http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_cons_1717k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

CONSAGRACIÓ - CONTORSIONISTA

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09
 

 


····· 

 

 

consagració
1
cysegriad

consagrar
1
cysegru
consagrat cysegredig
2
cysegru

consanguini
1
cydwaed, o’r un gwaed / o’r un waed

consciència
1
cyd-wybod
a consciència yn ymwybodol
un cas de consciència mater o gydwybod
no tenir consciència bod heb gydwybod
tenir la consciència tranquil.la bod gennych gydwybod dawel

conscient
1
hysbys
2
ser conscient de bod yn hysbys (am), gwybod (am)

consecució
1
cyrhaeddiad

consecutiu
1
olynol
2
canlynol

consegüent
1
canlynol
2
yn sgil

consegüent
1
canlyniad

consell
1
cyngor = cyfarwyddyd
2
awgrym, ensyniad
3
cyngor = cynulliad
4
consell executiu
5
bwrdd;
consell d'administració bwrdd rheolwyr
consell de disciplina
bwrdd disgyblu
consell de guerra
tribiwnlys
consell de ministres
cábinet

Consell
1
trefgordd (Mallorca) 
 
consell d'administració
1
bwrdd rheolwyr

conseller
1
(gwleidyddiaeth) cynghorwr, gweinidog
el conseller de Turisme balear Y Gweinidog Twristiaeth yn y llywodraeth Falearig (Mallorca, Menocra, etc)
Joseba Azkarrega és el conseller basc de Justícia (El Punt 2004-02-08)
Mae Joseba Azkarrega yn Weinidog y Gyfraith yn Llywodraeth Gwlad y Basg
2
cynghorwr
3
ymgynghorwr
4
aelod o fwrdd y rheolwyr
5
gweinidog yn y Generalitat de Catalunya

consemblança
1
tebygrwydd

consemblant
1
tebyg

consens
1
cytundeb, cydsyniad, consensws
sense un ampli consens no aconseguirem res
heb gydsyniad cyffredinol ni chawn ddim

consensual
1
cytûn
contract consensual cytundeb o’r ddeutu, trwy gydsyniad, trwy gytundeb o’r ddeutu

consensuar
1
dod i gytundeb

consensuat
1
wedi ei wneud trwy gytundeb o’r ddeutu
una sortida consensuada entre les dues parts ateb i broblem sydd wedi ei gytuno o’r ddeutu

consentiment
1
cyd-syniad

consentir
1
goddef
2
(berf heb wrthrych), cytuno, rhoi sêl ei bendith
3
(plentyn), maldodi, difetha
4 consentir-se (dodrefnyn ayyb) cael ei andwyo
5 consentir-se (aelod y corff) cael ei anafu, cael ei friwio (yn enwedig ar ôl cael clec)
tenir (alguna cosa) consentida bod (rhywbeth) yn anafus gennych, yn friwiedig gennych
És vell i té els peus molt consentits amb inflors de poagre
Mae e’n hen ac y mae ei draed yn chwyddau i gyd o achos y gowt (“yn friwiedig iawn â chwyddau’r gymalwst”)

consentit
1
(plentyn) wedi ei ddifetha

conseqüència
1
canlyniad
2
pagar-ne les consequències talu yn y sgil

conseqüent
1
canlynol
2
cyson

conserge
1
porthor, porthwraig

consergeria
1
swyddfa porthor

conserva
1
bwyd dùn
2
en preserva wedi ei dunio

conservació
1
cadwraeth
2
gofalaeth (pensaernïaeth)
3
hunangadwraeth, hunanwarchod

conservador
1
ceidwadol
2
cadwrol

conservador
1
curadur (amgueddfa)

conservar
1
cadw
2
tunio, rhoi mewn tùn/tuniau

conservar-se
1
dal i fod

conservatori
1
cadwrol

conservatori
1
ysgol gerddoriaeth

considerable
1
sylweddol

consideració
1
ystyriaeth
2
tenir en consideració ystyried
3
prendre en consideració cymryd i ystyriaeth
4
pwysigrwydd
de consideració pwysig
5
en consideració de o ystyried
6
parch
per consideracló a
out of respect for
7
tenir consideració amb (algú) trin (rhywun) â pharch
8
sense consideració yn anystyriol (o rywbeth)


considerar
1
ystyried, meddwl, credu, bod o'r farn fod
2
parchu
3
trin / ystyried (fel petái)

considerat
1
ystyriol
considerat de les necesitats de les altres persones ystyriol o anghenion pobl eraill

consigna
1
cyfrinair
2
locer gadael bagiau
3
swyddfa gadael bagiau
4
slogan
cridar consignes contra el govern
gwaeddu sloganau yn erbyn y llywodraeth

consignar
1
rhannu, dosbarthu
2
anfon
3
traddodi, trosglwydo (masnach)
4
cofnodi, ysgrifennu i lawr

consignatari
1
traddodydd, (masnach)
2
ymddiriedolwr

consirós
1
meddylgar

consistència
1
dwysedd

consistent
1
solet (defnydd)
2
cyson (damcaniaeth)
3
dilys (rheswm)
4
consistent en yn cynnwys

consistentment
1
yn gyson

consistir
1
consistir en cynnwys
2
consistir a bod yn ffrwyth peth :

consistori
1
cyngor tref
2
llys yr esgob

consoci
1
cyd-aelod

consogre
1
mam neu dad merch mewn perthnasiad â mam neu dad ei gŵr;
mam neu dad bachgen mewn perthnasiad â mam neu dad ei wraig

consol
1
cysur
2
sense consol nad oes dichon ei gysuro

cònsol
1
conswl, is-gennad

consola
1
ysgwyddyn (pensaernïaeth
2
consol (cerddoriaeth)

consolar
1
cysuro
2
consolar-se amb gwneud y gorau o

consolat
1
consuliaeth = swyddfa
2
consuliaeth = swydd

consolda
CYM-Y :CYMRU:cyfardwf, llysiau’r cwlwm (Symphytum officinale)

consolidació
1
cydgyfnerthiad

consolidar
1
cryfháu
2
cyd-gyfnerthu
3
(clwyf) cau
4
(toriad) gosod

consolidar-se
1
ymgryfháu
2
cyd-gyfnerthu (economeg
3
ariannu (dyled)

consolidat
1
cyd-gyfnerthedig

consonància
1
cyseinedd, cynghanedd
2
hármoni
en consonància amb mewn cytgord â, mewn cynghanedd â
No cal comprar cap aparell d’aire condicionat. Les persones hem d’anar en consonància amb la natura. Quan fa calor hem de suar
Does dim rhaid prynu tymherwr. Mae rhaid i bobl fÿw mewn cytgord â natur. Pan ÿw hi’n dwÿm mae rhaid i ni chwysu 

consonant
1
cytseiniol

consonant
1
odl
2
cytsain

consorci
1
consortiwm

consort
1
cydwedd = gŵr neu wraig (y Gyfraith)
2
príncep consort tywysog cydwedd

conspicu
1
amlwg

conspiració
1
cynllwyn

conspirador
1
cynllwynwr, cynllwynwraig

conspirar
1
conspirar amb cynllwyno gyda
conspirar contra = cynlwyno yn erbyn

constància
1
sefydlogrwydd
2
ffyddlondeb
3
cysondeb
4
cadarnhâd
5
no tenir constància que (+ modd amodol) ni + gwybod fod...
6
deixar constància de dangos, datgelu

constant
1
(ymdrech) cyson, di-baid
2
dyfalbarháus
3
(person) cywir
4
(cyfaill) triw, ffyddlon

constant
1
(Mathemateg) cysonyn
2
constant rhÿwbeth digyfnewid
La crueltat de la naturelesa és una constant amb què hem de viure sempre
Mae creulondeb natur yn rhÿwbeth digyfnewid y mae rhaid i ni ymdopi â hi (“mae rhaid i ni fÿw gyda hi yn wastad”)
3
constants
pethau digyfnewid

Constantí
1
trefgordd (el Tarragonès)  

Constantinople
1
Caergystennin

constantment
1
byth a hefyd, yn ddi-baid

constar
1
constar de cynnwys
El diccionari consta de dues parts: una de dedicada a les locucions i una altra, a les frases fetes
Mae’r geiriadur yn cynnwÿs dwÿ ran – un yn ymwneud â dywediadau, a’r llall â phriod-ddulliau
2
bod yn amlwg
2
fer constar nodi
2
que consti cofia, cofiwch
Però la massa - que consti - no sempre està lligada amb la raó
Ond dyw trwch y boblogaeth, cofiwch, ddim yn iawn bob tro

(Parcs temàtics) Que consti que no tinc res en contra d’aquests parcs (Aqui 2004-01-14) (Parciau thema) Does gen i ddim yn erbÿn y parciau hÿn, cofiwch

Saps que no hi tens cap obligació, que consti
Does dim rhaid iti ei wneud, cofia

constar-se
1
gwybod i sicrwydd

constatació
1
gwiro, cadarnhâd

constatar
1
cadarnháu, gwiro
2
sylwi
3
dangos = profi

constel.lació
1
cytser

consternació
1
dychryn

consternar
1
cythruddo

consternar-se
1
siomi = cael eich siomi

constipar-se
1
dal annwyd

constipat
1
dan annwyd
Estic constipada Mae annwyd arnaf

constipat
1
annwyd

constitució
1
(gweithred), ffurfiad, rhoi wrth ei gilydd
2
(Gwleidyddiaeth) cyfansoddiad
3
cyfansoddiad = modd yn yr hyn rhywbeth a wneir

constitucional
1
cyfansoddiadol

constituent
1
cyfansoddol

constituent
1
ansoddyn

constituir
1
sefydlu
2
sefydlu (ysgol)
3
gwaddoli (ysgolfraint, grant)
4
ffurfio
5
bod yr un peth â, bod
6
gwneud
L'han constituït hereu Maent wedi ei wneud yn etifedd

constituir-se
1
cynnwys
2
ildio, rhoi ei hun i'r awdurdodau
3
constituir-se en associació ffurfio cymdeithas
Els afectats per l’amiant de la fàbrica Uralita es constitueixen en associació (El Punt 2004-01-19)
Y rhai a effeithwÿd gan yr asbestos yn ffatri Uralita’n ffurfio cymdeithas

constitutiu
1
cyfansoddol

constrènyer
1
cyfyngu
2
gorfod ar

constrenyiment
1
codiad (trethi)

constricció
1
cydwasgiad, crebachiad, tyndra

constrictiu
1
crebachol

construcció
1
adeliadu
2
adeilad
3
ystrwythur
4
la construcció nacional cryfháu’r genedl

constructiu
1
adeiladol
2
cyfosodol
3
cyfluniol

constructor
1
adeiladwr, adeiladwraig

construir
1
adeiladu
2
ffurfio
3
(damcaniaeth) llunio
4
(brawddeg) llunio
5
construir una proposició gwneud cynnig, rhoi cynnig

consubstancial
1
cyd-sylweddol

consueta
1
cofweinlyfr = (Theatr) llawysgrif drama yn nwylo'r
cofweinydd; fe'i defnyddir mewn rihyrsal i gofnodi'r symud, dileadau,
ychwanegiadau, y goleuo, etc); ac hefyd mewn rihyrsal neu mewn perfformiad
i gynorthwyo actorion sydd wedi anghofio eu llinellau
2
llyfr defodau (eglwys)

consueta
1
cofweinydd
2
lladmerydd
3
cloncwr = un sy'n cloncian

consuetud
1
defod, arfer

consuetudinari
1
defodol

consular
1
consuliaethol

consulta
1
ymgynghoriad
2
cyngor
3
ymweliad â meddyg
4
ymweliad â chyfreithiwr
5
obra de consulta cyfeirlyfr
6
fer una consulta gofyn cyngor

consultar
1
ymgynhori
2
edrych mewn (llyfr)
3
gweld

consultiu
1
ymgynghorol

consultori
1
meddygfa
2
deintyddfa
3
swyddfa (cyfreithiwr)

consum
1
defnydd, treuliant
2
amddiffyn prynwyr
Departament de Consum, Comerç i Benestar Social Adran Amddiffyn Prynwyr, Masnach a Lles Cymdeithasol
3
bens de consum nwyddau traul, nwyddau pryn
4
societat de consum cymdeithas brynwriaethol
5
articles de consum freqüent nwyddau traul aml eu prynu

consumació
1
cyflawniad
2
diwedd
3
difodiant

consumar
1
cyflawni
2
consumar un crim cyflawni trosedd (difrifol)
3
consumar el matrimoni cyflawni priodas (trwy gael cyfathrach rhywiol)

consumat
1
perffaith, cyflawn, cant y cant, ronc, i’r carn,
hyd fêr eich esgyrn; carn-
És un consumat puter Carn-buteiniwr yw e
És un poeta consumat Bardd i’r carn ÿw e
2 fet consumat fait accompli, sefyllfa anadferadwy
Un
cop casats – fet consumat - les autoritats no podien fer res
Unwaith eu bod wedi priodi, mae’n sefyllfa anadferadwy - ni all yr awdurdodau wneud dim

consumir
1
defnyddio, treulio
2
yfed (diod)
3
cael (bwyty)

consumir-se
1
dod i ben, gorffen

consumpció
1
traul

contacte
1
cysylltiad
2
switsh (trydan)
3
en contacte amb mewn cysylltiad â
4
posar en contacte amb rhoi mewn cysylltiad â
5
tenir punts de contacte amb bod gan un bethau o'r cyd, yn gyffredin â
6
lent de contacte (plural) lents de contacte lens gyffwrdd, lensiau cyffwrdd

contagi
1
haint

contagiar
1
heintio
contagiat wedi ei heintio, heintiedig

contagiar-se
1
cael eich heintio

contagiós
1
heintus

contaminació
1
llygredd = gwenwyn yn yr amgylchfyd

contaminant
1
llygrol, difwÿnol
Mentre els Estats Units atorguen grans subvencions per a combustibles fòssils com le carbó, Canadà i Europa comencen a abandonar aquesta font d’energia contaminant (Avui 2004-01-10)
Tra bod yr Unol Daleithiau yn rhoi cymorthdaliadau mawr ar gyfer tanwÿdd ffosiledig fel glo, mae Canada ac Ewrop yn dechrau cefnu ar y ffynhonell hon o ynni llygrol

contaminar
1
llygru, halogi

contar
1
adrodd
2
una cosa llarga de contar stori hir (“peth hir i’w esbonio”)
3
contar fil per randa adrodd yn fanwl
4
contar per peces menudes adrodd yn fanwl

contador
1
adroddwr, adroddwraig

conte
1
hanesyn, stori
2
stori fer (llenyddiaeth)

contemplació
1
myfyrdod, ystyriaeth
2
(Cristnogaeth) cynhemlad = canolbwyntio’r meddwl a’r enaid ar Dduw
3
contemplacions séremoni
4
tractar (algú) sense contemplacions trin un yn ddi-séremoni

contemplar
1
syllu ar
2
trin yn barchus
3
cynhemlu = (Cristnogaeth) canolbwyntio’r meddwl a’r enaid ar Dduw

contemplatiu
1
myfyriol, myfyrgar, synfynfyriol
2
cynhemlol = (Cristnogaeth) yn canolbwyntio’r meddwl a’r enaid ar Dduw
una monja contemplativa del convent de Santa Clara de Manresa
lleian gynhemlol yn lleiandy Santa Clara yn nhref Manresa

contemporani
1
cyfoes

contemporani
1
cyfoeswr

contemporització
1
cydsyniad

contemporitzador
1
cydsyniol

contemporitzador
1
cyfaddawdwr
2
cydymffurfiwr

contemporitzar
1
parod eich cymwynas

contemptible
1
gwarthus

contenció
1
cynhaliad, ataliaeth
mur de contenció mur cynhaliol
2
cyfyngiad

contenciós
1
cynhennus
2
cyfreithgar
3
(enw gwrywaidd) asgwrn y gynnen

contendent
1
sydd yn cystadlu

contendent
1
cyd-gystadleuwr

contendre
1
cystadleuo
2
(rhyfel) brwydro (amb = yn erbyn, â)

contenidor
1
cynhwysydd
2
cynhwysydd sbwriel

contenir
1
cynnwys
2
dal (tyrfa) yn ôl
3
ffrwyno, atal (gwrthsafiad)
4
dal (anadl)
5
rheoli (teimlad)
6
ffrwyno (tueddiad)

contenir-se
1
ymatal

content
1
hapus
2
bodlon
estar content que bod yn dda gennych fod...
Estic content que hagis tornat Mae’n dda gennyf dy fod wedi dod yn ôl
estar content amb bod yn hapus â
estar content de bod yn hapus â

contentació
1
hapusrwydd

contentiu
1
(Meddygaeth) dargadwol, cynhaliol

conterrani
1
o'r un wlad,

conterrani
1
cyd-wladwr

contertulià
1
cyd-drafodwr (trafodaeth ar ôl cinio, trafodaeth ar y radio neu ar y teledu)

contesa
1
ffrae
2
brwydr

contesta
1
ateb
2
(y Gyfraith) cyfnerthiad

contestable
1
dadleuol, ansicr

contestar
berf â gwrthrych
1
ateb
No contestes mai la pregunta Fyddi di byth yn ateb y cwestiwn
2
ateb (llythyr)
3
ateb (téleffon)
4
contestar a una salutació ateb cyfarchiad
contestar la vostra salutació ateb eich cyfarchiad, anfon cyfarchion o’m rhan innau

He perdut el seu telèfon.  Llàstima que no pugui contestar la seva salutació.
Rwy wedi colli ei rif ffôn. Mae’n drueni na alla i ateb ei gyfarchiad

berf heb wrthrych
6 ateb

context
1
cyd-destun

contigu
1
cyfagos

contigüitat
1
cyfagosrwydd

continença
1
ystum
2
gwedd

continència
1
diweirdeb
2
hunan-reolaeth

continent
1
cyfandir
2
parhaol
3
(twymyn) sydd ddim yn lleiháu

continent
1
diwair
2
cynhwysydd
3
bwrw i
4
ar unwaith

continental
1
cyfandirol

contingència
1
digwyddiad
2
perygl
3
siawns

contingent
1
ansicr
2
posibl

contingent
1
mimtai, cwmni, llu
2
(masnach) cwota

contingut
1
cynnwys (llyfr)
2
cynhwysion (potel, tùn, ayyb)

continu
1
parhaol, di-dor
2
current continu cerrynt union
3
de continu (adferf) yn ddi-baid
4
(Sínema) sessió contínua sesiwn di-dôr

continuació
1
parhâd
2
(llyfr, ffilm) dilyniant
3
a continuació (adferf) i'w ddil'n/i'w dilyn
4
yn syth wedyn

continuadament
1
yn barhaol

continuament
1
yn barhaol

continuar
1
(berf heb wrthrych) dal i (wneud), parháu
Continuava plovent Yr oedd yn dal i fwrw glaw
2
parháu
3
ailafael yn rhywbeth
4
ymestyn (heol; arhosiad)
5
continuar igual

continuïtat
1
didoriant

contista
1
awdur ystorïau byrion

contorbació
1
trafferth
2
annhrefn

contorbar
1
cythruddo

contorbar-se
1
cael eich cythruddo

contorn
1
amlinelliad
2
min
3
contôrns cyffiniau
veïns del municipi de Riner i dels contorns preswylwyr trefgordd Riner a'r cyffiniau

contornar
1
mynd o gwmpas

contornejar
1
ffurfio
2
amlinellu
3
mynd o gwmpas

contorsió
1
ystumio

contorsionista
1
ystumiwr = ácrobat a eill symud ei gorff i wneud ystumiau anarferol


Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 23 05 2001:: 2004-01-11 ::  2004-01-20  ::  2005-03-08:

Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CATALONIA-CYMRU

FI / DIWEDD