http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_con_1716k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

CON-CONREU

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-31 :: 2005-04-15
  

con
1
côn, pigwrn
2
côn traffig

conat
1
dechreuad
2
cais
3
conat de robatori cais ar ladrad

Conat
1
trefgordd (el Conflent)

conc
1
cafn bwyd

conca
1
powlen
2
twll (llygad
3
la conca d'un riu basn afon

conca
1
gwraig weddw, han ferch = gwraig heb briodi (dirmygus)

la Conca de Barberà
1
comarca 

concameració
1
nenfygiad, ystrwythur fowtiau /ncromenni / crymdoeau to

concatenació
1
cysylltiad
2 cadwyn
concatenació de circumstàncies cadwyn o ddigwyddiadau

còncau
1
ceugrwm

concavitat
1
ceugrymedd

concebible
1
annirnadwy, annirnad, y tu hwnt i amgyffred rhywun
no és concebible que nid oes modd amgyffred fod

concebre
1
amgyffred, dirnad
no concebeixo que ni allaf ddeall (pam, sut)
2
synied
concebre esperances meithrin gobeithion
3
concebre antipatia per magu cas tuag at
4
(gwraig) beichiogi, cenhedl plentyn

concedir
1
concedir-li (un premi) a (gwobr) dyfarnu, cyflwyno i
2
caniatáu
3
rhoi (disgownt)
4
cyfaddef

concentració
1
ymgynnull, cyd-grynhoad
2
gwrthdystiad, rali (brotest)
3
cynodiad

concentrar
1
canolbwyntio, cynghreiddio
2
crynodi

concentrar-se
1
cael ei gyfeirio/ei chyfeirio (en = at)
2
ymgynull
3
concentrar-se en (ymdrechion, sylw) canolbwyntio ar (

concentrat
1
crynodedig

concentrat
1
echdyniad
concentrat de carn rhin, trwyth

concèntric
1
gydganol

concepció
1
syniad
2
beichiogi, beichiogiad, ffrwythoniad, cenhedliad
la Puríssima Concepció y Beichiogi Dihalog, y Cenhedliad Difrycheulyd

concepte
1
cysyniad
2
barn
3
syniad
4
meddyliad
5
fer-se un concepte d'alguna cosa cael rhyw syniad o
6
formar-se un concepte d'algú ffurfio barn ar un
Quin concepte t'has format d'ella?
Beth ych chi'n 'feddwl amdani?
7
tenir bon concepte d'algú bod parch mawr gan rywun at...
8
en tots els conceptes ym mhob ffordd
9
en concepte de (arddodiad) fel; o dan bennawd
10
per concepte de (arddodiad) fel; o dan bennawd
11
sota cap concepte beth bynnag a ddigwydd, ar unrhyw gyfrif, ar gyfrif yn y byd

conceptiu
1
cenhedlol

conceptual
1
cysyniadol

conceptuar
1
meddwl, ystyru
2
conceptar algú de meddwl bod rhywun yn...

concernir
1
a wnelo â
Això no em concerneix Nid oes a wnelo â mi

concert
1
cyngerdd
2
cyngerdd súmffoni
3
cytundeb
4
obrar de concert amb gweithio ar y cyd â
5
contsherto
6 cyfundod = cytgord; corff o bobl ac iddynt ddiddordebau cyffredin

concertar
1
cytuno (i wneud rhywbeth)
2
sefydlu (cyfamod, cytundeb)
3
sefydlu (pris)
4
cyd-drefnu (ymdrechion)
5
cysoni (gwahaniaethau)
6
cyfamodi (persones/pobl

concertar-se
1
concertar-se amb dod i gytundeb â
2
concertar-se per a cynllwyno i

concertat
1 centre concertat
ysgol breifat (= ysgol breifat sydd yn derbyn cymhorthdal gan y llywodraeth)

concertista
1
perfformiwr cyngerdd, perfformwraig gyngherdd

concessió
1
caniatâd
2
dyfarniad

concessionari
1
goddefiadol

concessionari
1
trwyddedai

concessiu
1
addefol, caniataol

concili
1
cyngor
el Segon Concili Vaticà yr Ail Gyngor Faticanaidd

conciliàbul
1
cynulliad anghyfreithlon

conciliació
1
cymod
2
tebygrwydd

conciliador
1
cymodol

conciliador
1
cymodwr

conciliar
1
cymodi
2
ennill (parch)

conciliar-se
1
cyd-fynd (dau amrywiad)

conciliatori
1
cymodol, cymodlon

concís
1
cryno

concisió
1
crynoder

concitar
1
cynhyrfu

conciutadà
1
cyd-ddinesydd

conclave
1
conclaf, cymanfa

concloent
1
penderfynnol, terfynol

concloure
1
terfynu

concloure's
1
concloure's de diddwytho, casglu

conclusió
1
diweddglo

conclusiu
1
terfynol

conco
1
(dirmygol) gŵr gweddw, hen lanc = gŵr heb briodi
2
ewythr (ar afar: ewyrth, dewyrth, wncwl, yncl)(Cataloneg yr Ynysoedd

concomitància
1
cyd-fynediad

concomitant
1
cyd-fynedol

concordança
1
cydweddiad
2
cytundeb (gramadeg)
2
mynegair

concordant
1
cydweddol

concordar
1
(berf â gwrthrych) cytgordio, gwneud i rywbeth gytuno
2
(berf heb wrthrych) cytgordio cyd-fynd
Això no concorda amb els fets Nid yw yn gyson â'r ffeithiau
2
concordar a (fer) cyd-fynd (i wneud rhywbeth)

concordat
1
concordat = cyrundeb rhwng y Fátican a gwladwriaeth ynglŷn â statws y crefydd yn y wladwriaeth honno

concòrdia
1
cytgordiad
2
cytundeb
2
undeb

concórrer
1
cyd-ddigwydd
2
cwrdd, cyfarfod
3
cystadlu am
4
concórrer a les urnes mynd i bleidleisio
5
cyfrannu

concreció
1
diriaethiad

concret
1
diriaethol
2
penodol
3
en aquest cas concret yn yr achos hwn
4
(adferf) en concret i grynhói

concretament
1
yn benodol

concretar
1
penodi
2
penodi amser am y cyfweliad
3
concretar a la qüestió cadw at y pwnc
per concretar (adferf)
cawn-ni fod yn fanwl

concretar-se
1
manylu
2
canolbwynto ar
3
cyfyngu ei hun i

concubina
1
gordderch, cariadferch

concúbit
1
cyplad

conculcar
1
torri (cyfraith)
2
amharu ar (hawliau)
3
peidio â pharchu (awdurdod)

concunyat
1
gŵr chwaer y gŵr (wrth sôn am wraig briod)
2
gŵr chwaer y wraig (wrth sôn am ddyn priod)

concunyada
1
gwraig brawd y gŵr (wrth sôn am wraig briod
2
gwraig brawd y wraig (wrth sôn am wraig briod)

concupiscència
1
chwant (= chwant cnawdol)
2
gwanc

concupiscent
1
chwannog
2
gwancus

concurrència
1
tyrfa
2
cynulleidfa
3
nesâd
4
cyd-ymgais

concurrent
1
cytgroes (llinellau)
2
cyd-gyfeiriol
3
cyfamserol (digwyddiad)

concurrent
1
ymgeisydd, gorchestwr
2
un o'r gynulleidfa, gwyliwr
3
cystadleuydd

concurrentment
1
ar y cyd

concurs
1
cystadleuaeth
concurs de bellesa cystadleuaeth harddwch, cystadleuaeth pwy yw’r bertaf
2
torf
3
help, cymorth
4
convocatòria electoral etholiad
en les primeres convocatòries electorals després de la mort del dictador
yn yr etholiadau cyntaf ar ôl marwolaeth yr unben
5
cydweithrediad
6
arholiad (ar gyfer gwaith)
7
cyfarfod
concurs de creditors cyfarfod credydwyr
8
cynnig

concursant
1
ymgeisydd, gorchestwr
2
cystadleuydd

concursar
1
datgan yn fethdalwr
2
(berf heb wrthrych), cymryd rhan

concussió
1
cribddail
2
camddefnyddio arian cyhoeddus

condecoració
1
medal, bathodyn

condecorar
1
arwisgo

condeixible
1
cyd-ddisgybl, cyd-fyfyriwr

condemna
1
dyfarniad
2
cyfnod yn y carchar

condemnable
1
beius

condemnació
1
condemniad
2
(Cristnogaeth) damnedigaeth

condemnador
1
condemniol, collfarnol

condemnador
1
condemniwr, collfarnwr

condemnar
1
condemnio
2
condemnio
3
cael yn euog
4
(Cristnogaeth), damnio
5
cau (ffenestr, drws) â brics
6
(meddyg wrth drin claf) anobeithio ynghylch, dweud nad yw gobaith i;
El metge l'ha condemnat Mae'r meddyg yn meddwl nad oes yr un gobaith iddo

condemnat
1
condemniedig
2
(Cristnogaeth) dan gollfarn, condemniedig
3
wedi’ch dedfrydu
4
wedi ei dynghedu; bod rhywbeth yn anochel;
condemnat a l'extinció = (anifail, ayyb) y mae ei ddifodiant yn anochel
5
(tyngu a rhegu) blydi, diawl
6
(plentyn) drwg

condemnat
1
carcharor
2
el condemnat a mort   y condemniedig, un wedi ei ddedfrydu i farwolaeth, un wedi ei fwrw i golli  
Alguns condemnats de mort, inclós el meu pare, es van salvar pels pèls de ser executats allà mateix
Bu ond y dim i rai oedd wedi eu dedfrydu i farwolaeth, gan gynnwys fy Nhad, gael eu lladd yn y fan a’r lle 
3
el condemnat de professor yr athro ddiawl

condensació
1
cyddwysiad, cyddwysedd

condensador
1
(distyllu) cyddwysydd
2
(trydan) cynhwysydd

condensar
1
cyddwyso

condensar-se
1
cyddwyso

condescendència
1
goddefgarwch
2
dull nawddogol
3
per condescendència er mwyn peido â brifo teimladau rhywun

condescendent
1
nawddogol
2
goddefgar

condescendir
1
cyd-fynd
2
bod yn oddefol, goddef
3
gweud ie
4
cytuno
condescendir als precs de ildio i erfyniadau rhywun

condició
1
cyflwr
la condició humana y cyflwr dynol
2
natur
de condició cruel creulon eich natur
3
statws
de condició humil iselradd
4
ansawdd
5
amod
les condicions del contracte amodau’r cytundeb
6
sense condicions ildiad diamod, ildio diamod
7
estar en bones condicions (person) bod yn iachus, bod mewn iechyd; (car, ayyb) bod mewn cyflwr da
8
males condiccions de treball amodau gwaith gwael
9
a condició de ar yr amod fod
10
amb aquesta condició ar yr amod hwn
11 tenir la condició de bod yn
Són cinc els diputats i diputades del Maresme.
Els secretaris generals dels Departaments de Política Territorial i d’Ensenyament tenen també la condició de maresmencs Y mae pum aelod seneddol o (ardal) El Maresme. Mae penaethiad Adrannau Tiriogaeth ac Addysg yn dod o El Maresme hefyd

condicionadament
1
yn amodol

condicional
1
amodol
llibertat condicional parôl (“rhyddid amodol”)

condicionament
1
cyflwr
2
paratoad
3
cyfyngiad

condicionar
1
penderfynu
2
cyfyngu

condicionat
1
cyflyredig

condiment
1
sesnin, sesnad

condimentar
1
blasuso, sesno

condó
1
condom

condol
1
cydymdeimlad

condoldre's
1
cydymdeimlo â

condolença
1
cydymdeimlad

condonar
1
cydoddef, esgusodi, maddau
2
diléu, diddymu (dyled)
3
gohirio cosb (ar droseddwr)
 

còndor
1
condor

condormir-se
1
mynd i gysgu

condret
1
normal
2
mewn iechyd da

conducció
1
arwain
2
rheoli, rheolaeth
3
cludo, cludiant
4
pibellwaith
5
pibell
una conducció d'aigües pibell ddŵr
principal conducció d'aigües prif bibell ddŵr
6
(Ffiseg) dargludiad
7
gyrru (car)
8
gollyngfa, arllwysfa, allanfa

conducta
1
ymddygiad
mala conducta ymddygiad drwg
2
tâl a roddir i feddyg

conducte
1
pibell
conducte de desaguàs traen
2
conductebiliar dwythell y bustl
3
(Trydan) gwifren
4
saber una cosa per conducte d'algú gwybod rhywbeth ar ôl ei glywed o enau rhywun arall

conductibilitat
1
dargludedd

conductible
1
dargludol

conductivitat
1
dargludedd

conductor
1
arweiniol
2
dargludol

conductor
1
gyrrwr
conductors de motos gyrrwyr beiciau modur
2
(Trydan) gwifren, lîd
3
(Ffiseg) dargludwr
4
arweinydd
5
aprenent de conductor = dysgwr, un sy'n dysgu gyrru

conduir
1
gyrru
2
(berf heb wrthrych), gyrru
3
dargludo (trydan)
4
trosgwlyddo (hylif)
5
mynd ar gefn (beic)
6
arwain, danfon, hebrwng, mynd â, dod â (person)
7
arwain (cerddorfa)
8
rheoli (busnes)
9
mynd â
Això no ens porta enlloc dilyn trwydd ofer yw hynny (“Dyw hynny ddim yn mynd â ni i unman”)

conegut
1
hysbys (ffaith)
ben conegut tra hysbys, tra chyfarwydd
una tàctica ben coneguda tacteg dra hysbys edrych ar y cyfan
2
adnabyddus (person)

conegut
1
cydnabod
un conegut meu un o’m cydnabod

coneixedor
1
arbenigol

coneixedor
1
arbenigwr (de = ar)

coneixement
1
gwybodaeth
2
ymwybyddiaeth
3
tenir coneixement bod yn ymwybodol (meddygaeth)
4
perdre coneixement colli ymwybyddiaeth (meddygaeth)
5
tenir coneixement de gwybod am

posar en coneixement de hysbysu rhywun am...
Es posa en coneixement dels accionistes de Gas Natural SDG, S.A. que...
Hysbysir cyfrandalwyr cwmni Gas Natural SDG. S.A. fod...

coneixança
1
adnabyddiaeth
2
dealltwriaeth
3
dealltwriaeth
4
fer la coneixança de dod i 'nabod (rhywun
5
posar (dues persones) en coneixança cyflwyno (dau berson i'w gilydd)
6
coneixança carnal adnabyddiaeth gnawdol, cyfathrach rywiol

coneixement
1
gwybodaeth
2
gwybodaeth = gallu i siarad iaith
promoure el coneixement del català hyrwyddo gwybodaeth o’r iaith Gatalaneg

conèixer
1
gwybod
2
adnabod, 'nabod
conèixer de vista eich adnabod o’ch gweld
3
adnabod, 'nabod
conèixer de vista eich adnabod o’ch gweld
4
donar-se a conèixer ennill clod
5
el conec d'alguna cosa rw i’n ei nabod o rywle
6
cwrdd ag un am y tro cyntaf
donar a conèixer cyflwyno (rhywun i bobl eraill)
7
gwybod = bod â chi ddigon o fedrusrwydd i wneud (rhywbeth)
8
dod i adnabod
9
adnabod = sylweddoli bod rhywbeth yn gyfarwydd
L'he conegut amb la veu Fe adnabyddais i fe ar ei lais
10
(Beibl) adnabod = cael cyfathrach rywiol â
11
conèixer de gwybod am

conèixer-se
1
eich adnabod eich hun
2
adnabod eich gilydd
3
adnabod eich gilydd = sylweddoli eich bod yn gyfarwydd â’ch gilydd
4
bod yn amlwg
5
gwybod (rhywbeth o weld rhywbeth)

Conesa
1
trefgordd (la Conca de Barberà)

confabulació
1
cynllwyn
2
sgwrs

confabulador
1
cynlwynwr
2
clebryn
confabulora clebren

confabular
1
sgwrsio

confabular-se
1
cynllwyno

confecció
1
paratoad
2
confecció de vestits gwneud gwisgoedd
3
creffwaith
4
de confecció (dillad) parod
5
diod, trwyth
6
dilledydd

confeccionar
1
gwneud
2
(rhestr) llunio
3
gwneud (trwyth)

confeccionat
1
(dillad) parod

confederació
1
cydffederasiwn

confederal
1
cydfféderal

confederar
1
cyfuno mewn cydffederasiwn, cydffederaleiddio

confederat
1
cydfféderal, cynghreiriol

confegir
1
trwsio
2
ysgrifennu

conferència
1
cymhadledd
2
cyfarfod
3
gwers breifat
anar a conferències = cael gwersi preifat
donar conferències = rhoi gwersi preifat
4
galwad ffôn hirbell
5
darlith
donar una conferència = traddodi darlith
6
sala de conferències darlithfa

conferenciant
1
darlithydd, siaradwr

conferenciar
1
darlithio
2
conferenciar amb ymgynhori â
3
conferenciar amb cael sgwrs â

conferir
1
cymharu testunau
2
cyflwyno (gwobr)

confés
1
cyffesedig
l’autor confés del assassinats y llofrudd ar ei gyffes ei hun

confés enw
1
cyffysedig
2
cyffeswr

confessant
1
sydd yn cyffesu
2
cyffeswr

confessar
1
cyffesu
2
confessar un pecat cyffesu pechod
3
confessar (algú) (offeiriad) cyffesu (rhywun), derbyn cyffes (rhywun), gwrando cyffes (rhywun), gwrando ar gwrando gyffes (rhywun)
4
(berf heb wrthrych) cyfessu
5
(Cristnogaeth) cyffesu
confessar-se dels seus pecats cyffesu eich pechodau
6 confessar la veritat cyfaddef
Confesso la veritat... Rhaid i mi gyfaddef (fod...)

confessió
1
cyffes 

confessional
1
secret confessional; el secret de la confessió dirgel cyffes; yr hyn a glywir yr offeiriad yn ystod cyffes ac felly ni all ei ddatgelu i neb
2
crefyddol = sydd yn perthyn i gorff crefyddol neu enwad crefyddol
3
Catholig

confessionari
1
cyffesgell, cyffesfa

confessor
1
tad gyffeswr

confeti
1
conffeti

confí
1
ffin

confiança
1
hyder
2
ymddiried
un testimoni de poca confiança tyst annibynadwy
3
posar confiança en ymddiried yn

confiar
1
confiar (una cosa a algú) ymddiried (rhywbeth i rywun)
2
confiar (alguna cosa) a l'atzar
gadael rhywbeth i ragluniaeth, gadael rhywbeth i ffawd
3
(berf heb wrthrych), confiar en ymddiried mewn/yn
4
esperar
Confiem que tot vagi bé Gobeithio yr aiff popeth yn dda

confiat
1
hyderus, ffyddiog
Joan Puigcercós va mostrar-se confiat a mantenir la tendència a l’alça d’ERC
(Avui 2004-01-24)
Yr oedd Joan Puigcercós yn hyderus / ffyddiog y bydd y tueddiad ERC i fod ar i fyny
yn parháu  
2
hygred

confidència
1
hyder
2
cyfrinach
fer-li confidències dweud cyfrinachau wrth
2
achlust
3
datgan cyfrinaach

confidencial
1
cyfrinachol

confident
1
cyfrinachwr (eg), cyfrinachwraig (eb)
cortesà i confident del rei putain llys a chyfrinachwraig y brenin
2
ysbïwr

configuració
1
ymddangosiad
2
configuració del terreny tirwedd

configurar
1
ffurfio

confinar
1
ffinio, cyffinio
2
cyfyngu

confinar-se
1
eich cau eich hun

confirmació
1
cadarnhâd

confirmar
1
cadarnháu
2
profi, bod yn brawf ar
L’excepció confirma la regla Mae’r eithriad yn brawf ar y rheol
3
confirmar algú com a cadarnháu rhywun fel

confiscació
1
atafael

confiscar
1
atafaelu

confit
1
gwledd (priodas)

confitar
1
preserfio mewn siwgwr
cireres confitades ceirios siwgwr
2
confitar en vinagre piclo

confiteor Deo
1
cymun y ffyddloniaid (rhan o’r Offeren Ladin)
Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi Pater: quia peccavi nimis cogitatione verbo, et opere:           
Cyffesaf i Dduw hollalluog, i Fair Fendigaid fythol Wyryf, i Fihangel Bendigaid, i Ioan Fedyddiwr Bendigaid, i’r Apostolion Bendigaid Pedr a Phawl, ac i’r Seintiau i gyd, ac i ti, Tad, fy mod wedi tra phechu ar feddwl, gair a gweithred.

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Myfi sydd yn feius, myfi sydd yn feius, myfi sydd yn dra feius  

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.
A gofynnaf i Fair Fendigaid fythol Wyryf, i Fihangel Bendigaid, i Ioan Fedyddiwr Bendigaid, i’r Apostolion Bendigaid Pedr a Phawl, ac i’r Seintiau i gyd, ac i ti, Tad, i weddïo drosof wrth yr Arglwydd ein Duw

2 Quan les cireres es poden menjar, jo dic "Confiteor Deo" (Dywediad) Pan ellir bwyta’r ceirios, dywedaf “Confiteor Deo”

confiter
1
losinwr

confiteria
1
masnach losins
2
siop losins

confitura
1
jam
2
ffrwythau siwgwr

el Conflent
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

conflicte
1
gwrthdaro
2
problem

conflictiu
1
gwrthdrawiadol
2
trafferthus

confluència
1
(nant, afon) cymer
2
(heol) cyffordd
La confluència dels carrers Bruc i València Cyffordd Heol Bruc a Heol València

confluent
1
cydlifol

confluir
1
cydlifo

confondre
1
cymsgu rhywun â rhywun arall
2
ffaelu â deall
3
drysu
4
codi cywilydd ar

confondre's
1
bod yn union yr un fath
2
ymdoddi
 
conformar
1
llunio, addasu

conformar-se
1
cyd-ymffurfio

conforme
1
cytûn
2
addas
3
anar conforme gwisgo yn weddus
4
conforme a yn unol â
5
estar-hi conforme cytuno
6
Conforme! O'r gorau!

conformista
1
cyd-ymffurfiwr

conformitat
1
cyd-ymffurfiad
2
cytundeb
3
ymostyngiad

confort
1
cysur, cyfforddusrwydd, esmwythdra

confortable
1
cysurus, cyffyrddus

confortar
1
cysuro

confraria
1
brawdoliaeth

confraternitat
1
brawdoliaeth

Confrides
1
trefgordd (la Marina Baixa)

confrontació
1
gwrthdaro, gwrthdrawiad

confrontar
1
wynebu
2
cymharu (dau ddudalen)
3
ffinio

confús
1
dryslyd
2
anelwig

confusió
1
dryswch meddwl
2
camgymeriad
3
confusió verbal siarad dryslyd (o achos blinder, neu o effeithiau cyffurau)

congelació
1
rhewi

congelar
1
rhewi

congènere
1
o'r un rhywogaeth
2
tebyg

congeniar
1
congeniar amb cyd-dynnu yn dda â

congènit
1
cyd-enedigol

congesta
1
patshyn o eira heb ei doddi

congestió
1
gorlenwad, tagedd

congestionar
1
tagu

congestionar-se
1
cael eich tagu

conglomerar
1
(Daeareg) clobynnu

conglomerat
1
un conglomerat de gent (pobl) ymgasgliad, pentwr;
2
(Daeareg) clymfaen

congost
1
glyn, cwm, (pantle cul rhwng bryniau serth); bwlch

congraciar-se
1
congraciar-se amb ceisio ennill ffafr rhywun; mynd i lawes rhywun

congre
1
(Conger conger) congren, llysywen fôr (“slywen fôr”)

congregació
1
(y weithred) ymgasglu, dod ynghyd;
2
cynulleidfa; congregació mariana addolwyr mewn eglwys â Mair Forwyn yn nawddsant arni

congregar
1
cynnull, casglu, crynhói
2
congregar-se ymgynnull, ymgasglu, dod ynghyd

congregats
1
y rhai syd wedi dod ynghyd; gwylwyr, edrychwyr

congreny
1
cylch = cant neu wregys a osodir am gasgen

congrés
1
cynhadledd - cyfarfod cynrychiolwyr amryw lywodraethau
2
cynhadledd - cyfarfod arbenigwyr
3
palau de congressos canolfan cynadleddau;
Palau de Congressos, Montjuïc, Barcelona
4
(UDA) el Congrés Y Gyngres
5
(Castilia) el Congrés dels Diputats (siambr isaf y Senedd ym Madríd; ( Ty'r Cyffredin)

congressista
1
cynhadleddwr, cynhadleddwraig
2
aelod o’r cyngres (Unol Daleithiau)

congriar
1
creu trwy roi elfennau at ei gilydd
2
congriar-se ymffurfio

congru
1
addas
2
(Mathemateg) cyfath; nombres congrus = nombres congruents rhifau cyfath

congruència
1
cysondeb

congruent
1
addas
2
(Mathemateg) cyfath; nombres congrus rhifau cyfath

conhortar
1
cysuro, codi calon (rhywun)
2
conhortar-se amb bodloni ar 

cònic
1
conig

conífer
1
conifferaidd

conífera
1
cóniffer

conill
forma diminutiva: conillet
1
cwningen
Pagès massa caçador, conills al rebost i fam al menjador.
(Dywediad) “Gwladwr / ffermwr rhy hoff o hela, cwningod yn y pantri a newyn yn yr ystafell fwyta”
2
conill porquí / conillet d'Índies (Cavia porcellus) mochyn cwta, mochyn Gini ( 'cwningen fach o'r India/o'r gwledydd y tu hwnt i'r India')

conill
1
noeth, noethlymun, porcyn;
en conill yn noethlymun, yn borcyn
 
conilla
1
cwningen fenyw
2 benyw sydd yn esgor ar lawer o blant

explotacions amb ramaderia (dividides en set tipus: bovins, ovins, cabrum, porcins, equins, aviram, conilles)
ffermydd ag anifeiliaid (wedi eu rhannu yn saith o fathau:  gwartheg, defaid, geifr, moch, ceffylau, dodefnod, cwningod)


conillada
1
tor o gwningod, y cwningod a esgorir arnynt yn yr un torllwyth

conillaire

1
bridiwr cwningod
 
coniller
1
sydd yn ymwneud â chwningod
gos coniller ci hela cwningod
 
2
(enw gwrywaidd) coniller ci hela cwningod

conillera
1
cwningar


conillets
1
[Antirrhinum majus] trwyn llo, safn y llew, ceg fy nain (”(blodyn y) cwningod bach”)

conjectura
1
dyfaliad, tybiaeth = barn un am yr hyn sydd wedi digwydd wedi ei ffurfio ar ôl ystyried yr amgylchiadau;
Tot això és una mera conjectura - Dim ond dyfalu ych-chi

conjecturar
1
casglu, dod i gasgliad

conjugació
1
(berf) rhediad

conjugal
1
priodasol

conjugar
1
(berf) rhedeg

cònjuge
1
(enw gwrywaidd) gŵr (= cymar mewn pâr priod)
2
cònjuges gŵr a gwraig

conjuminar
1
trefnu (i gael fod pethau yn troi allan yn dda, yn ateb y diben)

conjunció
1
cysylltair

conjunt
1
set, cyfan
2
(cerddoriaeth) grŵp (roc); ensemble (cerddoriaeth glasurol)
3
dillad

conjunt
1
ar y cyd

conjuntament
1
ar y cyd, gyda'i gilydd
buscar conjuntament una sortida a l'actual crisi chwilio gyda’i gilydd am ateb i’r argyfwng presennol

conjuntiu
1
cysylltiol, cyfuniadol

conjuntiva
1
cyfbilen

conjuntivitis
1
llid pilen y llygad, llid y gyfbilen

conjuntura
1
sefyllfa
2
aprofitar la conjuntura achub ar y cyfle
3
sefyllfa wleidyddol a chymdeithasol

conjur
1
allfwriad

conjurar
1
allfwrw
2
troi i ffwrdd

conjurar-se
1
cynllwyno

connectar
1
cysylltu
2
cysylltu

connex
1
clos = wedi ei gysylltu yn agos

connexió
1
cysylltiad

connotació
1
arwyddocâd, ystyr

connotar
1
arwyddocáu

conqueridor
1
gorchfygol, concweriol

conqueridor
1
concwerwr, gorchfygwr

conquerir
1
gorchfygu
2
ennill i blaid un

conquesta
1
gorchfygiad, goresgyniad

conquilla
1
cragen

conquista
1
gorchfygiad, goresgyniad

conquistador
1
concwerwr
2
merchetwr, menwotwr

conquistadora
1
concwerwraig

conquistar
1
gorchfygu, goresgyn, concro

conreador
1
ffermwr

conreadora
1
ffermwraig
2
og

conrear
1
ffermio
2
gwellháu
3
ymroddi i

conreu
1
amaethu
2
cnwd
3
ymroddiad 
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-11-16 :: 2004-01-11  ::  2004-01-20  :: 2005-02-04

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

FI / DIWEDD