am well content to suffer these things, because I fear him.

==

%% 6:31 Fel hyn y bu efe farw, gan adael ei farwolaeth yn siampl o galon ddihafarch, ac yn goffa am rinwedd nid yn unig i'r gwŷr ieuainc, ond i lawer eraill hefyd o'i genedl.

&&6:31 And thus this man died, leaving his death for an example of a noble courage, and a memorial of virtue, not only unto young men, but unto all his nation.

==

%% PENNOD 7

==

%% 7:1 DIGWYDDODD hefyd ddal saith mrodyr a'u mam, a pheri o'r brenin iddynt yn erbyn y gyfraith fwyta cig moch; a hwy a gurwyd a fflangellau a gwiail.

&&7:1 It came to pass also, that seven brethren with their mother were taken, and compelled by the king against the law to taste swine's flesh, and were tormented with scourges and whips.

==

%% 7:2 Ond un ohonynt, yr hwn a ddadleuodd yn gyntaf, a ddywedodd, Pa beth yr wyt ti yn ei geisio? a pha beth a fynni di ei wybod gennym ni? canys yr ydym ni yn barod i farw yn gynt nag y torrwn gyfreithiau ein tadau.

&&7:2 But one of them that spake first said thus, What wouldest thou ask or learn of us? we are ready to die, rather than to transgress the laws of our fathers.

==

%% 7:3 Yna y cythruddodd y brenin, ac y parodd dwymo pedyll a pheiriau;

&&7:3 Then the king, being in a rage, commanded pans and caldrons to be made hot:

==

%% 7:4 Y rhai yn y man a wnaethpwyd yn boeth; ac efe a orchmynnodd dorri allan dafod yr hwn a ddadleuasai yn gyntaf, a'i flingo ef, a thorri ymaith ei aelodau eithaf yng ngolwg ei frodyr eraill a'i fam.

&&7:4 Which forthwith being heated, he commanded to cut out the tongue of him that spake first, and to cut off the utmost parts of his body, the rest of his brethren and his mother looking on.

==

%% 7:5 Weithian, pan na ellid dim ohono ef, efe a barodd ei ddwyn ef i'r tn, a'i ffrio yn fyw: a thra yr oedd y mwg dros hir o amser yn mygu allan o'r pair, y brodyr eraill a'u mam a anogent ei gilydd i farw yn wrol, gan ddywedyd fel hyn,

&&7:5 Now when he was thus maimed in all his members, he commanded him being yet alive to be brought to the fire, and to be fried in the pan: and as the vapour of the pan was for a good space dispersed, they exhorted one another with the mother to die manfully, saying thus,

==

%% 7:6 Y mae'r Arglwydd Dduw yn edrych arnom, ac yn ddiau efe a gymer ddiddanwch ohonom ni, megis y mynegodd Moses yn ei ganiad, yn yr hon y tystiolaethodd wrth eu hwynebau hwynt, gan ddywedyd, Ac efe a gymer ddiddanwch yn ei weision.

&&7:6 The Lord God looketh upon us, and in truth hath comfort in us, as Moses in his song, which witnessed to their faces, declared, saying, And he shall be comforted in his servants.

==

%% 7:7 Wedi marw o'r cyntaf fel hyn, hwy a ddygasant yr ail i'w wneuthur yn watworgerdd: ac wedi iddynt dynnu croen ei ben ef a'i wallt, hwy a ofynasant iddo, A fwytei di, cyn merthyru pob aelod o'th gorff?

&&7:7 So when the first was dead after this number, they brought the second to make him a mocking stock: and when they had pulled off the skin of his head with the hair, they asked him, Wilt thou eat, before thou be punished throughout every member of thy body?

==

%% 7:8 Ond efe a atebodd yn iaith ei wlad, Na wnaf. Am hynny hwn hefyd fel y cyntaf a ferthyrwyd yn gyflym.

&&7:8 But he answered in his own language, and said, No. Wherefore he also received the next torment in order, as the former did.

==

%% 7:9 A phan oedd yn rhoddi i fyny'r ysbryd, efe a ddywedodd, Tydi, lofrudd, wyt yn dwyn ein bywyd presennol oddi arnom; ond Brenin y byd a'n cyfyd ni, y rhai ydym yn meirw dros ei gyfreithiau ef, i fywyd tragwyddol.

&&7:9 And when he was at the last gasp, he said, Thou like a fury takest us out of this present life, but the King of the world shall raise us up, who have died for his laws, unto everlasting life.

==

%% 7:10 Yn l hwn y dygwyd y trydydd hefyd i'w watwar: a phan ofynasant am ei dafod, efe a'i hestynnodd allan yn ebrwydd, ac a ledodd ei freichiau yn hy;

&&7:10 After him was the third made a mocking stock: and when he was required, he put out his tongue, and that right soon, holding forth his hands manfully.

==

%% 7:11 Ac a lefarodd yn wrol, Y rhai hyn a gefais i gan Dduw o'r nef, a'r rhai hyn yr ydwyf fi yn eu dirmygu er mwyn ei gyfreithiau ef, ac yr ydwyf yn gobeithio derbyn y rhai hyn eilwaith ganddo ef:

&&7:11 And said courageously, These I had from heaven; and for his laws I despise them; and from him I hope to receive them again.

==

%% 7:12 Yn gymaint ag i'r brenin a'r rhai oedd gydag ef synnu a rhyfeddu wrth galondid y gŵr ieuanc; oblegid nid oedd efe yn prisio am ei boenau.

&&7:12 Insomuch that the king, and they that were with him, marvelled at the young man's courage, for that he nothing regarded the pains.

==

%% 7:13 Ac yn l marw hwn, hwy a ferthyrasant y pedwerydd hefyd yr un modd;

&&7:13 Now when this man was dead also, they tormented and mangled the fourth in like manner.

==

%% 7:14 Yr hwn pan ydoedd agos a marw, a ddywedodd fel hyn, Da ydyw, pan roddir ni i farwolaeth gan ddynion, i ni ddisgwyl am obaith oddi wrth Dduw, fel y'n cyfoder eilwaith trwyddo ef: canys i ti ni bydd cyfodiad i fywyd.

&&7:14 So when he was ready to die he said thus, It is good, being put to death by men, to look for hope from God to be raised up again by him: as for thee, thou shalt have no resurrection to life.

==

%% 7:15 Wedi hynny hwy a ddygasant y plumed, ac a'i merthyrasant:

&&7:15 Afterward they brought the fifth also, and mangled him.

==

%% 7:16 Yr hwn, gan edrych ar y brenin, a \ddywedodd, Y mae gennyt allu ymysg\ dynion, ac er dy fod di yn farwol, yr wyt yn gwneuthur a fynnech: ond na thybia wrthod o Dduw ein cenedl ni.

&&7:16 Then looked he unto the king, and said, Thou hast power over men, thou art corruptible, thou doest what thou wilt; yet think not that our nation is forsaken of God;

==

%% 7:17 Ond disgwyl ennyd, a gwl ei allu mawr ef, fel y cosba efe dydi a'th had.

&&7:17 But abide a while, and behold his great power, how he will torment thee and thy seed.

==

%% 7:18 Yn l hwn hwy a ddygasant y chweched; yr hwn, pan ydoedd yn rnarw, a ddywedodd, Na sioma mohonot dy hun heb achos: canys nyni ydym ya dioddef y pethau hyn o'n plegid ein hunain: oblegid pechu ohonom yn erbyn ein Duw, am hynny yr ydys yn gwneuthur i ni bethau rhyfedd.

&&7:18 After him also they brought the sixth, who being ready to die said, Be not deceived without cause: for we suffer these things for ourselves, having sinned against our God: therefore marvellous things are done unto us.

==

%% 7:19 Ond na feddwl di y dihengi di heb dy gosbi, yr hwn wyt yn ceisio rhyfela yn erbyn Duw.

&&7:19 But think not thou, that takest in hand to strive against God, that thou shalt escape unpunished.

==

%% 7:20 Ond y fam oedd yn rhyfeddfawr ragorol, ac yn haeddu cof ardderchog: oblegid pan welodd hi ei saith mab wedi eu lladd mewn ysbaid diwrnod, hi a oddefodd hynny a chalon rymus, oblegid ei gobaith a osodasai hi yn yr Arglwydd.

&&7:20 But the mother was marvellous above all, and worthy of honourable memory: for when she saw her seven sons slain within the space of one day, she bare it with a good courage, because of the hope that she had in the Lord.

==

%% 7:21 A hi a anogodd bob un ohonynt yn iaith ei gwlad, ac yn llawn o ysbryd hi a gynhyrfodd ei meddwl gwreigaidd a chalon wrol, ac a ddywedodd wrthynt,

&&7:21 Yea, she exhorted every one of them in her own language, filled with courageous spirits; and stirring up her womanish thoughts with a manly stomach, she said unto them,

==

%% 7:22 Ni wn i pa fodd y daethoch i'm croth i: canys ni roddais i chwi nac anadl nac einioes, ac nid myfi a luniodd aelodau eich cyrff:

&&7:22 I cannot tell how ye came into my womb: for I neither gave you breath nor life, neither was it I that formed the members of every one of you;

==

%% 7:23 Ond yn ddiau Gwneuthurwr y byd, yr hwn a luniodd enedigaeth dyn, ac a gafodd allan naturiaeth pob peth, a'r hwn a rydd eilwaith i chwi, er ei drugaredd, anadl a bywyd, yn gymaint ag i chwi yn awr eich dirmygu eich hunain er mwyn ei gyfreithiau ef.

&&7:23 But doubtless the Creator of the world, who formed the generation of man, and found out the beginning of all things, will also of his own mercy give you breath and life again, as ye now regard not your own selves for his laws' sake.

==

%% 7:24 Ond Antiochus, gau dybio ei ddirmygu, a chan feddwl fod ei hymadrodd hi yn waradwyddus, tra ydoedd yr ieuangaf eto yn fyw, a geisiodd ei ddenu nid yn unig a geiriau, ond hefyd trwy addo a llyfau ei wneuthur ef yn gyfoethog ac yn ddedwydd, os efe a ymwrthodai a chyfreithiau ei" dadau; a hefyd y cymerai efe ef megis yn gr iddo, ac y rhoddai iddo swyddau:

&&7:24 Now Antiochus, thinking himself despised, and suspecting it to be a reproachful speech, whilst the youngest was yet alive, did not only exhort him by words, but also assured him with oaths, that he would make him both a rich and a happy man, if he would turn from the laws of his fathers; and that also he would take him for his friend, and trust him with affairs.

==

%% 7:25 Ac oblegid na wrandawai y gŵr ieuanc arno er dim, efe a barodd gyrchu ei fam ef, ac a eiriolodd arni hi gynghori y gŵr ieuanc i achub ei hoedl.

&&7:25 But when the young man would in no case hearken unto him, the king called his mother, and exhorted her that she would counsel the young man to save his life.

==

%% 7:26 Ac wedi iddo ddeisyfu arnihynny a geiriau lawer, hi a addawodd iddo y cynghorai hi ei mab.

&&7:26 And when he had exhorted her with many words, she promised him that she would counsel her son.

==

%% 7:27 Yna ei fam a droes ato, a chan watwar y gorthrymwr creulon, hi a ddywedodd yn iaith ei gwlad, Fy mab, trugarha wrthyf, yr hon a'th ddug di naw mis yn fy mru, yr hon a roddais i ti laeth dair blynedd, yr hon a'th ddug di i fyny hyd yn hyn, a'r hon a oddefais orthrymderau dy fagwriaeth.

&&7:27 But she bowing herself toward him, laughing the cruel tyrant to scorn, spake in her country language on this manner; O my son, have pity upon me that bare thee nine months in my womb, and gave thee such three years, and nourished thee, and brought thee up unto this age, and endured the troubles of education.

==

%% 7:28 Atolwg i ti, fy mab, edrych ar y nef a'r ddaear, ac edrych ar bob peth ag sydd ynddynt; cydnebydd wneuthur o Dduw y pethau hyn o'r pethau nid oeddynt, a gwneuthur rhywogaeth dyn felly hefyd.

&&7:28 I beseech thee, my son, look upon the heaven and the earth, and all that is therein, and consider that God made them of things that were not; and so was mankind made likewise.

==

%% 7:29 Nac ofna mo'r cigydd hwn, ond bydd debyg i'th frodyr; cymer dy farwolaeth, fel y gallwyf dy dderbyn gyda'th frodyr yn yr unrhyw drugaredd.

&&7:29 Fear not this tormentor, but, being worthy of thy brethren, take thy death that I may receive thee again in mercy with thy brethren.

==

%% 7:30 A thra yr ydoedd hi yn dywedyd hyn, y gŵr ieuanc a lefarodd, Beth yr ydych chwi yn ei ddisgwyl? nid oes yn fy mryd ufuddhau gorchymyn y brenin; ond myfi a ufuddhaf orchmynion y gyfraith, y rhai a roddwyd i'n tadau ni trwy law Moses.

&&7:30 Whiles she was yet speaking these words, the young man said, Whom wait ye for? I will not obey the king's commandment: but I will obey the commandment of the law that was given unto our fathers by Moses.

==

%% 7:31 Tithau hefyd, yr hwn wyt ddychmygwr pob drwg i'r Hebreaid, ni ddihengi rhag llaw Dduw:

&&7:31 And thou, that hast been the author of all mischief against the Hebrews, shalt not escape the hands of God.

==

%% 7:32 Canys nyni ydym yn goddef hyn oblegid ein pechodau ein hunain.

&&7:32 For we suffer because of our sins.

==

%% 7:33 Ond er bod y Duw byw dros ennyd yn digio wrthym er mwyn ein cosbi a'n ceryddu, eto efe a gyrnyd drachefn a'i weision.

&&7:33 And though the living Lord be angry with us a little while for our chastening and correction, yet shall he be at one again with his servants.

==

%% 7:34 Ond tydi, O annuwiol ac ysgeleraf o'r holl ddynion, nac ymddyrcha yn ddiachos, ac nac ymchwydda a gobaith ofer, gan godi dy ddwylo yn erbyn gweision Duw:

&&7:34 But thou, O godless man, and of all other most wicked, be not lifted up without a cause, nor puffed up with uncertain hopes, lifting up thy hand against the servants of God:

==

%% 7:35 Canys ni ddihengaist ti eto rhag barn Duw hollalluog, yr hwn sydd yn gweled pob peth.

&&7:35 For thou hast not yet escaped the judgment of Almighty God, who seeth all things.

==

%% 7:36 Fy mrodyr, y rhai weithian a oddefasant lafur byr, ydynt yr awron dan sanctaidd gyfamod bywyd tragwyddol: tithau hefyd trwy farn Duw, a dder bynni gosbedigaeth addas oblegid dy falchder.

&&7:36 For our brethren, who now have suffered a short pain, are dead under God's covenant of everlasting life: but thou, through the judgment of God, shalt receive just punishment for thy pride.

==

%% 7:37 Minnau hefyd, megis ag y gwnaeth fy mrodyr, a roddaf fy nghorff a'm heinioes dros gyfreithiau ein teidiau, gan atolwg i Dduw drugarhau ohono yn gyflym wrth ein cenedl ni, a pheri i tithau trwy benyd a chosbedigaeth gyffesu mai efe sy Dduw yn unig;

&&7:37 But I, as my brethren, offer up my body and life for the laws of our fathers, beseeching God that he would speedily be merciful unto our nation; and that thou by torments and plagues mayest confess, that he alone is God;

==

%% 7:38 A diweddu hefyd ynof fi a'm brodyr o ddigofaint yr Hollalluog, yr hwn yn addas a syrthiodd ar ein holl genedl ni.

&&7:38 And that in me and my brethren the wrath of the Almighty, which is justly brought upon our nation, may cease.

==

%% 7:39 Yna'r brenin wedi ei enynnu a chynddaredd, a wynfydodd yn erbyn hwn yn fwy na neb, ac a fu drwm ganddo ei watwar.

&&7:39 Than the king' being in a rage, handed him worse than all the rest, and took it grievously that he was mocked.

==

%% 7:40 Hwn hefyd a fu farw yn sanctaidd, gan roddi ei gwbl ymddiried yn yr Arglwydd.

&&7:40 So this man died undefiled, and put his whole trust in the Lord.

==

%% 7:41 Yn ddiwethaf o'r cwbl, y fam yn l ei meibion a fu farw.

&&7:41 Last of all after the sons the mother died.

==

%% 7:42 Weithian bydded digon dywedyd hyn am eu gwleddau, a'u creulondeb aruthrol hwy.

&&7:42 Let this be enough now to have spoken concerning the idolatrous feasts, and the extreme tortures.

==

%% PENNOD 8

==

%% 8:1 YNA Jwdas Macabeus, a'r rhai oedd gydag ef, a aethant yn ddirgel i'r pentrefi, ac a alwasant eu ceraint ynghyd, ac a gymerasant y rhai oedd yn aros yn nhrefydd yr Iddewon, ac a gasglasant ynghyd ynghylch chwe mil o wyr.

&&8:1 Then Judas Maccabeus, and they that were with him, went privily into the towns, and called their kinsfolks together, and took unto them all such as continued in the Jews' religion, and assembled about six thousand men

==

%% 8:2 Felly hwy a alwasant ar yr Arglwydd, ar edrych ohono ar ei bobl, y rhai yr oedd pawb yn eu sathru dan draed, ac ar fod ohono yn drugarog wrth y deml, yr hon a ddarfuasai i'r dynion drwg ei halogi;

&&8:2 And they called upon the Lord, that he would look upon the people that was trodden down of all; and also pity the temple profaned of ungodly men;

==

%% 8:3 Ac ar dosturio ohono wrth y ddinas, yr hon ydoedd wedi ei dinistrio, ac agos yn un a'r llawr; ac ar wrando ohono ar lef gwaed y rhai a laddasid yn gweiddi arao ef;

&&8:3 And that he would have compassion upon the city, sore defaced, and ready to be made even with the ground; and hear the blood that cried unto him,

==

%% 8:4 Ac ar gofio ohono anghyfreithlon laddiad y plant gwirion, a'r cableiriau a ddywedasid yn erbyn ei enw; ac ar ddangos ohono ei gas yn erbyn y rhai drygionus.

&&8:4 And remember the wicked slaughter of harmless infants, and the blasphemies committed against his name; and that he would shew his hatred against the wicked.

==

%% 8:5 Yna Macabeus wedi cyrmull ynghyd ei luj a'r Cenhedloedd neb allu ei wrthwynebu, gan droi o'r Arglwydd ei ddigofaint yn drugaredd,

&&8:5 Now when Maccabeus had his company about him, he could not be withstood by the heathen: for the wrath of the Lord was turned into mercy.

==

%% 8:6 Efe a ddaeth yn ddisymwth, ac a losgodd y dinasoedd a'r pentrefi, ac a feddiannodd y lleoedd cymhwysaf, ac a orchfygodd, ac a yrrodd lawer o'i elynion i ffoi;

&&8:6 Therefore he came at unawares, and burnt up towns and cities, and got into his hands the most commodious places, and overcame and put to flight no small number of his enemies.

==

%% 8:7 Ond yn bennaf efe a arferodd liw nos wneuthur cyfryw derfysgoedd, hyd onid aeth y gair o'i wroldeb ef i bob lle.

&&8:7 But specially took he advantage of the night for such privy attempts, insomuch that the fruit of his holiness was spread every where.

==

%% 8:8 Ond pan welodd Philip gynyddu o'r gŵr hwn yn fuan, o fesur ychydig ac ychydig, a'i fod ef yn wastad yn llwyddo fwyfwy; efe a sgrifennodd at Ptolemeus llywodraethwr Celo-Syria a Phenice, i'w swcro ef yn achosion y brenin.

&&8:8 So when Philip saw that this man increased by little and little, and that things prospered with him still more and more, he wrote unto Ptolemeus, the governor of Celosyria and Phenice, to yield more aid to the king's affairs.

==

%% 8:9 Yna efe a etholodd Nicanor mab Patroclus, un o'i geraint pennaf, ac a'i danfonodd ef, gan roddi o bob rhai o'r Cenhedloedd nid llai nag ugain mil, i ddiwreiddio allan holl genedl yr Iddewon; a hefyd efe a gysylltodd ynghyd ag ef Gorgias y capten, gŵr cyfarwydd mewn materion rhyfel.

&&8:9 Then forthwith choosing Nicanor the son of Patroclus, one of his special friends, he sent him with no fewer than twenty thousand of all nations under him, to root out the whole generation of the Jews; and with him he joined also Gorgias a captain, who in matters of war had great experience.

==

%% 8:10 Felly Nicanor a gymerth arno wneuthur cymaint o arian o'r Iddewon a ddelid yn garcharorion, ag a dalai y deyrnged o ddwyfil o dalentau oedd ar y brenin i'r Rhufeinwyr.

&&8:10 So Nicanor undertook to make so much money of the captive Jews, as should defray the tribute of two thousand talents, which the king was to pay to the Romans.

==

%% 8:11 Am hynny efe a anfonodd yn y man i'r dinasoedd ar lan y mr, gan gynnig ar werth yr Iddewon a ddelid yn garcharorion, i fod yn weision iddynt, gan addo y gwerthai iddynt ddeg a phedwar ugain er un dalent: ond nid ydoedd efe yn ystyrio dial Duw, yr hwn a ddisgynnai arno ef.

&&8:11 Wherefore immediately he sent to the cities upon the sea coast, proclaiming a sale of the captive Jews, and promising that they should have fourscore and ten bodies for one talent, not expecting the vengeance that was to follow upon him from the Almighty God.

==

%% 8:12 Pan wybu Jwdas fod Nicanor yn dyfod, efe a fynegodd i'r rhai oedd gydag^ef fod y llu yn agos.

&&8:12 Now when word was brought unto Judas of Nicanor's coming, and he had imparted unto those that were with him that the army was at hand,

==

%% 8:13 Y~,rhai ohonynt oedd yn ofnus, ac ni choelient i gyfiawnder Duw, ffoi a wnaethant, a myned ymaith o'r fan honno.

&&8:13 They that were fearful, and distrusted the justice of God, fled, and conveyed themselves away.

==

%% 8:14 Rhai eraill hefyd a werthasant yr hyn oll a adawsid, ac a weddasant hefyd ar yr Arglwydd, ar waredu ohono ef hwynt oddi wrth Nicanor annuwiol, yr hwn a'u gwerthasai hwynt cyn dyfod ohonynt ynghyd.

&&8:14 Others sold all that they had left, and withal besought the Lord to deliver them, sold by the wicked Nicanor before they met together:

==

%% 8:15 Ac er na wnelai efe hyn er eu mwyn hwynt, eto ar iddo ei wneuthur er mwyn ei gyfamod a'u tadau hwynt, ac er mwyn ei sanctaidd a'i ogoneddus enw, ar yr hwn y gelwid hwy.

&&8:15 And if not for their own sakes, yet for the covenants he had made with their fathers, and for his holy and glorious name's sake, by which they were called.

==

%% 8:16 Yna Macabeus wedi galw ei wŷr ynghyd, hyd yn nifer chwe mil, a'u hanogodd hwynt na ddigalonnent oblegid eu gelynion, ac nad ofnent amlder y Cenhedloedd oedd yn gosod arnynt ar gam, ond rhyfela ohonynt yn wrol,

&&8:16 So Maccabeus called his men together unto the number of six thousand, and exhorted them not to be stricken with terror of the enemy, nor to fear the great multitude of the heathen, who came wrongly against them; but to fight manfully,

==

%% 8:17 Gan osod gerbron eu llygaid y dirdra a wnaethant ar gam i'r lle sanctaidd, a'r gurfa greulon a roddasid i'r ddinas a watwaresid, a dirymiad y llywodraeth a dderbyniasent hwy gan eu hynafiaid.

&&8:17 And to set before their eyes the injury that they had unjustly done to the holy place, and the cruel handling of the city, whereof they made a mockery, and also the taking away of the government of their forefathers:

==

%% 8:18 Canys y maent hwy, eb efe, yn ymddiried mewn arfau a hyfder; ond ein hymddiried ni sydd yn Nuw holl-alluog, yr hwn a all ddifetha y rhai sydd yn dyfod yn ein herbyn, a'r holl fyd hefyd, ag amnaid.

&&8:18 For they, said he, trust in their weapons and boldness; but our confidence is in the Almighty who at a beck can cast down both them that come against us, and also all the world.

==

%% 8:19 A hefyd efe a gofiodd iddynt pa gymorth a gawsai eu tadau, a pha fodd yr achubwyd hwy, pan ddarfu am gant a phedwar ugain a phum mil dan Sennacherib,

&&8:19 Moreover, he recounted unto them what helps their forefathers had found, and how they were delivered, when under Sennacherib an hundred fourscore and five thousand perished.

==

%% 8:20 A pha ryfel a wnaethent yn Babilon yn erbyn y Galatiaid, fel y daethai ohonynt hwy i gyd i'r maes wyth mil, gyda phedair mil o'r Macedoniaid; a phan amheuodd y Macedoniaid, yr wyth mil hynny a laddasant ugain mil a chant trwy gymorth a roddasid iddynt o'r nef, trwy ba un y derbyniasant lawer o fudd.

&&8:20 And he told them of the battle that they had in Babylon with the Galatians, how they came but eight thousand in all to the business, with four thousand Macedonians, and that the Macedonians being perplexed, the eight thousand destroyed an hundred and twenty thousand because of the help that they had from heaven, and so received a great booty.

==

%% 8:21 Ac wedi iddo eu cysuro a'r geiriau hyn, a'u gwneuthur yn barod i farw dros y cyfreithiau a'r wlad, efe a rannodd ei lu yn bedair rhan;

&&8:21 Thus when he had made them bold with these words, and ready to die for the law and the country, he divided his army into four parts;

==

%% 8:22 Ac a wnaeth ei frodyr ei hun yn gapteiniaid ar y llu, sef Simon, Joseff, a Jonathan, gan roddi i bob un bymtheg cant o ryfelwyr.

&&8:22 And joined with himself his own brethren, leaders of each band, to wit Simon, and Joseph, and Jonathan, giving each one fifteen hundred men.

==

%% 8:23 Hefyd efe a bwyntiodd Eleasar i ddarllen y llyfr sanctaidd: ac wedi iddo roddi iddynt yn arwydd, Trwy help Duw, efe yn gapten y llu blaenaf a aeth ynghyd a Nicanor.

&&8:23 Also he appointed Eleazar to read the holy book: and when he had given them this watchword, The help of God; himself leading the first band,

==

%% 8:24 A thrwy gymorth yr Hollalluog, hwy a laddasant o'r gelynion uwchlaw naw mil, ac a glwyfasant ac a gloffasant y rhan fwyaf o lu Nicanor, ac yrasant bawb i ffoi;

&&8:24 And by the help of the Almighty they slew above nine thousand of their enemies, and wounded and maimed the most part of Nicanor's host, and so put all to flight;

==

%% 8:25 Ac a gymerasant arian y rhai a ddaethent i'w prynu, ac a'u hymlidiasant ymhell; ond am fod arnynt eisiau amser, hwy a ddychwelasant.

&&8:25 And took their money that came to buy them, and pursued them far: but lacking time they returned:

==

%% 8:26 Canys y dydd o flaen y Saboth oedd hi; am hynny ni fynnent eu hymlid hwy ymhellach.

&&8:26 For it was the day before the sabbath, and therefore they would no longer pursue them.

==

%% 8:27 Fel hyn hwy a gymerasant eu harfau, ac a ysbeiliasant y gelynion, ac a gadwasant y Saboth, gan roi moliant a diolch anfeidrol i'r Arglwydd, yr hwn a'u cadwasai hyd y dydd hwnnw, ac a dywalltasai arnynt ddechreuad ei drugaredd.

&&8:27 So when they had gathered their armour together, and spoiled their enemies, they occupied themselves about the sabbath, yielding exceeding praise and thanks to the Lord, who had preserved them unto that day, which was the beginning of mercy distilling upon them.

==

%% 8:28 Hefyd yn l y Saboth, hwy a ranasant ran o'r ysbail i'r anafus, i'r gweddwon, ac i'r amddifaid; a'r hyn oedd yng ngweddill a ranasant rhyngddynt eu hun a'u gweision.

&&8:28 And after the sabbath, when they had given part of the spoils to the maimed, and the widows, and orphans, the residue they divided among themselves and their servants.

==

%% 8:29 Ac yn l gwneuthur y pethau hyn, a gwneuthur ohonynt gyffredin weddi, hwy a atolygasant i'r Arglwydd trugarog gymodi a'i weision yn dragywydd.

&&8:29 When this was done, and they had made a common supplication, they besought the merciful Lord to be reconciled with his servants for ever.

==

%% 8:30 Hefyd o'r rhai oedd gyda Thimotheus a Bacchides a fyddent yn ymladd yn eu herbyn hwy, y lladdasant uwchlaw ugain mil, ac a enillasant uchel a chadarn gestyll, ac a ranasant ysbail lawer yn gyffredinol rhyngddynt hwy a'r anafus, a'r amddifaid, a'r gweddwon, a'r oedrannus.

&&8:30 Moreover of those that were with Timotheus and Bacchides, who fought against them, they slew above twenty thousand, and very easily got high and strong holds, and divided among themselves many spoils more, and made the maimed, orphans, widows, yea, and the aged also, equal in spoils with themselves.

==

%% 8:31 Ac wedi iddynt gasglu eu harfau ynghyd, hwy a'u rhoddasant oll i gadw yn ofalus mewn lleoedd cymwys: a'r ysbail arall a arweiniasant hwy i Jerwsalem.

&&8:31 And when they had gathered their armour together, they laid them up all carefully in convenient places, and the remnant of the spoils they brought to Jerusalem.

==

%% 8:32 Hwy a laddasant hefyd Philarches yr hwn ydoedd gyda Thimotheus, dyn annuwiol, ac un a wnaethai lawer o niwed i'r Iddewon.

&&8:32 They slew also Philarches, that wicked person, who was with Timotheus, and had annoyed the Jews many ways.

==

%% 8:33 Hefyd pan oeddynt yn cadw gwyl y fuddugoliaeth yn eu gwlad, hwy a losgasant Calisthenes, yr hwn a losgasai'r pyrth sanctaidd, ac a ffoesai i ryw dy bychan i'w achub ei hun: am hynny efe a dderbyniodd wobr addas am ei anwiredd.

&&8:33 Furthermore at such time as they kept the feast for the victory in their country they burnt Callisthenes, that had set fire upon the holy gates, who had fled into a little house; and so he received a reward meet for his wickedness.

==

%% 8:34 A Nicanor ysgeler, yr hwn a ddygasai fil o farsiandwyr i brynu'r Iddewon,

&&8:34 As for that most ungracious Nicanor, who had brought a thousand merchants to buy the Jews,

==

%% 8:35 Wedi ei ddarostwng trwy help yr Arglwydd gan y rhai nid oedd efe yn gwneuthur ond cyfrif o'r lleiaf ohonynt, a ddiosgodd ei ddillad gwychion, ac a ollyngodd ymaith ei wyr, ac a ddaeth fel gwas crwydrus trwy ganol y tir i Antiochia, wedi cael cywilydd mawr o ran colli ei lu.

&&8:35 He was through the help of the Lord brought down by them, of whom he made least account; and putting off his glorious apparel, and discharging his company, he came like a fugitive servant through the midland unto Antioch having very great dishonour, for that his host was destroyed.

==

%% 8:36 Fel hyn, yr hwn a addawsai dalu teyrnged i'r Rhufeinwyr o'r carcharorion oedd yn Jerwsalem, a ddygodd newyddion fod gan yr Iddewon amddiffynnwr, sef Duw: ac oblegid hyn na allai neb wneuthur niwed iddynt, oherwydd eu bod yn cadw y cyfreithiau a orchmynasai efe iddynt.

&&8:36 Thus he, that took upon him to make good to the Romans their tribute by means of captives in Jerusalem, told abroad, that the Jews had God to fight for them, and therefore they could not be hurt, because they followed the laws that he gave them.

==

%% PENNOD 9

 

==

%% 9:1 X7"NGHYLCH y cyfamser hwnnw y i daeth Antiochus allan o wlad Persia yn waradwyddus;

&&9:1 About that time came Antiochus with dishonour out of the country of Persia

==

%% 9:2 Canys pan ddaeth efe i Persepolis, efe a amcanodd ysbeilio'r deml, a dwyn dano y ddinas: ond y bobl a redasant yn gyffrous i'w hamddiffyn eu hun a'u harfau, ac a'i gyrasant ef i ffoi: felly Antiochus a yrrwyd i ffoi gan y preswylwyr, ac a ddychwelodd a chywilydd.

&&9:2 For he had entered the city called Persepolis, and went about to rob the temple, and to hold the city; whereupon the multitude running to defend themselves with their weapons put them to flight; and so it happened, that Antiochus being put to flight of the inhabitants returned with shame.

==

%% 9:3 A phan ddaeth efe i Ecbatana, dywedwyd iddo ef y pethau a wnaethid i Nicanor ac i Timotheus.

&&9:3 Now when he came to Ecbatane, news was brought him what had happened unto Nicanor and Timotheus.

==

%% 9:4 Am hynny, wedi chwyddo gan lid, efe a feddyliodd ddial gwarth y rhai a'i gyrasai ef i ffoi, ar yr Iddewon: am hynny efe a barodd i'r hwn ydoedd bob amser yn gyrru ei gerbyd ef, brysuro a dibennu ei daith; canys barn Duw ydoedd yn ei annog ef: oherwydd efe a ddywedasai fel hyn yn ei falchedd, Myfi a wnaf Jerwsalem yn gladdfa gyffredin i'r Iddewon, pan ddelwyf yno.

&&9:4 Then swelling with anger. he thought to avenge upon the Jews the disgrace done unto him by those that made him flee. Therefore commanded he his chariotman to drive without ceasing, and to dispatch the journey, the judgment of GOd now following him. For he had spoken proudly in this sort, That he would come to Jerusalem and make it a common burying place of the Jew s.

==

%% 9:5 Ond yr Arglwydd hollalluog a Duw Israel a'i trawodd ef a dialedd difeddyginiaethol ac anweledig: canys er cynted ag y dywedasai efe y geiriau hyn, dolur yn ei berfedd a ddaeth arno, yr hwn nis gellid ei iachu, a gofid aruthrol yn ei fol.

&&9:5 But the Lord Almighty, the God of Isreal, smote him with an incurable and invisible plague: or as soon as he had spoken these words, a pain of the bowels that was remediless came upon him, and sore torments of the inner parts;

==

%% 9:6 Ac iawn oedd hynny: canys efe a boenasai berfedd gwŷr eraill ag amryw a dieithr boenau.

&&9:6 And that most justly: for he had tormented other men's bowels with many and strange torments.

==

%% 9:7 Hwn hefyd ni pheidiai er hynny a'i uchelfryd, ond a lenwid yn fwy a balchedd, gan anadlu allan dan yn ei ddig yn erbyn yr Iddewon, a pheri prysuro ei daith: eithr digwyddodd syrthio ohono ef i lawr o'i gerbyd, yr hwn ydoedd yn rhedeg yn gyflym; a gwneuthur holl aelodau ei gorff ef yn chwilfriw gan y cwymp mawr hwnnw.

&&9:7 Howbeit he nothing at all ceased from his bragging, but still was filled with pride, breathing out fire in his rage against the Jews, and commanding to haste the journey: but it came to pass that he fell down from his chariot, carried violently; so that having a sore fall, all the members of his body were much pained.

==

%% 9:8 Fel hyn efe, yr hwn a dybiai ychydig o'r blaen y gallai orchymyn tonnau'r mr, (cymaint oedd ei falchedd tu hwnt i ddyn,) a phwyso'r mynyddoedd uchel mewn clorian, a daflwyd ar y ddaear, ac a ddygwyd mewn elor feirch, gan fynegi i bawb amlwg allu Duw:

&&9:8 And thus he that a little afore thought he might command the waves of the sea, (so proud was he beyond the condition of man) and weigh the high mountains in a balance, was now cast on the ground, and carried in an horselitter, shewing forth unto all the manifest power of God.

==

%% 9:9 Yn gymaint ag i bryfed heidio allan o gorff Vr annuwiol hwnnw; a thra ydoedd efe eto yn fyw, ei gnawd a syrthiai i lawr gan boen a gofid, a'i holl lu a ymofidient oblegid ei ddrycsawr ef.

&&9:9 So that the worms rose up out of the body of this wicked man, and whiles he lived in sorrow and pain, his flesh fell away, and the filthiness of his smell was noisome to all his army.

==

%% 9:10 Fel hyn nid oedd neb abl i aros i ddwyn yr hwn o'r blaen a dybiai y gallai gyrhaeddyd sr y nefoedd, oblegid y drycsawr.

&&9:10 And the man, that thought a little afore he could reach to the stars of heaven, no man could endure to carry for his intolerable stink.

==

%% 9:11 Am hynny wedi ei glwyfo fel hyn, efe a ddechreuodd beidio a'i falchder mawr, a dyfod i'w adnabod ei hun trwy gurfa Duw, a'i ond, yr hwn a chwanegid bob munudyn awr.

&&9:11 Here therefore, being plagued, he began to leave off his great pride, and to come to the knowledge of himself by the scourge of God, his pain increasing every moment.

==

%% 9:12 A phan ni allodd efe aros ei sawr ei hun, efe a ddywedodd hyn, lawn yw ymostwng i Dduw, ac i'r hwn sydd yn farwol na feddylio fod yn ogyfuwch a Duw.

&&9:12 And when he himself could not abide his own smell, he said these words, It is meet to be subject unto God, and that a man that is mortal should not proudly think of himself if he were God.

==

%% 9:13 A'r dyn ysgeler hwn a weddodd at yr Arglwydd, yr hwn ni chymerai drugaredd arno mwyach, gan ddywedyd,

&&9:13 This wicked person vowed also unto the Lord, who now no more would have mercy upon him, saying thus,

==

%% 9:14 Y rhyddhai efe y ddinas sanctaidd, i'r hon yr oedd efe yn prysuro i'w gwneuthur yn un a'r llawr, ac yn gladdfa;

&&9:14 That the holy city (to the which he was going in haste to lay it even with the ground, and to make it a common buryingplace,) he would set at liberty:

==

%% 9:15 A hefyd y gwnai efe yn ogyfuwch a'r Antiochiaid yr holl Iddewon yr oedd efe o'r blaen yn eu barnu yn annheilwng o gladdedigaeth, ond i'w taflu allan i'w llyncu gan adar a bwystfilod, ynghyd a'u plant;

&&9:15 And as touching the Jews, whom he had judged not worthy so much as to be buried, but to be cast out with their children to be devoured of the fowls and wild beasts, he would make them all equals to the citizens of Athens:

==

%% 9:16 Ac yr harddai efe'r deml sanctaidd a rhoddion gwychion, yr hon o'r blaen a ddarfuasai iddo ei hysbeilio, ac y chwanegai efe y llestri sanctaidd, ac y rhoddai efe o'i ardreth ei hun yr holl gost a ydoedd yn perthyn i'r ebyrth;

&&9:16 And the holy temple, which before he had spoiled, he would garnish with goodly gifts, and restore all the holy vessels with many more, and out of his own revenue defray the charges belonging to the sacrifices:

==

%% 9:17 Ac am ben hyn hefyd y byddai efe ei hun yn Iddew, ac y rhodiai ym mhob lle cyfanheddol gan fynegi gallu Duw.

&&9:17 Yea, and that also he would become a Jew himself, and go through all the world that was inhabited, and declare the power of God.

==

%% 9:18 Ond er hynny i gyd ni pheidiai ei ofidfawr boenau: canys fe ddaethai arno gyfiawn farn Duw. Gan anobeithio ei iechyd, efe a sgrifennodd at yr Iddewon y llythyrau sy'n canlyn, ac ynddynt y rath ddeisyfiad & hyn:

&&9:18 But for all this his pains would not cease: for the just judgment of God was come upon him: therefore despairing of his health, he wrote unto the Jews the letter underwritten, containing the form of a supplication, after this manner:

==

%% 9:19 I'r Iddewon daionus ei ddinaswyr, llawenydd, a iechyd, a llwyddiant, oddi wrth Antiochus y brenin a'r penllywydd.

&&9:19 Antiochus, king and governor, to the good Jews his citizens wisheth much joy, health, and prosperity:

==

%% 9:20 Os ydych chwi a'ch plant yn iach, ac os yw pob peth yn l eich dymuniant, mi a roddaf fawr ddiolch i Dduw, gan fod gennyf obaith yn y nef.

&&9:20 If ye and your children fare well, and your affairs be to your contentment, I give very great thanks to God, having my hope in heaven.

==

%% 9:21 Amdanaf fi, yr oeddwn i yn wan; oni bai hynny myfi a gofiaswn yn garedig eich parch a'ch ewyllys da: wrth ddychwelyd o wledydd Persia, wedi syrthio mewn clefyd mawr, mi a dybiais fod yn angenrheidiol i mi ofalu am gyffredin ddienbydrwydd pawb;

&&9:21 As for me, I was weak, or else I would have remembered kindly your honour and good will returning out of Persia, and being taken with a grievous disease, I thought it necessary to care for the common safety of all:

==

%% 9:22 Nid gan anobeithio o'm hiechyd, ond gan fod gennyf obaith mawr y dihangaf o'r clefyd hwn.

&&9:22 Not distrusting mine health, but having great hope to escape this sickness.

==

%% 9:23 Ond gan ystyrio hefyd ddarfod i'm tad yr amser yr arweiniodd lu i'r tueddau uchaf hyn ordeinio pwy a lywodraethai ar ei l;

&&9:23 But considering that even my father, at what time he led an army into the high countries. appointed a successor,

==

%% 9:24 Fel o digwyddai dim amgen nag yr oedd yn gobeithio, neu os dywedid newyddion drwg yn y byd, na byddai i wŷr y wlad derfysgu, gan eu bod yn gwybod i bwy y rhoesid llywodraeth y materion hynny;

&&9:24 To the end that, if any thing fell out contrary to expectation, or if any tidings were brought that were grievous, they of the land, knowing to whom the state was left, might not be troubled:

==

%% 9:25 Hefyd gan feddylio bod y pendefigion sy oddi amgylch, ac yn gymdogion i'm teyrnas, yn disgwyl amser, ac yn edrych pa beth a ddigwyddo; myfi a ordeiniais fy mab Antiochus yn frenin, yr hwn pan oeddwn yn myned i'r gwledydd uchaf hyn, a orchmynnais yn fynych i lawer ohonoch chwi, ac a sgrifennais ato ef y modd y mae yn canlyn, yr ysgrifen yma.

&&9:25 Again, considering how that the princes that are borderers and neighbours unto my kingdom wait for opportunities, and expect what shall be the event. I have appointed my son Antiochus king, whom I often committed and commended unto many of you, when I went up into the high provinces; to whom I have written as followeth:

==

%% 9:26 Am hynny yr wyf yn eiriol arnoch chwi, ac yn deisyfu ar goffa ohonoch y cymwynasau a wneuthum i chwi yn amlwg ac yn ddirgel, a bod o bawb ohonoch yn wastad yn ffyddlon i mi ac i'm mab:

&&9:26 Therefore I pray and request you to remember the benefits that I have done unto you generally, and in special, and that every man will be still faithful to me and my son.

==

%% 9:27 Canys diau gennyf y ceidw efe yn gyfan ac yn ddihalog y cyngor a roddais iddo yn eich cylch chwi.

&&9:27 For I am persuaded that he understanding my mind will favourably and graciously yield to your desires.

==

%% 9:28 Pel hyn y llofrudd a'r cablwr, wedi iddo oddef gofid lawer, megis ag y gwnaethai efe i eraill, a fu farw trwy farwolaeth flin mewn gwlad ddieithr.

&&9:28 Thus the murderer and blasphemer having suffered most grievously, as he entreated other men, so died he a miserable death in a strange country in the mountains.

==

%% 9:29 A Philip ei frawdmaeth ef a ddug ymaith ei gorff ef: yr hwn hefyd rhag ofn mab Antiochus a ffodd i'r AifFt at Ptolemeus Philometor.

&&9:29 And Philip, that was brought up with him, carried away his body, who also fearing the son of Antiochus went into Egypt to Ptolemeus Philometor.

==

%% PENNOD 10

==

%% 10:1 MACABEUS hefyd a'r rhai oedd gydag ef, trwy fod yr Arglwydd yn llywydd iddynt, a enillodd drachefn y ddinas a'r deml.

&&10:1 Now Maccabeus and his company, the Lord guiding them, recovered the temple and the city:

==

%% 10:2 A hwy a fwriasant i lawr yr allorau a'r capelau a wnaethai'r Cenhedloedd yn yr heolydd.

&&10:2 But the altars which the heathen had built in the open street, and also the chapels, they pulled down.

==

%% 10:3 Ac wedi glanhau'r deml, hwy a wnaethant allor arall: ac wedi iddynt daro tan allan o gerrig tanllyd, hwy a offrymasant aberth yn l dwy flynedd, ac a arlwyasant arogl-darth, a llusernau, a bara gosod.

&&10:3 And having cleansed the temple they made another altar, and striking stones they took fire out of them, and offered a sacrifice after two years, and set forth incense, and lights, and shewbread.

==

%% 10:4 Wedi hynny hwy a atolygasant i'r Arglwydd, gan syrthio i lawr ar eu hwynebau, na byddai iddynt mwyach syrthio mewn cyfryw ddrygau; ond os pechent drachefn un amser, bod iddo ef ei hun eu cosbi trwy drugaredd, ac na roddai ddim ohonynt mwy i'r cablaidd a'r creulon genhedloedd.

&&10:4 When that was done, they fell flat down, and besought the Lord that they might come no more into such troubles; but if they sinned any more against him, that he himself would chasten them with mercy, and that they might not be delivered unto the blasphemous and barbarous nations.

==

%% 10:5 A'r dydd hefyd yr halogasid y deml gan y dieithriaid, y digwyddodd gwneuthur puredigaeth y deml yr un dydd, sef y pumed dydd ar hugain o fis Casleu.

&&10:5 Now upon the same day that the strangers profaned the temple, on the very same day it was cleansed again, even the five and twentieth day of the same month, which is Casleu.

==

%% 10:6 A hwy a gadwasant a llawenydd wyth niwrnod, megis ar ddydd gwyl y pebyll, gan gofio fel y gorfuasai iddynt ychydig o'r blaen gadw gwyl y pebyll yn y mynyddoedd a'r ogofeydd yn l modd anifeiliaid.

&&10:6 And they kept the eight days with gladness, as in the feast of the tabernacles, remembering that not long afore they had held the feast of the tabernacles, when as they wandered in the mountains and dens like beasts.

==

%% 10:7 Am hynny hwy a gymerasant ganghennau a cheinciau hardd, a blodau, ac a ganasant salmau i'r hwn a roddasai iddynt rwydd-deb i lanhau ei fangre ei hun.

&&10:7 Therefore they bare branches, and fair boughs, and palms also, and sang psalms unto him that had given them good success in cleansing his place.

==

%% 10:8 Hwy a ordeiniasant hefyd trwy gyffredin orchymyn a deddf, bod ymysg holl genedl yr Iddewon gadw y dyddiau hyn yn wyl bob blwyddyn.

&&10:8 They ordained also by a common statute and decree, That every year those days should be kept of the whole nation of the Jews.

==

%% 10:9 Ac fel hyn y bu ddiwedd Antiochus a gyfenwid Epiffanes.

&&10:9 And this was the end of Antiochus, called Epiphanes.

==

%% 10:10 Weithian hefyd ni a fynegwn y pethau a wnaethpwyd yn amser Eupator Antiochus, yr hwn ydoedd fab y gŵr annuwiol hwnnw, gan grynhoi ynghyd y drygau y rhai oblegid rhyfeloedd a ganlynasant.

&&10:10 Now will we declare the acts of Antiochus Eupator, who was the son of this wicked man, gathering briefly the calamities of the wars.

==

%% 10:11 Canys hwn, wedi cymryd arno y deyrnas, a osododd ryw un a elwid Lysias i fod yn olygwr ar ei faterion, ac a'i pwyntiodd ef yn bencapten ar Celo-Syria a Phenice.

&&10:11 So when he was come to the crown, he set one Lysias over the affairs of his realm, and appointed him his chief governor of Celosyria and Phenice.

==

%% 10:12 Canys Ptolemeus, yr hwn a enwasid Macron, a'i fryd ar wneuthur cyfiawnder a'r Iddewon, oblegid y cam a wnaethai iddynt, a aeth ynghylch dwyn eu materion hwy i ben yn heddychol.

&&10:12 For Ptolemeus, that was called Macron, choosing rather to do justice unto the Jews for the wrong that had been done unto them, endeavoured to continue peace with them.

==

%% 10:13 Am hynny efe a gyhuddwyd gerbron Eupator gan ei geraint, ac efe a alwyd yn fynych yn fradychwr, oblegid gadael ohono Cyprus, yr hon a roddasai Philometor yn ei gadwraeth ef, a myned ohono at Antiochus Epiffanes: am hynny pan welodd nad ydoedd mewn bri ardderchog, efe a ddigalonnodd, ac a'i gwenwynodd ei hun, ac a fu farw.

&&10:13 Whereupon being accused of the king's friends before Eupator, and called traitor at every word because he had left Cyprus, that Philometor had committed unto him, and departed to Antiochus Epiphanes, and seeing that he was in no honourable place, he was so discouraged, that he poisoned himself and died.

==

%% 10:14 Ond pan wnaethpwyd Gorgias yn benllywydd ar y lleoedd hyn, efe a gyflogodd estroniaid, ac a ryfelodd yn wastad yn erbyn yr Iddewon.

&&10:14 But when Gorgias was governor of the holds, he hired soldiers, and nourished war continually with the Jews:

==

%% 10:15 Yr Idumeaid hefyd a flinent yr Iddewon, gan enmll y lleoedd cedyrn; a thrwy dderbyn y rhai a yrrid ar herw o Jerwsalem, hwy a ymroddasant i gadw rhyfel.

&&10:15 And therewithall the Idumeans, having gotten into their hands the most commodious holds, kept the Jews occupied, and receiving those that were banished from Jerusalem, they went about to nourish war.

==

%% 10:16 Am hynny y rhai oedd gyda Macabeus, trwy weddo a ddeisyfasant ar Dduw fod yn gymhorthwr iddynt: ac yna hwy a ruthrasant ar gedyrn leoedd yr Idumeaid.

&&10:16 Then they that were with Maccabeus made supplication, and besought God that he would be their helper; and so they ran with violence upon the strong holds of the Idumeans,

==

%% 10:17 I'r rhai pan redasant yn rymus, hwy a enillasant yr amddiffynfeydd; ac wedi iddynt ddal ar yr holl rai oedd ar y gaer, hwy a laddasant y rhai a gyfarfyddent, ac a ddieneidiasant nid llai nag ugain mil.

&&10:17 And assaulting them strongly, they won the holds, and kept off all that fought upon the wall, and slew all that fell into their hands, and killed no fewer than twenty thousand.

==

%% 10:18 Canys pan gydffoesai naw mil o'r lleiaf i ddau gastell cadarn dros ben, gan fod ganddynt bob peth angenrheidiol i ddioddef y gwarchae,

&&10:18 And because certain, who were no less than nine thousand, were fled together into two very strong castles, having all manner of things convenient to sustain the siege,

==

%% 10:19 Macabeus a adawodd Simon, a Joseff, a Saccheus hefyd, a'r rhai oedd gyda hwynt, i amgylchu y tyrau, ac a aeth ei hun lle yr oedd mwy o eisiau.

&&10:19 Maccabeus left Simon and Joseph, and Zaccheus also, and them that were with him, who were enough to besiege them, and departed himself unto those places which more needed his help.

==

%% 10:20 Ond y rhai oedd gyda Simon, am eu bod yn chwannog i arian, a lygrwyd ag arian gan y rhai oedd yn y tyrau: ac wedi cymryd deng mil a thrigain o ddrachmau, hwy a adawsant i rai ffoi.

&&10:20 Now they that were with Simon, being led with covetousness, were persuaded for money through certain of those that were in the castle, and took seventy thousand drachms, and let some of them escape.

==

%% 10:21 Pan fynegwyd i Macabeus yr hyn a wnaethid, efe a gynullodd ynghyd bendefigion y bobl, ac a achwynodd arnynt ddarfod iddynt werthu eu brodyr am arian, gan ollwng eu gelynion yn rhydd i ymladd yn eu herbyn hwynt.

&&10:21 But when it was told Maccabeus what was done, he called the governors of the people together, and accused those men, that they had sold their brethren for money, and set their enemies free to fight against them.

==

%% 10:22 Am hynny efe a'u lladdodd hwynt, wedi eu cael yn fradwyr, ac yn ddisymwth efe a enillodd y ddau dwr hynny.

&&10:22 So he slew those that were found traitors, and immediately took the two castles.

==

%% 10:23 A chan gael llwyddiant a'i arfau yn yr holl bethau a gymerodd efe mewn llaw, efe a laddodd fwy nag ugain mil yn y ddwy amddiffynfa hynny.

&&10:23 And having good success with his weapons in all things he took in hand, he slew in the two holds more than twenty thousand.

==

%% 10:24 Timotheus hefyd, yr hwn a ddarfuasai i'r Iddewon ei orchfygu o'r blaen, wedi casglu llawer o luoedd dieithr, a llawer o wŷr meirch o Asia, a ddaeth megis ar fedr ennill Jwdea wrth arfau.

&&10:24 Now Timotheus, whom the Jews had overcome before, when he had gathered a great multitude of foreign forces, and horses out of Asia not a few, came as though he would take Jewry by force of arms.

==

%% 10:25 Ond y rhai oedd gyda Macabeus, pan ydoedd efe yn nesau, a droesant i weddo ar Dduw, ac a daenasant bridd ar eu pennau, ac a wregysasant eu llwynau a sachliain,

&&10:25 But when he drew near, they that were with Maccabeus turned themselves to pray unto God, and sprinkled earth upon their heads, and girded their loins with sackcloth,

==

%% 10:26 Ac a syrthiasant i lawr wrth droed yr allor, ac a atolygasant iddo drugarhau wrthynt, a bod yn elyn i'w gelynion; a gwrthwynebu eu gwrthwynebwyr, megis ag y mynega'r gyfraith.

&&10:26 And fell down at the foot of the altar, and besought him to be merciful to them, and to be an enemy to their enemies, and an adversary to their adversaries, as the law declareth.

==

%% 10:27 Ac wedi diweddu'r weddi, hwy a gymerasant eu harfau, ac a aethant ymhellach oddi wrth y ddinas: a phan ddaethant yn agos at eu gelynion, hwy a arosasant ar eu pennau eu hun.

&&10:27 So after the prayer they took their weapons, and went on further from the city: and when they drew near to their enemies, they kept by themselves.

==

%% 10:28 Yr awron pan ymddangosodd cyfodiad haul, hwy a aethant ill dau ynghyd; y naill ran a chanddynt ynghyd a'u rhinwedd, yr Arglwydd yn noddfa, ac yn wystl llwyddiant a buddugoliaeth; a'r tu arall yn gwneuthur eu llid yn llywydd eu rhyfel.

&&10:28 Now the sun being newly risen, they joined both together; the one part having together with their virtue their refuge also unto the Lord for a pledge of their success and victory: the other side making their rage leader of their battle

==

%% 10:29 A phan oedd y gad yn dost, fe a ymddangosodd i'r gelynion o'r nef, bum gŵr harddwychion ar feirch a ffrwynau aur, a dau ohonynt a flaenorasant yr Iddewon;

&&10:29 But when the battle waxed strong, there appeared unto the enemies from heaven five comely men upon horses, with bridles of gold, and two of them led the Jews,

==

%% 10:30 Ac a gymerasant Macabeus rhyngddynt, ac a'i gorchuddiasant o bob tu a'u harfau, ac a'i cadwasant yn ddiniwed; eithr saethasant bicellau a mellt yn erbyn y gelynion: am hynny wedi eu myned yn benbleth gan ddallineb, ac yn llawn trallod, hwy a gwympwyd.

&&10:30 And took Maccabeus betwixt them, and covered him on every side weapons, and kept him safe, but shot arrows and lightnings against the enemies: so that being confounded with blindness, and full of trouble, they were killed.

==

%% 10:31 Ac fe laddwyd o wŷr traed ugain mil a phum cant, ac o wŷr meirch chwe chant.

&&10:31 And there were slain of footmen twenty thousand and five hundred, and six hundred horsemen.

==

%% 10:32 Ond am Timotheus, efe a ffodd i amddiffynfa gadarn a elwid Gasara, lle yr ydoedd Chereas yn llywydd.

&&10:32 As for Timotheus himself, he fled into a very strong hold, called Gawra, where Chereas was governor.

==

%% 10:33 Ond y rhai oedd gyda Macabeus a amgylchynasant yr amddiffynfa yn galonnog bedwar diwrnod.

&&10:33 But they that were with Maccabeus laid siege against the fortress courageously four days.

==

%% 10:34 A'r rhai oedd oddi mewn yn ymddiried yng nghadernid y lle, a gablasant yn ddirfawr, ac a ddywedasant eiriau ffiaidd.

&&10:34 And they that were within, trusting to the strength of the place, blasphemed exceedingly, and uttered wicked words.

==

%% 10:35 Ond pan oleuodd hi y pumed dydd, ugain o wŷr ieuainc o'r rhai oedd gyda Macabeus, yn llosgi yn eu meddyliau oblegid y cablau, a osodasant ar y gaer yn wrol, ac & meddwl gwylltaidd a laddasant bob un a gyfarfyddai hwynt.

&&10:35 Nevertheless upon the fifth day early twenty young men of Maccabeus' company, inflamed with anger because of the blasphemies, assaulted the wall manly, and with a fierce courage killed all that they met withal.

==

%% 10:36 Eraill yr un modd yn dringo ar eu hl hwynt, tra'r oeddynt hwy yn brysur 'r rhai oedd oddi mewn, a losgasant y tyrau, ac wedi cynnau tSn a losgasant y cablwyr yn fyw; ac eraill a dorasant y pyrth, ac wedi iddynt dderbyn i mewn y darn arall o'r llu, a enillasant y ddinas,

&&10:36 Others likewise ascending after them, whiles they were busied with them that were within, burnt the towers, and kindling fires burnt the blasphemers alive; and others broke open the gates, and, having received in the rest of the army, took the city,

==

%% 10:37 Ac a laddasant Timotheus, yr hwn oedd wedi ymguddio mewn rhyw geuffos, a'i frawd Chereas, ac Apoloffanes.

&&10:37 And killed Timotheus, that was hid in a certain pit, and Chereas his brother, with Apollophanes.

==

%% 10:38 Wedi darfod iddynt wneuthur y pethau hyn, hwy a folianasant yr Arglwydd a hymnau, ac & rhoddi diolch, yr hwn a wnaethai bethau cymaint i Israel, ac a roddasai iddynt yr oruchafiaeth.

&&10:38 When this was done, they praised the Lord with psalms and thanksgiving, who had done so great things for Israel, and given them the victory.

==

%% PENNOD 11

==

%% 11:1 AR fyrder o amser yn l hyn, Lysias ** goruchwyliwr y brenin, a'i gar, yr hwn hefyd oedd lywydd ar ei faterion ef, a gymerth ddigofaint mawr am y pethau a wnaethid.

&&11:1 Not long after the, Lysias the king's protector and cousin, who also managed the affairs, took sore displeasure for the things that were done.

==

%% 11:2 Ac wedi iddo gasglu ynghyd ynghylch pedwar ugain mil, a'r holl wŷr meirch, efe a ddaeth yn erbyn yr Iddewon, ai fryd ar wneuthur y ddinas yn breswylfa i'r Groegwyr;

&&11:2 And when he had gathered about fourscore thousand with all the horsemen, he came against the Jews, thinking to make the city an habitation of the Gentiles,

==

%% 11:3 A gwneuthur elw o'r deml, fel o gapelau eraill y Cenhedloedd, ac ar osod ar werth yr archoffeiriadaeth bob blwyddyn:

&&11:3 And to make a gain of the temple, as of the other chapels of the heathen, and to set the high priesthood to sale every year:

==

%% 11:4 Heb feddwl dim am allu Duw, ond yn ynfyd yn ei feddwl oherwydd ei fyrddiwn o wŷr traed, a'i filoedd o wŷr meirch, a'i bedwar ugain eliffant.

&&11:4 Not at all considering the power of God but puffed up with his ten thousands of footmen, and his thousands of horsemen, and his fourscore elephants.

==

%% 11:5 Felly efe a ddaeth i Jwdea, ac a nesaodd at Bethsura, yr hon ydoedd dref gadarn o fewn pum ystad i Jerwsalem, ac a'i blinodd hi.

&&11:5 So he came to Judea, and drew near to Bethsura, which was a strong town, but distant from Jerusalem about five furlongs, and he laid sore siege unto it.

==

%% 11:6 Ond pan glybu y rhai oedd gyda Macabeus warchae ohono ef ar yr amddiffynfeydd, hwy a'r holl bobl trwy lefain a dagrau a weddasant ar Dduw, ar iddo ef ddanfon angel da i waredu Israel.

&&11:6 Now when they that were with Maccabeus heard that he besieged the holds, they and all the people with lamentation and tears besought the Lord that he would send a good angel to deliver Israel.

==

%% 11:7 Yna Macabeus, gan gymryd arfau yn gyntaf ei hunan, a gysurodd eraill i gyd-ddwyn y perygl ag ef i helpu eu brodyr: felly hwy a ruthrasant gyda hwynt yn ewyllysgar.

&&11:7 Then Maccabeus himself first of all took weapons, exhorting the other that they would jeopard themselves together with him to help their brethren: so they went forth together with a willing mind.

==

%% 11:8 Ac fel yr oeddynt gerllaw Jerwsalem, fe ymddangosodd iddynt o'u blaen ŵr ar farch, mewn gwisg wen, yn ysgwyd ei arfau euraid.

&&11:8 And as they were at Jerusalem, there appeared before them on horseback one in white clothing, shaking his armour of gold.

==

%% 11:9 Yna pawb ohonynt a gydogoneddodd y trugarog Dduw, ac a gymerasant galonnau grymus, fel yr oeddynt barod i ymladd, nid yn unig 3 gwŷr, ond hefyd S'r anifeiliaid gwylltaf, ac i drywanu y muriau heyrn.

&&11:9 Then they praised the merciful God all together, and took heart, insomuch that they were ready not only to fight with men, but with most cruel beasts, and to pierce through walls of iron.

==

%% 11:10 Felly hwy a aethant rhagddynt mewn byddin, &. helpwr o'r nefoedd ganddynt: oblegid yr Arglwydd a gymerasai drugaredd arnynt.

&&11:10 Thus they marched forward in their armour, having an helper from heaven: for the Lord was merciful unto them

==

%% 11:11 A than ruthro ar eu gelynion megis llewod, hwy a laddasant un fil ar ddeg o wŷr traed, a mil a chwe chant o wŷr meirch, ac a yrasant y lleill oll i ffo.

&&11:11 And giving a charge upon their enemies like lions, they slew eleven thousand footmen, and sixteen hundred horsemen, and put all the other to flight.

==

%% 11:12 Llawer ohonynt wedi eu clwyfo a ddianghasant yn noethion: a Lysias ei hun a ffoes trwy gywilydd, ac felly a ddihangodd.

&&11:12 Many of them also being wounded escaped naked; and Lysias himself fled away shamefully, and so escaped.

==

%% 11:13 Ac fel nad oedd efe yn ŵr angall, gan feddylied ynddo ei hun pa golled a gawsai, a chan gydsynied fod yr Hebreaid heb allel eu gorfod, am fod yr hollalluog Dduw yn eu helpu hwy, efe a ddanfonodd atynt,

&&11:13 Who, as he was a man of understanding, casting with himself what loss he had had, and considering that the Hebrews could not be overcome, because the Almighty God helped them, he sent unto them,

==

%% 11:14 Ac a'u perswadiodd hwy i gytuno i bob peth rhesymol, ac a addawodd am hynny y deuai efe, ac y gyrrai y brenin i fod yn ffafrus iddynt.

&&11:14 And persuaded them to agree to all reasonable conditions, and promised that he would persuade the king that he must needs be a friend unto them.

==

%% 11:15 Yna Macabeus a gytunodd i bob peth a ddeisyfodd Lysias, gan ofalu am y budd cyffredinol: a pha beth bynnag a sgrifennodd Macabeus at Lysias dros yr Iddewon, hynny a ganiataodd y brenin.

&&11:15 Then Maccabeus consented to all that Lysias desired, being careful of the common good; and whatsoever Maccabeus wrote unto Lysias concerning the Jews, the king granted it.

==

%% 11:16 Oblegid yr oedd llythyrau wedi eu hysgrifennu at yr Iddewon oddi wrth Lysias fel hyn: Lysias yn anfon annerch at bobl yr Iddewon:

&&11:16 For there were letters written unto the Jews from Lysias to this effect: Lysias unto the people of the Jews sendeth greeting:

==

%% 11:17 Ioan ac Absalom, y rhai a yrrwyd oddi wrthych, a roddasant ataf fi yr ateb sgrifenedig, ac a ddymunasant arnaf fi gyflawni y pethau yr oedd hwnnw yn eu harwyddocau.

&&11:17 John and Absolom, who were sent from you, delivered me the petition subscribed, and made request for the performance of the contents thereof.

==

%% 11:18 Am hynny pa bethau bynnag ydoedd raid eu hadrodd i'r brenin, mi a'u mynegais hwy, a pha beth bynnag a fai gyffelybol ei wneuthur, efe a'i caniataodd.

&&11:18 Therefore what things soever were meet to be reported to the king, I have declared them, and he hath granted as much as might be.

==

%% 11:19 Am hynny os cedwch chwi yr ewyllys da hwn, yn y materion hyn, ie, yn l hyn hefyd, mi a wnaf egni ar fod yn achos o ddaioni i chwi.

&&11:19 And if then ye will keep yourselves loyal to the state, hereafter also will I endeavour to be a means of your good.

==

%% 11:20 Ond am y pethau hyn oll ar eu pennau, mi a rois orchymyn i'r rhain, ac i'm cenhadau innau, i gydymddiddan a chwi.

&&11:20 But of the particulars I have given order both to these and the other that came from me, to commune with you.

==

%% 11:21 Byddwchiach. Y ganfed a'rwythfed flwyddyn a deugain, y pedwerydd dydd ar hugain o'r mis Dioscorinthius.

&&11:21 Fare ye well. The hundred and eight and fortieth year, the four and twentieth day of the month Dioscorinthius.

==

%% 11:22 Ond llythyr y brenin ydoedd fel hyn: Antiochus frenin yn danfon annerch at ei frawd Lysias:

&&11:22 Now the king's letter contained these words: King Antiochus unto his brother Lysias sendeth greeting:

==

%% 11:23 Wedi i'n tad ni ymadael oddi yma at y duwiau, ein hewyllys ni yw bod preswylwyr ein teyrnas yn ddigyffro, fel y gallo pawb ofalu am yr eiddo ei hun.

&&11:23 Since our father is translated unto the gods, our will is, that they that are in our realm live quietly, that every one may attend upon his own affairs.

==

%% 11:24 Yn gymaint ag i ni glywed i'r Iddewon,/y rhai ni chytunent &'t cyfnewidiad a wnaethai fy nhad yn l arfer y Groegwyr, ond oedd well ganddynt eu harfer eu hun, fod yn dymuno caniatSu iddynt fyw yn l eu cyfreithiau eu hun.

&&11:24 We understand also that the Jews would not consent to our father, for to be brought unto the custom of the Gentiles, but had rather keep their own manner of living: for the which cause they require of us, that we should suffer them to live after their own laws.

==

%% 11:25 O achos hynny ein hewyllys ni yw, cael o'r genedl yma fod yn ddiderfysg: ac ni a roesom ein bryd ar edfryd iddynt eu teml, fel y gallont fyw yn l arferau eu hynafiaid.

&&11:25 Wherefore our mind is, that this nation shall be in rest, and we have determined to restore them their temple, that they may live according to the customs of their forefathers.

==

%% 11:26 O achos hynny da y gwnei os danfoni atynt, a rhoi dy ddeheulaw iddynt, megis pan wypont ein meddwl ni, y byddont gysurus, ac y gallont drin yn hyfryd eu materion eu hun.

&&11:26 Thou shalt do well therefore to send unto them, and grant them peace, that when they are certified of our mind, they may be of good comfort, and ever go cheerfully about their own affairs.

==

%% 11:27 Ac fel hyn yr oedd llythyr y brenin at genedl yr Iddewon: Antiochus frenin, at y cyngor, ac at yr Iddewon eraill, sydd yn danfon annerch:

&&11:27 And the letter of the king unto the nation of the Jews was after this manner: King Antiochus sendeth greeting unto the council, and the rest of the Jews:

==

%% 11:28 Os iach ydych, ein dymuniant yw; iach ydym ninnau hefyd.

&&11:28 If ye fare well, we have our desire; we are also in good health.

==

%% 11:29 Menelaus a ddangosodd i ni, fod eich deisyfiad chwi i droi adref, ac i drin eich materion eich hun.

&&11:29 Menelaus declared unto us, that your desire was to return home, and to follow your own business:

==

%% 11:30 Am hynny y sawl a ymadawant, a gnt addewid rfyddlon, trwy ddiofalwch hyd y degfed dydd ar hugain o fis Csanthicus:

&&11:30 Wherefore they that will depart shall have safe conduct till the thirtieth day of Xanthicus with security.

==

%% 11:31 Fel y gallo'r Iddewon fwynhau eu bwydydd eu hunain a'u cyfreithiau, megis o'r blaen, ac na chaffo neb ohonynt flinder am bethau a wnelid yn amryfus.

&&11:31 And the Jews shall use their own kind of meats and laws, as before; and none of them any manner of ways shall be molested for things ignorantly done.

==

%% 11:32 Ac mi a yrrais hefyd Menelaus i'ch cysuro chwi.

&&11:32 I have sent also Menelaus, that he may comfort you.

==

%% 11:33 Byddwch iach. Y ganfed a'r wythfed flwyddyn a deugain, a'r pymthegfed dydd o fis Csanthicus.

&&11:33 Fare ye well. In the hundred forty and eighth year, and the fifteenth day of the month Xanthicus.

==

%% 11:34 Danfon hefyd a wnaeth y Rhufeinwyr lythyr atynt, yn cynnwys y geiriau hyn: Cwintus Memmius, Titus Manlius, cenhadau y Rhufeinwyr, at bobl yr Iddewon, sydd yn danfon annerch:

&&11:34 The Romans also sent unto them a letter containing these words: Quintus Memmius and Titus Manlius, ambassadors of the Romans, send greeting unto the people of the Jews.

==

%% 11:35 Y pethau a ganiataodd Lysias carwr y brenin i chwi, yr ydym ninnau hefyd yn eu caniatau.

&&11:35 Whatsoever Lysias the king's cousin hath granted, therewith we also are well pleased.

==

%% 11:36 Eithr am y pethau y mae efe yn barnu eu bod i'w rhoi ar y brenin, gyrrwch yn fuan ryw un i ystyried y pethau hyn, fel y gallom ni fynegi y modd a fyddo addas i chwi: canys yr ydym ni yn myned i Antiochia.

&&11:36 But touching such things as he judged to be referred to the king, after ye have advised thereof, send one forthwith, that we may declare as it is convenient for you: for we are now going to Antioch.

==

%% 11:37 Am hynny brysiwch, a gyrrwch ryw rai, fel y gallom wybod eich meddwl.

&&11:37 Therefore send some with speed, that we may know what is your mind.

==

%% 11:38 Byddwch iach. Y ganfed a'r wythfed flwyddyn a deugain, a'r pymthegfed dydd o fis Csanthicus.

&&11:38 Farewell. This hundred and eight and fortieth year, the fifteenth day of the month Xanthicus.

==

%% PENNOD 12

==

%% 12:1 WEDI gwneuthur yr amodau hyn, Lysias a aeth at y brenin, a'r Iddewon oeddynt ynghylch eu hwsmonaeth.

&&12:1 When these covenants were made, Lysias went unto the king, and the Jews were about their husbandry.

==

%% 12:2 Ond o'r llywodraethwyr ar amryw leoedd, Timotheus, ac Apolonius mab Genneus, hefyd Hieronymus, a Demoffon, ac heblaw y rhain, Nicanor pennaeth Cyprus, ni ddioddefent iddynt orffwys a byw yn llonydd.

&&12:2 But of the governours of several places, Timotheus, and Apollonius the son of Genneus, also Hieronymus, and Demophon, and beside them Nicanor the governor of Cyprus, would not suffer them to be quiet and live in peace.

==

%% 12:3 GwŷrJope hefyd a ddibenasant y weithred annuwiol; hwy a ddymunasant ar yr Iddewon oedd yn trigo gyda hwynt, ar iddynt hwy, a'u gwragedd, a'u plant, fyned i ysgraff a baratoesent hwy, megis pe buasai heb fod creulondeb calon yn eu herbyn hwynt.

&&12:3 The men of Joppa also did such an ungodly deed: they prayed the Jews that dwelt among them to go with their wives and children into the boats which they had prepared, as though they had meant them no hurt.

==

%% 12:4 Felly yn l cyfundeb y ddinas, hwy a fuant fodlon i'r peth, fel gwŷr yn dymuno heddwch, ac heb ddrwgdybied dim; ond wedi iddynt fyned i'r dyfnder, hwy a foddasant ohonynt nid llai na dau cant o wyr.

&&12:4 Who accepted of it according to the common decree of the city, as being desirous to live in peace, and suspecting nothing: but when they were gone forth into the deep, they drowned no less than two hundred of them.

==

%% 12:5 Pan glybu Jwdas wneuthur creulondeb yn erbyn gwŷr ei wlad, efe a orchmynnodd i'r gwŷr oedd gydag ef eu gwneuthur eu hunain yn barod.

&&12:5 When Judas heard of this cruelty done unto his countrymen, he commanded those that were with him to make them ready.

==

%% 12:6 Ac wedi galw ar Dduw, y Barnwr , cyfiawn, efe a ddaeth yn erbyn lladdwyr ei frodyr, ac a losgodd y porthladd o hyd nos, ac a losgodd yr ysgraffau, ac a laddodd y rhai a ffoesent yno.

&&12:6 And calling upon God the righteous Judge, he came against those murderers of his brethren, and burnt the haven by night, and set the boats on fire, and those that fled thither he slew.

==

%% 12:7 A phan oedd y dref wedi ei chau o amgylch, efe a aeth yn ei l megis ar fedr dyfod eilwaith, a diwreiddio allan yr holl rai o ddinas Jope.

&&12:7 And when the town was shut up, he went backward, as if he would return to root out all them of the city of Joppa.

==

%% 12:8 Ond pan ddeallodd efe fod y Jamniaid ar fedr dwyn i ben yr unrhyw beth yn erbyn yr Iddewon oedd yn trigo gyda hwynt,

&&12:8 But when he heard that the Jamnites were minded to do in like manner unto the Jews that dwelt among them,

==

%% 12:9 Efe a ddaeth am ben y Jamniaid hefyd o hyd nos, ac a losgodd y porthladd a'r llongau, yn gymaint ag y gwelwyd llewyrch y tn hyd yn Jerwsalem, ddau gant a deugain ystad oddi yno.

&&12:9 He came upon the Jamnites also by night, and set fire on the haven and the navy, so that the light of the fire was seen at Jerusalem two hundred and forty furlongs off.

==

%% 12:10 A phan aethant oddi yno naw ystad, yn eu taith yn erbyn Timotheus, fe a ruthrodd o'r Arabiaid arno ef, nid llai na phum mil o wŷr traed, a phum cant o wŷr meirch.

&&12:10 Now when they were gone from thence nine furlongs in their journey toward Timotheus, no fewer than five thousand men on foot and five hundred horsemen of the Arabians set upon him.

==

%% 12:11 A hwy a ymladdasant yn dost: eithr rhyfelwyr Jwdas trwy gymorth Duw a gawsant y fuddugoliaeth; felly y Nomadiaid o Arabia wedi eu gorchfygu a ddeisyfasant ar Jwdas roi ei ddeheulaw iddynt, dan addo rhoi iddo anifeiliaid, a bod yn fuddiol iddo mewn pethau eraill.

&&12:11 Whereupon there was a very sore battle; but Judas' side by the help of God got the victory; so that the Nomades of Arabia, being overcome, besought Judas for peace, promising both to give him cattle, and to pleasure him otherwise.

==

%% 12:12 A Jwdas yn tybied y byddent fuddiol iddo mewn llawer o bethau, a ganiataodd iddynt heddwch: a phan ysgydwasant ddwylo, hwy a ymadawsant i'w pebyll.

&&12:12 Then Judas, thinking indeed that they would be profitable in many things, granted them peace: whereupon they shook hands, and so they departed to their tents.

==

%% 12:13 Efe a ddaeth hefyd am ben rhyw ddinas wedi ei chadarnhau a phont, a'i chwmpasu a chaerau, yr hon a gyfanheddid gan lawer o genhedloedd cymysgedig, yr hon a elwid Caspis.

&&12:13 He went also about to make a bridge to a certain strong city, which was fenced about with walls, and inhabited by people of divers countries; and the name of it was Caspis.

==

%% 12:14 Ond y rhai o'i mewn yn hyderu yng nghadernid eu caerau, ac yn eu stor o fwydydd, a fuant anniesgeulus, ac a ymserthasant a'r rhai oedd gyda Jwdas, ac a'u cablasant hwy, ac a ddywedasant eiriau anghyfreithlon eu dywedyd.

&&12:14 But they that were within it put such trust in the strength of the walls and provision of victuals, that they behaved themselves rudely toward them that were with Judas, railing and blaspheming, and uttering such words as were not to be spoken.

==

%% 12:15 Am hynny Jwdas a'r rhai oedd gydag ef, gan alw ar Benadur mawr y byd, yr hwn heb na hyrddod, nac offer rhyfel, a fwriodd i lawr Jericho yji amser Josua, a ruthrasant yn awchus yn erbyn y caerau, \

&&12:15 Wherefore Judas with his company, calling upon the great Lord of the world, who without rams or engines of war did cast down Jericho in the time of Joshua, gave a fierce assault against the walls,

==

%% 12:16 Ac a orchfygasant y ddinas \rwy ewyllys Duw, ac a wnaethant laddfa anguriol; yn gymaint a bod llyn gerllaw, yr hwn oedd ddau stad o led, wedi colli gwaed ynddo, hyd onid oedd yn llawn.

&&12:16 And took the city by the will of God, and made unspeakable slaughters, insomuch that a lake two furlongs broad near adjoining thereunto, being filled full, was seen running with blood.

==

%% 12:17 Hwy a aethant oddi yno saith gant a deg a deugain o stadiau, ac a ddaethant i Characa, at yr Iddewon a elwir Tubieni.

&&12:17 Then departed they from thence seven hundred and fifty furlongs, and came to Characa unto the Jews that are called Tubieni.

==

%% 12:18 Ond yn wir ni chawsent afael ar Timotheus yn y lleoedd hynny: oblegid efe a aethai ymaith oddi yno heb ddwyn dim i ben; ond efe a adawsai lu mewn rhyw amddiffynfa, yn gryf iawn dros ben.

&&12:18 But as for Timotheus, they found him not in the places: for before he had dispatched any thing, he departed from thence, having left a very strong garrison in a certain hold.

==

%% 12:19 Eto Dositheus a Sosipater, y rhai oedd o gapteiniaid Macabeus, a aethant rhagddynt, ac a laddasant o'r rhai a adawsai Timotheus yn yr amddiffynfa, fwy na deng mil o wyr.

&&12:19 Howbeit Dositheus and Sosipater, who were of Maccabeus' captains, went forth, and slew those that Timotheus had left in the fortress, above ten thousand men.

==

%% 12:20 Macabeus a osododd ei lu yn finteioedd, ac a'u gosododd hwynt ar y minteioedd, ac a aeth yn erbyn Timotheus, yr hwn yr oedd yn ei gylch gant ac ugain mil o wŷr traed, a dwy fil a phum cant o wŷr meirch.

&&12:20 And Maccabeus ranged his army by bands, and set them over the bands, and went against Timotheus, who had about him an hundred and twenty thousand men of foot, and two thousand and five hundred horsemen.

==

%% 12:21 Ond Timotheus, pan gafodd wybodaeth o ddyfodiad Jwdas, a ddanfonodd y gwragedd, a'r plant, a'r glud arall, i'r amddiffynfa a elwir Carnion; oblegid y lle hwnnw oedd anodd ei gwmpasu, a dyfod i mewn iddo, o achos y cyfyngleoedd o bob tu.

&&12:21 Now when Timotheus had knowledge of Judas' coming, he sent the women and children and the other baggage unto a fortress called Carnion: for the town was hard to besiege, and uneasy to come unto, by reason of the straitness of all the places.

==

%% 12:22 Eithr pan ymddangosodd blaen cad Jwdas, y gelynion, wedi eu taro ag ofn a dychryn, trwy ymddangosiad yr un sydd yn gweled pob peth, a ffoesant am yr einioes, gan redeg y naill yma, a'r llall acw, fel y cawsant yn fynych eu clwyfo gan eu pobl eu hunain, a'u gwanu a blaen eu cleddyfau eu hunain.

&&12:22 But when Judas his first band came in sight, the enemies, being smitten with fear and terror through the appearing of him who seeth all things, fled amain, one running into this way, another that way, so as that they were often hurt of their own men, and wounded with the points of their own swords.

==

%% 12:23 Am hynny yr erlidiodd Jwdas yn dostach, ac y gwanodd efe y rhai halogedig hynny, hyd oni laddodd efe ohonynt ynghylch deng mil ar hugain o wyr.

&&12:23 Judas also was very earnest in pursuing them, killing those wicked wretches, of whom he slew about thirty thousand men.

==

%% 12:24 Hefyd Timotheus ei hunan a syrthiodd yn nwylo Dositheus a Sosipater, a thrwy fawr ddichell a ddeisyfodd arnynt ei ollwng ef yn rhydd yn fyw, am fod dan ei law ef dadau llawer o'r Iddewon, a brodyr rhai ohonynt, ac y digwyddai na byddai gyfrif am y rhai hynny os lleddid ef.

&&12:24 Moreover Timotheus himself fell into the hands of Dositheus and Sosipater, whom he besought with much craft to let him go with his life, because he had many of the Jews' parents, and the brethren of some of them, who, if they put him to death, should not be regarded.

==

%% 12:25 Felly pan roesai efe iddynt sicrwydd trwy laweroedd o eiriau, ar iddo ef eu rhyddhau hwynt heb niwed, yn l y cytundeb, hwy a'i gollyngasant ef yn rhydd er mwyn iachawdwriaeth eu brodyr.

&&12:25 So when he had assured them with many words that he would restore them without hurt, according to the agreement, they let him go for the saving of their brethren.

==

%% 12:26 Yna'r aeth Macabeus yn erbyn Carnion, a theml Atargatis, ac a laddodd yno bum mil ar hugain o wyr.

&&12:26 Then Maccabeus marched forth to Carnion, and to the temple of Atargatis, and there he slew five and twenty thousand persons.

==

%% 12:27 Ac wedi iddo eu gyrru i ffoi, a'u dinistrio hwynt, efe a symudodd ei lu yn erbyn Effron, tref gadarn, yn yr hon yr oedd Lysias yn aros, a lliaws mawr o amryw genhedloedd; a'r gwŷr ieuainc grymus a gadwasant y caerau, ac a'u hamddiffynasant yn bybyr; lle yr oedd hefyd fawr barodrwydd o offer rhyfel a phicellau.

&&12:27 And after he had put to flight and destroyed them, Judas removed the host toward Ephron, a strong city, wherein Lysias abode, and a great multitude of divers nations, and the strong young men kept the walls, and defended them mightily: wherein also was great provision of engines and darts.

==

%% 12:28 Ond wedi iddynt alw ar yr holl-alluog Dduw yr hwn sydd a'i nerth yn gwanhau grym ei elynion, hwy a enillasant y ddinas, ac a laddasant o'r rhai oedd ynddi bum mil ar hugain.

&&12:28 But when Judas and his company had called upon Almighty God, who with his power breaketh the strength of his enemies, they won the city, and slew twenty and five thousand of them that were within,

==

%% 12:29 Ac oddi yno yr aethant i Scythopolis, yr hon sydd oddi wrth Jerwsalem chwe chant ystad.

&&12:29 From thence they departed to Scythopolis, which lieth six hundred furlongs from Jerusalem,

==

%% 12:30 Ond wedi i'r Iddewon oedd yno yn preswylio dystiolaethu mor dda oedd ewyllys y Scythopoliaid tuag atynt, ac mor garedig a fuasent iddynt yn amseroedd eu blinfyd,

&&12:30 But when the Jews that dwelt there had testified that the Scythopolitans dealt lovingly with them, and entreated them kindly in the time of their adversity;

==

%% 12:31 Hwy a roesant ddiolch iddynt, gan ddeisyf arnynt fod yn gymwynasgar i'w cenedl rhag llaw: ac felly am fod yn gyfagos wyl yr wythnosau, hwy a ddaethant i Jerwsalem.

&&12:31 They gave them thanks, desiring them to be friendly still unto them: and so they came to Jerusalem, the feast of the weeks approaching.

==

%% 12:32 Ac wedi'r wyl a elwir Pentecost, hwy a aethant yn erbyn Gorgias capten Idumea,

&&12:32 And after the feast, called Pentecost, they went forth against Gorgias the governor of Idumea,

==

%% 12:33 Yr hwn a ddaeth allan a thair mil o wŷr traed, ac a phedwar cant o wŷr meirch.

&&12:33 Who came out with three thousand men of foot and four hundred horsemen.

==

%% 12:34 Ac fe ddigwyddodd, wrth ymladd ohonynt ynghyd, ladd ambell un o'r Iddewon.

&&12:34 And it happened that in their fighting together a few of the Jews were slain.

==

%% 12:35 Ar yr hwn amser Dositheus, un o lu Bacenor, yr hwn oedd ar farch, ac yn ŵr grymus, a ddaliodd Gorgias, ac a'i ilusgodd ef yn rymus erbyn ei gochl; ond ac efe a'i ewyllys ar ddal y gŵr melltigedig hwnnw yn fyw, fe ddaeth arno ef ryw ŵr march o Thracia, ac a dorrodd ymaith ei ysgwydd ef, fel y dihangodd Gorgias i Marisa.

&&12:35 At which time Dositheus, one of Bacenor's company, who was on horseback, and a strong man, was still upon Gorgias, and taking hold of his coat drew him by force; and when he would have taken that cursed man alive, a horseman of Thracia coming upon him smote off his shoulder, so that Gorgias fled unto Marisa.

==

%% 12:36 A phan oedd y rhai oedd o amgylch yn ddiffygiol i ymladd ychwaneg, Jwdas a alwodd ar yr Arglwydd, ar iddo ef ei ddangos ei hun yn helpwr iddynt, ac yn flaenor i'r gad.

&&12:36 Now when they that were with Gorgias had fought long, and were weary, Judas called upon the Lord, that he would shew himself to be their helper and leader of the battle.

==

%% 12:37 Ac ar hynny efe a ddechreuodd yn ei iaith ei hun, ac a ganodd salmau llef uchel; a chan ruthro yn ddisymwth am ben rhyfelwyr Gorgias, efe a'u gyrrodd hwy i ffoi.

&&12:37 And with that he began in his own language, and sung psalms with a loud voice, and rushing unawares upon Gorgias' men, he put them to flight.

==

%% 12:38 Felly Jwdas, dan gasglu ei lu, a ddaeth i ddinas Odolam: a phan ddaeth y seithfed dydd, fel yr oedd yr arfer, hwy a'u glanhasant eu hunain, ac a gadwasant y dydd Saboth yn y lle hwnnw.

&&12:38 So Judas gathered his host, and came into the city of Odollam, And when the seventh day came, they purified themselves, as the custom was, and kept the sabbath in the same place.

==

%% 12:39 A'r ail dydd, fel yr oedd anghenraid, Jwdas a'i lu a ddaethant i ddwyn ymaith gyrff y rhai a laddasid, ac i'w claddu hwynt gyda'u cyfheseifiaid, ym meddau eu tadau.

&&12:39 And upon the day following, as the use had been, Judas and his company came to take up the bodies of them that were slain, and to bury them with their kinsmen in their fathers' graves.

==

%% 12:40 Yr awron dan beisiau pob un o'r rhai a laddasid, hwy a gawsant bethau wedi eu cysegru i eilunod y Jamniaid, yr hyn sy waharddedig i'r Iddewon yn l y gyfraith: yna fe welodd pawb mai hyn oedd yr achos paham y lladdesid hwy.

&&12:40 Now under the coats of every one that was slain they found things consecrated to the idols of the Jamnites, which is forbidden the Jews by the law. Then every man saw that this was the cause wherefore they were slain.

==

%% 12:41 Yna pawb a roes ddiolch i'r Arglwydd y Barnwr cyfiawn, yr hwn a wnaethai y pethau cuddiedig yn amlwg;

&&12:41 All men therefore praising the Lord, the righteous Judge, who had opened the things that were hid,

==

%% 12:42 Ac a droesant at eu gweddi, ac a ddeisyfasant arno ef ddileu yn gwbl y pechod a wnaethent. A Jwdas ardderchog a gynghorodd i'r gynulleidfa ymgadw yn ln oddi wrth bechod, gan iddynt weled a'u llygaid y pethau a ddaethai i ben am bechod y rhai a laddasid.

&&12:42 Betook themselves unto prayer, and besought him that the sin committed might wholly be put out of remembrance. Besides, that noble Judas exhorted the people to keep themselves from sin, forsomuch as they saw before their eyes the things that came to pass for the sins of those that were slain.

==

%% 12:43 Ac wedi iddo ddarpar treth o ddwy fil o ddrachmau o arian, efe a ddanfonodd i Jerwsalem i offrymu aberth dros bechod; gan wneuthur yn dda ac yn onest, o achos ei fod yn meddwl am yr atgyfodiad:

&&12:43 And when he had made a gathering throughout the company to the sum of two thousand drachms of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, in that he was mindful of the resurrection:

==

%% 12:44 Oblegid oni buasai iddo ef obeithio atgyfodiad y rhai a laddesid, afraid ac ofer fuasai weddo dros y meirw:

&&12:44 For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead.

==

%% 12:45 A hefyd am iddo ddeall fod ffafr yng nghadw i'r rhai a fuasai feirw yn dduwiol; (sanctaidd a duwiol oedd y meddwl:) trwy hyn efe a wnaeth gymod dros y meirw, fel y rhyddheid hwy oddi wrth bechod.

&&12:45 And also in that he perceived that there was great favour laid up for those that died godly, it was an holy and good thought. Whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin.

==

%% PENNOD 13

==

%% 13:1 YN y ganfed a'r nawfed 'flwyddyn a deugain y daeth y gair at Jwdas, fod Antiochus Eupator yn dyfod gallu mawr i Jwdea;

&&13:1 In the hundred forty and ninth year it was told Judas, that Antiochus Eupator was coming with a great power into Judea,

==

%% 13:2 A chydag ef Lysias ei oruchwyliwr, a llywydd yn ei faterion, a chan bob un ohonynt yn ei lu o'r Groegwyr gant a dengmil o wŷr traed, a phum mil o wŷr meirch, a dau eliffant ar hugain, a thri chant o gerbydau bachog.

&&13:2 And with him Lysias his protector, and ruler of his affairs, having either of them a Grecian power of footmen, an hundred and ten thousand, and horsemen five thousand and three hundred, and elephants two and twenty, and three hundred chariots armed with hooks.

==

%% 13:3 Ac fe ymgysylltodd atynt Menelaus hefyd, a thrwy fawr watwar a gynghorodd Antiochus, nid er diogelwch i'r wlad, ond oherwydd iddo feddwl cael bod ei hun yn benadur.

&&13:3 Menelaus also joined himself with them, and with great dissimulation encouraged Antiochus, not for the safeguard of the country, but because he thought to have been made governor.

==

%% 13:4 Ond Brenin y brenhinoedd a gynhyrfodd feddwl Antiochus yn erbyn y gŵr ysgeler hwn: a phan ddangosodd Lysias i'r brenin mai hwn oedd achos yr holl ddrygioni, efe a orchmynnodd, fel yr oedd yr arfer yn y lle hwnnw, ei ddwyn ef i Berea, a'i ddifetha ef.

&&13:4 But the King of kings moved Antiochus' mind against this wicked wretch, and Lysias informed the king that this man was the cause of all mischief, so that the king commanded to bring him unto Berea, and to put him to death, as the manner is in that place.

==

%% 13:5 Y mae hefyd yn y lle hwnnw dwr o ddeg cufydd a deugain o uchder, yn llawn o ludw, yn yr hwn yr oedd rhyw offeryn crwn, o bob tu yn llithro i lawr ar y lludw.

&&13:5 Now there was in that place a tower of fifty cubits high, full of ashes, and it had a round instrument which on every side hanged down into the ashes.

==

%% 13:6 Yno y gyrrai pawb i farwolaeth y neb a fernid yn euog o gysegrladrad, a'r neb a wnaethai weithredoedd drwg eraill.

&&13:6 And whosoever was condemned of sacrilege, or had committed any other grievous crime, there did all men thrust him unto death.

==

%% 13:7 O'r farwolaeth yma y digwyddodd i'r gŵr annuwiol hwnnw farw, heb gael cymaint a daear i'w gorff, a hynny yn wir gyfiawn:

&&13:7 Such a death it happened that wicked man to die, not having so much as burial in the earth; and that most justly:

==

%% 13:8 Canys yn gymaint ag iddo ef wneuthur llawer o bechodau ynghylch yr allor oedd a'i than a'i lludw yn sanctaidd, efe a ddioddefodd farwolaeth mewn lludw.

&&13:8 For inasmuch as he had committed many sins about the altar, whose fire and ashes were holy, he received his death in ashes.

==

%% 13:9 Yr awron y brenin a ddaeth & meddwl gwyllt a balch, i wneuthur rhyw ddialedd ar yr Iddewon, yr hwn nis gwnaethid erioed yn amser ei dad.

&&13:9 Now the king came with a barbarous and haughty mind to do far worse to the Jews, than had been done in his father's time.

==

%% 13:10 Ond pan wybu Jwdas hynny, efe a orchmynnodd i'r lliaws alw ar yr Arglwydd ddydd a nos, os helpiasai ef hwynt amser arall erioed, ar iddo yn awr helpio y rhai oedd debyg i golli eu cyfraith, eu gwlad, a'u teml sanctaidd;

&&13:10 Which things when Judas perceived, he commanded the multitude to call upon the Lord night and day, that if ever at any other time, he would now also help them, being at the point to be put from their law, from their country, and from the holy temple:

==

%% 13:11 Ac na adawai efe y bobl a gawsent yr awron ychydig lonyddwch, i'w darostwng i'r Cenhedloedd cablgar.

&&13:11 And that he would not suffer the people, that had even now been but a little refreshed, to be in subjection to the blasphemous nations.

==

%% 13:12 Ac wedi i bawb ohonynt gydwneuthur yr un peth, ac ymbil a'r Arglwydd trugarog trwy wylofain ac ympryd, dan orwedd ar y llawr dri diwrnod yn ddi-baid, Jwdas a'u cynghorodd hwy, ac a orchmynnodd iddynt fod yn barod.

&&13:12 So when they had all done this together, and besought the merciful Lord with weeping and fasting, and lying flat upon the ground three days long, Judas, having exhorted them, commanded they should be in a readiness.

==

%% 13:13 Ac fel yr oedd efe gyda'r henuriaid o'r neilltu, efe a fwriadodd, cyn i lu y brenin ruthro i Jwdea, a chael meddiannu y ddinas, fyned ohonynt hwy allan, a phrofi y materion mewn ymdrech trwy help yr Arglwydd.

&&13:13 And Judas, being apart with the elders, determined, before the king's host should enter into Judea, and get the city, to go forth and try the matter in fight by the help of the Lord.

==

%% 13:14 Felly gan orchymyn y cwbl i Greawdwr y byd, efe a gynghorodd i'r neb oedd gydag ef ymladd yn rymus, hyd farwolaeth, yng nghweryl eu cyfreithiau, eu teml, eu gwlad, a'u cyfoeth cyffredin, ac a wersyllodd wrth Modin.

&&13:14 So when he had committed all to the Creator of the world, and exhorted his soldiers to fight manfully, even unto death, for the laws, the temple, the city, the country, and the commonwealth, he camped by Modin:

==

%% 13:15 Yna wedi rhoddi ohono ef i'w ryfelwyr yn arwydd, Goruchafiaeth sydd 0 Dduw; gyda'r gwŷr ieuainc gwrolaf a dewisol, efe a aeth liw nos i babell y brenin, ac a laddodd yn y gwersyll ynghylch dwy fil o wyr, a'r pennaf o'r eliffantiaid, a'r hyn oll oedd arno ef.

&&13:15 And having given the watchword to them that were about him, Victory is of God; with the most valiant and choice young men he went in into the king's tent by night, and slew in the camp about four thousand men, and the chiefest of the elephants, with all that were upon him.

==

%% 13:16 Ac o'r diwedd hwy a lanwasant yr holl wersyll ag ofn a thrallod, ac a ymadawsant yn llwyddiannus.

&&13:16 And at last they filled the camp with fear and tumult, and departed with good success.

==

%% 13:17 Hyn a wnaethpwyd ar y boreddydd, am fod amddiffyn yr Arglwydd yn ei gynorthwyo ef.

&&13:17 This was done in the break of the day, because the protection of the Lord did help him.

==

%% 13:18 Yr awron pan gafodd y brenin brawf o hyfder yr Iddewon, efe a aeth ynghylch ennill yr amddiffynfeydd trwy gyfrwystra;

&&13:18 Now when the king had taken a taste of the manliness of the Jews, he went about to take the holds by policy,

==

%% 13:19 Ac a aeth i Bethsura, amddiffynfa gadarn yr Iddewon; ond efe a yrrwyd xxxx i ffoi, a dramgwyddodd, ac a wanhawyd.

&&13:19 And marched toward Bethsura, which was a strong hold of the Jews: but he was put to flight, failed, and lost of his men:

==

%% 13:20 Canys Jwdas a ddanfonasai i'r rhai oedd ynddi y cyfryw bethau ag oedd angenrheidiol.

&&13:20 For Judas had conveyed unto them that were in it such things as were necessary.

==

%% 13:21 Ond Rhodocus, o lu yr Iddewon, a ddatguddiodd y cyfrinachau i'r gelynion: am hynny hwy a chwih'asant amdano; a phan gawsant ef, hwy a'i rhoesant yng ngharchar.

&&13:21 But Rhodocus, who was in the Jews' host, disclosed the secrets to the enemies; therefore he was sought out, and when they had gotten him, they put him in prison.

==

%% 13:22 Y brenin a ymddiddanodd yr ail waith a hwynt yn Bethsura, a roes ei law ei hun, a gymerth eu rhai hwythau, a aeth ymaith, a ymladdodd a Jwdas, a orchfygwyd;

&&13:22 The king treated with them in Bethsum the second time, gave his hand, took their's, departed, fought with Judas, was overcome;

==

%% 13:23 A phan wybu wrthryfela o Philip, yr hwn a adawsid ar y materion yn Antiochia, efe a gywilyddiodd, a ymbiliodd si'r Iddewon, a ymostyngodd, a dyngodd iddynt ym mhob peth cyfiawn, a dangnefeddodd, a offrymodd aberth, a anrhydeddodd y deml, ac a fu gymwynasgar i'r lle,

&&13:23 Heard that Philip, who was left over the affairs in Antioch, was desperately bent, confounded, intreated the Jews, submitted himself, and sware to all equal conditions, agreed with them, and offered sacrifice, honoured the temple, and dealt kindly with the place,

==

%% 13:24 Ac a gofleidiodd Macabeus, a'i gwnaeth ef yn llywodraethwr pennaf ar Ptolemais hyd y Gerrheniaid,

&&13:24 And accepted well of Maccabeus, made him principal governor from Ptolemais unto the Gerrhenians;

==

%% 13:25 A ddaeth i Ptolemais. Yr oedd yn anfodlon gan bobl Ptolemais yr amodau; canys hwy a ffromasant oherwydd eu bod hwy yn chwennych torri eu hamodau.

&&13:25 Came to Ptolemais: the people there were grieved for the covenants; for they stormed, because they would make their covenants void:

==

%% 13:26 Lysias a aeth i fyny i'r orseddfa, a amddiffynnodd y weithred yn drefnus, a'u henillodd, a'u llonyddodd, a'u gwnaeth hwynt yn ewyllysgar, a ddychwelodd i Antiochia. Fel hyn y damweiniodd taith y brenin a'i ddychweliad.

&&13:26 Lysias went up to the judgment seat, said as much as could be in defence of the cause, persuaded, pacified, made them well affected, returned to Antioch. Thus it went touching the king's coming and departing.

==

%% PENNOD 14

==

%% 14:1 YN l tair blynedd y daeth y gair at Jwdas, fod Demetrius mab Seleucus wedi dyfod i mewn trwy borthladd Tripolis, a chynulleidfa rymus ac a llongau,

&&14:1 After three years was Judas informed, that Demetrius the son of Seleucus, having entered by the haven of Tripolis with a great power and navy,

==

%% 14:2 Goresgyn y wlad, a lladd Antiochus a'i oruchwyliwr Lysias.

&&14:2 Had taken the country, and killed Antiochus, and Lysias his protector.

==

%% 14:3 Yr awron un Alcimus, yr hwn a fuasai yn archoffeiriad, ac o'i wirfodd a ymddifwynasai yn amseroedd eu cymysgiad a'r Cenhedloedd, pan dybiodd nad ydoedd help iddo, na bod yn rhydd mwyach fyned i'r allor sanctaidd,

&&14:3 Now one Alcimus, who had been high priest, and had defiled himself wilfully in the times of their mingling with the Gentiles, seeing that by no means he could save himself, nor have any more access to the holy altar,

==

 

 

==

%% 14:4 A ddaeth at y brenin Demetrius, yn y ganfed a'r unfed flwyddyn ar ddeg a deugain, gan roddi iddo goron o aur, a phalmwydden, a hefyd o'r ceinciau a arferid ar wyliau yn y deml: a'r dydd hwnnw efe a dawodd a son.

&&14:4 Came to king Demetrius in the hundred and one and fiftieth year, presenting unto him a crown of gold, and a palm, and also of the boughs which were used solemnly in the temple: and so that day he held his peace

==

%% 14:5 Ond pan gafodd efe amser cyfaddas i'w ynfydrwydd, a chael gan Demetrius alw amdano ef i'r cyngor, a gofyn iddo ym mha gyflwr a pha gyngor yr oedd yr Iddewon yn sefyll, efe a atebodd i hynny;

&&14:5 Howbeit having gotten opportunity to further his foolish enterprize, and being called into counsel by Demetrius, and asked how the Jews stood affected, and what they intended, he answered thereunto:

==

%% 14:6 Y rhai o'r Iddewon a elwir Assideaid, ar ba rai y mae Jwdas Macabeus yn gapten, sydd yn magu rhyfel ac ymryson, ac ni adawant i'r deyrnas fod yn heddychol;

&&14:6 Those of the Jews that he called Assideans, whose captain is Judas Maccabeus, nourish war and are seditious, and will not let the rest be in peace.

==

%% 14:7 Oherwydd hynny myfi, wedi fy ysbeilio am anrhydedd fy hynafiaid, (yr wyf yn meddwi yr archoffeiriadaeth,) yr awron a ddeuthum yma;

&&14:7 Therefore I, being deprived of mine ancestors' honour, I mean the high priesthood, am now come hither:

==

%% 14:8 Yn gyntaf yn wir, oblegid bod gennyf feddwl ffyddlon at y pethau a berthyn i'r brenin; yn ail, oblegid fy mod yn ymroddi i geisio budd i'm dinaswyr: oblegid y mae anrheswm y rhai y dywedwyd amdanynt yn blino nid ychydjg ar ein holl genedl ni.

&&14:8 First, verily for the unfeigned care I have of things pertaining to the king; and secondly, even for that I intend the good of mine own countrymen: for all our nation is in no small misery through the unadvised dealing of them aforersaid.

==

%% 14:9 Am hynny, O frenin, gan dy fod di yn gwybod yr holl bethau hyn, cymer ofal dros y wlad, a'n cenedl ni, yr hon sy mewn ing, a'r fath fwynder ag yr wyt ti yn ei ddangos i bawb:

&&14:9 Wherefore, O king, seeing knowest all these things, be careful for the country, and our nation, which is pressed on every side, according to the clemency that thou readily shewest unto all.

==

%% 14:10 Oblegid tra fyddo Jwdas yn fyw, nid yw bosibl i'r materion gael heddwch.

&&14:10 For as long as Judas liveth, it is not possible that the state should be quiet.

==

%% 14:11 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, yn y fan cyfeillion eraill, y rhai oedd mewn gelyniaeth a Jwdas, a enynasant Demetrius yn fwy.

&&14:11 This was no sooner spoken of him, but others of the king's friends, being maliciously set against Judas, did more incense Demetrius.

==

%% 14:12 Ac yn ebrwydd gan alw Nicanor, yr hwn a fuasai yn llywydd ar yr eliffantiaid, a'i wneuthur ef yn llywodraethwr ar Jwdea, efe a'i gyrrodd allan.

&&14:12 And forthwith calling Nicanor, who had been master of the elephants, and making him governor over Judea, he sent him forth,

==

%% 14:13 Gan roi iddo lythyrau i ladd Jwdas, ac i yrru y rhai oedd gydag ef ar wasgar, ac i wneuthur Alcimus yn archoffeiriad i'r deml fawr.

&&14:13 Commanding him to slay Judas, and to scatter them that were with him, and to make Alcimus high priest of the great temple.

==

%% 14:14 Yna y Cenhedloedd, y rhai a ffoesent o Jwdea oddi wrth Jwdas, a ymgasglasant yn dyrfaoedd at Nicanor, gan dybied fod blinder a chwymp yr Iddewon yn llwyddiant iddynt hwy.

&&14:14 Then the heathen, that had fled out of Judea from Judas, came to Nicanor by flocks, thinking the harm and calamities ot the Jews to be their welfare.

==

%% 14:15 Ond pan glybu'r Iddewon ddyfod Nicanor, ac ymgasglu o'r Cenhedloedd yn eu herbyn, hwy a daflasant ddaear ar eu pennau, ac a weddasant ar yr hwn a sicrhasai ei bobl dros byth, ac sy'n amddiffyn ei ran ei hun bob amser, trwy amlygu ei bresenoldeb.

&&14:15 Now when the Jews heard of Nicanor's coming, and that the heathen were up against them, they cast earth upon their heads, and made supplication to him that had established his people for ever, and who always helpeth his portion with manifestation of his presence.

==

%% 14:16 Felly wrth orchymyn y capten, yn y fan hwy a symudasant oddi yno, ac a gyfarfuant a hwynt wrth dref Dessaro.

&&14:16 So at the commandment of the captain they removed straightways from thence, and came near unto them at the town of Dessau.

==

%% 14:17 Yr awron Simon brawd Jwdas a gyfarfuasai a Nicanor mewn rhyfel; ond fe a synnodd arno ef beth wrth ddisymwth ddistawrwydd y gelynion.

&&14:17 Now Simon, Judas' brother, had joined battle with Nicanor, but was somewhat discomfited through the sudden silence of his enemies.

==

%% 14:18 Er hynny pan glybu Nicanor ddewrder y rhai oedd gyda Jwdas, gwroldeb i ymdrech yng nghweryl eu gwlad, efe a ofnodd ddibennu y mater trwy ryfel.

&&14:18 Nevertheless Nicanor, hearing of the manliness of them that were with Judas, and the courageousness that they had to fight for their country, durst not try the matter by the sword.

==

%% 14:19 Am hynny efe a ddanfonodd Posidonius, a Theodotus, a Matheias, i wneuthur tangnefedd.

&&14:19 Wherefore he sent Posidonius, and Theodotus, and Mattathias, to make peace.

==

%% 14:20 Ac wedi cymryd ohonynt hir gyngor am y pethau hyn, ac i'r capten wneuthur y lliaws yn gydnabyddus a hwynt, ac ymddangos eu bod hwy o'r un meddwl, hwy a gytunasant i'r amodau,

&&14:20 So when they had taken long advisement thereupon, and the captain had made the multitude acquainted therewith, and it appeared that they were all of one mind, they consented to the covenants,

==

%% 14:21 Ac a luniasant ddiwrnod: a phan ddaeth y dydd i ddyfod ynghyd yn gyfrinachol, ac ystolion wedi eu gosod i bob un ohonynt,

&&14:21 And appointed a day to meet in together by themselves: and when the day came, and stools were set for either of them,

==

%% 14:22 JWdas a osododd wŷr arfog baro^I mewn lleoedd cyfleus, rhag i'r gelynion wneuthur rhyw fradwriaeth yn ddisymwth: felly hwy a wnaethant gydymresymiad heddychol.

&&14:22 Ludas placed armed men ready in convenient places, lest some treachery should be suddenly practised by the enemies: so they made a peaceable conference.

==

%% 14:23 Yna y trigodd Nicanor yn Jerwsalem, ac heb wneuthur niwed, efe a ollyngodd ymaith y bobl a ymgasglasai ato ef yn gadfeydd.

&&14:23 Now Nicanor abode in Jerusalem, and did no hurt, but sent away the people that came flocking unto him.

==

%% 14:24 Ac efe a fynnai Jwdas bob amser yn ei olwg: canys yr oedd efe yn caru y gŵr yn ei galon.

&&14:24 And he would not willingly have Judas out of his sight: for he love the man from his heart

==

%% 14:25 Ac efe a ddeisyfodd arno briodi, ac ennill plant: felly efe a briododd, a fu lonydd, ac a gymerth ran o'r bywyd yma.

&&14:25 He prayed him also to take a wife, and to beget children: so he married, was quiet, and took part of this life.

==

%% 14:26 Eithr Alcimus, pan ganfu efe ewyllys da'r naill at y llall, ac ystyried yr amodau a wnaethid, a ddaeth at Demetrius, ac a ddywedodd fod Nicanor yn ymyrryd mewn materion dieithr; canys Jwdas, eb efe, yr hwn oedd yn cynllwyn am ei frenhiniaeth ef, a ordeiniodd efe i fod ar ei l.

&&14:26 But Alcimus, perceiving the love that was betwixt them, and considering the covenants that were made, came to Demetrius, and told him that Nicanor was not well affected toward the state; for that he had ordained Judas, a traitor to his realm, to be the king's successor.

==

%% 14:27 Yna y brenin mewn llidiowgrwydd, ac wedi ei annog trwy achwynion y gŵr llwyrddrwg hwnnw, a sgrifennodd at Nicanor, gan ddywedyd ei fod ef yn dra anfodlon i'r amodau, a chan orchymyn iddo ddanfon Macabeus ar frys yn garcharor i Antiochia.

&&14:27 Then the king being in a rage, and provoked with the accusations of the most wicked man, wrote to Nicanor, signifying that he was much displeased with the covenants, and commanding him that he should send Maccabeus prisoner in all haste unto Antioch.

==

%% 14:28 Pan ddaeth hyn at Nicanor, fe a'i cythryblwyd ef ynddo ei hun yn aruthr, a blin fu ganddo orfod iddo wneuthur yn ofer yr amodau a fuasai rhyngddyntj a'r gŵr heb fod ar fai yn y byd.

&&14:28 When this came to Nicanor's hearing, he was much confounded in himself, and took it grievously that he should make void the articles which were agreed upon, the man being in no fault.

==

%% 14:29 Ond o ran nad oedd gymwys wrthwynebu'r brenin, efe a wyliodd amser cyfaddas i ddwyn hyn i ben trwy gyfrwystra.

&&14:29 But because there was no dealing against the king, he watched his time to accomplish this thing by policy.

==

%% 14:30 Ond pan welodd Macabeus fod Nicanor yn afrywiocach wrtho, a'r gyfeillach arferol yn ddrengach, efe a ddeallodd na ddaeth yr afrywiowgrwydd hwnnw o'r meddwl gorau; am hynny efe a gasglodd lawer o'r rhai oedd yn ei gylch ef, ac a ymneilltuodd oddi wrth Nicanor.

&&14:30 Notwithstanding, when Maccabeus saw that Nicanor began to be churlish unto him, and that he entreated him more roughly than he was wont, perceiving that such sour behaviour came not of good, he gathered together not a few of his men, and withdrew himself from Nicanor.

==

%% 14:31 Y llall hefyd, gan wybod achub ei flaen yn odidog trwy gyfrwystra Jwdas, a ddaeth i'r deml fawr sanctaidd, ac a orchmynnodd i'r offeiriaid oedd yn offrymu'r ebyrth cyfaddas, roddi y gŵr iddo ef.

&&14:31 But the other, knowing that he was notably prevented by Judas' policy, came into the great and holy temple, and commanded the priests, that were offering their usual sacrifices, to deliver him the man.

==

%% 14:32 Ond pan dyngasant na wyddent pa le yr oedd y gŵr yr oedd efe yn ei geisio,

&&14:32 And when they sware that they could not tell where the man was whom he sought,

==

%% 14:33 Efe a estynnodd ei ddeheulaw tua'r deml, ac a dyngodd fel hyn; Oni roddwch chwi Jwdas i mi yn rhwym, mi a wnaf y deml hon i Dduw yn gydwastad a'r llawr, ac a dorraf i lawr yr allor, ac a adeiladaf yma deml odidog i Bacchus.

&&14:33 He stretched out his right hand toward the temple, and made an oath in this manner: If ye will not deliver me Judas as a prisoner, I will lay this temple of God even with the ground, and I will break down the altar, and erect a notable temple unto Bacchus.

==

%% 14:34 Ac yn l y geiriau hyn efe a aeth ymaith: yna'r offeiriaid a godasant eu dwylo tua'r nef, ac a alwasant ar yr hwn a fuasai erioed yn amddiffynnwr i'w cenedl hwy, gan ddywedyd fel hynj

&&14:34 After these words he departed. Then the priests lifted up their hands toward heaven, and besought him that was ever a defender of their nation, saying in this manner;

==

%% 14:35 Ti Arglwydd pob peth, yr hwn nid oes arnat eisiau dim, a welaist yn dda fod teml dy breswylfa yn ein plith ni.

&&14:35 Thou, O Lord of all things, who hast need of nothing, wast pleased that the temple of thine habitation should be among us:

==

%% 14:36 Am hynny yn awr, O Arglwydd sanctaidd pob sancteiddrwydd, cadw byth y tŷ yma yn ddihalog, yr hwn yn ddiweddar a lanhawyd, a chae bob genau anghyfiawn.

&&14:36 Therefore now, O holy Lord of all holiness, keep this house ever undefiled, which lately was cleansed, and stop every unrighteous mouth.

==

%% 14:37 Yna fe a gyhuddwyd wrth Nicanor, Rasis, un o henuriaid Jerwsalem, gŵr yn caru y ddinas, ac o enw da, yr hwn am ei ewyllys da a elwid yn dad i'r Iddewon:

&&14:37 Now was there accused unto Nicanor one Razis, one of the elders of Jerusalem, a lover of his countrymen, and a man of very good report, who for his kindness was called a father of the Jews.

==

%% 14:38 Canys yn yr amseroedd o'r blaen, pan oeddynt heb eu cymysgu eu hunain a'r Cenhedloedd, efe a gyhuddasid o grefydd Iddewig, ac ynxxx hy a gynigiodd dreulio ei gorff a'i einioes yn ddianwadal er mwyn crefydd yr Iddewon.

&&14:38 For in the former times, when they mingled not themselves with the Gentiles, he had been accused of Judaism, and did boldly jeopard his body and life with all vehemency for the religion of the Jews.

==

%% 14:39 Am hynny Nicanor, gan ewyllysio dangos yn eglur ei greulondeb yn erbyn yr Iddewon, a ddanfonodd ychwaneg na phum cant o ryfelwyr i'w ddal ef:

&&14:39 So Nicanor, willing to declare the hate that he bare unto the Jews, sent above five hundred men of war to take him:

==

%% 14:40 Canys efe a dybiodd wrth ei ddal ef, y gallai efe ddwyn dinistr ar yr Iddewon.

&&14:40 For he thought by taking him to do the Jews much hurt.

==

%% 14:41 Ond pan oedd y dorf &'u bryd ar ennill y twr, ac wrth gryfder ar dorri i mewn i'r drws nesaf allan, ac yn peri cyrchu tan i'w losgi; efe, pan oeddynt o bob tu yn ymyl ei ddal, a syrthiodd ar ei gleddyf ei hun;

&&14:41 Now when the multitude would have taken the tower, and violently broken into the outer door, and bade that fire should be brought to burn it, he being ready to be taken on every side fell upon his sword;

==

%% 14:42 Gan fod yn well ganddo farw yn wrol, na'i ddarostwng dan y rhai ysgeler hynny, a goddef traha anweddaidd i'w fonedd.

&&14:42 Choosing rather to die manfully, than to come into the hands of the wicked, to be abused otherwise than beseemed his noble birth:

==

%% 14:43 Ond pan fethodd ganddo gael ei ddyrnod yn union, a'r lliaws hefyd yn rhuthro i mewn i'r drysau, efe a redodd yn hy i'r gaer, ac a'i bwriodd ei hun yn wrol bendramwnwgl ymysg y dorf.

&&14:43 But missing his stroke through haste, the multitude also rushing within the doors, he ran boldly up to the wall, and cast himself down manfully among the thickest of them.

==

%% 14:44 Ond pan giliasant hwy yn fuan yn l, ac ymrannu, efe a syrthiodd i lawr i'r gwagle.

&&14:44 But they quickly giving back, and a space being made, he fell down into the midst of the void place.

==

%% 14:45 Er hynny ac efe eto yn fyw, yn llosgi o lid, efe a gododd i fyny: ac er bod ei waed yn rhedeg fel ffrydiau, a'i weli'au yn ofidus, eto efe a redodd trwy ganol yr ymwasg, ac a safodd ym mhen craig uchel:

&&14:45 Nevertheless, while there was yet breath within him, being inflamed with anger, he rose up; and though his blood gushed out like spouts of water, and his wounds were grievous, yet he ran through the midst of the throng; and standing upon a steep rock,

==

%% 14:46 Wedi yr awron golli ei waed oll, efe a dynnodd allan ei berfedd, ac a'u cymerth hwy yn ei ddwylo, ac a'u taflodd at y dyrfa: a chan alw ar Arglwydd y bywyd a'r ysbryd, ar iddo eu rhoddi hwynt iddo drachefn, efe a fu farw fel hyn.

II MACABEAID 15

&&14:46 When as his blood was now quite gone, he plucked out his bowels, and taking them in both his hands, he cast them upon the throng, and calling upon the Lord of life and spirit to restore him those again, he thus died.

==

%% PENNOD 15


==

%% 15:1 OND Nicanor, wrth glywed fod Jwdas a'i lu yn nhueddau Samaria, a ymrodd heb ddim perygl i ddyfod ar eu huchaf hwy ar y dydd Saboth.

&&15:1 But Nicanor, hearing that Judas and his company were in the strong places about Samaria, resolved without any danger to set upon them on the sabbath day.

==

%% 15:2 Er hynny yr Iddewon, y rhai a gymhellwyd i'w ganlyn, a ddywedasant, O na ddistrywia mor greulon ac mor anhrugarog; eithr dyro anrhydedd i'r dydd, yr hwn y darfu i'r hwn sydd yn gweled pob peth ei anrhydeddu a sancteiddrwydd uwchlaw dyddiau eraill.

&&15:2 Nevertheless the Jews that were compelled to go with him said, O destroy not so cruelly and barbarously, but give honour to that day, which he, that seeth all things, hath honoured with holiness above all other days.

==

%% 15:3 Yna y dyn ysgeler yma a ofynnodd a ydoedd un Galluog yn y nef, yr hwn a orchmynasai gadw y dydd Saboth.

&&15:3 Then the most ungracious wretch demanded, if there were a Mighty one in heaven, that had commanded the sabbath day to be kept.

==

%% 15:4 A phan atebasant, Y mae yn y nef Arglwydd bywiol galluog, yr hwn a orchmynnodd gadw y seithfed dydd;

&&15:4 And when they said, There is in heaven a living Lord, and mighty, who commanded the seventh day to be kept:

==

%% 15:5 Yna eb y llall, A minnau hefyd wyf alluog ar y ddaear, ac yr wyf yn gorchymyn i chwi gymryd arfau, a dwyn i ben faterion y brenin. Er hynny ni allai efe ddwyn i ben ei annuwiol amcan.

&&15:5 Then said the other, And I also am mighty upon earth, and I command to take arms, and to do the king's business. Yet he obtained not to have his wicked will done.

==

%% 15:6 Felly Nicanor, gan ymddyrchafu a mawr falchedd, a rodd ei fryd ar wneuthur cof o'r oruchafiaeth a gaffai efe ar Jwdas a'r rhai oedd gydag ef.

&&15:6 So Nicanor in exceeding pride and haughtiness determined to set up a publick monument of his victory over Judas and them that were with him.

==

%% 15:7 Ond Macabeus oedd bob amser yn ymddiried trwy fawr obaith y byddai'r Arglwydd yn amddiffynnwr iddo:

&&15:7 But Maccabeus had ever sure confidence that the Lord would help him:

==

%% 15:8 Am hynny efe a gynghorodd ei wŷr nad ofnent ddyfodiad y Cenhedloedd yn eu herbyn, ond gan fod yn eu cof y cynhorthwy a gawsent o'r blaen o'r nef, edrych ohonynt yn awr hefyd am yr oruchafiaeth a'r cymorth a ddeuai iddynt oddi wrth yr Hollalluog.

&&15:8 Wherefore he exhorted his people not to fear the coming of the heathen against them, but to remember the help which in former times they had received from heaven, and now to expect the victory and aid, which should come unto them from the Almighty.

==

%% 15:9 Ac felly gan eu cysuro hwy allan o'r gyfraith a'r proffwydi, ac am ben hynny gan gofio iddynt y rhyfeloedd a wnaethent o'r blaen yn llwyddiannus, efe a'u gwnaeth hwy'n Uawenach.

&&15:9 And so comforting them out of the law and the prophets, and withal putting them in mind of the battles that they won afore, he made them more cheerful.

==

%% 15:10 Ac wedi iddo godi calonnau ynddynt, efe a roddes iddynt eu siars, gan ddangos hefyd iddynt ffalster y Cenhedloedd, a thoriad eu llwon.

&&15:10 And when he had stirred up their minds, he gave them their charge, shewing them therewithall the falsehood of the heathen, and the breach of oaths.

==

%% 15:11 Felly efe a arfogodd bob un ohonynt, nid yn gymaint a diogelwch tarianau a gwaywffyn, ag a chysur trwy
eiriau da: a hefyd efe a ddangosodd iddynt freuddwyd credadwy, ac a'u llawenychodd yn fawr.