Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2351ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_samuel_2_10_2351ke


0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(67) Llyfr Cyntaf ESDRAS

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(67) The First Book of ESDRAS

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

xxxxxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 


xyzsamuel 2
PENNOD 1

++PENNOD 1&&&
Samuel :: II Samuel


1:1 Ac ar l marwolaeth Saul, pan ddychwelasai Dafydd o ladd yr Amaleciaid, wedi aros o Dafydd ddeuddydd yn Siclag;

1:1 Now it came to pass after the death of Saul, when David was returned from the slaughter of the Amalekites, and David had abode two days in Ziklag;


1:2 Yna y trydydd dydd, wele ŵr yn dyfod or gwersyll oddi wrth Saul, ai ddillad wedi eu rhwygo, a phridd ar ei ben: a phan ddaeth efe at Dafydd, efe a syrthiodd i lawr, ac a ymgrymodd.

1:2 It came even to pass on the third day, that, behold, a man came out of the camp from Saul with his clothes rent, and earth upon his head: and so it was, when he came to David, that he fell to the earth, and did obeisance.


1:3 A Dafydd a ddywedodd wrtho ef, O ba le y daethost ti? Yntau a ddywedodd wrtho, O wersyll Israel y dihengais i.

1:3 And David said unto him, From whence comest thou? And he said unto him, Out of the camp of Israel am I escaped.


1:4 A dywedodd Dafydd wrtho ef, Pa fodd y bu? mynega, atolwg, i mi.
Yntau a ddywedodd, Y bobl a ffodd or rhyfel, a llawer hefyd or bobl a syrthiodd, ac a fuant feirw; a Saul a Jonathan ei fab a fuant feirw.

1:4 And David said unto him, How went the matter? I pray thee, tell me. And he answered, That the people are fled from the battle, and many of the people also are fallen and dead; and Saul and Jonathan his son are dead also.


1:5 A Dafydd a ddywedodd wrth y llanc oedd yn mynegi iddo. Pa fodd y gwyddost ti farw Saul a Jonathan ei fab?

1:5 And David said unto the young man that told him, How knowest thou that Saul and Jonathan his son be dead?


1:6 Ar llanc, yr hwn oedd yn mynegi iddo, a ddywedodd, Digwyddodd i mi ddyfod i fynydd Gilboa; ac wele, Saul oedd yn pwyso ar ei waywffon: wele hefyd y cerbydau ar marchogion yn erlid ar ei l ef.

1:6 And the young man that told him said, As I happened by chance upon mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear; and, lo, the chariots and horsemen followed hard after him.


1:7 Ac efe a edrychodd oi l, ac am canfu i, ac a alwodd arnaf fi. Minnau a ddywedais, Wele fi.

1:7 And when he looked behind him, he saw me, and called unto me. And I answered, Here am I.


1:8 Dywedodd yntau wrthyf, Pwy wyt ti?
Minnau a ddywedais wrtho, Amaleciad ydwyf fi.

1:8 And he said unto me, Who art thou? And I answered him, I am an Amalekite.


1:9 Ac efe a ddywedodd wrthyf fi, Saf, atolwg, arnaf, a lladd fi: canys cyfyngder a ddaeth arnaf, oherwydd bod fy holl einioes ynof fi eto.

1:9 He said unto me again, Stand, I pray thee, upon me, and slay me: for anguish is come upon me, because my life is yet whole in me.


1:10 Felly mi a sefais arno ef, ac ai lleddais ef, canys mi a wyddwn na byddai efe byw ar l ei gwympo: a chymerais y goron oedd ar ei ben ef, ar freichled oedd am ei fraich ef, ac au dygais hwynt yma at fy arglwydd.

1:10 So I stood upon him, and slew him, because I was sure that he could not live after that he was fallen: and I took the crown that was upon his head, and the bracelet that was on his arm, and have brought them hither unto my lord.


1:11 Yna Dafydd a ymaflodd yn ei ddillad, ac au rhwygodd hwynt; ar holl wŷr hefyd y rhai oedd gydag ef.

1:11 Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him:


1:12 Galarasant hefyd, ac wylasant, ac ymprydiasant hyd yr hwyr, am Saul ac am Jonathan ei fab, ac am bobl yr ARGLWYDD, ac am dŷ Israel; oherwydd iddynt syrthio trwy y cleddyf.

1:12 And they mourned, and wept, and fasted until even, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of the LORD, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword.


1:13 A Dafydd a ddywedodd wrth y llanc oedd yn mynegi hyn iddo, O ba le yr hanwyt ti? Yntau a ddywedodd, Mab i ŵr dieithr o Amaleciad ydwyf fi.

1:13 And David said unto the young man that told him, Whence art thou? And he answered, I am the son of a stranger, an Amalekite.


1:14 A dywedodd Dafydd wrtho, Pa fodd nad ofnaist ti estyn dy law i ddifetha eneiniog yr ARGLWYDD?

1:14 And David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the LORD'S anointed?


1:15 A Dafydd a alwodd ar un or gweision, ac a ddywedodd, Nesa, rhuthra iddo ef. Ac efe ai trawodd ef, fel y bu efe farw.

1:15 And David called one of the young men, and said, Go near, and fall upon him. And he smote him that he died.


1:16 A dywedodd Dafydd wrtho ef, Bydded dy waed di ar dy ben dy hun: canys dy enau dy hun a dystiolaethodd yn dy erbyn, gan ddywedyd, Myfi a leddais eneiniog yr ARGLWYDD.

1:16 And David said unto him, Thy blood be upon thy head; for thy mouth hath testified against thee, saying, I have slain the LORD'S anointed.


1:17 A Dafydd a alarnadodd yr alarnad hon am Saul ac am Jonathan ei fab:

1:17 And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son:


1:18 (Dywedodd hefyd am ddysgu meibion Jwda i saethu bwa: wele, y mae yn ysgrifenedig yn llyfr Jaser.)

1:18 (Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow: behold, it is written in the book of Jasher.)


1:19 O ardderchowgrwydd Israel, efe a archollwyd ar dy uchelfaoedd di: pa fodd y cwympodd y cedyrn!

1:19 The beauty of Israel is slain upon thy high places: how are the mighty fallen!


1:20 Nac adroddwch hyn yn Gath; na fynegwch yn heolydd Ascalon: rhag llawenychu merched y Philistiaid, rhag gorfoleddu o ferched y rhai dienwaededig.

1:20 Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph.


1:21 O fynyddoedd Gilboa, na ddisgynned arnoch chwi wlith na glaw, na meysydd o offrymau! canys yno y bwriwyd ymaith darian y cedyrn yn ddirmygus, tarian Saul, fel pe buasai heb ei eneinio ag olew.

1:21 Ye mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be rain, upon you, nor fields of offerings: for there the shield of the mighty is vilely cast away, the shield of Saul, as though he had not been anointed with oil.


1:22 Oddi wrth waed y lladdedigion, oddi wrth fraster y cedyrn, ni throdd bŵa Jonathan yn l, a chleddyf Saul ni ddychwelodd yn wag.

1:22 From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back, and the sword of Saul returned not empty.


1:23 Saul a Jonathan oedd gariadus ac annwyl yn eu bywyd, ac yn eu marwolaeth ni wahanwyd hwynt: cynt oeddynt nar eryrod, a chryfach oeddynt nar llewod.

1:23 Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided: they were swifter than eagles, they were stronger than lions.


1:24 Merched Israel, wylwch am Saul, yr hwn oedd yn eich dilladu chwi ag ysgariad, gyda hyfrydwch, yr hwn oedd yn gwisgo addurnwisg aur ar eich dillad chwi.

1:24 Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet, with other delights, who put on ornaments of gold upon your apparel.


1:25 Pa fodd y cwympodd y cedyrn yng nghanol y rhyfel!
Jonathan, ti a laddwyd ar dy uchelfaoedd.

1:25 How are the mighty fallen in the midst of the battle! O Jonathan, thou wast slain in thine high places.


1:26 Gofid sydd arnaf amdanat ti, fy mrawd Jonathan: cu iawn fuost gennyf fi: rhyfeddol oedd dy gariad tuag ataf fi, tu hwnt i gariad gwragedd.

1:26 I am distressed for thee, my brother Jonathan: very pleasant hast thou been unto me: thy love to me was wonderful, passing the love of women.


1:27 Pa fodd y syrthiodd y cedyrn, ac y difethwyd arfau rhyfel!

1:27 How are the mighty fallen, and the weapons of war perished!


PENNOD 2

++PENNOD 2&&&


2:1
Ac ar l hyn yr ymofynnodd Dafyddr ARGLWYDD, gan ddywedyd, A af fi i fyny ir un o ddinasoedd Jwda? Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrtho ef, Dos i fyny. A dywedodd Dafydd, I ba le yr af i fyny? Dywedodd yntau, I Hebron.

2:1 And it came to pass after this, that David inquired of the LORD, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah? And the LORD said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And he said, Unto Hebron.


2:2 A Dafydd a aeth i fyny yno, ai ddwy wraig hefyd, Ahinoam y Jesreeles, ac Abigail gwraig Nabal y Carmeliad.

2:2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal's wife the Carmelite.


2:3 A Dafydd a ddug i fyny ei wŷr y rhai oedd gydag ef, pob un ai deulu: a hwy a arosasant yn ninasoedd Hebron.

2:3 And his men that were with him did David bring up, every man with his household: and they dwelt in the cities of Hebron.


2:4 A gwŷr Jwda a ddaethant, ac a eneiniasant Dafydd yno yn frenin ar dŷ Jwda. A mynegasant i Dafydd, gan ddywedyd, mai gwŷr Jabes Gilead a gladdasent Saul.

2:4 And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, That the men of Jabeshgilead were they that buried Saul.


2:5 A Dafydd a anfonodd genhadau at wŷr Jabes Gilead, ac a ddywedodd wrthynt, Bendigedig ydych chwi gan yr ARGLWYDD, y rhai a wnaethoch y drugaredd hon ch arglwydd Saul, ac ai claddasoch ef.

2:5 And David sent messengers unto the men of Jabeshgilead, and said unto them, Blessed be ye of the LORD, that ye have showed this kindness unto your lord, even unto Saul, and have buried him.


2:6 Ac yn awr yr ARGLWYDD a wnelo fi chwi drugaredd a gwirionedd: minnau hefyd a dalaf i chwi am y daioni hwn, oblegid i chwi wneuthur y peth hyn.

2:6 And now the LORD show kindness and truth unto you: and I also will requite you this kindness, because ye have done this thing.


2:7 Yn awr gan hynny ymnerthed eich dwylo, a byddwch feibion grymus: canys marw a fu eich arglwydd Saul, a thŷ Jwda am heneiniasant innau yn frenin arnynt.

2:7 Therefore now let your hands be strengthened, and be ye valiant: for your master Saul is dead, and also the house of Judah have anointed me king over them.


2:8 Ond Abner mab Ner, tywysog y filwriaeth oedd gan Saul, a gymerth Isboseth mab Saul, ac ai dug ef drosodd i Mahanaim;

2:8 But Abner the son of Ner, captain of Saul's host, took Ishbosheth the son of Saul, and brought him over to Mahanaim;


2:9 Ac efe ai gosododd ef yn frenin ar Gilead, ac ar yr Assuriaid, ac ar Jesreel, ac ar Effraim, ac ar Benjamin, ac ar holl Israel.

2:9 And made him king over Gilead, and over the Ashurites, and over Jezreel, and over Ephraim, and over Benjamin, and over all Israel.


2:10 Mab deugeinmlwydd oedd Isboseth mab Saul, pan ddechreuodd deyrnasu ar Israel, a dwy flynedd y teyrnasodd efe. Tŷ Jwda yn unig oedd gyda Dafydd.

2:10 Ishbosheth Saul's son was forty years old when he began to reign over Israel, and reigned two years. But the house of Judah followed David.


2:11 A rhifedi y dyddiau y bu Dafydd yn frenin yn Hebron ar dŷ Jwda, oedd saith mlynedd a chwe mis.

2:11 And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was seven years and six months.


2:12 Ac Abner mab Ner, a gweision Isboseth mab Saul, a aethant allan o Mahanaim i Gibeon.

2:12 And Abner the son of Ner, and the servants of Ishbosheth the son of Saul, went out from Mahanaim to Gibeon.


2:13 Joab hefyd mab Serfia, a gweision Dafydd, a aethant allan, ac a gyfarfuant ynghyd wrth lyn Gibeon: a hwy a eisteddasant wrth y llyn, rhai or naill du, ar lleill wrth y hyn or tu arall.

2:13 And Joab the son of Zeruiah, and the servants of David, went out, and met together by the pool of Gibeon: and they sat down, the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool.


2:14 Ac Abner a ddywedodd wrth Joab, Cyfoded yn awr y llanciau, a chwaraeant ger ein bronnau ni. A dywedodd Joab, Cyfodant.

2:14 And Abner said to Joab, Let the young men now arise, and play before us. And Joab said, Let them arise.


2:15 Yna y cyfodasant, ac yr aethant drosodd dan rif, deuddeg o Benjamin, sef oddi wrth Isboseth mab Saul, a deuddeg o weision Dafydd.

2:15 Then there arose and went over by number twelve of Benjamin, which pertained to Ishbosheth the son of Saul, and twelve of the servants of David.


2:16 A phob un a ymaflodd ym mhen ei gilydd, ac a yrrodd ei gleddyf yn ystlys ei gyfaill; felly y cydsyrthiasant hwy. Am hynny y galwyd y lle hwnnw Helcath Hassurim, yn Gibeon.

2:16 And they caught every one his fellow by the head, and thrust his sword in his fellow's side; so they fell down together: wherefore that place was called Helkathhazzurim, which is in Gibeon.


2:17 A bu ryfel caled iawn y dwthwn hwnnw; a thrawyd Abner, a gwŷr Israel, o flaen gweision Dafydd.

2:17 And there was a very sore battle that day; and Abner was beaten, and the men of Israel, before the servants of David.


2:18 A thri mab Serfia oedd yno, Joab, ac Abisai, ac Asahel: ac Asahel oedd mor fuan ar ei draed ag un or iyrchod sydd yn y maes.:

2:18 And there were three sons of Zeruiah there, Joab, and Abishai, and Asahel: and Asahel was as light of foot as a wild roe.


2:19 Ac Asahel a ddilynodd ar l Abner, ac wrth fyned ni throdd ar y tu deau nac ar y tu aswy, oddi ar l Abner.:

2:19 And Asahel pursued after Abner; and in going he turned not to the right hand nor to the left from following Abner.


2:20 Yna Abner a edrychodd oi l, ac a ddywedodd, Ai tydi yw Asahel? A dywedodd yntau, Ie, myfi.

2:20 Then Abner looked behind him, and said, Art thou Asahel? And he answered, I am.


2:21 A dywedodd Abner wrtho ef, Tro ar dy law ddeau, neu ar dy law aswy, a dal i ti un or llanciau, a chymer i ti ei arfau ef. Ond ni fynnai Asahel droi oddi ar ei l ef.

2:21 And Abner said to him, Turn thee aside to thy right hand or to thy left, and lay thee hold on one of the young men, and take thee his armour. But Asahel would not turn aside from following of him.


2:22 Ac Abner a ddywedodd eilwaith wrth Asahel, Cilia oddi ar fy l i: paham y trawaf di i lawr? canys pa fodd y codwn fy ngolwg ar Joab dy frawd di wedi hynny?

2:22 And Abner said again to Asahel, Turn thee aside from following me: wherefore should I smite thee to the ground? how then should I hold up my face to Joab thy brother?


2:23 Ond efe a wrthododd ymado. Am hynny Abner ai trawodd ef bn y waywffon dan y bumed ais, ar waywffon a aeth allan or tu cefn iddo; ac efe a syrthiodd yno, ac a fu farw yn ei le: a phawb ar oedd yn dyfod ir lle y syrthiasai Asahel ynddo, ac y buasai farw, a safasant.

2:23 Howbeit he refused to turn aside: wherefore Abner with the hinder end of the spear smote him under the fifth rib, that the spear came out behind him; and he fell down there, and died in the same place: and it came to pass, that as many as came to the place where Asahel fell down and died stood still.


2:24 Joab hefyd ac Abisai a erlidiasant ar l Abner: pan fachludodd yr haul, yna y daethant hyd fryn Amma, yr hwn sydd gyferbyn Gia, tuag anialwch Gibeon.

2:24 Joab also and Abishai pursued after Abner: and the sun went down when they were come to the hill of Ammah, that lieth before Giah by the way of the wilderness of Gibeon.


2:25 A meibion Benjamin a ymgasglasant ar l Abner, ac a aethant yn un fintai, ac a safasant ar ben bryn.

2:25 And the children of Benjamin gathered themselves together after Abner, and became one troop, and stood on the top of an hill.


2:26 Yna Abner a alwodd ar Joab, ac a ddywedodd, Ai byth y difa y cleddyf? oni wyddost ti y bydd chwerwder yn y diwedd? hyd ba bryd gan hynny y byddi heb ddywedyd wrth y bobl am ddychwelyd oddi ar l eu brodyr?

2:26 Then Abner called to Joab, and said, Shall the sword devour for ever? knowest thou not that it will be bitterness in the latter end? how long shall it be then, ere thou bid the people return from following their brethren?


2:27 A dywedodd Joab, Fel mai byw Duw, oni buasai yr hyn a ddywedaist, diau yna y bore yr aethai y bobl i fyny, bob un oddi ar l ei frawd.

2:27 And Joab said, As God liveth, unless thou hadst spoken, surely then in the morning the people had gone up every one from following his brother.


2:28 Felly Joab a utganodd mewn utgorn; ar holl bobl a safasant, ac nid erlidiasant mwyach ar l Israel, ac ni chwanegasant ymladd mwyach.

2:28 So Joab blew a trumpet, and all the people stood still, and pursued after Israel no more, neither fought they any more.


2:29 Ac Abner ai wŷr a aethant trwyr gwastadedd ar hyd y nos honno, ac a aethant dros yr Iorddonen, ac a aethant trwy holl Bithron, a daethant i Mahanaim.

2:29 And Abner and his men walked all that night through the plain, and passed over Jordan, and went through all Bithron, and they came to Mahanaim.


2:30 A Joab a ddychwelodd oddi ar l Abner: ac wedi iddo gasglur holl bobl ynghyd, yr oedd yn eisiau o weision Dafydd bedwar gŵr ar bymtheg, ac Asahel.

2:30 And Joab returned from following Abner: and when he had gathered all the people together, there lacked of David's servants nineteen men and Asahel.


2:31 A gweision Dafydd a drawsent o Benjamin, ac o wŷr Abner, dri chant a thrigain gŵr, fel y buant feirw.

2:31 But the servants of David had smitten of Benjamin, and of Abner's men, so that three hundred and threescore men died.


2:32 A hwy a gymerasant Asahel, ac ai claddasant ef ym meddrod ei dad, yr hwn oedd ym Methlehem. A Joab ai wŷr a gerddasant ar hyd y nos, ac yn Hebron y goleuodd arnynt.

2:32 And they took up Asahel, and buried him in the sepulchre of his father, which was in Bethlehem. And Joab and his men went all night, and they came to Hebron at break of day.


PENNOD 3

++PENNOD 3&&&


3:1
A bu ryfel hir rhwng tŷ Saul a thŷ Dafydd: a Dafydd oedd yn myned. gryfach gryfach, ond tŷ Saul oedd yn myned wannach wannach.

3:1 Now there was long war between the house of Saul and the house of David: but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker.


3:2 A meibion a anwyd i Dafydd yn Hebron: ai gyntaf-anedig ef oedd Amnon, o Ahinoam y Jesreeles;

3:2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess;


3:3 Ai ail fab oedd Chileab, o Abigail gwraig Nabal y Carmeliad; ar trydydd, Absalom, mab Maacha ferch Talmai brenin Gesur;

3:3 And his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur;


3:4 Ar pedwerydd, Adoneia, mab Haggith; ar pumed, Seffatia, mab Abital:

3:4 And the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the son of Abital;


3:5 Ar chweched, Ithream, o Egla gwraig Dafydd. Y rhai hyn a anwyd i Dafydd yn Hebron.,

3:5 And the sixth, Ithream, by Eglah David's wife. These were born to David in Hebron.


3:6 A thra yr ydoedd rhyfel rhwng tŷ Saul a thŷ Dafydd, yr oedd Abner yn ymegno dros dŷ Saul. ..

3:6 And it came to pass, while there was war between the house of Saul and the house of David, that Abner made himself strong for the house of Saul.


3:7 Ond i Saul y buasai ordderchwraig ai henw Rispa, merch Aia: ac Isboseth a ddywedodd wrth Abner, Paham yr aethost i mewn at ordderchwraig fy nhad?

3:7 And Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah: and Ishbosheth said to Abner, Wherefore hast thou gone in unto my father's concubine?


3:8 Yna y digiodd Abner yn ddirfawr oherwydd geiriau Isboseth, ac a ddywedodd, Ai pen cl ydwyf fi, yr hwn ydwyf heddiw yn erbyn Jwda yn gwneuthur trugaredd thŷ Saul dy dad di, i frodyr, ac i gyfeillion, a heb dy roddi di yn llaw Dafydd, pan osodaist im herbyn fai am y wraig hon heddiw?

3:8 Then was Abner very wroth for the words of Ishbosheth, and said, Am I a dog's head, which against Judah do show kindness this day unto the house of Saul thy father, to his brethren, and to his friends, and have not delivered thee into the hand of David, that thou chargest me to day with a fault concerning this woman?


3:9 Fel hyn y gwnelo Duw i Abner, ac fel hyn y chwanego iddo, onid megis y tyngodd yr ARGLWYDD wrth Dafydd, felly y gwnaf iddo ef,

3:9 So do God to Abner, and more also, except, as the LORD hath sworn to David, even so I do to him;


3:10 Gan droi y frenhiniaeth oddi wrth dŷ Saul, a dyrchafu gorseddfainc Dafydd ar Israel, ac ar Jwda, o Dan hyd Beer-seba.

3:10 To translate the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba.


3:11 Ac ni feiddiodd efe mwyach ateb gair i Abner, rhag ei ofn ef.

3:11 And he could not answer Abner a word again, because he feared him.


3:12 Ac Abner a anfonodd genhadau at Dafydd drosto ei hun, gan ddywedyd, Eiddo pwy yw y wlad? a chan ddywedyd, Gwna gynghrair mi; ac wele, fy llaw i fydd gyda thi, i droi atat ti holl Israel.:

3:12 And Abner sent messengers to David on his behalf, saying, Whose is the land? saying also, Make thy league with me, and, behold, my hand shall be with thee, to bring about all Israel unto thee.


3:13 A dywedodd yntau. Da; myfi a wnaf gyfamod thi: eto un peth yr ydwyf fi yn ei geisio gennyt, gan ddywedyd, Ni weli fy wyneb, oni ddygi di yn gyntaf Michal merch Saul, pan ddelych i edrych yn fy wyneb.

3:13 And he said, Well; I will make a league with thee: but one thing I require of thee, that is, Thou shalt not see my face, except thou first bring Michal Saul's daughter, when thou comest to see my face.


3:14 A Dafydd a anfonodd genhadau at Isboseth mab Saul, gan ddywedyd, Dyro i mi fy ngwraig Michal, yr hon a ddyweddais i mi am gant o flaengrwyn y Philistiaid.

3:14 And David sent messengers to Ishbosheth Saul's son, saying, Deliver me my wife Michal, which I espoused to me for an hundred foreskins of the Philistines.


3:15 Ac Isboseth a anfonodd, ac ai dug hi oddi wrth ei gŵr, sef oddi wrth Phaltiel mab Lais.

3:15 And Ishbosheth sent, and took her from her husband, even from Phaltiel the son of Laish.


3:16 Ai gŵr a aeth gyda hi, gan fyned ac wylo ar ei hl hi, hyd Bahurim. Yna y dywedodd Abner wrtho ef, Dos, dychwel. Ac efe a ddychwelodd.

3:16 And her husband went with her along weeping behind her to Bahurim. Then said Abner unto him, Go, return. And he returned.


3:17 Ac Abner a lefarodd wrth henuriaid Israel, gan ddywedyd, Cyn hyn yr oeddech chwi yn ceisio Dafydd yn frenin arnoch.

3:17 And Abner had communication with the elders of Israel, saying, Ye sought for David in times past to be king over you:


3:18 Ac yn awr gwnewch hynny: canys yr ARGLWYDD a lefarodd am Dafydd, gan ddywedyd, Trwy law Dafydd fy ngwas y gwaredaf fy mhobl Israel o law y Philistiaid, ac o law eu holl elynion.

3:18 Now then do it: for the LORD hath spoken of David, saying, By the hand of my servant David I will save my people Israel out of the hand of the Philistines, and out of the hand of all their enemies.


3:19 Dywedodd Abner hefyd wrth Benjamin: ac Abner a aeth i ymddiddan Dafydd yn Hebron, am yr hyn oll oedd dda yng ngolwg Israel, ac yng ngolwg holl dŷ Benjamin.

3:19 And Abner also spake in the ears of Benjamin: and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and that seemed good to the whole house of Benjamin.


3:20 Felly Abner a ddaeth at Dafydd i Hebron, ac ugeinwr gydag ef. A Dafydd a wnaeth wledd i Abner, ac ir gwŷr oedd gydag ef.

3:20 So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. And David made Abner and the men that were with him a feast.


3:21 A dywedodd Abner wrth Dafydd, Mi a gyfodaf ac a af, ac a gasglaf holl Israel at fy arglwydd frenin, fel y gwnelont gyfamod thi, ac y teyrnasech di ar yr hyn oll a chwennych dy galon. A Dafydd a ollyngodd Abner ymaith; ac efe a aeth mewn heddwch.

3:21 And Abner said unto David, I will arise and go, and will gather all Israel unto my lord the king, that they may make a league with thee, and that thou mayest reign over all that thine heart desireth. And David sent Abner away; and he went in peace.


3:22 Ac wele weision Dafydd a Joab yn dyfod oddi wrth y dorf, ac anrhaith fawr a ddygasent hwy ganddynt: ond nid oedd Abner gyda Dafydd yn Hebron; canys efe ai gollyngasai ef ymaith, ac yntau a aethai mewn heddwch.

3:22 And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace.


3:23 Pan ddaeth Joab ar holl lu oedd gydag ef, mynegwyd i Joab, gan ddywedyd, Abner mab Ner a ddaeth at y brenin; ac efe ai gollyngodd ef ymaith, ac efe a aeth mewn heddwch.

3:23 When Joab and all the host that was with him were come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he hath sent him away, and he is gone in peace.


3:24 A Joab a ddaeth at y brenin, ac a ddywedodd, Beth a wnaethost ti? wele, daeth Abner atat ti; paham y gollyngaist ef i fyned ymaith?

3:24 Then Joab came to the king, and said, What hast thou done? behold, Abner came unto thee; why is it that thou hast sent him away, and he is quite gone?


3:25 Ti a adwaenit Abner mab Ner, mai ith dwyllo di y daeth efe, ac i wybod dy fynediad allan, ath ddyfodiad i mewn, ac i wybod yr hyn oll yr wyt ti yn ei wneuthur.

3:25 Thou knowest Abner the son of Ner, that he came to deceive thee, and to know thy going out and thy coming in, and to know all that thou doest.


3:26 A Joab aaeth allan oddi wrth Dafydd, ac a anfonodd genhadau ar l Abner; a hwy ai dygasant ef yn l oddi wrth ffynnon Sira; heb wybod i Dafydd.

3:26 And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not.


3:27 A phan ddychwelodd Abner i Hebron, Joab ai trodd ef or neilitu yn y porth, i ymddiddan g ef mewn heddwch; ac ai trawodd ef yno dan y bumed ais, fel y bu efe farw, oherwydd gwaed Asahel ei frawd ef.

3:27 And when Abner was returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to speak with him quietly, and smote him there under the fifth rib, that he died, for the blood of Asahel his brother.


3:28 Ac wedi hynny y clybu Dafydd, ac y dywedodd, Dieuog ydwyf fi am brenhiniaeth gerbron yr ARGLWYDD byth, oddi wrth waed Abner mab Ner:

3:28 And afterward when David heard it, he said, I and my kingdom are guiltless before the LORD for ever from the blood of Abner the son of Ner:


3:29 Syrthied ar ben Joab, ac ar holl dy ei dad ef: fel na phallo fod un o dŷ Joab yn ddiferllyd, neu yn wahanglwyfus, neu yn ymgynnal wrth fagl neu yn syrthio ar gleddyf, neu mewn eisiau bara.

3:29 Let it rest on the head of Joab, and on all his father's house; and let there not fail from the house of Joab one that hath an issue, or that is a leper, or that leaneth on a staff, or that falleth on the sword, or that lacketh bread.


3:30 Felly Joab ac Abisai ei frawd ef a laddasant Abner, oherwydd lladd ohono ef Asahel eu brawd hwynt mewn rhyfel yn Gibeon.

3:30 So Joab and Abishai his brother slew Abner, because he had slain their brother Asahel at Gibeon in the battle.


3:31 A Dafydd a ddywedodd wrth Joab, ac wrth yr holl bobl oedd gydag ef, Rhwygwch eich dillad, ac ymwregyswch mewn sachliain, a galerwch o flaen Abner. Ar brenin Dafydd oedd yn myned ar l yr elor.

3:31 And David said to Joab, and to all the people that were with him, Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and mourn before Abner. And king David himself followed the bier.


3:32 A hwy a gladdasant Abner yn Hebron. Ar brenin a ddyrchafodd ei lef, ac a wylodd wrth fedd Abner; ar holl bobl a wylasant.

3:32 And they buried Abner in Hebron: and the king lifted up his voice, and wept at the grave of Abner; and all the people wept.


3:33 Ar brenin a alarnadodd am Abner, ac a ddywedodd, Ai fel y mae yr ynfyd yn marw, y bu farw Abner?:

3:33 And the king lamented over Abner, and said, Died Abner as a fool dieth?


3:34 Dy ddwylo nid oeddynt yn rhwym, ac nid oedd dy draed wedi eu rhoddi, mewn egwydydd: syrthaist fel y syrthiai un o flaen meibion anwir. Ar holl bobl a chwanegasant wylo amdano ef.

3:34 Thy hands were not bound, nor thy feet put into fetters: as a man falleth before wicked men, so fellest thou. And all the people wept again over him.


3:35 A phan ddaeth yr holl bobl i beri i Dafydd fwyta bara, a hi eto yn ddydd, Dafydd a dyngodd, gan ddywedyd, Fel hyn y gwnelo Duw i mi, ac fel hyn y chwanego, os archwaethaf fara, na dim oll, nes machludor haul.

3:35 And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down.


3:36 Ar holl bobl a wybuant hynny, a da oedd hyn yn eu golwg hwynt: ar hyn oll a wnai y brenin, oedd dda yng ngolwg y bobl.

3:36 And all the people took notice of it, and it pleased them: as whatsoever the king did pleased all the people.


3:37 Ar holl bobl a holl Israel a wybuant y diwrnod hwnnw, na ddarfuasai o fodd y brenin ladd Abner mab Ner.

3:37 For all the people and all Israel understood that day that it was not of the king to slay Abner the son of Ner.


3:38 Ar brenin a ddywedodd wrth ei weision, Oni wyddoch chwi i dywysog ac i ŵr mawr syrthio heddiw yn Israel?

3:38 And the king said unto his servants, Know ye not that there is a prince and a great man fallen this day in Israel?


3:39 A minnau ydwyf eiddil heddiw, er fy eneinio yn frenin; ar gwŷr hyn, meibion Serfia, sydd ry galed i mi. Yr ARGLWYDD a dl ir hwn a wnaeth y drwg yn l ei ddrygioni.

3:39 And I am this day weak, though anointed king; and these men the sons of Zeruiah be too hard for me: the LORD shall reward the doer of evil according to his wickedness.


PENNOD 4

++PENNOD 4&&&


4:1 A phan glybu mab Saul farw o Abner yn Hebron, ei ddwylo a laesasant, a holl Israel a ofnasant.

4:1 And when Saul's son heard that Abner was dead in Hebron, his hands were feeble, and all the Israelites were troubled.


4:2 A dau ŵr oedd gan fab Saul yn dywysogion ar dorfoedd: enw un oedd Baana, ac enw yr ail Rechab, meibion Rimmon y Beerothiad, o feibion Benjamin: (canys Beeroth hefyd a gyfrifid i Benjamin:

4:2 And Saul's son had two men that were captains of bands: the name of the one was Baanah, and the name of the other Rechab, the sons of Rimmon a Beerothite, of the children of Benjamin: (for Beeroth also was reckoned to Benjamin.


4:3 Ar Beerothiaid a ffoesent i Gittaim, ac a fuasent yno yn ddieithriaid hyd y dydd hwn.)

4:3 And the Beerothites fled to Gittaim, and were sojourners there until this day.)


4:4 Ac i Jonathan, mab Saul, yr oedd mab cloff oi draed. Mab pum mlwydd oedd efe pan ddaeth y gair am Saul a Jonathan o Jesreel; ai famaeth ai cymerth ef ac a ffodd: a bu, wrth frysio ohoni i ffoi, iddo ef syrthio, fel y cloffodd efe. Ai enw ef oedd Meffiboseth.

4:4 And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. He was five years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and his nurse took him up, and fled: and it came to pass, as she made haste to flee, that he fell, and became lame. And his name was Mephibosheth.


4:5 A meibion Rimmon y Beerothiad, Rechab a Baana, a aethant ac a ddaethant, pan wresogasai y dydd, i dŷ Isboseth; ac efe oedd yn gorwedd ar wely ganol dydd.

4:5 And the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Baanah, went, and came about the heat of the day to the house of Ishbosheth, who lay on a bed at noon.


4:6 Ac wele, hwy a ddaethant i mewn i ganol y tŷ, fel rhai yn prynu gwenith; a hwy ai trawsant ef dan y bumed asen: a Rechab a Baana ei frawd a ddianghasant.

4:6 And they came thither into the midst of the house, as though they would have fetched wheat; and they smote him under the fifth rib: and Rechab and Baanah his brother escaped.


4:7 A phan ddaethant ir tŷ, yr oedd efe yn gorwedd ar ei wely o fewn ystafell ei wely: a hwy ai trawsant ef, ac a dorasant ei ben ef, ac a gymerasant ei ben ef, ac a gerddasant trwyr gwastadedd ar hyd y nos.

4:7 For when they came into the house, he lay on his bed in his bedchamber, and they smote him, and slew him, and beheaded him, and took his head, and gat them away through the plain all night.


4:8 A hwy a ddygasant ben Isboseth at Dafydd i Hebron; ac a ddywedasant wrth y brenin, Wele ben Isboseth mab Saul, dy elyn di, yr hwn a geisiodd dy einioes di: ar ARGLWYDD a roddes im harglwydd frenin ddial y dydd hwn ar Saul, ac ar ei had.

4:8 And they brought the head of Ishbosheth unto David to Hebron, and said to the king, Behold the head of Ishbosheth the son of Saul thine enemy, which sought thy life; and the LORD hath avenged my lord the king this day of Saul, and of his seed.


4:9 A Dafydd a atebodd Rechab a Baana ei frawd, meibion Rimmon y Beerothiad, ac a ddywedodd wrthynt, Fel mai byw yr ARGLWYDD, yr hwn a ryddhaodd fy enaid o bob cyfyngdra,

4:9 And David answered Rechab and Baanah his brother, the sons of Rimmon the Beerothite, and said unto them, As the LORD liveth, who hath redeemed my soul out of all adversity,


4:10 Pan fynegodd un i mi, gan ddywedyd, Wele, bu farw Saul, (ac yr oedd yn ei olwg ei hun megis un yn dwyn llawen chwedl,) mi a ymeflais ynddo, ac ai lleddais ef yn Siclag, yr hwn a dybiasai y rhoddaswn iddo obrwy am ei chwedl:

4:10 When one told me, saying, Behold, Saul is dead, thinking to have brought good tidings, I took hold of him, and slew him in Ziklag, who thought that I would have given him a reward for his tidings:


4:11 Pa faint mwy y gwnaf i ddynion annuwiol a laddasant ŵr cyfiawn yn ei dŷ, ar ei wely? Yn awr, gan hynny, oni cheisiaf ei waed ef ar eich llaw chwi? ac oni thorraf chwi ymaith oddi ar y ddaear?

4:11 How much more, when wicked men have slain a righteous person in his own house upon his bed? shall I not therefore now require his blood of your hand, and take you away from the earth?


4:12 A Dafydd a orchmynnodd iw lanciau; a hwy au lladdasant hwy, ac a dorasant eu dwylo hwynt au traed, ac au crogasant hwy uwchben y llyn yn Hebron. Ond pen Isboseth a gymerasant hwy, ac ai claddasant ym meddrod Abner, yn Hebron.

4:12 And David commanded his young men, and they slew them, and cut off their hands and their feet, and hanged them up over the pool in Hebron. But they took the head of Ishbosheth, and buried it in the sepulchre of Abner in Hebron.


PENNOD 5

++PENNOD 5&&&


5:1 Yna holl lwythau Israel a ddaethant at Dafydd i Hebron, ac a lefarasant, gan ddywedyd, Wele, dy asgwrn di ath gnawd ydym ni.

5:1 Then came all the tribes of Israel to David unto Hebron, and spake, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh.


5:2 Cyn hyn hefyd; pan oedd Saul yn frenin arnom ni, ti oeddit yn arwain Israel allan, ac yn eu dwyn i mewn: a dywedodd yr ARGLWYDD wrthyt ti, Ti a borthi fy mhobl Israel, a thi a fyddi yn flaenor ar Israel.

5:2 Also in time past, when Saul was king over us, thou wast he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD said to thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be a captain over Israel.


5:3 Felly holl henuriaid Israel a ddaethant at y brenin i Hebron: ar brenin Dafydd a wnaeth gyfamod hwynt yn Hebron, gerbron yr ARGLWYDD: a hwy a eneiniasant Dafydd yn frenin ar Israel.

5:3 So all the elders of Israel came to the king to Hebron; and king David made a league with them in Hebron before the LORD: and they anointed David king over Israel.


5:4 Mab deng mlwydd ar hugain oedd Dafydd pan ddechreuodd deyrnasu; a deugain mlynedd y teyrnasodd efe.

5:4 David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years.


5:5 Yn Hebron y teyrnasodd efe ar Jwda saith mlynedd a chwe mis: ac yn Jerwsalem y teyrnasodd efe dair blynedd ar ddeg ar hugain ar holl Israel a Jwda.

5:5 In Hebron he reigned over Judah seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years over all Israel and Judah.


5:6 Ar brenin ai wŷr a aethant i Jerwsalem, at y Jebusiaid, preswylwyr y wlad: y rhai a lefarasant wrth Dafydd, gan ddywedyd, Ni ddeui di yma, oni thynni ymaith y deillion ar cloffion: gan dybied, Ni ddaw Dafydd yma.

5:6 And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land: which spake unto David, saying, Except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither: thinking, David cannot come in hither.


5:7 Ond Dafydd a enillodd amddinynfa Seion: honno yw dinas Dafydd.

5:7 Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.


5:8 A dywedodd Dafydd y dwthwn hwnnw, Pwy bynnag a elo i fyny ir gwter, ac a drawor Jebusiaid, ar cloffion, ar deillion, y rhai sydd gas gan enaid Dafydd, hwnnw fydd blaenor. Am hynny y dywedasant, Y dall ar cloff ni ddaw i mewn ir tŷ.

5:8 And David said on that day, Whosoever getteth up to the gutter, and smiteth the Jebusites, and the lame and the blind, that are hated of David's soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, The blind and the lame shall not come into the house.


5:9 A Dafydd a drigodd yn yr amddiffynfa, ac ai galwodd hi, Dinas Dafydd. A Dafydd a adeiladodd oddi amgylch, o Milo ac oddi mewn.

5:9 So David dwelt in the fort, and called it the city of David. And David built round about from Millo and inward.


5:10 A Dafydd a aeth rhagddo, ac a gynyddodd yn fawr; ac ARGLWYDD DDUW y lluoedd oedd gydag ef.

5:10 And David went on, and grew great, and the LORD God of hosts was with him.


5:11 A Hiram brenin Tyrus a anfonodd genhadau at Dafydd, a choed cedr, a seiri prennau, a seiri meini: a hwy a adeiladasant dŷ i Dafydd.

5:11 And Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and carpenters, and masons: and they built David an house.


5:12 A gwybu Dafydd ir ARGLWYDD ei sicrhau ef yn frenin ar Israel, a dyrchafu ohono ei frenhiniaeth ef er mwyn ei bobl Israel.

5:12 And David perceived that the LORD had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for his people Israel's sake.


5:13 A Dafydd a gymerodd eto ordderchwragedd a gwragedd o Jerwsalem, wedi iddo ddyfod o Hebron: a ganwyd eto i Dafydd feibion a merched.

5:13 And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David.


5:14 A dyma enwau y rhai a anwyd iddo ef yn Jerwsalem; Sammua, a Sobab, a Nathan, a Solomon,

5:14 And these be the names of those that were born unto him in Jerusalem; Shammuah, and Shobab, and Nathan, and Solomon,


5:15 Ibhar hefyd, ac Elisua, a Neffeg, a Jaffia,

5:15 Ibhar also, and Elishua, and Nepheg, and Japhia,


5:16 Elisama hefyd, ac Eliada, ac Eliffalet.

5:16 And Elishama, and Eliada, and Eliphalet.


5:17 Ond pan glybu y Philistiaid iddynt eneinio Dafydd yn frenin ar Israel, yr holl Philistiaid a ddaethant i fyny i geisio Dafydd. A Dafydd a glybu, ac a aeth i waered ir amddiffynfa.

5:17 But when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines came up to seek David; and David heard of it, and went down to the hold.


5:18 Ar Philistiaid a ddaethant, ac a ymdaenasant yn nyffryn Reffaim.

5:18 The Philistines also came and spread themselves in the valley of Rephaim.


5:19 A Dafydd a ymofynnodd r ARGLWYDD, gan ddywedyd, A af fi i fyny at y Philistiaid? a roddi di hwynt yn fy llaw i? Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Dafydd, Dos i fyny: canys gan roddi y rhoddaf y Philistiaid yn dy law di.

5:19 And David inquired of the LORD, saying, Shall I go up to the Philistines? wilt thou deliver them into mine hand? And the LORD said unto David, Go up: for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand.


5:20 A Dafydd a ddaeth i Baal-perasim; a Dafydd au trawodd hwynt yno; ac a ddywedodd, Yr ARGLWYDD a wahanodd fy ngelynion om blaen i, megis gwahanu dyfroedd.
Am hynny y galwodd efe enw y lle hwnnw, Baal-perasim.

5:20 And David came to Baalperazim, and David smote them there, and said, The LORD hath broken forth upon mine enemies before me, as the breach of waters. Therefore he called the name of that place Baalperazim.


5:21 Ac yno y gadawsant hwy eu delwau; a Dafydd ai wŷr au llosgodd hwynt.

5:21 And there they left their images, and David and his men burned them.


5:22 Ar Philistiaid eto a chwanegasant ddyfod i fyny, ac a ymdaenasant yn nyffryn Reffaim.

5:22 And the Philistines came up yet again, and spread themselves in the valley of Rephaim.


5:23 A Dafydd a ymofynnodd r ARGLWYDD; ac efe a ddywedodd, Na ddos i fyny: amgylchyna or tu l iddynt, a thyred arnynt hwy
gyferbyn r morwydd.

5:23 And when David inquired of the LORD, he said, Thou shalt not go up; but fetch a compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees.


5:24 A phan glywech drwst cerddediad ym mrig y morwydd, yna ymegna: canys yna yr ARGLWYDD a allan oth flaen di, i daro gwersyll y Philistiaid.

5:24 And let it be, when thou hearest the sound of a going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself: for then shall the LORD go out before thee, to smite the host of the Philistines.


5:25 A Dafydd a wnaeth megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD iddo ef; ac a drawodd y Philistiaid o Geba, hyd oni ddelech i Gaser.

5:25 And David did so, as the LORD had commanded him; and smote the Philistines from Geba until thou come to Gazer.


PENNOD 6

++PENNOD 6&&&


6:1
A chasglodd Dafydd eto yr holl etholedigion yn Israel, sef deng mil ar bugain.

6:1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.


6:2 A Dafydd a gyfododd, ac a aeth, ar holl bobl oedd gydag ef, o Baale Jwda, i ddwyn i fyny oddi yno arch Duw; enw yr hon a elwir ar enw ARGLWYDD y lluoedd, yr hwn sydd yn aros arni rhwng y ceriwbiaid.

6:2 And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the LORD of hosts that dwelleth between the cherubims.


6:3 A hwy a osodasant arch Duw ar fen newydd, ac ai dygasant hi o dŷ Abinadab yn Gibea: Ussa hefyd ac Ahio, meibion Abinadab, oedd yn gyrru y fen newydd.

6:3 And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah: and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart.


6:4 A hwy ai dygasant hi o dŷ Abinadab yn Gibea, gydag arch Duw; ac Ahio oedd yn myned o flaen yr arch.

6:4 And they brought it out of the house of Abinadab which was at Gibeah, accompanying the ark of God: and Ahio went before the ark.


6:5 Dafydd hefyd a holl dŷ Israel oedd yn chwarae gerbron yr ARGLWYDD, phob offer o goed ffynidwydd, sef thelynau, ac nablau, ac thympanau, ac ag utgyrn, ac symbalau.

6:5 And David and all the house of Israel played before the LORD on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals.


6:6 A phan ddaethant i lawr dyrnu Nachon, Ussa a estynnodd ei law at arch Duw, ac a ymaflodd ynddi hi, canys yr ychen oedd yn ei hysgwyd.

6:6 And when they came to Nachon's threshingfloor, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it; for the oxen shook it.


6:7 A digofaint yr ARGLWYDD a lidiodd wrth Ussa: a Duw ai trawodd ef yno am yr amryfusedd hyn; ac efe a fu farw yno wrth arch Duw.

6:7 And the anger of the LORD was kindled against Uzzah; and God smote him there for his error; and there he died by the ark of God.


6:8 A bu ddrwg gan Dafydd, am ir ARGLWYDD rwygo rhwygiad ar Ussa: ac efe a alwodd y lle hwnnw Peresussa, hyd y dydd hwn.

6:8 And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzzah: and he called the name of the place Perezuzzah to this day.


6:9 A Dafydd a ofnodd yr ARGLWYDD y dydd hwnnw; ac a ddywedodd. Pa fodd y daw arch yr ARGLWYDD ataf fi?

6:9 And David was afraid of the LORD that day, and said, How shall the ark of the LORD come to me?


6:10 Ac ni fynnai Dafydd fudo arch yr ARGLWYDD ato ef i ddinas Dafydd: ond Dafydd ai trodd hi i dŷ ObedEdom y Gethiad.

6:10 So David would not remove the ark of the LORD unto him into the city of David: but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite.


6:11 Ac arch yr ARGLWYDD a arhosodd yn nhŷ ObedEdom y Gethiad dri mis: ar ARGLWYDD a fendithiodd ObedEdom, ai holl dŷ.

6:11 And the ark of the LORD continued in the house of Obededom the Gittite three months: and the LORD blessed Obededom, and all his household.


6:12 A mynegwyd ir brenin Dafydd, gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD a fendithiodd dy ObedEdom, ar hyn oll oedd ganddo, er mwyn arch Duw. Yna Dafydd a aeth, ac a ddug i fyny arch Duw o dŷ ObedEdom, i ddinas Dafydd, mewn llawenydd.

6:12 And it was told king David, saying, The LORD hath blessed the house of Obededom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obededom into the city of David with gladness.


6:13 A phan gychwynnodd y rhai oedd yn dwyn arch yr ARGLWYDD chwech o gamau, yna efe a offrymodd ychen a phasgedigion.

6:13 And it was so, that when they that bare the ark of the LORD had gone six paces, he sacrificed oxen and fatlings.


6:14 A Dafydd a ddawnsiodd i holl egni gerbron yr ARGLWYDD; a Dafydd oedd wedi ymwregysu ag effod liain.

6:14 And David danced before the LORD with all his might; and David was girded with a linen ephod.


6:15 Felly Dafydd a holl dŷ Israel a ddygasant i fyny arch yr ARGLWYDD, trwy floddest, a sain utgorn.

6:15 So David and all the house of Israel brought up the ark of the LORD with shouting, and with the sound of the trumpet.


6:16 Ac fel yr oedd arch yr ARGLWYDD yn dyfod i mewn i ddinas Dafydd, yna Michal merch Saul a edrychodd trwy ffenestr, ac a ganfur brenin Dafydd yn neidio, ac yn llemain o flaen yr ARGLWYDD; a hi ai dirmygodd ef yn ei chalon.

6:16 And as the ark of the LORD came into the city of David, Michal Saul's daughter looked through a window, and saw king David leaping and dancing before the LORD; and she despised him in her heart.


6:17 A hwy a ddygasant i mewn arch yr ARGLWYDD, ac ai gosodasant yn ei lle, yng nghanol y babell, yr hon a osodasai Dafydd iddi. A Dafydd a offrymodd boethoffrymau ac offrymau hedd gerbron yr ARGLWYDD.

6:17 And they brought in the ark of the LORD, and set it in his place, in the midst of the tabernacle that David had pitched for it: and David offered burnt offerings and peace offerings before the LORD.


6:18 Ac wedi gorffen o Dafydd offrymu poethoffrwm ac offrymau hedd, efe a fendithiodd y bobl yn enw ARGLWYDD y lluoedd.

6:18 And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD of hosts.


6:19 Ac efe a rannodd ir holl bobl, sef i holl dyrfa Israel, yn ŵr ac yn wraig, i bob un deisen o fara, ac un dryll o gig, ac un gostrelaid o win. Felly yr aeth yr holl bobl bawb iw dy ei hun.

6:19 And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed every one to his house.


6:20 Yna y dychwelodd Dafydd i fendigo ei dŷ: a Michal merch Saul a ddaeth i gyfarfod Dafydd; ac a ddywedodd, O mor ogoneddus oedd brenin Israel heddiw, yr hwn a ymddiosgodd heddiw yng ngŵydd llawforynion ei weision, fel yr ymddiosgai un or ynfydion gan ymddiosg.

6:20 Then David returned to bless his household. And Michal the daughter of Saul came out to meet David, and said, How glorious was the king of Israel to day, who uncovered himself to day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself!


6:21 A dywedodd Dafydd wrth Michal, Gerbron yr ARGLWYDD, yr hwn am dewisodd i o flaen dy dad di, ac o flaen ei holl dy ef, gan orchymyn i mi fod yn flaenor ar bobl yr ARGLWYDD, ar Israel, y chwaraeais: a mi a chwaraeaf gerbron yr ARGLWYDD.

6:21 And David said unto Michal, It was before the LORD, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the LORD, over Israel: therefore will I play before the LORD.


6:22 Byddaf eto waelach na hyn, a byddaf ddirmygus yn fy ngolwg fy hun: a chydar llawforynion, am y rhai y dywedaist wrthyf, ym gogoneddir.

6:22 And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight: and of the maidservants which thou hast spoken of, of them shall I be had in honour.


6:23 Am hynny i Michal merch Saul ni bu etifedd hyd ddydd ei marwolaeth.

6:23 Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death.


PENNOD 7

++PENNOD 7&&&


7:1
A phan eisteddodd y brenin yn ei dŷ, a rhoddi or ARGLWYDD lonydd iddo ef rhag ei holl elynion oddi amgylch:

7:1 And it came to pass, when the king sat in his house, and the LORD had given him rest round about from all his enemies;


7:2 Yna y dywedodd y brenin wrth Nathan y proffwyd, Wele yn awr fi yn preswylio mewn tŷ o gedrwydd, ac arch Duw yn aros o fewn y cortynnau.

7:2 That the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains.


7:3 A Nathan a ddywedodd wrth y brenin, Dos, gwna yr hyn oll sydd yn dy galon: canys yr ARGLWYDD sydd gyda thi.

7:3 And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine heart; for the LORD is with thee.


7:4 A bu, y noson honno, i air yr ARGLWYDD ddyfod at Nathan, gan ddywedyd,

7:4 And it came to pass that night, that the word of the LORD came unto Nathan, saying,


7:5 Dos, a dywed wrth fy ngwas Dafydd, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Ai tydi a adeiledi i mi dŷ, lle y cyfanheddwyf fi?

7:5 Go and tell my servant David, Thus saith the LORD, Shalt thou build me an house for me to dwell in?


7:6 Canys nid arhosais mewn tŷ, er y dydd yr arweiniais blant Israel or Aifft, hyd y dydd hwn, eithr bm yn rhodio mewn pabell ac mewn tabernacl.

7:6 Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle.


7:7 Ym mha le bynnag y rhodiais gyda holl feibion Israel, a yngenais i air wrth un o lwythau Israel, ir rhai y gorchmynnais borthi fy mhobl Israel, gan ddywedyd, Paham nad adeiladasoch i mi dŷ o gedrwydd?

7:7 In all the places wherein I have walked with all the children of Israel spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, Why build ye not me an house of cedar?


7:8 Ac yn awr fel hyn y dywedi wrth fy ngwas Dafydd; Fel hyn y dywed ARGLWYDD y lluoedd; Myfi ath gymerais di or gorlan, oddi ar l y praidd, i fod yn flaenor ar fy mhobl, ar Israel.

7:8 Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel:


7:9 A bm gyda thi ym mha le bynnag y rhodiaist; torrais ymaith hefyd dy holl elynion di oth flaen, a gwneuthum enw mawr i ti, megis enw y rhai mwyaf ar y ddaear.

7:9 And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth.


7:10 Gosodaf hefyd im pobl Israel le; a phlannaf ef, fel y trigo efe yn ei le ei hun, ac na symudo mwyach: a meibion anwiredd ni chwanegant ei gystuddio ef, megis cynt;

7:10 Moreover I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and move no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more, as beforetime,


7:11 Sef er y dydd yr ordeiniais i farnwyr ar fy mhobl Israel, ac y rhoddais lonyddwch i ti oddi wrth dy holl elynion. Ar ARGLWYDD sydd yn mynegi i ti, y gwna efe dŷ i ti.

7:11 And as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused thee to rest from all thine enemies. Also the LORD telleth thee that he will make thee an house.


7:12 A phan gyflawner dy ddyddiau di, a huno ohonot gydath dadau, mi a gyfodaf dy had di ar dy l, yr hwn a ddaw allan oth ymysgaroedd di, a mi a gadarnhaf ei frenhiniaeth ef.

7:12 And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom.


7:13 Efe a adeilada dŷ im henw i; minnau a gadarnhaf orseddfainc ei frenhiniaeth ef byth.

7:13 He shall build an house for my name, and I will stablish the throne of his kingdom for ever.


7:14 Myfi a fyddaf iddo ef yn dad, ac yntau fydd i mi yn fab. Os trosedda efe, mi ai ceryddaf gwialen ddynol, ac dyrnodiau meibion dynion:

7:14 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:


7:15 Ond fy nhrugaredd nid ymedy ag ef, megis ag y tynnais hi oddi wrth Saul, yr hwn a fwriais ymaith oth flaen di.

7:15 But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee.


7:16 Ath dŷ di a sicrheir, ath frenhiniaeth, yn dragywydd oth flaen di: dy orseddfainc a sicrheir byth.

7:16 And thine house and thy kingdom shall be established for ever before thee: thy throne shall be established for ever.


7:17 Yn l yr holl eiriau hyn, ac yn l yr holl weledigaeth hon, felly y llefarodd Nathan wrth Dafydd.

7:17 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.


7:18 Yna yr aeth y brenin Dafydd i mewn, ac a eisteddodd gerbron yr ARGLWYDD: ac a ddywedodd, Pwy ydwyf fi, O Arglwydd DDUW? a pheth yw fy nhŷ, pan ddygit fi hyd yma?

7:18 Then went king David in, and sat before the LORD, and he said, Who am I, O Lord GOD? and what is my house, that thou hast brought me hitherto?


7:19 Ac eto bychan oedd hyn yn dy olwg di, O Arglwydd DDUW; ond ti a leferaist hefyd am dŷ dy was dros hir amser: ai dyma arfer dyn, O Arglwydd DDUW?

7:19 And this was yet a small thing in thy sight, O Lord GOD; but thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. And is this the manner of man, O Lord GOD?


7:20 A pha beth mwyach a ddywed Dafydd ychwaneg wrthyt? canys ti a adwaenost dy was, O Arglwydd DDUW.

7:20 And what can David say more unto thee? for thou, Lord GOD, knowest thy servant.


7:21 Er mwyn dy air di, ac yn l dy feddwl dy hun, y gwnaethost yr holl fawredd hyn, i beri ith was eu gwybod.

7:21 For thy word's sake, and according to thine own heart, hast thou done all these great things, to make thy servant know them.


7:22 Am hynny yth fawrhawyd, O ARGLWYDD DDUW; canys nid oes neb fel tydi, ac nid oes Duw onid ti, yn l yr hyn oll a glywsom ni n clustiau
xxxxxxxxx

7:22 Wherefore thou art great, O LORD God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.


7:23 A pha un genedl ar y ddaear sydd megis dy bobl, megis Israel, yr hon yr aeth Duw iw gwaredu yn bobl iddo ei hun, ac i osod iddo enw, ac i wneuthur eroch chwi bethau mawr ac ofnadwy dros dy dir, gerbron dy bobl y rhai a waredaist i ti or Aifft, oddi wrth y cenhedloedd au duwiau?

7:23 And what one nation in the earth is like thy people, even like Israel, whom God went to redeem for a people to himself, and to make him a name, and to do for you great things and terrible, for thy land, before thy people, which thou redeemedst to thee from Egypt, from the nations and their gods?


7:24 Canys ti a sicrheaist i ti dy bobl Israel yn bobl i ti byth: a thi, ARGLWYDD, ydwyt iddynt hwy yn DDUW.

7:24 For thou hast confirmed to thyself thy people Israel to be a people unto thee for ever: and thou, LORD, art become their God.


7:25 Ac yn awr, O ARGLWYDD DDUW, cwblha byth y gair a leferaist am dŷ was, ac am ei dŷ ef, a gwna megis y dywedaist.

7:25 And now, O LORD God, the word that thou hast spoken concerning thy servant, and concerning his house, establish it for ever, and do as thou hast said.


7:26 A mawrhaer dy enw yn dragywydd; gan ddywedyd, ARGLWYDD y lluoedd sydd DDUW ar Israel: a bydded tŷ dy was Dafydd wedi ei sicrhau ger dy fron di.

7:26 And let thy name be magnified for ever, saying, The LORD of hosts is the God over Israel: and let the house of thy servant David be established before thee.


7:27 Canys ti, O ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel, a fynegaist ith was, gan ddywedyd, Adeiladaf dŷ i ti: am hynny dy was a gafodd yn ei galon weddo atat ti y weddi hon.

7:27 For thou, O LORD of hosts, God of Israel, hast revealed to thy servant, saying, I will build thee an house: therefore hath thy servant found in his heart to pray this prayer unto thee.


7:28 Ac yn awr, O Arglwydd DDUW, tydi sydd DDUW, ath eiriau di sydd wirionedd, a thi a leferaist am dy was y daioni hwn.

7:28 And now, O Lord GOD, thou art that God, and thy words be true, and thou hast promised this goodness unto thy servant:


7:29 Yn awr gan hynny rhynged bodd i ti fendigo tŷ dy was, i fod ger dy fron di yn dragywydd: canys ti, O Arglwydd DDUW, a leferaist, ac th fendith di y bendithier tŷ dy was yn dragywydd.

7:29 Therefore now let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue for ever before thee: for thou, O Lord GOD, hast spoken it: and with thy blessing let the house of thy servant be blessed for ever.


PENNOD 8

++PENNOD 8&&&


1
AC wedi hyn trawodd Dafydd y Philist-A iaid, ac au darostyngodd hwynt: a Dafydd a ddug ymaith Metheg-amma o law y Philistiaid.

8:1 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines.


2 Ac efe a drawodd Moab, ac au tnesurodd hwynt a llinyn, gan eu cwympo hwynt i lawr: ac efe a fcsurodd dau linyn, i ladd; ac a llinyn llawn, i gadw yn fyw. Ac felly y Moabiaid fuant i Dafydd yn weision, yn dwyn treth.

8:2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. And so the Moabites became David's servants, and brought gifts.


3 Trawodd Dafydd hefyd Hadadeser mab Rehob, brenin Soba, pan oedd efe yn myned i ennill ei derfynau wrth afon Ewffrates.

8:3 David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates.


4 A Dafydd a enillodd oddi arno ef fil o gerbydau, a saith gant o farchogion, ac ugain mil o wŷr traed: a thorrodd Dafydd linynnau gr meirch pob cerbyd, ac efe a adawodd ohonynt gan cerbyd.

8:4 And David took from him a thousand chariots, and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen: and David hocked all the chariot horses, but reserved of them for an hundred chariots.


5 A phan ddaeth y Syriad o Damascus, i gynorthwyo Hadadeser brenin Soba, Dafydd a laddodd or Syriaid ddwy fil ar hugain o wŷr.

8:5 And when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.


6 A Dafydd a osododd swyddogion yn Syria Damascus; ar Syriaid a fuant weision i Dafydd, yn dwyn treth. Ar ARGLWYDD a gadwodd Dafydd ym mha le bynnag yr aeth efe.

8:6 Then David put garrisons in Syria of Damascus: and the Syrians became servants to David, and brought gifts. And the LORD preserved David whithersoever he went.


7 Dafydd hefyd a gymerth y tarianau aur oedd gan weision Hadadeser, ac au dug hwynt i Jerwsalem.

8:7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem.


8 O Beta hefyd, ac o Berothai, dinasoedd Hadadeser, y dug y brenin Dafydd lawer iawn o bres.

8:8 And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass.


9 Pan glybu Toi brenin Hamath, daro o Dafydd holl lu Hadadeser;

8:9 When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer,


10 Yna Toi a anfonodd Joram ei fab at y brenin Dafydd, i gyfarch gwell iddo ac iw fendithio, am iddo ymladd yn erbyn Hadadeser, ai faeddu ef; (canys gŵr rhyfelgar oedd Hadadeser yn erbyn Toi:) a llestri arian, a llestri aur, a llestri pres ganddo:

8:10 Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass:


11 Y rhai hefyd a gysegrodd y brenin Dafydd ir ARGLWYDD, gydar arian ar aur a gysegrasai efe or holl genhedloedd a oresgynasai efe;

8:11 Which also king David did dedicate unto the LORD, with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued;


12 Oddi ar Syria, ac oddi ar Moab, ac oddi ar feibion Ammon, ac oddi ar y Philistiaid, ac oddi ar Amalec, ac o anrhaith Hadadeser mab Rehob, brenin Soba.

8:12 Of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah.


13 A Dafydd a enillodd iddo enw, pan ddychwelodd efe o ladd y Syriaid, yn nyffryn yr halen, sef tair mil ar bymtheg.

8:13 And David gat him a name when he returned from smiting of the Syrians in the valley of salt, being eighteen thousand men.


1
4 Ac efe a osododd benaethiaid ar Edom; ar holl Edom y gosododd efe benaethiaid, a bu holl Edom yn weision i Dafydd. Ar ARGLWYDD a gadwodd Dafydd, i ba le bynnag yr aeth etc.

8:14 And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became David's servants. And the LORD preserved David whithersoever he went.


15 A theyrnasodd Dafydd ar holl Israel; ac yr oedd Dafydd yn gwneuthur barn a chyfiawnder iw hull bobl.

8:15 And David reigned over all Israel; and David executed judgment and justice unto all his people.


16 A Joab mab Serfia oedd ben ar y llu; a Jehosaffat mab Ahilud yn gofiadur;

8:16 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder;


17 A Sadoc mab Ahitub, ac Ahimelech mab Abiathar, oedd offeiriaid; a Seraia yn ysgrifennydd:

8:17 And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were the priests; and Seraiah was the scribe;


18 Benaia hefyd mab Jehoiada oedd ar y Cerethiaid ar Peiethiaid; a meibion Dafydd oedd dywysogion.

8:18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites; and David's sons were chief rulers.


PENNOD 9

++PENNOD 9&&&


1
A DAFYDD a ddywedodd, A oes eto un wedi ei adael o dŷ Saul, fel y gwnelwyf drugaredd ag ef, er mwyn Jonathan?

9:1 And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?


2 Ac yr oedd gwas o dŷ Saul ai enw Siba. A hwy ai galwasant ef at Dafydd. Ar brenin a ddywedodd wrtho ef, Ai tydi yw Siba? A dywedodd yntau, Dy was yw efe.

9:2 And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he.


3 A dywedodd y brenin, A oes neb eto o dŷ Saul, fel y gwnelwyf drugaredd Duw ag ef? A dywedodd Siba wrth y brenin, Y mae eto fab i Jonathan, yn gloff oi draed.

9:3 And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet.


4 A dywedodd y brenin wrtho.
Pa te y mae efe? A Siba a ddywedodd wrth y brenin, Wele ef yn nhŷ Machir, mab Arnmiel, yn Lo-debar.

9:4 And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar.


5 Yna y brenin Dafydd a anfonodd, ac ai cyrchodd ef o dŷ Machir, mab Ammiel, o Lo-debar.

9:5 Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar.


6
A phan ddaeth Meffiboseth mab Jonathan, mab Saul, at Dafydd, efe a syrthiodd ar ei wyneb, ac a ymgrymodd. A Dafydd a ddywedodd, Meffiboseth. Dywedodd yntau, Wele dy was.

9:6 Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant!


7 A Dafydd a ddywedodd wrtho ef, Nac ofna: canys gan wneuthur y gwnaf drugaredd a thi, er mwyn Jonathan dy dad, a mi a roddaf yn ei l i ti holl dir Saul dy dad; a thi a fwytei fara ar fy mwrdd i yn wastadol.

9:7 And David said unto him, Fear not: for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father; and thou shalt eat bread at my table continually.


8 Ac efe a ymgrymodd, ac a ddywedodd, Beth ydyw dy was di, pan edrychit as gi marw om bath i?

9:8 And he bowed himself, and said, What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?


9 Yna y brenin a alwodd ar Siba gwas Saul, ac a ddywedodd wrtho, Yr hyn oll oedd eiddo Saul, ac eiddo ei holl d ef, a roddais i fab dy feistr di.

9:9 Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house.


10 A thi a erddi y tir iddo ef, ti, ath feibion, ath weision, ac au dygi i mewn, fel y byddo bara i fab dy feistr di, ac y bwytao efe: a Meffiboseth, mab dy feistr di, a fwyty yn wastadol fara ar fy mwrdd i. Ac i Siba yr oedd pymtheg o feibion, ac ugain o weision.

9:10 Thou therefore, and thy sons, and thy servants, shall till the land for him, and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat: but Mephibosheth thy master's son shall eat bread alway at my table. Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.


11 Yna y dywedodd Siba wrth y brenin, Yn l yr hyn oll a orchmynnodd fy arglwydd y brenin iw was, felly y gwna dy was. Yna y dywedodd Dafydd, Meffiboseth a fwyty ar fy mwrdd i, fel un o feibion y brenin.

9:11 Then said Ziba unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table, as one of the king's sons.


12 Ac i Meffiboseth yr oedd mab bychan, ai enw oedd Micha. A phawb ar a oedd yn cyfanheddu tŷ Siba oedd weision i Meffiboseth.

9:12 And Mephibosheth had a young son, whose name was Micha. And all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth.


13 A Meffiboseth a drigodd yn Jerwsalem: canys ar fwrdd y brenin yr oedd efe yn bwyta yn wastadol: ac yr oedd efe yn gloff ol ddeudroed.

9:13 So Mephibosheth dwelt in Jerusalem: for he did eat continually at the king's table; and was lame on both his feet.


PENNOD 10

++PENNOD 10&&&


1
A ar l hyn y bu i frenin meibion Ammon farw, a Hanun ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.

10:1 And it came to pass after this, that the king of the children of Ammon died, and Hanun his son reigned in his stead.


2 Yna y dywedodd Dafydd, Mi a wnaf garedigrwydd a Hanun mab Nahas, megis y gwnaeth ei dad ef garedigrwydd a mi.
A Dafydd a anfonodd gydai weision iw gysuro ef am ei dad. A gweision Dafydd a ddaethant i wlad meibion Ammon.

10:2 Then said David, I will show kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father showed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David's servants came into the land of the children of Ammon.


3 A thywysogion meibion Ammon a ddywedasant wrth Hanun eu haiglwydd., Wyt ti yn tybied mai anrhydeddu dy dad di y mae Dafydd, oherwydd iddo ddanfon cysurwyr atat ti? onid er mwyq chwilior ddinas, ai throedio, ai difetha, yr anfonodd Dafydd ei weision atat ti?

10:3 And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?


4 Yna Hanun a gymerth weision Dafydd, ac a eilliodd hanner eu barfau hwynt, ac a dorrodd eu dillad hwynt yn eu hanner, hyd eu cluniau, ac au go-llyngodd hwynt ymaith.

10:4 Wherefore Hanun took David's servants, and shaved off the one half of their beards, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away.


5 Pan fynegwyd hyn i Dafydd, efe a anfonodd iw cyfarfod hwynt; canys y gwŷr oedd wedi cywilyddio yn fawr. A dywedodd y brenin, Arhoswch yn Jericho hyd oni thyfo eich barfau chwi, ac yna dychwelwch.

10:5 When they told it unto David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed: and the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.6 A meibion Ammon a welsant eu bod yn ffiaidd gan Dafydd; a meibion Ammon a anfonasant ac a gyflogasant y Syriaid o Bethrehob, ar Syriaid o Soba, ugain mil o wŷr traed, a chan frenin Maacha fil o wŷr, ac o Istob ddeuddeng mil o wŷr.

10:6 And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob, and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men.


7 A phan glybu Dafydd, efe a anfonodd Joab, a holl lu y cedyrn.

10:7 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.


8 A meibion Ammon a ddaethant, ac a luniaethasant ryfel wrth ddrws y porth: ar Syriaid o Soba, a Rehob, ac o Istob, a Maacha, oedd or neilitu yn y maes.

10:8 And the children of Ammon came out, and put the battle in array at the entering in of the gate: and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ishtob, and Maacah, were by themselves in the field.


9 Pan ganfu Joab fod wyneb y rhyfel yn ei erbyn ef ymlaen ac yn l, efe. a etholodd o holl etholedigion Israel, ac a ymfyddinodd yn erbyn y Syriaid.

10:9 When Joab saw that the front of the battle was against him before and behind, he chose of all the choice men of Israel, and put them in array against the Syrians:


10 A gweddill y bobl a roddes efe dan law Abisai ei frawd, iw byddino yn erbyn meibion Ammon.

10:10 And the rest of the people he delivered into the hand of Abishai his brother, that he might put them in array against the children of Ammon.


11 Ac efe a ddywedodd, Os trech fydd y Syriaid na mi, yna bydd di i mi yn gynhorthwy; ond os meibion Ammon fyddant drech na thi, yna y deuaf ith gynorthwyo dithau.

10:11 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will come and help thee.


12 Bydd bybyr, ac ymwrolwn dros ein pobl, a thros ddinasoedd ein Duw: a gwnaed yr ARGLWYDD yr hyn fyddo da yn ei olwg ef.

10:12 Be of good courage, and let us play the men for our people, and for the cities of our God: and the LORD do that which seemeth him good.


13 A nesaodd Joab, ar bobl oedd gydag ef, yn erbyn y Syriaid ir rhyfel; a hwy a ffoesant oi flaen ef.

10:13 And Joab drew nigh, and the people that were with him, unto the battle against the Syrians: and they fled before him.


14 A phan welodd meibion Ammon ffoi or Syriaid, hwythau a ffoesant o flaen Abisai, ac a aethant ir ddinas. A dych welodd Joab oddi wrth feibion Ammon, ac a ddaeth i Jerwsalem.

10:14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.


15 A phan welodd y Syriaid eu lladd o flaen Israel, hwy a ymgynullasant ynghyd.

10:15 And when the Syrians saw that they were smitten before Israel, they gathered themselves together.


16 A Hadareser a anfonodd, ac a ddug y Syriaid oedd or tu hwnt ir afon: a hwy a ddaethant i Helam, a Sobach tywysog llu Hadareser ou blaen.

10:16 And Hadarezer sent, and brought out the Syrians that were beyond the river: and they came to Helam; and Shobach the captain of the host of Hadarezer went before them.


17 A phan fynegwyd i Dafydd hynny, fife a gasglodd holl Israel, ac a aeth dros yr Iorddonen, ac a ddaeth i Helam: ar Synaid a ymfyddinasant yn erbyn Dafydd, ac a ymladdasant ag ef.

10:17 And when it was told David, he gathered all Israel together, and passed over Jordan, and came to Helam. And the Syrians set themselves in array against David, and fought with him.


18 Ar Syriaid a ffoesant o flaen Israel; a Dafydd a laddodd or Syriaid, wŷr saith gant o gerbydau, a deugain mil o wŷr meirch: ac efe a drawodd Sobach tywysog eu llu hwynt, fel y bu efe farw yno.

10:18 And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there.


19 A phan welodd yr holl frenhinoedd oedd weision i Hadareser, eu lladd hwynt o flaen Israel, hwy a heddychasant ag Israel, ac au gwasanaethasant hwynt.
Ar Syriaid a ofnasant gynorthwyo meibion Ammon mwyach.

10:19 And when all the kings that were servants to Hadarezer saw that they were smitten before Israel, they made peace with Israel, and served them. So the Syrians feared to help the children of Ammon any more.


PENNOD 11

++PENNOD 11&&&


1 A wedi pen y flwyddyn, yn yr amser y byddai y brenhinoedd yn myned allan i ryfel, danfonodd Dafydd Joab ai weision gydag ef, a holl Israel; a hwy a ddistrywiasant feibion Ammon, ac a warchaeasant ar Rabba: ond Dafydd oedd yn aros yn Jerwsalem.

11:1 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem.


2 A bu ar brynhawngwaith gyfodi o Dafydd oddi ar ei wely, a rhodio ar nen tŷ y brenin: ac oddi ar y nen efe a ganfu, wraig yn ymolchi; ar wraig oedd deg iawn yr olwg.

11:2 And it came to pass in an eveningtide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king's house: and from the roof he saw a woman washing herself; and the woman was very beautiful to look upon.


3 A Dafydd a anfonodd ac a ymofynnodd am y wraig: ac un a ddywedodd," Onid hon yw Bathseba merch Eliam, gwraig Ureias yr Hethiad?

11:3 And David sent and inquired after the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?


4 A Dafydd a anfonodd genhadau, ac ai cymerth hi; a hi a ddaeth i mewn ato ef, ac efe a orweddodd gyda hi: ac yr oedd hi wedi ei glanhau oddi wrth ei haflendid: a hi a ddychwelodd iw thŷ ei hun.

11:4 And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he lay with her; for she was purified from her uncleanness: and she returned unto her house.


5 Ar wraig a feichiogodd, ac a anfonodd ac a fynegodd i Dafydd, ac a ddywedodd, Yr ydwyf fi yn feichiog.

11:5 And the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child.


6 A Dafydd a anfonodd at Joab, gan ddywedyd, Danfon ataf fi Ureias yr Hethiad. A Joab a anfonodd Ureias at Dafydd.

11:6 And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David.


7 A phan ddaeth Ureias ato ef, Dafydd a ymofynnodd m lwyddiant Joab, ac am lwyddiant y bobl, ac am ffyniant y rhyfel.

11:7 And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered.


8 Dywedodd Dafydd hefyd wrth Ureias, Dos i waered ith dŷ, a golch dy draed. Ac Ureias a aeth allan o dŷ y brenin, a saig y brenin a aeth ar ei l ef.

11:8 And David said to Uriah, Go down to thy house, and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a mess of meat from the king.


9 Ond Ureias a gysgodd wrth ddrws ty^ y brenin gyda holl weision ei arglwydd, ac nid aeth i waered iw dy ei hun.

11:9 But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house.


10 Yna y mynegasant i Dafydd, gan ddywedyd, Nid aeth Ureias i waered iw dy ei hun. A Dafydd a ddywedodd wrth Ureias, Onid oth daith yr ydwyt ti yn dyfod? paham nad eit ti i waered ith dŷ dy hun?

11:10 And when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? why then didst thou not go down unto thine house?


11 A dywedodd Ureias wrth Dafydd, Yr arch, ac Israel hefyd, a Jwda, sydd yn aros mewn pebyll; a Joab fy arglwydd, a gweision fy arglwydd, sydd yn gwersyllu ar hyd wyneb y maes: a af fi gan hynny im tŷ fy hun, i fwyta, ac i yfed, ac i orwedd gydam gwraig? fel mai byw di, ac fel mai byw dy enaid di, ni wnaf y peth hyn.

11:11 And Uriah said unto David, The ark, and Israel, and Judah, abide in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields; shall I then go into mine house, to eat and to drink, and to lie with my wife? as thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing.


12 A Dafydd a ddywedodd wrth Ureias, Aros yma eto heddiw, ac yfory yth ollyngaf di. Ac Ureias a arhosodd yn Jerwsalem y dwthwn hwnnw a thrannoeth.

11:12 And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.


13 A Dafydd ai galwodd ef, i fwyta ac i yfed ger ei fron ef, ac ai meddwodd ef: ac yn yr hwyr efe a aeth i orwedd ar ei wely gyda gweision ei arglwydd, ac nid aeth i waered iw dy ei hun.

11:13 And when David had called him, he did eat and drink before him; and he made him drunk: and at even he went out to lie on his bed with the servants of his lord, but went not down to his house.


14 Ar bore yr ysgrifennodd Dafydd lythyr at Joab, ac ai hanfonodd yn llaw Ureias.

11:14 And it came to pass in the morning, that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah.


15 Ac efe a ysgrifennodd yn ei lythyr, gan ddywedyd, Gosodwch Ureias ar gyfer wyneb y rhyfelwyr glewaf; a dychwelwch oddi ar ei l ef, fel y trawer ef, ac y byddo marw.

11:15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.


16 A phan oedd Joab yn gwarchae ar y ddinas, efe a osododd Ureias yn y lle y gwyddai efe fod gwŷr nerthol ynddo.

11:16 And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah unto a place where he knew that valiant men were.


17 A gwŷr y ddinas a aethant allan, ac a ymladdasant a Joab: a syrthiodd rhai or bobl o weision Dafydd; ac Ureias yr Hethiad a fu farw hefyd.

11:17 And the men of the city went out, and fought with Joab: and there fell some of the people of the servants of David; and Uriah the Hittite died also.


18 Yna Joab a anfonodd, ac a fynegodd i Dafydd holl hanes y rhyfel:

11:18 Then Joab sent and told David all the things concerning the war;


19 Ac a orchmynnodd ir gennad, gan ddywedyd. Pan orffennych lefaru holl hanes y rhyfel wrth y brenin:

11:19 And charged the messenger, saying, When thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king,


20 Os cyfyd llidiowgrwydd y brenin, ac os dywed wrthyt, Paham y nesasoch at y ddinas i ymladd? oni wyddech y taflent hwy oddi ar y gaer?

11:20 And if so be that the king's wrath arise, and he say unto thee, Wherefore approached ye so nigh unto the city when ye did fight? knew ye not that they would shoot from the wall?


21 Pwy a drawodd Abimelech fab Jerwbbeseth? onid gwraig a daflodd arno ef ddarn o faen melin oddi ar y mur, fel y bu efe farw yn Thebes? paham y nesasoch at y mur? yna y dywedi, Dy was Ureias yr Hethiad a fu farw hefyd.

11:21 Who smote Abimelech the son of Jerubbesheth? did not a woman cast a piece of a millstone upon him from the wall, that he died in Thebez? why went ye nigh the wall? then say thou, Thy servant Uriah the Hittite is dead also.


22 Felly y gennad a aeth, ac a ddaeth ac a fynegodd i Dafydd yr hyn oll yr anfonasai Joab ef oi blegid.

11:22 So the messenger went, and came and showed David all that Joab had sent him for.


23 Ar gennad a ddywedodd wrth Dafydd, Yn ddiau y gwŷr oeddynt drech na ni, ac a ddaethant atom ni ir maes, a ninnau a aethom arnynt hwy hyd ddrws y porth.

11:23 And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate.


24 Ar saethyddion a saethasant at dy weision oddi ar y mur; a rhai o weisiofa y brenin a fuant feirw; ath was Ureias yr Hethiad a fu farw hefyd.

11:24 And the shooters shot from off the wall upon thy servants; and some of the king's servants be dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also.


25 Yna Dafydd a ddywedodd wrth y gennad. Fel hyn y dywedi di wrth Joab, Na fydded hyn ddrwg yn dy oiwg di: canys y naill fel y llall a ddifetha y cleddyf; cadarnha dy ryfel yn erbyn y ddinas, a distrywiwch hi; a chysura dithau ef.

11:25 Then David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another: make thy battle more strong against the city, and overthrow it: and encourage thou him.


26 A phan glybu gwraig Ureias farw Ureias ei gŵr, hi a alarodd am ei phriod.

11:26 And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband.


27 A phan aeth y galar heibio, Dafydd a anfonodd, ac ai cyrchodd hi iw dŷ, i fod iddo yn wraig; a hi a ymddg iddo fab. A drwg yng ngolwg yr ARGLWYDD oedd y peth a wnaethai Dafydd.

11:27 And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the LORD.


PENNOD 12

++PENNOD 12&&&


1
AR ARGLWYDD a anfonodd Nathan at Dafydd. Ac efe a ddaeth ato ef, ac a ddywedodd wrtho, Dau ŵr oedd yn yr un ddinas; y naill yn gyfoethog, ar llall yn dlawd.

12:1 And the LORD sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.


2 Gan y cyfoethog yr oedd llawer iawa o ddefaid a gwartheg:

12:2 The rich man had exceeding many flocks and herds:


3 A chan y tlawd nid oedd dim ohd un oenig fechan, yr hon a brynasai efe, ac a fagasai; a hi a gynyddasai gydag ef, a chydai blant: oi damaid ef y bwyti hi, ac oi gwpan ef yr yfai hi, ac yn ei fynwes ef y gorweddai hi, ac yr oedd hi iddo megis merch.

12:3 But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up: and it grew up together with him, and with his children; it did eat of his own meat, and drank of his own cup, s unto him as a daughter.


4 Ac ymdeithydd a ddaeth at y gŵr cyfoethog; ond efe a arbedodd gymryd Oi ddefaid ei hun, ac oi wartheg ei hun, l arlwyo ir ymdeithydd a ddaethai ato; ond efe a gymerth oenig y gŵr tlawd, ac ai parat6dd ir gŵr a ddaethai ato.

12:4 And there came a traveller unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was come unto him; but took the poor man's lamb, and dressed it for the man that was come to him.

 


5 A digofaint Dafydd a enynnodd yn ddirfawr wrth y gŵr; ac efe a ddywedodd wrth Nathan, Fel mai byw yr ARGLWYDD, euog o farwolaeth yw y gŵr a wnaeth hyn.

12:5 And David's anger was greatly kindled against the man; and he said to Nathan, As the LORD liveth, the man that hath done this thing shall surely die:


6 Ar oenig a dl efe adref yn bedwar dyblyg; oherwydd iddo wneuthur y peth .hyn, ac nad arbedodd.

12:6 And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity.


7 A dywedodd Nathan wrth Dafydd, Ti yw y gŵr. Fel hyn y dywed ARGLWYDO DDUW Israel, Myfi ath enemies di yn frenin ar Israel, myfi hefyd ath waredais di o law Saul:

12:7 And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the LORD God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul;


8 Rhoddais hefyd i ti dŷ dy arglwydd, a gwragedd dy arglwydd yn dy fynwes, a mi a roddais i ti dŷ Israel a Jwda; a pfae rhy fychan fuasai hynny, myfi a toddaswn i ti fwy o lawer.

12:8 And I gave thee thy master's house, and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah; and if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things.


9 Paham y dirmygaist air yr ARGLWYDP, i wneuthur drwg yn ei olwg ef? Ure&s yr Hethiad a drewaist ti r cleddyf , ai wraig ef a gymeraist i ti yn wraig, a ttu ai lleddaist ef a chleddyf meibion Ammon.

12:9 Wherefore hast thou despised the commandment of the LORD, to do evil in his sight? thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon.


10 Yn awr gan hynny nid ymedy y cleddyf ath dŷ di byth; oherwydd i ti fy nirmygu i, a chymryd gwraig Ureias yr Hethiad i fod yn wraig i ti.

12:10 Now therefore the sword shall never depart from thine house; because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife.


11 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Wele, myfi a gyfodaf ith erbyn ddrwg oth dŷ dy hun, a mi a ddygaf dy wragedd di yng ngŵydd dy lygaid, ac au rhoddaf hwynt ith gymydog, ac efe a orwedd gydath wragedd di yng ngolwg yr haul hwn.

12:11 Thus saith the LORD, Behold, I will raise up evil against thee out of thine own house, and I will take thy wives before thine eyes, and give them unto thy neighbour, and he shall lie with thy wives in the sight of this sun.


12 Er i ti wneuthur mewn dirgelwch; eto myfi a wnaf y peth hyn gerbron holl Israel, a cherbron yr haul.

12:12 For thou didst it secretly: but I will do this thing before all Israel, and before the sun.


13 A dywedodd Dafydd wrth Nathan., Pechais yn erbyn yr ARGLWYDD. A Nathan a ddywedodd wrth Dafydd, Yr ARGLWYDD hefyd a dynnodd ymaith dy bechod di: ni byddi di marw.

12:13 And David said unto Nathan, I have sinned against the LORD. And Nathan said unto David, The LORD also hath put away thy sin; thou shalt not die.


14 Eto, oherwydd i ti beri i elynion yr ARGLWYDD gablu trwy y peth hyn, y plentyn a anwyd i ti a fydd marw yn ddiau.

12:14 Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the LORD to blaspheme, the child also that is born unto thee shall surely die.


15 A Nathan a aeth iw dŷ.Ar ARGLWYDD a drawodd y plentyn a blantasai gwraig Ureias i Dafydd.; ac efe a, aeth yn glaf iawn.

12:15 And Nathan departed unto his house. And the LORD struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick.


16 Dafydd am hynny a ymbitiodd Duw dros y bachgen; a Dafyddaymprydiodd ympryd, ac a aeth ac a orweddodd ar y ddaear ar hyd y nos.

12:16 David therefore besought God for the child; and David fasted, and went in, and lay all night upon the earth.


17 A henuriaid ei dŷ ef a gyfodasant .ato ef, i beri iddo godi oddi ar y ddaear: ond ni fynnai efe, ac ni fwyti fara gyda hwynt.

12:17 And the elders of his house arose, and went to him, to raise him up from the earth: but he would not, neither did he eat bread with them.


18 Ac ar y seithfed dydd y bu farw y plentyn. A gweision Dafydd a ofnasant fynegi iddo ef farw y bachgen: canys dywedasant, Wele, tra oedd y bachgen yn fyw y llefarasom wrtho, ond ni wrandawai ar ein llais, pa fodd gan hynny yr ymofidia, os dywedwn wrtho farw y plentyn?

12:18 And it came to pass on the seventh day, that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead: for they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice: how will he then vex himself, if we tell him that the child is dead?


1
9 Ond pan welodd Dafydd ei weision yn sibrwd, deallodd Dafydd farw y plentyn: a Dafydd a ddywedodd wrth ei weision, A fu farw y plentyn? A hwy a ddywedasant, Efe a fu farw.

12:19 But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead: therefore David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead.


20 Yna Dafydd a gyfododd oddi ar y ddaear, ac a ymolchodd, ac a ymeneiniodd, ac a newidiodd ei ddillad, ac a ddaeth i dŷ yr ARGLWYDD, ac a addolodd: wedi hynny y daeth efe iw dy ei hun; ac a ofynnodd, a hwy a roddasant iddo fara, ac efe a fwytaodd.

12:20 Then David arose from the earth, and washed, and anointed himself, and changed his apparel, and came into the house of the LORD, and worshipped: then he came to his own house; and when he required, they set bread before him, and he did eat.


21 Yna ei weision a ddywedasant wrtho ef. Pa beth yw hyn a wnaethost ti? dros y plentyn byw yr ymprydiaist, ac yr wylaist; ond pan fu y plentyn farw, ti a gyfodaist ac a fwyteaist fara.

12:21 Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? thou didst fast and weep for the child, while it was alive; but when the child was dead, thou didst rise and eat bread.


22 Ac efe a ddywedodd, Tra yr ydoedd y plentyn yn fyw, yr ymprydiais ac yr wylais: canys mi a ddywedais, Pwy a wŷr a drugarha yr ARGLWYDD wrthyf, fel y byddo byw y plentyn?

12:22 And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept: for I said, Who can tell whether GOD will be gracious to me, that the child may live?


23 Ond yn awr efe fu farw, i ba beth yr ymprydiwn? a allaf fi ei ddwyn ef yn ei l mwyach? myfi a af ato ef, ond ni ddychwel efe ataf fi.

12:23 But now he is dead, wherefore should I fast? can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me.


24 A Dafydd a gysurodd Bathseba ei wraig, ac a aeth i mewn ati hi, ac a orweddodd gyda hi: a hi a ymddg fab, ac efe a alwodd ei enw ef Solomon. Ar ARGLWYDD ai carodd ef.

12:24 And David comforted Bathsheba his wife, and went in unto her, and lay with her: and she bare a son, and he called his name Solomon: and the LORD loved him.


25 Ac efe a anfonodd trwy law Nathan y proffwyd; ac efe a alwodd ei enw ef Jedidia oblegid yr ARGLWYDD.

12:25 And he sent by the hand of Nathan the prophet; and he called his name Jedidiah, because of the LORD.


26 A Joab a ymladdodd yn erbyn Rabba meibion Ammon, ac a enillodd y frenhinol ddinas.

12:26 And Joab fought against Rabbah of the children of Ammon, and took the royal city.


27 A Joab a anfonodd genhadau at Dafydd, ac a ddywedodd, Rhyfelais yn erbyn Rabba, ac a enillais ddinas y dyfroedd.

12:27 And Joab sent messengers to David, and said, I have fought against Rabbah, and have taken the city of waters.


28 Yn awr gan hynny casgl weddill y bobl, a gwersylla yn erbyn y ddinas, ac ennill hi; rhag i mi ennill y ddinas, a galw fy enw i arni hi.

12:28 Now therefore gather the rest of the people together, and encamp against the city, and take it: lest I take the city, and it be called after my name.


29 A Dafydd a gasglodd yr holl bobl, ac a aeth i Rabba, ac a ymladdodd yn ei herbyn, ac ai henillodd hi.

12:29 And David gathered all the people together, and went to Rabbah, and fought against it, and took it.


30 Ac efe a gymerodd goron eu brenin hwynt oddi am ei ben; ai phwys hi oedd dalent o aur, gydar maen gwerthfawr: a hi a osodwyd ar ben Dafydd. Ac efe a ddug ymaith or ddinas anrhaith fawr iawn.

12:30 And he took their king's crown from off his head, the weight whereof was a talent of gold with the precious stones: and it was set on David's head. And he brought forth the spoil of the city in great abundance.


31 Ac efe a ddug ymaith y bobl oedd ynddi, ac au gosododd dan lifiau, a than ogau heyrn, a than fwyeill heyrn, ac au bwriodd hwynt ir odynau calch: ac felly y gwnaeth i holl ddinasoedd meibion Ammon. A dychwelodd Dafydd ar holl bobl i Jerusalem.

12:31 And he brought forth the people that were therein, and put them under saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them pass through the brickkiln: and thus did he unto all the cities of the children of Ammon. So David and all the people returned unto Jerusalem.


PENNOD 13

++PENNOD 13&&&


1
A ar l hyn yr oedd gan Absalom mab Dafydd chwaer deg, ai henw Tamar: ac Amnon mab Dafydd ai carodd hi.

13:1 And it came to pass after this, that Absalom the son of David had a fair sister, whose name was Tamar; and Amnon the son of David loved her.


2 Ac yr oedd mor flin ar Amnon, fel y clafychodd efe oherwydd Tamar ei chwaer: canys gwyry oedd hi; ac anodd y gwelai Amnon wneuthur dim iddi hi.

13:2 And Amnon was so vexed, that he fell sick for his sister Tamar; for she was a virgin; and Amnon thought it hard for him to do any thing to her.


3 Ond gan Amnon yr oedd cyfaill, ai enw Jonadab, mab Simea, brawd Dafydd: a Jonadab oedd ŵr call iawn.

13:3 But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shimeah David's brother: and Jonadab was a very subtle man.


4 Ac efe a ddywedodd wrtho ef, Ti fab y brenin, paham yr ydwyt yn curio fel hyn beunydd? oni fynegi di i mi? Ac Amnon a ddywedodd wrtho ef, Caru yr ydwyf fi Tamar, chwaer Absalom fy mrawd.

13:4 And he said unto him, Why art thou, being the king's son, lean from day to day? wilt thou not tell me? And Amnon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom's sister.


5 A Jonadab a ddywedodd wrtho ef, Gorwedd ar dy wely, a chymer arnat fod yn glaf: a phan ddelo dy dad ith edrych, dywed wrtho ef, Deued, atolwg, Tamar fy chwaer i roddi bwyd i mi, ac i arlwyor bwyd yn fy ngolwg, fel y gwelwyf, ac y bwytawyf oi llaw hi.

13:5 And Jonadab said unto him, Lay thee down on thy bed, and make thyself sick: and when thy father cometh to see thee, say unto him, I pray thee, let my sister Tamar come, and give me meat, and dress the meat in my sight, that I may see it, and eat it at her hand.


6 Felly Amnon a orweddodd, ac a gymerth arno fod yn glaf. Ar brenin a ddaeth iw edrych ef; ac Amnon a ddywedodd wrth y brenin, Deued, atolwg, Tamar fy chwaer i grasu dwy deisen yn fy ngolwg i, fel y bwytawyf oi llaw hi.

13:6 So Amnon lay down, and made himself sick: and when the king was come to see him, Amnon said unto the king, I pray thee, let Tamar my sister come, and make me a couple of cakes in my sight, that I may eat at her hand.


7 Yna Dafydd a anfonodd adref at Tamar, gan ddywedyd, Dos yn awr i dŷ Amnon dy frawd, a pharatoa fwyd iddo.

13:7 Then David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon's house, and dress him meat.


8 Felly Tamar a aeth i dŷ Amnon ei brawd; ac efe oedd yn gorwedd: a hi a gymerth beilliaid, ac ai tyhnodd, ac a wnaeth deisennau yn ei ŵydd ef, ac a grasodd y teisennau.

13:8 So Tamar went to her brother Amnon's house; and he was laid down. And she took flour, and kneaded it, and made cakes in his sight, and did bake the cakes.


9 A hi a gymerth badell, ac au tywalltodd hwynt ger ei fron ef: ond efe a wrthododd fwyta. Ac Amnon a ddywedodd, Gyrrwch allan bawb oddi wrthyf fi. A phawb a aethant allan oddi wrtho ef.

13:9 And she took a pan, and poured them out before him; but he refused to eat. And Amnon said, Have out all men from me. And they went out every man from him.


10 Yna Amnon a ddywedodd wrth Tamar, Dwg y bwyd ir ystafell, fel y bwytawyf oth law di. A Thamar a gymerth y teisennau a wnaethai hi, ac au dug at Amnon ei brawd ir ystafell.

13:10 And Amnon said unto Tamar, Bring the meat into the chamber, that I may eat of thine hand. And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother.


11 A phan ddug hi hwynt ato ef i fwyta, efe a ymaflodd ynddi hi, ac a ddywedodd wrthi hi, Tyred, gorwedd gyda mi, fy chwaer. f

13:11 And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her, and said unto her, Come lie with me, my sister.


12 A hi a ddywedodd wrtho. Paid, fy mrawd; na threisia fi: canys ni wneir fel hyn yn Israel: na wna di yr ynfydrwydd hyn.

13:12 And she answered him, Nay, my brother, do not force me; for no such thing ought to be done in Israel: do not thou this folly.


13 A minnau, i ba le y bwriaf ymaith fy ngwarth? a thi a fyddi fel un or ynfydion yn Israel. Yn awr, gan hynny, ymddiddan, atolwg, ar brenin: canys ni omedd efe fi i ti.

13:13 And I, whither shall I cause my shame to go? and as for thee, thou shalt be as one of the fools in Israel. Now therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee.


14 Ond ni fynnai efe wrando ar ei llais hi; eithr efe a fu drech na hi, ac ai treisiodd, ac a orweddodd gyda hi.

13:14 Howbeit he would not hearken unto her voice: but, being stronger than she, forced her, and lay with her.


15 Yoa Amnon ai casaodd hi a chas mawr iawn: canys mwy oedd y cas ar hwn y casasai efe hi, nar cariad ar hwn y carasai efe hi. Ac Amnon a ddywedodd wrthi hi, Cyfod, dos ymaith.

13:15 Then Amnon hated her exceedingly; so that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Arise, be gone.


16 A hi a ddywedodd wrtho ef, Nid oes achos: y drygioni hwn, sef fy ngyrru ymaith, sydd fwy nar llall a wnaethost a mi. Ond ni wrandawai efe arni hi.

13:16 And she said unto him, There is no cause: this evil in sending me away is greater than the other that thou didst unto me. But he would not hearken unto her.


17 Eithr efe a alwodd ar ei lane, ei weinidog, ac a ddywedodd, Gyrrwch hon yn awr allan oddi wrthyf fi; a chloar drws ar ei hl hi.

13:17 Then he called his servant that ministered unto him, and said, Put now this woman out from me, and bolt the door after her.


18 Ac amdani hi yr oedd mantell symudliw: canys ar cyfryw fentyll y diilledid merched y brenin, y rhai oedd forynion. Yna ei weinidog ef ai dug hi allan, ac a glodd y drws ar ei hl hi.

13:18 And she had a garment of divers colours upon her: for with such robes were the king's daughters that were virgins apparelled. Then his servant brought her out, and bolted the door after her.


19 A Thamar a gymerodd ludw ar ei phen, ac a rwygodd y fantell symudliw oedd amdani, ac a osododd ei llaw ar ei phen, ac a aeth ymaith dan weiddi.

13:19 And Tamar put ashes on her head, and rent her garment of divers colours that was on her, and laid her hand on her head, and went on crying.


20 Ac Absalom ei brawd a ddywedodd wrthi hi, Ai Amnon dy frawd a fu gyda thi? er hynny yn awr taw a son, fy chwaer: dy frawd di yw efe; na osod dy galon ar y peth hyn. Felly Tamar a drigodd yn amddifad yn nhŷ Absalom ei brawd.

13:20 And Absalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee? but hold now thy peace, my sister: he is thy brother; regard not this thing. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house.


21 Ond pan glybur brenin Dafydd yr holl bethau hynny, efe a ddigiodd yn aruthr.

13:21 But when king David heard of all these things, he was very wroth.


22 Ac ni ddywedodd Absalom wrth Amnon na drwg na da: canys Absalom a gasaodd Amnon, oherwydd iddo dreisio Tamar ei chwaer ef.

13:22 And Absalom spake unto his brother Amnon neither good nor bad: for Absalom hated Amnon, because he had forced his sister Tamar.


23 Ac ar l dwy flynedd o ddyddiau, yr oedd gan Absalom rai yn cneifio yn Baalhasor, yr hwn sydd wrth Effraim: ac Absalom a wahoddodd holl feibion y brenin.

13:23 And it came to pass after two full years, that Absalom had sheepshearers in Baalhazor, which is beside Ephraim: and Absalom invited all the king's sons.


24 Ac Absalom a ddaeth at y brenin, ac a ddywedodd, Wele yn awr rai yn cneifio ith was di; deued, atolwg, y brenin ai. weision gydath was.

13:24 And Absalom came to the king, and said, Behold now, thy servant hath sheepshearers; let the king, I beseech thee, and his servants go with thy servant.


25 A dywedodd y brenin wrth Absalom, Nage, fy roab, ni ddeuwn ni i gyd yn awr; rhag i ni ormesu arnat ti. Ac efe a fu daer arno: ond ni fynnai efe fyned, eithr efe ai bendithiodd ef.

13:25 And the king said to Absalom, Nay, my son, let us not all now go, lest we be chargeable unto thee. And he pressed him: howbeit he would not go, but blessed him.


26 Yna y dywedodd Absalom, Oni ddaw Amnon fy mrawd yn awr gyda ni? Ar brenin a ddywedodd wrtho- ef, 1 ba beth yr a efe gyda thi? .;:

13:26 Then said Absalom, If not, I pray thee, let my brother Amnon go with us. And the king said unto him, Why should he go with thee?


27 Eto Absalom a fu daer arno, fal y gollyngodd efe Amnon gydag ef, a hot! feibion y brenin.

13:27 But Absalom pressed him, that he let Amnon and all the king's sons go with him.


28 Ac Absalom a orchmynnodd iw lanciau, gan ddywedyd, Edrychwch, atolwg, pan fyddo llawen calon Amnon gan win, a phan ddywedwyf wrthych, Trewch Amnon; yna lleddwch ef, nac ofnwch: oni orchmynnais i chwi? ymwrolwch, a byddwch feibion glewion.

13:28 Now Absalom had commanded his servants, saying, Mark ye now when Amnon's heart is merry with wine, and when I say unto you, Smite Amnon; then kill him, fear not: have not I commanded you? be courageous, and be valiant.


29 A llanciau Absalom a wnaethant i Amnon fel y gorchmynasai Absalom. A holl feibion y brenin a gyfodasant, a phob un a farchogodd ar ei ful, ac a ffoesant.

13:29 And the servants of Absalom did unto Amnon as Absalom had commanded. Then all the king's sons arose, and every man gat him up upon his mule, and fled.


30 A thra yr oeddynt hwy ar y ffordd, y daeth y chwedl at Dafydd, gan ddywedyd, Absalom a laddodd holl feibion y brenin, ac ni adawyd un ohonynt.

13:30 And it came to pass, while they were in the way, that tidings came to David, saying, Absalom hath slain all the king's sons, and there is not one of them left.


31 Yna y brenin a gyfododd, ac a rwygodd ei ddillad, ac a orweddodd ar y ddaear; ai holl weision oedd yn sefyll gerllaw, au gwisgoedd yn rhwygedig.

13:31 Then the king arose, and tare his garments, and lay on the earth; and all his servants stood by with their clothes rent.


32 A Jonadab mab Simea, brawd Dafydd, a atebodd ac a ddywedodd, Na thybied fy arglwydd iddynt hwy ladd yr holl lanciau, sef mebion y brenin; canys Amnon yn unig a fu farw: canys yr oedd ym mryd Absalom hynny, er y dydd y treisiodd efe Taroar ei chwaer ef.

13:32 And Jonadab, the son of Shimeah David's brother, answered and said, Let not my lord suppose that they have slain all the young men the king's sons; for Amnon only is dead: for by the appointment of Absalom this hath been determined from the day that he forced his sister Tamar.


33 Ac yn awr na osoded fy arglwydd frenin y peth at ei galon, gan dybied farw holl feibion y brenin: canys Amnon yn unig a fu farw.

13:33 Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think that all the king's sons are dead: for Amnon only is dead.


34 Ond Absalom a ffodd. Ar llanc yr hwn oedd yn gwylio a ddyrchafodd ei lygaid, ac a edrychodd; ac wele bobl lawer yn dyfod ar hyd y ffordd oi l ef, ar hyd ystlys y mynydd.

13:34 But Absalom fled. And the young man that kept the watch lifted up his eyes, and looked, and, behold, there came much people by the way of the hill side behind him.


35 A Jonadab a ddywedodd wrth y brenin, Wele feibion y brenin yn dyfod: fel y dywedodd dy was, felly y mae.

13:35 And Jonadab said unto the king, Behold, the king's sons come: as thy servant said, so it is.


36 A phan orffenasai efe ymddiddan, wele, meibion y brenin a ddaethant, ac a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant.. Ar brenin hefyd ai holl weision a wylasant ag wylofain mawr iawn.

13:36 And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that, behold, the king's sons came, and lifted up their voice and wept: and the king also and all his servants wept very sore.


37 Ac Absalom a ffodd, ac a aeth at Talmai mab Ammihud brenin Gesur: a Dafydd a alarodd am ei fab bob dydd.

13:37 But Absalom fled, and went to Talmai, the son of Ammihud, king of Geshur. And David mourned for his son every day.


38 Ond Absalom a ffodd, ac a aeth i Gesur; ac yno y bu efe dair blynedd.

13:38 So Absalom fled, and went to Geshur, and was there three years.


39 Ac enaid Dafydd y brenin a hiraethodd am fyned at Absalom: canys efe a gysurasid am Amnon, gan ei farw efe.

13:39 And the soul of king David longed to go forth unto Absalom: for he was comforted concerning Amnon, seeing he was dead.


PENNOD 14

++PENNOD 14&&&


1
YNA Joab mab Serfia a wybu fod calon y brenin tuag at Absalom.

14:1 Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.


2 A Joab a anfonodd i Tecoa, ac a gyrchodd oddi yno wraig ddoeth, ac a ddywedodd wrthi, Cymer arnat, atolwg, alaru, a gwisg yn awr alarwisg, ac nac ymira ag olew, eithr bydd fel gwraig yn galaru er ys llawer o ddyddiau am y marw:

14:2 And Joab sent to Tekoah, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead:


3 A thyred at y brenin, a llefara wrtho yn l yr ymadrodd hyn. A Joab a osododd yr ymadroddion yn ei genau hi.

14:3 And come to the king, and speak on this manner unto him. So Joab put the words in her mouth.


4 Ar wraig o Tecoa, pan ddywedodd wrth y brenin, a syrthiodd i lawr ar ei hwyneb, ac a ymgrymodd, ac a ddywedodd, Cynorthwya, O frenin.

14:4 And when the woman of Tekoah spake to the king, she fell on her face to the ground, and did obeisance, and said, Help, O king.


5 A dywedodd y brenin wrthi hi, Beth a ddarfu i ti? A hi a ddywedodd, Yn wir gwraig weddw ydwyf fi, am gŵr a fu farw.

14:5 And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, I am indeed a widow woman, and mine husband is dead.


6 Ac ith lawforwyn yr oedd dau fab, a hwynt ill dau a ymrysonasant yn y maes; ond nid oedd athrywynwr rhyngddyat hwy; ond y naill a drawodd y llall, ac ai lladdodd ef.;

14:6 And thy handmaid had two sons, and they two strove together in the field, and there was none to part them, but the one smote the other, and slew him.


7 Ac wele, yr holl dylwyth a gyfododd yn erbyn dy lawforwyn, a hwy a ddywedasant, Dyro yr hwn a drawodd ei frawd, fel y lladdom ni ef, am einioes ei frawd a laddodd efe; ac y difethom hefyd yr etifedd: felly y diffoddent fy marworyn, yr hwn a adawyd, heb adael im gŵr nac enw nac epil ar wyneb y ddaear.

14:7 And, behold, the whole family is risen against thine handmaid, and they said, Deliver him that smote his brother, that we may kill him, for the life of his brother whom he slew; and we will destroy the heir also: and so they shall quench my coal which is left, and shall not leave to my husband neither name nor remainder upon the earth.


8 Ar brenin a ddywedodd wrth y wraig, Dos ith dŷ; a mi a roddaf orchymyn oth blegid di.

14:8 And the king said unto the woman, Go to thine house, and I will give charge concerning thee.


9 Ar wraig o Tecoa a ddywedodd wrth y brenin, Bydded y camwedd hwn arnaf fi, fy arglwydd frenin, ac ar dy fy nhad i, ar brenin ai orseddfainc ef yn ddieuog.

14:9 And the woman of Tekoah said unto the king, My lord, O king, the iniquity be on me, and on my father's house: and the king and his throne be guiltless.


10 Ar brenin a ddywedodd, Dwg ataf fi yr hwn a yngano wrthyt, ac ni chaiff mwyach. gyffwrdd thi.

14:10 And the king said, Whosoever saith ought unto thee, bring him to me, and he shall not touch thee any more.


11 Yna hi a ddywedodd, Cofied, atolwg, y brenin dy ARGLWYDD DDUW, rhag amlhau dialwyr y gwaed i ddistrywio, a rhag difetha ohonynt hwy fy mab i. Ac efe a ddywedodd, Fel mai byw yr ARGLWYDD, ni syrth un o walk pen dy fab di i lawr,,

14:11 Then said she, I pray thee, let the king remember the LORD thy God, that thou wouldest not suffer the revengers of blood to destroy any more, lest they destroy my son. And he said, As the LORD liveth, there shall not one hair of thy son fall to the earth.


12 Yna y dywedodd y wraig, Atolwg, gad ith lawforwyn ddywedyd gair wrth fy arglwydd frenin. Yntau a ddywedodd, Dywed. xxx

14:12 Then the woman said, Let thine handmaid, I pray thee, speak one word unto my lord the king. And he said, Say on.


13 Ar wraig a ddywedodd, Paham gan hynny y meddyliaist fel hyn yn erbyn pobl DDUW? canys y maer brenin yn llefaru y gair hwn megis un beius, gan na ddug y brenin adref ei herwr.

14:13 And the woman said, Wherefore then hast thou thought such a thing against the people of God? for the king doth speak this thing as one which is faulty, in that the king doth not fetch home again his banished.


14 Canys gan farw yr ydym ni yn marw, ac ydym fel dyfroedd wedi eu tywallt ar y ddaear, y rhai ni chesglir: gan na ddug Duw ei einioes, efe a feddyliodd foddion, fel na yrrer ymaith ei herwr oddi wrtho.

14:14 For we must needs die, and are as water spilled on the ground, which cannot be gathered up again; neither doth God respect any person: yet doth he devise means, that his banished be not expelled from him.


15 Ac yn awr mi a ddeuthum i ymddiddan m harglwydd frenin am y peth hyn, oblegid ir bobl fy nychrynu i: am hynny y dywedodd dy lawforwyn, Ymddiddanaf yn awr r brenin; ond odid fe a wna y brenin ddymuniad ei lawforwyn.

14:15 Now therefore that I am come to speak of this thing unto my lord the king, it is because the people have made me afraid: and thy handmaid said, I will now speak unto the king; it may be that the king will perform the request of his handmaid.


16 Canys y brenin a wrendy, fel y gwaredo efe ei lawforwyn o law y gŵr a fynnai fy nifetha i am mab hefyd o etifeddiaeth DDUW.

14:16 For the king will hear, to deliver his handmaid out of the hand of the man that would destroy me and my son together out of the inheritance of God.


17 Ath lawforwyn a ddywedodd, Bydded, atolwg, gair fy arglwydd frenin yn gysur: canys fel angel Duw yw fy arglwydd frenin, i wrandor da ar drwg: ar ARGLWYDD dy DDUW fydd gyda thi.

14:17 Then thine handmaid said, The word of my lord the king shall now be comfortable: for as an angel of God, so is my lord the king to discern good and bad: therefore the LORD thy God will be with thee.


18 Yna yr atebodd y brenin, ac y dywedodd wrth y wraig, Na chela, atolwg, oddi wrthyf fi y peth yr ydwyf yn ei ofyn i ti. A dywedodd y wraig, Llefared yn awr fy arglwydd frenin.

14:18 Then the king answered and said unto the woman, Hide not from me, I pray thee, the thing that I shall ask thee. And the woman said, Let my lord the king now speak.


19 Ar brenin a ddywedodd, A ydyw llaw Joab gyda thi yn hyn oll? Ar wraig a atebodd ac a ddywedodd. Fel mai byw dy enaid di, fy arglwydd frenin, nid gwiw troi ar y llaw ddeau nac ar y llaw aswy oddi wrth yr hyn oll a ddywedodd fy arglwydd frenin: canys dy was Joab a orchmynnodd i mi, ac a osododd yr holl eiriau hyn yng ngenau dy lawforwyn:

14:19 And the king said, Is not the hand of Joab with thee in all this? And the woman answered and said, As thy soul liveth, my lord the king, none can turn to the right hand or to the left from ought that my lord the king hath spoken: for thy servant Joab, he bade me, and he put all these words in the mouth of thine handmaid:


20 Ar fedr troir chwedl y gwnaeth dy was Joab y peth hyn: ond fy arglwydd sydd ddoeth, fel doethineb angel Duw, i wybod yr hyn oll sydd ar y ddaear.

14:20 To fetch about this form of speech hath thy servant Joab done this thing: and my lord is wise, according to the wisdom of an angel of God, to know all things that are in the earth.


21 Ar brenin a ddywedodd wrth Joab, Wele yn awr, gwneuthum y peth hyn; dos, a dwg y llanc Absalom yn ei l.

14:21 And the king said unto Joab, Behold now, I have done this thing: go therefore, bring the young man Absalom again.


22 A Joab a syrthiodd i lawr ar ei wyneb, ac a ymgrymodd, ac a fendithiodd y brenin. A Joab a ddywedodd, Heddiw y gwybu dy was di gael ohonof ffafr yn dy olwg di, fy arglwydd frenin, am ir brenin gyflawni dymuniad ei was.

14:22 And Joab fell to the ground on his face, and bowed himself, and thanked the king: and Joab said, To day thy servant knoweth that I have found grace in thy sight, my lord, O king, in that the king hath fulfilled the request of his servant.

 


23 A Joab a gyfododd, ac a aeth i Gesur, ac a ddug Absalom i Jerwsalem.

14:23 So Joab arose and went to Geshur, and brought Absalom to Jerusalem.


24 Ar brenin a ddywedodd, Troed iw dy ei hun; ac nac edryched yn fy wyneb i. Felly Absalom a drodd iw dy ei hun, ac .ni welodd wyneb y brenin.

14:24 And the king said, Let him turn to his own house, and let him not see my face. So Absalom returned to his own house, and saw not the king's face.


25 Ac nid oedd ŵr mr glodfawr am ei degwch ag Absalom o fewn holl .Israel: o wadn ei droed hyd ei gorun nid oedd wrthuni ynddo ef.

14:25 But in all Israel there was none to be so much praised as Absalom for his beauty: from the sole of his foot even to the crown of his head there was no blemish in him.


26 A phan gneifiai efe ei ben, (canys un .waith yn y flwyddyn y torrai efe ei wallt: .sherwydd ei fod yn drwm arno, am hynny efe ai torrai ef;) efe a bwysai wallt ei ben yn ddau can sicl, wrth bwys y brenin.

14:26 And when he polled his head, (for it was at every year's end that he polled it: because the hair was heavy on him, therefore he polled it:) he weighed the hair of his head at two hundred shekels after the king's weight.


27 A thri mab a anwyd i Absalom, ac un ferch, ai henw hi oedd Tamar: yr oedd hi yn wraig deg yr olwg. .

14:27 And unto Absalom there were born three sons, and one daughter, whose name was Tamar: she was a woman of a fair countenance.


28 Felly Absalom a drigodd ddwy flynedd gyfan yn Jerwsalem, ac ni welodd wyneb y brenin.

14:28 So Absalom dwelt two full years in Jerusalem, and saw not the king's face.


29 Am hynny Absalom a ddanfonodd am Joab, iw anfon ef at y brenin; ond ni ddeuai efe ato ef: ac etc a anfonodd eto yr ail waith, ond ni ddeuai efe ddim. .

14:29 Therefore Absalom sent for Joab, to have sent him to the king; but he would not come to him: and when he sent again the second time, he would not come.


30 Am hynny efe a ddywedodd wrth ei weision, Gwelwch randir Joab ger fy llaw i, a haidd sydd ganddo ef yno; ewch a llosgwch hi thn.
A gweision Absalom a losgasant y rhandir thn.

14:30 Therefore he said unto his servants, See, Joab's field is near mine, and he hath barley there; go and set it on fire. And Absalom's servants set the field on fire.


31 Yna Joab a gyfododd, ac a ddaeth at Absalom iw dŷ, ac a ddywedodd wrtho, Paham y llosgodd dy weision di fy rhandir i thn?

14:31 Then Joab arose, and came to Absalom unto his house, and said unto him, Wherefore have thy servants set my field on fire?


32 Ac Absalom a ddywedodd wrth Joab, Wele, mi a anfonais atat ti, gan ddywedyd. Tyred yma, fel yth anfonwyf at y brenin, i ddywedyd, I ba beth y deuthum i o Gesur? gwell fuasai i mi fy mod yno eto: ac yn awr gadawer i mi weled wyneb y brenin; ac od oes gamwedd ynof, lladded fi.

14:32 And Absalom answered Joab, Behold, I sent unto thee, saying, Come hither, that I may send thee to the king, to say, Wherefore am I come from Geshur? it had been good for me to have been there still: now therefore let me see the king's face; and if there be any iniquity in me, let him kill me.


33 Yna Joab a ddaeth at y brenin, ac a fynegodd iddo ef. Ac efe a alwodd am Absalom. Yntau a ddaeth at y brenin, ac a ymgrymodd iddo i lawr ar ei wyneb gerbron y brenin. Ar brenin a gusanodd Absalom.

14:33 So Joab came to the king, and told him: and when he had called for Absalom, he came to the king, and bowed himself on his face to the ground before the king: and the king kissed Absalom.


PENNOD 15

++PENNOD 15&&&


1
A wedi hyn y paratdd Absalom iddo ei hun gerbydau, a meirch, a dengwr fl ripncroir* i r ei hun gerbydau, a i a deugain i redeg oi flaen

15:1 And it came to pass after this, that Absalom prepared him chariots and horses, and fifty men to run before him.


2 Ac Absalom a gyfodai yn fore, ac a safai gerllaw ffordd y porth: ac Absalom a alwai ato bob gŵr yr oedd iddo fater i ddyfod at y brenin am farn, ac a ddywedai, O ba ddinas yr ydwyt ti?
Yntau a ddywedai, O un o lwyrhau Israel y mae dy was.

15:2 And Absalom rose up early, and stood beside the way of the gate: and it was so, that when any man that had a controversy came to the king for judgment, then Absalom called unto him, and said, Of what city art thou? And he said, Thy servant is of one of the tribes of Israel.


3 Ac Absalom a ddywedai wrtho ef, Wele, y mae dy faterion yn dda, ac yn uniawn; ond nid oes neb dan y brenin a wrandawo arnat ti.

15:3 And Absalom said unto him, See, thy matters are good and right; but there is no man deputed of the king to hear thee.


4Dywedai Absalom hefyd, O nam gosodid i yn farnwr yn y wlad, fel y delai ataf fi bob gŵr a fyddai ganddo hawl neu gyngaws; myfi a wnawn gyfiawnder iddo!

15:4 Absalom said moreover, Oh that I were made judge in the land, that every man which hath any suit or cause might come unto me, and I would do him justice!


5 A phan nesai neb i ymgrymu iddo ef, efe a estynnai ei law, ac a ymaflai ynddo ef, ac ai cusanai.

15:5 And it was so, that when any man came nigh to him to do him obeisance, he put forth his hand, and took him, and kissed him.


6 Ac fel hyn y gwnai Absalom i holl Israel y rhai a ddeuent am farn at y brenin. Felly Absalom a ladrataodd galon holl wŷr Israel.

15:6 And on this manner did Absalom to all Israel that came to the king for judgment: so Absalom stole the hearts of the men of Israel.


7 Ac ymhen deugain mlynedd y dywedodd Absalom wrth y brenin, Gad i mi fyned, atolwg, a thalu fy adduned a addunedais ir ARGLWYDD, yn Hebron.

15:7 And it came to pass after forty years, that Absalom said unto the king, I pray thee, let me go and pay my vow, which I have vowed unto the LORD, in Hebron.


8 Canys dy was a addunedodd add.- lined, pan oeddwn i yn aros o fewn Gesur yn Syria, gan ddywedyd, Os gan ddychwelyd y dychwel yr ARGLWYDD fi i Jerwsalem, yna y gwasanaethaf yr ARGLWYDD.

15:8 For thy servant vowed a vow while I abode at Geshur in Syria, saying, If the LORD shall bring me again indeed to Jerusalem, then I will serve the LORD.


9 Ar brenin a ddywedodd wrtho ef, Dos mewn heddwch. Felly efe a gyfododd, ac a aeth i Hebron.

15:9 And the king said unto him, Go in peace. So he arose, and went to Hebron.


10 Eithr Absalom a anfonodd ysbwyr trwy holl lwythau Israel, gan ddywedyd, Pan glywoch lais yr utgorn, yna dywedwch, Absalom sydd yn teyrnasu yn Hebron.

15:10 But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, As soon as ye hear the sound of the trumpet, then ye shall say, Absalom reigneth in Hebron.


11 A dau cant o wŷr a aethant gydag Absalom o Jerwsalem, ar wahodd; ac yr oeddynt yn myned yn eu gwiriondeb, ac heb wybod dim oll.

15:11 And with Absalom went two hundred men out of Jerusalem, that were called; and they went in their simplicity, and they knew not any thing.


12 Ac Absalom a anfonodd am Ahito-ffel y Giloniad, cynghorwr Dafydd, oi ddinas, o Gilo, tra oedd efe yn offrymu aberthau. Ar cydfradwriaeth oedd gryf, ar bobl oedd yn amlhau gydag Absalom yn wastadol.

15:12 And Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David's counsellor, from his city, even from Giloh, while he offered sacrifices. And the conspiracy was strong; for the people increased continually with Absalom.


13 A daeth cennad at Dafydd, gan ddywedyd, Y mae calon gwŷr Israel ar l Absalom.

15:13 And there came a messenger to David, saying, The hearts of the men of Israel are after Absalom.


14 A dywedodd Dafydd wrth ei holl weision y rhai oedd gydag ef yn Jerwsalem, Cyfodwch, a ffown; canys ni ddihangwn ni gan Absalom: brysiwch i fyned; rhag iddo ef frysio an dala ni, a dwyn drwg arnom ni, a tharor ddinas min y cleddyf.

15:14 And David said unto all his servants that were with him at Jerusalem, Arise, and let us flee; for we shall not else escape from Absalom: make speed to depart, lest he overtake us suddenly, and bring evil upon us, and smite the city with the edge of the sword.


15 A gweision y brenin a ddywedasant wrth y brenin, WeSe dy weision yn barod, ar l yr hyn oll a ddewiso fy arglwydd frenin.

15:15 And the king's servants said unto the king, Behold, thy servants are ready to do whatsoever my lord the king shall appoint.


16 Ar brenin a aeth, ai holl dylwyth ar ei l. Ar brenin a adawodd ddeg o ordderchwragedd i gadw y tŷ.

15:16 And the king went forth, and all his household after him. And the king left ten women, which were concubines, to keep the house.


17 Ar brenin a aeth ymaith, ar holl bobl ar ei l; a hwy a arosasant mewn lle o hirbell.

15:17 And the king went forth, and all the people after him, and tarried in a place that was far off.


18 Ai holl weision ef oedd yn cerdded ger ei law ef: yr holl Gerethiaid, ar holl Belethiaid, ar holl Gethiaid, y chwe channwr a ddaethai ar ei l ef o Gath, oedd yn cerdded o flaen y brenin.

15:18 And all his servants passed on beside him; and all the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites, six hundred men which came after him from Gath, passed on before the king.


19 Yna y dywedodd y brenin wrth Ittai y Gethiad, Paham yr ei di hefyd gyda ni? Dychwel, a thrig gydar brenin: canys alltud ydwyt ti, a dieithr hefyd allan oth fro dy hun.

15:19 Then said the king to Ittai the Gittite, Wherefore goest thou also with us? return to thy place, and abide with the king: for thou art a stranger, and also an exile.


20 Doe y daethost ti; a fudwn i di heddiw i fyned gyda ni? Myfi a af: dychwel di, a dwg dy frodyr gyda thi: trugaredd a gwirionedd fyddo gyda thi.

15:20 Whereas thou camest but yesterday, should I this day make thee go up and down with us? seeing I go whither I may, return thou, and take back thy brethren: mercy and truth be with thee.


21 Ac Ittai a atebodd y brenin, ac a ddywedodd, Fel mai byw yr ARGLWYDD, ac mai byw fy arglwydd frenin, yn ddiau yn y lle y byddo fy arglwydd frenin ynddo, pa un bynnag ai mewn angau ai mewn einioes, yno y bydd dy was hefyd.

15:21 And Ittai answered the king, and said, As the LORD liveth, and as my lord the king liveth, surely in what place my lord the king shall be, whether in death or life, even there also will thy servant be.


22 A Dafydd a ddywedodd wrth Ittai, DOS, a cherdda drosodd. Ac Ittai y Gethiad a aeth drosodd, ai holl wŷr, ar holl blant oedd gydag ef.

15:22 And David said to Ittai, Go and pass over. And Ittai the Gittite passed over, and all his men, and all the little ones that were with him.


23 Ar holl wlad oedd yn wylofain a llefuchel; ar holl bobl a aethant drosodd. Ar brenin a aeth dros afon Cidron, ar holl bobl a aeth drosodd, tua ffordd yr anialwch.

15:23 And all the country wept with a loud voice, and all the people passed over: the king also himself passed over the brook Kidron, and all the people passed over, toward the way of the wilderness.


24 Ac wele Sadoc, ar holl Lefiaid oedd gydag ef, yn dwyn arch cyfamod Duw; a hwy a osodasant i lawr arch Duw: ac Abiathar a aeth i fyny, nes darfod ir holl bobl ddyfod allan or ddinas.

15:24 And lo Zadok also, and all the Levites were with him, bearing the ark of the covenant of God: and they set down the ark of God; and Abiathar went up, until all the people had done passing out of the city.


25 A dywedodd y brenin wrth Sadoc, Dychwel ag arch Duw ir ddinas: os caf fi ffafr yng ngolwg yr ARGLWYDD, efe am dwg eilwaith, ac a bair i mi ei gweled hi, ai babell.

15:25 And the king said unto Zadok, Carry back the ark of God into the city: if I shall find favour in the eyes of the LORD, he will bring me again, and show me both it, and his habitation:


26 Ond os fel hyn y dywed efe; Nid wyf fodlon i ti; wele fi, gwnaed i mi fel y byddo da yn ei olwg.

15:26 But if he thus say, I have no delight in thee; behold, here am I, let him do to me as seemeth good unto him.


27 Ar brenin a ddywedodd wrth Sadoc yr offeiriad, Onid gweledydd ydwyt ti? dychwel ir ddinas mewn heddwch, ath ddau fab gyda thi, sef Ahimaas dy fab, a Jonathan mab Abiathar.

15:27 The king said also unto Zadok the priest, Art not thou a seer? return into the city in peace, and your two sons with you, Ahimaaz thy son, and Jonathan the son of Abiathar.


28 Gwelwch, mi a drigaf yng ngwastadedd yr anialwch, nes dyfod gair oddi wrthych iw fynegi i mi.

15:28 See, I will tarry in the plain of the wilderness, until there come word from you to certify me.


29 Felly Sadoc ac Abiathar a ddygasant yn ei hl arch Duw i Jerwsalem; ac a arosasant yno.

15:29 Zadok therefore and Abiathar carried the ark of God again to Jerusalem: and they tarried there.


30 y A Dafydd a aeth i fyny i fryn yr Olewydd; ac yr oedd yn myned i fyny ac yn wylo, ai ben wedi ei orchuddip, ac yr oedd efe yn myned yn droednoeth. Ar holl bobl y rhai oedd gydag ef a orchuddiasant bawb ei ben, ac a aethant i fyny, gan fyned ac wylo.

15:30 And David went up by the ascent of mount Olivet, and wept as he went up, and had his head covered, and he went barefoot: and all the people that was with him covered every man his head, and they went up, weeping as they went up.


31 A mynegwyd i Dafydd, gan ddywedyd, Y mae Ahitoffel ymysg y cydfwriadwyr gydag Absalom. A Dafydd a ddywedodd, O ARGLWYDD, tro, atolwg, gyngor Ahitoffel yn ffolineb.

15:31 And one told David, saying, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. And David said, O LORD, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness.


32 A pban ddaeth Dafydd i ben y bryn yr addolodd efe DDUW ynddo, wele Husai yr Arciad yn ei gyfarfod ef, wedi rhwygo ei bais, a phridd ar ei ben.

15:32 And it came to pass, that when David was come to the top of the mount, where he worshipped God, behold, Hushai the Archite came to meet him with his coat rent, and earth upon his head:


33 A Dafydd a ddywedodd wrtho, Od ei drosodd gyda mi, ti a fyddi yn faich arnaf:

15:33 Unto whom David said, If thou passest on with me, then thou shalt be a burden unto me:


34 Ond os dychweli ir ddinas, a dy-wedyd wrth Absalom, Dy was di, O frenin, fyddaf fi; gwas dy dad fm hyd yn hyn, ac yn awr dy was dithau fyddaf: ac felly y diddymi i mi gyngor Ahitoffel.

15:34 But if thou return to the city, and say unto Absalom, I will be thy servant, O king; as I have been thy father's servant hitherto, so will I now also be thy servant: then mayest thou for me defeat the counsel of Ahithophel.


35 Oni bydd gyda thi yno Sadoc ac Abiathar yr offeiriaid? am hynny pob gair a glywych o dŷ y brenin, mynega i Sadoc ac i Abiathar yr offeiriaid.

15:35 And hast thou not there with thee Zadok and Abiathar the priests? therefore it shall be, that what thing soever thou shalt hear out of the king's house, thou shalt tell it to Zadok and Abiathar the priests.


36 Wele, y mae yno gyda hwynt eu dau fab, Ahimaas mab Sadoc, a Jonathan mab Abiathar: danfonwch gan hynny gyda hwynt ataf fi bob peth ar a glywoch.

15:36 Behold, they have there with them their two sons, Ahimaaz Zadok's son, and Jonathan Abiathar's son; and by them ye shall send unto me every thing that ye can hear.


37 Felly Husai, cyfaill Dafydd, a ddaeth ir ddinas; ac Absalom a ddaeth i Jerwsalem.

15:37 So Hushai David's friend came into the city, and Absalom came into Jerusalem.


PENNOD 16

++PENNOD 16&&&


1
A wedi myned o Dafydd ychydig dros ben y bryn, wele Siba gwas Meffi-Boseth yn ei gyfarfod ef a chwpl o asynnod wedi eu cyfrwyo, ac arnynt hwy yr oedd dau can torth o fara, a chan swp o resinau, a chant o ffrwythydd haf, a chostrelaid o win.

16:1 And when David was a little past the top of the hill, behold, Ziba the servant of Mephibosheth met him, with a couple of asses saddled, and upon them two hundred loaves of bread, and an hundred bunches of raisins, and an hundred of summer fruits, and a bottle of wine.


2 A dywedodd y brenin wrth Siba, Beth yw y rhai hyn sydd gennyt? A Siba a ddywedodd, Asynnod i dylwyth y brenin i farchogaeth, a bara a ffrwythydd haf ir llanciau iw bwyta, a gwin ir lluddedig iw yfed yn yr anialwch, ydynt hwy.

16:2 And the king said unto Ziba, What meanest thou by these? And Ziba said, The asses be for the king's household to ride on; and the bread and summer fruit for the young men to eat; and the wine, that such as be faint in the wilderness may drink.


3 Ar brenin a ddywedodd, A pha le y tnae mab dy feistr? A Siba a ddywedodd wrth y brenin, Wele, y mae efe yn aros yn Jerwsalem: canys efe a ddywedodd, tŷ Israel a roddant drachefn i mi heddiw frenhiniaeth fy nhad.

16:3 And the king said, And where is thy master's son? And Ziba said unto the king, Behold, he abideth at Jerusalem: for he said, To day shall the house of Israel restore me the kingdom of my father.


4 Yna y dywedodd y brenin wrth Siba, Wele, eiddot ti yr hyn oll oedd eiddo Meffiboseth. A Siba a ddywedodd, Yr ydwyf yn atolwg gael ohonof ffafr yn dy olwg di, fy arglwydd frenin.

16:4 Then said the king to Ziba, Behold, thine are all that pertained unto Mephibosheth. And Ziba said, I humbly beseech thee that I may find grace in thy sight, my lord, O king.


5 A phan ddaeth y brenin Dafydd hyd Bahurim, wele un o dylwyth tŷ Saul yn dyfod allan oddi yno, ai enw ef oedd Simei, mab Gera: efe a ddaeth allan, dan gerdded a melltigo.

16:5 And when king David came to Bahurim, behold, thence came out a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera: he came forth, and cursed still as he came.


6 Ac efe a daflodd Dafydd a cherrig, a holl weision y brenin Dafydd: ac yr oedd yr holl bobl ar holl gedyrn ar ei law ddeau ac ar ei law aswy ef.

16:6 And he cast stones at David, and at all the servants of king David: and all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left.


7 Ac fel hyn y dywedai Simei wrth felltithio. Tyred allan, tyred allan, ŵr gwaedlyd, a gŵr ir fall.

16:7 And thus said Shimei when he cursed, Come out, come out, thou bloody man, and thou man of Belial:


8 Yr ARGLWYDD a drodd arnat ti holl waed tŷ Saul, yr hwn y teyrnesaist yn ei le; ar ARGLWYDD a roddodd y frenhiniaeth yn llaw Absalom dy fab: ac wele di wedi dy ddal yn dy ddrygioni; canys gŵr gwaedlyd wyt ti.

16:8 The LORD hath returned upon thee all the blood of the house of Saul, in whose stead thou hast reigned; and the LORD hath delivered the kingdom into the hand of Absalom thy son: and, behold, thou art taken in thy mischief, because thou art a bloody man.


9 Yna y dywedodd Abisai mab Serfia wrth y brenin, Paham y melltithiar ei marw hwn fy arglwydd frenin? gad i mi fyned drosodd, atolwg, a thorri ei ben ef.

16:9 Then said Abishai the son of Zeruiah unto the king, Why should this dead dog curse my lord the king? let me go over, I pray thee, and take off his head.


10 Ar brenin a ddywedodd, Beth sydd i; mi a wnelwyf a chwi, meibion Serfia? felly melltithied, oherwydd yr AR-&LWYDD a ddywedodd wrtho, Melltithia Dafydd. Am hynny pwy a ddywed, Baham y gwnei fel hyn?

16:10 And the king said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah? so let him curse, because the LORD hath said unto him, Curse David. Who shall then say, Wherefore hast thou done so?


11 A Dafydd a ddywedodd wrth Abisai, ac wrth ei holl weision, Wele fy mab, yr hwn a ddaeth allan om hymysgaroedd i, yn ceisio fy einioes: ac yn awr pa faint mwy y cais y Benjaminiad hwn? Gadewch iddo, a melltithied: canys yr ARGLWYDD a archodd iddo.

16:11 And David said to Abishai, and to all his servants, Behold, my son, which came forth of my bowels, seeketh my life: how much more now may this Benjamite do it? let him alone, and let him curse; for the LORD hath bidden him.


12 Efallai yr edrych yr ARGLWYDD ar fy nghystudd i, ac y dyry yr ARGLWYDD i mi ddaioni am ei felltith ef y dydd hwn.

16:12 It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will requite me good for his cursing this day.


13 Ac fel yr oedd Dafydd ai wŷr yn myned ar hyd y ffordd, Simei yntau oedd yn myned ar hyd ystlys y mynydd, ar ei gyfer ef; ac fel yr oedd efe yn myned, efe a felltithiai, ac a daflai gerrig, ac a fwriai lwch iw erbyn ef.

16:13 And as David and his men went by the way, Shimei went along on the hill's side over against him, and cursed as he went, and threw stones at him, and cast dust.


14 A daeth y brenin, ar holl bobl oedd gydag ef, yn lluddedig, ac a orffwysodd yno.

16:14 And the king, and all the people that were with him, came weary, and refreshed themselves there.


15 Ac Absalom ar- holl bobl, gwŷr Israel, a ddaethant i Jerwsalem, ac Ahitoffel gydag ef. .

16:15 And Absalom, and all the people the men of Israel, came to Jerusalem, and Ahithophel with him.


16 A phan ddaeth Husai yr Arciad, cyfaill Dafydd, at Absalom, Husai.., a ddywedodd wrth Absalom, Byw for brenin, byw fyddor brenin.

16:16 And it came to pass, when Hushai the Archite, David's friend, was come unto Absalom, that Hushai said unto Absalom, God save the king, God save the king.


17 Ac Absalom a ddywedodd wrth Husai, Ai dyma dy garedigrwydd di ith gyfaill? paham nad aethost ti gydath gyfaill?

16:17 And Absalom said to Hushai, Is this thy kindness to thy friend? why wentest thou not with thy friend?


18 A Husai a ddywedodd wrth Absalom, Nage; eithr yr hwn a ddewiso yr ARGLWYDD, ar bobl yma, a holl wŷr Israel, eiddo ef fyddaf fi, a chydag ef yr arhosaf fi.

16:18 And Hushai said unto Absalom, Nay; but whom the LORD, and this people, and all the men of Israel, choose, his will I be, and with him will I abide.


19 A phwy hefyd a wasanaethaf? onid gerbron ei fab ef? Megis y gwasanaethais gerbron dy dad di, felly y byddaf ger dy fron dithau.

16:19 And again, whom should I serve? should I not serve in the presence of his son? as I have served in thy father's presence, so will I be in thy presence.


20 Yna y dywedodd Absalom wrth Ahitoffel, Moeswch eich cyngor beth a wnawn ni. .:,.

16:20 Then said Absalom to Ahithophel, Give counsel among you what we shall do.


21 Ac Ahitoffel a ddywedodd wrth Absalom, Dos i mewn at ordderchwragedd dy dad, y rhai a adawodd efe i gadw y tŷ: pan glywo holl Israel dy fod yn ffiaidd gan dy dad, yna y cryfheir llaw y rhai oll sydd gyda thi.

16:21 And Ahithophel said unto Absalom, Go in unto thy father's concubines, which he hath left to keep the house; and all Israel shall hear that thou art abhorred of thy father: then shall the hands of all that are with thee be strong.


22 Felly y taenasant i Absalom babell ar nen y tŷ: ac Absalom a aeth i mewn at ordderchwragedd ei dad, yng ngŵydd holl Israel.

16:22 So they spread Absalom a tent upon the top of the house; and Absalom went in unto his father's concubines in the sight of all Israel.


23 A chyngor Ahitoffel, yr hwn a gynghorai efe yn y dyddiau hynny, oedd fel ped ymofynnai un a gair Duw: felly yr oedd holl gyngor Ahitoffel, gyda Dafydd a chydag Absalom.

16:23 And the counsel of Ahithophel, which he counselled in those days, was as if a man had inquired at the oracle of God: so was all the counsel of Ahithophel both with David and with Absalom.


PENNOD 17

++PENNOD 17&&&


1
DYWEDODD Ahitoffel hefyd wrth Absalom, Gad i mi yn awr ddewis deuddeng mil o wŷr, a mi a gyfodaf ac a erlidiaf ar l Dafydd y nos hon.

17:1 Moreover Ahithophel said unto Absalom, Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night:


2 A mi a ddeuaf arno tra fyddo ef yn lluddedig, ac yn wan ei ddwylo, ac ai brawychaf ef: a ffy yr holl bobl sydd gydag ef; a mi a drawaf y brenin yn unig.

17:2 And I will come upon him while he is weary and weak handed, and will make him afraid: and all the people that are with him shall flee; and I will smite the king only:


3 A throaf yr holl bobl atat ti: megis pe dychwelai pob un, yw y gŵr yr ydwyt ti yn ei geisio: felly yr holl bobl fydd mewn heddwch.;

17:3 And I will bring back all the people unto thee: the man whom thou seekest is as if all returned: so all the people shall be in peace.


4 A da fur pjeth yng ngolwg Absalom, ac yng ngolwg holl henuriaid Israel.

17:4 And the saying pleased Absalom well, and all the elders of Israel.


5 Yna y dywedodd Absalom, Galw yn awr hefyd ar Husai yr Arciad, a gwrandawn beth a ddywedo yntau hefyd.

17:5 Then said Absalom, Call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he saith.


6 A phan ddaeth Husai at Absalom, llefarodd Absalom wrtho ef, gan ddywedyd, Fel hyn y dywedodd Ahitoffel: a wnawn ni ei gyngor ef? onid e, dywed di.

17:6 And when Hushai was come to Absalom, Absalom spake unto him, saying, Ahithophel hath spoken after this manner: shall we do after his saying? if not; speak thou.


7 A dywedodd Husai wrth Absalom, Nid da y cyngor a gynghorodd Ahitoffel y waith hon.

17:7 And Hushai said unto Absalom, The counsel that Ahithophel hath given is not good at this time.


8 Canys, eb Husai, ti a wyddost am dy dad ai wŷr, mai cryfion ydynt hwy, a chreulon eu meddwl, megis arth wedi colli ei chenawon yn y maes: dy dad hefyd sydd ryfelwr, ac nid erys efe dros nos gydar bobl.

17:8 For, said Hushai, thou knowest thy father and his men, that they be mighty men, and they be chafed in their minds, as a bear robbed of her whelps in the field: and thy father is a man of war, and will not lodge with the people.


9 Wele, yn awr y mae efe yn llechu mewn rhyw ogof, neu mewn rhyw le: a phan syrthio rhai ohonynt yn y dechrau, yna y bobl a glyw, ac a ddywed, Bu laddfa ymysg y bobl sydd ar l Absalom.

17:9 Behold, he is hid now in some pit, or in some other place: and it will come to pass, when some of them be overthrown at the first, that whosoever heareth it will say, There is a slaughter among the people that follow Absalom.


10 Yna yr un grymus, yr hwn y mae ei galon fel calon llew, a lwfrha: canys gwŷr holl Israel mai glew yw dy dad di, ac mai gwŷr grymus yw y rhai sydd gydag ef.

17:10 And he also that is valiant, whose heart is as the heart of a lion, shall utterly melt: for all Israel knoweth that thy father is a mighty man, and they which be with him are valiant men.


11 Am hynny y cynghoraf, lwyr gasglu atat ti holl Israel, o Dan hyd Beer-seba, fel y tywod wrth y mr o arnldra, a myned oth wyneb di dy hun ir rhyfel.

17:11 Therefore I counsel that all Israel be generally gathered unto thee, from Dan even to Beersheba, as the sand that is by the sea for multitude; and that thou go to battle in thine own person.


12 Felly y deuwn arno ef i un or lleoedd yr hwn y ceffir ef ynddo, ao a ruthrwn arno ef fel y syrth y gwlith ar y ddaear: ac ni adewir dim ohono ef, nac un chwaith or holl wŷr sydd gydag ef.

17:12 So shall we come upon him in some place where he shall be found, and we will light upon him as the dew falleth on the ground: and of him and of all the men that are with him there shall not be left so much as one.


13 Ond os i ddinas yr ymgasgl efe, yna holl Israel a ddygant raffau at y ddinas honno, a ni ai tynnwn hi ir afon, fel na chaffer yno un garegan.

17:13 Moreover, if he be gotten into a city, then shall all Israel bring ropes to that city, and we will draw it into the river, until there be not one small stone found there.


14 A dywedodd Absalom, a holl wŷr Israel, Gwell yw cyngor Husai yr Arciad na chyngor AhitoffeS. Canys yr ARGLWYDD a ordeiniasai ddiddymu cyngor da Ahitoffel, fel y dygai yr ARGLWYDD ddrwg ar Absalom.

17:14 And Absalom and all the men of Israel said, The counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel. For the LORD had appointed to defeat the good counsel of Ahithophel, to the intent that the LORD might bring evil upon Absalom.


15 Yna y dywedodd Husai wrth Sadoc ac wrth Abiathar yr offeiriaid, Fel hyn ac fel hyn y cynghorodd Ahitoffel i Absalom ac i henuriaid Israel: ac fel hyn ac fel hyn y cynghorais innau.

17:15 Then said Hushai unto Zadok and to Abiathar the priests, Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counselled.


16 Yn awr gan hynny anfonwch yn fuan, a mynegwch i Dafydd, gan ddywedyd, Nac aros dros nos yng ngwastadedd yr anialwch, ond gan fyned dos, rhag difar brenin ar holl bobl sydd gydag ef.

17:16 Now therefore send quickly, and tell David, saying, Lodge not this night in the plains of the wilderness, but speedily pass over; lest the king be swallowed up, and all the people that are with him.


1
7 Jonathan hefyd ac Ahimaas oedd yn sefyll wrth Enrogel; ac fe aeth llances ac a fynegodd iddynt. Hwythau a aethant ac a fynegasant ir brenin Dafydd: canys ni allent hwy ymddangos i fyned ir ddinas.

17:17 Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel; for they might not be seen to come into the city: and a wench went and told them; and they went and told king David.


18 Eto llanc au gwelodd hwynt, ac a fynegodd i Absalom: ond hwy a aethant ymaith ill dau yn fuan, ac a ddaethant i dŷ gŵr yn Bahurim, ac iddo ef yr oedd pydew yn ei gyntedd; a hwy a aethant i waered yno.

17:18 Nevertheless a lad saw them, and told Absalom: but they went both of them away quickly, and came to a man's house in Bahurim, which had a well in his court; whither they went down.


19 Ar wraig a gymerth ac a ledodd glawr ar wyneb y pydew, ac a daenodd arno falurion yd; fel na wybuwyd y peth.

17:19 And the woman took and spread a covering over the well's mouth, and spread ground corn thereon; and the thing was not known.


20 A phan ddaeth gweision Absalom at . y wraig ir tŷ, hwy a ddywedasant.
Pa le y mae Ahimaas a Jonathan? Ar wraig a ddywedodd wrthynt, Hwy a aethant dros yr aber ddwfr. A phan geisiasant, ac nas cawsant hwynt, yna y dychwelasant i Jerwsalem.

17:20 And when Absalom's servants came to the woman to the house, they said, Where is Ahimaaz and Jonathan? And the woman said unto them, They be gone over the brook of water. And when they had sought and could not find them, they returned to Jerusalem.


21 Ac ar l iddynt hwy fyned ymaith, yna y lleill a ddaethant i fyny or pydew, ac a aethant ac a fynegasant ir brenin Dafydd; ac a ddywedasant wrth Dafydd, .Cyfodwch, ac ewch yn fuan dros y dwfr; canys fel hyn y cynghorodd Ahitoffel yn eich erbyn chwi.

17:21 And it came to pass, after they were departed, that they came up out of the well, and went and told king David, and said unto David, Arise, and pass quickly over the water: for thus hath Ahithophel counselled against you.


22 Yna y cododd Dafydd ar holl bobl y rhai oedd gydag ef, ac a aethant dros yr Iorddonen: erbyn goleuor bore nid oedd un yn eisiau ar nad aethai dros yr Iorddonen.

17:22 Then David arose, and all the people that were with him, and they passed over Jordan: by the morning light there lacked not one of them that was not gone over Jordan.


23 A phan welodd Ahitoffel na wnaethid ei gyngor ef, efe a gyfrwyodd ei asyn, ac a gyfododd, ac a aeth iw dy ei hun, iw ddinas, ac a wnaeth drefn ar ei dŷ, ac a ymgrogodd, ac a fu farw, ac a gladdwyd ym meddrod ei dad.

17:23 And when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass, and arose, and gat him home to his house, to his city, and put his household in order, and hanged himself, and died, and was buried in the sepulchre of his father.


24 Yna Dafydd a ddaeth i Mahanaim. Ac Absalom a aeth dros yr Iorddonen, efe a holl wŷr Israel gydag ef.:

17:24 Then David came to Mahanaim. And Absalom passed over Jordan, he and all the men of Israel with him.


25 Ac Absalom a osododd Amasa yn lle Joab ar y llu, Ac Amasa oedd fab i ŵr ai enw Ithra, yr hwn oedd Israeliad, yr hwn a aeth i mewn at Abigail merch Nahas, chwaer Serfia, main Joab.

17:25 And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab: which Amasa was a man's son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.


26 Felly y gwersyllodd Israel ac Absalom yng ngwlad Gilead.

17:26 So Israel and Absalom pitched in the land of Gilead.


27 A phan ddaeth Dafydd i Mahanaim, Sobi mab Nahas o Rabba meibion Ammon, a Machir mab Ammiel o Lo-debar, a Barsilai y Gileadiad o Rogelim,

17:27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim,


28 A ddygasant welyau, a chawgiau, a llestri pridd, a gwenith, a haidd, a blawd, a chras ŷd, a ffa, a fiacbys, a chras bys,

17:28 Brought beds, and basins, and earthen vessels, and wheat, and barley, and flour, and parched corn, and beans, and lentiles, and parched pulse,


29 A ml, ac ymenyn, a defaid, a chaws gwartheg, i Dafydd, ac ir bobl oedd gydag ef, iw bwyta. Canys dywedasant, Y mae y bobl yn newynog, yn flin. hefyd, ac yn sychedig yn yr anialwch.

17:29 And honey, and butter, and sheep, and cheese of kine, for David, and for the people that were with him, to eat: for they said, The people is hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness.


PENNOD 18

++PENNOD 18&&&


1
, ADAFYDD a gyfrifodd y. bobl oedd gydag ef, ac a osododd arnynt hwy filwriaid a chanwriaid.

18:1 And David numbered the people that were with him, and set captains of thousands and captains of hundreds over them.


2 A Dafydd a anfonodd or bobl y drydedd ran dan law Joab, ar drydedd ran dan law Abisai mab Serfia, brawd Joab, ar drydedd ran dan law Ittai y Gethiad. Ar brenin a ddywedodd wrth y bobl, Gan fyned yr af finnau hefyd gyda chwi.

18:2 And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab's brother, and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also.


3 Ond y bobl a atebodd, Nid ei di allan: canys os gan ffoi y ffown ni, ni osodant hwy eu meddwl arnom ni; ac os bydd marw ein hanner ni, ni osodant eu meddwl arnom: ond yn awr yr ydwyt ti fel deng mil ohonom ni: yn awr gan hynny gwell yw i ti fod in cynorthwyo ni or ddinas.

18:3 But the people answered, Thou shalt not go forth: for if we flee away, they will not care for us; neither if half of us die, will they care for us: but now thou art worth ten thousand of us: therefore now it is better that thou succour us out of the city.


4 A dywedodd y brenin wrthynf hwy, I Gwnaf yr hyAfyddo da y& eich golwg chwi. Ar brenin a safoddgerllawyporth;;ir holl bobl a aethant allan yn gannoedd ai; yn filoedd.

18:4 And the king said unto them, What seemeth you best I will do. And the king stood by the gate side, and all the people came out by hundreds and by thousands.


5 Ar brenin a orchmynnodd i Joab, ac Abisai, ac Ittai, gan ddywedyd, Byddwch esmwyth, er fy mwyn i, wrth y llanc Absalom. Ar holl bobl a glywsant pan orchmynnodd y brenin ir holl flaenoriaid yn achos Absalom.

18:5 And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the young man, even with Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom.


6 Felly yr aeth y bobl ir maes i gyfarfod Israel: ar rhyfel fu yng nghoed Hlfraim.

18:6 So the people went out into the field against Israel: and the battle was in the wood of Ephraim;


7 Ac yno y lladdwyd pobl Israel o flaen gweision Dafydd: ac yno y bu lladdfa fawr y dwthwn hwnnw, sef ugain mil. "

18:7 Where the people of Israel were slain before the servants of David, and there was there a great slaughter that day of twenty thousand men.


8 Canys y rhyfel oedd yno wedi gwasgaru ar hyd wyneb yr holl wlad: ar coed a ddifethodd fwy or bobl nag a ddifethodd y cleddyf y diwrnod hwnnw.

18:8 For the battle was there scattered over the face of all the country: and the wood devoured more people that day than the sword devoured.


9 Ac Absalom a gyfarfu a gweision Dafydd yn eu hwyneb. Ac Absalom oedd yn marchogaeth ar ful, ar mul a aeth dan dewfrig derwen fawr, ai ben ef a lynodd yn y dderwen: felly yr oedd efe rhwng y nefoedd ar ddaear; ar mul oedd dano ef a aeth ymaith.

18:9 And Absalom met the servants of David. And Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak, and his head caught hold of the oak, and he was taken up between the heaven and the earth; and the mule that was under him went away.


10 A rhyw un a ganfu hynny, ac a fynegodd i Joab, ac a ddywedodd, Wele, gwelais Absalom ynghrog mewn derwen.

18:10 And a certain man saw it, and told Joab, and said, Behold, I saw Absalom hanged in an oak.


11 A dywedodd Joab wrth y gŵr oedd yn mynegi iddo, Ac wele, ti ai gwelaist ef; paham nas trewaist ef yno ir llawr, ac arnaf fi roddi i ti ddeg sicl o arian, ac un gwregys?

18:11 And Joab said unto the man that told him, And, behold, thou sawest him, and why didst thou not smite him there to the ground? And I would have given thee ten shekels of silver, and a girdle.


12 A dywedodd y gŵr wrth Jaob, Pe cawn bwyso ar fy llaw fil o siclau arian, nid estynnwn fy llaw yn erbyn mab y brenin: canys gorchmynnodd y brenin lle y clywsom ni wrthyt ti, ac wrth Abisai, ac wrth Ittai, gan ddywedyd, Gwyliwch gyftwrdd o neb ar llanc Absalom.

18:12 And the man said unto Joab, Though I should receive a thousand shekels of silver in mine hand, yet would I not put forth mine hand against the king's son: for in our hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying, Beware that none touch the young man Absalom.


13 Os amgcn, mi a wnaethwn ffalster yn erbyn fy einioes: canys nid oes dim yn guddiedig oddi wrth y brenin; tithau hefyd a safasit yn fy erbyn.

18:13 Otherwise I should have wrought falsehood against mine own life: for there is no matter hid from the king, and thou thyself wouldest have set thyself against me.


14 Yna y dywedodd Joab, Nid arhoaf fel hyn gyda thi. Ac efe a gymerth dair o bicellau yn ei law, ac au brathodd trwy galoa. Absalom, ac efeeto.yn,fyw -yng nghanol y dderwen.

18:14 Then said Joab, I may not tarry thus with thee. And he took three darts in his hand, and thrust them through the heart of Absalom, while he was yet alive in the midst of the oak.


15 Ar deg llanc y rhai oedd yn dwyn arfau Joab a amgylchynasant, ac a drawsant Absalom, ac ai lladdasant ef.

18:15 And ten young men that bare Joab's armour compassed about and smote Absalom, and slew him.


16 A Joab a utganodd mewn utgorn; ar bobl a ddychwelodd o erlid ar l Israel: canys Joab a ataliodd y bobl.

18:16 And Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing after Israel: for Joab held back the people.


17 A hwy a gymerasant Absalom, ac ai bwriasant ef mewn rfos fawr yn y coed, at a osodasant arno garnedd gerrig fawr i wn: a holl Israel a ffoesant bob un iw tiabell.

18:17 And they took Absalom, and cast him into a great pit in the wood, and laid a very great heap of stones upon him: and all Israel fled every one to his tent.


18 Ac Absalom a gymerasai ac a osod* sai iddo yn ei fywyd golofn, yn nyf&yn y brenin: canys efe a ddywedodd, Nid oes fab gennyf i wneuthur coffa am fy enw: ac efe a alwodd y golofn ar ei enw ei toun.
A hi a elwir lle Absalom, hyd y dydd hwn.

18:18 Now Absalom in his lifetime had taken and reared up for himself a pillar, which is in the king's dale: for he said, I have no son to keep my name in remembrance: and he called the pillar after his own name: and it is called unto this day, Absalom's place.


19 Yna Ahimaas mab Sadoc a ddywedodd. Gad i mi redeg yn awr, a mynegi ir brenin, ddarfod ir ARGLWYDD ei ddial ef ar ei elynion.

18:19 Then said Ahimaaz the son of Zadok, Let me now run, and bear the king tidings, how that the LORD hath avenged him of his enemies.


20 A Joab a ddywedodd wrtho ef, Ni byddi di yn genhadwr y dydd hwn, eithr mynegi ddiwrnod arall: ond heddiw ni byddi di gennad, oherwydd marw mab y brenin.

18:20 And Joab said unto him, Thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day: but this day thou shalt bear no tidings, because the king's son is dead.


21 Yna y dywedodd Joab wrth Cusi, DOS, dywed ir brenin yr hyn a welaist. A Chusi a ymgrymodd i Joab, ac a red add.

18:21 Then said Joab to Cushi, Go tell the king what thou hast seen. And Cushi bowed himself unto Joab, and ran.


22 Yna Ahimaas mab Sadoc a ddywedodd eilwaith wrth Joab, Beth bynnag a fyddo, gad i minnau, atolwg, redeg ar l Cusi. A dywedodd Joab, I ba beth y rhedi di, fy mab, gan nad oes gennyt genadwriaeth addas?

18:22 Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, But howsoever, let me, I pray thee, also run after Cushi. And Joab said, Wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready?


23 Ond beth bynnag a fyddo, eb efe, gad i mi redeg. A dywedodd yntau wrtho:, Rhed. Felly Ahimaas a redodd ar hyd y gwastadedd, ac a aeth heibio i Cusi.

18:23 But howsoever, said he, let me run. And he said unto him, Run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain, and overran Cushi.


24 A Dafydd oedd yn eistedd rhwng y ddau borth: ar gwyliedydd a aeth ar nen y porth ar y mur, ac a ddyrchafodd ei lygaid, ac a edrychodd; ac wele ŵr yn rhedeg ei hunan.

18:24 And David sat between the two gates: and the watchman went up to the roof over the gate unto the wall, and lifted up his eyes, and looked, and behold a man running alone.


25 Ar gwyliedydd a waeddodd, aca fynegodd ir brenin. Ar brenin a ddywedodd, Os ei hun y mae efe, cenadwriaeth sydd yn ei enau ef. Ac efe a ddaeth yn fuan, ac a nesaodd.

18:25 And the watchman cried, and told the king. And the king said, If he be alone, there is tidings in his mouth. And he came apace, and drew near.


26 Ar gwyliedydd a ganfu ŵr arall yn rhedeg: ar gwyliedydd a alwodd ar y porthor, ac a ddywedodd, Wele ŵr arall yn rhedeg ei hunan. A dywedodd y brenin, Hwn hefyd sydd gennad.

18:26 And the watchman saw another man running: and the watchman called unto the porter, and said, Behold another man running alone. And the king said, He also bringeth tidings.


27 Ar gwyliedydd a ddywedodd, Yr ydwyf fi yn gweled rhediad y blaenaf fel rhediad Ahimaas mab Sadoc. A dywedodd y brenin, Gŵr da yw hwnnw, ac a chenadwriaeth dda y daw efe.

18:27 And the watchman said, Me thinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok. And the king said, He is a good man, and cometh with good tidings.


28 Ac Ahimaas a alwodd, ac a ddywedodd wrth y brenin, Heddwch: ac a ymgrymodd i lawr ar ei wyneb gerbron y brenin, ac a ddywedodd, Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD dy DDUW, yr hwn a warchaeodd ar y gwŷr a gyfodasant eu xxx yaw yn erbyn fy arglwydd frenin.

18:28 And Ahimaaz called, and said unto the king, All is well. And he fell down to the earth upon his face before the king, and said, Blessed be the LORD thy God, which hath delivered up the men that lifted up their hand against my lord the king.


29 Ar brenin a ddywedodd, Ai dihangol yllanc Absalom? A dywedodd Ahimaas, Gwelais gythrwfl mawr, pan anfonodd Joab was y brenin, ath was dithau, ond ni wybm i beth ydoedd.

18:29 And the king said, Is the young man Absalom safe? And Ahimaaz answered, When Joab sent the king's servant, and me thy servant, I saw a great tumult, but I knew not what it was.


30 Ar brenin a ddywedodd, Tro heibio; saf yma. Ac efe a drodd heibio, ac a safodd.

18:30 And the king said unto him, Turn aside, and stand here. And he turned aside, and stood still.


31 Ac wele, Cusi a ddaeth. A dywedodd Cusi, Cenadwri, arglwydd frenin: canys yr ARGLWYDD ath ddialodd di heddiw ar bawb ar a ymgyfododd ith erbyn.

18:31 And, behold, Cushi came; and Cushi said, Tidings, my lord the king: for the LORD hath avenged thee this day of all them that rose up against thee.


32 A dywedodd y brenin wrth Cusi, A -ddihangodd y llanc Absalom? A dywedpdd Cusi, Fel y llanc hwnnw y byddo .gelynion fy arglwydd frenin, ar holl rai a ymgyfodant ith erbyn di er niwed i ti.

18:32 And the king said unto Cushi, Is the young man Absalom safe? And Cushi answered, The enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is.


33 Ar brenin a gyf&odd, ac a aeth i fyny i ystafell y porth, ac a wylodd: ac .fel hyn y dywedodd efe wrth fyned; O fy mab Absalom, fy mab, fy mab Absalom!
O na buaswn farw drosot ti, Absalom, fy mab., fy mab!

18:33 And the king was much moved, and went up to the chamber over the gate, and wept: and as he went, thus he said, O my son Absalom, my son, my son Absalom! would God I had died for thee, O Absalom, my son, my son!


PENNOD 19

++PENNOD 19&&&


1
A MYNEGWYD i Joab, Wele y brenin yn wylo, ac yn galaru am Absalom.

19:1 And it was told Joab, Behold, the king weepeth and mourneth for Absalom.


2 Ar fuddugoliaeth a aeth y dwthwn hwnnw yn alar ir holl bobl: canys clywodd y bobl y diwrnod hwnnw ddywedyd, dristu or brenin am ei fab.

19:2 And the victory that day was turned into mourning unto all the people: for the people heard say that day how the king was grieved for his son.


3 Ar bobl a aethant yn lladradaidd y diwrnod hwnnw i mewn ir ddinas, fel pobl a fyddai yn myned yn lladradaidd wedi eu cywilyddio wrth ffoi o ryfel.

19:3 And the people gat them by stealth that day into the city, as people being ashamed steal away when they flee in battle.


4 Ond y brenin a orchuddiodd ei wyneb; ar brenin a waeddodd llef uchel, O fy mab Absalom, Absalom, fy mab, fy mab!

19:4 But the king covered his face, and the king cried with a loud voice, O my son Absalom, O Absalom, my son, my son!


5 A Joab a ddaeth i mewn ir tŷ at y brenin, ac a ddywedodd, Gwaradwyddaist heddiw wynebau dy holl weision, y rhai a amddiffynasant dy einioes di heddiw, ac einioes dy feibion ath ferched, ac einioes dy wragedd, ac einioes dy ordderchwragedd;

19:5 And Joab came into the house to the king, and said, Thou hast shamed this day the faces of all thy servants, which this day have saved thy life, and the lives of thy sons and of thy daughters, and the lives of thy wives, and the lives of thy concubines;


6 Gan garu dy gaseion, a chasu dy garedigion: canys dangosaist heddiw nad oedd ddim gennyt dy dywysogion, nath weision: oherwydd mi a wn heddiw, pe Absalom fuasai byw, a ninnau i gyd yn feirw heddiw, mai da fuasai hynny yn dy olwg di.

19:6 In that thou lovest thine enemies, and hatest thy friends. For thou hast declared this day, that thou regardest neither princes nor servants: for this day I perceive, that if Absalom had lived, and all we had died this day, then it had pleased thee well.


7 Cyfod yn awr gan hynny, cerdda allan, a dywed yn deg wrth dy weision: canys yr wyf fi yn tyngu ir ARGLWYDD, os ti nid ei allan, nad erys neb gyda thi y nos hon; a gwaeth fydd hyn i ti nar holl ddrwg a ddaeth ith erbyn di oth febyd hyd yr awr hon.

19:7 Now therefore arise, go forth, and speak comfortably unto thy servants: for I swear by the LORD, if thou go not forth, there will not tarry one with thee this night: and that will be worse unto thee than all the evil that befell thee from thy youth until now.


8 Yna y brenin a gyfododd, ac a eisteddodd yn y porth. A mynegwyd ir holl bobl, gan ddywedyd, Wele y brenin yn eistedd yn y porth. Ar holl bobl a ddaethant o flaen y brenin: canys Israel a ffoesai bob un iw babell.

19:8 Then the king arose, and sat in the gate. And they told unto all the people, saying, Behold, the king doth sit in the gate. And all the people came before the king: for Israel had fled every man to his tent.


9 Ac yr oedd yr holl bobl yn ymryson trwy holl lwythau Israel, gan ddywedyd, Y brenin an gwaredodd ni o law ein gelynion, ac efe an gwaredodd ni o law y Philistiaid; ac yn awr efe a ffodd or wlad rhag Absalom.

19:9 And all the people were at strife throughout all the tribes of Israel, saying, The king saved us out of the hand of our enemies, and he delivered us out of the hand of the Philistines; and now he is fled out of the land for Absalom.


10 Ac Absalom, yr hwn a eneiniasom ni arnom, a fu farw mewn rhyfel: ac yn awr paham yr ydych heb sn am gyrchu y brenin drachefn?

19:10 And Absalom, whom we anointed over us, is dead in battle. Now therefore why speak ye not a word of bringing the king back?


11 Ar brenin Dafydd a anfonodd at Sadoc ac at Abiathar yr offeiriaid, gan ddywedyd, Lleferwch wrth henuriaid Jwda, gan ddywedyd, Paham yr ydych chwi olaf i ddwyn y brenin yn ei l iw dŷ? canys gair holl Israel a ddaeth at y brenin, hyd ei dŷ.

19:11 And king David sent to Zadok and to Abiathar the priests, saying, Speak unto the elders of Judah, saying, Why are ye the last to bring the king back to his house? seeing the speech of all Israel is come to the king, even to his house.


12 Fy mrodyr ydych chwi; fy asgwrn am cnawd ydych chwi: paham gan hynny yr ydych yn olaf i ddwyn y brenin adrcf?

19:12 Ye are my brethren, ye are my bones and my flesh: wherefore then are ye the last to bring back the king?


13 Dywedwch hefyd wrth Amasa, Onid fy asgwrn i am cnawd wyt ti? Fel hyn y gwnelo Duw i mi, ac fel hyn y chwanego, onid tywysog y llu fyddi di ger fy mron i yn lle Joab byth.

19:13 And say ye to Amasa, Art thou not of my bone, and of my flesh? God do so to me, and more also, if thou be not captain of the host before me continually in the room of Joab.


14 Ac efe a drodd galon holl wŷr Jwda, fel calon un gŵr: a hwy a anfonasant at y brenin, gan ddywedyd, Dychwel di xx ath holl weision.

19:14 And he bowed the heart of all the men of Judah, even as the heart of one man; so that they sent this word unto the king, Return thou, and all thy servants.


15 Felly y brenin a ddychwelodd, ac a ddaeth ir Iorddonen. A Jwda a ddaeth i Gilgal, i fyned i gyfarfod ar brenin, i ddwyn y brenin dros yr Iorddonen.

19:15 So the king returned, and came to Jordan. And Judah came to Gilgal, to go to meet the king, to conduct the king over Jordan.


16 A Simei mab Gera, mab Jemini, yr hwn oedd o Bahurim, a frysiodd, ac a ddaeth i waered gyda gwŷr Jwda, i gyfarfod ar brenin Dafydd.

19:16 And Shimei the son of Gera, a Benjamite, which was of Bahurim, hasted and came down with the men of Judah to meet king David.


17 A mil o wŷr o Benjamin oedd gydag ef; Siba hefyd gwas tŷ Saul, ai bymtheng mab ai ugain gwas gydag ef: a hwy a aethant dros yr Iorddonen o flaen y brenin.

19:17 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him; and they went over Jordan before the king.


18 Ac ysgraff a aeth drosodd i ddwyn trwodd dylwyth y brenin, ac i wneuthur yr hyn fyddai da yn ei olwg ef. A Simci mab Gcra a syrthiodd gerbron y brenin, pan ddaeth efe dros yr Iorddonen;

19:18 And there went over a ferry boat to carry over the king's household, and to do what he thought good. And Shimei the son of Gera fell down before the king, as he was come over Jordan;


19 Ac a ddywedodd wrth y brenin, Na ddanoded fy arglwydd i mi anwiredd, ac na chofia yr hyn a wnaeth dy was yn anwir y dydd yr aeth fy arglwydd frenin o Jerwsalem, i osod or brenin hynny at ei galon.

19:19 And said unto the king, Let not my lord impute iniquity unto me, neither do thou remember that which thy servant did perversely the day that my lord the king went out of Jerusalem, that the king should take it to his heart.


20 Canys dy was sydd yn cydnabod bechu ohonof fi: ac wele, deuthum heddiw yn gyntaf o holl dy Joseff, i ddyfod i waered i gyfarfod am harglwydd frenin.

19:20 For thy servant doth know that I have sinned: therefore, behold, I am come the first this day of all the house of Joseph to go down to meet my lord the king.


21 Ac Abisai mab Serfia a atebodd, ac a ddywedodd, Ai oherwydd hyn ni roddir Simei i farwolaeth, am iddo fell-tithio eneiniog yr ARGLWYDD?

19:21 But Abishai the son of Zeruiah answered and said, Shall not Shimei be put to death for this, because he cursed the LORD'S anointed?


22 A dywedodd Dafydd, Beth sydd i mi a wnelwyf a chwi, meibion Serfia, fel y byddech i mi yn wrthwynebwyr heddiw? a roddir i farwolaeth heddiw neb yn Israel? canys oni wn i, mai heddiw yr ydwyf fi yn frenin ar Israel?

19:22 And David said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah, that ye should this day be adversaries unto me? shall there any man be put to death this day in Israel? for do not I know that I am this day king over Israel?


23 Ar brenin a ddywedodd wrth Simei, Ni byddi di farw: ar brenin a dyngodd wrtho ef.

19:23 Therefore the king said unto Shimei, Thou shalt not die. And the king sware unto him.


24 Mcffiboseth mab Saul hefyd a ddaeth i waered i gyfarfod ar brenin; ac ni olchasai efe ei draed, ac ni thorasai ei farf, ac ni olchasai ei ddillad, er y dydd yr aethair brenin hyd y dydd y daeth efe drachefn mewn heddwch.

19:24 And Mephibosheth the son of Saul came down to meet the king, and had neither dressed his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes, from the day the king departed until the day he came again in peace.


25 A phan ddaeth efe i Jerwsalem i gyfarfod ar brenin, yna y dywedodd y brenin wrtho ef, Paham nad aethost ti gyda mi, Meffiboseth?

19:25 And it came to pass, when he was come to Jerusalem to meet the king, that the king said unto him, Wherefore wentest not thou with me, Mephibosheth?


26 Ac efe a ddywedodd, Fy arglwydd frenin, fy ngwas am twyllodd i: canys dywedodd dy was, Cyfrwyaf i mi asyn, fel y marchogwyf arno, ac yr elwyf at y brenin; oherwydd cloff yw dy was.

19:26 And he answered, My lord, O king, my servant deceived me: for thy servant said, I will saddle me an ass, that I may ride thereon, and go to the king; because thy servant is lame.


27 Ac efe a enllibiodd dy was wrth fy arglwydd frenin; ond fy arglwydd frenin sydd fel angel Duw: am hynny gwna yr hyn fyddo da yn dy olwg.

19:27 And he hath slandered thy servant unto my lord the king; but my lord the king is as an angel of God: do therefore what is good in thine eyes.


28 Canys nid oedd holl dy fy nhad i ond dynion meirw gerbron fy arglwydd y brenin; eto tydi a osodaist dy was ymhlith y rhai oedd yn bwyta ar dy fwrdd dy hun: pa gyfiawnder gan hynny sydd i mi bellach i weiddi mwy ar y brenin?

19:28 For all of my father's house were but dead men before my lord the king: yet didst thou set thy servant among them that did eat at thine own table. What right therefore have I yet to cry any more unto the king?


29 Ar brenin a ddywedodd wrtho, I ba beth yr adroddi dy faterion ymhellach? dywedais, Ti a Siba rhennwch y tir.

19:29 And the king said unto him, Why speakest thou any more of thy matters? I have said, Thou and Ziba divide the land.


30 A Meffiboseth a ddywedodd wrth y brenin, Ie, cymered efe y cwbl, gan ddyfod fy arglwydd frenin iw dy mewn heddwch.

19:30 And Mephibosheth said unto the king, Yea, let him take all, forasmuch as my lord the king is come again in peace unto his own house.


31 A Barsilai y Gileadiad a ddaeth i waered o Rogelim; ac a aeth dros yr Iorddonen gydar brenin, iw hebrwng efdros yr Iorddonen.

19:31 And Barzillai the Gileadite came down from Rogelim, and went over Jordan with the king, to conduct him over Jordan.


32 A Barsilai oedd hen iawn, yn fab pedwar ugain mlwydd: efe oedd yn dar-paru lluniaeth ir brenin tra yr ydoedd efe ym Mahanaim; canys gŵr mawr iawn oedd efe.

19:32 Now Barzillai was a very aged man, even fourscore years old: and he had provided the king of sustenance while he lay at Mahanaim; for he was a very great man.33 Ar brenin a ddywedodd wrth Barsilai, Tyred drosodd gyda mi, a nri ath borthaf di gyda mi yn Jerwsalem.

19:33 And the king said unto Barzillai, Come thou over with me, and I will feed thee with me in Jerusalem.


34 A Barsilai a ddywedodd wrth y brenin. Pa faint yw dyddiau blynyddoedd fy einioes i, fel yr elwn i fyny gydar brenin i Jerwsalem?

19:34 And Barzillai said unto the king, How long have I to live, that I should go up with the king unto Jerusalem?


35 Mab pedwar ugain mlwydd ydwyf fi heddiw: a wn i ragoriaeth rhwng da a drwg? a ddichon dy was di archwaethu yr hyn a fwytaf, neu yr hyn a yfaf? a glywaf fi bellach lais cerddorion a cherddoresau? paham gan hynny y bydd dy was mwyach yn faich ar fy arglwydd frenin?

19:35 I am this day fourscore years old: and can I discern between good and evil? can thy servant taste what I eat or what I drink? can I hear any more the voice of singing men and singing women? wherefore then should thy servant be yet a burden unto my lord the king?


36 Dy was a ychydig tu hwnt ir Iorddonen gydar brenin: a phaham y talai y brenin i mi gyfryw daledigaeth?

19:36 Thy servant will go a little way over Jordan with the king: and why should the king recompense it me with such a reward?


37 Gad, atolwg, ith was ddychwetyd yn fy l, fel y byddwyf marw yn fy ninas fy hun, ac fel ym cladder ym meddrod fy-nhad am mam: ac wele, Chimham dy was, efe a drosodd gydam harglwydd frenin, a gwna iddo yr hyn fyddo da yn dy olwg.

19:37 Let thy servant, I pray thee, turn back again, that I may die in mine own city, and be buried by the grave of my father and of my mother. But behold thy servant Chimham; let him go over with my lord the king; and do to him what shall seem good unto thee.


38 A dywedodd y brenin, Chimham a-a gyda mi, a mi a wnaf iddo ef yr hyn. fyddo da yn dy olwg di: a pheth bynnag a erfyniech di arnaf fi, mi ai gwnaf erot.

19:38 And the king answered, Chimham shall go over with me, and I will do to him that which shall seem good unto thee: and whatsoever thou shalt require of me, that will I do for thee.


39 Ar holl bobl a aethant dros yr Iorddonen. Y brenin hefyd a aeth drosodd: ar brenin a gusanodd Barsilai, ac ai bendithiodd ef; ac efe a ddychwelodd iw fangre ei hun.

19:39 And all the people went over Jordan. And when the king was come over, the king kissed Barzillai, and blessed him; and he returned unto his own place.


40 Yna y brenin a aeth i Gilgal, a Chimham a aeth gydag ef. A holl bobl Jwda a hebryngasant y brenin, a hanner pobl Israel hefyd.

19:40 Then the king went on to Gilgal, and Chimham went on with him: and all the people of Judah conducted the king, and also half the people of Israel.


41 Ac wele, holl wŷr Israel a ddaethant at y brenin, ac a ddywedasant wrth y brenin, Paham y lladrataodd ein brodyr ni, gwŷr Jwda, dydi, ac y dygasant y brenin ai dylwyth dros yr Iorddonen, a holl wŷr Dafydd gydag ef?

19:41 And, behold, all the men of Israel came to the king, and said unto the king, Why have our brethren the men of Judah stolen thee away, and have brought the king, and his household, and all David's men with him, over Jordan?


42 Ac atebodd holl wŷr Jwda i wŷr Israel, Oblegid cr agos yw y brenin i ni: paham gan hynny y digiasoch chwi am y peth hyn? a fwytasom ni ddim ar draul y brenin? neu a anrhegodd efe ni ag anrheg?

19:42 And all the men of Judah answered the men of Israel, Because the king is near of kin to us: wherefore then be ye angry for this matter? have we eaten at all of the king's cost? or hath he given us any gift?


43 A gwŷr Israel a atebasant wŷr Jwda, ac a ddywedasant, Deg rhan sydd i ni yn y brenin; hefyd y mae i ni yn Dafydd fwy nag i chwi: paham gaa hynny y diystyraist fi? onid myfi a ddywedais yn gyntaf am gyrchu adref fy mrenin? Ac ymadrodd gwŷr Jwda oedd galetach nag ymadrodd gwŷr Israel.

19:43 And the men of Israel answered the men of Judah, and said, We have ten parts in the king, and we have also more right in David than ye: why then did ye despise us, that our advice should not be first had in bringing back our king? And the words of the men of Judah were fiercer than the words of the men of Israel.


PENNOD 20

++PENNOD 20&&&


1
AZ; yno y digwyddodd bod gŵr ir fall, ai enw Seba, mab Bichri, gŵr o Jemini; ac efe a utganodd mewn utgom, ac a ddywedodd, Nid oes i ni ddim rhan yn Dafydd, nac etifeddiaeth i ni ym mab Jesse: pawb iw babell, O Israel.

20:1 And there happened to be there a man of Belial, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite: and he blew a trumpet, and said, We have no part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse: every man to his tents, O Israel.


2 Felly holl wŷr Israel a aethant i fyny oddi ar l Dafydd, ar l Seba mab Bichri: ond gwŷr Jwda a lynasant wrth eu brenin, or Iorddonen hyd Jerwsalem.

20:2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem.


3 A daeth Dafydd iw dy ei hun i Jerwsalem; ar brenin a gymerth y deg gordderchwraig a adawsai efe i gadw y tŷ, ac au rhoddes hwynt mewn cadwr* aeth, ac au porthodd hwynt; ond nid aeth efe i mewn atynt hwy: eithr buant yn rhwym hyd ddydd eu marwolaeth, yn byw mewn weddwdod.

20:3 And David came to his house at Jerusalem; and the king took the ten women his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and fed them, but went not in unto them. So they were shut up unto the day of their death, living in widowhood.


4 Yna y dywedodd y brenin wrth. Amasa, Cynnull i mi wŷr Jwda erbyn y trydydd dydd; a bydd dithau yma.

20:4 Then said the king to Amasa, Assemble me the men of Judah within three days, and be thou here present.


5
Felly Amasa a aeth i gynnull Jwda: ond efe a drigodd yn hwy nar amser terfynedig a osodasai efe iddo.

20:5 So Amasa went to assemble the men of Judah: but he tarried longer than the set time which he had appointed him.


6 A dywedodd Dafydd wrth Abisai Seba mab Bichri an dryga ni yn waetfa nag Absalom: cymer di weision dy arglwydd, ac erlid ar ei l ef, rhag iddo gael y dinasoedd caerog, ac ymachub oa golwg ni.

20:6 And David said to Abishai, Now shall Sheba the son of Bichri do us more harm than did Absalom: take thou thy lord's servants, and pursue after him, lest he get him fenced cities, and escape us.


7 A gwŷr Joab, ar Cerethiaid, y Felethiaid hefyd, ar holl gedyrn, a aethant ar ei l ef; ac a aethant allan o Jerwsalem, i erlid ar l Seba mab Bichri.

20:7 And there went out after him Joab's men, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men: and they went out of Jerusalem, to pursue after Sheba the son of Bichri.


8 Pan oeddynt hwy wrth y maen mawr sydd yn Gibeon, Amasa a aeth ou blaen hwynt. A Joab oedd wedi gwregysu ei goctil oedd amdano, ac arni yr oeddgwregys a chleddyf wedi ei rwymo ar ei lwynau ef yn ei wain; a phan gerddai efe y deddyf a syrthiai.

20:8 When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa went before them. And Joab's garment that he had put on was girded unto him, and upon it a girdle with a sword fastened upon his loins in the sheath thereof; and as he went forth it fell out.


9 A dywedodd Joab wrth Amasa, A wyt ti yn llawen, fy mrawd? A llaw ddeau Joab a ymaflodd ym marf Amasa iw gusanu ef.

20:9 And Joab said to Amasa, Art thou in health, my brother? And Joab took Amasa by the beard with the right hand to kiss him.


10 Ond ni ddaliodd Amasa ar y cleddyf oedd yn llaw Joab: felly efe ai trawodd el ag ef dan y bumed ais, ac a ollyngodd ei berfedd ef ir llawr, ac nid aildrawodd i-t: ac efe a fu farw. Felly Joab ac Abisai ei frawd a ganlynodd ar l Seba mab liichri.

20:10 But Amasa took no heed to the sword that was in Joab's hand: so he smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.


11 Ac un o weision Joab oedd yn sefyll yn ei ymyl ef, ac a ddywedodd, Pwy bynnag a ewyllysio yn dda i Joab, a phwy hynnag sydd gyda Dafydd, eled ar l Joab.

20:11 And one of Joab's men stood by him, and said, He that favoureth Joab, and he that is for David, let him go after Joab.


12 Ac Amasa oedd yn ymdrybaeddu. mewn gwaed yng nghanol y briffordd. A phan welodd y gŵr yr holl bobl yn sefyll, efe a symudodd Amasa oddi ar y briffordd ir maes, ac a daflodd gadach arno, pan welodd efe bawb ar oedd yn dyfod ato ef yn sefyll.

20:12 And Amasa wallowed in blood in the midst of the highway. And when the man saw that all the people stood still, he removed Amasa out of the highway into the field, and cast a cloth upon him, when he saw that every one that came by him stood still.


13 Pan symudwydef oddi ary briffordd yr holl wŷr a aethant ar l Joab, i erlid ar l Seba mab Bichri.

20:13 When he was removed out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri.


14 Ac efe a dramwyodd trwy holl lwythau Israel i Abel, ac i Bethmaacha, ac i holl leoedd Benin: a hwy a ymgasg-lasant, ac a aethant ar ei l ef.

20:14 And he went through all the tribes of Israel unto Abel, and to Bethmaachah, and all the Berites: and they were gathered together, and went also after him.


15 Felly y daethant hwy, ac a warchaeasant arno ef yn Abel Bethmaacha, ac a fwriasant glawdd yn erbyn y ddinas, yr hon a safodd ar y rhagfur: ar holL bobl y rhai oedd gyda Joab oedd yn cur-or mur, iw fwrw i lawr.

20:15 And they came and besieged him in Abel of Bethmaachah, and they cast up a bank against the city, and it stood in the trench: and all the people that were with Joab battered the wall, to throw it down.


16 Yna gwraig ddoeth or ddinas a lefodd, Clywch, clywch: dywedwch, atolwg, wrth Juab, Ncsa hyd yma, fel yr ymddiddanwyf thi.

20:16 Then cried a wise woman out of the city, Hear, hear; say, I pray you, unto Joab, Come near hither, that I may speak with thee.


17 Pan nesaodd efe ati hi, y wraig a ddywedodd, Ai ti yw Joab? Dywedodd yntau. Ie, myfi. A hi a ddywedodd wrtho ef, Gwrando eiriau dy lawforwyn. Dywedodd yntau, Yr ydwyt yn gwrando.

20:17 And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear.


18 Yna hi a ddywedodd, Hwy a lefarent gynt, gan ddywedyd, Diau yr ymofynnant ag Abel: ac felly y dibenncnt.

20:18 Then she spake, saying, They were wont to speak in old time, saying, They shall surely ask counsel at Abel: and so they ended the matter.


19 Myfi wyf un o heddychol ffyddloniaid Israel: yr wyt ti yn ceisio difetha dinas a mam yn Israel: paham y difedd di etifeddiaeth yr ARGLWYDD?

20:19 I am one of them that are peaceable and faithful in Israel: thou seekest to destroy a city and a mother in Israel: why wilt thou swallow up the inheritance of the LORD?


20 A Joab a atebodd ac a ddywedodd, Na ato Duw, na ato Duw, i mi na difetha na dmistrio!

20:20 And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy.


21 Nid felly y mae y peth: eithr gŵr o tynydd Effraim, Seba mab Bichri dan ei enw, a ddyrchafodd ei law yn erbyn y brenin, yn erbyn Dafydd. Rhoddwch ef yn unig, a mi a af ymaith oddi wrth y ddinas. A dywedodd y wraig wrth Joab, Wele, ei ben ef a fwrir atat ti dros y mur.

20:21 The matter is not so: but a man of mount Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, hath lifted up his hand against the king, even against David: deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall.


22 Yna y wraig oi doethineb a aeth at yr holl bobl. A hwy a dorasant ben Seba mab Bichri, ac ai taflasant allan i Joab. Ac efe a utganodd mewn utgorn; a hwy a wasgarwyd oddi wrth y ddinas, bob un iw pabellau. A Joab a ddychwelodd i Jerwsalem at y brenin.

20:22 Then the woman went unto all the people in her wisdom. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and cast it out to Joab. And he blew a trumpet, and they retired from the city, every man to his tent. And Joab returned to Jerusalem unto the king.


23 Yna Joab oedd ar holl luoedd Israel; a Benaia mab Jehoiada ar y Cerethiaid, ac ar y Felethiaid;

20:23 Now Joab was over all the host of Israel: and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites:


24 Ac Adoram oedd ar y dreth, a Jehosaffat mab Ahilud yn gofiadur;

20:24 And Adoram was over the tribute: and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder:


25 Sefa hefyd yn ysgrifennydd; a Sadoc ac Abiathar yn offeiriaid;

20:25 And Sheva was scribe: and Zadok and Abiathar were the priests:


26 Ira hefyd y Jairiad oedd benllywydd ynghylch Dafydd.

20:26 And Ira also the Jairite was a chief ruler about David.


PENNOD 21

++PENNOD 21&&&


1 A bu newyn yn nyddiau Dafydd dair blynedd olynol. A Dafydd a ymo-fynnodd gerbron yr ARGLWYDD. Ar ARGLWYDD a ddywedodd, Oherwydd Saul, ac oherwydd ei dŷ gwaedlyd ef, y mae hyn; oblegid lladd ohono ef y Gibeoniaid.

21:1 Then there was a famine in the days of David three years, year after year; and David inquired of the LORD. And the LORD answered, It is for Saul, and for his bloody house, because he slew the Gibeonites.


2 Ar brenin a alwodd am y Gibeoniaid, ac a ymddiddanodd hwynt; (ar Gibeoniaid hynny nid oeddynt o feibion Israel, ond o weddill yr Amoriaid; a meibion Israel a dyngasai iddynt hwy: eto Saul a geisiodd eu lladd hwynt, oi serch i feibion Israel a Jwda.)

21:2 And the king called the Gibeonites, and said unto them; (now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites; and the children of Israel had sworn unto them: and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah.)


3 A Dafydd a ddywedodd wrth y Gibeoniaid, Beth a wnaf i chwi? ac & pha beth y gwnaf gymod, fel y bendithioch chwi etifeddiaeth yr ARGLWYDD?

21:3 Wherefore David said unto the Gibeonites, What shall I do for you? and wherewith shall I make the atonement, that ye may bless the inheritance of the LORD?


4 Ar Gibeoniaid a ddywedasant wrtho, Ni fynnwn ni nac arian nac aur gan Saul, na chan ei dŷ ef; ac ni fynnwn ni ladd neb yn Israel. Ac efe a ddywedodd, Yr hyn a ddywedoch chwi, a wnaf i chwi.

21:4 And the Gibeonites said unto him, We will have no silver nor gold of Saul, nor of his house; neither for us shalt thou kill any man in Israel. And he said, What ye shall say, that will I do for you.


5 A hwy a ddywedasant wrth y brenin, Y gŵr an difethodd ni, ac a fwriadodd in herbyn ni, in dinistrio ni rhag aros yn un o derfynau Israel,

21:5 And they answered the king, The man that consumed us, and that devised against us that we should be destroyed from remaining in any of the coasts of Israel,


6 Rhodder i ni saith o wŷr oi feibion ef, fel y crogom ni hwynt ir ARGLWYDD yn Gibea Saul, dewisedig yr ARGLWYDD.
A dywedodd y brenin, Myfi au rhoddaf.

21:6 Let seven men of his sons be delivered unto us, and we will hang them up unto the LORD in Gibeah of Saul, whom the LORD did choose. And the king said, I will give them.


7 Ond y brenin a arbedodd Meffi-boseth, mab Jonathan, mab Saul, oherwydd llw yr ARGLWYDD yr hwn oedd rhyngddynt hwy, rhwng Dafydd a Jonathan mab Saul.

21:7 But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan the son of Saul, because of the LORD'S oath that was between them, between David and Jonathan the son of Saul.


8 Ond y brenin a gymerth ddau fab Rispa merch Aia, y rhai a ymddg hi i Saul, sef Armoni a Meffiboseth; a phum mab Michal merch Saul, y rhai a blantodd hi i Adriel mab Barsilai y Maholathiad:

21:8 But the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, whom she bare unto Saul, Armoni and Mephibosheth; and the five sons of Michal the daughter of Saul, whom she brought up for Adriel the son of Barzillai the Meholathite:


9 Ac efe au rhoddes hwynt yn llaw y Gibeoniaid; a hwy au crogasant hwy yn y mynydd gerbron yr ARGLWYDD: ar saith hyn a gydgwympasant, ac a roddwyd i farwolaeth yn y dyddiau cyntaf or cynhaeaf, yn nechreuad cynhaeaf yr haidd.

21:9 And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them in the hill before the LORD: and they fell all seven together, and were put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of barley harvest.


10 A Rispa merch Aia a gymerth sachliain, a hi ai hestynnodd ef iddi ar y graig, o ddechrau y cynhaeaf nes diferu dwfr arnynt hwy or nefoedd, ac ni adawodd hi i ehediaid y nefoedd orffwys arnynt hwy y dydd, na bwystfil y maes liw nos.

21:10 And Rizpah the daughter of Aiah took sackcloth, and spread it for her upon the rock, from the beginning of harvest until water dropped upon them out of heaven, and suffered neither the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night.


11 A mynegwyd i Dafydd yr hyn a wnaethai Rispa merch Aia, gordderchwraig Saul.

21:11 And it was told David what Rizpah the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done.


12 A Dafydd a aeth ac a ddug esgyrn Saul," ac esgyrn Jonathan ei fab, oddi wrth berchenogion Jabes Gilead, y rhai au lladratasent hwy o heol Bethsan yr hon y crogasai y Philistiaid hwynt ynddi, y dydd y lladdodd y Philistiaid Saul yn Gilboa.

21:12 And David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabeshgilead, which had stolen them from the street of Bethshan, where the Philistines had hanged them, when the Philistines had slain Saul in Gilboa:


13 Ac efe a ddug i fyny oddi yno esgyrn Saul, ac esgyrn Jonathan ei fab: a hwy 9 gasglasant esgyrn y rhai a grogasid.

21:13 And he brought up from thence the bones of Saul and the bones of Jonathan his son; and they gathered the bones of them that were hanged.


14 A hwy a gladdasant esgyrn Saul a Jonathan ei fab yng ngwlad Benjamin, yn Sela, ym meddrod Cis ei dad: a hwy a wnaethant yr hyn oll a orchmynasai y brenin. A bu Duw fodlon ir wlad ar l hyn.

21:14 And the bones of Saul and Jonathan his son buried they in the country of Benjamin in Zelah, in the sepulchre of Kish his father: and they performed all that the king commanded. And after that God was entreated for the land.


15 A bu eilwaith ryfel rhwng y Philistiaid ac Israel; a Dafydd a aeth i waered ai weision gydag ef, ac a ymladdasant ar Philistiaid. A diffygiodd Dafydd.

21:15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint.


16 Ac Isbi-benob, yr hwn oedd o feibion y cawr, (a phwys ei waywffon yn dri chan sicl o bres,) ac wedi ei wregysu a chleddyf newydd, a feddyliodd ladd Dafydd.

21:16 And Ishbibenob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed three hundred shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David.


17 Ond Abisai mab Serfia ai helpiodd ef, ac a drawodd y Philistiad, ac ai lladdodd ef. Yna gwŷr Dafydd a dyngasant wrtho ef, gan ddywedyd, Nid ei di allan mwyach gyda ni i ryfel, rhag i ti ddiffoddi goleuni Israel.

21:17 But Abishai the son of Zeruiah succoured him, and smote the Philistine, and killed him. Then the men of David sware unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel.


18 Ac ar l hyn fe fu eilwaith ryfel yn Gob yn erbyn y Philistiaid: yna Sib-bechai yr Husathiad a laddodd Saff, yr hwn oedd o feibion y cawr.

21:18 And it came to pass after this, that there was again a battle with the Philistines at Gob: then Sibbechai the Hushathite slew Saph, which was of the sons of the giant.


19 A bu eto ryfel yn Gob yn erbyn y Philistiaid: ac Elhanan mab Jaare-oregim, y Bethlehemiad, a drawodd frawd Goleiath y Gethiad; a phren ei waywffon ef oedd fel carfan gwehydd.

21:19 And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam.


20 A bu eto ryfel yn Gath: ac yr oedd gŵr corffol, a chwech o fysedd ar bob llaw iddo, a chwech o fysedd ar bob troed iddo, pedwar ar hugain o rifedi; efe hefyd oedd fab ir cawr.

21:20 And there was yet a battle in Gath, where was a man of great stature, that had on every hand six fingers, and on every foot six toes, four and twenty in number; and he also was born to the giant.


21 Ac efe a amharchodd Israel; a Jonathan mab Simea, brawd Dafydd, ai lladdodd ef.

21:21 And when he defied Israel, Jonathan the son of Shimeah the brother of David slew him.


22 Y pedwar hyn a aned ir cawr yn Gath, ac a gwympasant trwy law Dafydd, a thrwy law ei weision ef.

21:22 These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants.


PENNOD 22

++PENNOD 22&&&


1
A DAFYDD a lefarodd wrth yr ARGLWYDD eiriau y gan hon, yn y dydd y gwaredodd yr ARGLWYDD ef o law ei holl elynion, ac o law Saul.

22:1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:


2 Ac efe a ddywedodd, Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, am hamddiffynfa, am gwaredydd i;

22:2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;


3 Duw fy nghraig, ynddo ef yr ymddiriedaf: fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth, fy uchel dwr am noddfa, fy achubwr; rhag trais ym hachubaist.

22:3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.


4 Galwaf ar yr ARGLWYDD canmoladwy: felly ym cedwir rhag fy ngelynion.

22:4 I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.


5 Canys gofidion angau am cylchynasant; afonydd y fall am dychrynasant i.

22:5 When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;


6 Doluriau uffern am hamgylchynasant; maglau angau am rhagflaenasant.

22:6 The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;


7 Yn fy nghyfyngdra y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar fy Nuw; ac efe a glybu fy llef oi deml, am gwaedd a aeth iw glustiau ef.

22:7 In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.


8 Yna y cynhyrfodd ac y crynodd y ddaear: seiliau y nefoedd a gyffroesant ac a ymsiglasant, am iddo ef ddigio.

22:8 Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.


9 Dyrchafodd mwg oi ffroenau ef, thn oi enau ef a ysodd: glo a enynasant ganddo ef.

22:9 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.


10 Efe a ogwyddodd y nefoedd, ac a ddisgynnodd; a thywyllwch oedd dan ei draed ef.

22:10 He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.


11 Marchogodd efe hefyd ar y ceriwb, ac a ehedodd: ie, efe a welwyd ar adenydd y gwynt.

22:11 And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.


12 Efe a osododd y tywyllwch yn bebyll oi amgylch; sef casgliad y dyfroedd, a thew gymylau yr awyr.

22:12 And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.


13 Gan y disgleirdeb ger ei fron ef yr enynnodd y marwor tanllyd.

22:13 Through the brightness before him were coals of fire kindled.


14 Yr ARGLWYDD a daranodd or nefoedd, ar Goruchaf a roddes ei lef.

22:14 The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.


15 Ac efe a anfonodd ei saethau, ac au gwasgarodd hwynt; mellt, ac au drylliodd hwynt.

22:15 And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.


16 Gwaelodion y mr a ymddangosodd, a seiliau y byd a ddinoethwyd, gan gerydd yr ARGLWYDD, a chan chwythad anadl ei ffroenau ef.

22:16 And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.


17 Efe a anfonodd oddi uchod: cymerodd fi; tynnodd fi o ddyfroedd lawer.

22:17 He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;


18 Gwaredodd fi rhag fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghascion; am eu bod yn drech na mi.

22:18 He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.


19 Achubasant fy miaen. yn nydd fy ngofid: ond yr ARGLWYDD oedd gynhaliad i mi.

22:19 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.


20 Efe am dug i ehangder: efe am gwaredodd i, am iddo ymhoffi ynof.

22:20 He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.


21 Yr ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder: yn l glendid fy nwylo y talodd efe i mi.

22:21 The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.


22 Canys mi a gedwais ffyrdd yr ARGLWYDD, ac ni chiliais yn annuwiol oddi wrth fy Nuw.

22:22 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.


23 Oherwydd ei holl farnedigaethau ef oedd ger fy mron i: ac oddi wrth ei ddeddfau ni chiliais i.

22:23 For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.


24 bm hefyd berffaith ger ei fron ef; ac ymgedwais rhag fy anwiredd.,

22:24 I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.


25 Ar ARGLWYDD am gobrwyodd innau yn l fy nghyfiawnder; yn l fy nglendid o flaen ei lygaid ef.

22:25 Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.


26 Ar trugarog y gwnei drugaredd: ar gŵr perffaith y gwnei berffeithrwydd.

22:26 With the merciful thou wilt show thyself merciful, and with the upright man thou wilt show thyself upright.


27 Ar gln y gwnei lendid; ac ar cyndyn yr ymgyndynni.

22:27 With the pure thou wilt show thyself pure; and with the froward thou wilt show thyself unsavoury.


28 Y bobl gystuddiedig a waredi: ond y mae dy lygaid ar y rhai uchel, iw darostwng.

22:28 And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.


29 Canys ti yw fy nghannwyll i, O ARGLWYDD; ar ARGLWYDD a lewyrcha fy nhywyllwch.

22:29 For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.


30 Oblegid ynot ti y rhedaf trwy fyddin: trwy fy Nuw y llamaf dros fur.

22:30 For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.


31 Duw sydd berffaith ei ffordd; ymadrodd yr ARGLWYDD sydd buredig: tarian yw efe i bawb a ymddiriedant -ynddo.

22:31 As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.


32 Canys pwy sydd DDUW, heblaw yr ARGLWYDD? a phwy sydd graig, eithr -.ein Duw ni?

22:32 For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?


33 Duw yw fy nghadernid am nerth; ac a rwyddhaodd fy ffordd i yn berffaith.

22:33 God is my strength and power: And he maketh my way perfect.


34 Efe sydd yn gwneuthur fy nhraed fel traed ewigod; ac efe sydd yn fy ngosod ar fy uchelfaoedd.

22:34 He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.


35 Efe sydd yn dysgu fy nwylo i ryfel; fel y dryllir bwa dur yn fy mreichiau.

22:35 He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.


36 Rhoddaist hefyd i mi darian dy iachawdwriaeth; ac ath fwynder y lluosogaist fi. |

22:36 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.


37 Ehengaist fy ngherddediad danaf; fel na lithrodd fy sodlau.

22:37 Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.


38 Erhdiais fy ngelynion, a difethais hwynt; ac ni ddychwelais nes eu difa hwynt.

22:38 I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.


39 Difeais hwynt hefyd, a thrywenais(jiwynt, fel na chyfodent; a hwy a syrthiasant dan fy nhraed i.

22:39 And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.


40 Canys ti am gwregyiaist i nerth i .tyfel: y rhai a ymgyfodentim herbyn, a iddarostyngaist danaf.

22:40 For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.


41 Rhoddaist hefyd i mi warrau fy ngelynion; fel y difethwn fy nghaseion. i;

22:41 Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.


43 Disgwyliasant, ond nid oedd achubydd; sef am yr ARGLWYDD, ond nid .Stebodd hwynt.

22:42 They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.


43 Yna y maluriais hwynt fel llwch y ddaear; melais hwynt fel tom yr heolydd, a thaenais hwynt.

22:43 Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.


44 Gwaredaist fi rhag cynhennau fy mhobl; cedwaist fi yn ben ar genhedloedd: pobl nid adnabm am gwasanaethant.

22:44 Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.


45 Meibion dieithr a gymerant arnynt ymddarostwng i mi: pan glywant, igwrandawant arnaf fi.

22:45 Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.


46 Meibion dieithr a ballant, ac a ddychrynant ou carchardai. "

22:46 Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.


47 Byw fyddo yr ARGLWYDD, a bendigedig fyddo fy nghraig; a dyrchafer Duw, craig fy iachawdwriaeth.

22:47 The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.


48 Duw sydd yn fy nial i, ac sydd yn darostwng pobloedd danaf fi,

22:48 It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,


49 Ac sydd yn fy nhywys i o blith fy ngelynion: ti hefyd am dyrchefaist uwchlaw y rhai a gyfodent im herbyn, rhag y gŵr traws ym hachubaist i.

22:49 And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.


50 Am hynny y moliannaf di, O ARGLWYDD, ymhlith y cenhedloedd, ac y canaf ith enw.

22:50 Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.


51 Efe sydd dwr iachawdwriaeth iw frenin; ac yn gwneuthur trugaredd iw eneiniog, i Dafydd, ac iw had yn dragy-wydd.

22:51 He is the tower of salvation for his king: and showeth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.


PENNOD 23

++PENNOD 23&&&


1
DYMA eiriau diwethaf Dafydd. Dy-wedodd Dafydd mab Jesse, a dywedodd y gŵr a osodwyd yn uchel, eneiniog Duw Jacob, a pheraidd gamedydd Israel,

23:1 Now these be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said,


2 Ysbryd yr ARGLWYDD a lefarodd ynof fi, ai ymadrodd ef oedd ar fy nhafod.

23:2 The spirit of the LORD spake by me, and his word was in my tongue.


3 Duw Israel a ddywedodd wrthyflfi, Craig Israel a .ddywedodd, ByddeA llywodraethwr ar ddynion yn gyfiawn, yn llywodraethu mewn i?fn Duw:

23:3 The God of Israel said, the Rock of Israel spake to me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God.


4 Ac efe a fydd fel y bore-oleuni, pan gyfodo haul foregwaith heb gymylau: fel eginyn a dyf or ddaear, gan lewyrchiad yn l glaw.

23:4 And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain.


5 Er nad yw fy nhŷ i felly gyda Duw; eto cyfamod tragwyddol a wnaeth efe a mi, wedi ei luniaethu yn hollol ac yn sicr; canys fy holl iachawdwriaeth, am holl ddymuniad yw, er nad yw yn peri iddo flaguro.

23:5 Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation, and all my desire, although he make it not to grow.


6 Ar anwir fyddant oll fel drain wedi eu bwrw heibio: canys mewn llaw nis cymerir hwynt.

23:6 But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands:


7 Ond y gŵr a gyffyrddo hwynt a ddiffynnir a haearn, ac a phaladr gwayw-ffon; ac thn y llosgir hwynt yn eu lle.

23:7 But the man that shall touch them must be fenced with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in the same place.


8 Dyma enwau y cedyrn oedd gan Dafydd. Y Tachmoniad a eisteddai yn y gadair, yn bennaeth y tywysogion; hwnnw oedd Adino yr Esniad: efe a ruthrodd yn erbyn wyth cant, y rhai a laddodd efe ar unwaith.

23:8 These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.


9 Ac ar ei l ef yr oedd Eleasar mab Dodo, mab Ahohi, ymhlith y tri chadarn, gyda Dafydd, pan ddifenwasant hwy y Philistiaid a ymgynullasent yno i ryfel, a phan aeth gwŷr Israel ymaith.

23:9 And after him was Eleazar the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away:


10 Efe a gyfododd, ac a drawodd ar y Philistiaid, nes diffygio ei law ef a glynu oi law ef wrth y cleddyf: ar ARGLWYDD a wnaeth iachawdwriaeth mawr y diwrnod hwnnw; ar bobl a ddychwelasant ar ei l ef yn unig i anrheithio.

23:10 He arose, and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword: and the LORD wrought a great victory that day; and the people returned after him only to spoil.


1
1 Ac ar ei l ef yr oedd Samma mab Age yr Harariad. Ar Philistiaid a ymgynullasent yn dorf; ac yr oedd yno ran or maes yn llawn o ffacbys: ar bobl a ffodd o flaen y Philistiaid.

23:11 And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentiles: and the people fled from the Philistines.


12 Ond efe a safodd yng nghanol y rhandir, ac ai hachubodd, ac a laddodd y Philisitiaid. Felly y gwnaeth yr ARGLWYDD ymwared mawr.

23:12 But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines: and the LORD wrought a great victory.


13 A thri or deg pemiaeth ar hugain a ddisgynasant, ac a ddaethant y cynhaeaf at Dafydd i ogof Adulam: a thorf y Philistiaid oedd yn gwersyllu yn nyffryn Refiaim.,

23:13 And three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim.


14 A Dafydd oedd yna mewn amddiffynfa: a sefyllfa y Philistiqid ydoedd yna yn Bethlehem.

23:14 And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem.


15 A blysiodd Dafydd, a dywedodd, Pwy am dioda i a dwfr o bydew Bethlehem, yr hwn sydd wrth y porth?

23:15 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate!


16 Ar tri chadarn a ruthrasant trwy wersyll y Philistiaid, ac a dynasant ddwft o bydew Bethlehem, yr hwn oedd wrth y porth, ac ai cymerasant hefyd, ac ai dygasant at Dafydd: ond ni fynnai efe ei yfed, eithr efe ai diodoffrymodd ef ir ARGLWYDD;

23:16 And the three mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto the LORD.


17 Ac a ddywedodd, Na ato yr ARGLWYDD i mi wneuthur hyn; onid gwaed y gwŷr a aethant mewn enbydrwydd am eu heinioes yw hwn? Am hynny ni fynnai efe ei yfed. Hyn a wnaeth y tri chadarn hynny.

23:17 And he said, Be it far from me, O LORD, that I should do this: is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? therefore he would not drink it. These things did these three mighty men.


18 Ac Abisai brawd Joab, mab Serfia, oedd bennaf or tri. Ac efe a gyfododd ei waywffon yn erbyn tri chant, ac au lladdodd hwynt: ac iddo ef yr oedd yr enw ymhlith y tri.

23:18 And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three.


19 Onid anrhydeddusaf oedd efe or tri? a bu iddynt yn dywysog: eto ni chyrhaeddodd efe y tri chyntaf.

23:19 Was he not most honourable of three? therefore he was their captain: howbeit he attained not unto the first three.


20 A Benaia mab Jehoiada, mab gŵr grymus o Cabseel, aml ei weithredoedd, efe a laddodd ddau o gedyrn Moab: ac efe a aeth i waered, ac a laddodd lew mewn pydew yn amser eira.

23:20 And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man, of Kabzeel, who had done many acts, he slew two lionlike men of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow:


21 Ac efe a drawodd Eifftddyn, gŵr golygus o faint: ac yn llaw yr Eifftiad yr oedd gwaywffon; eithr efe a ddaeth i waered ato ef a ffon, ac a ddug y waywffon o law yr Eifftiad, ac ai lladdodd ef ai waywffon ei hun.

23:21 And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.


22 Hyn a wnaeth Benaia mab Jehoiada: ac iddo yr oedd yr enw ymhlith y tri chadarn.

23:22 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among three mighty men.


23 Anrhydeddusach oedd nar deg ar hugain; ond ni chyrhaeddodd efe y tri chyntaf: a Dafydd ai gosododd ef ar ei wŷr o gard.

23:23 He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. And David set him over his guard.


24 Asahel brawd Joab oedd un or deg ar hugain; Elhanan mab Dodo y Bethlehemiad,

23:24 Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,


25 Samma yr Harodiad, Elica yr Harodiad,

23:25 Shammah the Harodite, Elika the Harodite,


26 Heles y Pa&iad, Ira mab Icces y Tecoiad,

23:26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,


27 Abieser yr Anathuthiad, Mebunnflii; yr Husaihiad,

23:27 Abiezer the Anethothite, Mebunnai the Hushathite,


28 Salmon yr Ahohiad, Maharai y Netoffathiad,

23:28 Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite,


29 Heleb mab Baana y Netoffathiad, Ittai mab Ribai o Gibea meibion Benjamin,

23:29 Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin,


30 Benaia yPirathoniad, Hidai o afonydd Gaas,

23:30 Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash,


31 Abi-alboa yr Arbathiad, AsmafetB y Barhumiad,

23:31 Abialbon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite,


32 Eliahba y Saalboniafl; o feibion Jasen, Jonathan,

23:32 Eliahba the Shaalbonite, of the sons of Jashen, Jonathan,


33 Samma yr Harariad, Ahiam mab. Sarar yr Harariad,

23:33 Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite,


34 Eliffelet mab Ahasbai, mab y Maachathiad, Eliam mab Ahitoffel y Giloniad,

23:34 Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maachathite, Eliam the son of Ahithophel the Gilonite,


35 Hesrat y Carmeliad . Paarai yr Arbiad,

23:35 Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite,


36 Igal mab Nathan o Soba, Bani y Gadiad,

23:36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite,


37 Selec yr Ammoniad, Naharai y Beerothiad yn dwyn arfau Joab mab Serfia,

23:37 Zelek the Ammonite, Nahari the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah,


38 Ira yr Ithriad, Gareb yr Ithriad,

23:38 Ira an Ithrite, Gareb an Ithrite,


39 Ureias yr Hethiad: dau ar bymtheg ar hugain o gwbl.

23:39 Uriah the Hittite: thirty and seven in all.


PENNOD 24

++PENNOD 24&&&


1
A THRACHEFN dicllonedd yr ARGLWYDD a enynnodd yn erbyn Israel; ac efe a anogodd Dafydd yn ett herbyn hwynt, i ddywedyd, DOS, cyfrift Israel a Jwda.

24:1 And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah.


2 Canys y brenin a ddywedodd wrth Joab tywysog y llu oedd ganddo ef, DOS yn awr trwy holl lwythau Israel, o Dan: hyd Beer-seba, a chyfrif y bobl, fel y gwypwyf rifedi y bobl.

24:2 For the king said to Joab the captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people.


3 A Joab a ddywedodd wrth y brenin, Yr ARGLWYDD dy DDUW a chwanego y" bobl yn gan cymaint ag y maent, fel y gwelo llygaid fy arglwydd frenin: on4< paham yr ewyllysia fy arglwydd frenin y.peth hyn?

24:3 And Joab said unto the king, Now the LORD thy God add unto the people, how many soever they be, an hundredfold, and that the eyes of my lord the king may see it: but why doth my lord the king delight in this thing?


4 A gair y brenin fu drech na Joab, ac na thywysogion y llu. Joab am hynny a aeth allan, a thywysogion y llu, o ŵydd y brenin, i gyfrif pobl Israel.

24:4 Notwithstanding the king's word prevailed against Joab, and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king, to number the people of Israel.


5 A hwy a aethant dros yr Iorddonen, 1 ac a wersyllasant yn Aroer, or tu deau ir ddinas sydd yng nghanol dyffryn Gad, ar yr ARGLWYDD y drwg hwn, ac a ddy a thua Jaser. wedodd wrth yr angel oedd yn dinistrig n??? wlad y bobl, Dieon hellarh- of" f" -a thua Jaser.

24:5 And they passed over Jordan, and pitched in Aroer, on the right side of the city that lieth in the midst of the river of Gad, and toward Jazer:


6 Yna y daethant i Gilead, ac i wiaa Tshtim-hodsi; daethant hefyd i Danjaan, ac o amgylch i Sidon;

24:6 Then they came to Gilead, and to the land of Tahtimhodshi; and they came to Danjaan, and about to Zidon,


7 Daethant hefyd i amddiffynfa Tyrus, ac i holl ddinasoedd yr Hefiaid, ar Ganaaneaid; a hwy a aethant i du deau Jwda, i Beer-seba.

24:7 And came to the strong hold of Tyre, and to all the cities of the Hivites, and of the Canaanites: and they went out to the south of Judah, even to Beersheba.


8 Felly y cylchynasarit yr holl wlad, ac a ddaethant ymhen naw mis ac ugain niwrnod i Jerwsalem.

24:8 So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of nine months and twenty days.


9 A rhoddes Joab nifer cyfrif y bobl at y brenin: ac Israel ydoedd wyth gan mil o wŷr grymus yn tynnu cleddyf; a gwŷr Jwda oedd bm can mil o wŷr, ap

24:9 And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king: and there were in Israel eight hundred thousand valiant men that drew the sword; and the men of Judah were five hundred thousand men.


10 A chalon Dafydd ai trawodd ef, ar l iddo gyfrif y bobl. A dywedodd Dafydd wrth yr ARGLWYDD, Pechais yn ddirfawr yn yr hyn a wneuthum: ac yn awr dilea, atolwg, O ARGLWYDD, anwiredd dy was, canys ynfyd iawn y gwneuthum.

24:10 And David's heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the LORD, I have sinned greatly in that I have done: and now, I beseech thee, O LORD, take away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.


11 A phan gyfododd Dafydd y bore, daeth. gair yr ARGLWYDD at Gad y proff-wyd, gweledydd Dafydd, gan ddywedyd,

24:11 For when David was up in the morning, the word of the LORD came unto the prophet Gad, David's seer, saying,


12 Dos a dywed wrth Dafydd, Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; Yr ydwyf fi yn gosod tri pheth oth flaen di; dewis i ti;un ohonynt, a gwnaf hynny i ti.

24:12 Go and say unto David, Thus saith the LORD, I offer thee three things; choose thee one of them, that I may do it unto thee.


13 Felly Gad a ddaeth at Dafydd, ac a fynegodd iddo, ac a ddywedodd wrtho, A fynni ddyfod i ti saith mlynedd o newyn yn dy wlad? neu ffoi dri mis o flaen dy elynion, a hwy yn dy erlid? ai ynteu bod haint yn y wlad dri diwrnod? Yn awr ymgynghora, ac edrych pa beth a atebaf ir hwn am hanfonodd i.,

24:13 So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days' pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall sent me.


14 A dywedodd Dafydd wrth Gad, Y mae yn gyfyng iawn arnaf fi: bid i mi syrthio yn awr yn llaw yr ARGLWYDD, canys arni yw ei drugareddau ef, ac na chwympwyf yn llaw dyn.

24:14 And David said unto Gad, I am in a great strait: let us fall now into the hand of the LORD; for his mercies are great: and let me not fall into the hand of man.


15 Yna y rhoddes yl ARGLWYDD haint yn Israel, or bore hyd yr amser nodedig: a bu farw or bobl, o .Dan hyd Beer-seba ddeng mil a thrigain o wŷr.

24:15 So the LORD sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed: and there died of the people from Dan even to Beersheba seventy thousand men.


16 A phan estynasai yr angel ei law at Jerwsalem iw dinistrio hi, edifarhaodd vuu fii uumyi-no y bobl, Digon bellach: atal dy law. Ac angel yr ARGLWYDD oedd wrth lawr dyrnu Arafna y Jebusiad.

24:16 And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the LORD repented him of the evil, and said to the angel that destroyed the people, It is enough: stay now thine hand. And the angel of the LORD was by the threshingplace of Araunah the Jebusite.


17 A llefarodd Dafydd wrth yr ARGLWYDD, pan ganfu efe yr angel a drawsai y bobl, a dywedodd, Wele, myfi a bechais, ac a wneuthum yn ddrygionus: ond y defaid byn, beth a wnaethant hwy? bydded, atolwg, dy law arnaf fi, ac ar dy fy nhad,

24:17 And David spake unto the LORD when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly: but these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house.


18 A Gad a ddaeth at Dafydd y dwthwn hwnnw, ac a ddywedodd wrtho, Dos i fyny, cyfod allor ir ARGLWYDD yn llawr dyrnu Arafna y Jebusiad.;

24:18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the LORD in the threshingfloor of Araunah the Jebusite.


19 A Dafydd a aeth i fyny, yn l gair Gad, fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD.:

24:19 And David, according to the saying of Gad, went up as the LORD commanded.

20 Ac Arafna a edrychodd, ac a ganfu y brenin ai weision yn dyfod tuag ato. Ac Arafna a aeth allan, ac a ostyngodd ei wyneb i lawr gerbron y brenin.

24:20 And Araunah looked, and saw the king and his servants coming on toward him: and Araunah went out, and bowed himself before the king on his face upon the ground.


21 Ac Arafna a ddywedodd, Paham y daeth fy arglwydd frenin at ei was? A dywedodd Dafydd, I brynu gennyt ti y llawr dyrnu, i adeiladu allor ir ARGLWYDD, fel yr atalier y pla oddi wrth y bobl.

24:21 And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshingfloor of thee, to build an altar unto the LORD, that the plague may be stayed from the people.


22 A dywedodd Arafna wrth Dafydd, Cymered, ac offrymed fy arglwydd frenin yr hyn fyddo da yn ei olwg: wele yr ychen yn boethoffrwm, ar ffustiau ac offer yr ychen yn lle cynnud.:

24:22 And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him: behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments and other instruments of the oxen for wood.


23 Hyn oll a roddodd Arafna, megis brenin, ir brenin. A dywedodd Arafna wrth y brenin, Yr ARGLWYDD dy DDUW . a fyddo bodlon i ti.

24:23 All these things did Araunah, as a king, give unto the king. And Araunah said unto the king, The LORD thy God accept thee.


24 A dywedodd y brenin wrth Arafna, Nage; eithr gan brynu y prynaf efmewn pris gennyt: ac nid offrymaf ir ARGLWYDD fy Nuw boethoffrymau rhad. Felly Dafydd a brynodd y llawr dyrnu ar ychen, er deg a deugain o siclau arian.

24:24 And the king said unto Araunah, Nay; but I will surely buy it of thee at a price: neither will I offer burnt offerings unto the LORD my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshingfloor and the oxen for fifty shekels of silver.


25 Ac yno yr adeiladodd Dafydd allor ir ARGLWYDD, ac a offrymodd boethoffrymau ac offrymau hedd. Ar ARGLWYDD a gymododd ar wlad, ar pla a ataliwyd oddi wrth Israel.

24:25 And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings. So the LORD was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel.

 

 

 

 

 

 


38 Ira yr Ithriad, Gareb yr Ithriad,

 


39 Ureias yr Hethiad: dau ar bymtheg ar hugain o gwbl.

 


PENNOD 24

 


1
A THRACHEFN dicllonedd yr ARGLWYDD a enynnodd yn erbyn Israel; ac efe a anogodd Dafydd yn ett herbyn hwynt, i ddywedyd, DOS, cyfrift Israel a Jwda.

 


2 Canys y brenin a ddywedodd wrth Joab tywysog y llu oedd ganddo ef, DOS yn awr trwy holl lwythau Israel, o Dan: hyd Beer-seba, a chyfrif y bobl, fel y gwypwyf rifedi y bobl.

 


3 A Joab a ddywedodd wrth y brenin, Yr ARGLWYDD dy DDUW a chwanego y" bobl yn gan cymaint ag y maent, fel y gwelo llygaid fy arglwydd frenin: on4< paham yr ewyllysia fy arglwydd frenin y.peth hyn?

 


4 A gair y brenin fu drech na Joab, ac na thywysogion y llu. Joab am hynny a aeth allan, a thywysogion y llu, o ŵydd y brenin, i gyfrif pobl Israel.

 


5 A hwy a aethant dros yr Iorddonen, 1 ac a wersyllasant yn Aroer, or tu deau ir ddinas sydd yng nghanol dyffryn Gad, ar yr ARGLWYDD y drwg hwn, ac a ddy a thua Jaser. wedodd wrth yr angel oedd yn dinistrig n??? wlad y bobl, Dieon hellarh- of" f" -a thua Jaser.

 


6 Yna y daethant i Gilead, ac i wiaa Tshtim-hodsi; daethant hefyd i Danjaan, ac o amgylch i Sidon;

 


7 Daethant hefyd i amddiffynfa Tyrus, ac i holl ddinasoedd yr Hefiaid, ar Ganaaneaid; a hwy a aethant i du deau Jwda, i Beer-seba.

 


8 Felly y cylchynasarit yr holl wlad, ac a ddaethant ymhen naw mis ac ugain niwrnod i Jerwsalem.

 


9 A rhoddes Joab nifer cyfrif y bobl at y brenin: ac Israel ydoedd wyth gan mil o wŷr grymus yn tynnu cleddyf; a gwŷr Jwda oedd bm can mil o wŷr, ap

 


10 A chalon Dafydd ai trawodd ef, ar l iddo gyfrif y bobl. A dywedodd Dafydd wrth yr ARGLWYDD, Pechais yn ddirfawr yn yr hyn a wneuthum: ac yn awr dilea, atolwg, O ARGLWYDD, anwiredd dy was, canys ynfyd iawn y gwneuthum.

 


11 A phan gyfododd Dafydd y bore, daeth. gair yr ARGLWYDD at Gad y proff-wyd, gweledydd Dafydd, gan ddywedyd,

 


12 Dos a dywed wrth Dafydd, Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; Yr ydwyf fi yn gosod tri pheth oth flaen di; dewis i ti;un ohonynt, a gwnaf hynny i ti.

 


13 Felly Gad a ddaeth at Dafydd, ac a fynegodd iddo, ac a ddywedodd wrtho, A fynni ddyfod i ti saith mlynedd o newyn yn dy wlad? neu ffoi dri mis o flaen dy elynion, a hwy yn dy erlid? ai ynteu bod haint yn y wlad dri diwrnod? Yn awr ymgynghora, ac edrych pa beth a atebaf ir hwn am hanfonodd i.,

 


14 A dywedodd Dafydd wrth Gad, Y mae yn gyfyng iawn arnaf fi: bid i mi syrthio yn awr yn llaw yr ARGLWYDD, canys arni yw ei drugareddau ef, ac na chwympwyf yn llaw dyn.

 


15 Yna y rhoddes yl ARGLWYDD haint yn Israel, or bore hyd yr amser nodedig: a bu farw or bobl, o .Dan hyd Beer-seba ddeng mil a thrigain o wŷr.

 


16 A phan estynasai yr angel ei law at Jerwsalem iw dinistrio hi, edifarhaodd vuu fii uumyi-no y bobl, Digon bellach: atal dy law. Ac angel yr ARGLWYDD oedd wrth lawr dyrnu Arafna y Jebusiad.

 


17 A llefarodd Dafydd wrth yr ARGLWYDD, pan ganfu efe yr angel a drawsai y bobl, a dywedodd, Wele, myfi a bechais, ac a wneuthum yn ddrygionus: ond y defaid byn, beth a wnaethant hwy? bydded, atolwg, dy law arnaf fi, ac ar dy fy nhad,

 


18 A Gad a ddaeth at Dafydd y dwthwn hwnnw, ac a ddywedodd wrtho, Dos i fyny, cyfod allor ir ARGLWYDD yn llawr dyrnu Arafna y Jebusiad.;

 


19 A Dafydd a aeth i fyny, yn l gair Gad, fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD.:zo Ac Arafna a edrychodd, ac a ganfu y brenin ai weision yn dyfod tuag ato. Ac Arafna a aeth allan, ac a ostyngodd ei wyneb i lawr gerbron y brenin.

 


21 Ac Arafna a ddywedodd, Paham y daeth fy arglwydd frenin at ei was? A dywedodd Dafydd, I brynu gennyt ti y llawr dyrnu, i adeiladu allor ir ARGLWYDD, fel yr atalier y pla oddi wrth y bobl.

 


22 A dywedodd Arafna wrth Dafydd, Cymered, ac offrymed fy arglwydd frenin yr hyn fyddo da yn ei olwg: wele yr ychen yn boethoffrwm, ar ffustiau ac offer yr ychen yn lle cynnud.:

 


23 Hyn oll a roddodd Arafna, megis brenin, ir brenin. A dywedodd Arafna wrth y brenin, Yr ARGLWYDD dy DDUW . a fyddo bodlon i ti.

 


24 A dywedodd y brenin wrth Arafna, Nage; eithr gan brynu y prynaf efmewn pris gennyt: ac nid offrymaf ir ARGLWYDD fy Nuw boethoffrymau rhad. Felly Dafydd a brynodd y llawr dyrnu ar ychen, er deg a deugain o siclau arian.

 


25 Ac yno yr adeiladodd Dafydd allor ir ARGLWYDD, ac a offrymodd boethoffrymau ac offrymau hedd. Ar ARGLWYDD a gymododd r wlad, ar pla a ataliwyd oddi wrth Israel.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-17

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

free invisible hit counter
Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats