http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_ap_1042k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

apa - avui

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-28 :: 2005-06-04
  

 

apa
1
Apa! Brysia!
2
Apa! Peidiwch â sôn.

a on
1
i ble?

apadrinar
1
noddi
2
cefnogi

 

 

apagament
1
diffoddiad

2 toriad trydan


apagar
1
diffodd (tân)
2
diffodd (golau; radio, teledu, etc)

Apaga-la! Diffodd e! (y teledu)


3
torri (syched)

apagar la sed torri syched


4
rhoi taw ar, distewi (sŵn)
5
lliniaru (poen)

 

apagar-se
1
diffodd (tân)
2
cael ei ddiffodd / ei diffodd (golau)
3
gostegu (sŵn)

apagada
1
toriad trydan

apagat
1
pwl (lliw)
2
wedi ei ddifodd / ei diffodd (radio; golau ayyb)

volcà apagat llosgfynydd marw (“llosgfynydd wedi diffodd / difoddedig”) 

apaïsat
1
hirsgwar

apaivagador
1
lliniarol

apaivagament
1
dyhuddiad, dyhuddiaeth

apaivagar
1
tawelu, lliniaru, llarieiddio

apaivagar-se
1
ymdawelu

apallar
1
rhoi ebran (i anifail)

apallissament
1
crasfa, cweir

apallissar
1
curo, pwno

apamar
1
mesur yn ôl lled llaw
2
mesur
3
tenir (algú) apamat bod gwybodaeth llawn (am rywun), adnabod (rhywbeth) yn dda iawn
Un cop teníem el nostre planeta apamat (llevat potser, únicament, de les grans fosses marines) la nostra curiositat va girar-se cap a l'espai.

Pan oeddwn ni’n adnabod ein planed yn dda (ar wahân efallai, yn unig, y ffosydd mawr o dan y môr) fe drôdd ein chwilgarwch tuag at y gofod.


apanyar
1
trwsio, cyweiro, trwsio

apanyar-se
1
ymdopi
2
Ja t’apanyaràs! Dy broblem dí yw hynny! (“yn awr y byddi di’n ymdopi”)
3
Apanya’t com puguis! Gwna’r gorau a elli di, Ceisia ymdopi orau y gelli
4
Que s’apanyi! Rhyngddo ef a’i botes! (“gad iddo ymdopi”)
5
apanyar-se amb el que hi ha ymdopi â’r hyn sydd gennych

apanyussar
1
rhoi patsh ar

aparador
1
ffenestr siop
2
câs arddangos

aparat
1
rhwysg
2
sense aparat (adf) yn ddisérimoni

aparatós
1
golygfaol, dangosiadol
2
trawiadol

aparcament
1
parc ceir

aparcar
1
parcio, parco
2
anghofio am y tro, rhoi o’r neilltu dros dro

aparedar
1
muro

aparèixer
1
ymddangos = cael ei gyhoeddi / ei chyhoeddi
2
ymddangos = dod i’r golwg (peth ar goll)
3
ymddangos = bod i’w weld / i’w gweld mewn llun

aparèixer-se
1
aparèixer-se-li ymddangos = dod i olwg un

aparell
1
dyfais, teclyn

aparell corrector ffrâm dannedd
una nena amb aparells correctors a les dents
merch â fframiau am ei dannedd
2
awyren
3
darpariadau
4
rhwysg
5
cyfundrefn (gwleidyddiaeth)
6
dull clymu (adeiladu)
7
aparell elèctric mellten
8
aparell fotogràfic cámera
9
aparells sanitaris ffitiadau ystafell faddon
10
aparell d’ús domèstic peiriant cartref
11
aparell de gas dyfais nwy
12
aparell de ràdio set radio
13
aparell de televisió , aparell de TV set teledu
14
aparell de telèfon téliffôn, ffôn
a l’aparell ar y ffôn

ser a l’aparell bod ar y ffôn, bod yn siarad ar y ffôn
posar-se a l’aparell codi’r ffôn (ar ôl i rywun ddweud bod galwad i chi)
15
(anatomeg) sustem
aparell respiratori sustem anadlu
aparell digestiu sustem dreulio
aparell auditiu clyw

aparellador
1
syrfêwr, tirfesurydd
2
cynorthwy-wr pensaer

aparellar
1
cymharu = (anifeiliad) ffurfio pâr
2
cydweddu, cydfynd

aparellar-se
1
cymharu = (anifeiliad) ffurfio pâr

aparença
1
golwg, gwedd

aparences golwg
salvar les aparençes
arbed eich wyneb, arbed eich hunan-barch
jutjar per les aparences
barnu rhywun ar ei olwg, barnu rhywun yn ôl ei olwg 
Les aparences enganyen Nid wrth ei big y mae prynu cyffylog (“mae’r gweddau’n twyllo”)
2
en aparença yn ôl pob golwg, i bob golwg

aparent
1
ymddangosiadol
2
gweladwy

aparentar
1
golwg ar, ymddangos ei fod / ei bod
Aparenta vint anys Mae golwg un ugain oed arno
2
ffugio, cogio

aparentment
1
yn ôl pob golwg, yn ôl pob ymddangosiad
2
yn weladwy

apariar
1
paru
2
cymharu = (anifeiliad) ffurfio pâr
3
paratói

aparició
1
ymddangosiad
2
fer aparició ymddangos
3
cyhoeddiad
4
de pròmixa aparició ar fin ei gyhoeddi / ei chyhoeddi

un llibre de pròxima aparició llyfr ar fin ei gyhoeddi, llyfr a ddaw allan cyn bo hir, llyfr a ddaw o’r wasg cyn bo hir
5
drychiolaeth

apart
1
(theatr) neilleb = geiriau wedi eu cyfeiriau at y gynulleidfa ac nid i’r actorion eraill ar y llwyfan
fer un apart
gwneud sylw wrth fynd heibio

a part
1
eithriadol

apartador
1
cilffordd = trac byr i dtorio rholtoc neu i adael i drenau ar yr un lein basio ei gilydd
2
cilfan = man ar ochr prif heol lle y geill ceir barcio dros dro

apartament
1
fflat
2
enciliad

apartar
1
symud (de = o)
2
rhoi ar wahân (de = i)
3
gwthio o’r neilltu
4
tynnu (cyrtens)
5
apartar (algú) del bon camí arwain rhywun ar gyfeiliorn
6
(berf heb wrthrych)  mynd ar grwydr

apartar-se
1
symud i’r ochr
2
apartar-se per deixar passar algú symud i’r ochr i rywun gael mynd heibio
3
apartar-se de cadw i bant oddi wrth
4
apartar-se d’un camí troi oddi ar heol
5
apartar-se d’un camí crwydro mewn sgwrs

apartat
1
sydd yn sefyll yn ôl (tŷ)
casa apartada del camí tŷ sydd fymryn o fin y ffordd, tŷ sydd ychydig yn ôl o’r ffordd
2
anghysbell

en una apartada regio d’Alabama (avui 2004-01-26) mewn ardal anghysbell yn Alabama
3
ar wahân

apartat
1
rhaniad
2
cwestiwn, mater
3
ystafell sbâr
4
páragraff
5
pennawd
6
apartat de correus blwch swyddfa’r post

a partir de
1
oddi ar
2
o... ymlaén
a partir del mes de juny o fis Mehefin ymláen

apassionadament
1
yn angerddol

apassionament
1
pasiwn

apassionar
1
bod yn hoff iawn o
2
apelio at

apassionar-se
1
mynd yn frwd am
2
syrthio mewn cariad dros eich pen a’ch clustiau (per = â)

apassionat
1
brwdfrydig
2
hoff iawn (per = o)

àpat
1
pryd o fwyd
2
fer un àpat cael pryd o fwyd

apatia
1
difaterwch,

apàtic
1
difater, dihidio, didaro, apathetig

apàtrida
1
di-wladwriaeth

apàtrida
1
person di-wladwriaeth

apedaçar
1
trwsio, cyweiro
2
trwsio dros dro

apedregar
1
llabyddio, taflu cerrig at (rywun), pledu (rhywun) â cherrig

apegalós
1
gludog
2
(person) gorgyfeillgar ac yn fwrn o’r herwydd

apegalós
1
(Galium aparine) llau’r offeiriad
2
gludog

apegar
1
(Cataloneg y Gogledd-orllewin a’r De) gludo

apelfat
1
plwsh, plysh

apel·lació
1
(cyfraith) apêl
2
interposar una apel·lació cyflwyno apêl
3
Tribunal d’apel·lació Llys Apêl

apel·lant
1
(ansoddair) apeliol, apelyddol
2
apeliwr, apelwraig, apelydd

apel·lar
1
(y gyfraith) apelio

apel·latiu
1
(Gramadeg) enwol, cyffredin
2
(eg) (Gramadeg) enw cyffredin

apendicitis
1
llid y pendics, llid y coluddyn crog, cwlwm ar y perfedd

apèndix
1
atodiad
2
(Anatomeg) coluddyn crog, pendics

apercebre
1
sylwi ar
2
canfod
2
adnabod

aperduament
1
adfail
2
cwymp (= colli grym)

apergaminat
1
fel memrwn
2
wedi sychu
3
wedi crychu (croen)

aperitiu
1
blasus

aperitiu
1
bwyd archwaeth

aperturista
1
sydd yn ymagor

apetència
1
archwaeth
2
chwant

apetible
1
blasus, archwaethus
2
deniadol

apetit
1
archwaeth
2
chwant bwyd
3
blys, trachwant, chwant
4
tenir bon apetit bod yn fwytwr da, bod yn stumgar
5
fer-li perdre l’apetit (a algú) difetha archwaeth (rhywun)
6
obrir-li l’apetit (a algú) codi awydd bwyd (ar rywun)

a petit escala
1
ar raddfa fechan

apetitós
1
sydd yn codi awydd bwyd ar
2
blasus
3
deniadol

àpex
1
brig
2
(triongl) pig

api
1
helogan, séleri

apiadar-se de
1
tosturo wrth

apiari
1
gwenynfa

apícola
1
(cymhwysair) gwenynen, gwenyn

apicultura
1
gwenynyddiaeth, cadw gwenyn

apicultor
1
gwenynwr

apilar
1
cronni
2
pentyrru

apilonar
1
cronni

apilonar-se
1
(eira) lluwchio, lluwcho

apilotar
1
pentyrru

apinyar
1
gwasgu wrth ei gilydd

apinyar-se
1
(pobl) pentyrru

apinyat
1
dan ei sang

aplacar
1
lliniaru
2
boddháu

aplanador
1
(cymhwysair) lefelu

aplanador
1
lefelwr; og, oged
2
fer passar per l’aplanador gwastrodi rhywun, darostwng rhywun,

aplanadora
1
rholer

aplanar
1
gwastataú, leflu
2
(anawsterau) llyfnháu
3
bwrw i lawr, dymchwel

TARDDIAD: pla gwastad

aplanar-se
1
ildio

aplaudiment
1
cymeradwyaeth, curo dwylo
2
aplaudiments curo dwylo

aplaudir
1
cymeradwyo (un)
2
cymeradwyo, curo dwylo

aplec
1
cwrdd, cyfarfod
2
cyfarfod (gwleidyddol)
3
parti

aplega
1
casglu, cynnull

aplegament
1
casglu, cynnull

aplegar
1
casglu, cynnull
2
rhoi wrth ei gilydd
3
casglu at ei gilydd

aplegar-se
1
ymgasglu

a ple...
1
yng nghanol (cyfnod, tymor, ayyb)

a ple dia
1
gefn dydd golau

a ple estiu
1
ar ganol yr haf

a plena nit
1
ar gefn nos

a plenes veles
1
(llong) ar lawn hwyl, dan ei holl hwyliau, dan ei llawn hwyliau

apletar
1
rhoi mewn ffald (defaid, buchod)
2
rhoi mewn padog (ceffyl)

aplicable
1
addas, perthnasol

aplicació
1
diwydrwydd

faltar-li aplicació ni + bod dal ynddo

Li falta aplicació Does dim dal ynddo
2
addurn gosod, appliquéaplicar
1
aplicar a bod a wnelo â
2
penodi i
3
gwneud (ymdrech)
4
defnyddio
5
gweithredu

aplicar la llei gweithredu’r gyfraith

aplicar-se
1
aplicar-se a ymrói i

aplicat
1
cymhwysedig
2
diwyg
3
ciències aplicades gwyddorau cymhwysedig

aplom
1
argyhoeddiad
2
hunanfeddiant, hunan-hyder
3
perdre l’aplom colli eich hunanfeddiant

aplomar
1
plymio (mesur dyfnder)

àpoca
1
derbynneb

apocalipsi
1
datguddiad, apócalups

apocalíptic
1
datguddiadol, apocaluptaidd

apocament
1
swilder
2
diffyg asgwrn cefn, llwrfdra

a poc a poc
1
gan bwyll!

apocar
1
lleiháu, gwneud yn llai
2
lladd ar

apocat
1
di-asgwrn-cefn, llwfr, dihyder

apocope
1
ffurf fer (ar air)

apòcrif
1
apocruffaidd

Apòcrifs
1
Apócruffa

apoderar
1
darostwng

apoderar-se de
1
cipio, cael gafael yn

2 dwyn

L’expresident de la multinacional es va apoderar de 500 milions d’euros de la companyia

Dygodd cyn-reolwr y cwmni cydwladol bum cant o filiynau o iwros o’r busnes

apoderat
1
twrnai
2
cynrycholydd

apogeu
1
pellafbwynt
a l’apogeu de ar frig

apolític
1
angwleidyddol

apologètic
1
ymesgusodol, ymddiheurol

apologia
1
esgusawd
2
ymddiheuriad

3 amddiffyniad

fer apologia de amddiffyn

És un moviment que fa apologia de la violència

Mae’n fudiad sydd yn amddiffyn defnyddio trais

aplopexia
1
y parlys mud, apoplécsi, trawiad parlysol

aportació
1
cyfraniad
2
sylw

aportar
1
cyfrannu
2
dwyn ymlaen (profion)
3
cario, dod â (Rosselló) [portar]
4
cyflwyno = (cynnig i ddarparu nwyddau neu wasanaeth
ar bris penodol) rhoi dogfen i’r un sydd wedi gwahodd cynigion
iddi gael ei harchwilio a’i chymharu â chynigion eraill
documents que han d’aportar els licitadors
= dogfenni y-mae rhaid i’r cynigwyr gyflwyno

aposentar
1
lletya

aposentar-se
1
lletya

aposició
1
cyfosod

àposit
1
(clwyf) rhwymyn, gorchudd

aposta
1
bet

apostar
1
betio
2
lleoli (gweithiwr mewn lle arall)
3
apostar per cefnogi

apostar-se
1
betio
2
cael ei leoli / ei lleoli (gweithiwr mewn lle arall)

apostasia
1
apóstasi

apòstata
1
apostat, gwrthgiliwr

apostatar
1
gwrthgilio

apostàtic
1
gwrthgilil

a posteriori
1
o’r effaith i’r achos, oddi wrth yr achos at yr effaith

apòstol
1
apostol

apostolat
1
apostoliaeth

apostòlic
1
apostolaidd

apòstrof
1
sillgoll

apotecari
1
fferyllydd

apotecaria
1
fferyllfa

apoteosi
1
dwyfoliad, apotheosis

apoteòsic
1
(llwyddiant) ysgubol, aruthrol

apreciable
1
sylweddol, helaeth, cryn
una quantitat apreciable cryn lawer, cryn dipyn, cryn swm, cryn swrn

apreciació
1
prisiad
2
gwerthfawrogiad

apreciar
1
prisio
2
bod yn hoff o
3
gwerthfawrogi

apreciatiu
1
gwerthfawrogol

apregonar
1
dyfnháu
2
mynd at waelod rhywbeth, olrhain rhywbeth i’w wraidd, cael hyd i achos rhywbeth

aprehendre
1
deall

aprehensible
1
dealladwy

aprehensió
1
dirnadaeth, dealltwriaeth

 


aprendre
1
dysgu

aprenent
1
dysgwr
2
dechreuwr
3
prentis

aprenent de bruixot prentis dewin

aprenentatge
1
dysg, dysgu

l’aprenentatge de llengües dysgu ieithoedd 
2
prentisiaeth
3
pagar l’aprentatge dysgu rhywbeth trwy brofiad (“talu am y dysg”)
 


aprensió
1
ofn

aprensiu
1
ofnus

aprés
1
wedyn (llenyddol)

apressadament
1
yn frysiog, ar frys, ar hast

apressant
1
brysiog

apressar
1
brysio
2
annog
3
(berf heb wrthrych) , bod rhaid wrth frys

apressar-se
1
brysio

Si no ens apressem farem tard Os na frysiwn ni, fe fyddwn ni’n hwyr
2
annog

apressat
1
brysiog

aprest
1
(lledr) gorffeniad, caboliad
2
paratoad

apretar
1
(Castileb) gwasgu

prémer yw’r gair cywir

apretar el gallet > prémer el gallet gwasgu’r clicied / gwasgu’r triger


apreuar
1
prisio

a preu de regalet
1
prisio
2
anrheg, “present”
3
a preu de regalet
am y nesaf peth i ddim, am bris isel dros ben ("am bris anrheg bach")

aprimar
1
teneuo
2
lleihái

aprimar-se
1
colli pwysau

a primera hora del matí
1
ben bore

a primera hora del tarda
1
yn gynnar yn y pnawn

a primers de mes
1
ar ddechrau’r mis

“a priori”
1
o’r achos i’r effaith, oddi wrth yr achos at yr effaith

aprofitable
1
buddiol, lleisiol, manteisiol, gwerthfawr

aprofitador
1
arbedol

aprofitar
1
achub mantais ar, manteisio ar

aprofitar per manteisio ar y cyfle i

 

Ja que hi soc aprofito per... A minnau yma, byddaf yn manteisio ar y cyfle i...

 

Aprofito per desitjar-li molta sort demà a Tossa al nostre amic David

Byddaf yn manteisio ar y cyfle i ddymuno lwc dda yfory yn Tossa i’n ffrind Dafydd

 

També aprofito per a "fotre bronca" a tots els que no van venir al sopar de Granollers

Hefyd byddaf yn manteisio ar y cyfle i ddweud y drefn wrth bawb na ddaeth i’r swper yn Granollers

 

2 gwneud yn fawr o rywbeth, gwneud y gorau o rywbeth

 

Ha estat un dia ben aprofitat Mae wedi bod yn ddiwrnod llwyddiannus, Ryn ni wedi gwneud y gorau o’r dydd


3
derbyn (cynnig, awgrym)


4
aprofitar (una ocasió) achub (ar gyfle)

aprofitar una ocasió única (de fer alguna cosa) achub ar gyfle heb ei ail (i wneud rhywbeth)


5
Que aprofiti! [= gobeithio cewch chi flas ar eich pryd o fwyd]


6
(berf heb wrthrych) bod yn ddefnyddiol

aprofitar l’avinentesa
1
dal ar y cyfle, bachu ar y cyfle

aprofitar-se
1
manteisio ar
Aprofita’t d’aquests preus!
Manteisia ar y prisiau hyn!

2
manteisio yn annheg ar
L’Església està faltada de moral i s’aprofita de la ignorància dels catòlics
Mae eisiau moesoldeb ar yr Eglwys Gatholig ac mae’n manteisio ar anwybyddiaeth y Catholigion

aprofitat
1
diwyg

aprofitat
1
un sy’n elwa ar bobl eraill

aprofundir
1
dyfnháu
2
myn yn ddwfn i

aprofundiment
1
dyfnhâd

aprofundir
1
dyfnháu

apromptar
1
paratói yn ddi-oed

a prop
1
agos, yn ymyl, ar bwys

molt a prop yn agos iawn

molt a propet yn agos iawn iawn

apropar
1
dod â (pheth) yn nes, mynd â (pheth) yn nes

apropar-se
1
dod yn nes, mynd yn nes, agosháu

apropiació
1
meddiannu
2
apropiació il·lícita cam-feddiannu

apropiar
1
cymhwyso
2
addasu

apropiar-se
1
meddiannu, cael i chi’ch hunan, cymryd meddiant o, llwyrfeddiannu, dwyn

“Nacionalistes” és el nom que CiU s’ha apropiat

Mae gair ‘cenedlaetholwyr” yn air y mae’r blaid CiU wedi llwyrfeddianu (hynny yw, ei bod yn mynnu taw dim ond y nhw yw cenedlaetholwyr, a bod y pleidiau eraill ddim yn rhai cenedlaethol)

apropiat
1
addas

a propòsit de
1
ynglŷn â
2
yn sgil

aprovable
1
cymeradwy, derbyniol

aprovació
1
cymeradwyaeth
2
caniatâd
3
donar-li la seva aprovació (a algú) rhoi’ch caniatâd (i rywun)

aprovar
1
cymeradwyo
2
cytuno â
3
(arholiad / prawf), llwyddo mewn, bod yn llwyddiannus mewn
Gairebé no aprovava cap assignatura, no venia mai a classe
Methodd pob arholiad bron, fyddai fe byth yn dod i’r dosbarth
4
pasio (cynnig, deddf)

aprovat
1
marc pasio mewn arholiad, marc boddhaol mewn arholiad

dóna l'aprovat a pasio (rhwywun), rhoi marc boddhaol (i rywun)
L’Associació Americana del Pulmó, en el seu informe anual (2001) sobre l’estat de l’aire, no ha donat l’aprovat a gairebé 400 comptats nord-americans respecte a la qualitat de l’aire exterior, és a dir, la contaminació d’ozó o boira industrial.

Mae Cymdeithas yr Ysgyfaint Americanaidd, yn ei adroddiad blynyddol ar gyflwr yr awyr, wedi ymatal rhag rhoi marc boddhaol i ymron pedwar cant o siroedd Gogledd Americanaidd parthed ansawdd yr awyr allanol, hynny yw, llygredd oson neu niwl diwydiannol


aprovatiu
1
cymeradwyol, llawn cymeradwyaeth

aprovisionament
1
cyflenwad, cyflenwi

aprovisionar
1
cyflewni
2
aprovisionar-se de (berf â gwrthrych) cyflewni ei hun â

aproximació
1
agoshâd
2
cyflwyniad, cyfeirlyfr elfennol, llawllyfr
Aproximació a la història de la llengua catalana (teitl llyfr) Cyflwyno hanes yr iaith Gatalaneg
3
closiad = (gwleidyddiaeth) dod yn fwy cyfeillgar dwy wladwriaeth
4
gwobr gysur = (lotri) gwobr lai i’r rhifau sydd â rhyw gyswllt
â rhifau enillwyr y prif wobrau
5
amcangyfrif = rhif anfanwl, ond yn lled debyg i’r rhif cywir

aproximadament
1
yn fras

aproximar
1
dod â (pheth) yn nes

aproximar-se a
1
dod yn nes at, agosháu at
2
ymdebygu at

aproximat
1
bras

aproximatiu
1
bras

apte
1
addas
2
pel·licula apta ffilm addas at bob oedran

aptitud
1
gallu

apujar
1
codi (pris) (treth)
2
codi (gwresogiad) (sain radio)

apunt
1
nodiad
2
braslun (celfyddydau)
3
agafar apunts cymryd nodiadau

a punt
1
yn barod
2
yn brydlon

apuntació
1
nodyn
2
tocyn lotri

apuntador
1
cofweinydd ( theatr)

apuntalar
1
ategu, tanategu, cynnal
2
(ffigwrol) cynnal

apuntalar-se
1
pwyso (yn erbyn)
2
cael troedle

apuntament
1
pwyntio
2
adroddiad cyfreithiol

apuntar
1
cymryd (nodiadau)
2
rhoi (rhywbeth) ar restr

apuntar (algú) en una llista rhoi enw (rhywun) ar restr

El senyor Josep del colmado, el que s’havia passat mitja vida rere el taulell i t’apuntava en una llista si devies una pesseta (Avui 2004-01-25)

Josep y siop, hwnnw oedd wedi treulio hanner ei fywyd tu ôl i’r cownter a byddai’n rhoi dy enw ar restr os oedd arnat ddimai iddo 
3
awgrymu
4
(theatr) cofweini
5
anelu (dryll)
6
(gwnïo) rhoi hirbwyth a brasbwyth ar
7
clymu dros dro
8
dechrau ymddangos (baf)
9
(gwawr) torri
Apunta el dia = Mae hi’n gwawrio
10
(planhigyn) egino

11 apuntar-s’hi rhoi cefnogaeth iddo, cymryd rhan ynddo (gwrthdystiad, ayyb)

Comuniqueu lloc, dia i hora que m'hi apunto!  Hysbyswch fi am y lle, y dyddiad a’r amser am rw i’n bwriadu cymryd rhan

apunyalar
1
trywanu
2
morir apunyalat
bod wedi ei drywanu i farwolaeth (“marw’n drywanedig”)

apurar
1
puro
2
egluro
3
gwirioneddu

aquarel·la
1
dyfrliw

aquarel·lista
1 dyfrliwiwr

Aquari
1
y Dyfrwr, y Cariwr Dŵr

aquàrium
1
pysgoty, acwariwm

peix d'aquari pysgodyn acwariwm

aquartament
1
(milwyr) llety, biled

aquarterar
1
(milwyr) lluestu, biledu

aquàtic
1
dyfrol

aqüeducte
1
dyfrbpnt, traphont ddŵr

aqueix
1
(determinador) hwnnw, honno

aqueix
1
(rhagenw) hwnnw, honno

aquell
1
(determinador) hwnnw,
aquella honno

aquell
1
(rhagenw) hwnnw,
aquella honno

aquest
1
(determinador) hwn,
aquesta hon
aquestes persones y bobl hyn

aquest
1
(rhagenw) hwnnw, honno

aquesta nit
1
heno
2
(wrth gyfeirio at y noson sydd wedi mynd heibio) neithiwr

aquest cop
1
y tro hwn

aquests dies
1
y dyddiau hyn

aquest vespre
1
heno
Què fem, aquest vespre? Beth wnawn ni heno?

a qui
1
i’r hon

aquí
1
yma
per aquí yma
2
els qui vivim aquí = y ni sy’n byw yma
3
d’aquí oddi yma
4
d’aquí a quatre dies ym mhen bedwar diwrnod o heddiw

aquiescència
1
cydsyniad, cydwithrediad

aquiescent
1
cydsyniad, cydweithrediad

aquietar
1
taweli
2
lliniaru

aquífer
1
dyfrhaen

Aquí hi ha gat amagat
1
Mae yma ryw ddrwg yn y caws (“yma mae cath guddiedig”)

aquilí
1
eryraidd
nas aquilina trwyn Rhufeinig

Aquisgrà
1
Aachen (yr Almaen)

Aquitània
1
Acwitania

aquós
1
dyfrllyd

 

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA