1571ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_thesaloniaid2_53_1571ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(53) Ail Epistol Paul yr Apostol at y Thesaloniaid
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(59) The Second Epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians (in Welsh and English)

(delw 6676)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.
18 02 2003


1750k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

 PENNOD 1


1:1 Paul, a Silfanus, a Thimotheus, at eglwys y Thesaloniaid, yn Nuw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist:
1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

1:2 Gras i chwi, a thangnefedd, oddi with Dduw ein Tad ni, a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

1:3 Diolch a ddylem i Dduw yn wastadol drosoch, frodyr, fel y mae yn addas, oblegid bod eich ffydd chwi yn mawr gynyddu, a chariad pob un ohonoch oll tuag at eich gilydd yn ychwanegu;
1:3 We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;

1:4 Hyd onid ydym ni ein hunain yn gorfoleddu ynoch chwi yn eglwysi Duw, oherwydd eich amynedd chwi a'ch ffydd yn eich holl erlidiau a'r gorthrymderau yr ydych yn eu goddef:
1:4 So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:

1:5 Yr hyn sydd argoel golau o gyfiawn farn Duw, fel y'ch cyfrifer yn deilwng i deyrnas Dduw, er mwyn yr hon yr ydych hefyd yn goddef.
1:5 Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:

1:6 Canys cyfiawn yw gerbron Duw, dalu cystudd i'r rhai sydd yn eich cystuddio chwi,
1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;

1:7 Ac i chwithau, y rhai a gystuddir, esmwythdra gyda ni, yn ymddangosiad yr Arglwydd Iesu o'r nef, gyda'i angylion nerthol,
1:7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,

1:8 A thn fflamllyd, gan roddi dial i'r sawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist:
1:8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:

1:9 Y rhai a ddioddefant yn gosbedigaeth, ddinistr tragwyddol oddi gerbron yr Arglwydd, ac oddi wrth ogoniant ei gadernid ef;
1:9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;

1:10 Pan ddl efe i'w ogoneddu yn ei saint, ac i fod yn rhyfeddol yn y rhai oll sydd yn credu, (oherwydd i'n tystiolaeth ni yn eich mysg chwi gael ei chredu,) yn y dydd hwnnw.
1:10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.

1:11 Am ba achos yr ydym hefyd yn gweddo yn wastadol drosoch, ar fod i'n Duw ni eich cyfrif chwi'n deilwng o'r alwedigaeth hon, a chyflawni holl fodlonrwydd ei ddaioni, a gwaith ffydd, yn nerthol:
1:11 Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

1:12 Fel y gogonedder enw ein Harglwydd Iesu Grist ynoch chwi, a chwithau ynddo yntau, yn l gras ein Duw ni, a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:12 That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

PENNOD 2


2:1 Ac yr ydym yn atolwg i chwi, frodyr, cr dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist, a'n cydgynulliad ninnau ato ef,
2:1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,

2:2 Na'ch sigler yn fuan oddi wrth eich meddwl, ac na'ch cynhyrfer, na chan ysbryd, na chan air, na chan lythyr, megis oddi wrthym ni, fel pe bai dydd Crist yn gyfagos.
2:2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

2:3 Na thwylled neb chwi mewn un modd: oblegid ni ddaw'r dydd hwnnw hyd oni ddl ymadawiad yn gyntaf, a datguddio'r dyn pechod, mab y golledigaeth;
2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

2:4 Yr hwn sydd yn gwrthwynebu, ac yn ymddyrchafu goruwch pob peth a elwir yn Dduw, neu a addolir; hyd onid yw efe, megis Duw, yn eistedd yn nheml Duw, ac yn ei ddangos ei hun mat Duw ydyw^
2:4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God.

2:5 Onid cof gennych chwi, pan oeddwn i eto gyda chwi, ddywedyd ohooof y pethau hyn i chwi?
2:5 Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

2:6 Ac yr awron chwi a wyddoch yr hyn sydd yn atal, fel y datguddier ef yn ei bryd ei hun.
2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.

2:7 Canys y mae dirgelwch yr anwiredd yn gweithio eisoes: yn unig yr hwn sydd yr awron yn atal, a etyl nes ei dynnu ymaith.
2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

2:8 Ac yna y datguddir yr Anwir hwnnw, yr hwn a ddifetha'r Arglwydd ag ysbryd ei enau, ac a ddilea a disgleirdeb ei ddyfodiad :
2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

2:9 Sef yr hwn y mae ei ddyfodiad yn l gweithrediad Satan, gyda phob nerth, ac arwyddion, a rhyfeddodau gau,
2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

2:10 A phob dichell anghyfiawnder yn y rhai colledig; am na dderbyniasant gariad y gwirionedd, fel y byddent gadwedig.
2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

2:11 Ac am hynny y denfyn Duw iddynt hwy amryfusedd cadarn, fel y credent gelwydd:
2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:

2:12 Fel y barner yr holl rai nid oeddynt yn credu i'r gwirionedd, ond yn ymfodloni mewn anghyfiawnder.
2:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

2:13 Eithr nyni a ddylem ddiolch yn wastad i Dduw drosoch chwi, frodyr caredig gan yr Arglwydd, oblegid i Dduw o'r dechreuad eich ethol chwi i iachawdwriaeth, trwy sancteiddiad yr Ysbryd, a ffydd i'r gwirionedd:
2:13 But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:

2:14 I'r hyn y galwodd efe chwi trwy ein hefengyl ni, i feddiannu gogoniant ein Harglwydd Iesu Grist.
2:14 Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.

2:15 Am hynny, frodyr, sefwch, si deliwch y traddodiadau a ddysgasoch, pa un bynnag ai trwy ymadrodd, ai trwy ein hepistol ni.
2:15 Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.

2:16 A'n Harglwydd Iesu Grist ei hun, a Duw a'n Tad, yr hwn a'n carodd ni, ac a roddes inni ddiddanwch tragwyddol, a gobaith da trwy ras,
2:16 Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,

2:17 A ddiddano eich calonnau chwi, ac a'ch sicrhao ym mhob gair a gweithred dda.
2:17 Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.


PENNOD 3

3:1 Bellach, frodyr, gweddwch drosom ni, ar fod i air yr Arglwydd redeg, a chael gogonedd, megis gyda chwithau;
3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:

3:2 Ac ar ein gwared ni oddi wrth ddynion anhywaith a drygionus: canys nid oes ffydd gan bawb.
3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.

3:3 Eithr ffyddlon yw'r Arglwydd, yr hwn a'ch sicrha chwi, ac a'ch ceidw rhag drwg.
3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.

3:4 Ac y mae gennym hyder yn yr Arglwydd amdanoch, eich bod yn gwneuthur, ac y gwnewch, y pethau yr ydym yn eu gorchymyn i chwi.
3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.

3:5 A'r Arglwydd a gyfarwyddo eich calonnau chwi at gariad Duw, ac i ymaros am Grist.
3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

3:6 Ac yr ydym yn gorchymyn i chwi, frodyr, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, dynnu ohonoch ymaith oddi with bob brawd a'r sydd yn rhodio yn afreolus, ac nid yn l y traddodiad a dderbyniodd efe gennym ni.
3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.

3:7 Canys chwi a wyddoch eich hunain pa fodd y dylech ein dilyn ni: oblegid ni buom afreolus yn eich plith chwi;
3:7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;

3:8 Ac ni fwytasom fara neb yn rhad; ond trwy weithio mewn llafur a lludded, nos a dydd, fel na phwysem ar neb ohonoch chwi;
3:8 Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:

3:9 Nid oherwydd nad oes gennym awdurdod, ond fel y'n rhoddem ein hunain yn siampl i chwi i'n dilyn.
3:9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.

3:10 Canys pan oeddem hefyd gyda chwi, hyn a orchmynasom i chwi, Os byddai neb ni fynnai weithio, ni chai fwyta chwaith.
3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.

3:11 Canys yr ydym yn clywed fod rhai yn rhodio yn eich plith chwi yn afreolus, heb weithio dim, ond bod yn rhodresgar.
3:11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.

3:12 Ond i'r cyfryw gorchymyn yr ydym, a'u hannog trwy ein Harglwydd Iesu Grist, ar iddynt weithio trwy lonyddwch, a bwyta eu bara eu hunain.
3:12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.

3:13 A chwithau, frodyr, na ddiffygiwch yn gwneuthur daioni.
3:13 But ye, brethren, be not weary in well doing.

3:14 Ond od oes neb heb ufuddhau i'n gair trwy y llythyr yma, hysbyswch hwnnw; ac na fydded i chwi gymdeithas ag ef, megis y cywilyddio efe.
3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

3:15 Er hynny na chymerwch ef megis gelyn, eithr cynghorwch ef fel brawd.
3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.

3:16 Ac Arglwydd y tangnefedd ei hun a roddo i chwi dangnefedd yn wastadol ym mhob modd. Yr Arglwydd a fyddo gyda chwi oll.
3:16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

3:17 Yr annerch 'm llaw i Paul fy hun; yr hyn sydd arwydd ym mhob epistol: fel hyn yr ydwyf yn ysgrifennu.
3:17 The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.

3:18 Gras ein Harglwydd Iesu Grist gyda chwi oll. Amen.
3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Yr ail at y Thesaloniaid a ysgrifennwyd o Athen.
The second epistle to the Thessalonians was written from Athens.

__________________________________________________________________

DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA