http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_as_1714k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

as - Atzúvia

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-28 :: 2005-06-04
  

 

as
1
as = cerdyn chwarae yn dwyn y nod ‘un’
2
as, asau
3
as d’espases as y palau
4
as de trèvol as y clybiau
5
as de cors as y calonnau
6
as d’oros as y deimyntau

-as

1 olddodiad mwyhaol.

-assa ar ôl enw benywaidd

 

cotxe car; cotxassa car mawr

.....Quin cotxàs! Dyna gar enfawr!

dona gwraig; donassa gwraig enfawr

merda cachu, baw; merdassa ciwed, bawiach

orella clust; orellassa clust mawr

pluja glaw; plujassa glaw mawr


a sang fred
1
mewn gwaed oer = yn ddideimlad, yn ddidostur, yn didrugaredd, yn greulon
assassinar a sang fred lladd mewn gwaed oer

ascendència
1
ach, llinach, tras, gwehelyth, cofrestr hynafiaid

ascendent
1
esgynnol

ascendent
1
hynafiad, cyndad
2
awdurdod
3
dylanwad

ascendir
1
(heb wrthrych) esgyn

ascendir-se
1
cael eich dyrchafu
2
(â gwrthrych) odyrchafu
van ascendir-lo a director fe’i dyrchafasant yn rheolwr
3
ascendir a (pris) dod i, costio

ascens
1
dyrchafiad

ascensió
1
dyrchafiad
2
(mynydd) esgyniad, esgynfa, dringad

ascensor
1
lifft = dyfais i gludo personau neu nwyddau o lawr i lawr

asceta
1
asgetwr, asgetwraig = un sydd yn ymarfer â hunanddisgyblaeth lem

ascètic
1
asgetig = sydd yn ymarfer â hunanddisgyblaeth lem

ascetisme
1
asgetigiaeth = ymarfer hunanddisgyblaeth lem

Ascó
1
trefgordd (la Ribera d’Ebre)

ase
1
asyn

Joans, Joseps i ases, n’hi ha per totes les cases (Dywediad) “Ieuanau, Joseffau ac asennau - maent i’w cael ym mhob cartref”

mosca d’ase (Hippobosca equina) (“cylionen yr asen”)


2
ni ase ni bèstia na bw na mw ("nag asyn na bwystfil")
no va dir ni ase ni bèstia ni ddywedodd na bw na mw
sense dir ni ase ni bèstia heb ddweud dim

 

3 ser l’ase dels cops bod yn gocyn hitio

esdevenir l’ase dels cops mynd yn gocyn hitio
Sempre acaba sent l’ase dels cops i el que paga els plats trencats.

Mae e bob amser yn diweddu fel y cocyn hitio ac y fe yw’r un sydd yn cael y bai am y cyfan


asèpsia
1
asepsis = cyflwr o fod yn aseptig

asèptic
1
aseptig = rhydd o organebau pathogenaidd byw
2
diffrwyth
inventar una cultura europea asèptica i artificial
creu diwylliant Ewropeaidd diffrwyth ac artiffisial

asfalt
1
asffalt = deunydd pyglyd caled a roir ar wyneb heol

asfaltar
1
asffaltio = taenu asffalt

asfíxia
1
myctod

asfíxiar
1
mygu, tagu. mogi

Malgrat que el català és la única llengua oficial d’Andorra, el fet és que la gran presència de castellans és a punt d´asfixiar-la (Fòrum Vilaweb 2005)

Er bod y Gatalaneg yn unig iaith swyddogol Andorra, (“y ffaith yw bod...”) mewn gwirionedd mae’r nifer fawr o Gastiliaid (“y presenoldeb mawr o...”) ar fin ei thagu


Asia
1
Asia

asiàtic
1
Asiaidd

asiàtic
1
Asiad

asil
1
lloches = lle diogel rhag erlid
2
cartref = sefydliad i ofalu am y difreintiedig
asil d’infants cartref plant
3
noddfa = amddiffyniad rhag erlid
dret d’asil hawl noddfa

asil polític
1
noddfa wleidyddol

asimetria
1
anghymesuredd

asma
1
asthma, y fogfa

a sobre
1
ar ben hynny

Asp
1
trefgordd (el Vinalopó Mitantjà)

aspa
1
croes
2
hwyliau melin wynt

Aspa
1
trefgordd (el Segrià)

aspat
1
ar ffurf llythyren "x"

aspecte
1
gwedd
2
agwedd ferfol
3
tenir bon aspecte edrych yn dda, bod graen ar
Té molt bon aspecte Mae’n edrych yn dda iawn
4
sota aquesta aspecte o’r safbwynt hwnnw

asperges
1
(Eglwys Gatholig) taenelliad, taenellu; defod fer cyn yr Offeren. Taenellir yr addolwyr â dwr swyn gan yr offeiriad wrth iddynt ganu "asperges me, domine"
fer els asperges cyflawni’r ddefod o daenellu
donar asperges cyflawni’r ddefod o daenellu
2
llafar-gân sydd yn dechrau â’r geiriau "Asperges me hyssopo" (Lladin = Purwch fi ag isop)

aspergir
1
taenellu, sgeintio

aspersió
1
taenelliad, sgeintiad
2
rec per aspersió dyfrháu trwy daenellu

áspid
1
asp = cobra’r Aifft

aspiració
1
mewnanadliad
2
uchelgais, gobaith

No tinc aspiracions a la carrera diplomàtica Nis oes gennyf yr un dyhead am yrfa fel diplomydd
3
(ieithyddiaeth) anadliad, ynganiad sain yn galed a chwyrn

aspirador
1
echdynnydd
2
pwmp sugno

aspiradora
1
hwfer = glanheuydd faciwm
M’aturo?
O continuo passant l’aspiradora? Arhosa i? Neu ddylwn i ddal i hwfro?

aspirant
1
sy’n sugno
bomba aspirant = pwmp sugno
2
heriol, ymgeisiol; (chwaraewr) sy’n ymgeisio am fuddugoliaeth

aspirant
1
ffrithiol, sain ffrithiol
2
ymgeisydd
l’aspirant a l’alcaldia de Tarragona yr ymgeisydd ar gyfer swydd maer Tarragona
3
heriwr (chwaraeon)

aspirar
1
dyhéu am, dymuno
2
(ieithyddiaeth) anadlu
3
anadlu i mewn
4
sugno i mewn

aspirina
1
asbrin = tabled i liniaru poen

aspre
1
garw
2
(blas) sur
2
(agwedd) sarrug
3
(llais) garw
4
(tir) garw

aspriu
1
ffyrnig, gwyllt

2 (eg) dibyn; paithaspror
1
garwedd
2
(blas) surni
3
sarugrwydd

-assa
1
olddodiad, ffurf ar -as ar ôl enw benywaidd

dona gwraig; donassa gwraig enfawr

merda cachu, baw; merdassa ciwed, bawiach

orella clust; orellassa clust mawr


assabentar
1
rhoi gwybod i (rywun am), dweud wrth un (rywun am)
2
cael ar ddeall

assabentar-se
1
assabentar-se de dod i wybod am

assabentat
1
cydnabyddiaeth

Eren crims que tenien l’assabentat del govern

Troseddau â chydnabyddiaeth y llywodraeth oeddynt

 


assaborir
1
blasu, profi, sawru

Assaboreix algunes de les mostres de literatura digital que t’oferim

Profwch rai o’r enghreifftiau o lenyddiaeth ddigidol yr ŷn ni yn eu cynnig

 

3 mwynháu
Assaboreix
una deliciosa tassa de xocolata a la nostra cafeteria

Mwynhá gwpanaid blasus o goco yn ein bwyty

 


assagista
1
traethodydd

Llista de les obres publicades d’aquest assagista valencià.
Rhestr o gyhoeddiadau’r (“gweithiau cyhoeddiedig”) traethodydd Falensaidd hwn.


assaig
1
traethawd, ysgrif
2
(theatr) rihyrsal, ymarfer
3
(technoleg) prawf
4
(rygbi) cais
transformar un assaig (en gol) trosi cais
5
fer l’assaig de rhoi prawf ar

assajar
1
rihyrsio (theatr)
2
ceisio, treio
3
rhoi prawf ar, profi
4
(Cerddoriarth) ymarfer

assalariat
1
cyflog, cyflogedig = sy’n derbyn cyflog

assalariat
1
un cyflogedig, un gyflogedig

assalt
1
ymosodiad

2 ymgyrch ar gyfer cipio rhyw swydd

Carod no anirà a Madrid per preparar l’assalt a la presidència de la Generalitat el 2007. (El Punt 23 mawrth 2004)

Ni â Carod i Madrid er mwyn paratói’r ymgyrch i gipio arlywyddiaeth y Gyffredinfa (llywodraeth Catalonia) yn 2007
3
rownd (paffio)

assaltador
1
ymosodwr

assaltar
1
ymosod ar

Enxampen un atracador que assaltava botigues i farmàcies de Ciutat Vella i fugia en bicicleta (El Punt 4 Tachwedd 2004)

Yr heddlu’n dal (“maent yn dal”) lleidr a oedd yn ymosod ar siopau a fferyllféydd yn Ciutat Vella ( = yr hen ddinas) ac yn ffoi ar gefn beisicl

assaonar
1
aeddfedu = peri i fod yn aeddfed
2
sesno, rhoi blas ar (coginiö)

3 gwlypu (gadael y ddaear yn wlyb fel ei bod yn addas at hau)

assaonar-se
1
aeddfedu

assassí
1
llofrudd, mwrdrwr
2 assassí multiple llofrudd torfol

assassinar
1
llofruddio, mwrdro

assassinat
1
llofruddiaeth, mwrdwr, mwdrad

assecant
1
sychu = sy’n peri i sychu
2
paper assecant papur blotio

assecar
1
sychu
2
blotio

assecar-se
1
sychu = dod yn sych
2
sychu, mynd yn sych (afon)

assedegat
1
sychedig

estar assedegat de poder bod yn sychedu am rym

assegurança
1
sicrwydd
2
yswiriant
3
assegurança a tercers yswiriant trydydd person
4
assegurança de tot risc yswiriant amlochrog
5
assegurança de vida yswiriant oes
6
assegurança d’incendis yswiriant tân
7
pólissa d’assegurança pólisi yswiriant

assegurar
1
sicrháu = ffasno
2
sicrháu = gwarantu
et puc assegurar que... gallwch fod yn sicr fod...; ...credwch fi, ...coeliwch fi, ...ar fy ngair
3
yswirio
4
(lle) cryfháu, cyfnerthu (contra rhag)
5
(hawliau) diogelu
6
honi

assegurar-se
1
yswirio
2
assegurar-se de gwneud yn siŵr fod..., sicrháu fod..., sicrháu ei hun fod...
Assegureu-vos que la porta quedi sempre tancada
(arwydd ar ddrws sydd yn cau ohono’i hun) Gwnewch yn siŵr bob amser fod y drws wedi cau’n iawn

assegut
1
yn eistedd

assemblada
1
cynulliad, cyfarfod (Cataloneg Uwchfynyddol)

assemblar-se
1
ymdebygu at, bod yn debyg i

 

Els testos s’assemblen a les olles Fel y bo dyn y bydd ei lwdn (“mae potiau blodau yn debyg i sosbenni”)


S’assemblen molt Maen nhw’n debyg iawn i’w gilydd

 

Per cert, amb els d’aquell partit no m’hi assemblo gens, ans el contrari, els considero enemics de Catalunya.

Gyda llaw, nid wyf yn debyg o gwbl i bobl y blaid honno, i’r gwrthwyneb, rw i’n eu hystyried yn elynion Catalonia

 

A Catalunya no tenim res que s'assembli a la premsa ultradretana castellana

Yng Nghatalonia nid oes gennym ddim sydd yn debyg i wasg dde eithafol Castilia2
tynnu ar ôl (plentyn)
El seu fill no li assembla gens Nid yw ei fab yn debyg iddo o gwbl

 

3 ni res que se li assembli o bell ffordd, ar unrhyw gyfrif; na dim byd arall o’r fath (“neu dim sydd yn debyg iddo”)
No sóc independentista
ni res que se li assembli Nid cefnogwr annibyniaeth mohono i, o bell ffordd

No m’agrada ni la ciència ficció, ni la fantasia, ni res que se li assembli

Nid wyf yn hoffi na ffuglen wyddonol, na nofelau ffántasi, na dim byd arall o’r fath


assemblea
1
cynulliad, cyfarfod, cynhadledd

assentada
1
streic eistedd-i-mewn
2
streic eistedd-i-lawr

assentament
1
pentref cynlluniedig
La gran majoria d’aquests pobles (amb noms franquistes) són assentaments moderns, ‘poblados de colonización’ planificats des del règim seguint l’ideari feixista de l’activitat camperola (El Triangle 25 11 2002)
Pentrefi cynlluniedig yw’r rhan fwyaf o’r pentrefi hyn (sydd ag enwau yn coffáu’r unben Franco), , ‘poblados de colonización’ wedi eu cyllunio gan y llywodraeth yn ôl y syniadaeth Ffasgaidd o waith amaethyddol
(Castiliad, < “asentamiento”)

assentar
1
lleoli, gosod
2
sefydlu
3
cofrestru

assentar-se
1
aros yn ei unfan/ei hunfan, gorwedd, gorffwys (ar ol symud)
2
gorffwys, sefydlogi, setlo (adeilad)
3
sefydlogi (tywydd)

assentat
1
da eich byd, a digon o fodd gennych

assentir
1
cytuno i

assenyalar
1
dangos
2
dangos; pwyntio at
assenyalar (alguna cosa) amb el dit
dangos (rhywbeth) â’r bys
3
pwyntio
4
(dyddiad) pennu
5
(pris) pennu
6
marcio
assenyaleu amb una creu marciwch â chroes
7
(gwaith) gosod

assenyat
1
doeth

assequible
1
hygyrch, o fewn cyrraedd

asserció
1
honiad

asserenar
1
tawelu

asserenar-se
1
ymdawelu
2
(gwynt) gostegu
3
(môr) tawelu
4
(tywydd) codi yn hindda, hinoni, brafio

assessor
1
ymgynghorol

assessor
enw
1
ymgynghorwr

assessor d’imatge yngynghorwr delwedd

Tothom sap que els governans tenen assessors d’imatge que els diuen com han de somriure, la manera de fer petons a les criatures...

Gwyr pawb fod gan bobl y llywodraeth ymgynhorwyr delwedd sydd yn dweud wrthynt sut y dylent wenu, sut mae cusanu babanod...

assessorar
1
ymgynghori

assessorar-se
1
derbyn cyngor

assessoria
1
ymgynghori
2
ymgynghoriad
3
swyddfa ymgynghorwr

assestar
1
cyrraedd, rhoi (ergyd)
2
gwarchae
3
plagio, becso

asseure
1
rhoi (rhywun) ar ei eistedd / ar ei heistedd

asseure’s
1
eistedd
2
codi ar eich eistedd
3
fer-lo asseure’s gofyn i un eistedd

asseverar
1
haeru

assidu
1
diwyd
2
rheolaidd
client assidu cwsmwr rheolaidd
visitant assidu ymwelwr rheolaidd

assiduïtat
1
diwydrwydd

assignació
1
penodiad
2
dosraniad
3
cyflog

assignar
1
penodi, cyfléu, rhannu
2
dosrannu

assignatura
1
pwnc (astudiaethau)

assimilació
1
cymathiad

assimilar
1
cymathu (a = i)
2
cymharu
3
treulio

assimilar-se
1
bod yn debyg i
2
mynd yn debyg i

assistència
1
presenoldeb

haver-hi tan poca assistència (a alguna cosa) bod cynlleied o bobl (yn rhywbeth), bod cynlleied o gynulleidfa (yn rhywbeth)

Es va preguntar perquè va haver-hi tan poca assistència a l'acte de la investidura doctor honoris causa al poeta J. Palau i Fabre

Gofynwyd paham y bu cynlleied o bobl yn y seremoni gyflwyno doethuriaeth er anrhydedd i’r bardd J. Palau i Fabre
2
y rhai presennol
3
cymorth
4
assistència mèdica gofal meddygol
5
assistència social gofal cymdeithasol
6
donar assistància helpu (“rhoi cynorthwy”)
7
prestar assistància helpu (“rhoi cynorthwy”)

assistencialisme
1
pólisi o gynorthwyo
L’assistencialisme de Càritas és com posar pedaços i és al capdavall fer el joc als que mantenen aquest sistema injust
Mae pólisi (yr elusen) Cáritas o gynorthwyo (y tlodion) fel rhoi patshus ac yn y pen-draw mae’n chwarae i ddwylo y rhai sydd yn cynnall y gyfundrefn annhêg hon

assistent
1
cynorthwyol
2
presennol = yn y fan a’r lle

assistent
1
un presennol = yn y fan a’r lle
2
cynorthwy-ydd

assistant social
1
gweithiwr cymdeithasol

assistir
1
cynorthwyo, helpu
2
trin

assistir
1
bod yn bresennol
2
cymryd rhan

associació
1
cymdeithas

constituir-se en associació ffurfio cymdeithas
Els afectats per l’amiant de la fàbrica Uralita es constitueixen en associació (El Punt 2004-01-19)
Y rhai a effeithwyd gan yr asbestos yn ffatri Uralita’n ffurfio cymdeithas
2
associació de pares d’alumnes cymdeithas rieni ac athrawon (“cymdeithas rhieni’r disgyblion”)

associar
1
cysylltu
2
gwneud yn bartner (mewn cwmni)

associar-se
1
dod at ei giydd i ffurfio tîm, cymdeithas, partneriaeth

associat
1
aelod

assolar
1
dinistrio, llwyr ddymchwelyd

assolellat
1
heulog

assolir
1
cyrraedd

assonància
1
cyseinedd

assortiment
1
detholiad
2
stoc, cyflenwad

assortir
1
cyflenwi

assortit
1
cymysg

assossec
1
llonydd, tawelwch

assossegar
1
tawelu

assossegar-se
1
tawelu, ymdawelu

assossegat
1
llonydd, tawel

desassossegat gwamal


assot
1
chwip, flangell

assot
1
chwipiad

assotament
1
chwipiad

assotar
1
flangellu, chwipio

assuaujar
1
tyneru, meddalháu

Assuévar
1
trefgordd (l’Alt Palància) (ardal draddodiadol Gastileg ei hiaith; enw Castileg: Azuébar )

assumir
1
(cyfrifoldeb) cymryd

assumpció
1
(Crefydd) dyrchafael

assumpte
1
mater
l’assumpte és un altre peth arall yw.
 
assut
1
loc, ffloiart

assutzena
1
lili wen

ast
1
cigwain, bêr

asta
1
polyn fflag
banderes a mitja asta banderau ar eu hanner, banderau wedi eu hanner gostwng

asteca
1
Aztecaidd

asteca
1
Aztec

astènia
1
asthenia, gwendid

asterisc
1
serennig (*)

asteroide
1
planeden, goseren, ásteroid

astigmatisme
1
astigmatedd

astor
1
gwalch Marthin, gosog (Accipiter gentilis)

astorasment
1
braw

astorar
1
brawychu

astorat
1
wedi’ch brawychuastracan
1
astracán

astràgal
1
(Pensaernïaeth) addurngylch

astral
1
serol

astre
1
seren

astringent
1
argaeol (meddygaeth)

astringent
1
argaeydd (meddygaeth)

astrofísica
1
astroffiseg

astròleg
1
sêr-ddewin

astrologia
1
sêr-ddewiniaeth

astronauta
1
gofodwr

astrònom
1
seryddwr

astronomia
1
seryddiaeth

astronòmic
1
seryddol, astronomaidd, astronomegol
2
aruthrol, astronomaidd

el preu astronòmic de la trucada (Avui 2004-01-31)

pris y galwad sydd y tu hwnt i fesur

cobrar sous astronòmics ennill cyflogau astronomaidd


astruc
1
lwcus, ffodus
2
cyfenw: Astruc

astrugància
1
lwc (lwc dda)

astúcia
1
lwc dda
mala astúcia lwc ddrwg

astut
1
peniog

atabalar
1
drysu, pensyfrdanu
2
hurtio
3
cythruddo, gwylltio
No m’atabalis! Paid â ‘ngwylltio!

Quan m’atabalo, quequejo una mica. Vu-vu-vull dir que...

Pan wyf yn colli ‘natur, rw i’n siarad ag atal / cecian / dydio. Hyn...hyn... hynny yw...

atabalar-se
1
drysu, pensyfrdanu

atabalat
1
wedi’ch llethu gan waith

És que els companys que atenen les denúncies estan molt atabalats

Y peth yw fod fy nghyd-heddweision sydd yn delio â phob un sydd yn hybysu’r heddlu am ryw drosedd wedi eu llethu gan waith

 

Anem molt atabalats i cansats per la feina Rŷn ni’n flinedig ac yn lluddedig oherwydd y gwaith


atabuixar
1
annog, cymell

atac
1
ymosodiad


2
tornar a l’atac ailymosod (“dychwelyd i’r ymosodiad”)


3
ymosodiad (milwrol)
fer un atac ymosod

llançar un atac contra Portugal ymosod ar Bórtiwgal


4
atac aeri cyrch awyr, ymosodiad o’r awyr


5
perpetrar un atac ymosod


6
(Meddygaeth) pwl, ymosodiad, ffit


atac de bogeria pwl o wallgofrwydd


atac de cor trawiad ar y galon

 

atac d'epilèpsia pwl epileptig, ffit epileptig

 

atac epilèptic pwl epileptig, ffit epileptig

.....Li vénen atacs epilèptics

.....Mae e’n cael ffitiau epileptig / pyliau epileptig


atac de febre pwl o dwymyn


atac de feridura trawiad / strôc


atac de grip pwl o ffliw

 

atac de nervis sterics, ystranciau
.....venir-li un atac de nervis

.....cael sterics, mynd i sterics, ystrancio
.....Després que s’hagi conegut un dels 8 esborranys del pla Ibarretxe, al petit Asnar li ha vingut un atac de nervis
.....Ar ôl clywed am un o’r wyth o gynlluniau drafft Ibarretxe (ar gyfer sofraniaeth Gwlad y Basg), mae Asnar bach wedi cael sterics


8
a l’atac i’r gad

atandar
1
rhoi apwyntment i

atandarse
1
aros eich tro

atacar
1
atacar (algú) ymosod (ar rywun)
2
atacar (algú) ymosod (ar rywun) = bod yn hallt (wrth rywun)
3
mynd ati (i wneud rhyw dasg)
4
pwytho
5
(moddion) effeithio

atac frontal
1
ymosod blaen

ataconador
1
crydd

ataconar
1
trwsio (esgidiau)

atalair
1
gwylio

atalair-se
1
sylweddoli

atall
1
llwybr tarw

atallar
1
torri
2
(sgwrs, dadl, araeth) torri ar
3
rhoi pen ar

atallar-se
1
atallar-se per mynd y ffordd gyntaf i, dilyn llwybr llygad i, mynd ar fyrfa i

atendar-se
1
mynd i sefyll mewn cwt


atansar
1
dod (â rhywbeth) yn nes at
2
(cwch) clymu

atansar-se
1
dod yn nes, nesu, nesáu, agosáu, dynesu, mynd yn nes

 

S'atansa un guàrdia urbà Daw heddwas lleol ataf / atom / ato / ati, ayyb

 

S'atansa l'hora de sopar Mae amser swper yn nesáu

 

S'atansa l'hora de passar comptes Mae amser dial yn nesáu

la dona, que s'atansa a poc a poc

 

Un caporal dels antidisturbis s'atansa i m'indica amb males formes que l'acompanyi

Daw córporal yr heddlu gwrthderfysg ataf a gwneud arwydd arnaf yn anghwrtais i fynda gydag ef

 

2 atansar-se-li (a algú) dynesu (at rywun)

 

Va atansar-se-li el Comandant per dir-li de manera poc amable que es posés contra la paret

Daeth y cadlywydd ato i ddweud wrtho mewn modd anhyfryd i sefyll yn erbyn y wal

 


atapeir
1
gwasgu

atapeir-se
1
ymwasgu

atapeït
1
wedi eu gwasgu wrth eu gilydd
2
atapeït (d’alguna cosa) llawn (rhywbeth),
dan ei sang o (rywbeth)

un lloc atapeït de gent lle llawn o bobl

L’immens recinte de la Fira estava atapeïdíssim de gent

Yr oedd safle enfawr y Ffair yn dan ei sang o bobl
3
solet
4
trwchus
5
(person) twp

ataüllar
1
canfod

atàvic
1
atafiaethol

atavisme
1
atafiaeth

ateisme
1
anffyddiaeth

ateista
1
anffyddiwr

atemorir
1
ofni

atemptar
1
atemptar contra ceisio ladd
2
atemptar contra peryglu

3 atemptar contra bygwth

4 atemptar contra tresmasu ar (hawliau rhywun)

atemptar contra el drets (d’algú)  tresmasu ar hawliau (rhywun)


atemptat
1
ymosodiad bom, ymosodiad saethu

2 ymgais i ladd rhywun, ymosodiad ar fywyd rhywun

3 ymosodiad

4 un atemptat contra amarch i

atenció
1
sylw
2
atenció primària
gofal iechyd cynradd
3
sylw, cwrteisrwydd
4
atenció! gofal!
5
cridar l’atenció galw sylw un
6
tenir l’atenció de bod yn garediced i
7
amb tota atenció yn fanwl iawn

atendre
1
rhoi sylw (a = to)
2
cymryd i ystyriaeth
3
gweini (cwsmer)

atentament
1
el saluda atentament yr eiddoch yn gywir; yn gywir

atent que
1
yn gymaint â

Atenes
1
Athen

atenès
1
Atheniad

ateneu
1
darllenfa

atenir-se a
1
dilyn

atent
1
astud
2
ystyriol

atenuant
1
lleihaol, lleddfol
circumstàncies atenuants amgylchiadau sydd yn lleiháu’r bai

atenuar
1
teneuo, lleiháu

atényer
1
dal

2 cyrraedd

3 prometre molt i atényer poc (“addo llawer a chyrraedd ychydig”) addo môr a mynydd, addo llawer mwy nag y gellir ei roi mewn gwirionedd

a termes
1
vendre a termes gwerthu ar hir-bwrcas

a terra
1
ar lawr
2
ar y tir

aterrar
1
glanio

aterratge
1
glaniad

fer un aterratge forcós (awyren) gwneud glaniad argyfwng, glanio dan orfod

aterridor
1
brawychus

aterrir
1
brawychu

atès
1
> atendre

atès que
1
(Y Gyfraith, ayyb) yn gymaint â

atestar
1
tystio, ardystio

atestat
1
datganiad, adroddiad

2 Unitat d’Atestats (“uned adroddiadau”) uned ddamweiniau traffig - adran o’r heddlu sydd yn llunio adroddiadau ar ddamweiniau traffig; hefyd yn cymryd mesurau i atal damweiniau - profion álcohol, archwiliad papurau cerbyd a gyrrwr, ac archwiliad cyflwr cerbyd; Adran Draffig
un cotxe d'atestats de la guardia urbana car Adran Draffig Heddlu’r Ddinas


ateu
1
anffyddiwr
2
(ansoddair) anffyddiol

atiar
1
atiar el foc procio’r tân

àtic
1
atig

atipar
1
stwffio (â bwyd)

2 gwylltio, cythruddo

atipar-se
1
stwffio ei hun

El meu avi em deia que només hi ha dos partits: els que s’atipen i els que es volen atipar. I tenia més raó que un sant.

Dywedai fy nhad-cu nad oedd ond dau fath o blaid - y sawl sydd yn stwffio ei hun a’r sawl sydd yn ymofyn ei stwffio ei hun. Ac yr oedd yn reit ’i wala.

a títol de
1
fel

a títol de prèstec
1
fel benthyciad

a títol de prova
1
fel prawf

Atlàntic
1
Iwerydd
Oceà Atlàntic Yr Iwerydd, Môr Iwerydd

atlas
1
atlas

atleta
1
mabolgampwr
atleta de força dyn cryf

atletisme
1
mabolgampau

atmosfera
1
átmosffer

Castileb yw’r yngnaniad atmòsfera

atmosfèric
1
atmosfferaidd

a tocar de
1
gerlláw, yn agos i
La botiga és a tocar de casa Mae’r siop yn agos at y ty

atol
.
1
cylchynys, atol

àtom
1
atom

atòmic
1
atomig

àton
1
(Gramadeg) diacen

atonia
1
atonedd

atònit
1
syfrdan

atordir
1
syfrdanu

atorgar
1
rhoi
atorgar un premi rhoi gwobr
atorgar una subvenció rhoi cymhorthdal

2 atorgar catalanitat (“rhoi Catalaneidd-dod”) eich gwneud yn Gatalaniad, eich gwneud yn fwy o Gatalaniad

No penso que el cognom otorga o treu catalanitat eh, no em malinterpreteu.

Nid wyf yn meddwl bod y cyfenw yn eich gwneud yn fwy o Gatalaniad neu yn llai o Gatalaniad, wyddoch chi, peidiwch â’m camddehongli


atorrollar
1
syfrdanu

a tot el món
1
dros y byd

a tot estirar
1
o’r mwyaf

a tots els països occidentals
1
ym mhob un o’r gwledydd gorllewinol

atrabiliari
1
drwg ei dymer

atracador
1
ymosodwr
2 lleidr

atracador de bancs lleidr banciau

 

Enxampen un atracador que assaltava botigues i farmàcies de Ciutat Vella i fugia en bicicleta (El Punt 4 Tachwedd 2004)

Yr heddlu’n dal (“maent yn dal”) lleidr a oedd yn ymosod ar siopau a fferyllféydd yn Ciutat Vella ( = yr hen ddinas) ac yn ffoi ar gefn beisicl

atracament
1
ymosodiad

atracar
1
ysbeilio, (“sbilo”, “sbelo”), dwyn oddi ar (rywun) trwy drais
La policia deté un home acusat d’atracar 32 gasolineres
Yr heddlu yn arestio dyn wedi ei gyhuddo o ysbeilio 32 o orsafoedd petrol

atracció
1
atyniad

parc d’atraccions parc difyrion (â ffigyr-eit, trên bwganod, olwyn fawr, ayyb)

atractiu
1
deniadol, golygus

atrafegar-se
1
gweithio’n galed

atrafegat
1
prysur
estar tan atrafegat que s’hi deixa la pell bod yn brysur tu hwnt (“bod tan brysur fel y mae’n gadael y croen yno”)

atraient
1
deniadol

atrapada
1
gafael

atrapamosques
1
papur dal clêr

a través de
1
trwy gyfrwng
2
ar hyd
a través dels segles ar hyd y canrifoedd

atresorar
1
celcio

2 (rhinwedd) bod gan...
L’avinguda Diagonal obre la porta de l’antiga vila (de les Corts), un barri que mai ha perdut l’encant que atresorava quan era municipi
(Avui 2004-01-18)

Mae rhodfa Diagonal yn agor drws hen bentref Les Corts, rhan o’r ddinas sydd byth wedi colli’r swyn oedd ganddi pan oedd yn drefgordd


atreure
1
denu

atrevir-se
1
beiddio, mentro
2
no atrevir-se de bod yn gyndyn o

atrevit
1
beiddgar, dewr

atri
1
atriwm, rhagneuadd, cyntedd; patio mewnol
2
atriwm = neuadd ganolog ty Rhufeinig
3
atriwm, siambr y galon

atribolar
1
cyhyrfu, cyffrói

atribució
1
priodoliad

atribuir
1
priodoli

atribuir-se
1
hawlio rhywbeth i chi eich hun

atribut
1
nodwedd

atrinxerar
1
cylchynu â ffos

atrinxerar-se
1
ymgylchynu â ffos

atroç
1
ysgeler
2
ofnadwy
Fa un fred atroç Mae’n oer ofnadwy

atrocitat
1
ysgelerder, erchylltra
2
gwael iawn, ombeidus
3
Quina atrocitat! Dyna ofnadwy!
4
dwli, rhywbeth disynnwyr a ddywedir
dir atrocitats siarad dwli

atròfia
1
gwywiad, edwiniad, crebachiad

atrofiar
1
gwywio, edwino, crebachu

astronomia
1
seryddiaeth

atropelladament
1
ar frys

atropellament
1
brys, hast
2
blinder

atropellar
1
brysio
2
cyflymu
3
bwrw i lawr

atrotinar
1
difetha
2
torri

atrotinat
1
wedi ei ddifetha
etar atrotinat de salut bod gwael eich iechyd
 
atuell
1
powlen

atuidor
1
syfrdanol (newyddion)

atuir
1
bwrw i lawr
2
digalonogi

atuït digalon

atur
1
diweithdra
2
carnet d’atur cerdyn budd-dâl i’r di-waith
3
ser a l’atur bod ar y dôl
4
subsidi d’atur budd-dâl diweithdra

aturada
1
ataliad, atalfa

aturador
1
rhwystr

sense aturador yn ddilyffethair

 

La “cultura kleenex” – produir, usar i llençar objectes sense aturador

Y “diwylliant kleenex” – cynhyrchu, defnyddio a thaflu pethau’n ddilyffethair

 

Jo penso que si ara no ens en sortim, la cosa ja no tindrà aturador

Rwy’n meddwl os na ddown allan ohoni nawr fydd ddim pall ar y peth


aturar
1
stopio, rhoi stop ar
2
galw (taxi)

aturar-se
1
aros, stopio

aturat
1
di-waith
2
digychwyn
3
twp

aturat
1
un di-waith, un ddi-waith

els aturats y rhai di-waith

passar a la llista dels aturats colli’ch swydd, cael eich rhoi ar y clwt (“mynd i restr y rhai di-waith”)

atxa
1
cannwyll fawr
2
Endavant les atxes! Ymláen â’r gwaith! (“ymláen y canwyllau”)

atzabeja
1
muchudd

atzagaiada
1
gweuthred byrbwyll

atzar
1
siawns, hap

per la gràcia de l’atzar trwy ryw lwc, trwy hap a damwain (“trwy ras ffawd”)

He estat entre els assenyalats per la gràcia de l’atzar Trwy ryw lwc yr wyf wedi bod un o’r ffodusion
2
joc d’atzar gêm siawns

jocs d’atzar gêmau siawns

atzarós
1
peryglus

atzavara
1
agafe = planhigyn o’r genws agave o América drofannol, ac iddo coes-blodau hir yn ymgodi o ddail tew;
mae rhai o’r planhigion yn ffynhonnell ffibrau megis sisal;
defnyddir eraill i wneud diodydd cadarn megis tecîla (tequila) ac hefyd pwlce (pulque)

Atzeneta d’Albaida
1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Atzeneta del Maestrat
1
trefgordd (l’Alcalatén)

http://www.geocities.com/el_tirant/Com_Alcalaten.htmatzucac
1 heol bengaead, fforff bengoll


2 sefyllfa anodd, twll

Com podem sortir d’aquest atzucac? Sut gallem ni ddod allan o’r twll hwn?


atzur
1
asur = o liw glas yr wybren/y ffurfafen
2
cel d’atzur wybren las

l’Atzúvia
1
trefgordd (la Marina Alta)

 


 

 

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

FI / DIWEDD