http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_contra_1727k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

CONTRA-COQUÍ

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-27 : 2005-05-09
 

 

  

·····


contra
1
yn erbyn
estar empipat contra digio wrth
obrir foc contra dechrau tanio ar
recolzar contra pwyso yn erbyn
votar en contra pleidleisio yn erbyn
xocar contra gwrthdaro yn erbyn
2
a contracorrent (adferf) yn erbyn y llif
3
genocidi contra hil-laddiad
4
procedir al boicot contra dechrau boicot yn erbyn

contra
1
con
el pro i el contra y ddadl dros a’r ddadl yn erbyn
2
(Cerddoriaeth) pedal

contra
1
gwrthwynebiad
2
(ffensio) gwrthdro, gwrthsymudiad
2
rhwystr
fer la contra a gwrthwynebu
portar la contra a gwrthwynebu

contra-
1
gwrth

contraacusació
1
gwrthgyhuddiad

contraalmirall
1
ôl-lyngesydd

contraatac
1
gwrthymosodiad

contraatacar
1
gwrthymosod

contrabaix
1
basgrwth, bas dwbl

contrabalançar
1
gwrthbwyso, cyfarbwyso, cydfantoli

contraban
1
cóntraband
passar (una cosa) de contraban smyglo
contraban d'armes smyglo gynnau
2
rhwybeth wedi ei smyglo, nwydd gwaharddedig

contrabandista
1
smyglwr

contracció
1
crebachiad
2
cwtogiad
3
cyfangiad (cyhyrau

contracèdula
1
ordinhad sydd yn cymeryd lle hen ordinhad

contracepció
1
atal cenhedlu

contraceptiu
1
gwrthgenhedlol

contraceptiu
1
atalydd cenhedlu

contraclaror
1
golau gwasgoraog, golau tryledol
2
golau adlewyrchedig
3
golwg yn erbyn y golau
4
a contraclaror yn erbyn y golau

contracop
1
gwrthergyd, gwrthguriad, gwrthdrawiad, trawiad yn ôl
2
adlach
3
sgil-effaith, ôl-effaith
4
adlam

contracor
1
a contracor = o'ch anfodd

contracorrent
1
gwrthgerrynt, gwrthlif
2
isgerrynt

contracta
1
cytundeb y weinyddiaeth

contractació
1
hurio, cyflogi

contractant
1
sydd yn hurio, sydd yn cyflogi

contractant
1
contractwr

contractar
1
crebachu
2
cyfangu (cyhyrau)
3
hurio, cyflogi
4
(rheolwr â chwaraewr) cyflogi

contracte
1
cyfangedig

contracte
1
cytundeb

contràctil
1
cyfangol, crychol

contractista
1
contractwr adeiladu

contractual
1
cyfamodol, cytundebol

contrada
1
ardal, cylch

contradeclaració
1
gwrth-ddatganaid

contradicció
1
gwrthddywediad, croesddywediad
2
anghysondeb
en contradicció amb yn groes i

contradictori
1
abghyson (â), croes (i)

contradir
1
gwrthddweud (pan fyddwch yn anghyson, gan eich bod wedi dweud rhywbeth sydd yn groes i’r hyn a ddywedywd gennych o’r blaen)
caure en una direcció ei wrth-ddweud ei hun (“cwympo mewn gwrthddywediad”)

2
gwadau, nacáu
Algú pot contradir que aquest xicot s'ha comportat com un català sobirà, i no com a subdít castellà?
Oes rhywun all wadu fod y llanc hwn wedi ymddwyn fel pe buasai’n Gatalaniad rhydd, a ddim fel unigolyn Gwladwriaeth Castilia?

contradir-se
1
eich gwrth-ddweud eich hun

contraespionatge
1
gwrthysbïo

contrafer
1
(hynafol) tramgwyddo
2
ffugio (arian, dogfen)
3
dynwared (rhywun)
4
llên-ladrata

contrafet
1
ffug
2
afluniaidd

contrafort
1
bwtres (pensaernïaeth)
2
esgair, crimog (tirwedd)

contraindicació
1
gwrtharwydd

contraindicat
1
és contraindicat nid yw’n ddoeth, yn gall (gwneud rhywbeth)

contraindicar
1
dangos yr hyn sydd yn groes iddo

contrallum
1
a contrallum yn erbyn y golau
una foto feta a contrallum ffoto wedi ei wneud yn erbyn y golau

contralt
1
contralto

contramestre
1
bosn, badfeistr
2
pen-gweothiwr, fforman

contrametzina
1
gwrthwenwyn, gwrthgyffur

contraofensiva
1
gwrthymosodiad, gwrthgyrch

contraopinar
1
contrapinar sobre anghytuno â, rhoi barn arall am

contraordre
1
gwrthorchymyn

contraparada
1
ymdaith gyfochrog (o brotest)

contrapart
1
tu arall
2
(Cerddoriaeth) cyfatebwr

contrapartida
1
iawndal
2
(Cyfrifon) eitem fantoli

contrapàs
1
(math o ddawns werin)
2
cam tuag yn ôl mewn dawns

contrapèl
1
a contrapèl yn groes graen

contrapès
1
gwrthbwys
2
gwrthbwys

contrapesar
1
gwrthbwyso
2
gnweud iawn am

contraporta
1
drws storm
2
drws allanol

contraportada
1
clawr mewnol llyfr
2
tudalen dau mewn papur newydd

contraposar
1
gwrthwynebu
2
cymharu

contraposició
1
cyferbyniad
2
cymhariaeth

contraproduent
1
gwrthgynhyrchiol

contrapunt
1
gwrthbwynt (cerddoriaeth)

contrarestar
1
gwrthweithio
2
atal, rhwystro

contrarevolució
1
gwrthchwildro

contrarevolucionari
1
gwrthchwyldroadwr

contrari
1
cyferbyn, gwrthwynebol
2
croes i, gwrthwynebus i
ser contrari a gwrthwynebu
3
croes
4
anfanteisiol
5 en sentit contrari (adferf) o'r cyfeiriad arall

contrari
1
gwrthwyneb
2
al contrari i'r gwrthwyneb
3
tot el contrari i’r gwrthwyneb
4
fer el contrari gwrthwynebu rhywun; gwrth-ddweud rhywun
5
peth croes
6
gwrthwynebwr
7
gelyn
8
al contrari (adferf) i'r gwrthwyneb
9
al contrari de (arddodiad) yn wahanol i
10
en sentit contrari (adferf) o'r cyfeiriad arall

contrària
1
barn wrthwynebol
portar-li la contrària (a algú) gwrthwynebu (rhywun), herio barn (rhywun)

Quan li porten la contrària crida com un boig Pan maent yn ei wrthwynebu mae’n gwaeddi fel gwallgofddyn

Així els directors de l’empresa mai no tenen qui els porti la contrària en reunions
Felly nid oes gan y rheolwyr neb byth fydd yn eu gwrthwynebu mewn cyfarfodydd

Ni seré jo qui els porti la contrària Nid fy lle i yw gwrthwynebu.
Ja sé que això per a molts no vol dir gaire cosa (ni seré jo qui els porti la contrària).
Rwyf yn gwybod nad yw hyn yn dweud rhyw lawer i lawer o bobl (a nid fy lle i yw gwrthwynebu syniadau’r bobl yma)

dur-li la contrària (a algú) gwrthwynebu (rhywun), herio barn (rhywun), sefyll yn erbyn (rhywun)

Si els pepers diuen que no, jo votaré que si, sols per dur-los la contrària
(Refferendwn Ewrop) Os dywed pobl y PP ‘nage’, pleidleisiaf dros ‘ie’, dim ond i sefyll yn eu herbyn

contrariar
1
gwrthwynebu
2
digio wrth
3
rhwystro

contrariat
1
dig

contrarietat
1
gwrthwynebiad
2
rhwystr, atalfa
3
natur groes, natur anniddig

contrasentit
1
croesosodiad, croeseb, anghysondeb

contrasenya
1
cyfrinair

contrast
1
gwrthwynebiad
2
gwrthgyferbyniad
3
dilysnod
4
arolygydd pwysau a mesurau
5
arbrofwr
6
rhwystr
fer contras a rhwystro
posar contras a ceisio rhwystro
7
per contrast oosod y naill yn erbyn y llall, o’i gyferbynnu (â rhywbeth)

contrastació
1
rhwystro

contrastar
1
gwrthsefyll, ceisio atal , ceisio rhwystro
2
profi = rhoi prawf ar aloi neu fwyn i benderfynu
cyfran rhyw fetel penodol
3
(berf heb wrthrych), gwrthgyferbynnu (amb = â

contratemps
1
rhwystr
2
(Cerddoriaeth) trawsacen

contraure
1
= contreure

contravenció
1
tramgwyddiad

contravenir
1
mynd yn erbyn

contreure
1
cael
2
cael (clefyd)
3
tynnu ato
4
byrháu, crynodebu
5
(llafariad) gollwng, colli, trychu
6
(gramadeg) byrháu, talfyru
7
(croen) crychu
8
(rhwymedigaethau, dyletswyddau) cael
9
(arfer) codi
10
contreure amistat amb dod yn gyfaill i
11
contreure deutes mynd i ddyled i
12
contreure matrimoni priodi

contribució
1
cyfraniad
2
treth
contribució territorial treth ar dir

contribuent
1
cyfrannwr, cyfranwraig
2
trethdalwr = un sydd yn talu treth i lywodraeth gwladwriaeth,
trethdalwraig
3
trethdalwr = un sydd yn talu treth i awdurdod lleol, trethdalwraig

contribuir
1
cyfrannu
2
talu trethi

contrició
1
edifeirwch

contrincant
1
gwrthwynebydd

control
1
rheolaeth
fora de control allan o reolaeth, heb fod dan reolaeth
2
adolygiad
3
rheolfa, siecbwynt
4
(cyfrifon) archwiliad

controlador
1
rheolwr
2
(cyfrifon) archwiliar

controlar
1
rheoli
2
tshecio, edrych, arolygu

controvèrsia
1
dadl, anghydfod, ffrae
2
ser objecte de controvèrsia bod yn bwnc llosg, destun siarad

controvertible
1
dadleuol

controvertit
1
dadleuol

contuberni
1
cytwyll = cytundeb dirgel i dwyllo

contumaç
1
anufudd

contundència
1
nerth
2
treisgar

contundent
1
difin, pwl = heb na min na phwynt
2
nerthol (dadl)
3
contundent reacció ymateb cryf
4
(prawf) diymwad, pendant
5
instrument contundent erfyn di-awch = peth heb na min na phwynt a ddefnyddir fel arf

contusió
1
clais

convalescència
1
gwellhâd, adferiad
entrar en convalescència dechrau gwella

convalescent
1
ymader, ymadferol, yn gwella, arwellhaol

convalescent
1
claf ymadferol

convecció
1
darfudiad, dargludiad

convector
1
darfudydd, dargludydd

convèncer
1
argyhoeddi

convenció
1
cytundeb
2
confensiwm = arfer
3
cynhadledd
centre de convencions cynadleddfa, canolfan cynadleddau

convencional
1
confensiynol

convençut
1
argyhoeddedig

conveni
1
cytundeb

conveniència
1
diben

convenient
1
addas
2
cyfléus, hwylus
3
buddiol

convenir
1
trefnu
2
convenir-li (berf heb wrthrych) bod o fudd i un
Quan fa aquesta calor penso que ens convindria una aparell d’aire condicionat

Pan mae hi’n dwym fel hyn rw i’n meddwl y dylen ni gael tymherwr (“buasai o fudd i ni beiriant awyr dymeredig”)
quan li convé pan fydd hi’n gyfléus iddo
3
convenir-li (berf heb wrthrych) bod yn addas i un
4
convé dylid
Els temps a Gran Bretanya és molt variable, així doncs convé emportar-shi roba
d’abric i una jaqueta impermeable sigui quina sigui l’estació de l’any

Mae’r tywydd ym Mhrydain Fawr yn gyfnewidiol iawn, felly dylid mynd â dillad twym a siaced ddyfrglos pa dymor bynnag y flwyddyn y bo

convenir
1
cytuno

convent
1
mynachdy

convergència
1
cydgyfeiriad
2
(Gwleidyddiaeth) cydgyfeiriant
3
dod ynghyd

Convergència i Unió
1
(plaid wleidyddol yn Nhywysogaeth Catalonia)

convergent
1
cydgyfeiriol
2
yn perthyn i Convergència i Unió
3 proconvergent sydd yn bleidiol i blaid Convergència i Unió
Quina allau de cartes de proconvergents darrerament als diaris tots criticant ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) pel tracte tripartit (El Punt 2004-01-26)
Y fath ddylifiad o lythyrau yn ddiweddar at y papurau newydd gan rai sydd yn bleidiol i blaid Convergència i Unió, pob un ohonynt yn beirniadu ERC (Chwith Cenedlaethol Catalonia) am y cytundeb teirpleidiol! 

convergent
1
aelod o Convergència i Unió

convergir
1
cydgyfeirio

convers
1
tröedig (Crefydd)

convers
1
(Crefydd) tröedig, un tröedig / un dröedig
2 la fe del convers ffydd y tröedig
Hom podria pensar que PM es comporta així per la fe del convers.
És possible.
Gellir meddwl fod PM yn ymddwyn felly am fod ganddo ffydd y troedig (“o ffydd y troedig”). Mae’n bosibl.

conversa
1
swrs, ymgom

conversar
1
sgwrsio, ymgomio

conversió
1
trôedigaeth

convertir
1
troi (en = yn), trawsffurfio (en = yn
2
(Crefydd) troi
3
perswadio, dwyn perswâd ar, darbwyllo

convertir-se
1
mynd (en = yn)

convex
1
amgrwm

convexitat
1
amgrymedd

convicció
1
argyhoeddiad
2
cred
3
per convicció o argyhoeddiad

convicte
1
euogfarnedig, dan gollfarn, collfarnedig, euog

convidar
1
gwahodd
convidar-la = gwahodd iddi
convidar-li a una cerveseta (a algú) prynu cwrw (i rywun), prynu glasaid bach o gwrw (i rywun)
Si fóssiu tan amables de convidar-me a una cerveseta...
Pe baech chi mor garedig â phrynu glasaid bach o gwrw imi...

convidat
1
gwestai

convincent
1
argyhoeddiadol, darbwyllol

convinença
1
cytundeb

convit
1
gwahoddiad
2
pryd o fwyd (y mae gwahoddiad iddo)

conviure
1
byw gyda'i gilydd

convivència
1
(Gwleidyddiaeth) cyd-fyw
2
byw gyda'ch gilydd mewn cytgord, cyd-ddealltwriaeth, byw dan barchu hawliau pawb arall, parch at hawliau pobl eraill
La ciutat – un espai net i de convivència (2004-01-16)
(slogan i annog trigolion Barcelona sy biau gw^n i beidio â gadael i’r cw^n gachu ar y palmentydd) Y ddinas – lle glân a lle byw mewn cytgord

convocant
1
convocants trefnwyr

convocar
1
galw ynghyd
2
galw
3
convocar a fer vaga galw ar bobl i streicio
4 convocar les eleccions per datgan fod yr etholiad yn cael ei gynnal ar (+ dyddiad)
El president convoca les eleccions per al 16 de novembre
Yr arlywydd yn datgan fod yr etholiad yn cael ei gynnal ar yr unfed ar bymtheg o fis Tachwedd

convocatòria
1
galwad (i wneud rhywbeth)
2
convocatòria de vaga galwad i streicio
3
dogfen galw ynghyd
4
rhaghysbyseb o gyfarfod
5
convocatòria de premi agor cystadleuaeth
6
convocatòria de beca cyhoeddi bod cystadleuaeth wedi ei agor er mwyn cynnig am grant
7
gwahodd ceisiadau am swydd
8
papurau pleidleisio
9
etholiad

convuls
1
dirdynnol

convulsió
1
dirdyniad

conxavat
1
(Castiliad) estar conxavat amb = bod yn llawiach â, bod yng nghyfrinach (rhywun)

conxorxa
1
cynllwyn

cony
1
cont
2 el cony de ddiawl
Apaga el cony d'aspiradora que em posa histèric! Diffodda’r sugnwr llwch ddiawl - mae’n hala fi’n benwan
3 Qui cony...?
Pwy ar glawr ddaear...?
Qui cony ets tu per dir-nos el què hem de fer? Pwy ar glawr ddaear wyt ti i ddweud wrthon ni beth i’w wneud?

cony!
1
(syndod) Duw mawr!
2
(dicter) diawl!
3
(edmygedd) Duw mawr!

conya
1
hwyl, difyrrwch
fer conya jocian, cael hwyl
fer conya de gwneud sbort am ben...
de conya o ran hwyl
Ha anat de conya Mae popeth wedi mynd yn iawn

conyac
1
coniac, brandi

cooficialitat
1
statws cyfartal
Iglesias (= Marcelino Iglesias, el president d’Aragó) impulsarà la cooficialitat del català a l’Aragó (Avui 2004-01-13)
Bydd Iglesias (= Marcelino Iglesias, arlywydd Áragon) yn hybu statws cyfartal y Gatalaneg yn Áragon

cooperació
1
cyd-weithrediad

cooperar
1
cyd-weithredu

cooperatiu
1
cyd-weithredol

coordenada
1
cyfesryn

coordinació
1
cyd-drefniad

coordinador
1
cyd-drefnol

coordinador
1
cyd-drefnwr, cyd-drefnwraig

coordinar
1
cyd-drefnu

cop
1
ergyd = trawiad â'r dwrn, etc
matar
(algú) a cops de puny curo (rhywun) i farwolaeth (â’r dyrnau)
2 ergyd (ag arf)

matar (algú) a cops de martell lladd (rhywun) â morthwyl
matar (algú) a cops de espasa lladd (rhywun) â chleddyf
esbardellar la porta a cops de destral torri’r drws yn ddeilchion ag ergydion bwyell
3
ergyd = sioc
4
achlysur, tro, gwaith
5
penderfynu
6
cop d'aire annwyd
7
cop de mà help llaw, cymorth
8
cop d'ull cipolwg
9
un altre cop unwaith eto
10
cop baix ergyd isel, ergyd o dan y wregys
11
de cop yn sydyn
12
de cop i volta yn sydyn
13
dos cops ddwywaith
14
per segon cop am yr eildro
15
un cop unwaith
16
algun cop weithiau
17
un cop que unwaith bod..., mor gynted â...
18
tancar de cop cau yn glep (drws)
19 comprar (alguna cosa) a cops de talonari ysgrifennu sieciau i brynu rhywbeth, cael rhywbeth trwy dalu amdano
L’amistat s’ha de guanyar - no se la pot comprar a cops de talonari
Mae rhaid ennill cyfeill
garwch - ni ellir mo’i chael trwy dalu amdano
20
un cop i un altre dro ar ôl tro
repetir-se un cop i un altre dweud yr un peth dro ar ôl tro (“ailadrodd dy hun dro ar ôl tro”)
Si no vols entendre això, almenys no et repeteixis un cop i un altre
Os nad wyt ti am ddeall hynny, o leiaf paid â dweud yr un peth dro ar ôl tro

copa
1
gwydr (at ddiod)
una copa de cristall gwydryn grisial
2
trosedd
3
cwpan (a gyflwynir yn wobr)
la copa de la lliga cwpan y gynghrair
4
gwydraid
5
pencampwriaeth, y gystadleuaeth ar gyfer y cwpan
durant la copa yn ystod y bencampwriaeth
6
gwydraid
beure una copa de vi yfed gwydraid o win
7
brig (pren)
8
padell (clorian)
9
sumbol ar gerdyn chwarae; mae'n cytafeb i'r galon mewn pac Cymreig; copes = siwt o gradiau â'r sumbol hwn
10
fer copes
cael diod, mynd am ddiod
11
rhan o het y mae'r pen yn ffitio iddi
barret de copa alta het gorun uchel, hat gopa dal
12
fer la copa cael diod, mynd am ddiod

copar
1
amgylchynu (Milwriaeth)
2
ennill yn ysgubol, mynd â hi yn gyfangwbl (etholiad)

cop d'estat
1
coup d’état

cop d'ull
1
a primer cop d'ull ar yr olwg gyntaf

copejar
1
curo

Copenhaguen
1
Købnhaven

còpia
1
copi
2
ffoto
3
helaethrwydd
N'hi ha còpia Mae llawer ohonynt
4
a còpia de trwy
Va aconseguir ser metge a còpia de força de voluntat i moltes hores de feina
Llwyddod i fod yn feddyg trwy rym ewyllys a oriau lawer o waith

5
gran còpia de lluaws o

copiar
1
copïo
2
(berf heb wrthrych) copïo

copiós
1
helaeth

copista
1
copïwr, copïwraig

Copons
1
trefgordd (l'Anoia)

copra
1
copra

coproducció
1
cynhyrchiad ar y cyd

copropietari
1
cyd-berchennog

copropietat
1
cyd-berchenogaeth

copsar
1
dal
2
deall

còpula
1
cyplad (gramadeg)
2
cyplad (rhyw)

copular
1
cydio (amb = â)

copulatiu
1
cypladol (rhyw)

copyright
1
hawlfraint

coqueta
1
fflyrt, hoeden

coquetar
1
fflyrtio, smalio caru, cogio caru

coquí
1
llwfr

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 :: 2003-11-29 :: 2004-01-11  ::  2004-01-20    ::  2005-03-08

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CATALONIA-CYMRU

FI / DIWEDD