Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_y_rhan_arall_o_lyfr_esther_71_2681ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(71) Y Rhan Arall o Lyfr Esther

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(71) The Rest of Esther

(in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2680k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Y Rhan Arall o Lyfr Esther)

 

Y RHAN ARALL O BENODAU LLYFR ESTHER HEB FOD YN YR HEBRAEG NAC YN Y CALDEEG. Rhan o'r ddegfed bennod yn l y Groeg.

(= the other part of the chapters of the Book of Esther being neither in Hebrew nor in Caldean. Part of the tenth chapter according to the Greek.)

10:4 Yna y dywedodd Mardocheus, Duw a wnaeth hyn;

10:4 Then Mardocheus said, God hath done these things.

10:5 Canys cof yw gennyf y breuddwyd a welais am y pethau hyn: oblegid ni phallodd dim o hynny.

10:5 For I remember a dream which I saw concerning these matters, and nothing thereof hath failed.

10:6 Ffynnon fechan a aeth yn afon; ac yr oedd goleuni, a haul, a dwfr mawr. Esther yr hon a briododd y brenin, ac a wnaeth efe yn frenhines, yw'r afon;

10:6 A little fountain became a river, and there was light, and the sun, and much water: this river is Esther, whom the king married, and made queen:

10:7 A'r ddwy ddraig ydwyf finnau, ac Aman.

10:7 And the two dragons are I and Aman.

10:8 A'r cenhedloedd oedd y rhai a ddaethant i ddifetha enw'r Iddewon.

10:8 And the nations were those that were assembled to destroy the name of the Jews:

10:9 A'm cenedl i yw'r Israel yma, y rhai a floeddiasant ar yr Arglwydd, a hwy a achubwyd: ie, yr Arglwydd a achubodd ei bobl, a'r Arglwydd a'n gwaredodd ni o'r drygau hyn oll; a Duw a wnaeth arwyddion a gwyrthiau mawrion, y rhai ni wnaethpwyd ymysg y cenhedloedd.

10:9 And my nation is this Israel, which cried to God, and were saved: for the Lord hath saved his people, and the Lord hath delivered us from all those evils, and God hath wrought signs and great wonders, which have not been done among the Gentiles.

10:10 Am hynny y gwnaeth efe ddau goelbren, un i bobl Dduw, a'r llall i'r cenhedloedd oll.

10:10 Therefore hath he made two lots, one for the people of God, and another for all the Gentiles.

10:11 A'r ddau goelbren hyn a ddaethant gerbron Duw, dros yr holl genhedloedd, erbyn awr, ac amser, a dydd barn.

10:11 And these two lots came at the hour, and time, and day of judgment, before God among all nations.

10:12 Felly Duw a feddyliodd am ei bobl, ac a gyfiawnhaodd ei etifeddiaeth.

10:12 So God remembered his people, and justified his inheritance.

10:13 Am hynny y dyddiau hynny fyddant iddynt hwy yn y mis Adar, ar y pedwerydd dydd ar ddeg a'r pymthegfed o'r mis, gydag ymgyfarfod, a llawenydd, a hyfrydwch gerbron Duw, ymysg ei bobl ef byth dros bob oes.

10:13 Therefore those days shall be unto them in the month Adar, the fourteenth and fifteenth day of the same month, with an assembly, and joy, and with gladness before God, according to the generations for ever among his people.

PENNOD 11

11:1 Yn y bedwaredd flwyddyn o deyrnasiad Ptolomeus a Chleopatra, y dug Dositheus, yr hwn a ddywedodd ei fod yn offeiriad ac yn Lefiad, a'i fab Ptolomeus, y llythyr hwn am y Purim, yr hwn y dywedasant mai hwnnw oedd, ac i Lysimachus fab Ptolomeus, yr hwn oedd yn Jerwsalem, ei gyfieithu.

11:1 In the fourth year of the reign of Ptolemeus and Cleopatra, Dositheus, who said he was a priest and Levite, and Ptolemeus his son, brought this epistle of Phurim, which they said was the same, and that Lysimachus the son of Ptolemeus, that was in Jerusalem, had interpreted it.

11:2 Yr ail flwyddyn o deyrnasiad Artacsercses fawr, y dydd cyntaf o fis Nisan, y breuddwydiodd Mardocheus mab Jairus, fab Simei, fab Cisai, o lwyth Benjamin;

11:2 In the second year of the reign of Artexerxes the great, in the first day of the month Nisan, Mardocheus the son of Jairus, the son of Semei, the son of Cisai, of the tribe of Benjamin, had a dream;

11:3 Yr hwn oedd Iddew, ac yn trigo yn ninas Susa, gŵr mawr, am ei fod yn weinidog yn llys y brenin.

11:3 Who was a Jew, and dwelt in the city of Susa, a great man, being a servitor in the king's court.

11:4 Ac un oedd efe o'r gaethglud a gaethgludasai Nabuchodonosor brenin Babilon o Jerwsalem, gyda Jechoneias brenin Jwda. A dyma ei freuddwyd ef:

11:4 He was also one of the captives, which Nabuchodonosor the king of Babylon carried from Jerusalem with Jechonias king of Judea; and this was his dream:

11:5 Wele sain twrf, taranau, a daeargryn, a chythrwfl ar y ddaear.

11:5 Behold a noise of a tumult, with thunder, and earthquakes, and uproar in the land:

11:6 Ac wele, dwy ddraig fawr a ddaethant allan yn barod bob un ohonynt i ymladd; a'u llef oedd fawr.

11:6 And, behold, two great dragons came forth ready to fight, and their cry was great.

11:7 Ac wrth eu llef hwynt yr ymbaratdd yr holl genhedloedd i ryfel, fel yr ymladdent yn erbyn y genedl gyfiawn.

11:7 And at their cry all nations were prepared to battle, that they might fight against the righteous people.

11:8 Ac wele ddiwrnod tywyll a niwlog, cystudd ac ing, drygfyd a thrallod mawr ar y ddaear.

11:8 And lo a day of darkness and obscurity, tribulation and anguish, affliction and great uproar, upon earth.

11:9 Yna y trallodwyd yr holl genedl gyfiawn, gan ofni eu drygfyd, ac yn barod i'w difetha.

11:9 And the whole righteous nation was troubled, fearing their own evils, and were ready to perish.

11:10 Yna hwy a waeddasant ar Dduw; ac wrth eu gwaedd hwynt y daeth megis o ffynnon fechan, afon fawr, a dwfr lawer.

11:10 Then they cried unto God, and upon their cry, as it were from a little fountain, was made a great flood, even much water.

11:11 Goleuni hefyd a haul a gyfododd, a'r rhai iselradd a ddyrchafwyd, ac a ddifasant y gogoneddus.

11:11 The light and the sun rose up, and the lowly were exalted, and devoured the glorious.

11:12 A phan gyfododd Mardocheus, yr hwn a welsai'r breuddwyd hwn, a'r hyn a fynnai Duw ei wneuthur; bu y breuddwyd hwn ganddo yn ei galon, a thrwy bob rheswm y chwenychai efe ei wybod ef, hyd onid oedd hi yn nos.

11:12 Now when Mardocheus, who had seen this dream, and what God had determined to do, was awake, he bare this dream in mind, and until night by all means was desirous to know it.

PENNOD 12

12:1 Ac yr oedd Mardocheus yn gorffwys yn y llys, gyda Gabatha a Tharra, dau o stafellyddion y brenin, y rhai oedd yn cadw y llys:

12:1 And Mardocheus took his rest in the court with Gabatha and Tharra, the two eunuchs of the king, and keepers of the palace.

12:2 Efe a glybu hefyd eu hamcanion hwynt, ac a chwiliodd allan eu bwriad hwynt, ac a gafodd wybod eu bod hwy yn barod i roi llaw ar y brenin Artacsercses: ac efe a ddangosodd i'r brenin amdanynt.

12:2 And he heard their devices, and searched out their purposes, and learned that they were about to lay hands upon Artexerxes the king; and so he certified the king of them.

12:3, A'r brenin a holodd ei ddau stafellydd; a hwy a gyffesasant, ac a grogwyd.

12:3 Then the king examined the two eunuchs, and after that they had confessed it, they were strangled.

12:4 Yna yr ysgrifennodd y brenin y pethau hyn mewn coffadwriaeth: Mardocheus hefyd a sgrifennodd yr un pethau.

12:4 And the king made a record of these things, and Mardocheus also wrote thereof.

12:5 A'r brenin a orchmynnodd i Mardocheus wasanaethu yn y llys, ac a roddes iddo ef roddion am hyn.

12:5 So the king commanded, Mardocheus to serve in the court, and for this he rewarded him.

12:6 Eithr Aman mab Amadatheus yr Agagiad, yr hwn oedd ogoneddus yng ngolwg y brenin, a geisiodd ddrygu Mardocheus a'i bobl o achos dau ystafellydd y brenin.

12:6 Howbeit Aman the son of Amadathus the Agagite, who was in great honour with the king, sought to molest Mardocheus and his people because of the two eunuchs of the king.

PENNOD 13

13:1 Dyma hefyd gopi y llythyr: Y brenin mawr Artacsercses sydd yn ysgrifennu hyn at y tywysogion, a'r rhaglawiaid, y rhai sy dano ef ar saith ar hugain a chant o daleithiau, o India hyd Ethiopia.

13:1 The copy of the letters was this: The great king Artexerxes writeth these things to the princes and governours that are under him from India unto Ethiopia in an hundred and seven and twenty provinces.

13:2 Gan fy mod i yn arglwydd ar genhedloedd lawer, ac yn llywodraethu'r holl fyd, mi a ewyllysiais, heb ymddyrchafu oherwydd cadernid awdurdod, eithr gan lywodraethu yn addfwyn ac yn llonydd bob amser, osod y deiliaid yn wastadol mewn bywyd llonydd, a gwneuthur y deyrnas yn heddychol ac yn hyffordd hyd yr eithafoedd, ac adnewyddu heddwch, yr hwn y mae pob dyn yn ei chwennych.

13:2 After that I became lord over many nations and had dominion over the whole world, not lifted up with presumption of my authority, but carrying myself always with equity and mildness, I purposed to settle my subjects continually in a quiet life, and making my kingdom peaceable, and open for passage to the utmost coasts, to renew peace, which is desired of all men.

13:3 A phan ymgynghorais i 'm cynghorwyr pa fodd y dygid hyn i ben, Aman, yr hwn a aeth yn rhagorol mewn doethineb gyda nyni, ac sydd hysbys ei fod mewn dianwadal ewyllys da a sicr ffyddlondeb, yr hwn sydd yn cael yr ail anrhydedd yn y deyrnas,

13:3 Now when I asked my counsellors how this might be brought to pass, Aman, that excelled in wisdom among us, and was approved for his constant good will and steadfast fidelity, and had the honour of the second place in the kingdom,

13:4 A fynegodd i ni fod pobl atgas wedi ymgymysgu holl lwythau'r byd, yn wrthwynebus eu cyfraith i bob cenedl, ac yn esgeuluso yn wastad orchmynion brenhinoedd, fel na all undeb ein teyrnasoedd ni, yr hon yr ydym ni yn anrhydeddus yn ei hamcanu, fyned rhagddi:

13:4 Declared unto us, that in all nations throughout the world there was scattered a certain malicious people, that had laws contrary to ail nations, and continually despised the commandments of kings, so as the uniting of our kingdoms, honourably intended by us cannot go forward.

13:5 Pan gawsom ninnau wybod y modd y mae'r genedl hon yn unig wedi ymosod i wrthwynebu pob dyn yn wastad, gan newidio, ac ymrafaelio 'r pethau yr ydym ni yn eu gorchymyn, trwy ddwyn cyfreithiau dieithr, a chan gyflawni pob drygioni a fedront, fel na chaffo ein brenhiniaeth ni wastadfod:

13:5 Seeing then we understand that this people alone is continually in opposition unto all men, differing in the strange manner of their laws, and evil affected to our state, working all the mischief they can that our kingdom may not be firmly established:

13:6 Am hynny y gorchmynasom am y rhai a hysbysir i chwi mewn ysgrifen oddi wrth Aman, yr hwn sydd swyddog ar ein materion, ac yn ail i ni, eu llwyr ddifetha hwynt oll gyda'u gwragedd a'u plant, trwy gleddyfau eu gelynion, heb ddim trugaredd na thosturi, ar y pedwerydd dydd ar ddeg o Adar, hwnnw yw'r deuddegfed mis o'r flwyddyn bresennol hon:

13:6 Therefore have we commanded, that all they that are signified in writing unto you by Aman, who is ordained over the affairs, and is next unto us, shall all, with their wives and children, be utterly destroyed by the sword of their enemies, without all mercy and pity, the fourteenth day of the twelfth month Adar of this present year:

13:7 Fel y byddo o hyn allan i'r rhai oedd gynt, ac yn awr ydynt elynion, wedi iddynt mewn un dydd trwy nerth ddisgyn i uffern, adael pethau yn llonydd, ac yn gwbl ddidrallod i ni.

13:7 That they, who of old and now also are malicious, may in one day with violence go into the grave, and so ever hereafter cause our affairs to be well settled, and without trouble.

13:8 Yntau, gan feddwl am holl weithredoedd yr Arglwydd, a weddodd ar yr Arglwydd,

13:8 Then Mardocheus thought upon all the works of the Lord, and made his prayer unto him,

13:9 Ac a ddywedodd, O Arglwydd, Arglwydd, hollalluog Frenin, oblegid bod pob peth yn dy feddiant di, ac nad oes a'th wrthwynebo di pan fynnech achub Israel:

13:9 Saying, O Lord, Lord, the King Almighty: for the whole world is in thy power, and if thou hast appointed to save Israel, there is no man that can gainsay thee:

13:10 Oblegid ti a wnaethost y nefoedd a'r ddaear, a phob dim rhyfedd, yn yr hyn sy dan y nefoedd.

13:10 For thou hast made heaven and earth, and all the wondrous things under the heaven.

13:11 Arglwydd pob dim ydwyt ti hefyd, ac nid oes a'th wrthwyneba di, yr hwn ydwyt Arglwydd.

13:11 Thou art Lord of all things, and and there is no man that can resist thee, which art the Lord.

13:12 Ti a adwaenost bob peth, ti a wyddost, O Arglwydd, nad o draha, nac o falchder, nac o chwant gogoniant, y gwneuthum i hyn, sef nad anrhydeddwn Aman falch:

13:12 Thou knowest all things, and thou knowest, Lord, that it was neither in contempt nor pride, nor for any desire of glory, that I did not bow down to proud Aman.

13:13 Canys mi a fuaswn fodlon i gusanu l ei draed ef er iachawdwriaeth i Israel.

13:13 For I could have been content with good will for the salvation of Israel to kiss the soles of his feet.

13:14 Ond mi a wneuthum hyn rhag gosod ohonof ogoniant dyn goruwch gogoniant Duw, a rhag addoli ohonof neb ond tydi: ac nid o falchder y gwnaf hyn.

13:14 But I did this, that I might not prefer the glory of man above the glory of God: neither will I worship any but thee, O God, neither will I do it in pride.

13:15 Ac yn awr, O Arglwydd Dduw Frenin, arbed dy bobl: oherwydd y maent hwy yn edrych arnom ni i'n dinistrio, a hwy a chwenychasant ddifetha'r hon sydd o'r dechreuad yn etifeddiaeth i ti.

13:15 And now, O Lord God and King, spare thy people: for their eyes are upon us to bring us to nought; yea, they desire to destroy the inheritance, that hath been thine from the beginning.

13:16 Na ddiystyra y rhan a waredaist i ti dy hun o dir yr Aifft.

13:16 Despise not the portion, which thou hast delivered out of Egypt for thine own self.

13:17 Gwrando fy ngweddi, a bydd drugarog wrth dy ran; a thro ein tristwch yn hyfrydwch; fel y gallom ni fyw, a moliannu dy enw di, O Arglwydd: ac na ddifetha enau y rhai sydd yn dy glodfori di, O Arglwydd.

13:17 Hear my prayer, and be merciful unto thine inheritance: turn our sorrow into joy, that we may live, O Lord, and praise thy name: and destroy not the mouths of them that praise thee, O Lord.

13:18 Felly Israel oll a lefasant yn gryfaf y gallent: oblegid eu marwolaeth oedd o flaen eu llygaid.

13:18 All Israel in like manner cried most earnestly unto the Lord, because their death was before their eyes.

PENNOD 14

14:1 Esther hefyd y frenhines, wedi i loes angau ei dal hi, a ffodd at yr Arglwydd;

14:1 Queen Esther also, being in fear of death, resorted unto the Lord:

14:2 Ac wedi iddi ddiosg ei gogoneddus wisg, hi a wisgodd wisg cystudd a galar; a lludw hefyd a thom yn lle ennaint balch y llanwodd hi ei phen; a hi a ddarostyngodd ei chorff yn ddirfawr, a'i holl fannau hyfryd a lanwodd hi 'i gwallt wedi ei dynnu:

14:2 And laid away her glorious apparel, and put on the garments of anguish and mourning: and instead of precious ointments, she covered her head with ashes and dung, and she humbled her body greatly, and all the places of her joy she filled with her torn hair.

14:3 A hi a weddodd ar Arglwydd Dduw Israel, ac a ddywedodd,

14:3 And she prayed unto the Lord God of Israel, saying, O my Lord, thou only art our King: help me, desolate woman, which have no helper but thee:

14:4 O fy Arglwydd, ein Brenin ni wyt ti yn unig; cynorthwya fi, yr hon ydwyf unig, ac heb gynorthwyydd gennyf ond tydi: oblegid y mae yn enbyd iawn arnaf.

14:4 For my danger is in mine hand.

14:5 Mi a glywais er pan y'm ganed, ymysg llwyth fy nghenedl, gymryd ohonot ti, O Arglwydd, Israel o'r holl genhedloedd, a'n tadau ni o'u holl hynafiaid hwynt, yn etifeddiaeth dragwyddol; a gwneuthur ohonot ti iddynt yr hyn a leferaist.

14:5 From my youth up I have heard in the tribe of my family that thou, O Lord, tookest Israel from among all people, and our fathers from all their predecessors, for a perpetual inheritance, and thou hast performed whatsoever thou didst promise them.

14:6 Ac yn awr, nyni a bechasom yn dy ŵydd di; a thi a'n rhoddaist yn nwylo ein gelynion,

14:6 And now we have sinned before thee: therefore hast thou given us into the hands of our enemies,

14:7 Am i ni ogoneddu eu duwiau hwynt. Cyfiawn wyt ti, O Arglwydd.

14:7 Because we worshipped their gods: O Lord, thou art righteous.

14:8 Ac yr awron nid digon ganddynt chwerwed ein gwasanaeth ni, eithr hwy a drawsant ddwylo 'u heilunod,

14:8 Nevertheless it satisfieth them not, that we are in bitter captivity: but they have stricken hands with their idols,

14:9 Ar ddiddymu y peth a ddarfu i ti ei ordeinio 'th enau, a dileu dy etifeddiaeth di, a chau safn y rhai sy yn dy foliannu, a diffoddi gogoniant dy dŷ di a'th allor,

14:9 That they will abolish the thing that thou with thy mouth hast ordained, and destroy thine inheritance, and stop the mouth of them that praise thee, and quench the glory of thy house, and of thine altar,

14:10 Ac agoryd genau'r cenhedloedd i gyhoeddi rhinweddau pethau ofer, ac i fawrygu brenin cnawdol byth.

14:10 And open the mouths of the heathen to set forth the praises of the idols, and to magnify a fleshly king for ever.

14:11 Na ddod Arglwydd, dy deyrnwialen i'r rhai nid ydynt ddim; ac na ad iddynt chwerthin am ein cwymp ni: eithr tro eu cyngor yn eu herbyn eu hun, a difetha yr hwn a ddechreuodd arnom ni.

14:11 O Lord, give not thy sceptre unto them that be nothing, and let them not laugh at our fall; but turn their device upon themselves, and make him an example, that hath begun this against us.

14:12 Cofia, Arglwydd; pr dy adnabod yn amser ein cystudd ni: cysura fi, O Frenin y cenhedloedd, a llywydd pob tywysogaeth.

14:12 Remember, O Lord, make thyself known in time of our affliction, and give me boldness, O King of the nations, and Lord of all power.

14:13 Dod yn fy ngenau ymadrodd cymwys gerbron y llew, a thro ei galon ef i gasu yr hwn sydd yn ein gwrthwynebu ni, er dinistr iddo ef, ac i'r rhai sy'n debyg eu meddwl iddo yntau:

14:13 Give me eloquent speech in my mouth before the lion: turn his heart to hate him that fighteth against us, that there may be an end of him, and of all that are likeminded to him:

14:14 Ie, gwared ni 'th law, a chynorthwya fi, yr hon ydwyf unig, ac heb gynorthwyydd gennyf ond tydi.

14:14 But deliver us with thine hand, and help me that am desolate, and which have no other help but thee.

14:15 O Arglwydd, ti a wyddost bob dim: ti a wyddost mai cas gennyf ogoniant y rhai anwir, a bod yn ffiaidd gennyf wely y rhai dienwaededig, a phob dieithr.

14:15 Thou knowest all things, O Lord; thou knowest that I hate the glory of the unrighteous, and abhor the bed of the uncircumcised, and of all the heathen.

14:16 Ti a wyddost beth sydd raid i mi; a bod yn ffiaidd gennyf arwydd fy malchder, yr hwn sydd ar fy mhen, ar y dyddiau yr ymddangoswyf, a bod mor ffiaidd gennyf ef chadach misglwyf; ac nad ydwyf yn ei wisgo ef ar y dyddiau yr wyf yn cael llonydd;

14:16 Thou knowest my necessity: for I abhor the sign of my high estate, which is upon mine head in the days wherein I shew myself, and that I abhor it as a menstruous rag, and that I wear it not when I am private by myself.

14:17 Ac na fwytaodd dy wasanaethyddes ar fwrdd Aman; ac nad anrhydeddais wledd y brenin, ac nad yfais winoffrwm;

14:17 And that thine handmaid hath not eaten at Aman's table, and that I have not greatly esteemed the king's feast, nor drunk the wine of the drink offerings.

14:18 Ac na lawenychodd dy lawforwyn o'r dydd y'm symudwyd hyd yr awr hon, ond ynot ti, O Arglwydd Dduw Abraham.

14:18 Neither had thine handmaid any joy since the day that I was brought hither to this present, but in thee, O Lord God of Abraham.

14:19 O Dduw cadarnach na neb, gwrando lefain y rhai diobaith, a gwared ni o law y drygionus, ie, gwared fi o'm hofn.

14:19 O thou mighty God above all, hear the voice of the forlorn and deliver us out of the hands of the mischievous, and deliver me out of my fear.

PENNOD 15

15:1 Ac ar y trydydd dydd, pan beidiodd hi gweddo, hi a ddiosgodd ei galarwisg, ac a wisgodd ei gwychder.

15:1 And upon the third day, when she had ended her prayers, she laid away her mourning garments, and put on her glorious apparel.

15:2 Ac wedi iddi fyned yn wych ei threfn, a galw ar Weledydd ac Achubydd pawb, hi a gymerodd ddwy lawforwyn;

15:2 And being gloriously adorned, after she had called upon God, who is the beholder and saviour of all things, she took two maids with her:

15:3 A hi a bwysodd ar y naill, fel pe buasai hi fwythus:

15:3 And upon the one she leaned, as carrying herself daintily;

15:4 A'r llall oedd yn dwyn ei phwrffil hi.

15:4 And the other followed, bearing up her train.

15:5 Gwridog hefyd oedd hi o berffeithrwydd ei thegwch, a'i hwyneb yn llawen, ac megis yn hawddgar: eithr ei chalon oedd gyfyng arni gan ofn.

15:5 And she was ruddy through the perfection of her beauty, and her countenance was cheerful and very amiable: but her heart was in anguish for fear.

15:6 Ac wedi iddi fyned i mewn trwy'r holl ddrysau, hi a safodd gerbron y brenin; ac yr oedd efe yn eistedd ar orseddfa ei frenhiniaeth, ac efe a wisgasai ei ddisgleirwisg oll; ac efe oll mewn aur a meini gwerthfawr oedd ofnadwy iawn:

15:6 Then having passed through all the doors, she stood before the king, who sat upon his royal throne, and was clothed with all his robes of majesty, all glittering with gold and precious stones; and he was very dreadful.

15:7 A chan ddyrchafu ei wyneb yn disgleirio gan ogoniant, efe a edrychodd yn llym o ddig: yna y syrthiodd y frenhines, a hi a newidiodd ei lliw mewn llewyg, ac a ogwyddodd ar ben y llawforwyn oedd yn myned o'i blaen hi.

15:7 Then lifting up his countenance that shone with majesty, he looked very fiercely upon her: and the queen fell down, and was pale, and fainted, and bowed herself upon the head of the maid that went before her.

15:8 A Duw a drodd ysbryd y brenin yn addfwyn, fel y neidiodd efe ar frys oddi ar ei orseddfa, ac y cymerodd hi: ac efe a'i cysurodd hi geiriau heddychlon, ac a ddywedodd wrthi,

15:8 Then God changed the spirit of the king into mildness, who in a fear leaped from his throne, and took her in his arms, till she came to herself again, and comforted her with loving words and said unto her,

15:9 Esther, beth yw'r mater? dy frawd di ydwyf fi: cymer gysur.

15:9 Esther, what is the matter? I am thy brother, be of good cheer:

15:10 Ni roddir di i farwolaeth, oblegid cyffredin yw ein gorchymyn ni: tyred yma.

15:10 Thou shalt not die, though our our commandment be general: come near.

15:11 Ac efe a gododd y wialen aur, ac a'i gosododd ar ei gwddf hi:

15:11 And so be held up his golden sceptre, and laid it upon her neck,

15:12 Ac efe a'i cofieidiodd hi, ac a ddywedodd, Llefara wrthyf fi.

15:12 And embraced her, and said, Speak unto me.

15:13 Hithau a ddywedodd wrtho ef, O arglwydd, mi a'th welwn fel angel Duw, a'm calon a gyffrdd rhag ofn dy ogoniant:

15:13 Then said she unto him, I saw thee, my lord, as an angel of God, and my heart was troubled for fear of thy majesty.

15:14 Oblegid rhyfeddol ydwyt ti, O arglwydd; a'th wyneb sydd yn llawn gras.

15:14 For wonderful art thou, lord, and thy countenance is full of grace.

15:15 A thra'r oedd hi yn llefaru, hi a syrthiodd yn ei llewyg.

15:15 And as she was speaking, she fell down for faintness.

15:16 Yna y trallodwyd y brenin; a'i weision oll a'i cysurasant hi.

15:16 Then the king was troubled, and ail his servants comforted her.

PENNOD 16

16:1 Y brenin mawr Artacsercses at y penaethiaid a'r tywysogion ar gant a saith ar hugain o daleithiau, o India hyd Ethiopia, ac at ein deiliaid ffyddlon, yn anfon annerch:

16:1 The great king Artexerxes unto the princes and governors of an hundred and seven and twenty provinces from India unto Ethiopia, and unto all our faithful subjects, greeting.

16:2 Llawer wedi eu mynych anrhydeddu trwy fawr ddaioni gweithredwyr da, a aethant yn falchach,

16:2 Many, the more often they are honoured with the great bounty of their gracious princes, the more proud they are waxen,

16:3 Ac ydynt yn ceisio nid yn unig ddrygu ein deiliaid ni, eithr hefyd, am na fedrant fyw mewn digonedd, y maent yn ceisio dychymyg niwed yn erbyn y rhai a wna ddaioni iddynt:

16:3 And endeavour to hurt not our subjects only, but not being able to bear abundance, do take in hand to practise also against those that do them good:

16:4 Ac y maent nid yn unig yn tynnu diolchgarwch o blith dynion, eithr hefyd gan ymddyrchafu mewn balchder rhai heb wybod oddi wrth ddaioni, y maent yn amcanu dianc oddi wrth farn Duw, yr hwn sydd yn gweled pob peth, a'i farn yn gas ganddi ddrygioni.

16:4 And take not only thankfulness away from among men, but also lifted up with the glorious words of lewd persons, that were never good, they think to escape the justice of God, that seeth all things and hateth evil.

16:5 Llawer gwaith hefyd y mae geiriau teg y rhai yr ymddiriedwyd iddynt am lywodraethu materion eu cyfeillion, yn gwneuthur llawer o'r rhai sy mewn awdurdod yn euog o waed gwirion, ac yn eu hamgylchu mewn blinderau diymadferth;

16:5 Oftentimes also fair speech of those, that are put in trust to manage their friends' affairs, hath caused many that are in authority to be partakers of innocent blood, and hath enwrapped them in remediless calamities:

16:6 Trwy ffalster a thwyll eu dull drygionus, yn twyllo diniweidra a daioni penaethiaid.

16:6 Beguiling with the falsehood and deceit of their lewd disposition the innocency and goodness of princes.

16:7 A hyn a ellwch chwi ei weled, fel yr eglurhasom ni, nid yn gymaint o'r hen historiau, ag y gellwch, os chwiliwch pa bethau a wnaed yn ddrygionus yn hwyr, trwy ymddygiad echryslon y rhai a osodwyd mewn awdurdod yn annheilwng.

16:7 Now ye may see this, as we have declared, not so much by ancient histories, as ye may, if ye search what hath been wickedly done of late through the pestilent behaviour of them that are unworthily placed in authority.

16:8 Ac y mae yn rhaid edrych am yr amser a fydd, fel y gwnelom y deyrnas yn ddidrallod ac yn heddychol i bob dyn;

16:8 And we must take care for the time to come, that our kingdom may be quiet and peaceable for all men,

16:9 Gan arfer cyfnewidiadau, ac ystyried y pethau sy'n dyfod mewn golwg, trwy achub blaen pethau bob amser yn llarieiddiach.

16:9 Both by changing our purposes, and always judging things that are evident with more equal proceeding.

16:10 Oherwydd Aman, Macedoniad, mab Amadatha, yr hwn mewn gwirionedd oedd estron i waed y Persiaid, a phell oddi wrth ein daioni ni, ac wedi ei dderbyn gennym ni fel gŵr dieithr,

16:10 For Aman, a Macedonian, the son of Amadatha, being indeed a stranger from the Persian blood, and far distant from our goodness, and as a stranger received of us,

16:11 A gafodd yr addfwynder sy gennym ni i bob cenedl, yn gymaint ag y gelwid ef yn dad i ni, a'i addoli gan bawb megis yr ail i'r orseddfa frenhinol:

16:11 Had so far forth obtained the favour that we shew toward every nation, as that he was called our father, and was continually honoured of all the next person unto the king.

16:12 Am na fedrai efe ddwyn ei fawr barch, efe a geisiodd ein diddymu ni o'r llywodraeth, ac o'n heinioes hefyd:

16:12 But he, not bearing his great dignity, went about to deprive us of our kingdom and life:

16:13 Ac a geisiodd trwy lawer o ffyrdd twyllodrus ddifetha Mardocheus, yr hwn a'n hachubodd ni, ac ym mhob peth a wnaeth ddaioni, ac Esther ddifai, yr hon sy gyfrannog o'r deyrnas, ynghyd a'i holl genedl.

16:13 Having by manifold and cunning deceits sought of us the destruction, as well of Mardocheus, who saved our life, and continually procured our good, as also of blameless Esther, partaker of our kingdom, with their whole nation.

16:14 Oblegid fel hyn y meddyliodd efe ein cael ni yn unig, a dwyn llywodraeth y Persiaid i'r Macedoniaid.

16:14 For by these means he thought, finding us destitute of friends to have translated the kingdom of the Persians to the Macedonians.

16:15 Eithr yr ydym ni yn cael bod yr Iddewon, y rhai a roddasai'r dinistrydd hwnnw i'w difetha, yn ddiniwed drwg, ac yn arfer cyfreithiau o'r cyfiawnaf,

16:15 But we find that the Jews, whom this wicked wretch hath delivered to utter destruction, are no evildoers, but live by most just laws:

16:16 Ac yn blant i'r Duw byw goruchaf a mwyaf, yr hwn a gyfarwyddodd y deyrnas i ni, ac i'n rhieni, mewn trefn odiaeth.

16:16 And that they be children of the most high and most mighty, living God, who hath ordered the kingdom both unto us and to our progenitors in the most excellent manner.

16:17 Am hynny da y gwnewch, os chwi ni chyflawnwch y llythyrau a anfonodd Aman mab Amadatha atoch chwi.

16:17 Wherefore ye shall do well not to put in execution the letters sent unto you by Aman the son of Amadatha.

16:18 Oherwydd efe, yr hwn a wnaeth hyn, a grogwyd, ynghyd 'i holl dylwyth, o flaen pyrth Susa, trwy fod Duw, llywydd pob peth, yn talu iddo yn fuan farn addas.

16:18 For he that was the worker of these things, is hanged at the gates of Susa with all his family: God, who ruleth all things, speedily rendering vengeance to him according to his deserts.

16:19 Eithr gan osod allan gopi o'r llythyr hwn ym mhob lle, gadewch i'r Iddewon arfer eu cyfraith mewn rhyddid.

16:19 Therefore ye shall publish the copy of this letter in all places, that the Jews may freely live after their own laws.

16:20 A chynorthwywch hwynt, fel y gallont y trydydd ar ddeg o Adar, y deuddegfed mis, ar yr un dydd, ddial ar y rhai a osododd arnynt hwy yn amser eu cystudd.

16:20 And ye shall aid them, that even the same day, being the thirteenth day of the twelfth month Adar, they may be avenged on them, who in the time of their affliction shall set upon them.

16:21 Oblegid Duw, llywydd pob peth, yn lle dinistr y genedl etholedig, a wnaeth iddynt lawenydd.

16:21 For Almighty God hath turned to joy unto them the day, wherein the chosen people should have perished.

16:22 Cedwch chwithau hwn gyda phob llawenydd yn ddydd uchel, ymysg eich uchel wyliau;

16:22 Ye shall therefore among your solemn feasts keep it an high day with all feasting:

16:23 Fel y byddo iachawdwriaeth yn awr, ac wedi hyn, i ni, ac i'r Persiaid da eu hewyllys, a choffadwriaeth dinistr i'r rhai sy'n cynllwyn i'n herbyn.

16:23 That both now and hereafter there may be safety to us and the well affected Persians; but to those which do conspire against us a memorial of destruction.

16:24 A phob dinas a gwlad bynnag yr hon ni wnelo fel hyn, a lwyr ddifethir gwaywffyn ac thn, mewn llid; fel y gosoder hi byth nid yn unig yn ddi-sathr gan ddynion, eithr yn atgasaf gan fwystfilod ac adar, bob amser.

16:24 Therefore every city and country whatsoever, which shall not do according to these things, shall be destroyed without mercy with fire and sword, and shall be made not only unpassable for men, but also most hateful to wild beasts and fowls for ever. .
 

 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats