THIS PAGE IS IN ENGLISH

1831 Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysegr-Ln yn yr iaith Gymraeg. La Bblia en galls. Dh Bibl in Welsh. The Bible in Welsh.

 

..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/sion_prys_003_beibl_salmau_03_1831ke.htm

Y Beibl Cysegr-ln :
(19) Y Salmau
Rhan 3 Salmau 100-150

The Holy Bible:
(19) The Psalms
Part 3 Psalms 100-150


1278 Yn Gymreg yn unig

 

 

SALM 100
100:1 Salm o foliant. Cenwch yn llafar ir ARGLWYDD, yr holl ddaear.
100:1 A Psalm of praise. Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands.

100:2 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn llawenydd: deuwch oi flaen ef chn.
100:2 Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing.

100:3 Gwybyddwch mai yr ARGLWYDD sydd DDUW: efe an gwnaeth, ac nid ni ein hunain: ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa.
100:3 Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

100:4 Ewch i mewn iw byrth ef diolch, ac iw gynteddau mawl: diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw.
100:4 Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.

100:5 Canys da yw yr ARGLWYDD: ei drugaredd sydd yn dragywydd; ai wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
100:5 For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.

SALM 101
101:1 Salm Dafydd. Canaf am drugaredd a barn: i ti, O ARGLWYDD, y canaf.
101:1 A Psalm of David. I will sing of mercy and judgment: unto thee, O LORD, will I sing.

101:2 Byddaf ddeallus mewn ffordd berffaith. Pa bryd y deui ataf? rhodiaf mewn perffeithrwydd fy nghalon o fewn fy nhŷ.
101:2 I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.

101:3 Ni osodaf ddim anwir o flaen fy llygaid: cas gennyf waith y rhai cildynnus; ni lŷn wrthyf fi.
101:3 I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me.

101:4 Calon gyndyn a gilia oddi wrthyf: nid adnabyddaf ddyn drygionus.
101:4 A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person .

101:5 Torraf ymaith yr hwn a enllibio ei gymydog yn ddirgel: yr uchel o olwg, ar balch ei galon, ni allaf ei ddioddef.
101:5 Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer.

101:6 Fy llygaid fydd ar ffyddloniaid y tir, fel y trigont gyda mi: yr hwn a rodio mewn ffordd berffaith, hwnnw am gwasanaetha i.
101:6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me.

101:7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr un a wnelo dwyll: ni thrig yn fy ngolwg yr un a ddywedo gelwydd.
101:7 He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight.

101:8 Yn fore y torraf ymaith holl annuwiolion y tir, i ddiwreiddio holl weithredwyr anwiredd o ddinas yr ARGLWYDD.
101:8 I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the LORD.

SALM 102
102:1 Gweddir cystuddiedig, pan fyddo mewn blinder, ac yn tywallt ei gŵyn gerbron yr ARGLWYDD. ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a deled fy llef atat.
102:1 A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.

102:2 Na chudd dy wyneb oddi wrthyf yn nydd fy nghyfyngder, gostwng dy glust ataf: yn y dydd y galwyf, brysia, gwrando fi.
102:2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily.

102:3 Canys fy nyddiau a ddarfuant fel mwg, am hesgyrn a boethasant fel aelwyd.
102:3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.

102:4 Fy nghalon a drawyd, ac a wywodd fel llysieuyn; fel yr anghofiais fy mara.
102:4 My heart is smitten, and withered like grass; so that I forget to eat my bread.

102:5 Gan lais fy nhuchan y glynodd fy esgyrn wrth fy nghnawd.
102:5 By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin.

102:6 Tebyg wyf i belican yr anialwch: ydwyf fel tylluan y diffeithwch.
102:6 I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert.

102:7 Gwyliais, ac ydwyf fel aderyn y to, unig ar ben y tŷ.
102:7 I watch, and am as a sparrow alone upon the house top.

102:8 Fy ngelynion am gwaradwyddant beunydd: y rhai a ynfydant wrthyf, a dyngasant yn fy erbyn.
102:8 Mine enemies reproach me all the day; and they that are mad against me are sworn against me.

102:9 Canys bwyteais ludw fel bara, a chymysgais fy niod ag wylofain;
102:9 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping,

102:10 Oherwydd dy lid di ath ddigofaint: canys codaist fi i fyny, a theflaist fi i lawr.
102:10 Because of thine indignation and thy wrath: for thou hast lifted me up, and cast me down.

102:11 Fy nyddiau sydd fel cysgod yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais.
102:11 My days are like a shadow that declineth; and I am withered like grass.

102:12 Tithau, ARGLWYDD, a barhei ya dragwyddol, ath gofradwriaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
102:12 But thou, O LORD, shalt endure for ever; and thy remembrance unto all generations.

102:13 Ti a gyfodi, ac a drugarhei wrth Seion: canys yr amser i drugarhau wrthi, ie, yr amser nodedig, a ddaeth.
102:13 Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come.

102:14 Oblegid y mae dy weision yn hoffi ei meini, ac yn tosturio wrth ei llwch hi.
102:14 For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof.

102:15 Felly y cenhedloedd a ofnant enw yr ARGLWYDD, a holl frenhinoedd y ddaear dy ogonoiant.
102:15 So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory.

102:16 Pan adeilado yr ARGLWYDD Seion, y gwelir ef yn ei ogoniant.
102:16 When the LORD shall build up Zion, he shall appear in his glory.

102:17 Efe a edrych at weddi y gwael, ac ni ddiystyrodd eu dymuniad.
102:17 He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.

102:18 Hyn a ysgrifennir ir genhedlaeth a ddl: ar bobl a grir a foliannant yr ARGLWYDD.
102:18 This shall be written for the generation to come: and the people which shall be created shall praise the LORD.

102:19 Canys efe a edrychodd o uchelder ei gysegr: yr ARGLWYDD a edrychodd or nefoedd ar y ddaear;
102:19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth;

102:20 I wrando uchenaid y carcharorion; ac i ryddhau plant angau;
102:20 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death;

102:21 I fynegi enw yr ARGLWYDD yn Seion, ai foliant yn Jerwsalem:
102:21 To declare the name of the LORD in Zion, and his praise in Jerusalem;

102:22 Pan gasgler y bobl ynghyd, ar teyrnasoedd i wasanaethu yr ARGLWYDD.
102:22 When the people are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.

102:23 Gostyngodd efe fy nerth ar y ffordd; byrhaodd fy nyddiau.
102:23 He weakened my strength in the way; he shortened my days.

102:24 Dywedais, Fy NUW, na chymer fi ymaith yng nghanol, fy nyddiau: dy flynyddoedd di sydd yn oes oesoedd.
102:24 I said, O my God, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations.

102:25 Yn y dechreuad y seiliaist y ddaear; ar nefoedd ydynt waith dy ddwylo.
102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

102:26 Hwy a ddarfyddant, a thi a barhei: ie, hwy oll a heneiddiant fel dilledyn; fel gwisg y newidi hwynt, a hwy a newidir.
102:26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:

102:27 Tithau yr un ydwyt, ath flynyddoedd ni ddarfyddant.
102:27 But thou art the same, and thy years shall have no end.

102:28 Plant dy weision a barhnt, au had a sicrheir ger dy fron di.
102:28 The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee.


SALM 103
103:1 Salm Dafydd. Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; a chwbl sydd ynof, ei enw sanctaidd ef.
103:1 A Psalm of David. Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

103:2 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; ac nac anghofia ei holl ddoniau ef:
103:2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:

103:3 Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau; yr hwn sydd yn iachu dy holl lesgedd:
103:3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

103:4 Yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw: yr hwn sydd yn dy goroni thrugaredd ac thosturi:
103:4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

103:5 Yr hwn sydd yn diwallu dy enau daioni; fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel yr eryr.
103:5 Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagles.

103:6 Yr ARGLWYDD sydd: yn gwneuthur cyfiawnder a barn ir rhai gorthrymedig oll.
103:6 The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

103:77 Hysbysodd ei ffyrdd i Moses; ei weithredoedd i feibion Israel.
103:7 He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.

103:8 Trugarog a graslon yw yr ARGLWYDD; hwyrfrydig ei lid, a mawr o drugarowgrwydd.
103:8 The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

103:9 Nid byth yr ymryson efe: ac nid byth y ceidw efe ei ddigofaint.
103:9 He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.

103:10 Nid yn l ein pechodau y gwnaeth efe a ni; ac nid yn l ein hanwireddau y talodd efe ini.
103:10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

103:11 Canys cyfuwch ag yw y nefoedd uwchlaw y ddaear, y rhagorodd e drugaredd ef ar y rhai ai hofnant ef.
103:11 For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

103:12 Cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd efe ei camweddau oddi wrthym.
103:12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

103:13 Fel y tosturia tad wrth ei blant, felly y tosturia yr ARGLWYDD wrth y rhai ai hofnant ef.
103:13 Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.

103:14 Canys efe a edwyn ein defnydd ni: cofia mai llwch ydym.
103:14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.

103:15 Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn: megis blodeuyn y maes, felly y blodeua efe.
103:15 As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

103:16 Canys y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono; ai le nid edwyn ddim ohono ef mwy.
103:16 For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

103:17 Ond trugaredd yr ARGLWYDD sydd o drawyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ar y rhai ai hofnant ef; ai gyfiawnder i blant eu plant;
103:17 But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto childrens children;

103:18 Ir sawl a gadwant ei gyfamod ef, ac a gofiant ei orchmynion iw gwneuthur.
103:18 To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

103:19 Yr ARGLWYDD a baratdd ei orseddfa yn y nefoedd: ai frenhiniaeth ef sydd yn draethu ar bob peth.
103:19 The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

103:20 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei angylion ef, cedyrn o nerth, yn gwneuthur ei air ef, gan wrando ar leferydd ei air ef.
103:20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

103:21 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl luoedd e; ei holl weision yn gwneuthur ei ewyllys ef.
103:21 Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

103:22 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl weithredoedd ef, ym mhob man oi lywodraeth: fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD.
103:22 Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.


SALM 104
104:1 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD. O ARGLWYDD fy NUW, tra mawr ydwyt; gwisgaist ogoniant a harddwch.
104:1 Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.

104:2 Yr hwn wyt yn gwisgo goleuni fel dilledyn: ac yn taenu y nefoedd fel llen.
104:2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:

104:3 Yr hwn sydd yn gosod tulathau ei ystafelloedd yn y dyfroedd; yn gwneuthur y cymylau yn gerbyd iddo; ac yn rhodio ar adenydd y gwynt.
104:3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind:

104:4 Yr hwn sydd yn gwneuthur ei genhadon yn ysbrydion; ai weinidogion yn dn fflamllyd.
104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire:

104:5 Yr hwn a seiliodd y ddaear ar ei symudo byth yn dragywydd.
104:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.

104:6 Toaist hi r gorddyfnder, megis gwisg: y dyfroedd a safent goruwch y mynyddoedd.
104:6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains.

104:7 Gan dy gerydd di y ffoesant: rhag sŵn dy daran y prysurasant ymaith.
104:7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away.

104:8 Gan y mynyddoedd yr ymgodant: ar hyd y dyffrynnoedd y disgynnaist, ir lle a seiliaist iddynt.
104:8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them.

104:9 Gosodaist derfyn, fel nad elont drosodd; fel na ddychwelont i orchuddio y ddaear.
104:9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth.

104:10 Yr hwn a yrr y ffynhonnau ir dyffrynnoedd, y rhai a gerddant rhwng y bryniau.
104:10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills.

104:11 Diodant holl fwystfilod y maes: yr asynnod gwylltion a dorrant eu syched.
104:11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst.

104:12 Adar y nefoedd a drigant gerllaw iddynt, y rhai a leisiant oddi rhwng y cangau.
104:12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches.

104:13 Y mae efe yn dyfrhau y bryniau oi ystafelloedd: y ddaear a ddigonir o ffrwyth dy weithredoedd.
104:13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works.

104:14 Y mae yn peri ir gwellt dyfu ir anifeiliaid, a llysiau i wasanaeth dyn: fel y dyco fara allan or ddaear;
104:14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;

104:15 A gwin, yr hwn a lawenycha galon dyn; ac olew, i beri iw wyneb ddisgleirio: a bara, yr hwn a gynnal galon dyn.
104:15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth mans heart.

104:16 Prennau yr ARGLWYDD sydd lawn sugn: cedrwydd Libanus, y rhai a blannodd efe;
104:16 The trees of the LORD are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted;

104:17 Lle y nytha yr adar: y ffynidwydd yw tŷ y ciconia.
104:17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house.

104:18 Y mynyddoedd uchel sydd noddfa ir geifr; ar creigiau ir cwningod.
104:18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies.

104:19 Efe a wnaeth y lleuad i amserau nodedig: yr haul a edwyn ei fachludiad.
104:19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down.

104:20 Gwnei dywyllwch, a nos fydd: ynddi yr ymlusga pob bwystfil coed.
104:20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth .

104:21 Y cenawon llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a geisiant eu bwyd gan DDUW.
104:21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God.

104:22 Pan godo haul, ymgasglant, a gorweddant yn eu llochesau.
104:22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens.

104:23 Dyn a allan iw waith, ac iw orchwyl hyd yr hwyr.
104:23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening.

104:24 Mor lluosog yw dy weithredoedd, O ARGLWYDD! gwnaethost hwynt oll mewn doethineb: llawn yw y ddaear oth gyfoeth.
104:24 O LORD, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

104:25 Felly y mae y mr mawr, llydan: yno y mae ymlusgiaid heb rifedi, bwystfilod bychain a mawrion.
104:25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts.

104:26 Yno yr y llongau: yno y mae y lefiathan, yr hwn a luniaist i chwarae ynddo.
104:26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein.

104:27 Y rhai hyn oll a ddisgwyliant wrthyt; am roddi iddynt eu bwyd yn ei bryd.
104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season.

104:28 A roddech iddynt, a gasglant: agori dy law, a diwellir hwynt daioni.
104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good.

104:29 Ti a guddi dy wyneb, hwythau a drallodir: dygi ymaith eu hanadl, a threngant, a dychwelant iw llwch.
104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust.

104:30 Pan ollyngych dy ysbryd, y creir hwynt; ac yr adnewyddi wyneb y ddaear.
104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

104:31 Gogoniant yr ARGLWYDD fydd yn dragywydd: yr ARGLWYDD a lawenycha yn ei weithredoedd.
104:31 The glory of the LORD shall endure for ever: the LORD shall rejoice in his works.

104:32 Efe a edrych ar y ddaear, a hi a gryna: efe a gyffwrdd r mynyddoedd, a hwy a fygant.
104:32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke.

104:33 Canaf ir ARGLWYDD tra fyddwyf fyw: canaf im DUW tra fyddwyf.
104:33 I will sing unto the LORD as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being.

104:34 Bydd melys fy myfyrdod amdano: mi a lawenychaf yn yr ARGLWYDD.
104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD.

104:35 Darfydded y pechaduriaid or tir, na fydded yr annuwiolion mwy. Fy enaid, bendithia di yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD.
104:35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD.

SALM 105
105:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; gelwch ar ei enw: mynegwch ei weithredoedd ymysg y bobloedd.
105:1 O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people.

105:2 Cenwch iddo, canmolwch ef: ymddiddenwch am ei holl ryfeddodau ef.
105:2 Sing unto him, sing Psalm unto him: talk ye of all his wondrous works.

105:3 Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd: llawenyched calon y rhai a geisiant yr ARGLWYDD.
105:3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.

105:4 Ceisiwch yr ARGLWYDD ai nerth: ceisiwch ei wyneb ef bob amser.
105:4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.

105:5 Cofiwch ei ryfeddodau y rhai a wnaeth efe; ei wyrthiau, a barnedigaethau ei enau;
105:5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth;

105:6 Chwi had Abraham ei was ef, chwi feibion Jacob ei etholedigion.
105:6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen.

105:7 Efe yw yr ARGLWYDD ein DUW ni: ei farnedigaethau ef sydd trwy yr holl ddaear.
105:7 He is the LORD our God: his judgments are in all the earth.

105:8 Cofiodd ei gyfamod byth, y gair a orchmynnodd efe i fil o genedlaethau:
105:8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations.

105:9 Yr hyn a amododd efe ag Abraham, ai lw i Isaac;
105:9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac;

105:10 Ar hyn a osododd efe yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel;
105:10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:

105:11 Gan ddywedyd, i ti y rhoddaf dir Canaan, rhandir eich etifeddiaeth.
105:11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:

105:12 Pan oeddynt ychydig o rifedi, ie, ychydig, a dieithriaid ynddi:
105:12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it.

105:13 Pan rodient o genhedlaeth i genhedlaeth, or naill deyrnas at bobl arall:
105:13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people;

105:14 Ni adawodd i neb eu gorthrymu; ie, ceryddodd frenhinoedd ou plegid;
105:14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes;

105:15 Gan ddywedyd, Na chyffyrddwch m rhai eneiniog, ac na ddrygwch fy mhroffwydi.
105:15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.

105:16 Galwodd hefyd am newyn ar y tir a dinistriodd holl gynhaliaeth bara.
105:16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread.

105:17 Anfonodd ŵr ou blaen hwynt, Joseff, yr hwn a werthwyd yn was.
105:17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant:

105:18 Cystuddiasant ei draed ef mewn gefyn: ei enaid a aeth mewn heyrn:
105:18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron:

105:19 Hyd yr amser y daeth ei air ef: gair yr ARGLWYDD ai profodd ef.
105:19 Until the time that his word came: the word of the LORD tried him.

105:20 Y brenin a anfonodd, ac ai gollyngodd ef; llywodraethwr y bobl, ac a rhyddhaodd ef.
105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free.

105:21 Gosododd ef yn arglwydd ar ei dŷ, ac yn llywydd ar ei holl gyfoeth:
105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance:

105:22 I rwymo ei dywysogion ef wrth ei ewyllys; ac i ddysgu doethhineb iw henuriaid ef.
105:22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom.

105:23 Aeth Israel hefyd ir Aifft; a Jacob a ymdeithiodd yn nhir Ham.
105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.

105:24 Ac efe a gynyddodd ei bobl yn ddirfawr; ac au gwnaeth yn gryfach nau gwrthwynebwyr.
105:24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies.

105:25 Trodd eu calon hwynt i gasu ei bobl ef, i wneuthur yn ddichellgar i weision.
105:25 He turned their heart to hate his people, to deal subtly with his servants.

105:26 Efe a anfonodd Moses ei was; a Aaron, yr hwn a ddewisasai.
105:26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen.

105:27 Hwy a ddangosasant ei arwyddion ef yn eu plith hwynt, a rhyfeddodau yn nhir Ham.
105:27 They showed his signs among them, and wonders in the land of Ham.

105:28 Efe a anfonodd dywyllwch, ac a dywyllodd: ac nid anufuddhasant hwy ei air ef.
105:28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word.

105:29 Efe a drodd eu dyfroedd yn waed, ac a laddodd eu pysgod.
105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish.

105:30 Eu tir a heigiodd lyffaint yn ystafelloedd eu brenhinoedd.
105:30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings.

105:31 Efe a ddywedodd, a daeth cymysgbla, a llau yn eu holl fro hwynt.
105:31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts.

105:32 Efe a wnaeth eu glaw hwynt yn genllysg, ac yn fflamau tn yn eu tir.
105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.

105:33 Trawodd hefyd eu gwinwydd, au ffigyswydd; ac a ddrylliodd goed eu gwlad hwynt.
105:33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts.

105:34 Efe a ddywedodd, a daeth y locustiaid, ar lindys, yn aneirif;
105:34 He spake, and the locusts came, and caterpillars, and that without number,

105:35 Y rhai a fwytasant yr holl laswellt yn eu tir hwynt, ac a ddifasant ffrwyth eu daear hwynt.
105:35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground.

105:36 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn eu tir hwynt, blaenffrwyth eu holl nerth hwynt.
105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.

105:37 Ac au dug hwynt allan ag arian ac aur; ac heb un llesg yn eu llwythau.
105:37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes.

105:38 Llawenychodd yr Aifft pan aethant allan: canys syrthiasai eu harswyd arnynt hwy.
105:38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them.

105:39 Efe a daenodd gwmwl yn do, a thn i oleuo liw nos.
105:39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night.

105:40 Gofynasant, ac efe a ddug soffleir; ac au diwallodd bara nefol.
105:40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven.

105:41 Efe a holltodd y graig, ar dyfroedd a ddylifodd; cerddasant ar hyd lleoedd sychion yn afonydd.
105:41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river.

105:42 Canys efe a gofiodd ei air sanctaidd, ac Abraham ei was.
105:42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant.

105:43 Ac a ddug ei bobl allan mewn llawenydd; ei etholedigion mewn gorfoledd.
105:43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness:

105:44 Ac a roddes iddynt diroedd y cenhedloedd: a meddianasant lafur y bobloedd.
105:44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people;

105:45 Fel y cadwent ei ddeddfau ef, ac y cyhalient ei gyfreithiau. Molwch yr ARGLWYDD.
105:45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the LORD.

SALM 106
106:1 Molwch yr ARGLWYDD. Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.
106:1 Praise ye the LORD. O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

106:2 Pwy a draetha nerthoedd yr ARGLWYDD? ac a fynega ei holl fawl ef?
106:2 Who can utter the mighty acts of the LORD? who can show forth all his praise?

106:3 Gwyn eu byd a gadwant farn, ar hwn wnl gyfiawnder bob amser.
106:3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times.

106:4 Cofia fi, ARGLWYDD, yn l dy raslonrwydd ith bobl; ymwel mi th iachawdwriaeth.
106:4 Remember me, O LORD, with the favour that thou bearest unto thy people: O visit me with thy salvation;

106:5 Fel y gwelwyf ddaioni dy etholedigion, fel y llawenychwyf yn llawenydd dy genedl di, fel y gorfoleddwyf gydath etifeddiaeth.
106:5 That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.

106:6 Pechasom gydan tadau; gwnaethom gamwedd, anwireddus fuom.
106:6 We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly.

106:7 Ein tadau ni ddeallasant dy ryfeddodau yn yr Aifft, ni chofiasant luosowgrwydd dy drugareddau; eithr gwrthryfelgar fuont wrth y mr, sef y mr coch.
106:7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even at the Red sea.

106:8 Eto efe au hachubodd hwynt er mwyn ei enw, i beri adnabod ei gadernid.
106:8 Nevertheless he saved them for his names sake, that he might make his mighty power to be known.

106:9 Ac a geryddodd y mr coch, fel y sychodd efe: a thywysodd hwynt trwyr dyfnder, megis trwyr anialwch.
106:9 He rebuked the Red sea also, and it was dried up: so he led them through the depths, as through the wilderness.

106:10 Achubodd hwynt hefyd o law eu digasog; ac au gwaredodd o law y gelyn.
106:10 And he saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy.

106:11 Ar dyfroedd a doesant eu gwrthwynebwyr; ni adawyd un ohonynt.
106:11 And the waters covered their enemies: there was not one of them left.

106:12 Yna y credasant ei eiriau ef; canasant ei fawl ef.
106:12 Then believed they his words; they sang his praise.

106:13 Yn y fan yr anghofiasant ei weithredoedd ef; ni ddisgwyliasant am ei gyngor ef.
106:13 They soon forgat his works; they waited not for his counsel:

106:14 Eithr blysiasant yn ddirfawr yn yr anialwch; a themtiasant DDUW yn y diffeithwch.
106:14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert.

106:15 Ac efe a roddes eu dymuniad iddynt; eithr efe a anfonodd gulni iw henaid.
106:15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul.

106:16 Cenfigenasant hefyd wrth Moses yn y gwersyll, ac wrth Aaron sant yr ARGLWYDD.
106:16 They envied Moses also in the camp, and Aaron the saint of the LORD.

106:17 Y ddaear a agorodd, ac a lyncodd Dathan, ac a orchuddiodd gynulleidfa Abiram.
106:17 The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram.

106:18 Cyneuodd tn hefyd yn eu cynulleidfa hwynt: fflam a losgodd y rhai annuwiol.
106:18 And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.

106:19 Llo a wnaethant yn Horeb; ac ymgrymasant ir ddelw dawdd.
106:19 They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image.

106:20 Felly y troesant eu gogoniant i lun eidion yn pori glaswellt.
106:20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass.

106:21 Anghofiasant DDUW eu Hachubwr, yr hwn a wnaethai bethau mawrion yn yr Aifft;
106:21 They forgat God their saviour, which had done great things in Egypt;

106:22 Pethau rhyfedd yn nhir Ham; pethau ofnadwy wrth y mr coch.
106:22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red sea.

106:23 Am hynny y dywedodd y dinistriai efe hwynt, oni buasai i Moses ei etholedig sefyll ar yr adwy oi flaen ef; i droi ymaith ei lidiowgrwydd ef, rhag eu dinistrio.
106:23 Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy them .

106:24 Diystyrasant hefyd y tir dymunol, ni chredasant ei air ef:
106:24 Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word:

106:25 Ond grwgnachasant yn eu pebyll;, ac ni wrandawsant ar lais yr ARGLWYDD,
106:25 But murmured in their tents, and hearkened not unto the voice of the LORD.

106:26 Yna y dyrchafodd efe ei law yn eu herbyn hwynt, iw cwympo yn yr anialwch;
106:26 Therefore he lifted up his hand against them, to overthrow them in the wilderness:

106:27 Ac i gwympo eu had ymysg y cenhedloedd; ac iw gwasgaru yn y tiroedd.
106:27 To overthrow their seed also among the nations, and to scatter them in the lands.

106:28 Ymgysylltasant hefyd Baal-Peor, a bwytasant ebyrth y meirw.
106:28 They joined themselves also unto Baalpeor, and ate the sacrifices of the dead.

106:29 Felly y digiasant ef u dychmygion eu hun; ac y trawodd pla yn eu mysg hwy.
106:29 Thus they provoked him to anger with their inventions: and the plague brake in upon them.

106:30 Yna y safodd Phinees, ac a iawn farnodd: ar pla a ataliwyd.
106:30 Then stood up Phinehas, and executed judgment: and so the plague was stayed.

106:31 A chyfrifwyd hyn iddo, yn gyfiawnder, o genhedlaeth i genhedlaeth byth.
106:31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore.

106:32 Llidiasant ef hefyd wrth ddyfroedd y gynnen; fel y bu ddrwg i Moses ou plegid hwynt:
106:32 They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes:

106:33 Oherwydd cythruddo ohonynt ei ysbryd ef, fel y camddywedodd i wefusau.
106:33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.

106:34 Ni ddinistriasant y bobloedd, am y rhai y dywedasai yr ARGLWYDD wrthynt:
106:34 They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded them:

106:35 Eithr ymgymysgasant r cenhedloedd; a dysgasant eu gweithredoedd hwynt:
106:35 But were mingled among the heathen, and learned their works.

106:36 A gwasanaethasant eu delwau hwynt; y rhai a fu yn fagl iddynt.
106:36 And they served their idols: which were a snare unto them.

106:37 Aberthasant hefyd eu meibion au merched i gythreuliaid,
106:37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils,

106:38 Ac a dywallasant waed gwirion, sef gwaed eu meibion au merched, y rhai a aberthasant i ddelwau Canaan: ar tir a halogwyd gwaed.
106:38 And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood.

106:39 Felly yr ymhalogasant yn eu gweithredoedd eu hun, ac y puteiniasant gydau dychmygion.
106:39 Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their own inventions.

106:40 Am hynny y cyneuodd dig yr ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, fel y ffieiddiodd efe ei etifeddiaeth.
106:40 Therefore was the wrath of the LORD kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance.

106:41 Ac efe au rhoddes hwynt yn llaw y cenhedloedd; au caseion a lywodraethasant arnynt.
106:41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated them ruled over them.

106:42 Eu gelynion hefyd au gorthrymasant; a darostyngwyd hwynt dan eu dwylo hwy.
106:42 Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand.

106:43 Llawer gwaith y gwaredodd efe hwynt; hwythau ai digiasant ef u cyngor eu hun, a hwy a wanychwyd am eu hanwiredd.
106:43 Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity.

106:44 Eto efe a edrychodd pan oedd ing arnynt, pan glywodd eu llefain hwynt.
106:44 Nevertheless he regarded their affliction, when he heard their cry:

106:45 Ac efe a gofiodd ei gyfamod hwynt, ac a edifarhaodd yn l lluosowgrwydd ei drugareddau.
106:45 And he remembered for them his covenant, and repented according to the multitude of his mercies.

106:46 Ac a wnaeth iddynt gael trugaredd gan y rhai oll au caethiwai.
106:46 He made them also to be pitied of all those that carried them captives.

106:47 Achub ni, O ARGLWYDD ein DUW, a chynnull ni o blith y cenhedloedd: glodfori dy enw sanctaidd, ac i orfoleddu yn dy foliant.
106:47 Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise.

106:48 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW Israel erioed ac yn dragywydd: a dyweded yr holl bobl, Amen. Molwch yr ARGLWYDD.
106:48 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting: and let all the people say, Amen. Praise ye the LORD.

SALM 107
107:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
107:1 O give thanks unto the LORD, for he is good: for his mercy endureth for ever.

107:2 Felly dyweded gwaredigion yr ARGLWYDD, y rhai a waredodd efe o law y gelyn;
107:2 Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

107:3 Ac a gasglodd efe or tiroedd, or dwyrain, ac or gorllewin, or gogledd, ac or deau.
107:3 And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

107:4 Crwydrasant yn yr anialwch mewn ffordd ddisathr, heb gael dinas i aros ynddi:
107:4 They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

107:5 Yn newynog ac yn sychedig, eu henaid a lewygodd ynddynt.
107:5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

107:6 Yna y llefasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au gwaredodd ou gorthrymderau;
107:6 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

107:7 Ac au tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn, i fyned i ddinas gyfanheddol.
107:7 And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.

107:8 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfeddodau i feibion dynion!
107:8 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:9 Canys efe a ddiwalla yr enaid sychedig, ac a leinw yr enaid newynog daioni.
107:9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

107:10 Y rhai a breswyliant yn y tywyllwch a chysgod angau, yn rhwym mewn cystudd a haearn:
107:10 Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;

107:11 Oherwydd anufuddhau ohonynt eiriau DUW, a dirmygu cyngor y Goruchaf.
107:11 Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:

107:12 Am hynny yntau a ostyngodd eu calon blinder: syrthiasant, ac nid oedd cynorthwywr.
107:12 Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.

107:13 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au hachubodd ou gorthrymderau.
107:13 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he saved them out of their distresses.

107:14 Dug hwynt allan o dywyllwch a chysgod angau; a drylliodd eu rhwymau.
107:14 He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

107:15 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfeddodau i feibion dynion!
107:15 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:16 Canys efe a dorrodd y pyrth pres, ac a ddrylliodd y barrau heyrn.
107:16 For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.

107:17 Ynfydion, oblegid eu camweddau, ac oherwydd eu hanwireddau, a gystuddir.
107:17 Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.

107:18 Eu henaid a ffieiddiai bob bwyd; a daethant hyd byrth angau.
107:18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.

107:19 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au hachubodd ou gorthrymderau.
107:19 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.

107:20 Anfonodd ei air, ac iachaodd hwynt, ac au gwaredodd ou dinistr.
107:20 He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.

107:21 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfeddodau i feibion dynion!
107:21 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:22 Aberthant hefyd aberth moliant; a mynegant ei weithredoedd ef mewn gorfoledd.
107:22 And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.

107:23 Y rhai a ddisgynnant mewn llongau mr, gan wneuthur eu gorchwyl mewn dyfroedd mawrion.
107:23 They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;

107:24 Hwy a welant weithredoedd yr ARGLWYDD, ai ryfeddodau yn y dyfnder.
107:24 These see the works of the LORD, and his wonders in the deep.

107:25 Canys efe a orchymyn, a chyfyd tymhestlwynt, yr hwn a ddyrchafa ei donnau ef.
107:25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.

107:26 Hwy a esgynnant ir nefoedd, disgynnant ir dyfnder: tawdd eu henaid gan flinder.
107:26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.

107:27 Ymdroant, ac ymsymudant fel meddwyn: au holl ddoethineb a ballodd.
107:27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits end.

107:28 Yna y gwaeddant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au dwg allan ou gorthrymderau.
107:28 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.

107:29 Efe a wna yr ystorm yn dawel; ai thonnau a ostegant.
107:29 He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.

107:30 Yna y llawenhnt am eu gostegu; efe au dwg ir porthladd a ddymunent.
107:30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.

107:31 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfedodau i feibion dynion!
107:31 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:32 A dyrchafant ef yng nghynulleidfa y bobl, a moliannant ef yn eisteddfod yr henuriaid.
107:32 Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.

107:33 Efe a wna afonydd yn ddiffeithwch, a ffynhonnau dyfroedd yn sychdir.
107:33 He turneth rivers into a wilderness, and the watersprings into dry ground;

107:34 A thir ffrwythlon yn ddiffrwyth, am ddrygioni y rhai a drigant ynddo.
107:34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.

107:35 Efe a dry yr anialwch yn llyn dwfr, ar tir cras yn ffynhonnau dwfr.
107:35 He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings.

107:36 Ac yno y gwna ir newynog aros; fel y darparont ddinas i gyfanheddu:
107:36 And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;

107:37 Ac yr heuont feysydd, ac y plannont winllannoedd, y rhai a ddygant ffrwyth toreithiog.
107:37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.

107:38 Ac efe au bendithia hwynt fel yr amlhnt yn ddirfawr, ac ni ad iw hanifeiliaid leihau.
107:38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.

107:39 Lleiheir hwynt hefyd, a gostyngir hwynt, gan gyfyngder, drygfyd, a chyni.
107:39 Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.

107:40 Efe a dywallt ddirmyg ar foneddigion, ac a wna iddynt grwydro mewn anialwch heb ffordd.
107:40 He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.

107:41 Ond efe a gyfyd y tlawd o gystudd, ac a wna iddo deuluoedd fel praidd.
107:41 Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.

107:42 Y rhai uniawn a welant hyn, ac a lawenychant: a phob anwiredd a gae ei safn.
107:42 The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.

107:43 Y neb sydd ddoeth, ac a gadwo hyn, a ddeallant drugareddau yr ARGLWYDD.
107:43 Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.

SALM 108
108:1 Cn neu Salm Dafydd. Parod yw fy nghalon, O DDUW: canaf a chanmolaf m gogoniant.
108:1 A Song or Psalm of David. O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.

108:2 Deffro, y nabl ar delyn: minnau a deffroaf yn fore.
108:2 Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.

108:3 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg y bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
108:3 I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.

108:4 Canys mawr yw dy drugaredd oddi ar y nefoedd: ath wirionedd a gyrraedd hyd yr wybren.
108:4 For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.

108:5 Ymddyrcha, O DDUW, uwch y nefoedd: a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear;
108:5 Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;

108:6 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub th ddeheulaw, a gwrando fi.
108:6 That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.

108:7 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf, rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
108:7 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

108:8 Eiddof fi yw Gilead; eiddof fi Manasse; Effraim hefyd yw nerth fy mhen: Jwda yw fy neddfwr.
108:8 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;

108:9 Moab yw fy nghrochan golchi; tros Edom y taflaf fy esgid: buddugoliaethaf ar Philistia.
108:9 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.

108:10 Pwy am dwg ir ddinas gadarn? pwy am dwg hyd yn Edom?
108:10 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?

108:11 Onid tydi, O DDUW, yr hwn an bwriaist ymaith? ac onid ei di allan, O DDUW, gydan lluoedd?
108:11 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?

108:12 Dyro i ni gynhorthwy rhag cyfyngder: canys gau yw ymwared dyn.
108:12 Give us help from trouble: for vain is the help of man.

108:13 Trwy DDUW y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.
108:13 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.


SALM 109
109:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Na thaw, O DDUW fy moliant.
109:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Hold not thy peace, O God of my praise;

109:2 Canys genau yr annuwiol a genau y twyllodrus a ymagorasant arnaf: A thafod celwyddog y llefarasant im herbyn.
109:2 For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me: they have spoken against me with a lying tongue.

109:3 Cylchynasant fi hefyd geiriau cas; ac ymladdasant mi heb achos.
109:3 They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause.

109:4 Am fy ngharedigrwydd ym gwrthwynebant: minnau a arferaf weddi.
109:4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer.

109:5 Talasant hefyd i mi ddrwg am dda, a chas am fy nghariad.
109:5 And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love.

109:6 Gosod dithau un annuwiol arno ef; a safed Satan wrth ei ddeheulaw ef.
109:6 Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.

109:7 Pan farner ef, eled yn euog; a bydded ei weddi yn bechod.
109:7 When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin.

109:8 Ychydig fyddo ei ddyddiau; a chymered arall ei swydd ef.
109:8 Let his days be few; and let another take his office.

109:9 Bydded ei blant yn amddifaid, ai wraig yn weddw.
109:9 Let his children be fatherless, and his wife a widow.

109:10 Gan grwydro hefyd crwydred ei blant ef, a chardotant: ceisiant hefyd eu bara ou hanghyfannedd leoedd.
109:10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places.

109:11 Rhwyded y ceisiad yr hyn oll sydd ganddo; ac anrheithied dieithriaid ei lafur ef.
109:11 Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour.

109:12 Na fydded neb a estynno drugaredd iddo; ac na fydded neb a drugarhao wrth ei amddifaid ef.
109:12 Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children.

109:13 Torrer ymaith ei hiliogaeth ef: dileer eu henw yn yr oes nesaf.
109:13 Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out.

109:14 Cofier anwiredd ei dadau o flaen yr ARGLWYDD; ac na ddileer pechod ei fam ef.
109:14 Let the iniquity of his fathers be remembered with the LORD; and let not the sin of his mother be blotted out.

109:15 Byddant bob amser gerbron yr ARGLWYDD, fel y torro efe ymaith eu coffadwriaeth or tir:
109:15 Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth.

109:16 Am na chollodd wneuthur trugaredd, eithr erlid ohono y truan ar tlawd, ar cystuddiedig o galon, iw ladd.
109:16 Because that he remembered not to show mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart.

109:17 Hoffodd felltith, a hi a ddaeth iddo: ni fynnai fendith, a hi a bellhaodd oddi wrtho.
109:17 As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him.

109:18 Ie, gwisgodd felltith fel dilledyn; hi a ddaeth fel dwfr iw fewn, ac fel olew iw esgyrn.
109:18 As he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones.

109:19 Bydded iddo fel dilledyn yr hwn wisgo efe, ac fel gwregys ai gwregyso efe yn wastadol.
109:19 Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually.

109:20 Hyn fyddo tl fy ngwrthwynebwyr gan yr ARGLWYDD, ar rhai a ddywedant ddrwg yn erbyn fy enaid.
109:20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul.

109:21 Tithau, ARGLWYDD DDUW, gwn erof fi er mwyn dy enw: am fod yn dda dy drugaredd, gwared fi.
109:21 But do thou for me, O GOD the Lord, for thy names sake: because thy mercy is good, deliver thou me.

109:22 Canys truan a thlawd ydwyf fi, am calon a archollwyd om mewn.
109:22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.

109:23 Euthum fel cysgod pan gilio: fel locust ym hysgydwir.
109:23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.

109:24 Fy ngliniau a aethant yn egwan gan ympryd; am cnawd a guriodd o eisiau braster.
109:24 My knees are weak through fasting; and my flesh faileth of fatness.

109:25 Gwaradwydd hefyd oeddwn iddynt: pan welent fi, siglent eu pennau.
109:25 I became also a reproach unto them: when they looked upon me they shaked their heads.

109:26 Cynorthwya fi, O ARGLWYDD fy NUW; achub fi yn l dy drugaredd:
109:26 Help me, O LORD my God: O save me according to thy mercy:

109:27 Fel y gwypont mai dy law di yw hyn; mai ti, ARGLWYDD, ai gwnaethost.
109:27 That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it.

109:28 Melltithiant hwy, ond bendithia di: cywilyddier hwynt, pan gyfodant; a llawenyched dy was.
109:28 Let them curse, but bless thou: when they arise, let them be ashamed; but let thy servant rejoice.

109:29 Gwisger fy ngwrthwynebwyr gwarth, ac ymwisgant u cywilydd, megis chochl.
109:29 Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion, as with a mantle.

109:30 Clodforaf yr ARGLWYDD yn ddirfawr m genau; ie, moliannaf ef ymysg llawer.
109:30 I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise him among the multitude.

109:31 Oherwydd efe a saif ar ddeheulaw y tlawd, iw achub oddi wrth y rhai a farnant ei enaid.
109:31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul.


SALM 110
110:1 Salm Dafydd. Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn fainc ith draed.
110:1 A Psalm of David. The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.

110:2 Gwialen dy nerth a enfyn yr ARGLWYDD o Seion: llywodraetha di yng nghanol dy elynion.
110:2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.

110:3 Dy bobl a fyddant ewyllysgar yn nydd dy nerth, mewn harddwch sancteiddrwydd o groth y wawr: y mae gwlith dy enedigaeth i ti.
110:3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.

110:4 Tyngodd yr ARGLWYDD, ac nid edifarha, Ti wyt offeiriad yn dragwyddol, yn l urdd Melchisedec.
110:4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.

110:5 Yr ARGLWYDD ar dy ddeheulaw a drywana frenhinoedd yn nydd ei ddigofaint.
110:5 The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath.

110:6 Efe a farn ymysg y cenhedloedd; lleinw leoedd chelaneddau: archolla ben llawer gwlad.
110:6 He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.

110:7 Efe a yf or afon ar y ffordd: am hynny y dyrcha efe ei ben.
110:7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.

SALM 111
111:1 Molwch yr ARGLWYDD. Clodforaf yr ARGLWYDD m holl galon, yng nghymanfa y rhai uniawn, ac yn y gynulleidfa.
111:1 Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

111:2 Mawr yw gweithredoedd yr ARGLWYDD, wedi eu ceisio gan bawb au hoffant.
111:2 The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.

111:3 Gogoniant a harddwch yw ei waith ef; ai gyfiawnder sydd yn parhau byth.
111:3 His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

111:4 Gwnaeth gofio ei ryfeddodau: graslon a thrugarog yw yr ARGLWYDD.
111:4 He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.

111:5 Rhoddodd ymborth ir rhai ai hofnant ef: efe a gofia ei gyfamod yn dragywydd.
111:5 He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.

111:6 Mynegodd iw bobl gadernid ei weithredoedd, i roddi iddynt etifeddiaeth y cenhedloedd.
111:6 He hath showed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.

111:7 Gwirionedd a barn yw gweithredoedd ei ddwylo ef: ei holl orchmynion ydynt sicr:
111:7 The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

111:8 Wedi eu sicrhau byth ac yn dragywdd, au gwneuthur mewn gwirionedd ac uniawnder.
111:8 They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

111:9 Anfonodd ymwared iw bobl: gorchmynnodd ei gyfamod yn dragwyddol: sancteiddiol ac ofnadwy yw ei enw ef.
111:9 He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

111:10 Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: deall da sydd gan y rhai a wnnt ei orchmynion ef: y mae ei foliant ef yn parhau byth.
111:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

SALM 112
112:1 Molwch yr ARGLWYDD. Gwyn ei fyd y gŵr a ofna yr ARGLWYDD, ac sydd yn hoffi ei orchmynion ef yn ddirfawr.
112:1 Praise ye the LORD. Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in his commandments.

112:2 Ei had fydd gadarn ar y ddaear: cenhedlaeth y rhai uniawn a fendithir.
112:2 His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.

112:3 Golud a chyfoeth fydd yn ei dŷ ef: ai gyfiawnder sydd yn parhau byth.
112:3 Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.

112:4 Cyfyd goleuni ir rhai uniawn yn y tywyllwch: trugarog, a thosturiol, a chyfiawn, yw efe.
112:4 Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.

112:5 Gŵr da sydd gymwynasgar, ac yn rhoddi benthyg: wrth farn y llywodraetha efe ei achosion.
112:5 A good man showeth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

112:6 Yn ddiau nid ysgogir ef byth: y cyfiawn fydd byth mewn coffadwriaeth.
112:6 Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.

112:7 Nid ofna efe rhag chwedl drwg: ei galon sydd ddi-sigl, yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.
112:7 He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the LORD.

112:8 Ategwyd ei galon: nid ofna efe, hyd oni welo ei ewyllys ar ei elynion.
112:8 His heart is established, he shall not be afraid, until he see his desire upon his enemies.

112:9 Gwasgarodd, rhoddodd ir tlodion; ai gyfiawnder sydd yn parhau byth; ei gorn a ddyrchefir mewn gogoniant.
112:9 He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.

112:10 Yr annuwiol a wl hyn, ac a ddigia; efe a ysgyrnyga ei ddannedd, ac a dawdd ymaith: derfydd am ddymuniad y rhai annuwiol.
112:10 The wicked shall see it, and be grieved; he shall gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked shall perish.

SALM 113
113:1 Molwch yr ARGLWYDD. Gweision yr ARGLWYDD, molwch, ie, molwch enw yr ARGLWYDD.
113:1 Praise ye the LORD. Praise, O ye servants of the LORD, praise the name of the LORD.

113:2 Bendigedig fyddo enw yr ARGLWYDD o hyn allan ac yn dragywydd.
113:2 Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.

113:3 O godiad haul hyd ei fachludiad, moliannus yw enw yr ARGLWYDD.
113:3 From the rising of the sun unto the going down of the same the LORDs name is to be praised.

113:4 Uchel yw yr ARGLWYDD goruwch yr holl genhedloedd; ai ogoniant sydd goruwch y nefoedd.
113:4 The LORD is high above all nations, and his glory above the heavens.

113:5 Pwy sydd fel yr ARGLWYDD ein DUW ni, yr hwn sydd yn preswylio yn uchel,
113:5 Who is like unto the LORD our God, who dwelleth on high,

113:6 Yr hwn a ymddarostwng i edrych y pethau yn y nefoedd, ac yn y ddaear?
113:6 Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!

113:7 Efe sydd yn codir tlawd or llwch, ac yn dyrchafur anghenus or domen,
113:7 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;

113:8 Iw osod gyda phendefigion, ie, gyda phendefigion ei bobl.
113:8 That he may set him with princes, even with the princes of his people.

113:9 Yr hwn a wna ir amhlantadwy gadw tŷ, a bod yn llawen fam plant. Canmolwch yr ARGLWYDD.
113:9 He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the LORD.


SALM 114
114:1 Pan aeth Israel or Aifft, tŷ Jacob oddi wrth bobl anghyfiaith;
114:1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;

114:2 Jwda oedd ei sancteiddrwydd, ac Israel ei arglwyddiaeth.
114:2 Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.

114:3 Y mr a welodd hyn, ac a giliodd; yr Iorddonen a drodd yn l.
114:3 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.

114:4 Y mynyddoedd a neidiasant fel hyrddod, ar bryniau fel ŵyn defaid.
114:4 The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.

114:5 Beth ddarfu i ti, O fr, pan giliaist? tithau Iorddonen, paham y troaist yn l?
114:5 What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?

114:6 Paham, fynyddoedd, y neidiech fel hyrddod? ar bryniau fel y defaid?
114:6 Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?

114:7 Ofna, di ddaear, rhag yr ARGLWYDD, rhag DUW Jacob:
114:7 Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;

114:8 Yr hwn sydd yn troi y graig yn llyn dwfr, ar gallestr yn ffynnon dyfroedd.
114:8 Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.


SALM 115
115:1 Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond ith enw dy hun dod ogoniant, er mwyn dy drugaredd, ac er mwyn dy wirionedd.
115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truths sake.

115:2 Paham y dywedai y cenhedloedd, Pa le yn awr y mae eu DUW hwynt?
115:2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

115:3 Ond ein DUW, ni sydd yn y nefoedd: efe a wnaeth yr hyn a fynnodd oll.
115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

115:4 Eu delwau hwy ydynt o aur ac arian, gwaith dwylo dynion.
115:4 Their idols are silver and gold, the work of mens hands.

115:5 Genau sydd iddynt, ond ni lefarant; llygaid sydd ganddynt, ond ni welant:
115:5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

115:6 Y mae clustiau iddynt, ond ni chlywant; ffroenau sydd ganddynt, ond ni aroglant:
115:6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

115:7 Dwylo sydd iddynt, ond ni theimlant; traed sydd iddynt, ond ni cherddant; ni leisiant chwaith u gwddf.
115:7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

115:8 Y rhai au gwnnt ydynt fel hwythau, a phob un a ymddiriedo ynddynt.
115:8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

115:9 O Israel, ymddiried di yn yr ARGLWYDD: efe yw eu porth au tarian.
115:9 O Israel, trust thou in the LORD: he is their help and their shield.

115:10 Tŷ Aaron, ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD: efe yw eu porth au tarian.
115:10 O house of Aaron, trust in the LORD: he is their help and their shield.

115:11 Y rhai a ofnwch yr ARGLWYDD, ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD: efe eu porth au tarian.
115:11 Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he is their help and their shield.

115:12 Yr ARGLWYDD an cofiodd ni: efe an bendithia: bendithia efe dŷ Israel; bendithia efe dŷ Aaron.
115:12 The LORD hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.

115:13 Bendithia efe y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, fychain a mawrion.
115:13 He will bless them that fear the LORD, both small and great.

115:14 Yr ARGLWYDD ach chwanega chwi fwyfwy, chwychwi ach plant hefyd.
115:14 The LORD shall increase you more and more, you and your children.

115:15 Bendigedig ydych chwi gan yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nef a daear.
115:15 Ye are blessed of the LORD which made heaven and earth.

115:16 Y nefoedd, ie, y nefoedd ydynt eiddo yr ARGLWYDD: ar ddaear a roddes efe i feibion dynion.
115:16 The heaven, even the heavens, are the LORDs: but the earth hath he given to the children of men.

115:17 Y meirw ni foliannant yr ARGLWYDD, nar neb sydd yn disgyn i ddistawrwydd.
115:17 The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence.

115:18 Ond nyni a fendithiwn yr ARGLWYDD o hyn allan ac yn dragywydd. Molwch yr ARGLWYDD.
115:18 But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.

SALM 116
116:1 Da gennyf wrando ar ARGLWYDD ar fy llef, am gweddau.
116:1 I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications.

116:2 Am ostwng ohono ei glust ataf, am hynny llefaf dros fy nyddiau arno ef.
116:2 Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.

116:3 Gofidion angau am cylchynasant, a gofidiau uffern am daliasant: ing a blinder a gefais.
116:3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.

116:4 Yna y gelwais ar enw yr ARGLWYDD; Atolwg, ARGLWYDD gwared fy enaid.
116:4 Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul.

116:5 Graslon yw yr ARGLWYDD, a chyfiawn; a thosturiol yw ein Duw ni.
116:5 Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is merciful.

116:6 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw y rhai annichellgar: tlodais, ac efe am hachubodd.
116:6 The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me.

116:7 Dychwel, O fy enaid, ith orffwysfa; canys yr ARGLWYDD fu dda wrthyt.
116:7 Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee.

116:8 Oherwydd i ti waredu fy enaid oddi wrth angau, fy llygaid oddi wrth ddagrau, am traed rhag llithro.
116:8 For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.

116:9 Rhodiaf o flaen yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
116:9 I will walk before the LORD in the land of the living.

116:10 Credais, am hynny y lleferais: cystuddiwyd fi yn ddirfawr.
116:10 I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted:


116:11 Mi a ddywedais yn fy ffrwst, Pob dyn sydd gelwyddog.
116:11 I said in my haste, All men are liars.

116:12 Beth a dalaf ir ARGLWYDD, am ei holl ddoniau i mi?
116:12 What shall I render unto the LORD for all his benefits toward me?

116:13 Ffiol iachawdwriaeth a gymeraf, ac ar enw yr ARGLWYDD y galwaf.
116:13 I will take the cup of salvation, and call upon the name of the LORD.

116:14 Fy addunedau a dalaf ir ARGLWYDD, yn awr yng ngŵydd ei holl bobl ef.
116:14 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people.

116:15 Gwerthfawr yng ngolwg yr ARGLWYDD yw marwolaeth ei saint ef.
116:15 Precious in the sight of the LORD is the death of his saints.

116:16 ARGLWYDD, yn ddiau dy was di ydwyf fi; dy was di ydwyf fi, mab dy wasanaethwraig: datodaist fy rhwymau.
116:16 O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.

116:17 Aberthaf i ti aberth moliant; a galwaf ar enw yr ARGLWYDD.
116:17 I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD.

116:18 Talaf fy addunedau ir ARGLWYDD, yn awr yng ngŵydd ei holl bobl,
116:18 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people,

116:19 Yng nghynteddoedd tŷ yr ARGLWYDD, yn dy ganol di, O Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD.
116:19 In the courts of the LORDs house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the LORD.

SALM 117
117:1 Molwch yr ARGLWYDD, yr holl genhedloedd: clodforwch ef, yr yr holl bobloedd.
117:1 O Praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people.

117:2 Oherwydd ei drugaredd ef tuag atom ni sydd fawr: a gwirionedd yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd. Molwch yr ARGLWYDD.
117:2 For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD endureth for ever. Praise ye the LORD.

SALM 118
118:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.
118:1 O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.

118:2 Dyweded Israel yr awr hon, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:2 Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.

118:3 Dyweded tŷ Aaron yn awr, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:3 Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.

118:4 Yn awr dyweded y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:4 Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.

118:5 Mewn ing y gelwais ar yr ARGLWYDD; yr ARGLWYDD am clybu, ac am gosododd mewn ehangder.
118:5 I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.

118:6 Yr ARGLWYDD sydd gyda mi, nid ofnaf: beth a wna dyn i mi?
118:6 The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?

118:7 Yr ARGLWYDD sydd gyda mi ymhlith fy nghynorthwywyr: am hynny y caf weled fy ewyllys ar fy nghaseion.
118:7 The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.

118:8 Gwell yw gobeithio yn yr ARGLWYDD, nag ymddiried mewn dyn.
118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.

118:9 Gwell yw gobeithio yn yr ARGLWYDD, nag ymddiried mewn tywysogion.
118:9 It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.

118:10 Yr holl genhedloedd am hamgylchynasant fi: ond yn enw yr ARGLWYDD mi au torraf hwynt ymaith.
118:10 All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.

118:11 Amgylchynasant fi; ie, amgylchynasant fi: ond yn enw yr ARGLWYDD mi au torraf hwynt ymaith.
118:11 They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.

118:12 Amgylchynasant fi fel gwenyn; diffoddasant fel tn drain: oherwydd yn enw yr ARGLWYDD mi au torraf hwynt ymaith.
118:12 They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.

118:13 Gan wthio y gwthiaist fi, fel y syrthiwn: ond yr ARGLWYDD am cynorthwyodd.
118:13 Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.

118:14 Yr ARGLWYDD yw fy nerth am cn; ac sydd iachawdwriaeth i mi.
118:14 The LORD is my strength and song, and is become my salvation.

118:15 Llef gorfoledd a iachawdwriaeth sydd ym mhebyll y cyfiawn: deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn gwneuthur grymuster.
118:15 The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.

118:16 Deheulaw. yr ARGLWYDD a ddyrchafwyd: deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn gwneuthur grymuster.
118:16 The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.

118:17 Ni byddaf farw, ond byw; a mynegaf weithredoedd yr ARGLWYDD.
118:17 I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.

118:18 Gan gosbi ym cosbodd yr ARGLWYDD: ond nim rhoddodd i farwolaeth.
118:18 The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.

118:19 Agorwch i mi byrth cyfiawnder: af i mewn iddynt, a chlodforaf yr ARGLWYDD.
118:19 Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:

118:20 Dyma borth yr ARGLWYDD; y rhai cyfiawn a nt i mewn iddo.
118:20 This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.

118:21 Clodforaf di; oherwydd i ti fy ngwrando, ath fod yn iachawdwriaeth i mi.
118:21 I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.

118:22 Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, a aeth yn ben ir gongl.
118:22 The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.

118:23 Or ARGLWYDD y daeth hyn; hyn oedd ryfedd yn ein golwg ni.
118:23 This is the LORDS doing; it is marvellous in our eyes.

118:24 Dyma y dydd a wnaeth yr ARGLWYDD; gorfoleddwn a llawenychwn ynddo.
118:24 This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.

118:25 Atolwg, ARGLWYDD, achub yn awr: atolwg, ARGLWYDD, pr yn awr lwyddiant.
118:25 Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.

118:26 Bendigedig yw a ddl yn enw yr ARGLWYDD: bendithiasom chwi o dŷ yr ARGLWYDD.
118:26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.

118:27 DUW yw yr ARGLWYDD, yr hwn a lewyrchodd i ni: rhwymwch yr aberth rhaffau, hyd wrth gyrn yr allor.
118:27 God is the LORD, which hath showed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.

118:28 Fy NUW ydwyt ti, a mi ath glodforaf: dyrchafaf di, fy NUW.
118:28 Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.

118:29 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd yn dragywydd y pery ei drugaredd ef.
118:29 O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

SALM 119
119:1 ALEFF. Gwyn fyd y rhai perffaith eu ffordd, y rhai a rodiant yng nghyfraith yr ARGLWYDD.
119:1 ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.

119:2 Gwyn fyd y rhai a gadwant ei dystiolaethau ef; ac ai ceisiant ef u holl galon.
119:2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.

119:3 Y rhai hefyd ni wnnt anwiredd, hwy a rodiant yn ei ffyrdd ef.
119:3 They also do no iniquity: they walk in his ways.

119:4 Ti a orchmynnaist gadw dy orchmynion yn ddyfal.
119:4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.

119:5 O am gyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau!
119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes!

119:6 Yna nim gwaradwyddid, pan edrychwn ar dy holl orchmynion.
119:6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.

119:7 Clodforaf di ag uniondeb calon, pan ddysgwyf farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.

119:8 Cadwaf dy ddeddfau; O na ad fi yn hollol.
119:8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.

119:9 BETH. Pa fodd y glanha lanc ei lwybr? wrth ymgadw yn l dy air di.
119:9 BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.

119:10 Am holl galon yth geisiais: na ad i mi gyfeiliorni oddi wrth dy orchmynion.
119:10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.

119:11 Cuddiais dy ymadroddion yn fy nghalon, fel na phechwn ith erbyn.
119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.

119:12 Ti, ARGLWYDD, wyt fendigedig: dysg i mi dy ddeddfau.
119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.

119:13 Am gwefusau y traethais holl farnedigaethau dy enau.
119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.

119:14 Bu mor llawen gennyf ffordd dy dystiolaethau, r holl olud.
119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.

119:15 Yn dy orchmynion y myfyriaf, ac ar dy lwybrau yr edrychaf.
119:15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.

119:16 Yn dy ddeddfau yr ymddigrifaf: nid anghofiaf dy air.
119:16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.

119:17 GIMEL. Bydd dda wrth dy was, fel y byddwyf byw, ac y cadwyf dy air.
119:17 GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.

119:18 Datguddia fy llygaid, fel y gwelwyf bethau rhyfedd allan oth gyfraith di.
119:18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

119:19 Dieithr ydwyf fi ar y ddaear: na chudd di rhagof dy orchmynion.
119:19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.

119:20 Drylliwyd fy enaid gan awydd ith farnedigaethau bob amser.
119:20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.

119:21 Ceryddaist y beilchion melltigedig, y rhai a gyfeiliornant oddi wrth dy orchmynion.
119:21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.

119:22 Tro oddi wrthyf gywilydd a dirmyg oblegid dy dystiolaethau di a gedwais.
119:22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.

119:23 Tywysogion hefyd a eisteddasant ac a ddywedasant im herbyn: dy was dithau a fyfyriai yn dy ddeddfau.
119:23 Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.

119:24 Ath dystiolaethau oeddynt fy hyfrydwch am cynghorwyr.
119:24 Thy testimonies also are my delight and my counsellors.

119:25 DALETH. Glynodd fy enaid wrth y llwch: bywha fi yn l dy air.
119:25 DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.

119:26 Fy ffyrdd a fynegais, a gwrandewaist fi: dysg i mi dy ddeddfau.
119:26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.

119:27 Gwna i mi ddeall ffordd dy orchmynion; a mi a fyfyriaf yn dy ryfeddodau.
119:27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.

119:28 Diferodd fy enaid gan ofid: nertha fi yn l dy air.
119:28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.

119:29 Cymer oddi wrthyf ffordd y celwydd; ac yn raslon dod i mi dy gyfraith.
119:29 Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.

119:30 Dewisais ffordd gwirionedd: gosodais dy farnedigaethau om blaen.
119:30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me .

119:31 Glynais wrth dy dystiolaethau: O ARGLWYDD, nam gwaradwydda.
119:31 I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.

119:32 Ffordd dy orchmynion a redaf, pan ehangech fy nghalon
119:32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.

119:33 HE. Dysg i mi, O ARGLWYDD, ffordd dy ddeddfau, a chadwaf hi hyd y diwedd.
119:33 HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

119:34 Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy gyfraith; ie, cadwaf hi m holl galon.
119:34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

119:35 Gwna i mi gerdded yn llwybr dy orchmynion: canys ynddo y mae fy ewyllys.
119:35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.

119:36 Gostwng fy nghalon at dy dystiolaethau, ac nid at gybydd-dra.
119:36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.

119:37 Tro heibio fy llygaid, rhag edrych ar wagedd; a bywha fi yn dy ffyrdd.
119:37 Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.

119:38 Sicrha dy air ith was, yr hwn sydd yn ymroddi ith ofn di.
119:38 Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.

119:39 Tro heibio fy ngwaradwydd yr wyf yn ei ofni: canys dy farnedigaethau sydd dda.
119:39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.

119:40 Wele, awyddus ydwyf ith orchmynion: gwna i mi fyw yn dy gyfiawnder.
119:40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.

119:41 FAU. Deued i mi dy drugaredd, ARGLWYDD, ath iachawdwriaeth yn l dy air.
119:41 VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.

119:42 Yna yr atebaf im cablydd: oherwydd yn dy air y gobeithiais.
119:42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.

119:43 Na ddwg dithau air y gwirionedd om genau yn llwyr: oherwydd yn dy farnedigaethau di y gobeithiais.
119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.

119:44 Ath gyfraith a gadwaf yn wastadol, byth ac yn dragywydd.
119:44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.

119:45 Rhodiaf hefyd mewn ehangder: oherwydd dy orchmynion di a geisiaf.
119:45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.

119:46 Ac am dy dystiolaethau di y llefaraf flaen brenhinoedd, ac ni bydd cywilydd gennyf.
119:46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.

119:47 Ac ymddigrifaf yn dy orchmynion, y rhai a hoffais.
119:47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.

119:48 Am dwylo a ddyrchafaf at dy orchmynion, y rhai a gerais; a mi a fyfyriaf yn dy ddeddfau.
119:48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.

119:49 SAIN. Cofia y gair wrth dy was, yn yr hwn y peraist i mi obeithio.
119:49 ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.

119:50 Dyma fy nghysur yn fy nghystudd: canys dy air di am bywhaodd i.
119:50 This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.

119:51 Y beilchion am gwatwarasant yn ddirfawr: er hynny ni throais oddi wrth dy gyfraith di.
119:51 The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.

119:52 Cofiais, O ARGLWYDD, dy farnedigaethau erioed; ac ymgysurais.
119:52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.

119:53 Dychryn a ddaeth arnaf, oblegid yr annuwiolion, y rhai sydd yn gadu dy gyfraith di.
119:53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.

119:54 Dy ddeddfau oedd fy nghn yn nhŷ fy mhererindod.
119:54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.

119:55 Cofiais dy enw, ARGLWYDD, y nos; a chedwais dy gyfraith.
119:55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.

119:56 Hyn oedd gennyf, am gadw ohonof dy orchmynion di.
119:56 This I had, because I kept thy precepts.

119:57 CHETH. O ARGLWYDD, fy rhan ydwyt; dywedais y cadwn dy eiriau.
119:57 CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.

119:58 Ymbiliais th wyneb m holl galon: trugarha wrthyf yn l dy air.
119:58 I entreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.

119:59 Meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nhraed at dy dystiolaethau di.
119:59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.

119:60 Brysiais, ac nid oedais gadw dy orchmynion.
119:60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.

119:61 Minteioedd yr annuwiolion am hysbeiliasant: ond nid anghofiais dy gyfraith di.
119:61 The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.

119:62 Hanner nos y cyfodaf ith foliannu, am farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.

119:63 Cyfaill ydwyf fi ir rhai oll ath ofnant, ac ir rhai a gadwant dy orchmynion.
119:63 I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.

119:64 Llawn yw y ddaear oth drugaredd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy ddeddfau.
119:64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.

119:65 TETH. Gwnaethost yn dda ith was, O ARGLWYDD, yn l dy air.
119:65 TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.

119:66 Dysg i mi iawn ddeall a gwybodaeth: oherwydd dy orchmynion di a gredais.
119:66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.

119:67 Cyn fy nghystuddio yr oeddwn yn cyfeiliorni: ond yn awr cedwais dy air di.
119:67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.

119:68 Da ydwyt, a daionus: dysg i mi dy ddeddfau.
119:68 Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.

119:69 Y beilchion a glytiasant gelwydd im herbyn; minnau a gadwaf dy orchmynion m holl galon.
119:69 The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.

119:70 Cyn frased r bloneg yw eu calon: minnau a ymddigrifais yn dy gyfraith di.
119:70 Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.

119:71 Da yw i mi fy nghystuddio; fel y dysgwn dy ddeddfau.
119:71 It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.

119:72 Gwell i mi gyfraith dy enau, na miloedd o aur ac arian.
119:72 The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.

119:73 IOD. Dy ddwylo am gwnaethant, ac am lluniasant: pr i mi ddeall, fel y dysgwyf dy orchmynion.
119:73 JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.

119:74 Y rhai ath ofnant am gwelant, ac a lawenychant; oblegid gobeithio ohonof yn dy air di.
119:74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.

119:75 Gwn, ARGLWYDD, mai cyfiawn yw dy farnedigaethau; ac mai mewn ffyddlondeb ym cystuddiaist.
119:75 I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.

119:76 Bydded, atolwg, dy drugaredd im cysuro, yn l dy air ith wasanaethwr.
119:76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.

119:77 Deued i mi dy drugareddau, fel y byddwyf byw; oherwydd dy gyfraith yw fy nigrifwch.
119:77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.

119:78 Cywilyddier y beilchion, canys gwnnt gam mi yn ddiachos, ond myfi a fyfyriaf yn dy orchmynion di.;
119:78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.

119:79 Troer ataf fi y rhai ath ofnant di, ar rhai a adwaenant dy dystiolaethau.
119:79 Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.

119:80 Bydded fy nghalon yn berffaith yn dy ddeddfau; fel nam cywilyddier.
119:80 Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.

119:81 CAFF. Diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth: wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl.
119:81 CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.

119:82 Y mae fy llygaid yn pallu am dy air, gan ddywedyd, Pa bryd ym diddeni?
119:82 Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?

119:83 Canys ydwyf fel costrel mewn mwg; ond nid anghofiais dy ddeddfau.
119:83 For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.

119:84 Pa nifer yw dyddiau dy was? pa bryd y gwnei farn ar y rhai am herlidiant?
119:84 How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?

119:85 Y beilchion a gloddiasant byllau i mi, yr hyn nid yw wrth dy gyfraith di.
119:85 The proud have digged pits for me, which are not after thy law.

119:86 Dy holl orchmynion ydynt wirionedd: ar gam ym herlidiasant; cymorth fi.
119:86 All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.

119:87 Braidd nam difasant ar y daear; minnau ni adewais dy orchmynion.
119:87 They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.

119:88 Bywha fi yn l dy drugaredd; felly y cadwaf dystiolaeth dy enau.
119:88 Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.

119:89 LAMED. Yn dragywydd, O ARGLWYDD, y mae dy air wedi ei sicrhau yn y nefoedd.
119:89 LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.

119:90 Dy wirionedd sydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: seiliaist y ddaear, a hi a saif.
119:90 Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.

119:91 Wrth dy farnedigaethau y safant heddiw: canys dy weision yw pob peth.
119:91 They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.

119:92 Oni bai fod dy ddeddf yn hyfrydwch i mi, darfuasai yna amdanaf yn fy nghystudd.
119:92 Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.

119:93 Byth nid anghofiaf dy orchmynion: canys hwynt ym bywheaist.
119:93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.

119:94 Eiddot ti ydwyf, cadw fi: oherwydd dy orchmynion a geisiais.
119:94 I am thine, save me; for I have sought thy precepts.

119:95 Y rhai annunwiol a ddisgwyliasant amdanaf im difetha: ond dy dystiolaethau di a ystyriaf fi.
119:95 The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.

119:96 Yr ydwyf yn gweled diwedd ar bob perffeithrwydd: ond dy orchymyn di sydd dra eang.
119:96 I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.

119:97 MEM. Mor gu gennyf dy gyfraith di! hi yw fy myfyrdod beunydd.
119:97 MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.

119:98 Ath orchmynion yr ydwyt yn fy ngwneuthur yn ddoethach nam gelynion: canys byth y maent gyda mi.
119:98 Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.

119:99 Deellais fwy nam holl athrawon: oherwydd dy dystiolaethau yw fy myfyrdod.
119:99 I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.

119:100 Deellais yn well nar henuriaid, fy mod yn cadw dy orchmynion di.
119:100 I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.

119:101 Ateliais fy nhraed oddi wrth bob llwybr drwg, fel y cadwn dy air di.
119:101 I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.

119:102 Ni chiliais oddi wrth dy farnedigaethau: oherwydd ti am dysgaist.
119:102 I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.

119:103 Mor felys yw dy eiriau im genau, melysach na ml im safn.
119:103 How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!

119:104 Trwy dy orchmynion di y pwyllais: am hynny y caseais bob gau lwybr.
119:104 Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.

119:105 NUN. Llusern yw dy air im traed, a llewyrch im llwybr.
119:105 NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.

119:106 Tyngais, a chyfiawnaf, y cadwn farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:106 I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.

119:107 Cystuddiwyd fi yn ddirfawr: bywha fi, O ARGLWYDD, yn l dy air.
119:107 I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.

119:108 Atolwg, ARGLWYDD, bydd fodlon i ewyllysgar offrymau fy ngenau, a dysg i mi dy farnedigaethau.
119:108 Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.

119:109 Y mae fy enaid yn fy law yn wastadol: er hynny nid wyf yn anghofio dy gyfraith.
119:109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.

119:110 Y rhai annuwiol a osodasant fagl i mi: ond ni chyfeiliornais oddi wrth dy orchmynion.
119:110 The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.

119:111 Cymerais dy orchmynion yn etifeddiaeth dros byth - oherwydd llawenydd fy nghalon ydynt.
119:111 Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.

119:112 Gostyngais fy nghalon i wneuthur dy ddeddfau byth, hyd y diwedd.
119:112 I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.

119:113 SAMECH. Meddyliau ofer a gaseais: ath gyfraith di a hoffais.
119:113 SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.

119:114 Fy lloches am tarian ydwyt: yn dy air y gobeithiaf.
119:114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.

119:115 Ciliwch oddi wrthyf, rai drygionus: canys cadwaf orchmynion fy NUW.
119:115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.

119:116 Cynnal fi yn l dy air, fel y byddwyf byw: ac na ad i mi gywilyddio am fy ngobaith.
119:116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.

119:117 Cynnal fi, a dihangol fyddaf: ac ar dy ddeddfau yr edrychaf yn wastadol.
119:117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.

119:118 Sethraist y rhai oll a gyfeiliornant oddi wrth dy ddeddfau: canys twyllodrus yw eu dichell hwynt.
119:118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.

119:119 Bwriaist heibio holl annuwiolion y tir fel sothach: am hynny yr hoffais dy dystiolaethau.
119:119 Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.

119:120 Dychrynodd fy nghnawd rhag dy ofn, ac ofnais rhag dy farnedigaethau.
119:120 My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.

119:121 AIN. Gwneuthum farn a chyfiawnder: na ad fi im gorthrymwyr.
119:121 AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.

119:122 Mechna dros dy was er daioni: na ad ir beilchion fy ngorthrymu.
119:122 Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.

119:123 Fy llygaid a ballasant am dy iawchadwriaeth, ac am ymadrodd dy gyfiawnder.
119:123 Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.

119:124 Gwna ith was yn l dy drugaredd, a dysg i mi dy ddeddfau.
119:124 Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.

119:125 Dy was ydwyf fi; pr i mi ddeall fel y gwypwyf dy dystiolaethau.
119:125 I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.

119:126 Amser yw ir ARGLWYDD weithio: diddymasant dy gyfraith di.
119:126 It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.

119:127 Am hynny yr hoffais dy orchmynion yn fwy nag aur; ie, yn fwy nag aur coeth.
119:127 Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.

119:128 Am hynny uniawn y cyfrifais dy orchmynion am bob peth; a chaseais bob gau lwybr.
119:128 Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.

119:129 PE. Rhyfedd yw dy dystiolaethau: am hynny y ceidw fy enaid hwynt.
119:129 PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.

119:130 Agoriad dy eiriau a rydd oleuni: pair ddeall i rai annichellgar.
119:130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.

119:131 Agorais fy ngenau, a dyheais: oblegid awyddus oeddwn ith orchmynion di.
119:131 I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.

119:132 Edrych arnaf, a thrugarha wrthyf, yn l dy arfer ir rhai a garant dy enw.
119:132 Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.

119:133 Cyfarwydda fy nghamre yn dy air: na lywodraethed dim anwiredd arnaf.
119:133 Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.

119:134 Gwared fi oddi wrth orthrymder dynion: felly y cadwaf dy orchmynion.
119:134 Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.

119:135 Llewyrcha dy wyneb ar dy was: a dysg i mi dy ddeddfau.
119:135 Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.

119:136 Afonydd o ddyfroedd a redant om llygaid, am na chadwasant dy gyfraith di.
119:136 Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.

119:137 TSADI. Cyfiawn ydwyt ti, O ARGLWYDD, ac uniawn yw dy farnedigaethau.
119:137 TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.

119:138 Dy dystiolaethau y rhai a orchmynnaist, ydynt gyfiawn, a ffyddlon iawn.
119:138 Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.

119:139 Fy sl am difaodd; oherwydd im gelynion anghofio dy eiriau di.
119:139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.

119:140 Purwyd dy ymadrodd yn ddirfawr: am hynny y mae dy was yn ei hoffi.
119:140 Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.

119:141 Bychan ydwyf fi, a dirmygus: ond nid anghofiais dy orchmynion.
119:141 I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.

119:142 Dy gyfiawnder sydd gyfiawnder byth, ath gyfraith sydd wirionedd.
119:142 Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.

119:143 Adfyd a chystudd am goddiweddasant; ath orchmynion oedd fy nigrifwch.
119:143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.

119:144 Cyfiawnder dy dystiolaethau a bery yn dragywydd: gwna i mi ddeall, a byw fyddaf.
119:144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.

119:145 COFF. Llefais m holl galon; clyw fi, O ARGLWYDD: dy ddeddfau a gadwaf.
119:145 KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.

119:146 Llefais arnat; achub fi, a chadwaf dy dystiolaethau.
119:146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.

119:147 Achubais flaen y cyfddydd, a gwaeddais; wrth dy air y disgwyliais
119:147 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.

119:148 Fy llygaid a achubasant flaen gwyliadwriaethau y nos, i fyfyrio yn dy air di.
119:148 Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.

119:149 Clyw fy llef yn l dy drugaredd: ARGLWYDD, bywha fi yn l dy farnedigaethau.
119:149 Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.

119:150 Y rhai a ddilynant ysgelerder a nesasant arnaf: ymbellhasant oddi wrth dy gyfraith di.
119:150 They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.

119:151 Tithau, ARGLWYDD, wyt agos; ath holl orchmynion sydd wirionedd.
119:151 Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.

119:152 Er ys talm y gwyddwn am dy dystiolaethau, seilio ohonot hwynt yn dragywydd.
119:152 Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.

119:153 RESH. Gwl fy nghystudd, a gwared fi: canys nid anghofiais dy gyfraith.
119:153 RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.

119:154 Dadlau fy nadl, a gwared fi: bywha fi yn l dy air.
119:154 Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.

119:155 Pell yw iachawdwriaeth oddi wrth y rhai annuwiol: oherwydd ni cheisiant dy ddeddfau di.
119:155 Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.

119:156 Dy drugareddau, ARGLWYDD, sydd aml: bywha fi yn l dy farnedigaethau.
119:156 Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.

119:157 Llawer sydd yn fy erlid, ac yn fy ngwrthwynebu; er hynny ni throais oddi wrth dy dystiolaethau.
119:157 Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.

119:158 Gwelais y troseddwyr, a gresynais; am na chadwent dy air di.
119:158 I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.

119:159 Gwl fy mod yn hoffi dy orchmynion: ARGLWYDD, bywha fi l yn l dy drugarowgrwydd.
119:159 Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.

119:160 Gwirionedd or dechreuad yw dy air; a phob un oth gyfiawn farnedigaethau a bery yn dragywydd.
119:160 Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.

119:161 SCHIN. Tywysogion am herlidiasant heb achos: er hynny fy nghalon a grynai rhag dy air di.
119:161 SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.

119:162 Llawen ydwyf fi oblegid dy air, fel un yn cael ysglyfaeth lawer.
119:162 I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.

119:163 Celwydd a gaseais, ac a ffieiddiais: ath gyfraith di a hoffais.
119:163 I hate and abhor lying: but thy law do I love.

119:164 Seithwaith yn y dydd yr ydwyf yn dy glodfori; oherwydd dy gyfiawn farnedigaethau.
119:164 Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.

119:165 Heddwch mawr fydd ir rhai a garant dy gyfraith: ac nid oes dramgwydd iddynt.
119:165 Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.

119:166 Disgwyliais wrth dy iachawdwriaeth di, O ARGLWYDD; a gwneuthum dy orchmynion.
119:166 LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.

119:167 Fy enaid a gadwodd dy dystiolaethau; a hoff iawn gennyf hwynt.
119:167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.

119:168 Cedwais dy orchmynion ath dystiolaethau: canys y mae fy holl ffyrdd ger dy fron di.
119:168 I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.

119:169 TAU. Nesaed fy ngwaedd oth flaen, ARGLWYDD: gwna i mi ddeall yn l dy air.
119:169 TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.

119:170 Deued fy ngweddi ger dy fron: gwared fi yn l dy air.
119:170 Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.

119:171 Fy ngwefusau a draetha foliant, pan ddysgech i mi dy ddeddfau.
119:171 My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.

119:172 Fy nhafod a ddatgan dy air: oherwydd dy holl orchmynion sydd gyfiawnder.
119:172 My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.

119:173 Bydded dy law im cynorthwyo: oherwydd dy orchmynion di a ddewisais.
119:173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.

119:174 Hiraethais, O ARGLWYDD, am dy iachawdwriaeth; ath gyfraith yw fy hyfrydwch.
119:174 I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.

119:175 Bydded byw fy enaid, fel yth folianno di; a chynorthwyed dy farnedigaethau fi.
119:175 Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.

119:176 Cyfeiliornais fel dafad wedi colli: cais dy was; oblegid nid anghofiais dy orchmynion.
119:176 I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.

SALM 120


120:1 Caniad y graddau. Ar yr ARGLWYDD y gwaeddais yn fy nghyfyngder, ac efe am gwrandawodd i.
120:1 A Song of degrees. In my distress I cried unto the LORD, and he heard me.

120:2 ARGLWYDD, gwared fy enaid oddi wrth wefusau celwyddog, ac oddi wrth dafod twyllodrus.
120:2 Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue.

120:3 Beth a roddir i ti? neu pa beth a wneir i ti, dydi dafod twyllodrus?
120:3 What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue?

120:4 Llymion saethau cawr, ynghyd marwor meryw.
120:4 Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.

120:5 Gwae fi, fy mod yn preswylio ym Mesech, yn cyfanheddu ym mhebyll Cedar.
120:5 Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar!

120:6 Hir y trigodd fy enaid gydar hwn oedd yn casu tangnefedd.
120:6 My soul hath long dwelt with him that hateth peace.

120:7 Heddychol ydwyf fi: ond pan lefarwyf, y maent yn barod i ryfel.
120:7 I am for peace: but when I speak, they are for war.

SALM 121


121:1 Caniad y graddau. Dyrchafaf fy llygaid ir mynyddoedd, or lle y daw fy nghymorth.
121:1 A Song of degrees. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

121:2 Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nefoedd daear.
121:2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.

121:3 Ni ad efe ith droed lithro: ac ni huna dy geidwad.
121:3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

121:4 Wele, ni huna ac ni chwsg ceidwad Israel.
121:4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

121:5 Yr ARGLWYDD yw dy geidwad: yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw.
121:5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.

121:6 Nith dery yr haul y dydd, nar lleuad y nos.
121:6 The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

121:7 Yr ARGLWYDD ath geidw rhag pob drwg: efe a geidw dy enaid.
121:7 The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

121:8 Yr ARGLWYDD a geidw dy fynediad ath ddyfodiad, or pryd hwn hyd yn dragywydd.
121:8 The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

SALM 122
122:1 Caniad y graddau, or eiddo Dafydd. Llawenychais pan ddywedent wrthyf, Awn i dŷ yr ARGLWYDD.
122:1 A Song of degrees of David. I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.

122:2 Ein traed a safant o fewn dy byrth di, O Jerwsalem.
122:2 Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.

122:3 Jerwsalem a adeiladwyd fel dinas wedi ei chydgysylltu ynddi ei hun.
122:3 Jerusalem is builded as a city that is compact together:

122:4 Yno yr esgyn y llwythau, llwythau yr ARGLWYDD, yn dystiolaeth i Israel, i foliannu enw yr ARGLWYDD.
122:4 Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.

122:5 Canys yno y gosodwyd gorseddbarn, gorseddfeinciau tŷ Dafydd.
122:5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.

122:6 Dymunwch heddwch Jerwsalem: llwydded y rhai ath hoffant.
122:6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.

122:7 Heddwch fyddo o fewn dy ragfur, a ffyniant yn dy balasau.
122:7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.

122:8 Er mwyn fy mrodyr am cyfeillion y dywedaf yn awr, Heddwch fyddo i ti.
122:8 For my brethren and companions sakes, I will now say, Peace be within thee.

122:9 Er mwyn tŷ yr ARGLWYDD ein DUW, y ceisiaf i ti ddaioni.
122:9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.


SALM 123
123:1 Caniad y graddau. Atat ti y dyrchafaf fy llygaid, ti yr hwn a breswyli yn y nefoedd.
123:1 A Song of degrees. Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.

123:2 Wele, fel y mae llygaid gweision ar law eu meistriaid, neu fel y mae llygaid llawforwyn ar law ei meistres; felly y mae ein llygaid ni ar yr ARGLWYDD ein DUW, hyd oni thrugarhao efe wrthym ni.
123:2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us.

123:3 Trugarha wrthym, ARGLWYDD, trugurha wrthym; canys llanwyd ni dirmyg yn ddirfawr.
123:3 Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.

123:4 Yn ddirfawr y llanwyd ein henaid gwatwargerdd y rhai goludog, ac diystyrwch y beilchion.
123:4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.

SALM 124
124:1 Caniad y graddau, or eiddo Dafydd. Oni buasai yr ARGLWYDD yr hwn a fu gyda ni, y gall Israel ddywedyd yn awr;
124:1 A Song of degrees of David. If it had not been the LORD who was on our side, now may Israel say;

124:2 Oni buasai yr ARGLWYDD yr hwn a fu gyda ni, pan gyfododd dynion yn ein herbyn:
124:2 If it had not been the LORD who was on our side, when men rose up against us:

124:3 Yna yn llyncasent ni yn fyw, pan enynnodd eu llid hwynt in herbyn:
124:3 Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:

124:4 Yna y dyfroedd a lifasai drosom, y ffrwd a aethai dros ein henaid:
124:4 Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:

124:5 Yna yr aethai dros ein henaid ddyfroedd chwyddedig.
124:5 Then the proud waters had gone over our soul.

124:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD, yr hwn ni roddodd ni yn ysglyfaeth iw dannedd hwynt.
124:6 Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth.

124:7 Ein henaid a ddihangodd fel aderyn o fagl yr adarwyr: y fagl a dorrwyd, a ninnau a ddianghasom.
124:7 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.

124:8 Ein porth ni sydd yn enw yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear.
124:8 Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.SALM 125
125:1 Caniad y graddau. Y rhai a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD fyddant fel mynydd Seion, yr hwn ni syflir, ond a bery yn dragywydd.
125:1 A Song of degrees. They that trust in the LORD shall be as mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.

125:2 Fel y mae Jerwsalem ar mynyddoedd oi hamgylch, felly y mae yr ARGLWYDD o amgylch ei bobl, or pryd hwn hyd yn dragywydd.
125:2 As the mountains are round about Jerusalem, so the LORD is round about his people from henceforth even for ever.

125:3 Canys ni orffwys gwialen annuwioldeb ar randir y rhai cyfiawn; rhag ir rhai cyfiawn estyn eu dwylo at anwiredd.
125:3 For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hands unto iniquity.

125:4 O ARGLWYDD, gwna ddaioni ir rhai daionus, ac ir rhai uniawn yn eu calonnau.
125:4 Do good, O LORD, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts.

125:5 Ond y rhai a ymdroant iw trofeydd, yr ARGLWYDD au gyr gyda gweithredwyr anwiredd: a bydd tangnefedd ar Israel.
125:5 As for such as turn aside unto their crooked ways, the LORD shall lead them forth with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel.

SALM 126
126:1 Caniad y graddau. Pan ddychwelodd yr ARGLWYDD gaethiwed Seion, yr oeddem fel rhai yn breuddwydio.
126:1 A Song of degrees. When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.

126:2 Yna y llanwyd ein genau chwerthin, an tafod chanu: yna y dywedasant ymysg y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD a wnaeth bethau mawrion ir rhai hyn.
126:2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.

126:3 Yr ARGLWYDD a wnaeth i ni bethau mawrion; am hynny yr ydym yn llawen.
126:3 The LORD hath done great things for us; whereof we are glad.

126:4 Dychwel, ARGLWYDD, ein caethiwed ni, fel yr afonydd yn y deau.
126:4 Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south.

126:5 Y rhai sydd yn hau mewn dagrau, a fedant mewn gorfoledd.
126:5 They that sow in tears shall reap in joy.

126:6 Yr hwn sydd yn myned rhagddo, ac yn wylo, gan ddwyn had gwerthfawr, gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd, dan gludo ei ysgubau.
126:6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him .SALM 127
127:1 Caniad y graddau, i Solomon. Os yr ARGLWYDD nid adeilada y tŷ, ofer y llafuria ei adeiladwyr wrtho: os yr ARGLWYDD ni cheidw y ddinas, ofer y gwylia y ceidwad.
127:1 A Song of degrees for Solomon. Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: except the LORD keep the city, the watchman waketh but in vain.

127:2 Ofer i chwi foregodi, myned yn hwyr i gysgu, bwyta bara gofidiau: felly y rhydd efe hun iw anwylyd.
127:2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep.

127:3 Wele, plant ydynt etifeddiaeth yr ARGLWYDD: ei wobr ef yw ffrwyth y groth.
127:3 Lo, children are an heritage of the LORD: and the fruit of the womb is his reward.

127:4 Fel y mae saethau yn llaw y cadarn; felly y mae plant ieuenctid.
127:4 As arrows are in the hand of a mighty man; so are children of the youth.

127:5 Gwyn ei fyd y gŵr a lanwodd ei gawell saethau hwynt: nis gwaradwyddir hwy, pan ymddiddanant r gelynion yn y porth.
127:5 Happy is the man that hath his quiver full of them: they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate.

SALM 128
128:1 Gwyn ei fyd pob un sydd yn ofni yr ARGLWYDD; yr hwn sydd yn rhodio yn ei ffyrdd ef.
128:1 A Song of degrees. Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.

128:2 Canys mwynhei lafur dy ddwylo: gwyn dy fyd, a da fydd i ti.
128:2 For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.

128:3 Dy wraig fydd fel gwinwydden ffrwythlon ar hyd ystlysau dy dŷ: dy blant fel planhigion olewydd o amgylch dy ford.
128:3 Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.

128:4 Wele, fel hyn yn ddiau y bendithir y gŵr a ofno yr ARGLWYDD.
128:4 Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.

128:5 Yr ARGLWYDD ath fendithia allan o Seion; a thi a gei weled daioni Jerwsalem holl ddyddiau dy einioes.
128:5 The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.

128:6 A thi a gei weled plant dy blant, a thangnefedd ar Israel.
128:6 Yea, thou shalt see thy childrens children, and peace upon Israel.

SALM 129
129:1 Caniad y graddau. Llawer gwaith ym cystuddiasant om hieuenctid, y dichon Israel ddywedyd yn awr:
129:1 A Song of degrees. Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say:

129:2 Llawer gwaith ym cystuddiasant om hieuenctid: eto nim gorfuant.
129:2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me.

129:3 Yr arddwyr a arddasant ar fy nghefn: estynasant eu cwysau yn hirion.
129:3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows.

129:4 Yr ARGLWYDD sydd gyfiawn: efe a dorrodd raffau y rhai annuwiol.
129:4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked.

129:5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer yn eu hl, y rhai a gasnt Seion.
129:5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion.

129:6 Byddant fel glaswellt pen tai, yr hwn a wywa cyn y tynner ef ymaith.
129:6 Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up:

129:7 Ar hwn ni leinw y pladurwr ei law; nar hwn fyddo yn rhwymo yr ysgubau, ei fynwes.
129:7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom.

129:8 Ac ni ddywed y rhai a nt heibio, Bendith yr ARGLWYDD arnoch; bendithiwn chwi yn enw yr ARGLWYDD.
129:8 Neither do they which go by say, The blessing of the LORD be upon you: we bless you in the name of the LORD.

SALM 130
130:1 Caniad y graddau. Or dyfnder y llefais arnat, O ARGLWYDD.
130:1 A Song of degrees. Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.

130:2 ARGLWYDD, clyw fy llefain; ystyried dy glustiau wrth lef fy ngweddau.
130:2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.

130:3 Os creffi ar anwireddau, ARGLWYDD, O ARGLWYDD, pwy a saif?
130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?

130:4 Ond y mae gyda thi faddeuant, fel yth ofner.
130:4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.

130:5 Disgwyliaf am yr ARGLWYDD, disgwyl fy enaid, ac yn ei air ef y gobeithiaf.
130:5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.

130:6 Fy enaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore; yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore;
130:6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.

130:7 Disgwylied Israel am yr ARGLWYDD; oherwydd y mae trugaredd gydar ARGLWYDD, ac aml ymwared gydag ef.
130:7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.

130:8 Ac efe a wared Israel oddi wrth ei holl anwireddau.

130:8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.

SALM 131
131:1 Caniad y graddau, or eiddo Dafydd. O ARGLWYDD, nid ymfalchodd fy nghalon, ac nid ymddyrchafodd fy llygaid: ni rodiais chwaith mewn pethau rhy fawr, a rhy uchel i mi.
131:1 A Song of degrees of David. LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me.

131:2 Eithr gosodais a gostegais fy enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu oddi wrth ei fam: fy enaid sydd ynof fel un wedi ei ddiddyfnu.
131:2 Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother: my soul is even as a weaned child.

131:3 Disgwylied Israel wrth yr ARGLWYDD, or pryd hwn hyd yn dragywydd.
131:3 Let Israel hope in the LORD from henceforth and for ever.

SALM 132
132:1 Caniad y graddau. O ARGLWYDD, cofia Dafydd, ai holl flinder;
132:1 A Song of degrees. LORD, remember David, and all his afflictions:

132:2 Y modd y tyngodd efe wrth yr ARGLWYDD, ac yr addunodd i rymus DDUW Jacob:
132:2 How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;

132:3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhŷ, Ni ddringaf ar erchwyn fy ngwely;
132:3 Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;

132:4 Ni roddaf gwsg im llygaid, na hun im hamrantau,
132:4 I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,

132:5 Hyd oni chaffwyf le ir ARGLWYDD preswylfod i rymus DDUW Jacob.
132:5 Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.

132:6 Wele, clywsom amdani yn Effrata; cawsom hi ym meysydd y coed.
132:6 Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.

132:7 Awn iw bebyll ef; ymgrymwn o flaen ei fainc draed ef.
132:7 We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.

132:8 Cyfod, ARGLWYDD, ith orffwysfa; ti ac arch dy gadernid.
132:8 Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.

132:9 Gwisged dy offeiriaid gyfiawnder; a gorfoledded dy saint.
132:9 Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.

132:10 Er mwyn Dafydd dy was, na thro ymaith wyneb dy Eneiniog.
132:10 For thy servant Davids sake turn not away the face of thine anointed.

132:11 Tyngodd yr ARGLWYDD mewn gwirionedd i Dafydd; ni thry efe oddi wrth hynny; o ffrwyth dy gorff y gosodaf ar dy orseddfainc.
132:11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.

132:12 Os ceidw dy feibion fy nghyfamod am tystiolaeth, y rhai a ddysgwyf iddynt; eu meibion hwythau yn dragywydd a eisteddant ar dy orseddfainc.
132:12 If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.

132:13 Canys dewisodd yr ARGLWYDD Seion: ac ai chwenychodd yn drigfa iddo ei hun.
132:13 For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.

132:14 Dyma fy ngorffwysfa yn dragywydd; yma y trigaf; canys chwenychais hi.
132:14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.

132:15 Gan fendithio y bendithiaf ei lluniaeth: diwallaf ei thlodion bara.
132:15 I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.

132:16 Ei hoffeiriaid hefyd a wisgaf ag iachawdwriaeth: ai saint dan ganu a ganant.
132:16 I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.

132:17 Yna y paraf i gorn Dafydd flaguro: darperais lamp im Heneiniog.
132:17 There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

132:18 Ei elynion ef a wisgaf chywilydd: arno yntau y blodeua ei goron.
132:18 His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.


SALM 133
133:1 Caniad y graddau, or eiddo Dafydd. Wele mor ddaionus ac mor hyfryd yw trigo o frodyr ynghyd!
133:1 A Song of degrees of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
133:2 Y mae fel yr ennaint gwerthfawr ar y pen yn disgyn ar hyd y farf, sef barf Aaron; yr hwn oedd yn disgyn ar hyd ei wisgoedd ef:
133:2 It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aarons beard: that went down to the skirts of his garments;

133:3 Fel gwlith Hermon, ac fel y gwlith yn disgyn ar fynyddoedd Seion: canys yno y gorchmynnodd yr ARGLWYDD y fendith, sef bywyd yn dragywydd.
133:3 As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, even life for evermore.


SALM 134
134:1 Caniad y graddau. Wele, holl weision yr ARGLWYDD, bendithiwch yr ARGLWYDD, y rhai ydych yn sefyll yn nhyr ARGLWYDD y nos.
134:1 A Song of degrees. Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.

134:2 Dyrchefwch eich dwylo yn y cysegr; a bendithiwch yr ARGLWYDD.
134:2 Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD.

134:3 Yr ARGLWYDD yr hwn a wnaeth nefoedd a daear, ath fendithio di allan o Seion.
134:3 The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.


SALM 135
135:1 Molwch yr ARGLWYDD. Molwch enw yr ARGLWYDD; gweision yr ARGLWYDD, molwch ef.
135:1 Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD; praise him, O ye servants of the LORD.

135:2 Y rhai ydych yn sefyll yn nhŷ yr ARGLWYDD yng nghynteddoedd tŷ ein DUW ni,
135:2 Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,

135:3 Molwch yr ARGLWYDD; canys da yw yr ARGLWYDD: cenwch iw enw; canys hyfryd yw.
135:3 Praise the LORD; for the LORD is good: sing praises unto his name; for it is pleasant.

135:4 Oblegid yr ARGLWYDD a ddetholodd Jacob iddo ei hun, ac Israel, yn briodoriaeth iddo.
135:4 For the LORD hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.

135:5 Canys mi a wn mai mawr yw yr ARGLWYDD; a bod ein Harglwydd ni goruwch yr holl dduwiau.
135:5 For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.

135:6 Yr ARGLWYDD a wnaeth yr hyn oll a fynnai yn y nefoedd, ac yn y ddaear, yn y mr, ac yn yr holl ddyfnderau.
135:6 Whatsoever the LORD pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.

135:7 Y mae yn codi tarth o eithafoedd y ddaear; mellt a wnaeth efe ynghyd r glaw; gan ddwyn y gwynt allan oi drysorau.
135:7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.

135:8 Yr hwn a drawodd gyntaf-anedig yr Aifft, yn ddyn ac yn anifail.
135:8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.

135:9 Danfonodd arwyddion a rhyfeddodau ith ganol di, yr Aifft; ar Pharo, ac ar ei holl weision.
135:9 Who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.

135:10 Yr hwn a drawodd genhedloedd lawer, ac a laddodd frenhinoedd cryfion;
135:10 Who smote great nations, and slew mighty kings;

135:11 Seion brenin yr Amoriaid, ac Og brenin Basan, a holl freniniaethau Canaan:
135:11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:

135:12 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth, yn etifeddiaeth i Israel ei bobl.
135:12 And gave their land for an heritage, an heritage unto Israel his people.

135:13 Dy enw, O ARGLWYDD, a bery yn dragywydd; dy goffadwriaeth, O ARGLWYDD, o genhedlaeth i genhedlaeth.
135:13 Thy name, O LORD, endureth for ever; and thy memorial, O LORD, throughout all generations.

135:14 Canys yr ARGLWYDD a farna ei bobl, a bydd edifar ganddo o ran ei weision.
135:14 For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.

135:15 Delwau y cenhedloedd ydynt arian ac aur, gwaith dwylo dyn.
135:15 The idols of the heathen are silver and gold, the work of mens hands.

135:16 Genau sydd iddynt, ond ni lefant; llygaid sydd ganddynt, ond ni welant.
135:16 They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;

135:17 Y mae clustiau iddynt, ond ni chlywant; nid oes chwaith anadl yn eu genau.
135:17 They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.

135:18 Fel hwynt y mae y rhai au gwnnt, a phob un a ymddiriedo ynddynt.
135:18 They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.

135:19 Tŷ Israel, bendithiwch yr ARGLWYDD: bendithiwch yr ARGLWYDD, tŷ Aaron.
135:19 Bless the LORD, O house of Israel: bless the LORD, O house of Aaron:

135:20 Tŷ Lefi, bendithiwch yr ARGLWYDD: y rhai a ofnwch yr ARGLWYDD, bendithiwch yr ARGLWYDD.
135:20 Bless the LORD, O house of Levi: ye that fear the LORD, bless the LORD.

135:21 Bendithier yr ARGLWYDD o Seion, yr hwn sydd yn trigo yn Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD.
135:21 Blessed be the LORD out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the LORD.


SALM 136
136:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:1 O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

136:2 Clodforwch DDUW y duwiau: oblegid ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:2 O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.

136:3 Clodforwch ARGLWYDD yr arglwyddi: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:3 O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.

136:4 Yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:4 To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever.

136:5 Yr hwn a wnaeth y nefoedd mewn doethineb: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:5 To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.

136:6 Yr hwn a estynnodd y ddaear oddi ar y dyfroedd: oblegid ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:6 To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.

136:7 Yr hwn a wnaeth oleuadau mawrion: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:7 To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:

136:8 Yr haul, i lywodraethu y dydd: canys, ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:8 The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:

136:9 Y lleuad ar sr, i lywodraethu y nos: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:9 The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.

136:10 Yr hwn a drawodd yr Aifft yn eu cyntaf-anedig: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;
136:10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever:

136:11 Ac a ddug Israel ou mysg hwynt: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:11 And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever:

136:12 A law gref, ac braich estynedig: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever.

136:13 Yr hwn a rannodd y mr coch yn ddwy ran: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever:

136:14 Ac a wnaeth i Israel fyned trwy ei ganol: oherwydd ei drugaredd sydd dragywydd.
136:14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever:

136:15 Ac a ysgytiodd Pharo ai lu yn y mr coch: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever.

136:16 Ac a dywysodd ei bobl trwy yr anialwch: oherwydd ei drugaredd syd yn dragywydd.
136:16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever.

136:17 Yr hwn a drawodd frenhinoedd mawrion: oherwydd ei drugaredd syd yn dragywydd:
136:17 To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever:

136:18 Ac a laddodd frenhinoedd ardderchog: oherwydd ei drugaredd sydd dragywydd:
136:18 And slew famous kings: for his mercy endureth for ever:

136:19 Sehon brenin yr Amoraid: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever:

136:20 Ac Og brenin Basan: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:20 And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever:

136:21 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:21 And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever:

136:22 Yn etifeddiaeth i Israel ei was: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:22 Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.

136:23 Yr hwn yn ein hiselradd an cofiodd ni: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd:
136:23 Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever:

136:24 Ac an hachubodd ni oddi wrth ei gelynion: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever.

136:25 Yr hwn sydd yn rhoddi ymborth i bob cnawd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:25 Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever.

136:26 Clodforwch DDUW y nefoedd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.
136:26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.

SALM 137
137:1 Wrth afonydd Babilon, yno yr eisteddasom, ac wylasom, pan feddyliasom am Seion.
137:1 By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.

137:2 Ar yr helyg ou mewn y crogasom ein telynau.
137:2 We hanged our harps upon the willows in the midst thereof.

137:3 Canys yno y gofynnodd y rhai an caethiwasent i ni gn; ar rhai an hanrheithiasai, lawenydd, gan ddywedyd; Cenwch i ni rai o ganiadau Seion.
137:3 For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion.

137:4 Pa fodd y canwn gerdd yr ARGLWYDD mewn gwlad ddieithr?
137:4 How shall we sing the LORDs song in a strange land?

137:5 Os anghofiaf di, Jerwsalem, anghofied fy neheulaw ganu.
137:5 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning .

137:6 Glyned fy nhafod wrth daflod ngenau, oni chollaf di; oni chodaf Jerusalem goruwch fy llawenydd pennaf.
137:6 If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy.

137:7 Cofia, ARGLWYDD, blant Edom yn nydd Jerwsalem; y rhai a ddywedent. Dinoethwch, dinoethwch hi, hyd ei sylfaen.
137:7 Remember, O LORD, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Raze it, raze it, even to the foundation thereof.

137:8 O ferch Babilon, a anrheithir: gwyn ei fyd os dalo i ti fel y gwnaethost i ninnau.
137:8 O daughter of Babylon, who art to be destroyed; happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us.

137:9 Gwyn ei fyd a gymero ac a drawo dy rai bach wrth y meini.
137:9 Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones.

SALM 138
138:1 Clodforaf di m holl galon: yng ngŵydd y duwiau y canaf i ti.
138:1 A Psalm of David. I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee.

138:2 Ymgrymaf tuath deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw, am dy drugaredd ath wirionedd: oblegid ti a fawrheaist dy air uwchlaw dy enw oll.
138:2 I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.

138:3 Y dydd y llefais, ym gwrandewaist; ac am cadarnheaist nerth yn fy enaid.
138:3 In the day when I cried thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul.

138:4 Holl frenhinoedd y ddaear ath glodforant, O ARGLWYDD, pan glywant eiriau dy enau.
138:4 All the kings of the earth shall praise thee, O LORD, when they hear the words of thy mouth.

138:5 Canant hefyd am ffyrdd yr ARGLWYDD: canys mawr yw gogoniant yr ARGLWYDD.
138:5 Yea, they shall sing in the ways of the LORD: for great is the glory of the LORD.

138:6 Er bod yr ARGLWYDD yn uchel, eto efe a edrych ar yr isel: ond y balch a edwyn efe o hirbell.
138:6 Though the LORD be high, yet hath he respect unto the lowly: but the proud he knoweth afar off.

138:7 Pe rhodiwn yng nghanol cyfyngder, ti am bywheit: estynnit dy law yn erbyn digofaint fy ngelynion, ath ddeheulaw am hachubai.
138:7 Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me: thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me.

138:8 Yr ARGLWYDD a gyflawna mi: dy drugaredd, ARGLWYDD, sydd yn dragywydd: nac esgeulusa waith dy ddwylo.
138:8 The LORD will perfect that which concerneth me: thy mercy, O LORD, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.

SALM 139
139:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. ARGLWYDD, chwiliaist, ac adnabuost fi.
139:1 To the chief Musician, A Psalm of David. O LORD, thou hast searched me, and known me.

139:2 Ti a adwaenost fy eisteddiad am cyfodiad: deelli fy meddwl o bell.
139:2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

139:3 Amgylchyni fy llwybr am gorweddfa; a hysbys wyt yn fy holl ffyrdd.
139:3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.

139:4 Canys nid oes air ar fy nhafod, ond wele, ARGLWYDD, ti ai gwyddost oll.
139:4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether.

139:5 Amgylchynaist fi yn l ac ymlaen, a gosodaist dy law arnaf.
139:5 Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

139:6 Dyma wybodaeth ry ryfedd i mi: uchel yw, ni fedraf oddi wrthi.
139:6 Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.

139:7 I ba le yr af oddi wrth dy ysbryd? ac i ba le y ffoaf oth ŵydd?
139:7 Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?

139:8 Os dringaf ir nefoedd, yno yr wyt ti: Os cyweiriaf fy ngwely yn uffern, wele di yno.
139:8 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.

139:9 Pe cymerwn adenydd y wawr, a phe trigwn yn eithafoedd y mr:
139:9 If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea;

139:10 Yno hefyd ym tywysai dy law, ac ym daliai dy ddeheulaw.
139:10 Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

139:11 Pe dywedwn, Diau y tywyllwch am cuddiai; yna y byddai y nos yn oleuni om hamgylch.
139:11 If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me.

139:12 Ni thywylla y tywyllwch rhagot ti; ond y nos a oleua fel dydd: un ffunud yw tywyllwch a goleuni i ti.
139:12 Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee.

139:13 Canys ti a feddiennaist fy arennau: toaist fi yng nghroth fy mam.
139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mothers womb.

139:14 Clodforaf di; canys ofnadwy a rhyfedd ym gwnaed: rhyfedd yw dy weithredoedd; am henaid a ŵyr hynny yn dda.
139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

139:15 Ni chuddiwyd fy sylwedd oddi wrthyt, pan ym gwnaethpwyd yn ddirgel, ac ym cywreiniwyd yn iselder y ddaear.
139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.

139:16 Dy lygaid a welsant fy annelwig ddefnydd; ac yn dy lyfr di yr ysgrifennwyd hwynt oll, y dydd y lluniwyd hwynt, pan nad oedd yr un ohonynt.
139:16 Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.

139:17 Am hynny mor werthfawr yw dy feddyliau gennyf, O DDUW! mor fawr yw eu swm hwynt!
139:17 How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them!

139:18 Pe cyfrifywn hwynt, amlach ydynt nar tywod: pan ddeffrowyf, gyda thi yr ydwyf yn wastad.
139:18 If I should count them, they are more in number than the sand: when I awake, I am still with thee.

139:19 Yn ddiau, O DDUW, ti a leddi yr annuwiol: am hynny y gwŷr gwaedlyd, ciliwch oddi wrthyf:
139:19 Surely thou wilt slay the wicked, O God: depart from me therefore, ye bloody men.

139:20 Y rhai a ddywedant ysgelerder yn dy erbyn; dy elynion a gymerant dy enw yn ofer
139:20 For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain.

139:21 Onid cas gennyf, O ARGLWYDD, dy gaseion di? onid ffiaidd gennyf y rhai a gyfodant ith erbyn?
139:21 Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee?

139:22 A chas cyflawn y caseais hwynt: cyfrifais hwynt i mi yn elynion.
139:22 I hate them with perfect hatred: I count them mine enemies.

139:23 Chwilia fi, O DDUW, a gwybydd fy nghalon: prawf fi, a gwybydd fy meddyliau;
139:23 Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:

139:24 A gwl a oes ffordd annuwiol gennyf, a thywys fi yn y ffordd dragwyddol.
139:24 And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.


SALM 140
140:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Gwared fi, O ARGLWYDD, oddi wrth y dyn drwg: cadw fi rhag y gŵr traws:
140:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Deliver me, O LORD, from the evil man: preserve me from the violent man;

140:2 Y rhai sydd yn bwriadu drygioni yn eu calon: ymgasglant beunydd i ryfel.
140:2 Which imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together for war.

140:3 Golymasant eu tafodau fel sarff: gwenwyn asb sydd dan eu gwefusau. Sela.
140:3 They have sharpened their tongues like a serpent; adders poison is under their lips. Selah.

140:4 Cadw fi, O ARGLWYDD, rhag dwylor annuwiol; cadw fi rhag y gŵr traws: y rhai a fwriadasant fachellu fy nhraed.
140:4 Keep me, O LORD, from the hands of the wicked; preserve me from the violent man; who have purposed to overthrow my goings.

140:5 Y beilchion a guddiasant faglau i mi, ac a estynasant rwyd wrth dannau ar ymyl y llwybrau: gosodasant hoenynnau ar fy medr. Sela.
140:5 The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.

140:6 Dywedais wrth yr ARGLWYDD, Fy NUW ydwyt ti: clyw, O ARGLWYDD, lef fy ngweddau.
140:6 I said unto the LORD, Thou art my God: hear the voice of my supplications, O LORD.

140:7 ARGLWYDD DDUW, nerth fy iachawdwriaeth, gorchuddiaist fy mhen yn nydd brwydr.
140:7 O GOD the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle.

140:8 Na chaniat, ARGLWYDD, ddymuniad yr annuwiol: na lwydda ei ddrwg feddwl; rhag eu balcho hwynt. Sela.
140:8 Grant not, O LORD, the desires of the wicked: further not his wicked device; lest they exalt themselves. Selah.

140:9 Y pennaf or rhai am hamgylchyno, blinder eu gwefusau au gorchuddio.
140:9 As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.

140:10 Syrthied marwor arnynt: a bwrier hwynt yn tn; ac mewn ceuffosydd, fel na chyfodant.
140:10 Let burning coals fall upon them: let them be cast into the fire; into deep pits, that they rise not up again.

140:11 Na sicrhaer dyn siaradus ar y ddaear: drwg a hela y gŵr traws iw ddistryw.
140:11 Let not an evil speaker be established in the earth: evil shall hunt the violent man to overthrow him.

140:12 Gwn y dadlau yr ARGLWYDD ddadl y truan, ac y barna efe y tlodion.
140:12 I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.

140:13 Y cyfiawn yn ddiau a glodforant dy enw di: y rhai uniawn a drigant ger dy fron di.
140:13 Surely the righteous shall give thanks unto thy name: the upright shall dwell in thy presence.


SALM 141
141:1 Salm Dafydd. ARGLWYDD, yr wyf yn gweiddi arnat: brysia ataf; clyw fy llais, pan lefwyf arnat.
141:1 A Psalm of David. LORD, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee.

141:2 2 Cyfeirier fy ngweddi ger dy fron fel arogl-darth, a dyrchafiad fy nwylo fel offrwm prynhawnol.
141:2 Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice.

141:3 Gosod, ARGLWYDD, gadwraeth o flaen fy ngenau: cadw ddrws fy ngwefusau.
141:3 Set a watch, O LORD, before my mouth; keep the door of my lips.

141:4 Na ostwng fy nghalon at ddim drwg, i fwriadu gweithredoedd drygioni gyda gwŷr a weithredant anwiredd: ac na ad i mi fwyta ou danteithion hwynt.
141:4 Incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties.

141:5 Cured y cyfiawn fi yn garedig, a cherydded fi: na thorred eu holew pennaf hwynt fy mhen: canys fy ngweddi fydd eto yn eu drygau hwynt.
141:5 Let the righteous smite me; it shall be a kindness: and let him reprove me; it shall be an excellent oil, which shall not break my head: for yet my prayer also shall be in their calamities.

141:6 Pan dafler eu barnwyr i lawr mewn lleoedd caregog, clywant fy ngeiriau canys melys ydynt.
141:6 When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words; for they are sweet.

141:7 Y mae ein hesgyrn ar wasgar ar fin y bedd, megis un yn torri neu yn hollti coed ar y ddaear.
141:7 Our bones are scattered at the graves mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth.

141:8 Eithr arnat ti, O ARGLWYDD DDUW, y mae fy llygaid: ynot ti y gobeithiais; na ad fy enaid yn ddiymgeledd.
141:8 But mine eyes are unto thee, O GOD the Lord: in thee is my trust; leave not my soul destitute.

141:9 Cadw fi rhag y fagl a osodasant i mi, a hoenynnau gweithredwyr anwiredd.
141:9 Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity.

141:10 Cydgwymped y rhai annuwiol yn eu rhwydau eu hun, tra yr elwyf fi heibio.
141:10 Let the wicked fall into their own nets, whilst that I withal escape.


SALM 142
142:1 Maschil Dafydd; Gweddi pan oedd efe yn yr ogof. Gwaeddais m llef ar yr ARGLWYDD; m llef yr ymbiliais r ARGLWYDD.
142:1 Maschil of David; A Prayer when he was in the cave. I cried unto the LORD with my voice; with my voice unto the LORD did I make my supplication.

142:2 Tywelltais fy myfyrdod oi flaen ef; a mynegais fy nghystudd ger ei fron ef.
142:2 I poured out my complaint before him; I showed before him my trouble.

142:3 Pan ballodd fy ysbryd om mewn, tithau a adwaenit fy llwybr.
Yn y ffordd y rhodiwn, y cuddiasant i mi fagl.
142:3 When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.

142:4 Edrychais ar y tu deau, a deliais sylw, ac nid oedd neb am hadwaenai: pallodd nodded i mi; nid oedd neb yn ymofyn am fy enaid.
142:4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul.

142:5 Llefais arnat, O ARGLWYDD; dywedais, ti yw fy ngobaith, am rhan yn nhir y rhai byw.
142:5 I cried unto thee, O LORD: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living.

142:6 Ystyr wrth fy ngwaedd: canys truan iawn ydwyf: gwared fi oddi wrth fy erlidwyr; canys trech ydynt na mi.
142:6 Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I.

142:7 Dwg fy enaid allan o garchar, fel y moliannwyf dy enw: y rhai cyfiawn am cylchynant: canys ti a fyddi da wrthyf.
142:7 Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me.

SALM 143
143:1 Salm Dafydd. ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a gwrando ar fy neisyfiadau: erglyw fi yn dy wirionedd, ac yn dy gyfiawnder.
143:1 A Psalm of David. Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.

143:2 Ac na ddos i farn th was: oherwydd ni chyfiawnheir neb byw yn dy olwg di.
143:2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.

143:3 Canys y gelyn a erlidiodd fy enaid: curodd fy enaid i lawr: gwnaeth i mi drigo mewn tywyllwch, fel y rhai a fu feirw er ys talm.
143:3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.

143:4 Yna y pallodd fy ysbryd om mewn: ac y synnodd fy nghalon ynof.
143:4 Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.

143:5 Cofiais y dyddiau gynt; myfyriais ar dy holl waith: ac yng ngweithredoedd dy ddwylo y myfyriaf.
143:5 I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.

143:6 Lledais fy nwylo atat: fy enaid fel tir sychedig sydd yn hiraethu amdanat. Sela.
143:6 I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.

143:7 O ARGLWYDD, gwrando fi yn ebrwydd: pallodd fy ysbryd: na chuddia dy wyneb oddi wrthyf; rhag fy mod yn gyffelyb ir rhai a ddisgynnant ir pwll.
143:7 Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.

143:8 Pr i mi glywed dy drugarowgrwydd y bore; oherwydd ynot ti y gobeithiaf: pr i mi wybod y ffordd y rhodiwyf; oblegid atat ti y dyrchafaf fy enaid.
143:8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.

143:9 Gwared fi oddi wrth fy ngelynion, O ARGLWYDD: gyda thi yr ymguddiais.
143:9 Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.

143:10 Dysg i mi wneuthur dy ewyllys di; canys ti yw fy NUW: tywysed dy ysbryd daionus fi i dir uniondeb
143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.

143:11 Bywha fi, O ARGLWYDD, er mwyn dy enw: dwg fy enaid allan o ing, er mwyn dy gyfiawnder.
143:11 Quicken me, O LORD, for thy names sake: for thy righteousness sake bring my soul out of trouble.

143:12 Ac er dy drugaredd dinistria fy ngelynion, a difetha holl gystuddwyr fy enaid: oblegid dy was di ydwyf fi.
143:12 And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.SALM 144
144:1 Salm Dafydd. Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD fy nerth, yr hwn sydd yn dysgu fy nwylo i ymladd, am bysedd i ryfela.
144:1 A Psalm of David. Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:

144:2 Fy nhrugaredd, am hamddiffynfa; fy nhŵr, am gwaredydd: fy nharian yw efe, ac ynddo y gobeithiais; yr hwn sydd yn darostwng fy mhobl danaf.
144:2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.

144:3 ARGLWYDD, beth yw dyn, pan gydnabyddit ef? neu fab dyn, pan wneit gyfrif ohono?
144:3 LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!

144:4 Dyn sydd debyg i wagedd; ei ddyddiau sydd fel cysgod yn myned heibio.
144:4 Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.

144:5 ARGLWYDD, gostwng dy nefoedd, a disgyn: cyffwrdd r mynyddoedd, a mygant.
144:5 Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.

144:6 Saetha fellt, a gwasgar hwynt; ergydia dy saethau, a difa hwynt.
144:6 Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.

144:7 Anfon dy law oddi uchod; achub a gwared fi o ddyfroedd mawrion, o law plant estron;
144:7 Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;

144:8 Y rhai y llefara eu genau wagedd, ac y mae eu deheulaw yn ddeheulaw ffalster.
144:8 Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.

144:9 Canaf i ti, O DDUW, ganiad newydd: ar y nabl ar dectant y canaf i ti.
144:9 I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.

144:10 Efe sydd yn rhoddi iachawdwriaeth i frenhinoedd; yr hwn sydd yn gwaredu Dafydd ei was oddi wrth y cleddyf niweidiol.
144:10 It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.

144:11 Achub fi, a gwared fi o law meibion estron, y rhai y llefara eu genau wagedd, ac y mae eu deheulaw yn ddeheulaw ffalster:
144:11 Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:

144:12 Fel y byddo ein meibion fel planwydd yn tyfu yn eu hieuenctid; an merched fel conglfaen nadd, wrth gyffelybrwydd palas:
144:12 That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:

144:13 Fel y byddo ein celloedd yn llawn, yn trefnu pob rhyw luniaeth; an defaid yn dwyn miloedd a myrddiwn yn ein heolydd:
144:13 That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:

144:14 An hychen yn gryfion i lafurio; heb na rhuthro i mewn, na myned allan; na gwaedd yn ein heolydd.
144:14 That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.

144:15 Gwyn eu byd y bobl y mae felly iddynt: gwyn eu byd y bobl y mae yr ARGLWYDD yn DDUW iddynt.
144:15 Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.

SALM 145

 

145:1 Salm Dafydd o foliant. Dyrchafaf di, fy NUW, O Frenin; a bendithiaf dy enw byth ac yn dragywydd.

145:1 Davids Psalm of praise. I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
145:2 Beunydd yth fendithiaf; ath enw a folaf byth ac yn dragywydd.
145:2 Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

145:3 Mawr yw yr ARGLWYDD, a chanmoladwy iawn; ai fawredd sydd anchwiliadwy.
145:3 Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

145:4 Cenhedlaeth wrth genhedlaeth a fawl dy weithredoedd, ac a fynega dy gadernid.
145:4 One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.

145:5 Ardderchowgrwydd gogoniant dy fawredd, ath bethau rhyfedd, a draethaf.
145:5 I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

145:6 Traethant hwy gadernid dy weithredoedd ofnadwy: mynegaf finnau dy fawredd.
145:6 And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.

145:7 Coffadwriaeth amlder dy ddaioni a draethant; ath gyfiawnder a ddatganant.
145:7 They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.

145:8 Graslon a thrugarog yw yr ARGLWYDD; hwyrfrydig i ddig, a mawr ei drugaredd.
145:8 The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.

145:9 Daionus yw yr ARGLWYDD i bawb: ai drugaredd sydd ar ei holl weithredoedd.
145:9 The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.

145:10 Dy holl weithredoedd ath glodforant, O ARGLWYDD; ath saint ath fendithiant.
145:10 All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.

145:11 Dywedant am ogoniant dy frenhiniaeth; a thraethant dy gadernid:
145:11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

145:12 I beri i feibion dynion adnabod ei gadernid ef, a gogoniant ardderchowgrwydd ei frenhiniaeth.
145:12 To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

145:13 Dy frenhiniaeth di sydd frenhiniaeth dragwyddol: ath lywodraeth a bery yn oes oesoedd.
145:13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

145:14 Yr ARGLWYDD sydd yn cynnal y rhai oll a syrthiant, ac sydd yn codi pawb a ddarostyngwyd.
145:14 The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.

145:15 Llygaid pob peth a ddisgwyliant wrthyt; ac yr ydwyt yn rhoddi eu bwyd iddynt yn ei bryd;
145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.

145:16 Gan agoryd dy law, a diwallu pob peth byw th ewyllys da.
145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.

145:17 Cyfiawn yw yr ARGLWYDD yn ei holl ffyrdd, a sanctaidd yn ei holl weithredoedd.
145:17 The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.

145:18 Agos yw yr ARGLWYDD at y rhai oll a alwant arno, at y rhai oll a alwant arno mewn gwirionedd.
145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

145:19 Efe a wna ewyllys y rhai ai hofnant: gwrendy hefyd eu llefain, ac au hachub hwynt.
145:19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

145:20 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw pawb ai carant ef; ond yr holl rai annuwiol a ddifetha efe.
145:20 The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.

145:21 Traetha fy ngenau foliant yr ARGLWYDD: a bendithied pob cnawd ei enw sanctaidd ef byth ac yn dragywydd.
145:21 My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.

SALM 146
146:1 Molwch yr ARGLWYDD. Fy enaid, mola di yr ARGLWYDD.
146:1 Praise ye the LORD. Praise the LORD, O my soul.

146:2 Molaf yr ARGLWYDD yn fy myw: canaf im DUW tra fyddwyf.
146:2 While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being.

146:3 Na hyderwch ar dywysogion, nac ar fab dyn, yr hwn nid oes iachawdwriaeth ynddo.
146:3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

146:4 Ei anadl a allan, efe a ddychwel iw ddaear: y dydd hwnnw y derfydd am ei holl amcanion ef.
146:4 His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.

146:5 Gwyn ei fyd yr hwn y mae DUW Jacob yn gymorth iddo, sydd i obaith yn yr ARGLWYDD ei DDUW:
146:5 Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God:

146:6 Yr hwn a wnaeth nefoedd a daear, mr, ar hyn oll y sydd ynddynt: yr hwn sydd yn cadw gwirionedd yn dragywydd:
146:6 Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

146:7 Yr hwn sydd yn gwneuthur barn ir rhai gorthrymedig, yn rhoddi bara ir newynog. Yr ARGLWYDD sydd yn gollwng y carcharorion yn rhydd.
146:7 Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The LORD looseth the prisoners:

146:8 Yr ARGLWYDD sydd yn agoryd llygaid y deillion: yr ARGLWYDD sydd yn codi y rhai a ddarostyngwyd: yr ARGLWYDD sydd yn hoffi y rhai cyfiawn.
146:8 The LORD openeth the eyes of the blind: the LORD raiseth them that are bowed down: the LORD loveth the righteous:

146:9 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw y dieithriaid: efe a gynnal yr amddifad ar weddw; ac a ddadymchwel ffordd y rhai annuwiol.
146:9 The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

146:10 Yr ARGLWYDD a deyrnasa byth, sef dy DDUW di, Seion, dros genhedlaeth a chenhedlaeth. Molwch yr ARGLWYDD.
146:10 The LORD shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the LORD.

SALM 147
147:1 Molwch yr ARGLWYDD: canys da yw canu in DUW ni; oherwydd hyfryd yw, ie, gweddus yw mawl.
147:1 Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.

147:2 Yr ARGLWYDD sydd yn adeiladu Jerwsalem: efe a gasgl wasgaredigion Israel.
147:2 The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.

147:3 Efe sydd yn iachau y rhai briwedig o galon, ac yn rhwymo eu doluriau.
147:3 He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.

147:4 Y mae efe yn rhifo rhifedi y sr: geilw hwynt oll wrth eu henwau.
147:4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.

147:5 Mawr yw ein HARGLWYDD, a mawr ei nerth: aneirif yw ei ddeall.
147:5 Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.

147:6 Yr ARGLWYDD sydd yn dyrchafu rhai llariaidd, gan ostwng y rhai annuwiol hyd lawr.
147:6 The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.

147:7 Cydgenwch ir ARGLWYDD mewn diolchgarwch: cenwch in DUW r delyn;
147:7 Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:

147:8 Yr hwn sydd yn toi y nefoedd chymylau, yn paratoi glaw ir ddaear, gan beri ir gwellt dyfu ar y mynyddoedd.
147:8 Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.

147:9 Efe, sydd yn rhoddi ir anifail ei borthant, ac i gywion y gigfran, pan lefant.
147:9 He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.

147:10 Nid oes hyfrydwch ganddo yn nerth march: ac nid ymhoffa efe yn esgeiriau gŵr.
147:10 He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.

147:11 Yr ARGLWYDD sydd hoff ganddo y rhai ai hofnant ef; sef y rhai a ddisgwyliant wrth ei drugaredd ef.
147:11 The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.

147:12 Jerwsalem, mola di yr ARGLWYDD: Seion, molianna dy DDUW.
147:12 Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.

147:13 Oherwydd efe a gadarnhaodd farrau byrth: efe a fendithiodd dy blant oth fewn.
147:13 For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.

147:14 Yr hwn sydd yn gwneuthur dy fro yn heddychol, ac ath ddiwalla di braster gwenith.
147:14 He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.

147:15 Yr hwn sydd yn anfon ei orchymyn ar y ddaear: ai air a red yn dra buan.
147:15 He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.

147:16 Yr hwn sydd yn rhoddi eira fel gwln; ac a daena rew fel lludw.
147:16 He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.

147:17 Yr hwn sydd yn bwrw ei i fel tameidiau: pwy a erys gan ei oerni ef?
147:17 He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?

147:18 Efe a enfyn ei air, ac au tawdd hwynt: i wynt y chwyth efe, ar dyfroedd a lifant.
147:18 He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.

147:19 Y mae efe yn mynegi ei eiriau i Jacob, ei ddeddfau ai farnedigaethau i Israel.
147:19 He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.

147:20 Ni wnaeth efe felly ag un genedl; ac nid adnabuant ei farnedigaethau ef. Molwch yr ARGLWYDD.
147:20 He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.


SALM 148
148:1 Molwch yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD or nefoedd: molwch ef yn yr uchelderau.
148:1 Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.

148:2 Molwch ef, ei holl angylion: molwch ef, ei holl luoedd.
148:2 Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

148:3 Molwch ef, haul a lleuad: molwch ef, yr holl sr goleuni.
148:3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

148:4 Molwch ef, nef y nefoedd; ar dyfroedd y rhai ydych oddi ar y nefoedd.
148:4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

148:5 Molant enw yr ARGLWYDD oherwydd efe a orchmynnodd, a hwy a grewyd.
148:5 Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.

148:6 A gwnaeth iddynt barhau byth yn dragywydd: gosododd ddeddf, ac nis troseddir hi.
148:6 He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.

148:7 Molwch yr ARGLWYDD. or ddaear, y dreigiau, ar holl ddyfnderau:
148:7 Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:

148:8 Tn a chenllysg, eira a tharth; gwynt ystormus, yn gwneuthur ei air ef:
148:8 Fire, and hail; snow, and vapours; stormy wind fulfilling his word:

148:9 Y mynyddoedd ar bryniau oll; y coed ffrwythlon ar holl gedrwydd:
148:9 Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:

148:10 Y bwystfilod a phob anifail; yr ymlusgiaid ac adar asgellog:
148:10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:

148:11 Brenhinoedd y ddaear ar holl bobloedd; tywysogion a holl farnwyr y byd:
148:11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

148:12 Gwŷr ieuainc a gwyryfon hefyd; hynafgwyr a llanciau:
148:12 Both young men, and maidens; old men, and children:

148:13 Molant enw yr ARGLWYDD: oherwydd ei enw ef yn unig sydd ddyrchafadwy; ei ardderchowgrwydd ef sydd uwchlaw daear a nefoedd.
148:13 Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.

148:14 Ac efe sydd yn dyrchafu corn ei bobl, moliant ei holl saint; sef meibion Israel, pobl agos ato. Molwch yr ARGLWYDD.
148:14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.


SALM 149
149:1 Molwch yr ARGLWYDD. Cenwch ir ARGLWYDD ganiad newydd, ai foliant ef yng nghynulleidfa y saint.
149:1 Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.

149:2 Llawenhaed Israel yn yr hwn ai gwnaeth: gorfoledded meibion Seion yn eu Brenin.
149:2 Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.

149:3 Molant ei enw ef ar y dawns: canant iddo ar dympan a thelyn.
149:3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.

149:4 Oherwydd hoffodd yr ARGLWYDD ei bobl: efe a brydfertha y rhai llednais iachawdwriaeth.
149:4 For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.

149:5 Gorfoledded y saint mewn gogoniant: a chanant ar eu gwelyau.
149:5 Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.

149:6 Bydded ardderchog foliant DUW yn eu genau, a chleddyf daufiniog yn eu dwylo;
149:6 Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;

149:7 I wneuthur dial ar y cenhedloedd, a chosb ar y bobloedd;
149:7 To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;

149:8 I rwymo eu brenhinoedd chadwynau, au pendefigion gefynnau heyrn;
149:8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;

149:9 I wneuthur arnynt y farn ysgrifenedig: yr ardderchowgrwydd hwn sydd iw holl saint ef. Molwch yr ARGLWYDD.
149:9 To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.


SALM 150
150:1 Molwch yr ARGLWYDD. Molwch DDUW yn ei sancteiddrwydd: molwch ef yn ffurfafen ei nerth.
150:1 Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.

150:2 Molwch ef am ei gadernid: molwch ef yn l amlder ei fawredd.
150:2 Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.

150:3 Molwch ef llais utgorn: molwch ef nabl ac thelyn.
150:3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.

150:4 Molwch ef thympan ac dawns: molwch ef thannau ac ag organ.
150:4 Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs.

150:5 Molwch ef symbylau soniarus: molwch ef symbylau llafar.
150:5 Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals.

150:6 Pob perchen anadl, molianned yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD.
150:6 Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD.

 

 

 

Bler wf i? Yr ch chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Werr m ai? Y rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait