0928k Nin Doi, sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Gan Glynfab. 1918. Pishyn o waith Mynyddog, w in gretu oodd y pishyn ganas i nawr. Ma fan iitha pert, a yn atab y mwwfmants yn well na allwn i ddishgrifio. Os yw y pishyn yn goparplt, a jail i fod am i brinto fa yn y papra...

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2590k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Barthlen

..............................0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai

........................................y dudalen hon


(delw 0003)


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
El projecte Sin Prys (Collecci de textos en galls)


Cadair ap Mwydyn
Hen Fyfyriwr
Geninen. 1900. Tudalennau 60-63


(delw 0285)


Testun yn iaith y de-ddwyrain

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 5413) (tudalen 60)


CADAIR AP MWYDYN
Golygfa - YSTAFELL DAU GYD-FYFYRIWR


NED FFAGWR: (yn dysgu Groeg) Twpto, twpteis, twptei; twpteton, twpt

AP MWYDYN: (yn cyfansoddi ar gyfer Eisteddfod Bwch-y-cyrn): Twptithe hefyd, Ffagwr.
Pwy sy'n mynd i farddoni, a tithe a dy "dwpto," byth a hefyd, fel dyn yn swddanu? (= swrddanu, syfrdanu: be delirious) I ti bron mynd mor dwp a twpto."

NED FFAGWR: Cera oddna, Ap Mwydyn. Pwy farddoni alli di neyd ? I ti'n cynnyg ac yn cynnyg am ryw hen "gader a thwll" fach, os blwyddyn; ond wela' i ddim argol daw hi byth. Pryd ma dy dro di, bachan ? Ond dyna, di ti ddim yn dod yn ddigon agos i weyd dy fod ti'n ail ore; ac iti'n gwbod fod pob un o'r chwech cynte yn cleimo cymint hynny. Jaca'i ln, jaca'i ln. Fe dl y ffordd yn well o lwer i ti i stico at beth mor sych a "twpto" n mynd i gystadlu gyda Gwilym Meudwy, a beirdd o safon!

AP MWYDYN: Mae o'r gore i ti, Ffagwr, weyd tho i am bido barddoni. I ti wedi treio dy ore - shwd ore ag dd e: ac, yn wir, rdd yn flin gen i dy weld tin cownto dy fysedd i gl dy fesur wyth a saith a grt yn iawn, ac yn poeni am orie i wilo am eire fel cawl a mawl, a "phanasen" ac asen i odli. Mi glywes rywun yn gweyd wrth stiwdent unwaith i fod e wedi spwylo colier da wrth fynd yn bregethwr; a fe fydde'n well i tithe, Ned Ffagwr, bido gnevd bardd gwl o Ffagwr mor ardderchog. Ond rwy i wedi sylwi ar y rheiny sy wedi ffili gnevd beirdd, ac wedi credu'u bod nhw'n dipyn o scolers, **'u bod nhw'n cisho perswado'u hunen a phawb erill ma rhyw hff-cracs anwybodus yw'r beirdd i gyd.

NED FFAGWR: Dwy i ddim yn meddwl, ta beth, ma rhai anwybodus ywr beirdd. Wy i 'n gweld ffugenwe cyd mraich i gyd nhw, a phishis o Latin, a Greek, a German uwchben **'u pryddeste nhw. Ma'n rhaid **u bod nhw'n wybodus, achos **'ds dim geiriaduron i weyd popeth i gl.

AP MWYDYN: A pheth arall i ti: os na fydd y'n beirdd ni wedi cl llawer o ddiwylliant, ma nhw'n mynnu gweld tipyn or byd i neyd fyny am hynny,

NED FFAGWR: Eitha gwir, Ap: eitha gwir. A ma gyda ni hanes'u tithienhw, sy wedi dod yn llyfre safonol.

AP MWYDYN.: Os, s. A ma beirdd yn gallu gweld pethe na wl pobol erill.

NED FFAGWR: Eitha gwir. Ond Ap, os iti'n mynd i gwpla'r pishin yna sy gent ti nawr, a'i neyd e gyd dy
hunan, iti'n ffwl, a gweyd stori blaen tho ti. Nid felna ma cystadlu'r dyddie hyn. Gofyn i Watcyn Wyn am dy helpu di iddi gwpla fe, a gofyn i ryw frawd yn yr un winidogeth iddi ysgrifennu fe mas iti. Dyna fel ma nhw'n ennill cadire a chorone, y dyddie hyn, medde nhw.

AP MWYDYN: Fe gewn weld, Ned, os joint companies yw hi; ond de fe: a pheth da yw rhoi "help llaw" i frawd, onte? A ma'r apostol yn gweyd tho ni am ddwyn beichie'n gilydd, os wy'n cofio adnod y gyfillach yn iawn.

NED FFAGWR: Odi, odi: ma e'n gweyd rhywbeth felna yn yr hen gyfieithad, a wy inne yn i gefnogi fe.

AP MWYDYN: Wel, os wyt ti'n i gefnogi fe, wyn shiwr fod Paul yn falch yn enwedig heddy, pan ma nhwn gweyd nag odd a ddim mor shiwr o'i fater, wedi'r cyfan. Ond gad i ni fyad ati ddi eto Nawr, os s rhaid i ti weyd y "twpto" na, gwd e'n ddishtaw. Mi inne **mln mor ddishtaw a galla'i 'r gn o glod ma, hefyd. (Yn ddistaw): Ble **'rown i, hefyd, O ie

... "Dyn uwchnaturiol, gwyrth i'r oesoedd oedd,
.....Dyn llawn o'r nef "...

NED FFAGWR: Etwpsa, Etwpsas, Etwpse. Ma'n rhaid i fi'u dysgu nhw i gyd, er y mod i'n gwbod na ddwa'i ddim yn gamster arnyn nhw byth, a finne nawr yn wel, dros bump-ar-hugen. Pam na fydde'n haddysg ni ar linelle gwell ? Am yr help roith y tipyn Greek nf fi i fi, mi allai heddy gl y cwbl, a mwy o lawer, wedi **'i weyd mewn llyfre Sisneg gan specialists. Ond yw peth fel hyn yn ofnadw?

AP MWYDYN: (yn ail-adrodd, gan fethu gorphen y llinell):

.... Dyn llawn o'r nef, or nef"...

Gad dy stwr, bachan; gad i fi gl gweld os galla'i gwpla'r lein **ma

.... Dyn llawn o'r nef"...

NED FFAGWR: Bachan, bachan, dyna gp i gwpla honna! Alle ti ddim i gweyd hi fel hyn?

..."Dyn llawn o'r nef, ac uffern, yn eu tro."

Etwptomen, etwptou, etwpte.

[Curo wrth y ffenestr.]

Pwy sy na nawr, fachan? Wy'n ffilin deg a diall fel ma'n ffenest ni'n dala. Ma'n cl i thapo a'i thapo, o wech o'r gloch soin ddiddeg, bob nos yn regilar! Cer i'r drws, Ap.

[Wedi iddo fynd]

Harri Gneyd Dim sy **na nawr, wy'n shiwr. Pam na rosiff e gatre i neyd dim, yn lle dod ar hyd dai bechgyn erill, iddi helpu nhwate i neyd dim. Ond dyna ini gyd am argyhoeddi rhyrai man ffordd ni o fyw sy ore.

[Harri yn dod i fewn]

Wel, Harri, shwd ma'r gwaith yn dod yn mln, fachan? Weles i di 'rid yn cwyno. I ti'n well na'r rhan fwya ohonnon ni fanna. Ma'n rhaid dy fod tin gallu gwitho'n gloi anghyffredin. Shwd i ti'n gneyd, Harri?

HARRI GNEYD DIM: Dim o dy snaps di, Ffagwr. Dyna lle i ti dy Greek, a dy Greek yn ddigon i droi ar stymog dyn, byth a hefyd.

NED FFAGWR: Pam na rosi di gartre, ynte, bachan? ne fynd i Ie sy'n taro dy stymog di'n well ?

HARRI GNEYD DIM: 'Wel, mi wedai tho ti, Ffagwr: ma gen i genhadaeth bwysig yn y lle ma. Wy i'n teimlo ma **'gwaith i yn y lle ma yw cadw bechgyn o dy short

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 5414) (tudalen 61)

 

 

di rhag cyflawni hunan-Iaddiad. A dyna lle wy In mynd bob nos yn rownd i'r bechgyn wy'n weld welwa yn yr ysgol yn y dydd; ag wyt ti ddim yn credu fod gen i waith pwysig? Ap, ma llwer o sn y dyddie hyn am ddynon neges gyda nhw, ag wy i'n credu fod dynon call y'n dyddie ni wedi ffindio neges i Iwer dyn ar ol iddo fe farw; ag wrth gwrs, am bethe fel hyn ma'r dynon mwya'n cl **u talu. Wel, w i'n teimlo cyn i fi farw fod neges gen i; ag os byddi di am neyd papyr i Gymmrodorion Llunden arna' i, dyna'r penawd i ti: "Neges Dyn Segur." Ond dyma rywrai'n dod i boeni'r Ffagwr

eto.

 

[Wil Pregethwr a Dai Gwitho'n Gynnar yn dod i fewn.]

 

AP MWYDYN: Wel. boys, ddethoch chi o'r gymanfa'? Shwd gymanfa gesoch chi ?

 

WIL PREGETHWR : Ardderchog, bachan.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Strokes ofnadwy, boys. Ma Wil ma yn i chapso **i y. nawr. Stim shwd beth i neb sefyll ln ar i ol e. Fe nath iddi nhw i gydsefyll ar **u trd, y ddo do obrysur (o brysur = really, truly, indeed).

 

NED FFAAGWR: [O'r neilldu]: Pan rois e'r emyn mas, sposo.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Fe bregethodd am dri chwarter awr solid.

 

AP MWYDYN: Do fe, Wil ? Os do fe, rdd ishe clymu dy ben din dost. Pwy reswm 'sy miwn peth felna? A phwy waretg dd i'r bachan dd ar dy ol di? A pheth.

arall, os credi di fi, **'dyw pobol ddim yn moin mwy n haner awr o bregeth man pella gan stiwdent.

 

DAI GWITHON GYNNAR: St ti'n clywed pregeth Wil, nid dyna beth wedet ti, wy'n shiwr. Wil, gwd gwpwl o dy strokes tho fe.

 

AP MWYDYN: Well iti bido, Wil, ne fe gai di clywed nhw am y mish nesa yn eco yn yr ysgol bob dydd. I ti ddim yn cofio am y ferch ifanc wedi dod i'r cyfeillach achos fod Mary wedi dod," fel dd y stori yn tyfu o ddydd i ddydd, nes iddi ddod yn fechgyn ifenc ar y galeri, pam i chwi wedi dd **ma heno achos fod Mari yma? Well i ti bido, Wil; stim syn well ne'n wth n strokes i neyd sport ohonynw.

 

WIL PREGETHWR: Wedai ddim ohonni nhw, te. Ond nid y pregethu dd y peth, y dd, boys. Y sport geson ni yn y lle n nin aros dd y peth. Provoco'n gilydd, a thynnun pregethe'n gate, lle clywe'r hen ddyn a'r hen fenyw; a gweyd hen scetshis doniol am hen bregethwyr, heb ddim ond lliwr gwir arny nhw. Ddd yr hen ddynon ddim wedi meddwl yriod fod stiwdents mor ddoniol.

 

AP MWYDYN: Dyna hi! n i'n meddwl ma pethe felna fydde gyda chi i adrodd, y st. Ma'r chwara ŷch ch'n (sic) neyd phregethe'ch gilydd yn gneyd mwy o ddrwg i chi nag ych chi'n feddwl. A ma'r sport i ni'n neyd yn y trns wrth roi hanes y Sul, lle clywo pob short o ddynon, ac wrth dynnu pregethwyr da i lawr, yn gwneyd mwy o ddrwg o lwer nag itha fŵs yn y Cross Inn, alla **i weyd tho chi. Boys, ma'n rhaid i ni fod yn fwy gofalus.

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 5415) (tudalen 62)

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 5416) (tudalen 63)
_______________________________________________________


Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Diweddariad diwethaf 2006-11-17

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website


CYMRU-CATALONIA

fel ma-nwn weud ar y cwta (??rails??) cn)

DIWEDD / FI / END 

hit counter script
Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats