Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2343ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_deuteronium_05_2343ke


0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(67) Llyfr Cyntaf ESDRAS

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(67) The First Book of ESDRAS

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

xxxxxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 

xyzdeut
PUMED LLYFR MOSES, YR HWN A ELWIR
DEUTERONOMIUM

 

 

PENNOD 1

++PENNOD 1&&&
Deuteronomium :: Deuteronomium

 

1:1 Dyma y geiriau a ddywedodd Moses wrth holl Israel, or tu yma ir Iorddonen, yn yr anialwch, ar y rhos gyferbyn r mr coch, rhwng Paran, a Toffel, a Laban, a Haseroth, a Disahab.

1:1 These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

 

1:2 (Taith un diwrnod ar ddeg sydd o Horeb, ffordd yr eir i fynydd Seir, hyd Cades-Barnea.)

1:2 (There are eleven days' journey from Horeb by the way of mount Seir unto Kadeshbarnea.)

 

1:3 A bu yn y ddeugeinfed flwyddyn, yn yr unfed mis ar ddeg, ar y dydd cyntaf or mis, i Moses lefaru wrth feibion Israel, yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD iddo ei ddywedyd wrthynt;

1:3 And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel, according unto all that the LORD had given him in commandment unto them;

 

1:4 Wedi iddo ladd Sehon brenin yr Amoriaid, yr hwn oedd yn trigo yn Hesbon, ac Og brenin Basan, yr hwn oedd yn trigo yn Astaroth, o fewn Edrei;

1:4 After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei:

 

1:5 Or tu yma ir Iorddonen, yng ngwlad Moab, y dechreuodd Moses egluror gyfraith hon, gan ddywedyd,

1:5 On this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,

 

1:6 Yr ARGLWYDD ein Duw a lefarodd wrthym ni yn Horeb, gan ddywedyd, Digon i chwi drigo hyd yn hyn yn y mynydd hwn:

1:6 The LORD our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount:

 

1:7 Dychwelwch, a chychwynnwch rhagoch, ac ewch i fynydd yr Amoriaid, ac iw holl gyfagos leoedd; ir rhos, ir mynydd, ac ir dyffryn, ac ir deau, ac i borthladd y mr, i dir y Canaaneaid, ac i Libanus, hyd yr afon fawr, afon Ewffrates.

1:7 Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.

 

1:8 Wele, rhoddais y wlad och blaen chwi: ewch i mewn, a pherchenogwch y wlad yr hon a dyngodd yr ARGLWYDD ich tadau chwi, i Abraham, i Isaac, ac i Jacob, ar ei rhoddi iddynt, ac iw had ar eu hl hwynt.

1:8 Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.

 

1:9 A mi a leferais wrthych yr amser hwnnw, gan ddywedyd, Ni allaf fi fy hun eich cynnal chwi:

1:9 And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:

 

1:10 Yr arglwydd eich Duw ach lluosogodd chwi; ac wele chwi heddiw fel sr y nefoedd o luosowgrwydd.

1:10 The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.

 

1:11 (arglwydd dduw eich tadau ach cynyddo yn fil lluosocach nag ydych, ac ach bendithio, fel y llefarodd efe wrthych!)

1:11 (The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!)

 

1:12 Pa wedd y dygwn fy hun eich blinder, ach baich, ach ymryson chwi?

1:12 How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

 

1:13 Moeswch i chwi wŷr doethion, a deallus, a rhai hynod trwy eich llwythau; fel y gosodwyf hwynt yn bennau arnoch chwi.

1:13 Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.

 

1:14 Ac atebasoch fi, a dywedasoch, Da yw gwneuthur y peth a ddywedaist.

1:14 And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.

 

1:15 Cymerais gan hynny bennau eich llwythau chwi, sef gwŷr doethion, a rhai hynod, ac au gwneuthum hwynt yn bennau arnoch; sef yn gapteiniaid ar filoedd, ac yn gapteiniaid ar gannoedd, ac yn gapteiniaid ar ddegau a deugain, ac yn gapteiniaid ar ddegau, ac yn swyddogion yn eich llwythau chwi.

1:15 So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.

 

1:16 Ar amser hwnnw y gorchmynnais ich barnwyr chwi, gan ddywedyd, Gwrandewch ddadleuon rhwng eich brodyr, a bernwch yn gyfiawn rhwng gŵr ai frawd, ac ar dieithr sydd gydag ef.

1:16 And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.

 

1:17 Na chydnabyddwch wynebau mewn barn; gwrandewch ar y lleiaf, yn gystal ag ar y mwyaf: nac ofnwch wyneb gŵr; oblegid y farn sydd eiddo Duw: ar peth a fydd rhy galed i chwi, a ddygwch ataf fi, a mi ai gwrandawaf.

1:17 Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God's: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.

 

1:18 Gorchmynnais i chwi hefyd yr amser hwnnw yr holl bethau a ddylech eu gwneuthur.

1:18 And I commanded you at that time all the things which ye should do.

 

1:19 A phan fudasom o Horeb, ni a gerddasom trwyr holl anialwch mawr ac ofnadwy hwnnw, yr hwn a welsoch ffordd yr eir i fynydd yr Amoriaid, fel y gorchmynasai yr arglwydd ein Duw i ni: ac a ddaethom i Cades-Barnea.

1:19 And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness, which ye saw by the way of the mountain of the Amorites, as the LORD our God commanded us; and we came to Kadeshbarnea.

 

1:20 A dywedais wrthych, Daethoch hyd fynydd yr Amoriaid, yr hwn y mae yr arglwydd ein Duw yn ei roddi i ni.

1:20 And I said unto you, Ye are come unto the mountain of the Amorites, which the LORD our God doth give unto us.

 

1:21 Wele, yr arglwydd dy dduw a roddes y wlad oth flaen: dos i fyny a pherchenoga hi, fel y llefarodd arglwydd dduw dy dadau wrthynt; nac ofna, ac na lwfrha.

1:21 Behold, the LORD thy God hath set the land before thee: go up and possess it, as the LORD God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.

 

1:22 A chwi oll a ddaethoch ataf, ac a ddywedasoch, Anfonwn wŷr on blaen, a hwy a chwiliant y wlad i ni, ac a fynegant beth i ni am y ffordd yr awn i fyny ar hyd-ddi, ac am y dinasoedd y deuwn i mewn iddynt.

1:22 And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come.

 

1:23 Ar peth oedd dda yn fy ngolwg: ac mi a gymerais ddeuddengwr ohonoch, un gŵr o bob llwyth.

1:23 And the saying pleased me well: and I took twelve men of you, one of a tribe:

 

1:24 A hwy a droesant, ac a aethant i fyny ir mynydd, ac a ddaethant hyd ddyffryn Escol, ac ai chwiliasant ef.

1:24 And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out.

 

1:25 Ac a gymerasant o ffrwyth y tir yn eu llaw, ac ai dygasant i waered atom ni, ac a ddygasant air i ni drachefn, ac a ddywedasant, Da yw y wlad y mae yr arglwydd ein Duw yn ei rhoddi i ni.

1:25 And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the LORD our God doth give us.

 

1:26 Er hynny ni fynnech fyned i fyny, ond gwrthryfelasoch yn erbyn gair yr arglwydd eich Duw.

1:26 Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the LORD your God:

 

1:27 Grwgnachasoch hefyd yn eich pebyll, a dywedasoch, Am gasu or arglwydd nyni, y dug efe ni allan o dir yr Aifft in rhoddi yn llaw yr Amoriaid, in difetha.

1:27 And ye murmured in your tents, and said, Because the LORD hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us.

 

1:28 I ba le yr awn i fyny? ein brodyr an digalonasant ni, gan ddywedyd, Pobl fwy a hwy na nyni ydynt; dinasoedd mawrion a chaerog hyd y nefoedd: meibion yr Anaciaid hefyd a welsom ni yno.

1:28 Whither shall we go up? our brethren have discouraged our heart, saying, The people is greater and taller than we; the cities are great and walled up to heaven; and moreover we have seen the sons of the Anakims there.

 

1:29 Yna y dywedais wrthych, Nac arswydwch, ac nac ofnwch rhagddynt hwy.

1:29 Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.

 

1:30 Yr arglwydd eich Duw, yr hwn sydd yn myned och blaen, efe a ymladd drosoch, yn 1 yr hyn oll a wnaeth efe eroch chwi yn yr Aifft o flaen eich llygaid;

1:30 The LORD your God which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes;

 

1:31 Ac yn yr anialwch, lle y gwelaist fel yth ddug yr arglwydd dy dduw, fel y dwg gŵr ei fab, yn yr holl ffordd a gerddasoch, nes eich dyfod ir man yma.

1:31 And in the wilderness, where thou hast seen how that the LORD thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went, until ye came into this place.

 

1:32 Eto yn y peth hyn ni chredasoch chwi yn yr arglwydd eich Duw,

1:32 Yet in this thing ye did not believe the LORD your God,

 

1:33 Yr hwn oedd yn myned och blaen chwi ar hyd y ffordd, i chwilio i chwi am le i wersyllu; y nos mewn tn, i ddangos i chwi pa ffordd yr aech, ar dydd mewn cwmwl.

1:33 Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way ye should go, and in a cloud by day.

 

1:34 A chlybu yr arglwydd lais eich geiriau; ac a ddigiodd, ac a dyngodd, gan ddywedyd,

1:34 And the LORD heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

 

1:35 Diau na chaiff yr un or dynion hyn, or genhedlaeth ddrwg hon, weled y wlad dda yr hon y tyngais ar ei rhoddi ich tadau chwi;

1:35 Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land, which I sware to give unto your fathers,

 

1:36 Oddieithr Caleb mab Jeffunne: efe ai gwl hi, ac iddo ef y rhoddaf y wlad y sangodd efe arni, ac iw feibion; o achos cyflawni ohono wneuthur ar l yr arglwydd.

1:36 Save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the LORD.

 

1:37 Wrthyf finnau hefyd y digiodd yr arglwydd och plegid chwi, gan ddywedyd, Tithau hefyd ni chei fyned i mewn yno.

1:37 Also the LORD was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither.

 

1:38 Josua mab Nun, yr hwn sydd yn sefyll ger dy fron di, efe a i mewn yno: cadarnha di ef; canys efe ai rhan hi yn etifeddiaeth i Israel.

1:38 But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.

 

1:39 Eich plant hefyd, y rhai y dywedasoch y byddent yn ysbail, ach meibion chwi, y rhai ni wyddant heddiw na da na drwg, hwynt-hwy a nt i mewn yno, ac iddynt hwy y rhoddaf hi, a hwy ai perchenogant hi.

1:39 Moreover your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it.

 

1:40 Trowch chwithau, ac ewch ir anialwch ar hyd ffordd y mr coch.

1:40 But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way of the Red sea.

 

1:41 Yna yr atebasoch, ac a ddywedasoch wrthyf, Pechasom yn erbyn yr arglwydd: nyni a awn i fyny ac a ymladdwn, yn 1 yr hyn oll a orchmynnodd yr arglwydd ein Duw i ni. A gwisgasoch bob un ei arfau rhyfel, ac a ymroesoch i fyned i fyny ir mynydd.

1:41 Then ye answered and said unto me, We have sinned against the LORD, we will go up and fight, according to all that the LORD our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill.

 

1:42 A dywedodd yr arglwydd wrthyf, Dywed wrthynt, Nac ewch i fyny, ac na ryfelwch; oblegid nid ydwyf fi yn eich mysg chwi; rhag eich taro o flaen eich gelynion.

1:42 And the LORD said unto me, Say unto them, Go not up, neither fight; for I am not among you; lest ye be smitten before your enemies.

 

1:43 Felly y dywedais wrthych; ond ni wrandawsoch, eithr gwrthryfelasoch yn erbyn gair yr arglwydd; rhyfygasoch hefyd, ac aethoch i fyny ir mynydd.

1:43 So I spake unto you; and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the LORD, and went presumptuously up into the hill.

 

1:44 A daeth allan yr Amoriaid, oedd yn trigo yn y mynydd hwnnw, ich cyfarfod chwi; ac ach ymlidiasant fel y gwnai gwenyn, ac ach difethasant chwi yn Seir, hyd Horma.

1:44 And the Amorites, which dwelt in that mountain, came out against you, and chased you, as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.

 

1:45 A dychwelasoch, ac wylasoch gerbron yr arglwydd: ond ni wrandawodd yr arglwydd ar eich llef, ac ni roddes glust i chwi.

1:45 And ye returned and wept before the LORD; but the LORD would not hearken to your voice, nor give ear unto you.

 

1:46 Ac arosasoch yn Cades ddyddiau lawer, megis y dyddiau yr arosasoch or blaen.

1:46 So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there.

 

PENNOD 2

++PENNOD 2&&&

 

2:1 Yna y troesom, ac yr aethom ir anialwch, ar hyd ffordd y mr coch, fel y dywedasai yr arglwydd wrthyf, ac a amgylchasom fynydd Seir ddyddiau lawer.

2:1 Then we turned, and took our journey into the wilderness by the way of the Red sea, as the LORD spake unto me: and we compassed mount Seir many days.

 

2:2 Llefarodd yr arglwydd hefyd wrthyf, gan ddywedyd,

2:2 And the LORD spake unto me, saying,

 

2:3 Digon i chwi amgylchu y mynydd hwn hyd yn hyn; ymchwelwch rhagoch tuar gogledd.

2:3 Ye have compassed this mountain long enough: turn you northward.

 

2:4 A gorchymyn ir bobl, gan ddywedyd, Yr ydych i dramwyo trwy derfynau eich brodyr, meibion Esau, y rhai sydd yn trigo yn Seir: a hwythau a ofnant rhagoch: ond ymgedwch yn ddyfal.

2:4 And command thou the people, saying, Ye are to pass through the coast of your brethren the children of Esau, which dwell in Seir; and they shall be afraid of you: take ye good heed unto yourselves therefore:

 

2:5 Nac ymyrrwch arnynt: oherwydd ni roddaf i chwi ou tir hwynt gymaint a lled troed; canys yn etifeddiaeth i Esau y rhoddais fynydd Seir;

2:5 Meddle not with them; for I will not give you of their land, no, not so much as a foot breadth; because I have given mount Seir unto Esau for a possession.

 

2:6 Prynwch fwyd ganddynt am Brian, fel y bwytaoch: a phrynwch hefyd ddwfr ganddynt am arian, fel yr yfoch,

2:6 Ye shall buy meat of them for money, that ye may eat; and ye shall also buy water of them for money, that ye may drink.

 

2:7 Canys yr arglwydd dy dduw ath fendithiodd di yn holl waith dy law: gwybu dy gerdded yn yr anialwch mawr hwn: y deugain mlynedd hyn y bu yr arglwydd dy dduw gyda thi; ni bu arnat eisiau dim.

2:7 For the LORD thy God hath blessed thee in all the works of thy hand: he knoweth thy walking through this great wilderness: these forty years the LORD thy God hath been with thee; thou hast lacked nothing.

 

2:8 Ac wedi ein myned heibio oddi wrth ein brodyr, meibion Esau, y rhai ydynt yn trigo yn Seir, o ffordd y rhos o Elath, ac o EsionGaber, ni a ddychwelasom, ac a aethom ar hyd ffordd anialwch Moab.

2:8 And when we passed by from our brethren the children of Esau, which dwelt in Seir, through the way of the plain from Elath, and from Eziongaber, we turned and passed by the way of the wilderness of Moab.

 

2:9 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrthyf, Na orthryma Moab, ac nac ymgynnull i ryfel yn eu herbyn hwynt: oblegid ni roddaf i ti feddiant oi dir ef; oherwydd i feibion Lot y rhoddais Ar yn etifeddiaeth.

2:9 And the LORD said unto me, Distress not the Moabites, neither contend with them in battle: for I will not give thee of their land for a possession; because I have given Ar unto the children of Lot for a possession.

 

2:10 (Yr Emiaid or blaen a gyfaneddasant ynddi; pobl fawr ac aml, ac uchel, fel yr Anaciaid;

2:10 The Emims dwelt therein in times past, a people great, and many, and tall, as the Anakims;

 

2:11 Yn gewri y cymerwyd hwynt hefyd, fel yr Anaciaid; ar Moabiaid au galwent hwy yn Emiaid.

2:11 Which also were accounted giants, as the Anakims; but the Moabites call them Emims.

 

2:12 Yr Horiaid hefyd a breswyliasant yn Seir or blaen; a meibion Esau a ddaeth ar eu hl hwynt, ac au difethasant ou blaen, a thrigasant yn eu lle hwynt; fel y gwnaeth Israel i wlad ei etifeddiaeth yntau, yr hon a roddes yr ARGLWYDD iddynt.)

2:12 The Horims also dwelt in Seir beforetime; but the children of Esau succeeded them, when they had destroyed them from before them, and dwelt in their stead; as Israel did unto the land of his possession, which the LORD gave unto them.

 

2:13 Yna y dywedais, Cyfodwch yn awr, a thramwywch rhagoch dros afon Sared. A ni a aethom dros afon Sared.

2:13 Now rise up, said I, and get you over the brook Zered. And we went over the brook Zered.

 

2:14 Ar dyddiau y cerddasom o Cades-Barnea, hyd pan ddaethom dros afon Sared, oedd onid dwy flynedd deugain; nes darfod holl genhedlaeth y gwŷr o ryfel o ganol y gwersyllau, fel y tyngasai yr ARGLWYDD wrthynt.

2:14 And the space in which we came from Kadeshbarnea, until we were come over the brook Zered, was thirty and eight years; until all the generation of the men of war were wasted out from among the host, as the LORD sware unto them.

 

2:15 Canys llaw yr ARGLWYDD ydoedd yn eu herbyn hwynt, iw torri hwynt o ganol y gwersyll, hyd oni ddarfuant.

2:15 For indeed the hand of the LORD was against them, to destroy them from among the host, until they were consumed.

 

2:16 A bu, wedi darfod yr holl ryfelwyr au marw o blith y bobloedd,

2:16 So it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people,

 

2:17 Lefaru or ARGLWYDD wrthyf, gan ddywedyd,

2:17 That the LORD spake unto me, saying,

 

2:18 Tydi heddiw wyt ar fyned trwy derfynau Moab, sef trwy Ar:

2:18 Thou art to pass over through Ar, the coast of Moab, this day:

 

2:19 A phan ddelych di gyferbyn meibion Ammon, na orthryma hwynt, ac nac ymyrr arnynt; oblegid ni roddaf feddiant o dir meibion Ammon i ti;
canys rhoddais ef yn etifeddiaeth i feibion Lot.

2:19 And when thou comest nigh over against the children of Ammon, distress them not, nor meddle with them: for I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession; because I have given it unto the children of Lot for a possession.

 

2:20 Yn wlad cewri hefyd y cyfrifwyd hi: cewri a breswyliasant ynddi or blaen; ar Ammoniaid au galwent hwy yn Samsummiaid:

2:20 (That also was accounted a land of giants: giants dwelt therein in old time; and the Ammonites call them Zamzummims;

 

2:21 Pobl fawr ac aml, ac uchel, fel yr Anaciaid, ar ARGLWYDD au difethodd hwynt ou blaen hwy; a hwy a ddaethant ar eu hl hwynt, ac a drigasant yn eu lle hwynt.

2:21 A people great, and many, and tall, as the Anakims; but the LORD destroyed them before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead:

 

2:22 Fel y gwnaeth i feibion Esau, y rhai sydd yn trigo yn Seir, pan ddifethodd efe yr Horiaid ou blaen, fel y daethant ar eu hl hwynt, ac y trigasant yn eu lle hwynt, hyd y dydd hwn;

2:22 As he did to the children of Esau, which dwelt in Seir, when he destroyed the Horims from before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead even unto this day:

 

2:23 Felly am yr Afiaid, y rhai oedd yn trigo yn Haserim, hyd Assa, y Cafftoriaid, y rhai a ddaethant allan o Cafftor, au difethasant hwy, ac a drigasant yn eu lle hwynt.)

2:23 And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)

 

2:24 Cyfodwch, cychwynnwch, ac ewch dros afon Arnon: wele, rhoddais yn dy law di Sehon brenin Hesbon, yr Amoriad, ai wlad ef; dechrau ei meddiannu hi, a rhyfela yn ei erbyn ef.

2:24 Rise ye up, take your journey, and pass over the river Arnon: behold, I have given into thine hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land: begin to possess it, and contend with him in battle.

 

2:25 Y dydd hwn y dechreuaf roddi dy arswyd ath ofn di ar y bobloedd dan yr holl nefoedd: y rhai a glywant dy enw di, a ddychrynant, ac a lesgant rhagot ti.

2:25 This day will I begin to put the dread of thee and the fear of thee upon the nations that are under the whole heaven, who shall hear report of thee, and shall tremble, and be in anguish because of thee.

 

2:26 A mi a anfonais genhadau o anialwch Cedemoth, at Sehon brenin Hesbon, a geiriau heddwch, gan ddywedyd,

2:26 And I sent messengers out of the wilderness of Kedemoth unto Sihon king of Heshbon with words of peace, saying,

 

2:27 Gad i mi fyned trwy dy wlad di: ar hyd y briffordd y cerddaf; ni chiliaf ir tu deau nac ir tu aswy.

2:27 Let me pass through thy land: I will go along by the high way, I will neither turn unto the right hand nor to the left.

 

2:28 Gwerth fwyd am arian i mi, fel y bwytawyf; a dyro ddwfr am arian i mi, fel yr yfwyf: ar fy nhraed yn unig y tramwyaf;

2:28 Thou shalt sell me meat for money, that I may eat; and give me water for money, that I may drink: only I will pass through on my feet;

 

2:29 (Fel y gwnaeth meibion Esau i mi, y rhai sydd yn trigo yn Seir, ar Moabiaid, y rhai sydd yn trigo yn Ar;) hyd onid elwyf dros yr Iorddonen, ir wlad y mae yr ARGLWYDD ein Duw yn ei rhoddi i ni.

2:29 (As the children of Esau which dwell in Seir, and the Moabites which dwell in Ar, did unto me;) until I shall pass over Jordan into the land which the LORD our God giveth us.

 

2:30 Ond ni fynnai Sehon brenin Hesbon ein gollwng heb ei law: oblegid yr ARGLWYDD dy DDUW a galedasai ei ysbryd ef, ac a gadarnhasai ei galon ef, er mwyn ei roddi ef yn dy law di; megis heddiw y gwelir.

2:30 But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him: for the LORD thy God hardened his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into thy hand, as appeareth this day.

 

2:31 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrthyf, Wele, dechreuais roddi Sehon ai wlad oth flaen di: dechrau feddiannu, fel yr etifeddech ei wlad ef.

2:31 And the LORD said unto me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before thee: begin to possess, that thou mayest inherit his land.

 

2:32 Yna Sehon a ddaeth allan in cyfarfod ni, efe ai holl bobl, i ryfel yn Jahas.

2:32 Then Sihon came out against us, he and all his people, to fight at Jahaz.

 

2:33 Ond yr ARGLWYDD ein Duw ai rhoddes ef on blaen; ac m ai trawsom ef, ai feibion, ai holl bobl:

2:33 And the LORD our God delivered him before us; and we smote him, and his sons, and all his people.

 

2:34 Ac a enillasom ei holl ddinasoedd ef yr amser hwnnw, ac a ddifrodasom bob dinas, yn wŷr, yn wragedd, yn blant; ac ni adawsom un yng ngweddill.

2:34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:

 

2:35 Ond ysglyfaethasom yr anifeiliaid i ni, ac ysbail y dinasoedd y rhai a enillasom.

2:35 Only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil of the cities which we took.

 

2:36 O Aroer, yr hon sydd ar fin afon Arnon, ac or ddinas sydd ar yr afon, a hyd at Gilead, ni bu ddinas ar a ddihangodd rhagom: yr ARGLWYDD ein Duw a roddes y cwbl on blaen ni.

2:36 From Aroer, which is by the brink of the river of Arnon, and from the city that is by the river, even unto Gilead, there was not one city too strong for us: the LORD our God delivered all unto us:

 

2:37 Yn unig ni ddaethost i dir meibion Ammon, sef holl lan afon Jabboc, nac i ddinasoedd y mynydd, nac ir holl leoedd a waharddasai yr ARGLWYDD ein Duw i ni.

2:37 Only unto the land of the children of Ammon thou camest not, nor unto any place of the river Jabbok, nor unto the cities in the mountains, nor unto whatsoever the LORD our God forbad us.

 

3:PENNOD 3

++PENNOD 3&&&

 

3:1 Yna y troesom, ac yr esgynasom ar hyd ffordd Basan; ac Og brenin Basan a ddaeth allan in cyfarfod ni, efe ai holl bobl, i ryfel, i Edrei.

3:1 Then we turned, and went up the way to Bashan: and Og the king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.

 

3:2 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrthyf, Nac ofna ef: oblegid yn dy law di y rhoddaf ef, ai holl bobl, ai wlad; a thi a wnei iddo fel y gwnaethost i Sehon brenin yr Amoriaid, yr hwn oedd yn trigo yn Hesbon.

3:2 And the LORD said unto me, Fear him not: for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.

 

3:3 Felly yr ARGLWYDD ein Duw a roddes hefyd yn ein llaw ni Og brenin Basan, ai holl bobl; ac ni ai trawsom ef, hyd na adawyd iddo un yng ngweddill:

3:3 So the LORD our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all his people: and we smote him until none was left to him remaining.

 

3:4 Ac a enillasom ei holl ddinasoedd ef yr amser hwnnw, fel nad oedd ddinas nas dygasom oddi arnynt; trigain dinas, holl wlad Argob, brenhiniaeth Og o fewn Basan.

3:4 And we took all his cities at that time, there was not a city which we took not from them, threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.

 

3:5 Yr holl ddinasoedd hyn oedd gedyrn o furiau uchel, pyrth, a barrau, heblaw dinasoedd heb furiau lawer iawn.

3:5 All these cities were fenced with high walls, gates, and bars; beside unwalled towns a great many.

 

3:6 A difrodasom hwynt, fel y gwnaethom i Sehon brenin Hesbon, gan ddifrodi o bob dinas y gwŷr, y gwragedd, ar plant.

3:6 And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children, of every city.

 

3:7 Ond yr holl anifeiliaid ac ysbail y dinasoedd a ysglyfaethasom i ni ein hunain.

3:7 But all the cattle, and the spoil of the cities, we took for a prey to ourselves.

 

3:8 A ni a gymerasom yr amser hwnnw o law dau frenin yr Amoriaid y wlad or tu yma ir Iorddonen, o afon Arnon hyd fynydd Hermon;

3:8 And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites the land that was on this side Jordan, from the river of Arnon unto mount Hermon;

 

3:9 (Y Sidoniaid a alwant Hermon yn Sirion, ar Amoriaid ai galwant Senir;)

3:9 (Which Hermon the Sidonians call Sirion; and the Amorites call it Shenir;)

 

3:10 Holl ddinasoedd y gwastad, a holl Gilead, a holl Basan hyd Selcha ac Edrei, dinasoedd brenhiniaeth Og o fewn Basan.

3:10 All the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salchah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.

 

3:11 Oblegid Og brenin Basan yn unig a adawsid o weddill y cewri: wele, ei wely ef oedd wely haearn: onid yw hwnnw yn Rabbath meibion Ammon? naw cufydd oedd ei hyd, a phedwar cufydd ei led, wrth gufydd gŵr.

3:11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbath of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.

 

3:12 Ar wlad hon a berchenogasom ni yr amser hwnnw, o Aroer yr hon sydd wrth afon Arnon, a hanner mynydd Gilead, ai ddinasoedd ef a roddais ir Reubeniaid ac ir Gadiaid.

3:12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.

 

3:13 Ar gweddill o Gilead, a holl Basan, sef brenhiniaeth Og, a roddais i hanner llwyth Manasse; sef holl wlad Argob, a holl Basan, yr hon a elwid Gwlad y cewri.

3:13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.

 

3:14 Jair mab Manasse a gymerth holl wlad Argob, hyd fro Gesuri, a Maachathi; ac au galwodd hwynt ar ei enw ei hun, Basan Hafoth-Jair, hyd y dydd hwn.

3:14 Jair the son of Manasseh took all the country of Argob unto the coasts of Geshuri and Maachathi; and called them after his own name, Bashanhavothjair, unto this day.

 

3:15 Ac i Machir y rhoddais i Gilead.

3:15 And I gave Gilead unto Machir.

 

3:16 Ac ir Reubeniaid, ac ir Gadiaid, y rhoddais o Gilead hyd afon Arnon, hanner yr afon ar terfyn, a hyd yr afon Jabboc, terfyn meibion Ammon:

3:16 And unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto the river Arnon half the valley, and the border even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;

 

3:17 Hefyd y rhos, ar Iorddonen, ar terfyn o Cinnereth, hyd fr y rhos, sef y mr heli, dan Asdoth-Pisga, tuar dwyrain.

3:17 The plain also, and Jordan, and the coast thereof, from Chinnereth even unto the sea of the plain, even the salt sea, under Ashdothpisgah eastward.

 

3:18 Gorchmynnais hefyd i chwi yr amser hwnnw, gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD eich Duw a roddes i chwi y wlad hon iw meddiannu: ewch drosodd yn arfog o flaen eich brodyr meibion Israel, pob rhai pybyr ohonoch.

3:18 And I commanded you at that time, saying, The LORD your God hath given you this land to possess it: ye shall pass over armed before your brethren the children of Israel, all that are meet for the war.

 

3:19 Yn unig eich gwragedd, ach plant, ach anifeiliaid, (gwn fod llawer o anifeiliaid i chwi,) a drigant yn eich dinasoedd a roddais i chwi.

3:19 But your wives, and your little ones, and your cattle, (for I know that ye have much cattle,) shall abide in your cities which I have given you;

 

3:20 Hyd pan wnelor ARGLWYDD ich brodyr orffwyso fel chwithau, a meddiannu ohonynt hwythau y wlad y mae yr ARGLWYDD eich Duw yn ei rhoddi iddynt dros yr Iorddonen: yna dychwelwch bob un iw etifeddiaeth a roddais i chwi.

3:20 Until the LORD have given rest unto your brethren, as well as unto you, and until they also possess the land which the LORD your God hath given them beyond Jordan: and then shall ye return every man unto his possession, which I have given you.

 

3:21 Gorchmynnais hefyd i Josua yr amser hwnnw, gan ddywedyd, Dy lygaid di a welsant yr hyn oll a wnaeth yr ARGLWYDD eich Duw ir ddau frenin hyn: felly y gwnar ARGLWYDD ir holl deyrnasoedd yr ydwyt ti yn myned drosodd atynt.

3:21 And I commanded Joshua at that time, saying, Thine eyes have seen all that the LORD your God hath done unto these two kings: so shall the LORD do unto all the kingdoms whither thou passest.

 

3:22 Nac ofnwch hwynt: oblegid yr ARGLWYDD eich Duw, efe a ymladd drosoch chwi.

3:22 Ye shall not fear them: for the LORD your God he shall fight for you.

 

3:23 Ac erfyniais ar yr ARGLWYDD yr amser hwnnw, gan ddywedyd,

3:23 And I besought the LORD at that time, saying,

 

3:24 O ARGLWYDD DDUW, tydi a ddechreuaist ddangos ith, was dy fawredd, ath law gadarn; oblegid pa DDUW sydd yn y nefoedd, neu ar y ddaear, yr hwn a weithreda yn l dy weithredoedd ath nerthoedd di?

3:24 O Lord GOD, thou hast begun to show thy servant thy greatness, and thy mighty hand: for what God is there in heaven or in earth, that can do according to thy works, and according to thy might?

 

3:25 Gad i mi fyned drosodd, atolwg, a gweled y wlad dda sydd dros yr Iorddonen, ar mynydd da hwnnw, a Libanus.

3:25 I pray thee, let me go over, and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain, and Lebanon.

 

3:26 Ond yr ARGLWYDD a ddigiasai wrthyf och plegid chwi, ac ni wrandawodd arnaf: ond dywedyd a wnaeth yr ARGLWYDD wrthyf, Digon yw hynny i ti, na chwanega lefaru wrthyf mwy am y peth hyn.

3:26 But the LORD was wroth with me for your sakes, and would not hear me: and the LORD said unto me, Let it suffice thee; speak no more unto me of this matter.

 

3:27 Dos i fyny i ben Pisga, a dyrchafa dy lygaid tuar gorllewin, ar gogledd, ar deau, ar dwyrain, ac edrych arni th lygaid: oblegid ni chei di fyned dros yr Iorddonen hon.

3:27 Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes: for thou shalt not go over this Jordan.

 

3:28 Gorchymyn hefyd i Josua, a nertha a chadarnha ef: oblegid efe a drosodd o flaen y bobl yma, ac efe a ran iddynt yn etifeddiaeth y wlad yr hon a weli di.

3:28 But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him: for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see.

 

3:29 Felly aros a wnaethom yn y dyffryn gyferbyn Beth-peor.

3:29 So we abode in the valley over against Beth-peor.

 

PENNOD 4

++PENNOD 4&&&

 

4:1 Bellach gan hynny, O Israel, gwrando ar y deddfau ac ar y barnedigaethau yr ydwyf yn eu dysgu i chwi iw gwneuthur; fel y byddoch byw, ac yr eloch, ac y meddiannoch y wlad, y mae ARGLWYDD DDUW eich tadau yn ei rhoddi i chwi.

4:1 Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments, which I teach you, for to do them, that ye may live, and go in and possess the land which the LORD God of your fathers giveth you.

 

4:2 Na chwanegwch at y gair yr ydwyf yn ei orchymyn i chwi, ac na leihewch ddim ohono ef, gan gadw gorchmynion yr ARGLWYDD eich Duw, y rhai yr wyf fi yn eu gorchymyn i chwi.

4:2 Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish ought from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.

 

4:3 Eich llygaid chwi oedd yn gweled yr hyn a wnaeth yr ARGLWYDD am Baal-peor; oblegid pob gŵr ar a aeth ar l Baal-peor, yr ARGLWYDD dy DDUW ai difethodd ef oth blith di.

4:3 Your eyes have seen what the LORD did because of Baalpeor: for all the men that followed Baalpeor, the LORD thy God hath destroyed them from among you.

 

4:4 Ond chwi y rhai oeddech yn glynu wrth yr ARGLWYDD eich Duw, byw ydych heddiw oll.

4:4 But ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you this day.

 

4:5 Wele, dysgais i chwi ddeddfau a barnedigaethau, fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD fy Nuw i mi; i wneuthur ohonoch felly, yn y wlad yr ydych ar fyned i mewn iddi iw meddiannu,

4:5 Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the LORD my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it.

 

4:6 Cedwch gan hynny, a gwnewch hwynt: oblegid hyn yw eich doethineb, ach deall chwi, yng ngolwg y bobloedd, y rhai a glywant yr holl ddeddfau hyn, ac a ddywedant, Yn ddiau pobl ddoeth a deallus yw y genedl fawr hon.

4:6 Keep therefore and do them; for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes, and say, Surely this great nation is a wise and understanding people.

 

4:7 Oblegid pa genedl mor fawr, yr hon y mae Duw iddi yn nesu ati, fel yr ARGLWYDD ein Duw ni, ym mhob dim ar
y galwom arno?

4:7 For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the LORD our God is in all things that we call upon him for?

 

4:8 A pha genedl mor fawr, yr hon y mae iddi ddeddfau a barnedigaethau cyfiawn, megis yr holl gyfraith hon yr ydwyf fi yn ei rhoddi heddiw ger eich bron chwi?

4:8 And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day?

 

4:9 Ond gochel arnat, a chadw dy enaid yn ddyfal, rhag anghofio ohonot y pethau a welodd dy lygaid, a chilio ohonynt allan oth galon di holl ddyddiau dy einioes; and hysbysa hwynt ith feibion, ac i feibion dy feibion:

4:9 Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons' sons;

 

4:10 Sef y dydd y sefaist gerbron yr ARGLWYDD dy DDUW yn Horeb, pan ddywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Cynnull i mi y bobl, fel y gwnelwyf iddynt glywed fy ngeiriau, y rhai a ddysgant im hofni i, yr holl ddyddiau y byddont fyw ar y ddaear, ac y dysgont hwynt iw meibion,

4:10 Specially the day that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb, when the LORD said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children.

4:11 A nesasoch, a safasoch dan y myn ydd; ar mynydd oedd yn llosgi gan dn hyd entrych awyr, yn dywyllwch, a chwmwl, a thywyllwch dudew.

4:11 And ye came near and stood under the mountain; and the mountain burned with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness.

 

4:12 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrthych o ganol y tn, a chwi a glywsoch lais y geiriau, ac nid oeddech yn gweled llun
dim, ond llais.

4:12 And the LORD spake unto you out of the midst of the fire: ye heard the voice of the words, but saw no similitude; only ye heard a voice.

 

4:13 Ac efe a fynegodd i chwi ei gyfamod a orchmynnodd efe i chwi iw wneuthur, sef y dengair; ac au hysgrifennodd hwynt ar ddwy lech faen.

4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.

 

4:14 Ar ARGLWYDD a orchmynnodd i i mi yr amser hwnnw ddysgu i chwi ddeddfau a barnedigaethau, i wneuthur ohonoch hwynt yn y wlad yr ydych chwi yn myned iddi iw meddiannu.

4:14 And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it.

 

4:15 Gwyliwch gan hynny yn ddyfal ar eich eneidiau, (oblegid ni welsoch ddim llun yn y dydd y llefarodd yr ARGLWYDD wrthych yn Horeb, o ganol y tn,)

4:15 Take ye therefore good heed unto yourselves; for ye saw no manner of similitude on the day that the LORD spake unto you in Horeb out of the midst of the fire:

 

4:16 Rhag ymlygru ohonoch, a gwneuthur i chwi ddelw gerfiedig, cyffelybrwydd; un ddelw, llun gwryw neu fenyw,

4:16 Lest ye corrupt yourselves, and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female,

 

4:17 Llun un anifail ar sydd ar y ddaear, llun un aderyn asgellog: a eheda yn yr
awyr,

4:17 The likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air,

 

4:18 Llun un ynriusgiad ar y ddaear, llun un pysgodyn ar y sydd yn y dyfroedd dan y ddaear;

4:18 The likeness of any thing that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth:

 

4:19 Hefyd rhag dyrchafu ohonot dy lygaid tuar nefoedd, a gweled yr haul, ar lleuad, ar sr, sef holl lu y nefoedd, ath yrru di i ymgrymu iddynt, a gwasanaethu ohonot hwynt, y rhai a rannodd yr ARGLWYDD dy DDUW ir holl bobloedd dan yr holl nefoedd.

4:19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.

 

4:20 Ond yr ARGLWYDD ach cymerodd chwi, ac ach dug chwi allan or pair haearn, or Aifft, i fod iddo ef yn bobl, yn etifeddiaeth; fel y gwelir y dydd hwn.

4:20 But the LORD hath taken you, and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day.

 

4:21 Ar ARGLWYDD a ddigiodd wrthyf am eich geiriau chwi, ac a dyngodd nad awn i dros yr Iorddonen, ac na chawn fyned i mewn ir wlad dda, yr hon y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi i ti
yn etifeddiaeth.

4:21 Furthermore the LORD was angry with me for your sakes, and sware that I should not go over Jordan, and that I should not go in unto that good land, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance:

 

4:22 Oblegid byddaf farw yn y wlad hon; ni chaf fi fyned dros yr Iorddonen: ond chwychwi a ewch drosodd, ac a feddiennwch y wlad dda honno.

4:22 But I must die in this land, I must not go over Jordan: but ye shall go over, and possess that good land.

4:23 Ymgedwch arnoch rhag anghofio cyfamod yr ARGLWYDD eich, Duw, yr hwn a amododd efe a chwi, a gwneuthur ohonoch i chwi ddelw gerfiedig, llun dim oll a waharddodd yr ARGLWYDD dy DDUW i ti.

4:23 Take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the LORD your God, which he made with you, and make you a graven image, or the likeness of any thing, which the LORD thy God hath forbidden thee.

 

4:24 Oblegid yr ARGLWYDD dy DDUW sydd dn ysol, a Duw eiddigus.

4:24 For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God.

 

4:25 Pan genhedlych feibion, ac wyrioni a hir drigo ohonoch yn y wlad, ac ymlygru ohonoch, a gwneuthur ohonoch ddelw gerfiedig, llun dim, a gwneuthur drygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW iw ddigio ef;

4:25 When thou shalt beget children, and children's children, and ye shall have remained long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven image, or the likeness of any thing, and shall do evil in the sight of the LORD thy God, to provoke him to anger:

 

4:26 Galw yr ydwyf yn dystion yn eich erbyn chwi heddiw y nefoedd ar ddaear, gan ddarfod y derfydd amdanoch yn fuan; oddi ar y tir yr ydych yn myned dros yr Iorddonen iddo iw feddiannu: nid estynnwch ddyddiau ynddo, ond gan ddifetha ych difethir.

4:26 I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it; ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed.

 

4:27 Ar ARGLWYDD ach gwasgara chwi ymhlith y bobloedd, a chwi a adewir yn ddynion anaml ymysg y cenhedloedd, y rhai y dwg yr ARGLWYDD chwi atynt:

4:27 And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the LORD shall lead you.

 

4:28 Ac yno y gwasanaethwch dduwiau. o waith dwylo dyn, sef pren a maen, y rhai ni welant, ac ni chlywant, ac ni fwytnt, ac nid aroglant.

4:28 And there ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.

 

4:29 Os oddi yno y ceisi yr ARGLWYDD dy DDUW, ti ai cei ef, os ceisi ef th holl galon, ac th holl enaid.

4:29 But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

 

4:30 Pan gyfyngo arnat, a digwyddo yr holl bethau hyn i ti, yn y dyddiau diwethaf, os dychweli at yr ARGLWYDD dy DDUW, a gwrando ar ei lais ef:

4:30 When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the LORD thy God, and shalt be obedient unto his voice;

 

4:31 (Oherwydd yr ARGLWYDD dy DDUW sydd DDUW trugarog;) ni edy efe di, ac nith ddifetha, ac nid anghofia gyfamodi dy dadau, yr hwn a dyngodd efe wrthynt.

4:31 (For the LORD thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.

 

4:32 Canys ymofyn yn awr am y dyddiau gynt, a fu oth flaen di, or dydd y creodd Duw ddyn ar y ddaear, ac or naill gwr ir nefoedd hyd y cwr arall ir nefoedd, a fu megis y mawrbeth hwn, neu a glybuwyd ei gyffelyb ef:

4:32 For ask now of the days that are past, which were before thee, since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven unto the other, whether there hath been any such thing as this great thing is, or hath been heard like it?

 

4:33 A glybu pobl lais Duw yn llefaru o ganol y tn, fel y clywaist ti, a byw?

4:33 Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?

 

4:34 A brofodd un Duw ddyfod i gymryd iddo genedl o ganol cenedl, trwy brofedigraethau, trwy arwyddion, a thrwy ryfeddodau, a thrwy ryfel, a thrwy law gadarn, a thrwy fraich estynedig, a thrwy ofn mawr, fel yr hyn oll a wnaeth yr ARGLWYDD eich Duw eroch chwi yn yr Aifft yng ngŵydd dy lygaid?

4:34 Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?

 

4:35 Gwnaethpwyd i ti weled hynny, i wybod mai yr ARGLWYDD sydd DDUW, nad oes neb arall ond efe.

4:35 Unto thee it was showed, that thou mightest know that the LORD he is God; there is none else beside him.

 

4:36 Or nefoedd y parodd i ti glywed ei lais, ith hyfforddi di; ac ar y ddaear y parodd i ti weled ei dn mawr, a thi a glywaist o ganol y tn ei eiriau ef.

4:36 Out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee: and upon earth he showed thee his great fire; and thou heardest his words out of the midst of the fire.

 

4:37 Ac o achos iddo garu dy dadau, am hynny y dewisodd efe eu had hwynt ar eu hl; ac ath ddug di oi flaen, i fawr allu, allan or Aifft:

4:37 And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt;

 

4:38 I yrru cenhedloedd mwy a chryfach na thi ymaith oth flaen di, ith ddwyn di i mewn, i roddi i ti eu gwlad hwynt yn etifeddiaeth, fel heddiw.

4:38 To drive out nations from before thee greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day.

 

4:39 Gwybydd gan hynny heddiw, ac ystyria yn dy galon, mai yr ARGLWYDD sydd DDUW yn y nefoedd oddi arnodd, ac ar y ddaear oddi tanodd; ac nid neb arall.

4:39 Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the LORD he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

 

4:40 Cadw dithau ei ddeddfau ef, ai orchmynion, y rhai yr ydwyf yn eu gorchymyn i ti heddiw; fel y byddo yn dda i ti, ac ith feibion ar dy l di, fel yr estynnech ddyddiau ar y ddaear, yr hon y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi i ti byth.

4:40 Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the LORD thy God giveth thee, for ever.

4:41 Yna Moses a neilltuodd dair dinas or tu yma ir Iorddonen, tua chodiad haul;

4:41 Then Moses severed three cities on this side Jordan toward the sun rising;

 

4:42 I gael or llofrudd ffoi yno, yr hwn a laddai ei gymydog yn amryfus, ac efe heb ei gasu or blaen; fel y gallai ffoi i un or dinasoedd hynny, a byw:

4:42 That the slayer might flee thither, which should kill his neighbour unawares, and hated him not in times past; and that fleeing unto one of these cities he might live:

 

4:43 Sef Beser yn yr anialwch, yng ngwastatir y Reubeniaid; a Ramoth yn Gilead y Gadiaid; a Golan o fewn Basan, y Manassiaid.

4:43 Namely, Bezer in the wilderness, in the plain country, of the Reubenites; and Ramoth in Gilead, of the Gadites; and Golan in Bashan, of the Manassites.

 

4:44 A dymar gyfraith o osododd Moses o flaen meibion Israel;

4:44 And this is the law which Moses set before the children of Israel:

 

4:45 Dymar tystiolaethau, ar deddfau, ar barnedigaethau, a lefarodd Moses wrth feibion Israel, gwedi eu dyfod allan or Aifft:

4:45 These are the testimonies, and the statutes, and the judgments, which Moses spake unto the children of Israel, after they came forth out of Egypt,

 

4:46 Tu yma ir Iorddonen; yn y dyffryn ar gyfer Beth-peor, yng ngwlad Sehon brenin yr Amoriaid, yr hwn oedd yn trigo yn Hesbon, yr hwn a drawsai Moses a meibion Israel, wedi eu dyfod allan or Aifft:

4:46 On this side Jordan, in the valley over against Beth-peor, in the land of Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the children of Israel smote, after they were come forth out of Egypt:

 

4:47 Ac a berchenogasant ei wlad ef, a gwlad Og brenin Basan, dau o frenhinoedd yr Amoriaid, y rhai oedd tu yma ir Iorddonen, tua chodiad haul,

4:47 And they possessed his land, and the land of Og king of Bashan, two kings of the Amorites, which were on this side Jordan toward the sun rising;

 

4:48 O Aroer, yr hon oedd ar lan afon Arnon, hyd fynydd Seion, hwn yw Hermon;

4:48 From Aroer, which is by the bank of the river Arnon, even unto mount Sion, which is Hermon,

 

4:49 Ar holl ros tu hwnt ir Iorddonen tuar dwyrain, a hyd at fr y rhos, dan Asdoth-Pisga.

4:49 And all the plain on this side Jordan eastward, even unto the sea of the plain, under the springs of Pisgah.

 

PENNOD 5

++PENNOD 5&&&

 

5:1 A Moses a alwodd holl Israel, ac a ddywedodd wrthynt, Clyw, O Israel, y deddfau ar barnedigaethau yr ydwyf yn eu llefaru lle y clywoch heddiw; fel y byddo i chwi eu dysgu, au cadw, au gwneuthur.

5:1 And Moses called all Israel, and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them, and keep, and do them.

 

5:2 Yr ARGLWYDD ein Duw a wnaeth gyfamod ni yn Horeb.

5:2 The LORD our God made a covenant with us in Horeb.

 

5:3 Nid n tadau ni y gwnaeth yr ARGLWYDD y cyfamod hwn, ond nyni; nyni, y rhai ydym yn fyw bob un yma heddiw.

5:3 The LORD made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day.

 

5:4 Wyneb yn wyneb yr ymddiddanodd yr ARGLWYDD chwi yn y mynydd, o ganol y tn,

5:4 The LORD talked with you face to face in the mount out of the midst of the fire,

 

5:5 (Myfi oeddwn yr amser hwnnw yn sefyll rhwng yr ARGLWYDD a chwi, i fynegi i chwi air yr ARGLWYDD: canys ofni a wnaethoch rhag y tn, ac nid esgynnech ir mynydd,) gan ddywedyd,

5:5 (I stood between the LORD and you at that time, to show you the word of the LORD: for ye were afraid by reason of the fire, and went not up into the mount;) saying,

 

5:6 Yr ARGLWYDD dy DDUW ydwyf fi, yr hwn ath ddug allan o dir yr Aifft, o dŷ y caethiwed.

5:6 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.

 

5:7 Na fydded i ti dduwiau eraill ger fy mron i.

5:7 Thou shalt have none other gods before me.

 

5:8 Na wna i ti ddelw gerfiedig, na llun dim ar y sydd yn y nefoedd oddi uchod, nac ar y sydd yn y ddaear oddi isod, nac ar y sydd yn y dyfroedd oddi tan y ddaear:

5:8 Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth:

 

5:9 Nac ymgryma iddynt, ac na wasanaetha hwynt: oblegid myfi yr ARGLWYDD dy DDUW ydwyf DDUW eiddigus, yn ymweled ag anwiredd y tadau ar y plant, hyd y drydedd ar bedwaredd genhedlaeth or rhai am casnt;


5:9 Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me,

 

5:10 Ac yn gwneuthur trugaredd i filoedd or rhai am carant, ac a gadwant fy ngorchmynion.

5:10 And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.

 

5:11 Na chymer enw yr ARGLWYDD dy DDUW yn ofer: canys nid dieuog gan yr ARGLWYDD yr hwn a gymero ei enw ef yn ofer.

5:11 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain: for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

 

5:12 Cadw y dydd Saboth iw sancteiddio ef, fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD dy DDUW i ti.

5:12 Keep the sabbath day to sanctify it, as the LORD thy God hath commanded thee.

 

5:13 Chwe diwrnod y gweithi, ac y gwnei dy holl waith:

5:13 Six days thou shalt labour, and do all thy work:

 

5:14 Ond y seithfed dydd yw Saboth yr ARGLWYDD dy DDUW: na wna ynddo ddim gwaith, tydi, nath fab, nath ferch, nath was, nath forwyn, nath ych, nath asyn, nac yr un oth anifeiliaid, nath ddieithr-ddyn yr hwn fyddo o fewn dy byrth; fel y gorffwyso dy was ath forwyn, fel ti dy hun.

5:14 But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates; that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou.

 

5:15 A chofia mai gwas a fuost ti yng ngwlad yr Aifft, ath ddwyn or ARGLWYDD dy DDUW allan oddi yno llaw gadarn, ac braich estynedig: am hynny y gorchmynnodd yr ARGLWYDD dy DDUW i ti gadw dydd y Saboth.

5:15 And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the LORD thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm: therefore the LORD thy God commanded thee to keep the sabbath day.

 

5:16 Anrhydedda dy dad ath fam, fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD dy DDUW i ti; fel yr estynner dy ddyddiau, ac fel y byddo yn dda i ti ar y ddaear yr hon y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi i ti.

5:16 Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee.

 

5:17 Na ladd.

5:17 Thou shalt not kill.

 

5:18 Ac na wna odineb.

5:18 Neither shalt thou commit adultery.

 

5:19 Ac na ladrata.

5:19 Neither shalt thou steal.

 

5:20 Ac na ddwg gam dystiolaeth yn erbyn dy gymydog.

5:20 Neither shalt thou bear false witness against thy neighbour.

 

5:21 Ac na chwennych wraig dy gymydog, ac na chwennych dŷ dy gymydog, nai faes, nai was, nai forwyn, nai ych, nai asyn, na dim ar y sydd eiddo dy gymydog.

5:21 Neither shalt thou desire thy neighbour's wife, neither shalt thou covet thy neighbour's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, or any thing that is thy neighbour's.

 

5:22 Y geiriau hyn a lefarodd yr ARGLWYDD wrth eich holl gynulleidfa yn y mynydd, o ganol y tn, y cwmwl, ar tywyllwch, llais uchel; ac ni chwanegodd ddim; ond ysgrifennodd hwynt ar ddwy lech o gerrig, ac au rhoddes ataf fi.

5:22 These words the LORD spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice: and he added no more. And he wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me.

 

5:23 A darfu, wedi clywed ohonoch y llais o ganol y tywyllwch, (ar mynydd yn llosgi gan dn,) yna nesasoch ataf, sef holl benaethiaid eich llwythau, ach henuriaid chwi;

5:23 And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the darkness, (for the mountain did burn with fire,) that ye came near unto me, even all the heads of your tribes, and your elders;

 

5:24 Ac a ddywedasoch, Wele, yr ARGLWYDD ein Duw a ddangosodd i ni ei ogoniant, ai fawredd; ai lais ef a glywsom ni o ganol y tn: heddiw y gwelsom lefaru o DDUW wrth ddyn, a byw ohono.

5:24 And ye said, Behold, the LORD our God hath showed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire: we have seen this day that God doth talk with man, and he liveth.

 

5:25 Weithian gan hynny paham y byddwn feirw? oblegid y tn mawr hwn an difa ni: canys os nyni a chwanegwn glywed llais yr ARGLWYDD ein Duw mwyach, marw a wnawn.

5:25 Now therefore why should we die? for this great fire will consume us: if we hear the voice of the LORD our God any more, then we shall die.

 

5:26 Oblegid pa gnawd oll sydd, yr hwn a glybu lais y Duw byw yn llefaru o ganol y tn, fel nyni, ac a fu fyw?

5:26 For who is there of all flesh, that hath heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have, and lived?

 

5:27 Nes di, a chlyw yr hyn oll a ddywed yr ARGLWYDD ein Duw; a llefara di wrthym ni yr hyn oll a lefaro yr ARGLWYDD ein Duw wrthyt ti: a nyni a wrandawn, ac a wnawn hynny.

5:27 Go thou near, and hear all that the LORD our God shall say: and speak thou unto us all that the LORD our God shall speak unto thee; and we will hear it, and do it.

 

5:28 Ar ARGLWYDD a glybu lais eich geiriau chwi, pan lefarasoch wrthyf; a dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Clywais lais geiriau y bobl hyn, y rhai a lefarasant wrthyt: da y dywedasant yr hyn oll a ddywed asant.

5:28 And the LORD heard the voice of your words, when ye spake unto me; and the LORD said unto me, I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken unto thee: they have well said all that they have spoken.

 

5:29 O na byddai gyfryw galon ynddynt, im hofni i, ac i gadw fy holl orchmynion bob amser; fel y byddai da iddynt ac iw plant yn dragwyddol!

5:29 O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!

 

5:30 Dos, dywed wrthynt, Dychwelwch ich pebyll.

5:30 Go say to them, Get you into your tents again.

 

5:31 Ond saf di yma gyda myfi; a mi a ddywedaf wrthyt yr holl orchmynion, ar deddfau, ar barnedigaethau a ddysgi di iddynt, ac a wnnt hwythau yn y wlad yr wyf fi ar ei rhoddi iddynt iw pherchenogi.

5:31 But as for thee, stand thou here by me, and I will speak unto thee all the commandments, and the statutes, and the judgments, which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it.

 

5:32 Edrychwch gan hynny am wneuthur fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD eich Duw i chwi: na chiliwch ir tu deau nac ir tu aswy.

5:32 Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.

 

5:33 Cerddwch yn yr holl ffyrdd a orchmynnodd yr ARGLWYDD eich Duw i chwi; fel y byddoch fyw, Ac y byddo yn dda i chwi, ac yr estynnoch ddyddiau yn y wlad yr hon a feddiennwch.

5:33 Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.

 

PENNOD 6

++PENNOD 6&&&

 

1 ADYMAr gorchmynion, y deddfau, ar barnedigaethau a orchmynnodd yr ARGLWYDD eich Duw eu dysgu i chwi; fel y gwneloch hwynt yn y wlad yr ydych yn myned iddi iw meddiannu:

6:1 Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

 

2 Tel yr ofnech yr ARGLWYDD dy DDUW, gan gadw ei holl ddeddfau, ai orchmynion ef, y rhai yr wyf fi yn eu gorchymyn i ti; ti, ath fab, a mab dy fab, holl ddyddiau dy einioes: ac fel yr estynner dy ddyddiau.

6:2 That thou mightest fear the LORD thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son's son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.

 

3 Ctyw gan hynny, O Israel, ac edrych am eu gwneuthur hwynt; fel y byddo yn ddaionus i ti, ac fel y cynyddoch yn ddirfawr, fel yr addawodd ARGLWYDD DDUW dy dadau i ti, mewn gwlad yn Mifeirio o laeth a ml.

6:3 Hear therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the LORD God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey.

 

4 Clyw, O Israel; yr ARGLWYDD ein Duw ni sydd un ARGLWYDD.

6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

 

5 Cr di gan hynny yr ARGLWYDD dy DDUW th holl galon, ac th holl enaid, ac th holl nerth.

6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

 

6 A bydded y geiriau hyn, yr ydwyf yn ew. gorchymyn i ti heddiw, yn dy galon.

6:6 And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

 

7 A hysbysa hwynt ith blant; a chrybwyll amdanynt pan eisteddych yn dy dŷ, a phan gerddych ar y ffordd, a phan rweddych i lawr, a phan gyfodych i fyny.

6:7 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

 

8 A rhwym hwynt yn arwydd ar dy law; byddant yn rhactalau rhwng dy lygaid.

6:8 And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.

 

9 Ysgrifenna hwynt hefyd ar byst dy dŷ, ac ar dy byrth.

6:9 And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

 

10 Ac fe a dderfydd, wedi ir ARGLWYDD dy DDUW dy ddwyn di ir wlad, (yr hon y tyngodd efe wrth dy dadau, wrth Abraham, wrth Isaac, ac wrth Jacob, ar ei rhoddi i ti,) i ddinasoedd mawrion a theg y rhai nid adeiledaist,

6:10 And it shall be, when the LORD thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,

 

11 A thai llawnion o bob daioni y rhai nis llenwaist, a phydewau cloddiedig y rhai nis cloddiaist, i winllannoedd ac olewyddlannau y rhai nis plennaist, wedi iti fwyta, ath ddigoni;

6:11 And houses full of all good things, which thou filledst not, and wells digged, which thou diggedst not, vineyards and olive trees, which thou plantedst not; when thou shalt have eaten and be full;

 

12 Yna cadw arnat, rhag anghofio ohonot yr ARGLWYDD, yr fawn a tfa ddug allan o wlad yr Aifft, o dŷ y raethiwed.

6:12 Then beware lest thou forget the LORD, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage.

 

13 Yr ARGLWYDD dy DDUW a ofni, ac ef a wasanaethi, ac iw enw ef y tyngi.

6:13 Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name.

 

14 Na Iherddwch ar l duwiau dieithr, o dduwiau y bobloedd sydd och amgylch chwi:

6:14 Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you;

 

15 (Oblegid Duw eiddigus yw yr ARGLWYDD dy DDUW yn dy fysg di,) rhag i lid yr ARGLWYDD dy DDUW ennyn yn dy erbyn, ath ddifetha di oddi ar wyneb y ddaear.

6:15 (For the LORD thy God is a jealous God among you) lest the anger of the LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth.

 

16 Na themtiwch yr ARGLWYDD eich Duw, fel y temtiasoch ef ym Massa.

6:16 Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.

 

17 Gan gadw cedwch orchmynion yr ARGLWYDD eich Duw, ai dystiolaethau, ai ddeddfau, y rhai a orchroynnodd efe iti.

6:17 Ye shall diligently keep the commandments of the LORD your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee.

 

18 a gwna yr hyn sydd uniawn a daionus yng ngolwg yr ARGLWYDD: fel y byddo da i ti, a myned ohonot i mewn, a pherchenogir wlad dda, yr hon trwy lw a addawodd yr ARGLWYDD ith dadau di;

6:18 And thou shalt do that which is right and good in the sight of the LORD: that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the LORD sware unto thy fathers,

 

19 Gan yrru ymaith dy holl elynion oth flaen, fel y llefarodd yr ARGLWYDD.

6:19 To cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.

 

20 Pan ofynno dy fab i ti wedi hyn, gan ddywedyd, Beth yw y tystiolaethau, ar deddfau, ar barnedigaethau, a orchmynnodd yr ARGLWYDD ein Duw i chwi?

6:20 And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?

 

21 Yna dywed wrth. dy fab, Ni a fuom gaethweision i Pharo yn yr Aifft; ar ARGLWYDD an dug ni allan or Aifft a llaw gadarn.

6:21 Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt; and the LORD brought us out of Egypt with a mighty hand:

 

22 Rhoddesyr ARGLWYDD hefyd arwyddkm, a rhyfeddodau mawrion a niweidiol, ar yr Aifft, ar Pharo ai holl dŷ, yn ein golwg ni;

6:22 And the LORD showed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household, before our eyes:

 

23 Ac an dug ni allan oddi yno, fel y dygai efe nyni i mewn, i roddi i ni y wlad yr hon trwy lw a addawsai efe in tadau ni.

6:23 And he brought us out from thence, that he might bring us in, to give us the land which he sware unto our fathers.

 

24 Ar ARGLWYDD a orchmynnodd i ni wneuthur yr holl ddeddfau hyn, i ofni yr ARGLWYDD ein Duw, er daioni i ni yr holl ddyddiau; fel y cadwai efe nyni yn fyw, megis y mae y dydd hwn.

6:24 And the LORD commanded us to do all these statutes, to fear the LORD our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day.

 

25 A chyfiawnder a fydd i ni, os ymgadwn i wneuthur y gorchmynion hyn oll, o flaen yr ARGLWYDD eia Dew, fe) y gorchmynnodd efe i ni.

6:25 And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the LORD our God, as he hath commanded us.

 

PENNOD 7

++PENNOD 7&&&

 

1 PAN yth ddygo yr ARGLWYDD dy DDUW i mewn ir wlad yr ydwyt ti yn myned iddi iw meddiannu, a gyrru ohono ymaith genhedloedd lawer oth flaen di, yr Hethiaid, ar Girgasiaid, ar Amonaid, ar Canaaneaid, ar Pheresiaid, ar Hefiaid, ar Jebusiaid, saith d genhedloedd lluosocach a chryfach na thydi;

7:1 When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou;

 

2 A rhoddi or ARGLWYDD dy DDUW llwynt oth flaen di, a tharo ohonot ti hwynt: gan ddifrodi difroda hwynt; ns wna gyfamod hwynt, ac na thrugarha wrthynt.

7:2 And when the LORD thy God shall deliver them before thee; thou shalt smite them, and utterly destroy them; thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them:

 

3 Nac ymgyfathracha chwaithS hwynt; na ddod dy ferch iw fab ef, ac na chyme? ei ferch ef ith fab dithau.

7:3 Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son.

 

4 Canys efe a dry dy fab di eddi ar fy, fel y gwasanaethont dduwiau dieithr; felly yr ennyn llid yr ARGLWYDD idr erbyn chwi, ac ath ddifetha di yn ebrwydd.

7:4 For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.

 

5 Ond fel hyn y gwnewch iddynt: Dinistriwch eu hallorau, a thorrwch en colofnau hwynt; cwympwch hefyd eu-llwynau, a llosgwch eu delwau cerfiedilg hwy yn y tn.

7:5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire.

 

6 Canys pobl sanctaidd ydwyt ti ir ARGLWYDD dy DDUW: yr ARGLWYDD dy DDUW ath ddewisodd di i fod yn bobl unig iddo ei hun, or holl bobloedd sydd ar wyneb y ddaear.

7:6 For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.

 

7 Nid am eich bod yn lluosocach nar holl bobloedd, yr hoffodd yr ARGLWYDD chwi, ac ych dewisodd; oherwydd yr oeddech chwi yn anamlaf or holl bob-1 loedd:

7:7 The LORD did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of all people:

 

8 Ond oherwydd cam Or ARGLWYDD chwi, ac er mwyn cadw ohono ef y llw a dyngodd efe wrth eich tadau, y dug yr ARGLWYDD chwi allan S llaw gadam, ac ach gwaredodd o dŷ y caethiwed, o law Pharo brenin yr Aifft.

7:8 But because the LORD loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the LORD brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt.

 

9 Gwybydd gan hynny fliai yr ARGLWYDD dy DDUW sydd DDUW, sef y Duw ffyddlon, yn cadw cyfamod a xxx thrugaredd ar rhai ai carant ef, ac a gadwant ei cffehmynion, hyd fiLo genedlaethau;

7:9 Know therefore that the LORD thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;

 

10. A yn talur pwyth iw gaSy yn 5. wyneb gan ei ddifetha ef: nid oeda efe iw gas; yn ei wyneb y tl efe iddo.

7:10 And repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.

 

11 Cadw gan hynny y gorchmynion, ar deddfau, ar barnedigaethau, y rhai yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i ti heddiWy iw gwneuthur.

7:11 Thou shalt therefore keep the commandments, and the statutes, and the judgments, which I command thee this day, to do them.

 

12 A bydd, o achos gwrando ohonoch. ar y barnedigaethau hyn, au cadw, au gwneuthur hwynt, y ceidw yr ARGLWYDB dy Duw a thi y cyfamod, ar drugaredd, a addawodd efe trwy lw ith dadau di:

7:12 Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep, and do them, that the LORD thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers:

 

13 Ac ath gar, ac ath fendithia, ac ath amlha di; ac a fendiga ffrwyth dy fro, as ffrwyth dy dir di, dy ŷd, ath win, ath olew, a chynnydd dy wartheg, a diadellsu dy ddefaid, yn y tir y tyngodd efe witfa dy dadau, at ei roddi i ti.

7:13 And he will love thee, and bless thee, and multiply thee: he will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee.

 

14 Bendigedig fyddi uwchlaw yr noli bobloedd: ni bydd yn dy blith di un gwryw nac un fenyw yn anffrwythlod, nac ymhlith dy amfeiliaid di.

7:14 Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.

 

15 Hefyd yr ARGLWYDD a dynn odd* wrthyt ti bob gwendid, ac ni esyd arnat ti yr un o glefydau drwg yr Aifft, y rhai a adwaenost: ond ar dy holl gaseion di y rhydd efe hwynt.

7:15 And the LORD will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.

 

16 Difetha gan hynny yr holl bobloedd y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ett rhoddi i ti: nac arbeded dy lygad hwynt ac na wasanaetha eu duwiau hwyat} oblegid magi i ti a fyddai hynny.

7:16 And thou shalt consume all the people which the LORD thy God shall deliver thee; thine eye shall have no pity upon them: neither shalt thou serve their gods; for that will be a snare unto thee.

 

17 Os dywedi yn dy galon, Lluosocaeti yw y cenhedloedd hyn na myfi; pa ddelw y gallaf eu gyrru hwynt ymaith?

7:17 If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?

 

18 Nac ofna rhagddynt: gan gofio cofta yr hyn a wnaeth yr ARGLWYDD dy DDUW i Pharo, ac ir holl Aifft:

7:18 Thou shalt not be afraid of them: but shalt well remember what the LORD thy God did unto Pharaoh, and unto all Egypt;

 

19 Y profedigaethau mawrion y rhai a welodd dy lygaid, ar arwyddion, ar rhyfeddodau, ar llaw gadarn, ar braien estynedig, ar rhai yth ddug yr ARGLWYDD dy DDUW allan: felly y gwnaf ARGLWYDD dy DDUW ir holl bobloedd yr wyt ti yn eu homi.

7:19 The great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hand, and the stretched out arm, whereby the LORD thy God brought thee out: so shall the LORD thy God do unto all the people of whom thou art afraid.

 

20 Ar ARGLWYDD dy DDUW hefyd a ddenfyn gacwn yn eu phth hwynt, hyd oni ddarfyddo am y rhai gweddill, ar rhai a ymguddiant rhagot ti.

7:20 Moreover the LORD thy God will send the hornet among them, until they that are left, and hide themselves from thee, be destroyed.

 

21 Nac ofna rhagddynt:. oblegid ARGLWYDD dy DDUW sydd yn dy ganol di, yn DDUW mawr, ac ofnadwy.

7:21 Thou shalt not be affrighted at them: for the LORD thy God is among you, a mighty God and terrible.

 

22 Ar ARGLWYDD dy DDUW a yrr ymaith y cenhedloedd hynny oth flaen di, bob ychydig ac ychydig: ni elli eu difetha hwynt ar unwaith, rhag myned o fwystfilod y maes yn amlach na thydi.

7:22 And the LORD thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee.

 

23 Ond yr ARGLWYDD dy DDUW au rhydd hwynt oth flaen di, ac au cys-tuddia hwynt a chystudd dirfawr, nes eu difetha hwynt;

7:23 But the LORD thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction, until they be destroyed.

 

24 Ac a rydd eu brenhinoedd hwynt yn dy law di, a thi a ddifethi eu henw hwynt oddi tan y nefoedd: ni saif gŵr yn dy wyneb di, nes difetha ohonot ti hwynt.

7:24 And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven: there shall no man be able to stand before thee, until thou have destroyed them.

 

25 Llosg ddelwau cerfiedig eu duwiau hwynt yn tn: na chwennych nar arian nar aur a fyddo arnynt, iw cymryd i ti; rhag dy faglu ag ef: oblegid ffieidd-dra ir ARGLWYDD dy DDUW ydyw.

7:25 The graven images of their gods shall ye burn with fire: thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein: for it is an abomination to the LORD thy God.

 

26 Na ddwg dithau ffieidd-dra ith dŷ,. fel y byddech ysgymunbeth megis yntau: gan ddirmygu dirmyga ef, a chan ffieiddio ffieiddia ef: oblegid ysgymunbeth yw efe.

7:26 Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing.

 

PENNOD 8

++PENNOD 8&&&

 

1 EDRYCHWCH am wneuthur pob gorchymyn yr wyf fi yn ei orchymyn i ti heddiw; fel y byddoch fyw, ac y cynyddoch, ac yr eloch i mewn, ac y meddiannoch y wlad a addawodd yr ARGLWYDD wrth eich tadau trwy lw.

8:1 All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers.

 

2 A chofia yr holl ffordd yr arweiniodd yr ARGLWYDD dy DDUW di ynddi y deugain mlynedd hyn, trwyr anialwch, er mwyn dy gystuddio di, gan dy brofi, i wybod yr hyn oedd yn dy galon, a gedwit ti ei orchmynion ef, ai nas cedwit.

8:2 And thou shalt remember all the way which the LORD thy God led thee these forty years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments, or no.

 

3 Ac efe ath ddarostyngodd, ac a odderodd i ti newynu, ac ath fwydodd manna, yr hwn nid adwaenit, ac nid adwaenai dy dadau; fel y gwnai efe i ti wybod nad trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair ar sydd yn dyfod allan o enau yr ARGLWYDD y bydd byw dyn.

8:3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.

 

4 Dy ddillad ni heneiddiodd amdanat, ath droed ni chwyddodd, y deugain mlynedd hyn.

8:4 Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.

 

5 Cydnebydd dithau yn dy galon, fod yr ARGLWYDD dy DDUW yn dy ddysgu di, fel y dysg gŵr ei fab ei hun.

8:5 Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the LORD thy God chasteneth thee.

 

6 A chadw orchmynion yr ARGLWYDD dy DDUWi i rodio yn ei ffyrdd, ac iw ofni ef.

8:6 Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, to walk in his ways, and to fear him.

 

7 Oblegid y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn dy ddwyn i mewn i wlad dda, i wlad afonydd dyfroedd, ffynhonnau, a dyfnderau yn tarddu allan yn y dyffryn, ac yn y mynydd;

8:7 For the LORD thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills;

 

8 Gwlad gwemth, a haidd, a gwinwydd, a ffigyswydd, a phomgranadwydd; gwlad olew olewydden, a mel;

8:8 A land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates; a land of oil olive, and honey;

 

9 Gwlad yr hon y bwytei fara ynddi heb brinder, ac ni bydd eisiau dim arnat ynddi; gwlad yr hon y mae ei cherrig yn haearn, ac oi mynyddoedd y cloddi bres.

8:9 A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack any thing in it; a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass.

 

10 Pan fwyteych, ath ddigoni; yna y bendithi yr ARGLWYDD dy DDUW am y wlad dda a roddes efe i ti.

8:10 When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the LORD thy God for the good land which he hath given thee.

 

11 Cadw arnat rhag anghofio yr ARGLWYDD dy DDUW, heb gadw ei orchmynion, ai farnedigaethau, ai ddeddfau ef, y rhai yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i ti heddiw:

8:11 Beware that thou forget not the LORD thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day:

 

12 Rhag wedi i ti fwyta, ath ddigoni, ac adeiladu tai teg, a thrigo ynddynt;

8:12 Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein;

 

13 A lluosogi oth wartheg ath ddefaid di, ac amlhau o arian ac aur gennyt, ac amlhau or hyn oll y sydd gennyt:

8:13 And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied;

 

14 Yna ymddyrchafu oth galon, ac anghofio ohonot yr ARGLWYDD dy DDUW, (yr hwn ath ddug allan o wlad yr Aifft, o dŷ y caethiwed;

8:14 Then thine heart be lifted up, and thou forget the LORD thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage;

 

15 Yr hwn ath dywysodd di trwy yr anialwch mawr ac ofnadwy, lle yr ydoedd seirff tanllyd, ac ysgorpionau, a syched lle nid oedd dwfr; yr hwn a ddygodd i ti ddwfr allan or graig gallestr;

8:15 Who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents, and scorpions, and drought, where there was no water; who brought thee forth water out of the rock of flint;

 

16 Yr hwn ath fwydodd di yn yr anialwch xxx a manna, yr hwn nid adwaenai dy dadau, er dy ddarostwng, ac er dy brofi di, i wneuthur daioni i ti yn dy ddiwedd,)

8:16 Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end;

 

17 A dywedyd ohonot yn dy galon, Fy nerth fy hun, a chryfder fy llaw a barodd i mi y cyfoeth hwn.

8:17 And thou say in thine heart, My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth.

 

18 Ond cofia yr ARGLWYDD dy DDUW: oblegid efe yw yr hwn sydd yn rhoddi nerth i d i beri cyfoeth, fel y cadarnhao xxxxxxxxxx effe ei gyfamod, yr hwn a dyngodd efe wrth dy dadau, fel y mae y dydd hwn.

8:18 But thou shalt remember the LORD thy God: for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day.

 

19 Ac os gan anghofio yr anghofi yr ARGLWYDD dy DDUW, a dilyn duwiau dieithr, au gwasanaethu hwynt, ac ymgrymu iddynt; yr ydwyf fi yn tystiolaethu yn eich erbyn chwi heddiw, gan ddifetha ych difethir.

8:19 And it shall be, if thou do at all forget the LORD thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish.

 

20 Fel y cenhedloedd y rhai y mae yr ARGLWYDD ar eu difetha och blaen chwi, feslly y difethir chwithau; am na wrandawsoch ar lais yr ARGLWYDD eich Duw.

8:20 As the nations which the LORD destroyeth before your face, so shall ye perish; because ye would not be obedient unto the voice of the LORD your God.

 

PENNOD 9

++PENNOD 9&&&

 

1 GWRANDO, Israel: Yr wyt ti yn myned heddiw dros yr Iorddonen hon, i fyned i mewn i berchenogi cenhedloedd mwy a chryfach na thi, dinasoedd mwy a chryfach na thi, dinasoedd mawrion a chaerog hyd y nefoedd;

9:1 Hear, O Israel: Thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven,

 

2 Pobl fawr ac uchel, meibion Anac, y rhai a adnabuost, ac y clywaist ti ddywedyd amdanynt, Pwy a saif o flaen meibion Anac?

9:2 A people great and tall, the children of the Anakims, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, Who can stand before the children of Anak!

 

3 Gwybydd gan hynny heddiw, fod yr ARGLWYDD dy DDUW yn myned trosodd oth flaen di yn dn ysol: efe au difetha hwynt, ac efe au darostwng hwynt oth flaen di: felly y gyrri hwynt ymaith, ac y difethi hwynt yn fuan, megis y llef-arodd yr ARGLWYDD wrthyt.

9:3 Understand therefore this day, that the LORD thy God is he which goeth over before thee; as a consuming fire he shall destroy them, and he shall bring them down before thy face: so shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as the LORD hath said unto thee.

 

4 Na ddywed yn dy galon, wedi gyrru or ARGLWYDD dy DDUW hwynt allan oth flaen di, gan ddywedyd. Am fy nghyfiawnder y dygodd yr ARGLWYDD fi i feddiannur tir hwn: ond am annuwioldeb y cenhedloedd hyn, y gyrrodd yr ARGLWYDD hwynt allan oth flaen di.

9:4 Speak not thou in thine heart, after that the LORD thy God hath cast them out from before thee, saying, For my righteousness the LORD hath brought me in to possess this land: but for the wickedness of these nations the LORD doth drive them out from before thee.

 

5 Nid am dy gyfiawnder di, nac am uniondeb dy galon, yr wyt ti yn myned i feddiannu eu tir hwynt: ond am annuw-loldeb y cenhedloedd hyn y bwrw yr ARGLWYDD dy DDUW hwynt allan oth flaen di, ac er cyflawnir gair a dyngodd yr ARGLWYDD wrth dy dadau, wrth Abraham, wrth Isaac, ac wrth Jacob.

9:5 Not for thy righteousness, or for the uprightness of thine heart, dost thou go to possess their land: but for the wickedness of these nations the LORD thy God doth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the LORD sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob.

 

6 Gwybydd dithau, nad am dy gyfiawnder dy hun y rhoddes yr ARGLWYDD i ti y tir daionus hwn iw feddiannu: canys pobl wargaled ydych.

9:6 Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.

 

7 Meddwl, ac nac anghofia pa fodd y digiaist yr ARGLWYDD dy DDUW yn yr anialwch: or dydd y daethost allan o dir yr Aifft, hyd eich dyfod ir lle hwn, gwrthryfelgar fuoch yn erbyn yr ARGLWYDD.

9:7 Remember, and forget not, how thou provokedst the LORD thy God to wrath in the wilderness: from the day that thou didst depart out of the land of Egypt, until ye came unto this place, ye have been rebellious against the LORD.

 

8 Yn Horeb hefyd y digiasoch yr ARGLWYDD; a digiodd yr ARGLWYDD wrthych, ich difetha.

9:8 Also in Horeb ye provoked the LORD to wrath, so that the LORD was angry with you to have destroyed you.

 

9 Pan euthum i fyny ir mynydd i gymryd y llechau meini, sef llechau y cyfamod, yr hwn a wnaeth yr ARGLWYDD a chwi; yna yr arhoais yn y mynydd ddeugain niwrnod a deugain nos: bara ni fwyteais, a dwfr nid yfais.

9:9 When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the LORD made with you, then I abode in the mount forty days and forty nights, I neither did eat bread nor drink water:

 

10 A rhoddes yr ARGLWYDD ataf y ddwy lech faen, wedi eu hysgrifennu a bys Duw; ac arnynt yr oedd yn l yr holl eiriau a lefarodd yr ARGLWYDD wrthych yn y mynydd, o ganol y tn, ar ddydd y gymanfa.

9:10 And the LORD delivered unto me two tables of stone written with the finger of God; and on them was written according to all the words, which the LORD spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly.

 

11 A bu, ymhen y deugain niwrnod ar deugain nos, roddi or ARGLWYDD ataf y ddwy lech faen; sef llechau y cyfamod.

9:11 And it came to pass at the end of forty days and forty nights, that the LORD gave me the two tables of stone, even the tables of the covenant.

 

12 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Cyfod, dos oddi yma i waered yn fuan: canys ymlygrodd dy bobl, y rhai a ddygaist allan or Aifft: ciliasant yn ebrwydd or ffordd a orchmynnais iddynt; gwnaethant iddynt eu hun ddelw dawdd.

9:12 And the LORD said unto me, Arise, get thee down quickly from hence; for thy people which thou hast brought forth out of Egypt have corrupted themselves; they are quickly turned aside out of the way which I commanded them; they have made them a molten image.

 

13 A llefarodd yr ARGLWYDD wrthyf, gan ddywedyd, Gwelais y bobl hyn; ac wele, pobl wargaled ydynt.

9:13 Furthermore the LORD spake unto me, saying, I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people:

 

14 Paid a mi, a mi au distrywiaf hwynt, ac a ddileaf eu henw hwynt oddi tan y nefoedd; ac ath wnaf di yn genedl gryf-ach, ac amlach na hwynt-hwy.

9:14 Let me alone, that I may destroy them, and blot out their name from under heaven: and I will make of thee a nation mightier and greater than they.

 

15 A mi a ddychwelais, ac a ddeuthum i waered or mynydd, ar mynydd ydoedd yn llosgi gan dan; a dwy lech y cyfamod oedd yn fy nwylo.

9:15 So I turned and came down from the mount, and the mount burned with fire: and the two tables of the covenant were in my two hands.

 

16 Edrychais hefyd; ac wele, pechasech yn erbyn yr ARGLWYDD eich Duw: gwnaethech i chwi lo tawdd: ciliasech yn fuan or ffordd a orchmynasai yr ARGLWYDD i chwi.

9:16 And I looked, and, behold, ye had sinned against the LORD your God, and had made you a molten calf: ye had turned aside quickly out of the way which the LORD had commanded you.

 

17 A mi a ymeflais yn y ddwy lech, ac au teflais hwynt om dwylo, ac au torrais hwynt o flaen eich llygaid.

9:17 And I took the two tables, and cast them out of my two hands, and brake them before your eyes.

 

18 A syrthiais gerbron yr ARGLWYDD, fel y waith gyntaf, ddeugain niwrnod a deugain nos; ni fwyteais fara, ac nid yfais ddwfr: oherwydd eich holl bechodau chwi y rhai a bechasech, gan wneuthur drygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD iw ddigio ef.

9:18 And I fell down before the LORD, as at the first, forty days and forty nights: I did neither eat bread, nor drink water, because of all your sins which ye sinned, in doing wickedly in the sight of the LORD, to provoke him to anger.

 

19 (Canys ofnais rhag y sonant ar dig, trwy y rhai y digiodd yr ARGLWYDD ftTthych, ich dinistrio chwi.) Eto gwrandawodd yr ARGLWYDD arnaf y waith honno hefyd.

9:19 For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith the LORD was wroth against you to destroy you. But the LORD hearkened unto me at that time also.

 

20 Wrth Aaron hefyd y digiodd yr ARGLWYDD yn fawr, iw ddifetha ef: a mi a weddais hefyd dros Aaron y waith faonno.

9:20 And the LORD was very angry with Aaron to have destroyed him: and I prayed for Aaron also the same time.

 

21 Eich pechod chwi hefyd yr hwn a iroaethoch, sef y llo, a gymerais, ac ai Hosgais yn tn; curais ef hefyd, gan ei falurio yn dda, nes ei falu yn llwch: a bwriais ei lwch ef ir afon oedd yn disgyn OT mynydd.

9:21 And I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, and ground it very small, even until it was as small as dust: and I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount.

 

32 O fewn Tabera hefyd, ac o fewn Massa, ac o fewn Beddaur blys, yr oeddech yn digior ARGLWYDD.

9:22 And at Taberah, and at Massah, and at Kibrothhattaavah, ye provoked the LORD to wrath.

 

33 A phan anfonodd yr ARGLWYDD chwi o Cades-Barnea, gan ddywedyd, Ewch i fyny, a meddiennwch y tir yr hwn a roddais i chwi, yr anufuddhasoch i .air yr ARGLWYDD eich Duw: ni chredasoch hefyd iddo, ac ni wrandawsoch ar ei lais ef.

9:23 Likewise when the LORD sent you from Kadeshbarnea, saying, Go up and possess the land which I have given you; then ye rebelled against the commandment of the LORD your God, and ye believed him not, nor hearkened to his voice.

 

24 Gwrthryfelgar fuoch yn erbyn yr ARGLWYDD er y dydd yr adnabm chwi.

9:24 Ye have been rebellious against the LORD from the day that I knew you.

 

25 A mi a syrthiais gerbron yr ARGLWYDD ddeugain niwrnod a deugain nos, fel y syrthiaswn or blaen; am ddywedyd or ARGLWYDD y difethai chwi.

9:25 Thus I fell down before the LORD forty days and forty nights, as I fell down at the first; because the LORD had said he would destroy you.

 

26 Gweddais hefyd ar yr ARGLWYDD, a idywedais, ARGLWYDD DDUW, na ddi-felha dy bobl, ath etifeddiaeth a waredaist yn dy fawredd, yr hwn a ddygaist allan or Aifft a llaw gref.

9:26 I prayed therefore unto the LORD, and said, O Lord GOD, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand.

 

27 Cofia dy weision, Abraham, Isaac, a Jacob, nac edrych ar galedrwydd y bobl hyn, nac ar eu drygioni, nac ar eu pechod:

9:27 Remember thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob; look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin:

 

28 Rhag dywedyd or wlad y dygaist ni allan ohoni, O eisiau gallu or ARGLWYDD eu dwyn hwyct ir tir a addawsai efe
iddynt, ac oi gas arnynt, y dug efe hwynt allan, iw lladd yn yr anialwch.

9:28 Lest the land whence thou broughtest us out say, Because the LORD was not able to bring them into the land which he promised them, and because he hated them, he hath brought them out to slay them in the wilderness.

 

29 Eto dy bobl di ath etifeddiaeth ydynt hwy, y rhai a ddygaist allan yn dy fawr nerth, ac ath estynedig fraich.

9:29 Yet they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by thy mighty power and by thy stretched out arm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENNOD 10 zx

++PENNOD 10&&&

 

1 Yr amser hwnnw y dywedodd yr Ai ARGLWYDD wrthyf, Nadd i ti dd y lech faen, fel y rhai cyntaf; a thyredii fyny ataf fi ir mynydd, a gwna i ti arfc bren.

10:1 At that time the LORD said unto me, Hew thee two tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood.

 

2 A mi a ysgrifennaf ar y llechau y geiriau oedd ar y llechau cyntaf, y rhai a dorraist; a gosod dithau hwynt yn yr arch.

10:2 And I will write on the tables the words that were in the first tables which thou brakest, and thou shalt put them in the ark.

 

3 Yna gwneuthum arch o goed Sittim; ac a neddais ddwy lech faen, fel y rhAi cyntaf; ac a euthum i fyny ir mynydd, ar ddwy lech yn fy llaw.

10:3 And I made an ark of shittim wood, and hewed two tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the two tables in mine hand.

 

4 Ac efe a ysgrifennodd ar y llechau, fel yr ysgrifen gyntaf, y dengair, a lefarodd yr ARGLWYDD wrthych yn y mynydd, o ganol y tn, yn nydd y gymanfa: a rhoddes yr ARGLWYDD hwynt ataf fi.

10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me.

 

5 Yna y dychwelais ac y deuthum i waered or mynydd, ac a osodais y llechau yn yr arch, yr hon a wnaethwn, ac yno y maent; megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD i mi.

10:5 And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made; and there they be, as the LORD commanded me.

 

6 A meibion Israel a aethant o Beeroth meibion Jacan i Mosera: yno y bu farw Aaron, ac efe a gladdwyd yno; ac Eleasar ei fab a offeiriadodd yn ei kef.

10:6 And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jaakan to Mosera: there Aaron died, and there he was buried; and Eleazar his son ministered in the priest's office in his stead.

 

7 Oddi yno yr aethaat i Gudgoda; ac-o Gudgoda i Jofbath, tir afonydd dyfroedd.

10:7 From thence they journeyed unto Gudgodah; and from Gudgodah to Jotbath, a land of rivers of waters.

 

8 Yr amser hwnnw y neilltuodd yr ARGLWYDD lwyth Lefi, i ddwyn arch cyfamod yr ARGLWYDD, i sefyll gerbron yr ARGLWYDD, iw wasanaethu ef, ac i fendigo yn ei enw ef, hyd y dydd hwn.

10:8 At that time the LORD separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of the LORD, to stand before the LORD to minister unto him, and to bless in his name, unto this day.

 

9 Am hynny ni bydd rhan i Lefi, nac etifeddiaeth gydai frodyr: yr ARGLWYDD yw ei etifeddiaeth ef; megis y dywedodd yr ARGLWYDD dy DDUW wrtho ef.

10:9 Wherefore Levi hath no part nor inheritance with his brethren; the LORD is his inheritance, according as the LORD thy God promised him.

 

10 A mi a arhoais yn y mynydd ddeugain niwrnod a deugain nos, fel y dyddiau cyntaf: a gwrandawodd yr ARGLWYDD arnaf y waith hon hefyd; ni ewyllysiodd yr ARGLWYDD dy ddifetha di.

10:10 And I stayed in the mount, according to the first time, forty days and forty nights; and the LORD hearkened unto me at that time also, and the LORD would not destroy thee.

 

11 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Cyfod, dos ith daith o flaen y bobl; fel yr elont i mewn ac y meddiannont y tir, yr hwn a dyngais wrth eu tadau ar ei toddi iddynt.

10:11 And the LORD said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I sware unto their fathers to give unto them.

 

12 Ac yr awr hon, Israel, beth y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei ofyil gennyt, ond ofni yr ARGLWYDD dy DDUW, a rhodio yn ei holl ffyrdd, ai garu ef, a. gwasanaethu yr ARGLWYDD dy DDOW th holl galon, ac th holl enaid,

10:12 And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,

 

13 Cadw gorchmynion yr ARGLWYDD, ai ddeddfau, y rhai yr wyf yn eu gorchymyn i ti y dydd hwn, er daioni i ti?

10:13 To keep the commandments of the LORD, and his statutes, which I command thee this day for thy good?

 

14 Wele, y nefoedd, a nefoedd y MSoedd, ydynt eiddo yr ARGLWYDD dy DDUW, y ddaear hefyd ar hyn oll sydd ynddi.

10:14 Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD'S thy God, the earth also, with all that therein is.

 

15 Yn unig ar dy dadau di y rhoddes yr ARGLWYDD ei serch, gan eu horn hwynt; ac efe a wnaeth ddewis ou had ar eu hl hwynt, sef ohonoch chwi, o flaen yr holl bobloedd, megis heddiw y gwelir.

10:15 Only the LORD had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day.

 

16 Enwaedwch chwithau ddienwaediad eich calon, ac na chaledwch eich gwar nawyach.

10:16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.

 

17 Canys yr ARGLWYDD eich Duw chwi yw Duw y duwiau, ac Arglwydd yr arglwyddi, Duw mawr, cadarn, ac ofa-adwy, yr hwn ni dderbyn wyneb, ac ta chymer wobr.

10:17 For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward:

 

18 Yr hwn a farnar amddifad ar weddw; ac y sydd yn hoffir dieithr, gan roddi iddo fwyd a dillad.

10:18 He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment.

 

19 Hoffwch chwithau y dieithr: canyS dieithriaid fuoch yn nhir yr Aifft.

10:19 Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of Egypt.

 

20 Yr ARGLWYDD dy DDUW a ofai, ac ef a wasanaethi: wrtho ef hefyd y glyni, ac iw enw ef y tyngi.

10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name.

 

21 Efe yw dy fawl, ac efe yw dy Dotw yr hwn a wnaeth i ti y mawrion a ofnadwy bethau hyn, y rhai a welodd dy lygaid.

10:21 He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen.

 

22 Dy dadau a aethant i waered i*r Aifft yn ddeg enaid a thrigain; ac yr awr hon yr ARGLWYDD dy DDUW ath wnaelh di fel sr y nefoedd o luosowgrwydd.
PENNOD 11

10:22 Thy fathers went down into Egypt with threescore and ten persons; and now the LORD thy God hath made thee as the stars of heaven for multitude.

 

 

++PENNOD 11&&&

 


1 cr dithau yr ARGLWYDD dy DDUW, a chadw ei gadwraeth ef, at ddeddfau, ai farnedigaethau, ai orchmynioa, byth.

11:1 Therefore thou shalt love the LORD thy God, and keep his charge, and his statutes, and his judgments, and his commandments, alway.

 

2 A chydnabyddwch heddiw: canys nid wyf yn ymddiddan ch plant, y rhai nM adnabuant, ac ni welsant gerydd yr ARGLWYDD efch Duw chwi, ei fawredd, ei law gref, ai fraich estynedig;

11:2 And know ye this day: for I speak not with your children which have not known, and which have not seen the chastisement of the LORD your God, his greatness, his mighty hand, and his stretched out arm,

 

3 Ei arwyddion hefyd, ai weithredoeddj y rhai a wnaeth efe yng nghanol yr Aifft, i Pharo brenin yr Aifft, ac iw holl dir;

11:3 And his miracles, and his acts, which he did in the midst of Egypt unto Pharaoh the king of Egypt, and unto all his land;

 

4 Ar hyn a wnaeth efe i lu yr Aifft, iw feirch ef, ac iw gerbydau; y modd y gwnaeth efe i ddyfroedd y mr coch lenwi dros eu hwynebau hwynt, pan oeddynt yn ymlid ar eich l, ac y difethodd yr ARGLWYDD hwynt, hyd y dydd hwn:

11:4 And what he did unto the army of Egypt, unto their horses, and to their chariots; how he made the water of the Red sea to overflow them as they pursued after you, and how the LORD hath destroyed them unto this day;

 

5 Ar hyn a wnaeth efe i chwi yn yr anialwch, nes eich dyfod ir lle hwn;

11:5 And what he did unto you in the wilderness, until ye came into this place;

 

6 Ar hyn a wnaeth efe i Dathan, ac i Abiram, meibion Eliab, mab Reuben; y modd yr agorodd y ddaear ei safn, ac aa llyncodd hwynt, au teuluoedd, au pebyll, ar holl olud oedd ganddynt, ymysg holl Israel.

11:6 And what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben: how the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their households, and their tents, and all the substance that was in their possession, in the midst of all Israel:

 

7 Eithr eich llygaid chwi oedd ytt gweled holl fawrion weithredoedd yr ARGLWYDD, y rhai a wnaeth efe.

11:7 But your eyes have seen all the great acts of the LORD which he did.

 

8 Cedwch chwithau bob gorchymyn yr ydwyf fi yn ei orchymyn i chwi heddiw; fel y byddoch gryfion, ac yr eloch i mewn, ac y meddiannoch y tir yr ydych yn myned trosodd iddo iw feddiannu:

11:8 Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong, and go in and possess the land, whither ye go to possess it;

 

9 Ac fel yr estynnodi ddyddiau yn y tir yr hwn a dyngodd yr ARGLWYDD idh tadau, ar ei roddi iddynt, ac iw had; sef tir yn llifeirio o laeth a ml.

11:9 And that ye may prolong your days in the land, which the LORD sware unto your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with milk and honey.

 

10 1 Oherwydd y tir yr wyt yn myned iddo iw feddiannu, nid fel tir yr Aifft y mae, yr hwn y daethoch allan ohono, lle yr heuaist dy had, ac y dyfrheaist ath droed, fel gardd lysiau:

11:10 For the land, whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowedst thy seed, and wateredst it with thy foot, as a garden of herbs:

 

11 Ond y tir yr ydych yn myned trosodd iddo iw feddiannu, sydd fynydd-dir, a dyffryndir, yn yfed dwfr o law y nefoedd 5

11:11 But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven:

 

12 Tir yw, yr hwn y mae yr ARGLWYDB dy DDUW yn ei ymgeleddu: llygaid yr" ARGLWYDB dy DDUW sydd bob amser arno, o ddechreuad y flwyddyn hyd ddi-wedd y flwyddyn hefyd.

11:12 A land which the LORD thy God careth for: the eyes of the LORD thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year.

 

13 A bydd, os gan wrando y gwrandewch ar fy ngorchmynion, y rhai yr ydwyfyn eu gorchymyn i chwi heddiw, i garu yr ARGLWYDD eich Duw, ac iw wasanaethu, ach holl galon, ac ach holl enaid;

11:13 And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments which I command you this day, to love the LORD your God, and to serve him with all your heart and with all your soul,

 

14 Yna y rhoddaf law ich tir yn ei amser, sef y cynnar-law, ar diweddar-law; fel y casglech dy ŷd, ath win, ath olew;

11:14 That I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil.

 

15 A rhoddaf laswellt yn dy faes, ith anifeiliaid; fel y bwytaech, ac yth ddigoner.

11:15 And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full.

 

16 Gwyliwch arnoch rhag twyllo eich calon, a chilio ohonoch, a gwasanaethu duwiau dieithr, ac ymgrymu iddynt;

11:16 Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them;

 

17 Ac enynnu dicllonedd yr ARGLWYDD ich erbyn, a chau ohono ef y nefoedd, fel na byddo glaw, ac na roddo y ddaear ei chnwd, ach difetha yn fuan or tir yr hwn y mae yr ARGLWYDD yn ei roddi i chwi.

11:17 And then the LORD'S wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit; and lest ye perish quickly from off the good land which the LORD giveth you.

 

18 Am hynny gosodwch fy ngeiriau hyn yn eich calon, ac yn eich meddwl, a rhwymwch hwynt yn arwydd ar eich dwylo, a byddant yn rhactalau rhwng eich llygaid:

11:18 Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes.

 

19 A dysgwch hwynt ich plant; gan grybwyll amdanynt pan eisteddych yn dy dŷ, a phan rodiech ar y ffordd, pan orweddych hefyd, a phan godych.

11:19 And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up.

 

20 Ac ysgrifenna hwynt ar byst dy dŷ, ac ar dy byrth;

11:20 And thou shalt write them upon the door posts of thine house, and upon thy gates:

 

31 Fel yr amlhao eich dyddiau chwi, a dyddiau eich plant chwi, ar y ddaear yr hon a dyngodd yr ARGLWYDD wrth eich tadau am ei rhoddi iddynt, fel dyddiau y nefoedd ar y ddaear.

11:21 That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the LORD sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth.

 

22 Canys os gan gadw y cedwch yr holl orchmynion hyn, y rhai yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i chwi iw gwneuthur, i garu yr ARGLWYDD eich Duw, i rodio yn ei holl ffyrdd ef, ac i lynu wrtho ef;

11:22 For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the LORD your God, to walk in all his ways, and to cleave unto him;

 

23 Yna y gyr yr ARGLWYDD allan yr holl genhedloedd hyn och blaen chwi, a chwi a feddiennwch genhedloedd mwy a chryfach na chwi.

11:23 Then will the LORD drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves.

 

24 Pob man y sathro gwadn eich troed
chwi arno, fydd eiddo chvri:sr anialwch a Libanus, ac or afon sefafpn Ewffrates, hyd y mr eithaf, y bydd eicjh terfyn chwi.,. i .;-

11:24 Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours: from the wilderness and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be.

 

25 Ni saif gŵr yn eich wyneb: eich arswyd ach ofn a rydd yr ARGLWYDD eich Duw ar wyneb yr holl dir yr hwn y sathroch arno, megis y llefarodd wrthych.

11:25 There shall no man be able to stand before you: for the LORD your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he hath said unto you.

 

26 Wele, rhoddi yr ydwyf fi och blaen chwi heddiw fendith a melltith:

11:26 Behold, I set before you this day a blessing and a curse;

 

27 Bendith, os gwrandewch ar orchmynion yr ARGLWYDD eich Duw, y rhai yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i chwi heddiw;

11:27 A blessing, if ye obey the commandments of the LORD your God, which I command you this day:

 

28 A melltith, oni wrandewch ar orchmynion yr ARGLWYDD eich Duw, ond cilio ohonoch allan or nbrdd yr ydwyf fi yn ei gorchymyn i chwi heddiw, i fyned ar l duwiau dieithr, y rhai nid adna-buoch.

11:28 And a curse, if ye will not obey the commandments of the LORD your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known.

 

29 Bydded gan hynny, pan ddygo yr ARGLWYDD dy DDUW di ir tir yr ydwyt yn myned iddo iw feddiannu, roddi ohonot y fendith ar fynydd Garisim, ar felltith ar fynydd Ebal.

11:29 And it shall come to pass, when the LORD thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.

 

30 Onid yw y rhai hyn or tu hwnt ir Iorddonen, tuar lle y machludar haul, yn nhir y Canaaneaid, yr hwn sydd yn trigo yn y rhos ar gyfer Gilgal, gerllaw gwastadedd More?

11:30 Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the champaign over against Gilgal, beside the plains of Moreh?

 

31 Canys myned yr ydych dros yr Iorddonen, i fyned i feddiannur tir y mae yr ARGLWYDD eich Duw yn ei roddi i chwi; a chwi ai meddiennwch ac a breswyliwch ynddo.

11:31 For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the LORD your God giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein.

 

32 Gwyliwch chwithau am wneuthur yr holl ddeddfau ar barnedigaethau, y rhai yr ydwyf fi yn eu rhoddi och blaen chwi heddiw.

11:32 And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you this day.

 

 

 

 

 

 

 

PENNOD 12

++PENNOD 12&&&

 

1 DYMAr deddfau ar barnedigaethau, y rhai a wyliwch ar eu gwneuthur, yn y tir a rydd ARGLWYDD DDUW dy dadau i ti iw feddiannu, yr holl ddyddiau y byddoch fyw ar y ddaear.

12:1 These are the statutes and judgments, which ye shall observe to do in the land, which the LORD God of thy fathers giveth thee to possess it, all the days that ye live upon the earth.

 

2 Gan ddinistrio dinistriwch yr holl fannau, y rhai y gwasanaethodd y cenhedloedd yr ydych chwi yn eu meddiannu eu duwiau ynddynt, ar y mynyddoedd uchel, ac ar y bryniau, a than bob pren gwyrddlas.

12:2 Ye shall utterly destroy all the places, wherein the nations which ye shall possess served their gods, upon the high mountains, and upon the hills, and under every green tree:

 

3 Drylliwch hefyd eu hallorau hwynt, a thorrwch eu colofnau hwynt, a llosgwch eu llwynau hwynt a than, a thorrwch gerfiedig ddelwau eu duwiau hwynt, a dinistriwch eu henwau hwynt or lle hwnnw. .

12:3 And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire; and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place.

 

4 Na wnewch felly ir ARGLWYDD etch Duw.

12:4 Ye shall not do so unto the LORD your God.

 

5 Ond y lle a ddewiso yr ARGLWYDB eich Duw och holl lwythau chwi, i osodt ei enw yno, ei drigfa ef a geisiwch, ac yno y deuwch:

12:5 But unto the place which the LORD your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come:

 

6 A dygwch yno eich poethoffrymau, ach aberthau, ach degymau, ac offrwm dyrchafael eich llaw, eich addunedau hefyd, ach offrymau gwirfodd, a chyntaf-anedig eich gwartheg ach defaid.

12:6 And thither ye shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks:

 

7 A bwytewch yno gerbron yr ARGLWYDD eich Duw, a llawenhewch ym mhob dim y rhoddoch eich llaw arno, chwychwi ach teuluoedd, yn yr hyn yth fendithiodd yr ARGLWYDD dy DDUW.

12:7 And there ye shall eat before the LORD your God, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the LORD thy God hath blessed thee.

 

8 Na wnewch yn l yr hyn oll yr ydym ni yn ei wneuthur yma heddiw, pob un yr hyn fyddo uniawn yn ei olwg ei hun.

12:8 Ye shall not do after all the things that we do here this day, every man whatsoever is right in his own eyes.

 

9 Canys ni ddaethoch hyd yn hyn ir orffwysfa, ac ir etifeddiaeth, yr hon y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi iti.

12:9 For ye are not as yet come to the rest and to the inheritance, which the LORD your God giveth you.

 

10 Ond pan eloch dros yr Iorddonen, a thrigo yn y tir yr hwn y mae yr ARGLWYDD eich Duw yn ei roddi yn etifeddiaeth i chwi, a phan roddo lonydd i chwi oddi wrth eich holl elynion o amgylch, fel y preswylioch yn ddiogel:

12:10 But when ye go over Jordan, and dwell in the land which the LORD your God giveth you to inherit, and when he giveth you rest from all your enemies round about, so that ye dwell in safety;

 

11 Yna y bydd lle wedi ir ARGLWYDD eich Duw ei ddewis iddo, i beri iw enw aros ynddo; yno y dygwch yr hyn oll yr ydwyf fi yn ei orchymyn i chwi; sef eich poethoffrymau, ach aberthau, eich degymau, a dyrchafael-offrwm eich llaw, ach holl ddewis addunedau, y rhai a addunedoch ir ARGLWYDD.

12:11 Then there shall be a place which the LORD your God shall choose to cause his name to dwell there; thither shall ye bring all that I command you; your burnt offerings, and your sacrifices, your tithes, and the heave offering of your hand, and all your choice vows which ye vow unto the LORD:

 

12 A llawenhewch gerbron yr ARGLWYDD eich Duw; chwi, ach meibion, ach merched, ach gweision, ach morynion, ar Lefiad a fyddo yn eich pyrth
chwi; canys nid oes iddo ran nac ed feddiaeth gyda chwi.,

12:12 And ye shall rejoice before the LORD your God, ye, and your sons, and your daughters, and your menservants, and your maidservants, and the Levite that is within your gates; forasmuch as he hath no part nor inheritance with you.

 

13 Gwylia arnat rhag poethonrymu ohonot dy boethoffrymau ym mhob lle ar a welych:

12:13 Take heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest:

 

14 Ond yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD o fewn un oth lwythau di, yno yr offrymi dy boethoffrymau, ac y gwnei yr hyn oll yr ydwyf fi yn ei orchymyn i ti.

12:14 But in the place which the LORD shall choose in one of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command thee.

 

15 Er hynny ti a gei ladd bwyta cig yn l holl ddymuniant dy galon, yn l beadith yr ARGLWYDD dy DDUW, yr hon a rydd efe i ti, yn dy holl byrth: yr aflan ar gln a fwyty ohono, megis or iwrch ar carw.

12:15 Notwithstanding thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever thy soul lusteth after, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee: the unclean and the clean may eat thereof, as of the roebuck, and as of the hart.

 

16 Ond na fwytewch y gwaed; ar y ddaear y tywelltwch ef fel dwfr.

12:16 Only ye shall not eat the blood; ye shall pour it upon the earth as water.

 

17 xxx Ni elli fwyta o fewn dy byrth. ddegfed dy ŷd, nath win, nath olew, na chyntaf-anedig dy wartheg, nath ddefaid, nath holl addunedau y rhai a addunech, nath offrymau gwirfodd, na dyrchafael-offrwm dy law:

12:17 Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or of thy oil, or the firstlings of thy herds or of thy flock, nor any of thy vows which thou vowest, nor thy freewill offerings, or heave offering of thine hand:

 

18 Ond o flaen yr ARGLWYDD dy DDUW y bwytei hwynt, yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW; ti, ath fab, ath ferch, ath was, ath forwyn, ar Lefiad a fyddo yn dy byrth di: llawenycha gerbron yr ARGLWYDD dy DDUW yn yr hyn oll yr estynnech dy law arno.

12:18 But thou must eat them before the LORD thy God in the place which the LORD thy God shall choose, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates: and thou shalt rejoice before the LORD thy God in all that thou puttest thine hands unto.

 

19 Gwylia arnat rhag gadael y Lefiad, tra fyddech byw ar y ddaear.

12:19 Take heed to thyself that thou forsake not the Levite as long as thou livest upon the earth.

 

20 Pan helaetho yr ARGLWYDD dy BDUW dy derfyn di, megis y dywedodd wrthyt, os dywedi, Bwytaf gig, (pan ddymuno dy galon fwyta cig,) yn l holl ddymuniad dy galon y bwytei gig.

12:20 When the LORD thy God shall enlarge thy border, as he hath promised thee, and thou shalt say, I will eat flesh, because thy soul longeth to eat flesh; thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul lusteth after.

 

21 Os y lle a ddewisodd yr ARGLWYDD dy DDUW i roddi ei enw ynddo, fydd pell oddi wrthyt; yna lladd oth wartheg, ac oth ddefaid, y rhai a roddodd yr ARGLWYDD i ti, megis y gorchmynnais i ti, a bwyta o fewn dy byrth wrth holl ddymuniad dy galon.

12:21 If the place which the LORD thy God hath chosen to put his name there be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which the LORD hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates whatsoever thy soul lusteth after.

 

22 Eto fel y bwyteir yr iwrch ar carw, felly y bwytei ef: yr aflan ar gln ai bwyty yn yr un ffunud.

12:22 Even as the roebuck and the hart is eaten, so thou shalt eat them: the unclean and the clean shall eat of them alike.

 

23 Yn unig bydd sier na fwytaech y gwaed: canys y gwaed yw yr einioes; ac ni chei fwyta yr einioes ynghyd r cig. -

12:23 Only be sure that thou eat not the blood: for the blood is the life; and thou mayest not eat the life with the flesh.

 

24 Na fwyta (if,, ar y ddaear y tyweliti ef fel dwfr.

12:24 Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon the earth as water.

 

25 Na fwyta ef; fel y byddo daioni i ti, ac Ith feibion ar dy l, pan wnelych yr uniawn yng ngolwg yr ARGLWYDD.

12:25 Thou shalt not eat it; that it may go well with thee, and with thy children after thee, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.

 

26 Eto cymer dy gysegredig bethau y rhai sydd gennyt, ath addunedau, a xxxxthyred ir lle a ddewiso yr ARGLWYDD.

12:26 Only thy holy things which thou hast, and thy vows, thou shalt take, and go unto the place which the LORD shall choose.

 

27 Ac offryma dy boethoffrwm, (y cig ar gwaed,) ar allor yr ARGLWYDD dy DDUW: a gwaed dy aberthau a dywelltir wrth allor yr ARGLWYDD dy DDUW; ar cig a fwytei di.

12:27 And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the altar of the LORD thy God: and the blood of thy sacrifices shall be poured out upon the altar of the LORD thy God, and thou shalt eat the flesh.

 

28 Cadw a gwrando yr holl eiriau hyn yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i ti; fel y byddo daioni i ti, ac ith feibion ar dy l byth, pan wnelych yr hyn sydd dda ac uniawn yng ngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW.

12:28 Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee, and with thy children after thee for ever, when thou doest that which is good and right in the sight of the LORD thy God.

 

29 Pan ddinistrio yr ARGLWYDD dy DDUW y cenhedloedd, y rhai yr wyt ti yn myned atynt iw meddiannu, oth flaen di, a dyfod ohonot yn eu lle hwynt, a phteswylio yn eu tir hwynt:

12:29 When the LORD thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land;

 

30 Gwylia arnat rhag ymfaglu ohonot ar eu hl hwynt, wedi eu dinistrio hwynt oth flaen di; a rhag ymorol am eu duwiau hwynt, gan ddywedyd. Pa fodd y gwasanaethodd y cenhedloedd hyn eu duwiau? myfi a wnaf felly hefyd.

12:30 Take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee; and that thou inquire not after their gods, saying, How did these nations serve their gods? even so will I do likewise.

 

31 Na wna di felly ir ARGLWYDD dy DDUW: canys pob ffieidd-dra yr hwn oedd gas gan yr ARGLWYDD, a wnaethant hwy iw duwiau: canys eu meibion hefyd au merched a losgasant yn tan iw duwiau.

12:31 Thou shalt not do so unto the LORD thy God: for every abomination to the LORD, which he hateth, have they done unto their gods; for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods.

 

32 Pob gair yr wyf fi yn ei orchymyn i chwi, edrychwch am wneuthur hynny: na chwanega ato, ac na thyn oddi wrtho.

12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it.

 

PENNOD 13

++PENNOD 13&&&

 

1 PAN godo yn dy fysg di broffwyd, neu freuddwydydd breuddwyd, (a rhoddi i ti arwydd neu ryfeddod,

13:1 If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder,

 

2 A dyfod i ben or arwydd, neur rhyfeddod a lefarodd efe wrthyt,) gan ddywedyd. Awn ar l duwiau dieithr, (y rhai nid adwaenost,) a gwasanaethwn hwynt;

13:2 And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them;

 

3 Na wrando ac emaa y proffwyd hwnnw, neu ar y breuddwydydd xxxx bteudd wyd hwnnw: canys yr ARGLWYDD eld Duw sydd yn eich profi chwi, i wybo a ydych yn carur ARGLWYDD eich T)w ach holl galon, ac ach holl enaid.

13:3 Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams: for the LORD your God proveth you, to know whether ye love the LORD your God with all your heart and with all your soul.

 

4 Ar l yr ARGLWYDD eich DUW y ewch, ac ef a ofnwch, ai orchmynion ef a gedwch, ac ar ei lais ef y gwrandewchi-ac ef a wasanaethwch, ac wrtho ef y glynwch.

13:4 Ye shall walk after the LORD your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.

 

5 Ar proffwyd hwnnw, neu y breuddwydydd breuddwyd hwnnw, a roddir i farwolaeth; canys llefarodd ich trot chwi oddi wrth yr ARGLWYDD eich DuW, yr hwn ach dug chwi allan o dir yr. Aifft, ac ach gwaredodd chwi o dŷ y caethiwed, ith wthio di allan or ffordd, yr hon y gorchmynnodd yr ARGLWYDO dy DDUW i ti rodio ynddi. Felly y tynni ymaith y drwg oth fysg.

13:5 And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away from the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the LORD thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee.

 

6 Os dy frawd, mab dy fam, neu dy fab dy hun, neu dy ferch, neu wraig dy fynwes, neu dy gyfaill, yr hwn sydd fel dy enaid dy hun, ath annog yn ddirgel, gan ddywedyd, Awn a gwasanaethwn. dduwiau dieithr, y rhai nid adnabuost ti, nath dadau;

13:6 If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers;

 

7 Sef rhai o dduwiau y bobl sydd och amgylch chwi, yn agos atat, neu ymhell oddi wrthyt, o un cwr ir tir hyd gŵr arall y tir:

13:7 Namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth;

 

8 Na chydsynia ag ef, ac na wrando arno, ac nac arbeded dy lygad ef, ac nac eiriach ef, ac na chela arno:

13:8 Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him:

 

9 Ond gan ladd lladd ef; bydded dy law di arno ef yn gyntaf, iw roddi i farwolaeth, a llaw yr holl bobl wedi hynny.

13:9 But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people.

 

10 A llabyddia ef a meini, fel y byddo marw: canys ceisiodd dy wthio di oddi wrth yr ARGLWYDD dy DDUW, yr hwn ath ddug di allan o dir yr Aifft, o d y eaethiwed.

13:10 And thou shalt stone him with stones, that he die; because he hath sought to thrust thee away from the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.

 

11 A holl Israel a glywant, ac a ofnant, ac ni chwanegant wneuthur y fath beth drygionus a hyn yn dy blith.

13:11 And all Israel shall hear, and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you.

 

12 Pan glywech am un oth ddinasoedd, y rhai y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn eu rhoddi i ti i drigo ynddynt, gan ddywedyd,

13:12 If thou shalt hear say in one of thy cities, which the LORD thy God hath given thee to dwell there, saying,

 

13 Aeth dynioa, meibion y fall, allan? oth blith, a gyrasant drigolion eu dinas,. gan ddywedyd. Awn, gwasanaethwn. dduwiau dieithr, y rhai nid adnabuoch;

13:13 Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods, which ye have not known;

 

14 Yna ymofyn, a chwilia, a chais yn dda; ac wele, os gwirionedd yw, a bod yn sicr wneuthur y ffieidd-dra hyn y& dy fysg;

13:14 Then shalt thou inquire, and make search, and ask diligently; and, behold, if it be truth, and the thing certain, that such abomination is wrought among you;

 

15 Gan daro taro drigolion y ddinas honno min y cleddyf; difroda hi, ar rhai oll a fyddant ynddi, ai hanifeiliaid hefyd, min y cleddyf.

13:15 Thou shalt surely smite the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the sword.

 

16 Ai holl ysbail hi a gesgli i ganol at heol hi, ac a losgir ddinas ai holl ysbail hi yn gwbl, ir ARGLWYDD dy DDUW, -than: felly bydded yn garnedd byth; na& adeilader hi mwy.

13:16 And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with fire the city, and all the spoil thereof every whit, for the LORD thy God: and it shall be an heap for ever; it shall not be built again.

 

17 Ac na lyned wrth dy law di ddim or diofrydbeth: fel y dychwelo yr ARGLWYDD oddi wrth angerdd ei ddigy ac y rhoddo i ti drugaredd, ac y tosturio wrthyt, ac yth amlhau, megis y tyngoddr wrth dy dadau:

13:17 And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand: that the LORD may turn from the fierceness of his anger, and show thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy fathers;

 

18 Pan torandawech ar lais yr ARGLWYDD dy DDUW, gan gadw ei holl orchmynion ef, y rhai yr wyf fi yn eu gorchymyn i ti heddiw, gan wneuthur yr hyn sydd uniawn yng ngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW.

13:18 When thou shalt hearken to the voice of the LORD thy God, to keep all his commandments which I command thee this day, to do that which is right in the eyes of the LORD thy God.

 

PENNOD 14

++PENNOD 14&&&

 

1 PLANT ydych Chwi tr ARGLWYDD eich Duw: na thorrwch mohonoch eich hunain, ac na wnewch foeini rhwng eich llygaid, dros y marw.

14:1 Ye are the children of the LORD your God: ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead.

 

2 Canys pobl sanctaidd wyt ti ir ARGLWYDD dy DDUW, ar ARGLWYDD ath ddewisodd di i fod yn bobl unig iddo ef, or holl bobloedd sydd ar wyneb y ddaear.

14:2 For thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.

 

3 Na fwyta ddim ffiaidd,

14:3 Thou shalt not eat any abominable thing.

 

4 Dymar anifeiliaid a fwytewch; eidion, llwdn dafad, a llwdn gafr,

14:4 These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,

 

5 Y carw, ar iwrch, ar llwdn hydd, Ar bwch gwyllt, ar unicorn, ar ych gwyllt, ar afr wyllt.

14:5 The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois.

 

6 A phob anifail yn holltir ewin, &6 yn fforchogi hollt y ddwy ewin, ac 5& enoi cil, ymysg yr anifeiliaid; hwnnfl? a fWyteweh.

14:6 And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.

 

7 Ond hyn ni fwytewch, or rhai a gnoant y cil, neu a holltant yr ewin yn fforchog: y camel, ar ysgyfarnog, ar gwningen: er bod y rhai hyn yn cnoi eu cil, am nad ydynt yn fforchogir ewifl aflan ydynt i chwi,

14:7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.

 

8 Yr hwch hefyd, er ei bod yn fforchogrt-ewin, ac neb gnoi cil, aflan yw i chwi: na fwytewch ou cig hwynt, ac na chy* ffyrddwch au burgyn hwynt.

14:8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.

 

9 Hyn a fwytewch or hyn OH &ydt yn y dyfroedd: yr hyn oll sydd idd esgyH a chen a fwytewch.

14:9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat:

 

10 Ar hyn oll nid oes iddo esgyft 9 chen, ni fwytewch: aflan yw i chwi.

14:10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.

 

11 Pob aderyn gln a fwytewch.

14:11 Of all clean birds ye shall eat.

 

12 A dymar rhai ai fwytewch 0-honynt: yr eryry ar wyddwalch, ar fiorwennol,

14:12 But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the osprey,

 

13 Ar bod ar barcud, ar fwltur y ei rhyw,

14:13 And the glede, and the kite, and the vulture after his kind,

 

14 A phob cigfran yn ei rhyw,

14:14 And every raven after his kind,

 

15 A chyw yr estrys, ar fran BOS ac gog, ar hebog yn ei ryw,

14:15 And the owl, and the night hawk, and the cuckoo, and the hawk after his kind,

 

16 Aderyn y cyrff, ar dylluan, ar??gogfran,

14:16 The little owl, and the great owl, and the swan,

 

17 Ar pelican, ar biogen, ar fulfran,

14:17 And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant,

 

18 Ar ciconia, ar cryr yn ei ryw,. a, gornchwigl, ar ystlum.

14:18 And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

 

19 A phob ymlusgiad asgellog gydd aflan i chwi: na fwytaer hwynt.

14:19 And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be eaten.

 

20 Pob ehediad gln a fwyEeWch.

14:20 But of all clean fowls ye may eat.

 

21 Na fwytewch ddim a fo marw ei hun: dod ef ir dieithr fyddo yn dy byrth, a bwytaed ef; neu gwerth ef ir dieithr: canys pobl sanctaidd ydwyt ir ARGLWYDD dy DDUW. Na ferwa fyn yn llaeth ei fam.

14:21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

 

22 Gan ddegymu degyma holl gynnyrch dy had, sef ffrwyth dy faes, bob blwyddyn.

14:22 Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year.

 

23 A bwyta gerbron yr ARGLWYDD dy DDUW, yn y lle a ddewiso efe i drigo oi enw ef ynddo, ddegwm dy ŷd, dy win, ath olew, a chyntaf-anedig dy wartheg, ith ddefaid; fel y dysgech ofni yr ARGLWYDD dy DDUW bob amser.

14:23 And thou shalt eat before the LORD thy God, in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks; that thou mayest learn to fear the LORD thy God always.

 

24 A phan fyddo y ffordd ry hir i ti fel na ellych ei ddwyn ef, aeu os y lle fydd ymhell oddi wrthyt, ye Stum fl ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW i osod ei enw ynddo, pan yth fendithio yr ARGLWYDD dy DDUW:

14:24 And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it; or if the place be too far from thee, which the LORD thy God shall choose to set his name there, when the LORD thy God hath blessed thee:

 

25 Yna dod ei werth yn arian; a rhwym yr arian yn dy law, a dos ir lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW:

14:25 Then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose:

 

26 A dod yr arian am yr hyn oll a chwenycho dy galon; am wartheg, neu am ddefaid, neu am win, neu am ddiodr gref, neu am yr hyn oll a ddymuno dy galon: a bwyta yno gerbron yr ARGLWYDD dy DDUW, a llawenycha di, ath deulu.

14:26 And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink, or for whatsoever thy soul desireth: and thou shalt eat there before the LORD thy God, and thou shalt rejoice, thou, and thine household,

 

27 Ar Lefiad yr hwn fyddo yn dy bynh, na wrthod ef: am nad oes iddo na rhan nac etifeddiaeth gyda thi.

14:27 And the Levite that is within thy gates; thou shalt not forsake him; for he hath no part nor inheritance with thee.

 

28 Ymhen tair blynedd y dygi allan holl ddegwm dy gnwd y flwyddyn honno: a dyro ef i gadw o fewn dy byrth.

14:28 At the end of three years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates:

 

29 Ar Lefiad, (am nad oes iddo ranr nac etifeddiaeth gyda thi,) ar dieithr, ar amddifad, ar weddw, y rhai fydd yn dy byrth di, a ddeuant, ac a fwytnt, ac a ddigonir; fel yth fendithio yr ARGLWYDD dy DDUW ym mhob gwaith a wnelych ath law.

14:29 And the Levite, (because he hath no part nor inheritance with thee,) and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come, and shall eat and be satisfied; that the LORD thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest.

 

PENNOD 15

++PENNOD 15&&&

 

1 YMHEN pob saith mlynedd gwna ollyngdod.

15:1 At the end of every seven years thou shalt make a release.

 

2 A dyma wedd y gollyngdod. Go-llynged pob echwynnwr iw gymydog yn rhydd ei echwyn a echwynnodd efe: na fynned hynny drachefn gan ei gymydog, neu ei frawd; canys cyhoeddwyd gollyngdod yr ARGLWYDD.

15:2 And this is the manner of the release: Every creditor that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not exact it of his neighbour, or of his brother; because it is called the LORD'S release.

 

3 Ti a elli fynnu drachefn gan y dieithr; ond gollynged dy law yn rhydd yr hyn sydd i ti gydath frawd:

15:3 Of a foreigner thou mayest exact it again: but that which is thine with thy brother thine hand shall release;

 

4 Megis na byddo ohonot ti gardotyn: canys yr ARGLWYDD gan fendithio ath fendithia di, yn y tir y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi i ti yn etifeddiaeth iw feddiannu;

15:4 Save when there shall be no poor among you; for the LORD shall greatly bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it:

 

5 Yn unig os gan wrando y gwrandewi ar lais yr ARGLWYDD dy DDUW, gan gadw a gwneuthur yr holl orchmynion yma, y rhai yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i ti heddiw.

15:5 Only if thou carefully hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all these commandments which I command thee this day.

 

6 Canys yr ARGLWYDD dy DDUW ath fendithia, megis y llefarodd wrthyt, fel
y benthyciech i genhedloedd lawer, ac na fenthyciech di ganddynt; ti hefyd a arglwyddiaethi ar genhedloedd lawer, ac nid arglwyddiaethant hwy arnat ti.

15:6 For the LORD thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.

 

7 Os bydd yn dy fysg di un oth frodyr yn dlawd o fewn un oth byrth, yn dy dir yr hwn y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi i ti, na chaleda dy galon, ac na chae dy law oddi wrth dy frawd tlawd:

15:7 If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother:

 

8 Ond gan agoryd agor dy law iddo, a chan fenthycio benthycia ddigon iw angen ef, yr hyn fyddo arno ei eisiau.

15:8 But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth.

 

9 Gwylia arnat, rhag bod yn dy galon ddrwg feddwl i ddywedyd, Agos ywr seithfed flwyddyn, blwyddyn y gollyngdod; a bod dy lygad yn ddrwg yn erbyn dy frawd tlawd, rhag rhoddi iddo, a llef-ain ohono ef ar yr ARGLWYDD rhagot, ai fod yn bechod i ti.

15:9 Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The seventh year, the year of release, is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin unto thee.

 

10 Gan roddi dod iddo, ac na fydded drwg gan dy galon pan roddych iddo: canys o achos y peth hyn yth fendithia yr ARGLWYDD dy DDUW yn dy holl waith, ac yn yr hyn oll y dodych dy law arno.

15:10 Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him: because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto.

 

11 Canys ni dderfydd y tlawd o ganol y tir: am hynny yr ydwyf fi yn gorchymyn i ti, gan ddywedyd, Gan agoryd agor dy law ith frawd, ith anghenus ac ith dlawd, yn dy dir.

15:11 For the poor shall never cease out of the land: therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy, in thy land.

 

12 Os gwerthir dy frawd, Hebread, neu Hebrees, i ti, ath wasanaethu chwe blynedd; y seithfed flwyddyn gollwng ef yn rhydd oddi wrthyt.

15:12 And if thy brother, an Hebrew man, or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee six years; then in the seventh year thou shalt let him go free from thee.

 

13 A phan ollyngech ef yn rhydd oddi wrthyt, na ollwng ef yn wag:

15:13 And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty:

 

14 Gan lwytho llwytha ef oth braidd ac oth ysgubor, ac oth winwryf: or hyn yth fendithiodd yr ARGLWYDD dy DDUW, dod iddo.

15:14 Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress: of that wherewith the LORD thy God hath blessed thee thou shalt give unto him.

 

15 A chofia mai gwas fuost yn nhir yr Aifft, ath waredu or ARGLWYDD dy DDUW: am hynny yn ydwyf yn gorchymyn y peth hyn i ti heddiw.

15:15 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the LORD thy God redeemed thee: therefore I command thee this thing to day.

 

16 Ond os dywed wrthyt, Nid af allan oddi wrthyt; am ei fod yn dy hoffi di ath dŷ; oherwydd bod yn dda arno ef gyda thi:

15:16 And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee; because he loveth thee and thine house, because he is well with thee;

 

17 Yna cymer fynawyd, a dod trwy ei glust ef, ac yn y ddr; a bydded yn was i ti byth: felly hefyd y gwnei ith, forwyn.

15:17 Then thou shalt take an awl, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant for ever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise.

 

18 Na fydded caled gennyt ei ollwng ef yn rhydd oddi wrthyt, canys gwasanaethodd di werth dau gyflog gweinidog, chwe blynedd: ar ARGLWYDD dy DDUW ath fendithia yn yr hyn oll a wnelych.

15:18 It shall not seem hard unto thee, when thou sendest him away free from thee; for he hath been worth a double hired servant to thee, in serving thee six years: and the LORD thy God shall bless thee in all that thou doest.

 

19 Pob cyntaf-anedig yr hwn a enir oth wartheg, neu oth ddefaid, yn wryw, a gysegri di ir ARGLWYDD dy DDUW: na weithia a chyntaf-anedig dy ychen, ac na; chneifia gyntaf-anedig dy ddefaid.,

15:19 All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the LORD thy God: thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep.

 

20 Gerbron yr ARGLWYDD dy DDUW y bwytei ef bob blwyddyn, yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD, ti ath deulu.

15:20 Thou shalt eat it before the LORD thy God year by year in the place which the LORD shall choose, thou and thy household.

 

21 Ond os bydd anaf arno, os cloff neu ddall fydd, neu arno ryw ddrwg anaf arall; nac abertha ef ir ARGLWYDD dy DDUW.

15:21 And if there be any blemish therein, as if it be lame, or blind, or have any ill blemish, thou shalt not sacrifice it unto the LORD thy God.

 

22 O fewn dy byrth y bwytei ef: yr aflan ar gln ynghyd i bwyty, megis yr iwrch, ac megis y carw.

15:22 Thou shalt eat it within thy gates: the unclean and the clean person shall eat it alike, as the roebuck, and as the hart.

 

23 Eto na fwyta ei waed ef; tywallt hwnnw ar y ddaear fel dwfr.

15:23 Only thou shalt not eat the blood thereof; thou shalt pour it upon the ground as water.

 

PENNOD 16

++PENNOD 16&&&

 

1 CADW y mis Abib, a chadw Basg ir ARGLWYDD dy DDUW: canys o fewn y mis Abib y dug yr ARGLWYDD dy DDUW di allan or Aifft, o hyd nos.

16:1 Observe the month of Abib, and keep the passover unto the LORD thy God: for in the month of Abib the LORD thy God brought thee forth out of Egypt by night.

 

2 Abertha dithau yn Basg ir ARGLWYDD dy DDUW, o ddefaid a gwartheg, yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW i drigo oi enw ef yno.

16:2 Thou shalt therefore sacrifice the passover unto the LORD thy God, of the flock and the herd, in the place which the LORD shall choose to place his name there.

 

3 Na fwyta fara lefeinllyd gydag ef: saith niwrnod y bwytei gydag ef fasa croyw, sef bara cystudd: (canys ar f&wst y daethost allan o dir yr Aifft:) fel y cofiech ddydd dy ddyfodiad allan o dir yr Aifft holl ddyddiau dy einioes.

16:3 Thou shalt eat no leavened bread with it; seven days shalt thou eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction: for thou camest forth out of the land of Egypt in haste: that thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.

 

4 Ac na weler gennyt surdoes yn dy holl derfynau saith niwrnod; ac nac arhoed dros nos hyd y bore ddim or cig a aberthaist yn yr hwyr, ar y dydd cyntaf.

16:4 And there shall be no leavened bread seen with thee in all thy coast seven days; neither shall there any thing of the flesh, which thou sacrificedst the first day at even, remain all night until the morning.

 

5 Ni elli aberthu y Pasg o fewn yr un oth byrth, y rhai y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn eu rhoddi i ti:

16:5 Thou mayest not sacrifice the passover within any of thy gates, which the LORD thy God giveth thee:

 

6 Ond yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW i drigo oi enw ef ynddo; yno yr aberthi y Pasg yn yr hwyr, ar fach-ludiad haul, y pryd y daethost allan or Aifft.

16:6 But at the place which the LORD thy God shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice the passover at even, at the going down of the sun, at the season that thou camest forth out of Egypt.

 

7 Yna y rhosti, ac y bwytei ef, yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW: ar bore y dychweli, ac yr ei ith babellau.

16:7 And thou shalt roast and eat it in the place which the LORD thy God shall choose: and thou shalt turn in the morning, and go unto thy tents.

 

8 Chwe diwrnod y bwytei fara croyw: ac ar y seithfed dydd y mae uchel ŵyl ir ARGLWYDD dy DDUW; ni chei wneuthur gwaith ynddo.

16:8 Six days thou shalt eat unleavened bread: and on the seventh day shall be a solemn assembly to the LORD thy God: thou shalt do no work therein.

 

9 Cyfrif i ti saith wythnos: pan ddechreuor cryman ar yr ŷd, y dechreui rifor saith wythnos.

16:9 Seven weeks shalt thou number unto thee: begin to number the seven weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn.

 

10 A chadw ŵyl yr wythnosau ir ARGLWYDD dy DDUW, ag offrwm gwirfodd dy law, yr hwn a roddi, megis yth fendithio yr ARGLWYDD dy DDUW.

16:10 And thou shalt keep the feast of weeks unto the LORD thy God with a tribute of a freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto the LORD thy God, according as the LORD thy God hath blessed thee:

 

11 A llawenycha gerbron yr ARGLWYDD dy DDUW, ti, ath fab, ath ferch, ath was, ath forwyn, ar Lefiad a fyddo o fewn dy byrth, ar dieithr, ar amddifad, ar weddw, sydd yn dy fysg, yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW i drigo oi enw ef ynddo.

16:11 And thou shalt rejoice before the LORD thy God, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow, that are among you, in the place which the LORD thy God hath chosen to place his name there.

 

12 Cofia hefyd mai caethwas fuost yn yr Aifft: a chadw a gwna y deddfau hyn.

16:12 And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt: and thou shalt observe and do these statutes.

 

13 Cadw i ti ŵyl y pebyll saith niwrnod, wedi i ti gasglu dy ŷd ath win.

16:13 Thou shalt observe the feast of tabernacles seven days, after that thou hast gathered in thy corn and thy wine:

 

14 A llawenycha yn dy ŵyl, ti, ath fab, ath ferch, ath was, ath forwyn, ar Lefiad, ar dieithr, ar amddifad, ar weddw, y rhai fyddant o fewn dy byrth.

16:14 And thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the fatherless, and the widow, that are within thy gates.

 

15 Saith niwrnod y cedwi ŵyl ir ARGLWYDD dy DDUW, yn y lle a ddewiso yr ARGLWYDD: canys yr ARGLWYDD dy DDUW ath fendithia yn dy holl gnwd, ac yn holl waith dy ddwylo; am hynny bydd dithau lawen.

16:15 Seven days shalt thou keep a solemn feast unto the LORD thy God in the place which the LORD shall choose: because the LORD thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands, therefore thou shalt surely rejoice.

 

16 Tair gwaith yn y flwyddyn yr ymddengys pob gwryw ohonot o flaen yr ARGLWYDD dy DDUW, yn y lle a ddewiso efe; ar ŵyl y bara croyw, ac ar ŵyl yr wythnosau, ac ar ŵyl y pebyll: ond nac ymddangosed neb o flaen yr ARGLWYDD yn waglaw.

16:16 Three times in a year shall all thy males appear before the LORD thy God in the place which he shall choose; in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles: and they shall not appear before the LORD empty:

 

17 Pob un yn l rhodd ei law, yn l bendith yr ARGLWYDD dy DDUW yr hon a roddes efe i ti.

16:17 Every man shall give as he is able, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee.

 

18 Gwna i ti farnwyr a blaenorion yn dy holl byrth, y rhai y mae yx ARGLWYDD dy DDUW yn en rhoddi i d trwy Sty lwythaa, a teamant hwy y bobl a barn gyfiawn.

16:18 Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the LORD thy God giveth thee, throughout thy tribes: and they shall judge the people with just judgment.

 


19 Na wyra farn, ac na chydnebydd wynebau; na dderbyn wobr chwaith: canys gwobr a ddalla lygaid y doethion, ac a wyra eiriau y cyfiawn.

16:19 Thou shalt not wrest judgment; thou shalt not respect persons, neither take a gift: for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.

 

20 Cyfiawnder, cyfiawnder a ddilynd; fel y byddych fyw, ac yr etifeddych y tir yr hwn y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi i ti.

16:20 That which is altogether just shalt thou follow, that thou mayest live, and inherit the land which the LORD thy God giveth thee.

 

21 Na phlanna i ti lwyn o neb rhyw goed gerilaw allor yr ARGLWYDD dy DDUW, yr hon a wnei i ti.

16:21 Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the LORD thy God, which thou shalt make thee.

 

22 Ac na chyfod i ti golofn; yr hyn sydd gas gan yr ARGLWYDD dy DDUW.

16:22 Neither shalt thou set thee up any image; which the LORD thy God hateth.

 

PENNOD 17

++PENNOD 17&&&

 

1 NAC abertha ir ARGLWYDD dy DDUW ych neu ddafad y byddo arno anaf, neu ddim gwrthuni: canys casbeth yr ARGLWYDD dy DDUW yw hynny.

17:1 Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evilfavouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God.

 

2 Pan gaffer yn dy blith di, o fewn un oth byrth y rhai y mae yr ARGLWYDD fly DDUW yn eu rhoddi i ti, ŵr neu wraig a wnaeth ddrygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW, gan droseddu ei gyfamod ef,

17:2 If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant,

 

3 Ac a aeth ac a wasanaethodd dduwiau dieithr, ac a ymgrymodd iddynt, ir haul, aeu ir lleuad, neu i holl lu y nefoedd, yr hyn ni orchmynnais;

17:3 And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded;

 

4 Pan ddangoser i ti, a chlywed ohonot, yna cais yn dda: ac wele, os gwirionedd yw, a bod yn sicr wneuthur y ffieidd-dra hyn yn Israel;

17:4 And it be told thee, and thou hast heard of it, and inquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel:

 

5 Yna dwg allan y gŵr hwnnw, neu y wraig honno, a wnaethant y peth drygionus hyn, ith byrth, sef y gŵr neu y wraig, a llabyddia hwynt a meini, fel y byddont feirw.

17:5 Then shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.

 

6 Wrth dystiolaeth dau o dystion, neu flri o dystion, y rhoddir i farwolaeth yr hwn a fyddo marw: na redder ef i farwolaeth wrth dystiolaeth un tyst.

17:6 At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall he that is worthy of death be put to death; but at the mouth of one witness he shall not be put to death.

 

7 Llaw y tystion a fydd arno yn gyntaf tw farwolaethu ef, a llaw yr holl bobl wedi hynny: a thi a dynni ymaith y flrwg oth blith.

17:7 The hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from among you.

 

8 Os bydd peth mewn baftn yn rhy galed i ti, rhwng gwaad a:gwaed, rhwng hawl a hawl, neu rhwng pla a phia, mewn pethau ymrafaelus o fewn dy byrtiti; yna cyfod, a dos i fyny ir lle addewiso yr ARGLWYDD dy DDUW

17:8 If there arise a matter too hard for thee in judgment, between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates: then shalt thou arise, and get thee up into the place which the LORD thy God shall choose;

 

9 A dos at yr offeiriaid y Lefiaid, ac at y barnwr a fyddo yn y dyddiau hynny, ac ymofyn; a hwy a ddangosant i tf reol y farnedigaeth.

17:9 And thou shalt come unto the priests the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire; and they shall show thee the sentence of judgment:

 

10 A gwna yn l rheol y gair a ddangosant i ti, or lle hwnnw a ddewiso yr ARGLWYDD; ac edrych am wneuthur yn l yr hyn oll a ddysgant i d.

17:10 And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which the LORD shall choose shall show thee; and thou shalt observe to do according to all that they inform thee:

 

11 \fi l rheol y gyfraith a ddysgont i ti, ac yn l y tarn a ddywedont i ti, y gwnei: na chilia oddi wrth y peth a ddangosont i ti, ir tu deau nac ir tu aswy.

17:11 According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do: thou shalt not decline from the sentence which they shall show thee, to the right hand, nor to the left.

 

12 Ar gŵr a wnl mewn rhyfyg, heb wrando ar yr offeiriad sydd yn sefyll yno i wasanaethu yr ARGLWYDD dy DDUW, neu ar y barnwr; yna rhodder i farwolaeth y gŵr hwnnw: a thyn ymaith y drwg o Israel.

17:12 And the man that will do presumptuously, and will