THIS PAGE IS IN ENGLISH

1279 Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysegr-Ln yn yr iaith Gymraeg. La Bblia en galls. Dh Bibl in Welsh. The Bible in Welsh.

 

..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/sion_prys_003_beibl_salmau_01_1279ke.htm

Y Beibl Cysegr-ln :
(19) Y Salmau
Rhan 1 Salmau 1-49

The Holy Bible:
(19) The Psalms
Part 1 Psalms 1-49


1278 Yn Gymreg yn unig

 

 

SALM 1
1
:1 Gwyn ei fyd y gŵr ni rodia yng nghyngor yr annuwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr.
1:1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

1:2 Ond sydd i ewyllys yng nghyfraith yr ARGLWYDD; ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.
1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.

1:3 Ac efe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd; ai ddalen ni wywa; a pha beth bynnag a wnl, efe a lwydda.
1:3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

1:4 Nid felly y bydd yr annuwiol; ond fel mn us yr hwn a chwl y gwynt ymaith.
1:4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

1:5 Am hynny yr annuwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa y rhai cyfiawn.
1:5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

1:6 Canys yr ARGLWYDD a edwyn ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd yr annuwiolion a ddifethir.
1:6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

SALM 2
2:1 Paham y terfysga y cenhedloedd, ac y myfyria y bobloedd beth ofer?
2:1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

2:2 Y
Y mae brenhinoedd y ddaear yn ymosod ar penaethiaid yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr ARGLWYDD, ac yn erbyn ei Grist ef, gan ddywedyd,
2:2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,

2:3 Drylliwn eu rhwymau hwy, a thaflwn eu rheffynnau oddi wrthym.
2:3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

2:4 Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd: yr ARGLWYDD au gwatwar hwynt.
2:4 He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.

2:5 Yna llefara efe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddicllonrwydd y dychryna efe hwynt.
2:5 Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.

2:6 Minnau a osodais fy Mrenin ar Seion fy mynydd sanctaidd.
2:6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.

2:7 Mynegaf y ddeddf: dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Fy Mab ydwyt ti; myfi heddiw ath genhedlais.
2:7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

2:8 Gofyn i mi, a rhoddaf y cenhedloedd yn etifeddiaeth i ti, a therfynau y ddaear ith feddiant
2:8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.

2:9 Drylli hwynt gwialen haearn; maluri hwynt fel llestr pridd.
2:9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potters vessel.

2:10 Gan hynny yr awr hon, frenhinoedd, byddwch synhwyrol: barnwyr y ddaear, cymerwch ddysg.
2:10 Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.

2:11 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn ofn, ac ymlawenhewch mewn dychryn.
2:11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.

2:12 Cusenwch y Mab, rhag iddo ddigio, ach difetha chwi or ffordd, pan gyneuo ei lid ef ond ychydig. Gwyn eu byd pawb a ymddiriedant ynddo ef
2:12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

SALM 3
3:1 Salm Dafydd, pan ffodd efe rhag Absalom ei fab. ARGLWYDD, mor aml yw fy nhrallodwyr! llawer yw y rhai sydd yn codi im herbyn.
3:1 A Psalm of David, when he fled from Absalom his son. LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.

3:2 Llawer yw y rhai sydd yn dywedyd am fy enaid, Nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei DDUW. Sela.
3:2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.

3:3 Ond tydi, ARGLWYDD, ydwyt darian i mi; fy ngogoniant, a dyrchafydd fy mhen
3:3 But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

3:4 Am llef y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac efe am clybu oi fynydd sanctaidd. Sela.
3:4 I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.

3:5 Mi a orweddais, ac a gysgais, ac a ddeffroais: canys yr ARGLWYDD am cynhaliodd.
3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.

3:6 Nid ofnaf fyrddiwn o bobl, y rhai o amgylch a ymosodasant im herbyn.
3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.

3:7 Cyfod, ARGLWYDD; achub fi, fy Nuw: canys trewaist fy holl elynion ar gar yr n; torraist ddannedd yr annuwiolion.
3:7 Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.

3:8 Iachawdwriaeth sydd eiddo yr ARGLWYDD: dy fendith sydd ar dy bobl. Sela.
3:8 Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.

SALM 4
4:1 Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Gwrando fi pan alwyf, O DDUW fy nghyfiawnder: mewn cyfyngder yr ehengaist arnaf; trugarha wrthyf, ac erglyw fy ngweddi.
4:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm of David. Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

4:2 O feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth? yr hoffwch wegi, ac yr argeisiwch gelwydd? Sela.
4:2 O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.

4:3 Ond gwybyddwch ir ARGLWYDD neilltuo y duwiol iddo ei hun: yr ARGLWYDD a wrendy pan alwyf arno
4:3 But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.

4:4 Ofnwch, ac na phechwch: ymddiddenwch ch calon ar eich gwely, a thewch. Sela.
4:4 Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.

4:5 Aberthwch ebyrth cyfiawnder; a gobeithiwch yn yr ARGLWYDD.
4:5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.

4:6 Llawer sydd yn dywedyd, Pwy a ddengys i ni ddaioni? ARGLWYDD, dyrcha arnom lewyrch dy wyneb.
4:6 There be many that say, Who will show us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.

4:7 Rhoddaist lawenydd yn fy nghalon, mwy nar amser yr amlhaodd eu hŷd au gwin hwynt.
4:7 Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.

4:8 Mewn heddwch hefyd y gorweddaf, ac yr hunaf: canys ti, ARGLWYDD, yn unig a wnei i mi drigo mewn diogelwch.
4:8 I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.

SALM 5
5:1 Ir Pencerdd ar Nehiloth, Salm Dafydd. Gwrando fy ngeiriau, ARGLWYDD; deall fy myfyrdod.
5:1 To the chief Musician upon Nehiloth, A Psalm of David. Give ear to my words, O LORD, consider my meditation.

5:2 Erglyw ar lef fy ngwaedd, fy Mrenin, am Duw: canys arnat y gweddaf.
5:2 Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray.

5:3 Yn fore, ARGLWYDD, y clywi fy llef; yn fore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac yr edrychaf i fyny.
5:3 My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.

5:4 Oherwydd nid wyt ti DDUW yn ewyllysio anwiredd: a drwg ni thrig gyda thi.
5:4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.

5:5 Ynfydion ni safant yn dy olwg: caseaist holl weithredwyr anwiredd.
5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.

5:6 Difethi y rhai a ddywedant gelwydd: yr ARGLWYDD a ffieiddia y gŵr gwaedlyd ar twyllodrus.
5:6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man.

5:7 A minnau a ddeuaf ith dŷ di yn amlder dy drugaredd; ac a addolaf tuath deml sanctaidd yn dy ofn di.
5:7 But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple.

5:8 ARGLWYDD, arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion; ac uniona dy ffordd om blaen.
5:8 Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.

5:9 Canys nid oes uniondeb yn eu genau; eu ceudod sydd anwireddau: bedd agored yw eu ceg; gwenieithiant u tafod.
5:9 For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.

5:10 Distrywia hwynt, O Dduw; syrthiant oddi wrth eu cynghorion: gyr hwynt ymaith yn amlder eu camweddau: canys gwrthryfelasant ith erbyn.
5:10 Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.

5:11 Ond llawenhaed y rhai oll a ymddiriedant ynot ti: llafarganant yn dragywydd, am i ti orchuddio drostynt: ar rhai a garant dy enw, gorfoleddant ynot.
5:11 But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee.

5:12 Canys ti, ARGLWYDD, a fendithi y cyfiawn: charedigrwydd megis tharian y coroni di ef.
5:12 For thou, LORD, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield.

SALM 6
6:1 Ir Pencerdd ar Neginoth ar Seminith, Salm Dafydd. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lidiowgrwydd, ac na chosba fi yn dy lid.
6:1 To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David. O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.

6:2 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys llesg ydwyf fi: iach fi, O ARGLWYDD, canys fy esgyrn a gystuddiwyd.
6:2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.

6:3 Am henaid a ddychrynwyd yn ddirfawr: tithau, ARGLWYDD, pa hyd?
6:3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?

6:4 Dychwel, ARGLWYDD, gwared fy enaid: achub fi er mwyn dy drugaredd.
6:4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies sake.

6:5 Canys yn angau nid oes goffa amdanat; yn y bedd pwy ath folianna?
6:5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?

6:6 Diffygiais gan fy ochain; bob nos yr ydwyf yn gwneuthur fy ngwely yn foddfa: yr ydwyf fi yn gwlychu fy ngorweddfa m dagrau.
6:6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.

6:7 Treuliodd fy llygad gan ddicter: heneiddiodd oherwydd fy holl elynion.
6:7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.

6:8 Ciliwch oddi wrthyf, holl weithredwyr anwiredd; canys yr ARGLWYDD a glywodd lef fy wylofain.
6:8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.

6:9 Clybu yr ARGLWYDD fy neisyfiad: yr ARGLWYDD a dderbyn fy ngweddi.
6:9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.

6:10 Gwaradwydder a thralloder yn ddirfawr fy holl elynion: dychweler a chywilyddier hwynt yn ddisymwth.
6:10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.

SALM 7
7:1 Sigaion Dafydd, yr hwn a ganodd efe ir ARGLWYDD, oblegid geiriau Cus mab Jemini. ARGLWYDD fy NUW, ynot yr ymddiriedais: achub fi rhag fy holl erlidwyr a gwared fi:
7:1 Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite. O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:

7:2 Rhag iddo larpio fy enaid fel llew, gan ei rwygo, pryd na byddo gwaredydd.
7:2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.

7:3 ARGLWYDD fy NUW, os gwneuthum hyn; od oes anwiredd yn fy nwylo;
7:3 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;

7:4 O thelais ddrwg ir neb oedd heddychol mi, (ie, mi a waredais yr hwn sydd elyn i mi heb achos;)
7:4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)

7:5 Erlidied y gelyn fy enaid, a goddiwedded: sathred hefyd fy mywyd ir llawr, a gosoded fy ngogoniant yn y llwch. Sela.
7:5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.

7:6 Cyfod, ARGLWYDD, yn dy ddicllonedd, ymddtrcha, oherwydd llid fy ngely: deffro hefyd drosof ir farn a orchmynnaist.
7:6 Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.

7:7 Felly cynulleidfa y bobloedd ath amgylchynant: er eu mwyn dychwel dithau ir uchelder.
7:7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.

7:8 Yr ARGLWYDD a farn y bobloedd: barn fi, O ARGLWYDD, yn l fy nghyfiawnder, ac yn l fy mherffeithrwydd sydd ynof.
7:8 The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.

7:9 Darfydded weithian anwiredd yr annuwiolion, eithr cyfarwydda di y cyfiawn: canys y Duw cyfiawn a chwilia y calonnau ar arennau.
7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.

7:10 Fy amddiffyn sydd o DDUW, Iachawdwr y rhai uniawn o galon.
7:10 My defence is of God, which saveth the upright in heart.

7:11 Duw sydd Farnydd cyfiawn, a Duw sydd ddicllon beunydd wrth yr annuwiol.
7:11 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.

7:12 Oni ddychwel yr annuwiol, efe a hoga ei gleddyf: efe a anelodd ei fwa, ac ai paratdd.
7:12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.

7:13 Paratdd hefyd iddo arfau angheuol: efe a drefnodd ei saethau yn erbyn yr erlidwyr.
7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.

7:14 Wele, efe a ymddŵg anwiredd, ac a feichiogodd ar gamwedd, ac a esgorodd gelwydd.
7:14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.

7:15 Torrodd bwll, cloddiodd ef, syrthiodd i hefyd yn y clawdd a wnaeth.
7:15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.

7:16 Ei anwiredd a ymchwel ar ei ben ei hun, ai draha a ddisgyn ar ei gopa ei hun.
7:16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.

7:17 Clodforaf yr ARGLWYDD yn l ei gyfiawnder; a chanmolaf enw yr ARGLWYDD goruchaf.
7:17 I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.

SALM 8
8:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm Dafydd. ARGLWYDD ein IOR ni, mor arddercog yw dy enw ar yr holl ddaear! yr hwn a osodaist dy ogoniant uwch y nefoedd.
8:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David. O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

8:2 O enau plant bychain a rhai yn sugno y peraist nerth, o achos dy elynion, i ostegu y gelyn ar ymddialydd.
8:2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.

8:3 Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd; y lloer ar sr, y rhai a ordenaist;
8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

8:4 Pa beth yw dyn, i ti iw gofio? a mab dyn i ti i ymweled ag ef?
8:4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

8:5 Canys gwnaethost ef ychydig is nar angylion, ac ai coronaist i gogoniant ac harddwch.
8:5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

8:6 Gwnaethost iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo; gosodaist bob peth dan ei draed ef:
8:6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

8:7 Defaid ac ychen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd;
8:7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

8:8 Ehediaid y nefoedd, a physgod y mr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd.
8:8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

8:9 ARGLWYDD ein IOR, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!
8:9 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!

SALM 9
9:1 Ir Pencerdd ar Muth-labben, Salm Dafydd. Clodforaf di, O ARGLWYDD, m holl galon: mynegaf dy holl ryfeddodau.
9:1 To the chief Musician upon Muthlabben, A Psalm of David. I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will show forth all thy marvellous works.

9:2 Llawenychaf a gorfoleddaf ynot: canaf ith enw di, y Goruchaf.
9:2 I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.

9:3 Pan ddychweler fy ngelynion yn eu hl, hwy a gwympant ac a ddifethir oth flaen di.
9:3 When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.

9:4 Canys gwnaethost fy mam am mater yn dda: eisteddaist ar orseddfainc, gan farnu yn gyfiawn.
9:4 For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.

9:5 Ceryddaist y cenhedloedd, distrywiaist yr annuwiol; eu henw hwynt a ddileaist byth bythol.
9:5 Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.

9:6 Ha elyn, darfu am ddinistr yn dragywydd: a diwreiddiaist y dinasoedd; darfu eu coffadwriaeth gyda hwynt.
9:6 O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.

9:7 Ond yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd: efe a baratdd ei orseddfainc i farn.
9:7 But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.

9:8 Ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder: efe a farn y bobloedd mewn uniondeb.
9:8 And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.

9:9 Yr ARGLWYDD hefyd fydd noddfa ir gorthrymedig, noddfa yn amser trallod.
9:9 The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

9:10 Ar rhai a adwaenant dy enw, a ymddiriedant ynot: canys ni adewaist, O ARGLWYDD, y rhai ath geisient.
9:10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.

9:11 Canmolwch yr ARGLWYDD, yr hwn sydd yn preswylio yn Seion: mynegwch ymysg y bobloedd ei weithredoedd ef.
9:11 Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.

9:12 Pan ymofynno efe am waed, efe, au cofia hwynt: nid anghofia waed y cystuddiol.
9:12 When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.

9:13 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; gwl fy mlinder gan fy nghaseion, fy nyrchafydd o byrth angau:
9:13 Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:

9:14 Fel y mynegwyf dy holl foliant ym mhyrth merch Seion: llawenychaf yn dy iachawdwriaeth.
9:14 That I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.

9:15 Y cenhedloedd a soddasant yn y ffos a wnaethant: yn y rhwyd a guddiasant, y daliwyd eu troed eu hun.
9:15 The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.

9:16 Adwaenir yr ARGLWYDD wrth y farn a.wna: yr annuwiol a faglwyd yng ngweithredoedd ei ddwylo ei hun. Higgaion. Sela.
9:16 The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.

9:17 Y rhai drygionus a ymchwelant i uffem, ar holl genhedloedd a anghofiant DDUW.
9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

9:18 Canys nid anghofir y tlawd byth: gobaith y trueiniaid ni chollir byth.
9:18 For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.

9:19 Cyfod, ARGLWYDD; na orfydded dyn: barner y cenhedloedd ger dy fron di.
9:19 Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.

9:20 Gosod, ARGLWYDD, ofn arnynt: fel y gwybyddo y cenhedloedd mai dynion ydynt. Sela.
9:20 Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.

SALM 10
10:1 Paham, ARGLWYDD, y sefi o bell? Pam yr ymguddi yn amser cyfyngder?
10:1 Why standest thou afar off, O LORD? why hidest thou thyself in times of trouble?

10:2 Yr annuwiol mewn balchder a erlid y tlawd: dalier hwynt yn y bwriadau a ddychmygasant.
10:2 The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.

10:3 Canys yr annuwiol a ymffrostia am ewyllys ei galon; ac a fendithia y cybydd, yr hwn y mae yr ARGLWYDD yn ei ffieiddio.
10:3 For the wicked boasteth of his hearts desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.

10:4 Yr annuwiol, gan uchder ei ffroen, ni chais DDUW: nid yw DUW yn ei holl feddyliau ef.
10:4 The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.

10:5 Ei ffyrdd sydd flin bob amser; uchel yw dy farnedigaethau allan oi olwg ef: chwythu y mae yn erbyn ei holl elynion.
10:5 His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.

10:6 Dywedodd yn ei galon, Nim symudir: oherwydd ni byddaf mewn drygfyd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
10:6 He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.

10:7 Ei enau sydd yn llawn melltith, a dichell, a thwyll: dan ei dafod y mae camwedd ac anwiredd.
10:7 His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.

10:8 Y mae efe yn eistedd yng nghynllwynfa y pentrefi: mewn cilfachau y lladd efe y gwirion: ei lygaid a dremiant yn ddirgel ar y tlawd.
10:8 He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.

10:9 Efe a gynllwyna mewn dirgelwch megis llew yn ei ffau: cynllwyn y mae i ddal y tlawd: efe a ddeil y tlawd, gan ei dynnu iw rwyd.
10:9 He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.

10:10 Efe a ymgryma, ac a ymostwng, fel y cwympo tyrfa trueiniaid gan ei gedyrn ef.
10:10 He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.

10:11 Dywedodd yn ei galon, Anghofiodd DUW: cuddiodd ei wyneb; ni wl byth.
10:11 He hath said in his heart, God hath forgotten: he hideth his face; he will never see it .

10:12 Cyfod, ARGLWYDD; 0O DDUW, dyrcha dy law: nac anghofia y cystuddiol.
10:12 Arise, O LORD; O God, lift up thine hand: forget not the humble.

10:13 Paham y dirmyga yr annuwiol DDUW? dywedodd yn ei galon, nid ymofynni.
10:13 Wherefore doth the wicked contemn God? he hath said in his heart, Thou wilt not require it .

10:14 Gwelaist hyn; canys ti a ganfydd anwiredd a cham, i roddi tl ath ddwylo dy hun: arnat ti y gedy y tlawd; ti yw cynorthwywr yr amddifad.
10:14 Thou hast seen it: for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.

10:15 Tor fraich yr annuwiol ar drygionus: cais ei ddrygioni ef hyd na chaffech ddim.
10:15 Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.

10:16 Yr ARGLWYDD sydd frenin byth ac yn dragywydd: difethwyd y cenhedloedd allan oi dir ef.
10:16 The LORD is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.

10:17 ARGLWYDD, clywaist ddymuniad y tlodion: paratoi eu calon hwynt, gwrendy dy glust arnynt;
10:17 LORD, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:

10:18 I farnu yr amddifad ar gorthrymedig, fel na chwanego dyn daearol beri ofn mwyach.
10:18 To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.

SALM 11
11:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Yn yr ARGLWYDD yr wyf yn ymddiried: pa fodd y dywedwch wrth fy enaid, Eheda ich mynydd fel aderyn?
11:1 To the chief Musician, A Psalm of David. In the LORD put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?

11:2 Canys wele, y drygionus a anelant fwa, paratoesant eu saethau ar y llinyn i saethu yn ddirgel y rhai uniawn o galon.
11:2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.

11:3 Canys y seiliau a ddinistriwyd; pa beth a wna y cyfiawn?
11:3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do?

11:4 Yr ARGLWYDD sydd yn nheml ei sancteiddrwydd; gorseddfa yr ARGLWYDD sydd yn y nefoedd: y mae ei lygaid ef yn gweled, ei amrantau yn profi meibion dynion.
11:4 The LORD is in his holy temple, the LORDS throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.

11:5 Yr ARGLWYDD a brawf y cyfiawn: eithr cas gan ei enaid ef y drygionus, ar hwn sydd hoff ganddo drawster.
11:5 The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.

11:6 Ar yr annuwiolion y glawia efe faglau, tn a brwmstan, a phoethwynt ystormus: dyma ran eu ffiol hwynt.
11:6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.

11:7 Canys yr ARGLWYDD cyfiawn a gr gyfiawnder: ei wyneb a edrych ar yr uniawn.
11:7 For the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.

SALM 12
12:1 Ir Pencerdd ar Seminith, Salm Dafydd. Achub, ARGLWYDD; canys darfu y trugarog: oherwydd pallodd y ffyddloniaid o blith meibion dynion.
12:1 To the chief Musician upon Sheminith, A Psalm of David. Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.

12:2 Oferedd a ddywedant bob un wrth ei gymydog: gwefus wenieithgar, ac chalon ddauddyblyg, y llefarant.
12:2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.

12:3 Torred yr ARGLWYDD yr holl wefusau gwenieithus, ar tafod a ddywedo fawrhydi:
12:3 The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:

12:4 Y rhai a ddywedant, An tafod y gorfyddwn; ein gwefusau sydd eiddom ni: pwy sydd arglwydd arnom ni?
12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?

12:5 Oherwydd anrhaith y rhai cystuddiedig, oherwydd uchenaid y tlodion, y cyfodaf yn awr, medd yr ARGLWYDD; rhoddaf rnewn iachawdwriaeth yr hwn y magler iddo.
12:5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.

12:6 Geiriau yr ARGLWYDD ydynt eiriau purion; fel arian wedi ei goethi mewn ffwrn bridd, wedi ei buro seithwaith.
12:6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

12:7 Ti, ARGLWYDD, au cedwi hwynt: cedwi hwynt rhag y genhedlaeth hon yn dragywydd.
12:7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

12:8 Yr annuwiolion a rodiant o amgylch, pan ddyrchafer y gwaelaf o feibion dynion.
12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

SALM 13
13:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Pa hyd, ARGLWYDD, ym hanghofi? ai yn dragywydd? pa hyd y cuddi dy wyneb rhagof?
13:1 To the chief Musician, A Psalm of David. How long wilt thou forget me, O LORD? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?

13:2 Pa hyd y cymeraf gynghorion yn fy enaid, gan fod blinder beunydd yn fy nghalon? pa hyd y dyrchefir fy ngelyn arnaf?
13:2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?

13:3 Edrych, a chlyw fi, O ARGLWYDD fy NUW; ac goleua fy llygaid, rhag i mi huno yn yr angau:
13:3 Consider and hear me, O LORD my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;

13:4 Rhag dywedyd om gelyn, Gorchfygais ef; ac im gwrthwynebwyr lawenychu, os gogwyddaf.
13:4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.

13:5 Minnau hefyd a ymddiriedais yn dy drugaredd di; fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth: canaf ir ARGLWYDD, am iddo synio arnaf.
13:5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me

SALM 14
14:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, Nid oes un DUW. Ymlygrasant; ffieiddwaith a wnaethant: nid oes a wnl ddaioni.
14:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.

14:2 Yr ARGLWYDD a edrychodd i lawr or nefoedd ar feibion dynion, i weled a oedd neb deallgar, yn ymgeisio DUW.
14:2 The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.

14:3 Ciliodd pawb; cydymddifwynasant: nid oes a wnl ddaioni, nac oes un.
14:3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.

14:4 Oni ŵyr holl weithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl fel y bwytaent fara: ni alwasant ar yr ARGLWYDD.
14:4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the LORD.

14:5 Yno y dychrynasant gan ofn; canys y mae DUW yng nghenhedlaeth y cyfiawn.
14:5 There were they in great fear: for God is in the generation of the righteous.

14:6 Cyngor y tlawd a waradwyddasoch chwi; am fod yr ARGLWYDD yn obaith iddo.
14:6 Ye have shamed the counsel of the poor, because the LORD is his refuge.

14:7 Pwy a ddyry iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ddychwelo yr ARGLWYDD gaethiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob, ac y llawenha Israel.
14:7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! when the LORD bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

SALM 15
15:1 Salm Dafydd. ARGLWYDD, pwy a drig yn dy babell? pwy a breswylia ym mynydd dy sancteiddrwydd?
15:1 A Psalm of David. LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?

15:2 Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnl gyfiawnder, ac a ddywed wir yn ei galon:
15:2 He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.

15:3 Heb absennu i dafod, heb wneuthur drwg iw gymydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog
15:3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.

15:4 Yr hwn y mae y drygionus yn ddirmygus yn ei olwg; ond a anrhydedda y rhai a ofnant yr ARGLWYDD: yr hwn a dwng iw niwed ei hun, ac ni newidia.
15:4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the LORD. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.

15:5 Yr hwn ni roddes ei arian ar usuriaeth, ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid ysgogir yn dragywydd.
15:5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.

SALM 16
16:1 Michtam Dafydd. Cadw fi, O DDUW: canys ynot yr ymddiriedaf.
16:1 Michtam of David. Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.

16:2 Fy enaid, dywedaist wrth yr ARGLWYDD, Fy Arglwydd ydwyt ti: fy na nid yw ddim i ti:
16:2 O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;

16:3 Ond ir saint sydd ar y ddaear, ar rhai rhagorol, yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch.
16:3 But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.

16:4 Gofidiau a amlhnt ir rhai a frysiant ar l duw dieithr: eu diod-offrwm o waed nid offrymaf fi, ac ni chymeraf eu henwau yn fy ngwefusau.
16:4 Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.

16:5 Yr ARGLWYDD yw rhan fy etifeddiaeth, i am ffiol: ti a gynheli fy nghoelbren.
16:5 The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

16:6 Y llinynnau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd: ie, y mae i mi etifeddiaeth deg.
16:6 The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

16:7 Bendithiaf yr ARGLWYDD, yr hwn am cynghorodd: fy arennau hefyd am dysgant y nos.
16:7 I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.

16:8 Gosodais yr ARGLWYDD bob amser ger fy mron: am ei fod ar fy neheulaw, nim hysgogir.
16:8 I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

16:9 Oherwydd hynny llawenychodd fy nghalon ac ymhyfrydodd fy ngogoniant: fy nghnawd hefyd a orffwys mewn gobaith:
16:9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

16:10 Canys ni adewi fy enaid yn uffern; ac ni oddefi ith Sanct weled llygredigaeth.
16:10 For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

16:11 Dangosi i mi lwybr bywyd: digonolrwydd llawenydd sydd ger dy fron, ar dy ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd.
16:11 Thou wilt show me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.


SALM 17
17:1 Gweddi Dafydd. Clyw, ARGLWYDD, gyfiawnder; ystyria fy llefain, gwrando fy ngweddi o wefusau didwyll.
17:1 A prayer of David. Hear the right, O LORD, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips.

17:2 Deued fy marn oddi ger dy fron: edryched dy lygaid at uniondeb.
17:2 Let my sentence come forth from thy presence; let thine eyes behold the things that are equal.

17:3 Profaist fy nghalon; gofwyaist fi y nos; chwiliaist fi, ac ni chei ddim: bwriedais na throseddai fy ngenau.
17:3 Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.

17:4 Tuag at am weithredoedd dynion, wrth eiriau dy wefusau yr ymgedwais rhag llwybrau yr ysbeilydd.
17:4 Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer.

17:5 Cynnal fy ngherddediad yn dy lwybrau, fel na lithro fy nhraed.
17:5 Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not.

17:6 Mi a elwais arnat; canys gwrandewi arnaf fi, O DDUW: gostwng dy glust ataf, ac erglyw fy ymadrodd.
17:6 I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God: incline thine ear unto me, and hear my speech.

17:7 Dangos dy ryfedd drugareddau. O Achubydd y rhai a ymddiriedant ynot, rhag y sawl a ymgyfodant yn erbyn dy ddeheulaw.
17:7 Show thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them .

17:8 Cadw fi fel cannwyll llygad: cudd fi dan gysgod dy adenydd,
17:8 Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,

17:9 Rhag yr annuwiolion, y rhai am gorthrymant; rhag fy ngelynion marwol, y rhai am hamgylchant.
17:9 From the wicked that oppress me, from my deadly enemies, who compass me about.

17:10 Caeasant gan eu braster: u genau y llefarant mewn balchder.
17:10 They are enclosed in their own fat: with their mouth they speak proudly.

17:11 Ein cyniweirfa ni a gylchynasant hwy yr awron: gosodasant eu llygaid i dynnu i lawr ir ddaear.
17:11 They have now compassed us in our steps: they have set their eyes bowing down to the earth;

17:12 Eu dull sydd fel llew a chwenychai ysglyfaethu, ac megis llew ieuanc yn aros mewn lleoedd dirgel.
17:12 Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places.

17:13 Cyfod, ARGLWYDD, achub ei flaen ef, cwympa ef: gwared fy enaid rhag yr annuwiol, yr hwn yw dy gleddyf di;
17:13 Arise, O LORD, disappoint him, cast him down: deliver my soul from the wicked, which is thy sword:

17:14 Rhag dynion, y rhai yw dy law, ARGLWYDD, rhag dynion y byd, y rhai mae eu rhan yn y bywyd yma, ar rhai llenwaist eu boliau th guddiedig drysor: llawn ydynt o feibion, a gadawant eu gweddill iw rhai bychain.
17:14 From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.

17:15 Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi, pan ddihunwyf, th ddelw di.
17:15 As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.

SALM 18
18:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd, gwas yr ARGLWYDD yr hwn a lefarodd wrth yr ARGLWYDD eiriau y gn hon, yn y dydd y gwaredodd yr ARGLWYDD ef o law ei holl elynion, ac o law Saul: ac efe a ddywedodd, Caraf di, ARGLWYDD fy nghadernid.
18:1 To the chief Musician, A Psalm of David, the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said, I will love thee, O LORD, my strength.

18:2 Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, am hamddiffynfa, am gwaredydd; fy NUW, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth am huchel dŵr.
18:2 The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

18:3 Galwaf ar yr ARGLWYDD canmoladwy felly ym cedwir rhag fy ngelynion.
18:3 I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

18:4 Gofidion angau am cylchynasant, ac afonydd y fall am dychrynasant i.
18:4 The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.

18:5 Gofidiau uffern am cylchynasant: maglau angau a achubasant fy mlaen.
18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.

18:6 Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar fy NUW: efe a glybu fy llef oi deml, am gwaedd ger ei fron a ddaeth iw glustiau ef.
18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.

18:7 Yna y siglodd ac y crynodd y ddaear; a seiliau y mynyddoedd a gynhyrfodd ac a ymsiglodd, am iddo ef ddigio.
18:7 Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

18:8 Dyrchafodd mwg oi ffroenau, a thn a ysodd oi enau: glo a enynasant ganddo.
18:8 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

18:9 Efe hefyd a ostyngodd y nefoedd, ac a ddisgynnodd: a thywyllwch oedd dan ei draed ef.
18:9 He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.

18:10 Marchogodd hefyd ar y ceriwb, ac a ehedodd: ie, efe a ehedodd ar adenydd y gwynt.
18:10 And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.

18:11 Efe a wnaeth dywyllwch yn ddirgelfa iddo; ai babell oi amgylch oedd dywyllwch dyfroedd, a thew gymylau yr awyr.
18:11 He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.

18:12 Gan y disgleirdeb oedd ger ei fron, a aethant heibio; cenllysg a marwor tanllyd.
18:12 At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.

18:13 Yr ARGLWYDD hefyd a daranodd yn y nefoedd, ar Goruchaf a roddes ei lef; cenllysg a marwor tanllyd.
18:13 The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.

18:14 Ie, efe a anfonodd ei saethau, ac au gwasgarodd hwynt; ac a saethodd ei fellt, ac au gorchfygodd hwynt.
18:14 Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.

18:15 Gwaelodion y dyfroedd a welwyd, a seiliau y byd a ddinoethwyd gan dy gerydd di, O ARGLWYDD, a chan chwythad anadl dy ffroenau.
18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.

18:16 Anfonodd oddi uchod, cymerodd fi, tynnodd fi allan o ddyfroedd lawer.
18:16 He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.

18:17 Efe am gwaredodd oddi wrth fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghaseion: canys yr oeddynt yn drech na mi.
18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.

18:18 Achubasant fy mlaen yn nydd fy ngofid; ond yr ARGLWYDD oedd gynhaliad i mi.
18:18 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.

18:19 Dug fi hefyd i ehangder: gwaredodd fi; canys ymhoffodd ynof.
18:19 He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.

18:20 Yr ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder; yn l glendid fy nwylo y talodd efe i mi.
18:20 The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

18:21 Canys cedwais ffyrdd yr ARGLWYDD, ac ni chiliais yn annuwiol oddi wrth fy NUW.
18:21 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.

18:22 Oherwydd ei holl farnedigaethau ef oedd ger fy mron i, ai ddeddfau ni fwriais oddi wrthyf.
18:22 For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

18:23 Bm hefyd yn berffaith gydag ef, ac ymgedwais rhag fy anwiredd.
18:23 I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.

18:24 Ar ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder, yn l purdeb fy nwylo o flaen ei lygaid ef.
18:24 Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.

18:25 Ar trugarog y gwnei drugaredd; r gŵr perffaith y gwnei berffeithrwydd.
18:25 With the merciful thou wilt show thyself merciful; with an upright man thou wilt show thyself upright;

18:26 Ar gln y gwnei lendid; ac r cyndyn yr ymgyndynni.
18:26 With the pure thou wilt show thyself pure; and with the froward thou wilt show thyself froward.

18:27 Canys ti a waredi y bobl gystuddiedig: ond ti a ostyngi olygon uchel.
18:27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.

18:28 Oherwydd ti a oleui fy nghannwyll: yr ARGLWYDD fy NUW a lewyrcha fy nhywyllwch.
18:28 For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.

18:29 Oblegid ynot ti yr hedais trwy fyddin; ac yn fy NUW y llemais dros fur.
18:29 For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.

18:30 DUW sydd berffaith ei ffordd: gair yr ARGLWYDD sydd wedi ei buro: tarian yw efe i bawb a ymddiriedant ynddo.
18:30 As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

18:31 Canys pwy sydd DDUW heblaw yr ARGLWYDD? a phwy sydd graig ond ein DUW ni?
18:31 For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?

18:32 DUW sydd yn fy ngwregysu nerth, ac yn gwneuthur fy ffordd yn berffaith.
18:32 It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

18:33 Gosod y mae efe fy nhraed fel traed ewigod; ac ar fy uchelfannau ym sefydla.
18:33 He maketh my feet like hinds feet, and setteth me upon my high places.

18:34 Efe sydd yn dysgu fy nwylo i ryfel; fel y dryllier bwa dur yn fy mreichiau.
18:34 He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.

18:35 Rhoddaist hefyd i mi darian dy iachawdwriaeth; ath ddeheulaw am cynhaliodd, ath fwynder am lluosogodd.
18:35 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.

18:36 Ehengaist fy ngherddediad danaf; fel na lithrodd fy nhraed.
18:36 Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.

18:37 Erlidiais fy ngelynion, ac au goddiweddais: ac ni ddychwelais nes eu difa hwynt.
18:37 I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.

18:38 Archollais hwynt, fel na allent godi: syrthiasant dan fy nhraed.
18:38 I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.

18:39 Canys gwregysaist fi nerth i ryfel: darostyngaist danaf y rhai a ymgododd im herbyn.
18:39 For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.

18:40 Rhoddaist hefyd i mi warrau fy ngelynion; fel y difethwn fy nghaseion.
18:40 Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.

18:41 Gwaeddasant, ond nid oedd achubydd - sef ar yr ARGLWYDD, ond nid atebodd efe hwynt.
18:41 They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.

18:42 Maluriais hwynt hefyd fel llwch o flaen y gwynt: teflais hwynt allan megis tom yr heolydd.
18:42 Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.

18:43 Gwaredaist fi rhag cynhennau y bobl; gosodaist fi yn ben cenhedloedd: pobl nid adnabm am gwasanaethant.
18:43 Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.

18:44 Pan glywant amdanaf, ufuddhant i mi: meibion dieithr a gymerant arnynt ymddarostwng i mi.
18:44 As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.

18:45 Meibion dieithr a ballant, ac a ddychrynant allan ou dirgel fannau.
18:45 The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.

18:46 Byw yw yr ARGLWYDD, a bendithier fy nghraig: a dyrchafer DUW fy iachawdwriaeth.
18:46 The LORD liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.

18:47 DUW sydd yn rhoddi i mi ymddial, ac a ddarostwng y bobloedd danaf.
18:47 It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.

18:48 Efe sydd yn fy ngwared oddi wrth fy ngelynion: ie, ti am dyrchefi uwchlaw y rhai a gyfodant im herbyn: achubaist fi rhag y gŵr traws.
18:48 He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.

18:49 Am hynny y moliannaf di, O ARGLWYDD, ymhlith y cenhedloedd, ac y canaf ith enw.
18:49 Therefore will I give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and sing praises unto thy name.

18:50 Efe sydd yn gwneuthur mawr ymwared iw Frenin; ac yn gwneuthur trugaredd iw eneiniog, i Dafydd, ac iw had ef byth.
18:50 Great deliverance giveth he to his king; and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.

SALM 19
19:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Nefoedd sydd yn datgan gogoniant Dduw; ar ffurfafen sydd yn mynegi gwaith ei ddwylo ef.
19:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The heavens declare the glory of God; and the firmament showeth his handiwork.

19:2 Dydd i ddydd a draetha ymadrodd, a nos i nos a ddengys wybodaeth.
19:2 Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge.

19:3 Nid oes iaith nac ymadrodd, lle ni chlybuwyd eu lleferydd hwynt,
19:3 There is no speech nor language, where their voice is not heard.

19:4 Eu llinyn a aeth trwy yr holl ddaear, au geiriau hyd eithafoedd byd: ir haul y gosododd efe babell ynddynt;
19:4 Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,

19:5 Yr hwn sydd fel gŵr priod yn dyfod allan oi ystafell: ac a ymlawenha fel cawr i redeg gyrfa.
19:5 Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.

19:6 O eithaf y nefoedd y mae ei fynediad ef allan, ai amgylchiad hyd eu heithafoedd hwynt: ac nid ymgudd dim oddi wrth ei wres ef.
19:6 His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.

19:7 Cyfraith yr ARGLWYDD sydd berffaith, yn troi yr enaid: tystiolaeth yr ARGLWYDD sydd sicr, ac yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth.
19:7 The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

19:8 Deddfau yr ARGLWYDD sydd uniawn, yn llawenhau y galon: gorchymyn yr ARGLWYDD sydd bur, yn goleuo y llygaid.
19:8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

19:9 Ofn yr ARGLWYDD sydd ln, yn parhau yn dragwydd; barnau yr ARGLWYDD ydynt wirionedd, cyfiawn ydynt i gyd.
19:9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.

19:10 Mwy dymunol ŷnt nag aur, ie, nag aur coeth lawer: melysach hefyd nar ml, ac na diferiad diliau ml.
19:10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

19:11 Ynddynt hwy hefyd y rhybuddir was: ou cadw y mae gwobr lawer.
19:11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

19:12 Pwy a ddeall ei gamweddau? glanha fi oddi wrth fy meiau cuddiedig.
19:12 Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults .

19:13 Atal hefyd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus: na arglwyddiaethont arnaf: yna ym perffeithir, ac ym glanheir oddi wrth anwiredd lawer.
19:13 Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

19:14 Bydded ymadroddion fy ngenau, myfyrdod fy nghalon, yn gymeradwy ger dy fron, O ARGLWYDD, fy nghraig am prynwr.
19:14 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.

SALM 20
20:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Wrandawed yr ARGLWYDD arnat yn nydd cyfyngder: enw DUW Jacob ath ddiffynno.
20:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The LORD hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;

20:2 Anfoned i ti gymorth or cysegr, a nerthed di o Seion.
20:2 Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;

20:3 Cofied dy holl offrymau, a bydded fodlon ith boethoffrwm. Sela.
20:3 Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.

20:4 Rhodded i ti wrth fodd dy galon, chyfiawned dy holl gyngor.
20:4 Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.

20:5 Gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di, a dyrchafwn faner yn enw ein DUW; cyfiawned yr ARGLWYDD dy holl dymuniadau.
20:5 We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the LORD fulfil all thy petitions.

20:6 Yr awr hon y gwn y gwared yr ARGLWYDD ei eneiniog: efe a wrendy arno o nefoedd ei sancteiddrwydd, yn nerth iechyd ei ddeheulaw ef.
20:6 Now know I that the LORD saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.

20:7 Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn meirch: ond nyni a gofiwn enw yr ARGLWYDD ein DUW.
20:7 Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the LORD our God.

20:8 Hwy a gwympasant, ac a syrthiasant ond nyni a gyfodasom, ac a safasom.
20:8 They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright.

20:9 Achub, ARGLWYDD: gwrandawed y Brenin arnom yn y dydd y llefom.
20:9 Save, LORD: let the king hear us when we call.


SALM 21
21:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. ARGLWYDD, yn dy nerth y llawenycha y Brenin; ac yn dy iachawdwriaeth di mor ddirfawr yr ymhyfryda!
21:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The king shall joy in thy strength, O LORD; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

21:2 Deisyfiad ei galon a roddaist iddo; a dymuniad ei wefusau nis gomeddaist. Sela.
21:2 Thou hast given him his hearts desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.

21:3 Canys achubaist ei flaen ef a bendithion daioni: gosodaist ar ei ben ef goron o aur coeth.
21:3 For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head.

21:4 Gofynnodd oes gennyt, a rhoddaist iddo: ie, hir oes, byth ac yn dragywydd.
21:4 He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.

21:5 Mawr yw ei ogoniant yn dy iachawdwriaeth: gosodaist arno ogoniant a phrydferthwch.
21:5 His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him.

21:6 Canys gwnaethost ef yn fendithion yn dragywyddol; llawenychaist ef llawenydd th wynepryd.
21:6 For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.

21:7 Oherwydd bod y Brenin yn ymddiried yn yr ARGLWYDD, a thrwy drugaredd y Goruchaf nid ysgogir ef.
21:7 For the king trusteth in the LORD, and through the mercy of the most High he shall not be moved.

21:8 Dy law a gaiff afael ar dy holl elynion: dy ddeheulaw a gaiff afael ar dy gareion.
21:8 Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.

21:9 Ti au gwnei hwynt fel ffwrn danllyd yn amser dy lid: yr ARGLWYDD yn ei ddicllonedd au llwnc hwynt, ar tn au hysa hwynt.
21:9 Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.

21:10 Eu ffrwyth hwynt a ddinistri di oddi ar y ddaear, au had o blith meibion dynion.
21:10 Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.

21:11 Canys bwriadasant ddrwg ith erbyn: meddyliasant amcan, heb allu ohonynt ei gwblhau.
21:11 For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform .

21:12 Am hynny y gwnei iddynt droi eu cefnau: ar dy linynnau y parati di saethau yn erbyn eu hwynebau.
21:12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them.

21:13 Ymddyrcha, ARGLWYDD, yn dy nerth; canwn, a chanmolwn dy gadernid.
21:13 Be thou exalted, LORD, in thine own strength: so will we sing and praise thy power.

SALM 22
22:1 Ir Pencerdd ar Aieleth-hasahar, Salm Dafydd. Fy NUW, fy NUW, paham ym gwrthodaist? paham yr ydwyt mor bell oddi wrth fy iawchawdwriaeth, a geiriau fy llefain?
22:1 To the chief Musician upon Aijeleth Shahar, A Psalm of David. My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?

22:2 Fy NUW, llefain yr ydwyf y dydd, ac ni wrandewi; y nos hefyd, ac nid oes osteg i mi.
22:2 O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.

22:3 Ond tydi wyt sanctaidd, O dydi yr hwn wyt yn cyfanheddu ym moliant Israel.
22:3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.

22:4 Ein tadau a obeithiasant ynot: gobeithiasant, a gwaredaist hwynt.
22:4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.

22:5 Arnat ti y llefasant , ac achubwyd hwynt; ynot yr ymddiriedasant, ac nis gwaradwyddwyd hwynt.
22:5 They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.

22:6 A minnau, pryf ydwyf, ac nid gŵr; gwarthrudd dynion, a dirmyg y bobl.
22:6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.

22:7 Pawb ar am gwelant am gwatwarant: llaesant wefl, ysgydwant ben, gan ddywedyd,
22:7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,

22:8 Ymddiriedodd yn yr ARGLWYDD; gwareded ef: achubed ef, gan ei fod yn dda ganddo
22:8 He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.

22:9 Canys ti am tynnaist or groth: gwnaethost i mi obeithio pan oeddwn ar fronnau fy mam.
22:9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mothers breasts.

22:10 Arnat ti ym bwriwyd or bru: o groth fy mam fy NUW ydwyt.
22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mothers belly.

22:11 Nac ymbellha oddi wrthyf; oherwydd cyfyngder sydd agos: canys nid oes cynorthwywr.
22:11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.

22:12 Teirw lawer am cylchynasant: gwrdd deirw Basan am hamgylchasant.
22:12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.

22:13 Agorasant arnaf eu genau, fel llew rheibus a rhuadwy.
22:13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.

22:14 Fel dwfr ym tywalltwyd, am hesgyrn oll a ymwahanasant: fy nghalon sydd fel cwyr; hi a doddodd yng nghanol fy mherfedd.
22:14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.

22:15 Fy nerth a wywodd fel priddlestr; am tafod a lynodd wrth daflod fy ngenau; ac i lwch angau ym dygaist.
22:15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.

22:16 Canys cŵn am cylchynasant: cynulleidfa y drygionus am hamgylchasant: trywanasant fy nwylo am traed.
22:16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have enclosed me: they pierced my hands and my feet.

22:17 Gallaf gyfrif fy holl esgyrn: y maent yn tremio ac yn edrych arnaf.
22:17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.

22:18 Y maent yn rhannu fy nillad yn eu mysg, ac ar fy ngwisg yn bwrw coelbren.
22:18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

22:19 Ond tydi, ARGLWYDD, nac ymbellha: fy nghadernid, brysia im cynorthwyo.
22:19 But be not thou far from me, O LORD: O my strength, haste thee to help me.

22:20 Gwared fy enaid rhag y cleddyf, fy unig enaid o feddiant y ci.
22:20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.

22:21 Achub fi rhag safn y llew: canys o blith cyrn unicorniaid ym gwrandewaist.
22:21 Save me from the lions mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.

22:22 Mynegaf dy enw im brodyr: yng nghanol y gynulleidfa yth folaf.
22:22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.

22:23 Y rhai sydd yn ofni yr ARGLWYDD, molwch ef: holl had Jacob, gogoneddwch ef; a holl had Israel, ofnwch ef.
22:23 Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.

22:24 Canys ni ddirmygodd, ac ni ffieiddiodd gystudd y tlawd; ac ni chuddiodd ei wyneb rhagddo: ond pan lefodd efe arno, efe a wrandawodd.
22:24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.

22:25 Fy mawl sydd ohonot ti yn y gynulleidfa fawr: fy addunedau a dalaf gerbron y rhai ai hofnant ef.
22:25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.

22:26 Y tlodion a fwytnt, ac a ddiwellir: y rhai a geisiant yr ARGLWYDD, ai moliannant ef: eich calon fydd byw yn dragywydd.
22:26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever.

22:27 Holl derfynau y ddaear a gofiant, ac a droant at yr ARGLWYDD: a holl dylwythau y cenhedloedd a addolant ger dy fron di.
22:27 All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.

22:28 Canys eiddo yr ARGLWYDD yw y deyrnas: ac efe sydd yn llywodraethu ymhlith y cenhedloedd.
22:28 For the kingdom is the LORDS: and he is the governor among the nations.

22:29 Yr holl rai breision ar y ddaear a fwytnt, ac a addolant: y rhai a ddisgynnant ir llwch, a ymgrymant ger ei fron ef; ac nid oes neb a all gadw yn fyw ei enaid ei hun.
22:29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.

22:30 Eu had ai gwasanaetha ef: cyfrifir ef ir ARGLWYDD yn genhedlaeth.
22:30 A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation.

22:31 Deuant, ac adroddant ei gyfiawnder ef ir bobl a enir, mai efe a wnaeth hyn.
22:31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this .

SALM 23
23:1 Salm Dafydd. YR ARGLWYDD yw fy Mugail; ni bydd eisiau arnaf.
23:1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want.

23:2 Efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog: efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel.
23:2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

23:3 Efe a ddychwel fy enaid: efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.
23:3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his names sake.

23:4 Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed: canys yr wyt ti gyda mi; dy wialen ath ffon am cysurant.
23:4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

23:5 Ti a arlwyi ford ger fy mron yng ngŵydd fy ngwrthwynebwyr: iraist fy mhen ag olew; fy ffiol sydd lawn.
23:5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

23:6 Daioni a thrugaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr ARGLWYDD yn dragywydd.
23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.

SALM 24
24:1 Salm Dafydd. Eiddo yr ARGLWYDD y ddaear, ai chyfiawnder; y byd, ac a breswylia ynddo.
24:1 A Psalm of David. The earth is the LORDS, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

24:2 Canys efe a'i seiliodd ar y moroedd, ac a'i sicrhaodd ar yr afonydd.
24:2 For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.

24:3 Pwy a esgyn i fynydd yr ARGLWYDD? a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef?
24:3 Who shall ascend into the hill of the LORD? or who shall stand in his holy place?

24:4 Y gln ei ddwylo, a'r pur ei galon; yr hwn ni ddyrchafodd ei feddwl at wagedd, ac ni thyngodd i dwyllo.
24:4 He that hath clean hands, and a pure heart; who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully.

24:5 Efe a dderbyn fendith gan yr ARGLWYDD, a chyfiawnder gan DDUW ei iachawdwriaeth.
24:5 He shall receive the blessing from the LORD, and righteousness from the God of his salvation.

24:6 Dyma genhedlaeth y rhai a'i ceisiant ef, y rhai a geisiant dy wyneb di, O Jacob. Sela.
24:6 This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Selah.

24:7 O byrth, dyrchefwch eich pennau; ac ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:7 Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.

24:8 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? yr ARGLWYDD nerthol a chadarn, yr ARGLWYDD cadarn mewn rhyfel.
24:8 Who is this King of glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.

24:9 O byrth, dyrchefwch eich pennau; a ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:9 Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.

24:10 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? ARGLWYDD y lluoedd, efe yw Brenin y gogoniant. Sela.
24:10 Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory. Selah.

SALM 25
25:1 Salm Dafydd. Atat ti, O ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
25:1 A Psalm of David. Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.

25:2 O fy NUW, ynot ti yr ymddiriedais; na'm gwaradwydder; na orfoledded fy ngelynion arnaf
25:2 O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

25:3 Ie, na waradwydder neb sydd yn disgwyl wrthyt ti: gwaradwydder y rhai a droseddant heb achos.
25:3 Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.

25:4 Pr i mi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy lwybrau.
25:4 Show me thy ways, O LORD; teach me thy paths.

25:5 Tywys fi yn dy wirionedd, a dysg fi: canys ti yw Duw fy iachawdwriaeth; wrthyt ti y disgwyliaf ar hyd y dydd
25:5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

25:6 Cofia, ARGLWYDD, dy dosturiaethau a'th drugareddau: canys erioed y maent hwy.
25:6 Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.

25:7 Na chofia bechodau fy ieuenctid na'm camweddau: yn l dy drugaredd meddwl di amdanaf, er mwyn dy ddaioni, ARGLWYDD.
25:7 Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness sake, O LORD.

25:8 Da ac uniawn yw yr ARGLWYDD: oherwydd hynny y dysg efe bechaduriaid yn y ffordd.
25:8 Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.

25:9 Y rhai llariaidd a hyffordda efe mewn barn: ai ffordd a ddysg efe ir rhai gostyngedig.
25:9 The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.

25:10 Holl lwybrau yr ARGLWYDD ydynt drugaredd a gwirionedd, ir rhai a gadwant ei gyfamod ai dystiolaethau ef.
25:10 All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

25:11 Er mwyn dy enw, ARGLWYDD, maddau fy anwiredd: canys mawr yw.
25:11 For thy names sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.

25:12 Pa ŵr yw efe sydd yn ofnir ARGLWYDD? efe ai dysg ef yn y ffordd a ddewiso.
25:12 What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.

25:13 Ei enaid ef a erys mewn daioni: ai had a etifedda y ddaear.
25:13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.

25:14 Dirgelwch yr ARGLWYDD sydd gydar rhai ai hofnant ef: ai gyfamod hefyd, iw cyfarwyddo hwynt.
25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will show them his covenant.

25:15 Fy llygaid sydd yn wastad ar yr ARGLWYDD: canys efe a ddwg fy nhraed allan or rhwyd.
25:15 Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.

25:16 Tro ataf, a thrugarha wrthyf: canys unig a thlawd ydwyf.
25:16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.

25:17 Gofidiau fy nghalon a helaethwyd: dwg fi allan om cyfyngderau.
25:17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.

25:18 Gwl fy nghystudd am helbul, a maddau fy holl bechodau.
25:18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.

25:19 Edrych ar fy ngelynion; canys amlhasant; chasineb traws hefyd ym casasant.
25:19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.

25:20 Cadw fy enaid, ac achub fi: nam gwaradwydder: canys ymddiriedais ynot.
25:20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.

25:21 Cadwed perffeithrwydd ac uniondeb fi: canys yr wyf yn disgwyl wrthy.
25:21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.

25:22 O DDUW, gwared Israel oi holl gyfyngderau.
25:22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles.


SALM 26
26:1 Salm Dafydd. Barn fi, ARGLWYDD; canys rhodiais yn fy mherffeithrwydd: ymddiriedais hefyd yn yr ARGLWYDD: am hynny ni lithraf.
26:1 A Psalm of David. Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.

26:2 Hola fi, ARGLWYDD, a phrawf fi: chwilia fy arennau am calon.
26:2 Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.

26:3 Canys dy drugaredd sydd o flaen fy llygaid: ac mi a rodiais yn dy wirionedd.
26:3 For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.

26:4 Nid eisteddais gyda dynion coegion; a chydar rhai trofaus nid af.
26:4 I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.

26:5 Caeais gynulleidfa y drygionus; a chydar annuwiolion nid eisteddai.
26:5 I have hated the congregation of evildoers; and will not sit with the wicked.

26:6 Golchaf fy nwylo mewn diniweidrwydd: ath allor, O ARGLWYDD, a amgylchynaf:
26:6 I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:

26:7 I gyhoeddi llef clodforedd, ac i fynegi dy holl ryfeddodau.
26:7 That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.

26:8 ARGLWYDD, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant.
26:8 LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.

26:9 Na chasgl fy enaid gyda phechaduriaid, nam bywyd gyda dynion gwaedlyd:
26:9 Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:

26:10 Y rhai y mae ysgelerder yn eu dwylo, au deheulaw yn llawn gwobrau.
26:10 In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.

26:11 Eithr mi a rodiaf yn fy mherffeithrwydd: gwared fi, a thrugarha wrthyf.
26:11 But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.

26:12 Fy nhroed sydd yn sefyll ar yr uniawn: yn y cynulleidfaoedd yth fendithiaf, O ARGLWYDD.
26:12 My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.

SALM 27
27:1 Salm Dafydd. Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni am hiachawdwriaeth; rhag pwy yr ofnaf? yr ARGLWYDD yw nerth fy mywyd; rhag pwy y dychrynaf?
27:1 A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

27:2 Pan nesaodd y rhai drygionus, sef fy ngwrthwynebwyr am gelynion, im herbyn, i fwyta fy nghnawd, hwy a dramgwyddasant ac a syrthiasant.
27:2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell.

27:3 Pe gwersyllai llu im herbyn, nid ofna fy nghalon: pe cyfodai cad im herbyn, yn hyn mi a fyddaf hyderus.
27:3 Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.

27:44 Un peth a ddeisyfais i gan yr ARGLWYDD, hynny a geisiaf; sef caffael trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr ARGLWYDD, ac i ymofyn yn ei deml.
27:4 One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to inquire in his temple.

27:5 Canys yn y dydd blin ym cuddia o fewn ei babell: yn nirgelfa ei babell ym cuddia; ar graig ym cyfyd i.
27:5 For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

27:6 Ac yn awr y dyrcha efe fy mhen goruwch fy ngelynion om hamgylch: am hynny yr aberthaf yn ei babell ef ebyrth gorfoledd; canaf, ie, canmolaf yr ARGLWYDD.
27:6 And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me: therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD.

27:7 Clyw, O ARGLWYDD, fy lleferydd pan lefwyf: trugarha hefyd wrthyf, a gwrando arnaf.
27:7 Hear, O LORD, when I cry with my voice: have mercy also upon me, and answer me.

27:8 Pan ddywedaist, Ceisiwch fy wyneb; fy nghalon a ddywedodd wrthyt, Dy wyneb a geisiaf, O ARGLWYDD.
27:8 When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, LORD, will I seek.

27:9 Na chuddia dy wyneb oddi wrthyf; na fwrw ymaith dy was mewn soriant: fy nghymorth fuost; na ad fi, ac na wrthod fi. O DDUW fy iachawdwriaeth.
27:9 Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger: thou hast been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation.

27:10 Pan yw fy nhad am mam yn fy ngwrthod, yr ARGLWYDD am derbyn.
27:10 When my father and my mother forsake me, then the LORD will take me up.

27:11 Dysg i mi dy ffordd, ARGLWYDD, ac arwain fi ar hyd llwybrau uniondeb, oherwydd fy ngelynion.
27:11 Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.

27:12 Na ddyro fi i fyny i ewyllys fy ngelynion: canys gau dystion, a rhai a adroddant drawster, a gyfodasant im herbyn.
27:12 Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty.

27:13 Diffygiaswn, pe na chredaswn weled daioni yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
27:13 I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the LORD in the land of the living.

27:14 Disgwyl wrth yr ARGLWYDD: ymwrola, ac efe a nertha dy galon: disgwyl, meddaf, wrth yr ARGLWYDD.
27:14 Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.

SALM 28
28:1 Salm Dafydd. Arnat ti, ARGLWYDD, y gwaeddaf; fy nghraig, na ddistawa wrthyf: rhag, o thewi wrthyf, i mi fod yn gyffelyb i rai yn disgyn ir pwll.
28:1 A Psalm of David. Unto thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.

28:2 Erglyw lef fy ymbil pan waeddwyf arnat, pan ddyrchafwyf fy nwylo tuag at dy gafell sanctaidd.
28:2 Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.

28:3 Na thyn fi gydar annuwiolion, a chyda gweithredwyr anwiredd; y rhai a lefarant heddwch wrth eu cymdogion, a drwg yn eu calon.
28:3 Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief is in their hearts.

28:4 Dyro iddynt yn l eu gweithred, ac yn l drygioni eu dychmygion: dyro iddynt yn l gweithredoedd eu dwylo; tl iddynt eu haeddedigaethau.
28:4 Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert.

28:5 Am nad ystyriant weithredoedd yr ARGLWYDD, na gwaith ei ddwylo ef, y dinistria efe hwynt, ac nis adeilada hwynt.
28:5 Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up.

28:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys, clybu lef fy ngweddau.
28:6 Blessed be the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.

28:7 Yr ARGLWYDD yw fy nerth, am tarian; ynddo ef yr ymddiriedodd fy nghalon, a myfi a gynorthwywyd: oherwydd hyn y llawenychodd fy nghalon, ac ar fy nghn y clodforaf ef.
28:7 The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.

28:8 Yr ARGLWYDD sydd nerth ir cyfryw rai, a chadernid iachawdwriaeth ei Eneiniog yw efe.
28:8 The LORD is their strength, and he is the saving strength of his anointed.

28:9 Cadw dy bobl, a bendithia dy etifeddiaeth: portha hwynt hefyd, a dyrcha hwynt yn dragywydd.
28:9 Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.

SALM 29
29:1 Salm Dafydd. Moeswch ir ARGLWYDD, chwi feibion cedyrn, moeswch ir ARGLWYDD ogoniant a nerth.
29:1 A Psalm of David. Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.

29:2 Moeswch ir ARGLWYDD ogoniant ei enw: addolwch yr ARGLWYDD ym mhrydferthwch ei sancteiddrwydd.
29:2 Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.

29:3 Llef yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd: DUW y gogoniant a darana; yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd mawrion.
29:3 The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.

29:4 Llef yr ARGLWYDD sydd mewn grym: llef yr ARGTWYDD sydd mewn prydferthwch.
29:4 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.

29:55 Llef yr ARGLWYDD sydd yn dryllio y cedrwydd; ie, dryllia yr ARGLWYDD gedrwydd Libanus.
29:5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.

29:6 Efe a wna iddynt lamu fel llo; Libanus a Sirion fel llwdn unicorn.
29:6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.

29:7 Llef yr ARGLWYDD a wasgara y fflamau tn.
29:7 The voice of the LORD divideth the flames of fire.

29:8 Llef yr ARGLWYDD a wna ir anialwch grynu: yr ARGLWYDD a wna i anialwch Cades grynu.
29:8 The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.

29:9 Llef yr ARGLWYDD a wna ir ewigod lydnu, ac a ddinoetha y coedydd: ac yn ei deml pawb a draetha ei ogoniant ef.
29:9 The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.

29:10 Yr ARGLWYDD sydd yn eistedd ar y llifeiriant; ie, yr ARGLWYDD eistedd yn Frenin yn dragywydd.
29:10 The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.

29:11 Yr ARGLWYDD a ddyry nerth iw bobl: yr ARGLWYDD a fendithia ei bobl thangnefedd.
29:11 The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

SALM 30
30:1 Salm neu Gn o gysegriad tŷ Dafydd. Mawrygaf di, O ARGLWYDD: canys dyrchefaist fi, ac ni lawenheaist fy ngelynion om plegid.
30:1 A Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will extol thee, O LORD; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.

30:2 ARGLWYDD fy NUW, llefais arnat, a thithau am hiacheaist.
30:2 O LORD my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

30:3 ARGLWYDD, dyrchefaist fy enaid or bedd: cedwaist fi yn fyw, rhag disgyn ohonof ir pwll.
30:3 O LORD, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

30:4 Cenwch ir ARGLWYDD, ei saint ef; a chlodforwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef.
30:4 Sing unto the LORD, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.

30:5 Canys ennyd fechan y bydd yn ei lid; ei fodlonrwydd y mae bywyd: dros brynhawn yr erys wylofain, ac erbyn y bore y bydd gorfoledd.
30:5 For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.

30:6 Ac mi a ddywedais yn fy llwyddiant, Nim syflir yn dragywydd.
30:6 And in my prosperity I said, I shall never be moved.

30:7 Oth daioni, ARGLWYDD; y gosodaist gryfder yn fy mynydd: cuddiaist dy wyneb, a bm helbulus.
30:7 LORD, by thy favour thou hast made my mountain to stand strong: thou didst hide thy face, and I was troubled.

30:8 Arnat ti, ARGLWYDD, y llefais, ac r ARGLWYDD yr ymbiliais.
30:8 I cried to thee, O LORD; and unto the LORD I made supplication.

30:9 Pa fudd sydd yn fy ngwaed, pan ddisgynnwyf ir ffos? a glodfora y llwch di? a fynega efe dy wirionedd?
30:9 What profit is there in my blood, when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? shall it declare thy truth?

30:10 Clyw, ARGLWYDD, a thrugarha wrthyf: ARGLWYDD, bydd gynorthwywr i mi.
30:10 Hear, O LORD, and have mercy upon me: LORD, be thou my helper.

30:11 Troaist fy ngalar yn llawenydd i mi: diosgaist fy sachwisg, a gwregysaist fi llawenydd;
30:11 Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

30:12 Fel y cano fy ngogoniant i ti, ac na thawo. O ARGLWYDD fy NUW, yn dragwyddol yth foliannaf.
30:12 To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks unto thee for ever.SALM 31
31:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Ynot ti, ARGLWYDD, yr ymddiriedais: nam gwaradwydder yn dragywydd: gwared fi yn dy gyfiawnder.
31:1 To the chief Musician, A Psalm of David. In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.

31:2 Gogwydda dy glust ataf; gwared fi ar frys: bydd i mi yn graig gadarn, yn dŷ amddiffyn im cadw.
31:2 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.

31:3 Canys fy nghraig am castell ydwyt: gan hynny er mwyn dy enw tywys fi, ac arwain fi.
31:3 For thou art my rock and my fortress; therefore for thy names sake lead me, and guide me.

31:4 Tyn fi allan or rhwyd a guddiasant i mi: canys ti yw fy nerth.
31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength.

31:5 Ith law y gorchmynnaf fy ysbryd: gwaredaist fi, O ARGLWYDD DDUW y gwirionedd.
31:5 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth.

31:6 Caseais y rhai sydd yn dal ar ofer wagedd: minnau a obeithiaf yn yr ARGLWYDD.
31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.

31:7 Ymlawenhaf ac ymhyfrydaf yn dy drugaredd: canys gwelaist fy adfyd; adnabuost fy enaid mewn cyfyngderau;
31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;

31:8 Ac ni warchaeaist fi yn llaw y gelyn; ond gosodaist fy nhraed mewn ehangder.
31:8 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room.

31:9 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; canys cyfyng yw arnaf: dadwinodd fy llygad gan ofid, ie, fy enaid am bol
31:9 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.

31:10 Canys fy mywyd a ballodd gan ofid, am blynyddoedd gan ochain: fy nerth a ballodd oherwydd fy anwiredd, am hesgyrn a bydrasant.
31:10 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.

31:11 Yn warthrudd yr ydwyf ymysg fy holl elynion, a hynny yn ddirfawr ymysg fy nghymdogion; ac yn ddychryn ir rhai am hadwaenant: y rhai am gwelent allan, a gilient oddi wrthyf.
31:11 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.

31:12 Anghofiwyd fi fel un marw allan o feddwl: yr ydwyf fel llestr methedig.
31:12 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.

31:13 Canys clywais ogan llaweroedd; dychryn oedd o bob parth - pan gydymgyngorasant yn fy erbyn, y bwriadasant fy nieneidio.
31:13 For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.

31:14 Ond mi a obeithiais ynot ti, ARGLWYDD: dywedais, Fy NUW ydwyt.
31:14 But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou art my God.

31:15 Yn dy law di y mae fy amserau: gwared fi o law fy ngelynion, ac oddi wrth fy erlidwyr.
31:15 My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.

31:16 Llewyrcha dy wyneb ar dy was, achub fi er mwyn dy drugaredd.
31:16 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies sake.

31:17 ARGLWYDD, na waradwydder fi; canys gelwais arnat: gwaradwydder yr annuwiolion, torrer hwynt ir bedd.
31:17 Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave.

31:18 Gosteger y gwefusau celwyddog, y rhai a ddywedant yn galed, trwy falchder a diystyrwch, yn erbyn y cyfiawn.
31:18 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.

31:19 Mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i gadw ir sawl ath ofnant; ac a wnaethost ir rhai a ymddiriedant ynot, gerbron meibion dynion!
31:19 Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!

31:20 Cuddi hwynt yn nirgelfa dy wyneb rhag balchder dynion: cuddi hwynt mewn pabell rhag cynnen tafodau.
31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.

31:21 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys dangosodd yn rhyfedd ei garedigrwydd i mi mewn dinas gadarn.
31:21 Blessed be the LORD: for he hath showed me his marvellous kindness in a strong city.

31:22 Canys mi a ddywedais yn fy ffrwst, Fem bwriwyd allan oth olwg: er hynny ti a wrandewaist lais fy ngweddau pan lefais arnat.
31:22 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.

31:23 Cerwch yr ARGLWYDD, ei holl saint ef: yr ARGLWYDD a geidw y ffyddloniaid, ac a dl yn ehelaeth ir neb a wna falchder.
31:23 O love the LORD, all ye his saints: for the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.

31:24 Ymwrolwch, ac efe a gryfha eich calon, chwychwi oll y rhai ydych yn gobeithio yn yr ARGLWYDD
31:24 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.

SALM 32
32:1 Salm Dafydd, er athrawiaeth. Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod.
32:1 A Psalm of David, Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

32:2 Gwyn ei fyd y dyn ni chyfrif yr ARGLWYDD iddo anwiredd, ac ni byddo dichell yn ei ysbryd.
32:2 Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.

32:3 Tra y tewais, heneiddiodd fy esgyrn, gan fy rhuad ar hyd y dydd.
32:3 When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long.

32:4 Canys trymhaodd dy law arnaf ddydd a nos: fy irder a drowyd yn sychder haf. Sela.
32:4 For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture is turned into the drought of summer. Selah.

32:5 Addefais fy mhechod wrthyt, am hanwiredd ni chuddiais: dywedais, Cyffesaf yn fy erbyn fy hun fy anwireddau ir ARGLWYDD; a thi a faddeuaist anwiredd fy mhechod. Sela.
32:5 I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.

32:6 Am hyn y gwedda pob duwiol arnat ti yn yr amser yth geffir: yn ddiau yn llifeiriant dyfroedd mawrion, ni chnt nesu ato ef.
32:6 For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.

32:7 Ti ydwyt loches i mi; cedwi fi rhag ing: amgylchyni fi chaniadau ymwared. Sela.
32:7 Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.

32:8 Cyfarwyddaf di, a dysgaf di yn y ffordd yr elych: im llygad arnat yth gynghoraf.
32:8 I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.

32:9 Na fyddwch fel march, neu ful, heb ddeall: yr hwn y mae rhaid atal ei n genfa, ac ffrwyn, rhag ei ddynesu atat.
32:9 Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.

32:10 Gofidiau lawer fydd ir annuwiol: ond y neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD, trugaredd ai cylchyna ef.
32:10 Many sorrows shall be to the wicked: but he that trusteth in the LORD, mercy shall compass him about.

32:11 Y rhai cyfiawn, byddwch lawen a hyfryd yn yr ARGLWYDD: ar rhai uniawn galon oll, cenwch yn llafar.
32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous: and shout for joy, all ye that are upright in heart.

SALM 33
33:1 Ymlawenhewch, y rhai cyfiawn, yn yr ARGLWYDD: ir rhai uniawn gweddus yw mawl.
33:1 Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.

33:2 Molwch yr ARGLWYDD r delyn: cenwch iddo r nabl, ac r dectant.
33:2 Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.

33:3 Cenwch iddo ganiad newydd: cenwch yn gerddgar, yn soniarus
33:3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.

33:4 Canys uniawn yw gair yr ARGLWYDD; ai holl weithredoedd a wnaed mewn a ffyddlondeb.
33:4 For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.

33:5 Efe a gr gyfiawnder a barn, o drugaredd yr ARGLWYDD y mae y ddaear yn gyflawn.
33:5 He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.

33:6 Trwy air yr ARGLWYDD y gwnaethpwyd y nefoedd; au holl luoedd hwy trwy ysbryd ei enau ef.
33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.

33:7 Casglu y mae efe ddyfroedd y mr ynghyd megis pentwr: y mae yn rhoddi y dyfnderoedd mewn trysorau.
33:7 He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.

33:8 Ofned yr holl ddaear yr ARGLWYDD: holl drigolion y byd arswydant ef.
33:8 Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

33:9 Canys efe a ddywedodd, ac felly y bu: efe a orchmynnodd, a hynny a safodd.
33:9 For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

33:10 Yr ARGLWYDD sydd yn diddymu cyngor y cenhedloedd, y mae efe yn diddymu amcanion pobloedd.
33:10 The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.

33:11 Cyngor yr ARGLWYDD a saif yn dragywydd; meddyliau ei galon o genhedlaeth i genhedlaeth.
33:11 The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.

33:12 Gwyn ei byd y genedl y mae yr ARGLWYDD yn DDUW iddi; ar bobl a ddetholodd efe yn etifeddiaeth iddo ei hun.
33:12 Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.

33:13 Yr ARGLWYDD sydd yn edrych i lawr or nefoedd: y mae yn gweled holl feibion dynion.
33:13 The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.

33:14 O breswyl ei drigfa yr edrych efe ar holl drigolion y ddaear.
33:14 From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.

33:15 Efe a gydluniodd eu calon hwynt: efe a ddeall eu holl weithredoedd.
33:15 He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.

33:16 Ni waredir brenin gan liaws llu: ni ddianc cadarn trwy ei fawr gryfder.
33:16 There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.

33:17 Peth ofer yw march i ymwared: ac nid achub efe neb trwy ei fawr gryfder.
33:17 An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.

33:18 Wele, y mae llygad yr ARGLWYDD ar y rhai ai hofnant ef, sef ar y rhai a obeithiant yn ei drugaredd ef;
33:18 Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;

33:19 I waredu eu henaid rhag angau, ac iw cadw yn fyw yn amser newyn.
33:19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

33:20 Ein henaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD: efe yw ein porth an tarian.
33:20 Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.

33:21 Canys ynddo ef y llawenycha ein calon, oherwydd i ni obeithio yn ei enw sanctaidd ef.
33:21 For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.

33:22 Bydded dy drugaredd, ARGLWYDD, arnom ni, megis yr ydym yn ymddiried ynot.
33:22 Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in Thee.

SALM 34
34:2 Salm Dafydd, pan newidiodd efe ei wedd o flaen Abimelech; yr hwn ai gyrrodd ef ymaith, ac efe a ymadawodd. Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser: ei foliant fydd yn fy ngenau yn wastad.
34:2 A Psalm of David, when he changed his behaviour before Abimelech; who drove him away, and he departed. I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth.

34:2 Yn yr ARGLWYDD y gorfoledda fy enaid: y rhai gostyngedig a glywant hyn, ac a lawenychant.
34:2 My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.

34:3 Mawrygwch yr ARGLWYDD gyda mi; a chyd-ddyrchafwn ei enw ef.
34:3 O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.

34:4 Ceisiais yr ARGLWYDD, ac efe am gwrandawodd; gwaredodd fi hefyd om holl ofn.
34:4 I sought the LORD, and he heard me, and delivered me from all my fears.

34:5 Edrychasant arno, a hwy a oleuwyd; au hwynebau ni chywilyddiwyd.
34:5 They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.

34:6 Y tlawd hwn a lefodd, ar ARGLWYDD ai clybu, ac ai gwaredodd oi holl drallodau.
34:6 This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.

34:7 Angel yr ARGLWYDD a gastella o amgylch y rhai ai hofnant ef, ac au gwared hwynt.
34:7 The angel of the LORD encampeth round about them that fear him, and delivereth them.

34:8 Profwch, a gwelwch mor dda yw yr ARGLWYDD: gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo.
34:8 O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.

34:9 Ofnwch Yr ARGLWYDD, ei saint ef: canys nid oes eisiau ar y rhai ai hofnant ef.
34:9 O fear the LORD, ye his saints: for there is no want to them that fear him.

34:10 Y mae eisiau a newyn ar y llewod ieuainc: ond y sawl a geisiant yr ARGLWYDD, ni bydd arnynt eisiau dim daioni.
34:10 The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing .

34:11 Deuwch, blant, gwrandewch arnaf: dysgaf i chwi ofn yr ARGLWYDD.
34:11 Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the LORD.

34:12 Pwy yw y gŵr a chwennych fywyd, ac a gr hir ddyddiau, i weled daioni?
34:12 What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?

34:13 Cadw dy dafod rhag drwg, ath wefusau rhag traethu twyll.
34:13 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.

34:14 Cilia oddi wrth ddrwg, a gwna dda; ymgais thangnefedd, a dilyn hi.
34:14 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.

34:15 Llygaid yr ARGLWYDD sydd ar y cyfiawn: ai glustiau sydd yn agored iw llefain hwynt.
34:15 The eyes of the LORD are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.

34:16 Wyneb yr ARGLWYDD sydd yn erbyn y rhai a wna ddrwg, i dorri eu coffa oddi ar y ddaear.
34:16 The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.

34:17 Y rhai cyfiawn a lefant; ar ARGLWYDD a glyw, ac au gwared ou holl drallodau.
34:17 The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.

34:18 Agos yw yr ARGLWYDD at y rhai drylliedig o galon; ac efe a geidw y rhai briwedig o ysbryd.
34:18 The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.

34:19 Aml ddrygau a gaiff y cyfiawn: ond yr ARGLWYDD ai gwared ef oddi wrthynt oll.
34:19 Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.

34:20 Efe a geidw ei holl esgyrn ef: ni thorrir un ohonynt.
34:20 He keepeth all his bones: not one of them is broken.

34:21 Drygioni a ladd yr annuwiol: ar rhai a gasnt y cyfiawn, a anrheithir.
34:21 Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.

34:22 Yr ARGLWYDD a wared eneidiau ei weision: ar rhai oll a ymddiriedant ynddo ef, nid anrheithir hwynt.
34:22 The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.


SALM 35
35:1 Salm Dafydd. Dadlau fy nadl, ARGLWYDD, yn erbyn y rhai a ddadleuant im herbyn: ymladd r rhai a ymladdant mi.
35:1 A Psalm of David. Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me.

35:2 Ymafael yn y darian ar astalch, a chyfod im cymorth.
35:2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help.

35:3 Dwg allan y waywffon, ac argaea yn erbyn fy erlidwyr: dywed wrth fy enaid, Myfi yw dy iachawdwriaeth.
35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation.

35:4 Cywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy enaid: ymchweler yn eu hl a gwarthaer y sawl a fwriadant fy nrygu.
35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt.

35:5 Byddant fel us o flaen y gwynt: ac angel yr ARGLWYDD yn eu herlid.
35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them .

35:6 Bydded eu ffordd yn dywyllwch ac yn llithrigfa: ac angel yr ARGLWYDD yn eu hymlid.
35:6 Let their way be dark and slippery: and let the angel of the LORD persecute them.

35:7 Canys heb achos y cuddiasant eu rhwyd i mi mewn pydew, yr hwn heb achos a gloddiasant im henaid.
35:7 For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul.

35:8 Deued arno ddistryw ni wypo; ai rwyd yr hon a guddiodd, ai dalio: syrthied yn y distryw hwnnw.
35:8 Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that very destruction let him fall.

35:9 A llawenycha fy enaid i yn yr ARGLWYDD: efe a ymhyfryda yn ei iachawdwriaeth ef.
35:9 And my soul shall be joyful in the LORD: it shall rejoice in his salvation.

35:10 Fy holl esgyrn a ddywedant, O ARGLWYDD, pwy sydd fel tydi, yn gwaredu y tlawd rhag yr hwn a fyddo drech nag ef: y truan hefyd ar tlawd, rhag y neb i hysbeilio?
35:10 All my bones shall say, LORD, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him?

35:11 Tystion gau a gyfodasant: holasant i mi yr hyn nis gwn oddi wrtho.
35:11 False witnesses did rise up; they laid to my charge things that I knew not.

35:12 Talasant i mi ddrwg dros dda, i ysbeilio fy enaid.
35:12 They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul.

35:13 A ninnau, pan glafychent hwy, oeddwn m gwisg o sachlen: gostyngais fy enaid ag ympryd, am gweddi a ddychwelodd im mynwes fy hun.
35:13 But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I humbled my soul with fasting; and my prayer returned into mine own bosom.

35:14 Ymddygais fel pe buasai yn gyfaill, neu yn frawd i mi: ymostyngais mewn galarwisg, fel un yn galaru am ei fam.
35:14 I behaved myself as though he had been my friend or brother: I bowed down heavily, as one that mourneth for his mother.

35:15 Ond ymlawenhasant hwy yn fy adfyd i, ac ymgasglasant; ie, ymgasglodd efryddion yn fy erbyn, ac nis gwyddwn; rhwygasant fi, ac ni pheidient.
35:15 But in mine adversity they rejoiced, and gathered themselves together: yea, the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not; they did tear me, and ceased not:

35:16 Ymysg y gwatwarwyr rhagrithiol mewn gwleddoedd, ysgyrnygasant eu dannedd arnaf.
35:16 With hypocritical mockers in feasts, they gnashed upon me with their teeth.

35:17 Arglwydd, pa hyd yr edrychi di ar hyn? gwared fy enaid rhag eu distryw hwynt, fy unig enaid rhag y llewod.
35:17 Lord, how long wilt thou look on? rescue my soul from their destructions, my darling from the lions.

35:18 Mi ath glodforaf yn y gynulleidfa fawr: moliannaf di ymhhth pobl lawer.
35:18 I will give thee thanks in the great congregation: I will praise thee among much people.

35:19 Na lawenychant om herwydd y rhai sydd elynion i mi heb achos: y sawl am casnt yn ddiachos, nac amneidiant llygad.
35:19 Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me: neither let them wink with the eye that hate me without a cause.

35:20 Gan nad ymddiddanant yn dangnefeddus; eithr dychmygant eiriau dichellgar yn erbyn y rhai llonydd yn y tir.
35:20 For they speak not peace: but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land.

35:21 Lledasant eu safn arnaf, gan ddywedyd, Ha, Ha, gwelodd ein llygad.
35:21 Yea, they opened their mouth wide against me, and said, Aha, aha, our eye hath seen it .

35:22 Gwelaist hyn, ARGLWYDD: na thaw dithau; nac ymbella oddi wrthyf, O ARGLWYDD:
35:22 This thou hast seen, O LORD: keep not silence: O LORD, be not far from me.

35:23 Cyfod, a deffro im barn, sef im dadl, fy NUW am Harglwydd.
35:23 Stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord.

35:24 Barn fi, ARGLWYDD fy NUW, yn l dy gyfiawnder; ac na lawenhnt om plegid.
35:24 Judge me, O LORD my God, according to thy righteousness; and let them not rejoice over me.

35:25 Na ddywedant yn eu calon, O ein gwynfyd: na ddywedant, Llyncasom ef.
35:25 Let them not say in their hearts, Ah, so would we have it: let them not say, We have swallowed him up.

35:26 Cywilyddier a gwaradwydder hwy i gyd, y rhai sydd lawen am fy nrygfyd: gwisger gwarth ac chywilydd y rhai a ymfawrygant im herbyn.
35:26 Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at mine hurt: let them be clothed with shame and dishonour that magnify themselves against me.

35:27 Caned a llawenyched y rhai a hoffant fy nghyfiawnder: dywedant hefyd yn wastad, Mawryger yr ARGLWYDD, yr hwn a gr lwyddiant ei was.
35:27 Let them shout for joy, and be glad, that favour my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant.

35:28 Fy nhafod innau a lefara am dy gyfiawnder ath foliant ar hyd y dydd.
35:28 And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long.

SALM 36
36:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd gwas yr ARGLWYDD. Y mae anwiredd yr annuwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon, nad oes ofn DUW o flaen ei lygaid ef.
36:1 To the chief Musician, A Psalm of David the servant of the LORD. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes.

36:2 Oherwydd ymwenieithio y mae efe iddo ei hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ei anwiredd yn atgas.
36:2 For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful.

36:3 Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll: peidiodd bod yn gall i wneuthur daioni.
36:3 The words of his mouth are iniquity and deceit: he hath left off to be wise, and to do good.

36:4 Anwiredd a ddychymyg efe ar ei wely: efe a'i gesyd ei hun ar ffordd nid yw dda; nid ffiaidd ganddo ddrygioni.
36:4 He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.

36:5 Dy drugaredd, ARGLWYDD, sydd hyd y nefoedd, a'th wirionedd hyd y cymylau.
36:5 Thy mercy, O LORD, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

36:6 Fel mynyddoedd cedyrn y mae dy gyfiawnder; dyfnder mawr yw dy farnedigaethau: dyn ac anifail a gedwi di, ARGLWYDD.
36:6 Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.

36:7 Mor werthfawr yw dy drugaredd, O DDUW! am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd.
36:7 How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

36:8 Llawn ddigonir hwynt braster dy dŷ; ac ag afon dy hyfrydwch y diodi hwynt.
36:8 They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

36:9 Canys gyda thi y mae ffynnon y bywyd: yn dy oleuni di y gwelwn oleuni.
36:9 For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

36:10 Estyn dy drugaredd i'r rhai a'th adwaenant, ath gyfiawnder i'r rhai uniawn o galon.
36:10 O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.

36:11 Na ddeued troed balchder i'm herbyn: na syfled llaw yr annuwiol fi.
36:11 Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me.

36:12 Yno y syrthiodd gweithwyr anwiredd: gwthiwyd hwynt i lawr, ac ni allant gyfodi.
36:12 There are the workers of iniquity fallen: they are cast down, and shall not be able to rise.

SALM 37
37:1 Salm Dafydd. Nac ymddigia oherwydd y rhai drygionus, ac na chenfigenna wrth y rhai a wnnt anwiredd.
37:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.

37:2 Canys yn ebrwydd y torrir hwynt ir llawr fel glaswellt, ac y gwywant gwyrddlysiau.
37:2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.

37:3 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a gwna dda; felly y trigi yn y tir, a thi a borthir yn ddiau.
37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

37:4 Ymddigrifa hefyd yn yr ARGLWYDD ac efe a ddyry i ti ddymuniadau dy galon.
37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.

37:5 Treigla dy ffordd ar yr ARGLWYDD, ymddiried ynddo; ac efe a'i dwg i ben.
37:5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.

37:6 Efe a ddwg allan dy gyfiawnder fel y goleuni, a'th farn fel hanner dydd.
37:6 And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

37:7 Distawa yn yr ARGLWYDD, a disgwyl wrtho: nac ymddigia oherwydd yr hwn a lwyddo ganddo ei ffordd, wrth y gŵr sydd yn gwneuthur ei ddrwg amcanion.
37:7 Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

37:8 Paid digofaint, a gad ymaith gynddaredd: nac ymddigia er dim i wneuthur drwg.
37:8 Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.

37:9 Canys torrir ymaith y drwg ddynion: ond y rhai a ddisgwyliant wrth yr ARGLWYDD, hwynt-hwy a etifeddant y tir.
37:9 For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.

37:10 Canys eto ychydigyn, ac ni welir yr annuwiol: a thi a edrychi am ei le ef, ac ni bydd dim ohono.
37:10 For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be .

37:11 Eithr y rhai gostyngedig a etifeddant y ddaear; ac a ymhyfrydant gan liaws tangnefedd.
37:11 But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.

37:12 Yr annuwiol a amcana yn erbyn y cyfiawn, ac a ysgyrnyga ei ddannedd arno.
37:12 The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.

37:13 Yr ARGLWYDD a chwardd am ei ben ef: canys gwl fod ei ddydd ar ddyfod.
37:13 The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.

37:14 Yr annuwiolion a dynasant eu cleddyf, ac a anelasant eu bwa, i fwrw i lawr y tlawd ar anghenog, ac i ladd y rhai uniawn eu ffordd.
37:14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.

37:15 Eu cleddyf a yn eu calon eu hunain, au bwu a ddryllir.
37:15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.

37:16 Gwell yw yr ychydig sydd gan y cyfiawn na mawr olud annuwiolion lawer.
37:16 A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.

37:17 Canys breichiau yr annuwiolion a dorrir: ond yr ARGLWYDD a gynnal y rhai cyfiawn.
37:17 For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.

37:18 Yr ARGLWYDD a edwyn ddyddiau y rhai perffaith: au hetifeddiaeth hwy fydd yn dragywydd.
37:18 The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.

37:19 Nis gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd: ac yn amser newyn y cnt ddigon.
37:19 They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.

37:20 Eithr collir yr annuwiolion, a gelynion yr ARGLWYDD fel braster ŵyn a ddiflannant: yn fwg y diflannant hwy.
37:20 But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.

37:21 Yr annuwiol a echwynna, ac ni thl adref: ond y cyfiawn sydd drugarog, ac yn rhoddi.
37:21 The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous showeth mercy, and giveth.

37:22 Canys y rhai a fendigo efe, a etifeddant y tir; ar rhai a felltithio efe, a dorrir ymaith.
37:22 For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.

37:23 Yr ARGLWYDD a fforddia gerddediad gŵr da; a da fydd ganddo ei ffordd ef.
37:23 The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.

37:24 Er iddo gwympo, ni lwyr fwrir ef i lawr: canys yr ARGLWYDD sydd yn ei gynnal ef i law.
37:24 Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholdeth him with his hand.

37:25 Mi a fm ieuanc, ac yr ydwyf yn hen; eto ni welais y cyfiawn wedi ei adu nai had yn cardota bara.
37:25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.

37:26 Bob amser y mae efe yn drugarog, ac yn rhoddi benthyg; ai had a fendithir.
37:26 He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.

37:27 Cilia di oddi wrth ddrwg, a gwna dda; a chyfanhedda yn dragywydd.
37:27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.

37:28 Canys yr ARGLWYDD a gr farn, ac ni edy ei saint; cedwir hwynt yn dragywydd: ond had yr annuwiol a dorrir ymaith.
37:28 For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.

37:29 Y rhai cyfiawn a etifeddant y ddaear, ac a breswyliant ynddi yn dragywydd.
37:29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

37:30 Genau y cyfiawn a fynega ddoethineb, ai dafod a draetha farn.
37:30 The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment.

37:31 Deddf ei DDUW sydd yn ei galon ef; ai gamre ni lithrant.
37:31 The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.

37:32 Yr annuwiol a wylia ar y cyfiawn, ac a gais ei ladd ef.
37:32 The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.

37:33 Ni ad yr ARGLWYDD ef yn ei law ef, ac ni ad ef yn euog pan ei barner.
37:33 The LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged.

37:34 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a chadw ei ffordd ef, ac efe ath ddyrchafa fel yr etifeddech y tir: pan ddifether yr annuwiolion, ti ai gweli.
37:34 Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it .

37:35 Gwelais yr annuwiol yn gadarn, ac yn frigog fel y llawryf gwyrdd.
37:35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.

37:36 Er hynny efe a aeth ymaith, ac wele, nid oedd mwy ohono: a mi ai ceisiais, ac nid oedd iw gael.
37:36 Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.

37:37 Ystyr y perffaith, ac edrych at yr uniawn: canys diwedd y gŵr hwnnw fydd tangnefedd.
37:37 Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

37:38 Ond y troseddwyr a gyd-ddistrywir: diwedd yr annuwiolion a dorrir ymaith.
37:38 But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked shall be cut off.

37:39 A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr ARGLWYDD: efe yw eu nerth yn amser trallod.
37:39 But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the time of trouble.

37:40 Ar ARGLWYDD au cymorth hwynt, ac au gwared: efe au gwared hwynt rhag yr annuwiolion, ac au ceidw hwynt, am iddynt ymddiried ynddo.
37:40 And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.

SALM 38
38:1 Salm Dafydd, er coffa. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lid: ac na chosba fi yn dy ddicllonedd.
38:1 A Psalm of David, to bring to remembrance. O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.

38:2 Canys y mae dy saethau ynglŷn ynof, ath law yn drom arnaf.
38:2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.

38:3 Nid oes iechyd yn fy nghnawd, oherwydd dy ddicllonedd; ac nid oes heddwch im hesgyrn, oblegid fy mhechod.
38:3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.

38:4 Canys fy nghamweddau a aethant dros fy mhen: megis baich trwm y maent yn rhy drwm i mi.
38:4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.

38:5 Fy nghleisiau a bydrasant ac a lygrasant, gan fy ynfydrwydd.
38:5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.

38:6 Crymwyd a darostyngwyd fi yn ddirfawr: beunydd yr ydwyf yn myned yn alarus.
38:6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.

38:7 Canys fy lwynau a lanwyd o ffieiddglwyf; ac nid oes iechyd yn fy nghnawd.
38:7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.

38:8 Gwanhawyd, a drylliwyd fi yn dra mawr: rhuais gan aflonyddwch fy nghalon.
38:8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.

38:9 Oth flaen di, ARGLWYDD, y mae fy holl ddymuniad; ac ni chuddiwyd fy uchenaid oddi wrthyt.
38:9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.

38:10 Fy nghalon sydd yn llamu; fy nerth am gadawodd; a llewyrch fy llygaid nid yw chwaith gennyf.
38:10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.

38:11 Fy ngharedigion am cyfeillion a safent oddi ar gyfer fy mhla; am cyfneseifiaid a safent o hirbell.
38:11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.

38:12 Y rhai hefyd a geisient fy einioes, a osodasent faglau; ar rhai a geisient fy niwed, a draethent anwireddau, ac a ddychmygent ddichellion ar hyd y dydd.
38:12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.

38:13 A minnau fel byddar ni chlywn; eithr oeddwn fel mudan heb agoryd ei enau.
38:13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.

38:14 Felly yr oeddwn fel gŵr ni chlywai, ac heb argyhoeddion yn ei enau.
38:14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.

38:15 Oherwydd i mi obeithio ynot, ARGLWYDD; ti, ARGLWYDD fy NUW, a wrandewi.
38:15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.

38:16 Canys dywedais, Gwrando fi rhag llawenychu ohonynt im herbyn: pan lithrai fy nhroed, ymfawrygent im herbyn.
38:16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.

38:17 Canys parod wyf i gloffi, am dolur sydd ger fy mron yn wastad.
38:17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.

38:18 Diau y mynegaf fy anwiredd, ac y pryderaf oherwydd fy mhechod.
38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.

38:19 Ac y mae fy ngelynion yn fyw, ac yn gedyrn: amlhawyd hefyd y rhai am casnt ar gam.
38:19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.

38:20 Ar rhai a dalant ddrwg dros dda, am gwrthwynebant; am fy mod yn dilyn daioni.
38:20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is .

38:21 Na ad fi, O ARGLWYDD: fy NUW, nac ymhell oddi wrthyf.
38:21 Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.

38:22 Brysia im cymorth, O ARGLWYDD fy iachawdwriaeth.
38:22 Make haste to help me, O Lord my salvation.

SALM 39
39:1 Salm Dafydd ir Pencerdd, sef i Jedwthwn. Dywedais, Cadwaf fy ffyrdd, rhag pechu m tafod: cadwaf ffrwyn yn fy ngenau, tra fyddo yr annuwiol yn fy ngolwg.
39:1 To the chief Musician, even to Jeduthun, A Psalm of David. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me.

39:2 Tewais yn ddistaw, ie, tewais daioni; am dolur a gyffrdd.
39:2 I was dumb with silence, I held my peace, even from good; and my sorrow was stirred.

39:3 Gwresogodd fy nghalon om mewn: tra yr oeddwn yn myfyrio, enynnodd tn, a mi a leferais m tafod.
39:3 My heart was hot within me, while I was musing the fire burned: then spake I with my tongue,

39:4 ARGLWYDD, pr i mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau; fel y gwypwyf o ba oedran y byddaf fi.
39:4 LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is; that I may know how frail I am .

39:5 Wele, gwnaethost fy nyddiau fel dyrnfedd; am heinioes sydd megis diddim yn dy olwg di: diau mai cwbl wagedd yw pob dyn, pan fo ar y gorau. Sela.
39:5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. Selah.

39:6 Dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod, ac yn ymdrafferthu yn ofer: efe a dyrra olud, ac nis gŵyr pwy ai casgl.
39:6 Surely every man walketh in a vain show: surely they are disquieted in vain: he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them.

39:7 Ac yn awr beth a ddisgwyliaf, O ARGLWYDD? fy ngobaith sydd ynot ti.
39:7 And now, Lord, what wait I for? my hope is in thee.

39:8 Gwared fi om holl gamweddau; ac na osod fi yn waradwydd ir ynfyd.
39:8 Deliver me from all my transgressions: make me not the reproach of the foolish.

39:9 Euthum yn fud, ac nid agorais fy ngenau: canys ti a wnaethost hyn.
39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it .

39:10 Tyn dy bla oddi wrthyf: gan ddyrnod dy law y darfm i.
39:10 Remove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thine hand.

39:11 Pan gosbit ddyn cheryddon am anwiredd, datodit fel gwyfyn ei ardderchowgrwydd ef: gwagedd yn ddiau yw pob dyn. Sela.
39:11 When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth: surely every man is vanity. Selah.

39:12 Gwrando fy ngweddi, ARGLWYDD, a chlyw fy llef; na thaw wrth fy wylofain: canys ymdeithydd ydwyf gyda thi, ac alltud, fel fy holl dadau.
39:12 Hear my prayer, O LORD, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears: for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were .

39:13 Paid mi, fel y cryfhawyf cyn fy myned, ac na byddwyf mwy.
39:13 O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more.

SALM 40
40:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Disgwyliais yn ddyfal am yr ARGLWYDD; ac efe a ymostyngodd ataf; ac a glybu fy llefain.
40:1 To the chief Musician, A Psalm of David. I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry.

40:2 Cyfododd fi hefyd or pydew erchyll, or pridd tomlyd; ac a osododd fy nhraed ar graig, gan hwylio fy ngherddediad.
40:2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.

40:3 A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant in DUW ni: llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD.
40:3 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God: many shall see it, and fear, and shall trust in the LORD.

40:4 Gwyn ei fyd y gŵr a osodo yr ARGLWYDD yn ymddiried iddo; ac ni thry at feilchion, nac at y rhai a ŵyrant at gelwydd.
40:4 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.

40:5 Lluosog y gwnaethost ti, O ARGLWYDD fy NUW, dy ryfeddodau, ath amcanion tuag atom: ni ellir yn drefnus eu cyfrif hwynt i ti: pe mynegwn, a phe traethwn hwynt, amlach ydynt nag y gellir eu rhifo.
40:5 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.

40:6 Aberth ac offrwm nid ewyllysiaist; agoraist fy nghlustiau: poethoffrwm a phech-aberth nis gofynnaist.
40:6 Sacrifice and offering thou didst not desire; mine ears hast thou opened: burnt offering and sin offering hast thou not required.

40:7 Yna y dywedais, Wele yr ydwyf yn yfod: yn rhol y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf.
40:7 Then said I, Lo, I come: in the volume of the book it is written of me,

40:8 Da gennyf wneuthur dy ewyllys, O NUW: ath gyfraith, sydd o fewn fy ghalon.
40:8 I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.

40:9 Pregethais gyfiawnder yn y gynulleidfa fawr: wele, nid ateliais fy ngwefusau; ti, ARGLWYDD ai gwyddost.
40:9 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest.

40:10 Ni chuddiais dy gyfiawnder o fewn fy nghalon; traethais dy ffyddlondeb, ath iachawdwriaeth: ni chelais dy drugaredd nath wirionedd yn y gynulleidfa luosog.
40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation.

40:11 Tithau, ARGLWYDD, nac atal dy drugareddau oddi wrthyf: cadwed dy drugaredd ath wirionedd fi byth.
40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.

40:12 Canys drygau annifeiriol am cylchynasant o amgylch: fy mhechodau am daliasant, fel na allwn edrych i fyny: amlach ydynt na gwallt fy mhen; am hynny y pallodd fy nghalon gennyf.
40:12 For innumerable evils have compassed me about: mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up; they are more than the hairs of mine head: therefore my heart faileth me.

40:13 Rhynged bodd i ti, ARGLWYDD, fy ngwaredu: brysia, ARGLWYDD, im cymorth.
40:13 Be pleased, O LORD, to deliver me: O LORD, make haste to help me.

40:14 Cydgywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy einioes iw difetha; gyrrer yn eu hl a chywilyddier y rhai a ewyllysiant i mi ddrwg.
40:14 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.

40:15 Anrheithier hwynt yn wobr am eu gwaradwydd, y rhai a ddywedant wrthyf, Ha, ha.
40:15 Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha.

40:16 Llawenyched ac ymhyfryded ynot ti y rhai oll ath geisiant: dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth bob amser, Mawryger yr ARGLWYDD.
40:16 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: let such as love thy salvation say continually, The LORD be magnified.

40:17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn anghenus; eto yr ARGLWYDD a feddwl amdanaf: fy nghymorth am gwaredydd ydwyt ti; fy NUW, na hir drig.
40:17 But I am poor and needy; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer; make no tarrying, O my God.

SALM 41
41:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Gwyn ei fyd a ystyria wrth y tlawd: yr ARGLWYDD ai gwared ef yn amser adfyd.
41:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

41:2 Yr ARGLWYDD ai ceidw, ac ai bywha; gwynfydedig fydd ar y ddaear: na ddod dithau ef wrth ewyllys ei elynion.
41:2 The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.

41:3 Yr ARGLWYDD ai nertha ef ar ei glaf wely: cyweiri ei holl wely ef yn ei glefyd.
41:3 The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

41:4 Mi a ddywedais, ARGLWYDD, trugarha wrthyf: iach fy enaid; canys pechais ith erbyn.
41:4 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.

41:5 Fy ngelynion a lefarant ddrwg amdanaf, gan ddywedyd, Pa bryd y bydd efe farw, ac y derfydd am ei enw ef?
41:5 Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?

41:6 Ac os daw im hedrych, efe a ddywed gelwydd; ei galon a gasgl ati anwiredd: pan l allan, efe ai traetha.
41:6 And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it .

41:7 Fy holl gaseion a gydhustyngant im herbyn: yn fy erbyn y dychmygant ddrwg i mi.
41:7 All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.

41:8 Aflwydd, meddant, a lŷn wrtho: a chan ei fod yn gorwedd, ni chyfyd mwy.
41:8 An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more.

41:9 Hefyd y gŵr oedd annwyl gennyf, yr hwn yr ymddiriedais iddo, ac a fwytaodd fy mara, a ddyrchafodd ei sawdl im herbyn.
41:9 Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me.

41:10 Eithr ti, ARGLWYDD, trugarha wrthyf; a chyfod fi, fel y talwyf iddynt.
41:10 But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.

41:11 Wrth hyn y gwn hoffi ohonot fi, am na chaiff fy ngelyn orfoleddu im herbyn.
41:11 By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.

41:12 Ond amdanaf fi, yn fy mherffeithrwydd ym cynheli, ac ym gosodi ger dy fron yn dragywydd.
41:12 And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.

41:13 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW; Israel, o dragwyddoldeb a hyd dragwyddoldeb. Amen, ac Amen.
41:13 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen.

SALM 42
42:1 Ir Pencerdd, Maschil, i feibion Cora. Fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr hiraetha fy enaid amdanat ti, O DDUW.
42:1 To the chief Musician, Maschil, for the sons of Korah. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.

42:2 Sychedig yw fy enaid am DDUW, am y DUW byw: pa bryd y deuaf ac yr ymddangosaf gerbron DUW?
42:2 My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?

42:3 Fy nagrau oedd fwyd i mi ddydd a nos, tra dywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:3 My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?

42:4 Tywalltwn fy enaid ynof, pan gofiwn hynny: canys aethwn gydar gynulleidfa, cerddwn gyda hwynt i dŷ DDUW, mewn sain cn a moliant, fel tyrfa yn cadw gŵyl.
42:4 When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.

42:5 Paham, fy enaid, yth ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof? gobeithia yn NUW: oblegid moliannaf ef eto, am iachawdwriaeth ei wynepryd.
42:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

42:6 Fy NUW, fy enaid a ymddarostwng ynof: am hynny y cofiaf di, o dir yr Iorddonen, ar Hermoniaid, o fryn Misar.
42:6 O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar.

42:7 Dyfnder a eilw ar ddyfnder, wrth sŵn dy bistylloedd di: dy holl donnau ath lifeiriaint a aethant drosof fi.
42:7 Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me.

42:8 Eto yr ARGLWYDD a orchymyn ei drugaredd liw dydd, ai gn fydd gyda mi liw nos; sef gweddi ar DDUW fy einioes.
42:8 Yet the LORD will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

42:9 Dywedaf wrth DDUW fy nghraig, Paham yr anghofiaist fi? paham y rhodiaf yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
42:9 I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy?

42:10 Megis chleddyf yn fy esgyrn y mae fy ngwrthwynebwyr yn fy ngwaradwyddo, pan ddywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:10 As with a sword in my bones, mine enemies reproach me; while they say daily unto me, Where is thy God?

42:11 Paham yth ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? ymddiried yn NUW; canys eto y moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy wyneb, am DUW.
42:11 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.

SALM 43
43:1 Barn fi, O DDUW, a dadlau fy nadl yn erbyn y genhedlaeth anhrugarog: gwared fi rhag y dyn twyllodrus ac anghyfiawn.
43:1 Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation: O deliver me from the deceitful and unjust man.

43:2 Canys ti yw DUW fy nerth: paham ym bwri ymaith? paham yr af yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
43:2 For thou art the God of my strength: why dost thou cast me off? why go I mourning because of the oppression of the enemy?

43:3 Anfon dy oleuni ath wirionedd: tywysant hwy fi; ac arweiniant fi i fynydd dy sancteiddrwydd, ac ith bebyll.
43:3 O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.

43:4 Yna yr af at allor DUW, at DDUW hyfrydwch fy ngorfoledd; a mi ath foliannaf ar y delyn, O DDUW, fy NUW.
43:4 Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.

43:5 Paham yth ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? gobeithia yn NUW; canys eto y moliannaf ef, iachawdwriaeth fy wyneb, am DUW.
43:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God

SALM 44
44:1 Ir Pencerdd, i feibion Cora, Maschil. DUW, clywsom n clustiau, ein tadau a fynegasant i ni, y weithred a wnaethost yn eu hamser hwynt, yn y dyddiau gynt.
44:1 To the chief Musician for the sons of Korah, Maschil. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old.

44:2 Ti th law a yrraist allan y cenhedloedd, ac au plennaist hwythau; ti a ddrygaist y bobloedd, ac au cynyddaist hwythau.
44:2 How thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantedst them; how thou didst afflict the people, and cast them out.

44:3 Canys nid u cleddyf eu hun y goresgynasant y tir, nid eu braich a barodd iachawdwriaeth iddynt; eithr dy ddeheulaw di, ath fraich, a llewyrch dy wyneb, oherwydd i ti eu hoffi hwynt.
44:3 For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.

44:4 Ti, DDUW, yw fy mrenin: gorchymyn iachawdwriaeth i Jacob.
44:4 Thou art my King, O God: command deliverances for Jacob.

44:5 Ynot ti y cilgwthiwn ni ein gelynion: yn dy enw di y sathrwn y rhai a gyfodant in herbyn.
44:5 Through thee will we push down our enemies: through thy name will we tread them under that rise up against us.

44:6 Oherwydd nid yn fy mwa yr ymddiriedaf; nid fy nghleddyf chwaith am hachub.
44:6 For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me.

44:7 Eithr ti an hachubaist ni oddi wrth ein gwrthwynebwyr, ac a waradwyddaist ein caseion.
44:7 But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us.

44:8 Yn NUW yr ymffrostiwn trwy y dydd; a ni a glodforwn dy enw yn dragywydd. Sela.
44:8 In God we boast all the day long, and praise thy name for ever. Selah.

44:9 Ond ti an bwriaist ni ymaith, ac an gwaradwyddaist; ac nid wyt yn myned allan gydan lluoedd.
44:9 But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.

44:10 Gwnaethost i ni droi yn l oddi wrth y gelyn: an caseion a anrheithiasant eu hun.
44:10 Thou makest us to turn back from the enemy: and they which hate us spoil for themselves.

44:11 Rhoddaist ni fel defaid iw bwyta; gwasgeraist ni ymysg y cenhedloedd.
44:11 Thou hast given us like sheep appointed for meat; and hast scattered us among the heathen.

44:12 Gwerthaist dy bobl heb elw, ac ni chwanegaist dy olud ou gwerth hwynt.
44:12 Thou sellest thy people for nought, and dost not increase thy wealth by their price.

44:13 Gosodaist ni yn warthrudd in watwargerdd ac yn wawd ir rhai on hamgylch.
44:13 Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.

44:14 Gosodaist ni yn ddihareb ymysg y cenhedloedd, yn rhai i ysgwyd pen arnynt ymysg y bobloedd.
44:14 Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people.

44:15 Fy ngwarthrudd sydd beunydd ger fy mron, a chywilydd fy wyneb am todd:
44:15 My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,

44:16 Gan lais y gwarthruddwr ar cablwr; oherwydd y gelyn ar ymddialwr.
44:16 For the voice of him that reproacheth and blasphemeth; by reason of the enemy and avenger.

44:17 Hyn oll a ddaeth arnom; eto nith anghofiasom di, ac ni buom anffyddlon yn dy gyfamod.
44:17 All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant.

44:18 Ni throdd ein calon yn ei hl, ac nid aeth ein cerddediad allan oth lwybr di;
44:18 Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way;

44:19 Er i ti ein curo yn nhrigfa dreigiau, a rhoi drosom chysgod angau.
44:19 Though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death.

44:20 Os anghofiasom enw ein DUW, neu estyn ein dwylo at dduw dieithr:
44:20 If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange god;

44:21 Oni chwilia DUW hyn allan? canys efe a ŵyr ddirgeloedd y galon.
44:21 Shall not God search this out? for he knoweth the secrets of the heart.

44:22 Ie, er dy fwyn di yn lleddir beunydd; cyfrifir ni fel defaid iw lladd.
44:22 Yea, for thy sake are we killed all the day long; we are counted as sheep for the slaughter.

44:23 Deffro, paham y cysgi, O ARGLWYDD? cyfod, na fwrw ni ymaith yn dragywydd.
44:23 Awake, why sleepest thou, O Lord? arise, cast us not off for ever.

44:24 Paham y cuddi dy wyneb? ac yr anghofi ein cystudd an gorthrymder?
44:24 Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression?

44:25 Canys gostyngwyd ein henaid ir llwch: glynodd ein bol wrth y ddaear.
44:25 For our soul is bowed down to the dust: our belly cleaveth unto the earth.

44:26 Cyfod yn gynhorthwy i ni, a gwared ni er mwyn dy drugaredd.
44:26 Arise for our help, and redeem us for thy mercies sake.

SALM 45
45:1 Ir Pencerdd ar Sosannim, i feibion Cora, Maschil, Cn cariadau. Traetha fy nghalon beth da: dywedyd yr ydwyf y pethau a wneuthum ir brenin: fy nhafod sydd bin ysgrifennydd buan.
45:1 To the chief Musician upon Shoshannim, for the sons of Korah, Maschil, A Song of loves. My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue is the pen of a ready writer.

45:2 Tecach ydwyt na meibion dynion: tywalltwyd gras ar dy wefusau: oherwydd hynny yth fendithiodd DUW yn dragywydd.
45:2 Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever.

45:3 Gwregysa dy gleddyf ar dy glun, O Gadarn, ath ogoniant ath harddwch.
45:3 Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.

45:4 Ac yn dy harddwch marchoga yn llwyddiannus, oherwydd gwirionedd, a lledneisrwydd, ath ddeheulaw a ddysg i ti bethau ofnadwy.
45:4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness; and thy right hand shall teach thee terrible things.

45:5 Pobl a syrthiant danat; oherwydd dy saethau llymion yn glynu yng nghalon gelynion y Brenin.
45:5 Thine arrows are sharp in the heart of the kings enemies; whereby the people fall under thee.

45:6 Dy orsedd di, O DDUW, sydd byth ac yn dragywydd: teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen dy frenhiniaeth di.
45:6 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre.

45:7 Ceraist gyfiawnder, a chaseaist ddrygioni: am hynny yth eneiniodd DUW, sef dy DDUW di, ag olew llawenydd yn fwy nath gyfeillion.
45:7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

45:8 Arogl myrr, aloes, a chasia, sydd ar dy holl wisgoedd: allan or palasau ifori, r rhai yth lawenhasant.
45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.

45:9 Merched brenhinoedd oedd ymhlith dy bendefigesau: safai y frenhines ar dy ddeheulaw mewn aur coeth o Offir.
45:9 Kings daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir.

45:10 Gwrando, ferch, a gwl, a gostwng dy glust; ac anghofia dy bobl dy hun, a thŷ dy dad.
45:10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy fathers house;

45:11 Ar Brenin a chwennych dy degwch; canys efe yw dy Ir di; ymostwng dithau iddo ef.
45:11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.

45:12 Merch Tyrus hefyd fydd yno ag anrheg; a chyfoethogion y bobl a ymbiliant th wyneb.
45:12 And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall entreat thy favour.

45:13 Merch y Brenin sydd oll yn ogoneddus o fewn: gemwaith aur yw ei gwisg hi.
45:13 The kings daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.

45:14 Mewn gwaith edau a nodwydd y dygir hi at y Brenin: y morynion y rhai a ddeuant, ar ei hl, yn gyfeillesau iddi, a ddygir atat ti.
45:14 She shall be brought unto the king in raiment of needlework: the virgins her companions that follow her shall be brought unto thee.

45:15 Mewn llawenydd a gorfoledd y dygir hwynt: deuant i lys y Brenin.
45:15 With gladness and rejoicing shall they be brought: they shall enter into the kings palace.

45:16 Dy feibion fydd yn lle dy dadau, y rhai a wnei yn dywysogion yn yr holl dir.
45:16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth.

45:17 Paraf gofio dy enw ym mhob cenhedlaeth ac oes: am hynny y bobl ath folianniant byth ac yn dragywydd.
45:17 I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever.

SALM 46
46:1 Ir Pencerdd o feibion Cora, Cn ar Alamoth. Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder.
46:1 To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

46:2 Am hynny nid ofnwn pe symudai y ddaear, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y mr.
46:2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;

46:3 Er rhuo a therfysgu oi ddyfroedd, er crynu or mynyddoedd gan ei ymchwydd ef. Sela.
46:3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.

46:4 Y mae afon, ai ffrydiau a lawenhnt ddinas DUW; cysegr preswylfeydd y Goruchaf.
46:4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.

46:5 DUW sydd yn ei chanol; nid ysgog hi: DUW ai cynorthwya yn fore iawn.
46:5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.

46:6 Y cenhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant: efe a roddes ei lef, toddodd y ddaear.
46:6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.

46:7 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; y mae DUW Jacob yn amddiffynfa i ni. Sela.
46:7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

46:8 Deuwch, gwelwch weithredoedd yr ARGLWYDD; pa anghyfanhedd-dra a wnaeth efe ar y ddaear.
46:8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.

46:9 Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddaear; efe a ddryllia y bwa, ac a dyr y waywffon, efe a lysg y cerbydau thn.
46:9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.

46:10 Peidiwch, a gwybyddwch mai myfi sydd DDUW: dyrchefir fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefir fi ar y ddaear.
46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

46:11 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; amddiffynfa i ni yw DUW Jacob. Sela.
46:11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

SALM 47
47:1 Ir Pencerdd, Salm i feibion Cora. Yr holl bobl, curwch ddwylo; llafargenwch i DDUW llef gorfoledd.
47:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.

47:2 Canys yr ARGLWYDD goruchaf sydd ofnadwy; Brenin mawr ar yr holl ddaear.
47:2 For the LORD most high is terrible; he is a great King over all the earth.

47:3 Efe a ddwg y bobl danom ni, ar cenhedloedd dan ein traed.
47:3 He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.

47:4 Efe a ddethol ein hetifeddiaeth i ni, ardderchowgrwydd Jacob, yr hwn a hoffodd efe. Sela.
47:4 He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah.

47:5 Dyrchafodd DUW llawen floedd, yr ARGLWYDD sain utgorn.
47:5 God is gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.

47:6 Cenwch fawl i DDUW, Cenwch: cenwch fawl in Brenin, cenwch.
47:6 Sing praises to God, sing praises: sing praises unto our King, sing praises.

47:7 Canys Brenin yr holl ddaear yw DUW: cenwch fawl yn ddeallus.
47:7 For God is the King of all the earth: sing ye praises with understanding.

47:8 DUW sydd yn teyrnasu ar y cenhedloedd: eistedd y mae DUW ar orseddfainc ei sancteiddrwydd.
47:8 God reigneth over the heathen: God sitteth upon the throne of his holiness.

47:9 Pendefigion y bobl a ymgasglasant ynghyd, sef pobl DUW Abraham - canys tarianau y ddaear ydynt eiddo DUW, dirfawr y dyrchafwyd ef.
47:9 The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham: for the shields of the earth belong unto God: he is greatly exalted.

SALM 48
48:1 Cn a Salm i feibion Cora. Mawr yw yr ARGLWYDD, a thra moliannus, yn ninas ein DUW yn ei fynydd sanctaidd.
48:1 A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.

48:2 Tegwch bro, llawenydd yr holl ddaear, yw mynydd Seion, yn ystlysau y gogledd, dinas y Brenin mawr.
48:2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.

48:3 DUW yn ei phalasau a adwaenir yn amddiffynfa.
48:3 God is known in her palaces for a refuge.

48:4 Canys, wele, y brenhinoedd a ymgynullasant, aethant heibio ynghyd.
48:4 For, lo, the kings were assembled, they passed by together.

48:5 Hwy a welsant, felly y rhyfeddasant; brawychasant, ac aethant ymaith ar ffrwst.
48:5 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away.

48:6 Dychryn a ddaeth arnynt yno, a dolur, megis gwraig yn esgor.
48:6 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail.

48:7 gwynt y dwyrain y drylli longau y mr.
48:7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.

48:8 Megis y clywsom, felly y gwelsom yn ninas ARGLWYDD y lluoedd, yn ninas ein DUW ni: DUW ai sicrha hi yn dragywydd. Sela.
48:8 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah.

48:9 Meddyliasom, O DDUW, am dy drugaredd yng nghanol dy deml.
48:9 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple.

48:10 Megis y mae dy enw, O DDUW, felly y mae dy fawl hyd eithafoedd y tir: cyfiawn o gyfiawnder yw dy ddeheulaw.
48:10 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness.

48:11 Llawenyched mynydd Seion, ac ymhyfryded merched Jwda, oherwydd dy farnedigaethau.
48:11 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments.

48:12 Amgylchwch Seion, ac ewch oi hamgylch hi; rhifwch ei thyrau hi.
48:12 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.

48:13 Ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch ar ei phalasau; fel y mynegoch ir oes a ddelo ar l.
48:13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.

48:14 Canys y DUW hwn yw ein DUW ni byth ac yn dragywydd: efe an tywys ni hyd angau.
48:14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.

SALM 49
49:1 Ir Pencerdd, Salm i feibion Cora. Clywch hyn, yr holl bobloedd, gwrandewch hyn, holl drigolion y byd;
49:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:

49:2 Yn gystal gwreng a bonheddig, cyfoethog a thlawd ynghyd.
49:2 Both low and high, rich and poor, together.

49:3 Fy ngenau a draetha ddoethineb; a myfyrdod fy nghalon fydd am ddeall.
49:3 My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.

49:4 Gostyngaf fy nghlust at ddihareb; fy nameg a ddatguddiaf gydar delyn.
49:4 I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.

49:5 Paham yr ofnaf yn amser adfyd, pan ym hamgylchyno anwiredd fy sodlau?
49:5 Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?

49:6 Rhai a ymddiriedant yn eu golud, ac a ymffrostiant yn lluosowgrwydd eu cyfoeth.
49:6 They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

49:7 Gan waredu ni wared neb ei frawd, ac ni all efe roddi iawn drosto i DDUW:
49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

49:8 (Canys gwerthfawr yw pryniad eu henaid, a hynny a baid byth:)
49:8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)

49:9 Fel y byddo efe byw byth, ac na welo lygredigaeth.
49:9 That he should still live for ever, and not see corruption.

49:10 Canys efe a wl fod y doethion yn yr un ffunud y derfydd am ffl ac ynfyd, gadawant eu golud i eraill.
49:10 For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.

49:11 Eu meddwl yw, y pery eu tai yn dragywydd, au trigfeydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: enwant eu tiroedd ar eu henwau eu hunain.
49:11 Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.

49:12 Er hynny dyn mewn anrhydedd, nid erys: tebyg yw i anifeiliaid a ddifethir.
49:12 Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.

49:13 Eu ffordd yma yw eu hynfydrwydd: eto eu hiliogaeth ydynt fodlon iw hymadrodd. Sela.
49:13 This their way is their folly: yet their posterity approve their sayings. Selah.

49:14 Fel defaid y gosodir hwynt yn uffern; angau a ymborth arnynt; ar rhai a lywodraetha arnynt y bore; au tegwch a dderfydd yn y bedd, ou cartref.
49:14 Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.

49:15 Eto DUW a wared fy enaid i o feddiant uffern: canys efe am derbyn i. Sela.
49:15 But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Selah.

49:16 Nac ofna pan gyfoethogo un, pan ychwanego gogoniant ei dŷ ef:
49:16 Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;

49:17 Canys wrth farw ni ddwg efe ddim ymaith, ac ni ddisgyn ei ogoniant ar ei l ef.
49:17 For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.

49:18 Er iddo yn ei fywyd fendithio ei enaid: canmolant dithau, o byddi da wrthyt dy hun.
49:18 Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.

49:19 Efe a at genhedlaeth ei dadau, ac ni welant oleuni byth.
49:19 He shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.

49:20 Dyn mewn anrhydedd, ac heb ddeall, sydd gyffelyb i anifeiliaid a ddifethir.
49:20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish.

1830 Salmau 50-99 / Psalms 50-99

 

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Werr m ai? Y rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait