http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_com_1744k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

COM-COMUNITAT

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-31 :: 2005-04-15
 ····· 

 

com (ardd)
1
fel
2
com a = fel
3
com menys = lleiaf..., lleiaf yn y byd

4
com més..., més...  mwyaf..., mwyaf yn y byd...
Com més, millor Mwya’n y byd, gorau’n y byd
Com pitjor ho facin uns , millor ho tindran els altres Gwaetha’n y byd y mae rhai yn ei wneud, gorau’n y byd y mae pethau i eraill

5
com que = am
6
com sempre = fel arfer, fel bob amser
7
com si = fel pe
8
com va? = sut mae? (shw' mae?)
9 com cap altre cwbl...
10 ser com és bod fel y mae
Espanya és com és, i els catalans no som ningú per demanar-li que deixi de ser qui és
.
Sbaen yw Sbaen (“mae Sbaen fel y mae”), ac ni all y Catalaniaid ofyn iddi (“nid ydym ni’r Catalaniad yn neb i ofyn..”) beido â bod fel y mae

..1 coma (eb) comes
1
coma (Meddygaeth)

..2 coma (eb) comes
1
coma = atalnod

..3 coma (eb) comes
1
cwm, bwlch mynydd

com a
(ardd)
1
fel

com a màxim
1 fan bellaf

comanar
(berf â gwrthrych)
1
ymddiried
2
comisynu
3
dirprwyo
4
talu teyrnged i

comanda
(eb) comandes
1
archeb
denegació de comanda dilead archeb, hybys fod prynwr wedi penderfynu peidio â phrynu rhywbeth a archebywd ganddo; hysbys fod gwerthwr ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cyflenwi’r nywddau a archebwyd
2
neges
3
gorchwyl, tasg
4
gwarchodaeth

comandant (eg) comandants
1
cadlywydd

comarca
(eb) comarques
1
ardal; sir
a comarques yn y siroedd gwledig, yn y cefn gwlad,

comarcal
(ans)
1
sirol
2 (papur newydd) sirol = ar lefel sir, sydd ag argraffiadau arbennig ar gyfer pob sir neu grŵp o siroedd
El Punt – diari independent, català, comarcal i democràtic
El Punt – newyddiadur annibynnol, Catalaneg, sirol a democrataidd

comare
(eb) comares
1
mam fedydd
2
bydwraig
3
cymdoges
4
clecs

combat

1
brwydr
combat de boxa gornest baffio, gornest focsio


combatent

1
brwydrwr

combatre

1
brwydro yn erbyn

combinació
(eb) combinacions
1
cyfuniad

combinació
(eb) combinacions
1
cyfddewis (Mathemateg)

combinar
(berf â gwrthrych)
1
cyfuno

combinat
(eg) combinats
1
cóctêl

comboi
(eg) conbois
1
confoi, llynges osgordd

combregar
(berf â gwrthrych)
1
gweini'r cymun
2
(berf heb wrthrych) derbyn y cymun
3
(berf heb wrthrych) bod o'r un farn
combregar amb bod o’r un farn â, cyd-fynd â
Qualifica a tothom que no combregui amb el seu partit (el PP) de simpatitzant del terrorisme
Mae ef yn galw pobun sydd ddim yn cyd-fynd â’i blaid (y Partido Popular) yn gefnogwr brawychiaeth

4
fer-li combregar amb rodes de molí (a algú) twyllo (rhywun) (“gwneud i rywun dderbyn y cymun â meini melin [yn lle afrlladau]”, llyncu meini melin yn lle llyncu afrlladau)  (afrllad = bara cymun)

Ens volen fer combregar amb rodes de molí Y maent yn ymofyn ein twyllo

Durant masses anys, ens han fet combregar amb rodes de molí : la construcció de camps de golf donará feina a tothom, atraurá més turisme, tots hi guanyarem
Dros y blynyddoedd, am ormod o amser / Am ormod o flynyddoedd, maent wedi ein twyllo: bydd gwneud meysydd golff yn rhoi gwaith i bawb, bydd yn denu  rhagor o dwristiaeth, bydd pawb ohonom ar ein hennill o’i herwydd

combustible
(ans) combustibles
1
llosgadwy, hylosg
material combustible deunydd llosgadwy

combustible
(enw gwrywaidd) combustibles
1
tanwydd
combustible fòssil tanwydd ffosiledig (glo, ayyb)

combustió
(eb) combustions
1
hylosgiad
combustió espontània ymlosgiad digymell, ymlosgi digymell

comèdia
(eb) comèdies
1
cómedi
2
digrifwch
3
fer comèdia = chwarae bili-ffwl

comediant
(eg) (eb) comediants
1
digrifwr

com els gats
1
tenir set vides com els gats bod naw byw cath yn (rhywun)
(“bod gennych saith oes fel y cathod”)

començ

1
cychwyn

començament
(eg) començaments
1
dechrau, cychwyn

començar
(berf â gwrthrych)
1
dechrau, cychwyn
començar una guerra dechrau rhyfel

(berf heb wrthrych)
2
dechrau, cychwyn
No se ni per on començar! Dwy i ddim yn gwybod lle i ddechrau!

comensal
(eg) (eb) comensals
1
cyd-fwytäwr
2
ciniäwr
3
gwestai bwrdd

comentar
(berf â gwrthrych)
1
gwneud sylw ar
2
rhoi barn am

comentari
(eg) comentaris
1
sylw
2
sylwebaeth

comentarista

1
(testun) esboniwr

comerç
(eg) comerços
1
masnach
comerç electrònic masnachu ar y rhyngrwyd
2
busnes
3
masnachwyr

comercial
(ans) comercials
1
masnachol

comerciant
(eg) comerciants
1
masnachwr
2
comerciant al detall = mân werthwr
3
comerciant a l'engròs = cyfanwerthwr

comerciar
1 masnachu

comesa

1
tasg

comestible
1
bwytadwy

comestible
enw
1 comestibles = bwyd
botiga de comestibles siop groser

cometa

1
seren gynffon, comed

cometa

1
dyfynnod

cometedor
1
cyflawnydd

cometre

1
cyflawni
cometre un crim cyflawni trosedd
cometre un assassinat llofruddio, lladd
la pistola amb la qual es van cometre els assassinats
y pistol a ddefnyddiwyd yn y llofruddiaethau
2
cometre un error = gwneud camgymeriad, camgymeryd
3 ymddiried (rhybeth i rywun), rhoi (rhywbeth) yng ngofal (rhywun)

co

1
cwmin, llysiau'r ehedydd

comiat

1
ffarwél
prendre comiat de ffarwelio â
2
sacio

còmic
1 (ansoddair) digrif
L’actor Joel Jordan acostuma a fer papers còmics
Mae’r actor Joel Jordan yn gwneud rhannau comig fel arfer
2
digrifwr

comicis

1
etholiadau
fins als comicis espanyols del març hyd etholiadau gwladwriaeth Castilia ym mis Mawrth
Si els comicis es fessin ara, Kerry desbancaria l’actual president amb els 49% dels vots, segons un sondeig (Avui 2004-01-26)
Pe cynhelid yr etholiadau yn awr, buasai Kerry yn disodli yr arlywydd presennol â naw a deugain y cant o’r pleidleisiau

comissari

1
arolygydd (heddlu)

comissaria

1
gorsaf heddlu

comissió
(f) comissions
1
(gweinyddiaeth) adran

comissura
1 la comissura dels llavis = cil y foch

comitè
(eg) comitès
1
pwyllgor
2
(cwmni) bwrdd rheolwyr

comitiva
(eb) comitives
1
gosgordd, rhes
Va passar tota una comitiva de cotxes oficials Aeth rhes hir o geir swyddogol heibio
2
comitiva fúnebre = galarwyr

com la cua de l’ase
1
“fel cynffon yr asyn”
anar i venir com la cua de l’ase mynd a dod yn ddi-baid, mynd hwnt ac yma yn ddi-baid
La gent avui en dia es belluga massa, tot lo dia van i vénen com la cua de l'ase i no es poden concentrar i no saben res.
Heddiw mae pobl yn symud ormod, trwy’r dydd maent yn mynd hwnt ac yma yn ddi-baid, a dyn nhw ddim yn gallu canolbwyntio a dyn nhw ddim yn gwybod dim

commemoració (eb) commemoracions
1
coffháu, coffhâd

commemorar

1
coffháu

commemoratiu
(ans) commemoratius; commemorativa, commemoratives
1
coffháol

commensurable
(ans) commensurables
1
cyfesur

com menys..., menys...

1
lleiaf yn y byd

com més..., més...

1
mwyaf..., mwyaf yn y byd...

comminació
(eb) comminacions
1
bygythiad

comminar
(berf â gwrthrych)
1
bygythio (â chosb)

comminatori
(ans) comminatoris; comminatòria, comminatòries
1
bygythiol

commissió
(eb) commissions
1
comisiwn

commoció
(eb) commocions
1
cynnwrf
2
commoció cerebral = ergydwst

commoure
(berf â gwrthrych)
1
cyffrói
2
deffro (emosiwn)
3
cyffrói

commovedor
(ans) commovedors; commovedora, commovedores
1
(digwyddiad) cynhyrfus

commutador
(eg) commutadors
1
cymudadur (trydan)

commutar
(berf â gwrthrych)
1
cyfnewid
2
cymudo (trydan)
3
cyfnewid (cyfraith)
4
cymudo (eglwys)

com no podia ser d’altra manera
1
“fel na allai fod fel arall” wrth gwrs
Aquest fet inèdit ha provocat estupefacció i repulsa de tots els partits catalans i valencians excepte -com no podia ser d'altra manera - del PP
Mae’r digwyddiad na welwyd mo'i fath erióed o'r blaen wedi achosi syndod llwyr ac mae wedi ei gondemnio gan y pleidiau Catalanaidd a Falensaidd i gyd ar wahân i - wrth gwrs - el PP (plaid asgell dde Castilia)

còmode (ans) còmodes; còmoda, còmodes
1
cysurus
2
cyfléus

comoditat
(eb) comoditats
1
esmwythdra, cyfforddusrwydd
2
cyfleuster
3
comoditats = cyfleusterau

compacte
(ans) compactes; compacta, compactes
1
cryno

compadir
(berf â gwrthrych)
1
cydymdeimlo â

compadir-se de
(bg)
1
trugarháu wrth

compaginar
(berf â gwrthrych)
1
cyfuno
2
rhoi wrth ei gilydd (gwasg

 compaginar-se (bg)
1
gweddu wrth

company
(eg) companys; companya (eb) companyes
1
cydymaith, cydymeithes
2
cyd-deithiwr, cyd-deithwraig = company - companya de viatge
3
cyfaill, ffrind, cyfeilles
4
cyd-fyfyriwr, cyd-fyfyrwraig = company - companya de classe
5
cyd-weithiwr, cyd-weithwraig = company - companya de treball

companyia
(eb) companyies
1
cwmni = corff busnes
2
cwmni = presenoldeb arall neu eraill
3 cwmni = ffrindiau neu gydnabod
No t’ajuntis amb males companyies Osgó gwmni drwg
4
en companyia de (arddodiad) = yng nghwmni
5
Companyia de Jesús = Cymdeithas yr Iesu

companyó
(eg) companyons; companyona, companyones
1
cwmni

companyonia
(eb)
1
cwmnïaeth

comparable
(ans) comparables
1
cymharol = cymaradwy, y gellir ei gymharu
2
cymaradwy (economeg)

comparació (eb) comparacions
1
cymhariaeth
2
en comparació a (ardd) = o'i gymharu â

comparant amb
1
o’i gymharu â, wrth ochr
Els problemes que tenim nosaltres aquí a Catalunya són un petita engruna comparant amb el que pateixen els occitans
Mae’r problemau sydd gennym ni yma yng Nghatalonia yn aruthrol fychan wrth yr hyn y mae’r Ocsitaniaid yn ei ddioddef


comparar
(berf â gwrthrych)
1
cymharu

comparatiu

1
cymharol = a ystyrir ochr yn ochr â pheth arall
2
cymharol = (ansoddair, adferf) yn mynegi cynnydd neu leihâd mewn ansawdd (gramadeg)

compare

1
tad bedydd
2
cyfaill

compareixença

1
ymddangosiad (ger bron llys)
2
ymddangosiad (ar raglen deledu)
3
no-compareixença ymabensenoldeb
4
gwys

comparèixer

1
ymddangos

comparsa

1
ecstra (theatr)
2
un sy'n cymeryd rhan mewn gorymdaith
3
prosesiwn cárnifal
 
comparseria
1
grwp o bobl mewn gwisg ffansi mewn cárnifal; grwp o bobl mewn prosesiwn cárnifal (draig, carfan o gerddorion, ayyb)

compartició

1
rhannu

compartiment
1 (trên) adran, rhaniad, cerbydran
2
(llong) adran
compartiment estanc adran ddigyswllt
3
(blwch, drôr, ayyb) adran

compartir

1
rhannu
Quan una parella es casa, ho fa amb el desig de compartir la vida (Avui 2004-01-14)
Pan fydd pâr yn priodi, maent yn gwneud felly gan ddymuno rhannu eu bywyd
2 rhannu = rhoi allan
3
compartir una opinió bod o'r un farn
4
cyd-ymdeimlo mewn (galar, etc)

compàs

1
cwmpas = offeryn mesur
2
(Cerddoriaeth) rhuddm
3
(Cerddoriaeth) bar
4
(Cerddoriaeth) curiad
5
cyrraedd
6
(Cerddoriaeth) compàs de dos per quatre amser dau pedwar
7
al compàs de la música yn unol â’r gerddoriaeth
8
picar a compàs curo’n rhuthmig
9
portar el compàs cadw amser, curo amser

compassat

1
mesuredig, cyson

compassió

1
tosturi
2
Per compassió! Er mwyn trugaredd!
3
tenir compassió per tosturio dros

compassiu

1
tosturiol

compatabilitat

1
cydweddoldeb, cytunedd

compatible

1
cydweddol, cydnaws, cymharus, cytûn
2
difícilment compatible yn anghydnaws

compatriota

1
cyd-wladwr, cyd-wladwraig

compel.lir

1
gorfodi

compendi

1
crynodeb
en compendi yn fyr
2
casgliad, compendiwm

compendiar

1
crynodebu

compenetració

1
cyd-ddealltwriaeth

compenetrar -se

1
deall ei gilydd

compensació

1
iawndal
en compensació a les meves pèrdues i wneud yn iawn am fy ngholledion
2
iawndal cyfreithiol
3
(Arianneg) clirio
càmara de compensació ty clirio
4
(Morwriaeth) cymhwysiad

compensar

1
talu iawn, digolledu

compensatori

1
cyfadferol, ad-daliadol

competència

1
cyfrifoldeb

2
cystadleuaeth
en competència amb yn cystadlu â
fer la competència cystadlu â

3
(Masnach) cystadleuaeth
competència deslleal cystadleuaeth annheg

4
cystadleuaeth = rhai sydd yn cystadleuaeth

5
gallu
competència lingüística gallu ieithyddol

6
cystadleuaeth = rhai sydd yn cystadleuaeth

7
awdurdod = hawl i benderfynu
no és de la meva competència nid yw’n dod o dan f’awdurdod
i altres coses de la meva competència a phethau eraill sydd a wnelont â mi

8
cystadlu
la competència de tots contra tots cystadleuaeth ddidrugaredd

9
grym
El govern castellà segueix trencant la unitat de l'idioma, segueix ofegant econòmicament el govern català, i segueix envaint competències
Mae llywodraeth Castilia yn dal i rannu’r iaith Gatalaneg yn ddwy, i dagu’n economaidd llywodraeth Catalonia, ac i dreisio pwerau [islywodraeth Catalonia]

competent

1
digonol
2
priodol

competició

1
cystadleuaeth
prendre part en una competició cymryd rhan mewn cystadleuaeth

competidor

1
cystadleuwr, cystadleuwraig

competir

1
cystadlu
Amb un sistema més eficaç perquè les empreses puguin competir
 sustem mwy effeithiol fel y gall cwmnïoedd gystadlu

compilació

1
casgliad

compilar

1
casglu, crynhói

compixar

1
piso ar

compixar-se

1
compixar-se de riure piso ei hun o chwerthin

complaença

1
awydd i blesio
2
pleser
3
boddhâd
4
amb complaença â phleser

complaent

1
parod ei chymwynas
2
wrth ei bodd

complaure

1
plesio

complaure's

1
da gan, bod yn bles ar

complement

1
cwblhâd

complementar

1
cwblháu
2
gwneud yn gyflawn

complementari

1
cyflenwol
colors complementaris lliwiau cyflenwol

complert

1
llawn
2
cyfan, cyflawn

complet

1
cyfan, cyflawn
2
llwyr

completament

1
hollol, yn ulw
El paisatge és completament pla Mae’r tirwedd yn hollol wastad

completar

1
cyflawni

complex

1
cymhleth

complex

1
cyfuned
2
cymhlyg (cemeg)
3
cymhleth (seicoleg)
complex de superioritat cymhleth uwchraddoldeb
tenir un enorme complex de superioritat bod gennych cymhleth uwchraddoldeb enfawr
complex d’inferioritat
cymhleth y taeog, cymhleth israddoldeb
Era una persona insegura i amb un complex d'inferioritat
Un a deimlai’n fregus a chymhleth israddoldeb oedd e


complexió

1
cyfansoddiad, natur

complicació

1
cymhlethdod

complicar

1
cymhlethu

complicar -se

1
cymhlethu = mynd yn gymhleth
2
cael ei thynnu i mewn (i ryw fater = en)
3
complicar-se la vida tynnu trwbl yn ei ben / yn ei phen

complicat

1
cymhleth, anodd
És un pèl complicat, ja ho sé
Ma braidd yn gymhleth, mi wn

còmplice

1
cynorthwywr

complicitat

1
cyfranogaeth
2
complicitat en rhan mewn rhyw weithred

complidor

1
parod ei gymwynas / ei chymwynas

complidor

1
un barod ei chymwynas, un parod ei gymwynas

compliment

1
cyrhaeddiad, cyflawniad
2
teyrnged, moesgyfarchiad, cómpliment
fer compliments bod yn fanwl ffurfiol, bod yn ddefodol
sense compliments yn ddiamod, yn ddiymatal

complimentar

1
moesgyfarchu

complir

1
cyflawni (addo, amod)
2
cyflawni (cynllun)
3
cyflawni (gorchymyn)
4
cyrraedd (oedran)
5
cwblháu (erbyn amser penodol)
6
cyflawni cyfrifoldeb
no va complir els seus compromisos ni chyflawnodd ei chyfrifoldebau
7
complir amb els formalismes gwneud y pethau y mae eisiau eu gwneud yn ôl traddodiad (e.e. mewn priodas, ar ôl genedigaeth plentyn, ayyb)
8
complir al peu de la lletra ufuddháu i rywbeth i’r llythyren

complir -se

1
cael ei wirioneddu (rhagddywediad, dymuniad)

complit

1
cyfan, cyflawn

complot

1
cynllwyn

com pocs cops a la meva vida

1
gaudir alguna cosa com pocs cops a la meva vida mwynháu rhywbeth yn aruthrol (“fel yn anaml yn f’oes”)

com poden ser

1
er enghraifft
Gweler com pot ser

compondre

1
rhoi wrth ei gilydd
2
cyfansoddi
3
(y wasg) cysodi

componedor

1
cysodwr

component

1
rhan, elfen
2
aelod
3
cydran, cyfansoddyn

comporta

1
llifddor, fflodiart

comportament

1
ymddygiad

comportar

1
goddef
2
ymglynu
3
comportar una obligació gosod rhwymedigaeth ar

composar

1
gosod (dirwy)

composició

1
cyfansoddiad (= cerdd, tôn)
2
cyfansoddi = crefft o gyfansoddi (cerddoriaeth)
3
traethawd = gwaith ysgrifenedig
4
cyfansoddiad (llun)
5
trefniad
6
adeiladedd peth = modd y rhoir (peiriant, etc) at ei gilydd
7
adeiladedd peth = ystrwythur gwaith llenyddol neu gerddorol
8
cyfansoddiad = cymeriad cynulliad yn ôl y rhai sydd wedi dod
at ei gilydd
9
gair cyfansawdd

compositor

1
cyfansoddwr, cyfansoddwraig
De quin compositor és l’himne europeu? De Beethoven
Pwy yw cyfansoddwr anthem Ewrop? Beethoven

compost

1
cymysg, cyfansawdd
2
estar compost de bod wedi ei wneud o

compost

1
cyfansoddyn

compostura

1
(Castileb) hunanfeddiant
mantenir la compostura
peidio a chynhyrfu, peidio â chyffrói, aros yn ddigyffro, aros yn ddigynnwrf 
(Catalaneg cywir: mantenir la calma)

com pot ser

1
er enghraifft
La llagosta pelegrina (Tettigonia viridissima) s’alimenta de diferents insectes, com poden ser erugues de lepidòpter, dípters i fins i tot coleòpters
.
Mae’r ceiliog y gwair gwyrdd mawr (Tettigonia viridissima) yn bwyta gwahanol drychfilod, fel lindys pili-palas, cylion a hyd yn oed chwilod

compota

1
compot
2
jam

compra

1
pwrcas
2
compra al comptat = peth a brynwyd ag arian parod
compra a terminis = hurbwrcas
3
siopa
4
carret de compra troli siopa
5
peth wedi ei brynu

comprador

1
prynwr, prynwraig; pwrcaswr
mercat de compradors  marchnad y prynwyr
2
cwsmer (siop)

comprar

1
prynu
La salut no es compra amb diners “ni ellir prynu iechyd ag arian”
2
prynu = llwgrwobrwyo
3
comprar al detall  mân-brynu, prynu yn fanwerth

comprendre

1
cynnwys
servei no comprès pris y gwasanaeth heb ei gynnwys
2
deall
3
comprendre’s deall ei gilydd
4
fer-se comprendre gwneud i rywun eich deall

comprendre's

1
bod yn ddealladwy

comprensible

1
dealladwy
2
no ser-li comprensible (a algú) bod y tu hwnt i ddeall (rhywun)

comprensió

1
amgyffrediad, dirnadaeth, dealltwriaeth
2
cynhwysiad
3
cyd-ymdeimlad, goddefgarwch (agwedd)

comprensiu

1
cyd-ymdeimlus (person)
2
cynhwysfawr

compresa

1
pàd
2
tywel misglwyf

compressible

1
hywasg

compressió

1
gwasgiad
2
cywasgiad

compressor

1
cywasgol

compressor

1
cywasgydd

comprimir

1
cywasgu
2
rheoli, atal (dagrau) (dicter)

comprimir -se

1
ymddwyn

comprimit

1
cywasgedig

comprimit

1
tabled

compromès

1
chwith (sefyllfa)
2
ymrwymedig

compromès

1
(sefyllfa) chwith
2
wedi ei ymrwymo / ei hymrwymo (i rhyw achos)
3
páis no compromès gwlad anymochrol

comprometedor

1
cymrodeddol

comprometre

1
peryglu, rhoi mewn sefyllfa anodd
2
tynnu i mewn, gwneud yn gyfrannog
3
addo (i roi i un, i gadw dros un)
4
addo priodas i rywun, rhwymo un trwy addewid
ha compromès la filla mae wedi addo iddo gael priodi ei ferch

comprometre's

1
addo, cytuno, ymrwymo

compromís

1
ymrwymiad, dyletswydd
2
apwyntment
3
cyfyng-gyngor
4
cytundeb, cyfaddawd
el Compromís de Casp Cytundeb Casp (1412), cytundeb a wnaethpwyd ym mhentre Aragonaidd Casp rhwng cynrychiolwyr seneddau Catalonia, Falensia ac Aragôn i ddatrys problem olyniaeth y brenin Martí I el Humà (Martin y Cyntaf, y Trugarog)

comprovable

1
y gellir ei brofi, dangosadwy

comprovació

1
archwiliad, gwireddiad
2
prawf

comprovant

1
prawf
2
gwarant, tyst
3
derbynneb (ee o beiriant rhoi arian)

comprovar

1
profi
2
gwireddu
3
edrych

comptabilitat

1
cyfrifeg

comptabilitzar

1
rhoi yn y cyfrifon
2
cynnwys

comptable

1
cyfrifadwy
2 cyfrifyddol = yn ymwneud â chyfrifeg

comptable

1
cyfrifydd

comptador

1
cyfrifydd
2
mesurydd

comptadora

1
cyfrifyddes

comptagotes

1
diferydd

comptant

1
diners comptant = arian parod

comptar

1
cyfrif
comptar amb els dits cyfrif ar ei fysedd
2
(arian) cyfrif
3
cynnwys
4
bod = bod i rywun oedran penodol (oedran) compta trenta anys
mae hi'n ddeg ar hugain oed
5
priodoli
6
cyfrif, ystyru
el compto entre els meus amics yr wyf yn ei ystyried fel un o’m cyfeillion
7
dychmygu
8
cyfrif = bod iddo werth neu bwÑysigwydd
això no compta per res dyw hwnna’n werth dim
9
setlo
10
bod yn sicr
11
sense comptar , heb sôn am
12
comptar amb , bod i, bod gan
El simposi va comptar amb un gran èxit de públic
Daeth llawer o bobl i’e sumposiwm (“cyfrifai â llwyddiant mawr o gyhoedd”)
13
comptar amb dibynnu ar (rywun)
pots comptar amb mi gellwch ddibynnu arna i
14
comptar amb disgwyl
amb això no comptava nid oeddwn yn disgwyl hynny
15
(cyfrif ppellter)
Hi ha deu quilòmetres comptant des d'aquí
Deg cilomedr yw hi o’r fan hyj

comptat

1
prin
2
al comptat ag arian parod, mewn arian parod
Comprem el seu pis al comptat Prynwn eich fflat ag arian parod
compra al comptat = peth a brynwyd ag arian parod

comptes vegades

1
en comptades ocasions yn anaml

compte

1
cyfrif, bwrw

2
cyfrif, cownt

3
gofal

4
bìl

5
Compte! Gofal! bydd yn ofalus!
Compte amb el ganivet Bydd di’n ofalus gyda'r gylleth!
“Compte amb el gos” (arwydd) Gofalwch rhàg y ci

6
passar comptes
..a/ setlo'r arian
..b/ (= dial) setlo hen gownt, talu’r pwyth yn ôl, talu hen gyfrifon, talu’r hen chwech yn ôl

7
hanes

8
donar compte de hysbysu am

9
tenir en compte cymryd i ystyriaeth

10
en comptes de yn lle

 
 

compulsa

1
copi dilys ardyst

compulsar

1
gwneud copi dilys ardyst
2
edrych trwy

compulsió

1
gorfodaeth

compulsiu
1
(= obsesiynol) diollwng
fumador
compulsiu ysmygwr diollwng

compunció

1
edifeirwch, dwysbigiad

compungiment

1
= compunció

compungir-se

1
edifarháu
2
bod yn drist

compungit

1
edifeiriol
2
trist

còmput

1
cyfrifiad

computació

1
cyfrifiant

computador

1
cyfrifiadol

computar

1
cyfrifiannu

com que

1
am, gan

Com que no?

1
Pam wyt ti’n dweud ‘na’?

com sempre

1
fel arfer, fel bob amser

com si

1
fel pe

com si res

1
fel petái’n beth dibwys

comtal

1
iarllaidd, ieirll (cymhwysair)
2
la Ciutat Comtal Barcelona (= Dinas yr Ieirll)

com també

1
com també a... hefyd

comtat

1
iarllaeth = tirogaeth iarll
2
sir

(el) Comtat

1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

comte

1
iarll

comtessa

1
iarlles

comú

1
cyffredin
2
sentit comú synnwyr cyffredin
3
lloc comú ystrybed

comú

1
mwyafrif
el comú de la gent mwyafrif y bobl
2 el comú pawb
Bé del comú, bé de ningú (“eiddo i bawb, eiddo i neb”) (nid oes cymaint o barch gennych i rywbeth sydd yn perthyn i’r gymdeithas fel ei gilydd ag sydd i’ch eiddo’ch hunan)
El poder de les multinacionals és superior, avui, al de molts Estats, i valent-se d'allò que "bé del comú, bé de ningú", estan destruint, enmig d'una relativa indiferència, el medi ambient: l'aire, l'aigua (dolça o salada), la terra, les espècies animals i vegetals i fins i tot les societats i l'home.
Mae grym y cwmnïau aml-genedlaethol heddiw yn fwy na grym llawer gwladwriaeth; maent yn gwneud yn ôl y dywediad (“yn defnyddio’r hyn sydd yn...”) "bé del comú, bé de ningú" [mae’r hyn sydd eiddo i bawb yn eiddo i neb], ac y maent yn dinistrio, ynghanol rhyw ddifaterwch cyffredinol, yr amgylchfyd - yr awyr, y dŵ r (dŵ r hallt a dŵ r croyw), y tir, y rhywogaethau anifeilaidd a llysieuol, a hyd yn oed cymdeithasau a dynolryw.
3
trefgordd = cyngor lleol y pentref neu’r  dref
el comú de la vila cyngor y pemtref
4 tiroedd ac adeiladau’r drefgordd

comuna

1
toiled

com una casa

1
(“fel tŷ”) ser una veritat com una casa bod wedi dangos ei hun yn wirionedd nas gellir ei anwybyddu

comunal

1
cyhoeddus, cyfunol

comunament

1
yn gyffredin
2
yn aml

com una rosa

1
(“fel rhosyn”) estar fresc com una rosa “bod yn ffresh fel rhosyn”

com un fideu

1
(“fel nwdl”).ser prim com un fideu “bod yn denau fel nwdl”
El seu amic es deia Grasset.
Tot i el seu cognom, era prim com un fideu.
Grasset (“lled dew”) oedd enw ei ffrind. Er gwaethaf ei gyfenw, roedd fel llyngyren / roedd yn denau iawn 

comunicable

1
traddodadwy
2
(person) cymdeithasgar

comunicació

1
cyfathrebiad
2
llythyr, ffacs

comunicant

1
cyfathrebol

comunicant

1
gohebydd, un sydd yn ysgrifennu llythyr at newyddiadur

comunicar

1
cyfathrebu
2
dweud (a = wrth) (newyddion)
3
rhoi (a = i) (neges)
4
bod yn frysur (ffôn)

comunicar -se

1
dod i gysylltiad
2
cyfathrebu

comunicat

1
adroddiad
2
communiqué, datganiad

comunicatiu

1
cyfathrebol
2
cymdeithasgar
3
heintus (chwerthin)

comunió

1
cymundeb

comunidor

1
lloches rhag drycin ar gyfer yr offeiriad ar bwys yr eglwys 

comunisme

1
Comiwnyddiaeth

comunista

1
Comiwnyddol

comunista

1
Comiwnyddwr, Comiwnyddwraig

comunitari

1
cymunedol

comunitat

1
cymuned
2
comunitat de propietaris cymdeithas perchnogwyr
3
pobl sydd yn proffesu crefydd benodol
la comunitat musulmana y gymuned Foslemaidd

com un llamp

1
fel mellten

Com va?
1
sut mae? smâi, shw mâi
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-11-16 :: 2003-12-14 :: 2004-01-11 :: 2005-02-04  ::  2005-03-08     ::  2005-03-08


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CATALONIA-CYMRU

FI / DIWEDD