kimkat0357k Y Cymro Oddicartref. Llythyr or Cadfaes. Brinley Thomas. Y Darian. 25 Ionawr 1917. Cyfieithiad Saesneg.

09-10-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ● kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0357k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delwedd 0003j)

..


 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Y Cymro Oddicartref. Llythyr or Cadfaes.
Brinley Thomas.
Y Darian. 25 Ionawr 1917.

CYFIEITHIAD SAESNEG.


a-7000_kimkat1356k
Beth syn newydd yn y wefan hon?
Whats new in this webste?(delwedd 7282)

 

 

 

 

 

 

 

None

(delwedd B0434)

Y Darian.

25 Ionawr 1917.

Y Cymro Oddicartref.

Llythyr or Cadfaes.

 

Annwyl Mr. Jones,-

A mi eto yng ngoror y cymhelri, ymgymeraf ag ysgrifennu gair byw atoch. Yr oedd gwnau Mehefin ar wyneb y wlad [gymeraf ag ysgrifennu gair byrr atoch.] o'r blaen; ond, heno, mae oriau hwyrnos Ionawr yn ysgwyd en llenni o fraw; oer gethin yw'r gwynt, a thuallan eheda'n chwim

 

Ar Edyn Chwyrn

 

hyd fryn a dl, tra clywir cor diddail y wig yn cyfeilio'i alaw ar ei leddfol dant. Mae'n ddechreu blwyddyn, ac unaf Ben, y Prifardd or Pant Teg, i ddweyd:

 

Dy gariad di, Gair y Tad - fo nodded

Dros fy nyddiau'n wastad;

Dy hedd yn wledd i fy ngwlad,

Dyma heno'm dymuniad.

 

Ie, cladder rhyfel, a chladder hefyd ei addolwyr, a diolch am y gred fod

 

Bolsasar Berlin

 

yn gweled y llaw yn ysgrifennu ar y pared, Ti a'th bwyswyd yn y cloriannau ac gaed yn brin." Nid gwiw cael heddwch a'r blaidd i aros; geilw'r byd am hedd digwmwl; wedi gyrru'r blaidd rheibus dros y ffin, ceir hedd i'r gorlan, ac nid cyn hynny. Mawr oedd fy mhleser wrth ddarllen erthygl ardderchog fy hen gyfaill Henry Lewis yn Nharian" Rhagfyr 28, 1916. Deallaf ei fod yn gorwedd yn Ysbyty Cheltenham, wedi misoedd gyda'r fyddin yn Frainc [sic]. Cydymdeimlaf ag ef i'r eithaf, a boed iddo adferiad llwyr yn fuan, buan. Hoffais yn rhyfedd ei syniad mai

 

Rhyw Deulu Mawr

 

yw darllenwyr y "Darian," a phob aelod o'r teulu yn cwrdd tan ei chysgod hael o wythnos i wythnos. Wrth ddarllen ei eiriau i'r cywair hwn, teimlais ryw gariad rhyfedd at Gymru a Chymraeg, ac anghofiais am ennyd yr heldrin fawr. Ymgollais yn y syniad o Gymry yn frodyr, ai "Tharian" en hiaith rhyngddynt pheryglon estronol. Da iawn, Henry, melys meddwl fy mod yn cael y pleser o dy gwrdd bob wythnos wrth fwrdd y 'Darian.' Deui'n wastad i fy meddwl fel

 

Cymro o Athrylith Loew,

 

a chlywaf yn dy eiriau yn y "Darian" ecor dyddiau fu yn Ysgol Sir Ystalyfera, pan yr enillaist enw i'th hunan a chlod i'th iaith drwy dy alluoedd uchelryw yn y Gymraeg.

 

Gyda llaw, Mr. Golygydd, paham na chlywir llais fy hen gyfaill Emrys Evans yn amlach? Gwn ei fod yn dod at fwrdd y Darian bob wythnos, a mawr hoffwn ei glywed yn siarad. Dau gawr Ysgol Ystalyfera oedd

 

Henry ac Emrys;

 

dau Gymro dihafal, ac y mae Prifysgol Cymru heddyw yn falch o'u cyfrif yn aelodau. Ie, Mr. Golygydd, rhowch dro am Emrys, a gadewch i deulu'r Darian ei glywed yn traethu ei farn ar Gymru a Chymraeg.

 

Wel, i ddod yn ol at erthygl Henry Lewis, da oedd gennyf ei glywed yn siarad dipyn yn llym parthed y rhai fyddant, wrth ymgyfoethogi, yn troi i siarad Saesneg. Mac inni gysur, er hynny, wrth feddwl mae plant y 'little knowledge' yw y rhan fwyaf, ac ar gyfrif hynny, gellir eu hesgusodi i raddau helaeth. Dioddef y maent oddiwrth glefyd y wybodaeth fechan, ac am hynny haeddant ein cydymdeimlad. Pe gwnelid 'multiplication sum' o'u hachlysur, cawn fod ymennydd bach a llogell fawr yn cynhyrchu gwthuni, mympwy, a thrueni meddyliol. Ond y mae dosbarth arall, ysywaeth, sy'n siarad Saesneg oddiar y syniad eu bod yn

 

Tyfu yng Ngolwg Eraill

 

wrth wneud hynny; ac, yn wir, ni pherchnogant na llogell fawr na phen meidrol i'w cymeradwyo. Cyfeiriaf at y duedd sy'n ffynnu ymhlith bechgyn a merched ieuainc i siarad rhyw fath ar efelychiad gwael o'r Saesneg ar hyd ein hystrydoedd. Ni fedrant Gymraeg rhesymol gywir, ond y mae eu Saesneg yn resynnus o dlawd. Ceisiant roi'r argraff eu bod wedi derbyn addysg na fedd y cyffredin: ond, yn wir, ffug ddi-lwydd yw hi, a thrueni mawr fod rhieni Cymreig yn foddlon i'w plant ymddwyn mor ffl, ac i dyfu'n destunau crechwen i eraill, drwy werthu eu hanwybodaeth mor rhad. Darfu imi un dydd ar y maes ddod i gyffyrddiad a chatrawd Gymreig. Wrth gwrs, euthum i geisio siarad a rhai o'm cyd-wladwyr, gan deimlo'n falch o'r cyfle i siarad fy heniaith yn yr allfro bell. Gofynnais i un ohonynt ai Cymro ydoedd? Atebodd yn Saesneg mai Cymro oedd, ond

 

Heb Fedru

 

iaith y Cymrv. Ni theimlais mor angherddol dros fy iaith erioed, a rhedodd fy meddwl at eiriau Goronwy Ddu o Fn yn ei lythyr i Richard Morris: What if we find our countrymen the greatest strangers to it (the Welsh language)! I blush even to think it, but am afraid that the reflection will be found but too just on Cambria's ungrateful, undutiful sons." Dywedais innau wrth y Cymro (?) hwn, - a gyfrif ei hun yn Gymro, a gwisgo "badge" Cymreig ar ei ysgwydd, y dylasai fod yn medru iaith ei fam. Bu fy amynnedd yn rhy brin i aros am ei ateb. Heb fedru'r Gymraeg o gwbl, yr oedd

 

Ei Saesneg, Druan ag Ef,

 

mor anystwyth a rhwd trwchns, a'i acen mor glogyrnog a chert cerrig yn dod i lawr i hyd ffyrdd ysgythrog y mynydd-dir. Trueni fod rhai o blant Cymru mor annhebig iddi, onide? Tarawiadol yw geiriau J.J.

 

Aradr brd ar ei brodir difaodd Fywyd tirf ei rhandir.

 

Gwawried y dydd pan fyddo rhieni Cymru yn gofaiu fod eu plant yn medru eu hiaith, cyn crwydro o honynt hyd feysydd iaith estronol, lle na allant rodio'n ddiogel, am nad yw eu seiliau yn ddigon ddi- sigl.

 

Y Darian (the shield).

January 25, 1917

The Welshman Abroad / Away from Home.

Letter from the battlefield.

 

Dear Mr. Jones -

Now Im once more on the edges of (in the borderland of) the battle (commotion, strife), I shall undertake to write a short message (word) to you. The smiles of June were on the face of the country before; but tonight, the hours of a January night are shaking their curtains from fear (fright); the wind is cold and raw, and outside it blows (flies) swiftly

 

On Rapid Wings

 

over hill and meadow, while the leafless choir of the woodland accompanies its melody on its doleful [harp]string. Its the beginning of the year, and I join with Ben, the Grand Poet from Y Pant-teg, to say:

 

May your love, the Word of the Father be a protection

For my days always;

Your peace is a feast to my country,

That tonight is my wish.

 

Yes, may war be buried, and may its worshippers be buried too, and thanks to the belief that

 

the Bolsasar(?) of Berlin

 

is seeing the hand [which is] writing on the wall, " Thou art weighed in the balances, and art found wanting (KJB) / you have been weighed on the scales [of righteousness] and found deficient [Daniel 5:27]." It's not fitting (proper) to have peace and have the wolf staying (and the wolf to stay); the world calls for a indubitable (cloudless) peace; After driving the rapacious wolf over the border there will be peace in the sheepfold, and not before that. It was a great pleasure for me to read the excellent article by my old friend Henry Lewis in the "Darian" for December 28, 1916. I understand that he is is a patient at Cheltenham Hospital, after months with the army in France. I sympathize with him to the utmost, and may he have a complete recovery very, very soon. I particularly liked his idea that the readers of Y Darian are

 

One Big Family

 

and that each family member meets under its generous shelter from week to week. When I read his words in this vein (to this mood, state, condition), I felt an immense (strange, unusual, extraordinary, wonderful, great) love for Wales and the Welsh language, and for a moment I forgot about the great (trouble, bother) of the great conflict. I mused (lost myself) upon the idea of the ​​Welsh being brothers, and "Y Darian" being their language between them and alien dangers. Well done, Henry, I'm glad to have (it is sweet to my having) the pleasure of meeting you every week at the table of the Darian. You always strike me as (you come to my mind as)

 

A Welshman of Sparkling Genius,

 

and I hear in your words in the "Darian" an echo of the days gone by in Ystalyfera County School, when you gained a name for yourself and you won praise through your great abilities (superlative capabilities) in the Welsh langauge.

 

By the way, Mr. Editor, why is the voice of my old friend Emrys Evans not heard more ofte? I know that he comes to the Darian table every week, and I would very much like to hear him speak.

 

Henry and Emrys

 

were two giants in Ystalyfera School. two incomparable Welshmen, and the University of Wales is today proud to count them as members. Yes, Mr. Editor, go and bring Emrys (go for a walk for) and let the Darian family hear him talk about (express his opinion on) Wales and the Welsh language.

 

Well, getting back to Henry Lewis's article, it was good for me to hear him talk rather sharply about those who, when they become wealthier, go over to / switch to nspeaking English (turn to speaking English). There is consolation in the fact though that (we have comfort / consolation, though. thinking) most of them are children of 'the little knowledge', and on that count, they can be largely excused. They suffer from the disease of not knowing much (of little knowledge) and for that [reason] they deserve our sympathy. If a 'multiplication sum' of their condition (event, occasion, occurrence, cause, reason) were to be done wed find (we find) that a small brain and a large pocket [of money] generates a mental foolishness (ridiculousness, absurdity; odiousness, repugnance), fanciful ideas (fancy, whim, caprice) and cerebral affliction (distress, wretchedness). But there is another class [of people], unfortunately, who speak English with the idea that they are

 

Moving Up Socially (Growing) in the Eyes of Others

 

in doing so; and, indeed, they have (they own) neither a large pocket [of money] or a limited brain (a finite head) to justify themselves (to approve them). I refer to the trend that is growing (prosper, thrive; stengthen) among young boys and girls to talk some poor imitation (some kind of poor imitation) of English on our streets. They cannot speak a reasonably correct Welsh, yet their English is woefully poor. They want to give the impression the fact that they have had an education superior to that of other people (they have received education that the ordinary people do not possess); but, really, its a hollow pretence (it is unsuccessfully false), and it is a great pity that Welsh parents are happy for their children to behave so foolishly, and to grow up as objects of derision (subjects of [loud] laughter) to other people by selling their ignorance so cheaply (i.e by passing on their ignorance to their children as though it were valuable). One day on the battlefield (on the field) I came across (came into touch with) a Welsh regiment. Of course, I went to try to speak awith some of my fellow-countrymen, feeling proud of the opportunity to speak my language (my old language = my revered language) in distant foreign parts. I asked one of them if he was a Welshman. He replied in English that he was Welsh, but

 

Not Able to Speak

 

the language of the Welsh people. I never before felt so passionately about my language, and my mind turned to (ran to) the words of Goronwy Ddu o Fn in his letter to Richard Morris: "What if we find our countrymen the greatest strangers to it (the Welsh language)! I blush even to think it, but am afraid that the reflection will be found but too just on Cambria's ungrateful, undutiful sons. I (I for my part) said to this Welshman (?) Cymro (?), - who considers himself a Welshman and wears a Welsh badge on his shoulder, that he should be able to speak the language of his mother. My patience was too short to wait for his answer. Not being able to speak Welsh at all,

 

His English, Poor Fellow,

 

was so stiff with thick rust, and his accent as awkward as a stone cart coming down along the rocky roads of the mountain upland.. Its a pity that some of the children of Wales are so dissimilar to her, is it not? J.J.'s words are striking:

 

The plough of treachery on its native land it destroyed The verdant life of its region / its field.

 

May the day dawn when the parents of Wales will take care that their children will be able to speak their language, before they wander through the fields of a foreign language, where they cannot move around with assurance / safely, because their foundations are not sufficiently solid.

 

 

 

 

 

None

 

(delwedd B0435)

 

Cyfeiriodd Henry ymhellach at y perigl yng Nghymru o

 

Coroni Cwaeledd.

 

Gwir, a gresyn hynny! Pan fo nifer o ymgeiswyr yn cynnyg am swydd, yn ami ni ddarllenir barn eu hathrawon amdanynt, a theflir eu tystiolaethau o'r naill du fel scraps of paper.' Holir hanes a helynt eu tadau, a natur perthnasau eu mamau, a gadewir iddynt hongian wrth raffau meinion perthynas. Dihuned Cymru yn y cyfeiriad hwn! Os nad yw ieuengwr yn deilwng o swydd heb alw ar ei dad iw gynhorthwy, chwilied feysydd eraill, lle y medr sefyll ar ei draed ei hyn. Ond gwaeth na hyn ywr hen arferiad yng Nghymru o roi

 

Sais Gwael

 

o flaen Cymro da. Os bydd Cymro a fo wedi graddio'n anrhydeddus ym Mhrifysgol Cymru, yn cynnyg am swydd yn erbyn Sais, fyddo wedi llwyddo yng Nghaergrawnt neu Rydychen i glytio unrhyw fath ar radd, rhoir y flaenoriaeth bron yn ddieithriad i'r Sais uniaith. Hawdd prydyddu mewn hwyl am freudchwydion Glyndwr parthed sefydlu Prifysgol yng Nghymru; ond, beth pe codai yr hen arwr o'i fedd i weled y driniaeth ga graddedigion Prifysgol Cymru yng Nghymru! Cenir mawl ein Prifysgol 'genedlaethol,' ac eto rhoddir y flaenoriaeth yn aml i efrydwyr llai eu gwerth o Brifysgolion Lloegr. Dyma'r rheswm y gwelir Cymry ienanc, wrth adael y Brifysgol, yn gorfod ffoi i Loegr am swydd, tra llwythir Cymru ei hun a Saeson uniaith; ac anodd gennyf gredu y daw Sais i Gyrnru, os bydd yn ddigon da i gael lle yn ei wlad ei hun. Gwelir goreuon Cymru, felly, yn croesi'r ffin i Loegr a gwaelion y wlad honno yn arllwys i fewn i Gymru. Y mae mor wir heddyw ag yr oedd yn nydd Syr Risiart Harbert Hen, pan ganodd:

 

Chwi a ellwch a'ch allwydd

Roi clo ar Sais rhag cael swydd.

 

Cyn goffen, hybysaf fy mhleser wrth ddarllen am sefydliad cynnifer o Gymdeithasau Cymraeg, ac yn wir, mae'n dda gennyf fod iddynt Golofn yn y Darian. Llith ardderchog oedd eiddo Atwebydd at y Golygyddion, ac hefyd erthygl Brynfab ar y Genhinen. Darllenaf gyda hyfrydwch gyfres Bera ar "Maes Llafur Llenyddol." Yr oedd eich erthygl chwithau, Mr. Golygydd, parthed sefyllfsr Darian Ar ben tair blynedd" yn ddiddorol dros ben, a phleser mawr oedd darllen am y fath gynnydd yn nifer ei darllenwyr. Yr ydych yn sicrhau fod rhagolygon y Darian yn well heddyw nag y buont o'r cychwyn. Ardderchog! Cofiaf gyda melyster am eich brwdfrydedd dros y Gymraeg, pan arferwn fynd efoch ar fore Llun i Gastellnedd. Yn ddieu, saif y Darian yn hollol ddyledus i'ch gwladgarwch a'ch gweithgarwch chwi am yr hyn ydyw heddyw - papur yr aelwyd Gymreig. Hir oes i'r Darian, ac i chwithaur Tarianydd. Amddiffyna'n ardderchog hawliau'r heniaith, am yr hon y canodd Glan Wnion:

 

Hon oedd iaith gwlad ein tadau a fun fyw

Yn fawr trwy flin rwystrau;

Diamaur gwir (dim or gau)

Geir yn goron i'w geiriau.

Hen goethedig iaith ydyw,

Y Gymraeg digymar yw.

Hon bery mewn gwyn buredd

Wedi i fyd fynd i'w fedd.

 

Be ddwed John Morris Jones am dani?

 

Gemau'r Gymraeg, mwy eu rhin

Na'r main claer mewn clo eurin.

 

Dyma fi'n terfynu. Disgwyl yr wyf am ddydd buddugoliaeth i mi gael dod yn ol i fy hen gynhefin. Oer iawn ydyw yma. Och fi! Rhag eira gorwyn" yw'm cri er's dyddiau bellach. Hyderaf gael dod yn ol i Gymru, ac, yng ngeiriau Dewi Glan Dulas:

 

Pa ryfedd? Yr wyf mewn profiad yn dweyd

Nad oes, er pob siarad,

Un lle, is haul na lleuad,

Mor annwyl i'm 'r 'Hen Wlad.'

 

Gan obeithio fod y teulu yn holliach, chwithau eich hun yn mwynhau yr iechyd goreu, terfynaf gyda'r dymuniadau cynhesaf.

 

Yr eiddoch yn bur,

BRINLEY THOMAS.

 

Henry referred further to the danger in Wales of

 

Rewarding (crowning) the Second-rate (badness, poorness, mediocrity).

 

Never a truer word (true), and that's a pity! When a number of candidates apply for a job, often their teacher's opinions about them are not read, and their testimonies are thrown away (cast aside) as scraps of paper. They are asked about (the history and condition is enquired about) their fathers, and their mothers relatives (and the nature of their mother's relatives), and they are left hanging by the slender ropes of family ties (of relation). May Wales wake up in this regard! If a juvenile is not worthy of a job without calling on his father for his help, let him seek other areas, where he can stand on his own feet. But worse than this is the old custom in Wales of putting

 

A Mediocre Englishman

 

before a good Welshman. If a Welshman who has graduated with honours at the University of Wales is applying for a post against an Englishman who has succeeded in scraping a degree of some sort (in putting together any kind of degree) in Cambridge or Oxford, the priority is given almost exclusively to the monolingual English. It is easy to happily write poems (compose poems in high spirits) about Glyndwr's dreams of the establishment of a University in Wales; but what if the old hero rises from his grave to see the treatment that the graduates of the University of Wales receive in Wales. The praises are sung of our 'national' University, and yet priority is often given to students of less potential (of lower value) from English Universities. This is the reason that you see young Welsh people, on leaving the University, having to move (to flee) to England for a job, while Wales burdens itself with monoglot English people; and I find it hard to believe that an Englishman to Wales if he's good enough to get a place in his own country. The cream of Wales (the best ones of Wales) are seen, therefore, crossing the border into England, and the rejects (the bad-quality ones) poor of that country pouring into Wales. It is as true today as it was in the day of Sir Risiart Harbert Hen, when he said (sang):

 

You can with your key

Lock out (put a lock on) an Englishman to stop him taking up a post (from getting a postiion).

 

Before finishing, I will make known my pleasure on reading about the setting up of so many Welsh-language Societies, and indeed, I am glad that they have a column in Y Darian. Atwebydds letter to the Editors was excellent, as was Brynfabs article on the Leek. I read with delight of the Beras series the "Literary Syllabus." Your own article, Mr. Editor, regarding the situation of Y Darian "After three years " was very interesting, and it was a great pleasure to read about such an increase in the number of its readers. You assure [us] that Y Darian's prospects are better today than they were from at the beginning (from the beginning). Excellent! I remember with fondness (sweetness) your enthusiasm for the Welsh language, when I used to go with you on Monday morning to Castell-nedd / Neath. Undoubtedly, Y Darian is completely indebted to your patriotism and your hard work (your activity) for what it is today - - a Welsh household paper (a pauper of the Welsh hearth / home). Long live Y Darian, and to you the Tarianydd (the Darian man i.e. editor). It protects the rights of the Welsh language (the old language i.e. the verneablr language) magnificently, and as [the poet] Glan Wnion said (about which Glan Wnion sang):

 

This was the language of the country of our [fore]fathers' country and it has been very much alive

Through trying obstacles (i.e. in spite of the afflictions which have beset it);

Without a doubt truth (nothing which is false)

is to be had as a crown on its

words.

It is a old polished language,

The Welsh language - it's incomparable.

It will last in splendid purity

After the world has gone to its grave.

 

What did John Morris Jones say about it?

 

The gems of the Welsh language, its mystery is more

Than the brilliant stones in a golden lock (also: strength, excellence).

 

Now I shall conclude (see me here finishing). I am awaiting for the day of victory so that I may go back to my old abode. Here it is very cold. "Woe is me! [take me from] this white, white snow!" has been my cry for some days now. I hope to come back to Wales, and, in the words of Dewi Glan Dulas:

 

Its no surprise (what wonder)? From experience I say (I am in experience saying)

There is not, whatever people say (in spite of all speaking),

A place, under the sun or the moon,

So dear to me as the 'Old Country.'

 

With the hope that your family is fine, that you yourself are enjoying the best of health, I will end with warmest wishes.

 

Yours sincerely,

BRINLEY THOMAS.

 

 

Sumbolau:

a A / / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
ā
Ā / ǣ Ǣ / ē Ē / ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ /
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / : / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə /
ʌ /
ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / /
ɥ
ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /
wikipedia, scriptsource. org


---------------------------------------
Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_154_y-cymro-oddicartref_1917_SAESNEG_0357k.htm

---------------------------------------
Creuwyd / Created / Creada: 20-07-2017
Adolygiadau diweddaraf / Latest updates / Darreres actualitzacions: 20-07-2017
Delweddau / Imatges / Images:
Ffynhonnell / Font / Source:

Freefind.
Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait