Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2615ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_cronicl1_13_2615ke


0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y dudalen hon
/ This Page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(13) Llyfr Cyntaf y Cronicl

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(13) Chronicles-1

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

xxxxxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 

LLYFR CYNTAF Y CRONICL


PENNOD I

++PENNOD 1&&&
Cronicl :: I Cronicl


1:1 Adda, Seth, Enos,

1:1 Adam, Sheth, Enosh,

1:2 Cenan, Mahalaleel, Jered,

1:2 Kenan, Mahalaleel, Jered,

1:3
Enoch, Methusela, Lamech,

1:3 Henoch, Methuselah, Lamech,

1:4
Noa, Sem, Cham, a Jaffeth.

1:4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.

1:5
Meibion Jaffeth; Gomer, a Magog, a Madai, a Jafan, a Thubal, a Mesech, a Thiras.

1:5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

1:6
A
meibion
Gomer;
Aschenas,
a Riffath, a Thogarma.

1:6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.

1:7
A meibion Jafan; Elisa, a Tharsis, Cittim, a Dodanim.

1:7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

1:8
Meibion Cham; Cus, a Misraim, Put, a Chanaan.

1:8 The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.

1:9
A meibion
Cus;
Seba, a Hafila, a Sabta, a Raama, a Sabtecha: a Seba, a Dedan, meibion Raama.

1:9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

1:10
A Chus a genhedlodd Nimrod: hwn a ddechreuodd fod yn gadarn ar y ddaear.

1:10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.

1:11
A Misraim a genhedlodd Ludim, ac Anamim, a Lehabim, a Nafftuhim,

1:11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

1:12
Pathrusim hefyd, a Chasluhim, (y rhai y daeth y Philistiaid allan ohonynt,) a Chafftorim.

1:12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.

1:13
A Chanaan a genhedlodd Sidon ei gyntaf-anedig, a Heth,

1:13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,

1:14
Y Jebusiad hefyd, a'r Amoriad, a'r Girgasiad,

1:14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,

1:15
A'r Hefiad, a'r Arciad, a'r Siniad,

1:15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

1:16
A'r
Arfadiad,
a'r
Semariad,
a'r Hamathiad.

1:16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

1:17
Meibion Sem; Elam, ac Assur, ac Arffacsad, a Lud, ac Aram, ac Us, a Hul, a Gether, a Mesech.

1:17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

1:18
Ac Arffacsad a genhedlodd Sela, a Sela a genhedlodd Eber.

1:18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.

1:19
Ac i Eber y ganwyd dau o feibion: enw y naill ydoedd Peleg; oherwydd mai yn ei ddyddiau ef y rhannwyd y ddaear: ac enw ei frawd oedd Joctan.

1:19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.

1:20
A Joctan a genhedlodd Almodad, a Seleff, a Hasarmafeth, a Jera,

1:20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

1:21
Hadoram hefyd, ac Usal, a Dicla,

1:21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,

1:22
Ac Ebal, ac Abimael, a Seba,

1:22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,

1:23
Offir hefyd, a Hafila,
a Jobab.
Y rhai hyn oll oedd feibion Joctan.

1:23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

1:24 Sem, Arffacsad, Sela,

1:24 Shem, Arphaxad, Shelah,

1:25
Eber, Peleg, Reu,

1:25 Eber, Peleg, Reu,

1:26
Serug, Nachor, Tera,

1:26 Serug, Nahor, Terah,

1:27
Abram, hwnnw yw Abraham.

1:27 Abram; the same is Abraham.

1:28
Meibion Abraham; Isaac, ac Ismael.

1:28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.

1:29
Dyma
eu
cenedlaethau
hwynt: cyntaf-anedig
Ismael
oedd
Nebaioth, yna Cedar, ac Adbeel, a Mibsam,

1:29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

1:30
Misma, a Duma, Massa, Hadad, a Thema,

1:30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,

1:31
Jetur,
Naffis,
a
Chedema.
Dyma feibion Ismael.

1:31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

1:32
A meibion Cetura, gordderchwraig Abraham:
hi
a
ymddg
Simran,
a Jocsan, a Medan, a Midian, ac Isbac, a
Sua.
A
meibion
Jocsan;
Seba,
a Dedan.

1:32 Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.

1:33
A meibion Midian; Effa, ac Effer, a Henoch, ac Abida, ac Eldaa: y rhai hyn oll oedd feibion Cetura.

1:33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.

1:34
Ac
Abraham
a
genhedlodd
Isaac. Meibion Isaac; Esau, ac Israel.

1:34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.

1:35 Meibion Esau; Eliffas, Reuel, a Jus, a Jaalam, a Chora.

1:35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.

1:36
Meibion Eliffas; Teman, ac Omar, Seffi, a Gatam,
Cenas,
a
Thimna,
ac Arnalec.

1:36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

1:37
Meibion Reuel; Nahath, Sera, Samma, a Missa.

1:37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

1:38
A meibion Seir; Lotan, a Sobal, a Sibeon, ac Ana, a Dison, ac Eser, a Disan.

1:38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezar, and Dishan.

1:39
A meibion Lotan; Hori, a Homam: a chwaer Lotan oedd Timna.

1:39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.

1:40
Meibion Sobal; Alan, a Manahath, ac Ebal,
Seffi,
ac
Onam.
A meibion Sibeon; Aia, ac Ana.

1:40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.

1:41
Meibion Ana;
Dison.
A meibion Dison; Amram, ac Esban, ac Ithran, a Cheran.

1:41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

1:42
Meibion Eser; Bilhan, a Safan, a Jacan. Meibion Dison; Us, ac Aran.

1:42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.

1:43
Dyma
hefyd
y
brenhinoedd
a deyrnasasant yn nhir Edom, cyn teyrnasu o frenin ar feibion Israel; Bela mab Beor: ac enw ei ddinas ef oedd Dinhaba.

1:43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.

1:44
A phan fu farw Bela, y teyrnasodd yn ei le ef Jobab mab Sera o Bosra.

1:44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

1:45
A phan fu farw Jobab, Husam o wlad y Temaniaid a deyrnasodd yn ei le ef.

1:45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

1:46
A phan fu farw Husam, yn ei le ef y teyrnasodd Hadad mab Bedad, yr hwn a drawodd
Midian
ym
maes
Moab:
ac enw ei ddinas ef ydoedd Afith.

1:46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.

1:47
A phan fu farw Hadad, y teyrnasodd yn ei le ef Samla o Masreca.

1:47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.

1:48
A
phan fu
farw
Samla,
Saul
o Rehoboth wrth yr afon a deyrnasodd yn ei le ef.

1:48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.

1:49
A phan fu farw Saul, y teyrnasodd yn ei le ef Baalhanan mab Achbor.

1:49 And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.

1:50
A bu farw Baalhanan, a theyrnasodd yn ei le ef Hadad: ac enw ei ddinas ef edd Pai; ac enw ei wraig ef Mehetabel, merch Matted, merch Mesahab.

1:50 And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.

1:51
A
bu
farw
Hadad.
A
dugiaid Edom oedd; dug Timna, dug Alia, dug Jetheth,

1:51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,

1:52
Dug
Aholibama,
dug
Ela, dug Pinon

1:52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,

1:53
Dug Cenas, dug Teman, dug Mibsar,

1:53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,

1:54
Dug
Magdiel,
dug
Iram.
Dyma ddugiaid Edom.

1:54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.


PENNOD 2

++PENNOD 2&&&

2:1 DYMA feibion Israel; Reuben, Simeon,
Lefi,
a
Jwda,
Issachar,
a Sabulon,

2:1 These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,

2:2
Dan,
Joseff,
a
Benjamin,
Nafftali, Gad, ac Aser.

2:2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

2:3
Meibion
Jwda;
Er,
ac
Onan,
a Sela.
Y tri hyn a anwyd iddo ef o ferch Sua y Ganaanees. Ond Er, cyntaf-anedig Jwda, ydoedd ddrygionus yng ngolwg yr ARGLWYDD, ac efe a'i lladdodd ef.

2:3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.

2:4
A Thamar ei waudd ef a ymddg iddo Phares a Sera.
Holl feibion Jwda oedd bump.

2:4 And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.

2:5
Meibion Phares; Hesron a Hamul.

2:5 The sons of Pharez; Hezron, and Hamul.

2:6
A meibion Sera; Simri, ac Ethan, a Heman, a Chalcol, a Dara; hwynt oll oedd bump.

2:6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.

2:7
A meibion Carmi; Achar, yr hwn a flinodd
Israel,
ac
a
wnaeth
gamwedd oblegid y diofrydbeth.

2:7 And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.

2:8
A meibion Ethan; Asareia.

2:8 And the sons of Ethan; Azariah.

2:9
A meibion Hesron, y rhai a anwyd iddo ef; Jerahmeel, a Ram, a Chelubai.

2:9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

2:10
A Ram a genhedlodd Amminadab; ac Amminadab
a genhedlodd Nahson, pennaeth meibion Jwda;

2:10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;

2:11
A Nahson a genhedlodd Salma; a Salma a genhedlodd Boas;

2:11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

2:12
A
Boas
a
genhedlodd
Obed;
ac Obed a genhedlodd Jesse;

2:12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse.

2:13
A Jesse a genhedlodd ei gyntaf-anedig Eliab, ac Abinadab yn ail, a Simma yn drydydd,

2:13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,

2:14
Nethaneel yn bedwerydd, Radai yn bumed,

2:14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,

2:15
Osem
yn
chweched,
Dafydd
yn seithfed:

2:15 Ozem the sixth, David the seventh:

2:16
A'u chwiorydd hwynt oedd Serfia ac Abigail.
A meibion Serfia; Abisai, a Joab, ac Asahel, tri.

2:16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three.

2:17
Ac Abigail a ymddg Amasa.
A thad Amasa oedd Jether yr Ismaeliad.

2:17 And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.

2:18
A Chaleb mab Hesron a enillodd blant o Asuba ei wraig, ac o Jerioth: a dyma ei meibion hi; Jeser,
Sobab, ac Ardon.

2:18 And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon.

2:19
A
phan
fu
farw
Asuba,
Caleb
a gymerth iddo Effrath, a hi a ymddg iddo Hur.


2:19 And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur.

2:20 A Hur a genhedlodd Uri, ac Uri a genhedlodd Besaleel.

2:20 And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.

2:21 Ac wedi hynny yr aeth Hesron i mewn at ferch Machir, tad Gilead, ac efe ai priododd hi pan ydoedd fab trigain mlwydd; a hi a ddug iddo Segub.

2:21 And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub.

2:22 A Segub a genhedlodd Jair: ac yr oedd iddo ef dair ar hugain o ddinasoedd yng ngwlad Gilead.

2:22 And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

2:23 Ac efe a enillodd Gesur, ac Aram, a threfydd Jair oddi arnynt, a Chenath ai phentrefydd, sef trigain o ddinasoedd. Y rhai hyn oll oedd eiddo meibion Machir tad Gilead.

2:23 And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir, the father of Gilead.

2:24 Ac ar l marw Hesron o fewn Caleb-effrata, Abeia gwraig Hesron a ymddg iddo Asur, tad Tecoa.

2:24 And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron's wife bare him Ashur the father of Tekoa.

2:25 A meibion Jerahmeel cyntaf-anedig Hesron oedd, Ram yr hynaf, Buna, ac Oren, ac Osem, ac Aha.

2:25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah.

2:26 A gwraig arall ydoedd i Jerahmeel, ai henw Atara: hon oedd fam Onam.

2:26 Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

2:27 A meibion Ram cyntaf-anedig Jerahmeel oedd, Maas, a Jaimn, ac Ecer.

2:27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker.

2:28 A meibion Onam oedd Sammai, a Jada. A meibion Sammai; Nadab, ac Abisur.

2:28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab, and Abishur.

2:29 Ac enw gwraig Abisur oedd Abihail: a hi a ymddg iddo Aban, a Molid.

2:29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid.

2:30 A meibion Nadab; Seled, ac Appaim. A bu farw Seled yn ddi-blant.

2:30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.

2:31 A meibion Appaim; Isi. A meibion Isi; Sesan. A meibion Sesan; Alai.

2:31 And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai.

2:32 A meibion Jada brawd Sammai; Jether, a Jonathan. A bu farw Jether yn ddi-blant.

2:32 And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children.

2:33 A meibion Jonathan; Peleth, a Sasa. Y rhai hyn oedd feibion Jerahmeel.

2:33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

2:34 Ac nid oedd i Sesan feibion, ond merched: ac i Sesan yr oedd gwas o Eifftiad, ai enw Jarha.

2:34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.

2:35 A Sesan a roddodd ei ferch yn wraig i Jarha ei was. A hi a ymddg iddo Altai.

2:35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

2:36 Ac Attai a genhedlodd Nathan, a Nathan a genhedlodd Sabad.

2:36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,

2:37 A Sabad a genhedlodd Efflal, ac Efflal a genhedlodd Obed,

2:37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,

2:38 Ac Obed a genhedlodd Jehu, a Jehu a genhedlodd Asareia,

2:38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,

2:39 Ac Asareia a genhedlodd Heles, a Heles a genhedlodd Eleasa,

2:39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,

2:40 Ac Eleasa a genhedlodd Sisamai, a Sisamai a genhedlodd Salum,

2:40 And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum,

2:41 A Salum a genhedlodd Jecameia, a Jecameia a genhedlodd Elisama.

2:41 And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.

2:42 Hefyd meibion Caleb brawd Jerahmeel oedd. Mesa ei gyntaf-anedig, hwn oedd dad Siff: a meibion Maresa tad Hebron.

2:42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

2:43 A meibion Hebron; Cora, a Thappua, a Recem, a Sema.

2:43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

2:44 A Sema a genhedlodd Raham, tad Jorcoam: a Recem a genhedlodd Sammai.

2:44 And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai.

2:45 A mab Sammai oedd Maon: a Maon oedd dad Bethsur.

2:45 And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Bethzur.

2:46 Ac Effa gordderchwraig Caleb a ymddg Haran, a Mosa, a Gases: a Haran a genhedlodd Gases.

2:46 And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez.

2:47 A meibion Jahdai; Regem, a Jotham, a Gesan, a Phelet, ac Effa, a Saaff.

2:47 And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Gesham, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

2:48 Gordderchwraig Caleb, sef Maacha, a ymddg Seber a Thirhana.

2:48 Maachah, Caleb's concubine, bare Sheber, and Tirhanah.

2:49 Hefyd hi a ymddg Saaff tad Madmanna, Sefa tad Machbena, a thad Gibea: a merch Caleb oedd Achsa.

2:49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsa.

2:50 Y rhai hyn oedd feibion Caleb S mab Hur, cyntaf-anedig Effrata; Sobal tad Ciriath-jearim,

2:50 These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjathjearim,

2:51 Salma tad Bethlehem, Hateff tad Bethgader.

2:51 Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Bethgader.

2:52 A meibion oedd i Sobal, tad Ciriath-jearim: Haroe, a hanner y Manahethiaid,

2:52 And Shobal the father of Kirjathjearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites.

2:53 A theuluoedd Ciriath-jearim oedd yr Ithriaid, ar Puhiaid, ar Sumathiaid, ar Misraiaid: or rhai hyn y daeth y Sareathiaid ar Esthauliaid.

2:53 And the families of Kirjathjearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites.

2:54 Meibion Salma; Bethlehem, ar Netoffathiaid, Ataroth tŷ Joab, a hanner y Manahethiaid, y Soriaid.

2:54 The sons of Salma; Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.

2:55 A thylwyth yr ysgrifenyddion, y rhai a breswylient yn Jabes; y Tirathiaid, y Simeathiaid, y Suchathiaid. Dyma y Ceniaid, y rhai a ddaethani o Hemath, tad tylwyth Rechab.

2:55 And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.


PENNOD 3

++PENNOD 3&&&

3:1 Y rhai hyn hefyd oedd feibion Dafydd, y rhai a anwyd iddo ef yn Hebron; y cyntaf-anedig Amnon, o Ahinoam y Jesreeles: yr ail, Daniel, o Abigail y Garmeles:

3:1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:

3:2 Y trydydd, Absalom mab Maacha, merch Talmai brenin Gesur: y pedwerydd, Adoneia mab Haggith:

3:2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:

3:3 Y pumed, Seffateia o Abital: y chweched, Ithream o Egla ei wraig.

3:3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.

3:4 Chwech a anwyd iddo yn Hebron; ac yno y teyrnasodd efe saith mlynedd a chwe mis: a thair blynedd ar ddeg ar hugain y teyrnasodd efe yn Jerwsalem.

3:4 These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.

3:5 Ar rhai hyn a anwyd iddo yn Jerwsalem; Simea, a Sobab, a Nathan, a Solomon, pedwar, o Bathsua merch Ammiel:

3:5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel:

3:6 Ibhar hefyd, ac Elisama, ac Eliffelet,

3:6 Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,

3:7 A Noga, a Neffeg, a Jaffia,

3:7 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,

3:8 Ac Elisama, Eliada, ac Eliffelet, naw.

3:8 And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.

3:9 Dyma holl feibion Dafydd, heblaw meibion y gordderchwragedd, a Thamar eu chwaer hwynt.

3:9 These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.

3:10 A mab Solomon ydoedd Rehoboam: Abeia ei fab yntau; Asa ei fab yntau; a Jehosaffat ei fab yntau;

3:10 And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

3:11 Joram ei fab yntau; Ahaseia ei fab yntau; Joas ei fab yntau;

3:11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

3:12 Amaseia ei fab yntau; Asareia ei fab yntau; Jotham ei fab yntau;

3:12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

3:13 Ahas ei fab yntau; Heseceia ei fab yntau; Manasse ei fab yntau;

3:13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

3:14 Amon ei fab yntau; Joseia ei fab yntau.

3:14 Amon his son, Josiah his son.

3:15 A meibion Joseia; y cyntaf-aaedig oedd Johanan, yr ail Joacim, y trydydd Sedeceia, y pedwerydd Salum.

3:15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

3:16 A meibion Joacim; Jechoneia ei fab ef, Sedeceia ei fab yntau.

3:16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

3:17 A meibion Jechoneia; Asshr, Salathiel ei fab yntau,

3:17 And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,

3:18 Malciram hefyd, a Phedaia, a Senasar, Jecameia, a Hosama, a Nedabeia.

3:18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.

3:19 A meibion Pedaia; Sorobabel, a Simei: a meibion Sorobabel; Mesulam, a Hananeia, a Selomith eu chwaer hwynt:

3:19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:

3:20 A Hasuba, ac Ohel, a Berecheia, a Hasadeia, Jusab-hesed, pump.

3:20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five.

3:21 A meibion Hananeia; Pelatia a Jesaia: meibion Reffaia, meibion Arnan, meibion Obadeia, meibion Sechaneia.

3:21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.

3:22 A meibion Sechaneia, Semaia: a meibion Semaia; Hattus, ac Igeal, a Bareia, a Nearia, a Saffat, chwech.

3:22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

3:23 A meibion Nearia; Elioenai, a Heseceia, ac Asricam, tri.

3:23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.

3:24 A meibion Elioenai oedd, Hodaia, ac Eliasib, a Phelaia, ac Accub, a Johanan, a Dalaia, ac Anani, saith.

3:24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.


PENNOD 4

++PENNOD 4&&&

4:1 Meibion Jwda; Phares, Hesron, a
Charmi, a Hur, a Sobal.

4:1 The sons of Judah; Pharez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.

4:2 A Reaia mab Sobal a genhedlodd Jahath; a Jahath a genhedlodd Ahumai, a Lahad. Dyma deuluoedd y Sorathiaid.

4:2 And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai, and Lahad. These are the families of the Zorathites.

4:3 Ar rhai hyn oedd o dad Etam; Jesreel, ac Isma, ac Idbas: ac enw eu chwaer hwynt oedd Haselelponi.

4:3 And these were of the father of Etam; Jezreel, and Ishma, and Idbash: and the name of their sister was Hazelelponi:

4:4 A Phenuel tad Gedor, ac Eser tad Husa. Dyma feibion Hur cyntaf-anedig Effrata, tad Bethlehem.

4:4 And Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, the father of Bethlehem.

4:5 Ac i Asur tad Tecoa yr oedd dwy wraig, Hela a Naara.

4:5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

4:6 A Naara a ddug iddo Ahusam, a Heffer, a Themeni, ac Hahastari. Dyma feibion Naara.

4:6 And Naarah bare him Ahuzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

4:7 A meibion Hela oedd, Sereth, a Jesoar, ac Ethnan.

4:7 And the sons of Helah were, Zereth, and Jezoar, and Ethnan.

4:8 A Chos a genhedlodd Anub, a Sobeba, a theuluoedd Aharhel mab Harum.

4:8 And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

4:9 Ac yr oedd Jabes yn anrhydeddusach nai frodyr; ai fam a alwodd ei enw ef Jabes, gan ddywedyd, Oblegid i mi ei ddwyn ef trwy ofid.

4:9 And Jabez was more honourable than his brethren: and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow.

4:10 A Jabes a alwodd ar DDUW Israel, gan ddywedyd, O na lwyr fendithit fi, ac na ehengit fy nherfynau, a bod dy law gyda mi, am cadw oddi wrth ddrwg, fel nam gofidier! A pharodd Duw ddyfod iddo yr hyn a ofynasai.

4:10 And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.

4:11 A Chelub brawd Sua a genhedlodd Mehir, yr hwn oedd dad Eston.

4:11 And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which was the father of Eshton.

4:12 Ac Eston a genhedlodd Bethrafia, a Phasea, a Thehinna tad dinas Nahas. Dyma ddynion Recha.

4:12 And Eshton begat Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Irnahash. These are the men of Rechah.

4:13 A meibion Cenas; Othniel, a Seraia: a meibion Othniel; Hathath.

4:13 And the sons of Kenaz; Othniel, and Seraiah: and the sons of Othniel; Hathath.

4:14 A Meonothai a genhedlodd Offra: a Seraia a genhedlodd Joab, tad glyn y crefftwyr; canys crefftwyr oeddynt hwy.

4:14 And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen.

4:15
A meibion Caleb mab Jeffunne; Iru, Ela, a Naam: a meibion Ela oedd, Cenas.

4:15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz.

4:16 A meibion Jehaleleel; Siff, a Siffa, Tiria, ac Asareel.

4:16 And the sons of Jehaleleel; Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asareel.

4:17 A meibion Esra oedd, Jether, a Mered, ac Effer, a Jalon: a hi a ddug Miriam, a Sammai, ac Isba tad Estemoa.

4:17 And the sons of Ezra were, Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

4:18 Ai wraig ef Jehwdia a ymddg Jered tad Gedor, a Heber tad Socho, a Jecuthiel tad Sanoa. A dyma feibion Bitheia merch Pharo, yr hon a gymerth Mered.

4:18 And his wife Jehudijah bare Jered the father of Gedor, and Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, which Mered took.

4:19 A meibion ei wraig Hodeia, chwaer Naham, tad Ceila y Garmiad, ac Estemoa y Maachathiad.

4:19 And the sons of his wife Hodiah the sister of Naham, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.

4:20 A meibion Simon oedd, Amnon, a Rinna, Benhanan, a Thilon. A meibion Isi oedd, Soheth, a Bensoheth.

4:20 And the sons of Shimon were, Amnon, and Rinnah, Benhanan, and Tilon. And the sons of Ishi were, Zoheth, and Benzoheth.

4:21 A meibion Sela mab Jwda oedd, Er tad Lecha, a Laada tad Maresa, a theuluoedd tylwyth gweithyddion lliain main, o dŷ Asbea,

4:21 The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea,

4:22 A Jocim, a dynion Choseba, a Joas, a Sarafr, y rhai oedd yn arglwyddiaethu ar Moab, a Jasubilehem. Ac y mae y pethau hyn yn hen.

4:22 And Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the dominion in Moab, and Jashubilehem. And these are ancient things.

4:23 Y rhai hyn oedd grochenyddion yn cyfanheddu ymysg planwydd a chaeau; gydar brenin yr arosasant yno yn ei waith ef.

4:23 These were the potters, and those that dwelt among plants and hedges: there they dwelt with the king for his work.

4:24 Meibion Simeon oedd, Nemuel, a Jamin, Jarib, Sera, a Saul:

4:24 The sons of Simeon were, Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul:

4:25 Salum ei fab yntau, Mibsam ei fab yntau, Misma ei fab yntau.

4:25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

4:26 A meibion Misma; Hamuel ei fab yntau, Sacchur ei fab yntau, Simei ei fab yntau.

4:26 And the sons of Mishma; Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son.

4:27 Ac i Simei yr oedd un ar bymtheg o feibion, a chwech o ferched, ond iw frodyr ef nid oedd nemor o feibion: ac nid amlhasai eu holl deulu hwynt meigis meibion Jwda. .

4:27 And Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, neither did all their family multiply, like to the children of Judah.

4:28 A hwy a breswyliasant yn Beerseba, a Molada, a Hasar-sual,

4:28 And they dwelt at Beersheba, and Moladah, and Hazarshual,

4:29 Yn Bilha hefyd, ac yn Esem, ac yn Tolad,

4:29 And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

4:30 Ac yn Bethuel, ac yn Horma, ac yn Siclag,

4:30 And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

4:31 Ac yn Beth-marcaboth, ac yn Hasar-susim, ac yn Beth-birei, ac yn Saaiaim, Dyma eu dinasoedd hwynt, nes teyrnasu o Dafydd.

4:31 And at Bethmarcaboth, and Hazarsusim, and at Bethbirei, and at Shaaraim. These were their cities unto the reign of David.

4:32 Au trefydd hwynt oedd, Etam, ac Am, Rimmon, a Thochen, ac Asan, pump o ddinasoedd.

4:32 And their villages were, Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities:

4:33 Au holl bentrefi hwynt hefyd, y rhai oedd o amgylch y dinasoedd hyn hyd Baal. Dyma eu trigfannau hwynt, au hachau.

4:33 And all their villages that were round about the same cities, unto Baal. These were their habitations, and their genealogy.

4:34 A Mesobab, a Jamlech, a Josa mab Amaseia,

4:34 And Meshobab, and Jamlech, and Joshah, the son of Amaziah,

4:35 A Joel, a Jehu mab Josibia, fab Seraia, fab Asiel,

4:35 And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

4:36 Ac Elioenai, a Jaacoba, a Jesohaia; ac Asaia, ac Adiel, a Jesimiel, a Benaia,

4:36 And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,

4:37 A Sisa mab Sim, fab Alon, fab Jedaia, fab Simri, fab Semaia.

4:37 And Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;

4:38 Y rhai hyn erbyn eu henwau a aethant yn benaethiaid yn eu teuluoedd, ac a amlhasant dylwyth eu tadau yn fawr.

4:38 These mentioned by their names were princes in their families: and the house of their fathers increased greatly.

4:39 A hwy a aethant i flaenau Gedor, hyd at du dwyrain y dyffryn, i geisio porfa iw praidd.

4:39 And they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.

4:40 A hwy a gawsant borfa fras, a da, a gwlad eang ei therfynau, a heddychlon.a thangnefeddus: canys y rhai a breswyliasent yno or blaen oedd o Cham.

4:40 And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they of Ham had dwelt there of old.

4:41 Ar rhai hyn yn ysgrifenedig erbyn eu henwau a ddaethant yn nyddiau Heseceia brenhin Jwda, ac a drawsant eu pebyll ar anheddau a gafwyd yno, ac au difrodasant hwy hyd y dydd hwn, a thrigasant yn eu lle hwynt; am fod porfa iw praidd hwynt yno.

4:41 And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the habitations that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their rooms: because there was pasture there for their flocks.

4:42 Ac ohonynt hwy, sef o feibion Simeon, yr aeth pum cant o ddynion i fynydd Seir, a Phelatia, a Nearia, a Reffaia, ac Ussiel, meibion Isi, yn ben arnynt.

4:42 And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.

4:43 Trawsant hefyd y gweddill a ddianghasai o Amalec, ac a
wladychasant yno hyd y dydd hwn.

4:43 And they smote the rest of the Amalekites that were escaped, and dwelt there unto this day.


PENNOD 5

++PENNOD 5&&&

5:1 A meibion Reuben, cyntaf-anedig Israel, (canys efe oedd gyntaf-anedig, ond am iddo halogi gwely ei dad, rhoddwyd ei enedigaethfraint ef i feibion Joseff, mab Israel; ac ni chyfrifir ei achau ef yn l yr enedigaethfraint:

5:1 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; but, forasmuch as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel: and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.

5:2 Ganys Jwda a ragorodd ar ei frodyr, ac ohono ef y daeth blaenor: ar enedigaethfraint a roddwyd i Joseff.)

5:2 For Judah prevailed above his brethren, and of him came the chief ruler; but the birthright was Joseph's:)

5:3 Meibion Reuben cyntaf-anedig Israel oedd, Hanoch, a Phalu, Hesron
a Charmi.

5:3 The sons, I say, of Reuben the firstborn of Israel were, Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.

5:4 Meibion Joel; Semaia ei fab ef, Gog ei fab yntau, Simei ei fab yntau,

5:4 The sons of Joel; Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

5:5 Micha ei fab yntau, Reaia ei fab yntau, Baal ei fab yntau,

5:5 Micah his son, Reaia his son, Baal his son,

5:6 Beera ei fab yntau, yr hwn a gaethgludodd Tilgath-pilneser brenin Asyria: hwn ydoedd dywysog ir Reubeniaid.

5:6 Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.

5:7 Ai frodyr ef yn eu teuluoedd, wrth gymryd eu hachau yn eu cenedlaethau: y pennaf oedd Jeiel, a Sechareia,

5:7 And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned, were the chief, Jeiel, and Zechariah,

5:8 A Bela mab Asas, fab Sema, fab Joel, yr hwn a gyfanheddodd yn Aroer, a hyd at Nebo, a Baalmeon.

5:8 And Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baalmeon:

5:9 Ac o du y dwyrain y preswyliodd efe, hyd. y lle yr eler ir anialwch, oddi wrth afon Ewffrates: canys eu hanifeiliaid hwynt a amlhasai yng ngwlad Gilead.

5:9 And eastward he inhabited unto the entering in of the wilderness from the river Euphrates: because their cattle were multiplied in the land of Gilead.

5:10 Ac yn nyddiau Saul y gwnaethant hwy ryfel yn erbyn yr Hagariaid, y rhai a syrthiasant trwy eu dwylo hwynt; a thrigasant yn eu pebyll hwynt, trwy holl du dwyrain Gilead.

5:10 And in the days of Saul they made war with the Hagarites, who fell by their hand: and they dwelt in their tents throughout all the east land of Gilead.

5:11 A meibion Gad a drigasant gyferbyn a hwynt yng ngwlad Basan, hyd at Salcha:

5:11 And the children of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salcah:

5:12 Joel y pennaf, a Saffam
yr ail, a Jaanai, a Saffat, yn Basan.

5:12 Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan.

5:13 Au brodyr hwynt o dŷ eu tadau oedd, Michael, a Mesulam, a Seba, a Jorai, a Jacan, a Sia, a Heber, saith.

5:13 And their brethren of the house of their fathers were, Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven.

5:14 Dyma feibion Abihail fab Huri, fab Jaroa, fab Gilead, fab Michael, fab Jesisai, fab Jahdo, fab Bus;

5:14 These are the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;

5:15 Ahi mab Abdiel, fab Guni, y pennaf o dŷ eu tadau.

5:15 Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of the house of their fathers.

5:16 A hwy a drigasant yn Gilead yn Basan, ac yn ei threfydd, ac yn holl bentrefi Saron, wrth eu terfynau.

5:16 And they dwelt in Gilead in Bashan, and in her towns, and in all the suburbs of Sharon, upon their borders.

5:17 Y rhai hyn oll a gyfrifwyd wrth eu hachau, yn nyddiau Jotham brenin Jwda, ac yn nyddiau Jeroboam brenin Israel.

5:17 All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.

5:18 Meibion Reuben, ar Gadiaid, a hanner llwyth Manasse, o wŷr nerthol, dynion yn dwyn tarian a chleddyf, ac yn tynnu bwa, ac wedi eu dysgu i ryfel, oedd bedair mil a deugain a saith cant a thrigain, yn myned allan i ryfel.

5:18 The sons of Reuben, and the Gadites, and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were four and forty thousand seven hundred and threescore, that went out to the war.

5:19 A hwy a wnaethant ryfel yn erbyn yr Hagariaid, a Jetur, a Neffis, a Nodab.

5:19 And they made war with the Hagarites, with Jetur, and Nephish, and Nodab.

5:20 A chynorthwywyd hwynt yn erbyn y rhai hynny, a rhoddwyd yr Hagariaid iw dwylo hwynt, a chwbl ar a ydoedd gyda hwynt: canys llefasant ar DDUW yn y rhyfel, ac efe a wrandawodd aarynt, oherwydd iddynt obeithio ynddo.

5:20 And they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them: for they cried to God in the battle, and he was entreated of them; because they put their trust in him.

5:21 A hwy a gaethgludasant eu hanifeiliaid hwynt; ou camelod hwynt ddengmil a deugain, ac o ddefaid ddeucant a deg a deugain o filoedd, ac o asynnod ddwy fil, ac o ddynion gan mil.

5:21 And they took away their cattle; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men an hundred thousand.

5:22 Canys llawer yn archolledig a fuant feirw, am fod y rhyfel oddi wrth DDUW; a hwy a drigasant yn eu lle hwynt hyd y caethiwed.

5:22 For there fell down many slain, because the war was of God. And they dwelt in their steads until the captivity.

5:23 A meibion hanner llwyth Manasse a drigasant yn y tir: o Basan hyd Baal-hermon, a Senir, a mynydd Hermon, yr aethant hwy yn aml.

5:23 And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baalhermon and Senir, and unto mount Hermon.

5:24 Y rhai hyn hefyd oedd bennau tŷ eu tadau, sef Effer, ac Isi, ac Eliel, ac Asriel, a Jeremeia, a Hodafia, a Jadiel, gwŷr cedyrn o nerth, gwŷr enwog, a phennau tŷ eu tadau.

5:24 And these were the heads of the house of their fathers, even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, and heads of the house of their fathers.

5:25 A hwy a droseddasant yn erbyn Duw eu tadau, ac a buteiniasant ar l duwiau pobl y wlad, y rhai a ddinistriasai Duw ou blaen hwynt.

5:25 And they transgressed against the God of their fathers, and went a whoring after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them.

5:26 A Duw Israel a anogodd ysbryd Pul brenin Asyria, ac ysbryd Tilgath-pilneser brenin Asyria, ac au caethgludodd hwynt, sef y Reubeniaid, ar Gadiaid, a hanner llwyth Manasse, ac au dug hwynt i Hala, a Habor, a Hara, ac i afon Gosan, hyd y dydd hwn.

5:26 And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.


PENNOD 6

++PENNOD 6&&&

6:1 MEIBION Lefi; Gerson, Cohath, a Merari.

6:1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

6:2 A meibion Cohath; Amram, Ishar, a Hebron, ac Ussiel.

6:2 And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.

6:3 A phlant Amram; Aaron, Moses, a Miriam: a meibion Aaron, Nadab ac Abihu, Eleasar ac Ithamar.

6:3 And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

6:4 Eleasar a genhedlodd Phinees a genhedlodd Abisua,

6:4 Eleazar begat Phinehas, Phinehas begat Abishua,

6:5 Ac Abisua a genhedlodd Bucci, a Bucci a genhedlodd Ussi,

6:5 And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi,

6:6 Ac Ussi a genhedlodd Seraheia, a Seraheia a genhedlodd Meraioth.

6:6 And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth,

6:7 Meraioth a genhedlodd Amareia, ac Amareia a genhedlodd Ahitub,

6:7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,


6:8 Ac Ahitub a genhedlodd Sadoc,
a Sadoc a genhedlodd Ahimaas,

6:8 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Ahimaaz,

6:9 Ac Ahimaas a genhedlodd Asareia, ac Asareia a genhedlodd Johanan,

6:9 And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan,

6:10 A Johanan a genhedlodd Asareias (hwn oedd yn offeiriad yn y tŷ a adeiladodd Solomon yn Jerwsalem:)

6:10 And Johanan begat Azariah, (he it is that executed the priest's office in the temple that Solomon built in Jerusalem:)

6:11 Ac Asareia a genhedlodd Amareia, ac Amareia a genhedlodd Ahitub,

6:11 And Azariah begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,

6:12 Ac Ahitub a genhedlodd Sadoc,
a Sadoc a genhedlodd Salum,

6:12 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Shallum,

6:13 A Salum a genhedlodd Hiloeia, a Hiloeia a genhedlodd Asareia, .

6:13 And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah,

6:14 Ac Asareia a genhedlodd Seraia, a Seraia a genhedlodd Jehosadac:

6:14 And Azariah begat Seraiah, and Seraiah begat Jehozadak,

6:15 A Jehosadac a ymadawodd, pan gaethgludodd yr ARGLWYDD Jwda a Jerwsalem trwy law Nebuchodonosor.

6:15 And Jehozadak went into captivity, when the LORD carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.

6:16 Meibion Lefi; Gersom, Cohath, a Merari. .

6:16 The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari.

6:17 A dyma enwau meibion Gersem, Libni, a Simei.

6:17 And these be the names of the sons of Gershom; Libni, and Shimei.

6:18 A meibion Cohath; Amrani, ac Ishar, a Hebron, ac Ussiel.

6:18 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.

6:19 Meibion Merari; Mahli, a Musi. A dyma dylwyth y Lefiaid, yn l eu tadau.

6:19 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. And these are the families of the Levites according to their fathers.

6:20 I Gersom; Libni ei fab, Jahath ei fab yntau, Simma ei fab yntau,

6:20 Of Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,

6:21 Joa ei fab yntau, Ido ei fab yntau, Sera ei fab yntau, a Jeaterai ei fab yntau.

6:21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son.

6:22 Meibion Cohath; Aminadab ei fab ef, Cora ei fab yntau, Assir ei fab yntau,

6:22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,

6:23 Elcana ei fab yntau, ac Ebiasaff ei fab yntau, ac Assir ei fab yntau,

6:23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,

6:24 Tahath ei fab yntau, Uriel ei fab yntau, Usseia ei fab yntau, a Saul ei fab yntau.

6:24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.

6:25 A meibion Elcana; Amasai, ac Ahimoth.

6:25 And the sons of Elkanah; Amasai, and Ahimoth.

6:26 Elcana: meibion Elcana; Soffai ei fab ef, a Nahath ei fab yntau.

6:26 As for Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son,

6:27 Eliab ei fab yntau, Jeroham ei fab yntau, Elcana ei fab yntau.

6:27 Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.

6:28 A meibion Samuel; y cyntaf-anedig, Fasni, yna Abeia.

6:28 And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah.

6:29 Meibion Merari; Mahli, Libni ei fab yntau, Simei ei fab yntau, Ussa ei fab yntau,

6:29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son,

6:30 Simea ei fab yntau, Haggia ei fab yntau, Asaia ei fab yntau.,

6:30 Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.

6:31 Y rhai hyn a osododd Dafydd yn gantorion yn nhŷ yr ARGLWYDD, ar l gorffwys or arch.

6:31 And these are they whom David set over the service of song in the house of the LORD, after that the ark had rest.

6:32 A hwy a fuant weinidogion mewn cerdd o flaen tabernacl pabell y cyfarfod, nes adeiladu o Solomon dŷ yr ARGLWYDD yn Jerwsalem: a hwy a safasant wrth eu defod yn eu gwasanaeth.

6:32 And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem: and then they waited on their office according to their order.

6:33 A dyma y rhai a weiniasant, au meibion hefyd: o feibion y Cohathiaid; Heman y cantor, mab Joel, fab Semuel,

6:33 And these are they that waited with their children. Of the sons of the Kohathites: Heman a singer, the son of Joel, the son of Shemuel,

6:34 Fab Elcana, fab Jeroham, fab Eliel, fab Toa,

6:34 The son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,

6:35 Fab Suff, fab Elcana, fafc Mahath, fab Amasai,

6:35 The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,

6:36 Fab Elcana, fab Joel, fab Asareia, fab Seffaneia,

6:36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,

6:37 Fab Tahath, fab Assir, fab Ebiasaff, fab Cora,

6:37 The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,

6:38 Fab Ishar, fab Cohath, fab Lefi, fab Israel. .

6:38 The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.

6:39 Ai frawd Asaff, yr hwn oedd yn sefyll ar ei law ddeau, sef Asaff mab Beracheia, fab Simea,

6:39 And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,

6:40 Fab Michael, fab Baaseia, fab Malcheia,

6:40 The son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah,


6:41 Fab Ethni, fab Sera, fab Adaia,

6:41 The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,

6:42 Fab Ethan, fab Sirnma
fab Simei,

6:42 The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,

6:43 Fab Jahath, fab Gersom, fab Lefi.

6:43 The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.

6:44 Au brodyr hwynt, meibion Merari, oedd ar y llaw aswy: Ethan mab Cisi, fab Abdi, fab Maluc,

6:44 And their brethren the sons of Merari stood on the left hand: Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,

6:45 Fab Hasabeia, fab Amaseia, fab Hilceia,

6:45 The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,

6:46 Fab Amsi, fab Bani, fab Samer,

6:46 The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,

6:47 Fab Mahli, fab Musi, fab Merari, fab Lefi.

6:47 The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.

6:48 Au brodyr hwynt y Lefiaid oedd gwedi eu rhoddi ar holl wasanaeth tabernacl tŷ DDUW.

6:48 Their brethren also the Levites were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God.

6:49 Ond Aaron ai feibion a aberthasant ar allor y poethoffrwm, ac ar allor yr arogl-darth, i gyflawni holl wasanaeth y cysegr sancteiddiolaf, ac i wneuthur cymod dros Israel, yn l yr hyn oll a o orchmynasai Moses gwas Duw.

6:49 But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering, and on the altar of incense, and were appointed for all the work of the place most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.

6:50 Dyma hefyd feibion Aaron; Eleasar Simeon, ac o lwyth meibion Benjamin, y ei fab ef, Phinees ei fab yntau, Abisua ei fab yntau,

6:50 And these are the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,


6:51 Bucci ei fab yntau, Ussi ei fab, yntau, Seraheia ei fab yntau,

6:51 Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,

6:52 Meraioth ei fab yntau, Amareia ei
fab yntau, Ahitub ei fab yntau,

6:52 Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,

6:53 Sadoc ei fab yntau, Ahimaas ei fab yntau.

6:53 Zadok his son, Ahimaaz his son.

6:54 A dyma eu trigleoedd hwynt yn l eu palasau, yn eu terfynau; sef meibion Aaron, o dylwyth y Cohathiaid: oblegid o eiddynt hwy ydoedd y rhan hon.

6:54 Now these are their dwelling places throughout their castles in their coasts, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites: for theirs was the lot.

6:55 A rhoddasant iddynt Hebron yng ngwlad Jwda, ai meysydd pentrefol oi hamgylch.

6:55 And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it.

6:56 Ond meysydd y ddinas, ai phentrefi, a roddasant hwy i Caleb mab Jeffunne.

6:56 But the fields of the city, and the villages thereof, they gave to Caleb the son of Jephunneh.

6:57 Ac i feibion Aaron y rhoddasant hwy ddinasoedd Jwda, sef Hebron, y ddinas noddfa, a Libna ai meysydd pentrefol, pentrefol, a Jattir ac Estemoa, au meysydd pentrefol,

6:57 And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely, Hebron, the city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir, and Eshtemoa, with their suburbs,


6:58 A Hilen ai meysydd pentrefol, a meysydd pentrefol, a Debir ai meysydd pentrefol,

6:58 And Hilen with her suburbs, Debir with her suburbs,

6:59 Ac Asan ai meysydd pentrefol, a Bethsemes ai meysydd pentrefol:

6:59 And Ashan with her suburbs, and Bethshemesh with her suburbs:

6:60 Ac o lwyth Benjamin; Geba ai meysydd meysydd pentrefol, ac Alemeth ai meysydd pentrefol, ac Anathoth ai meysydd pentrefol: eu holl ddinasoedd hwynt trwy eu teuluoedd oedd dair dinas ar ddeg.

6:60 And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.

6:61 Ac ir rhan arall o feibion Cohath o deulu y llwyth hwnnw, y rhoddwyd or hanner llwyth, sef hanner Manasse, ddeg dinas wrth goelbren.

6:61 And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities.

6:62 Rhoddasant hefyd i feibion Gersom y trwy eu teuluoedd, o lwyth Issachar, ac o lwyth Aser, ac o lwyth Nafftali, ac lwyth Manasse yn Basan, dair ar ddeg o ddinasoedd.

6:62 And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.

6:63 I feibion Merari trwy eu teuluoedd, o lwyth Reuben, ac o lwyth Gad, ac o lwyth Sabulon, y rhoddasant trwy goelbren ddeuddeg o ddinasoedd.

6:63 Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.

6:64 A meibion Israel a roddasant ir Lefiaid y dinasoedd hyn au meysydd pentrefol.

6:64 And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs.

6:65 A hwy a roddasant trwy goelbren, o lwyth meibion Jwda, ac o lwyth meibion Simeon, ac o lwyth meibion Benjamin, y dinasoedd hyn, y rhai a alwasant hwy ar eu henwau hwynt.

6:65 And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by their names.

6:66 Ir rhai oedd o deuluoedd meibion Cohath, yr ydoedd dinasoedd eu terfyn, o lwyth Effraim

6:66 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim.

6:67 A hwy a roddasant iddynt hwy ddinasoedd noddfa, sef Sichem ai meysydd pentrefol, ym mynydd Effraim; Geser hefyd ai meysydd pentrefol,

6:67 And they gave unto them, of the cities of refuge, Shechem in mount Ephraim with her suburbs; they gave also Gezer with her suburbs,

6:68 Jocmeam hefyd ai meysydd pentrefol, a Beth-horon ai meysydd pentrefol,

6:68 And Jokmeam with her suburbs, and Bethhoron with her suburbs,

6:69 Ac Ajalon ai meysydd pentrefol, a Gath-rimmon ai meysydd pentrefol.

6:69 And Aijalon with her suburbs, and Gathrimmon with her suburbs:

6:70 Ac o hanner llwyth Manasse; Aner ai meysydd pentrefol, a Bileam ai meysydd pentrefol, i deulu y rhai oedd yng ngweddill o feibion Cohath.

6:70 And out of the half tribe of Manasseh; Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath.

6:71 I feibion Gersom o deulu hanner hwy llwyth Manasse y rhoddwyd, Golan yn Basan ai meysydd pentrefol, Astaroth
hefyd ai meysydd pentrefol.

6:71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:

6:72 Ac o lwyth Issachar; Cedes ai meysydd pentrefol, Daberath ai meysydd pentrefol,

6:72 And out of the tribe of Issachar; Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs,

6:73 Ramoth hefyd ai meysydd pentrefol, ac Anem ai meysydd pentrefol.

6:73 And Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs:

6: 74 Ac o lwyth Aser; Masal ai meysydd pentrefol, ac Abdon ai meysydd pentrefol,

6:74 And out of the tribe of Asher; Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs,

6:75 Hucoc hefyd ai meysydd pentrefol a Rehob ai meysydd pentrefol.

6:75 And Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs:

6:76 Ac o lwyth Nafftali; Cedes yn Galilea ai meysydd pentrefol, Hammon hefyd ai meysydd pentrefol, a Chiriathaim ai meysydd pentrefol.

6:76 And out of the tribe of Naphtali; Kedesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjathaim with her suburbs.

6:77 Ir rhan arall o feibion Merari rhoddwyd o lwyth Sabulon, Rimmon ai meysydd pentrefol, a Thabor ai meysydd pentrefol.

6:77 Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs:

6:78 Ac am yr Iorddonen a Jericho, sef du dwyrain yr Iorddonen, y rhoddwyd o Reuben, Beser yn yr anialwch ai meysydd pentrefol, Jasa hefyd ai meysydd pentrefol, .

6:78 And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,

6:79 Cedemoth hefyd ai meysydd pentrefol., a Meffaath ai meysydd pentrefol.

6:79 Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs:

6:80 Ac o lwyth Gad, Ramoth yn Gilead ai meysydd pentrefol, Mahanaim hefyd ai meysydd pentrefol,

6:80 And out of the tribe of Gad; Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs,

6:81 Hesbon hefyd ai meysydd pentrefol, a Jaser ai meysydd pentrefol.

6:81 And Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.


PENNOD 7

++PENNOD 7&&&

7:1 A MEIBION Issachar oedd. Tola, a Phua, Jasub, a Simron, pedwar.

7:1 Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimrom, four.

7:2 A meibion Tola; Ussi, a Reffaia, a Jeriel, a Jahmai, a Jibsam, a Semuel, penaethiaid ar dŷ eu tadau: o Tola yr ydoedd gwŷr cedyrn o nerth yn eu cenedlaethau; eu rhif yn nyddiau Dafydd oedd ddwy fil ar hugain a chwe chant.

7:2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred.

7:3 A meibion Ussi; Israha: a meibion Israha; Michael, ac Obadeia, a Joel,
Isia, pump: yn benaethiaid oll.

7:3 And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men.

7:4 A chyda hwynt yn eu cenedlaethau, ac yn l tŷ eu tadau, yr ydoedd byddinoedd
milwyr i ryfel, un fil ar bymtheg ar hugain: canys llawer oedd ganddynt o wragedd a meibion.

7:4 And with them, by their generations, after the house of their fathers, were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men: for they had many wives and sons.


7:5 Au brodyr cedyrn o nerth, o holl deuluoedd Issachar, a gyfrifwyd wrth eu hachau, yn saith mil a phedwar ugain mil oll.

7:5 And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by their genealogies fourscore and seven thousand.

7:6 A meibion Benjamin oedd, Bela, a
Becher, a Jediael, tri.

7:6 The sons of Benjamin; Bela, and Becher, and Jediael, three.

7:7 A meibion Bela; Esbon, ac Ussi, ac Ussiel, a Jerimoth, ac Iri; pump o bennau tŷ eu tadau, cedyrn o nerth, a gyfrifwyd. wrth eu hachau, yn ddwy fil ar hugain a-phedwar ar ddeg ar hugain.

7:7 And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of their fathers, mighty men of valour; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.

7:8 A meibion Becher oedd, Semira, a Joas, ac Elieser, ac Elioenai, ac Omri, a Jerimoth, ac Abeia, ac Anathoth, ac Alemeth; y rhai hyn oll oedd feibion Becher.

7:8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.

7:9 A hwy a rifwyd wrth eu hachau, yn l eu cenedlaethau, yn bennau tŷ eu tadau, yn gedyrn o nerth, yn ugain mil a dau cant.

7:9 And the number of them, after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valour, was twenty thousand and two hundred.

7:10 A meibion Jediael; Bilhan: a meibion Bilhan; Jeus, a Benjamin, ac Ehud, a Chenaana, a Sethan, a Tharsis, ac Ahisahar.

7:10 The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.

7:11 Y rhai hyn oll oedd feibion Jediael; yn bennau eu tadau, yn gedyrn o nerth, yn myned allan mewn llu i ryfel, yn
ddwy fil ar bymtheg a deucant.

7:11 All these the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, were seventeen thousand and two hundred soldiers, fit to go out for war and battle.

7:12 Suppim hefyd, a Huppim, meibion Ir; Husim, meibion Aher.

7:12 Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher.

7:13 Meibion Nafftali; Jasiel, a Guni, a Geser, a Salum, meibion Bilha.

7:13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

7:14 Meibion Manasse; Asriel, yr hwn, a ymddg ei wraig: (ond ei ordderchwraig o Syria a ymddg Machir tad Gilead:

7:14 The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: (but his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead:

7:15 A Machir a gymerodd yn wraig chwaer Huppim a Suppim, ac enw eu chwaer hwynt oedd Maacha:) ac enw yr ail fab Salflaad: ac i Salffaad yr oedd merched.

7:15 And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.

7:16 A Maacha gwraig Machir a ymddg fab, a hi a alwodd ei enw ef Peres, ac enw ei frawd ef Seres, ai feibion ef oedd Ulam a Racem.

7:16 And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

7:17 A meibion Ulam; Bedan. Dyma feibion Gilead fab Machir, fab Manasse.

7:17 And the sons of Ulam; Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.

7:18 A Hammolecheth ei chwaer ef a ymddg Isod, ac Abieser, a Mahala.

7:18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.

7:19 A meibion Semida oedd, Ahan, Sechem, a Lichi, ac Aniham.

7:19 And the sons of Shemidah were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

7:20 A meibion Effraim; Suthela,
a Bered ei fab ef, a Thahath ei fab yntau, ac Elada ei fab yntau, a Thahath ei fab yntau,

7:20 And the sons of Ephraim; Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,

7:21 A Sabad ei fab yntau, a Suthela ei fab yntau, ac Eser, ac Elead: a dynion Gath y rhai a anwyd yn y tir, au lladdodd hwynt, oherwydd dyfod ohonynt i waered i ddwyn en hanifeiliaid hwynt.

7:21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in that land slew, because they came down to take away their cattle.

7:22 Ac Effraim eu tad a alarodd ddyddiau lawer; ai frodyr a ddaethant iw gysuro ef.

7:22 And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.

7:23 A phan aeth efe at ei wraig, hi a feichiogodd, ac a esgorodd ar fab; ac efe a alwodd ei enw ef Bereia, am fod drygfyd yn ei dŷ ef.

7:23 And when he went in to his wife, she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.

7:24 (Seera hefyd oedd ei ferch ef, a hi a adeiladodd Beth-horon yr isaf, ar uchaf hefyd, ac Ussensera.)

7:24 (And his daughter was Sherah, who built Bethhoron the nether, and the upper, and Uzzensherah.)

7:25 A Reffa oedd ei fab ef, a Reseff, a Thela ei fab yntau, a Thahan ei fab yntau,

7:25 And Rephah was his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,

7:26 Laadan ei fab yntau, Ammihud ei fab yntau, Elisama ei fab yntau,

7:26 Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

7:27 Nun ei fab yntau, Josua ei fab yntau.

7:27 Non his son, Jehoshuah his son.

7:28 Au meddiant au cyfanheddau oedd
Bethel ai phentrefi, ac o du y dwyrain Naaran, ac o du y gorllewin Geser ai phentrefi; a Sichem ai phentrefi, hyd Gasa ai phentrefi:

7:28 And their possessions and habitations were, Bethel and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Gaza and the towns thereof:

7:29 Ac ar derfynau meibion Manasse, Beth-sean ai phentrefi, Taanach ai phentrefi, Megido ai phentrefi. Dor ai phentrefi. Meibion Joseff mab Israel a drigasant yn y rhai hyn.

7:29 And by the borders of the children of Manasseh, Bethshean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

7:30 Meibion Aser; Imna, ac Isua, ac Isuai, a Bereia, a Sera eu chwaer hwynt.

7:30 The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister.

7:31 A meibion Bereia; Heber, a Malchiel, hwn yw tad Birsafith.

7:31 And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith.

7:32 A Heber a genhedlodd Jaffiet, a Somer, a Hotham, a Sua eu chwaer hwynt.

7:32 And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

7:33 A meibion Jafflet; Pasaeh, a Bimhal, ac Asuath. Dyma feibion Jafflet.

7:33 And the sons of Japhlet; Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.

7:34 A meibion Samer
Ahi, a Roga, Jehubba, ac Aram.

7:34 And the sons of Shamer; Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.

7:35 A meibion ei frawd ef Helem; Soffa, ac Imna, a Seles, ac Amal.

7:35 And the sons of his brother Helem; Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.

7:36 Meibion Soffa; Sua, a Harneffer, a Sual, a Beri, ac Imra,

7:36 The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,

7:37 Beser, a Hod, a Samma, a Silsa, ac Ithran, a Beera.

7:37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.

7:38 A meibion Jether; Jeffunne, Pispa hefyd, ac Ara.

7:38 And the sons of Jether; Jephunneh, and Pispah, and Ara.

7:39 A meibion Ula; Ara, a Haniel, a Resia.

7:39 And the sons of Ulla; Arah, and Haniel, and Rezia.

7:40 Y rhai hyn oll oedd feibion Asar, pennau eu cenedl, yn ddewis wŷr o nerth, yn bennau-captainiaid. Ar cyfrif trwy eu hachau o wŷr i ryfel, oedd chwe mil ar hugain o wŷr.


7:40 All these were the children of Asher, heads of their father's house, choice and mighty men of valour, chief of the princes. And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was twenty and six thousand men.

PENNOD 8


++PENNOD 8&&&

1 BENJAMIN hefyd a genhedlodd Bela -Li ei gyntaf-anedig, Asbel yr ail, ac Ahara y trydydd,


8:1 Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,

2 a Noha y pedwerydd, a Rafla y pumed.


8:2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

3 A meibion Bela oedd, Adar, a Gera, ac Abihud,

8:3 And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,

4 Ac Abisua, a Naaman, ac Ahoa


8:4 And Abishua, and Naaman, and Ahoah,

5 A Gera, a Seffuffan, a Huram. Dyma hefyd feibion Ehud; dyma hwynt pennau-cenedl preswylwyr Geba

8:5 And Gera, and Shephuphan, and Huram.

a fawy au mudasant hwynt i Manahath;


8:6 And these are the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:

7 Naaman hefyd, ac Ama, a Gera, efe au symudodd hwynt, ac a genhedlodd Ussa, ac Ahihud.


8:7 And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.

8 Cenhedlodd hefyd Saharaim yng agwlad Moab, gwedi eu gollwng hwynt ymaith: Husim a Baara oedd ei wragedd.


8:8 And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

9 Ac efe a genhedlodd o Hodes ei wraig, Jpbab, a Sibia, a Mesa, a Malcham, to


8:9 And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,

10 A Jeus, a Sabia, a Mirma. Dyma ei ftSbion ef, pennau-cenedl.

8:10 And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.

11 Ac o Husim efe a genhedlodd Ahitub ac Elpaal.

8:11 And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.

12 A meibion Elpaal oedd, Eber, a Misam, a Samed, yr hwn a adeiladodd Ono, a Lod ai phentrefi. J38:12 The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:

13 Bereia hefyd, a Sema oedd benaau-cenedl preswylwyr Ajalon; y rhai a ymlidiasant drigolion Gath.

8:13 Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:

14 Ahio hefyd, Sasac, a Jeremoth,


8:14 And Ahio, Shashak, and Jeremoth,

15 Sebadeia hefyd, ac Arad, ac Ader,

8:15 And Zebadiah, and Arad, and Ader,

16 Michael hefyd, ac Ispa, a Joha, meibion Bereia;

8:16 And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;

17 Sebadeia hefyd, a Mesulam, a Heseci, a Heber,


8:17 And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,

18 Ismerai hefyd, a JesUa, a Jobab, meibion Elpaal;


8:18 Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;

19 Jacim hefyd, a Sichri, a Sabdi,


8:19 And Jakim, and Zichri, and Zabdi,

20 Elienai hefyd, a Silthai, ac Eliel,


8:20 And Elienai, and Zilthai, and Eliel,

21 Adaia hefyd, a Beraia, a Simratfa, meibion Simhi;


8:21 And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;

22 I span hefyd, a Heber, ac Eliel,


8:22 And Ishpan, and Heber, and Eliel,

23 Abdon hefyd, a Sichri, a Hanan,


8:23 And Abdon, and Zichri, and Hanan,

24 Hananeia hefyd, ac Elam, ac Antotftr eia,


8:24 And Hananiah, and Elam, and Antothijah,

25 Iffedeia hefydy a Phenuel, meibion Sasac;


8:25 And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;

26 Samserai hefyd, a Sehareia, ac Athaleia,


8:26 And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

27 Jareseia hefyd, ac Eleia, a Sichri, meibion Jeroham.


8:27 And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.

28 Y rhai hyn oeddbennau-cenedl, sef penaethiaid ar eu cenedlaethau. Y rhai hyn a gyfaneddasant yn Jerwsalem.


8:28 These were heads of the fathers, by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.

29 Yn Gibeon hefyd y preswyliodd tad Gibeon, ac enw ei wraig ef oedd Maacha.


8:29 And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife's name was Maachah:

30 Ac Abdon ei fab cyntaf-anedig ef, Sur hefyd, a Chis, a Baal, a Nadab,


8:30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

31 Gedor hefyd, ac Ahio, a Sacher.


8:31 And Gedor, and Ahio, and Zacher.

32 Micloth hefyd a genhedlodd Simea: y rhai hyn hefyd, ar gyfer eu brodyr,

a breswyliasant yn Jerwsalem gydau brodyr.


8:32 And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.

33 Ner hefyd a genhedlodd Cis, a Chis a genhedlodd Saul, a Saul a genhedlodd Jonathan, a Maldsua, ac Abina-dab, ac Esbaal.


8:33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

34 A mab Jonathan oedd Meribbaal; a Meribbaal a genhedlodd Micha.


8:34 And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begat Micah.

35 A meibion Micha; Pithon, a Melech, a Tharea, ac Ahas.


8:35 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

36 Ac Ahas a genhedlodd Jehoada, a Jehoada a genhedlodd Alemeth, ac Asmafeth, a Simri: a Simri a genhedlodd Mosa,


8:36 And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,

37 A Mosa a genhedlodd Binea: Raffa oedd ei fab ef, Eleasa ei fab yntau, Asel ei fab yntau.


8:37 And Moza begat Binea: Rapha was his son, Eleasah his son, Azel his son:

38 Ac i Asel y bu chwech o feibion, a dyma eu henwau hwynt, Asricam, Bocheru, ac Ismael, a Seareia, ac Obadeia, a Hanan. Y rhai hyn oll oedd feibion Asel.


8:38 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

39 A meibion Esec ei frawd ef oedd, Ulam ei gyntaf-anedig ef, Jehus yr ail, ac Elifielet y trydydd.


8:39 And the sons of Eshek his brother were, Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.

40 A meibion Ulam oedd ddynion cedyrn o nerth, yn saethyddion, ac yn aml eu meibion au hwyrion, sef cant a deg a deugain. Y rhai hyn oll oedd o feibion Benjamin.


8:40 And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.

PENNOD 9


++PENNOD 9&&&

1 A HOLL Israel a rifwyd wrth eu hachau, ac wele hwynt yn ysgrifenedig yn llyfr brenhinoedd Israel a Jwda; a hwy a gaethgludwyd i Babilon am eu camwedd.


9:1 So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.

2 Y trigolion cyntaf hefyd y rhai oedd yn eu hetifeddiaeth yn eu dinasoedd oedd, yr Israeliaid, yr offeiriaid, y Lefiaid, ar Nethiniaid.


9:2 Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were, the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims.

3 Ac yn Jerwsalem y trigodd rhai o feibion Jwda, ac o feibion Benjamin, ac o feibion Effraim, a Manasse:


9:3 And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh;

4 Uthai mab Ammihud, fab Omri, fab Imri, fab Bani, o feibion Phares fab Jwda.


9:4 Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.

5 Ac or Siloniaid; Asaia y cyntaf-anedig, ai feibion.


9:5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.

6 Ac o feibion Sera; Jeuel, au brodyr, chwe chant a deg a phedwar ugain.


9:6 And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.

7 Ac o feibion Benjamin, Salu mab Mesulam, fab Hodafia, fab Hasenua,


9:7 And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah,

8 Ibneia hefyd mab Jerohana, ac Ela mab Ussi, fab Michri, a Mesulam mab Seffatia, fab Reuel, fab Ibnija;


9:8 And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;

9 Au brodyr yn l eu cenedlaethau naw cant a deg a deugain a chwech. Y dynion hyn oll oedd bennau-cenedl ar dy eu tadau

9:9 And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.

10 Ac or offeiriaid; Jedaia, a Je-hoiarib, a Jachin,


9:10 And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,

11 Asareia hefyd mab Hiloeia, fab Mesulam, fab Sadoc, fab Meraioth, fab Ahitub, tywysog t DDUW;

9:11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;

12 Adaia hefyd mab Jeroham, fab Passur, fab Maloeia; a Maasia, mab Adiel, fab Jasera, fab Mesulam, fab Mesilemith, fab Immer.


9:12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;

13 Au brodyr, pennaf ar dy eu tadau, yn fil a saith gant a thrigain; yn wŷr galluog o nerth i waith gwasanaeth tŷ DDUW.


9:13 And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.

14 Ac or Lefiaid; Semaia mab Hassub, fab Asricam, fab Hasabeia, o feibion Merari,


9:14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;

15 Bacbaccar hefyd, Heres, a Galal, a Mataneia mab Micha, fab Sichri, fab Asaff;


9:15 And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;

16 Obadeia hefyd mab Semaia, fab Galal, fab Jeduthun; a Berecheia mab Asa, fab Elcana, yr hwn a drigodd yn nhrefydd y Netoffathiaid.


9:16 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.

17 Y porthorion hefyd oedd, Salum, ac Accub, a Thalmon, ac Ahiman, au brodyr; Salum ydoedd bennaf;


9:17 And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief;

18 A hyd yn hyn ym mhorth y brenin o du y dwyrain. Y rhai hyn o finteioedd meibion Left oedd borthorion.


9:18 Who hitherto waited in the king's gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi.

19 Salum hefyd mab Core, fab Ebiasaff, fab Cora, ar Corahiaid ei frodyr ef o dylwyth ei dad, oedd ar waith y weinidogaeth, yn cadw pyrth y babell: au tadau hwynt ar lu yr ARGLWYDD, oedd yn cadw y ddyfodfa i mewn.


9:19 And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the LORD, were keepers of the entry.

20 Phinees hefyd mab Eleasar a fuasai dywysog arnynt hwy or blaen: ar ARGLWYDD ydoedd gydag ef.


9:20 And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and the LORD was with him.

21 Sechareia mab Meselemia ydoedd borthor drws pabell y cyfarfod.


9:21 And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation.

22 Hwynt oll y rhai a etholasid yn, I borthorion wrth y rhiniogau, oedd ddau cant a deuddeg. Hwynt-hwy yn eu trefydd a rifwyd wrth eu hachau; gosodasai Dafydd a Samuel y gweledydd y rhai hynny yn eu swydd.9:22 All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.

23 Felly hwynt au meibion a safent wrth byrth tŷ yr ARGLWYDD, sef tŷ y babell, i wylied wrth wyliadwriaethau.


9:23 So they and their children had the oversight of the gates of the house of the LORD, namely, the house of the tabernacle, by wards.

24 Y porthorion oedd ar bedwar o fannau, dwyrain, gorllewin, gogledd, a deau.


9:24 In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.

25 Au brodyr, y rhai oedd yn eu trefydd, oedd i ddyfod ar y seithfed dydd, o amser i amser, gyda hwynt.


9:25 And their brethren, which were in their villages, were to come after seven days from time to time with them.

26 Canys dan lywodraeth y Lefiaid hyn, y pedwar pen porthor, yr oedd yr ystafelloedd a thrysorau tŷ DDUW.


9:26 For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.

27 Ac o amgylch tŷ DDUW y lletyent hwy, canys arnynt hwy yr oedd yr oruch-wyliaeth, ac arnynt hwy hefyd yr oedd ei agoryd o fore i fore.

9:27 And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.

28 Ac ohonynt hwy yr oedd golygwyr ar lestri y weinidogaeth, ac mewn rhif y dygent hwynt i mewn, ac mewn rhif y dygent hwynt allan.


9:28 And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.

29 A rhai ohonynt hefyd oedd wedi eu gosod ar y llestri, ac ar holl ddodrefn y cysegr, ac ar y peilliaid, ar gwin, ar olew, ar thus, ar aroglau peraidd.


9:29 Some of them also were appointed to oversee the vessels and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.

30 Rhai hefyd o feibion yr offeiriaid oedd yn gwneuthur ennaint or aroglau peraidd.


9:30 And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.

31 A Matitheia, un or Lefiaid, yr hwn oedd gyntaf-anedig Salum y Corahiad, ydoedd mewn swydd ar waith y radell.


9:31 And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.

32 Ac eraill o feibion y Cohathiaid eu brodyr hwynt, oedd ar y bara gosod, iw ddarparu bob Saboth.


9:32 And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the showbread, to prepare it every sabbath.

33 A dyma y cantorion, pennau-cenedl y Lefiaid, y rhai oedd mewn ystafelloedd yn ysgyfala; oherwydd arnynt yr oedd y gwaith hwnnw ddydd a nos.


9:33 And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.

34 Dyma bennau-cenedl y Lefiaid, pennau trwy eu cenedlaethau: hwy a drigent yn Jerwsalem.


9:34 These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.

35 Ac yn Gibeon y trigodd tad Gibeon, Jehiel; ac enw ei wraig ef oedd Maacha:


9:35 And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife's name was Maachah:

36 Ai fab cyntaf-anedig efoedd Abdon, yna Sur, a Chis, a Baal, a Ner, a Nadab,


9:36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,

37 A Gedor, ac Ahio, a Sechareia a Micloth.9:37 And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.

38 A Micloth a genhedlodd Simeam: a hwythau hefyd, ar gyfer eu brodyr, a drigasant yn Jerwsalem gydau brodyr.


9:38 And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.

39 Ner hefyd a genhedlodd Cis, a Chis a genhedlodd Saul, a Saul a genhedlodd Jonathan, a Malcisua, ac Abinadab, ac Esbaal.


9:39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

40 A mab Jonathan oedd Meribbaal; a Meribaal a genhedlodd Micha.


9:40 And the son of Jonathan was Meribbaal: and Meribbaal begat Micah.

41 A meibion Micha oedd, Pithon, a Melech, a Tharea, ac Ahas.9:41 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.

42 Ac Ahas a genhedlodd Jara, a Jara a genhedlodd Alemeth, ac Asmafeth, a Simri; a Simri hefyd a genhedlodd Mosa:


9:42 And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;

43 A Mosa a genhedlodd Binea; a Reffaia oedd ei fab ef, Elasa ei fab yntau, Asel ei fab yntau.


9:43 And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.

44 Ac i Asel yr ydoedd chwech o feibion, a dyma eu henwau hwynt; Asricam, Bocheru, ac Ismael, a Seareia, ac Obadeia, a Hanan. Dyma feibion Asel.


9:44 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel.

PENNOD 10


++PENNOD 10&&&

1 AR Philistiaid a ryfelasant yn erbyn Israel, a ffodd gwŷr Israel o flaen y Philistiaid, ac a gwympasant yn archolledig ym mynydd Gilboa.


10:1 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.

2 Ar Philistiaid a erlidiasant ar l Saul, ac ar l ei feibion: ar Philistiaid a laddasant Jonathan, ac Abinadab, a Malcisua, meibion Saul.


10:2 And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, the sons of Saul.

3 Ar rhyfel a drymhaodd yn erbyn Saul, ar perchen Bwu ai cawsant ef, ac efe a archollwyd gan y saethyddion.


10:3 And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was wounded of the archers.

4 Yna y dywedodd Saul wrth yr hwn oedd yn dwyn ei arfau ef, Tyn dy gleddyf, a gwan fi ag ef, rhag dyfod y rhai dienwaededig hyn am gwatwar i. Ond arweinydd ei arfau ef nis gwnai, cany ofnodd yn ddirfawr. Yna y cymerth Saul gleddyf, ac a syrthiodd arno.


10:4 Then said Saul to his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. So Saul took a sword, and fell upon it.

5 A phan welodd arweinydd ei arfau ef farw o Saul, syrthiodd yntau hefyd ar y cleddyf, ac a fu farw.


10:5 And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise on the sword, and died.

6 Felly y bu farw Saul, ai dri mab ef, ai holl dylwyth a fuant feirw ynghyd.


10:6 So Saul died, and his three sons, and all his house died together.

7 A phan welodd holl wŷr Israel, y rhaixxx edd yn y dyffryn, ffoi ohonynt hwy, a marw Saul ai feibion; hwy a ymadawsant au dinasoedd, ac a ffoesant; ar Philistiaid a ddaethant, ac a drigasant ynddynt.

10:7 And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities, and fled: and the Philistines came and dwelt in them.

8 A thrannoeth, pan ddaeth y Philistiaid i ddiosg y lladdedigion, hwy a gawsant Saul ai feibion yn feirw ym toynydd Gilboa.


10:8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his sons fallen in mount Gilboa.

9 Ac wedi iddynt ei ddiosg, hwy a gymerasant ei ben ef, ai arfau, ac a anfonasant i wlad y Philistiaid o amgylch, i ittdangos iw delwau, ac ir bobl.


10:9 And when they had stripped him, they took his head, and his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to carry tidings unto their idols, and to the people.

10 A hwy a osodasant ei arfau ef yn nhŷ Su duwiau, ai benglog a grogasant hwy yn nhŷ Dagon.


10:10 And they put his armour in the house of their gods, and fastened his head in the temple of Dagon.

11 A phan glybu holl Jabes Gilead yr hyn oll a wnaethai y Philistiaid i Saul,


10:11 And when all Jabeshgilead heard all that the Philistines had done to Saul,

12 Pob gŵr nerthol a godasant, ac a jSymerasant ymaith gorff Saul, a chyrff ei feibion ef, ac au dygasant i Jabes, ac a gladdasant eu hesgyrn hwynt dan y dderwen yn Jabes, ac a ymprydiasant saith niwrnod.


10:12 They arose, all the valiant men, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the oak in Jabesh, and fasted seven days.

13 Felly y bu farw Saul, am ei gamwedd a wnaethai efe yn erbyn yr ARGLWYDD, sef yn erbyn gair yr ARGLWYDD yr hwn ni chadwasai efe, ac am iddo ymgynghori a dewines, i ymofyn & hi;


10:13 So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, even against the word of the LORD, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to inquire of it;

14 Ac heb ymgynghori ar ARGLWYDD: am hynny y lladdodd efe ef, ac y trodd y ftenhmiaeth i Dafydd mab Jesse.


10:14 And inquired not of the LORD: therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse.

PENNOD 11


++PENNOD 11&&&

1 NA holl Israel a ymgasglasant at Dafydd i Hebron, gan ddywedyd, Wele, dy asgwrn ath gnawd di ydym ni.


11:1 Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh.

2 Doe hefyd, ac echdoe, pan ydoedd Saul yn frenin, tydi oedd yn arwain Israel i- mewn ac allan: a dywedodd yr ARGLWYDD dy DDUW wrthyt, Ti a borthi fy mhobl Israel, a thi a fyddi dywysog ar fy mhobl Israel.


11:2 And moreover in time past, even when Saul was king, thou wast he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD thy God said unto thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be ruler over my people Israel.

3 A holl henuriaid Israel a ddaethant at y brenin i Hebron, a Dafydd a wnaeth gyfamod hwynt yn Hebron, gerbron yr ARGLWYDD; a hwy a eneiniasant Dafydd yn frenin ar Israel, yn l gair yr ARGLWYDD trwy law Samuel. .


11:3 Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the LORD; and they anointed David king over Israel, according to the word of the LORD by Samuel.

4 A Dafydd a holl Israel a aeth i y Jerwsalem, hon yw Jebus, ac yn

11:4 And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus; where the Jebusites were, the inhabitants of the land.

y Jebusiaid oedd drigolion y tir.


11:5 And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

5 A thrigolion Jebus a ddywedasant ftrth Dafydd, Ni ddeui i mewn yma. Eto Dafydd a enillodd dwr Seion, yr hwn yw dinas Dafydd.


11:6 And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief.

6 A dywedodd Dafydd, Pwy bynnag a drawo y Jebusiaid yn gyntaf, efe a fydd yn bennaf, ac yn dywysog. Yna yr esgyntiodd Joab mab Serfia yn gyntaf, ac a fu bennaf.


11:7 And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David.

7 A thrigodd Dafydd yn y twr: oherwydd hynny y galwasant ef Dinas Dafydd.


11:8 And he built the city round about, even from Millo round about: and Joab repaired the rest of the city.

8 Ac efe a adeiladodd y ddinas oddi amgylch, o Milo amgylch ogylch: a Joab a adgyweiriodd y rhan arall ir ddinas.
"9 A Dafydd a aeth ac a gynyddodd ftvyfwy, ac ARGLWYDD y lluoedd oedd gydag ef.
11:9 So David waxed greater and greater: for the LORD of hosts was with him.

10 Dyma hefyd benaethiaid y cedyrn toedd gan Dafydd, yn ymgryfhau gydag 6f yn ei deyrnas, a chyda holl Israel, iw wneuthur ef yn frenin ar Israel, yn l gair yr ARGLWYDD.


11:10 These also are the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, and with all Israel, to make him king, according to the word of the LORD concerning Israel.

11 A dyma rif y cedyrn oedd gan Dafydd; Jasobeam mab Hachmoni, pen y capteiniaid: hwn a ddyrchafodd ei waywffon yn erbyn tri chant, y rhat a taddwyd ar unwaith gsnddo. s


11:11 And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.

12 Ac ar ei l ef Eleasar mab Dodo, yr Ahohiad, hwn oedd un or tri chadarn.


11:12 And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the three mighties.

13 Hwn oedd gyda Dafydd yn Pas-dammim; ar Philistiaid a ymgynullasant yno i ryfel, ac yr ydoedd rhan or maes yn llawn haidd, ar bobl a ffoesant o Aaen y Philistiaid.


11:13 He was with David at Pasdammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines.

14 A hwy a ymosodasant yng nghanol y rhandir honno, ac ai hachubasant hi, ac a drawsant y Philistiaid: felly y gwaredodd yr ARGLWYDD hwynt ag ymwared mawr.


11:14 And they set themselves in the midst of that parcel, and delivered it, and slew the Philistines; and the LORD saved them by a great deliverance.

15 A thri or deg pennaeth ar hugain a ddisgynasant ir graig at Dafydd, i ogof Adulam; a llu y Philistiaid oedd yn gwersyllu yn nynryn Reflaim.


11:15 Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim.

16 A Dafydd yaa ydoedd yn yr amddiffynfa, a sefyllfa y Philistiaid yna oedd yn Bethlehem.


11:16 And David was then in the hold, and the Philistines' garrison was then at Bethlehem.

17 A Dafydd a flysiodd, ac a ddywedodd, O pwy a,rydd i mi ddiod ddwfr o bydew Bethi?hem, yr hwn sydd wrthy .porth? .


11:17 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, that is at the gate!

18 Ar tri a ruthrasant trwy wersyll y Philistiaid, ac a dynasant ddwfr o bydew Bethlehem, yr hwn oedd wrth y porth, ac .ai cymerasant ac ai dygasant i Dafydd: ac ni fynnai Dafydd ei yfed ef, ond efe ai diodoffrymodd ef ir ARGLWYDD: .


11:18 And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: but David would not drink of it, but poured it out to the LORD,

19 Ac efe a ddywedodd, Na ato fy Nuw -i mi wneuthur hyn. A yfaf fi waed y dynion hyn, a beryglasant eu heinioes? oherwydd mewn enbydrwydd am eu heinioes y dygasant ef: am hynny ni fynnai efe ei yfed. Y tri chadarn a wnaethant hyn.


11:19 And said, My God forbid it me, that I should do this thing: shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? for with the jeopardy of their lives they brought it. Therefore he would not drink it. These things did these three mightiest.

20 Ac Abisai brawd Joab oedd bennaf .ar tri. A hwn a ysgydwodd ei waywffon yn erbyn tri chant, ac au lladdodd hwynt: ac iddo y bu enw ymhlith y tri.


11:20 And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew them, and had a name among the three.

21 Or tri, anrhydeddusach nar ddau eraill, a thywysog iddynt, oedd efe: ond ni ddaeth efe hyd y tri cyntaf.


11:21 Of the three, he was more honourable than the two; for he was their captain: howbeit he attained not to the first three.

22 Benaia mab Jehoiada, mab gŵr grymus o Cabseel, mawr ei weithredoedd: efe a laddodd ddau o gedyrn Moab; ac efe a ddisgynnodd ac a laddodd lew mewn pydew yn amser eira.


11:22 Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day.

23 Ac efe a laddodd Eifftddyn, gŵr pum cufydd o fesur; ac yn llaw yr Eifft-ddyn yr oedd gwaywffon megis carfan gwehydd; ac yntau a aeth i waered ato ef a ffon, ac a ddug y waywffon o law yr Eifftddyn, ac ai lladdodd ef ai waywffba ei hun.


11:23 And he slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high; and in the Egyptian's hand was a spear like a weaver's beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.

24 Hyn a wnaeth Benaia mab Jehoiada, ac iddo y bu enw ymhlith y tri chadarn.


11:24 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties.

25 Wele, aorhydeddus oedd efe ymysg y deg ar hugain, ond at y tri cyntaf ni ddaeth efe: a gosododd Dafydd ef ar ei wŷr o gard. . .; .;. .


11:25 Behold, he was honourable among the thirty, but attained not to the first three: and David set him over his guard.

26 A chedyrn y llu oedd Asahel brawd Joab, EBaanan -slab Dodpj o Bethlehem, -,


11:26 Also the valiant men of the armies were, Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,

27 Sammoth yr Harqdiad, .Heles y Feloniad,, .:


11:27 Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,

28 Ira mab Icces y Tecoiad, Abieser yr Anthothiad,,,; .


11:28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,

29 Sibbechai yr Husathiad, llai,yr Ahohiad, -;


11:29 Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

30 Maharai y Netoffathiad, Heled mab-Baana y Netoffathiad,,,


11:30 Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,

31 Ithai mab Ribai o Gibea .meSaioo. Benjamin, Benaia y Pirathoniad, .11:31 Ithai the son of Ribai of Gibeah, that pertained to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,

32 Hurai o:afonydd Gaas, Abiel yr Arbathiad,11:32 Hurai of the brooks of Gaash, Abiel the Arbathite,

33 Asmafeth y Baharumiad, Elianba y Saalboniad, . .


11:33 Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,

34 Meibion Hasem y Gisoniad, Jonathan mab Sageth yr Harariad,


11:34 The sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,

35 Ahiam mab Sachar yr Harariad, .Eliffal mab Ur,


11:35 Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,

36 Hener y Mecherathiad, Atma y Feloniad, - i .;::


11:36 Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,

37 Hesro y Carmeliad, Naarai,mab, Esbai, .. ., .


11:37 Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,

38 Joel brawd Nathan, Mibhar mab Haggeri,


11:38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri,

39 Selec yr Ammoniad, Naharai y Berothiad, yr hwn oedd yn dwyn arfau Joab mab Serfia,


11:39 Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah,

40 Ira yr Ithriad, Gareb yr Ifhriad,


11:40 Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite,

41 Ureias yr Hethiad, Sabad mab Ahlai,,:


11:41 Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,

42 Adina mab Sisa y Reubeniad, peni-naeth y Reubeniaid, a chydag ef ddeg;ar hugain,


11:42 Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty with him,

43 Hanan mab Maacha, a Josaffat. y Mithniad,


11:43 Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite,

44 Usseia yr Asterathiad, Sama a J hiel, meibion Hothan yr Aroeriad,,


11:44 Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,

45 Jediael mab Simri, a Joha ei frawd <f,yTisiad,


11:45 Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite,

46 Eliel y Mahafiad, a Jeribai, a Josafia meibion Einaam, ac Ithma y Moabiad,

11:46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,


47 Eliel, ac Obed, a Jasiel y Mesobaiad.

11:47 Eliel, and Obed, and Jasiel the Mesobaite.

PENNOD 12


++PENNOD 12&&&

1 A DYMA y rhai a ddaeth at Dafydd i Siclag, ac efe eto yn cadw arno rhag Saul mab Cis: a hwy oedd ymhlith y rhai cedyrn, cynorthwywyr y rhyfel,


12:1 Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish: and they were among the mighty men, helpers of the war.

2 Yn arfogion a xxxxx bwu, yn medru o ddeau ac o aswy daflu cherrig, a saethu mewn bwu: o frodyr Saul, o Benjamin.

12:2 They were armed with bows, and could use both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul's brethren of Benjamin.

3 Y pennaf oedd Ahieser, yna Joas, meibion Semaa y Gibeathiad, a Jesiel.a Phelet meibion Asmafeth, a Beracha, a Jehu yr Anthothiad,


12:3 The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the Antothite,

4 Ac Ismaia y Gibeoniad, grymus oedd

ttefe ymhlith y deg ar hugain, a goruwch y deg ar hugain; Jeremeia hefyd, a Jehasiel, a Johanaia, a Josabad y Gederathiad,


12:4 And Ismaiah the Gibeonite, a mighty man among the thirty, and over the thirty; and Jeremiah, and Jahaziel, and Johanan, and Josabad the Gederathite,

5 Elusai, a Jerimoth, a Bealeia, a Sema-reia, Seffatia yr Haruffiad.


12:5 Eluzai, and Jerimoth, and Bealiah, and Shemariah, and Shephatiah the Haruphite,

6 Elcana, a Jeseia, ac Asareel, a Joeser, a Jasobeam, y Corhiaid, -


12:6 Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korhites,

7 A Joela, a Sebadeia, meibion Jeroham o Gedor.


12:7 And Joelah, and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor.

8 A rhai or Gadiaid a ymneilltuasant at Dafydd ir amddiffynfa ir anialwch, yn gedyrn o nerth, gwŷr milwraidd i ryfel, yn medru trin tarian a bwcled, ac wynebau llewod oedd eu hwynebau hwynt, ac .megis iyrchod ar y mynyddoedd o fuander oeddynt hwy.: .


12:8 And of the Gadites there separated themselves unto David into the hold to the wilderness men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains;

9 Eser y cyntaf, Obadeia yr ail, Eliab y trydydd,;:. .;,.


12:9 Ezer the first, Obadiah the second, Eliab the third,

10 Mismanna ypedwerydd, Jeremeia y pumed,


12:10 Mishmannah the fourth, Jeremiah the fifth,

11 Attai y chweched, Eliel y seithfed, ....;


12:11 Attai the sixth, Eliel the seventh,

12 Johanan yr wythfed, Elsabad y naw-fed,


12:12 Johanan the eighth, Elzabad the ninth,

13 Jeremeia y .degfed, Machbanai yr unfed ar ddeg.


12:13 Jeremiah the tenth, Machbanai the eleventh.

14 Y rhai hyn oedd o feibion Gad, yn gapteiniaid y llu: yr un lleiaf oedd ar gant, ar mwyaf ar fil.


12:14 These were of the sons of Gad, captains of the host: one of the least was over an hundred, and the greatest over a thousand.

15 Dyma hwy y rhai a aethant dros yr Iorddonen yn y mis cyntaf, a hi wedi llifo dros ei holl dorlannau, ac a yrasant i ffo holl drigolion y dyfirynnoedd tuar dwyrain, a thuar gorllewin.


12:15 These are they that went over Jordan in the first month, when it had overflown all his banks; and they put to flight all them of the valleys, both toward the east, and toward the west.

16 A rhai o feibion Benjamin a Jwda a ddaethant ir amddiffynfa at Dafydd.


12:16 And there came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David.

17 A Dafydd a aeth iw cyfarfod hwynt, ac a lefarodd ac a ddywedodd wrthynt, Os mewn heddwch y daethoch chwi ataf fi im cynorthwyo, bydd fy nghalon yn un a chwi: ond os im bradychu im gelynion, a minnau heb gamwedd yn fy nwylo, Duw ein tadau ni a edrycho, ac a geryddo.


12:17 And David went out to meet them, and answered and said unto them, If ye be come peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto you: but if ye be come to betray me to mine enemies, seeing there is no wrong in mine hands, the God of our fathers look thereon, and rebuke it.

18 Ar ysbryd a ddaeth ar Amasai pennaeth y capteiniaid, ac efe a ddywedodd, Eiddot ti, Dafydd, a chyda thi, mab Jesse, y.byddwn ni; heddwch, heddwch
i ti, a hedd ith gynorthwywyr; oherwydd dy DDUW sydd yn dy gymorth di. Yna Dafydd au croesawodd hwynt, ac au gosododd hwy yn benaethiaid ar y fyddin.12:18 Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse: peace, peace be unto thee, and peace be to thine helpers; for thy God helpeth thee. Then David received them, and made them captains of the band.

19 A rhai o Manasse a droes at Dafydd, pan ddaeth efe gydar Philistiaid yn erbyn Saul i ryfel, ond ni chynorthwyasant hwynt: canys penaduriaid y Philistiaid, wrth gyngor, ai gollyngasant ef ymaith, gan ddywedyd, Efe a syrth at ei feistr Saul am ein pennau ni.


12:19 And there fell some of Manasseh to David, when he came with the Philistines against Saul to battle: but they helped them not: for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying, He will fall to his master Saul to the jeopardy of our heads.

20 Fel yr oedd efe yn myned i Siclag, trodd ato ef o Manasse, Adna, a Josabad, a Jediael, a A-Iichael, a Josabad, ac Elihu, a Silthai, y rhai oedd benaethiaid y miloedd ym Manasse.


12:20 As he went to Ziklag, there fell to him of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediael, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zilthai, captains of the thousands that were of Manasseh.

21 Ar rhai hyn a gynorthwyasant Dafydd yn erbyn y dorf: canys cedyrn o nerth oeddynt hwy oll, a chapteiniaid ar y llu.


12:21 And they helped David against the band of the rovers: for they were all mighty men of valour, and were captains in the host.

22 Canys rhai a ddeuai at Dafydd beunydd y pryd hwnnw, iw gynorthwyo:. ef, hyd onid oedd efe yn llu mawr, megis llu Duw.


12:22 For at that time day by day there came to David to help him, until it was a great host, like the host of God.

23 A dyma rifedi y pennau, y rhai yn arfogion i ryfel a ddaethant at Dafydd i Hebron, i droi brenhiniaeth Saul ato ef, yn l gair yr ARGLWYDD.


12:23 And these are the numbers of the bands that were ready armed to the war, and came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him, according to the word of the LORD.

24 O feibion Jwda, yn dwyn tariana ffonwayw, chwe mil ac wyth cant, yh arfog i ryfel.


12:24 The children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, ready armed to the war.

25 O feibion Simeon, yn gedyrn nerthol i ryfel, saith mil a chant.


12:25 Of the children of Simeon, mighty men of valour for the war, seven thousand and one hundred.

26 O feibion Lefi, pedair mil a chwe chant.

12:26 Of the children of Levi four thousand and six hundred.

27 A Jehoiada oedd dywysog ar yr Aaroniaid, a chydag ef dair mil a saith cant.


12:27 And Jehoiada was the leader of the Aaronites, and with him were three thousand and seven hundred;

28 Sadoc hefyd, llanc grymus nerthol, ac o dŷ ei dad ef dau ar hugain o gapteiniaid.


12:28 And Zadok, a young man mighty of valour, and of his father's house twenty and two captains.

29 Ac o feibion Benjamin brodyr Saul, tair mil: canys hyd yn hyn llawer ohonynt oedd yn dilyn tŷ Saul.


12:29 And of the children of Benjamin, the kindred of Saul, three thousand: for hitherto the greatest part of them had kept the ward of the house of Saul.

30 Ac o feibion Effraim, ugain mil ao, wyth cant, yn rymus nerthol, yn wŷr enwog yn nhŷ eu tadau.


12:30 And of the children of Ephraim twenty thousand and eight hundred, mighty men of valour, famous throughout the house of their fathers.

31 Ac o hanner llwyth Manasse, tair mil ar bymtheg, y rhai a hysBysasid erbyn eu henwau, i ddyfod i wneuthur Dafydd yn frenin.
12:31 And of the half tribe of Manasseh eighteen thousand, which were expressed by name, to come and make David king.

32 Ac o feibion Issachar; y.rbai a fedrent ddeall yr amseroedd i wybodbeth a ddylai Israel ei wneuthur, eu pehaethiaid hwynt oedd ddeucant, au holl frodyr oedd wrth eu gorchymyn hwynt.


12:32 And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do; the heads of them were two hundred; and all their brethren were at their commandment.

33 O Sabulon, y rhai a aent allan i ryfel, yn medru rhyfela a phob arfau rhyfel, deng mil a deugain, yn medru byddino, a hynny yn ffyddlon.


12:33 Of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war, with all instruments of war, fifty thousand, which could keep rank: they were not of double heart.

34 Ac o Nafftali, mil o dywysogion, a chyda hwynt, a tharian a gwaywffon, ddwy fil ar bymtheg ar hugain.


12:34 And of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear thirty and seven thousand.

35 Ac or Daniaid, wyth mil ar hugain a chwe chant, yn medru rhyfela.


12:35 And of the Danites expert in war twenty and eight thousand and six hundred.

36 Ac o Aser yr oedd deugain mil ŷd myned allan mewn byddin, yn medru rhyfela. .


12:36 And of Asher, such as went forth to battle, expert in war, forty thousand.

37 Ac or tu hwnt ir Iorddonen, or Reubeniaid, ac or Gadiaid, ac o hanner llwyth Manasse, y daeth chwech ugain mil mewn pob rhyw arfau cymwys i ryfel.


12:37 And on the other side of Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, an hundred and twenty thousand.

38 Yr holl ryfelwyr hyn, yn medru byddino, a ddaethant mewn calon her-.-ffaith i Hebron, i wneuthur Dafydd yn frenin ar holl Israel: ar rhan arall o Israel oedd hefyd yn un feddwl i wneuthur Dafydd yn frenin.


12:38 All these men of war, that could keep rank, came with a perfect heart to Hebron, to make David king over all Israel: and all the rest also of Israel were of one heart to make David king.

39 A hwy a fuant yno gyda Dafydd dridiau, yn bwyta ac yn yfed: canys en brodyr a arlwyasant iddynt hwy.


12:39 And there they were with David three days, eating and drinking: for their brethren had prepared for them.

40 A hefyd, y rhai oedd agos atynt hwy, hyd Issachar, a Sabulon, a Nafftali, a ddygasant fara ar asynnod, ac ar gamelod, ac ar fulod, ac ar ychen, yn fwyd, yn flawd, yn ffigys, ac yn resingau, ac yn win, ac yn olew, ac yn wartheg, ac yn ddefaid yn helaeth: oherwydd yr ydoedd llawenydd yn Israel.


12:40 Moreover they that were nigh them, even unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for there was joy in Israel.

PENNOD 13


++PENNOD 13&&&

1 A DAFYDD a ymgynghorodd chapteiniaid y miloedd ar cannoedd, ac ar holl dywysogion.


13:1 And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader.

2 A Dafydd a ddywedodd wrth holl gynulleidfa Israel, Os da gennych chwi, a hod hyn or ARGLWYDD ein Duw, dantonwn ar led at ein brodyr y rhai a
weddillwyd trwy holl diroedd Israel, a chyda hwynt at yr offeiriaid ar Lefiaid o fewn eu dinasoedd au meysydd pentrefol, iw cynnull hwynt atom ni.


13:2 And David said unto all the congregation of Israel, If it seem good unto you, and that it be of the LORD our God, let us send abroad unto our brethren every where, that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us:

3 A dygwn drachefn arch ein DRW atom ni; canys nid ymofynasom a hi yn nyddiau Saul.


13:3 And let us bring again the ark of our God to us: for we inquired not at it in the days of Saul.

4 Ar holl dyrfa a ddywedasant am wneuthur felly: canys uniawn oedd y peth yng ngolwg yr holl bobl.


13:4 And all the congregation said that they would do so: for the thing was right in the eyes of all the people.

5 Felly y casglodd Dafydd holl Israel ynghyd, o Sihor yr Aifft, hyd y fforddy delir i Hamath, i ddwyn arch Duw o Ciriathj earim.


13:5 So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even unto the entering of Hemath, to bring the ark of God from Kirjathjearim.

6 A Dafydd a aeth i fyny, a holl Israel i Baala, sef Ciriath-jearim, yr hon sydd yn Jwda, i ddwyn oddi yno arch yr ARGLWYDD DDUW, yr hwn sydd yn pres-wylio rhwng y ceriwbiaid, ar yr hon y gelwir ei enw ef. .


13:6 And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjathjearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God the LORD, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it.

7 A hwy a ddygasant arch Duw ar fea newydd o dŷ Abinadab: ac Ussa ac Ahio oedd yn gyrru y fen.


13:7 And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drave the cart.

8 A Dafydd a holl Israel oedd yn chwarae gerbron Duw, au holl nertha ac a chaniadau, ac a thelynau, ac a nablau, ac a thympanau, ac a symbalau, ac ag utgyrn.


13:8 And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets.

9 A phan ddaethant hyd lawr dyrnu Cidon, Ussa a estynnodd ei law i ddala yr arch, canys yr ychen oedd yn ei hygwyd hi.


13:9 And when they came unto the threshingfloor of Chidon, Uzza put forth his hand to hold the ark; for the oxen stumbled.

10 Ac enynnodd llid yr ARGLWYDD yn erbyn Ussa, ac efe ai lladdodd ef, oblegid iddo estyn ei law at yr arch; ac yno y bu efe farw gerbron Duw.:


13:10 And the anger of the LORD was kindled against Uzza, and he smote him, because he put his hand to the ark: and there he died before God.

11 A bu ddrwg gan Dafydd am iy ARGLWYDD rwygo rhwygiad yn Ussa; ac efe a alwodd y lle hwnnw Peresussa, hyd y dydd hwn.; .


13:11 And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzza: wherefore that place is called Perezuzza to this day.

12 A Dafydd a ofnodd DDUW y dydd hwnnw, gan ddywedyd. Pa fodd y dygaf arch Duw i mewn ataf fi?


13:12 And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?

13 Ac ni ddug Dafydd yr arch ato ei hun i ddinas Dafydd, ond efe ai dudodd hi i dŷ Obededom y Gethiad.


13:13 So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gittite.

14 Ac arch Duw a arhosodd gyda theulu Obededom, yn ei dŷ ef, dri mis, Ar ARGLWYDD a fendithiodd dy Obededom, ar hyn oll ydoedd eiddo.


13:14 And the ark of God remained with the family of Obededom in his house three months. And the LORD blessed the house of Obededom, and all that he had.

PENNOD 14


++PENNOD 14&&&

1 A HIRAM brenin Tyrus a anfonodd genhadau at Dafydd, a choed cedr, a seiri meini, a seiri prennau, i adeiladu iddo ef dŷ.


14:1 Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, and timber of cedars, with masons and carpenters, to build him an house.

2 A gwybu Dafydd sicrhau or ARGLWYDD ef yn frenin ar Israel: canys yr oedd ei frenhiniaeth ef wedi ei dyrchafu yn uchel, oherwydd ei bobl Israel.


14:2 And David perceived that the LORD had confirmed him king over Israel, for his kingdom was lifted up on high, because of his people Israel.

3 A chymerth Dafydd wragedd ych-waneg yn Jerwsalem: a Dafydd a genhedlodd feibion ychwaneg, a merched.


14:3 And David took more wives at Jerusalem: and David begat more sons and daughters.

4 A dyma enwau y plant oedd iddo ef yn Jerwsalem: Sammua, a Sobab, Nathan, a Solomon,


14:4 Now these are the names of his children which he had in Jerusalem; Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,

5 Ac Ibhar, ac Elisua, ac Elpalet,


14:5 And Ibhar, and Elishua, and Elpalet,

6 A Noga, a Neffeg, a Jaffa,


14:6 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,

7 Ac Elisama, a Beeliada, ac Eliffalet.


14:7 And Elishama, and Beeliada, and Eliphalet.

8 A phan glybu y Philistiaid fod Dafydd wedi ei eneinio yn frenin ar holl Israel, y Philistiaid oll a aethant i fyny i geisio Dafydd: a chlybu Dafydd, ac a aeth allan yn eu herbyn hwynt.


14:8 And when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David. And David heard of it, and went out against them.

9 Ar Philistiaid a ddaethant ac a ymwasgarasant yn nyffryn Reffaim.


14:9 And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim.

10 A Dafydd a ymgynghorodd Duw, gan ddywedyd, A af fi i fyny yn erbyn y Philistiaid? ac a roddi di hwynt yn fy llaw i? Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrtho, Cerdda i fyny, canys mi au rhoddaf hwynt yn dy law di.


14:10 And David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and wilt thou deliver them into mine hand? And the LORD said unto him, Go up; for I will deliver them into thine hand.

11 Felly yr aethant i fyny i Baal-perasim, a Dafydd au trawodd hwynt yno. A Dafydd a ddywedodd, Duw a dorrodd i mewn ar fy ngelynion trwy fy llaw i, fel rhwygo dyfroedd: am hynny y gal-wasant hwy enw y lle hwnnw Baal-perasim.


14:11 So they came up to Baalperazim; and David smote them there. Then David said, God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the breaking forth of waters: therefore they called the name of that place Baalperazim.

12 A phan adawsant hwy eu duwiau, dywedodd Dafydd am eu llosgi hwynt yn tn.


14:12 And when they had left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire.

13 A thrachefn eto y Philistiaid a ymwasgarasant yn y dyffryn.


14:13 And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley.

14 A Dafydd a ymgynghorodd Duw drachefn; a Duw a ddywedodd wrtho, Na ddos i fyny ar eu hl hwynt, tro ymaith oddi wrthynt, a thyred arnynt ar gyfer y morwydd.


14:14 Therefore David inquired again of God; and God said unto him, Go not up after them; turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees.

15 A phan glywych drwst cerddediad ym mrig y morwydd, yna dos allan i ryfel: canys y mae Duw wedi myned oth flaen di, i daro llu y Philistiaid.


14:15 And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to battle: for God is gone forth before thee to smite the host of the Philistines.

16 A gwnaeth Dafydd megis y gorchmynasai Duw iddo; a hwy a drawsant lu y Philistiaid o Gibeon hyd Gaser.


14:16 David therefore did as God commanded him: and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gazer.

17 Ac enw Dafydd a aeth trwy yr holl wiedydd; ar ARGLWYDD a roddes ei arswyd ef ar yr holl genhedloedd.


14:17 And the fame of David went out into all lands; and the LORD brought the fear of him upon all nations.

PENNOD 15


++PENNOD 15&&&

1 A DAFYDD a wnaeth iddo dai yn ninas Dafydd, ac a baratdd le i arch Duw, ac a osododd iddi babell.


15:1 And David made him houses in the city of David, and prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent.

2 A Dafydd a ddywedodd, Nid yw i neb ddwyn arch Duw, ond Ir Lefiaid: canys hwynt a ddewisodd yr ARGLWYDD i ddwyn arch Duw, ac i weini iddo ef yn dragywydd.

15:2 Then David said, None ought to carry the ark of God but the Levites: for them hath the LORD chosen to carry the ark of God, and to minister unto him for ever.

3 A Dafydd a gynullodd holl Israel i Jerwsalem, i ddwyn i fyny arch yr ARGLWYDD iw lle a baratoesai efe iddi hi.


15:3 And David gathered all Israel together to Jerusalem, to bring up the ark of the LORD unto his place, which he had prepared for it.

4 A Dafydd a gynullodd feibion Aaron, ar Lefiaid.


15:4 And David assembled the children of Aaron, and the Levites:

5 O feibion Cohath; Uriel y pennaf, ai frodyr, cant ac ugain.


15:5 Of the sons of Kohath; Uriel the chief, and his brethren an hundred and twenty:

6 O feibion Merari; Asaia y pennaf, ai frodyr, dau cant ac ugain.


15:6 Of the sons of Merari; Asaiah the chief, and his brethren two hundred and twenty:

7 O feibion Gersom; Joel y pennaf, ai frodyr, cant a deg ar hugain.


15:7 Of the sons of Gershom; Joel the chief, and his brethren an hundred and thirty:

8 O feibion Elisaffan; Semaia y pennaf, ai frodyr, dau cant.


15:8 Of the sons of Elizaphan; Shemaiah the chief, and his brethren two hundred:

9 O feibion Hebron; Eliel y pennaf, ai frodyr, pedwar ugain.


15:9 Of the sons of Hebron; Eliel the chief, and his brethren fourscore:

10 O feibion Ussiel; Amminadab y pennaf, ai frodyr, cant a deuddeg.


15:10 Of the sons of Uzziel; Amminadab the chief, and his brethren an hundred and twelve.

11 A Dafydd a alwodd am Sadoc ac am Abiathar yr offeiriaid, ac am y Lefiaid, am Uriel, Asaia, a Joel, Semaia, ac Eliel, ac Amminadab,


15:11 And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab,

12 Ac a ddywedodd wrthynt, Chwi sydd bennau-cenedl ymhlith y Lefiaid: ymsancteiddiwch chwi ach brodyr, fel y dygoch i fyny arch ARGLWYDD DDUW Israel ir lle a baratoais iddi hi.


15:12 And said unto them, Ye are the chief of the fathers of the Levites: sanctify yourselves, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the LORD God of Israel unto the place that I have prepared for it.

13 Oherwydd nas gwnaethoch or dech-reuad, y torrodd yr ARGLWYDD ein Duw arnorn ni, oblegid na cheisiasom ef yn y modd y dylasem.


15:13 For because ye did it not at the first, the LORD our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order.

14 Felly yr offeiriaid, ar Lefiaid a ymsancteiddiasant i ddwyn i fyny arch ARGLWYDD DDUW Israel.
15:14 So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the LORD God of Israel.

15 A meibion y Lefiaid a ddygasant arch Duw ar eu hysgwyddau, wrth drosolion, megis y gorchmynnodd Moses, yn l gair yr ARGLWYDD.


15:15 And the children of the Levites bare the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the LORD.

16 A Dafydd a ddywedodd wrth dywysogion y Lefiaid, ar iddynt osod eu brodyr y cerddorion i leisio ag offer cerdd, nablau, a thelynau, a symbalau, yn lleisio gan ddyrchafu llef mewn gorfoledd.


15:16 And David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be the singers with instruments of music, psalteries and harps and cymbals, sounding, by lifting up the voice with joy.

17 Felly y Lefiaid a osodasant Heman mab Joel; ac oi frodyr ef Asaff mab Berecheia; ac o feibion Merari eu brodyr, Ethan mab Cusaia.


15:17 So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brethren, Asaph the son of Berechiah; and of the sons of Merari their brethren, Ethan the son of Kushaiah;

18 A chyda hwynt eu brodyr or ail radd, Sechareia, Ben, a Jaasiel, a Semira-moth, a Jehiel, ac Unni, Eliab, a Benaia, a Maaseia, a Matitheia, ac Eliffele, a Micneia, ac Obededom, a Jehiel, y porthorion.


15:18 And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, the porters.

19 Felly Heman, Asaff, ac Ethan, y cerddorion, oeddynt i leisio a symbalau pres.


15:19 So the singers, Heman, Asaph, and Ethan, were appointed to sound with cymbals of brass;

20 A Sechareia, ac Asiel, a Semiramoth, a Jehiel, ac Unni, ac Eliab, a Maaseia, a Benaia, a ganent nablau ar Alamoth.


15:20 And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, and Eliab, and Maaseiah, and Benaiah, with psalteries on Alamoth;

21 A Matitheia, ac Eliffele, a Micneia, ac Obededom, a Jehiel, ac Asaseia, oeddynt a thelynau ar y Seminith i ragori.


15:21 And Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, and Azaziah, with harps on the Sheminith to excel.

22 Chenaneia hefyd oedd flaenor y Lefiaid ar y gan: efe a ddysgai eraill am y gan, canys cyfarwydd ydoedd.


15:22 And Chenaniah, chief of the Levites, was for song: he instructed about the song, because he was skilful.

23 A Berecheia ac Elcana oedd borthorion ir arch.


15:23 And Berechiah and Elkanah were doorkeepers for the ark.

24 A Sebaneia, a Jehosaffat, a Nathaneel, ac Amasai, a Sechareia, a Benaia, ac Elieser, yr offeiriaid, oedd yn lleisio mewn utgyrn o flaen arch Duw: Obededom hefyd a Jeheia oedd borthorion ir arch.


15:24 And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obededom and Jehiah were doorkeepers for the ark.

25 Felly Dafydd a henuriaid Israel, a thywysogion y miloedd, a aethant i ddwyn i fyny arch cyfamod yr ARGLWYDD o dŷ Obededom mewn llawenydd.


15:25 So David, and the elders of Israel, and the captains over thousands, went to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the house of Obededom with joy.

26 A phan gynorthwyodd Duw y Lefiaid oedd yn dwyn arch cyfamod yr
ARGLWYDD, hwy a offrymasant saith o fustych, a saith o hyrddod.


15:26 And it came to pass, when God helped the Levites that bare the ark of the covenant of the LORD, that they offered seven bullocks and seven rams.

27 A Dafydd oedd wedi ymwisgo mewn gwisg o liain main; ar holl Lefiaid, y rhai oedd yn dwyn yr arch, ar cantorion, Chenaneia hefyd meistr y gan, ar cerddorion. Ac am Dafydd yr oedd effod liain.


15:27 And David was clothed with a robe of fine linen, and all the Levites that bare the ark, and the singers, and Chenaniah the master of the song with the singers: David also had upon him an ephod of linen.

28 A holl Israel a ddygasant i fyny arch -cyfamod yr ARGLWYDD a bloedd, llais trwmped, ag utgyrn, ac symbalau, yn lleisio gydar nablau ar telynau.


15:28 Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the LORD with shouting, and with sound of the cornet, and with trumpets, and with cymbals, making a noise with psalteries and harps.

29 A phan ydoedd arch cyfamod yr ARGLWYDD yn dyfod i ddinas Dafydd, Michal merch Saul a edrychodd trwy ffenestr, ac a ganfu Dafydd y brenin yn dawnsio ac yn chwarae: a hi ai dirmygodd ef yn ei chalon.


15:29 And it came to pass, as the ark of the covenant of the LORD came to the city of David, that Michal the daughter of Saul looking out at a window saw king David dancing and playing: and she despised him in her heart.

PENNOD 16


++PENNOD 16&&&

1 FELLY y dygasant hwy arch Duw i mewn, ac ai gosodasant hi yng nghanol y babell a osodasai Dafydd iddi hi: a hwy a offrymasant offrymau poeth ac ebyrth hedd gerbron Duw.


16:1 So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God.

2 Ac wedi i Dafydd orffen aberthu offrymau poeth ac ebyrth hedd; efe a fendithiodd y bobl yn enw yr ARGLWYDD.


16:2 And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD.

3 Ac efe a rannodd i bob un o Israel, yn ŵr ac yn wraig, dorth o fara, a dryll o gig, a chosttelaid o win.


16:3 And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.

4 Ac efe a osododd gerbron arch yr ARGLWYDD weimdogion or Lefiaid; i gofio, ac i foliannu, ac i glodfori ARGLWYDD DDUW Israel.


16:4 And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel:

5 Asaff oedd bennaf, ac yn ail iddo ef Sechareia, Jeiel, a Semiramoth, a Jehiel, a Matitheia, ac Eliab, a Benaia, ac Obededom: a Jeiel ag offer nablau, a thelynau; ac Asaff oedd yn lleisio a symbalau.


16:5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;

6 Benaia hefyd a Jahasiel yr offeiriaid oedd ag utgyrn yn wastadol o flaen arch cyfamod Duw.


16:6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.

7 Yna y dydd hwnnw y rhoddes Dafydd y salm hon yn gyntaf i foliannu yr ARGLWYDD, yn llaw Asaff ai frodyr.


16:7 Then on that day David delivered first this psalm to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren.

8 Moliennwch yr ARGLWYDD, gerwch ar ei enw ef, hysbyswch ei weithredoedd ef ymhlith y bobloedd.


16:8 Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people.

9 Cehwch iddo, clodforwch ef, ymadroddwch am ei holl ryfeddodau. .


16:9 Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works.

10 Ymlawenychwch yn ei enw sanct-aidd ef; ymhyfryded calon y sawl a geisiant yr ARGLWYDD.


16:10 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.

11 Ceiswch yr ARGLWYDD ai nerth ef, ceisiwch ei wyneb ef yn wastadol.


16:11 Seek the LORD and his strength, seek his face continually.

12 Cofiwch ei wyrthiau y rhai a wnaet& efe, ei ryfeddodau, a barnedigaethau ei enau;
16:12 Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth;

13 Chwi had Israel ei was ef, chwi feibion Jacob ei etholedigion ef.


16:13 O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones.

14 Efe yw yr ARGLWYDD ein Duw ni, farnedigaethau ef sydd trwy yr holl ddaear.


16:14 He is the LORD our God; his judgments are in all the earth.

15 Cofiwch yn dragywydd ei gyfamod; y gair a orchmynnodd efe i fit ogenedlaethau;

16:15 Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations;

16 Yr hwn a gyfamododd efe ag Abraham, ai lw i Isaac:


16:16 Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac;

17 Ac a osododd efe yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel,


16:17 And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant,

18 Gan ddywedyd, I ti y rhoddaf <dir Canaan, rhandir eich etifeddiaeth.


16:18 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;

19 Pan nad oeddech ond ychydig, ie, ychydig, a dieithriaid ynddi;


16:19 When ye were but few, even a few, and strangers in it.

20 A phan rodient o genhedlaeth -i genhedlaeth, ac o un frenhiniaeth at batil eraill;


16:20 And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people;

21 Ni adawodd efe i neb eu gorthrymui ond efe a geryddodd frenhinoedd ou plegid hwy, gan ddywedyd,:


16:21 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes,

22 Na chyffyrddwch am heneiniog, ac na ddrygwch fy mhroffwydi.


16:22 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.

23 Cenwch ir ARGLWYDD yr holl ddaear: mynegwch o ddydd i ddydd eii iachawdwriaeth ef.


16:23 Sing unto the LORD, all the earth; show forth from day to day his salvation.

24 Adroddwch ei ogoniant ef ymhlith y cenhedloedd; ai wyrthiau ymhlith yr holl bobloedd. -


16:24 Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations.

25 Canys mawr yw yr ARGLWYDD, a chanmoladwy iawn: ofnadwy hefyd yw efe goruwch yr holl dduwiau.


16:25 For great is the LORD, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods.

26 Oherwydd holl dduwiau y bot)-toedd ydynt eilunod; ond yr ARGLWYB6 a wnaeth y nefoedd.


16:26 For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens.

27 Gogoniant a harddwch sydd ger ei fron ef: nerth a gorfoledd yn ei fangre ef.


16:27 Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place.

28 Moeswch ir ARGLWYDD, chwi deuluoedd y bobloedd, moeswch ir ARGLWYDD ogoniant a nerth.,


16:28 Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.

29 Moeswch ir ARGLWYDD ogoniant ei enw: dygwch aberth, a deuwch gerei fron ef; ymgrymwch ir ARGLWYDD mewn prydferthwch sancteiddrwydd. "


16:29 Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness.

30 Ofnwch rhagddo ef yr holl ddaear: y fcyd hefyd a sicrheir, fel na syflo.


16:30 Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved.

31 Ymlawenyched y nefoedd, ac ymfay*. fryded y ddaear, a dywedant ymhlith y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu.


16:31 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The LORD reigneth.

32 Rhued y mr ai gyflawnder; llawenfcaed y maes, ar hyn oll y sydd ynddo.


16:32 Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein.

33 Yna prennau y coed a ganant o jBaen yr ARGLWYDD, am ei fod yn dyfod i Marnu y ddaear.


16:33 Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth.

34 Clodforwch yr ARGLWYDD; . canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.


16:34 O give thanks unto the LORD; for he is good; for his mercy endureth for ever.

35 A dywedwch, Achub ni, O DDUW ein hiachawdwriaeth, casgl ni hefyd, a gwared ni oddi wrth y cenhedloedd, i feliannu dy enw sanctaidd di, ac i ymogoneddu yn dy foliant.


16:35 And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise.

36 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW Israel, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. A dywedodd yr holl bobl, Amen, gan foliannu yr ARGLWYDD.


16:36 Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.

37 Ac efe a adawodd yno, o flaen arch cyfamod yr ARGLWYDD, Asaff ai frodyr, i weini gerbron yr arch yn wastadol, gwaith dydd yn ei ddydd:


16:37 So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day's work required:

38 Ac Obededom au brodyr, wyth a thrigain; Obededom hefyd mab Jedu-thun, a Hosa, i fod yn borthorion:


16:38 And Obededom with their brethren, threescore and eight; Obededom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters:

39 Sadoc yr offeiriad, ai frodyr yr offeiriaid, o flaen tabernad yr ARGLWYDD, yn yr uchelfa oedd yn Gibeon,


16:39 And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon,

40 I offrymu poethoffrymau ir ARGLWYDD ar allor y poethoffrwm yn wastadol fore a hwyr, yu l yr hyn oll sydd ysgrifenedig yng nghyfraith yr ARGLWYDD, yr hon a orchmynnodd efe i Israel:


16:40 To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;

41 A chyda hwynt Heman, a Jedwthwn, ar etholedigion eraill, y rhai a hysbysasid wrth eu henwau, i foliannu yr ARGLWYDD, am fod ei drugaredd ef yn dragywydd:


16:41 And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy endureth for ever;

42 A chyda hwynt Heman, a Jedwthwn, r yn lleisio ag utgyrn, ac a symbalau ir cerddorion, ac offer cerdd Duw: a meibion Jedwthwn oedd wrth y porth.
16:42 And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.

43 Ar holl bobl a aethant bob un iw dŷ ei hun: a Dafydd a ddychwelodd i fendigo ei dŷ yntau.


16:43 And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.

PENNOD 17


++PENNOD 17&&&

1 A PHAN oedd Dafydd yn trigo yn ei dŷ, Dafydd a ddywededd wrth Nathan y proffwyd, Wele fi yn trigo mewn tŷ o gedrwydd, ac arch cyfamod yr ARGLWYDD dan gortynnau.


17:1 Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in an house of cedars, but the ark of the covenant of the LORD remaineth under curtains.

2 Yna Nathan a ddywedodd wrth Dafydd, Gwna yr hyn oll sydd yn dy galon; canys y mae Duw gyda thi.


17:2 Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee.

3 Ar noson honno y daeth gair DUW at Nathan, gan ddywedyd,


17:3 And it came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying,

4 DOS, a dywed wrth Dafydd fy ngwas, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Nidadeiledi di i mi dŷ i breswylio ynddo.


17:4 Go and tell David my servant, Thus saith the LORD, Thou shalt not build me an house to dwell in:

5 Canys ni phreswyliais i mewn tŷ e y dydd y dygais i fyny Israel hyd y dydd hwn, ond bm o babell i babell, ac Q dabernacl bwygilydd. .;


17:5 For I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day; but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another.

6 Ym mha le bynnag y rhodiais gyda holl Israel, a yngenais i air wrth un o farnwyr Israel, ir rhai y gorchmynaswn borthi fy mhobl, gan ddywedyd, Paham nad adeiladasoch i mi dŷ o gedrwydd?


17:6 Wheresoever I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me an house of cedars?

7 Ac yr awr hon fel hyn y dywedi wrth Dafydd fy ngwas, Fel hyn y dywed ARGLWYDD y lluoedd, Myfi ath gymerais di or gorlan, oddi ar l y praidd, i fod yrt dywysog ar fy mhobl Israel.


17:7 Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel:

8 A bm gyda thi, i ba le bynnag y rhodiaist, torrais ymaith hefyd dy holl elynion oth flaen, a gwneuthum enw i ti megis enw y gwŷr mawr sydd ar y ddaear.


17:8 And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth.

9 Gosodaf hefyd im pobl Israel le, ac au plannaf, a hwy a drigant yn eu lle, ac ni symudir hwynt mwyach; a meibion anwiredd ni chwanegant eu cystuddio, megis yn y cyntaf,


17:9 Also I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning,

10 Ac er y dyddiau y gorchmynnais i farnwyr fod ar fy mhobl Israel; darostyng-af hefyd dy holl elynion di, a mynegaf i ti yr adeilada yr ARGLWYDD i ti dŷ.


17:10 And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the LORD will build thee an house.

11 A bydd pan gyflawner dy ddyddiau di i fyned at dy dadau, y cyfodaf dy had ar dy l di, yr hwn a fydd oth feibien di, a mi a sicrhaf ei deyrnas ef.:17:11 And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons; and I will establish his kingdom.

12 Efe a adeilada i mi dŷ, a minnau a sicrhaf ei deyrngadair ef byth.


17:12 He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever.

13 Myfi a fyddaf iddo ef yn dad, ac yntau fydd i mi yn fab, am trugaredd ni thynnaf oddi wrtho ef, megis y tynnais oddi wrth yr hwn a fu oth flaen di.


17:13 I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee:

14 Ond mi ai gosodaf ef yn fy nhŷ, ac yn fy nheyrnas byth; ai deyrngadair efa sicrheir byth, . .! . .


17:14 But I will settle him in mine house and in my kingdom for ever: and his throne shall be established for evermore.

15. Yn l yr holl eiriau hyiii,:ac yn l yr holl weledigaeth hon, felly y llefarodd Nathan wrth Dafydd.


17:15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.

16 A daeth Dafydd y brenin, ac a eisteddodd gerbron yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Pwy ydwyf fi, O ARGLWYDO) DDUW, a pheth yw fy nhŷ, pan ddygit fi hyd yma?

17:16 And David the king came and sat before the LORD, and said, Who am I, O LORD God, and what is mine house, that thou hast brought me hitherto?

17 Eto bychan yw hyn yn dy olwg di, O DDUW; canys dywedaist am dŷ dy was dros hir o amser, a thi a edrychaist arnaf, O ARGLWYDD DDUW, fel ar gyflwr dyn uchelradd.


17:17 And yet this was a small thing in thine eyes, O God; for thou hast also spoken of thy servant's house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of high degree, O LORD God.

18 Pa beth a chwanega Dafydd ei ddywedyd wrthyt mwyach am anrhydedd dy was? canys ti a adwaenost dy was.


17:18 What can David speak more to thee for the honour of thy servant? for thou knowest thy servant.

19 ARGLWYDD, er mwyn dy was, ac yn l dy feddwl dy hun, y gwnaethost yr holl fawredd hyn, i ddangos pob mawredd.


17:19 O LORD, for thy servant's sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness, in making known all these great things.

20 O ARGLWYDD, nid oes neb fel tydi, ac nid oes Duw ond tydi, yn l yr hyn oll a glywsom an clustiau.


17:20 O LORD, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.

21 A pha un genedl ar y ddaear sydd megis dy bobl Israel, yr hon yr aeth Duw iw gwaredu yn bobl iddo ei hun, i osod i ti enw mawr ac ofnadwy, gan fwrw allan genhedloedd o flaen dy bobl, y rhai a waredaist ti or Aifft?


17:21 And what one nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from before thy people, whom thou hast redeemed out of Egypt?

22 Ti hefyd a wnaethost dy bobl Israel yn bobl i ti byth: a thi, ARGLWYDD, a aethost yn DDUW iddynt hwy. .


17:22 For thy people Israel didst thou make thine own people for ever; and thou, LORD, becamest their God.

23 Am hynny yr awr hon, ARGLWYDD, y gair a leferaist am dy was, ac am ei dŷ ef, poed sicr fyddo byth: gwna fel y lleferaist.


17:23 Therefore now, LORD, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established for ever, and do as thou hast said.

24 A phoed sicr fyddo, fel y mawrhaer dy enw yn dragywydd, gan ddywedyd* ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel , sydd DDUW i Israel: a bydded tŷ Dafydd dy was yn sicr ger dy fron di.
17:24 Let it even be established, that thy name may be magnified for ever, saying, The LORD of hosts is the God of Israel, even a God to Israel: and let the house of David thy servant be established before thee.

25 Canys ti, O fy Nuw, a ddywedaist ith was, yr adeiladit ti dŷ iddo ef: am hyrmy y cafodd dy was weddo ger dy fron di.


17:25 For thou, O my God, hast told thy servant that thou wilt build him an house: therefore thy servant hath found in his heart to pray before thee.

26 Ac yr awr hon, ARGLWYDD, ti ydwyt DDUW, a thi a leferaist am dŷ dy was, y daioni hwn;


17:26 And now, LORD, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant:

27 Yn awr gan hynny bid wiw gennyt fendigo tŷ dy was, i fod ger dy fron yn dragywydd: am i ti, O ARGLWYDD, ei fendigo, bendigedig fydd yn dragywydd.


17:27 Now therefore let it please thee to bless the house of thy servant, that it may be before thee for ever: for thou blessest, O LORD, and it shall be blessed for ever.

PENNOD 18


++PENNOD 18&&&

1 A DARFU wedi hyn, i Dafydd daror Philistiaid, au darostwng hwynt, a dwyn Gath ai phentrefi o law y Philistiaid.


18:1 Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.

2 Hefyd efe a drawodd Moab; ar Moabiaid a fuant weision i Dafydd, yn dwyn treth.


18:2 And he smote Moab; and the Moabites became David's servants, and brought gifts.

3 Trawodd Dafydd hefyd Hadareser brenin Soba hyd Hamath, pan oedd efe yn myned i sicrhau ei lywodraeth wrth afon Ewffrates.


18:3 And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates.

4 A Dafydd a ddug oddi arno ef fil o gerbydau, a saith mil o wŷr meirch, ac ugain mil o wŷr traed; a thorrodd Dafydd linynnau gr meirch yr holl gerbydau, ond efe a adawodd ohonynt gan cerbyd.


18:4 And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also hocked all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots.

5 A phan ddaeth y Syriaid o Damascus i gynorthwyo Hadareser brenin Soba, Dafydd a laddodd or Syriaid ddwy fil ar hugain o wŷr.


18:5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.

6 A gosododd Dafydd amddiffynfeydd yn Syria Damascus: a bu y Syriaid yn weision i Dafydd, yn dwyn treth. Ar ARGLWYDD a waredodd Dafydd i ba le bynnag yr aeth.


18:6 Then David put garrisons in Syriadamascus; and the Syrians became David's servants, and brought gifts. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.

7 A Dafydd a gymerodd y tarianau aur oedd gan weision Hadareser, ac au dug hwynt i Jerwsalem.


18:7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem.

8 Dug Dafydd hefyd o Tibhath, ac o Chun, dinasoedd Hadareser, lawer iawn o bres, ar hwn y gwnaeth Solomon y mr pres, ar colofnau, ar llestri pres.


18:8 Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brazen sea, and the pillars, and the vessels of brass.

9 A phan glybu Tou brenin Hamath daro o Dafydd holl lu Hadareser brenin Soba;


18:9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah;

10 Efe a anfonodd at y brenin Dafydd Hadoram ei fab, a phob llestri aur, ac arian a phres, gydag ef, i ymofyn am ei iechyd ef, ac iw fendithio ef, am iddo ryfela yn erbyn Hadareser, ai daro ef: canys rhyfela yr oedd Hadareser yn erbyn Tou.


18:10 He sent Hadoram his son to king David, to inquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass.

11 Y rhai hynny hefyd a gysegrodd y brenin Dafydd ir ARGLWYDD, gydar arian ar aur a ddygasai efe oddi ar yr holl genhedloedd, sef oddi ar Edom, ac oddi ar Moab, ac oddi ar feibion Ammon, ac oddi ar y Philistiaid, ac oddi ar Amalec.

18:11 Them also king David dedicated unto the LORD, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.

12 Ac Abisai mab Setfia a laddodd o Edom, yn nyffryn yr halen, dair mil ar bymtheg.


18:12 Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand.

13 Ac efe a osododd amddiffynfeydd yn Edom; ar holl Edomiaid a fuant weision i Dafydd. Ar ARGLWYDD a gadwodd Dafydd i ba le bynnag yr aeth efe.


18:13 And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David's servants. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.

14 A Dafydd a deyrnasodd ar holl Israel, ac yr oedd efe yn gwneuthur barn a chyfiawnder iw holl bobl.


18:14 So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people.

15 A Joab mab Serfia oedd ar y llu; a Jehosaffat mab Ahilud yn gofiadur;


18:15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud, recorder.

16 A Sadoc mab Ahitub, ac Abi-melech mab Abiathar, oedd offeiriaid; a Safsa yn ysgrifennydd;


18:16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe;

17 Benaia hefyd mab Jehoiada oedd ar y Cerethiaid ar Felethiaid; a meibion Dafydd oedd y rhai pennaf wrth law y brenin.


18:17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king.

PENNOD 19


++PENNOD 19&&&

1 Ac xxx ar l hyn y bu i Nahas brenin meibion Ammon farw; ai fab a deyrnasodd yn ei le ef.

19:1 Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of Ammon died, and his son reigned in his stead.

2 A Dafydd a ddywedodd, Gwnaf garedigrwydd a Hanun mab Nahas, oherwydd gwnaeth ei dad a myfi garedigrwydd. Ac anfonodd Dafydd genhadau iw gysuro ef am ei dad. A gweision Dafydd a ddaethant i wlad meibion Ammon, at Hanun, iw gysuro ef.


19:2 And David said, I will show kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father showed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him.

3 A thywysogion meibion Ammon a ddywedasant wrth Hanun, Ai anrhydeddu dy dad di y mae Dafydd yn dy dyb di, am iddo anfon cysurwyr atat ti? onid i chwilio, ac i ddifetha, ac i droedio y wlad, y daeth ei weision ef atat ti?


19:3 But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land?

4 Yna y cymerth Hanun weision Dafydd, ac au heilliodd hwynt, ac a dorrodd eu dillad hwynt yn eu hanner, wrth en cluniau, ac au gyrrodd hwynt ymaith.


19:4 Wherefore Hanun took David's servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away.

5 A hwy a aethant, ac a fynegasant i Dafydd am y gwŷr. Ac efe a anfonodd iw cyfarfod hwynt: canys y gwŷr oedd wedi cywilyddio yn fawr. A dywedodd y brenin, Trigwch yn Jericho hyd oni thyfo eich barfau; yna dychwelwch.


19:5 Then there went certain, and told David how the men were served. And he sent to meet them: for the men were greatly ashamed. And the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.

6 Yna meibion Ammon a welsant ddarfod iddynt eu gwneuthur eu hunain yn gas gan Dafydd; ac anfonodd Hanun a meibion Ammon fil o dalentau arian, i gyflogi iddynt gerbydau a marchogion o Mesopotamia, ac o Syria-maacha ac o Soba.


19:6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah.

7 A chyflogasant iddynt ddeuddeng mil ar hugain o gerbydau, a brenin Maacha ai bobl; y rhai a ddaethant, ac a wersyllasant o flaen Medeba. A meibion Ammon hefyd a ymgasglasant ou dinasoedd, ac a ddaethant i ryfel.


19:7 So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah and his people; who came and pitched before Medeba. And the children of Ammon gathered themselves together from their cities, and came to battle.

8 A phan glybu Dafydd, efe a anfonodd Joab, a holl lu y cedyrn.


19:8 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.

9 A meibion Ammon a aethant allan, ac a ymfyddinasant wrth borth y ddinas: ar brenhinoedd y rhai a ddaethai oedd or neilitu yn y maes.


19:9 And the children of Ammon came out, and put the battle in array before the gate of the city: and the kings that were come were by themselves in the field.

10 A phan ganfu Joab fod wyneb y rhyfel yn ei erbyn ef ymlaen ac yn l, efe a etholodd o holl etholedigion Israel, ac au byddinodd hwynt yn erbyn y Syriaid.


19:10 Now when Joab saw that the battle was set against him before and behind, he chose out of all the choice of Israel, and put them in array against the Syrians.

11 A gweddill y bobl a roddes efe dan law Abisai ei frawd; a hwy a ymfyddinasant yn erbyn meibion Ammon.


19:11 And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.

12 Ac efe a ddywedodd, Os trech fydd y Syriaid na mi, yna bydd di yn gynhorthwy i mi: ond os meibion Ammon a fyddant drech na thi, yna mi ath gynorthwyaf dithau.


19:12 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee.

13 Bydd rymus, ac ymwrolwn dros ein pobl, a thros ddinasoedd ein Duw; a gwnaed yr ARGLWYDD yr hyn fyddo da yn ei olwg ef.


19:13 Be of good courage, and let us behave ourselves valiantly for our people, and for the cities of our God: and let the LORD do that which is good in his sight.

14 Yna y nesaodd Joab ar bobl oedd gydag ef, yn erbyn y Syriaid ir rhyfel; a hwy a ffoesant oi flaen ef.


19:14 So Joab and the people that were with him drew nigh before the Syrians unto the battle; and they fled before him.

15 A phan welodd meibion Ammon ffoi or Syriaid, hwythau hefyd a ffoesant o flaen Abisai ei frawd ef, ac a aethant ir ddinas; a Joab a ddaeth i Jerwsalem.


19:15 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

16 A phan welodd y Syriaid eu lladd o flaen Israel, hwy a anfonasant genhadau, ac a ddygasant allan y Syriaid y rhai oedd or tu hwnt ir afon; a Soffach capten llu Hadareser oedd ou blaen hwynt.


19:16 And when the Syrians saw that they were put to the worse before Israel, they sent messengers, and drew forth the Syrians that were beyond the river: and Shophach the captain of the host of Hadarezer went before them.

17 A mynegwyd i Dafydd; ac efe a gasglodd holl Israel, ac a aeth dros yr Iorddonen, ac a ddaeth arnynt hwy, ac a ymfyddinodd yn eu herbyn hwynt. A phan ymfyddinodd Dafydd yn erbyn y Syriaid, hwy a ryfelasant ag ef.


19:17 And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.

18 Ond y Syriaid a ffoesant o flaen Israel; a lladdodd Dafydd or Syriaid saith mil o wŷr yn ymladd mewn cerbydau, a deugain mil o wŷr traed, ac a laddodd Soffach capten y llu.


19:18 But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.

19 A phan welodd gweision Hadareser eu lladd o flaen Israel, hwy a heddychasant a Dafydd, a gwasanaethasant ef: ac ni fynnai y Syriaid gynorthwyo meib* ion Ammon mwyach.


19:19 And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

PENNOD 20


++PENNOD 20&&&

1 TT ARFU hefyd wedi gorffen y flwydd yn, yn amser myned or brenhinoedd allan i ryfela, arwain o Joab gadernid y llu, ac anrheithio gwlad meibion Ammon, ac efe a ddaeth ac a war-chaeodd ar Rabba: ond Dafydd a arhosodd yn Jerwsalem: a Joab a drawodd Rabba; ac ai dinistriodd hi.

20:1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it.

2 A chymerth Dafydd goron eu brenin hwynt oddi am ei ben, a chafodd hi o bwys talent o aur, ac ynddi feini gwerthfawr, a hi a roed am ben Dafydd: ac ef& a ddug anrhaith fawr iawn or ddinas.


20:2 And David took the crown of their king from off his head, and found it to weigh a talent of gold, and there were precious stones in it; and it was set upon David's head: and he brought also exceeding much spoil out of the city.

3 Ar bobl oedd ynddi a ddug efe allan, ac au torrodd hwynt a llifiau, ac ag ogau heyrn, ac a bwyeill: ac fel hyn y gwnaeth Dafydd a holl ddinasoedd meibion Ammon. A dychwelodd Dafydd ar holl bobl i Jerwsalem.


20:3 And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem.

4 Ac at l hyn y cyfododd rhyfel yn Geser yn erbyn y Philistiaid: yna Sib-bechai yr Husathiad a laddodd Sippai

yr hwn oedd o feibion y cawr, felly y darostyngwyd hwynt.


20:4 And it came to pass after this, that there arose war at Gezer with the Philistines; at which time Sibbechai the Hushathite slew Sippai, that was of the children of the giant: and they were subdued.

5 A bu drachefn ryfel yn erbyn y Philistiaid, ac Elhanan mab Jair a ladd<?dd Lahmi, brawd Goleiath y Gethiad, a phaladr ei waywffon ef oedd fel carfan .gwehydd.


20:5 And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver's beam.

6 Bu hefyd drachefn ryfel yn Gath, ac yr oedd gŵr hir, ai fysedd oeddynt bob yn chwech a chwech, sef pedwar ar hugain; yntau hefyd a anesid ir cawr.


20:6 And yet again there was war at Gath, where was a man of great stature, whose fingers and toes were four and twenty, six on each hand, and six on each foot: and he also was the son of the giant.

7 Ond pan ddifenwodd efe Israel, Jonathan mab Simea brawd Dafydd ai lladdodd ef.


20:7 But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him.

8 Y rhai hyn a anwyd ir eawr yn Gath, ac a laddwyd trwy law Dafydd, a thrwy law xxxx iweision ef.


20:8 These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

PENNOD 21


++PENNOD 21&&&

1 A SATAN a safodd i fyny yn erbyn Ax Israel, ac a anogodd Dafydd i gyfrif Israel.


21:1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

2 A dywedodd Dafydd wrth Joab, ac wrth benaethiaid y bobl, Ewch, cyfrifwch. Israel o Beerseba hyd Dan; a dygwch ataf fi, fel y gwypwyf eu rhifedi hwynt. ..


21:2 And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it.

3 A dywedodd Joab, Chwaneged yr ARGLWYDD ei bobl yn gan cymaint ag ydynt: O fy arglwydd frenin, onid gweis* ion im harglwydd ydynt hwy oll? paham y cais fy arglwydd hyn? paham y bydd efe yn achos camwedd i Israel?


21:3 And Joab answered, The LORD make his people an hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord's servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel?

4 Ond gair y brenin a fu drech na Joab:. a Joab a aeth allan, ac a dramwyodd trwy holl Israel, ac a ddaeth i Jerwsalem.


21:4 Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed, and went throughout all Israel, and came to Jerusalem.

5 A rhoddes Joab nifer rhifedi y bobl i Dafydd. A holl Israel oedd fil o filoedd a chan mil o wŷr yn tynnu cleddyf, a Jwda oedd bedwar can mil a deng mil a thrigain o wŷr yn tynnu cleddyf.


21:5 And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.

6 Ond Lefi a Benjamin ni chyfrifasai efe yn eu mysg hwynt; canys ffiaidd oedd gan Joab air y brenin.


21:6 But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king's word was abominable to Joab.

7 A bu ddrwg y peth hyn yng ngolwg Duw, ac efe a drawodd Israel.


21:7 And God was displeased with this thing; therefore he smote Israel.

8 A Dafydd a ddywedodd wrth DDUW, Pechais yn ddirfawr, oherwydd i mi wneuthur y peth hyn: ac yr awr hon, dilea, atolwg, anwiredd dy was, canys gwneuthum yn ynfyd iawn.


21:8 And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing: but now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.

9 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Gad, gweledydd Dafydd, gan ddywedyd,


21:9 And the LORD spake unto Gad, David's seer, saying,

10 DOS, a llefara wrth Dafydd, gan ddywedyd. Fel hyn y dywed yr AR-(SLWYDD, Tri pheth yr ydwyf fi yn eu gosod oth flaen di; dewis i ti un ohonynt, a mi ai gwnaf i ti.


21:10 Go and tell David, saying, Thus saith the LORD, I offer thee three things: choose thee one of them, that I may do it unto thee.

11 Yna Gad a ddaeth at Dafydd, ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, Cymer i ti


21:11 So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the LORD, Choose thee

12 Naill ai tair blynedd o newyn; ai dy ddifetha dri mis o flaen dy wrthwynebwyr, a chleddyf dy elynion yn dy oddi-weddyd; ai ynteu cleddyf yr ARGLWYDD, sef haint y nodau, yn y tir dri diwrnod, ac angel yr ARGLWYDD yn dinistrio trwy holl derfynau Israel. Ac yr awr hon edrych pa air a ddygaf drachefn ir hwn am hanfonodd.


21:12 Either three years' famine; or three months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the sword of the LORD, even the pestilence, in the land, and the angel of the LORD destroying throughout all the coasts of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me.

13 A Dafydd a ddywedodd wrth Gad, Y mae yn gyfyng iawn arnaf fi; syrthiwyf, atolwg, yn llaw yr ARGLWYDD, canys ei drugareddau ef ydynt arni iawn, ac na syrthiwyf yn llaw dyn.


21:13 And David said unto Gad, I am in a great strait: let me fall now into the hand of the LORD; for very great are his mercies: but let me not fall into the hand of man.

14 Yna y rhoddes yr ARGLWYDD haint y nodau ar Israel: a syrthiodd o Israel ddeng mil a thrigain mil o wŷr.


21:14 So the LORD sent pestilence upon Israel: and there fell of Israel seventy thousand men.

15 A Duw a anfonodd angel i Jerwsalem iw dinistrio hi: ac fel yr oedd yn ei dinistrio, yr ARGLWYDD a edrychodd, ac a edifarhaodd am y drwg, ac a ddywedi odd wrth yr angel oedd yn dinistrio, Digon, bellach, atal dy law. Ac angel yr ARGLWYDD oedd yn sefyll wrth lawr dyrnu Oman y Jebusiad.;


21:15 And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it: and as he was destroying, the LORD beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

16 A Dafydd a ddyrchafodd ei lygaid, ac a ganfu angel yr ARGLWYDD yn sefylli rhwng y ddaear ar nefoedd, ai gleddyf noeth yn ei law wedi ei estyn tua Jerwsalem. A syrthiodd Dafydd ar henuriaid, y rhai oedd wedi ymwisgo mewn sachliain, ar eu hwynebau.


21:16 And David lifted up his eyes, and saw the angel of the LORD stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces.

17 A Dafydd a ddywedodd wrth DDUW, Onid myfi a ddywedais am gyfrif y bobl? a mi yw yr hwn a bechais, ac a wneuthum fawr ddrwg; ond y defaid hyn, beth a wnaethant hwy? O ARGLWYDD fy Nuw, bydded, atolwg, dy law arnaf fi, ac ar dy fy nhad, ac nid yn bla ar dy bobl.
JafliL MJ


21:17 And David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done evil indeed; but as for these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, O LORD my God, be on me, and on my father's house; but not on thy people, that they should be plagued.

18 Yna tfngel yr ARGLWYDD a archodd i Gad ddywedyd wrth Dafydd, am fyned o Dafydd i fyny i gyfodi allor ir ARGLWYDD yn llawr dyrnu Oman y Jebusiad.


21:18 Then the angel of the LORD commanded Gad to say to David, that David should go up, and set up an altar unto the LORD in the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

19 A Dafydd a aeth i fyny, yn l gair Gad, yr hwn a lefarasai efe yn enw yr ARGLWYDD.


21:19 And David went up at the saying of Gad, which he spake in the name of the LORD.

20 Yna y trodd Oman, ac a ganfu y? angel, ai bedwar mab gydag efa ymguddiasant; ac Oman oedd yn dyrnu gwenith.


21:20 And Ornan turned back, and saw the angel; and his four sons with him hid themselves. Now Ornan was threshing wheat.

21 A Dafydd a ddaeth at Oman; ac edrychodd Oman, ac a ganfu Dafydd, ac a aeth allan or llawr dyrnu, ac a ymgrymodd i Dafydd, i xxx wyneb tuar ddaear.


21:21 And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshingfloor, and bowed himself to David with his face to the ground.

22 A dywedodd Dafydd wrth Oman Moes i mi le y llawr dymu, fel yr adeiladwyf ynddo allor ir ARGLWYDD: dyro ef i mi am ei lawn werth; fel yr atalier y pla oddi wrth y bobl.


21:22 Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshingfloor, that I may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it me for the full price: that the plague may be stayed from the people.

23 Ac Oman a ddywedodd wrth Dafydd) Cymer i ti, a gwnaed fy arglwydd frenin yr hyn fyddo da yn ei olwg. Wele, rhoddaf yr ychen yn boethoffrwm, ar offer dyrnu yn gynnud, ar gwenith yn fwydoffrwm: hyn oll a roddaf.


21:23 And Ornan said unto David, Take it to thee, and let my lord the king do that which is good in his eyes: lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering; I give it all.

24 Ar brenin Dafydd a ddywedodd wrth Oman, Nid felly, ond gan brynu y prynaf ef am ei lawn werth: canys ni chymeraf ir ARGLWYDD yr eiddot ti, ac nid offrymaf boethoffrwm yn rhad.


21:24 And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price: for I will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings without cost.

25 Felly y rhoddes Dafydd i Oman am y lle chwe chan sicl o aur wrth bwys.


21:25 So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.

26 Ac yno yr adeiladodd Dafydd allor ir ARGLWYDD, ac a offrymodd boethoffrymau, ac ebyrth hedd, ac a alwodd ar yr ARGLWYDD; ac efe ai hatebodd ef or nefoedd trwy dn ar allor y poethoffrwm.


21:26 And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.

27 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth yr angel; ac yntau a roes ei gleddyf yn ei wain drachefn.


21:27 And the LORD commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.

28 Y pryd hwnnw, pan ganfu Dafydd ddarfod ir ARGLWYDD wrando arno ef yn llawr dyrnu Oman y Jebusiad, efe- a aberthodd yno.


21:28 At that time when David saw that the LORD had answered him in the threshingfloor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.

29 Ond tabernacl yr ARGLWYDD, yr hon a wnaethai Moses yn yr anialwch, ac allor y poethoffrwm, oedd y pryd hwnnw yn yr uchelfa yn Gibeon:


21:29 For the tabernacle of the LORD, which Moses made in the wilderness, and the altar of the burnt offering, were at that season in the high place at Gibeon.

30 Ac ni allai Dafydd fyned oi blaen hi i ymofyn a Duw; canys ofnasai rhag cleddyf angel yr ARGLWYDD.


21:30 But David could not go before it to inquire of God: for he was afraid because of the sword of the angel of the LORD.

PENNOD 22


++PENNOD 22&&&

1 A DYWEDODD Dafydd, Hwn yw*iJL tŷ yr ARGLWYDD DDUW, a dyma allor y poethoffrwm i Israel.


22:1 Then David said, This is the house of the LORD God, and this is the altar of the burnt offering for Israel.

2 Dywedodd Dafydd hefyd am gasglu .y dieithriaid oedd yn nhir Israel; ac efe*a osododd seiri meini i naddu cerrig; *nadd, i adeiladu tŷ DDUW.


22:2 And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God.

3 A pharat6dd Dafydd haearn yn helaeth, tuag at hoelion drysau y pyrthj. ac ir cysylltiadau, a phres mor helaethag nad oedd arno bwys;


22:3 And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings; and brass in abundance without weight;

4 Coed cedr hefyd allan o rif: canys y Sidoniaid ar Tyriaid a ddygent gedrwydd lawer i Dafydd.


22:4 Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David.

5 A dywedodd Dafydd, Solomon fy mab sydd ieuanc a thyner, ar tŷ a adeiledir ir ARGLWYDD, rhaid iddo fod mewn mawredd, mewn rhagoriaeth, mewn enw, ac mewn gogoniant, trwy yr holl wiedydd: paratoaf yn awr tuag ato ef. Felly y paratdd Dafydd yn helaeth cyn ei farwolaeth.


22:5 And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the LORD must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death.

6 Ac efe a alwodd ar Solomon ei fab, ac a orchmynnodd iddo adeiladu tŷ i ARGLWYDD DDUW Israel.


22:6 Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the LORD God of Israel.

7 Dywedodd Dafydd hefyd wrth Solomon, Fy mab, yr oedd yn fy mryd i adeiladu tŷ i enw yr ARGLWYDD fy Nuw.


22:7 And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the LORD my God:

8 Eithr gair yr ARGLWYDD a ddaeth ataf fi, gan ddywedyd, Gwaed lawer a dywelltaist ti, a rhyfeloedd mawrion a wnaethost ti: nid adeiledi di dŷ im henw i, eanys gwaed lawer a dywelltaist ar y ddaear yn fy ngŵydd i.


22:8 But the word of the LORD came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.

9 Wele, mab a enir i ti, efe a fydd ŵr Bbnydd, a mi a roddaf lonyddwch iddo ef gan ei holl elynion o amgylch: canys Solomon fydd ei enw ef, heddwch hefyd a thangnefedd a roddaf i Israel yn ei fldyddiau ef.


22:9 Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.

10 Efe a adeilada dy im hcnw, ac efe a fydd i mi yn fab, a minnau yn dad iddo yntau: sicrhaf hefyd orseddfa ei frenhiniaeth ef ar Israel byth. !


22:10 He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

11 Yn awr fy mab, yr ARGLWYDD fyddo. xxx gyda thi, a ffynna dithau, gc adeilada dŷ yr ARGLWYDD dy DDUW, megis ag y llefarodd efe amdanat ti.
22:11 Now, my son, the LORD be with thee; and prosper thou, and build the house of the LORD thy God, as he hath said of thee.

12 Yn unig rhodded yr ARGLWYDD i ti ddoethineb, a deall, a rhodded i ti orchmynion am Israel, fel y cadwech gyfraith yr ARGLWYDD dy DDUW.


22:12 Only the LORD give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the LORD thy God.

13 Yna y flynni, os gwyli ar wneuthur y deddfau ar barnedigaethau a orchmynnodd yr ARGLWYDD i Moses am Israel* ymgryfha, ac ymwrola; nac ofna, ac nac arswyda.


22:13 Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfil the statutes and judgments which the LORD charged Moses with concerning Israel: be strong, and of good courage; dread not, nor be dismayed.

14 Ac wele, yn fy nhlodi y paratoais i dŷ yr ARGLWYDD gan mil o dalentau aur, a mil o filoedd o dalentau arian; ar bres hefyd, ac ar haearn, nid oes bwys; canys y mae yn helaeth: coed hefyd a meini a baratoais i, ychwanega dithau atynt hwy.


22:14 Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.

15 Hefyd y mae yn aml gyda thi weithwyr gwaith, sef cymynwyr, a seiri maen a phren, a phob rhai celfydd ym mhob gwaith.


22:15 Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work.

16 Ar aur, ar arian, ar bres, ac ar haearn, nid oes rifedi. Cyfod dithau, a gweithia, ar ARGLWYDD a fydd gyda thi.


22:16 Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the LORD be with thee.

17 A Dafydd a orchmynnodd i holl dywysogion Israel gynorthwyo Solomon ei fab, gan ddywedyd,


22:17 David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying,

18 Onid yw yr ARGLWYDD eich Duw gyda chwi? ac oni roddes efe lonyddwch i chwi oddi amgylch? canys rhoddes yn fy llaw i drigolion y tir; ar tir a ddaros-tyngwyd o flaen yr ARGLWYDD, ac o flaen ei bobl ef.


22:18 Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.

19 Yn awr rhoddwch eich calon ach .enaid i geisio yr ARGLWYDD eich Duw; lyfodwch hefyd, ac adeiledwch gysegr yr ARGLWYDD DDUW, i ddwyn arch cyfamod yr ARGLWYDD, a sanctaidd lestri Duw, ir tŷ a adeiledir i enw yr ARGLWYDD.


22:19 Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

PENNOD 23


++PENNOD 23&&&

1 A phan oedd Dafydd yn hen, ac yn llawn o ddyddiau, efe a osododd Solomon ei fab yn frenin ar Israel.


23:1 So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.

2 Ac efe a gynullodd holl dywysogion Israel, ar offeiriaid, ar Lefiaid.


23:2 And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.

3 Ar Lefiaid a gyfrifwyd o fab deng mlwydd ar hugain, ac uchod: au nifer hwy wrth eu pennau, bob yn ŵr, oedd onid dwy fil deugain.23:3 Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.

4 Or rhai yr oedd pedair mil ar hugain i oruchwylio ar waith tŷ yr ARGLWYDD, ac yn swyddogion, ac yn farnwyr, chwe mil:


23:4 Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges:

5 A phedair mil yn borthorion, a phedair mil yn moliannu yr ARGLWYDD ar offer a wnaethwn i, ebe Dafydd, i foliannu.


23:5 Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, said David, to praise therewith.

6 A dosbarthodd Dafydd hwynt yn ddosbarthiadau ymysg meibion Lefi, sef Gerson, Cohath, a Merari.


23:6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari.

7 Or Gersoniaid yr oedd Laadan a Simei.


23:7 Of the Gershonites were, Laadan, and Shimei.

8 Meibion Laadan; y pennaf Jehiel, a Setham, a Joel, tri.


23:8 The sons of Laadan; the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three.

9 Meibion Simei; Selomith, a Hasiel, a Haran, tri. Y rhai hyn oedd bennau-cenedl Laadan.


23:9 The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the chief of the fathers of Laadan.

10 Meibion Simei hefyd oedd, Jahath, Sina, a Jeus, a Bereia. Dyma bedwar mab Simei.


23:10 And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.

11 A Jahath oedd bennaf, a Sisa yn ail: ond Jeus a Bereia nid oedd nemor o feibion iddynt; am hynny yr oeddynt hwy yn un cyfrif wrth dy eu tad.


23:11 And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their father's house.

12 Meibion Cohath; Amram, Ishar, Hebron, ac Ussiel, pedwar.


23:12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.

13 Meibion Amram oedd, Aaron a Moses; ac Aaron a neilltuwyd i sanct-eiddio y cysegr sancteiddiolaf, efe ai feibion byth, i arogl-darthu gerbron yr ARGLWYDD, iw wasanaethu ef, ac i fendigo yn ei enw ef yn dragywydd.


23:13 The sons of Amram; Aaron and Moses: and Aaron was separated, that he should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the LORD, to minister unto him, and to bless in his name for ever.

14 A Moses gŵr Duw, ei feibion ef a alwyd yn llwyth Lefi.


23:14 Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi.

15 Meibion Moses oedd, Gersom ac Elieser.


23:15 The sons of Moses were, Gershom, and Eliezer.

16 O feibion Gersom; Sebuel oedd y pennaf.


23:16 Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.

17 A meibion Elieser oedd, Rehabia y cyntaf. Ac i Elieser nid oedd meibion eraill; ond meibion Rehabia a amlhasant yn ddirfawr.


23:17 And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.

18 O feibion Ishar; Selomith y pennaf.


23:18 Of the sons of Izhar; Shelomith the chief.

19 O feibion Hebron; Jereia y cyntaf, Amareia yr ail, Jahasiel y trydydd, a Jecameam y pedwerydd.


23:19 Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.

20 O feibion Ussiel; Micha y cyntaf, a Jeseia yr ail.


23:20 Of the sons of Uzziel; Micah the first, and Jesiah the second.

21 Meibion Merari oedd, Mahli a Musi. Meibion Mahli; Eleasar a Chis.


23:21 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish.

22 A bu farw Eleasar, a meibion nid oedd iddo ef, ond merched; a meibion Cis eu brodyr au priododd hwynt.


23:22 And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.

23 Meibion Musi; Mahli, ac Eder a Jenmoth, tri.


23:23 The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.

24 Dyma feibion Lefi, yn l tŷ eu tadau, pennau eu cenedl, wrth eu rhifedi, dan nifer eu henwau wrth eu pennau, y rhai oedd yn gwneuthur y gwaith i wasanaeth tŷ yr ARGLWYDD, o fab ugain mlwydd ac uchod.


23:24 These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.

25 Canys dywedodd Dafydd, ARGLWYDD DDUW Israel a roddes lonyddwch iw bobl, i aros yn Jerwsalem byth;


23:25 For David said, The LORD God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever:

26 A hefyd ir Lefiaid: ni ddygant mwyach y tabernad, na dim oi lestri, iw wasanaeth ef.


23:26 And also unto the Levites; they shall no more carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.

27 Canys yn l geiriau diwethaf Dafydd y cyfrifwyd meibion Lefi, o fab ugain
mlwydd ac uchod:


23:27 For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above:

28 Au gwasanaeth hwynt oedd i fod wrth law meibion Aaron yng ngweinidogaeth tŷ yr ARGLWYDD, yn y cynteddau, ac yn y celloedd, ac ym mhuredigaeth pob sancteiddbeth, ac yng ngwaith gweinidogaeth tŷ DDUW;


23:28 Because their office was to wait on the sons of Aaron for the service of the house of the LORD, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God;

29 Yn y bara gosod hefyd, ac ym mheilliaid y bwydoffrwm, ac yn y teisennau croyw, yn y radell hefyd, ac yn y badell ffrio, ac ym mhob mesur a meidroldeb:


23:29 Both for the showbread, and for the fine flour for meat offering, and for the unleavened cakes, and for that which is baked in the pan, and for that which is fried, and for all manner of measure and size;

30 Ac i sefyll bob bore i foliannu ac i ogoneddu yr ARGLWYDD, felly hefyd brynhawn:


23:30 And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even;

31 Ac i offrymu pob offrwrn poeth ir ARGLWYDD ar y Sabothau, ar y newyddloerau, ac ar y gwyliau gosodedig, wrth rifedi, yn l y ddefod sydd arnynt yn wastadol gerbron yr ARGLWYDD:


23:31 And to offer all burnt sacrifices unto the LORD in the sabbaths, in the new moons, and on the set feasts, by number, according to the order commanded unto them, continually before the LORD:

32 Ac i gadw goruchwyliaeth pabell y cyfarfod, a goruchwyliaeth y cysegr, a goruchwyliaeth meibion Aaron eu brodyr, yng ngwasanaeth t yr ARGLWYDD.

23:32 And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their brethren, in the service of the house of the LORD.

PENNOD 24


++PENNOD 24&&&

1 DYMA ddosbarthiadau meibion Aaron. Meibion Aaron oedd, Nadab, ac Abihu, Eleasar, ac Itharnar.


24:1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

2 A bu farw Nadab ac Abihu o flaen eu tad, ac nid oedd meibion iddynt: am hynny Eleasar ac Ithamar a offeiriadasant.


24:2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.

3 A Dafydd au dosbarthodd hwynt, Sadoc o feibion Eleasar, ac Ahimelech o feibion Ithamar, yn l eu swyddau, yn eu gwasanaeth.


24:3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.

4 A chafwyd mwy o feibion Eleasar yn llywodraethwyr nag o feibion Ithamar; ac fel hyn y rhannwyd hwynt. Yr ydoedd o feibion Eleasar yn bennau ar dy eu tadau un ar bymtheg; ac o feibion Ithamar, yn l tŷ eu tadau, wyth.


24:4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.

5 Felly y dosbarthwyd hwynt wrth goelbrennau, y naill gydar llall; canys tywysogion y cysegr, a thywysogion tŷ DDUW, oedd o feibion Eleasar, ac o feibion Ithamar.


24:5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.

6 A Semaia mab Nethaneel yr ysgrifennydd, o lwyth Lefi, au hysgrifennodd hwynt gerbron y brenin, ar tywysogion, a Sadoc yr offeiriad, ac Ahimelech mab Abiathar, a phencenedl yr offeiriaid, ar Lefiaid; un teulu a ddaliwyd i Eleasar, ac un arall a ddaliwyd i Ithamar.


24:6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.

7 Ar coelbren cyntaf a ddaeth i Jehoi-arib, ar ail i Jedaia,


24:7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,

8 Y trydydd i Harim, y pedwerydd i Seorim,


24:8 The third to Harim, the fourth to Seorim,

9 Y pumed i Malcheia, y chweched i Mijamin,


24:9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,

10 Y seithfed i Haccos, yr wythfed i Abeia,


24:10 The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,

11 Y nawfed i Jesua, y degfed i Sech-aneia,


24:11 The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah,

12 Yr unfed ar ddeg i.-Eliasib, y deu-ddegfed i Jacim,


24:12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,

13 Y trydydd ar ddeg i Huppa, y pedwerydd ar ddeg i Jesebeab,


24:13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,

14 Y pymthegfed i Bilga, yr unfed ar bymtheg i Immer,


24:14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,

15 Y ddeufed ar bymtheg i Hesir, y deunawfed i Affses,


24:15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,

16 Y pedwerydd ar bymtheg i Pe-thaheia, yr ugeinfed i Jehesecel,


24:16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,

17 Yr unfed ar hugain i Jachin, y ddeufed ar hugain i Gamul,


24:17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,

18 Y trydydd ar hugain i Delaia, y pedwerydd ar hugain i Maaseia.


24:18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.

19 Dyma eu dosbarthiadau hwynt yn eu gwasanaethii fyned i dŷ yr ARGLWYDD yn l eu defbd, dan law Aaron eu tad, fel y gorchmynasai ARGLWYDD DDUW Israel iddo ef.

24:19 These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.

20 Ar lleill o feibion Lefi oedd y rhai hyn. O feibion Amram; Subael: o feibion Subael; Jehdeia.:


24:20 And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.

21 Am Rehabia; Isia oedd ben ar feibion Rehabia.


24:21 Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.

22 Or Ishariaid; Selomoth: o feibion Selomoth; Jahath.


24:22 Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.

23 A meibion Hebron oedd, Jereia y, cyntaf, Amareia yr ail, Jahasiel y trydydd, a Jecameam y pedwerydd.;.


24:23 And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.

24 O feibion Ussiel; Micha: o feibionMicha; Samir.


24:24 Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.

25 Brawd Micha oedd Isiai; o feibion: Isia; Sechareia.


24:25 The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.

26 Meibion Merari oedd, Mahli a Musi: meibion Jaasei; Beno.


24:26 The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.

27 Meibion Merari o Jaaseia; Beno, a;;Soham, a Saccur, ac Ibri.,

24:27 The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.

28 O Mahli y daeth Eleasar, ac ni bu iddo ef feibion.


24:28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons.

29 Am Cis: mab Cis oedd Jerahmeel.

24:29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.

30 A meibion Musi oedd, Mahli, ac Eder, a Jerimoth. Dyma feibion y Lefiaid yn l tŷ eu tadau.


24:30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.

31 A hwy a fwriasant goelbrennau ar gyfer eu brodyr meibion Aaron, gerbron Dafydd y brenin, a Sadoc, ac Ahimelech, a phennau-cenedl yr offeiriaid ar Lefiaid; ie, y pencenedl ar gyfer y brawd ieuaagaf.


24:31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.

PENNOD 25


++PENNOD 25&&&

1 A NEILLTUODD Dafydd, a thywysogion y llu, tuag at y gwasanaeth, o feibion Asaff, a Heman, a Jedwthwn, y rhai a broffwydent a thelynau, ac .a nablau, ac a symbalau; a nifer y gweithwyr yn l eu gwasanaeth ydoedd:

25:1 Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:

2 O feibion Asaff; Saccur, a Joseff, a Nethaneia, Asarela, meibion Asaff, dan law Asaff, yr hwn oedd yn proffwydo wrth law y brenin.


25:2 Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.

3 A Jedwthwn: meibion Jedwthwn; Gedaleia, a Seri, a Jesaia, a Hasabeia. Matitheia, chwech, dan law Jedwthwn eu tad, ar y delyn yn proffwydo, i foliannu ac i glodfori yr ARGLWYDD.


25:3 Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.

4 O Heman: meibion Heman; Bucceia, Mataneia, Ussiel, Sebuel, a Jerimoth, Hananeia, Hanani, Eliatha, Gidaiti, a Romamti-ieser, Josbecasa, Malothi, Ho-thir, a Mahasioth:


25:4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:

5 Y rhai hyn oll oedd feibion Heman, gweledydd y brenin yng ngeiriau DUW, i ddyrchafur corn. Duw hefyd a roddes i Heman bedwar ar ddeg o feibion, a thair o ferched.


25:5 All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.

6 Y rhai hyn oll oedd dan law eu tad yn canu yn nhŷ yr ARGLWYDD, a symbalau, a? nablau, a thelynau, i wasanaeth tŷ DDUW; yn l trefn y brenin i Asaff, a Jedwthwn, a Heman.


25:6 All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.

7 Au nifer hwynt, ynghyd u brodyr dysgedig yng nghaniadau yr ARGLWYDD, sef pob un cyfarwydd, oedd ddau cant pedwar ugain ac wyth.


25:7 So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.

8 A hwy a fwriasant goelbrennau, ylch yn erbyn cylch, bychan a mawr, athro a disgybl.


25:8 And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.

9 Ar coelbren cyntaf a ddaeth dras Asaff i Joseff: yr ail i Gedaleia; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:9 Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:

10 Y trydydd i Saccur; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg. . .

25:10 The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:


11 Y pedwerydd i Isri; efe, ai feibi B ai frodyr oedd ddeuddeg. . .

25:11 The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:

12 Y pumed i Nethaneia; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.;


25:12 The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

13 Y chweched i Bucceia; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:13 The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

14 Y seithfed i Jesarela; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:14 The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

l5 Yr wythfed i Jesaia; efe ai feibion ad frodyr oedd ddeuddeg. .


25:15 The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

16 Y nawfed i Mataneia; efe, ai feibion afi frodyr oedd ddeuddeg. / .:;.


25:16 The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

17 Y degfed i Simei; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg. . . ...


25:17 The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:

18 Yr unfed ar ddeg i Asareel, efe ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg. . ( -

25:18 The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:

19 Y deuddegfed i Hasabeia; efe, ar feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:19 The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

20 Y trydydd ar ddeg i Subael; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg,. .,.


25:20 The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:

21 Y pedwerydd ar ddeg i Matitheia efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.,

25:21 The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

22 Y pymthegfed i Jerimoth; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:22 The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:

23 Yr unfed ar bymtheg i Hananeia; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:23 The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

24 Y ddeufed ar bymtheg i Josbecasa; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:24 The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

25 Y deunawfed i Hanani; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:25 The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:

26 Y pedwerydd ar bymtheg i Malothi; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:26 The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:

27 Yr ugeinfed i Eliatha; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg. *


25:27 The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:

28 Yr unfed ar hugain i Hothir; efe,? ail feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:28 The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:

29 Y ddeufed ar hugain i Gidaiti; efe,., ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg.


25:29 The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:

30 Y trydydd ar hugain i Mahasioth,. efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg,:


25:30 The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:

31 Y pedwerydd ar hugain i Romamti-eser; efe, ai feibion ai frodyr oedd ddeuddeg. ..-"


25:31 The four and twentieth to Romamtiezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.

PENNOD 26


++PENNOD 26&&&

1, A\ ddosbarthiad y porthorion: Or Corhiaid yr oedd Meselemia mab Core, o feibion Asaff.


26:1 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.

2 A meibion Meselemia oedd, Sechareia y, cyntaf-anedig, Jediael yr ail, Sebadeia y trydydd, Jathniel y pedwerydd,


26:2 And the sons of Meshelemiah were, Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,

3 Elam y pumed, Jehohanan y chweched, Elioenai y seithfed.


26:3 Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.

4 A meibion Obededom; Semaia y cyntaf-anedig, Jehosabad yr ail, Joa y ttydydd, a Sachar y pedwerydd, a Nethaneel y pumed, .:,.,.:


26:4 Moreover the sons of Obededom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth,

5 Ammiel y chweched, Issachar y. seithfed, Peulthai yr wyttifed; canys Dpw ai bendithiodd ef. . "


26:5 Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.

6 Ac i Semaia ei fab ef y ganwyd meibion, y rhai a arglwyddiaethasant ar dy eu tad: canys cedyrn o nerth oeddynt hwy.


26:6 Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled throughout the house of their father: for they were mighty men of valour.

7 Meibion Semaia; Othni, a Reffael, ac Obed, Elsabad; ei frodyr ef oedd wŷr nerthol, sef Elihu, a Semacheia.


26:7 The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.

8 Y rhai hyn, oll o feibion Obededom: hwynt-hwy, a*u meibion, au brodyr, yn wŷr nerthol mewn cryfdei, tuag at y weinidogaeth,. oedd drigaifi a dau;o Obededom.


26:8 All these of the sons of Obededom: they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, were threescore and two of Obededom.

9 Ac i Meselentiai; yn, feibion ac ynl frodyr, yr;,oedd:td, yc. bymtheg; o wŷr nerthol. .,,


26:9 And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.

10 O Hosa hefyd, o feibion Merari, yr oedd meibion; Simri y gennaf,, (er nad oedd efe gyntaf-anedig, .eto ei dad .ai gosododd ef yn ben;)


26:10 Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)

11 Hiloeia yr ail, Tebaleia y trydydd, Sechareia y pedwerydd: holl feibion a brodyr Hosa oedd dri ar ddeg.


26:11 Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.

12 Ymhlith y rhai hyn yr oedd dosbarthiadau y porthorion, sef ymhlith y penaethiaid, ac iddynt oruchwyliaeth ar gyfer eu brodyr i wasanaethu yn nhŷ yr ARGLWYDD.,


26:12 Among these were the divisions of the porters, even among the chief men, having wards one against another, to minister in the house of the LORD.

13 A hwy a fwriasant gpelbrennau, fychan a mawr, yn l tŷ eis. tadau, am bob porth.


26:13 And they cast lots, as well the small as the great, according to the house of their fathers, for every gate.

14 A choelbren Selemeia a syrthiodd tuar dwyrain; a thros Sechareia ei fab, cynghorwr deallgar, y bwriasant hwy goelbrennau; ai goelbren ef a ddaeth tuar gogledd.


26:14 And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward.

15 I Obededom tuar deau, ac iw feibion, y daeth tŷ Asuppim.


26:15 To Obededom southward; and to his sons the house of Asuppim.

16 I Suppim, a Hosa, tuar gorllewin, gyda phorth Salecheth, yn ffordd y rhiw, yr oedd y naill oruchwyliaeth ar gyfer y llall.,,


26:16 To Shuppim and Hosah the lot came forth westward, with the gate Shallecheth, by the causeway of the going up, ward against ward.

17 Tuar dwyrain yr oedd chwech o Lefiaid, tuar gogledd pedwar beunydd, tuar deau pedwar beuny.dd, a thuag Asuppim dau a dau. ..


26:17 Eastward were six Levites, northward four a day, southward four a day, and toward Asuppim two and two.

18 A Pharbar tuar gorllewin, pedwar ar y ffordd, a dau yn Farbar.


26:18 At Parbar westward, four at the causeway, and two at Parbar.

19 Dyma ddosbarthiadau y porthorion,, o feibion Core, ac o feibion Merari.


26:19 These are the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari.

20 Ac or Lefiaid, Ahia oedd ar drysorau tŷ DDUW, ac ar drysorau y pethau cysegredig.,


26:20 And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.

21 Am feibion Laadan: meibion Jf Gersoniad Laadan, pennau tylwyth Laadan y Gersoniad, oedd Jehieli.


26:21 As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.

22 Meibion Jehieli; Setham, a Joel ei frawd, oedd ar drysorau tŷ yr ARGLWYDD.


26:22 The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, which were over the treasures of the house of the LORD.

23 Or Amramiaid, ar Ishariaid, or Hebroniaid, ar Ussieliaid:


26:23 Of the Amramites, and the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:

24 A Sebuel mab Gersom, mab Moses, oedd olygwr ar y trysorau.


26:24 And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasures.

25 Ai frodyr ef o Eleasar;, Rehabia e fab ef, a Jesaia ei fab yntau,;a Joram:ei fab yntau, a Sichri ei fab yntau, a Selo-mith ei fab yntau.

26:25 And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.

26 Y Selomith hwnnw ai frodyr oedd ar holl drysorau y pethau cysegredig a gysegrasai Dafydd frenin, ar tadau pennaf, a thywysogion y miloedd ar cannoedd, a thywysogion y llu.


26:26 Which Shelomith and his brethren were over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.

27 Or rhyfeloedd ac or ysbail y cysegrasant bethau i gynnal tŷ yr ARGLWYDD.


26:27 Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.

28 Ar hyn oll a gysegrodd Samuel y gweledydd, a Saul mab Cis, ac Abner mab Ner, a Joab mab Serfia, a phwy bynnag a gysegrasai ddim, yr oedd efe dan law Selomith ai frodyr.


26:28 And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren.

29 Or Ishariaid, Chenaneia ai feibion oedd yn Israel yn swyddogion, ac yn farnwyr, ar y gwaith oddi allan.


26:29 Of the Izharites, Chenaniah and his sons were for the outward business over Israel, for officers and judges.

30 Or Hebroniaid, Hasabeia ai frodyr, meibion nerthol, mil a saith gant, oedd mewn swydd yn Israel, or tu hwnt ir Iorddonen tuar gorilewin, yn holl waith yr ARGLWYDD, ac yng ngwasanaeth y brenin.


26:30 And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, were officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the LORD, and in the service of the king.

31 Or Hebroniaid, Jereia oedd ben or Hebroniaid, yn l cenedlaethau ei dadau: yn y ddeugeinfed flwyddyn o deyrnasiad Dafydd y ceisiwyd hwynt, a chafwyd yn eu mysg hwy wŷr cryfion nerthol, yn Jaser Gilead.


26:31 Among the Hebronites was Jerijah the chief, even among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead.

32 Ai frodyr ef yn feibion nerthol oedd ddwy fil a saith gant o bennau-cenedl: a Dafydd y brenin au gosododd hwynt ar y Reubeniaid, ar Gadiaid, a hanner llwyth Manasse, ym mhob gorchwyl Duw, a gorchwyl y brenin.


26:32 And his brethren, men of valour, were two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king.

PENNOD 27


++PENNOD 27&&&

1 PEDAIR mil ar hugain oedd pob dos-barthiad o feibion Israel dan eu rhif, yn bennau-cenedl, ac yn dywysogion miloedd a channoedd, au swyddogion yn gwasanaethu y brenin ym mhob achos or dosbarthiadau, yn dyfod i mewn, ac yn myned allan, o fis i fis, trwy holl fisoedd y flwyddyn.


27:1 Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.

2 Ar y dosbarthiad cyntaf, dros y mis cyntaf, yr oedd Jasobeam mab Sabdiel; ac yn ei ddosbarthiad ef yr oedd pedair mil ar hugain.


27:2 Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.

3 O feibion Peres yr oedd y pennaf o holl dywysogion y llu dros y mis cyntaf.


27:3 Of the children of Perez was the chief of all the captains of the host for the first month.

4 Ac ar ddosbarthiad yr ail fis yr oedd Dodai yr Ahohiad, ac oi ddosbarthiad ef yr oedd Micloth hefyd yn gapten; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:4 And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his course was Mikloth also the ruler: in his course likewise were twenty and four thousand.

5 Trydydd tywysog y llu dros y trydydd mis oedd Benaia mab Jehoiada yr offeiriad pennaf; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:5 The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand.

6 Y Benaia hwn oedd gadarn ymhlith y deg ar hugain, ac oddi ar y deg ar hugain; ac yn ei ddosbarthiad ef yr oedd Amisabad ei fab ef.


27:6 This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty: and in his course was Ammizabad his son.

7 Y pedwerydd dros y pedwerydd mis oedd Asahel brawd Joab, a Sebadeia ei fab ar ei l ef; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:7 The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course were twenty and four thousand.

8 Y pumed dros y pumed mis oedd dywysog, Samhuth yr Israhiad; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:8 The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite: and in his course were twenty and four thousand.

9 Y chweched dros y chweched mis oedd Ira mab Icces y Tecoad; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:9 The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand.

10 Y seithfed dros y seithfed mis oedd Heles y Feloniad, o feibion Effraim; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

11 Yr wythfed dros yr wythfed mis oedd Sibbechai yr Husathiad, or Sarhiaid; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:11 The eighth captain for the eighth month was Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.

12 Y nawfed dros y nawfed mis oedd Abieser yr Anathothiad, or Benjaminiaid; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:12 The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course were twenty and four thousand.

13 Y degfed dros y degfed mis oedd Maharai y Netoffathiad, or Sarhiaid; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:13 The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.

14 Yr unfed ar ddeg dros yr unfed mis ar ddeg oedd Benaia y Pirathoniad, o feibion Enraim; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:14 The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

15 Y deuddegfed dros y deuddegfed mis oedd Heldai y Netoffathiad, o Othniel; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar hugain.


27:15 The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course were twenty and four thousand.

16 Ac ar lwythau Israel: ar y Reubeniaid, Elieser mab Sichri oedd dywysog: ar y Simeoniaid, Seffatia mab Maacha:


27:16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:

17 Ar y Lefiaid, Hasabeia mab Cemuel: ar yr Aaroniaid, Sadoc:


27:17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:

18 Ar Jwda, Elihu, un o frodyr Dafydd: ar Issachar, Omri mab Michael:


27:18 Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:

19 Ar Sabulon, Ismaia mab Obadeia: ar Nafftali, Jerimoth mab Asriel:


27:19 Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:

20 Ar feibion Effraim, Hosea mab Asaseia: ar hanner llwyth Manasse, Joel mab Pedaia:


27:20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:

21 Ar hanner llwyth Manasse yn Gilead, Ido mab Sechareia: ar Benjamin, Jaasiel mab Abner:


27:21 Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:

22 Ar Dan, Asarel mab Jeroham. Dyma dywysogion llwythau Israel.


27:22 Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of Israel.

23 Ond ni chymerth Dafydd eu rhifedi hwynt o fab ugain mlwydd ac isod; canys dywedasai yr ARGLWYDD yr amlhai efe Israel megis sr y nefoedd.


27:23 But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.

24 Joab mab Serfia a ddechreuodd gyfrif, ond ni orffennodd efe, am fod o achos hyn lidiowgrwydd yn erbyn Israel, ac nid aeth y cyfrif hwn ymysg cyfrifon cronicl y brenin Dafydd.


27:24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.

25 Ac ar drysorau y brenin yr oedd Asmafeth mab Adiel: ac ar y trysordai yn y meysydd, yn y dinasoedd, yn y pentrefi hefyd, ac yn y tyrau, yr oedd Jehonathan mab Usseia.


27:25 And over the king's treasures was Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, was Jehonathan the son of Uzziah:

26 Ac ar weithwyr y maes, y rhai oedd yn llafurio y ddaear, yr oedd Esri mab Celub.


27:26 And over them that did the work of the field for tillage of the ground was Ezri the son of Chelub:

27 Ac ar y gwinllannoedd yr oedd Simei y Ramathiad: ac ar yr hyn oedd yn dyfod or gwinllannoedd ir selerau gwin, yr oedd Sabdi y Siffmiad.


27:27 And over the vineyards was Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite:

28 Ac ar yr olewydd, ar sycamorwydd, y rhai oedd yn y dyffrynnoedd, yr oedd Baalhanan y Gederiad: ac ar y selerau olew yr oedd Joas.


27:28 And over the olive trees and the sycamore trees that were in the low plains was Baalhanan the Gederite: and over the cellars of oil was Joash:

29 Ac ar yr ychen pasgedig yn Saron, yr oedd Sitrai y Saroniad: ac ar yr ychen yn y dyffrynnoedd, yr oedd Saffat mab Adiai.


27:29 And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite: and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai:

30 Ac ar y camelod yr oedd Obil yr Ismaeliad: ac ar yr asynnod Jehdeia y Meronothiad.


27:30 Over the camels also was Obil the Ishmaelite: and over the asses was Jehdeiah the Meronothite:

31 Ac ar y defaid yr oedd Jasis yr Hageriad. Y rhai hyn oll oedd dywysogion y golud eiddo y brenin Dafydd.


27:31 And over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the substance which was king David's.

32 A Jehonathan ewythr Dafydd frawd ei dad oedd gynghorwr, gŵr doeth, ac ysgrifennydd: Jehiel hefyd roab Hach-mom oedd gyda meibion y brenin.27:32 Also Jonathan David's uncle was a counsellor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons:

33 Ac Ahitoffel oedd gynghorwr y brenin; a Husai yr Arciad oedd gyfaill y brenin.


27:33 And Ahithophel was the king's counsellor: and Hushai the Archite was the king's companion:

34 Ac ar l Ahitoffel yr oedd Jehoiada mab Benaia, ac Abiathar: a thywysog llu y brenin oedd Joab.


27:34 And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king's army was Joab.

PENNOD 28


++PENNOD 28&&&

1 A DAFYDD a gynullodd holl dywysogion Israel, tywysogion y llwythau, a thywysogion y dosbarthiadau, y rhai oedd yn gwasanaethur brenin, tywysogion y miloedd hefyd, a thywysogion y cannoedd, a thywysogion holl olud a meddiant y brenin, ai feibion, gydar ystafellyddion, ar cedyrn, a phob un grymusol o nerth, i Jerwsalem.28:1 And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes, and the captains of the companies that ministered to the king by course, and the captains over the thousands, and captains over the hundreds, and the stewards over all the substance and possession of the king, and of his sons, with the officers, and with the mighty men, and with all the valiant men, unto Jerusalem.

2 A chyfododd Dafydd y brenin ar ei draed, ac a ddywedodd, Gwrandewch arnaf fi, fy mrodyr, am pobl; Myfi a feddyliais yn fy nghalon adeiladu tŷ gorffwysfa i arch cyfamod yr ARGLWYDD, ac i ystl draed ein Duw ni, a mi a baratoais tuag at adeiladu.


28:2 Then David the king stood up upon his feet, and said, Hear me, my brethren, and my people: As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God, and had made ready for the building:

3 Ond DUW a ddywedodd wrthyf, Nid adeiledi di dŷ im henw i, canys rhyfelwr fuost, a gwaed a dywelltaist.


28:3 But God said unto me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood.

4 Er hynny ARGLWYDD DDUW Israel am hetholodd i o holl dy fy nhad, i fod yn frenin ar Israel yn dragywydd: canys Jwda a ddewisodd efe yn llywiawdwr; ac o dŷ Jwda, tŷ fy nhad i; ac o feibion fy nhad, efe a fynnai i mi deyrnasu ar holl Israel:


28:4 Howbeit the LORD God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel for ever: for he hath chosen Judah to be the ruler; and of the house of Judah, the house of my father; and among the sons of my father he liked me to make me king over all Israel:

5 Ac om holl feibion innau, (canys llawer o feibion a roddes yr ARGLWYDD i mi,) efe hefyd a ddewisodd Solomon fy mab, i eistedd ar orseddfa brenhiniaeth yr ARGLWYDD, ar Israel.


28:5 And of all my sons, (for the LORD hath given me many sons,) he hath chosen Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the LORD over Israel.

6 Dywedodd hefyd wrthyf, Solomon dy fab, efe a adeilada fy nhŷ am cynteddau i; canys dewisais ef yn fab i mi, a minnau a fyddaf iddo ef yn dad.


28:6 And he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house and my courts: for I have chosen him to be my son, and I will be his father.

7 Ai frenhiniaeth ef a sicrhaf yn dragywydd, os efe a ymcgma i wneuthur fy ngorchmymon am barnedigaethau i, megis y dydd hwn.


28:7 Moreover I will establish his kingdom for ever, if he be constant to do my commandments and my judgments, as at this day.

8 Yn awr gan hynny, yng ngŵydd holl Israel, cynulleidfa yr ARGLWYDD, a lle y clywo ein Duw ni, cedwch a cheisiwch holl orchmymon yr ARGLWYDD eich Duw, fel y meddiannoch y wlad dda hon, ac y gadawoch hi yn etifeddiaeth ich meibion ar eich l yn dragywydd.


28:8 Now therefore in the sight of all Israel the congregation of the LORD, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the LORD your God: that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you for ever.

9 A thithau Solomon fy mab, adne-bydd DDUW dy dad, a gwasanaetha ef a chalon berffaith, ac a meddwl ewyllysgar: canys yr ARGLWYDD sydd yn Chwilio yr holl galonnau, ac yn deall pob dychymyg meddyliau. O cheisi ef, ti ai cei; ond os gwrthodi ef, efe ath fwrw di ymaith yn dragywydd.


28:9 And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

10 gwl yn awr mai yr ARGLWYDD ath ddewisodd di i adeiladu tŷ y cysegr? ymgryfha, a gwna.


28:10 Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.

11 Yna y rhoddes Dafydd i Sblomon ei fab bortreiad y porth, ai dai, ai selerau, ai gellau, ai ystafelloedd oddi fewn, a thŷ y drugareddfa,


28:11 Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and of the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlours thereof, and of the place of the mercy seat,

12 A phortreiad yr hyn oll a oedd ganddo trwy yr ysbryd, am gynteddau tŷ yr ARGLWYDD, ac am yr holl ystafelloedd o amgylch, am drysorau tŷ DDUW, ac am drysorau y pethau cysegredig:


28:12 And the pattern of all that he had by the spirit, of the courts of the house of the LORD, and of all the chambers round about, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the dedicated things:

13 Ac am ddosbarthiadau yr offeiriaid ar Lefiaid, ac am holl waith gweinidogaeth tŷ yr ARGLWYDD, ac am holl lestri gwasanaeth tŷ yr ARGLWYDD.


28:13 Also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of the LORD, and for all the vessels of service in the house of the LORD.

14 Efe a roddes o aur wrth bwys, ir pethau o aur, tuag at holl lestri pob gwasanaeth, ac arian ir holl lestri arian, mewn pwys, tuag at holl lestri pob math ar wasanaeth:


28:14 He gave of gold by weight for things of gold, for all instruments of all manner of service; silver also for all instruments of silver by weight, for all instruments of every kind of service:

15 Sef pwys y canwyllbrenni aur, au lampau aur, wrth bwys i bob canhwyll-bren ac iw lampau: ac ir canwyll-brennau arian wrth bwys, ir canhwyll-bren ac iw lampau, yn l gwasanaeth pob canhwyllbren.


28:15 Even the weight for the candlesticks of gold, and for their lamps of gold, by weight for every candlestick, and for the lamps thereof: and for the candlesticks of silver by weight, both for the candlestick, and also for the lamps thereof, according to the use of every candlestick.

16 Aur hefyd dan bwys, tuag at fyrddau y bara gosod, i bob bwrdd; ac arian ir byrddau arian;


28:16 And by weight he gave gold for the tables of showbread, for every table; and likewise silver for the tables of silver:

17 Ac aur pur ir cigweiniau, ac ir ffiolau, ac ir dysglau, ac ir gorflychau aur, wrth bwys pob gorflwch: ac ir gorflychau arian wrth bwys pob goiflwch;


28:17 Also pure gold for the fleshhooks, and the bowls, and the cups: and for the golden basins he gave gold by weight for every basin; and likewise silver by weight for every basin of silver:

18 Ac i allor yr arogl-darth, aur pur
wrth bwys; ac aur i bortreiad cerbyd y ceriwbiaid oedd yn ymledu, ac yn gorchuddio arch cyfamod yr ARGLWYDD.


28:18 And for the altar of incense refined gold by weight; and gold for the pattern of the chariot of the cherubims, that spread out their wings, and covered the ark of the covenant of the LORD.

19 Hyn oll, ebe Dafydd, a wnaeth yr ARGLWYDD i mi ei ddeall mewn ysgnfen, trwy ei law ef arnaf fi, sef holl waith y portreiad hwn.


28:19 All this, said David, the LORD made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern.

20 A dywedodd Dafydd wrth Solomon ei fab, Ymgryfha, ac ymegna, a gweithia; nac ofna, ac nac arswyda: canys yr AR-6LWYDD DDUW, fy Nuw i, fydd gyda thi; nid ymedy efe a thi, ac nith wrthyd, nes gorffen holl waith gwasanaeth t yr ARGLWYDD.

28:20 And David said to Solomon his son, Be strong and of good courage, and do it: fear not, nor be dismayed: for the LORD God, even my God, will be with thee; he will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the LORD.

21 Wele hefyd ddosbarthiadau yr offeiriaid ar Lefiaid, i holl wasanaeth tŷ DDUW, a chyda thi y maent yn yr holl waith, a phob un ewyllysgar cywraint i bob gwasanaeth; y tywysogion hefyd ar bobl oll fyddant wrth dy orchymyn yn gwbl.


28:21 And, behold, the courses of the priests and the Levites, even they shall be with thee for all the service of the house of God: and there shall be with thee for all manner of workmanship every willing skilful man, for any manner of service: also the princes and all the people will be wholly at thy commandment.

PENNOD 29


++PENNOD 29&&&

1 YNA y dywedodd Dafydd y brenin wrth yr holl dyrfa, Duw a ddewisodd yn unig fy mab Solomon, ac y mae efe yn ieuanc, ac yn dyner, ar gwaith sydd fawr; canys nid i ddyn y mae y llys, ond ir ARGLWYDD DDUW.


29:1 Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.

2 Ac am holl gryfder y paratoais i dŷ fy Nuw, aur ir gwaith aur, ac arian ir arian, a phres ir pres, a haearn ir haearn, a choed ir gwaith coed; meini onics, a meini gosod, meini carbunculus, ac o amryw liw, a phob maen gwerthfawr, a meini marmor yn aml.


29:2 Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood; onyx stones, and stones to be set, glistering stones, and of divers colours, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.

3 Ac eto am fod fy ewyllys tua thŷ fy Nuw, y mae gennyf om heiddo fy hun, aur ac arian, yr hwn a roddaf tuag at dy fy Nuw; heblaw yr hyn oll a baratoais tuar tŷ sanctaidd:


29:3 Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house,

4 Tair mil o dalentau aur, o aur Offir a saith mil o dalentau arian puredig, i ereuro parwydydd y tai:


29:4 Even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal:

5 Yr aur ir gwaith aur, ar arian ir arian; a thuag at yr holl waith, trwy law y rhai celfydd. Pwy hefyd a ymrydd yn ewyllysgar i ymgysegru heddiw ir ARGLWYDD?


29:5 The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the LORD?

6 Yna tywysogion y teuluoedd,a thywysogion llwythau Israel, a thywysogion y miloedd ar cannoedd, a swyddogion gwaith y brenin, a offrymasant yn ewyllysgar,
29:6 Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king's work, offered willingly,

7 Ac a roddasant tuag at wasanaeth tŷ DDUW, bm mil o dalentau aur, a deng mil o sylltau, a deng mil o dalentau arian, a deunaw mil o dalentau pres, a chan mil o dalentau haearn.


29:7 And gave for the service of the house of God of gold five thousand talents and ten thousand drams, and of silver ten thousand talents, and of brass eighteen thousand talents, and one hundred thousand talents of iron.

8 A chydar hwn y ceid meini, hwy au rhoddasant i drysor tŷ yr ARGLWYDD,. trwy law Jehiel y Gersoniad. *


29:8 And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the LORD, by the hand of Jehiel the Gershonite.

9 Ar bobl a lawenhasant pan offryment* ou gwirfodd; am eu bod & chalon berffaith yn ewyllysgar yn offrymu ir ARGLWYDD: a Dafydd y brenin hefyd a lawenychodd llawenydd mawr.


29:9 Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the LORD: and David the king also rejoiced with great joy.

10 Yna y bendithiodd Dafydd yr " ARGLWYDD yng ngŵydd yr holl dyrfa, a efywedodd Dafydd, Bendigedig wyt ti, ARGLWYDD DDUW Israel, ein tad ni, 6 dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb.


29:10 Wherefore David blessed the LORD before all the congregation: and David said, Blessed be thou, LORD God of Israel our father, for ever and ever.

11 I ti, ARGLWYDD, y mae mawredd, a gallu, a gogoniant, a goruchafiaeth, a harddwch: canys y cwbl yn y nefoedd ac yn y ddaear sydd eiddot ti; y deyrnas sydd eiddot ti, ARGLWYDD, yr hwn hefyd a ymddyrchefaist yn ben ar bob peth.


29:11 Thine, O LORD, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.

12 Cyfoeth hefyd ac anrhydedd a ddeuant oddi wrthyt ti, a thi sydd yn arglwyddiaethu ar bob peth, ac yn dy law di y mae nerth a chadernid; yn dy law di hefyd y mae mawrhau, a nerthu pob dim.


29:12 Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

13 Ac yn awr, ein Duw ni, yr ydym ni yn dy foliannu, ac yn clodfori dy enw gogoneddus.


29:13 Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

14 Eithr pwy ydwyf fi, a phwy yw fy mhobl i, fel y caem ni rym i offrymu yn ewyllysgar fel hyn? canys oddi wrthyt ti y mae pob peth, ac oth law dy hun y rhoesom i ti.


29:14 But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.

15 Oherwydd dieithriaid ydym ni ger dy fron di, ac alltudion fel ein holl dadaui fel cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaear, ac nid oes ymaros.


29:15 For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers: our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding.

16 O ARGLWYDD ein Duw, yr holl amlder hyn a baratoesom ni i adeiladu i ti dŷ ith enw sanctaidd, oth law di y mae, ac eiddot ti ydyw oll.


29:16 O LORD our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own.

17 Gwn hefyd, O fy Nuw, mai ti sydd yn profi y galon, ac yn ymfodloni mewa cyfiawnder. Myfi yn uniondeb fy nghalon, o wirfodd a offrymais hyn oll; ac yn awr y gwelais dy bobl a gafwyd yma yn offryma yn ewyllysgar i ti, a hynny mewn llawenydd.


29:17 I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart I have willingly offered all these things: and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee.

18 ARGLWYDD DDUW Abraham, Isaac, ac Israel, ein tadau, cadw hyn yn dragywydd ym mryd meddyliau calon dy bobl; a pharatoa eu calon hwynt atat ti.


29:18 O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee:

19 A dyro i Solomon fy mab galon berffaith, i gadw dy orchmynion, dy dystiolaethau, ath ddeddfau, ac iw gwneuthur hwynt oll, ac i adeiladu y llys yr hwn y darperais iddo.


29:19 And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.

20 y Dywedodd Dafydd hefyd wrth yr holl dyrfa, Bendithiwch, atolwg, yr ARGLWYDD eich Duw. Ar holl dyrfa a fendithiasant ARGLWYDD DDUW eu tadau, a blygasant eu pennau, ac a ymgrymasant ir ARGLWYDD, ac ir brenin.

29:20 And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. And all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the LORD, and the king.

21 Aberthasant hefyd ebyrth ir ARGLWYDD, a thrannoeth ar l y dydd hwnnw yr abenhasant yn boethoffrymmau ir ARGLWYDD, fil o fustych, mil o hyrddod, a mil o ŵyn, au diodoffrymau, ac ebyrth yn lluosog, dros holl Israel:


29:21 And they sacrificed sacrifices unto the LORD, and offered burnt offerings unto the LORD, on the morrow after that day, even a thousand bullocks, a thousand rams, and a thousand lambs, with their drink offerings, and sacrifices in abundance for all Israel:

22 Ac a fwytasant ac a yfasant gerbron yr ARGLWYDD y diwrnod hwnnw mewn llawenydd mawr. A gosodasant Solomon mab Dafydd yn frenin yr ail waith; ac eneiniasant ef ir ARGLWYDD yn flaenor, a Sadoc yn offeiriad.


29:22 And did eat and drink before the LORD on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the LORD to be the chief governor, and Zadok to be priest.

23 Felly yr eisteddodd Solomon ar orseddfa yr ARGLWYDD yn frenin, yn lle Dafydd ei dad, ac a lwyddodd; a holl Israel a wrandawsant arno.


29:23 Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

24 Yr holl dywysogion hefyd ar cedyrn, a chyda hynny holl feibion y brenin Dafydd, a roddasant eu dwylo ar fod dan Solomon y brenin.


29:24 And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves unto Solomon the king.

25 Ar ARGLWYDD a fawrygodd Solomon yn rhagorol yng ngŵydd holl Israel, ac a roddes iddo ogomant brenhinol, math yr hwn ni bu i un brenin oi flaen ef yn Israel.


29:25 And the LORD magnified Solomon exceedingly in the sight of all Israel, and bestowed upon him such royal majesty as had not been on any king before him in Israel.

26 Felly Dafydd mab Jesse a deyrnasodd ar holl Israel.


29:26 Thus David the son of Jesse reigned over all Israel.

27 Ar dyddiau y teyrnasodd efe a xxxxx Israel oedd ddeugain mlynedd: saith, mlynedd y teyrnasodd efe yn Hebron, a thair blynedd ar ddeg ar hugain y teyrnasodd efe yn Jerwsalem.

29:27 And the time that he reigned over Israel was forty years; seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.

28 Ac efe a fu farw mewn oedran teg, yn gyflawn o ddyddiau, cyfoeth, ac anrhydedd: a Solomon ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.


29:28 And he died in a good old age, full of days, riches, and honour: and Solomon his son reigned in his stead.

29 Ac am weithredoedd cyntafa diwethaf y brenin Dafydd, wele, y maent yn
ysgrifenedig yng ngeiriau Samuel y gweledydd, ac yng ngeiriau Nathan y proffwyd, ac yng ngeiriau Gad y gweledydd,


29:29 Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer,

30 Gydai holl frenhiniaeth ef, ai gadernid, ar amserau a aethant drosto ef, a thros Israel, a thros holl deyrnasoedd y gwledydd.

29:30 With all his reign and his might, and the times that went over him, and over Israel, and over all the kingdoms of the countries.

15 Oherwydd dieithriaid ydym ni ger dy fron di, ac alltudion fel ein holl dadaui fel cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaear, ac nid oes ymaros.


 

16 O ARGLWYDD ein Duw, yr holl amlder hyn a baratoesom ni i adeiladu i ti dŷ ith enw sanctaidd, oth law di y mae, ac eiddot ti ydyw oll.


 

17 Gwn hefyd, O fy Nuw, mai ti sydd yn profi y galon, ac yn ymfodloni mewa cyfiawnder. Myfi yn uniondeb fy nghalon, o wirfodd a offrymais hyn oll; ac yn awr y gwelais dy bobl a gafwyd yma yn offryma yn ewyllysgar i ti, a hynny mewn llawenydd.


 

18 ARGLWYDD DDUW Abraham, Isaac, ac Israel, ein tadau, cadw hyn yn dragywydd ym mryd meddyliau calon dy bobl; a pharatoa eu calon hwynt atat ti.


 

19 A dyro i Solomon fy mab galon berffaith, i gadw dy orchmynion, dy dystiolaethau, ath ddeddfau, ac iw gwneuthur hwynt oll, ac i adeiladu y llys yr hwn y darperais iddo.


 

20 y Dywedodd Dafydd hefyd wrth yr holl dyrfa, Bendithiwch, atolwg, yr ARGLWYDD eich Duw. Ar holl dyrfa a fendithiasant ARGLWYDD DDUW eu tadau, a blygasant eu pennau, ac a ymgrymasant ir ARGLWYDD, ac ir brenin.


 

 

 

21 Aberthasant hefyd ebyrth ir ARGLWYDD, a thrannoeth ar l y dydd hwnnw yr abenhasant yn boethoffrymmau ir ARGLWYDD, fil o fustych, mil o hyrddod, a mil o ŵyn, au diodoffrymau, ac ebyrth yn lluosog, dros holl Israel:


 

22 Ac a fwytasant ac a yfasant gerbron yr ARGLWYDD y diwrnod hwnnw mewn llawenydd mawr. A gosodasant Solomon mab Dafydd yn frenin yr ail waith; ac eneiniasant ef ir ARGLWYDD yn flaenor, a Sadoc yn offeiriad.


 

23 Felly yr eisteddodd Solomon ar orseddfa yr ARGLWYDD yn frenin, yn lle Dafydd ei dad, ac a lwyddodd; a holl Israel a wrandawsant arno.


 

24 Yr holl dywysogion hefyd ar cedyrn, a chyda hynny holl feibion y brenin Dafydd, a roddasant eu dwylo ar fod dan Solomon y brenin.


 

25 Ar ARGLWYDD a fawrygodd Solomon yn rhagorol yng ngŵydd holl Israel, ac a roddes iddo ogomant brenhinol, math yr hwn ni bu i un brenin oi flaen ef yn Israel.


 

26 Felly Dafydd mab Jesse a deyrnasodd ar holl Israel.


 

27 Ar dyddiau y teyrnasodd efe a

 

Israel oedd ddeugain mlynedd: saith, mlynedd y teyrnasodd efe yn Hebron, a thair blynedd ar ddeg ar hugain y teyrnasodd efe yn Jerwsalem.


 

28 Ac efe a fu farw mewn oedran teg, yn gyflawn o ddyddiau, cyfoeth, ac anrhydedd: a Solomon ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.


 

29 Ac am weithredoedd cyntafa diwethaf y brenin Dafydd, wele, y maent yn
ysgrifenedig yng ngeiriau Samuel y gweledydd, ac yng ngeiriau Nathan y proffwyd, ac yng ngeiriau Gad y gweledydd,


 

30 Gydai holl frenhiniaeth ef, ai gadernid, ar amserau a aethant drosto ef, a thros Israel, a thros holl deyrnasoedd y gwledydd.

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-17

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

free invisible hit counter
Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats