http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_de_1113k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

DE-DEJUNI

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01
 

 

  


 
de
1
y llythyren d

de
1
o, oddi wrth; y fan lle mae un yn byw, neu wedi ei eni
Jaume Fontcoberta, de Barcelona Jaume Fontcoberta, o Farselona

2
yn perthyn i
les parets del pis waliau'r fflat
la costa sud de Mallorca arfordir deheuol Mallorca
3
ar ôl berfau neu ymadroddion berfol
fer-lo fora del local ei droi ef allan o'r lle / o'r adeilad
4
fel
treballar de paleta = gweithio fel saer maen
5
o'r enw
als mesos de juliol i agost yn y misoedd Gorffennaf ac Awst
6
o fysg
una altra de les residents un arall o'r preswylwyr
7
(fe'i defnyddir i esbonio enw)
problemes de salud problemau iechyd
el moment de més concentració yr amser pan mae mwyaf o bobl
el dret de viure en llibertat yr hawl i fyw mewn rhyddid
8
(fe'i defnyddir i ffurfio adferfau)
de forma permanent yn barhaol
7
(i ddynodi oedran)
Teresa Puig, de vint-i-dos anys Teresa Puig, 22 oed
8
(mewn arddodiaid cyfansawdd)
la major part de y mwyafrif o
des de oddi ar, ers
a partir de oddi ar, o ymláen
en comptes de yn lle (gwneud peth)
prop de yn agos i
9
wedi ei gyflogi gan
l'arqueòloga del Consell Insular archaeolegreg Cyngor yr Ynys
10
fel
les seves experiències de jove periodista ei brofiadau / ei phrofiadau fel newyddiadurwr ifanc
11
ser de (plaid wleidyddol) bod yn aelod o
quan ell era de CiU (Convergència i Unió) pan oedd yn aelod o CiU

deambular
1
rhodio

debades
1
yn ofer
2
(Deheubarth Gwledydd Catalonia) yn rhad ac am ddim, yn ddi-dâl

debanador
1
sy'n dirwyn, sy'n weindio
2
ril, rilen, cenglwr

debanall
1
rîl; sbwl

debanar
1
dirwyn

debat
1
dadl
2
dadl = ffrae
3
(gwleidyddiaeth) dadl
debat parliamentari dadl seneddol

de bat a bat
1
led y pen
obrir les portes de bat a bat agor y drysau led y pen

debatre
1
dadlau

debatre's
1
brwydro

dèbil
1
gwan
2
(iechyd) gwael
3
(cymeriad) gwan
4
(ymdrech) gwan
5
(cri) gwan
6
(golau) gwan

debilitar
1
gwanháu, gwanychu

debilitat
1
gwendid
2
gwendid = hoffter

dèbit
1
debyd

debò
1
de debò o ddifrif

de bona llei
1
dibynadwy

debut
1
cychwyn

debutar
1
cychwyn

deca-
1
deg

deça
1
yma
2
(arddodiad) yr ochr hon i

dècada
1
degawd

decadència
1
dirywiad
2
estar en plena decadència bod yn colli grym, bod yn dirywio'n fawr

decadent
1
dirywiedig

decagram
1
décagram

decaigut
1
digalon
2
gwan

decaïment
1
iselder ysbryd

decalar
1
symud

decalatge
1
oediad

decàleg
1
y Deg Gorchymyn, y Dengair Deddf

decalitre
1
décalitr

decalvar
1
blingo (pen rhywun), sgalpio

decàmetre
1
décamedr

decandiment
1
gwanychiad

decandir-se
1
gwanychu, colli nerth

decantació
1
arllwysiad, tywalltiad

decantament
1
tueddiad
2
arllwysiad, tywalltiad

decantar
1
gwyro / gogwyddo i un ochr
2
arllwyso, tywalltu

decantar-se
1
gogwyddo (per = tua)
2
gwell (per = gan)

de cap
1
llwrw eich pen

decapitació
1
dienyddiad

decapitar
1
dienyddio
 
de cap manera
1
dros eich crogi

decàpode
1
dectroed = cramennog o urdd y Decapoda, ac iddo bum pâr o aelodau cerdded, megis crancod, cimychod, berdys, gorgymichod, a chimychod yr afon

de cara a
1
ar gyfer

decasíl.lab
1
degsill

decasíl.lab
1
degsill

decatló
1
decathlon

decaure
1
dirywio
2
gwanychu
3
colli plwc

decebre
1
siomi

decelar
1
bradu (Rosselló)

decència
1
gwedduster
per un mínim de desència er mwyn parch i mi / i ni (“er mwyn isafswm o wedduster”)
Doncs que es tregui aquella bandera per un mínim de desència, home
Felly er mwyn parch i mi / i ni, ddyn, gwna i’r hen faner yna ddiflanu (“tynna y faner honna”)

decenni
1
dengmlwydd, degawd

decent
1
gweddus
2
parchus
3
o ansawdd gweddol dda
Tot i que vaig escriure un grapat de novel·les decents, la majoria van ser força dolentes
Er imi ysgrifennu rhai nofelau euthad da, yr oedd y rhan fwyaf yn wael iawn

decepció
1
siom
Quina decepció!
Y fath siom!

deceptiu
1
twyllodrus

decés
1
marwolaeth

deci-
1
deg

decibel
1
désibel

decididament
1
yn bendifaddau

decidir
1
penderfynnu
2
perswadio

decidir-se a
1
penderfynnu i

decidit
1
penderfynol
estar decidit de bond yn benderfynol o

decidu
1
deilgoll

decigram
1
désigram

decilitre
1
désilitr

dècim
1
degfed

dècim
1
tocyn loteri [= degfed rhan o docyn lotri]
2
pennill deg llinnell
3
degfed rhan

decimal
1
degol

decimal
1
rhif degol

decimetre
1
désimetr

decisió
1
penderfyniad
2
dyfalbarhâd
3
(Y Gyfraith) barn
4
prendre una decisió gwneud penderfyniad
5
forçar una decisió prysuro penderfyniad
6
forcar la decisió gorfodi rhywun i benderfynu

decisiu
1
terfynol, pendant
2
(pleidlais) penderfynol
el vot decisiu y bleidlais benderfynol

declamació
1
adroddiad

declamador
1
adroddwr, adroddwraig
2
rhefrwr, brygowthwr )

declamar
1
adrodd (barddoniaeth)
2
(verb sense objecte) adrodd

declamar
1
siarad allan
2
brygowthio

declamatori
1
areithiol
2
brygowthiol

declaració
1
datganiad
2
(y gyfraith) dyfarniad
3
declaració de renda datganiad cyllid y wlad
4
declaració de culpabilitat dyfarniad o euogrwydd
5
declaració de guerra datganiad rhyfel
6
declaració de culpabilitat cyfaddefiad euogrwydd
7
declaració jurada datganiad ar lw
8
prestar declaració rhoi tystiolaeth
9
gwneud datganiad

declaradament
1
yn agored

declarant
1
tyst

declarar
1
datgan
2
(cyfraith) dyfarnu
3
rhoi tystiolaeth, tystio (y gyfraith)
4
esbonio
5
datgan (rhyfel) (a = yn erbyn)


declarar la guerra
1
datgan rhyfel

declarar-se
1
(i ferch) datgan ei hun
2
declarar-se en vaga mynd ar streic
3
declarar-se innocent pledio yn ddi-euog

declaratiu
1
datgeiniol, datganiadol

declinable
1
(Gramadeg) ffurfdroadwy, rheadawy, ffurfdroadol, rhediadol, gogwyddadwy

declinar
1
gwrthod
2
(Gramadeg) ffurfdrói, gogwyddo, rhedeg

declivi
1
llechwedd, goriwaered
decomís
1
atafaeliad, cipiad = cymeryd ag awdurdod cyfreithiol nwyddau o eiddo rywun
El decomís de tabac andorrà cau en un 83% en sis anys (Avui 2004-01-19)
Atafaeliadau tybaco Andorraidd yn gostwng o 83% o fewn chwe blynedd

decomissar
1
atafaelu, cipio, cymeryd (oddi ar)

de consideració
1
pwysig, sylweddol

de cop i volta
1
yn sydyn

decoració
1
addurniad
2
set (ffilm)
3
golygfa (theatr)

decorador
1
addurnwr

decorar
1
addurno

decorat
1
set (ffilm)
2
golygfa (theatr)

decoratiu
1
addurnedig

decorós
1
gweddus

decórrer
1
rhedeg i lawr, rhedeg i’r gwaelod

decorticar
1
(pren) dirusglo
2
(reis) plisgo, masglu
3
(pys) plisgo, diblisgo, sbinio
4
(cneuen) plisgo, diblisgo, sbinio; gwisgïo

decòrum
1
gwedduster

decreixement
1
lleihâd

decreixent
1
ar i lawr

decréixer
1
lleiháu = mynd yn llai

decrèpit
1
llesg, musgrell, nychlyd

decrepitud
1
llesgedd, nychdod

decret
1
gorchymyn
2
deddf
 
decretar
1
gorchymyn

decret-llei
1
mesur seneddol

de cua d'ull
1
o gil y llygad

decúbit
1
gorweddedig

decurs
1
cwrs
en el decurs d'unes vacances per la Vall d'Aran yn ystod gwyliau yng Nghwm Aran

dèdal
1
labrinth, dyrysfa

de dalt
1
uchaf
la part de dalt = the upper part

de debó
1
yn wir
2
mewn gwirionedd

de debó
1
gwir

dedicació
1
ymroddiad
2
(eglwys) cysegriad

dedicar
1
ymroddi
2
rhoi o'r neilltu
3
cysegru (església / eglwys)
4
treulio (uned o amser)
hi dedico dues hores al dia rwy i'n treulio dwy awr bob dydd arni
5
dedicar a trin (pwnc)

dedicar-se a
1
ymrói i
2
dechrau (hobi)
3
gweithio (math o waith)
a què et dediques? pa fath o waith ych-chi'n 'wneud?

dedicatori
1
arysgrifol, cyflwynol, cyflwyniadol

dedicatòria
1
cyflwyniad (mewn llyfr), arysgrifiad

dedins
1
oddi fewn
al dedins de o fewn

de dol
1
yn galaru

de dos en dos
1
fesul dau, bob yn ddau, bob yn ddwy, yn ddau a ddau, yn ddwy a dwy

de dret a
1
ar eich pen = yn uniongyrchol

deducció
1
diddwythiad, casgliad

deductiu
1
casgliadol, diddwyhtiadol

deduir
1
diddwytho
2
(arian) gostwng rhyfaint ar bris, tynnu (rhywneth) o
3
(Y Gyfraith) cyflwyno (tystiolaeth)
4
(hawliau) hawlio

deessa
1
duwies

defalcar
1
lleiháu

defalliment
1
gwnedid

defallir
1
gwanháu
2
danto, digalonogi

defacació
1
ymgarthiad

defecar
1
ymgarthu

defecció
1
gadawiad, enciliad

defecte
1
diffyg
2
nam (sustem trydanol)
3
ffaeledd (moesol)
4
defecte de pronunciació nam ar y lleferydd, deilen ar dafod

defectiu
1
diffygiol
2
(gramadeg) diffygiol
vreb defectiu berf ddiffygiol

defectuós
1
diffygiol

defectuositat
1
diffygioldeb

defendre
1
amddiffyn
2
gwahardd

defensa
1
amddiffynnwr
2
(chwaraeon) cefnwr, olwr
3
amddiffyniad
4
fer una defensa de amddiffyn
5
en defensa de o blaid
en defensa de la llibertat o blaid rhyddid
sortir en defensa (d’algú) (davant un atac)
mynd i gynorthwyo (rhywun) (yr ymosodir arno) (“o flaen ymosodiad”)

6
(peiriant) ffender, gard, giard
7
amddiffynwraig
8
(chwaraeon) cefnwraig, olwraig
9
defensa personal hunan-amddiffyniad
legítima defensa amddiffyniad cyfreithlon
mecanisme de defensa adwaith amddiffyniol

defensable
1
ammddiffinadwy

defensar
1
amddiffyn (contra = yn erbyn) (de = rhag)
2
cefnogi; bob o blaid; arddel; amddiffyn = dadlu o blaid achos
3
ymdopi
-Com aneu? -Ens anem defensant -Shwmâi? -Ryn ni’n ymdopi
4
defensar-se bé gwrthsefyll yn gadarn

defensiu
1
amddiffynol
2
a la defensiva yn amddiffynol

defensor
1
amddiffynol

defensor
1
amddiffynnwr, amddiffynwraig
2
cwnsler dros yr amddiffyniaeth
3
(achos) cyhaliwr

defensor del poble
1
ómbwdsman

deferència
1
parch
2
per deferència a o barch tuag at

deferent
1
parchus (o rywun), llawn parch, yn dangos parch

de fiar
1
â dal arno

deficiència
1
diffyg

deficient
1
diffygiol

deficient
1
un â nam ar ei meddwl / ei feddwl

dèficit
1
prinder
A Catalunya hi ha un dèficit policial Yng Nghatalonia nid oes digon o heddlu
2
diffyg = diffyg ariannol

deficitari
1
â diffyg ariannol

definició
1
diffiniad

definidor
1
diffiniol

definir
1
diffinio
2
sefydlu

definit
1
pendant
2
ben definit clir, diamwys, diffiniedig

definitiu
1
terfynol
2
en definitiva yn bendant; unwaith am byth; yn gryno

definitivament
1
yn bendant

deflació
1
dadchwyddiant

deflacionista
1
dadchwyddiannol

deflagració
1
ffagliad

deflectir
1
gwyro, bwrw i’r naill ochr, troi i’r naill ochr

defoliació
1
diddeiliad, diddeilio

de fons
1
cefndirol

defora
1
y tu allan
2
al defora de y tu allan i

defora
1
y tu allan

deformació
1
anffufiad, ystumiad
2
(sain) ystumio
3
camystumio (pren)

de forma gratuïta
1
yn rhad ac am ddim

de forma majoritària
1 â mwyafrif pendant

de forma permanent
1
yn gyson

deformador
1
afluniol, ystumiol, gwyrdroadol, llurguniol
 
deformar

1
anffurfio

deformar-se
1
anffurfio = colli ffurf

deforme
1
afluniedig, ystumiedig, anffurfiedig, gwyrdynedig

deformitat
1
anffurfiad
2
person â nam corfforol

defraudació
1
twyll
2
defraudació fiscal efadu trethi
defraudació d'impostos efadu trethi

 

defraudar
1
twyllo
2
efadu (trethi)
3
siomi

de fresc
1
newydd
afaitat de fresc newydd eillio

defugi
1
ystryw, dichell, dichelldro

defugir
1
osgói
2
defugir les responsibilitats osgói cyfrifoldeb

defunció
1
marwolaeth
2
acta de defunció tystysgrif marw

degà
1
deon
2
henadur

deganat
1
deonaeth = swydd
2
deonaeth = ardal

degeneració
1
dirywiad

degenerar
1
dirywio
degenerar en dirywio yn...

degenerat
1
dirywiedig

degenerat
1
dirywiedig, iselwael , edlychaidd
2
(eg) edlych , dirywiedeg (eg, eb)

de genolls
1
ar eich pen-gliniau

deglució
1
llyncu, llynciad

deglutir
1
llyncu

degolla
1
torri gwddf â chyllell
2
passar a degolla gwneud galanastra ar , lladd yn ddiarbed (byddin)

degolladissa
1
torri corn gwddf
2
torri pen, dienyddio
3
galanastra

degollador
1
dienyddiwr
2
cigydd
3
lladd-dy
4
(anifail) llwnc

degollament
1
lladd

degollar
1
torri cron gwddf
2
dienyddio
3
gwneud galanastra ar

degotant
1
diferol
2
aigua degotant dŵr diferol

degotament
1
diferu
 
degotar
1
diferu

degoteig
1
diferu

degoter
1
diferion

degradació
1
diraddiad
2
darostyngiad
3
difwyniad

degradant
1
diraddiol

degradar
1
diraddio
Cal disposar d’na llengua de referència en què puguem confiar, que prestigï la llengua i no la degradi
Mae rhaid wrth iaith safonol y gallem ddibynnu arni, un sydd yn rhoi urddas i’r iaith ac nad yw’n ei diraddio

anar reduint i degradant la identitat de Catalunya fins a desballestar-ne les estructures polítiques i malmetre’n la sobirenia
lleiháu a diraddio hunaniaeth Catalonia nes datod ei hystwythurau gwleidyddol a difetha ei sofraniaeth
2
darostwng

degradar-se
1
bychanu rhywun, diraddio

degradat
1
dirywiedig
Quaranta barris degradats rebran 600 milions els proxims quatre anys (Avui 2004-01-27)
Deugain cymdogaeth dirywedig i dderbyn 600 o filiynau (o iwros) yn ystod y pedair blynedd nesaf

degudament
1
yn gywir
2
portar-se degudament ymddwyn yn dda

degustació
1
blasu

degustador
1
blaswr

degustar
1
blasu

degut
1
yn ganlyniad i

deia
1
(wrth sôn am yr hyn a ddywedwyd gan rywun) meddai

Deià
1
trefgordd (Mallorca)

deificació
1
dwyfoliad, dwyfoli

deificar
1
dwyfoli

deisme
1
deistiaeth

deïtat
1
duw

deix
1
llediaith = llediaith ysgafn
2
ôl-effaith
3
arlliw

deixa
1
cymynrodd
2
gweddillion

deixadesa
1
annibendod, anhrefn, aflerwch
2 esgeulustod
fer deixedesa de diarddel, cefnu ar
És poc dubtós que la nostra burgesia ha fet deixedesa del seu lideratge i de les seves responsibilitats històriques (El Punt 2004-01-22)
Heb os nac onibái mae ein dosbarth canol uchel wedi cefnu ar eu rôl fel arweinwyr (y genedl) ac ar eu dyletswyddau hanesyddol

deixalla
1
gwastraff
2
gweddillion

deixament
1
anhrefn
2
llesgedd

deixar
1
gadael
No
deixis per a demà el que puguis fer avui Heddiw piau hi, nid yfory
No deixis per a demà allò que pots fer avui Heddiw piau hi, nid yfory
2
rhyddháu
3
rhoi (rhywbeth) yn fenthyg, benthyca
4
(berf heb wrthrych), rhedeg (lliwiau)
5 deixar al carrer gadael ar y clwt (diwsyddo gweithwyr)

deixar anar
1
gollwng

deixar ben clar
1
rhoi ar ddeall

deixar córrer
1
gadael = (mater) peidio ag ystyried mwy
Deixem-ho córrer Gad iddo fod

deixar de
1
rhoi'r gorau i
2
gadael i un wneud (peth)
3
no deixar de peidio anghofio â

deixar empremta
1
deixar empremta en gadael eich ôl ar (rywbeth)

deixar enrera
1
gadael (rhywbeth) ar ôl

deixar escapar
1
deixar escapar algú gadael i un ddianc
2
deixar escapar l'ocasió colli cyfle, ffaelau â fanteisio ar gyfle
3
deixar escapar un sospir gollwng ochenaid

deixar estar
1
gadael llonydd i un, gadael i un fod
2
peidio â gwneud rhywbeth
Deixa-la estar, home!
Paid â gwneud hynny

deixar paralitzat
1
(damwain) gadael wedi ei barlysu

deixar plantat
1
rhoi cawell i rywun

deixar-se
1
gadael (rhywbeth) ar ôl

deixar-se de punyetes
1
peidio â phrofocio
Deixa't de punyetes Paid â phrofocio
 
deixar sol
1
gadael ar eich pen eich hun
Et deixo solet Fe adawa i di ar dy ben dy hun (i gael gweithio)

deixar tranquil
1
deixar algú tranquil gadael (i rywun) fod

deixat
1
anniben
2
diofal

deixatar
1
toddi
2
glastwreiddio

deixeble
1
disgybl = myfyriwr
2
(Cristnogaeth) disgybl
3
disgybl = dilynwr

deixondir
1
deffro, dihuno
2
bywiogi

deixondit
1
byw, siarp

dejecció
1
truenuswydd, trueni
2
(Daearyddiaeth) ysgyrion, darnau, tameidiau, shwrwd, llanast
3
dejeccions cachu, baw

dejectar
1
tristáu, digalonni

de joguina
1
tegan (cymhwysair)

de jorn
1
ben bore

dejú
1
estar dejú bod heb gael bwyd
2
en dejú heb frecwast

dejunar
1
ymprydio

dejuni
1
ympryd
trencar el dejuni torri’r ympryd
 
 


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
19 05 2001 26 10 2002 :: 2003-11-29 :: 2004-01-12 ::  2004-01-22   :: 2005-03-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA"
(= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
 CYMRU-CATALONIA