Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2349ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_samuel_1_09_2349ke


0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(67) Llyfr Cyntaf ESDRAS

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(67) The First Book of ESDRAS

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

xxxxxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 

PENNOD 1

++PENNOD 1&&&
Samuel :: I Samuel


1:1 Ac yr oedd rhyw ŵr o Ramathaim-Soffim, o fynydd Effraim, ai enw Elcana, mab Jeroham, mab Elihu, mab Tohu, mab Suff, Effratewr:

1:1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:


1:2 A dwy wraig oedd iddo; enw y naill oedd Hanna, ac enw y llall Peninna: ac i Peninna yr ydoedd plant, ond i Hanna nid oedd plant.

1:2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children.


1:3 Ar gŵr hwn a ai i fyny oi ddinas bob blwyddyn i addoli, ac i aberthu i ARGLWYDD y lluoedd, yn Seilo; a dau fab Eli, Hoffni a Phinees, oedd offeiriaid ir ARGLWYDD yno.

1:3 And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the LORD, were there.


1:4 Bu hefyd, y diwrnod yr aberthodd Elcana, roddi ohono ef i Peninna ei wraig, ac iw meibion ai merched oll, rannau.

1:4 And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, portions:


1:5 Ond i Hanna y rhoddes efe un rhan hardd: canys efe a garai Hanna, ond yr ARGLWYDD a gaeasai ei chroth hi;

1:5 But unto Hannah he gave a worthy portion; for he loved Hannah: but the LORD had shut up her womb.


1:6 Ai gwrthwynebwraig ai cyffrdd hi iw chythruddo, am ir ARGLWYDD gau ei bru hi.

1:6 And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.


1:7 Ac felly y gwnaeth efe bob blwyddyn, pan esgynnai hi i dŷ yr ARGLWYDD, hi ai cythruddai hi felly, fel yr wylai, ac na fwytai.

1:7 And as he did so year by year, when she went up to the house of the LORD, so she provoked her; therefore she wept, and did not eat.


1:8 Yna Elcana ei gŵr a ddywedodd wrthi, Hanna, paham yr wyli? a phaham na fwytei? a phaham y mae yn flin ar dy galon? onid wyf fi well i ti na deg o feibion?

1:8 Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? and why eatest thou not? and why is thy heart grieved? am not I better to thee than ten sons?


1:9
Felly Hanna a gyfododd, wedi iddynt fwyta ac yfed yn Seilo. (Ac Eli yr offeiriad oedd yn eistedd ar fainc wrth bost teml yr ARGLWYDD.)

1:9 So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the LORD.


1:10 Ac yr oedd hi yn chwerw ei henaid, ac a weddodd ar yr ARGLWYDD, a chan wylo hi a wylodd.

1:10 And she was in bitterness of soul, and prayed unto the LORD, and wept sore.


1:11 Hefyd hi a addunodd adduned, ac a ddywedodd, O ARGLWYDD y lluoedd, os gan edrych yr edrychi ar gystudd dy lawforwyn, ac am cofi i, ac nid anghofi dy lawforwyn, ond rhoddi ith lawforwyn fab: yna y rhoddaf ef ir ARGLWYDD holl ddyddiau ei einioes, ac ni ddaw ellyn ar ei ben ef.

1:11 And she vowed a vow, and said, O LORD of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the LORD all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.


1:12 A bu, fel yr oedd hi yn parhau yn gweddo gerbron yr ARGLWYDD, i Eli ddal sylw ar ei genau hi.

1:12 And it came to pass, as she continued praying before the LORD, that Eli marked her mouth.


1:13 A Hanna oedd yn llefaru yn ei chalon, yn unig ei gwefusau a symudent, ai llais ni chlywid: am hynny Eli a dybiodd ei bod hi yn feddw.

1:13 Now Hannah, she spake in her heart; only her lips moved, but her voice was not heard: therefore Eli thought she had been drunken.


1:14 Ac Eli a ddywedodd wrthi hi. Pa hyd y byddi feddw? bwrw ymaith dy win oddi wrthyt.

1:14 And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? put away thy wine from thee.


1:15 A Hanna a atebodd, ac a ddywedodd, Nid felly, fy arglwydd; gwraig galed arni ydwyf fi: gwin hefyd na diod gadarn nid yfais, eithr tywelltais fy enaid gerbron yr ARGLWYDD.

1:15 And Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of a sorrowful spirit: I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the LORD.


1:16 Na chyfrif dy lawforwyn yn ferch Belial: canys o amldra fy myfyrdod, am blinder, y lleferais hyd yn hyn.

1:16 Count not thine handmaid for a daughter of Belial: for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto.


1:17 Yna yr atebodd Eli, ac a ddywedodd, Dos mewn heddwch: a Duw Israel a roddo dy ddymuniad yr hwn a ddymunaist ganddo ef.

1:17 Then Eli answered and said, Go in peace: and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him.


1:18 A hi a ddywedodd, Caffed dy lawforwyn ffafr yn dy olwg. Felly yr aeth y wraig iw thaith, ac a fwytaodd; ac ni bu athrist mwy.

1:18 And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way, and did eat, and her countenance was no more sad.


1:19 A hwy a gyfodasant yn fore, ac a addolasant gerbron yr ARGLWYDD, ac a ddychwelasant, ac a ddaethant iw tŷ i Rama. Ac Elcana a adnabu Hanna ei wraig; ar ARGLWYDD ai cofiodd hi.

1:19 And they rose up in the morning early, and worshipped before the LORD, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and the LORD remembered her.


1:20 A bu, pan ddaeth yr amser o amgylch, wedi beichiogi o Hanna, esgor ohoni ar fab; a hi a alwodd ei enw ef Samuel: Canys gan yr ARGLWYDD y dymunais ef, eb hi.

1:20 Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the LORD.


1:21 Ar gŵr Elcana a aeth i fyny, ai holl dylwyth, i offrymu ir ARGLWYDD yr aberth blynyddol, ai adduned.

1:21 And the man Elkanah, and all his house, went up to offer unto the LORD the yearly sacrifice, and his vow.


1:22 Ond Hanna nid aeth i fyny: canys hi a ddywedodd wrth ei gŵr, Ni ddeuaf fi, hyd oni ddiddyfner y bachgen: yna y dygaf ef, fel yr ymddangoso efe o flaen yr ARGLWYDD, ac y trigo byth.

1:22 But Hannah went not up; for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the LORD, and there abide for ever.


1:23 Ac Elcana ei gŵr a ddywedodd wrthi, Gwna yr hyn a welych yn dda: aros hyd oni ddiddyfnych ef; yn unig yr ARGLWYDD a gyflawno ei air. Felly yr arhodd y wraig, ac a fagodd ei mab, nes iddi ei ddiddyfnu ef.

1:23 And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good; tarry until thou have weaned him; only the LORD establish his word. So the woman abode, and gave her son suck until she weaned him.


1:24 A phan ddiddyfnodd hi ef, hi ai dug ef i fyny gyda hi, thri o fustych, ac un effa o beilliaid, a chostrelaid o win; a hi ai dug ef i dŷ yr ARGLWYDD yn Seilo: ar bachgen yn ieuanc.

1:24 And when she had weaned him, she took him up with her, with three bullocks, and one ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the LORD in Shiloh: and the child was young.


1:25 A hwy a laddasant fustach, ac a ddygasant y bachgen at Eli.

1:25 And they slew a bullock, and brought the child to Eli.


1:26 A hi a ddywedodd, O fy arglwydd, fel y mae dy enaid yn fyw, fy arglwydd, myfi yw y wraig oedd yn sefyll yma yn dy ymyl di, yn gweddo ar yr ARGLWYDD.

1:26 And she said, Oh my lord, as thy soul liveth, my lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the LORD.


1:27 Am y bachgen hwn y gweddais; ar ARGLWYDD a roddodd i mi fy nymuniad a ddymunais ganddo:

1:27 For this child I prayed; and the LORD hath given me my petition which I asked of him:


1:28 Minnau hefyd ai rhoddais ef ir ARGLWYDD; yr holl ddyddiau y byddo efe byw, y rhoddwyd ef ir ARGLWYDD. Ac efe a addolodd yr ARGLWYDD yno.

1:28 Therefore also I have lent him to the LORD; as long as he liveth he shall be lent to the LORD. And he worshipped the LORD there.


PENNOD 2

++PENNOD 2&&&


2:1
A HANNA a weddodd, ac a ddywedodd, Llawenychodd fy nghalon yn yr ARGLWYDD; fy nghorn a ddyrchafwyd, yn yr ARGLWYDD: fy ngenau a ehangwyd ar fy ngelynion: canys llawenychais yn dy iachawdwriaeth di.

2:1 And Hannah prayed, and said, My heart rejoiceth in the LORD, mine horn is exalted in the LORD: my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in thy salvation.


2:2 Nid sanctaidd neb fel yr ARGLWYDD; canys nid dim hebot ti: ac nid oes graig megis ein Duw ni.

2:2 There is none holy as the LORD: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.


2:3 Na chwanegwch lefaru yn uchel uchel; na ddeued allan ddim balch och genau: canys Duw gwybodaeth yw yr ARGLWYDD, ai amcanion ef a gyflawnir.

2:3 Talk no more so exceeding proudly; let not arrogancy come out of your mouth: for the LORD is a God of knowledge, and by him actions are weighed.


2:4 Bwu y cedyrn a dorrwyd, ar gweiniaid a ymwregysasant a nerth.

2:4 The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded with strength.


2:5 Y rhai digonol a ymgyflogasant er bara; ar rhai newynog a beidiasant; hyd onid esgorodd yr amhlantadwy ar saith, a llesgau yr aml ei meibion.

2:5 They that were full have hired out themselves for bread; and they that were hungry ceased: so that the barren hath born seven; and she that hath many children is waxed feeble.


2:6 Yr ARGLWYDD sydd yn marwhau, ac yn bywhau: efe sydd yn dwyn i waered ir bedd, ac yn dwyn i fyny.

2:6 The LORD killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up.


2:7 Yr ARGLWYDD sydd yn tlodi, ac yn cyfoethogi; yn darostwng, ac yn dyrchafu.

2:7 The LORD maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.


2:8 Efe sydd yn cyfodir tlawd or llwch, ac yn dyrchafur anghenus or tomennau, iw gosod gyda thywysogion, ac i beri iddynt etifeddu teyrngadair gogoniant: canys eiddo yr ARGLWYDD colofnau y ddaear, ac efe a osododd y byd arnynt.

2:8 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory: for the pillars of the earth are the LORD's, and he hath set the world upon them.


2:9 Traed ei saint a geidw efe, ar annuwiolion a ddistawant mewn tywyllwch: canys nid trwy nerth y gorchfyga gŵr.

2:9 He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness; for by strength shall no man prevail.


2:10 Y rhai a ymrysonant r ARGLWYDD, a ddryllir: efe a darana yn eu herbyn hwynt or nefoedd: yr ARGLWYDD a farn derfynau y ddaear; ac a ddyry nerth iw frenin, ac a ddyrchafa gorn ei eneiniog.

2:10 The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; out of heaven shall he thunder upon them: the LORD shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed.


2:11 Ac Elcana a aeth i Rama iw dŷ; ar bachgen a fu weinidog ir ARGLWYDD gerbron Eli yr offeiriad.

2:11 And Elkanah went to Ramah to his house. And the child did minister unto the LORD before Eli the priest.


2:12 A meibion Eli oedd feibion Belial: nid adwaenent yr ARGLWYDD.

2:12 Now the sons of Eli were sons of Belial; they knew not the LORD.


2:13 A defod yr offeiriad gydar bobl oedd, pan offrymai neb aberth, gwas yr offeiriad a ddeuai pan fyddai y cig yn berwi, a chigwain dridant yn ei law;

2:13 And the priests' custom with the people was, that, when any man offered sacrifice, the priest's servant came, while the flesh was in seething, with a fleshhook of three teeth in his hand;


2:14 Ac ai trawai hi yn y badell, neu yn yr efyddyn, neu yn y crochan, neu yn y pair: yr hyn oll a gyfodai y gigwain, a gymerai yr offeiriad iddo. Felly y gwnaent yn Seilo i holl Israel y rhai oedd yn dyfod yno.

2:14 And he struck it into the pan, or kettle, or caldron, or pot; all that the fleshhook brought up the priest took for himself. So they did in Shiloh, unto all the Israelites that came thither.


2:15 Hefyd cyn arogl-losgi ohonynt y braster, y deuai gwas yr offeiriad hefyd, ac a ddywedai wrth y gŵr a fyddai yn aberthu, Dyro gig iw rostio ir offeiriad: canys ni fyn efe gennyt gig berw, ond amrwd.

2:15 Also before they burnt the fat, the priest's servant came, and said to the man that sacrificed, Give flesh to roast for the priest; for he will not have sodden flesh of thee, but raw.


2:16 Ac os gŵr a ddywedai wrtho, Gan losgi llosgant yn awr y braster, ac yna cymer fel yr ewyllysio dy galon: yntau a ddywedai wrtho, Nage; yn awr y rhoddi ef: ac onid e, mi ai cymeraf trwy gryfder.

2:16 And if any man said unto him, Let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth; then he would answer him, Nay; but thou shalt give it me now: and if not, I will take it by force.


2:17 Am hynny pechod y llanciau oedd fawr iawn gerbron yr ARGLWYDD: canys ffieiddiodd dynion offrwm yr ARGLWYDD.

2:17 Wherefore the sin of the young men was very great before the LORD: for men abhorred the offering of the LORD.


2:18 A Samuel oedd yn gweini o flaen yr ARGLWYDD, yn fachgen, wedi ymwregysu ag effod liain.

2:18 But Samuel ministered before the LORD, being a child, girded with a linen ephod.


2:19 Ai fam a wnai iddo fantell fechan, ac ai dygai iddo o flwyddyn i flwyddyn, pan ddelai hi i fyny gydai gŵr i aberthu yr aberth blynyddol.

2:19 Moreover his mother made him a little coat, and brought it to him from year to year, when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice.


2:20 Ac Eli a fendithiodd Elcana ai wraig, ac a ddywedodd, Rhodded yr ARGLWYDD i ti had or wraig hon, am y dymuniad a ddymunodd gan yr ARGLWYDD. A hwy a aethant iw mangre eu hun.

2:20 And Eli blessed Elkanah and his wife, and said, The LORD give thee seed of this woman for the loan which is lent to the LORD. And they went unto their own home.


2:21 Ar ARGLWYDD a ymwelodd Hanna; a hi a feichiogodd, ac a esgorodd ar dri o feibion, a dwy o ferched: ar bachgen Samuel a gynyddodd gerbron yr ARGLWYDD.

2:21 And the LORD visited Hannah, so that she conceived, and bare three sons and two daughters. And the child Samuel grew before the LORD.


2:22 Ac Eli oedd hen iawn; ac efe a glybu yr hyn oll a wnaethai ei feibion ef i holl Israel, ar modd y gorweddent gydar gwragedd oedd yn ymgasglu yn finteioedd wrth ddrws pabell y cyfarfod.

2:22 Now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel; and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation.


2:23 Ac efe a ddywedodd wrthynt hwy, Paham y gwnaethoch y pethau hyn? canys clywaf gan yr holl bobl hyn ddrygair i chwi.

2:23 And he said unto them, Why do ye such things? for I hear of your evil dealings by all this people.


2:24 Nage, fy meibion: canys nid da y gair yr ydwyf fi yn ei glywed; eich bod chwi yn peri i bobl yr ARGLWYDD droseddu.

2:24 Nay, my sons; for it is no good report that I hear: ye make the LORD's people to transgress.


2:25 Os gŵr a becha yn erbyn gŵr, y swyddogion ai barnant ef: ond os yn erbyn yr ARGLWYDD y pecha gŵr, pwy a eiriol drosto ef? Ond ni wrandawsant ar lais eu tad, am y mynnai yr ARGLWYDD eu lladd hwynt.

2:25 If one man sin against another, the judge shall judge him: but if a man sin against the LORD, who shall entreat for him? Notwithstanding they hearkened not unto the voice of their father, because the LORD would slay them.


2:26 Ar bachgen Samuel a gynyddodd, ac a aeth yn dda gan DDUW, a dynion hefyd.

2:26 And the child Samuel grew on, and was in favour both with the LORD, and also with men.


2:27 A daeth gŵr i DDUW at Eli, ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Onid gan ymddangos yr ymddangosais i dŷ dy dad, pan oeddynt yn yr Aifft yn nhŷ Pharo?

2:27 And there came a man of God unto Eli, and said unto him, Thus saith the LORD, Did I plainly appear unto the house of thy father, when they were in Egypt in Pharaoh's house?


2:28 Gan ei ddewis ef hefyd o holl lwythau Israel yn offeiriad i mi, i offrymu ar fy allor, i losgi arogl-darth, i wisgo effod ger fy mron? oni roddais hefyd i dŷ dy dad di holl ebyrth tanllyd meibion Israel?

2:28 And did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon mine altar, to burn incense, to wear an ephod before me? and did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire of the children of Israel?


2:29 Paham y sethrwch chwi fy aberth am bwydoffrwm, y rhai a orchmynnais yn fy nhrigfa, ac yr anrhydeddi dy feibion yn fwy na myfi, gan eich pesgi eich hunain r gorau o holl offrymau fy mhobl Israel?

2:29 Wherefore kick ye at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation; and honourest thy sons above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people?


2:30 Am hynny medd ARGLWYDD DDUW Israel, Gan ddywedyd y dywedais, Dy dŷ di a thŷ dy dad a rodiant om blaen i byth: eithr yn awr medd yr ARGLWYDD, Pell fydd hynny oddi wrthyf fi; canys fy anrhydeddwyr a anrhydeddaf fi, am dirmygwyr a ddirmygir.

2:30 Wherefore the LORD God of Israel saith, I said indeed that thy house, and the house of thy father, should walk before me for ever: but now the LORD saith, Be it far from me; for them that honour me I will honour, and they that despise me shall be lightly esteemed.


2:31 Wele y dyddiau yn dyfod, pan dorrwyf dy fraich di, a braich tŷ dy dad,; fel na byddo hen ŵr yn dy dŷ di.

2:31 Behold, the days come, that I will cut off thine arm, and the arm of thy father's house, that there shall not be an old man in thine house.


2:32 A thi a gei weled gelyn yn fy nhrigfa, yn yr hyn oll a wna Duw o ddaioni i Israel: ac ni bydd hen ŵr yn dy dŷ di byth.

2:32 And thou shalt see an enemy in my habitation, in all the wealth which God shall give Israel: and there shall not be an old man in thine house for ever.


2:33 Ar gŵr or eiddot, yr hwn ni thorraf ymaith oddi wrth fy allor, fydd i beri ith lygaid ballu, ac i beri ith galon ofidio: a holl gynnyrch dy dŷ di a fyddant feirw yn wŷr.

2:33 And the man of thine, whom I shall not cut off from mine altar, shall be to consume thine eyes, and to grieve thine heart: and all the increase of thine house shall die in the flower of their age.


2:34 A hyn fydd i ti yn arwydd, yr hwn a ddaw ar dy ddau fab, ar Hoffni a Phinees: Yn yr un dydd y byddant feirw ill dau.

2:34 And this shall be a sign unto thee, that shall come upon thy two sons, on Hophni and Phinehas; in one day they shall die both of them.


2:35 A chyfodaf i mi offeiriad ffyddlon a wna yn l fy nghalon am meddwl; a mi a adeiladaf iddo ef dŷ sicr, ac efe a rodia gerbron fy eneiniog yn dragywydd.

2:35 And I will raise me up a faithful priest, that shall do according to that which is in mine heart and in my mind: and I will build him a sure house; and he shall walk before mine anointed for ever.


2:36 A bydd i bob un a adewir yn dy dŷ di ddyfod ac ymgrymu iddo ef am ddernyn o arian a thamaid o fara, a dywedyd, Gosod fi yn awr mewn rhyw offeiriadaeth, i gael bwyta tamaid o fara.

2:36 And it shall come to pass, that every one that is left in thine house shall come and crouch to him for a piece of silver and a morsel of bread, and shall say, Put me, I pray thee, into one of the priests' offices, that I may eat a piece of bread.


PENNOD 3

++PENNOD 3&&&


3:1
AR bachgen Samuel a wasanaethodd yr ARGLWYDD gerbron Eli. A gair yr ARGLWYDD oedd werthfawr yn y dyddiau hynny; nid oedd weledigaeth eglur.

3:1 And the child Samuel ministered unto the LORD before Eli. And the word of the LORD was precious in those days; there was no open vision.


3:2 Ar pryd hwnnw, pan oedd Eli yn gorwedd yn ei fangre, wedi iw lygaid ef ddechrau tywyllu, fel na allai weled;

3:2 And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see;


3:3 A chyn i lamp Dew ddiffoddi yn nheml yr ARGLWYDD, lle yr oedd arch Duw, a Samuel oedd wedi gorwedd i gysgu:

3:3 And ere the lamp of God went out in the temple of the LORD, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep;


3:4 Yna y galwodd yr ARGLWYDD ar Samuel.
Dywedodd yntau, Wele fi.

3:4 That the LORD called Samuel: and he answered, Here am I.


3:5 Ac efe a redodd at Eli, ac a ddywedodd, Wele fi; canys gelwaist arnaf. Yntau a ddywedodd, Ni elwais i; dychwel a gorwedd. Ac efe a aeth ac a orweddodd.

3:5 And he ran unto Eli, and said, Here am I; for thou calledst me. And he said, I called not; lie down again. And he went and lay down.


3:6 Ar ARGLWYDD a alwodd eilwaith, Samuel. A Samuel a gyfododd, ac a aeth at Eli, ac a ddywedodd, Wele fi; canys gelwaist arnaf. Yntau a ddywedodd, Na elwais, fy mab; dychwel a gorwedd.

3:6 And the LORD called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And he answered, I called not, my son; lie down again.


3:7 Ac nid adwaenai Samuel eto yr ARGLWYDD, ac nid eglurasid iddo ef air yr ARGLWYDD eto.

3:7 Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD yet revealed unto him.


3:8 Ar ARGLWYDD a alwodd Samuel drachefn y drydedd waith. Ac efe a gyfododd, ac a aeth at Eli, ac a ddywedodd, Wele fi; canys gelwaist arnaf. A deallodd Eli mai yr ARGLWYDD a alwasai ar y bachgen.

3:8 And the LORD called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And Eli perceived that the LORD had called the child.


3:9 Am hynny Eli a ddywedodd wrth Samuel, Dos, gorwedd: ac os geilw efe arnat, dywed, Llefara, ARGLWYDD; canys y mae dy was yn clywed. Felly Samuel a aeth ac a orweddodd yn ei le.

3:9 Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down: and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, LORD; for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place.


3:10 A daeth yr ARGLWYDD, ac a safodd, ac a alwodd megis or blaen, Samuel, Samuel. A dywedodd Samuel, Llefara; canys y mae dy was yn clywed.

3:10 And the LORD came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak; for thy servant heareth.


3:11 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, Wele fi yn gwneuthur peth yn Israel, yr hwn pwy bynnag ai clywo, fe a ferwina ei ddwy glust ef.

3:11 And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of every one that heareth it shall tingle.


3:12. Yn y dydd hwnnw y dygaf i ben yn erbyn Eli yr hyn oll a ddywedais am ei dŷ ef, gan ddechrau a diweddu ar unwaith.

3:12 In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house: when I begin, I will also make an end.


3:13 Mynegais hefyd iddo ef, y barnwn ei dŷ ef yn dragywydd, am yr anwiredd a ŵyr efe; oherwydd iw feibion haeddu iddynt felltith, ac nas gwaharddodd efe iddynt.

3:13 For I have told him that I will judge his house for ever for the iniquity which he knoweth; because his sons made themselves vile, and he restrained them not.


3:14 Ac am hynny y tyngais wrth dŷ Eli, na wneir iawn am anwiredd tŷc Eli ag aberth, nac a bwydoffrwm byth.

3:14 And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering for ever.


3:15 A Samuel a gysgodd hyd y bore, ac a agorodd ddrysau tŷ yr ARGLWYDD; a Samuel oedd yn ofni mynegi y weledigaeth i Eli.

3:15 And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the LORD. And Samuel feared to show Eli the vision.


3:16 Ac Eli a alwodd ar Samuel, ac a ddywedodd, Samuel fy mab. Yntau a ddywedodd, Wele fi.

3:16 Then Eli called Samuel, and said, Samuel, my son. And he answered, Here am I.


3:17 Ac efe a ddywedodd, Beth yw y gair a lefarodd yr ARGLWYDD wrthyt? na chela, atolwg, oddi wrthyf: fel hyn y gwnelo Duw i ti, ac fel hyn y chwanego, os celi oddi wrthyf ddim or holl bethau a lefarodd efe wrthyt.

3:17 And he said, What is the thing that the LORD hath said unto thee? I pray thee hide it not from me: God do so to thee, and more also, if thou hide any thing from me of all the things that he said unto thee.


3:18 A Samuel a fynegodd iddo yr holl eiriau, ac nis celodd ddim rhagddo. Dywedodd yntau, Yr ARGLWYDD yw efe: gwnaed a fyddo da yn ei olwg.

3:18 And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, It is the LORD: let him do what seemeth him good.


3:l9 A chynyddodd Samuel; ar ARGLWYDD oedd gydag ef, ac ni adawodd i un oi eiriau ef syrthio ir ddaear.

3:19 And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground.


3:20 A gwybu holl Israel, o Dan hyd Beerseba, mai proffwyd ffyddlon yr ARGLWYDD oedd Samuel.

3:20 And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the LORD.


3:21 Ar ARGLWYDD a ymddangosodd drachefn yn Seilo: canys yr ARGLWYDD a ymeglurhaodd i Samuel yn Seilo trwy air yr ARGLWYDD.

3:21 And the LORD appeared again in Shiloh: for the LORD revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the LORD.


PENNOD 4

++PENNOD 4&&&


4:1
A daeth gair Samuel i holl Israel. Ac Israel a aeth yn erbyn y Philistiaid i ryfel: a gwersyllasant gerllaw Ebeneser: ar Philistiaid a wersyllasant yn Affec.

4:1 And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek.


4:2 Ar Philistiaid a ymfyddinasant yn erbyn Israel: ar gad a ymgyfarfu, a lladdwyd Israel o flaen y Philistiaid: a hwy a laddasant or fyddin yn y maes ynghylch pedair mil o wŷr.

4:2 And the Philistines put themselves in array against Israel: and when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines: and they slew of the army in the field about four thousand men.


4:3 A phan ddaeth y bobl ir gwersyll, henuriaid Israel a ddywedasant, Paham y trawodd yr ARGLWYDD ni heddiw o flaen y Philistiaid? Cymerwn atom o Seilo arch cyfamod yr ARGLWYDD, a deled in mysg ni; fel y cadwo hi ni o law ein gelynion.

4:3 And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the LORD smitten us to day before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the LORD out of Shiloh unto us, that, when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies.


4:4 Felly y bobl a anfonodd i Seilo, ac a ddygasant oddi yno arch cyfamod ARGLWYDD y lluoedd, yr hwn sydd yn aros rhwng y ceriwbiaid: ac yno ye oedd dau fab Eli, Hoffni a Phinees, gydag arch cyfamod Duw.

4:4 So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of the covenant of the LORD of hosts, which dwelleth between the cherubims: and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God.


4:5 A phan ddaeth arch cyfamod yr ARGLWYDD ir gwersyll, holl Israel a floeddiasant a bloedd fawr, fel y datseiniodd y ddaear.

4:5 And when the ark of the covenant of the LORD came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again.


4:6 A phan glybur Philistiaid lais y floedd, hwy a ddywedasant, Pa beth yw llais y floedd fawr hon yng ngwersyll yr Hebreaid? A gwybuant mai arch yr ARGLWYDD a ddaethai ir gwersyll.

4:6 And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the LORD was come into the camp.


4:7 Ar Philistiaid a ofnasant: oherwydd hwy a ddywedasant, Daeth Duw ir gwersyll. Dywedasant hefyd, Gwae ni! canys ni bur fath beth o flaen hyn.

4:7 And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, Woe unto us! for there hath not been such a thing heretofore.


4:8 Gwae ni! pwy an gwared ni o law y duwiau nerthol hyn?
Dyma y duwiau a drawsant yr Eifftiaid ar holl blu yn yr anialwch.

4:8 Woe unto us! who shall deliver us out of the hand of these mighty Gods? these are the Gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness.


4:9 Ymgryfhewch, a byddwch wŷr, O Philistiaid; rhag i chwi wasanaethur Hebreaid, fel y gwasanaethasant hwy chwi: byddwch wŷr, ac ymleddwch.

4:9 Be strong, and quit yourselves like men, O ye Philistines, that ye be not servants unto the Hebrews, as they have been to you: quit yourselves like men, and fight.


4:10 Ar Philistiaid a ymladdasant; a lladdwyd Israel, a ffodd pawb iw babell: a bu lladdfa fawr iawn; canys syrthiodd o Israel ddeng mil ar hugain o wŷr traed.

4:10 And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent: and there was a very great slaughter; for there fell of Israel thirty thousand footmen.


4:11 Ac arch Duw a ddaliwyd; a dau fab Eli, Hoffni a Phinees, a fuant feirw.

4:11 And the ark of God was taken; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain.


4:12 A gŵr o Benjamin a redodd or fyddin, ac a ddaeth i Seilo y diwrnod hwnnw, ai ddillad wedi eu rhwygo, a phridd ar ei ben.

4:12 And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes rent, and with earth upon his head.


4:13 A phan ddaeth efe, wele Eli yn eistedd ar eisteddfa gerllaw y ffordd, yn disgwyl: canys yr oedd ei galon ef yn ofni am arch Duw. A phan ddaeth y gŵr ir ddinas, a mynegi hyn, yr holl ddinas a waeddodd.

4:13 And when he came, lo, Eli sat upon a seat by the wayside watching: for his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city, and told it, all the city cried out.


4:14 A phan glywodd Eli lais y waedd, efe a ddywedodd, Beth yw llais y cynnwrf yma? Ar gŵr a ddaeth i mewn ar frys, ac a fynegodd i Eli.

4:14 And when Eli heard the noise of the crying, he said, What meaneth the noise of this tumult? And the man came in hastily, and told Eli.


4:15 Ac Eli oedd fab tair blwydd ar bymtheg a phedwar ugain; a phallasai ei lygaid ef, fel na allai efe weled.

4:15 Now Eli was ninety and eight years old; and his eyes were dim, that he could not see.


4:16 Ar gŵr a ddywedodd wrth Eli, Myfi sydd yn dyfod or fyddin, myfi hefyd a ffoais heddiw or fyddin. A dywedodd yntau. Pa beth a ddigwyddodd, fy mab?

4:16 And the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled to day out of the army. And he said, What is there done, my son?


4:17 Ar gennad a atebodd, ac a ddywedodd, Israel a ffodd o flaen y Philistiaid; a bu hefyd laddfa fawr ymysg y bobl, ath ddau fab hefyd, Hoffni a Phinees, a fuant feirw, ac arch Duw a ddaliwyd.

4:17 And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken.


4:18 A phan grybwyllodd efe am arch Duw, yntau a syrthiodd oddi ar yr eisteddle yn wysg ei gefn gerllaw y porth; ai wddf a dorrodd, ac efe a fu farw: canys y gŵr oedd hen a thrwm.
Ac efe a farnasai Israel ddeugain mlynedd.

4:18 And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died: for he was an old man, and heavy. And he had judged Israel forty years.


4:19 Ai waudd ef, gwraig Phinees, oedd feichiog, yn agos i esgor: a phan glybu sn ddarfod dal arch Duw, a marw oi chwegrwn ai gŵr, hi a ymgrymodd, ac a glafychodd: canys ei gwewyr a ddaeth arni.

4:19 And his daughter in law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered: and when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father in law and her husband were dead, she bowed herself and travailed; for her pains came upon her.


4:20 Ac ynghylch y pryd y bu hi farw, y dywedodd y gwragedd oedd yn sefyll gyda hi, Nac ofna; canys esgoraist ar fab. Ond nid atebodd hi, ac nid ystyriodd.

4:20 And about the time of her death the women that stood by her said unto her, Fear not; for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it.


4:21 A hi a alwodd y bachgen Ichabod; gan ddywedyd, Y gogoniant a ymadawodd o Israel; (am ddal arch Duw, ac am ei chwegrwn ai gŵr.)

4:21 And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel: because the ark of God was taken, and because of her father in law and her husband.


4:22 A hi a ddywedodd, Y gogoniant a ymadawodd o Israel; canys arch Duw a ddaliwyd.

4:22 And she said, The glory is departed from Israel: for the ark of God is taken.


PENNOD 5

++PENNOD 5&&&


5:1
Ar Philistiaid a gymerasant arch Duw, ac ai dygasant hi o Ebeneser i Asdod.

5:1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod.


5:2 Ar Philistiaid a gymerasant arch Duw, ac ai dygasant i mewn i dŷ Dagon, ac ai gosodasant yn ymyl Dagon.

5:2 When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon.


5:3 Ar Asdodiaid a gyfodasant yn fore drannoeth; ac wele Dagon wedi syrthio i lawr ar ei wyneb, gerbron arch yr ARGLWYDD. A hwy a gymerasant Dagon, ac ai gosodasant eilwaith yn ei le.

5:3 And when they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the LORD. And they took Dagon, and set him in his place again.


5:4 Codasant hefyd yn fore drannoeth; ac wele Dagon wedi syrthio i lawr ar ei wyneb, gerbron arch yr ARGLWYDD: a phen Dagon, a dwy gledr ei ddwylo, oedd wedi torri ar y trothwy; corff Dagon yn unig a adawyd iddo ef.

5:4 And when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the LORD; and the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold; only the stump of Dagon was left to him.


5:5 Am hynny ni sathr offeiriaid Dagon, na neb a ddelo i mewn i dŷ Dagon, ar drothwy Dagon yn Asdod, hyd y dydd hwn.

5:5 Therefore neither the priests of Dagon, nor any that come into Dagon's house, tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day.


5:6 A thrwm fu llaw yr ARGLWYDD ar yr Asdodiaid; ac efe au distrywiodd hwynt, ac au trawodd hwynt, sef Asdod ai therfynau, chlwyf y marchogion.

5:6 But the hand of the LORD was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them, and smote them with emerods, even Ashdod and the coasts thereof.


5:7 A phan welodd gwŷr Asdod mai felly yr oedd, dywedasant, Ni chaiff arch Duw Israel aros gyda ni: canys caled yw ei law ef arnom, ac ar Dagon ein duw.

5:7 And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, The ark of the God of Israel shall not abide with us: for his hand is sore upon us, and upon Dagon our god.


5:8 Am hynny yr anfonasant, ac y casglasant holl arglwyddir Philistiaid atynt; ac a ddywedasant, Beth a wnawn ni i arch Duw Israel? A hwy a atebasant, Dyger arch Duw Israel o amgylch i Gath. A hwy a ddygasant arch Duw Israel oddi amgylch yno.

5:8 They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them, and said, What shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, Let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath. And they carried the ark of the God of Israel about thither.


5:9 Ac wedi iddynt ei dwyn hi o amgylch, bu llaw yr ARGLWYDD yn erbyn y ddinas a dinistr mawr iawn: ac efe a drawodd wŷr y ddinas o fychan hyd fawr, a chlwyf y marchogion oedd yn eu dirgel leoedd.

5:9 And it was so, that, after they had carried it about, the hand of the LORD was against the city with a very great destruction: and he smote the men of the city, both small and great, and they had emerods in their secret parts.


5:10 Am hynny yr anfonasant hwy arch Duw i Ecron. A phan ddaeth arch Duw i Ecron, yr Ecroniaid a waeddasant, gan ddywedyd, Dygasant atom ni o amgylch arch Duw Israel, in lladd ni an pobl.

5:10 Therefore they sent the ark of God to Ekron. And it came to pass, as the ark of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, They have brought about the ark of the God of Israel to us, to slay us and our people.


5:11 Am hynny yr anfonasant, ac y casglasant holl arglwyddir Philistiaid: ac a ddywedasant, Danfonwch ymaith arch Duw Israel, a dychweler hi adref; fel na laddo hi ni an pobl: canys dinistr angheuol oedd trwyr holl ddinas; trom iawn oedd llaw Duw yno.

5:11 So they sent and gathered together all the lords of the Philistines, and said, Send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place, that it slay us not, and our people: for there was a deadly destruction throughout all the city; the hand of God was very heavy there.


5:12 Ar gwŷr, y rhai ni buant feirw, a drawyd chlwyf y marchogion: a gwaedd y ddinas a ddyrchafodd ir nefoedd.

5:12 And the men that died not were smitten with the emerods: and the cry of the city went up to heaven.


PENNOD 6

++PENNOD 6&&&


6:1
A bu arch yr ARGLWYDD yng ngwlad y Philistiaid saith o fisoedd.

6:1 And the ark of the LORD was in the country of the Philistines seven months.


6:2 Ar Philistiaid a alwasant am yr offeiriaid ac am y dewiniaid, gan ddywedyd, Beth a wnawn ni i arch yr ARGLWYDD? hysbyswch i ni pa fodd yr anfonwn hi adref.

6:2 And the Philistines called for the priests and the diviners, saying, What shall we do to the ark of the LORD? tell us wherewith we shall send it to his place.


6:3 Dywedasant hwythau, Os ydych ar ddanfon ymaith arch Duw Israel, nac anfonwch hi yn wag; ond gan roddi rhoddwch iddo offrwm dros gamwedd: yna ych iacheir, ac y bydd hysbys i chwi paham nad ymadawodd ei law ef oddi wrthych chwi.

6:3 And they said, If ye send away the ark of the God of Israel, send it not empty; but in any wise return him a trespass offering: then ye shall be healed, and it shall be known to you why his hand is not removed from you.


6:4 Yna y dywedasant hwythau, Beth fydd yr offrwm dros gamwedd a roddwn iddo? A hwy a ddywedasant. Pump o ffolennau aur, a phump o lygod aur, yn l rhif arglwyddir Philistiaid: canys yr un pla oedd arnoch chwi oll, ac ar eich arglwyddi.

6:4 Then said they, What shall be the trespass offering which we shall return to him? They answered, Five golden emerods, and five golden mice, according to the number of the lords of the Philistines: for one plague was on you all, and on your lords.


6:5 Am hynny y gwnewch luniau eich ffolennau, a lluniau eich llygod sydd yn difwynor tir; a rhoddwch ogoniant i DDUW Israel: ysgatfydd efe a ysgafnha ei law oddi arnoch, ac oddi ar eich duwiau, ac oddi ar eich tir.

6:5 Wherefore ye shall make images of your emerods, and images of your mice that mar the land; and ye shall give glory unto the God of Israel: peradventure he will lighten his hand from off you, and from off your gods, and from off your land.


6:6 A phaham y cailedwch chwi eich calonnau, megis y caledodd yr Eifftiaid a Pharo eu calon? pan wnaeth efe yn rhyfeddol yn eu plith hwy, oni ollyngasant hwy hwynt i fyned ymaith?

6:6 Wherefore then do ye harden your hearts, as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? when he had wrought wonderfully among them, did they not let the people go, and they departed?


6:7 Yn awr gan hynny gwnewch fen newydd, a chymerwch ddwy fuwch flith, y rhai nid aeth iau arnynt; a deliwch y buchod dan y fen, a dygwch eu lloi hwynt oddi ar eu hl i dŷ:

6:7 Now therefore make a new cart, and take two milch kine, on which there hath come no yoke, and tie the kine to the cart, and bring their calves home from them:


6:8 A chymerwch arch yr ARGLWYDD, a rhoddwch hi ar y fen; ar tlysau aur, y rhai a roddasoch iddi yn offrwm dros gamwedd, a osodwch mewn cist wrth ei hystlys hi, a gollyngwch hi i fyned ymaith.

6:8 And take the ark of the LORD, and lay it upon the cart; and put the jewels of gold, which ye return him for a trespass offering, in a coffer by the side thereof; and send it away, that it may go.


6:9 Ac edrychwch, os hi i fyny ar hyd ffordd ei bro ei hun i Bethsemes; yna efe a wnaeth i ni y mawr ddrwg hwn: ac onid e, yna y cawn wybod nad ei law ef an trawodd ni; ond mai damwain oedd hyn i ni.

6:9 And see, if it goeth up by the way of his own coast to Bethshemesh, then he hath done us this great evil: but if not, then we shall know that it is not his hand that smote us: it was a chance that happened to us.


6:10 Ar gwŷr a wnaethant felly: ac a gymerasant ddwy fuwch flithion, ac au daliasant hwy dan y fen, ac a gaeasant eu lloi mewn tŷ:

6:10 And the men did so; and took two milch kine, and tied them to the cart, and shut up their calves at home:


6:11 Ac a osodasant arch yr ARGLWYDD ar y fen, ar gist r llygod aur, a lluniau eu ffolennau hwynt.

6:11 And they laid the ark of the LORD upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their emerods.


6:12 Ar buchod a aethant ar hyd y ffordd union i ffordd Bethsemes; ar hyd y briffordd yr aethant, dan gerdded a brefu, ac ni throesant tuar llaw ddeau na thuar aswy; ac arglwyddir Philistiaid a aethant ar eu hl hyd derfyn Bethsemes.

6:12 And the kine took the straight way to the way of Bethshemesh, and went along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right hand or to the left; and the lords of the Philistines went after them unto the border of Bethshemesh.


6:13 A thrigolion Bethsemes oedd yn medi eu cynhaeaf gwenith yn y dyffryn: ac a ddyrchafasant eu llygaid, ac a ganfuant yr arch; ac a lawenychasant wrth ei gweled.

6:13 And they of Bethshemesh were reaping their wheat harvest in the valley: and they lifted up their eyes, and saw the ark, and rejoiced to see it.


6:14 Ar fen a ddaeth i faes Josua y Bethsemesiad, ac a safodd yno; ac yno yr oedd maen mawr: a hwy a holltasant goed y fen, ac a offrymasant y buchod yn boethoffrwm ir ARGLWYDD.

6:14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered the kine a burnt offering unto the LORD.


6:15 Ar Lefiaid a ddisgynasant arch yr ARGLWYDD, ar gist yr hon oedd gyda hi, yr hon yr oedd y tlysau aur ynddi, ac au gosodasant ar y maen mawr: a gwŷr Bethsemes a offrymasant boethoffrymau, ac a aberthasant ebyrth ir ARGLWYDD y dydd hwnnw.

6:15 And the Levites took down the ark of the LORD, and the coffer that was with it, wherein the jewels of gold were, and put them on the great stone: and the men of Bethshemesh offered burnt offerings and sacrificed sacrifices the same day unto the LORD.


6:16 A phum arglwydd y Philistiaid, pan welsant hynny, a ddychwelasant i Ecron y dydd hwnnw.

6:16 And when the five lords of the Philistines had seen it, they returned to Ekron the same day.


6:17 A dymar ffolennau aur, y rhai a roddodd y Philistiaid yn offrwm dros gamwedd ir ARGLWYDD; dros Asdod un, dros Gasa un, dros Ascalon un, dros Gath un, dros Ecron un:

6:17 And these are the golden emerods which the Philistines returned for a trespass offering unto the LORD; for Ashdod one, for Gaza one, for Askelon one, for Gath one, for Ekron one;


6:18 Ar llygod aur, yn l rhifedi holl ddinasoedd y Philistiaid, yn perthynu ir pum arglwydd, yn gystal y dinasoedd caerog, ar trefi heb gaerau, hyd y maen mawr Abel, yr hwn y gosodasant arno arch yr ARGLWYDD; yr hwn sydd hyd y dydd hwn ym maes Josua y Bethsemesiad.

6:18 And the golden mice, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the five lords, both of fenced cities, and of country villages, even unto the great stone of Abel, whereon they set down the ark of the LORD: which stone remaineth unto this day in the field of Joshua, the Bethshemite.


6:19 Ac efe a drawodd wŷr Bethsemes, am iddynt edrych yn arch yr ARGLWYDD, ie, trawodd or bobl ddengwr a thrigain a deng mil a deugain o wŷr. Ar bobl a alarasant, am ir ARGLWYDD daror bobl lladdfa fawr.

6:19 And he smote the men of Bethshemesh, because they had looked into the ark of the LORD, even he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men: and the people lamented, because the LORD had smitten many of the people with a great slaughter.


6:20 A gwŷr Bethsemes a ddywedasant, Pwy a ddichon sefyll yn wyneb yr ARGLWYDD DDUW sanctaidd hwn? ac at bwy yr ai efe oddi wrthym ni?

6:20 And the men of Bethshemesh said, Who is able to stand before this holy LORD God? and to whom shall he go up from us?


6:21 A hwy a anfonasant genhadau at drigolion Ciriath-jearim, gan ddywedyd, Y Philistiaid a ddygasant adref arch yr ARGLWYDD; deuwch i waered, a chyrchwch hi i fyny atoch chwi.

6:21 And they sent messengers to the inhabitants of Kirjathjearim, saying, The Philistines have brought again the ark of the LORD; come ye down, and fetch it up to you.


PENNOD 7

++PENNOD 7&&&


7:1
A gwŷr Ciriath-jearim a ddaethant, ac a gyrchasant i fyny arch yr ARGLWYDD, ac ai dygasant hi i dŷ Abinadab, yn y bryn, ac a sancteiddiasant Eleasar ei fab ef i gadw arch yr ARGLWYDD.

7:1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD.


7:2 Ac or dydd y trigodd yr arch yn Ciriath-jearim, y bu ddyddiau lawer; nid amgen nag ugain mlynedd: a holl dŷ Israel a alarasant ar l yr ARGLWYDD.

7:2 And it came to pass, while the ark abode in Kirjathjearim, that the time was long; for it was twenty years: and all the house of Israel lamented after the LORD.


7:3 A Samuel a lefarodd wrth holl dŷ Israel, gan ddywedyd, Os dychwelwch; chwi at yr ARGLWYDD ch holl galon, bwriwch ymaith y duwiau dieithr och mysg, ac Astaroth, a pharatowch eich calon at yr ARGLWYDD, a gwasanaethwch ef yn unig; ac efe ach gwared chwi o law y Philistiaid.

7:3 And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the LORD with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the LORD, and serve him only: and he will deliver you out of the hand of the Philistines.


7:4 Yna meibion Israel a fwriasant ymaith Baalim ac Astaroth, ar ARGLWYDD yn unig a wasanaethasant.

7:4 Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and served the LORD only.


7:5 A dywedodd Samuel, Cesglwch holl Israel i Mispa, a mi a weddaf drosoch chwi at yr ARGLWYDD.

7:5 And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the LORD.


7:6 A hwy a ymgasglasant i Mispa, ac a dynasant ddwfr, ac ai tywalltasant gerbron yr ARGLWYDD, ac a ymprydiasant y diwrnod hwnnw, ac a ddywedasant yno, Pechasom yn erbyn yr ARGLWYDD.
A Samuel a farnodd feibion Israel ym Mispa.

7:6 And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the LORD, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the LORD. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh.


7:7 A phan glybu y Philistiaid fod meibion Israel wedi ymgasglu i Mispa, arglwyddir Philistiaid a aethant i fyny yn erbyn Israel: a meibion Israel a glywsant, ac a ofnasant rhag y Philistiaid.

7:7 And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines.


7:8 A meibion Israel a ddywedasant wrth Samuel, Na thaw di gweiddi drosom at yr ARGLWYDD ein Duw, ar iddo ef ein gwared ni o law y Philistiaid.

7:8 And the children of Israel said to Samuel, Cease not to cry unto the LORD our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines.


7:9 A Samuel a gymerth laethoen, ac ai hoffrymodd ef i gyd yn boethoffrwm ir ARGLWYDD: a Samuel a waeddodd ar yr ARGLWYDD dros Israel; ar ARGLWYDD ai gwrandawodd ef.

7:9 And Samuel took a sucking lamb, and offered it for a burnt offering wholly unto the LORD: and Samuel cried unto the LORD for Israel; and the LORD heard him.


7:10 A phan oedd Samuel yn offrymur poethoffrwm, y Philistiaid a nesasant i ryfel yn erbyn Israel: ar ARGLWYDD a daranodd tharanau mawr yn erbyn y Philistiaid y diwrnod hwnnw, ac au drylliodd hwynt, a lladdwyd hwynt o flaen Israel.

7:10 And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel: but the LORD thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten before Israel.


7:11 A gwŷr Israel a aethant o Mispa, ac a erlidiasant y Philistiaid, ac au trawsant hyd oni ddaethant dan Bethcar.

7:11 And the men of Israel went out of Mizpeh, and pursued the Philistines, and smote them, until they came under Bethcar.


7:12 A chymerodd Samuel faen, ac ai gosododd rhwng Mispa a Sen, ac a alwodd ei enw ef Ebeneser; ac a ddywedodd, Hyd yma y cynorthwyodd yr ARGLWYDD nyni.

7:12 Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the LORD helped us.


7:13 Felly y darostyngwyd y Philistiaid, ac ni chwanegasant mwyach ddyfod i derfyn Israel: a llaw yr ARGLWYDD a fu yn erbyn y Philistiaid holl ddyddiau Samuel.

7:13 So the Philistines were subdued, and they came no more into the coast of Israel: and the hand of the LORD was against the Philistines all the days of Samuel.


7:14 Ar dinasoedd, y rhai a ddygasai y Philistiaid oddi ar Israel, a roddwyd adref i Israel, o Ecron hyd Gath; ac Israel a ryddhaodd eu terfynau o law y Philistiaid: ac yr oedd heddwch rhwng Israel ar Amoriaid.

7:14 And the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel, from Ekron even unto Gath; and the coasts thereof did Israel deliver out of the hands of the Philistines. And there was peace between Israel and the Amorites.


7:15 A Samuel a farnodd Israel holl ddyddiau ei fywyd.

7:15 And Samuel judged Israel all the days of his life.


7:16 Aeth hefyd o flwyddyn i flwyddyn oddi amgylch i Bethel, a Gilgal, a Mispa, ac a farnodd Israel yn yr holl leoedd hynny.

7:16 And he went from year to year in circuit to Bethel, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel in all those places.


7:17 Ai ddychwelfa ydoedd i Rama; canys yno yr oedd ei dŷ ef: yno hefyd y barnai efe Israel, ac yno yr adeiladodd efe allor ir ARGLWYDD.

7:17 And his return was to Ramah; for there was his house; and there he judged Israel; and there he built an altar unto the LORD.


PENNOD 8

++PENNOD 8&&&


1
AC wedi heneiddio Samuel, efe a osododd ei feibion yn farnwyr ar Israel.

8:1 And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel.


2 Ac enw ei fab cyntaf-anedig ef oedd Joel; ac enw yr ail, Abeia: y rhai hyn oedd farnwyr yn Beerseba.

8:2 Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beersheba.


3 Ai feibion ni rodiasant yn ei ffyrdd ef, eithr troesant ar l cybydd-dra, a chymerasant obrwy, a gwyrasant farn.

8:3 And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment.


4 Yna holl henuriaid Israel a ymgasglasant, ac a ddaethant at Samuel i Rama,

8:4 Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah,


5 Ac a ddywedasant wrtho ef, Wele, ti a heneiddiaist, ath feibion ni rodiant yn dy ffyrdd di: yn awr gosod arnom ni frenin in barnu, megis yr holl genhedloedd.

8:5 And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways: now make us a king to judge us like all the nations.


6 Ar ymadrodd fu ddrwg gan Samuel, pan ddywedasant, Dyro i ni frenin in barnu: a Samuel a weddodd ar yr ARGLWYDD.

8:6 But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the LORD.


7 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, Gwrando ar lais y bobl yn yr hyn oll a ddywedant wrthyt: canys nid ti y maent yn ei wrthod, ond myfi a wrthodasant, rhag i mi deyrnasu arnynt.

8:7 And the LORD said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee: for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them.


8 Yn l yr holl weithredoedd a wnaeihant, or dydd y dygais hwynt or Aifft hyd y dydd hwn, ac fel y gwrthodasant fi, ac y gwasanaethasant dduwiau dieithr; felly y gwnant hwy hefyd i ti.

8:8 According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee.


9 Yn awr gan hynny gwrando ar en llais hwynt: eto gan dystiolaethu tystiolaetha iddynt, a dangos iddynt ddull y brenin a deyrnasa arnynt.

8:9 Now therefore hearken unto their voice: howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them.


10 A Samuel a fynegodd holl eiriau yr ARGLWYDD wrth y bobl, y rhai oedd yn ceisio brenin ganddo.

8:10 And Samuel told all the words of the LORD unto the people that asked of him a king.


11 Ac efe a ddywedodd, Dyma ddull y brenin a deyrnasa arnoch chwi: Efe a gymer eich meibion, ac au gesyd iddo yn ei gerbydau, ac yn wŷr meirch iddo, ac i redeg o flaen ei gerbydau ef:

8:11 And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you: He will take your sons, and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen; and some shall run before his chariots.


12 Ac au gesyd hwynt iddo yn dywysogion miloedd, ac yn dywysogion deg a deugain, ac i aredig ei ar, ac i fedi ei gynhaeaf, ac i wneuthur arfau ei ryfel, a pheiriannau ei gerbydau.

8:12 And he will appoint him captains over thousands, and captains over fifties; and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots.


13 Ach merched a gymer efe yn apothecaresau, yn gogesau hefyd, ac yn bobyddesau.

8:13 And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers.


14 Ac efe a gymer eich meysydd, ach gwinllannoedd, ach olewlannoedd gorau, ac au dyry i"w weision.

8:14 And he will take your fields, and your vineyards, and your oliveyards, even the best of them, and give them to his servants.


15 Eich hadau hefyd ach gwinllannoedd a ddegyma efe, ac au dyry iw ystafellyddion ac iw weision.

8:15 And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants.


16 Eich gweision hefyd, ach morynion, eich gwŷr ieuainc gorau hefyd, ach asynnod, a gymer efe, ac au gesyd iw waith.

8:16 And he will take your menservants, and your maidservants, and your goodliest young men, and your asses, and put them to his work.


17 Eich defaid hefyd a ddegyma efe: chwithau hefyd fyddwch yn weision iddo ef.

8:17 He will take the tenth of your sheep: and ye shall be his servants.


18 Ar dydd hwnnw y gwaeddwch, rhag eich brenin a ddewisasoch i chwi: ac ni wrendy yr ARGLWYDD arnoch yn y dydd hwnnw.

8:18 And ye shall cry out in that day because of your king which ye shall have chosen you; and the LORD will not hear you in that day.19 Er hynny y bobl a wrthodasant wrando ar lais Samuel; ac a ddywed" asant, Nage, eithr brenin fydd arnom ni:

8:19 Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel; and they said, Nay; but we will have a king over us;


20 Fel y byddom ninnau hefyd fel yr holl genhedloedd; an brenin an barna ni, efe a allan hefyd on blaen ni, ac efe a ymladd ein rhyfeloedd ni.

8:20 That we also may be like all the nations; and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles.


21 A gwrandawodd Samuel holl eiriau y bobl, ac au hadroddodd hwynt lle y clybu yr ARGLWYDD.

8:21 And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the LORD.


22 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, Gwrando ar eu llais hwynt, a gosod frenin arnynt. A dywedodd Samuel wrth wŷr Israel, Ewch bob un iw ddinas ei hun.

8:22 And the LORD said to Samuel, Hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man unto his city.


PENNOD 9

++PENNOD 9&&&


1
A yr oedd gŵr o Benjamin, ai enw Cis, mab Abiel, mab Seror, mab Bechorath, mab Affeia, mab i ŵr o Jemini, yn gadarn o nerth.

9:1 Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of power.


2 Ac iddo ef yr oedd mab, ai enw Saul, yn ŵr ieuanc, dewisol a gln: as nid oedd neb o feibion Israel lanach nag ef: oi ysgwydd i fyny yr oedd yn uwch nar holl bobl.

9:2 And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly: and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.


3 Ac asynnod Cis, tad Saul, a gyfrgollasant: a dywedodd Cis wrth Saul ei fab, Cymer yn awr un or llanciau gyda thi, a chyfod, dos, cais yr asynnod.

9:3 And the asses of Kish Saul's father were lost. And Kish said to Saul his son, Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses.


4 Ac efe a aeth trwy fynydd Effrairn, ac a dramwyodd trwy wlad Salisa, ac nis cawsant hwynt: yna y tramwyasant trwy wlad Salim, ac nis cawsant hwynt: ac efe a aeth trwy wlad Jemini, ond nis cawsant hwynt.

9:4 And he passed through mount Ephraim, and passed through the land of Shalisha, but they found them not: then they passed through the land of Shalim, and there they were not: and he passed through the land of the Benjamites, but they found them not.


5 Pan ddaethant i wlad Suff, y dywedodd Saul wrth ei lane oedd gydag ef, Tyred, a dychwelwn; rhag im tad beidio ar asynnod, a gofalu amdanom ni.

9:5 And when they were come to the land of Zuph, Saul said to his servant that was with him, Come, and let us return; lest my father leave caring for the asses, and take thought for us.


6 Dywedodd yntau wrtho ef, Wele, yn awr y mae yn y ddinas hon ŵr i DDUW, ar gŵr sydd anrhydeddus; yr hyn oll a ddywedo efe, gan ddyfod a ddaw: awn yno yn awr; nid hwyrach y mynega efe i ni y ffordd y mae i ni fyned iddi.

9:6 And he said unto him, Behold now, there is in this city a man of God, and he is an honourable man; all that he saith cometh surely to pass: now let us go thither; peradventure he can show us our way that we should go.


7 Yna y dywedodd Saul wrth ei lane, Wele, od awn ni, pa beth a ddygwn ni ir gwr? canys y bara a ddarfu yn ein llestri ni, a gwobr arall nid oes iw ddwyn i ŵr Duw: beth sydd gennym?

9:7 Then said Saul to his servant, But, behold, if we go, what shall we bring the man? for the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God: what have we?


8 Ar llanc a atebodd eilwaith i Saul, ac a ddywedodd, Wele, cafwyd gyda mi bedwaredd ran sicl o arian: mi a roddaf hynny i ŵr Duw, er mynegi i ni ein ffordd.

9:8 And the servant answered Saul again, and said, Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver: that will I give to the man of God, to tell us our way.


9 (Gynt yn Israel, fel hyn y dywedai gŵr wrth fyned i ymgynghori a Duw; Deuwch, ac awn hyd at y gweledydd: canys y Proffwyd heddiw, a elwid gynt yn Weledydd.)

9:9 (Beforetime in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake, Come, and let us go to the seer: for he that is now called a Prophet was beforetime called a Seer.)


10 Yna y dywedodd Saul wrth ei lane, Da y dywedi; cyred, awn. Felly yr aethant ir ddinas yr oedd gŵr Duw ynddi.

9:10 Then said Saul to his servant, Well said; come, let us go. So they went unto the city where the man of God was.


11 Ac fel yr oeddynt yn myned i riw y ddinas, hwy a gawsant lancesau yn dyfod allan i dynnu dwfr; ac a ddywedasant wrthynt, A yw y gweledydd yma?

9:11 And as they went up the hill to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here?


12 Hwythau au hatebasant hwynt, ac a ddywedasant, Ydyw; wele efe oth flaen; brysia yr awr hon; canys heddiw y daeth efe ir ddinas; oherwydd aberth sydd heddiw gan y bobl yn yr uchelfa.

9:12 And they answered them, and said, He is; behold, he is before you: make haste now, for he came to day to the city; for there is a sacrifice of the people to day in the high place:


13 Pan ddeloch gyntaf ir ddinas, chwi ai cewch ef, cyn ei fyned i fyny ir uchelfa i fwyta; canys ni fwyty y bobl hyd oni ddelo efe, oherwydd efe a fendiga yr aberth; ar l hynny y bwyty y rhai a wahoddwyd: am hynny ewch i fyny; canys ynghylch y pryd hwn y cewch ef.

9:13 As soon as ye be come into the city, ye shall straightway find him, before he go up to the high place to eat: for the people will not eat until he come, because he doth bless the sacrifice; and afterwards they eat that be bidden. Now therefore get you up; for about this time ye shall find him.


14 A hwy a aethant i fyny ir ddinas; a phan ddaethant i ganol y ddinas, wele Samuel yn dyfod iw cyfarfod, i fyned i fyny ir uchelfa.

9:14 And they went up into the city: and when they were come into the city, behold, Samuel came out against them, for to go up to the high place.


15 Ar ARGLWYDD a fynegasai yng nghlust Samuel, ddiwrnod cyn dyfod Saul, gan ddywedyd.

9:15 Now the LORD had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying,


16 Ynghylch y pryd hwn yfory yr anfonaf atat ti ŵr o wlad Benjamin; a thi ai heneini ef yn flaenor ar fy mhobl Israel, ac efe a wared fy mhobl o law y Philistiaid: canys edrychais ar fy mhobl; oherwydd daeth eu gwaedd ataf.

9:16 To morrow about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain over my people Israel, that he may save my people out of the hand of the Philistines: for I have looked upon my people, because their cry is come unto me.


17 A phan ganfu Samuel Saul, yr ARGLWYDD a ddywedodd wrtho ef, Wele y gŵr am yr hwn y dywedais wrthyt: hwn a lywodraetha ar fy mhobl.

9:17 And when Samuel saw Saul, the LORD said unto him, Behold the man whom I spake to thee of! this same shall reign over my people.


18 Yna Saul a nesaodd at Samuel yng nghanol y porth, ac a ddywedodd, Mynega i mi, atolwg, pa le yma y mae tŷ y gweledydd.

9:18 Then Saul drew near to Samuel in the gate, and said, Tell me, I pray thee, where the seer's house is.


19 A Samuel a atebodd Saul, ac a ddywedodd, Myfi yw y gweledydd: dos i fyny om blaen ir uchelfa; canys bwytewch gyda myfi heddiw: a mi ath ollyngaf y bore, ac a fynegaf i ti yr hyn oll y sydd yn dy galon.

9:19 And Samuel answered Saul, and said, I am the seer: go up before me unto the high place; for ye shall eat with me to day, and to morrow I will let thee go, and will tell thee all that is in thine heart.


20 Ac am yr asynnod a gyfrgollasant er ys tridiau, na ofala amdanynt; canys cafwyd hwynt. Ac i bwy y mae hoB bethau dymunol Israel? onid i ti, ac i holl dŷ dy dad?

9:20 And as for thine asses that were lost three days ago, set not thy mind on them; for they are found. And on whom is all the desire of Israel? Is it not on thee, and on all thy father's house?


21 A Saul a atebodd ac a ddywedodd, Onid mab Jemini ydwyf fi, or lleiaf o lwythau Israel? am teulu sydd leiaf o holl deuluoedd llwyth Benjamin? a phaham y dywedi wrthyf y modd hyn?

9:21 And Saul answered and said, Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel? and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? wherefore then speakest thou so to me?


22 A Samuel a gymerth Saul ai lane, ac au dug hwynt ir ystafell, ac a roddodd iddynt le o flaen y gwahoddedigion; a hwy oeddynt ynghylch dengwr ar hugain.

9:22 And Samuel took Saul and his servant, and brought them into the parlour, and made them sit in the chiefest place among them that were bidden, which were about thirty persons.


23 A Samuel a ddywedodd wrth y cog, Moes y rhan a roddais atat ti, am yr hon y dywedais wrthyt, Cadw hon gyda thi.

9:23 And Samuel said unto the cook, Bring the portion which I gave thee, of which I said unto thee, Set it by thee.


24 Ar cog a gyfododd yr ysgwyddog, ar hyn oedd arni, ac ai gosododd gerbron Saul. A Samuel a ddywedodd, Wele yr hyn a adawyd; gosod ger dy fron, a bwyta: canys hyd y pryd hwn y cadwyd ef i ti, er pan ddywedais, Y bobl awahoddais i. A bwytaodd Saul gyda Samuel y dydd hwnnw.

9:24 And the cook took up the shoulder, and that which was upon it, and set it before Saul. And Samuel said, Behold that which is left! set it before thee, and eat: for unto this time hath it been kept for thee since I said, I have invited the people. So Saul did eat with Samuel that day.


25 A phan ddisgynasant or uchelfa ir ddinas, Samuel a ymddiddanodd Saul ar ben y tŷ.

9:25 And when they were come down from the high place into the city, Samuel communed with Saul upon the top of the house.


26 A hwy a gyfodasant yn fore: ac ynghylch codiad y wawr, galwodd Samuel ar Saul i ben y tŷ, gan ddywedyd, Cyfod, fel yth hebryngwyf ymaith. A Saul a gyfododd, ac efe a Samuel a aethant ill dau allan.

9:26 And they arose early: and it came to pass about the spring of the day, that Samuel called Saul to the top of the house, saying, Up, that I may send thee away. And Saul arose, and they went out both of them, he and Samuel, abroad.


27 Ac fel yr oeddynt yn myned i waered i gŵr eithaf y ddinas, Samuel a ddywedodd wrth Saul, Dywed wrth y llanc am fyned on blaen ni; (felly yr aeth efe;) ond saf di yr awr hon, a mynegaf i ti air Duw.

9:27 And as they were going down to the end of the city, Samuel said to Saul, Bid the servant pass on before us, (and he passed on,) but stand thou still a while, that I may show thee the word of God.


PENNOD 10

++PENNOD 10&&&


1
YNA Samuel a gymerodd ffiolaid o olew, ac ai tywalltodd ar ei ben ef, ac ai cusanodd ef; ac a ddywedodd, Onid yr ARGLWYDD ath eneiniodd di yn flaenor ar ei etifeddiaeth?

10:1 Then Samuel took a vial of oil, and poured it upon his head, and kissed him, and said, Is it not because the LORD hath anointed thee to be captain over his inheritance?


2 Pan elych di heddiw oddi wrthyf, yna y cei ddau ŵr wrth fedd Rahel, yn nherfyn Benjamin, yn Selsa: a hwy a ddywedant wrthyt, Cafwyd yr asynnod yr aethost iw ceisio: ac wele, dy dad a ollyngodd heibio chwedl yr asynnod, a gofalu y mae amdanoch chwi, gan ddywedyd, Beth a wnaf am fy mab?

10:2 When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?


3 Yna yr ei di ymhellach oddi yno, ac y deui hyd wastadedd Tabor: ac yno yth gyferfydd triwyr yn myned i fyny at DDUW i Bethel; un yn dwyn tri o fynnod, ac un yn dwyn tair torth o fara, ac un yn dwyn costrelaid o win.

10:3 Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee three men going up to God to Bethel, one carrying three kids, and another carrying three loaves of bread, and another carrying a bottle of wine:


4 A hwy a gyfarchant well i ti, ac a roddant i ti ddwy dorth o fara; y rhai a gymeri ou llaw hwynt.

10:4 And they will salute thee, and give thee two loaves of bread; which thou shalt receive of their hands.


5 Ar l hynny y deui i fryn Duw, yn yr hwn y mae sefyllfa y Philistiaid: a phan ddelych yno ir ddinas, ti a gyfarfyddi a thyrfa o broffwydi yn disgyn or uchelfa, ac ou blaen hwynt nabi, a thympan, a phibell, a thelyn; a hwythau yn proffwydo.

10:5 After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines: and it shall come to pass, when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with a psaltery, and a tabret, and a pipe, and a harp, before them; and they shall prophesy:


6 Ac ysbryd yr ARGLWYDD a ddaw arnat ti; a thi a broffwydi gyda hwynt, ac a droir yn ŵr arall.

10:6 And the spirit of the LORD will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man.


7 A phan ddelo yr argoelion hyn i ti, gwna fel y byddo yr achos: canys Duw sydd gyda thi. ."

10:7 And let it be, when these signs are come unto thee, that thou do as occasion serve thee; for God is with thee.


8 A dos i waered om blaen i Gilgal: ac wele, mi a ddeuaf i waered atat ti, i offrymu oifrymau poeth, ac i aberthu ebyrth hedd: aros amdanaf saith niwrnod, hyd oni ddelwyf atat, a mi a hysbysaf i ti yr hyn a wnelych.

10:8 And thou shalt go down before me to Gilgal; and, behold, I will come down unto thee, to offer burnt offerings, and to sacrifice sacrifices of peace offerings: seven days shalt thou tarry, till I come to thee, and show thee what thou shalt do.


9 A phan drodd efe ei gefn i fyned oddi wrth Samuel, Duw a roddodd iddo galon arall: ar holl argoelion hynny a ddaethant y dydd hwnnw i ben.

10:9 And it was so, that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart: and all those signs came to pass that day.


10 A phan ddaethant yno ir bryn, wele fintai o broffwydi yn ei gyfarfbd ef: ac ysbryd Duw a ddaeth arno yntau, ac efe a broffwydodd yn eu mysg hwynt.

10:10 And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him; and the spirit of God came upon him, and he prophesied among them.11 A phawb ar ai hadwaenai ef or blaen a edrychasant; ac wele efe gydar proffwydi yn proffwydo. Yna y bobl a ddywedasant bawb wrth ei gilydd, Beth yw hyn a ddaeth i fab Cis? A ydyw Saul hefyd ymysg y proffwydi?

10:11 And it came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied among the prophets, then the people said one to another, What is this that is come unto the son of Kish? Is Saul also among the prophets?


12 Ac un oddi yno a atebodd, ac a ddywedodd, Eto pwy yw eu tad hwy? Am hynny yr aeth yn ddihareb, A ydyw Saul hefyd ymysg y proffwydi?

10:12 And one of the same place answered and said, But who is their father? Therefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets?


13 Ac wedi darfod iddo broffwydo, efe a ddaeth ir uchelfa.

10:13 And when he had made an end of prophesying, he came to the high place.


14 Ac ewythr Saul a ddywedodd wrtho ef, ac wrth ei lane ef, I ba le yr aethoch? Ac efe a ddywedodd, I geisior asymiod: a phan welsom nas ceid, ni a ddaethom at Samuel.

10:14 And Saul's uncle said unto him and to his servant, Whither went ye? And he said, To seek the asses: and when we saw that they were no where, we came to Samuel.


15 Ac ewythr Saul a ddywedodd, Mynega, atolwg, i mi, beth a ddywedodd Samuel wrthych chwi.

10:15 And Saul's uncle said, Tell me, I pray thee, what Samuel said unto you.


16 A Saul a ddywedodd wrth ei ewythr, Gan fynegi mynegodd i ni fod yr asynnod wedi eu cael. Ond am chwedl y frenhiniaeth, yr hwn a ddywedasai Samuel, nid ynganodd efe wrtho.

10:16 And Saul said unto his uncle, He told us plainly that the asses were found. But of the matter of the kingdom, whereof Samuel spake, he told him not.


17 A Samuel a alwodd y bobl ynghyd at yr ARGLWYDD i Mispa;

10:17 And Samuel called the people together unto the LORD to Mizpeh;


18 Ac a ddywedodd wrth feibion Israel, Fel hyn y dywedodd ARGLWYDD DDUW Israel; Myfi a ddygais i fyny Israel or Aifft, ac ach gwaredais chwi o law yr Eifftiaid, ac o law yr holl deyrnasoedd, ar rhai ach gorthryment chwi.

10:18 And said unto the children of Israel, Thus saith the LORD God of Israel, I brought up Israel out of Egypt, and delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all kingdoms, and of them that oppressed you:


19 A chwi heddiw a wrthodasoch eich Duw, yr hwn sydd yn eich gwared chwi oddi wrth eich holl ddrygfyd, ach helbul; ac a ddywedasoch wrtho ef, Nid felly; eithr gosod arnom ni frenin. Am hynny sefwch yr awr hon gerbron yr ARGLWYDD wrth eich llwythau, ac wrth eich miloedd.

10:19 And ye have this day rejected your God, who himself saved you out of all your adversities and your tribulations; and ye have said unto him, Nay, but set a king over us. Now therefore present yourselves before the LORD by your tribes, and by your thousands.


20 A Samuel a barodd i holl lwythau Israel nesu: a daliwyd llwyth Benjamin.

10:20 And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken.


21 Ac wedi iddo beri i lwyth Benjamin nesu yn l eu teuluoedd, daliwyd teulu Matri; a Saul mab Cis a ddaliwyd: a phan geisiasant ef, nis ceid ef.

10:21 When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken: and when they sought him, he could not be found.


22 Am hynny y gofynasant eto ir ARGLWYDD, a ddeuai y gŵr yno eto. Ar ARGLWYDD a ddywedodd, Wele efe yn ymguddio ymhlith y dodrefn.

10:22 Therefore they inquired of the LORD further, if the man should yet come thither. And the LORD answered, Behold, he hath hid himself among the stuff.


23 A hwy a redasant, ac ai cyrchasant ef oddi yno. A phan safodd yng nghanol y bobl, yr oedd efe oi ysgwydd i fyny yn uwch nar holl bobl.

10:23 And they ran and fetched him thence: and when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward.


24 A dywedodd Samuel wrth yr holl bobl. A welwch chwi yr hwn a ddewisodd yr ARGLWYDD, nad oes neb tebyg iddo ymysg yr holl bobl? Ar holl bobl a floeddiasant, ac a ddywedasant, Byw fyddor brenin

10:24 And Samuel said to all the people, See ye him whom the LORD hath chosen, that there is none like him among all the people? And all the people shouted, and said, God save the king.


25 Yna Samuel a draethodd gyfraith y deyrnas wrth y bobl, ac ai hysgrifennodd mewn llyfr, ac ai gosododd gerbron yr ARGLWYDD. A Samuel a ollyngodd ymaith yr holl bobl, bob un iw dŷ.

10:25 Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a book, and laid it up before the LORD. And Samuel sent all the people away, every man to his house.


26 A Saul hefyd a aeth iw dy ei hun i Gibea; a byddin or rhai y cyffyrddasai Duw au calon, a aeth gydag ef.

10:26 And Saul also went home to Gibeah; and there went with him a band of men, whose hearts God had touched.


27 Ond meibion Belial a ddywedasant, Pa fodd y gwared hwn ni? A hwy ai dirmygasant ef, ac ni ddygasant anrheg iddo ef. Eithr ni chymerodd efe arno glywed hyn.

10:27 But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him, and brought him no presents. But he held his peace.


PENNOD 11

++PENNOD 11&&&


1 YNA Nahas yr Ammoniad a ddaeth i fyny, ac a wersyllodd yn erbyn Jabes Gilead: a holl wŷr Jabes a ddywedasant wrth Nahas, Gwna gyfamod ni, ac ni ath wasanaethwn di.

11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee.


2 A Nahas yr Ammoniad a ddywedodd wrthynt, Dan yr amod hyn y cyfamodaf a chwi; i mi gael tynnu pob llygad deau i chwi, fel y gosodwyf y gwaradwydd hwn ar holl Israel.

11:2 And Nahash the Ammonite answered them, On this condition will I make a covenant with you, that I may thrust out all your right eyes, and lay it for a reproach upon all Israel.


3 A henuriaid Jabes a ddywedasant wrtho, Caniat i ni saith niwrnod, fel yr anfonom genhadau i holl derfynau Israel: ac oni bydd an gwaredo, ni a ddeuwn allan atat ti.

11:3 And the elders of Jabesh said unto him, Give us seven days' respite, that we may send messengers unto all the coasts of Israel: and then, if there be no man to save us, we will come out to thee.


4 Ar cenhadau a ddaethant i Gibea Saul, ac a adroddasant y geiriau lle y clybu y bobl. Ar holl bobl a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant.

11:4 Then came the messengers to Gibeah of Saul, and told the tidings in the ears of the people: and all the people lifted up their voices, and wept.


5 Ac wele Saul yn dyfod ar l y gwartheg or maes. A dywedodd Saul, Beth sydd yn peri ir bobl wylo? Yna yr adroddasant iddo eiriau gwŷr Jabes.

11:5 And, behold, Saul came after the herd out of the field; and Saul said, What aileth the people that they weep? And they told him the tidings of the men of Jabesh.


6 Ac ysbryd Duw a ddaeth ar Saul, pan glybu efe y geiriau hynny; ai ddigofaint ef a enynnodd yn ddirfawr.

11:6 And the spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.


7 Ac efe a gymerth bar o ychen, ac au drylliodd, ac au danfonodd trwy holl derfynau Israel yn llaw y cenhadau; gan ddywedyd, Yr hwn nid elo ar l Saul ac ar l Samuel, fel hyn y gwneir iw wartheg ef. Ac ofn yr ARGLWYDD a syrthiodd ar y bobl, a hwy a ddaethant allan yn unfryd.

11:7 And he took a yoke of oxen, and hewed them in pieces, and sent them throughout all the coasts of Israel by the hands of messengers, saying, Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall it be done unto his oxen. And the fear of the LORD fell on the people, and they came out with one consent.


8 A phan gyfrifodd efe hwynt yn Besec, meibion Israel oedd dri chan mil, a gwŷr Jwda yn ddeng mil ar hugain.

11:8 And when he numbered them in Bezek, the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand.


9 A hwy a ddywedasant wrth y cenhadau a ddaethai, Fel hyn y dywedwch wrth wŷr Jabes Gilead; Yfory, erbyn gwresogi yr haul, bydd i chwi ymwared. Ar cenhadau a ddaethant ac a fynegasant hynny i wŷr Jabes; a hwythau a lawenychasant.

11:9 And they said unto the messengers that came, Thus shall ye say unto the men of Jabeshgilead, To morrow, by that time the sun be hot, ye shall have help. And the messengers came and showed it to the men of Jabesh; and they were glad.


10 Am hynny gwŷr Jabes a ddywedasant, Yfory y deuwn allan atoch chwi; ac y gwnewch i ni yr hyn oll a weloch yn dda.

11:10 Therefore the men of Jabesh said, To morrow we will come out unto you, and ye shall do with us all that seemeth good unto you.


11 A bu drannoeth i Saul osod y bobl yn dair byddin; a hwy a ddaethant i ganol y gwersyll yn yr wyliadwriaeth fore, ac a laddasant yr Ammoniaid nes gwresogi or dydd: ar gweddillion a wasgarwyd, fel na thrigodd ohonynt ddau ynghyd.

11:11 And it was so on the morrow, that Saul put the people in three companies; and they came into the midst of the host in the morning watch, and slew the Ammonites until the heat of the day: and it came to pass, that they which remained were scattered, so that two of them were not left together.


12 A dywedodd y bobl wrth Samuel, Pwy yw yr hwn a ddywedodd, A deyrnasa Saul arnom ni? moeswch y gwŷr hynny, fel y rhoddom hwynt i farwolaeth.

11:12 And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? bring the men, that we may put them to death.


13 A Saul a ddywedodd, Ni roddir neb i farwolaeth heddiw: canys heddiw y gwnaeth yr ARGLWYDD ymwared yn Israel.

11:13 And Saul said, There shall not a man be put to death this day: for to day the LORD hath wrought salvation in Israel.


14 Yna Samuel a ddywedodd wrth y bobl, Deuwch, fel yr elom i Gilgal, ac yr adnewyddorn y frenhiniaeth yno.

11:14 Then said Samuel to the people, Come, and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.


15 Ar holl bobl a aethant i Gilgal, ac yno y gwnaethant Saul yn frenin, gerbron yr ARGLWYDD yn Gilgal: a hwy a aberthasant yno ebyrth hedd gerbron yr ARGLWYDD. A Saul a lawenychodd yno, a holl wŷr Israel, yn ddirfawr.

11:15 And all the people went to Gilgal; and there they made Saul king before the LORD in Gilgal; and there they sacrificed sacrifices of peace offerings before the LORD; and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly.


PENNOD 12

++PENNOD 12&&&


1
A SAMUEL a ddywedodd wrth holl Israel, Wele, gwrandewais ar eich llais yn yr hyn oll a ddywedasoch wrthyf, a gosodais frenin arnoch.

12:1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you.


2 Ac yr awr hon, wele y brenin yn rhodio och blaen chwi: a minnau a heneiddiais, ac a benwynnais; ac wele fy meibion hwythau gyda chwi; a minnau a rodiais och blaen chwi om mebyd hyd y dydd hwn.

12:2 And now, behold, the king walketh before you: and I am old and grayheaded; and, behold, my sons are with you: and I have walked before you from my childhood unto this day.


3 Wele ft; tysdolaethwch im herbyn gerbron yr ARGLWYDD, a cherbron ei eneiniog: ych pwy a gymerais? neu asyn pwy a gymerais? neu pwy a dwyllais? neu pwy a orthrymais i? neu o law pwy y cymerais wobr, i ddallu fy llygaid ag ef? a mi ai talaf i chwi.

12:3 Behold, here I am: witness against me before the LORD, and before his anointed: whose ox have I taken? or whose ass have I taken? or whom have I defrauded? whom have I oppressed? or of whose hand have I received any bribe to blind mine eyes therewith? and I will restore it you.


4 A hwy a ddywedasant, Ni thwyllaist ni, ni orthrymaist ni chwaith, ac ni chymeraist ddim o law neb.

12:4 And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast thou taken ought of any man's hand.


5 Dywedodd yntau wrthynt, Yr ARGLWYDD sydd dyst yn eich erbyn chwi, ei eneiniog ef hefyd sydd dyst y dydd hwn, na chawsoch ddim yn fy llaw i. Ar bobl a ddywedasant, Tyst ydyw.

12:5 And he said unto them, The LORD is witness against you, and his anointed is witness this day, that ye have not found ought in my hand. And they answered, He is witness.


6 A Samuel a ddywedodd wrth y bobl, Yr ARGLWYDD yw yr hwn a fawrhaodd Moses ac Aaron, ar hwn a ddug i fyny eich tadau chwi o dir yr AifTt.

12:6 And Samuel said unto the people, It is the LORD that advanced Moses and Aaron, and that brought your fathers up out of the land of Egypt.


7 Yn awr gan hynny sefwch, fel yr ymresymwyf chwi gerbron yr ARGLWYDD, am holl gyfiawnderau yr ARGLWYDD, y rhai a wnaeth efe i chwi ac ich tadau.

12:7 Now therefore stand still, that I may reason with you before the LORD of all the righteous acts of the LORD, which he did to you and to your fathers.


8 Wedi i Jacob ddyfod ir Aifft, a gweiddi och tadau chwi ar yr ARGLWYDD, yna yr ARGLWYDD a anfonodd Moses ac Aaron: a hwy a ddygasant eich tadau chwi or Aifft, ac au cyfleasant hwy yn y lle hwn.

12:8 When Jacob was come into Egypt, and your fathers cried unto the LORD, then the LORD sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place.


9 A phan angofiasant yr ARGLWYDD eu Duw, efe au gwerthodd hwynt i law Sisera, tywysog milwriaeth Hasor, ac i law y Philistiaid, ac i law brenin Moab; a hwy a ymladdasant iw herbyn hwynt.

12:9 And when they forgat the LORD their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them.


10 A hwy a waeddasantaryr ARGLWYDD, ac a ddywedasant, Pechasom, am i ni wrthod yr ARGLWYDD, a gwasanaethu Baalim ac Astaroth: er hynny gwared ni yr awr hon o law ein gelynion, a nyni ath wasanaethwn dixxxxxxxxx

12:10 And they cried unto the LORD, and said, We have sinned, because we have forsaken the LORD, and have served Baalim and Ashtaroth: but now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve thee.

11 Ar ARGLWYDD a anfonodd Jerwbbaal, a Bedan, a Jefftha, a Samuel, ac ach gwaredodd chwi o law eich gelynion 6 amgylch, a chwi a breswyliasoch yn ddiogel.

12:11 And the LORD sent Jerubbaal, and Bedan, and Jephthah, and Samuel, and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and ye dwelled safe.


12 A phan welsoch fod Nahas brenin meibion Ammon yn dyfod yn eich erbyn, dywedasoch wrthyf, Nage; ond brenin a deyrnasa arnom ni; ar ARGLWYDD eich Duw yn frenin i chwi.

12:12 And when ye saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, ye said unto me, Nay; but a king shall reign over us: when the LORD your God was your king.


13 Ac yn awr, wele y brenin a ddewisasoch chwi, ar hwn a ddymunasoch: ac wele, yr ARGLWYDD a roddes frenin airnoch chwi.

12:13 Now therefore behold the king whom ye have chosen, and whom ye have desired! and, behold, the LORD hath set a king over you.


14 Os ofnwch chwi yr ARGLWYDD, ai wasanaethu ef, a gwrando ar ei lais, heb anufuddhau gair yr ARGLWYDD; yna y byddwch chwi, ar brenin hefyd a deyrnasa arnoch, ar l yr ARGLWYDD eich Duw.

12:14 If ye will fear the LORD, and serve him, and obey his voice, and not rebel against the commandment of the LORD, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the LORD your God:


15 Ond os chwi ni wrandewch ar lais yr ARGLWYDD, eithr anufuddhau gair yr ARGLWYDD; yna y bydd liaw yr ARGLWYDD yn eich erbyn chwi, fel yn erbyn eich tadau.

12:15 But if ye will not obey the voice of the LORD, but rebel against the commandment of the LORD, then shall the hand of the LORD be against you, as it was against your fathers.


16 Sefwch gan hynny yn awr, a gwelwch y peth mawr hyn a wna yr ARGLWYDD o flaen eich llygaid chwi.

12:16 Now therefore stand and see this great thing, which the LORD will do before your eyes.


17 Onid cynhaeaf gwenith yw heddiw? Galwaf ar yr ARGLWYDD; ac efe a ddyry daranau, a glaw: fel y gwybyddoch ac y gweloch, mai mawr yw eich drygioni chwi yr hwn a wnaethoch yng ngolwg yr ARGLWYDD, yn gofyn i chwi frenin.

12:17 Is it not wheat harvest to day? I will call unto the LORD, and he shall send thunder and rain; that ye may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the LORD, in asking you a king.


18 Felly Samuel a alwodd ar yr ARGLWYDD; ar ARGLWYDD a roddodd daranau a glaw y dydd hwnnw; ar holl bobl a ofnodd yr ARGLWYDD a Samuel yn ddirfawr.

12:18 So Samuel called unto the LORD; and the LORD sent thunder and rain that day: and all the people greatly feared the LORD and Samuel.


19 Ar holl bobl a ddywedasant wrth Samuel, Gwedda dros dy weision ar yr ARGLWYDD dy DDUW, fel na byddom feirw; canys chwanegasom d drygioni ar ein holl bechodau, wrth gcisio i ni frenin.

12:19 And all the people said unto Samuel, Pray for thy servants unto the LORD thy God, that we die not: for we have added unto all our sins this evil, to ask us a king.


20 A dywedodd Samuel wrth y bobl, Nac ofnwch; chwi a wnaethoch yr holl ddrygioni hyn: eto na chiliwcn oddi ar l yr ARGLWYDD, ond gwasanaethwch yr ARGLWYDD ach holl galon; .

12:20 And Samuel said unto the people, Fear not: ye have done all this wickedness: yet turn not aside from following the LORD, but serve the LORD with all your heart;


21 Ac na chiliwch: canys felly yr aech as l oferedd, y rhai ni lesant, ac nich gwaredant; canys ofer ydynt hwy.

12:21 And turn ye not aside: for then should ye go after vain things, which cannot profit nor deliver; for they are vain.


22 Canys ni wrthyd yr ARGLWYDD ei bobl, er mwyn ei enw mawr: oherwydd rhyngodd bodd ir ARGLWYDD eich gwneuthur chwi yn bobl iddo ei hun.

12:22 For the LORD will not forsake his people for his great name's sake: because it hath pleased the LORD to make you his people.


23 A minnau, na ato Duw i mi bechu yn erbyn yr ARGLWYDD, trwy beidio a gweddo drosoch: eithr dysgaf i chwi. y ffordd dda ac uniawn.:

12:23 Moreover as for me, God forbid that I should sin against the LORD in ceasing to pray for you: but I will teach you the good and the right way:


24 Yn unig ofnwch yr ARGLWYDD, . a gwasanaethwch ef mewn gwirionedd ach holl galon: canys gwelwch faint a wnaeth efe eroch.

12:24 Only fear the LORD, and serve him in truth with all your heart; for consider how great things he hath done for you.


25 Ond os dilynwch ddrygioni, chwi a ch brenin a ddifethir.

12:25 But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.


PENNOD 13

++PENNOD 13&&&


1
QAUL a deyrnasodd un ffavyddyn; ac !"3 wedi iddo deyrnasu ddwy flynedd at Israel,

13:1 Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel,


2xxxxx Saul a ddewisodd iddo dair mil o Israel; dwy fil oedd gyda Saul ym Michmas ac ym mynydd Bethel, a mil oedd gyda Jonathan yn Gibea Benjamin: ar bobl eraill a anfonodd efe bawb iw babell ei hun.

13:2 Saul chose him three thousand men of Israel; whereof two thousand were with Saul in Michmash and in mount Bethel, and a thousand were with Jonathan in Gibeah of Benjamin: and the rest of the people he sent every man to his tent.


3 A Jonathan a drawodd sefyllfa y Philistiaid, yr hon oedd yn Geba: a chlybu y Philistiaid hynny. A Saul a ganodd mewn utgorn trwyr holl dir, gan ddywedyd, Clywed yr Hebreaid.

13:3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.


4 A holl Israel a glywsant ddywedyd daro o Saul sefyllfa y Philistiaid, a bod Israel yn ffiaidd gan y Philistiaid: ar bobl a ymgasglodd ar l Saul i Gilgal. "

13:4 And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also was had in abomination with the Philistines. And the people were called together after Saul to Gilgal.


5 Ar Philistiaid a ymgynullasant i ymladd ag Israel, deng mil ar hugain o gerbydau, a chwe mil o wŷr meirch, a phobl eraiil cyn amled r tywod sydd ar fin y mr. A hwy a ddaethant i fyny, ac a wersyllasant ym Michmas, o du y dwyrain i Bethafen.

13:5 And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand which is on the sea shore in multitude: and they came up, and pitched in Michmash, eastward from Bethaven.


6 Pan welodd gwŷr Israel fod yn gyfyng arnynt, (canys gwasgasid ar y bobl,) yna y bobl a ymguddasant mewn ogofeydd, ac mewn drysnii?? ac mewn creigiau, ac mewn tyrau, aemewn pydewau.

13:6 When the men of Israel saw that they were in a strait, (for the people were distressed,) then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits.


7 A rhai or Hebreaid a aethant dros yr Iorddonen, i dir Gad a Gilead: a Saul oedd eto yn Gilgal, ar holl bobl a aethant ar ei l ef dan grynu.

13:7 And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling.


8 Ac efe a arhosodd saith niwrnod, hyd yr amser gosodedig a nodasai Samuel. Ond ni ddaeth Samuel i Gilgal; ar bobl a ymwasgarodd oddi wrtho ef.

13:8 And he tarried seven days, according to the set time that Samuel had appointed: but Samuel came not to Gilgal; and the people were scattered from him.


9 A Saul a ddywedodd, Dygwch ataf fi boethoffrwm, ac ofrrymau hedd. Ac efe a offrymodd y poethonrwm.

13:9 And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering.


10 Ac wedi darfod iddo offrymur poethoffrwm, wele, Samuel a ddaeth: a Saul a aeth allan iw gyfarfod ef, ac i gyfarch gwell iddo.

13:10 And it came to pass, that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came; and Saul went out to meet him, that he might salute him.


11 A dywedodd Samuel, Beth a wnaethost ti? A Saul a ddywedodd Oherwydd gweled ohonof ir bobl ymwasgaru oddi wrthyf, ac na ddaethost tithau o fewn y dyddiau gosodedig, ac ir Philistiaid ymgasglu i Michmas;

13:11 And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash;


12 Am hynny y dywedais, Y Philistiaid yn awr a ddeuant i waered ataf fi i Gilgal, ac ni weddais gerbron yr ARGLWYDD: am hynny yr anturiais i, ac yr offrymais boethoffrwm.

13:12 Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the LORD: I forced myself therefore, and offered a burnt offering.


13 A Samuel a ddywedodd wrth Saul, Ynfyd y gwnaethost: ni chedwaist orchymyn yr ARGLWYDD dy DDUW, yr hwn a orchmynnodd efe i ti: canys yr ARGLWYDD yn awr a gadarnhasai dy frenhiniaeth di ar Israel yn dragywydd.,

13:13 And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly: thou hast not kept the commandment of the LORD thy God, which he commanded thee: for now would the LORD have established thy kingdom upon Israel for ever.


14 Ond yn awr ni saif dy frenhiniaeth di: yr ARGLWYDD a geisiodd iddo ŵr wrth fodd ei galon ei hun: yr ARGLWYDD hefyd a orchmynnodd iddo fod yn flaenor ar ei bobl; oherwydd na ched* waist ti yr hyn a orchmynnodd yr ARGLWYDD i ti.

13:14 But now thy kingdom shall not continue: the LORD hath sought him a man after his own heart, and the LORD hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the LORD commanded thee.


15 A Samuel a gyfododd ac a aeth i fyny o Gilgal i Gibea Benjamin: a chyfrifodd Saul y bobl a gafwyd gydag ef, ynghylch chwe chant o wŷr.;

13:15 And Samuel arose, and gat him up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin. And Saul numbered the people that were present with him, about six hundred men.


16 A Saul a Jonathan ei fab, ar bobl a gafwyd gyda hwynt, oedd yn aros yn Gibea Benjamin: ar Philistiaid awersylfcasnt ym Michmas. ., .

13:16 And Saul, and Jonathan his son, and the people that were present with them, abode in Gibeah of Benjamin: but the Philistines encamped in Michmash.


17 A daeth allan 6 wetSyll"y Philistiaid anrheithwyr, yn dair byddin: un fyddin a drodd tua ffordd Of&a, tua gwlad Sual;;

13:17 And the spoilers came out of the camp of the Philistines in three companies: one company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto the land of Shual:


18 Ar fyddin arall a drodd tua ffordd Bethhoron: ar drydedd fyddin a drodd tua ffordd y terfyn sydd yn edrych tUA dyffryn Seboim, tuar anialwch.

13:18 And another company turned the way to Bethhoron: and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim toward the wilderness.


19 Ac ni cheid gof trwy holl wlad Israel: canys dywedasai y Philistiaid;} Rhag gwneuthur or Hebreaid gleddyfafl neu waywffyn.

13:19 Now there was no smith found throughout all the land of Israel: for the Philistines said, Lest the Hebrews make them swords or spears:


20 Ond holl Israel a aent i waered at y Philistiaid, i flaenllymu bob un ei swch, ai gwlltwr, ai fwyell, ai gaib.

13:20 But all the Israelites went down to the Philistines, to sharpen every man his share, and his coulter, and his ax, and his mattock.


21 Ond yr oedd llifddur i wneuthut min ar y ceibiau, ac ar y cylltyrau, ac at y picnyrch, ac ar y bwyeill, ac i flaenllymur symbylau.

13:21 Yet they had a file for the mattocks, and for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the goads.


22 Felly yn nydd y rhyfel ni chaed na chleddyf na gwaywffon yn llaw yr un or bobl oedd gyda Saul a Jonathan, ond a gaed gyda Saul a Jonathan ei fab.

13:22 So it came to pass in the day of battle, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan: but with Saul and with Jonathan his son was there found.


23 A sefyllfar Philistiaid a aeth allan i fwlch Michmas.

13:23 And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash.


PENNOD 14

++PENNOD 14&&&


1 a bu
ddyddgwaith i Jonathan mab Saul ddywedyd wrth y llanc oedd yn dwyn ei arfau ef, Tyred, ac awn drosodd i amddiffynfar Philistiaid, yr hon sydd or tu hwnt: ond ni fynegodd efe iw dad.

14:1 Now it came to pass upon a day, that Jonathan the son of Saul said unto the young man that bare his armour, Come, and let us go over to the Philistines' garrison, that is on the other side. But he told not his father.


2 A Saul a arhosodd yng nghwr Gibea, dan bren pomgranad, yr hwn oedd ym Migron: ar bobl oedd gydag ef oedd ynghylch chwe channwr;

14:2 And Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under a pomegranate tree which is in Migron: and the people that were with him were about six hundred men;


3 Ac Ahia mab Ahitub, brawd Ichabod, mab Phinees, mab Eli, offeiriad yr ARGLWYDD yn Seilo, oedd yn gwisgo effod. Ac ni wyddai y bobl i Jonathan fyned ymaith.

14:3 And Ahiah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the LORD'S priest in Shiloh, wearing an ephod. And the people knew not that Jonathan was gone.


4 A rhwng y bylchau, lle ceisiodd Jonathan fyned drosodd at amddiffynfar Philistiaid, yr oedd craig serth or naill du ir bwlch, a chraig serth or tu arall ir bwlch; ac enw y naill oedd Boses, ac enw y llall Sene.

14:4 And between the passages, by which Jonathan sought to go over unto the Philistines' garrison, there was a sharp rock on the one side, and a sharp rock on the other side: and the name of the one was Bozez, and the name of the other Seneh.


5 A safiad y naill oedd oddi wrth y gogledd ar gyfer Michmas, ar llall oddi wrth y deau ar gyfer Gibea.

14:5 The forefront of the one was situate northward over against Michmash, and the other southward over against Gibeah.


6 A dywedodd Jonathan wrth y llanc oedd yn dwyn ei arfau ef. Tyred, ac awn drosodd i amddiffynfar rhai dienwaededig hyn; nid hwyrach y gweithia yr ARGLWYDD gyda ni: canys nid oes rwystr ir ARGLWYDD waredu trwy lawer neu trwy ychydig.

14:6 And Jonathan said to the young man that bare his armour, Come, and let us go over unto the garrison of these uncircumcised: it may be that the LORD will work for us: for there is no restraint to the LORD to save by many or by few.


7 Ar hwn oedd yn dwyn ei arfau ef fi ddywedodd wrtho, Gwna yr hyn oll ydd yn dy galon: cerdda rhagot; wele fi gyda thi fel y mynno dy galon.

14:7 And his armourbearer said unto him, Do all that is in thine heart: turn thee; behold, I am with thee according to thy heart.


8 Yna y dywedodd Jonathan, Wele, ni awn trosodd at y gwŷr hyn, ac a ymddangoswn iddynt.

14:8 Then said Jonathan, Behold, we will pass over unto these men, and we will discover ourselves unto them.


9 Os dywedant fel hyn wrthym, Arhoswch nes i ni ddyfod atoch chwi; yna y spfwn yn ein lle, ac nid awn i fyny atynt hwy.

14:9 If they say thus unto us, Tarry until we come to you; then we will stand still in our place, and will not go up unto them.


10 Ond os fel hyn y dywedant, Deuwch .i fyny atom ni, yna yr awn i fyny: canys yr ARGLWYDD au rhoddodd hwynt yn ein llaw ni; a hyn fydd yn argoel i ni.

14:10 But if they say thus, Come up unto us; then we will go up: for the LORD hath delivered them into our hand: and this shall be a sign unto us.


11 A hwy a ymddangosasant ill dau i amddinynfar Philistiaid. Ar Philistiaid a ddywedasant, Wele yr Hebreaid yn dyfod allan or tyilau y llechasant ynddynt.

14:11 And both of them discovered themselves unto the garrison of the Philistines: and the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves.


12 A gwŷr yr amddiffynfa a atebasant Jonathan, ar hwn oedd yn dwyn ei arfau, ac a ddywedasant, Deuwch i fyny atom ni, ac ni a ddangoswn beth i chwi. A dywedodd Jonathan wrth yr hwn oedd yn dwyn ei arfau. Tyred i fyny ar fy l: eanys yr ARGLWYDD au rhoddes hwynt yn llaw Israel.

14:12 And the men of the garrison answered Jonathan and his armourbearer, and said, Come up to us, and we will show you a thing. And Jonathan said unto his armourbearer, Come up after me: for the LORD hath delivered them into the hand of Israel.


13 A Jonathan a ddringodd i fyny ar ei ddwylo, ac ar ei draed; ar hwn oedd yn dwyn ei arfau ar ei l. A hwy a syrthiasant o flaen Jonathan: ei yswain hefyd Qedd yn lladd ar ei l ef.

14:13 And Jonathan climbed up upon his hands and upon his feet, and his armourbearer after him: and they fell before Jonathan; and his armourbearer slew after him.


14 Ar lladdfa gyntaf honno a wnaeth Jonathan ar hwn oedd yn dwyn ei arfau, oedd ynghylch ugeinwr, megis o fewn ynghylch hanner cyfer dau ych o dir.

14:14 And that first slaughter, which Jonathan and his armourbearer made, was about twenty men, within as it were an half acre of land, which a yoke of oxen might plow.


15 A bu fraw yn y gwersyll, yn y maes, ac ymysg yr holl bobl: yr amddinynfa ar anrheithwyr hwythau hefyd a ddychrynasant: y ddaear hefyd a grynodd, a bu dychryn Duw.

14:15 And there was trembling in the host, in the field, and among all the people: the garrison, and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked: so it was a very great trembling.


16 A gwylwyr Saul yn Gibea Benjamin a edrychasant; ac wele y lliaws yn ymwas garu, ac yn myned dan ymguro.

14:16 And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked; and, behold, the multitude melted away, and they went on beating down one another.


17 Yna y dywedodd Saul wrth y bobl oedd gydag ef, Cyfrifwch yn awr, ac edrychwch pwy a aeth oddi wrthym ni. A phan gyfrifasant, wele, Jonathan a chludydd ei arfau nid oeddynt yno.

14:17 Then said Saul unto the people that were with him, Number now, and see who is gone from us. And when they had numbered, behold, Jonathan and his armourbearer were not there.


18 A Saul a ddywedodd wrth Ahia, Dwg yma arch Duw. (Canys yr oedd arch Dew y pryd hynny gyda meibion Israel.)

14:18 And Saul said unto Ahiah, Bring hither the ark of God. For the ark of God was at that time with the children of Israel.


19 A thra yr ydoedd Saul yn ymddiddan r offeiriad, y terfysg, yr hwn oedd yng ngwersyll y Philistiaid, gan fyned a aeth, ac a anghwanegodd. A Saul a ddywedodd wrth yr offeiriad, Tyn atat dy law.

14:19 And it came to pass, while Saul talked unto the priest, that the noise that was in the host of the Philistines went on and increased: and Saul said unto the priest, Withdraw thine hand.


20 A Saul ar holl bobl oedd gydag ef a ymgynullasant, ac a ddaethant ir rhyfel: ac wele gleddyf pob un yn erbyn ei gyfnesaf; a dinistr mawr iawn cedd yno.

14:20 And Saul and all the people that were with him assembled themselves, and they came to the battle: and, behold, every man's sword was against his fellow, and there was a very great discomfiture.


21 Yr Hebreaid hefyd, y rhai oedd gydar Philistiaid or blaen, y rhai a aethant i fyny gyda hwynt ir gwersyll or wlad oddi amgylch, hwythau hefyd a etroesant i fod gydar Israeliaid oedd gyda Saul a Jonathan.

14:21 Moreover the Hebrews that were with the Philistines before that time, which went up with them into the camp from the country round about, even they also turned to be with the Israelites that were with Saul and Jonathan.


22 A holl wŷr Israel, y rhai oedd yn llechu ym mynydd Effraim, a glywsant ffoi or Philistiaid; hwythau hefyd au herlidiasant hwy ou hl yn y rhyfel.

14:22 Likewise all the men of Israel which had hid themselves in mount Ephraim, when they heard that the Philistines fled, even they also followed hard after them in the battle.


23 Felly yr achubodd yr ARGLWYDD Israel y dydd hwnnw; ar ymladd aeth drosodd i Bethafen.

14:23 So the LORD saved Israel that day: and the battle passed over unto Bethaven.


24 A gwŷr Israel oedd gyfyng arnynt y dydd hwnnw: oherwydd tyngedasai Saul y bobl, gan ddywedyd, Melltigedig fyddo y gŵr a fwytao fwyd hyd yr hwyr, fel y dialwyf ar fy ngelynion. Felly nid archwaethodd yr un or bobl ddim bwyd.

14:24 And the men of Israel were distressed that day: for Saul had adjured the people, saying, Cursed be the man that eateth any food until evening, that I may be avenged on mine enemies. So none of the people tasted any food.


25 Ar rhai or holl wlad a ddaethant i goed, lle yr oedd ml ar hyd wyneb y tir.

14:25 And all they of the land came to a wood; and there was honey upon the ground.


26 A phan ddaeth y bobl ir coed, v.ele y ml yn diferu; eto ni chododd un ei law at ei enau: canys ofnodd y bobl y llw.

14:26 And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.


27 Ond Jonathan ni chlywsai pan dyngedasai ei dad ef y bobl: am hynny efe a estynnodd flaen y wmlen oedd yn ei law, ac ai gwiychodd yn nil y ml, ac a drodd ei taiw at ei enau; ai lygaid a oleuasant.

14:27 But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath: wherefore he put forth the end of the rod that was in his hand, and dipped it in an honeycomb, and put his hand to his mouth; and his eyes were enlightened.


28 Yna un or bobl a atebodd, ac a
ddywedodd, Gan dynghedu y tynghedodd dy dad y bobl, gan ddywedyd, Melltigedig fyddo y gŵr a fwytao fwyd heddiw. Ar bobl oedd luddedig.

14:28 Then answered one of the people, and said, Thy father straitly charged the people with an oath, saying, Cursed be the man that eateth any food this day. And the people were faint.


29 Yna y dywedodd Jonathan, Fy nhad a flinodd y wlad. Gwelwch yn awr fel y goleuodd fy llygaid i, oherwydd i mi archwaethu ychydig or ml hwn:

14:29 Then said Jonathan, My father hath troubled the land: see, I pray you, how mine eyes have been enlightened, because I tasted a little of this honey.


30 Pa faint mwy, pe bwytasai y bobl yn ddiwarafun heddiw o anrhaith eu gelynion, yr hon a gawsant hwy? oni buasai yn awr fwy y lladdfa ymysg y Philistiaid?

14:30 How much more, if haply the people had eaten freely to day of the spoil of their enemies which they found? for had there not been now a much greater slaughter among the Philistines?


31 A hwy a drawsant y Philistiaid y dydd hwnnw o Michmas hyd Ajalon: ar bobl oedd ddiffygiol iawn.

14:31 And they smote the Philistines that day from Michmash to Aijalon: and the people were very faint.


32 Ar bobl a ruthrodd at yr anrhaith, ac a gymerasant ddefaid, a gwartheg, a lloi, ac au lladdasant ar y ddaear: ar bobl au bwytaodd gydar gwaed.

14:32 And the people flew upon the spoil, and took sheep, and oxen, and calves, and slew them on the ground: and the people did eat them with the blood.


33 Yna y mynegasant hwy i Saul, gan ddywedyd, Wele, y bobl sydd yn pechu yn erbyn yr ARGLWYDD, gan fwyta ynghyd r gwaed. Ac efe a ddywedodd, Troseddasoch: treiglwch ataf fi heddiw faen mawr.

14:33 Then they told Saul, saying, Behold, the people sin against the LORD, in that they eat with the blood. And he said, Ye have transgressed: roll a great stone unto me this day.


34 Dywedodd Saul hefyd, Ymwasgerwch ymysg y bobl, a dywedwch wrthynt, Dygwch ataf fi bob un ei ych, a phob un ei lwdn dafad, a lleddwch hwynt yma, a bwytewch; ac na phechwch yn erbyn yr ARGLWYDD, gan fwyta ynghyd r gwaed. Ar bobl oll a ddygasant bob un ei ych yn ei law y noswaith honno, ac au lladdasant yno.

14:34 And Saul said, Disperse yourselves among the people, and say unto them, Bring me hither every man his ox, and every man his sheep, and slay them here, and eat; and sin not against the LORD in eating with the blood. And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.


35 A Saul a adeiladodd allor ir ARGLWYDD. Hon oedd yr allor gyntaf a adeiladodd efe ir ARGLWYDD.

14:35 And Saul built an altar unto the LORD: the same was the first altar that he built unto the LORD.


36 A dywedodd Saul, Awn i waered ar l y Philistiaid liw nos, ac anrheithiwn hwynt hyd oni oleuo y bore, ac na adawn un ohonynt. Hwythau a ddywedasant, Gwna yr hyn oll fyddo da yn dy olwg. Yna y dywedodd yr offeiriad, Nesawn yma at DDUW.

14:36 And Saul said, Let us go down after the Philistines by night, and spoil them until the morning light, and let us not leave a man of them. And they said, Do whatsoever seemeth good unto thee. Then said the priest, Let us draw near hither unto God.


37 Ac ymofynnodd Saul a Duw, A af fi i waered ar l y Philistiaid? a roddi di hwynt yn llaw Israel? Ond nid atebodd efe ef y dydd hwnnw.

14:37 And Saul asked counsel of God, Shall I go down after the Philistines? wilt thou deliver them into the hand of Israel? But he answered him not that day.


38 A dywedodd Saul, Dyneswch yma holl benaethiaid y bobl: mynnwch wybod hefyd, ac edrychwch ym mhwy y bu y pechod hwn heddiw.

14:38 And Saul said, Draw ye near hither, all the chief of the people: and know and see wherein this sin hath been this day.


39 Canys, megis mai byw yr ARGLWYDD, yr hwn sydd yn gwaredu Israel, pe byddai hyn yn Jonathan fy mab, diau y llwyr roddir ef i farwolaeth. Ac nid atebodd neb or holl bobl ef.

14:39 For, as the LORD liveth, which saveth Israel, though it be in Jonathan my son, he shall surely die. But there was not a man among all the people that answered him.


40 Yna y dywedodd efe wrth holl Israel, Chwi a fyddwch ar y naill du; minnau hefyd a Jonathan fy mab fyddwn ar y tu arall. A dywedodd y bobl wrth Saul, Gwna a fyddo da yn dy olwg.

14:40 Then said he unto all Israel, Be ye on one side, and I and Jonathan my son will be on the other side. And the people said unto Saul, Do what seemeth good unto thee.


41 Am hynny y dywedodd Saul wrth ARGLWYDD DDUW Israel, Dod oleufynag. A daliwyd Jonathan a Saul: oad y bobl a ddihangodd.

14:41 Therefore Saul said unto the LORD God of Israel, Give a perfect lot. And Saul and Jonathan were taken: but the people escaped.


42 Dywedodd Saul hefyd, Bwriwch goelbren rhyngof fi aJonathan fy mab. A daliwyd Jonathan.

14:42 And Saul said, Cast lots between me and Jonathan my son. And Jonathan was taken.


43 Yna y dywedodd Saul wrth Jonathan, Mynega i mi beth a wnaethost. A Jonathan a fynegodd iddo, ac a ddywedodd, Gan archwaethu yr archwaethais ychydig o fel ar flaen y wialen oedd yn fy llaw; ac wele, a fyddaf fi farw?

14:43 Then Saul said to Jonathan, Tell me what thou hast done. And Jonathan told him, and said, I did but taste a little honey with the end of the rod that was in mine hand, and, lo, I must die.


44 Dywedodd Saul hefyd. Felly gwne1ed Duw i mi, ac felly chwaneged, cnid gan farw y byddi di farw, Jonathan.

14:44 And Saul answered, God do so and more also: for thou shalt surely die, Jonathan.


45 A dywedodd y bobl wrth Saul, A leddir Jonathan, yr hwn a v.naeth yr ymwared mawr hyn yn Israel? Na ato Duw: fel mai byw yr ARGLWYDD, ni syrth un o walk ei ben ef ir ddaear; canys gyda Duw y gweithiodd efe heddiw. Ar bobl a waredasant Jonathan, fel na laddwyd ef.

14:45 And the people said unto Saul, Shall Jonathan die, who hath wrought this great salvation in Israel? God forbid: as the LORD liveth, there shall not one hair of his head fall to the ground; for he hath wrought with God this day. So the people rescued Jonathan, that he died not.


46 Yna Saul a aeth i fyny oddi ar l y Philistiaid: ar Philistiaid a aethant iw lle eu hun.

14:46 Then Saul went up from following the Philistines: and the Philistines went to their own place.


47 Felly y cymerodd Saul y frenhiniaeth ar Israel; ac a ymladdodd yn erbyn ei holl elynion oddi amgylch, yn erbyn Moab, ac yn erbyn meibion Ammon, ac yn erbyn Edom, ac yn erbyn brenhinoedd Soba, ac yn erbyn y Philistiaid: ac yn erbyn pwy bynnag yr wynebodd, efe a brchfygodd.

14:47 So Saul took the kingdom over Israel, and fought against all his enemies on every side, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines: and whithersoever he turned himself, he vexed them.


48 Cynullodd lu hefyd, a thrawodd Amalec; ac a waredodd Israel o law ei anrheithwyr.

14:48 And he gathered an host, and smote the Amalekites, and delivered Israel out of the hands of them that spoiled them.


49 A meibion Saul oedd Jonathan, ac Issui, a Malcisua. Dyma enwau ei ddwy ferch ef: enw yr hynaf oedd Merab, ac enw yr ieuangaf Michal.

14:49 Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishui, and Melchishua: and the names of his two daughters were these; the name of the firstborn Merab, and the name of the younger Michal:


50 Ac enw gwraig Saul oedd Ahinoam merch Ahimaas: ac enw tywysog ei filwriaeth ef oedd Abner mab Ner, ewythr frawd ei dad i Saul.

14:50 And the name of Saul's wife was Ahinoam, the daughter of Ahimaaz: and the name of the captain of his host was Abner, the son of Ner, Saul's uncle.


51 Cis hefyd oedd dad Saul; a Ner tad Abner oedd fab Abiel.

14:51 And Kish was the father of Saul; and Ner the father of Abner was the son of Abiel.


52 A bu ryfel caled yn erbyn y Philistiaid holl ddyddiau Saul: a phan welai Saul ŵr glew a nerthol, efe ai cymerai ato ei hun.

14:52 And there was sore war against the Philistines all the days of Saul: and when Saul saw any strong man, or any valiant man, he took him unto him.


PENNOD 15

++PENNOD 15&&&


1
A SAMUEL a ddywedodd wrth Saul, Yr ARGLWYDD am hanfonodd i ith eneinio di yn frenin ar ei bobl, sef ar Israel: ac yn awr gwrando ar lais geiriau yr ARGLWYDD.

15:1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD.


2 Fel hyn y dywedodd ARGLWYDD y lluoedd; Cofiais yr hyn a wnaeth Amalec i Israel, y modd y gosododd efe iw erbyn ar y ffordd, pan ddaeth efe i fyny er Aifft.

15:2 Thus saith the LORD of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way, when he came up from Egypt.


3 Dos yn awr, a tharo Amalec, a dinistria yr hyn oll sydd ganddo, ac nac eiriach ef; ond lladd hwynt, yn ŵr ac yn wraig, yn ddyn bach ac yn blentyn sugno, yn ych ac yn oen, yn gamel ac yn asyn.

15:3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.


4 A Saul a gynullodd y bobl, ac au cyfrifodd hwynt yn Telaim, dau can mil o wŷr traed, a deng mil o wŷr Jwda.

15:4 And Saul gathered the people together, and numbered them in Telaim, two hundred thousand footmen, and ten thousand men of Judah.


5 A Saul a ddaeth hyd ddinas i Amalec, ac a gynllwynodd yn y dyffryn.

15:5 And Saul came to a city of Amalek, and laid wait in the valley.


6 11 Dywedodd Saul hefyd wrth y Ceneaid, Cerddwch, ciliwch, ewch i waered o fysg yr Amaleciaid; rhag i mi rich distrywio chwi gyda hwynt: herwydd ti a wnaethost drugaredd a holl feibion Israel, pan ddaethant i fyny or Aifft. Ar Ceneaid a ymadawsant o fysg yr Amaleciaid.

15:6 And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them: for ye showed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites.


7 A Saul a drawodd yr Amaleciaid o Hafila, ffordd y delych di i Sur, yr h6n sydd ar gyfer yr Aifft.

15:7 And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt.


8 Ac a ddaliodd Agag brenin yr Amaleciaid yn fyw, ac a laddodd yr holl bobl min y cleddyf.

15:8 And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword.


9 Ond Saul ar bobl a arbedasant Agag, ar gorau or defaid, ar ychen, ar brasaf or ŵyn, ar hyn oll ydoedd dda, ac ni ddistrywient hwynt: a phob peth gwael a salw, hwnnw a ddifrodasant hwy.

15:9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them: but every thing that was vile and refuse, that they destroyed utterly.


10 Yna y bu gair yr ARGLWYDD wrth Samuel, gan ddywedyd,

15:10 Then came the word of the LORD unto Samuel, saying,


11 Edifar yw gennyf osod Saul yn frenin: canys efe a ddychwelodd oddi ar fy l i, ac ni chyfiawnodd fy ngeiriau.
A bu ddrwg gan Samuel; ac efe a lefodd ar yr ARGLWYDD ar hyd y nos.

15:11 It repenteth me that I have set up Saul to be king: for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel; and he cried unto the LORD all night.


12 A phan gyfododd Samuel yn fore i gyfarfod Saul, mynegwyd i Samuel, gan ddywedyd, Daeth Saul i Carmel; ac wele, efe a osododd iddo Ie, efe a amgylchodd hefyd, ac a dramwyodd, ac a aeth i waered i Gilgal.

15:12 And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal.


13 A Samuel a ddaeth at Saul. A Saul ddywedodd wrtho ef, Bendigedig fyddych di gan yr ARGLWYDD: mi a gyflewnais air yr ARGLWYDD.

15:13 And Samuel came to Saul: and Saul said unto him, Blessed be thou of the LORD: I have performed the commandment of the LORD.


14 A dywedodd Samuel, Beth ynteu yw brefiad y defaid hyn yn fy nghlustiau, a beichiad y gwartheg yr hwn yr ydwyf yn ei glywed?

15:14 And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear?


15 A Saul a ddywedodd, Oddi ar yr Amaleciaid y dygasant hwy: canys y bobl a arbedodd y defaid gorau, ar ychen, i frberthu ir ARGLWYDD dy DDUW; ar than arall a ddifrodasom ni.

15:15 And Saul said, They have brought them from the Amalekites: for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the LORD thy God; and the rest we have utterly destroyed.


16 Yna y dywedodd Samuel wrth Saul, Aros, a mi a fynegaf i ti yr hyn a lefarodd yr ARGLWYDD wrthyf fi neithiwr. Yntau a ddywedodd wrtho, Llefara.

15:16 Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the LORD hath said to me this night. And he said unto him, Say on.


17 A Samuel a ddywedodd, Onid pan (beddit fychan yn dy oLwg dy hun, y gwnaed di yn ben ar lwythau Israel, ac yr eneiniodd yr ARGLWYDD di yn frenin ar Israel?

15:17 And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the LORD anointed thee king over Israel?


18 Ar ARGLWYDD ath anfonodd di i daith, ac a ddywedodd, DOS, a difroda y pechaduriaid, yr Amaleciaid, ac ymladd tw herbyn, nes eu difa hwynt.

15:18 And the LORD sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners the Amalekites, and fight against them until they be consumed.


19 Paham gan hynny na wrandewaist ar lais yr ARGLWYDD, eithr troaist at yr anrhaith, a gwnaethost ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD?

15:19 Wherefore then didst thou not obey the voice of the LORD, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the LORD?


20 A Saul a ddywedodd wrth Samuel, Yn wir mi a wrandewais ar lais yr ARGLWYDD, ac a rodiais yn y ffordd ym hanfonodd yr ARGLWYDD iddi, a dygais Agag brenin Amalec, ac a ddifrodais yr Amaleciaid.

15:20 And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the LORD, and have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.


21 Ond y bobl a gymerth or ysbail, ddefaid a gwartheg, blaenion y ddifrodaeth, i aberthu ir ARGLWYDD dy DDUW yn Gilgal.

15:21 But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the LORD thy God in Gilgal.


22 A Samuel a ddywedodd, A yw ewyllys yr ARGLWYDD ar boethoffrymau, neu ebyrth, megis ar wrando ar lais yr ARGLWYDD? Wele, gwrando sydd well nag aberth, ac ufuddhau na braster hyrddod.

15:22 And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.


23 Canys anufudd-dod sydd fel pechod dewiniaeth; a throseddiad sydd anwiredd a delw-addoliaeth. Oherwydd i ti fwrw ymaith air yr ARGLWYDD, yntau ath fwrw dithau ymaith o fod yn frenin.

15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king.


24 St A Saul a ddywedodd wrth Samuel, Pechais: canys troseddais air yr ARGLWYDD, ath einau dithau; oherwydd i mi ofni y bobl, a gwrando ar eu llais hwynt.

15:24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.


25 Ond yn awr maddau, atolwg, fy mhechod, a dychwel gyda mi, fel yr addolwyf yr ARGLWYDD.

15:25 Now therefore, I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the LORD.


26 A Samuel a ddywedodd wrth Saul, Ni ddychwelaf gyda thi; canys bwriaist ymaith air yr ARGLWYDD, ar ARGLWYDD ath fwriodd dithau ymaith o fod yn frenin ar Israel.

15:26 And Samuel said unto Saul, I will not return with thee: for thou hast rejected the word of the LORD, and the LORD hath rejected thee from being king over Israel.


27 A phan drodd Samuel i fyned ymaith, efe a ymaflodd yng nghwr ei fantell ef; a hi a rwygodd.

15:27 And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent.


28 A Samuel a ddywedodd wrtho, Yr ARGLWYDD a rwygodd Irenhiniaeth Israel oddi wrthyt ti heddiw, ac ai rhoddes i gymydog i ti, gwell na thydi.

15:28 And Samuel said unto him, The LORD hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbour of thine, that is better than thou.


29 A hefyd, Cadernid Isr.icl ni ddywed gelwydd, ac nid edifarha: cunys nid dyn yw efe, i edifarhau.

15:29 And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent.


30 Yna y dywedodd Saul, Pechais: anrhydedda fi, atolwg, yn awr gerbron henuriaid fy mhobl, a cherbron Israel, a dychwel gyda mi, fel yr addolwyf yr ARGLWYDD dy DDUW.

15:30 Then he said, I have sinned: yet honour me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship the LORD thy God.


31 Felly Samuel a ddychwelodd ar l Saul: a Saul a addolodd yr ARGLWYDD.

15:31 So Samuel turned again after Saul; and Saul worshipped the LORD.


32 Yna y dywedodd Samuel, Cyrchwch ataf fi Agag brenin yr Amaleciaid. Ac Agag a ddaeth ato ef yn hoyw. Ac Agag a ddyv.edodd, Chwerwder marwolaeth yn ddiau a aeth ymaith.

15:32 Then said Samuel, Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past.


33 A Samuel a ddywedodd, Fel y diblantodd dy gleddyf di wragedd, felly y diblentir dy fam dithau ymysg gwragedd. A Samuel a ddarniodd Agag gerbron yr ARGLWYDD yn Gilgal.

15:33 And Samuel said, As thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the LORD in Gilgal.


34 Yna Samuel a aeth i Rama; a Saul a aeth i fyny iw dv yn Gibea Saul.

15:34 Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeah of Saul.


35 Ac nid ymwelodd Samuel mwyach & Saul hyd ddydd ei farwolaeth; ond Samuel a alarodd am Saul: ac edifar fu gan yr ARGLWTOD osod Saul yn frenin ar Israel.

15:35 And Samuel came no more to see Saul until the day of his death: nevertheless Samuel mourned for Saul: and the LORD repented that he had made Saul king over Israel.


PENNOD 16

++PENNOD 16&&&


1
AR ARGLWYDD a ddywedodd wrth Samuel, Pa hyd y galeri di am Saul, gan i mi ei fwrw ef ymaith o deyrnasu ar Israel? Llanw dy gorn ag olew, a dos; mi ath anfonaf di at Jesse y Beth lehemiad: canys ymysg ei feibion ef y darperais i mi frenin.

16:1 And the LORD said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite: for I have provided me a king among his sons.


2 A Samuel a ddywedodd. Pa fodd yr af fi? os Saul a glyw, efe am lladd i. A dywedodd yr ARGLWYDD, Cymer anner-fuwch gyda thi. a dywed, Deuthum i aberthu ir ARGLWYDD.

16:2 And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. And the LORD said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the LORD.


3 A galw Jesse ir aberth, a mi a hysbysaf i ti yr hyn a wnelych: a thi a eneini i mi yr hwn a ddywedwyf wrthyt.

16:3 And call Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do: and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee.


4 A gwnaeth Samuel yr hyn a archasai yr ARGLWYDD, ac a ddaeth i Bethlehem. A henuriaid y ddinas a ddychrynasant wrth gyfarfod ag ef; ac a ddywedasant, Ai heddychlon dy ddyfodiad?

16:4 And Samuel did that which the LORD spake, and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, Comest thou peaceably?


5 Ac efe a ddywedodd, Heddychlon: deuthum i aberthu ir ARGLWYDD: ymt sancteiddiwch, a deuwch gyda mi ir aberth. Ac efe a sancteiddiodd Jesse ai feibion, ac au galwodd hwynt ir aberth.

16:5 And he said, Peaceably: I am come to sacrifice unto the LORD: sanctify yourselves, and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.


6 A phan ddaethant, efe a edrychodd ar Eliab; ac a ddywedodd, Diau fod eneiniog yr ARGLWYDD ger ei fron ef.

16:6 And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the LORD's anointed is before him.


7 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Samuel, Nac edrych ar ei wynepryd ef, nac ar uchder ei gorffolaeth ef: canys gwrthodais ef. Oherwydd nid edrych Duw fel yr edrych dyn: canys dyn a edrych ar y golygiad; ond yr ARGLWYDD a edrych ar y galon.

16:7 But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart.


8 Yna Jesse a alwodd Abinadab, ac a barodd iddo ef fyned o flaen Samuel. A dywedodd yntau, Ni ddewisodd yr ARGLWYDD hwn chwaith.

16:8 Then Jesse called Abinadab, and made him pass before Samuel. And he said, Neither hath the LORD chosen this.


9 Yna y gwnaeth Jesse i Samma ddyfod. A dywedodd yntau, Ni ddewisodd yr ARGLWYDD hwn chwaith.

16:9 Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, Neither hath the LORD chosen this.


10 Yna y parodd Jesse iw saith mab ddyfod gerbron Samuel. A Samuel a ddywedodd wrth Jesse, Ni ddewisodd yr ARGLWYDD y rhai hyn.

16:10 Again, Jesse made seven of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, The LORD hath not chosen these.


11 Dywedodd Samuel hefyd wrth Jessei Ai dyma dy holl blant? Yntau a ddywedodd, Yr ieuangaf eto sydd yn l; ac wele, mae efe yn bugeilior defaid. A dywedodd Samuel wrth Jesse, Danfon, a chyrch ef: canys nid eisteddwn ni i lawr nes ei ddyfod ef yma.

16:11 And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and, behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him: for we will not sit down till he come hither.


12 Ac efe a anfonodd, ac ai cyrchodd ef. Ac efe oedd writgoch, a theg yr olwg, a hardd o wedd. A dywedodd yr ARGLWYDD, Cyfod, eneinia ef: canys dyma efe.

16:12 And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the LORD said, Arise, anoint him: for this is he.


13 Yea y cymerth Samuel gorn yr olew, ac ai heneiniodd ef yng nghanol ei frodyr. A daeth ysbryd yr ARGLWYDD ar Dafydd, or dydd hwnnw allan. Yna Samuel a gyfododd, ac a aeth i Rama.

16:13 Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.


14 Ond ysbryd yr ARGLWYDD a giliodd oddi wrth Saul; ac ysbryd drwg oddi wrth yr ARGLWYDD ai blinodd ef.

16:14 But the spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the LORD troubled him.


15 A gweision Saul a ddywedasant wrtho ef, Wele yn awr, drwg ysbryd oddi wrth Douw sydd yn dy flino di.

16:15 And Saul's servants said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubleth thee.


16 Dyweded, atolwg, ein meistr ni wrth dy weision sydd ger dy fron, am iddynt geisio gŵr yn medru canu telyn: a bydd, pan ddelo drwg ysbryd oddi wrth DDUW arnat ti, yna iddo ef ganu ai law; a da fydd i ti.

16:16 Let our lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man, who is a cunning player on an harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well.


17 A dywedodd Saul wrth ei weision, Edrychwch yn awr i mi am ŵr yn medru canu yn dda, a dygwch ef ataf fi.

16:17 And Saul said unto his servants, Provide me now a man that can play well, and bring him to me.


18 Ac un or llanciau a atebodd, ac a ddywedodd, Wele, gwelais fab i Jesse y Bethlehemiad, yn medru canu, ac yn rymus o nerth, ac yn rhyfelwr, yn ddoeth o ymadrodd hefyd, ac yn ŵr lluniaidd; ar ARGLWYDD sydd gydag ef.

16:18 Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the LORD is with him.


19 Yna yr anfonodd Saul genhadau at Jesse, ac a ddywedodd, Anfon ataf fi Dafydd dy fab, yr hwn sydd gydar praidd.

16:19 Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep.


20 A Jesse a gymerth asyn llwythog o fara, a chostrelaid o win, a myn gafr, ac au hanfonodd gyda Dafydd ei fab at Saul.

16:20 And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul.


21 A Dafydd a ddaeth at Saul, ac a safodd ger ei fron ef: yntau ai hoffodd ef yn fawr; ac efe a aeth yn gludydd arfau iddo ef.

16:21 And David came to Saul, and stood before him: and he loved him greatly; and he became his armourbearer.


22 A Saul a anfonodd at Jesse, gan ddywedyd, Arhosed Dafydd, atolwg, ger fy mron i: canys efe a gafodd ffafr yn fy ngolwg.

16:22 And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me; for he hath found favour in my sight.


23 A phan fyddai y drwg ysbryd oddi wrth DDUW ar Saul, y cymerai Dafydd delyn, ac y canai ai ddwylo; a byddai esmwythdra i Saul; a da oedd hynny iddo, ar ysbryd drwg a giliai oddi wrtho.

16:23 And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.


PENNOD 17

++PENNOD 17&&&


1
YNA y Philistiaid a gasglasant eu byddinoedd i ryfel, ac a ymgynullasant yn Socho, yr hon sydd yn Jwda, ac a wersyllasant rhwng Socho ac Aseca, yng nghwr Dammim.

17:1 Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shochoh, which belongeth to Judah, and pitched between Shochoh and Azekah, in Ephesdammim.


2 Saul hefyd a gwŷr Israel a ymgasglasant, ac a wersyllasant yn nyffryn Ela, ac a drefnasant y fyddin i ryfel yn erbyn y Philistiaid.

17:2 And Saul and the men of Israel were gathered together, and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines.


3 Ar Philistiaid oedd yn sefyll ar fynydd or naill du, ac Israel yn sefyU. ar fynydd or tu arall: a dyffryn oedd rhyngddynt.

17:3 And the Philistines stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side: and there was a valley between them.


4 A daeth gŵr rhyngddynt hwy allan o wersylloedd y Philistiaid, ai enw Goleiath, o Gath: ei uchder oedd chwe chufydd a rhychwant.

17:4 And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath, of Gath, whose height was six cubits and a span.


5 A helm o bres ar ei ben, a llurig emog a wisgai: a phwys y llurig oedd bm mil o siclau pres.

17:5 And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail; and the weight of the coat was five thousand shekels of brass.


6 A botasau pres oedd am ei draed ef, a tharian bres rhwng ei ysgwyddau.

17:6 And he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders.


7 A phaladr ei waywffon ef oedd fel carfan gwehydd; a blaen ei waywffon ef oedd chwe chan sicl o haearn: ac un yn dwyn tarian oedd yn myned oi flaen ef.

17:7 And the staff of his spear was like a weaver's beam; and his spear's head weighed six hundred shekels of iron: and one bearing a shield went before him.


8 Ac efe a safodd, ac a waeddodd ar fyddinoedd Israel, ac a ddywedodd wrthynt, I ba beth y deuwch i drefnu eich byddinoedd? Onid ydwyf fi Phihstiad, a chwithau yn weision i Saul? dewiswch i chwi ŵr, i ddyfod i waered ataf fi.

17:8 And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? am not I a Philistine, and ye servants to Saul? choose you a man for you, and let him come down to me.


9 Os gall efe ymladd mi, am lladd i; yna y byddwn ni yn weision i chwi: ond os royfi ai gorchfygaf ef, ac ai lladdaf ef; yna y byddwch chwi yn weision i ni, ac y gwasanaethwch ni.

17:9 If he be able to fight with me, and to kill me, then will we be your servants: but if I prevail against him, and kill him, then shall ye be our servants, and serve us.


10 Ar Philistiad a ddywedodd, Myfi a waradwyddais fyddinoedd Israel y dydd hwn: moeswch ataf fi ŵr, fel yr ymladdom ynghyd.

17:10 And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day; give me a man, that we may fight together.


11 Pan glybu Saul a holl Israel y geiriau hynny gan y Philistiad, yna y digalonasant, ac yr ofnasant yn ddirfawr.

17:11 When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed, and greatly afraid.


12 Ar Dafydd hwn oedd fab i Effratewr o Bethlehem Jwda, ai enw Jesse; ac iddo ef yr oedd wyth o feibion, ar gŵr yn nyddiau Saul a ai yn hynafgwi ymysg gwŷr.

17:12 Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehemjudah, whose name was Jesse; and he had eight sons: and the man went among men for an old man in the days of Saul.


13 A thri mab hynaf Jesse a aethant ac a ddilynasant ar l Saul ir rhyfel: ac enw ei dri mab ef, y rhai a aethant ir rhyfel, oedd Eliab y cyntaf-anedig, ac Abinadab yr ail, a Samma y trydydd.

17:13 And the three eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle: and the names of his three sons that went to the battle were Eliab the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah.


14 A Dafydd oedd ieuangaf: ar tr} hynaf a aeth ar l Saul.

17:14 And David was the youngest: and the three eldest followed Saul.


15 Dafydd hefyd a aeth ac a ddychwelodd oddi wrth Saul, i fugeilio defaid ei dad yn Bethlehem.

17:15 But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem.


16 Ar Philistiad a nesaodd fore a hwyr, ac a ymddangosodd ddeugain niwrnod.

17:16 And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.


17 A dywedodd Jesse wrth Dafydd ei fab, Cymer yn awr ith frodyr effa or eras ŷd hwn, ar deg torth hyn, ac ar redeg dwg hwynt ir gwersyll at dy frodyr.

17:17 And Jesse said unto David his son, Take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these ten loaves, and run to the camp to thy brethren;


18 Dwg hefyd y deg cosyn ir hyn i dywysog y mil, ac ymwl th frodyr a ydynt hwy yn iach, a gollwng yn rhydd eu gwysti hwynt.

17:18 And carry these ten cheeses unto the captain of their thousand, and look how thy brethren fare, and take their pledge.


19 Yna Saul, a hwythau, a holl wŷr Israel, oeddynt yn nyffryn Ela, yn ymladd r Philistiaid.

17:19 Now Saul, and they, and all the men of Israel, were in the valley of Elah, fighting with the Philistines.


20 A Dafydd a gyfododd yn fore, ac a adawodd y defaid gyda cheidwad, ac a gymerth, ac a aeth, megis y gorchmynasai Jesse iddo ef, ac efe a ddaeth ir gwersyll, ar llu yn myned allan ir gad, ac yn bloeddio ir frwydr.

17:20 And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper, and took, and went, as Jesse had commanded him; and he came to the trench, as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle.


21 Canys Israel ar Philistiaid a ymr fyddinasant, fyddin yn erbyn byddin.

17:21 For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army.


22 A Dafydd a adawodd y mud oddi wrtho dan law ceidwad y dodrefn, ac a redodd ir llu, ac a ddaeth, ac a gyfarchodd well iw frodyr.

17:22 And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren.


23 A thra yr oedd efe yn ymddiddan . hwynt, wele y gŵr oedd yn sefyll rhwng y ddeulu, yn dyfod i fyny o fyddinoedd y Philistiaid, Goleiath y Philistiad o Gath wrth ei enw, ac efe a ddywedodd yr un fath eiriau, fel y clybu Dafydd.

17:23 And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words: and David heard them.


24 A holl wŷr Israel, pan welsant y gŵr hwnnw, a ffoesant rhagddo ef, ac a ofnasant yn ddirfawr.

17:24 And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were sore afraid.


25 A dywedodd gwŷr Israel, Oni welsoch chwi y gŵr hwn a ddaeth i fyny? diau i waradwyddo Israel y mae yn dyfod i fyny: ar gŵr ai lladdo ef, y brenin a gyfoethoga hwnnv; a chyfoeth mawr; ei ferch hefyd a rydd efe iddo ef; a thŷ ei dad ef a wna efe yn rhydd yn Israel.

17:25 And the men of Israel said, Have ye seen this man that is come up? surely to defy Israel is he come up: and it shall be, that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel.


26 A Dafydd a lefarodd wrth y gwŷr oedd yn sefyll yn ei ymyi, gan ddywedyd, Beth a wneir ir gŵr a laddo y Philistiad hwn, ac a dynno ymaith y gwaradwydd oddi ar Israel? canys pwy ywr Philistiad dienwaededig hwn, pan waradwyddai efe fyddinoedd y Duw byw?

17:26 And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? for who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?


27 Ar bobl a ddywedodd wrtho ef fel hyn, gan ddywedyd. Felly y gwneir ir gŵr ai lladdo ef.

17:27 And the people answered him after this manner, saying, So shall it be done to the man that killeth him.


28 Ac Eliab, ei frawd hynaf, ai clybu pan oedd efe yn ymddiddan r gwŷr: a dicter Eliab a enynnodd yn erbyn Dafydd; ac efe a ddywedodd, Paham y daethost i waered yma? a chyda phwy y gadewaist yr ychydig ddefaid hynny yn yr anialwch? Myfi a adwaen dy falchder di, a drygioni dy galon: canys i weled y thyfel y daethost ti i waered.

17:28 And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men; and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart; for thou art come down that thou mightest see the battle.


29 A dywedodd Dafydd, Beth a waettthum i yn awr?
Onid oes achos?

17:29 And David said, What have I now done? Is there not a cause?


30 Ac efe a droes oddi wrtho"ef at un arall, ac a ddywedodd yr un modd: ar bobl ai hatebasant ef air yng ngair fel or blaen.

17:30 And he turned from him toward another, and spake after the same manner: and the people answered him again after the former manner.


31 A phan glybuwyd y geiriau a lefarodd Dafydd, yna y mynegwyd hwynt gerbron Saul: ac efe a anfonodd amdano ef.

17:31 And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul: and he sent for him.


32 A Dafydd a ddywedodd wrth Saul, Na lwfrhaed calon neb oi herwydd ef: dy was di a ac a ymladd r Philistiad hwn.

17:32 And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him; thy servant will go and fight with this Philistine.


33 A dywedodd Saul wrth Dafydd, Ni flii di fyned yn erbyn y Philistiad hwn, i pnladd ag ef: canys llanc ydwyt ti, ac yntau sydd yn rhyfelwr oi febyd.;

17:33 And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him: for thou art but a youth, and he a man of war from his youth.

34 A Dafydd a ddywedodd wrth Saul, Bugail oedd dy was di ar ddefaid ei dad; a daeth llew ac arth, ac a gymerasant oen or praidd.

17:34 And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion, and a bear, and took a lamb out of the flock:


35 A mi a euthum ar ei l ef, ac ai trewais ef, ac ai hachubais oi safn ef: a phan gyfododd efe im herbyn i, mi a ymeflais yn ei farf ef, ac ai trewais, ac &i lleddais ef.

17:35 And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth: and when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him.


36 Felly dy was di a laddodd y llew, ar arth: ar Philistiad dienwaededig hwn fydd megis un ohonynt, gan iddo amherchi byddinoedd y Duw byw.

17:36 Thy servant slew both the lion and the bear: and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God.


37 Dywedodd Dafydd hefyd, Yr ARGLWYDD, yr hwn am hachubodd i o grafanc y llew, ac o half yr arth, efe am hachub i o law y Philistiad hwn. A dywedodd Saul wrth Dafydd, DOS, ar ARGLWYDD fyddo gyda thi.

17:37 David said moreover, The LORD that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the LORD be with thee.


38 A Saul a wisgodd Dafydd ai arfau ei hun, ac a roddodd helm o bres ar ei teen ef, ac ai gwisgodd ef mewn llurig.

17:38 And Saul armed David with his armour, and he put an helmet of brass upon his head; also he armed him with a coat of mail.


39 A Dafydd a wrcgysodd ei gleddyf ar ei arfau, ac a geisiodd gcrdded; am na phrofasai efe. A dywedodd Dafydd wrth Saul, Ni allaf gerdded yn y rhai hyn: canys ni phrofais i. A Dafydd au diosgodd oddi amdano.

17:39 And David girded his sword upon his armour, and he assayed to go; for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these; for I have not proved them. And David put them off him.


40 Ac efe a gymerth ei ffon yn ei law, ac a ddewisodd iddo bump o gerrig llyfnion or afon, ac au gosododd hwynt yng nghod y bugeiliaid yr hon oedd ganddo, sef yn yr ysgrepan: ai ffon dafl oedd yn ei law: ac efe a nesaodd at y Philistiad.

17:40 And he took his staff in his hand, and chose him five smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip; and his sling was in his hand: and he drew near to the Philistine.


41 Ar Philistiad a gerddodd, gan fyned a nesu at Dafydd; ar gŵr oedd yn dwyn y darian oi flaen ef.

17:41 And the Philistine came on and drew near unto David; and the man that bare the shield went before him.


42 A phan edrychodd y Philistiad o amgylch, a chanfod Dafydd, efe ai diystyrodd ef; canys llanc oedd efe, a gwritgoch, a theg yr olwg.

17:42 And when the Philistine looked about, and saw David, he disdained him: for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance.


43 Ar Philistiad a ddywedodd wrth Dafydd, Ai ei ydwyf fi, gan dy fod yn dyfod ataf fi a ffyn? Ar Philistiad a regodd Dafydd trwy ei dduwiau ef.

17:43 And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods.


44 Y Philistiad hefyd a ddywedodd wrth Dafydd, Tyred ataf fi, a rhoddaf dy gnawd i ehediaid y nefoedd, ac i anifeiliaid y maes.

17:44 And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field.


45 Yna y dywedodd Dafydd wrth y Philistiaid, Ti ydwyt yn dyfod ataf fi chleddyf, ac a gwaywffon, ac a tharian; a minnau ydwyf yn dyfod atat ti yn enw ARGLWYDD y lluoedd, Duw byddinoedd Israel, yr hwn a geblaist ti.

17:45 Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield: but I come to thee in the name of the LORD of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied.


46 Y dydd hwn y dyry yr ARGLWYDD dydi yn fy llaw i, a mi ath drawaf di, ac a gymeraf ymaith dy ben oddi arnat; ac a roddaf gelanedd gwersyll y Philistiaid y dydd hwn i ehediaid y nefoedd, ac i lwystfilod y ddaear; fel y gwypo yr holl ddaear fod Duw yn Israel.

17:46 This day will the LORD deliver thee into mine hand; and I will smite thee, and take thine head from thee; and I will give the carcases of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth; that all the earth may know that there is a God in Israel.


47 Ar holl gynulleidfa hon a gnt wybod, nad chleddyf, nac a gwaywffon y gwared yr ARGLWYDD: canys eiddo yr ARGLWYDD yw y rhyfel, ac efe ach rhydd chwi yn ein llaw ni.

17:47 And all this assembly shall know that the LORD saveth not with sword and spear: for the battle is the LORD's, and he will give you into our hands.


48 A phan gyfododd y Philistiad, a dyfod a nesu i gyfarfod Dafydd; yna y brysiodd Dafydd, ac a redodd tuar fyddin i gyfarfod ar Philistiad.

17:48 And it came to pass, when the Philistine arose, and came and drew nigh to meet David, that David hasted, and ran toward the army to meet the Philistine.


49 A Dafydd a estynnodd ei law ir god, ac a gymerth oddi yno garreg, ac a dafiodd, ac a drawodd y Philistiad yn ei daloen; ar garreg a soddodd yn ei daloen ef: ac efe a syrthiodd i lawr ar ei wyneb.

17:49 And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.


50 Felly y gorthrechodd Dafydd y Pbilistiad a ffon dafl ac a charreg, ac a drawodd y Philistiad, ac ai lladdodd ef; er nad oedd cleddyf yn llaw Dafydd.

17:50 So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him; but there was no sword in the hand of David.


51 Yna y rhedodd Dafydd, ac a safodd ar y Philistiad, ac a gymerth ei gleddyf ef, ac ai tynnodd or wain, ac ai lladdodd ef, ac a dorrodd ei ben ef ag ef. A phan welodd y Philistiaid farw ou cawr hwynt hwy a ffoesant.

17:51 Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled.


52 A gwŷr Israel a Jwda a gyfodasant, ac a fioeddiasant; ac a erlidiasant y Philistiaid, hyd y ffordd y delych ir dyffryn, a hyd byrth Bcron. Ar Philistiaid a syrthiasant yn archolledig ar hyd ffordd Saaraim, sef hyd Gath, a hyd Ecron.

17:52 And the men of Israel and of Judah arose, and shouted, and pursued the Philistines, until thou come to the valley, and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way to Shaaraim, even unto Gath, and unto Ekron.


53 A meibion Israel a ddychwelasant o ymlid ar l y Philistiaid, ac a anrheithiasant eu gwersylloedd hwynt.

17:53 And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents.


54 A Dafydd a gymerodd ben y Philistiad, ac ai dug i Jerwsalem; ai arfau ef a osododd efe yn ei babell.

17:54 And David took the head of the Philistine, and brought it to Jerusalem; but he put his armour in his tent.


55 If A phan welodd Saul Dafydd yn myned i gyfarfod ar Philistiad, efe a ddywedodd wrth Abner, tywysog y nlwriaeth, Mab i bwy yw y llanc hwn, Abner? Ac Abner a ddywedodd, Fel y mae yn fyw dy enaid, O frenin, nis gwn i.

17:55 And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell.


56 A dywedodd y brenin, Ymofyn mab i bwy yw y gŵr ieuanc hwn.

17:56 And the king said, Inquire thou whose son the stripling is.


57 A phan ddychwelodd Dafydd o ladd y Philistiad, Abner ai cymerodd ef ac ai dug o flaen Saul, a phen y Pbilistiad yn ei law.

17:57 And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him, and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand.


58 A Saul a ddywedodd wrtho ef, Mab i bwy wyt ti, y gŵr ieuanc? A dywedodd Dafydd, Mab ith was Jesse y Bethle. hemiad.,

17:58 And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite.


PENNOD 18

++PENNOD 18&&&


1
A wedi darfod iddo ymddiddan Saul, enaid Jonathan a ymglymodd wrth enaid Dafydd; a Jonathan ai carodd ef megis ei enaid ei hun.

18:1 And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.


2 A Saul ai cymerth ef ato y diwrnod hwnnw, ac ni adawai iddo ddychwelyd i dŷ ei dad.

18:2 And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.


3 Yna. Jonathan a Dafydd a wnaethant gyfamod; oherwydd efe ai carai megis ei enaid ei hun.

18:3 Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul.


4 A Jonathan a ddiosgodd y fantell oedd amdano ei hun, ac ai rhoddes i Dafydd, ai wisgoedd, ie, hyd yn oed ei gleddyf, ai fwa, ai wregys.

18:4 And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle.


5 *I A Dafydd a aeth i ba le bynnag yr anfonodd Saul ef, ac a ymddg yn ddoeth. A Saul ai gosododd ef ar y rhyfelwyr: ac efe oedd gymeradwy yng ngolwg yr holl bobl, ac yng ngolwg gweision Saul hefyd.

18:5 And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely: and Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants.


6 A bu, wrth ddyfod ohonynt, pan ddychwelodd Dafydd o ladd y Phiiistiad, ddyfod or gwragedd allan o holl ddinasoedd Israel, dan ganu a dawnsio, i gyfarfod ar brenin Saul a thympanau, a gorfoledd, ac ag offer cerdd dannau.

18:6 And it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet king Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of music.

 


7 Ar gwragedd wrth ganu a ymatebent, ac a ddywedent, Lladdodd Saul ei filoedd, a Dafydd ei fyrddiwn.

18:7 And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands.


8 A digiodd Saul yn ddirfawr, ar ymadrodd hwn oedd ddrwg yn ei olwg ef; ac efe a ddywedodd, Rhoddasant i Dafydd fyrddiwn, ac i mi y rhoddasant filoedd: beta mwy a roddent iddo ef, ond y frenhiniaeth?

18:8 And Saul was very wroth, and the saying displeased him; and he said, They have ascribed unto David ten thousands, and to me they have ascribed but thousands: and what can he have more but the kingdom?


9 A bu Saul ai lygad ar Dafydd or dydd hwnnw allan.

18:9 And Saul eyed David from that day and forward.


10 Bu hefyd drannoeth, ir drwg ysbryd oddi wrth DDUW ddyfod ar Saul; ac efe a broffwydodd yng nghanol y tŷ: a Dafydd a ganodd ai law, fel or blaen: a gwaywffon oedd yn llaw Saul.

18:10 And it came to pass on the morrow, that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house: and David played with his hand, as at other times: and there was a javelin in Saul's hand.


11 A Saul a daflodd y waywffon; ac a ddywedodd, Trawaf trwy Dafydd yn y pared. A Dafydd a giliodd ddwywaittt oi ŵydd ef.

18:11 And Saul cast the javelin; for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice.


12 A Saul oedd yn ofni Dafydds oherwydd bod yr ARGLWYDD gydag ef, a chilio ohono oddi wrth Saul.

18:12 And Saul was afraid of David, because the LORD was with him, and was departed from Saul.


13 Am hynny Saul ai gyrrodd ef ymaith oddi wrtho, ac ai gosododd ef yn dywysog ar fil: ac efe a aeth i mewn ac allan o flaen y bobl.

18:13 Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people.


14 A Dafydd a ymddg yn ddoeth yn ei holl ffyrdd; ar ARGLWYDD oediS gydag ef.

18:14 And David behaved himself wisely in all his ways; and the LORD was with him.


15 A phan welodd Saul ei fod ef yn ddoeth iawn, efe ai hofnodd ef.;

18:15 Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him.


16 Eithr holl Israel a Jwda & garodd Dafydd, am ei fod ef yn myned i mewa ac allan ou blaen hwynt.

18:16 But all Israel and Judah loved David, because he went out and came in before them.


17 A dywedodd Saul wrth Dafydd, Wele Merab fy merch hynaf, hi a roddaf fi i ti yn wraig: yn unig bydd i mi yn fab nerthol, ac ymladd ryfeloedd yr ARGLWYDD. (Canys dywedasai Saul, Ni bydd fy llaw i arno ef, ond llaw y Philistiaid fydd arno ef.)

18:17 And Saul said to David, Behold my elder daughter Merab, her will I give thee to wife: only be thou valiant for me, and fight the LORD'S battles. For Saul said, Let not mine hand be upon him, but let the hand of the Philistines be upon him.


18 A Dafydd a ddywedodd wrth Saul, Pwy ydwyf fl? a pheth yw fy mywyd, neu dylwyth fy nhad i yn Israel, fel y byddwn yn ddaw ir brenin?

18:18 And David said unto Saul, Who am I? and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son in law to the king?


19 Eithr yn yr amser y dylesid rhoddi Merab merch Saul i Dafydd, hi a roddwyd i Adriel y Meholathiad yn wraig.

18:19 But it came to pass at the time when Merab Saul's daughter should have been given to David, that she was given unto Adriel the Meholathite to wife.


20 A Michal merch Saul a garodd Dafydd: a mynegasant hynny i Saul; ar peth fu fodlon ganddo.

18:20 And Michal Saul's daughter loved David: and they told Saul, and the thing pleased him.


21 A dywedodd Saul, Rhoddaf hi iddo ef, fel y byddo hi iddo yn fagi, ac y byddo llaw y Philistiaid yn ei erbyn ef. Felly Saul a ddywedodd wrth Dafydd, Trwy un or ddwy y byddi fab yng " nghyfraith i mi heddiw.

18:21 And Saul said, I will give him her, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Wherefore Saul said to David, Thou shalt this day be my son in law in the one of the twain.


22 A Saul a orchmynnodd iw weision fel hyn; Ymddiddenwch Dafydd yn ddirgel, gan ddywedyd, Wele, y brenin sydd hoff ganddo dydi, ai holl weision ef ath garant di: yn awr gan hynny ymgyfathracha ar brenin.

18:22 And Saul commanded his servants, saying, Commune with David secretly, and say, Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee: now therefore be the king's son in law.


23 A gweision Saul a adroddasant wrth Dafydd y geiriau hyn. A Dafydd a ddywedodd, Ai ysgafn yw yn eich golwg chwi ymgyfathrachu a brenin, a minnau yn ŵr tlawd a gwael?

18:23 And Saul's servants spake those words in the ears of David. And David said, Seemeth it to you a light thing to be a king's son in law, seeing that I am a poor man, and lightly esteemed?


24 A gweision Saul a fynegasant iddo, gan ddywedyd, Fel hyn y llefarodd Dafydd.

18:24 And the servants of Saul told him, saying, On this manner spake David.


25 A dywedodd Saul, Fel hyn y dywedwch wrth Dafydd; Nid yw y brenin yn ewyllysio cynhysgaeth, ond cael cant o flaengrwyn y Philistiaid, i ddial ar elynion y brenin. Ond Saul oedd yn meddwl peri lladd Dafydd trwy law y Philistiaid.

18:25 And Saul said, Thus shall ye say to David, The king desireth not any dowry, but an hundred foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemies. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines.


26 Ai weision ef a fynegasant i Dafydd y geiriau hyn; ar ymadrodd fu fodlon gan Dafydd am ymgyfathrachu ar brenin; ac ni ddaethai yr amser eto.

18:26 And when his servants told David these words, it pleased David well to be the king's son in law: and the days were not expired.


27 Am hynny y cyfododd Dafydd, ac efe a aeth, ai wŷr, ac a drawodd ddau cannwr or Philistiaid: a Dafydd a ddygodd eu blaengrwyn hwynt, a hwy au cwbl dalasant ir brenin, i ymgyfathrachu ohono ef ar brenin. A Saul a roddodd Michal ei ferch yn wraig iddo ef.

18:27 Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king's son in law. And Saul gave him Michal his daughter to wife.


28 A Saul a welodd ac a wybu fod yr ARGLWYDD gyda Dafydd, a bod Michal merch Saul yn ei garu ef.

18:28 And Saul saw and knew that the LORD was with David, and that Michal Saul's daughter loved him.


29 A Saul oedd yn ofni Dafydd yn fwy eto: a bu Saul yn elyn i Dafydd byth.

18:29 And Saul was yet the more afraid of David; and Saul became David's enemy continually.


30 Yna tywysogion y Philistiaid a aent allan: a phan elent hwy, Dafydd a fyddai ddoethach na holl weision Saul; ai enw ef a aeth yn anrhydeddus iawn.

18:30 Then the princes of the Philistines went forth: and it came to pass, after they went forth, that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul; so that his name was much set by.


PENNOD 19

++PENNOD 19&&&


1
A SAUL a ddywedodd wrth Jonathan ei fab, ac wrth ei holl weision, am ladd Dafydd.

19:1 And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.


2 Ond Jonathan mab Saul oedd hoff iawn ganddo Dafydd. A mynegodd Jonathan i Dafydd, gan ddywedyd, Saul fy nhad sydd yn ceisio dy ladd di: ac yn awr ymgadw, atolwg, hyd y bore, ac aros mewn lle dirgel, ac ymguddia:

19:2 But Jonathan Saul's son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself:


3 A mi a af allan, ac a safaf gerllaw fy nhad yn y maes y byddych di ynddo, a mi a ymddiddanaf am tad oth blegid di; ar hyn a welwyf, mi ai mynegaf i ti.

19:3 And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and what I see, that I will tell thee.


4 A Jonathan a ddywedodd yn dda am Dafydd wrth Saul ei dad, ac a ddywedodd wrtho, Na pheched y brenin yn erbyn ei was, yn erbyn Dafydd: oherwydd ni phechodd efe ith erbyn di, ac oherwydd bod ei weithredoedd ef yn dda iawn i ti.

19:4 And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good:


5 Canys efe a osododd ei einioes yn ei law, ac a drawodd y Philistiad; ar ARGLWYDD a wnaeth iachawdwnaeth mawr i holl Israel: ti ai gwelaist, ac a lawenychaist: paham, gan hynny, y pechi yn erbyn gwaed gwirion, gan ladd Dafydd yn ddiachos?

19:5 For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the LORD wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?


6 A Saul a wrandawodd ar lais Jonathan; a Saul a dyngodd, Fel mai byw yr ARGLWYDD, ni leddir ef.

19:6 And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the LORD liveth, he shall not be slain.


7 A Jonathan a alwodd ar Dafydd; a Jonathan a fynegodd iddo ef yr holl eiriau hyn. A Jonathan a ddug Dafydd at Saul: ac efe a fu ger ei fron ef megis cynt.

19:7 And Jonathan called David, and Jonathan showed him all those things. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence, as in times past.


8 A bu chwaneg o ryfel: a Dafydd a aeth allan ac a ymladdodd yn erbyn y Philistiaid, ac au trawodd hwynt a lladdfa fawr; a hwy a ffoesant rhagddo ef.

19:8 And there was war again: and David went out, and fought with the Philistines, and slew them with a great slaughter; and they fled from him.


9 Ar drwg ysbryd oddi wrth yr ARGLWYDD oedd ar Saul, pan oedd efe yn eistedd yn ei dŷ ai waywffon yn ei law: a Dafydd oedd yn canu ai law.,

19:9 And the evil spirit from the LORD was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand: and David played with his hand.


10 A cheisiodd Saul daro ai waywffon trwy Dafydd, yn y pared: ond efe a giliodd o ŵydd Saul; ac yntau a drawodd y waywffon yn y pared. A Dafydd a ffodd, ac a ddihangodd y nos honno.

19:10 And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin; but he slipped away out of Saul's presence, and he smote the javelin into the wall: and David fled, and escaped that night.


11 Saul hefyd a anfonodd genhadau i dŷ Dafydd, iw wylied ef, ac iw ladd ef, y bore: a Michal ei wraig a fynegodd i Dafydd, gan ddywedyd, Onid achubi dy einioes heno, yfory yth leddir.

19:11 Saul also sent messengers unto David's house, to watch him, and to slay him in the morning: and Michal David's wife told him, saying, If thou save not thy life to night, to morrow thou shalt be slain.


12 Felly Michal a ollyngodd Dafydd i lawr trwy ffenestr: ac efe a aeth, ac a ffodd, ac a ddihangodd.

19:12 So Michal let David down through a window: and he went, and fled, and escaped.


13 A Michal a gymerodd ddelw, ac ai gosododd yn y gwely; a chlustog o flew geifr a osododd hi yn obennydd iddi, ac ai gorchuddiodd dillad.

19:13 And Michal took an image, and laid it in the bed, and put a pillow of goats' hair for his bolster, and covered it with a cloth.


14 A phan anfonodd Saul genhadau i ddala Dafydd, hi a ddywedodd, Y mae efe yn glaf.

19:14 And when Saul sent messengers to take David, she said, He is sick.


15 A Saul a anfonodd eilwaith genhadau i edrych Dafydd, gan ddywedyd, Dygwch ef i fyny ataf fi yn ei wely, fel y lladdwyf ef.

19:15 And Saul sent the messengers again to see David, saying, Bring him up to me in the bed, that I may slay him.


16 A phan ddaeth y cenhadau, wele y ddelw ar y gwely, a chlustog o flew geifr yn obennydd iddi.

19:16 And when the messengers were come in, behold, there was an image in the bed, with a pillow of goats' hair for his bolster.


17 A dywedodd Saul wrth Michal, Paham y twyllaist fi fel hyn, ac y gollyngaist fy ngelyn i ddianc? A Michal a ddywedodd wrth Saul, Efe a ddywedodd wrthyf, Gollwng fi; onid e, mi ath laddaf di.

19:17 And Saul said unto Michal, Why hast thou deceived me so, and sent away mine enemy, that he is escaped? And Michal answered Saul, He said unto me, Let me go; why should I kill thee?


18 Felly Dafydd a ffodd, ac a ddihangodd, ac a ddaeth at Samuel i Rama; BC a fynegodd iddo yr hyn oll a wnaethai Suul iddo ef. Ac efe a aeth at Samuel, a liwy a drigasant yn Naioth.

19:18 So David fled, and escaped, and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth.


19 A mynegwyd i Saul, gan ddywedyd, Wele, y mae Dafydd yn Naioth o fewn Rama.

19:19 And it was told Saul, saying, Behold, David is at Naioth in Ramah.


20 A Saul a anfonodd genhadau i ddala Dafydd. A phan welsant gynulleidfa y proffwydi yn proffwydo, a Samuel yn sefyll wedi ei osod arnynt hwy, yr oedd ar genhadau Saul ysbryd Duw, fel y proffwydasant hwythau hefyd.

19:20 And Saul sent messengers to take David: and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied.


21 A phan fynegwyd hyn i Saul, efe a anfonodd genhadau eraill; a hwythau hefyd a broffwydasant. A thrachefn danfonodd Saul genhadau y drydedd waith; a phroffwydasant hwythau hefyd.

19:21 And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time, and they prophesied also.


22 Yna yntau hefyd a aeth i Rama; ac a ddaeth hyd y ffynnon fawr sydd yn Sechu: ac efe a ofynnodd, ac a ddywedodd, Pa le y mae Samuel a Dafydd?
Ac un a ddywedodd, Wele, y maent yn Naioth o fewn Rama.

19:22 Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu: and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah.


23 Ac efe a aeth yno i Naioth yn Rama. Ac arno yntau hefyd y daeth ysbryd Duw; a chan fyned yr aeth ac y proffwydodd, nes ei ddyfod i Naioth yn Rama.

19:23 And he went thither to Naioth in Ramah: and the spirit of God was upon him also, and he went on, and prophesied, until he came to Naioth in Ramah.


24 Ac efe a ddiosgodd ei ddillad, ac a broffwydodd hefyd gerbron Samuel, ac a syrthiodd i lawr yn noeth yr holl ddiwrnod hwnnw, ar holl nos. arni hynny y dywedent, A ydyw Saul hefyd ymysg y proffwydi?

19:24 And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets?


PENNOD 20

++PENNOD 20&&&


1
A DAFYDD a ffodd o Naioth yn Rama: ac a ddaeth, ac a ddywedodd gerbron Jonathan, Beth a wneuthum i? beth yw fy anwiredd? a pheth yw fy rohechod o flaen dy dad di, gan ei fod efe yn ceisio fy einioes i?

20:1 And David fled from Naioth in Ramah, and came and said before Jonathan, What have I done? what is mine iniquity? and what is my sin before thy father, that he seeketh my life?


2 Ac efe a ddywedodd wrtho, Na ato Duw; ni byddi farw: wele, ni wna fy nhad ddim, na mawr na bychan, heb ei fynegi i mi: paham gan hynny y celai fy nhad y peth hyn oddi wrthyf fi? Nid felly y mae.

20:2 And he said unto him, God forbid; thou shalt not die: behold, my father will do nothing either great or small, but that he will show it me: and why should my father hide this thing from me? it is not so.


3 A Dafydd a dyngodd eilwaith, ac a ddywedodd, Dy dad a wŷr yn hysbys i mi gael ffafr yn dy olwg di; am hynny y dywed, Na chaed Jonathan wybod hyn, rhag ei dristu ef: cyn wired a bod yr ARGLWYDD 3m fyw, ath enaid dithau yn fyw, nid oes ond megis cam rhyngof fi ac angau.

20:3 And David sware moreover, and said, Thy father certainly knoweth that I have found grace in thine eyes; and he saith, Let not Jonathan know this, lest he be grieved: but truly as the LORD liveth, and as thy soul liveth, there is but a step between me and death.


4 Yna y dywedodd Jonathan wrth Dafydd, Dywed beth yw dy ewyllys, a mi ai cwblhaf i ti.

20:4 Then said Jonathan unto David, Whatsoever thy soul desireth, I will even do it for thee.


5 A Dafydd a ddywedodd wrth Jonathan, Wele, y dydd cyntaf or mis yw yfory, a minnau gan eistedd a ddylwn eistedd gydar brenin i fwyta: ond gollwng fi, fel yr ymguddiwyf yn y maes hyd brynhawn y try dydd dydd.

20:5 And David said unto Jonathan, Behold, to morrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat: but let me go, that I may hide myself in the field unto the third day at even.


6 Os dy dad a ymofyn yn fanwl amdanaf; yna dywed, Dafydd gan ofyn a ofynnodd gennad gennyf fi, i redeg i Bethlehem, ei ddinas ei him: canys aberth blynyddol sydd yno ir holl genedl.

20:6 If thy father at all miss me, then say, David earnestly asked leave of me that he might run to Bethlehem his city: for there is a yearly sacrifice there for all the family.


7 Os fel hyn y dywed efe. Da; heddwch fydd ith was: ond os gan ddigio y digia efe, gwybydd fod ei fryd ef ar ddrwg.

20:7 If he say thus, It is well; thy servant shall have peace: but if he be very wroth, then be sure that evil is determined by him.


8 Gwna gan hynny drugaredd ath was, canys i gyfamod yr ARGLWYDD y dygaist dy was gyda thi: ac od oes anwiredd ynof fi, lladd di fi; canys i ba beth y dygi fi at dy dad?

20:8 Therefore thou shalt deal kindly with thy servant; for thou hast brought thy servant into a covenant of the LORD with thee: notwithstanding, if there be in me iniquity, slay me thyself; for why shouldest thou bring me to thy father?


9 A dywedodd Jonathan, Na ato Duw hynny i ti: canys, os gan wybod y cawn wybod fod malais wedi ei baratoi gan fy nhad i ddyfod ith erbyn, onis mynegwn iti?

20:9 And Jonathan said, Far be it from thee: for if I knew certainly that evil were determined by my father to come upon thee, then would not I tell it thee?


10 A Dafydd a ddywedodd wrth Jonathan, Pwy a fynega i mi? neu beth os dy dad ath etyb yn arw?,

20:10 Then said David to Jonathan, Who shall tell me? or what if thy father answer thee roughly?


11 A dywedodd Jonathan wrth Dafydd, Tyred, ac awn ir maes.
A hwy a aethant ill dau ir maes.

20:11 And Jonathan said unto David, Come, and let us go out into the field. And they went out both of them into the field.


12 A Jonathan a ddywedodd wrth Dafydd, O ARGLWYDD DDUW Israel, wedi i mi chwilio meddwl fy nhad, ynghylch y pryd hwn yfory, neu drennydd; ac wele, os daioni fydd tuag at Dafydd, ac oni anfonaf yna atat ti, ai fynegi i ti;

20:12 And Jonathan said unto David, O LORD God of Israel, when I have sounded my father about to morrow any time, or the third day, and, behold, if there be good toward David, and I then send not unto thee, and show it thee;


13 Fel hyn y gwnel yr ARGI.WYDD i Jonathan, ac ychwaneg: os da fydd gan fy nhad wneuthur drwg i ti; yna y mynegaf i ti, ac ath ollyngaf ymaith, fel yr elych mewn heddwch: a bydded yr ARGLWYDD gyda thi, megis y bu gydam tad i.

20:13 The LORD do so and much more to Jonathan: but if it please my father to do thee evil, then I will show it thee, and send thee away, that thou mayest go in peace: and the LORD be with thee, as he hath been with my father.


14 Ac nid yn unig tra fyddwyf fi byw, y gwnei drugaredd yr ARGLWYDD A mi, fel na byddwyf fi marw:

20:14 And thou shalt not only while yet I live show me the kindness of the LORD, that I die not:


15 Ond hefyd na thor ymaith dy drugaredd oddi wrth fy nhŷ i byth: na chwaith pan ddistrywio yr ARGLWYDD elynion Dafydd, bob un oddi ar wyneb y ddaear.

20:15 But also thou shalt not cut off thy kindness from my house for ever: no, not when the LORD hath cut off the enemies of David every one from the face of the earth.


16 Felly y cyfamododd Jonathan a thŷ Dafydd; ac efe a ddywedodd, Gofynned, yr ARGLWYDD hyn ar law gelynion Dafydd.

20:16 So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, Let the LORD even require it at the hand of David's enemies.


17 A Jonathan a wnaeth i Dafydd yntau dyngu, oherwydd efe ai carai ef: canys fel y carai ei enaid ei hun, y carai efe ef.

20:17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own soul.


18 A Jonathan a ddywedodd wrtho ef, Yfory yw y dydd cyntaf or mis: ac ymofynnir amdanat; oherwydd fe fydd dy eisteddle yn wag.;.

20:18 Then Jonathan said to David, To morrow is the new moon: and thou shalt be missed, because thy seat will be empty.


19 Ac wedi i ti aros dridiau, yna tyred i waered yn fuan; a thyred ir lle yr ymguddiaist ynddo pan oedd y petti ac waith, ac aros wrth faen Esel.

20:19 And when thou hast stayed three days, then thou shalt go down quickly, and come to the place where thou didst hide thyself when the business was in hand, and shalt remain by the stone Ezel.


20 A mi a saethaf dair o saethau tuai ystlys ef, fel pes gollyngwn hwynt at nod.

20:20 And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.


21 Wele hefyd, mi a anfonaf lane, gan ddywedyd, DOS, cais y saethau. Os gan ddywedyd y dywedaf wrth y llanc, Wele y saethau or tu yma i ti, dwg hwynt; yna tyred di: canys heddwch sydd i ti, ac nid oes dim niwed, fel mai byw yw yr ARGLWYDD.

20:21 And, behold, I will send a lad, saying, Go, find out the arrows. If I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, take them; then come thou: for there is peace to thee, and no hurt; as the LORD liveth.

 


22 Ond os fel hyn y dywedaf wrth y llanc, Wele y saethau or tu hwnt i ti; dos ymaith; canys yr ARGLWYDD ath anfonodd ymaith.

20:22 But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee; go thy way: for the LORD hath sent thee away.


23 Ac am y peth a leferais i, mi a thi, wele yr ARGLWYDD fyddo rhyngof fi a thi yn dragywydd.

20:23 And as touching the matter which thou and I have spoken of, behold, the LORD be between thee and me for ever.


24 Felly Dafydd a ymguddiodd yn y maes. A phan ddaeth y dydd cyntaf or mis, y brenin a eisteddodd i fwyta bwyd.

20:24 So David hid himself in the field: and when the new moon was come, the king sat him down to eat meat.


25 Ar brenin a eisteddodd ar ei eisteddfa, megis ar amseroedd eraill; sef ar yr eisteddfa wrth y pared; a Jonathan a gyfododd, ac Abner a eisteddodd wrth ystlys Saul; a lle Dafydd oedd wag.

20:25 And the king sat upon his seat, as at other times, even upon a seat by the wall: and Jonathan arose, and Abner sat by Saul's side, and David's place was empty.


26 Ac nid ynganodd Saul ddim y diwrnod hwnnw: canys meddyliodd mai il.nnwain oedd hyn; nad oedd efe ln, ai l d yn aflan.

20:26 Nevertheless Saul spake not any thing that day: for he thought, Something hath befallen him, he is not clean; surely he is not clean.


27 A bu drannoeth, yr ail ddydd or inis, fod lle Dafydd yn wag. A dywedodd Saul wrth Jonathan ei fab, Paham na ddaeth mab Jesse at y bwyd, na doe na lleddiw?

20:27 And it came to pass on the morrow, which was the second day of the month, that David's place was empty: and Saul said unto Jonathan his son, Wherefore cometh not the son of Jesse to meat, neither yesterday, nor to day?


28 A Jonathan a atebodd Saul, Dafydd gan ofyn a ofynnodd i mi am gael myned hyd Bethlehem:

20:28 And Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Bethlehem:


29 Ac efe a ddywedodd, Gollwng fi, atolwg; oherwydd in tyiwyth ni y mae uberth yn y ddinas, am brawd yntau a archodd i mi fod yno: ac yn awr, o chefais ffafr yn dy olwg, gad i mi fyned, atolwg, fel y gwelwyf fy mrodyr. Oherwydd hyn, ni ddaeth efe i fwrdd y brenin.

20:29 And he said, Let me go, I pray thee; for our family hath a sacrifice in the city; and my brother, he hath commanded me to be there: and now, if I have found favour in thine eyes, let me get away, I pray thee, and see my brethren. Therefore he cometh not unto the king's table.


30 Yna y llidiodd dicter Saul yn erbyn Jonathan; ac efe a ddywedodd wrtho, Ti fab y gyndyn wrthnysig, oni wn i ti ddewis mab Jesse yn waradwydd i ti, ac yn gywilydd i noethder dy fam?

20:30 Then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, Thou son of the perverse rebellious woman, do not I know that thou hast chosen the son of Jesse to thine own confusion, and unto the confusion of thy mother's nakedness?


31 Canys tra fyddo mab Jesse yn fyw ar y ddaear, nith sicrheir di nath deyrnas: yn awr gan hynny anfon, a chyrch ef ataf; canys marw a gaiff efe.

20:31 For as long as the son of Jesse liveth upon the ground, thou shalt not be established, nor thy kingdom. Wherefore now send and fetch him unto me, for he shall surely die.


32 A Jonathan a atebodd Saul .ei dad, ac a ddywedodd wrtho, Paham y bydd efe marw? beth a wnaeth efe?;

20:32 And Jonathan answered Saul his father, and said unto him, Wherefore shall he be slain? what hath he done?


33 A Saul a ergydiodd waywffon ato ef, iw daro ef. Wrth hyn y gwybu Jonathan fod ei dad ef wedi rhoi ei fryd ar ladd Dafydd.

20:33 And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.


34 Felly Jonathan a gyfododd oddi wrth y bwrdd mewn llid dicllon, ac ni fwytaodd fwyd yr ail ddydd or mis: canys drwg oedd ganddo dros Dafydd, oherwydd iw dad ei waradwyddo ef.

20:34 So Jonathan arose from the table in fierce anger, and did eat no meat the second day of the month: for he was grieved for David, because his father had done him shame.


35 Ar bore yr aeth Jonathan ir maes erbyn yr amser a osodasai efe i Dafydd, a bachgen bychan gydag ef.

20:35 And it came to pass in the morning, that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and a little lad with him.


36 Ac efe a ddywedodd wrth ei fachgen, Rhed, cais yn awr y saethau yr ydwyf fi yn eu saethu. Ar bachgen a redodd: yntau a saethodd saeth y tu hwnt iddo ef.

20:36 And he said unto his lad, Run, find out now the arrows which I shoot. And as the lad ran, he shot an arrow beyond him.


37 A phan ddaeth y bachgen hyd y fan yr oedd y saeth a saethasai Jonathan, y llefodd Jonathan ar l y bachgen, ac a ddywedodd, Onid yw y saeth or tu hwnt i ti?

20:37 And when the lad was come to the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan cried after the lad, and said, Is not the arrow beyond thee?


38 A llefodd Jonathan ar l y bachgen, Cyflyma, brysia, na saf. A bachgen Jonathan a gasglodd y saethau, ac a ddaeth at ei feistr.

20:38 And Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not. And Jonathan's lad gathered up the arrows, and came to his master.


39 Ar bachgen ni wyddai ddim: yn unig Jonathan a Dafydd a wyddent y peth. .,

20:39 But the lad knew not any thing: only Jonathan and David knew the matter.


40 A Jonathan a roddodd ei offer at ei fachgen, ac a ddywedodd"wrtho, DOS, dwg y rhai hyn ir ddinas.

20:40 And Jonathan gave his artillery unto his lad, and said unto him, Go, carry them to the city.


41 Ar bachgen a aeth ymaith; a Dafydd a gyfododd oddi wrth y deau, ac a syrthiodd i lawr ar ei .wyneb, ac a ymgrymodd dair gwaith. A hwy. a gjlisanasant bob un ei gilydd, ac a wylasant y naill wrth y llall; a Dafydd a ragorodd.

20:41 And as soon as the lad was gone, David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself three times: and they kissed one another, and wept one with another, until David exceeded.


42 A dywedodd Jonathan wrth Dafydd, Dos mewn heddwch: yr hya a dyngasom ni ein dau yn enw yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD fyddo rhyngof fi a thi, a rhwng fy had i ath had dithau, safed hynny yn dragywydd. Ac efe a gyfododd ac a aeth ymaith: a Jonathan a aeth ir ddinas.

20:42 And Jonathan said to David, Go in peace, forasmuch as we have sworn both of us in the name of the LORD, saying, The LORD be between me and thee, and between my seed and thy seed for ever. And he arose and departed: and Jonathan went into the city.


PENNOD 21

++PENNOD 21&&&


1
YNA y daeth Dafydd i Nob at Ahimelech yr offeiriad. Ac Ahimelech 9 ddychrynodd wrth gyfarfod Dafydd; ac a ddywedodd wrtho, Paham yr ydwyt ti yn unig, ac heb neb gyda thi?

21:1 Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee?


2 A dywedodd Dafydd wrth Ahimelech yr offeiriad, Y brenin a orchmynnodd i mi beth, ac a ddywedodd wrthyf, Na chaed neb wybod dim or peth am yr hwn yth anfonais, ac y gorchmynnais i ti: ar gweision a gyfarwyddais i ir lle ar lle.

21:2 And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know any thing of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee: and I have appointed my servants to such and such a place.


3 Ac yn awr beth sydd dan dy law? dod i mi bm torth yn fy llaw neu y ptth sydd iw gael.

21:3 Now therefore what is under thine hand? give me five loaves of bread in mine hand, or what there is present.


4 Ar offeiriad a atebodd Dafydd, ac a ddywedodd, Nid oes fara cyffredin dan fy llaw i; eithr y mae bara cysegredig: ds y llanciau a ymgadwasant or lleiaf oddi wrth wragedd.

21:4 And the priest answered David, and said, There is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread; if the young men have kept themselves at least from women.


5 A Dafydd a atebodd yr offeiriad, ac a ddywedodd wrtho, Diau atal gwragedd oddi wrthym ni er ys dau ddydd neu dri, er pan gychwynnais i, llestri y llanciau hefyd ydynt sanctaidd, ar bara sydd megis cyffredin, ie, petal wedi ei gysegru heddiw yn y llestr.

21:5 And David answered the priest, and said unto him, Of a truth women have been kept from us about these three days, since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in a manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel.


6 Felly yr offeiriad a roddodd iddo ef y bara sanctaidd: canys nid oedd yno fara, ond y bara gosod, yr hwn a dynasid ymaith oddi gerbron yr ARGLWYDD, i osod bara brwd yn y dydd y tynnid ef ymaith.

21:6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the showbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.


7 Ac yr oedd yno y diwrnod hwnnw;un o weision Saul yn aros gerbron yr ARGLWYDD, ai enw Doeg, Edomiad, y pennaf or bugeiliaid oedd gan Saul.

21:7 Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the LORD; and his name was Doeg, an Edomite, the chiefest of the herdmen that belonged to Saul.


8 A dywedodd Dafydd wrth Ahimelech, Onid oes yma dan dy law di waywffon, neu gleddyf? canys ni ddygais fy nghleddyf nam harfau chwaith im llaw, oherwydd bod gorchymyn y brenin ar ffrwst.

21:8 And David said unto Ahimelech, And is there not here under thine hand spear or sword? for I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste.


9 A dywedodd yr offeiriad, Cleddyf Goleiath y Philistiad, yr hwn a leddaist ti yn nyffryn Ela; wele ef wedi ei oblygu mewn brethyn or tu l ir effod: o chymeri hwnnw i ti, cymer; canys nid oes yma yr un arall ond hwnnw. A Dafydd a ddywedodd, Nid oes o fath hwnnw; dyro efi mi.

21:9 And the priest said, The sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod: if thou wilt take that, take it: for there is There is none like that; give it me.


ro Dafydd hefyd a gyfododd, ac a ffodd y dydd hwnnw rhag ofn Saul, ac a aeth at Achis brenin Gath.

21:10 And David arose, and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath.


11 A gweision Achis a ddywedasant wrtho ef, Onid hwn yw Dafydd brenin y wlad? onid i hwn y canasant yn y dawnsiau, gan ddywedyd, Saul a laddodd iei filoedd, a Dafydd ei fyrddiwn?

21:11 And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands?


12 A Dafydd a osododd y geiriau hynny yn ei galon, ac a ofnodd yn ddirfawr rhag Achis brenin Gath.

21:12 And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath.


13 Ac efe a newidiodd ei wedd yn eu golwg hwynt; ac a gymerth arno ynfydu rhwng eu dwylo hwynt, ac a gripiodd ddrysau y porth, ac a ollyngodd ei boeryn i lawr ar ei farf.

21:13 And he changed his behaviour before them, and feigned himself mad in their hands, and scrabbled on the doors of the gate, and let his spittle fall down upon his beard.


14 Yna y dywedodd Achis wrth ei weision, Wele, gwelwch y gŵr yn gwallgofi, paham y dygasoch ef ataf fi?:

21:14 Then said Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad: wherefore then have ye brought him to me?


15 Ai eisiau ynfydion sydd arnaf fi, pan ddygasoch hwn i ynfydu om blaen i? a gaiff hwn ddyfod im tŷ i?

21:15 Have I need of mad men, that ye have brought this fellow to play the mad man in my presence? shall this fellow come into my house?


PENNOD 22

++PENNOD 22&&&


1
A DAFYDD a aeth ymaith oddi yno, ac a ddihangodd i ogof Adulam: a phan glybu ei frodyr a holl dy ei dad ef hynny, hwy a aethant i waered ato ef yno.;

22:1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him.


2 Ymgynullodd hefyd ato ef bob gŵr helbulus, a phob gŵr a oedd mewn dyled, a phob gŵr cystuddiedig o feddwl; ac efe a fu yn dywysog arnynt hwy: ac yr oedd gydag ef ynghylch pedwar cant o wŷr.

22:2 And every one that was in distress, and every one that was in debt, and every one that was discontented, gathered themselves unto him; and he became a captain over them: and there were with him about four hundred men.


3 A Dafydd a aeth oddi yno i Mispa Moab; ac a ddywedodd wrth frenin Moab, Deled, atolwg, fy nhad am mam i aros gyda chwi, hyd oni wypwyf beth a wnl Duw i mi.

22:3 And David went thence to Mizpeh of Moab: and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do for me.


4 Ac efe au dug hwynt gerbron brenin Moab: ac arosasant gydag ef yr holl ddyddiau y bu Dafydd yn yr amddiffynfa.

22:4 And he brought them before the king of Moab: and they dwelt with him all the while that David was in the hold.


5 A Gad y proffwyd a ddywedodd wrth Dafydd, Nac aros yn yr amddiffynfa; dos ymaith, a cherdda rhagot i wlad Jwda. Felly Dafydd a ymadawodd, ac a ddaeth i goed Hareth.

22:5 And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold; depart, and get thee into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hareth.


6 A phan glybu Saul gael gwybodaeth am Dafydd, ar gwŷr oedd gydag ef, (a Saul oedd yn aros yn Gibea dan bren yn Rama, ai waywffon yn ei law, ai holl weision yn sefyll oi amgylch;)

22:6 When Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, (now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him;)


7 Yna Saul a ddywedodd wrth ei weision oedd yn sefyll oi amgylch, Clywch, atolwg, feibion Jemini: A ddyry mab Jesse i chwi oll feysydd, a gwinllannoedd? a esyd efe chwi oll yn dywysogion ar filoedd, ac yn dywysogion ar gannoedd;

22:7 Then Saul said unto his servants that stood about him, Hear now, ye Benjamites; will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands, and captains of hundreds;


8 Gan i chwi oll gydfwriadu im herbyn i, ac nad oes a fynego i mi wneuthur om mab i gynghrair a mab Jesse, ac nid oes neb ohonoch yn ddrwg ganddo om plegid i, nac yn datguddio i mi ddarfod Im mab annog fy ngwas i gynllwyn im herbyn, megis y dydd hwn?

22:8 That all of you have conspired against me, and there is none that showeth me that my son hath made a league with the son of Jesse, and there is none of you that is sorry for me, or showeth unto me that my son hath stirred up my servant against me, to lie in wait, as at this day?


9 Yna yr atebodd Doeg yr Edomiad, yr hwn oedd wedi ei osod ar weision Saul, ac a ddywedodd, Gwelais fab Jesse yn dyfod i Nob at Ahimelech mab Ahitub.

22:9 Then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub.


10 Ac efe a ymgynghorodd drosto ef xxxftr ARGLWYDD; ac a roddes fwyd iddo vf; cleddyf Goleiath y Philistiad a roddes rfe hefyd iddo.

22:10 And he inquired of the LORD for him, and gave him victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine.


11 Yna yr anfonodd y brenin i alw Ahimelech yr offeiriad, mab Ahitub, a lioll dy ei dad ef, sef yr offeiriaid oedd yn Nob. A hwy a ddaethant oll at y hrenin.

22:11 Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father's house, the priests that were in Nob: and they came all of them to the king.


12 A Saul a ddywedodds Gwrando yn awr, mab Ahitub. Dywedodd yntau, Wele fi, fy arglwydd.

22:12 And Saul said, Hear now, thou son of Ahitub. And he answered, Here I am, my lord.


13 A dywedodd Saul wrtho ef, Paham y cydfwriadasoch im herbyn i, ti a mab Jesse, gan i ti roddi iddo fara, a chleddyf, ;ic ymgynghori Duw drosto ef, fel y cyfodai yn fy erbyn i gynllwyn, megis heddiw?

22:13 And Saul said unto him, Why have ye conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread, and a sword, and hast inquired of God for him, that he should rise against me, to lie in wait, as at this day?


14 Ac Ahimelech a atebodd y brenin, ac a ddywedodd, Pwy ymysg dy holl weision di sydd mor ffyddlon a Dafydd, ac yn ddaw ir brenin, ac yn myned wrth dy orchymyn, ac yn anrhydeddus yn dy dŷ di?

22:14 Then Ahimelech answered the king, and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king's son in law, and goeth at thy bidding, and is honourable in thine house?


15 Ai y dydd hwnnw y dechreuais i ymgynghori a Duw drosto ef? na ato Duw i mi. Na osoded y brenin ddim yn erbyn ei was, nac yn erbyn neb o dŷ fy nhad: canys ni wybu dy was di ddim o hyn oll, nac ychydig na llawer.

22:15 Did I then begin to inquire of God for him? be it far from me: let not the king impute any thing unto his servant, nor to all the house of my father: for thy servant knew nothing of all this, less or more.


16 A dywedodd y brenin, Gan farw y byddi farw, Ahimelech, tydi a holl fly dy dad.

22:16 And the king said, Thou shalt surely die, Ahimelech, thou, and all thy father's house.


17 Ar brenin a ddywedodd wrth y rhedegwyr oedd yn sefyll oi amgylch ef, Trowch, a lleddwch offeiriaid yr ARGLWYDD; oherwydd bod eu llaw hwynt hefyd gyda Dafydd, ac oherwydd iddynt wybod ffoi ohono ef, ac na fynegasant i mi. Ond gweision y brenin nid estynnent eu llaw i ruthro ar offeiriaid yr ARGLWYDD.

22:17 And the king said unto the footmen that stood about him, Turn, and slay the priests of the LORD; because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not show it to me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of the LORD.


18 A dywedodd y brenin wrth Doeg, Tro di, a rhuthra ar yr offeiriaid. A Doeg yr Edomiad a drodd, ac a ruthrodd ar yr offeiriaid, ac a laddodd y diwrnod hwnnw bump a phedwar ugain o wŷr, yn dwyn effod liain.

22:18 And the king said to Doeg, Turn thou, and fall upon the priests. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and slew on that day fourscore and five persons that did wear a linen ephod.


19 Efe a drawodd hefyd Nob, dinas yr ofteiriaid, min y cleddyf, yn ŵr ac yn wraig, yn ddyn bach ac yn blentyn sugno, ac yn ych, ac yn asyn, ac yn oen, min y cleddyf.::

22:19 And Nob, the city of the priests, smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, and oxen, and asses, and sheep, with the edge of the sword.


20 Ond un mab i Ahimelech mab;, Ahitub, ai enw Abiathar, a ddihangodd, ac a ffodd ar l Dafydd.

22:20 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David.


21 Ac Abiathar a fynegodd i Dafydd,. ddarfod i Saul ladd offeiriaid yr ARGLWYDD.

22:21 And Abiathar showed David that Saul had slain the LORD'S priests.


22 A dywedodd Dafydd wrth Abiathar, Gwybm y dydd hwnnw, pan oedd Doeg yr Edomiad yno, gan fynegi y mynegai; efe i Saul: myfi a fm achlysur marwotaeth i holl dylwyth tŷ dy dad di.

22:22 And David said unto Abiathar, I knew it that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul: I have occasioned the death of all the persons of thy father's house.


23 Aros gyda mi; nac ofna: canys yr hwn sydd yn ceisio fy einioes i, sydd yn ceisio dy einioes dithau: ond gyda mi y byddi di gadwedig.

22:23 Abide thou with me, fear not: for he that seeketh my life seeketh thy life: but with me thou shalt be in safeguard.


PENNOD 23

++PENNOD 23&&&


1
YNA y mynegasant i Dafydd, gan ddywedyd, Wele y Philistiaid yn ymladd yn erbyn Ceila; ac y maent hwy yn anrheithio yr ysguboriau.

23:1 Then they told David, saying, Behold, the Philistines fight against Keilah, and they rob the threshingfloors.


2 Am hynny y gofynnodd Dafydd ir ARGLWYDD, gan ddywedyd, A af fi a tharor Philistiaid hyn? Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Dafydd, DOS, a tharor Philistiaid, ac achub Ceila.:

23:2 Therefore David inquired of the LORD, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the LORD said unto David, Go, and smite the Philistines, and save Keilah.


3 A gwŷr Dafydd a ddywedasant wrtho ef, Wele ni yn ofnus yma yn Jwda: pa faint mwy os awn i Ceila, yn erbyn byddinoedd y Philistiaid?

23:3 And David's men said unto him, Behold, we be afraid here in Judah: how much more then if we come to Keilah against the armies of the Philistines?


4 Yna Dafydd eilwaith a ymgynghorodd r ARGLWYDD. Ar ARGLWYDD ai hatebodd ef, ac a ddywedodd, Cyfod, dos xxx i waered i Ceila; canys myfi a roddaf y Philistiaid yn dy law di.

23:4 Then David inquired of the LORD yet again. And the LORD answered him and said, Arise, go down to Keilah: for I will deliver the Philistines into thine hand.


5 A Dafydd ai wŷr a aethant i Ceila, ac a ymladdodd ar Philistiaid: ac a ddug eu gwartheg hwynt, ac au trawodd hwynt a lladdfa fawr. Felly y gwaredodd Dafydd drigolion Ceila.

23:5 So David and his men went to Keilah, and fought with the Philistines, and brought away their cattle, and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah.


6 A bu, pan ffodd Abiathar mab Ahimelech at Dafydd i Ceila, ddwyn ohono ef effod yn ei law.

23:6 And it came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand.


7 A mynegwyd i Saul ddyfod Dafydd i Ceila. A dywedodd Saul, Duw ai rhoddodd ef yn fy llaw i: canys caewyd arno ef pan ddaeth i ddinas a phyrth ac a barrau iddi.

23:7 And it was told Saul that David was come to Keilah. And Saul said, God hath delivered him into mine hand; for he is shut in, by entering into a town that hath gates and bars.


8 A Saul a alwodd yr holl boblynghyd i ryfel, i fyned i waered i Ceila, i warchae as Dafydd ac ar ei wŷr.

23:8 And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men.


9 A gwybu Dafydd fod Saul yn bwriadu drwg iw erbyn ef: ac efe a ddyvyfedodd wrth Abiathar yr offeiriad, Dwg yr effod.

23:9 And David knew that Saul secretly practiced mischief against him; and he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod.


10 Yna y dywedodd Dafydd, O ARGLWYDD DDUW Israel, gan glywed y clybu dy was, fod Saul yn ceisio dyfod i (Eeila, i ddistrywio y ddinas er fy nwyn i.

23:10 Then said David, O LORD God of Israel, thy servant hath certainly heard that Saul seeketh to come to Keilah, to destroy the city for my sake.


11 A ddyry arglwyddi Ceila fi yn ei law ef? a ddaw Saul i waered, megis y clybu dy was?
O ARGLWYDD DDUW Israel, mynega, atolwg, ith was. Ar ARGLWYDD a ddywedodd, Efe a ddaw i waered.

23:11 Will the men of Keilah deliver me up into his hand? will Saul come down, as thy servant hath heard? O LORD God of Israel, I beseech thee, tell thy servant. And the LORD said, He will come down.


12 Yna y dywedodd Dafydd, A ddyry arglwyddi Ceila fyfi am gwŷr yn llaw Saul? Ar ARGLWYDD a ddywedodd, Rhoddant.

23:12 Then said David, Will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the LORD said, They will deliver thee up.


13 Yna y cyfododd Dafydd ai wŷr, y rhai oedd ynghylch chwe chant, ac a aethant o Ceila, ac a rodiasant lle y gallent. A mynegwyd i Saul, fod Dafydd wedi dianc o Ceila; ac efe a beidiodd &, myned allan.

23:13 Then David and his men, which were about six hundred, arose and departed out of Keilah, and went whithersoever they could go. And it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth.


14 A Dafydd a arhosodd yn yr anialwch mewn amddiffynfeydd, ac a arhodd mewn mynydd, yn anialwch Siff: a Saul ai ceisiodd ef bob dydd: ond ni roddodd Duw ef yn ei law ef.;

23:14 And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand.


15 A gwelodd Dafydd fod Saul wedi myned allan i geisio ei einioes ef: a Dafydd oedd yn anialwch Siff, mewa coed.

23:15 And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood.


16 A Jonathan mab Saul a gyfododd, ac a aeth at Dafydd ir coed, afra gryfhaodd ei law ef yn Nuw.

23:16 And Jonathan Saul's son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.


17 Dywedodd hefyd wrtho ef, Nac ofna: canys llaw Saul fy nhad nith gaiff di, a thi a deyrnesi ar Israel, a minnau a fyddaf yn nesaf atat ti: a Saul fy nhad sydd yn gwybod hyn hefyd.

23:17 And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto thee; and that also Saul my father knoweth.


18 A hwy ill dau a wnaethant gyfamod gerbron yr ARGLWYDD. A Dafydd a arhosodd yn y coed; a Jonathan a aeth iw dy ei hun.

23:18 And they two made a covenant before the LORD: and David abode in the wood, and Jonathan went to his house.


19 Yna y daeth y Siffiaid i fyny at Saul i Gibea, gan ddywedyd, Onid yw Dafydd yn ymguddio gyda ni mewn amddiffynfeydd yn y coed, ym mryn Hachila, yr hwn sydd or tu deau ir diffeithwch?

23:19 Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself with us in strong holds in the wood, in the hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon?


20 Ac yn awr, O frenin, tyred i waered yn l holl ddymuniad dy galon; a bydded arnom ni ei roddi ef yn llaw y brenin.

23:20 Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul to come down; and our part shall be to deliver him into the king's hand.


21 A dywedodd Saul, Bendigedig fyddoch chwi gan yr ARGLWYDD: canys tosturiasoch wrthyf.

23:21 And Saul said, Blessed be ye of the LORD; for ye have compassion on me.


22 Ewch, atolwg, paratowch; eto myanwch wybod hefyd, ac edrychwch am ei gyniweirfa ef, lle y mae efe yn tramwy, a phwy ai gwelodd ef yno; canys dywedwyd i mi ei fod ef yn gyfrwys iawn.

23:22 Go, I pray you, prepare yet, and know and see his place where his haunt is, and who hath seen him there: for it is told me that he dealeth very subtly.


23 Edrychwch gan hynny, a mynnwch wybod yr holl lochesau y mae efe yn ymguddio ynddynt, a dychwelwch ataf fi a sicrwydd, fel yr elwyf gyda chwi; a os bydd efe yn y wlad, mi a chwiliaf amdano ef trwy holl filoedd Jwda.

23:23 See therefore, and take knowledge of all the lurking places where he hideth himself, and come ye again to me with the certainty, and I will go with you: and it shall come to pass, if he be in the land, that I will search him out throughout all the thousands of Judah.


24 A hwy a gyfodasant, ac a aethant i Siff o flaen Saul: ond Dafydd ai wvr oedd yn anialwch Maon, yn y rhos or tu deau ir diffeithwch.

23:24 And they arose, and went to Ziph before Saul: but David and his men were in the wilderness of Maon, in the plain on the south of Jeshimon.


25 Saul hefyd ai wŷr a aeth iw geisio ef. A mynegwyd i Dafydd: am hynny efe a ddaeth i waered i graig, ac a arhosodd yn anialwch Maon. A phan glybu Saul hynny, efe a erlidiodd ar l Dafydd yn anialwch Maon.

23:25 Saul also and his men went to seek him. And they told David: wherefore he came down into a rock, and abode in the wilderness of Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon.


26 A Saul a aeth or naill du ir mynydd,: a Dafydd ai wŷr or tu. arall ir mynydd ac yr oedd Dafydd yn brysio i fyned ymaith rhag ofn Saul; canys Saul ai wŷr a amgylchynasant Dafydd ai wŷr, iw dala hwynt.

23:26 And Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain: and David made haste to get away for fear of Saul; for Saul and his men compassed David and his men round about to take them.


27 Ond cennad a ddaeth at Saul, gan ddywedyd, Brysia, a thyred: canys y Philistiaid a ymdaenasant ar hyd y wlad.

23:27 But there came a messenger unto Saul, saying, Haste thee, and come; for the Philistines have invaded the land.


28 Am hynny y dychwelodd Saul o erlid ar l Dafydd; ac efe a aeth yn erbyn y Philistiaid: oherwydd hynny y galwasaat y fan honno Sela Hammalecoth.

23:28 Wherefore Saul returned from pursuing after David, and went against the Philistines: therefore they called that place Selahammahlekoth.


29 A Dafydd a aeth i fyny oddi yno, ac a arhosodd yn amddiffynfeydd Engedi.

23:29 And David went up from thence, and dwelt in strong holds at Engedi.


PENNOD 24

++PENNOD 24&&&


1
A PHAN ddychwelodd Saul oddi ar l y Philistiaid, mynegwyd iddo, gan ddywedyd, Wele Dafydd yn anialwch Engedi.

24:1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi.


2 Yna y cymerth Saul dair mil o wŷr flholedig o holl Israel; ac efe a aeth i pcisio Dafydd ai wŷr, ar hyd copa creigiau y geifr gwylltion.

24:2 Then Saul took three thousand chosen men out of all Israel, and went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats.


3 Ac efe a ddaeth at gorlannau y defaid, ar y ffordd; ac yno yr oedd ogof: a Saul a aeth i mewn i wasanaethu ei gorff. A Dafydd ai wŷr oedd yn aros yn ystlysau yr ogof.

24:3 And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave.


4 A gwŷr Dafydd a ddywedasant wrtho ef, Wele y dydd am yr hwn y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyt, Wele fi yn rhoddi dy elyn yn dy law di, fel y gwnelych iddo megis y byddo da yn dy olwg. Yna Dafydd a gyfododd, ac a dorrodd gŵr y fantell oedd am Saul yn ddirgel.

24:4 And the men of David said unto him, Behold the day of which the LORD said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose, and cut off the skirt of Saul's robe privily.


5 Ac wedi hyn calon Dafydd ai trawodd ef, oherwydd iddo dorri cwr mantell Saul.

24:5 And it came to pass afterward, that David's heart smote him, because he had cut off Saul's skirt.


6 Ac efe a ddywedodd wrth ei wŷr, Na ato yr ARGLWYDD i mi wneuthur y peth hyn im meistr, eneiniog yr ARGLWYDD, i estyn fy llaw yn ei erbyn ef; oblegid eneiniog yr ARGLWYDD yw efe.

24:6 And he said unto his men, The LORD forbid that I should do this thing unto my master, the LORD'S anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the LORD.


7 Felly yr ataliodd Dafydd ei wŷr ar geiriau hyn, ac ni adawodd iddynt gyfodi yn erbyn Saul. A Saul a gododd i fyny or ogof, ac a aeth i ffordd.

24:7 So David stayed his servants with these words, and suffered them not to rise against Saul. But Saul rose up out of the cave, and went on his way.


8 Ac ar l hyn Dafydd a gyfododd, ac a aeth allan or ogof; ac a lefodd ar l Saul, gan ddywedyd, Fy arglwydd frenin. A phan edrychodd Saul oi l, Dafydd a ostyngodd ei wyneb tuar ddaear, ac a ymgrymodd.

24:8 David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself.


9 A Dafydd a ddywedodd wrth Saul, Paham y gwrandewi eiriau dynion, gan ddywedyd, Wele, y mae Dafydd yn ceisio niwed id?

24:9 And David said to Saul, Wherefore hearest thou men's words, saying, Behold, David seeketh thy hurt?


10 Wele, dy lygaid a welsant y dydd hwn ddarfod ir ARGLWYDD dy roddi di yn fy llaw i heddiw yn yr ogof: a dywedwyd wrthyf am dy ladd di; ond fy enaid ath arbedodd di: a dywedais, Nid eslynnaffy llaw yn erbyn fy meistr; canys i. nciniog yr ARGLWYDD yw efe.

24:10 Behold, this day thine eyes have seen how that the LORD had delivered thee to day into mine hand in the cave: and some bade me kill thee: but mine eye spared thee; and I said, I will not put forth mine hand against my lord; for he is the LORD'S anointed.


11 Fy nhad hefyd, gwl, ie gwl gwr xxxxxxxily fan tell yn fy llaw i: canys pan dorrais ymaith gwr dy fantell di, heb dy ladd; gwyhydd a gwelxxxxxx. nad oes yn fy llaw i ddrygioni na chamwedd, ac na phechais ith erbyn: eto yr wyt ti yn hela fy einioes i, iw dala hi.

24:11 Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand: for in that I cut off the skirt of thy robe, and killed thee not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not sinned against thee; yet thou huntest my soul to take it.


12 Barned yr ARGLWYDD rhyngof fi a thithau, a dialed yr ARGLWYDD fi arnat ti: ond ni bydd fy llaw i arnat ti.

24:12 The LORD judge between me and thee, and the LORD avenge me of thee: but mine hand shall not be upon thee.


13 Megis y dywed yr hen ddihareb, Oddi wrth y rhai anwir y daw anwiredd: ond ni bydd fy llaw i arnat ti.

24:13 As saith the proverb of the ancients, Wickedness proceedeth from the wicked: but mine hand shall not be upon thee.


14 Ar l pwy y daeth brenin Israel allan? ar l pwy yr ydwyt ti yn erlid? ar l ei marw, ar l chwannen.

24:14 After whom is the king of Israel come out? after whom dost thou pursue? after a dead dog, after a flea.


15 Am hynny bydded yr ARGLWYDD yn farnwr, a barned rhyngof fi a thi: edryched hefyd, a dadleued fy nadi, ac achubed fi oth law di.

24:15 The LORD therefore be judge, and judge between me and thee, and see, and plead my cause, and deliver me out of thine hand.


16 A phan orffennodd Dafydd lefaru y geiriau hyn wrth Saul, yna y dywedodd Saul, Ai dy lef di yw hon, fy mab Dafydd? A Saul a ddyrchafodd ei lef, ac a wylodd.

24:16 And it came to pass, when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice, and wept.


17 Efe a ddywedodd hefyd wrth Dafydd, Cyfiawnach wyt ti na myfi: canys ti a delaist i mi dda, a minnau a delais i ti ddrwg.

24:17 And he said to David, Thou art more righteous than I: for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil.


18 A thi a ddangosaist heddiw wneuthur ohonot a mi ddaioni: oherwydd rhoddodd yr ARGLWYDD fi yn dy law di, ac nim lleddaist.

24:18 And thou hast showed this day how that thou hast dealt well with me: forasmuch as when the LORD had delivered me into thine hand, thou killedst me not.


19 Oblegid os caffai ŵr ei elyn, a ollyngai efe ef mewn ffordd dda? am hynny yr ARGLWYDD a dalo i ti ddaioni, am yr hyn a wnaethost i mi y dydd hwn.

24:19 For if a man find his enemy, will he let him go well away? wherefore the LORD reward thee good for that thou hast done unto me this day.


20 Acweleynawr,miawngandeyrnasu y teyrnesi di, ac y sicrheir brenhiniaeth Israel yn dy law di.

24:20 And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thine hand.


21 Twng dithau wrthyf fi yn awr ir ARGLWYDD, na thorri ymaith fy had i ar fy l, ac na ddifethi fy enw i o dŷ fy nhad.

24:21 Swear now therefore unto me by the LORD, that thou wilt not cut off my seed after me, and that thou wilt not destroy my name out of my father's house.


22 A Dafydd a dyngodd wrth Saul. A Saul a aeth iw dŷ: Dafydd hefyd ai wŷr a aethant i fyny ir amddiffynfa.

24:22 And David sware unto Saul. And Saul went home; but David and his men gat them up unto the hold.


PENNOD 25

++PENNOD 25&&&


1
A BU farw Samuel; a holl Israel a ymgynullasant, ac a alarasant amdano ef, ac ai claddasant ef yn ei dŷ yn Rama. A Dafydd a gyfododd, ac a aeth i waered i anialwch Paran.

25:1 And Samuel died; and all the Israelites were gathered together, and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose, and went down to the wilderness of Paran.


2 Ac yr oedd gŵr ym Maon, ai gyfoeth yn Carmel; ar gŵr oedd fawr iawn, ac iddo ef yr oedditair mil o ddefaid, a mil o eifr: ac yr oedd efe yn cneifio ei ddefaid yn Carmel.:

25:2 And there was a man in Maon, whose possessions were in Carmel; and the man was very great, and he had three thousand sheep, and a thousand goats: and he was shearing his sheep in Carmel.


3 Ac enw y gŵr oedd Nabal; ac .enw ei wraig Abigail: a"r, wraig oedd yn dda ei deall, ac yn deg d gwedd: ar gŵr oedd galed, a drwg ei weithredoedd; a Chalebiad oedd efe.

25:3 Now the name of the man was Nabal; and the name of his wife Abigail: and she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance: but the man was churlish and evil in his doings; and he was of the house of Caleb.


4 A chlybu Dafydd yn yr aniahaeh, fod Nabal yn cneifio ei ddefaid.

25:4 And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep.


5 A Dafydd a anfonodd ddeg o lanciau; a Dafydd a ddywedodd wrth y llanciau, Cerddwch i fyny i Carmel, ac ewch at Nabal, a chyferchwch well iddo yn fy enw i.

25:5 And David sent out ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name:


6 Dywedwch fel hyn hefyd wrtho ef sydd yn byw mewn llwyddiant, Caffech di heddwch, ath dŷ xxxxxxx heddwch, ar hyn oll sydd eiddot ti heddwch.

25:6 And thus shall ye say to him that liveth in prosperity, Peace be both to thee, and peace be to thine house, and peace be unto all that thou hast.


7 Ac yn awr clywais fod rhai yn cneifio i ti: yn awr y bugeiliaid sydd gennyt a fuant gyda ni, ni wnaethom sarhad arnynt hwy, ac ni bu ddim yn eisiau iddynt, yr holl ddyddiau y buant hwy yn Carmel.

25:7 And now I have heard that thou hast shearers: now thy shepherds which were with us, we hurt them not, neither was there ought missing unto them, all the while they were in Carmel.


8 Gofyn ith lanciau, a hwy a fynegant i ti: gan hynny caed y llanciau hyn ffafr yn dy olwg di; canys ar ddiwrnod da y daethom ni; dyro, atolwg, yr hyn a ddelo ith law, ith weision, ac ith fab Dafydd.

25:8 Ask thy young men, and they will show thee. Wherefore let the young men find favour in thine eyes: for we come in a good day: give, I pray thee, whatsoever cometh to thine hand unto thy servants, and to thy son David.


9 Ac wedi dyfod llanciau Dafydd, hwy a ddywedasant wrth Nabal yn l yr holl eiriau hynny yn enw Dafydd, ac a dawsant.

25:9 And when David's young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased.


10 A Nabal a atebodd weision Dafydd, ac a ddywedodd, Pwy yw Dafydd? a phwy yw mab Jesse? llawer sydd o weision heddiw yn torri ymaith bob un oddi wrth ei feistr.

25:10 And Nabal answered David's servants, and said, Who is David? and who is the son of Jesse? there be many servants now a days that break away every man from his master.


11 A gymeraf fi fy mara am dwfr,;am cig a leddais im cneifwyr, au rhoddi i wŷr nis gwn o ba le y maent?

25:11 Shall I then take my bread, and my water, and my flesh that I have killed for my shearers, and give it unto men, whom I know not whence they be?


12 Felly llanciau Dafydd a droesant iw ffordd, ac a ddychwelasant, ac a ddaethant, ac a fynegasant iddo ef yr hoB eiriau hynny. .:

25:12 So David's young men turned their way, and went again, and came and told him all those sayings.


13 A Dafydd a ddywedodd wrth ei wŷr, Gwregyswch bob un ei gleddyf. Ac ymwregysodd pob un ei gleddyf: ymwregysodd Dafydd hefyd ei gleddyf: ac ynghylch pedwar cant o wŷr a aeth i fyny ar l Dafydd, a dau gant a drigasant gydar dodrefn.

25:13 And David said unto his men, Gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword; and David also girded on his sword: and there went up after David about four hundred men; and two hundred abode by the stuff.


14 I Ac un or llanciau a fynegodd i Abigail gwraig Nabal, gan ddywedyd, .Wele, Dafydd a anfonodd genhadau ar anialwch i gyfarch gwell in meistr ni, ond efe au difenwodd hwynt.

25:14 But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed on them.


15 Ar gwŷr fu dda iawn wrthym ni; ac ni wnaed sarhad arnom ni, ac ni bu i ni ddim yn eisiau yr holl ddyddiau y rhodiasom gyda hwynt, pan oeddem yn y maes.

25:15 But the men were very good unto us, and we were not hurt, neither missed we any thing, as long as we were conversant with them, when we were in the fields:


16 Mur oeddynt hwy i ni nos a dydd, yr holl ddyddiau y buom gyda hwynt yn cadw y defaid.

25:16 They were a wall unto us both by night and day, all the while we were with them keeping the sheep.


17 Yn awr gan hynny gwybydd, ac ystyria beth a wnelych: canys paratowyd drwg yn erbyn ein meistr ni, ac yn erbyn ei holl dy ef: canys efe sydd fab i Belial, fel na ellir ymddiddan g ef.

25:17 Now therefore know and consider what thou wilt do; for evil is determined against our master, and against all his household: for he is such a son of Belial, that a man cannot speak to him.


18 Yna Abigail a frysiodd, ac a gymerth ddau cant o fara, a dwy gostrelaid o win, a phump o ddefaid wedi eu gwneuthur yn barod, a phum hobaid o gras ŷd, a chan swp o resin, a dau can teisen o ffigys, ac au gosododd ar asynnod.

25:18 Then Abigail made haste, and took two hundred loaves, and two bottles of wine, and five sheep ready dressed, and five measures of parched corn, and an hundred clusters of raisins, and two hundred cakes of figs, and laid them on asses.

 


19 A hi a ddywedodd wrth ei gweision, Cerddwch om blaen i; wele fi yn dyfod ar eich l: ond wrth Nabal ei gŵr nid ynganodd hi.

25:19 And she said unto her servants, Go on before me; behold, I come after you. But she told not her husband Nabal.


20 Ac a hi yn marchogaeth ar asyn, ac yn dyfod i waered ar hyd ystlys y mynydd; yna, wele Dafydd ai wŷr yn dyfod i waered iw herbyn; a hi a gyfarfu hwynt.

25:20 And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert on the hill, and, behold, David and his men came down against her; and she met them.


21 A dywedasai Dafydd, Diau gadw ohonof fi yn ofer yr hyn oll oedd gan hwn yn yr anialwch, fel na bu dim yn eisiau or hyn oll oedd ganddo ef: canys efe a dalodd i mi ddrwg dros dda.

25:21 Now David had said, Surely in vain have I kept all that this fellow hath in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him: and he hath requited me evil for good.


22 Felly y gwnelo Duw i elynion Dafydd, ac ychwaneg, os gadawaf or hyn oll sydd ganddo ef, erbyn goleuni y bore, un gwryw.

25:22 So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall.


23 A phan welodd Abigail Dafydd, hi a frysiodd ac a ddisgynnodd oddi ar yr asyn, ac a syrthiodd gerbron Dafydd ar ei hwyneb, ac a ymgrymodd hyd lawr,

25:23 And when Abigail saw David, she hasted, and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground,


24 Ac a syrthiodd wrth ei draed ef, ac a ddywedodd, Arnaf fi, fy arglwydd, arnaf fi bydded yr anwiredd, a llefared dy wasanaethferch, atolwg, wrthyt, a gwrando eiriau dy lawforwyn.

25:24 And fell at his feet, and said, Upon me, my lord, upon me let this iniquity be: and let thine handmaid, I pray thee, speak in thine audience, and hear the words of thine handmaid.


25 Atolwg, na osoded fy arglwydd ei galon yn erbyn y gŵr Belial hwn, sef Nbal: canys fel y mae ei enw ef, felly y mae yntau; Nabal yw ei enw ef, ac ynfydrwydd sydd gydag ef: a minnau dy wasanaethferch, ni welais weision fy arglwydd, y rhai a anfonaist.

25:25 Let not my lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal: for as his name is, so is he; Nabal is his name, and folly is with him: but I thine handmaid saw not the young men of my lord, whom thou didst send.


26 Ac yn awr, fy arglwydd, fel y mae yr ARGLWYDD yn fyw, ac mai byw dy enaid di, gan ir ARGLWYDD dy luddias di rhag dyfod i dywallt gwaed, ac i ymddial th law dy hun; yn awr bydded dy elynion di, ar sawl a geisiant niwed im harglwydd, megis Nabal.

25:26 Now therefore, my lord, as the LORD liveth, and as thy soul liveth, seeing the LORD hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies, and they that seek evil to my lord, be as Nabal.


27 Ac yn awr yr anrheg yma, yr hon a ddug dy wasanaethferch im harglwydd, rhodder hi ir llanciau sydd yn canlyn fy arglwydd.

25:27 And now this blessing which thine handmaid hath brought unto my lord, let it even be given unto the young men that follow my lord.


28 A maddau, atolwg, gamwedd dy wasanaethferch: canys yr ARGLWYDD gan wneuthur a wna im harglwydd dŷ sicr; oherwydd fy arglwydd sydd yn ymladd rhyfeloedd yr ARGLWYDD, a drygioni ni chafwyd ynot ti yn dy holl ddyddiau.

25:28 I pray thee, forgive the trespass of thine handmaid: for the LORD will certainly make my lord a sure house; because my lord fighteth the battles of the LORD, and evil hath not been found in thee all thy days.


29 Er cyfodi o ddyn ith erlid di, ac i geisio dy enaid; eto enaid fy arglwydd a fydd wedi ei rwymo yn rhwymyn y bywyd gydar ARGLWYDD dy DDUW; ac enaid dy elynion a chwyrn deifl efe, fel o ganol ceudeb y ffon dafl.

25:29 Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul: but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the LORD thy God; and the souls of thine enemies, them shall he sling out, as out of the middle of a sling.


30 A phan wnelo yr ARGLWYDD im harglwydd yn l yr hyn oll a lefarodd efe o ddaioni amdanat, a phan yth osodo di yn llaenor ar Israel;

25:30 And it shall come to pass, when the LORD shall have done to my lord according to all the good that he hath spoken concerning thee, and shall have appointed thee ruler over Israel;


31 Yna ni bydd hyn yn ochenaid i ti, nac yn dramgwydd calon im harglwydd, ddarfod i ti dywallt gwaed heb achos, nefl ddial om harglwydd ef ei hun: ond pan wnelo Duw ddaioni im harglwydd, yna cofia di dy lawforwyn.

25:31 That this shall be no grief unto thee, nor offence of heart unto my lord, either that thou hast shed blood causeless, or that my lord hath avenged himself: but when the LORD shall have dealt well with my lord, then remember thine handmaid.


32 A dywedodd Dafydd wrth Abigail, Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW Israel, yr hwn ath anfonodd di y dydd hwn im cyfarfod i:

25:32 And David said to Abigail, Blessed be the LORD God of Israel, which sent thee this day to meet me:


33 Bendigedig hefyd fo dy gyngor, a bendiegedig fyddych dithau yr hon am lluddiaist y dydd hwn rhag dyfod i dywallt gwaed, ac i ymddial m llaw fy hun.

25:33 And blessed be thy advice, and blessed be thou, which hast kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with mine own hand.


34 Canys yn wir, fel y mae ARGLWYDD DDUW Israel yn fyw, yr hwn am hataliodd i rhag dy ddrygu di, oni buasai i ti frysio a dyfod im cyfarfod, diau na adawsid i Nabal, erbyn goleuni y bore, un gwryw.

25:34 For in very deed, as the LORD God of Israel liveth, which hath kept me back from hurting thee, except thou hadst hasted and come to meet me, surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth against the wall.


35 Yna y cymerodd Dafydd oi llaw hi yr hyn a ddygasai hi iddo ef; ac a ddywedodd wrthi Aii, Dos i fyny mewn heddwch ith dŷ: gwl, mi a wrandewais ar dy lais, ac a dderbyniais dy wyneb.

25:35 So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person.


36 Ac Abigail a ddaeth at Nabal; ac wele, yr oedd gwledd ganddo ef yn ei dŷ, fel gwledd brenin: a chalon Nabal oedd lawen ynddo ef; canys meddw iawn oedd fife: am hynny nid ynganodd hi wrtho ef air, na bychan na mawr, nes goleuo y bore.

25:36 And Abigail came to Nabal; and, behold, he held a feast in his house, like the feast of a king; and Nabal's heart was merry within him, for he was very drunken: wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light.


37 Ar bore pan aeth ei feddwdod allan o Nabal, mynegodd ei wraig iddo ef y geiriau hynny; ai galon ef a fu farw oi fewn, ac efe a aeth fel carreg.

25:37 But it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became as a stone.


38 Ac ynghylch pen y deng niwrnod y ttawodd yr ARGLWYDD Nabal, fel y bu efe farw.

25:38 And it came to pass about ten days after, that the LORD smote Nabal, that he died.


39 A phan glybu Dafydd farw Nabal, efe a ddywedodd, Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD, yr hwn a ddadleuodd achos fy sarhad i oddi ar law Nabal, ac a ataliodd ei was rhag drwg: canys yr ARGLWYDD a drodd ddrygioni Nabal ar ei ben ei hun. Dafydd hefyd a anfonodd i ymddiddan g Abigail, am ei chymryd hi yn wraig iddo.

25:39 And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the LORD, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the LORD hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife.


40 A phan ddaeth gweision Dafydd at Abigail i Carmel, hwy a lefarasant wrthi, gan ddywedyd, Dafydd an hanfonodd ni atat ti, ith gymryd di yn wraig iddo.

25:40 And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife.


41 A hi a gyfododd, ac a ymgrymodd ar ei hwyneb hyd lawr; ac a ddywedodd, Wele dy forwyn yn wasanaethferch i olchi traed gweision fy arglwydd.

25:41 And she arose, and bowed herself on her face to the earth, and said, Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of my lord.


42 Abigail hefyd a frysiodd, ac a gyfododd, ac a farchogodd ar asyn, a phump oi llancesau yn ei chanlyn: a hi a aeth ar l cenhadau Dafydd, ac a aeth yn wraig iddo ef.

25:42 And Abigail hasted, and arose, and rode upon an ass, with five damsels of hers that went after her; and she went after the messengers of David, and became his wife.


43 A Dafydd a gymerth Ahinoam o Jesreel; a hwy a fuant ill dwyoedd yn wragedd iddo ef.

25:43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they were also both of them his wives.


44 A Saul a roddasai Michal ei ferch, gwraig Dafydd, i Phalli mab Lais, o Alim.

25:44 But Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Phalti the son of Laish, which was of Gallim.


PENNOD 26

++PENNOD 26&&&


1
AR Siffiaid a ddaethant at Saul i Gibea, gan ddywedyd, Onid ydyw Dafydd yn llechu ym mryn Hachila, ar gyfer y diffeithwch?

26:1 And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon?


2 Yna y cyfododd Saul, ac a aeth i waered i anialwch Siff, a thair mil o etholedigion gwŷr Israel gydag ef, i geisio Dafydd yn anialwch Siff.

26:2 Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.


3 A Saul a wersyllodd ym mryn Hachila, yr hwn sydd ar gyfer y diffeithwch, wrth y ffordd: a Dafydd oedd yn aros yn yr anialwch; ac efe a welodd fod Saul yn dyfod ar ei l ef ir anialwch.

26:3 And Saul pitched in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon, by the way. But David abode in the wilderness, and he saw that Saul came after him into the wilderness.


4 Am hynny Dafydd a anfonodd ysbwyr, ac a wybu ddyfod o Saul yn sicr.

26:4 David therefore sent out spies, and understood that Saul was come in very deed.


5 A Dafydd a gyfododd, ac a ddaeth ir lle y gwersyllasai Saul ynddo: a chanfu Dafydd y lle yr oedd Saul yn gorwedd ynddo, ac Abner mab Ner, tywysog ei lu. A Saul oedd yn gorwedd yn y wersyllfa, ar bobl yn gwersyllu oi amgylch ef.

26:5 And David arose, and came to the place where Saul had pitched: and David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay in the trench, and the people pitched round about him.


6 Yna y llefarodd Dafydd, ac y dywedodd wrth Ahimelech yr Hethiad, ac wrth Abisai mab Serfia, brawd Joab, gan ddywedyd, Pwy a i waered gyda mi at Saul ir gwersyll? A dywedodd Abisai, Myfi a af i waered gyda thi.

26:6 Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee.


7 Felly y daeth Dafydd ac Abisai at y bobl liw nos. Ac wele Saul yn gorwedd ac yn cysgu yn y wersyllfa, ai waywffon wedi ei gwthio ir ddaear wrth ei obennydd ef: ac Abner ar bobl oedd yn gorwedd oi amgylch ef.

26:7 So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay round about him.


8 Yna y dywedodd Abisai wrth Dafydd, Duw a roddes heddiw dy elyn yn dy law di: yn awr gan hynny gad i mi ei daro ef, atolwg, a gwaywffon, hyd y ddaear un waith, ac nis aildrawaf ef.

26:8 Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day: now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time.


9 A Dafydd a ddywedodd wrth Abisai, Na ddifetha ef: canys pwy a estynnai ei law yn erbyn eneiniog yr ARGLWYDD, ac a fyddai ddieuog?

26:9 And David said to Abishai, Destroy him not: for who can stretch forth his hand against the LORD'S anointed, and be guiltless?


10 Dywedodd Dafydd hefyd. Fel: mae yr ARGLWYDD yn fyw, naill ai y ARGLWYDD ai tery ef; ai ei ddydd ef a ddaw i farw; ai efe a ddisgyn ir rhyfel: ac a ddifethir.

26:10 David said furthermore, As the LORD liveth, the LORD shall smite him; or his day shall come to die; or he shall descend into battle, and perish.


11 Yr ARGLWYDD am cadwo i rhai estyn fy llaw yn erbyn eneiniog yr Aaf GLWYDD: ond yn awr, cymer, atolwg, m waywffon sydd wrth ei obennydd ef, aq llestr dwfr, ac awn ymaith.

26:11 The LORD forbid that I should stretch forth mine hand against the LORD'S anointed: but, I pray thee, take thou now the spear that is at his bolster, and the cruse of water, and let us go.


12 A Dafydd a gymerth y waywffon ar llestr dwfr oddi wrth obennydd Saul a hwy a aethant ymaith; ac nid oedd neb yn gweled, nac yn gwybod, nac yn neffro: canys yr oeddynt oll yn cysgu; oberwydd trymgwsg oddi wrth yr ARGLWYDD a syrthiasai arnynt hwy.

26:12 So David took the spear and the cruse of water from Saul's bolster; and they gat them away, and no man saw it, nor knew it, neither awaked: for they were all asleep; because a deep sleep from the LORD was fallen upon them.


13 Yna Dafydd a aeth ir tu hwnt, ac a safodd ar ben y mynydd o hirbell; ac, encyd fawr rhyngddynt; j

26:13 Then David went over to the other side, and stood on the top of an hill afar off; a great space being between them:


14 A Dafydd a lefodd ar y bobl, ac ar| Abner mab Ner, gan ddywedyd, Onid atebi di, Abner? Yna Abner a atebodd, ac a ddywedodd, Pwy ydwyt ti sydd yn llefain ar y brenin?

26:14 And David cried to the people, and to Abner the son of Ner, saying, Answerest thou not, Abner? Then Abner answered and said, Who art thou that criest to the king?


15 A Dafydd a ddywedodd wrth Abner, Onid gŵr ydwyt ti? a phwy sydd fel ti yn Israel? a phaham na chedwaist dyl arglwydd frenin? canys daeth un oq bobl i ddifethar brenin dy arglwydd di.

26:15 And David said to Abner, Art not thou a valiant man? and who is like to thee in Israel? wherefore then hast thou not kept thy lord the king? for there came one of the people in to destroy the king thy lord.


16 Nid da y peth hyn a wnaethost ti, Fel y mae yr ARGLWYDD yn fyw, meibion euog o farwolaeth ydych chwi, am na chadwasoch eich meistr, eneiniog yr ARGLWYDD. Ac yn awr edrychwch pa le y mae gwaywffon y brenin, ar llestr dwfr oedd wrth ei obennydd ef.

26:16 This thing is not good that thou hast done. As the LORD liveth, ye are worthy to die, because ye have not kept your master, the LORD'S anointed. And now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his bolster.


17 A Saul a adnabu lais Dafydd, ac a ddywedodd, Ai dy lais di yw hwn, fy mab Dafydd? A dywedodd Dafydd, Py llais i ydyw, fy arglwydd frenin.

26:17 And Saul knew David's voice, and said, Is this thy voice, my son David? And David said, It is my voice, my lord, O king.


18 Dywedodd hefyd, Paham y mae fy arglwydd fel hyn yn erlid ar l ei was? canys beth a wneuthum? neu pa ddrygioni sydd yn fy llaw?

26:18 And he said, Wherefore doth my lord thus pursue after his servant? for what have I done? or what evil is in mine hand?


19 Yn awr gan hynny, atolwg, gwrandawed fy arglwydd frenin eiriau ei wasanaethwr. Os yr ARGLWYDD ath anogodd di im herbyn, arogled offrwrn: ond os t meibion dynion, melltigedig fyddant j Ay gcrbron yr ARGLWYDD; oherwydd |AV aui gyrasant i allan heddiw, fel nad Iwytxxxxxxxx yn cael glynu yn etifeddiaeth yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, DOS, gwasan.tclliii dduwiau dieithr.

26:19 Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If the LORD have stirred thee up against me, let him accept an offering: but if they be the children of men, cursed be they before the LORD; for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the LORD, saying, Go, serve other gods.


20 Yn awr, gan hynny, na syrthied fy upward i ir ddaear o flaen wyneb yr ARGLWYDD: canys brenin Israel a ddaeth ill.in i geisio chwannen, megis un yn hela prins yn y mynyddoedd.

26:20 Now therefore, let not my blood fall to the earth before the face of the LORD: for the king of Israel is come out to seek a flea, as when one doth hunt a partridge in the mountains.


21 Yna Saul a ddywedodd, Pechais: ilMhwel, Dafydd fy mab: canys nith hliygaf mwy; oherwydd gwerthfawr fu I, eimoes i yn dy olwg di y dydd hwn: iMle, ynfyd y gwneuthum, a mi a gyfeilinmais yn ddirfawr.

26:21 Then said Saul, I have sinned: return, my son David: for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day: behold, I have played the fool, and have erred exceedingly.


22 A Dafydd a atebodd, ac a ddywedndd, Wele waywffon y brenin; deled un or xxxx llanciau drosodd, a chyrched hi.

26:22 And David answered and said, Behold the king's spear! and let one of the young men come over and fetch it.


23 Yr ARGLWYDD a dalo i bob un ei nvliawnder ai ffyddlondeb: canys yr ARGLWYDD ath roddodd di heddiw yn Iv llaw i; ond nid estynnwn i fy llaw yn i ibyn eneiniog yr ARGLWYDD.

26:23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness: for the LORD delivered thee into my hand to day, but I would not stretch forth mine hand against the LORD'S anointed.


24 Ac wele, megis y bu werthfawr dy i.nnoes di heddiw yn fy ngolwg i, felly H erthfawr fyddo fy einioes innau yng ngolwg yr ARGLWYDD, a gwareded fi o bob cyfyngdra.

26:24 And, behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of the LORD, and let him deliver me out of all tribulation.


25 Yna y dywedodd Saul wrth Dafydd, bendigedig fych di, fy mab Dafydd: liLtyd ti a wnei fawredd, ac a orchfygi ilug llaw. A Dafydd a aeth i ffordd;;i Saul a ddychwelodd iw fangre ei liun.

26:25 Then Saul said to David, Blessed be thou, my son David: thou shalt both do great things, and also shalt still prevail. So David went on his way, and Saul returned to his place.


PENNOD 27

++PENNOD 27&&&


1
A DAFYDD a ddywedodd yn ei galon, 1\ Yn awr difethir fi ryw ddydd trwy l.iw Saul: nid oes dim well i mi na dianc i ilir y Philistiaid; fel yr anobeithio Saul i lily fod o hyd i mi, ac nam ceisio mwyl 11 lioll derfynau Israel. Felly y dihangaf ii l.iw ef.

27:1 And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul: there is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines; and Saul shall despair of me, to seek me any more in any coast of Israel: so shall I escape out of his hand.


2 A Dafydd a gyfododd, ac a dramwyoild, efe ar chwe channwr oedd gydag ef, lit Ailiis mab Maoch, brenin Gath.

27:2 And David arose, and he passed over with the six hundred men that were with him unto Achish, the son of Maoch, king of Gath.


3 A D.ifydd a arhosodd gydag Achis yn G.iili, etc ul wŷr, pob un gydai deulu; Datydd ai ddwy wraig, Ahinoam y Jesreeles, ac Abigail gwraig NabaT, y Garmeles.

27:3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal's wife.


4 A mynegwyd i Saul, ffoi o Dafydd i Gath: ac ni chwanegodd efe ei geisio ef mwy.

27:4 And it was told Saul that David was fled to Gath: and he sought no more again for him.


5 A Dafydd a ddywedodd wrth Achis, O chefais yn awr ffafr yn dy olwg di, rhodder i mi le yn un or maestrefi, fel y trigwyf yno: canys paham yr erys dy was di yn ninas y brenin gyda thi?

27:5 And David said unto Achish, If I have now found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in the country, that I may dwell there: for why should thy servant dwell in the royal city with thee?


6 Yna Achis a roddodd iddo ef y dydd hwnnw Siclag; am hynny y mae Siclag yn eiddo brenhinoedd Jwda hyd y dydd hwn.

27:6 Then Achish gave him Ziklag that day: wherefore Ziklag pertaineth unto the kings of Judah unto this day.


7 A rhifedi y dyddiau yr arhosodd Dafydd yng ngwlad y Philistiaid, oedd flwyddyn a phedwar mis.

27:7 And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and four months.


8 A Dafydd ai wŷr a aethant i fyny, ac a ruthrasant ar y Gesuriaid, ar Gesriaid, ar Amaleciaid: canys hwynt-hwy gynt oedd yn preswylio yn y wlad, ffordd yr elych i Sur, ie, hyd wlad yr Aifft.

27:8 And David and his men went up, and invaded the Geshurites, and the Gezrites, and the Amalekites: for those nations were of old the inhabitants of the land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt.


9 A Dafydd a drawodd y wlad; ac ni adawodd yn fyw ŵr na gwraig; ac a ddug y defaid, ar gwartheg, ar asynnod, ar camelod, ar gwisgoedd, ac a ddychwelodd ac a ddaeth at Achis.

27:9 And David smote the land, and left neither man nor woman alive, and took away the sheep, and the oxen, and the asses, and the camels, and the apparel, and returned, and came to Achish.


10 Ac Achis a ddywedodd, I ba le y rhuthrasoch chwi heddiw? A dywedodd Dafydd, Yn erbyn tu deau Jwda, ac yn erbyn tu deau y Jerahmeeliaid, ac yn erbyn tu deau y Ceneaid.

27:10 And Achish said, Whither have ye made a road to day? And David said, Against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites.


11 Ac ni adawsai Dafydd yn fyw ŵr na gwraig, i ddwyn chwedlau i Gath; gan ddywedyd, Rhag mynegi ohonynt in herbyn, gan ddywedyd, Fel hyn y gwnaeth Dafydd, ac felly y bydd ei arfer ef yr holl ddyddiau yr arhoso efe yng ngwlad y Philistiaid.

27:11 And David saved neither man nor woman alive, to bring tidings to Gath, saying, Lest they should tell on us, saying, So did David, and so will be his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines.


12 Ac Achis a gredodd Dafydd, gan ddywedyd, Efe ai gwnaeth ei hun yn ffiaidd gan ei bobl ei hun Israel; am hynny y bydd efe yn was i mi yn dragywydd.

27:12 And Achish believed David, saying, He hath made his people Israel utterly to abhor him; therefore he shall be my servant for ever.


PENNOD 28

++PENNOD 28&&&


1
AR Philistiaid yn y dyddiau hynny a gynullasant eu byddinoedd yn llu, i ymladd yn erbyn Israel. A dywedodd Achis wrth Dafydd, Gwybydd di yn hysbys, yr ei di gyda mi allan ir gwersylloedd, ti ath wŷr.

28:1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men.


2 A dywedodd Dafydd wrth Achis, Yn ddiau ti a gei wybod beth a all dy was; ei wneuthur. A dywedodd Achis wrth Dafydd, Yn wir minnau ath osodaf di yn geidwad ar fy mhen i byth.

28:2 And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head for ever.


3 A Samuel a fuasai farw; a holl Israel a alarasent amdano ef, ac ai claddasent yn Rama, sef yn ei ddinas ei hun. A Saul a yrasai ymaith y swynyddion ar dewiniaid or wlad.

28:3 Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him, and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits, and the wizards, out of the land.


4 Ar Philistiaid a ymgynullasant ac a ddaethant ac a wersyllasant yn Sunenu a Saul a gasglodd holl Israel ynghyd; a hwy a wersyllasant yn Gilboa.

28:4 And the Philistines gathered themselves together, and came and pitched in Shunem: and Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa.


5 A phan welodd Saul wersyll y Philistiaid, efe a ofnodd, ai galon a ddychrynodd yn ddirfawr.

28:5 And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled.


6 A phan ymgynghorodd Saul r ARGLWYDD, nid atebodd yr ARGLWYDD iddo, na thrwy freuddwydion, na thrwy Urim, na thrwy broffwydi.

28:6 And when Saul inquired of the LORD, the LORD answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets.


7 Yna y dywedodd Saul wrth ei weision, Ceisiwch i mi wraig o berchen, ysbryd dewiniaeth, fel yr elwyf ati, ac yr ymofynnwyf a hi. Ai weision a ddywedasant wrtho, Wele, y mae gwraig o berchen ysbryd dewiniaeth yn Endor.;

28:7 Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her, and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at Endor.


8 A Saul a newidiodd ei ddull, ac a wisgodd ddillad eraill; ac efe a aeth, a dau ŵr gydag ef, a hwy a ddaethant at ywraig liw nos. Ac efe a ddywedodd, Dewinia, atolwg, i mi trwy ysbryd dewiniaeth, a dwg i fyny ataf fi yr hwn a ddywedwyf wrthyt.

28:8 And Saul disguised himself, and put on other raiment, and he went, and two men with him, and they came to the woman by night: and he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee.


9 Ar wraig a ddywedodd wrtho ef, Wele, ti a wyddost yr hyn a wnaeth Saul, yr hwn a ddifethodd y swynyddion ar dewiniaid or wlad: paham gan hynny yr ydwyt ti yn gosod magi yn erbyn fy einioes i, i beri i mi farw?

28:9 And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut off those that have familiar spirits, and the wizards, out of the land: wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die?


10 A Saul a dyngodd wrthi hi ir ARGLWYDD, gan ddywedyd, Fel mai byw yr ARGLWYDD, ni ddigwydd i ti niwed am y peth hyn.

28:10 And Saul sware to her by the LORD, saying, As the LORD liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing.


11 Yna y dywedodd y wraig, Pwy a ddygaf fi i fyny atat ti? Ac efe a ddywedodd, Dwg i mi Samuel i fyny.

28:11 Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel.


12 Ar wraig a ganfu Samuel, ac a lefodd llef uchel: ar wraig a lefarodd wrth Saul, gan ddywedyd, Paham y twyllaist fi? canys ti yw Saul.

28:12 And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice: and the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? for thou art Saul.


13 Ar brenin a ddywedodd wrthi hi, Nac ofna: canys beth a welaist ti? Ar wraig a ddywedodd wrth Saul, Duwiau a welais yn dyrchafu or ddaear.

28:13 And the king said unto her, Be not afraid: for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth.


14 Yntau a ddywedodd wrthi. Pa ddull sydd arno ef? A hi a ddywedodd, Gŵr hen sydd yn dyfod i fyny, a hwnnw yn gwisgo manteil. A gwybu Saul mai Samuel oedd efe, ac efe a ostyngodd ei wyneb i lawr, ac a ymgrymodd.

28:14 And he said unto her, What form is he of? And she said, An old man cometh up; and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground, and bowed himself.


15 A Samuel a ddywedodd wrth Saul, Paham yr aflonyddaist arnaf, gan beri i mi ddyfod i fyny? A dywedodd Saul, Y mae yn gyfyng iawn arnaf fi: canys y mae y Philistiaid yn rhyfela yn fy erbyn i, a Duw a giliodd oddi wrthyf fi, ac nid yw yn fy ateb mwyach, na thrwy law proffwydi, na thrwy freuddwydion: am hynny y gelwais arnat ti, i hysbysu i mi beth a wnawn.

28:15 And Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me, to bring me up? And Saul answered, I am sore distressed; for the Philistines make war against me, and God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets, nor by dreams: therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do.


16 Yna y dywedodd Samuel, Paham gan hynny yr ydwyt ti yn ymofyn a mi, gan ir ARGLWYDD gilio oddi wrthyt, a bod yn elyn i ti?

28:16 Then said Samuel, Wherefore then dost thou ask of me, seeing the LORD is departed from thee, and is become thine enemy?


17 Yr ARGLWYDD yn ddiau a wnaeth iddo, megis y llefarodd trwy fy llaw i: canys yr ARGLWYDD a rwygodd y frenhiniaeth oth law di, ac ai rhoddes hi ith gymydog, i Dafydd:

28:17 And the LORD hath done to him, as he spake by me: for the LORD hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbour, even to David:


18 Oherwydd na wrandewaist ti ar lais yr ARGLWYDD, ac na chyflewnaist lidiowgrwydd ei ddicter ef yn erbyn Amalec; am hynny y gwnaeth yr ARGLWYDD y peth hyn i ti y dydd hwn.

28:18 Because thou obeyedst not the voice of the LORD, nor executedst his fierce wrath upon Amalek, therefore hath the LORD done this thing unto thee this day.


19 Yr ARGLWYDD hefyd a ddyry Israel gyda thi yn llaw y Philistiaid: ac yfory y byddi di ath feibion gyda mi: ar ARGLWYDD a ddyry wersylloedd Israel yn llaw y Philistiaid.

28:19 Moreover the LORD will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines: and to morrow shalt thou and thy sons be with me: the LORD also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines.


20 Yna Saul a frysiodd ac a syrthiodd oi hyd gyhyd ar y ddaear, ac a ofnodd yn ddirfawr, oherwydd geiriau Samuel: a nerth nid oedd ynddo; canys ni fwytasai fwyd yr holl ddiwrnod nar holl noson honno.

28:20 Then Saul fell straightway all along on the earth, and was sore afraid, because of the words of Samuel: and there was no strength in him; for he had eaten no bread all the day, nor all the night.


21 Ar wraig a ddaeth at Saul, ac a ganfu ei fod ef yn ddychrynedig iawn; it hi a ddywedodd wrtho ef, Wele, nwrandawodd dy lawforwyn ar dy lais di, u gosodais fy einioes mewn enbydrwydd, nc ufuddheais dy eiriau a leferaist wrthyf:

28:21 And the woman came unto Saul, and saw that he was sore troubled, and said unto him, Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words which thou spakest unto me.


22 Yn awr gan hynny gwrando dithau, utolwg, ar lais dy wasanaethferch, a gad i mi osod ger dy fron di damaid o fara; a bwyta, fel y byddo nerth ynot, pan clych ith ffordd.

28:22 Now therefore, I pray thee, hearken thou also unto the voice of thine handmaid, and let me set a morsel of bread before thee; and eat, that thou mayest have strength, when thou goest on thy way.


23 Ond efe a wrthododd, ac a ddywedodd, Ni fwytaf. Eto ei weision ar wraig hefyd ai cymellasant ef, ac efe a wrandawodd ar eu llais hwynt. Ac efe 11 gyfododd oddi ar y ddaear, ac a eisteddoild ar y gwely.

28:23 But he refused, and said, I will not eat. But his servants, together with the woman, compelled him; and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth, and sat upon the bed.


24 Ac yr oedd gan y wraig lo bras yn tŷ; a hi a frysiodd, ac ai lladdodd ef, ac i gymerth beilliaid, ac ai tyiinodd, ac oi pobodd yn gri:

28:24 And the woman had a fat calf in the house; and she hasted, and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof:


25 A hi ai dug gerbron Saul, a cherbron ei weision: a hwy a fwytasant. Yna hwy a gyfodasant, ac a aethant ymaith y noson honno.

28:25 And she brought it before Saul, and before his servants; and they did eat. Then they rose up, and went away that night.


PENNOD 29

++PENNOD 29&&&


1
YNA y Philistiaid a gynullasant eu holl fyddinoedd i Affec: ar Israeliaid oedd yn gwersyllu wrth ffynnon sydd yn Jesreel.

29:1 Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel.


2 A thywysogion y Philistiaid oedd yn tramwy yn gannoedd, ac yn filoedd: ond Dafydd ai wŷr oedd yn cerdded yn olaf gydag Achis.

29:2 And the lords of the Philistines passed on by hundreds, and by thousands: but David and his men passed on in the rereward with Achish.


3 Yna tywysogion y Philistiaid a ddywedasant, Beth a wna yr Hebreaid hyn yma? Ac Achis a ddywedodd wrth dywysogion y Philistiaid, Onid dyma Dafydd, gwas Saul brenin Israel, yr hwn a fu gyda mi y dyddiau hyn, neu y blynyddoedd hyn, ac ni chefais ddim bai ynddo ef, er y dydd y syrthiodd efe ataf hyd y dydd hwn?

29:3 Then said the princes of the Philistines, What do these Hebrews here? And Achish said unto the princes of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul the king of Israel, which hath been with me these days, or these years, and I have found no fault in him since he fell unto me unto this day?


4 A thywysogion y Philistiaid a lidiasunt wrtho; a thywysogion y Philistiaid a ddywedasant wrtho, Gwna ir gŵr hwn ddychwelyd iw le a osodaist iddo, ac na ddeled i waered gyda ni ir rhyfel; rhag ei led yn wrthwynebwr i ni yn y rhyfel: canys i pha beth y rhyngai hwn fodd iw fcistr? onid a phennau y gwŷr hyn?

29:4 And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return, that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us: for wherewith should he reconcile himself unto his master? should it not be with the heads of these men?


5 Onid hwn yw Dafydd, am yr hwn y canasant wrth ei gilydd yn y dawnsiau, gan ddywedyd, Saul a laddodd ei filoedd, a Dafydd ei fyrddiwn?

29:5 Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands?


6 Yna Achis a alwodd Dafydd, ac a ddywedodd wrtho. Fel mai byw yr ARGLWYDD, diau dy fod di yn uniawn, ac yn dda yn fy ngolwg i, pan elit allan a phan ddelit i mewn gyda mi yn y gwersyll: canys ni chefais ynot ddrygioni, or dydd y daethost ataf fi hyd y dydd hwn: eithr nid wyt ti wrth fodd y tywysogion.

29:6 Then Achish called David, and said unto him, Surely, as the LORD liveth, thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight: for I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day: nevertheless the lords favour thee not.


7 Dychwel yn awr, gan hynny, a dos mewn heddwch, ac na anfodlona dywysogion y Philistiaid.

29:7 Wherefore now return, and go in peace, that thou displease not the lords of the Philistines.


8 A dywedodd Dafydd wrth Achis, Ond beth a wneuthum i? a pheth a gefaist ti yn dy was, or dydd y deuthum oth flaen di hyd y dydd hwn, fel na ddelwn i ymladd yn erbyn gelynion fy arglwydd frenin?

29:8 And David said unto Achish, But what have I done? and what hast thou found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my lord the king?


9 Ac Achis a atebodd ac a ddywedodd wrth Dafydd, Gwn mai da wyt ti yn fy ngolwg i, megis angel Duw: ond tywysogion y Philistiaid a ddywedasant, Ni ddaw efe i fyny gyda ni ir rhyfel.

29:9 And Achish answered and said to David, I know that thou art good in my sight, as an angel of God: notwithstanding the princes of the Philistines have said, He shall not go up with us to the battle.


10 Am hynny yn awr cyfod yn fore, a gweision dy feistr y rhai a ddaethant gyda thi: a phan gyfodoch yn fore, a phan oleuo i chwi ewch ymaith.

29:10 Wherefore now rise up early in the morning with thy master's servants that are come with thee: and as soon as ye be up early in the morning, and have light, depart.


11 Felly Dafydd a gyfododd, efe ai .wyr, i fyned ymaith y bore, i ddychwelyd i dir y Philistiaid. Ar Philistiaid a . aethant i fyny i Jesreel.

29:11 So David and his men rose up early to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel.


PENNOD 30

++PENNOD 29&&&


1
A PHAN ddaeth Dafydd ai wŷr i Siclag y trydydd dydd, yr Amaleciaid a ruthrasent ar du y deau, ac ar Siclag, ac a drawsent Siclag, ac ai llosgasent hi thn.

29:1 Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel.


2 Caethgludasent hefyd y gwragedd oedd ynddi: o fychan hyd fawr ni laddasent hwy neb, eithr dygasenf hwy .ymaith, ac aethent iw ffordd.

29:2 And the lords of the Philistines passed on by hundreds, and by thousands: but David and his men passed on in the rereward with Achish.


3 Felly y daeth Dafydd ai wŷr ir ddinas; ac wele hi wedi ei llosgi thn: eu gwragedd hwynt hefyd, au meibion, au merched, a gaethgludasid.

29:3 Then said the princes of the Philistines, What do these Hebrews here? And Achish said unto the princes of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul the king of Israel, which hath been with me these days, or these years, and I have found no fault in him since he fell unto me unto this day?


4 Yna dyrchafodd Dafydd ar bobl oedd gydag ef eu llef, ac a wylasant, hyd Had oedd nerth ynddynt i wylo.

29:4 And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return, that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us: for wherewith should he reconcile himself unto his master? should it not be with the heads of these men?


5 Dwy wraig Dafydd hefyd a gaeth? gludasid, Ahinoam y Jesreeles, ac Abigail, gwraig Nabal y Carmeliad.

29:5 Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands?


6 A bu gyfyng iawn ar Dafydd; canys y bobl a feddyliasant ei labyddio ef; oherwydd chwerwasai enaid yr holl bobl, Bob un am ei feibion, ac am ei ferched: ond Dafydd a ymgysurodd yn yr ARGLWYDD ei DDUW.

29:6 Then Achish called David, and said unto him, Surely, as the LORD liveth, thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight: for I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day: nevertheless the lords favour thee not.


7 A Dafydd a ddywedodd wrth Abiathar yr offeiriad) mab Ahimelech, Dwg i mi, atolwg, yr effod, Ac Abiathar a ddug yr effod at Dafydd.

29:7 Wherefore now return, and go in peace, that thou displease not the lords of the Philistines.


8 A Dafydd a ymofynnodd r ARGLWYDD, gan ddywedyd, A erlidiaf fi sa l y dorf hon? a oddiweddaf fi hi? Ac efe a ddywedodd wrtho, Eriid: canys gan oddiweddyd y goddiweddi, a chan waredu y gwaredi.

29:8 And David said unto Achish, But what have I done? and what hast thou found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my lord the king?


9 Felly Dafydd a aeth, efe ar chwe channwr oedd gydag ef, a hwy a ddaethant hyd afon Besor, lle yr arhosodd y rhai a adawyd yn l.

29:9 And Achish answered and said to David, I know that thou art good in my sight, as an angel of God: notwithstanding the princes of the Philistines have said, He shall not go up with us to the battle.


10 A Dafydd a erlidiodd, efe a phedwar cant o wŷr; canys dau cannwr a arosasant yn l, y rhai a flinasent fel iia allent fyned dros afon Besor.

29:10 Wherefore now rise up early in the morning with thy master's servants that are come with thee: and as soon as ye be up early in the morning, and have light, depart.


11 A hwy a gawsant Eifftddyn yn y maes, ac ai dygasant ef at Dafydd; ac a roddasant iddo fara, ac efe a fwytaodd; a hwy ai diodasant ef a dwfr.

29:11 So David and his men rose up early to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel.


++PENNOD 30&&&


30:1 And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire;

30:2 And had taken the women captives, that were therein: they slew not any, either great or small, but carried them away, and went on their way.


30:3 So David and his men came to the city, and, behold, it was burned with fire; and their wives, and their sons, and their daughters, were taken captives.30:4 Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep.


30:5 And David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.


30:6 And David was greatly distressed; for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters: but David encouraged himself in the LORD his God.


30:7 And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David.


!

30:8 And David inquired at the LORD, saying, Shall I pursue after this troop? shall I overtake them? And he answered him, Pursue: for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all.


30:9 So David went, he and the six hundred men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed.


30:10 But David pursued, he and four hundred men: for two hundred abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Besor.


30:11 And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat; and they made him drink water;


12 A hwy a roddasant iddo ddarn o ffigys, a dau swp o resin: ac efe a fwytaodd, ai ysbryd a ddychwelodd ato: canys ni fwytasai fara, ac nid yfasai ddwfr dridiau a thair nos.

30:12 And they gave him a piece of a cake of figs, and two clusters of raisins: and when he had eaten, his spirit came again to him: for he had eaten no bread, nor drunk any water, three days and three nights.


13 A Dafydd a ddywedodd wrtho, Gwas i bwy wyt ti? ac o ba le y daethost ti? Ac efe a ddywedodd, Llanc or Ainr ydwyf fi, gwas i ŵr o Amalec; am meistr am gadawodd, oblegid i mi glefychu er ys tridiau bellach.

30:13 And David said unto him, To whom belongest thou? and whence art thou? And he said, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite; and my master left me, because three days ago I fell sick.


14 Nyni a ruthrasom ar du deau y Cerethiaid, ar hyn sydd eiddo Jwda, a thu deau Caleb: Siclag hefyd a losgasom ni thn.

30:14 We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the coast which belongeth to Judah, and upon the south of Caleb; and we burned Ziklag with fire.


15 A Dafydd a ddywedodd wrtho, A fedri di fyned a mi i waered at y dorf hon? Yntau a ddywedodd, Twng wrthyf fi i DDUW, na leddi fi, ac na roddi fi yn llaw fy meistr, a mi a af a thi i waered at y dorf hon.

30:15 And David said to him, Canst thou bring me down to this company? And he said, Swear unto me by God, that thou wilt neither kill me, nor deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down to this company.


16 Ac efe ai dug ef i waered: ac wele hwynt wedi ymwasgaru ar hyd wyneb yr holl dir, yn bwyta, ac yn yfed, ac yn dawnsio; oherwydd yr holl ysbail fawr a ddygasent hwy o wlad y Philistiaid, ac o wlad Jwda.

30:16 And when he had brought him down, behold, they were spread abroad upon all the earth, eating and drinking, and dancing, because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines, and out of the land of Judah.

 


17 A Dafydd au trawodd hwynt or cyfnos hyd brynhawn drannoeth: ac ni ddihangodd un ohonynt, oddieithr pedwar cant o wŷr ieuanc, y rhai a farchogasant ar gamelod, ac a ffoesant.

30:17 And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day: and there escaped not a man of them, save four hundred young men, which rode upon camels, and fled.


18 A Dafydd a achubodd yr hyn oll a ddygasai yr Amaleciaid: Dafydd hefyd a waredodd ei ddwy wraig.

30:18 And David recovered all that the Amalekites had carried away: and David rescued his two wives.


19 Ac nid oedd yn eisiau iddynt, na bychan na mawr, na mab na merch, nar anrhaith, na dim ag a ddygasent hwy i ganddynt: hyn oll a ddug Dafydd adref. !

30:19 And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil, nor any thing that they had taken to them: David recovered all.


20 Dug Dafydd hefyd yr holl ddefaid, ar gwartheg; y rhai a yrasant o flaen yr anifeiliaid eraill, ac a ddywedasant, Dyma anrhaith Dafydd.

30:20 And David took all the flocks and the herds, which they drave before those other cattle, and said, This is David's spoil.


21 A Dafydd a ddaeth at y ddau cannwr a flinasent, fel na allent ganlyn Dafydd, ac a barasid iddynt aros wrth afon Besor: a hwy a aethant i gyfarfod Dafydd, ac i gyfarfod ar bobl oedd gydag ef. A phan nesaodd Dafydd at y bobl, efe a gyfarchodd well iddynt.

30:21 And David came to the two hundred men, which were so faint that they could not follow David, whom they had made also to abide at the brook Besor: and they went forth to meet David, and to meet the people that were with him: and when David came near to the people, he saluted them.


22 Yna yr atebodd pob gŵr drygionus, ac eiddo y fall, or gwŷr a aethai gyda Dafydd, ac a ddywedasant, Oherwydd nad aethant hwy gyda ni, ni roddwn ni iddynt hwy ddim or anrhaith a achubasom ni; eithr i bob un ei wraig, ai feibion: dygant hwynt ymaith, ac ymadawant.

30:22 Then answered all the wicked men and men of Belial, of those that went with David, and said, Because they went not with us, we will not give them ought of the spoil that we have recovered, save to every man his wife and his children, that they may lead them away, and depart.


23 Yna y dywedodd Dafydd, Ni wnewch chwi felly, fy mrodyr, am yr hyn a roddodd yr ARGLWYDD i ni, yr hwn an cadwodd ni, ac a roddodd y dorf a ddaethai in herbyn, yn ein llaw ni.

30:23 Then said David, Ye shall not do so, my brethren, with that which the LORD hath given us, who hath preserved us, and delivered the company that came against us into our hand.


24 Canys pwy a wrendy arnoch chwi yn y peth hyn? canys un fath fydd rhan yr hwn a elo i waered i ryfel, a rhan yr hwn a arhoso gydar dodrefn: hwy a gydrannant.

30:24 For who will hearken unto you in this matter? but as his part is that goeth down to the battle, so shall his part be that tarrieth by the stuff: they shall part alike.


25 Ac or dydd hwnnw allan, efe a .nJodd hyn yn gyfraith ac yn farned:ieth yn Israel, hyd y dydd hwn.

30:25 And it was so from that day forward, that he made it a statute and an ordinance for Israel unto this day.


26 A phan ddaeth Dafydd i Siclag, lc a anfonodd or anrhaith i henuriaid wda, sef iw gyfeillion, gan ddywedyd, Wele i chwi anrheg, o anrhaith gelynion yr ARGLWYDD;

30:26 And when David came to Ziklag, he sent of the spoil unto the elders of Judah, even to his friends, saying, Behold a present for you of the spoil of the enemies of the LORD;


27 Sef ir rhai oedd yn Bethel, ac ir rhai oedd yn Ramoth tuar deau, ac ir rhai oedd yn Jattir,

30:27 To them which were in Bethel, and to them which were in south Ramoth, and to them which were in Jattir,

28 Ac ir rhai oedd yn Aroer, ac ir rhai oedd yn Siffmoth, ac ir rhai oedd yn listemoa,

30:28 And to them which were in Aroer, and to them which were in Siphmoth, and to them which were in Eshtemoa,


29 Ac ir rhai oedd yn Rachal, ac ir rhai oedd yn ninasoedd y Jerahmeeliaid, .ic ir rhai oedd yn ninasoedd y Ceneaid,

30:29 And to them which were in Rachal, and to them which were in the cities of the Jerahmeelites, and to them which were in the cities of the Kenites,


30 Ac ir rhai oedd yn Horma, ac ir rhai oedd yn Chorasan, ac ir rhai oedd yn Athac,

30:30 And to them which were in Hormah, and to them which were in Chorashan, and to them which were in Athach,


31 Ac ir rhai oedd yn Hebron, ac ir holl leoedd y buasai Dafydd ai wŷr yn cyniwair ynddynt.;.

30:31 And to them which were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt.


PENNOD 31

++PENNOD 31&&&


1
AR Philistiaid oedd yn ymladd yn erbyn Israel: a gwŷr Israel a ffoesant rhag y Philistiaid, ac a syrthiasant yn archolledig ym mynydd Gilboa.

31:1 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.


2 Ar Philistiaid a erlidiasant ar l Saul ai feibion; ar Philistiaid a laddasant Jonathan, ac Abinadab, a Malci-sua, meibion Saul.

31:2 And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Melchishua, Saul's sons.


3 A thrymhaodd y rhyfel yn erbyn Saul, ar gwŷr Bwu ai cawsant ef; ac efe a archollwyd yn dost gan y saethyddion,

31:3 And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.


4 Yna y dywedodd Saul wrth yr hwn a osdd yn dwyn ei arfau ef, Tyn dy gleddyf:, a thrywana fi ag ef; rhag ir rhai dienwaededig yma ddytbd am trywanu i, am gwaradwyddo. Ond ni fynnai ei yswain ef; canys efe a ddychrynasai yn ddirfawr: am hynny Saul a gymerodd gleddyf, ac a syrthiodd arno.

31:4 Then said Saul unto his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and thrust me through, and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword, and fell upon it.


5 A phan welodd ei yswain farw o Saul, yntau hefyd a syrthiodd ar ei gleddyf, ac a fu farw gydag ef.

31:5 And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword, and died with him.


6 Felly y bu farw Saul, ai dri mab, ai yswain, ai holl wŷr, y dydd hwnnw ynghyd.

31:6 So Saul died, and his three sons, and his armourbearer, and all his men, that same day together.


7 A phan welodd gwŷr Israel, y rhai oedd or tu hwnt ir dyffryn, ar rhai oedd or tu hwnt ir Iorddonen, ffoi gwŷr Israel, a marw Saul ai feibion, hwy a adawsant y dinasoedd, ac a ffoesant; ar Philistiaid a ddaethant ac a drigasant ynddynt.

31:7 And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities, and fled; and the Philistines came and dwelt in them.


8 Ar bore, pan ddaeth y Philistiaid i ddiosg y lladdedigion, hwy a gawsant Saul ai dri mab yn gorwedd ym mynydd Gilboa.

31:8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his three sons fallen in mount Gilboa.


9 A hwy a dorasant ei ben ef, ac a ddiosgasant ei arfau ef, ac a anfonasant i wlad y Philistiaid o bob parth, i fynegi yn nhŷ eu delwau hwynt, ac ymysg y bobl.,

31:9 And they cut off his head, and stripped off his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to publish it in the house of their idols, and among the people.


10 A gosodasant ei arfau ef yn nhŷ Astaroth; ai gorff ef a hoeliasant hwy ar fur Bethsan.

31:10 And they put his armour in the house of Ashtaroth: and they fastened his body to the wall of Bethshan.


11 A phan glybu trigolion Jabes Gilead yr hyn a wnaethai y Philistiaid i Saul;

31:11 And when the inhabitants of Jabeshgilead heard of that which the Philistines had done to Saul;


12 Yr holl wŷr nerthol a gyfodasant, a gerddasant ar hyd y nos, ac a ddygasant ymaith gorff Saul, a chyrff ei feibion ef, oddi ar fur Bethsan, ac a ddaethant i Jabes, ac au llosgasant hwynt yno.

31:12 All the valiant men arose, and went all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan, and came to Jabesh, and burnt them there.


13 A hwy. a gymerasant eu hesgyrn hwynt, ac au claddasant dan bren yn Jabes, ac ymprydiasant saith niwrnod.

31:13 And they took their bones, and buried them under a tree at Jabesh, and fasted seven days.

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-17

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

free invisible hit counter
Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats