Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2611ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_numeri_04_2611ke


0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(67) Llyfr Cyntaf ESDRAS

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(67) The First Book of ESDRAS

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

xxxxxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xyzNUMERI

 

 

PENNOD 1

1:1 Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses, yn anialwch Sinai, ym mhabell y cyfarfod, ar y dydd cyntaf or ail fis, yn yr ail flwyddyn wedi eu dyfod hwy allan o dir yr Aifft, gan ddywedyd,

1:1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

1:1 AR ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, yn anialwch Sinai, ym mhabell y cyfarfod, ar y dydd cyntaf or ail fis, yn yr ail flwyddyn wedi eu dyfod hwy allan o dir yr Aifft, gan ddywedyd,

1:2 Cymerwch nifer holl gynulleidfa meibion Israel, yn l eu teuluoedd, wrth dy eu tadau, dan rif eu henwau, pob gwryw wrth eu pennau;

1:2 Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls;

1:2 Cymerwch nifer holl gynulleidfa meibion Israel, yn l eu teuluoedd, wrth dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, pob gwryw wrth eu pennau;

1:3 O fab ugain mlwydd ac uchod, pob un a allo fyned i ryfel yn Israel: ti ac Aaron au cyfrifwch hwynt yn l eu lluoedd.

1:3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies.

1:3 O fab ugain mlwydd ac ac uchod, pob un a allo fyned i ryfel yn Israeil: ti ac Aaron au cyfrifwch hwynt yn l eu lluoedd.

1:4 A bydded gyda chwi w^r o bob llwyth; sef y gw^r pennaf o dy^ ei dadau.

1:4 And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.

1:4 A bydded gyda chwi ŵr o bob llwyth; sef y gŵr pennaf o dŷ ei dadau.

1:5 A dyma enwaur gwy^r a safant gyda chwi. O lwyth Reuben; Elisur mab Sedeur.

1:5 And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.

1:5 A dyma enwaur gwŷr a safant gyda chwi. O lwyth Reuben; Elisur mab Sedeur.

1:6 O lwyth Simeon; Selumiel mab Surisadai.

1:6 Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.

1:6 O lwyth Simeon; Selumiel mab Surisadai.

1:7 O lwyth Jwda; Nahson mab Aminadab:

1:7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.

1:7 O lwyth Jwda; Nahson mab Aminadab

1:8 O lwyth Issachar; Nethaneel mab Suar.

1:8 Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.

1:8 O lwyth Issachar; Nethaaeel mab Suar.

1:9 O lwyth Sabulon; Eliab mab Helon.

1:9 Of Zebulun; Eliab the son of Helon.

1:9 O lwyth Sabulon; Eliab mab Helon.

1:10 O feibion Joseff: dros Effraim, Elisama mab Ammihud; dros Manasse, Gamaliel mab Pedasur.

1:10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.

1:10 O feibion Joseff: dros Effraim, Elisama mab Ammihud; dros Manasse, Gamaliel mab Pedasur.

1:11 O lwyth Benjamin; Abidan mab Gideoni.

1:11 Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.

1:11 O lwyth Benjamin; Abidan mab Gideoni.

1:12 O lwyth Dan; Ahieser mab Ammisadai.

1:12 Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.

1:12 O lwyth Dan; Ahieser mab Ammisadai.

1:13 O lwyth Aser; Pagiel mab Ocran.

1:13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.

1:13 O lwyth Aser; Pagiel mab Ocran.

1:14 O lwyth Gad; Elisaff mab Deuel.

1:14 Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.

1:14 O lwyth Gad; Elisaff mab Deuel.

1:150 O lwyth Nafftali; Anira mab Enan.

1:15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan.

1:15 O lwyth Nafftali; Anira mab Enan.

1:16 Dyma rai enwog y gynulleidfa, tywysogion llwythau eu tadau, penaethiaid miloedd Israel oeddynt hwy.

1:16 These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.

1:16 Dyma rai enwog y gynulleidfa, tywysogion llwythau eu tadau, penaethiaid miloedd Israel oeddynt hwy.

1:17 A chymerodd Moses ac Aaron y gwy^r hyn a hysbysasid wrth eu henwau;

1:17 And Moses and Aaron took these men which are expressed by their names:

1:17 A chymerodd Moses ac Aaron y gwŷr hyn a hysbysasid wrth eu henwau;

1:18 Ac a gasglasant yr holl gynulleidfa ynghyd ar y dydd cyntaf or ail fis; a rhoddasant eu hachau, trwy eu teuluoedd, yn ol ty^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, erbyn eu pennau.

1:18 And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.

1:18 Ac a gasglasant yr holl gynulleidfa ynghyd ar y dydd cyntaf or ail fis; a rhoddasant eu hachau, trwy eu teuluoedd, yn l tŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, erbyn eu pennau.

1:19 Megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD i Moses, felly y rhifodd efe hwynt yn anialwch Sinai.

1:19 As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.

1:19 Megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD i Moses, felly y rhifodd efe hwynt yn anialwch Sinai.

1:20 ^ A meibion Reuben, cyntaf-anedig Israel, wrth eu cenedl eu hun, yn l eu teuluoedd, o dy eu tadau, dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, pob gwryw o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a allai fyned i ryfel;

1:20 And the children of Reuben, Israels eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:20 A meibion Reuben, cyntaf-anedig Israel, wrth eu cenedl eu hun, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, pob gwryw o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a allai fyned i ryfel;

1:21 Y rhai a rifwyd ohonynt, sef o lwyth Reuben, oedd chwe mil a deugain a phum cant.

1:21 Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.

1:21 Y rhai a rifwyd ohonynt, sef o lwyth Reuben, oedd chwe mil a deugain a phum cant.

1:22 O feibion Simeon, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, eu rhifedigion oedd, dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, pob gwryw o fab ugain mlwydd ac uchod, sef pob un ar a allai fyned i ryfel;

1:22 Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:22 O feibion Simeon, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, eu rhifedigion oedd, dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, pob gwryw o fab ugain mlwydd ac uchod, sef "pob un ar a allai fyned i ryfel;

1:3 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Simeon, oedd onid un fil trigain mil a thri chant.

1:23 Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred.

1:23 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Simeon, oedd onid un fil trigain mil a thri chant.

1:14 O feibion Gad, wrth eu cenedlethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un a allai fyned i ryfel;

1:24 Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:24 O feibion Gad, wrth eu cenedlaethau, yn l eu lluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un a allai fyned i ryfel;

1:25 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Gad, oeddynt bum mil a deugain a chwe chant a deg a deugain.

1:25 Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and five thousand six hundred and fifty.

1:25 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Gad, oeddynt bm mil a deugain a chwe chant a deg a deugain.

1:26 O feibion Jwda, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ ei tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pawb ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:26 Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:26 O feibion Jwda, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pawb ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:27 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Jwda, oedd bedair mil ar ddeg a thrigain a chwe chant.

1:27 Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were threescore and fourteen thousand and six hundred.

1:27 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Jwda, oedd bedair mil ar ddeg a thrigain a chwe chant.

1:28 O feibion Issachar, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:28 Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:28 O feibion Issachar, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, . dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn galhi myned i ryfel;

1:29 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Issachar, oedd bedair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

1:29 Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.

1:29 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Issachar, oedd bedair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

1:30 O feibion Sabulon, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel;

1:30 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:30 O feibion Sabulon, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel;

1:31 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Sabulon, oedd ddwy fil ar bymtheg a deugain a phedwar cant.

1:31 Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty and seven thousand and four hundred.

1:31 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Sabulon, oedd ddwy fil ar bymtheg a deugain a phedwar cant.

1:32 O feibion Joseff, sef o feibion Effraim, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif en henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel;

1:32 Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:32 O feibion Joseff, sef o feibion Effraim, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel;

1:33 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Effraim, oedd ddeugain mil a phum cant.

1:33 Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.

1:33 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Effraim, oedd ddeugain mil a phum cant.

1:34 O feibion Manasse, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:34 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:34 O feibion Manasse, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:35 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Manasse, oedd ddeuddeng mil ar hugain a dau gant.

1:35 Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred.

1:35 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Manasse, oedd ddeuddeng mil ar hugain a dau gant.

1:36 O feibion Benjamin, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:36 Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:36 O feibion Benjamin, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:37 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Benjamin, oedd bymtheg mil ar hugain a phedwar cant.

1:37 Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were thirty and five thousand and four hundred.

1:37 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Benjamin, oedd bymtheg mil ar bugain a phedwar cant.

1:38 O feibion Dan, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:38 Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:38 O feibion Dan, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:39 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Dan, oeddynt ddwy fil a thrigain a saith gant.

1:39 Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.

1:39 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Dan, oeddynt ddwy fil a thrigain a saith gant.

1:40 O feibion Aser, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:40 Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:40 O feibion Aser, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:41 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Aser, oeddynt un fil a deugain a phum cant.

1:41 Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.

1:41 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Aser, oeddynt un fil a deugain a phum cant.

1:42 O feibion Nafftali, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dy^ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel;

1:42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

1:42 O feibion Nafftali, wrth eu cenedlaethau, yn l eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel;

1:43 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Nafftali, oedd dair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

1:43 Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.

1:43 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Nafftali, oedd dair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

1:44 Dymar rhifedigion, y rhai a rifodd Moses, ac Aaron, a thywysogion Israel; sef y deuddengwr, y rhai oedd bob un dros dy eu tadau.

1:44 These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men: each one was for the house of his fathers.

1:44 Dymar rhifedigion, y rhaia rifodd Moses, ac Aaron, a thywysogion Israel; sef y deuddengwr, y rhai oedd bob un dros dŷ eu tadau.

1:45 Felly yr ydoedd holl rifedigion meibion Israel, wrth dy^ eu tadau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel yn Israel;

1:45 So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;

1:45 Felly yr ydoedd holl rifedigion meibion Israel, wrth dŷ eu tadau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un ar a ydoedd yn gallu myned i ryfel yn Israel;

1:46 Ar holl rifedigion oedd chwe chan mil a thair mil a phum cant a deg a deugain.

1:46 Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

1:46 Ar holl rifedigion oedd chwe chan mil a thair mil a phum cant a deg a deugain.

1:47 Ond y Lefiaid, trwy holl lwythau eu tadau, ni rifwyd yn eu mysg hwynt:

1:47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

1:47 Ond y Lefiaid, trwy holl lwythau eu tadau, ni rifwyd yn eu mysg hwynt:

1:48 Canys llefarasai yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

1:48 For the LORD had spoken unto Moses, saying,

1:48 Canys llefarasai yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

1:49 Ond na chyfrif lwyth Lefi, ac na chymer eu nifer hwynt, ymysg meibion Israel.

1:49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:

1:49 Ond na chyfrif lwyth Lefi, ac na chymer eu nifer hwynt, ymysg meibion Israel.

1:50 Ond dod ir Lefiaid awdurdod ar babell y dystiolaeth, ac ar ei holl ddodrefn, ac ar yr hyn oll a berthyn iddi: hwynt-hwy a ddygant y babell, ai holl ddodrefn, ac ai gwasanaethant, ac a wersyllant o amgylch ir babell.

1:50 But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.

1:50 Ond dod ir Lefiaid awdurdod air babell y dystiolaeth, ac ar ei holl ddodrefn, ac ar yr hyn oll a berthyn iddi: hwynt-hwy a ddygant y babell, ai holl ddodrefn, ac ai gwasanaethant, ac a wersyllant o amgylch ir babell.

1:51 A phan symudor babell, y Lefiaid ai tyn hi i lawr; a phan arhosor babell, y Lefiaid ai gesyd hi i fyny: lladder y dieithr a ddelo yn agos.

1:51 And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

1:51 A phan symudor babell, y Lefiaid ai tyn hi i lawr; a phan arhosor babell, y Lefiaid ai gesyd hi i fyny: lladder y dieithr a ddelo yn agos.

1:52 A gwersylled meibion Israel bob un yn ei wersyll ei hun, a phob un wrth ei luman ei hun, trwy eu lluoedd.

1:52 And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.

1:52 A gwersylled meibion Israel bob un yn ei wersyll ei hun, a phob un wrth ei luman ei hun, trwy eu lluoedd.

1:53 Ar Lefiaid a wersyllant o amgylch pabell y dystiolaeth, fel na byddo llid yn erbyn cynulleidfa meibion Israel: a chadwed y Lefiaid wyliadwriaeth pabell y dystiolaeth.

1:53 But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.

1:53 Ar Lefiaid a wersyllant o amgylch pabell y dystiolaeth, fel na byddo llid yn erbyn cynulleidfa meibion Israel: a chadwed y Lefiaid wyliadwriaeth pabell y dystiolaeth.

1:54 A meibion Israel a wnaethant yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses; felly y gwnaethant.

1:54 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.

1:54 A meibion Israel a wnaethant yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses; felly y gwnaethant.

++PENNOD 2 +++

 

PENNOD 2

2:1 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, ac wrth Aaron, gan ddywedyd,

2:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

2:1 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, ac wrth Aaron, gan ddywedyd,

2:2 Meibion Israel a wersyllant bob un wrth ei luman ei hun, dan arwyddion ty^ eu tadau: o amgylch pabell y cyfarfod y gwersyllant o hirbell.

2:2 Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their fathers house: far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch.

2:2 Meibion Israel a wersyllant bob un wrth ei luman ei hun, dan arwyddion tŷ eu tadau: o amgylch pabell y cyfarfod y gwersyllant o hirbell.

2:3 Ar rhai a wersyllant o dur dwyrain tua chodiad haul, fydd gwy^r lluman gwersyll Jwda, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Jwda fydd Nahson mab Aminadab.

2:3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah.

2:3 Ar rhai a wersyllant o dur dwyrain tua chodiad haul, fydd gwŷr lluman gwersyll Jwda, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Jwda fydd Nahson mab Aminadab.

2:4 Ai lu ef, au rhai rhifedig hwynt, fyddant bedair mil ar ddeg a thrigain a chwe chant.

2:4 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and fourteen thousand and six hundred.

2:4 Ai lu ef, au rhai rhifedig hwynt, fyddant bedair mil ar ddeg a thrigain: a chwe chant.

2:5 A llwyth Issachar a wersyllant yn nesaf ato: a chapten meibion Issachar fydd Nethaneel mab Suar.

2:5 And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar.

2:5 A llwyth Issachar a wersyllant yn nesaf ato: a chapten meibion Issachar fydd Nethaneel mab Suar.

2:6 Ai lu ef, ai rifedigion, fyddant bedair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

2:6 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and four thousand and four hundred.

2:6 Ai lu ef, ai rifedigion, fyddant bedair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

2:7 Yna llwyth Sabulon: ac Eliab mab Helon fydd capten meibion Sabulon.

2:7 Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain of the children of Zebulun.

2:7 Yna llwyth Sabulon: ac Eliab mab Helon fydd capten meibion Sabulon.

2:8 Ai lu ef, ai rifedigion, fyddant ddwyfil ar bymtheg a deugain a phedwar cant.

2:8 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and seven thousand and four hundred.

2:8 Ai lu ef, ai rifedigion, fyddant ddwy fil ar bymtheg a deugain a phedwar cant. .

2:9 Holl rifedigion gwersyll Jwda fyddant, yn l eu lluoedd, yn gan mil a phedwar ugain mil a chwe mil a phedwar cant. Yn flaenaf y cychwyn y rhai hyn.

2:9 All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth.

2:9 Holl rifedigion gwersyll Jwda fyddant, yn l eu lluoedd, yn gan mil a phedwar ugain mil a chwe mil a phedwar cant. Yn flaenaf y cychwyn y rhai hyn.

2:10 Lluman gwersyll Reuben fydd tuar deau, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Reuben fydd Elisur mab Sedeur.

2:10 On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur.

2:10 Lluman gwersyll Reuben fydd tuar deau, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Reuben fydd Elisur mab Sedeur.

2:11 Ai lu ef, ai rifedigion, fyddant chwe mil a deugain a phum cant.

2:11 And his host, and those that were numbered thereof, were forty and six thousand and five hundred.

2:11 Ai lu ef, ai rifedigion, fyddant chwe mil a deugain a phum cant.

2:12 Ar rhai a wersyllant yn ei ymyl ef fydd llwyth Simeon: a chapten meibion Simeon fydd Selumiel mab Surisadai.

2:12 And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai.

2:12 Ar rhai a wersyllant yn ei ymyl ef fydd llwyth Simeon: a chapten meibion Simeon fydd Selumiel mab Surisadai.

2:13 Ai lu ef, ai rhifedigion, fydd onid un trigain mil a thri chant.

2:13 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and nine thousand and three hundred.

2:13 Ai lu ef, au rhifedigion, fydd onid un trigain mil a thri chant.

2:14 Yna llwyth Gad: a chapten meibion Gad fydd Eliasaff mab Reuel.

2:14 Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel.

2:14 Yna llwyth Gad: a chapten meibion Gad fydd Eliasaff mab Reuel.

2:15 Ai lu ef, au rhifedigion hwynt, fyddant bum mil a deugain a chwe chant a deg a deugain.

2:15 And his host, and those that were numbered of them, were forty and five thousand and six hundred and fifty.

2:15 Ai lu ef, au rhifedigion hwynt, fyddant bm mil a deugain a chwe chant a deg a deugain.

2:16 Holl rifedigion gwersyll Reuben fyddant gan mil ac un ar ddeg a deugain o filoedd, a phedwar cant a deg a deugain, yn l eu lluoedd. Ac yn ail y cychwynnant hwy.

2:16 All that were numbered in the camp of Reuben were an hundred thousand and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their armies. And they shall set forth in the second rank.

2:16 Holl rifedigion gwersyll Reuben fyddant gan mil ac un ar ddeg a deugain o filoedd, a phedwar cant a deg a deugain, yn l eu lluoedd. Ac yn ail y cychwynnant hwy.

2:17 A phabell y cyfarfod a gychwyn yng nghanol y gwersylloedd, gyda gwersyll y Lefiaid; fel y gwersyllant, felly y symudant, pob un yn ei le, wrth eu llumanau.

2:17 Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards.

2:17 A phabell y cyfarfod a gychwyn yng nghanol y gwersylloedd, gyda gwersyll y Lefiaid: fel y gwersyllant, felly y symudant, pob un yn ei le, wrth eu llumanau.

2:18 Lluman gwersyil Effraim fydd tuar gorllewin, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Effraim fydd Elisama mab Ammihud.

2:18 On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim according to their armies: and the captain of the sons of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud.

2:18 Lluman gwersyll Effraim fydd tuar gorllewin, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Effraim fydd Elisama mab Ammihud.

2:19 Ai lu ef; au rhifedigion, fyddant ddeugain mil a phum cant.

2:19 And his host, and those that were numbered of them, were forty thousand and five hundred.

2:19 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant ddeugain mil a phum cant.

2:20 Ac yn ei ymyl ef llwyth Manasse; a chapten meibion Manasse fydd Gamaliel mab Pedasur.

2:20 And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur.

2:20 Ac yn ei ymyl ef llwyth Manasse; a chapten meibion Manasse fydd Gamaliel mab Pedasur.

2:21 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant ddeuddeng mil ar hugain a dau gant.

2:21 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and two thousand and two hundred.

2:21 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant ddeuddeng mil ar hugain a dau gant.

2:22 Yna llwyth Benjamin: a chapten meibion Benjamin fydd Abidan mab Gideoni.

2:22 Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni.

2:22 Yna llwyth Benjamin: a chapten meibion Benjamin fydd Abidan mab Gideoni.

2:23 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant bymtheng mil ar hugain a phedwar cant.

2:23 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and five thousand and four hundred.

2:23 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant bymtheng mil ar hugain a phedwar cant.

2:24 Holl rifedigion gwersyil Effraim fyddant, yn l eu lluoedd, gan mil ac wyth mil a chant. Ac a gychwynnant yn drydydd.

2:24 All that were numbered of the camp of Ephraim were an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank.

2:24 Holl rifedigion gwersyll Effraim fyddant, yn l eu lluoedd, gan mil ac wyth mil a chant. Ac a gychwynnant yn drydydd.

2:25 Lluman gwersyll Dan fydd tuar gogledd, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Dan fydd Ahieser mab Ammisadai.

2:25 The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies: and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai.

2:25 Lluman gwersyll Dan fydd tuar gogledd, yn l eu lluoedd: a chapten meibion Dan fydd Ahieser mab Ammisadai.

2:26 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant ddwy fil a thrigain a saith gant.

2:26 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and two thousand and seven hundred.

2:26 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant ddwy fil a thrigain a saith gant.

2:27 Ar rhai a wersyllant yn ei ymyl fydd llwyth Aser; a chapten meibion Aser fydd Pagiel mab Ocran.

2:27 And those that encamp by him shall be the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran.

2:27 Ar rhai a wersyllant yn ei ymyl ef fydd llwyth Aser: a chapten meibion Aser fydd Pagiel mab Ocran.

2:28 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant un fil a deugain a phum cant.

2:28 And his host, and those that were numbered of them, were forty and one thousand and five hundred.

2:28 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant un fil a deugain a phum cant.

2:29 Yna llwyth Nafflah; a chapten meibion Nafftali fydd Ahira mab Enan.

2:29 Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan.

2:29 Yna llwyth Nafftali: a chapten meibion Nafftali fydd Ahira mab Enan.

2:30 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant dair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

2:30 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and three thousand and four hundred.

2:30 Ai lu ef, au rhifedigion, fyddant dair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

2:31 Holl rifedigion gwersyll Dan fyddant gan mil ac onid tair mil trigain mil a chwe chant. Yn olaf y cychwynnant au llumanau.

2:31 All they that were numbered in the camp of Dan were an hundred thousand and fifty and seven thousand and six hundred. They shall go hindmost with their standards.

2:31 Holl rifedigion gwersyll Dan fyddant gan mil ac onid tair mil trigain mil a chwe chant. Yn olaf y cychwynnant au llumanau.

2:32 Dyma rifedigion meibion Israel, wrth dy^ eu tadau. Holl rifedigion y gwersylloedd, yn l eu lluoedd, oedd chwe chan mil a thair mil a phum cant a deg a deugain.

2:32 These are those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

2:32 Dyma rifedigion meibion Israel, wrth dŷ eu tadau. Holl rifedigion y gwersylloedd, yn l eu lluoedd, oedd chwe chan mil a thair mil a phum cant a deg a deugain.

2:33 Ond y Lefiaid ni chyfrifwyd ymysg meibion Israel; megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

2:33 But the Levites were not numbered among the children of Israel; as the LORD commanded Moses.

2:33 Ond y Lefiaid ni chyfrifwyd ymysg meibion Israel; megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

2:34 A meibion Israel a wnaethant yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses: felly y gwersyllasant wrth eu llumanau, ac felly y cychwynasant, bob un yn ei deuluoedd, yn l ty^ eu tadau.

2:34 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses: so they pitched by their standards, and so they set forward, every one after their families, according to the house of their fathers.

2:34 A meibion Israel a wnaethant yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses: felly y gwersyllasant wrth eu llumanau, ac felly y cychwynasant, bob un yn ei deuluoedd, yn l tŷ eu tadau.

 

++PENNOD 3+++

PENNOD 3

3:1 A dyma genedlaethau Aaron a Moses, ar y dydd y llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ym mynydd Sinai.

3:1 These also are the generations of Aaron and Moses in the day that the LORD spake with Moses in mount Sinai.

3:1 A DYMA genedlaethau Aaron a Moses, ar y dydd y llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ym mynydd Sinai.

3:2 Dyma enwau meibion Aaron: Nadab y cyntaf-anedig, ac Abihu, Eleasar, ac Ithamar.

3:2 And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

3:2 Dyma enwau meibion Aaron: Nadab y cyntaf-anedig, ac Abihu, Eleasar, ac Ithamar.

3:3 Dyma enwau meibion Aaron, yr offeiriaid eneiniog, y rhai a gysegrodd efe i offeiriadu.

3:3 These are the names of the sons of Aaron, the priests which were anointed, whom he consecrated to minister in the priests office.

3:3 Dyma enwau meibion Aaron, yr offeiriaid eneiniog, y rhai a gysegrodd efe i offeiriadu.

3:4 A marw a wnaeth Nadab ac Abihu gerbron yr ARGLWYDD, pan offrymasant dn dieithr gerbron yr ARGLWYDD, yn anialwch Sinai; a meibion nid oedd iddynt: ac offeiriadodd Eleasar ac Itnamar yng ngwydd Aaron eu tad.

3:4 And Nadab and Abihu died before the LORD, when they offered strange fire before the LORD, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priests office in the sight of Aaron their father.

3:4 A marw a wnaeth Nadab ac Abihu gerbron yr ARGLWYDD, pan offrymasant dn dieithr gerbron yr ARGLWYDD, yn anialwch Sinai; a meibion nid oedd iddynt: ac offeiriadodd Eleasar ac Ithamar yng ngŵydd Aaron eu tad.

3:5 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

3:5 And the LORD spake unto Moses, saying,

3:5 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

3:6 Nes lwyth Lefi, a gwna iddo sefyll gerbron Aaron yr offeiriad, fel y gwasanaethant ef.

3:6 Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him.

3:6 Nes lwyth Lefi, a gwna iddo sefyll gerbron Aaron yr offeiriad, fel y gwasanaethont ef.

3:7 A hwy a gadwant ei gadwraeth ef; a chadwraeth yr holl gynulleidfa, o flaen pabell y cyfarfod, i wneuthur gwasanaeth y tabernacl.

3:7 And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation, to do the service of the tabernacle.

3:7 A hwy a gadwant ei gadwraeth ef, a chadwraeth yr holl gynulleidfa, o flaen pabell y cyfarfod, i wneuthur gwasanaeth y tabernacl.

3:8 A chadwant holl ddodrefn pabell y cyfarfod, a chadwraeth meibion Israel, i wasanaethu gwasanaeth y tabernacl.

3:8 And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the congregation, and the charge of the children of Israel, to do the service of the tabernacle.

3:8 A chadwant holl ddodrefn pabell y cyfarfod, a chadwraeth meibion Israel, i wasanaethu gwasanaeth y tabernacl.

3:9 A thi a toddi'r Lefiaid i Aaron, ac iw feibion: y rhai hyn sydd wedi eu rhoddi yn rhodd iddo ef o feibion Israel.

3:9 And thou shalt give the Levites unto Aaron and to his sons: they are wholly given unto him out of the children of Israel.

3:9 A thi a roddir Lefiaid i Aaron, ac iw feibion: y rhai hyn sydd wedi eu rhoddi yn rhodd iddo ef o feibion Israel.

3:10 Ac urdda di Aaron a'i feibion i gadw eu hoffeiriadaeth: a'r dieithrddyn a ddelo yn agos, a roddir i farw.

3:10 And thou shalt appoint Aaron and his sons, and they shall wait on their priests office: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

3:10 Ac urdda di Aaron ai feibion i gadw eu hoffeiriadaeth: ar dieithrddyn a ddelo yn agos, a roddir i farw.

3:11 Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

3:11 And the LORD spake unto Moses, saying,

3:11 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

3:12 ac wele, mi a gymerais y Lefiaid o blith meibion Israel, yn lle pob cyntaf-anedig, sef pob cyntaf a agoro'r groth o feibion Israel, am hynny y Lefiaid a fyddant eiddof fi:

3:12 And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of all the firstborn that openeth the matrix among the children of Israel: therefore the Levites shall be mine;

3:12 Ac wele, mi a gymerais y Lefiaid o blith meibion Israel, yn lle pob cyntaf-anedig, sef pob cyntaf a agoror groth o feibion Israel; am hynny y Lefiaid a fyddant eiddof fi:

3:13 Canys eiddof fi yw pob cyntaf-anedig. Ar y dydd y trewais y cyntaf-anedig yn nhir yr Aifft, cysegrais i mi fy hun bob cyntaf-anedig yn Israel o ddyn ac anifail: eiddof fi ydynt: myfi yw yr arglwydd.

3:13 Because all the firstborn are mine; for on the day that I smote all the firstborn in the land of Egypt I hallowed unto me all the firstborn in Israel, both man and beast: mine shall they be: I am the LORD.

3:13 Canys eiddof fi yw pob cyntaf-anedig. Ar y dydd y trewais y cyntaf-anedig yn nhir yr Aifft, cysegrais i mi fy hun bob cyntaf-anedig yn Israel o ddyn ac anifail: eiddof fi ydynt: myfi yw yr ARGLWYDD.

3:14 Yr arglwydd hefyd a lefarodd wrth Moses yn anialwch Sinai, gan ddywedyd.

3:14 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, saying,

3:14 Yr ARGLWYDD hefyd a lefarodd wrth Moses yn anialwch Sinai, gan ddywedyd.

3:15 Cyfrif feibion Lefi yn l ty^ eu tadau, trwy eu teuluoedd: cyfrif hwynt, bob gwryw, o fab misyriad ac uchod.

3:15 Number the children of Levi after the house of their fathers, by their families: every male from a month old and upward shalt thou number them.

3:15 Cyfrif feibion Lefi yn l tŷ eu tadau, trwy eu teuluoedd: cyfrif hwynt, bob gwryw, o fab misyriad ac uchod.

3:16 A Moses a'u cyfrifodd hwynt wrth air yr arglwydd, fel y gorchmynasid iddo.

3:16 And Moses numbered them according to the word of the LORD, as he was commanded.

3:16 A Moses au cyfrifodd hwynt wrth air yr ARGLWYDD, fel y gorchmynasid iddo.

3:17 A'r rhai hyn oedd feibion Lefi wrth eu henwau, Gerson, a Cohath, a Merari.

3:17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari.

3:17 Ar rhai hyn oedd feibion Lefi wrth eu henwau; Gerson, a Cohath, a Merari.

3:18 A dyma enwau meibion Gerson, yn l eu teuluoedd, Libni a Simei.

3:18 And these are the names of the sons of Gershon by their families; Libni, and Shimei.

3:18 A dyma enwau meibion Gerson, yn l eu teuluoedd; Libni a Simei.

3:19 A meibion Cohath, yn l eu teuluoedd, Amram, Ishar, Hebron, ae Ussiel.

3:19 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel.

3:19 A meibion Cohath, yn l eu teuluoedd; Amram, Ishar, Hebron, ac Ussiel.

3:20 A meibion Merari, yn l eu teuluoedd; Mahli a Must. Dyma deuluoedd Lefi, wrth dy^ eu tadau.

3:20 And the sons of Merari by their families; Mahli, and Mushi. These are the families of the Levites according to the house of their fathers.

3:20 A meibion Merari, yn l eu teuluoedd; Mahli a Musi. Dyma deuluoedd Lefi, wrth dŷ eu tadau.

3:21 O Gerson y daeth tylwyth y Libniaid, a thylwyth y Simiaid: dyma deuluoedd y Gersoniaid.

3:21 Of Gershon was the family of the Libnites, and the family of the Shimites: these are the families of the Gershonites.

3:21 O Gerson y daeth tylwyth y Libniaid, a thylwyth y Simiaid: dyma deuluoedd y Gersoniaid.

3:22 Eu rhifedigion. hwynt, dan rif pob gwryw o fab misyriad ac uchod, eu rhifedigion, meddaf, oedd saith mil a phum cant.

3:22 Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, even those that were numbered of them were seven thousand and five hundred.

3:22 Eu rhifedigion hwynt, dan rif pob gwryw o fab misyriad ac uchod, eu rhifedigion, meddaf, oedd saith mil a phum cant.

3:23 Teuluoedd y Gersoniaid a wersyllant ar y tu l i'r tabernacl tua'r gorllewin.

3:23 The families of the Gershonites shall pitch behind the tabernacle westward.

3:23 Teuluoedd y Gersoniaid a wersyllant ar y tu l ir tabernacl tuar gorllewin.

3:24 A phennaeth ty^ tad y Gersoniaid fydd Eliasaff mab Lael.

3:24 And the chief of the house of the father of the Gershonites shall be Eliasaph the son of Lael.

3:24 A phennaeth tŷ tad y Gersoniaid fydd Eliasaff mab Lael.

3:25 A chadwraeth meibion Gerson, ym mhabell y cyfarfod, fydd y tabernacl, a'r babell, ei tho hefyd, a chaeadlen drws pabell y cyfarfod,

3:25 And the charge of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation shall be the tabernacle, and the tent, the covering thereof, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation.

3:25 A chadwraeth meibion Gerson, ym mhabell y cyfarfod, fydd y tabernacl, ar babell, ei tho hefyd, a chaeadlen drws pabell y cyfarfod,

3:26 A llenni'r cynteddfa, a chaeadlen drws y cynteddfa, yr hwn sydd ynghylch y tabernacl, a'r allor o amgylch, a'i rhaffau i'w holl wasanaeth.

3:26 And the hangings of the court, and the curtain for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.

3:26 A llennir cynteddfa, a chaeadlen drws y cynteddfa, yr hwn sydd ynghylch y tabernacl, ar allor o amgylch, ai rhaffau iw holl wasanaeth.

3:27 Ac o Cohath y daeth tylwyth yr Amramiaid, a thylwyth yr Ishariaid, a thylwyth yr Hebroniaid, a thylwyth yr Ussieliaid: dyma dylwyth y Cohathiaid.

3:27 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites.

3:27 Ac o Cohath y daeth tylwyth yr Amramiaid, a thylwyth yr Ishariaid, a thylwyth yr Hebroniaid, a thylwyth yr Ussieliaid: dyma dylwyth y Cohathiaid.

3:28 Rhifedi yr holl wrywiaid, o fab misyriad ac uchod, oedd wyth mil a chwe chant, yn cadw cadwraeth y cysegr.

3:28 In the number of all the males, from a month old and upward, were eight thousand and six hundred, keeping the charge of the sanctuary.

3:28 Rhifedi yr holl wrywiaid, o fab misyriad ac uchod, oedd wyth mil a chwe chant, yn cadw cadwraeth y cysegr.

3:29 Teuluoedd meibion Cohath a wersyllant ar ystlys y tabernacl tua'r deau.

3:29 The families of the sons of Kohath shall pitch on the side of the tabernacle southward.

3:29 Teuluoedd meibion Cohath a wersyllant ar ystlys y tabernacl tuar deau.

3:30 A phennaeth ty^ tad tylwyth y Cohathiaid fydd Elisaffan mab Ussiel.

3:30 And the chief of the house of the father of the families of the Kohathites shall be Elizaphan the son of Uzziel.

3:30 A phennaeth tŷ tad tylwyth y Cohathiaid fydd Elisaffan mab Ussiel.

3:31 A'u cadwraeth hwynt fydd yr arch, a'r bwrdd, a'r canhwyllbren, a'r allorau, a llestri'r cysegr, y rhai y gwasanaethant hwynt, a'r gaeadlen, a'i holl wasanaeth.

3:31 And their charge shall be the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and the vessels of the sanctuary wherewith they minister, and the hanging, and all the service thereof.

3:31 Au cadwraeth hwynt fydd yr arch, ar bwrdd, ar canhwyllbren, ar allorau, a llestrir cysegr, y rhai y gwasanaethant hwynt, ar gaeadlen, ai holl wasanaeth.

3:32 A phennaf ar benaethiaid y Lefiaid fydd Eleasar mab Aaron yr offeiriad, a& llywodraeth ar geidwaid cadwraefh y cysegr fydd iddo ef.

3:32 And Eleazar the son of Aaron the priest shall be chief over the chief of the Levites, and have the oversight of them that keep the charge of the sanctuary.

3:32 A phennaf ar benaethiaid y Lefiaid fydd Eleasar mab Aaron yr offeiriad; a llywodraeth ar geidwaid cadwraeth y cysegr fydd iddo ef.

3:33 O Merari y daeth tylwyth y Mahliaid, a thylwyth y Musiaid: dyma dylwyth Merari.

3:33 Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites: these are the families of Merari.

3:33 O Merari y daeth tylwyth y Mahliaid, a thylwyth y Musiaid: dyma dylwyth Merari.

3:34 A'u rhifedigion. hwynt, wrth gyfrif pob gwryw, o fab misyriad ac uchod, oedd chwe mil a deucant.

3:34 And those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, were six thousand and two hundred.

3:34 Au rhifedigion hwynt, wrth gyfrif pob gwryw, o fab misyriad ac uchod, oedd chwe mil a deucant.

3:35 A phennaeth ty^ tad tylwyth Merari fydd Suriel mab Abihael. Ar ystlys y tabernacl y gwersyllant tua'r gogledd.

3:35 And the chief of the house of the father of the families of Merari was Zuriel the son of Abihail: these shall pitch on the side of the tabernacle northward.

3:35 A phennaeth tŷ tad tylwyth Merari fydd Suriel mab Abihael. Ar ystlys y tabernacl y gwersyllant tuar gogledd.

3:36 Ac yng nghadwraeth meibion Merari y bydd ystyllod y tabernacl, a'i drosolion, a'i golofnau, a'i forteisiau, a'i holl offer, a'i holl wasanaeth,

3:36 And under the custody and charge of the sons of Merari shall be the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the sockets thereof, and all the vessels thereof, and all that serveth thereto,

3:36 Ac yng nghadwraeth meibion Merari, y bydd ystyllod y tabernacl, ai drosolion, ai golofnau, ai forteisiau, ai holl offer, ai holl wasanaeth,

3:37 A cholofnau'r cynteddfa o amgylch, a'u morteisiau, a'u hoelion a'u rhaffau.

3:37 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.

3:37 A cholofnaur cynteddfa o amgylch, au morteisiau, au hoelion, au rhaffau.

3:38 f A'r rhai a wersyllant o flaen y tabernacl tua'r dwyrain, o flaen pabell y cyfarfod tua chodiad haul, fydd Moses, ac Aaron a'i feibion, y rhai a gadwant gadwraeth y cysegr, a chadwraeth meibion Israel: a'r dieithr a ddelo yn agos, a roddir i farwolaeth.

3:38 But those that encamp before the tabernacle toward the east, even before the tabernacle of the congregation eastward, shall be Moses, and Aaron and his sons, keeping the charge of the sanctuary for the charge of the children of Israel; and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

3:38 Ar rhai a wersyllant o flaen y tabernacl tuar dwyrain, o flaen pabell y cyfarfod tua chodiad haul, fydd Moses, ac Aaron ai feibion, y rhai a gadwant gadwraeth y cysegr, a chadwraeth meibion Israel: ar dieithr a ddelo yn agos, a roddir i farwolaeth.

3:39 Holl rifedigion y Lefiaid, y rhai a rifodd Moses ac Aaron, yn l gair yr arglwydd, trwy eu teuluoedd, sef pob gwryw o fab misyriad ac uchod, oedd ddwy fil ar hugain.

3:39 All that were numbered of the Levites, which Moses and Aaron numbered at the commandment of the LORD, throughout their families, all the males from a month old and upward, were twenty and two thousand.

3:39 Holl rifedigion y Lefiaid, y rhai a rifodd Moses ac Aaron, yn l gair yr ARGLWYDD, trwy eu teuluoedd, sef pob gwryw o fab misyriad ac uchod, oedd ddwy fil ar hugain.

3:40 A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, Cyfrif bob cyntaf-anedig gwryw o feibion Israel, o fab misyriad ac uchod, a chymer rifedi eu henwau hwynt.

3:40 And the LORD said unto Moses, Number all the firstborn of the males of the children of Israel from a month old and upward, and take the number of their names.

3:40 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Cyfrif bob cyntaf-anedig gwryw o feibion Israel, o fab misyriad ac uchod, a chymer rifedi eu henwau hwynt.

3:41 A chymer y Lefiaid i mi, (myfi yw yr arglwydd,) yn lle holl gyntaf-anedig meibion Israel, ac anifeiliaid y Lefiaid yn lle pob cyntaf-anedig o anifeiliaid meibion Israel.

3:41 And thou shalt take the Levites for me (I am the LORD) instead of all the firstborn among the children of Israel; and the cattle of the Levites instead of all the firstlings among the cattle of the children of Israel.

3:41 A chymer y Lefiaid i mi, (myfi yw yr ARGLWYDD,) yn lle holl gyntaf-anedig meibion Israel, ac anifeiliaid y Lefiaid yn lle pob cyntaf-anedig o anifeiliaid meibion Israel.

3:42 A Moses a rifodd, megis y gorchmynnodd yr arglwydd iddo, bob cyntaf-anedig o feibion Israel.

3:42 And Moses numbered, as the LORD commanded him, all the firstborn among the children of Israel.

3:42 A Moses a rifodd, megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD iddo, bob cyntaf-anedig o feibion Israel.

3:43 A'r rhai cyntaf-anedig oll, o rai gwryw, dan rif eu henwau, o fab misyriad ac uchod, o'u rhifedigion hwynt, oedd ddwy fil ar hugain a dau cant a thri ar ddeg a thrigain.

3:43 And all the firstborn males by the number of names, from a month old and upward, of those that were numbered of them, were twenty and two thousand two hundred and threescore and thirteen.

3:43 Ar rhai cyntaf-anedig oll, o rai gwryw, dan rif eu henwau, o fab misyriad ac uchod, ou rhifedigion hwynt, oedd ddwy fil ar hugain a dau cant a thri ar ddeg a thrigain.

3:44 A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd,

3:44 And the LORD spake unto Moses, saying,

3:44 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses gan ddywedyd,

3:45 Cymer y Lefiaid yn lle pob cyntaf-anedig o feibion Israel, ac anifeiliaid y Lefiaid yn lle eu hanifeiliaid hwynt; a bydded y Lefiaid i mi: myfi yw yr arglwydd.

3:45 Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle; and the Levites shall be mine: I am the LORD.

3:45 Cymer y Lefiaid yn lle pob cyntaf-anedig o feibion Israel, ac anifeiliaid y Lefiaid yn lle eu hanifeiliaid hwynt; a bydded y Lefiaid i mi: myfi yw yr ARGLWYDD.

3:46 Ac am y rhai sydd i'w prynu o'r tri ar ddeg a thrigain a deucant, o gyntaf-anedig meibion Israel, y rhai sydd dros ben y Lefiaid;

3:46 And for those that are to be redeemed of the two hundred and threescore and thirteen of the firstborn of the children of Israel, which are more than the Levites;

3:46 Ac am y rhai sydd iw prynu or tri ar ddeg a thrigain a deucant, o gyntaf-anedig meibion Israel, y rhai sydd dros ben y Lefiaid;

3:47 Cymer bum sicl am bob pen; yn l sicl y cysegr y cymeri. Ugain gera fydd y sicl.

3:47 Thou shalt even take five shekels apiece by the poll, after the shekel of the sanctuary shalt thou take them: (the shekel is twenty gerahs:)

3:47 Cymer bm sicl am bob pen; yn l sicl y cysegr y cymeri. Ugain gera fydd y sicl.

3:48 A dod yr arian, gwerth y rhai sydd yn ychwaneg ohonynt, i Aaron ac i'w feibion.

3:48 And thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is to be redeemed, unto Aaron and to his sons.

3:48 A dod yr arian, gwerth y rhai sydd yn ychwaneg ohonynt, i Aaron ac iw feibion.

3:49 A chymerodd Moses arian y pryn-edigaeth, y rhai oedd dros ben y rhai a brynwyd am y Lefiaid:

3:49 And Moses took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levites:

3:49 A chymerodd Moses arian y prynedigaeth, y rhai oedd dros ben y rhai a brynwyd am y Lefiaid:

3:50 Gan gyntaf-anedig meibion Israel y cymerodd efe yr arian; pump a thrigain a thri chant a mil, o siclau y cysegr.

3:50 Of the firstborn of the children of Israel took he the money; a thousand three hundred and threescore and five shekels, after the shekel of the sanctuary:

3:50 Gan gyntaf-anedig meibion Israel y cymerodd efe yr arian; pump a thrigain a thri chant a mil, o siclau y cysegr.

3:51 A Moses a roddodd arian y prynedigion i Aaron ac i'w feibion, yn l gair yr arglwydd, megis y gorchmynasai yr arglwydd i Moses.

3:51 And Moses gave the money of them that were redeemed unto Aaron and to his sons, according to the word of the LORD, as the LORD commanded Moses.

3:51 A Moses a roddodd arian y prynedigion i Aaron ac iw feibion, yn l gair yr ARGLWYDD, megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD i Moses.

 

++PENNOD +++

PENNOD 4

4:1

4:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

1 AR ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, ac wrth Aaron, gan ddywedyd,

4:2

4:2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,

2 Cymer nifer meibion Cohath o blith meibion Lefi, wrth eu teuluoedd, yn l tŷ eu tadau;

4:3

4:3 From thirty years old and upward even until fifty years old, all that enter into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.

3 O fab deng mlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab deng mlwydd a deugain, pob un a elo ir llu, i wneuthur gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod.

4:4

4:4 This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things:

4 Dyma weinidogaeth meibion Cohath, ym mhabell y cyfarfod, ynghylch y pethau sancteiddiolaf.

4:5

4:5 And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and his sons, and they shall take down the covering veil, and cover the ark of testimony with it:

5 A deued Aaron ai feibion, pan gychwynnor gwersyll, a thynnant i lawr y wahanlen orchudd, a gorchuddiant hi arch y dystiolaeth;

4:6

4:6 And shall put thereon the covering of badgers skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.

6 A gosodant ar hynny do o grwyn daearfoch, a thaenant arni wisg o sidan glas i gyd, a gosodant ei throsolion wrthi.

4:7

4:7 And upon the table of showbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes, and the spoons, and the bowls, and covers to cover withal: and the continual bread shall be thereon:

7 Ac ar fwrdd y bara dangos y taenant frethyn glas, a gosodant ar hynny y dysglau, ar cwpanau, ar ffiolau, ar caeadau i gau: a bydded y bara bob amser arno.

4:8

4:8 And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with a covering of badgers skins, and shall put in the staves thereof.

8 A thaenant arnynt wisg o ysgarlad, a gorchuddiant hwnnw gorchudd o groen daearfoch, a gosodant ei drosolion wrtho.

4:9

4:9 And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:

9 Cymerant hefyd wisg o sidan glas, a gorchuddiant ganhwyllbren y goleuni, ai lampau, ai efeiliau, ai gafnau, a holl lestri yr olew, y rhai y gwasanaethant ef hwynt.

4:10

4:10 And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers skins, and shall put it upon a bar.

10 A gosodant ef ai holl ddodrefn mewn gorchudd o groen daearfoch, a gosodant ef ar drosol.

4:11

4:11 And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers skins, and shall put to the staves thereof:

11 A thaenant frethyn glas ar yr allor aur, a gorchuddiant hi gorchudd o groen daearfoch, a gosodant ei throsolion wrthi.

4:12

4:12 And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers skins, and shall put them on a bar:

12 Cymerant hefyd holl ddodrefn y gwasanaeth, y rhai y gwasanaethant hwynt yn y cysegr, a rhoddant mewn brethyn glas, a gorchuddiant hwynt mewn gorchudd o groen daearfoch, a gosodant ar drosol.

4:13

4:13 And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:

13 A thynnant allan ludw yr allor, a thaenant arni wisg borffor.

4:14

4:14 And they shall put upon it all the vessels thereof, wherewith they minister about it, even the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basins, all the vessels of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers skins, and put to the staves of it.

14 A rhoddant aml ei holl lestri, r rhai y gwasanaethant hi, sef y pedyll tn, y cigweiniau, ar rhawiau, ar cawgiau, ie, holl lestrir allor; a thaenant arni orchudd o groen daearfoch, a gosodant ei throsolion wrthi.

4:15

4:15 And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.

15 Pan ddarffo i Aaron ac iw feibion orchuddior cysegr, a holl ddodrefn y cysegr, pan gychwynnor gwersyll; wedi hynny deued meibion Cohath iw dwyn hwynt: ond na chyffyrddant r hyn a fyddo cysegredig, rhag iddynt farw. Dyma faich meibion Cohath ym mhabell y cyfarfod.

4:16

4:16 And to the office of Eleazar the son of Aaron the priest pertaineth the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, and the oversight of all the tabernacle, and of all that therein is, in the sanctuary, and in the vessels thereof.

16 Ac i swydd Eleasar mab Aaron yr offeiriad y perthyn olew y goleuni, ar arogl-darth peraidd, ar bwydoffrwrn gwastadol, ac olew yr eneiniad, a goruchwyliaeth yr holl dabernacl, ar hyn oll fydd ynddo, yn y cysegr, ac yn ei ddodrefn.

4:17

4:17 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

17 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, gan ddywedyd,

4:18

4:18 Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:

18 Na thorrwch ymaith lwyth tylwyth y Cohathiaid o blith y Lefiaid:

4:19

4:19 But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:

19 Ond hyn a wnewch iddynt, fel y byddont fyw, ac na fyddont feirw, pan nesnt at y pethau sancteiddiolaf: Aaron ai feibion a nt i mewn, ac au gosodant hwy bob un ar ei wasanaeth ac ar ei glud.

4:20

4:20 But they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die.

20 Ond nac nt i edrych pan fydder yn gorchuddior hyn sydd gysegredig, rhag marw ohonynt.

4:21

4:21 And the LORD spake unto Moses, saying,

21 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

4:22

4:22 Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;

22 Cymer nifer meibion Gerson hefyd, trwy dŷ eu tadau, wrth eu teuluoedd;

4:23

4:23 From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to perform the service, to do the work in the tabernacle of the congregation.

23 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, y rhifi hwynt; pob un a ddl i ddwyn swydd, i wasanaethu gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod.

4:24

4:24 This is the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:

24 Dyma weinidogaeth tylwyth y Gersoniaid, o wasanaeth ac o glud.

4:25

4:25 And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the congregation, his covering, and the covering of the badgers skins that is above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,

25 Sef dwyn ohonynt lennir tabernacl, a phabell y cyfarfod, ei len do ef, ar to o grwyn daearfoch, yr hwn sydd yn uchaf arno, a chuddlen drws pabell y cyfarfod,

4:26

4:26 And the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them: so shall they serve.

26 A llennir cynteddfa, a chaeadlen drws porth y cynteddfa, yr hwn sydd ynghylch y tabernacl, ar allor o amgylch, ai rhaffau, a holl offer eu gwasanaeth hwynt, ar hyn oll a wnaed iddynt: felly y gwasanaethant hwy.

4:27

4:27 At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their burdens, and in all their service: and ye shall appoint unto them in charge all their burdens.

27 Wrth orchymyn Aaron ai feibion y bydd holl wasanaeth meibion y Gersoniaid, yn eu holl glud, ac yn eu holl wasanaeth: a dodwch atynt eu holl glud iw cadw.

4:28

4:28 This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

28 Dyma wasanaeth tylwyth meibion Gerson ym mhabell y cyfarfod; ac ar law Ithamar mab Aaron yr offeiriad y bydd eu llywodraethu hwynt.

4:29

4:29 As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;

29 A meibion Merari, trwy eu teuluoedd, wrth dŷ eu tadau, y cyfrifi hwynt;

4:30

4:30 From thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the service, to do the work of the tabernacle of the congregation.

30 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, y rhifi hwynt; pob un a ddl i ddwyn swydd, i wasanaethu gwasanaeth pabell y cyfarfod.

4:31

4:31 And this is the charge of their burden, according to all their service in the tabernacle of the congregation; the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,

31 A dyma oruchwyliaeth eu dud hwynt, yn eu holl wasanaeth ym mhabelt y cyfarfod; sef ystyllod y tabernacl, ai. farrau, ai golofnau, ai forteisiau,

4:32

4:32 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.

32 A cholofnau y cynteddfa oddi amgylch, au morteisiau, au hoelion, au rhaffau, ynghyd u holl offer, ac ynghyd u holl wasanaeth: rhifwch hefyd y dodrefn erbyn eu henwau y rhai a gadwant ac a gludant hwy.

4:33

4:33 This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

33 Dyma wasanaeth tylwyth meibion Merari, yn eu holl weinidogaeth ym mhabell y cyfarfod, dan law Ithamar mab Aaron yr offeiriad.

4:34

4:34 And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,

34 A rhifodd Moses ac Aaron, a phenaethiaid y gynulleidfa, feibion Cohath, trwy eu teuluoedd, ac yn l tŷ eu tadau:

4:35

4:35 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation:

35 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, sef pob un a ddelai mewn swydd i wasanaethu ym mhabell y cyfarfod:

4:36

4:36 And those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.

36 Au rhifedigion trwy eu teuluoedd, oedd ddwy fil saith gant a deg a deugain.

4:37

4:37 These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.

37 Dyma rifedigion tylwyth y Cohathiaid, sef pob gwasanaethydd ym mhabell y cyfarfod; y rhai a rifodd Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr ARGLWYDD trwy law Moses.

4:38

4:38 And those that were numbered of the sons of Gershon, throughout their families, and by the house of their fathers,

38 Rhifedigion meibion Gersonhefyd, trwy eu teuluoedd, ac yn l tŷ eu. tadau;

4:39

4:39 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,

39 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, sef pob un a ddelai mewn swydd i wasanaethu ym mhabell y cyfarfod:

4:40

4:40 Even those that were numbered of them, throughout their families, by the house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.

40 Au rhifedigion hwynt trwy eu teuluoedd, yn l tŷ eu tadau, oeddynt ddwy fil a chwe chant a deg ar hugain.

4:41

4:41 These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon, of all that might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD.

41 Dyma rifedigion tylwyth meibion Gerson, sef pob gwasanaethydd ym, mhabell y cyfarfod; y rhai a rifodd Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr ARGLWYDD.

4:42

4:42 And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,

42 A rhifedigion tylwyth meibion. Merari, trwy eu teuluoedd, yn l tŷ eu tadau;

4:43

4:43 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,

43 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain sef pob un a ddelai mewn swydd i wasanaethu ym mhabell y cyfarfod:

4:44

4:44 Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.

44 Au rhifedigion hwynt trwy eu teuluoedd, oeddynt dair mil a dau cant.

4:45

4:45 These be those that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by the hand of Moses.

45 Dyma rifedigion tylwyth meibion Merari, y rhai a rifodd Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr ARGLWYDD trwy law Moses.

4:46

4:46 All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers,

46 Yr holl rifedigion, y rhai a rifodd Moses ac Aaron, a phenaethiaid Israely or Lefiaid, trwy eu teuluoedd, ac yn l tŷ eu tadau;

4:47

4:47 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,

47 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugainy sef pob un a ddelai i wneuthur gwaith gwasanaeth, neu waith clud ym mhabell. y cyfarfod:

4:48

4:48 Even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.

48 Au rhifedigion oeddynt wyth mil pum cant a phedwar ugain.

4:49

4:49 According to the commandment of the LORD they were numbered by the hand of Moses, every one according to his service, and according to his burden: thus were they numbered of him, as the LORD commanded Moses.

49 wrth orchymyn yr ARGLWYDD, trwy law Moses y rhifodd efe hwy, pob un wrth ei wasanaeth, ac wrth ei glud: fel hyn y rhifwyd hwynt, fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

 

++PENNOD +++

PENNOD 5

5:1

5:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

1??Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

5:2

5:2 Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that hath an issue, and whosoever is defiled by the dead:

2 Gorchymyn i feibion Israel, anfon allan or gwersyll bob gwahangtwyfus, a phob un y byddo diferlif arno, a phob un a halogir wrth y marw.

5:3

5:3 Both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camps, in the midst whereof I dwell.

3 Yn wryw ac yn fenyw yr anfonwch hwynt, allan or gwersyll yr anfonwch hwynt; fel na halogont eu gwersylloedd, y rhai yr ydwyf fi yn preswylio yn eu plith.

5:4

5:4 And the children of Israel did so, and put them out without the camp: as the LORD spake unto Moses, so did the children of Israel.

4 A meibion Israel a wnaethant felly, ac au hanfonasant hwynt ir tu allan ir gwersyll: megis y llefarodd yr ARGLWYDO wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel.

5:5

5:5 And the LORD spake unto Moses, saying,

5 A llefarodd yr ARGLWYDD wrtfi Moses, gan ddywedyd,

5:6

5:6 Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the LORD, and that person be guilty;

6 Llefara wrth feibion Israel, Os gwt neu wraig a wna un o holl bechodau dynol, gan wneuthur camwedd yn erbyn yr ARGLWYDD, a bod or enaid hwnnw yn euog:

5:7

5:7 Then they shall confess their sin which they have done: and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he hath trespassed.

7 Yna cyffesant eu pechod a wnaethant; a rhodded yn ei l yr hyn a fyddo efe euog ohono erbyn ei ben, a chwaneged ei bumed ran ato, a rhodded ir hwn y gwnaeth efe gam ag ef.

5:8

5:8 But if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, let the trespass be recompensed unto the LORD, even to the priest; beside the ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him.

8 Ac oni bydd ir gŵr gyfnesaf i dalu am y camwedd iddo, yr iawn am y canu wedd yr hwn a delir ir ARGLWYDD, fydd eiddo yr offeiriad; heblaw yr hwrdd cymod yr hwn y gwna efe gymod ag ef trosto.

5:9

5:9 And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring unto the priest, shall be his.

9 A phob offrwm dyrchafael, o hoB sanctaidd bethau meibion Israel, y rhai a offrymant at yr offeiriad, fydd eidd ef.

5:10

5:10 And every mans hallowed things shall be his: whatsoever any man giveth the priest, it shall be his.

10 A sancteiddio gŵr, eiddo effyddant: hyn a roddo neb ir offeiriad, eiddo ef fydd.

5:11

5:11 And the LORD spake unto Moses, saying,

11 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

5:12

5:12 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any mans wife go aside, and commit a trespass against him,

12 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, pob gŵr pan wyro ei wraig ef, a gwneuthur bai yn ei erbyn ef;

5:13

5:13 And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner;

13 A bod i ŵr a wnelo a hi, a bod yn guddiedig o olwg ei gŵr hi, ac yn gyfrinachol, a hithau wedi ei halogi, ac heb dyst yn ei herbyn, a hithau heb ti Al ar ei gweithred;

5:14

5:14 And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled: or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled:

14 A dyfod gwyn eiddigedd arno, ac eiddigeddu ohono wrth ei wraig, a hithau wedi ei halogi; neu ddyfod ysbryd eiddigedd arno, ac eiddigeddu ohono wrth ei wraig, a hithau heb ei halogi:

5:15

5:15 Then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the tenth part of an ephah of barley meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an offering of jealousy, an offering of memorial, bringing iniquity to remembrance.

15 Yna dyged y gŵr ei wraig at yr offeiriad, a dyged ei hoffrwm drosti hi, degfed ran effa o flawd haidd: na thywallted olew arno, ac na rodded thus arno; canys offrwm eiddigedd yw, offrwm cor yn coffau anwiredd.

5:16

5:16 And the priest shall bring her near, and set her before the LORD:

16 A nesaed yr offeiriad hi, a phared iddi sefyll gerbron yr ARGLWYDD.

5:17

5:17 And the priest shall take holy water in an earthen vessel; and of the dust that is in the floor of the tabernacle the priest shall take, and put it into the water:

17 A chymered yr offeiriad ddwfr sanctaidd mewn llestr pridd, a chymered yr offeiriad or llwch fyddo ar lawr y tabernacl, a rhodded yn y dwfr.

5:18

5:18 And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the womans head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering: and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse:

18 A phared yr offeiriad ir wraig sefyll gerbron yr ARGLWYDB, a diosged oddi am. ben y wraig, a rhodded yn ei dwylo offrwm y coffa; offrwm eiddigedd yw efe: ac yn llaw yr offeiriad y bydd y dwfr chwerw sydd yn perir felltith.

5:19

5:19 And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy husband, be thou free from this bitter water that causeth the curse:

19 A thynged yr offeiriad hi, a dyweded wrth y wraig, Oni orweddodd gŵr gyda thi, ac oni wyraist i aflendid gydag arall yn lle dy ŵr, bydd di ddiniwed oddi wrth y dwfr chwerw hwn sydd yn perir felltith.

5:20

5:20 But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and if thou be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband:

20 Ond os gwyraist ti oddi wrth dy ŵr ac os halogwyd di, a chydio o neb thi heblaw dy ŵr dy hun:

5:21

5:21 Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The LORD make thee a curse and an oath among thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot, and thy belly to swell;

21 Yna tyngheded yr offeiriad y wraig a llw melltith, a dyweded yr offeiriad wrth y wraig, Rhodded yr ARGLWYDD dydi yn felltith ac yn llw ymysg dy bobl, pan wnelo yr ARGLWYDD dy forddwyd yn bwdr, ath groth yn chwyddedig;

5:22

5:22 And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell, and thy thigh to rot: And the woman shall say, Amen, amen.

22 Ac aed y dwfr melltigedig hwn ith goluddion, i chwyddo dy groth, ac i bydru dy forddwyd. A dyweded y wraig, Amen, amen.

5:23

5:23 And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out with the bitter water:

23 Ac ysgrifenned yr offeiriad y melltithion hyn mewn llyfr, a golched hwynt ymaith. ar dwfr chwerw.

5:24

5:24 And he shall cause the woman to drink the bitter water that causeth the curse: and the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter.

24 A phared ir wraig yfed or drofr chwerw sydd yn perir felltith: ac aed y dwfr sydd yn perir felltith iw mewn hi, yn chwerw.

5:25

5:25 Then the priest shall take the jealousy offering out of the womans hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar:

25 A chymered yr offeiriad o law y wraig offrwm yr eiddigedd; a chyhwfaned yr offrwm gerbron yr ARGLWYDD, ac offrymed ef ar yr allor.

5:26

5:26 And the priest shall take an handful of the offering, even the memorial thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to drink the water.

26 A chymered yr offeiriad or offrwm lonaid ei law, ei goffadwriaeth, a llosged ar yr allor; ac wedi hynny pared ir wrgig yfed y dwfr.

5:27

5:27 And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass, that, if she be defiled, and have done trespass against her husband, that the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter, and her belly shall swell, and her thigh shall rot: and the woman shall be a curse among her people.

27 Ac wedi iddo beri iddi yfed y dwfr, bydd, os hi a halogwyd, ac a wnaeth fai yn erbyn ei gŵr, yr ar dwfr sydd yn perir felltith yn chwerw ynddi, ac a chwydda ei chroth, ac a bydra ei morddwydd: ar wraig a fydd yn felltith ymysg ei phobl.

5:28

5:28 And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.

28 Ond os y wraig ni halogwyd, eithr gln yw; yna hi a fydd ddihangol, aca blanta.

5:29

5:29 This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled;

29 Dyma gyfraith eiddigedd, pan wyco gwraig at arall yn lle ei gŵr, ac ymhalogi:

5:30

5:30 Or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law.

30 Neu os daw ar ŵr wyn eiddigedd, < i dal ohono eiddigedd wrth ei wraig; yna gosoded y wraig i sefyll gerbron yr ARGLWYDD, a gwnaed yr offeiriad iddi yn l y gyfraith hon.

5:31

5:31 Then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity.

31 Ar gŵr fydd dieuog or anwiredd, ar wraig a ddwg ei hanwiredd ei hun.

 

++PENNOD +++

PENNOD 6

6:1

6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

1 E EFARODD yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

6:2

6:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the LORD:

2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt. Pan ymneilltuo gŵr neu wtaig i addo adduned Nasaread, i ymneilltuo ir ARGLWYDD:

6:3

6:3 He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried.

3 Ymneilltued oddi wrth win a diod gref; nac yfed finegr gwin, na finegr diod gref; nac yfed chwaith ddim sogn grawnwin, ac na fwytaed rawnwin irion, na sychion.

6:4

6:4 All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk.

4 Holl ddyddiau ei Nasareaeth ni ohaifl fwyta o ddim oll a wneir o winwyddea y gwin, or dincod hyd y bilionen.

6:5

6:5 All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the LORD, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow.

5 Holl ddyddiau adduned ei Nasareaeth ni chaiff ellyn fyned ar ei ben: nes cyflawnir dyddiau yr ymneilltuodd efe ir ARGLWYDD, sanctaidd fydd; gadawed i gudynnau gwallt ei ben dyfu.

6:6

6:6 All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come at no dead body.

6 Holl ddyddiau ei ymneilltuaeth ir ARGLWYDD, na ddeued at gorffmarw.

6:7

6:7 He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die: because the consecration of his God is upon his head.

7 Nac ymhaloged wrth ei dad, neu wrth ei fam, wrth ei frawd, neu wrth ei chwaer, pan fyddant feirw; am fod Nasareaeth ei DDUW ar ei ben ef.

6:8

6:8 All the days of his separation he is holy unto the LORD.

8 Holl ddyddiau ei Nasareaeth, sanctaidd fydd efe ir ARGLWYDD.

6:9

6:9 And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration; then he shall shave his head in the day of his cleansing, on the seventh day shall he shave it.

9 Ond os marw fydd un yn ei ymyl ef yn ddisymwth, a halogi pen ei Nasareaeth; yna eillied ei ben ar ddydd ei buredigaeth, ar y seithfed dydd yr eillia efe ef.

6:10

6:10 And on the eighth day he shall bring two turtles, or two young pigeons, to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation:

10 Ac ar yr wythfed dydd y dwg ddwy durtur neu ddau gyw colomen, at yr oifeiriad, i ddrws pabell y cyfarfod.

6:11

6:11 And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day.

11 Ac of&ymed yr offeiriad un yn bechaberth, ac un yn boethoffrwm, a gwnaed gymod drosto, am yr hyn a becho wrth y marw; a sancteiddied ei ben ef y dydd hwnnw.

6:12

6:12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.

12 A neilltued ir ARGLWYDD ddyddiau ei Nasareaeth, a dyged oen blwydd yn offrwm dros gamwedd; ac aed y dyddiau cyntaf yn ofer, am halogi ei Nasareaeth ef.

6:13

6:13 And this is the law of the Nazarite, when the days of his separation are fulfilled: he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation:

13 A dyma gyfraith y Nasaread: pan gyflawner dyddiau ei Nasareaeth, dyger ef i ddrws pabell y cyfarfod.

6:14

6:14 And he shall offer his offering unto the LORD, one he lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and one ewe lamb of the first year without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace offerings,

14 A dyged yn offrwm drosto ir ARGLWYDD, un hesbwm blwydd, perffaithgwbl, yn boethoffrwm; ac un hesbin flwydd, berffaithgwbl, yn bechaberth; ac un hwrdd perffaithgwbl, yn aberth hedd;

6:15

6:15 And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and their drink offerings.

15 Cawellaid o fara croyw hefyd, sef teisennau peilliaid wedi eu tyiino trwy olew, ac afrllad croyw wedi eu heneinio ag olew, au bwydoffrwm, au diodoffrwm hwy.

6:16

6:16 And the priest shall bring them before the LORD, and shall offer his sin offering, and his burnt offering:

16 A dyged yr offeiriad hwynt gerbron yr ARGLWYDD, ac of&ymed ei bechaberth ai boethoffrwm ef.

6:17

6:17 And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the LORD, with the basket of unleavened bread: the priest shall offer also his meat offering, and his drink offering.

17 Offrymed hefyd yr hwrdd yn aberth hedd ir ARGLWYDD, ynghyd r cawellaid bara croyw; ac offrymed yr offeiriad ei fwydoffrwm ai ddiodoffrwm ef.

6:18

6:18 And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings.

18 Ac eillied y Nasaread wrth ddrws pabell y cyfarfod ben ei Nasareaeth; a chymered flew pen ei Nasareaeth, a rhodded ar y tn a fyddo dan yr aberth hedd,

6:19

6:19 And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and one unleavened cake out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite, after the hair of his separation is shaven:

19 Cymered yr offeiriad hefyd balfaisli or hwrdd wedi ei berwi, ac un deiseiK groyw or cawell, ac un afrlladen groyw; a rhodded ar ddwylor Nasaread, wedi eillio ohono ei Nasareaeth;

6:20

6:20 And the priest shall wave them for a wave offering before the LORD: this is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder: and after that the Nazarite may drink wine.

20 A chyhwfaned yr offeiriad hwyntj yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD: sanctaidd yw hyn ir offeiriad, heblaw parwyden y cyhwfan, a phalfais; y dyrchafael. Ac wedi hyn y caiff y; Nasaread yfed gwin.

6:21

6:21 This is the law of the Nazarite who hath vowed, and of his offering unto the LORD for his separation, beside that that his hand shall get: according to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation.

21 Dyma gyfraith y Nasaread a addunedodd, ai offrwm ir ARGLWYDD am ei Nasareaeth, heblaw yr hyn a gyrhaeddo ei law ef: fel y byddo ei adduned a addunedo, felly gwnaed, heblaw cyf-traith ei Nasareaeth.

6:22

6:22 And the LORD spake unto Moses, saying,

22 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

6:23

6:23 Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them,

23 Llefara wrth Aaron ac wrth ei feibion, gan ddywedyd. Fel hyn y bendithiwch feibion Israel, gan ddywedyd wrthynt,

6:24

6:24 The LORD bless thee, and keep thee:

24 Bendithied yr ARGLWYDD di, a chadwed di:

6:25

6:25 The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

25 A llewyrched yr ARGLWYDD ei wyneb arnat, a thrugarhaed wrthyt:

6:26

6:26 The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.

26 Dyrchafed yr ARGLWYDD ei wyneb arnat, a rhodded i ti dangnefedd.

6:27

6:27 And they shall put my name upon the children of Israel; and I will bless them.

27 Felly y gosodant fy enw ar feibion Israel, a mi au bendithiaf hwynt.

 

++PENNOD +++

PENNOD 7

7:1

7:1 And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them, and sanctified them;

1 A ar y dydd y gorffennodd Moses godir tabernacl, ai eneinio ai sancteiddio ef, ai holl ddodrefn, yr allor hefyd" ai holl ddodrefn, au heneinio au sancteiddio hwynt;

7:2

7:2 That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered:

2 Yr offrymodd tywysogion Israel, penaethiaid tŷ eu tadau, (y rhai oedd i dywysogion y llwythau, ac wedi eu gosod ar y rhifedigion:)

7:3

7:3 And they brought their offering before the LORD, six covered wagons, and twelve oxen; a wagon for two of the princes, and for each one an ox: and they brought them before the tabernacle.

3 Au hof&wm a ddygasant hwy gerbron yr ARGLWYDD, chwech o fenni diddos, a deuddeg o ychen; men dros bob dau dywysog, ac ych dros bob un:,a cherbron y tabernacl y dygasant hwynt.

7:4

7:4 And the LORD spake unto Moses, saying,

4 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

7:5

7:5 Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation; and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service.

5 Cymer ganddynt, a byddant i wasan aethu gwasanaeth pabell y cyfarfod, a dod hwynt ir Lefiaid, i bob un yn l ei wasanaeth.

7:6

7:6 And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.

6 A chymerodd Moses y menni, ar; ychen, ac au rhoddodd hwynt ir Lefiaid.

7:7

7:7 Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:

7 Dwy fen a phedwar ych a roddes efe i feibion Gerson, yn l eu gwasanaeth hwynt;

7:8

7:8 And four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

8 A phedair men ac wyth ych a roddodd efe i feibion Merari, yn l eu gwasanaeth hwynt, dan law Ithamar mab Aaron yr offeiriad.

7:9

7:9 But unto the sons of Kohath he gave none: because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders.

9 Ond i feibion Cohath ni roddodd efe ddim, am fod gwasanaeth y cysegr arnynt: ar eu hysgwyddau y dygent hwnnw.

7:10

7:10 And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed, even the princes offered their offering before the altar.

10 Ar tywysogion a of&ymasant tuag at gysegrur allor, ar y dydd yr eneiniwyd hi; a cherbron yr allor y dug y tywysogion eu rhoddion.

7:11

7:11 And the LORD said unto Moses, They shall offer their offering, each prince on his day, for the dedicating of the altar.

11 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, pob tywysog ar ei ddiwrnod a,. offrymant eu hoffrymau, tuag at gysegrur allor.

7:12

7:12 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah:

12 Ac ar y dydd cyntaf yr oedd yn offrymu ei offrwm, Nahson mab Amina-dab, dros lwyth Jwda.

7:13

7:13 And his offering was one silver charger, the weight thereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them were full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

13 Ai offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l sicl y cysegr, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:14

7:14 One spoon of ten shekels of gold, full of incense:

14 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawit arogl-darth:

7:15

7:15 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

15 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwrn poeth:

7:16

7:16 One kid of the goats for a sin offering:

16 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:17

7:17 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nahshon the son of Amminadab.

17 Ac yn aberth hedd, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwm blwyddiaid. Dyma offrwm Nahson mab Aminadab.

7:18

7:18 On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:

18 Ac ar yr ail ddydd yr offrymodd Nethaneel mab Suar, tywysog Issachar.

7:19

7:19 He offered for his offering one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

19 Efe a offrymodd ei offrwrn, sef un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:20

7:20 One spoon of gold of ten shekels, full of incense:

20 Un llwy aur o ddeg sicl ,yn llawn arogl-darth:

7:21

7:21 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

21 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:22

7:22 One kid of the goats for a sin offering:

22 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:23

7:23 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nethaneel the son of Zuar.

23 Ac yn aberth hedd, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Nethaneel mab Suar.

7:24

7:24 On the third day Eliab the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer:

24 Ar y trydydd dydd yr offrymodd Eliab mab Helon, tywysog meibion Sabulon.

7:25

7:25 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

25 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:26

7:26 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

26 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth:

7:27

7:27 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

27 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwrn poeth:

7:28

7:28 One kid of the goats for a sin offering:

28 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:29

7:29 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliab the son of Helon.

29 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwrn Ehab mab Helon.

7:30

7:30 On the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer:

30 j( Ar y pedwerydd dydd yr offrymodd Elisur mab Sedeur, tywysog meibion Reuben.

7:31

7:31 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

31 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl ariau o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:32

7:32 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

32 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth:

7:33

7:33 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

33 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:34

7:34 One kid of the goats for a sin offering:

34 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:35

7:35 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Elizur the son of Shedeur.

35 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Elisur mab Sedeur.

7:36

7:36 On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon, did offer:

36?I Ar y pumed dydd yr offrymodd Selumiel mab Surisadai, tywysog meibion Simeon.

7:37

7:37 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

37 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, ŷd oliysiatsanctaidd, ŷd llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm;

7:38

7:38 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

38 Un llwy aur o ddeg sicl, yn, llawa arogl-darth:

7:39

7:39 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

39 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:40

7:40 One kid of the goats for a sin offering:

40 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:41

7:41 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai.

41 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Selumiel mab Surisadai.

7:42

7:42 On the sixth day Eliasaph the son of Deuel, prince of the children of Gad, offered:

42 Ar y chweched dydd yr offrymodd Eliasaffmab Deuel, tywysog meibion Gad.

7:43

7:43 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, a silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

43 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:44

7:44 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

44 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth:

7:45

7:45 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

45 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:46

7:46 One kid of the goats for a sin offering:

46 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:47

7:47 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliasaph the son of Deuel.

47 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Eliasaff mab Deuel.

7:48

7:48 On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, offered:

48 Ar y seithfed dydd yr offrymodd Elisama mab Ammihud, tywysog meibion Effraim.

7:49

7:49 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

49 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:50

7:50 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

50 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth:

7:51

7:51 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

51 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:52

7:52 One kid of the goats for a sin offering:

52 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:53

7:53 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Elishama the son of Ammihud.

53 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Elisama mab Ammihud.

7:54

7:54 On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the children of Manasseh:

54 Ar yr wythfed dydd yr offrymodd Gamaliel mab Pedasur, tywysog meibion Manasse.

7:55

7:55 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

55 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o d4eg ar hugain a chant o .siclau ei; phwys, un ffiol arian o ddeg aid a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:56

7:56 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

56 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn??? arogl-darth:

7:57

7:57 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

57 Un bustach ieuanc, un hwrddi un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:58

7:58 One kid of the goats for a sin offering:

58 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:59

7:59 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Gamaliel the son of Pedahzur.

59 Ac yn heddaberth, dau ych, pum I hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Gamaliel mab Pedasur.

7:60

7:60 On the ninth day Abidan the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, offered:

60 Ar y nawfed dydd yr offrymodd Abidan mab Gideoni, tywysog meibion Benjamin.

7:61

7:61 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

61 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm: i

7:62

7:62 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

62 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth:

7:63

7:63 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

63 Un bustach ieuaac, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:64

7:64 One kid of the goats for a sin offering:

64 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:65

7:65 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Abidan the son of Gideoni.

65 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Abidan mab Gideoni.

7:66

7:66 On the tenth day Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of Dan, offered:

66 Ar y degfed dydd yr offrymodd Ahieser mab Ammisadai, tywysog meibion Dan.

7:67

7:67 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

67 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm;

7:68

7:68 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

68 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawnjl arogl-darth:

7:69

7:69 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

69 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:70

7:70 One kid of the goats for a sin offering:

70 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:71

7:71 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.

71 Ac yn aberth hedd, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Ahieser mab Ammisadai.

7:72

7:72 On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, prince of the children of Asher, offered:

72 Ar yr unfed dydd ar ddeg yr offrymodd Pagiel mab Ocran, tywysog meibion Aser.

7:73

7:73 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

73 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn o beilliaid ill iwyoedd wedi ei gymysgu trwy olew, m fwydoffrwm: /

7:74

7:74 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

74 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth: i

7:75

7:75 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

75 Un bustach ieuanc, un hwrdd, un oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:76

7:76 One kid of the goats for a sin offering:

76 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:77

7:77 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Pagiel the son of Ocran.

77 Ac yn heddaberth, dau ych, pum iwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Pagiel mab Ocran.

7:78

7:78 On the twelfth day Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered:

78 Ar y deuddegfed dydd yr offrymodd Ahira mab Enan, tywysog meibion Nafftali.

7:79

7:79 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

79 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl arian o ddeg ar hugain a chant o siclau ei phwys, un ffiol arian o ddeg sicl a thrigain, yn l y sicl sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, yn fwydoffrwm:

7:80

7:80 One golden spoon of ten shekels, full of incense:

80 Un llwy aur o ddeg sicl, yn llawn arogl-darth;

7:81

7:81 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:

81 Un bustach ieuanc, un hwrdd, an oen blwydd, yn offrwm poeth:

7:82

7:82 One kid of the goats for a sin offering:

82 Un bwch geifr yn bechaberth:

7:83

7:83 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahira the son of Enan.

83 Ac yn heddaberth, dau ych, pum hwrdd, pum bwch, pum hesbwrn blwyddiaid. Dyma offrwm Ahira mab Enan.

7:84

7:84 This was the dedication of the altar, in the day when it was anointed, by the princes of Israel: twelve chargers of silver, twelve silver bowls, twelve spoons of gold:

84 Dyma gysegriad yr allor, gan dywysogion Israel, ar y dydd yr eneiniwyd hi: deuddeg dysgl arian, deuddeg ffiol arian, deuddeg llwy aur:

7:85

7:85 Each charger of silver weighing an hundred and thirty shekels, each bowl seventy: all the silver vessels weighed two thousand and four hundred shekels, after the shekel of the sanctuary:

85 Deg ar hugain a chant o siclau arian ydoedd pob dysgl, a deg a thrigain pob ffiol: Iholl arian y llestri oedd ddwy fil a phedwar cant o siclau, yn l y sicl sanctaidd.

7:86

7:86 The golden spoons were twelve, full of incense, weighing ten shekels apiece, after the shekel of the sanctuary: all the gold of the spoons was an hundred and twenty shekels.

86 Y llwyau aur oedd ddeuddeg, yn llawn arogl-darth, o ddeg sicl bob llwy, yn l y sicl sanctaidd: holl aur y llwyau ydoedd chwech ugain sicl.

7:87

7:87 All the oxen for the burnt offering were twelve bullocks, the rams twelve, the lambs of the first year twelve, with their meat offering: and the kids of the goats for sin offering twelve.

87 Holl eidionau yr offrwm poeth oedd ddeuddeg bustach, deuddeg o hyrddod, deuddeg o wyn blwyddiaid, au bwydoffrwm; a deuddeg o fychod gpifc yn offrwm dros bechod.

7:88

7:88 And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were twenty and four bullocks, the rams sixty, the he goats sixty, the lambs of the first year sixty. This was the dedication of the altar, after that it was anointed.

88 A holl ychen yr aberth hedd oedd bedwar ar hugain o fustych, trigain o hyrddod, trigain o fychod, trigain o hesbyrniaid. Dyma gysegriad yr allot wedi ei heneinio.

7:89

7:89 And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims: and he spake unto him.

89 Ac fel yr oedd Moses yn myned i babell y cyfarfod i lefaru wrth DDUW; yna efe a glywai lais yn llefaru wrtho oddi ar y drugareddfa, yr hon oedd ar arch y dystiolaeth, oddi rhwng y ddau geriwb, ac efe a ddywedodd wrtho.

 

++PENNOD +++

PENNOD 8

8:1

8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

1??Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

8:2

8:2 Speak unto Aaron, and say unto him, When thou lightest the lamps, the seven lamps shall give light over against the candlestick.

2 Llefara wrth Aaron, a dywed wrthos, Pan oleuech y lampau, llewyrched y saith lamp ar gyfer y canhwyllbren.

8:3

8:3 And Aaron did so; he lighted the lamps thereof over against the candlestick, as the LORD commanded Moses.

3 Ac felly y gwnaeth Aaron; ar gyfer y canhwyllbren y goleuodd efe ei lampau ef, megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses.

8:4

8:4 And this work of the candlestick was of beaten gold, unto the shaft thereof, unto the flowers thereof, was beaten work: according unto the pattern which the LORD had showed Moses, so he made the candlestick.

4 Dyma waith y canhwyllbren: cyfanwaith o aur fydd hyd ei baladr, ie, hyd ei flodau cyfanwaith fydd; yn l y dull a ddangosodd yr ARGLWYDD i Moses, felly y gwnaeth efe y canhwyllbren.

8:5

8:5 And the LORD spake unto Moses, saying,

5 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

8:6

8:6 Take the Levites from among the children of Israel, and cleanse them.

6 Cymer y Lefiaid o fysg meibion Israel, a glanha hwynt.

8:7

8:7 And thus shalt thou do unto them, to cleanse them: Sprinkle water of purifying upon them, and let them shave all their flesh, and let them wash their clothes, and so make themselves clean.

7 Ac fel hyn y gwnei iddynt iw glanhau; taenella arnynt ddwfr puredigaeth, a gwnnt ir ellyn fyned dros eu holl gnawd, a golchant eu gwisgoedd, ac felly ymlanhant.

8:8

8:8 Then let them take a young bullock with his meat offering, even fine flour mingled with oil, and another young bullock shalt thou take for a sin offering.

8 Yna cymerant fustach ieuanc ai fwydoffrwm o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew; a bustach ieuanc arall a gymeri di yn aberth dros bechod.

8:9

8:9 And thou shalt bring the Levites before the tabernacle of the congregation: and thou shalt gather the whole assembly of the children of Israel together:

9 A phar ir Lefiaid ddyfod o flaen pabell y cyfarfod; a chynnull holl gynulleidfa meibion Israel ynghyd.

8:10

8:10 And thou shalt bring the Levites before the LORD: and the children of Israel shall put their hands upon the Levites:

10 A dwg y Lefiaid gerbron yr ARGLWYDD; a gosoded meibion Israel,ca dwylo ar y Lefiaid.

8:11

8:11 And Aaron shall offer the Levites before the LORD for an offering of the children of Israel, that they may execute the service of the LORD.

11 Ac offrymed Aaron y Lefiaid garhron yr ARGLWYDD, yn offrwm gajll feibion Israel, fel y byddont hwy i wasanaethu gwasanaeth yr ARGLWYDD.

8:12

8:12 And the Levites shall lay their hands upon the heads of the bullocks: and thou shalt offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, unto the LORD, to make an atonement for the Levites.

12 A gosoded y Lefiaid eu dwylo ar ben y bustych: ac offrwm dithau un yn bechaberth, ar llall yn offrwm poeth ir ARGLWYDD, i wneuthur cymod dros y Lefiaid.

8:13

8:13 And thou shalt set the Levites before Aaron, and before his sons, and offer them for an offering unto the LORD.

13 A gosod y Lefiaid gerbron Aaron, a cherbron ei feibion, ac offrwm hwynt yn offrwm ir ARGLWYDD.

8:14

8:14 Thus shalt thou separate the Levites from among the children of Israel: and the Levites shall be mine.

14 A neilltuar Lefiaid o blith meibion Israel, a bydded y Lefiaid yn eiddof fi.

8:15

8:15 And after that shall the Levites go in to do the service of the tabernacle of the congregation: and thou shalt cleanse them, and offer them for an offering.

15 Wedi hynny aed y Lefiaid i mewn i wasanaethu pabell y cyfarfod; a glanha di hwynt, ac offryma hwynt yn offrwm.

8:16

8:16 For they are wholly given unto me from among the children of Israel; instead of such as open every womb, even instead of the firstborn of all the children of Israel, have I taken them unto me.

16 Canys hwynt a roddwyd yn rhodd i mi o blith meibion Israel: yn lle agorydd pob croth, sef pob cyntaf-anedig o feibion Israel, y cymerais hwynt i mi.

8:17

8:17 For all the firstborn of the children of Israel are mine, both man and beast: on the day that I smote every firstborn in the land of Egypt I sanctified them for myself.

17 Canys i mi y perthyn pob cyntaf-anedig ymhlith meibion Israel, o ddyn ac o anifail: er y dydd y trewais bob cyntaf-anedig yng ngwlad yr Aifft, y sancteiddiais hwynt i mi fy hun.

8:18

8:18 And I have taken the Levites for all the firstborn of the children of Israel.

18 A chymerais y Lefiaid yn lle pob cyntaf-anedig o feibion Israel.

8:19

8:19 And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the tabernacle of the congregation, and to make an atonement for the children of Israel: that there be no plague among the children of Israel, when the children of Israel come nigh unto the sanctuary.

19 A rhoddais y Lefiaid yn rhodd i Aaron, ac iw feibion, o blith meibion Israel, i wasanaethu gwasanaeth meibion Israel ym mhabell y cyfarfod, ac i wneuthur cymod dros feibion Israel; fel na byddo pla ar feibion Israel, pan ddelo meibion Israel yn agos at y cysegr.

8:20

8:20 And Moses, and Aaron, and all the congregation of the children of Israel, did to the Levites according unto all that the LORD commanded Moses concerning the Levites, so did the children of Israel unto them.

20 A gwnaeth Moses ac Aaron, a holl gynulleidfa meibion Israel, ir Lefiaid, yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses am y Lefiaid: felly y gwnaeth meibion Israel iddynt.

8:21

8:21 And the Levites were purified, and they washed their clothes; and Aaron offered them as an offering before the LORD; and Aaron made an atonement for them to cleanse them.

21 Ar Lefiaid a lanhawyd, ac a olchasant eu dillad: ac Aaron au hoffrymodd hwynt yn offrwm gerbron yr ARGLWYDD: a gwnaeth Aaron gymod drostynt iw glanhau hwynt.

8:22

8:22 And after that went the Levites in to do their service in the tabernacle of the congregation before Aaron, and before his sons: as the LORD had commanded Moses concerning the Levites, so did they unto them.

22 Ac wedi hynny y Lefiaid a ddaethant i wasanaethu gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod, gerbron Aaron ai feibion; megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses am y Lefiaid, felly y gwnaethant iddynt.

8:23

8:23 And the LORD spake unto Moses, saying,

23 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

8:24

8:24 This is it that belongeth unto the Levites: from twenty and five years old and upward they shall go in to wait upon the service of the tabernacle of the congregation:

24 Dymar hyn a berthyn ir Lefiaid: o fab pum mlwydd ar hugain ac uchod, y deuant i filwrio milwriaeth yng ngwasanaeth pabell y cyfarfod.

8:25

8:25 And from the age of fifty years they shall cease waiting upon the service thereof, and shall serve no more:

25 Ac o fab dengmlwydd a deugain y caiff un ddychwelyd yn ei l o filwriaeth y gwasanaeth, fel na wasanaetho mwy.

8:26

8:26 But shall minister with their brethren in the tabernacle of the congregation, to keep the charge, and shall do no service. Thus shalt thou do unto the Levites touching their charge.

26 Ond gwasanaethed gydai fiodyf ym mhabell y cyfarfod, i oruchwylio} ac na wasanaethed wasanaeth: fel hyn y gwnei ir Lefiaid yn eu goruchwyliaeth.

 

++PENNOD +++

PENNOD 9

9:1

9:1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

1??Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses yn anialwch Sinai, yn yr ail flwyddyn wedi eu dyfod hwynt allan o dir yr Aifft, ar y mis cyntaf, gan ddywedyd,

9:2

9:2 Let the children of Israel also keep the passover at his appointed season.

2 Cadwed meibion Israel y Pasg hefyd yn ei dymor.

9:3

9:3 In the fourteenth day of this month, at even, ye shall keep it in his appointed season: according to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof, shall ye keep it.

3 Ar y pedwerydd dydd ar ddeg or mis hwn, yn y cyfnos, y cedwch ef yn ei dymor: yn l ei holl ddeddfau, ac yn l ei holl ddefodau, y cedwch ef.

9:4

9:4 And Moses spake unto the children of Israel, that they should keep the passover.

4 A llefarodd Moses wrth feibion Israel am gadw y Pasg.;

9:5

9:5 And they kept the passover on the fourteenth day of the first month at even in the wilderness of Sinai: according to all that the LORD commanded Moses, so did the children of Israel.

5 A chadwasant y Pasg ar y mis cyntaf, ar y pedwerydd dydd ar ddeg or mis, yn y cyfnos, yn anialwch Sinai: yn l yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel.

9:6

9:6 And there were certain men, who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the passover on that day: and they came before Moses and before Aaron on that day:

6Ac yr oedd dynion, y rhai oedd wedi eu halogi wrth gelain dyn, fel na allent gadw y Pasg ar y dydd hwnnw: a hwy a ddaethant gerbron Moses, a cherbron Aaron, ar y dydd hwnnw.

9:7

9:7 And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man: wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the LORD in his appointed season among the children of Israel?

7 Ar dynion hynny a ddywedasant wrtho, Yr ydym ni wedi ein halogi wrth gorff dyn marw: paham yn gwaherddir rhag offrymu offrwm ir ARGLWYDD yn ei dymor ymysg meibion Israel?;

9:8

9:8 And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the LORD will command concerning you.

8 A dywedodd Moses wrthynt, Sefwch, a mi a wrandawaf beth a "orchmynnor ARGLWYDD och plegid.

9:9

9:9 And the LORD spake unto Moses, saying,

9 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

9:10

9:10 Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off, yet he shall keep the passover unto the LORD.

10 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd. Pan fyddo neb wedi ei halogi gan gorff marw, neu neb ohonoch neu och hiliogaeth mewn ffordd bell, eto cadwed Basg ir ARGLWYDD.

9:11

9:11 The fourteenth day of the second month at even they shall keep it, and eat it with unleavened bread and bitter herbs.

11 Ar y pedwerydd dydd ar ddeg or ail fis. yn y cyfnos, y cadwant ef: ynghyd bara croyw a dail chwerwon y bwytnt ef.

9:12

9:12 They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it: according to all the ordinances of the passover they shall keep it.

12 Na weddillant ddim ohono hyd y bore, ac na thorrant asgwrn ohono: yn l holl ddeddf y Pasg y cadwant ef.

9:13

9:13 But the man that is clean, and is not in a journey, and forbeareth to keep the passover, even the same soul shall be cut off from among his people: because he brought not the offering of the LORD in his appointed season, that man shall bear his sin.

13 Ar gŵr a fyddo gln, ac heb fod mewn taith, ac a beidio chadw y Pasg, torrir ymaith yr enaid hwnnw o fysg ei bobl, am na offrymodd offrwm yr ARGLWYDD yn ei dymor: ei bechod a ddwg y gŵr hwnnw.

9:14

9:14 And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the passover unto the LORD; according to the ordinance of the passover, and according to the manner thereof, so shall he do: ye shall have one ordinance, both for the stranger, and for him that was born in the land.

14 A phan ymdeithio dieithr gyda chwi, ac ewyllysio cadw Pasg ir ARGLWYDD, fel y byddo deddf y Pasg ai ddefod, felly y ceidw: yr un. ddeddf fydd i chwi, sef ir dieithr ac ir un fydd ai enedigaeth ar wlad.

9:15

9:15 And on the day that the tabernacle was reared up the cloud covered the tabernacle, namely, the tent of the testimony: and at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire, until the morning.

15 Ac ar y dydd y codwyd y tabernad, y cwmwl a gaeodd am y tabernad dros babell y dystiolaeth; ar hwyr yr ydoedd ar y tabernad megis gwelediad tan hyd y bore.

9:16

9:16 So it was alway: the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night.

16 Felly yr ydoedd yn wastadol; y cwmwl a gaeai amdano y dydd, ar gwelediad tan y nos.

9:17

9:17 And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed: and in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents.

17 A phan gyfodair cwmwl oddi ar y babell, wedi hynny y cychwynnai meibion Israel: ac yn y lle yr arhosai y cwmwl ynddo, yno y gwersyllai meibion Israel.

9:18

9:18 At the commandment of the LORD the children of Israel journeyed, and at the commandment of the LORD they pitched: as long as the cloud abode upon the tabernacle they rested in their tents.

18 Wrth orchymyn yr ARGLWYDD y cychwynnai meibion Israel, ac wrth orchymyn yr ARGLWYDD y gwersyllent: yr holl ddyddiau yr arhosai y cwmwl ar y tabernad, yr arhosent yn y gwersyll.

9:19

9:19 And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the LORD, and journeyed not.

19 A phan drigai y cwmwl yn hir ar y tabernad lawer o ddyddiau, yna meibion Israel a gadwent wyliadwriaeth yr ARGLWYDD, ac ni chychwynnent.

9:20

9:20 And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle; according to the commandment of the LORD they abode in their tents, and according to the commandment of the LORD they journeyed.

20 Ac os byddair cwmwl ychydig ddyddiau ar y tabernad, wrth orchymyn yr ARGLWYDD y gwersyllent, ac wrth orchymyn yr ARGLWYDD y cychwynnent.

9:21

9:21 And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed: whether it was by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed.

21 Hefyd os byddair cwmwl o hwyr hyd fore, a chyfodi or cwmwl y bore, hwythau a symudcnt: pa un bynnag ai dydd ai nos fyddai pan gyfodair cwmwl, yna y cychwynnent.

9:22

9:22 Or whether it were two days, or a month, or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents, and journeyed not: but when it was taken up, they journeyed.

22 Os deuddydd, os mis, os blwyddyn fyddai, tra y trigair cwmwl ar y tabernad, gan aros arno, meibion Israel a arhosent yn eu pebyll, ac ni chychwynnent: ond pan godai efe, y cychwynnent.

9:23

9:23 At the commandment of the LORD they rested in the tents, and at the commandment of the LORD they journeyed: they kept the charge of the LORD, at the commandment of the LORD by the hand of Moses.

23 Wrth air yr ARGLWYDD y gwersyllent, ac wrth air yr ARGLWYDD y cychwynnent: felly y cadwent wyliadwriaeth yr ARGLWYDD, yn l gair yr ARGLWYDD trwy law Moses.

 

++PENNOD +++

PENNOD 10

10:1

10:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

1 A LLEFARODD yr ARGLWYDD wrdi 1 Moses, gan ddywedyd,

10:2

10:2 Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.

2 Gwna i ti ddau utgorn arian, yn gyfanwaith y gwnei hwynt: a byddant i ti i alw y gynulleidfa ynghyd, ac i beri ir gwersylloedd gychwyn.:

10:3

10:3 And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.

3 A phan ganant hwynt, yr ymgasgl yr holl gynulleidfa atat, wrth ddrws pabell y cyfarfod.

10:4

10:4 And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.

4 Ondosagunycanant;ynaytywysogion, sef penaethiaid miloedd Israel, a ymgasglant.

10:5

10:5 When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.

5 Pan ganoch larwm; yna y gwersylloedd, y rhai a wersyllant tuar dwyrain, a gychwynnant.

10:6

10:6 When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.

6 Pan ganoch larwm yr ail waith; yna y gwersylloedd, y rhai a wersyllant tuar deau, a gychwynnant: larwm a ganant hwy wrth eu cychwyn.

10:7

10:7 But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.

7 Ac wrth alw ynghyd y gynulleidfa,, cenwch yr utgyrn; ond na chenwch larwm.

10:8

10:8 And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.

8 A meibion Aaron, yr offeiriaid, a ganant ar yr utgyrn; a byddant i chwi yn ddeddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau.

10:9

10:9 And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.

9 Hefyd pan eloch i ryfel yn eich gwlad yn erbyn y gorthrymwr ach gorthrymo chwi; cenwch larwm mewn utgyrn: yna y coffeir chwi gerbron yr ARGLWYDD eich Duw, ac yr achubir chwi rhag eich gelynion.

10:10

10:10 Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.

10 Ar ddydd eich llawenydd hefyd, ac ar eich gwyliau gosodedig, ac ar ddechrau eich misoedd, y cenwch ar yr utgyrn uwchben eich offrymau poeth, ac uwch ben eich aberthau hedd; a byddant i chwi yn goffadwriaeth gerbron eich Duw: myfjt yw yr ARGLWYDD eich Duw.

10:11

10:11 And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.

11 A bu yn yr ail flwyddyn, sef yr ail fis, ar yr ugeinfed dydd or mis, gyfodi or cw.m.wl oddi ar dabernad y dystiolaeth.

10:12

10:12 And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.

12 A meibion Israel a gychwynasant iw taith o anialwch Sinai; ar cwmwl a arhosodd yn anialwch Paran.

10:13

10:13 And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.

13 Felly y cychwynasant y waith gyntaf, wrth air yr ARGLWYDD trwy law Moses.

10:14

10:14 In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.

14 Ac yn gyntaf y cychwynnodd lluman gwersyll meibion Jwda yn l eu lluoedd: ac ar ei lu ef yr ydoedd Nahson mab Aminadab.

10:15

10:15 And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.

15 Ac ar lu llwyth meibion Issachar, Nethaneel mab Suar.

10:16

10:16 And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.

16 Ac ar lu llwyth meibion Sabulon, Ehab mab Helen.

10:17

10:17 And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.

17 Yna y tynnwyd i lawr y tabernad; a meibion Gerson a meibion Merari a gychwynasant, gan ddwyn y tabernad.

10:18

10:18 And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.

18asYna y cychwynnodd lluman gwersyll Reuben yn l eu lluoedd: ac yr ydoedd ar ei lu ef Elisur mab Sedeur.

10:19

10:19 And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.

19 Ac ar lu llwyth meibion Simeon, Selumiel mab Sunsadai.

10:20

10:20 And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.

20 Ac ar lu llwyth meibion Gad, Blia-saff mab Deuel.

10:21

10:21 And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.

21 Ar Cohathiaid a gychwynasant, gan ddwyn y cysegr; ar lleill a godent y tabernacl, tra fyddent hwy yn dyfod.

10:22

10:22 And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.

22 Yna lluman gwersyll meibion Effraim a gychwynnodd yn l eu lluoedd: ac yr oedd ar ei lu ef Ehsama mab Ammihud.,

10:23

10:23 And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.

23 Ac ar lu llwyth meibion ManassC) Gamaliel mab Pedasur.

10:24

10:24 And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.

24 Ac ar lu liwyth meibion Benjamin, Abidan mab Gideoni.

10:25

10:25 And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.

25 Yna lluman gwersyll meibion Dan, yn olaf or holl wersylloedd, a gychwynnodd yn l eu lluoedd: ac yr ydoedd ar ei lu ef Ahieser mab Am-misadai.

10:26

10:26 And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.

26 Ac ar lu llwyth meibion Aser, Pagiel mab Ocran.

10:27

10:27 And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.

27 Ac ar lu llwyth meibion Nafftali, Ahira mab Enan.

10:28

10:28 Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.

28 Dyma gychwyniadau meibion Israel yn l eu lluoedd, pan gychwynasant.

10:29

10:29 And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.

29 A dywcdodd Moses wrth Hobab, mab Raguel y Midianiad, chwegrwn Moses, Myned yr ydym ir lle am yr hwn y dywedodd yr ARGLWYDD, Rhoddaf hwnnw i chwi: tyred gyda ni, a gwnawn ddaioni i ti; canys llefarodd yr ARGLWYDD ddaioni am Israel.

10:30

10:30 And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.

30 Dywedodd yntau wrtho, Nid af ddim; ond im gwlad fy hun, ac at fy nghenedl fy hun, yr af.

10:31

10:31 And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.

31 Ac efe a ddywedodd, Na ad ni, atolwg; canys ti a adwaenost ein gwersyllfaoedd yn yr anialwch, ac a fyddi yn lle llygaid i ni,

10:32

10:32 And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.

32 A phan ddelych gyda ni, a dyfod or daioni hwnnw, yr hwn a wnar ARGLWYDD i ni, ninnau a wnawn ddaioni i tithau.

10:33

10:33 And they departed from the mount of the LORD three days journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days journey, to search out a resting place for them.

33 A hwy a aethant oddi wrth fynydd yr ARGLWYDD daith tri diwrnod: ac arch cyfamod yr ARGLWYDD oedd yn myned ou blaen hwynt daith tri diwrnod, i chwilio am orffwysfa iddynt.

10:34

10:34 And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.

34 A chwmwl yr ARGLWYDD oedd arnynt y dydd, pan elent or gwersyll.

10:35

10:35 And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.

35 A hefyd pan gychwynnai yr arch, Moses a ddywedai, Cyfod, ARGLWYDD, a gwasgarer dy elynion; a ffoed dy gaseiog oth flaen.

10:36

10:36 And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.

36 A phan orffwysai hi, y dywedai efe Dychwel, ARGLWYDD, at fyrddiwn mil oedd Israel.

 

++PENNOD +++

PENNOD 11

11:1

11:1 And when the people complained, it displeased the LORD: and the LORD heard it; and his anger was kindled; and the fire of the LORD burnt among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp.

1 AR bobl, fel tuchanwyr, oeddynt flin is yng nghlustiau yr ARGLWYDD: a chlywodd yr ARGLWYDD hyn; ai ddig a enynnodd; a thn yr ARGLWYDD a gyaeuodd yn eu mysg hwynt, ac a ysodd gŵr y gwersyll.

11:2

11:2 And the people cried unto Moses; and when Moses prayed unto the LORD, the fire was quenched.

2 A llefodd y bobl ar Moses: a gweddodd Moses ar yr ARGLWYDD; ar tn a ddifioddodd.

11:3

11:3 And he called the name of the place Taberah: because the fire of the LORD burnt among them.

3 Ac efe a alwodd < nw y lle hwnnw, Tabera: am gynnau o dan yr ARGLWYDD yn eu mysg hwy.

11:4

11:4 And the mixed multitude that was among them fell a lusting: and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat?

4 Ar lliaws cymysg yr hwn ydoedd yn eu mysg a flysiasant yn ddirfawr: a meibion Israel hefyd a ddychwelasant, ac a wylasant, ac a ddywedasant, Pwy a rydd i ni gig iw fwyta?

11:5

11:5 We remember the fish, which we did eat in Egypt freely; the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic:

5 Cof yw gennym y pysgod yr oeddeft yfa ei fwyta yn yf Aifft yn rhad, y cucumerau, ar pompionau, ar cennin, ar winwyn, ar garlleg:

11:6

11:6 But now our soul is dried away: there is nothing at all, beside this manna, before our eyes.

6 Ond yr awr hon y fliae ein heneidiau ni yn gwywo, heb ddim ond y manna yn ein golwg.

11:7

11:7 And the manna was as coriander seed, and the colour thereof as the colour of bdellium.

7 Ar manna hwnnw oedd fel had coriander, ai liw fel lliw bdeliwm.

11:8

11:8 And the people went about, and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it: and the taste of it was as the taste of fresh oil.

8 Y bobl a aethant o amgylch, ac ai casglasant ac ai malasant mewn melinau, neu ai curasant mewn morter, ac ai berwasant mewn peiriau, ac ai gwnaethant y deisennau: ai flas ydoedd fel blas olew ir.

11:9

11:9 And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it.

9 A phan ddisgynnair gwlith y nos ar f gwersyll, disgynnair manna arno ef.

11:10

11:10 Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent: and the anger of the LORD was kindled greatly; Moses also was displeased.

10 A chlybu Moses y bobl yn wyto Awy eu tylwythau, bob un yn nrws ti babell: ac enynnodd dig yr ARGLWYDD yn fawr; a drwg oedd gan Moses.

11:11

11:11 And Moses said unto the LORD, Wherefore hast thou afflicted thy servant? and wherefore have I not found favour in thy sight, that thou layest the burden of all this people upon me?

11 Dywedodd Moses hefyd wrth yr ARGLWYDD, Paham y drygaist dy was? a phaham na chawn ffafr yn dŷ olwg, gan i ti roddi baich yr holl bobl hyn arnaf?

11:12

11:12 Have I conceived all this people? have I begotten them, that thou shouldest say unto me, Carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the sucking child, unto the land which thou swarest unto their fathers?

12 Ai myfi a feichiogais ar yr holl bobl hyn? ai myfi au cenhedlais, fel y dywedech wrthyf, Dwg hwynt yn dy fynwes, (megis y dwg tadmaeth y plentyn sugno,) ir tir a addewaist trwy lw iw tadau?

11:13

11:13 Whence should I have flesh to give unto all this people? for they weep unto me, saying, Give us flesh, that we may eat.

13 O ba le y byddai gennyf fi gig iw roddi ir holl bobl hyn? canys wylo y maent wrthyf, gan ddywedyd, Dod i ni gig iw fwyta.

11:14

11:14 I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.

14 Ni allaf fi fy hunan arwain yr holl bobl hyn; canys rhy drwm ydyw i mi.

11:15

11:15 And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand, if I have found favour in thy sight; and let me not see my wretchedness.

15 Ac os felly y gwnei i mi, atolwg, gan ladd lladd fi, os cefais ffafr yn dŷ olwg di; fel na welwyf fy nrygfyd.

11:16

11:16 And the LORD said unto Moses, Gather unto me seventy men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them; and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee.

16 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Casgl i mi ddengwr a thrigain o henuriaid Israel, y rhai a wyddost eu bod yn henuriaid y bobl, ac yn swyddogion arnynt; a dwg hwynt i babell y cyfarfod, a safant yno gyda thi.

11:17

11:17 And I will come down and talk with thee there: and I will take of the spirit which is upon thee, and will put it upon them; and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone.

17 Canys disgynnaf, a llefaraf wrthyt yno: a mi a gymeraf or ysbryd sydd arnat ti, ac ai gosodaf arnynt hwy; felly y dygant gyda thi faich y bobl, fel na ddygech di ef yn unig.

11:18

11:18 And say thou unto the people, Sanctify yourselves against to morrow, and ye shall eat flesh: for ye have wept in the ears of the LORD, saying, Who shall give us flesh to eat? for it was well with us in Egypt: therefore the LORD will give you flesh, and ye shall eat.

18 Am hynny dywed wrth y bobl, Ymsancteiddiwch erbyn yfory, a chewett fwyta cig: canys wylasoch yng nghlustiau yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Pwy a ddyry i ni gig iw fwyta? canys yr ydoedd yn dda arnom yn yr Aifft: am hynny y rhydd yr ARGLWYDD i chwi gig, a chwi a fwytewch.

11:19

11:19 Ye shall not eat one day, nor two days, nor five days, neither ten days, nor twenty days;

19 Nid un dydd y bwytewch, ac nid dau, ac nid pump o ddyddiau, ac nid deg diwrnod, ac nid ugain diwrnod;

11:20

11:20 But even a whole month, until it come out at your nostrils, and it be loathsome unto you: because that ye have despised the LORD which is among you, and have wept before him, saying, Why came we forth out of Egypt?

20 Ond hyd fis o ddyddiau, hyd oni ddl allan och ffroenau, ai fod yn ffiaidd gennych: am i chwi ddirmygur ARGLWYDD yr hwn sydd yn eich plith, ac wylo ohonoch yn ei ŵydd ef, gan ddywedyd, Paham y daethom allan or Aifft?

11:21

11:21 And Moses said, The people, among whom I am, are six hundred thousand footmen; and thou hast said, I will give them flesh, that they may eat a whole month.

21 A dywedodd Moses, Chwe chan mil o wŷr traed yw y bobl yr ydwyf fi yn eu plith; thi a ddywedi, Rhoddaf gig: iddynt iw fwyta fis o ddyddiau.

11:22

11:22 Shall the flocks and the herds be slain for them, to suffice them? or shall all the fish of the sea be gathered together for them, to suffice them?

22 Ai y defaid ar gwartheg a leddir iddynt, fel y byddo digon iddynt? ai ho& bysg y mr a gesglir ynghyd iddynt, fel y byddo digon iddynt?

11:23

11:23 And the LORD said unto Moses, Is the LORDS hand waxed short? thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not.

23 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, A gwtogwyd llaw yr ARGLWYDD? yr awr hon y cei di weled a ddigwydd fy ngair i ti, ai na ddigwydd.

11:24

11:24 And Moses went out, and told the people the words of the LORD, and gathered the seventy men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle.

24 A Moses a aeth allan ac a draethodd eiriau yr ARGLWYDD wrth y bobl, ac-a gasglodd y dengwr a thrigain o henuriaid y bobl, ac au gosododd hwynt o amgylch y babell.

11:25

11:25 And the LORD came down in a cloud, and spake unto him, and took of the spirit that was upon him, and gave it unto the seventy elders: and it came to pass, that, when the spirit rested upon them, they prophesied, and did not cease.

25 Yna y disgynnodd yr ARGLWYDD mewn cwmwl, ac a lefarodd wrtho; afc a gymerodd or ysbryd oedd arno, ac ai rhoddes ir deg hynafgwr a thrigain. A thra y gorffwysair ysbryd arnynt, y proffwydent, ac ychwaneg ni wnaent.

11:26

11:26 But there remained two of the men in the camp, the name of the one was Eldad, and the name of the other Medad: and the spirit rested upon them; and they were of them that were written, but went not out unto the tabernacle: and they prophesied in the camp.

26 A dau or gwŷr a drigasant yn y gwersyll, (enw un ydoedd Eldad, enw y llall Medad:) a gorffwysodd yr ysbryd arnynt hwy, am eu bod hwy or rhai a ysgrifenasid; ond nid aethant ir babell, eto proffwydasant yn y gwersyll.

11:27

11:27 And there ran a young man, and told Moses, and said, Eldad and Medad do prophesy in the camp.

27 A rhedodd llanc, a mynegodd i Moses, ac a ddywedodd, Y mae Eldad a Medad yn proffwydo yn y gwersyll.

11:28

11:28 And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men, answered and said, My lord Moses, forbid them.

28 A Josua mab Nun, gweinido Moses oi ieuenctid, a atebodd ac a ddy- Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:29

11:29 And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? would God that all the LORDS people were prophets, and that the LORD would put his spirit upon them!

????????? Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:30

11:30 And Moses gat him into the camp, he and the elders of Israel.

Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:31

11:31 And there went forth a wind from the LORD, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a days journey on this side, and as it were a days journey on the other side, round about the camp, and as it were two cubits high upon the face of the earth.

Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:32

11:32 And the people stood up all that day, and all that night, and all the next day, and they gathered the quails: he that gathered least gathered ten homers: and they spread them all abroad for themselves round about the camp.

Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:33

11:33 And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the LORD was kindled against the people, and the LORD smote the people with a very great plague.

Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:34

11:34 And he called the name of that place Kibrothhattaavah: because there they buried the people that lusted.

Moses, fy arglwydd, gwahardd dywedodd Moses wrtho, Ai lu yr ydwyt ti drosof fi? 0 na; oll bobl yr ARGLWYDD yn broff-rhoddi or ARGLWYDD ei ysbryd Aoses a aeth ir gwersyll, efe a i Israel. c fe aeth gwynt oddi wrth yr DD, ac a ddug soflieir oddi wrth ic au taenodd wrth y gwersyll:, uth diwrnod ar y naill du, a iwrnod ar y tu arall o amgylch y, a hynny ynghylch dau gufydd, b y ddaear. i y cododd y bobl y dydd hwnnw los oll, ar holl ddydd drannoeth, iglasant y soflieir: yr hwn a gasgiaf, a gasglodd ddeg homer: a enu y taenasant hwynt iddynt eu o amgylch y gwersyll. cig oedd eto rhwng eu dannedd ieb ei gnoi, pan enynnodd digo- ARGLWYDD yn erbyn y bobl, ar nro a drawodd y bobl a phia iwn. efe a alwodd enw y lle hwnnw i-Hattaafa; am iddynt gladd i yno a flysiasent. Feddau y blys yr aeth y bobl i th; ac arosasant yn Haseroth.

11:35

11:35 And the people journeyed from Kibrothhattaavah unto Hazeroth; and abode at Hazeroth.

erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

 

++PENNOD +++

1 ARODD Miriam hefyd ac Aaron erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

12:1

12:1 And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman.

erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

12:2

12:2 And they said, Hath the LORD indeed spoken only by Moses? hath he not spoken also by us? And the LORD heard it.

erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

12:3

12:3 (Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth.)

erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

12:4

12:4 And the LORD spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out.

erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

12:5

12:5 And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth.

erbyn Moses, o achos y wraig o iaxxxxxxxx yr hon a briodasai efe: canys ymerasai Ethiopes yn wraig. dywedasant, Ai yn unig trwy y llefarodd yr ARGLWYDD? oni [d efe trwom ninnau hefyd? Ar?YDD a glybu hynny. gŵr Moses ydoedd larieiddiaf or iynion oedd ar wyneb y ddaear. iywedodd yr ARGLWYDD yn ddisy- wrth Moses, ac wrth Aaron, ac Miriam, Deuwch allan eich trioedd 11 cyfarfod. A hwy a aethant allan .edd. iaxxxxxxx y disgynnodd yr ARGLWYDD yng ngholofn y cwmwl, ac a safodd wrth ddrws y babell, ac a alwodd Aaron a Miriam. A hwy a aethant allan ill dau.:.

12:6

12:6 And he said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I the LORD will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream.

6 Ac efe a ddywedodd, Gwrandewch yr awr hon fy ngeiriau. Os bydd proffwyd yr ARGLWYDD yn eich mysg, mewn gweledigaeth yr ymhysbysaf iddo, neu mewn breuddwyd y llefaraf wrtho.

12:7

12:7 My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house.

7 Nid felly y mae fy ngwas Moses, yr hwn sydd ffyddlon yn fy holl dŷ.

12:8

12:8 With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches; and the similitude of the LORD shall he behold: wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses?

8 Wyneb yn wyneb y llefaraf wrtho, mewn gwelediad, nid mewn damhegion; ond caiff edrych ar wedd yr ARGLWYDD; paham gan hynny nad oeddech yn ofni dywedyd yn erbyn fy ngwas, sef yn erbyn Moses?

12:9

12:9 And the anger of the LORD was kindled against them; and he departed.

9 A digofaint yr ARGLWYDD a enynnodd yn eu herbyn flwynt; ac efe a aeth ymaith.

12:10

12:10 And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous.

10 Ar cwmwl a ymadawodd oddi ar y babell: ac wele, Miriam ydoedd wahanglwyfus, fel yr eira. Ac edrychodd Aaron ar Miriam; ac wele hi yn wahanglwyfus.

12:11

12:11 And Aaron said unto Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned.

11 Yna y dywedodd Aaron wrth Moses, O fy arglwydd, atolwg, na osod yn ein herbyn y pechod yr hwn yn ynfyd a wnaethom, a thrwy yr hwn y pechasom.

12:12

12:12 Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mothers womb.

12 Na fydded hi, atolwg, fel un marw, yr hwn y bydd hanner ei gnawd wedi ei ddifa pan ddl allan o groth ei fam.

12:13

12:13 And Moses cried unto the LORD, saying, Heal her now, O God, I beseech thee.

13 A Moses a waeddodd ar yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, O DDUW, atolwg, meddyginiaetha hi yr awr hon.

12:14

12:14 And the LORD said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received in again.

I4 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Os ei thad a boerai yn ei hwyneb, pni chywilyddiai hi saith niwrnod? caeer arni saith niwrnod or tu allan ir gwersyll, ac wedi hynny derbynier hi.

12:15

12:15 And Miriam was shut out from the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again.

15 A chaewyd ar Miriam or tu allan ir gwersyll saith niwrnod: ar bobl ni chychwynnodd hyd oni ddaeth Miriam i mewn drachefn.

12:16

12:16 And afterward the people removed from Hazeroth, and pitched in the wilderness of Paran.

16 Ac wedi hynny yr aeth y bobl o Haseroth, ac a wersyllasant yn anialwch Paran.

 

++PENNOD +++

PENNOD 13

13:1

13:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

1 A LLEFARODD yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, .

13:2

13:2 Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel: of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them.

2 Anfonjiti wŷr i edrych tir Canaan, yr hwn yr ydwyf fi yn ei roddi i feibion Israel: gŵr dros bob un o lwythau eu tadau a anfonwch; pob un yn bennaeth yn eu mysg hwynt.

13:3

13:3 And Moses by the commandment of the LORD sent them from the wilderness of Paran: all those men were heads of the children of Israel.

3 A Moses au hanfonodd hwynt o anialwch Paran, wrth orchymyn yr ARGLWYDD: penaethiaid meibion Israel oedd y gwŷr hynny oll. .;

13:4

13:4 And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua the son of Zaccur.

4 A dyma eu henwau hwynt. Dros lwyth Reuben, Sarnmua mab Saccur.

13:5

13:5 Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori.