http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_e_1116k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

E-EMULSIÓ

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 : 2005-05-16

 

  

 

 

E, e
1
y llythyren e (enw: ena)

e?
1
Beth? Be’? (wrth ofyn i rywun ail-ddweud yr hyn a ddywedwyd, ar ôl methu â’i glywed neu â’i ddeall)
-T’ha trucat l’Alícia
-E?

-Mae Alis wedi dy ffonio di
-Beth?

eben

1
éboni = pren (coeden)
2
éboni = pren (defnydd)

ebenista
; ebenistes
1
saer celfi, saer coed

ebenisteria
; ebenisteries
1
siop saer celfi
2
saernïaeth celfi

Ebo

1
trefgordd (la Marina Alta)

ebonita

1
ebonit (mwyneg)

Ebre

1
Ebre = enw afon

ebri
; ebris; èbria, èbries
1
meddw

ebullicío
; ebullicions
1
berw = byrlymu, fel dŵr wrth gyrraedd 100 gradd Selsiws
2
berw = cyffro
3
entrar en ebullició dechrau berwi
4
estar en ebullició bod yn ferw gwyllt, bod yn ferw drwyddo / drwyddi

ec!

1
ach-y-fi!

eclèctic
; eclèctics; eclèctica, eclèctiques
1
eclectig

eclecticisme

1
eclectigiaeth

Eclesiastès

1
Llyfr y Pregethwyr

eclesiàstic
; eclesiàstics; eclestiàstica, eclesiàstiques
1
eglwysig

eclesiàstic
; eclesiàstics; eclestiàstica (eb); eclesiàstiques
1
clerigwr, clerigwraig

eclipsar

1
peri diffyg ar
2
taflu i'r cysgod (ffigurol)

eclipsar-se

1
diflannu yn sydyn

eclosio

1
blodeuo
2
ymdarddiad

eclipsi
; eclipsis
1
diffyg (ar y lleuad, ar yr haul, etc), clip, eclíps

eco
; ecos
1
atsain, adlais, eco
2
fer eco atseinio
3
fer-se l'eco de les opinions de ailadrodd piniwn un
4
despertar un eco cael effaith
5
tenir effecte ennyn diddordeb

ecografia
; ecografies
1
prawf uwchseiniol

ecologia

1
ecoleg

ecològic
; ecològics; ecològica, ecològiques
1
ecolegol

ecologista
; ecologistes
1
ecolegwr, ecolegwraig

ecònom
; ecònoms
1
stiward = gweinyddwr mynachdy
2
stiward = distain llys
3
stiward = gweinyddwr esgobaeth
4
ficer = offeiriad sydd yn cymryd lle rheithor oherwydd bod y rheithor yn gwael ei iechyd neu allan o’r plwyf
5
ymddiriedolwr = un sydd yn gweinyddu eiddo gwirionyn neu wastraffwr

economat
; economats
1
siop ddisgownt
2
siop gyd-weithredol (â'i phrisiau yn is oherwydd disgowntiau)
3
siop milwyr, NAAFI

economia
; economies
1
economeg = gwyddor cynhyrchu a threulio nwyddau a gwasanaethau
2
cynildeb, darbodaeth = rheolaeth ofalus ar adnoddau i osgói treuliau dianghenraid
3
viure amb economia byw yn gynnil
4
cyniliad = peth wedi ei arbed trwy beidio â defnyddio neu wario yn ofer
5
ecónomi = bywyd economaidd gwlad, masnach
6
economia dirigida ecónomi cynllunedig
7
ecónomi = sustem economaidd penodol - natur masnachol (amaethyddol),
natur damcaniaethol (sosialaidd), lleoliad (Rwsaidd)
8
fer economies de cynilo ar
9
fer una economia de temps arbed amser
10
trefniant

econòmic
; econòmics; econòmica, econòmiques
1
economaidd = yn ymwneud â'r ecónomi
2
sciències econòmiques economeg
3
diwastraff, bach o ran treuliau, rhad, tjêp (peth)
4
edició econòmica argraffiad poblogaidd
5
darbodus, arbedus, gofalus am y geiniog (person)
un noi molt econòmic bachgen darbodus iawn
6
crisi econòmica argyfwng economaidd
7
problemes econòmics problemau economaidd
8
rhad
sortir-li econòmic bod yn rhad i rywun

econòmicament

1
yn ariannol

economista
; economistes
1
economegydd = arbenigwr, arbenigwraig mewn economeg
2
economegydd = un â gradd mewn economeg
3
cyllidwr, cyllidwraig, swyddog cyllid = un sydd yn
rheoli incwm a thraul cwmni neu sefydliad

economitzar

1
cynilo (ar lafar y Gogledd: contreifio)
2
economitzar temps arbed amser
 

ecosistema

1
écosustem

ecs!

1
ach-y-fi!

ecspanyol

1
gair difrïol, cyfuniad o ecs (= ach-y-fi!) ac espanyol (Sbaenaidd, Sbaenwr, Sbaeneg; Castilaidd, Castileg, Castiliad)
els ecspanyols y castiliaid ddiawl


ecumènic
; ecumènics; ecumènica,ecumèniques
1
byd-eang
2
eciwmwenaidd = yn perthyn i'r Eglwys Gristnogol trwy'r byd,
yn enwedig wrth sôn am undod yr Eglwys
3
eciwmenaidd = yn perthyn i'r mudiad a sefydlwyd yn 1910
i hybu undod rhwng eglwysi Anghatolaidd
4
eciwmenaidd = yn ymwneud â dwy neu fwy o amrywiadau
ar y crefydd Cristnogol sydd yn cyd-weithio

ecumenisme

1
eciwmeniaeth

èczema

1
écsema, llid ar y croen, croenlid
A l’estiu suo tant que em surten èczemes
Yn yr haf rwy’n chywsu cymaint fel fy mod yn cael éscema

edat
; edats
1
oedran, oed
tenir + edat bod (rhyw oedran penodol)
Quin edat tens? = Beth yw d'oedran di?
tenir la seva mateixa edat bod o’r un oedran â hi / ag ef
Un dels dos homes, que tenen la seva mateixa edat, li va comprar al gener la pistola
Prynodd un o’r ddau ŵr, sydd o’r un oedran ag ef, y pistol iddo ym mis Ionawr
2
oes = cyfnod hir mewn hanes
3
edat de la pedra Oes Garreg
4
henoed
5
oes = cyfnod
6
ser major d'edat bod mewn oed (“bod yn fwy o ran oedran”)
7
edat escolar oedran ysgol
8
un home d'edat hen ŵr
9
ser de l'edat de pedra bod yn hynafol (“bod o Oes y Cerrig”)
10
de mitja edat canol-oed
11
complir la majoria d'edat dod i oed
12
de més edat hynaf
Era el diputat de més edat de Catalunya Fe oedd yr aelod seneddol hynaf yng Nghatalonia
13
de poca edat ifanc (“o ychydig oedran”)
14 tenir l’edat bod yn ddigon hen (i wneud rhywbeth)
No puc votar perquè no tinc l'edat Alla i ddim pleidleisio am nad wyf fi’n ddigon hen (“am nad yw’r oedran gennyf”)

edat del bronze

1
Oes Efydd

edat del ferro

1
Oes Haearn

edelweiss

1
troed y llew, edelweiss

edema

1
oedema, dyfrchwydd, dropsi

Edèn

1
Eden, Paradwys
2
(ffigwrol) paradwys = lle ardderchog

edició
; edicions
1
rhifyn
els diaris van fer edicions especials Gwnaeth y newyddiaduron rifynnau arbennig
2
edició econòmica argraffiad poblogaidd
3
edició a cura (d’algú) wedi ei olygu (gan rywun)
4
rhifyn = (teledu) un mewn cyfres o raglenni o'r un fformat
5
cyhoeddiad
6
achlysur, tro

edicte
; edictes
1
cyhoeddeb
2
datganiad = hysbysiad statudol
3
gorchymyn = datganiad am beth y mae rhaid ei wneud

edificabilitat

1
sefyllfa i gael adeiladu

edificació
; edificacions
1
adeiladu
2
addysgu

edificant
; edificants
1
adeiladol
2
addysgol

edifici
; edificis
1
adeilad
2
fframwaith, ystwrythur

edil
; edils
1
cynghorwr

Edimburg

1
Caeredin

èdip

1
óedipws

editable

1
y gellir ei gyhoeddi
dificílment editable anodd ei gyhoeddi (e.e. am ei fod yn rhy ddrud, â’r farchnad yn rhy fach)

editar

1
golygu
2
cyhoeddi

editor
; editors; editora,editores
1
cyhoeddi (cymhwysair)

editor
; editors; editora (eb) editores
1
cyhoeddwr, cyhoeddwraig
1
golygydd

editorial
; editorials
1
cyhoeddi (cymhwysair)
casa editorial cwmni cyhoeddi, cyhoeddwyr

editorial
; editorials
1
cwmni cyhoeddi, cyhoeddwyr

editorial
; editorials
1
erthygl flaen

edredó
; edredons
1
cwrlid plu
2
cwilt

Eduard

1
Edward
2
Iorwerth

educació

1
addysg
Llei General d'Educació “Deddf Gyffredin Addysg”, 1970-1990
2
hyfforddiant
3
educació de la veu llefaryddiaeth
4
addysgu
5
magwraeth
6
moesau, cwrteisi
Quina falta d'educació! Dyna anghwrtais!
una dona sense educació gwraig anghwrtais
Parleu amb més educació! Peidiwch â siarad mor anghwrtais! Siaradwch â mwy o gwrteisi!
ser de bona educació bod yn gwrtais
Si parles català i et parlen en castellà és de bona educació girar l'idioma i parlar en castellà
Os wyt ti’n siarad yn Catalaneg a mae rhywun yn siarad â ti yn Gastileg mae’n gwrtais newid iaith a siarad yn Gastileg

educar

1
addysgu
2
hyfforddi (anifail)
3
hyfforddi (llais)
4
dysgu
5
magu, dwyn i fyny

educat
; educats; educada, educades
1
moesgar, cwrtais

educatiu
; educatius; educativa, educatives
1
addysgol, addysg (cymhwysair)
el sistema educatiu no funciona
nid yw'r gyfundrefn addysg yn gweithio
una reforma educativa diwygiad y sustem addysg

edulcorar

1
melysu

efecte
; efectes
1
effaith
2
fer bon efecte blas da ar, golwg da ar, gwynt da ar, etc
3
argraff = dylanwad ar y meddwl neu ar ymdeimlad un
4
mal efecte argraff ddrwg
5
bon efecte argraff da
6
en efecte yn wir, yn hollol (ateb)
7
(Meddyginiaeth) effecte secundari = sgil-effaith
8
taleb, bil
9
efectes (1) eiddo, (2) pethau, nwyddau
10
diben
a aquest efecte i’r diben hwn
11
fer-li l'efecte que ymddangos fod...
em fa l'efecte = rwy'n meddwl, rwy o'r farn...
12
tenir effecte cael effaith, digwydd
13
efectes d'escriptori pethau ysgrifennu
14
efectes a pagar talebau i'w talu
15
a l'efecte de er mwyn
16 intentar donar un cop d’efecte (amb alguna cosa) cynnig gwneud gorchest (o rywbeth), cynnig creu argraff (trwy wneud rhywbeth) (“rhoi ergyd effaith â rhywbeth”)
 
efectista
; efectistes
1
cyffróus, iasol

efectista
; efectistes
1
cyffrwr

efectiu
; efectius; efectiva, efectives
1
effeithlon
trobar solucions efectives cael hyd i atebion effeithiol
2
fer efectiu rhoi ar gerdded
3
(grym) gwirioneddol
4
(swydd) cyson, parhaol

efectiu

1
arian parod
2
en efectiu mewn arian parod
3
uned = grwp o filwyr neu o blismyn
L’exèrcit nigerià ha desplegat nombrosos efectius a Kaduna per recolzar la policia
Mae’r fyddin Nigeraidd wedi anfon sawl uned i Kaduna i gefnogi’r heddlu

efectivament

1
mewn gwrionedd, i bob pwrpas
2
yn hollol (wrth ateb un)

efectivitat

1
effeithrwydd

efectuació

1
cyflawniad

efectuar

1
peri, cyflawni, gwneud
2
efectuar un pla rhoi cynllun ar waith
3
efectuar una detenció arestio
4
efectuar una reparació trwsio
5
efectuar una visita ymwéld
6
efectuar una millora gwellháu
7
efectuar un cens cyflawni cyfrifiad
8
efectuar un traspàs trosglwyddo
9
efectuar un registre archwilio
10
efectuar un pagament talu
11
efectuar una entrevista gwneud cyfweliad

efectuar-se

1
(perfformiad) digwydd
2
(gweithred) cael ei chyflawni

efemèride
; eferèmides
1
tabl planedau = tabl o safleoedd dyfodol planed, comed neu loeren
2
sêr-ddyddiadur = cyhoeddiad blynyddol sy'n rhoi
gwybodaeth am safleoedd yr haul, y lleuad a'r planedau yn ystod
y flwyddyn i ddod
3
efemèrides = (hanes) dyddiadur, llyfr yn
rhoi ar gadw digwyddiadau yn ystod bywyd un yn ôl y dydd
4
efemèrides = (hanes) cofnod, rhestr o ddigwyddiadau
o'r gorffennol ar yr un diwrnod
5
coffâd = erthygl sy'n coffáu digwyddiad ar yr un dyddiad

efeminat
; efeminats; efeminada, efeminades
1
merchetaidd

efervescència

1
eferwad
2
byrlymogrwydd (diod)
3
cyffro (tyrfa)

efervescent
; efervescents
1
eferwadol
2
byrlymog
3
bywiog

eficaç
; eficaços; eficaça, eficaces
1
effeithiol
2
effeithlon

eficàcia

1
effeithlonrwydd

efígie
; efígies
1
delw = cynrychiolad o berson
cremar (algú) en efígie llosgi delw rhywun
2
portread [darn arian]

efímer
; efímers; efímera, efímeres
1
byrhoedlog
2
darfodedig, dibara, diflannol, byrhoedlog = nad yw'n para yn hir
3
plaer efímer pleser diflannol
4
felicitat efímera hapusrwydd diflannol
5 dros dro
Ara ja es munten instal·lacions que només serviran per la celebració del Fòrum, l’anomenada construcció efímera (El Punt 2003-12-24)
Ar hyn o bryd mae’r pafiliynau fydd yn cael eu ddefnyddio yn ystod y Fforwm yn unig yn cael eu codi, yr “adeiladiad byrhoedlog” fel y’i gelwir (= yr adeiladau dros dro)

efímer
; efímers
1
cleren undydd = trychfilyn byrhoedlog o'r urdd Ephemeroptera,
sydd yn byw yn ymyl y dŵr. Mae iddi gynffon hir ac adenydd mawr.

eflorescència
; eflorescències
1
echdarddiant, brigiant

efluència

1
all-lifiant

efluent
; efluents
1
all-lifol

efluvi

1
elifiant

efracció

1
torri i dy, torri i dai

efusió
; efusions
1
gollwng (hylif; nwy)
2
gollwng (gwaed)
sense efusió de sang heb ollwng gwaed
3
afiaith

efusiu
; efusius; efusiva, efusives
1
dangosiadol (= cymeriad un)
2
twymgalon (diolch)
3
ffreuol = (craig) wedi ei ffurfio o fagma
4
roca effusiva craig ffreuol

EGB

1
addysg ysgol gynradd
(Educació General Bàsica (EGB) “Addysg Gyffredin Sylfaenol” (oedran 6 - 14)
o dan y “Ddeddf Gyffredin Addysg” Llei General d'Educació 1970-1990)

egeu
; egeus; egea, egees
1
Aegeaidd = yn perthyn i Fôr Aegea
 la mar Egea Môr Aegea

ègida

1
tarian
2
sota l'ègida de o dan nawdd

egipci
; egipcis; egípcia, egípcies
1
Eifftaidd

egipci
; egipcis; egípcia (eb); egípcies
1
Eifftiad, Eifftes

Egipte

1
yr Aifft

egiptologia

1
Eifftoleg = astudiaeth diwylliant yr Hen Aifft
Societat Catalana d'Egiptologia Cymdeithas Eifftoleg Catalonia

ègloga
; èglogues
1
eclog, bugeilgerdd ar ffurf ymddiddan neu ymson
[Lladin ECLOGA = cerdd fer, casgliad o ddetholion < Groeg EKLOGÊ = detholiad < EKLEGEIN = dethol]

ego

1
ego
I li va dir, “Senyor President,
potser Catalunya no es tant important com el vostre ego?”
A fe ddywedodd wrtho, “Eich Anthydedd (Arlywydd), efallai nad yw Catalonia mor bwysig â’ch ego?”

egocentrisme

1
hunanoldeb

egoisme

1
myfïaeth, egoistiaeth
2
hunanoldeb

egoistament

1
un egoistaidd, yn fyfïol
La vaig ajudar, quan no tenia diners. I ho vaig fer egoistament, perquè no volia fabricar un delinqüent més.
Fe’i cynorthwyais, pan nad oedd ganddo arian. A fe’i gwneuthum yn fyfîol, am nad oeddwn am greu troseddwr arall

egòlatra

1
narsisaidd, hunanaddoliadol
amb la seva egòlatra actitud â’i ymddygiad hunanaddoliadol

egolatria

1
narsisiaeth = hunan-addoldeb

egregi
; egregis; egrègia, egrègies
1
amlwg, o fri
egregis personatges cymeriadau o fri

egua

1
= euga caseg

eguet

1
trefgordd (l’Alta Cerdanya)

eh?

1
eh? pardwn? (i ofyn am ailadrodd yr hyn nas deëllir)

eh?

1
ai e? etc (ychwanegiad at frawddeg i ffurfio cwestiwn) ai e? etc

eh!

1
eh!

ehem
1
(ebychiad wrth aros pan yn siarad)

ei

1
hei! (i gael sylw un)
2
hei! (i ddangos wrthwynebiad i’r hyn a ddywedir)

eina
; eines
1
offeryn (Sud: twlsyn)
2
cyfarpar : eines
3
gêr: eines
4 pidyn
Salut i feina, i un bon forat per guardar l’eina (dywediad) Iechyd a gwaith, a thwll da i gadw’r offeryn / a chont dda i’r pidyn

Eina

1
trefgordd (l’Alta Cerdanya)

Eivissa

1
Eivissa = un o Ynysoedd Catalonia (Castileg: Ibiza)
 
eima

1
rheswm (Gogledd Catalonia: Rosselló)

Éire

1
Éire

eix
; eixos
1
echel [olwyn]
caixa dels eixos cist echel
eix davanter
echel flaen
eix posterior
echel ôl
eix motor
echel yrrol
2
(Mathemateg) echel
3
(Gwleidyddiaeth) echel
4
gwerthyd
5
both olwyn
6
craidd, cnewyllyn = rhan hanfodol

eix
;
1
yna (wrth gyfeirio at beth ar bwys cyd-siaradwr)
(Deheubarth Catalonia)

eix
;
1
hwn yna (hwnna), hon yna (honna), rheiny (y rhai hynny)
wrth gyfeirio at beth ar bwys cyd-siaradwr (Deheubarth Catalonia)
2
hynny = yr hyn a soniwyd amdano, rheiny = y rhai a soniwyd amdanynt
wrth gyfeirio at beth ar bwys cyd-siaradwr (Deheubarth Catalonia)

eixalar

1
tocio adenydd aderyn
2
rhwystro (rhag gwneud rhywbeth, rhag gwneud yr hyn yr ych chi am ei wneud), lleffetheirio, atal, ffrwyno, llesteirio
El món m’eixela
Mae’r byd yn fy rhwystro

eixam
; eixams
1
haid = ymgynulliad o drychfilod, o adar, o bysgod
un eixam
dabelles haid o wenyn
un eixam de borinots haid o wenyn bwm
un eixam
dinsectes haid o drychfilod
un eixam
de mosques haid o gylion
un eixam
de mosquits haid o wybed
un eixam
de papallones haid o bili-palas, o
loynnod byw
un eixam de llagostes haid o locustiaid
un eixam de cullerotets haid o benbyliaid bach (tafodiaith Falensia)
un eixam
de petites meduses haid o sglefrod môr bach
un eixam
de sargs haig o sariaid (Diplodus sargus) (math o bysgodyn)
un eixam
de coloms haid o golomennod
 

2
haid (= o bobl)
un eixam
de nens haid o blant
un eixam
de bavosos estúpids haid o ynfydion glafoeriog
un eixam de turistes
haid o dwristiaid
un eixam de gentada
haid o bobl

3 clwstwr
un eixam d’antenes clwstwr o arielau
un eixam de llumets clwstwr o oleuadau bach

4
bomba d’eixam bom glwstwr
Quan s’activa la bomba d’eixam deixa anar un eixam de petites bombes independents, destinades a diferents objectius.
Pan mae’r bom yn cael ei hactifadu mae’n rhyddháu haid o fomiau bach annibynnol ar gyfer gwahanol dargedau

5 un eixam de nifer fawr o, llawer o
Al Marroc hi ha un eixam de gèneres musicals Ym Moroco mae llawer o fathau o gerddoriaeth

6
intel·ligència d’eixam deallusrwydd haid

eixamenar-se

1
heidio = (gwenyn) ymadael â chwch i ffurfio
trefedigaeth arall

eixamorar

1
(rhywbeth sych - pridd, er enghraifft) gwneud yn weddol gwlyb
2 (rhywbeth gwlyb domen - pridd, er enghraifft) sychu nes bod yn weddol gwlyb

eixamorar-se

1
(rhywbeth sych - pridd, er enghraifft) mynd yn weddol gwlyb
2 (rhywbeth gwlyb domen - pridd, er enghraifft) colli gwlybyr, sychu i ryw raddau; (dillad) diferu
mentre la roba s’eixamora wrth i’r dillad ddiferu

eixampla
; eixamples
1
ehangiad, helaethiad, estyniad
2
ehangiad = rhan newydd o dref
el barri de l’
eixampla cymdogaeth ehangiad y dref, y dref newydd, y rhandref newydd
El
barri antic pintoresc de Sant Joan és envoltat d’un modern eixampla Mae hen randref pictiwrésg Sant Ioan wedi eu hamgylchynnu gan ehangiad modern i’r dref / gan randref newydd

eixamplament

1
ehangiad, lledaeniad, helaethiad
l’eixamplament dels camins de ronda ehangiad y lonydd o amgylch y pentref
 

eixamplar

1
lledaenu, ehangu, estyn
eixamplar
un escletxa
2
ehangu (gwybodaeth)
L’objectiu principal d’aquest article és contribuir a eixamplar els coneixements
que tenim sobre l’obra de Verdaguer
Prif ddiben yr erthygl hon yw ehangu ein gwybodaeth am waith Verdaguer
3
lledu, llydanu (ar lafar: lledanu), ehangu
eixamplar les mànigues de la camisa lledu llewys y crys

eixamplar-se

1
ymledu, mynd yn lletach, ehangu, ymehangu
En aquest punt el camí s’eixampla Yn y fan hyn y mae’r heol yn ymledu
El carrer de Llobera s’eixampla a la plaça de Sant Pere Mae heol Llobera yn ymledu wrth gyrraedd sgwâr Sant Pedr
Uns quilòmetres abans de Margalef, la vall s’eixampla Rai cilomedrau cyn cyrraedd Margalef mae’r cwm yn ymledu
Arribats al cim del tossal, s’eixampla la perspectiva Wrth inni gyrraedd pen y bryn y mae’r olygfa’n ehangu
S’eixampla el sender i anem recte Mae’r llwybr yn ymledu ac fe awn ymláen
2
cael ei helaethu

eixancarrar-se

1
agor y coesau (yn enwedig gwraig ar gyfer cyplu)

eixarm
; eixarms
1
swyn, cyfaredd
2
crachfeddyginiaeth = cyffurau doctor cwac

eixarmar

1
clirio tir at amaeth, clirio mieri
artigar i eixarmar un indret clirio lle (“clirio [glanháu] a chlirio lle”)
Van
eixarmar tots els costers i turons del terme per plantar-hi sobretot garrofers i oliveres. Cliriasant y llethrau a’r bryniau i gyd yny cylch er mwyn plannu yn anad dim brennau carob ac olewydd.
2
clirio llystyfiant
eixarmar
camins clirio’r lonydd (clirio’r llystyfiant sydd yno)
eixarmar el barranc clirio’r hafn


eixarreir

1
sychu
el aranyons
m’eixarreixen el paladar Mae eirin duon fach yn sychu’n ngheg (“sychu’r daflod”)
2 sychu (effaith yr haul neu’r gwres ar blanhigion)

eixarreït
; eixarreïts; eixarreida, eixarreides
1
crinsych, crimp, wedi ei sychu (am fod yr haul yn gryf)
una vegetació eixarreïda llystyfiant wedi ei sychu
un prat eixarreït dôl grinsych
l’eixarreïda Plana d’Urgell Gwastaedd Urgell crinsych

eixelebrat
; eixelebrats; eixelebrada, eixelebrades (enw)
1
difeddwl, anystyriol
És bon nano, una mica eixelebrat, però... Bachgen da yw e, ond ei fod dipyn bach yn ddifeddwl
d’una manera eixelebrada rywsut rywsut, yn ddiofal


eixelebrat
; eixelebrats; eixelebrada, eixelebrades (ansoddair)
1
un difeddwl, un sydd ddim yn meddwl cyn gwneud rhywbeth
 

eixerit
; eixerits; eixerida, eixerides
1
bywiog
2
craff, clefer
un noi
eixerit i ben plantat bachgen craff a golygus
Quin nen més eixerit!
Dyna fachgen craff!

3
ser més eixerit que un pèsol (= chwim ei feddwl) (“chwimach na physen”)
4
ser més eixerit que un gínjol (= chwim ei feddwl) (“chwimach na loshin”)
5
effro

eixida
; eixides
1
mynd allan (gweithrediad)
2
allanfa
3
beili

eixir

1
mynd allan
2
dod allan
3
eixir de disgyn oddi ar (cerbyd)
4
cychwyn (taith)
5
ymadael (trên)

eixorbar
1 dallu
1
dallu (trwy dynnu’r llygaid)

eixorc
; eixorcs; eixorca, eixorques
1
(tir) diffaith
terra eixorca = tir diffaith
La terra és erma, gastada i eixorca
Mae’r tir heb ei drin, wedi ei ddifetha, ac yn ddiffaith

2 ofer
Ara mateix en aquest fòrum hi ha discussió eixorca, mancada de contingut, aliena al present
Ar hyn o bryd y mae dadl ofer, ddigynnwys, a wnelo ddim â’r byd sydd ohoni

eixordadar

1
byddarol

eixordar

1
byddaru
El persistent soroll del generador eixordava els espectadors del concert
Roedd sŵn parhaol y generadur yn byddaru’r gynulleidfa’r cyngerdd

eixorivir

1
deffro
2
deffro, bywiogi

eixorivir-se

1
deffro
2
deffro, bywiogi

eixugador
; eixugadors; eixugadora, eixugadores
1
sychu (cymhwysair)

eixugador
; eixugadors
1
clwtyn sychu

eixugamà
; eixugamans
1
tywel cegin
2
peiriant sychu dwylo,
sychwr aer poeth
Els eixugamans.
Mira que en són d'inútils aquests aparells. Peiriannau sychu dwylo,. Dyna dda i ddim yw y peiriannau hyn.
3 (ansoddair) paper eixugamans tywel sychu dwylo papur

eixugar

1
sychu (trwy anweddiad)
perquè el sol d’estiu eixuga ràpidament la terra
am fod haul yr haf yn cyflym sychu’r pridd
 
2
sychu (trwy rwbio), tynnu gwlybedd â chlwtyn

3
eixugar-se sychu’ch hun

Vaig eixugar
-me amb una tovallola seca Fe sychais fy hun â thywel sych

4 clirio (dyled)
eixugar el dèficit economic clirio’r ddyled

5 eixugar-se (+ rhan o’r corff) sychu’ch....
Eixuga
’t els cabells Sycha dy wallt
Jo vaig a eixugar-me el cabell Rw i’n mynd i sychu fy ngwallt
eixugar-se amb energia la cabellera
sychu’ch gwallt yn egnïol
eixugar-se les mans sychu’ch dwylo
eixugar
-se la suor de la cara amb un mocador sychu’r chwys oddi ar eich wyneb â hances
eixugar
-se la suor del front sychu’r chwys oddi ar eich talcen
eixugar-se les mans sychu’ch dwylo
eixugar-se el cul
sychu’ch tin

6
eixugar els plats sychu’r llestri

rentar i eixugar un enciam golchi a sychu letysen

7 eixugar-se
Una vegada s'ha eixugat la cola... Pan yw’r glud wedi sychu...
Se m'ha eixugat la gola de tant de parlar
Mae fy ngheg (“fy llwnc”) wedi sych ar ôl siarad cymaint
(mans) Eixuga-te-les amb això (Dwylo) Golcha nhw â hwn

8
sychu (dagrau)
S'eixugava les llàgrimes Roedd hi’n sychu’i dagrau
eixugar-se els ulls sychu’ch llygaid

9
clirio (dyled)
eixugar
el dèficit economic clirio’r ddyled

10
mopio, rhoi mopiad i
Va
agafar un drap de cuina i va començar a eixugar la taula Cafodd afael mewn clwtyn cegin a chychwyn sychu’r bwrdd
Es va ajupir per a eixugar el terra Cyrcydodd i sychu’r llawr

11 blotio (inc)

12 (berf heb wrthrych) posar les sabates a eixugar al pati rhoi’r esgidiau i sychu yn yr iard

13 eixugar-se bod allan o brint (llyfr)
14
eixugar-se gwywo (planhigyn)
15
eixugar-se
sychu, mynd yn sych
La tovallola encara no s'ha eixugat Nid yw’r tywel wedi sychu eto


eixuga-vidre

1
sychydd ffenestr flaen

eixugat
; eixugats; eixugada, eixugades
1
allan o brint, mâs o brint

eixut
; eixuts; eixuda, eixudes
1
sych
Cal emmagatzemar-la en un lloc eixut i lliure d’humiditats
Rhaid ei storio mewn lle sych (“sych a rhydd o leithderau”)
pou eixut ffynnon sych, ffynnon goeg
pa eixut
bara ddoe, bara henbob
Carrers mullats, calaixos eixuts (Dywediad) (“heolydd gwlyb, droriau sych”) Pan fydd yn bwrw glaw, mae’r siopwyr yn colli arian am fod eu cwsmeriaid yn aros gartre
2
tenau (cig)
3
annymunol (cymeriad)
4
cras (tir)
5
dywedwst
home eixut dyn dywedwst

eixut
(eg)
1
sychder
l'eixut estival sychder yr haf


ejaculació
; ejaculacions
1
sbyrtiad

ejacular

1
sbyrtio

ejecció
; ejeccions
1
diarddeliad
2
saethiad

el

1
yr, y + enw gwrywaidd unigol
(1) o flaen cytsain el gat = y gath
(2) o flaen “i” gytseiniol el iogurt = yr iogwrt
(3) o flaen “u” gytseiniol el uoquenc
També o flaen cytsain: lo gat y gath (hynafol neu dafodieithol)

O flaen llafariad: “l’”
agafa'l gat gafael yn y gath
l'aigua y dŵr

2
el qual
3
el meu, el teu, el seu etc
4
gydag enw'r mis a partir de l'octubre
5
O flaen enwau haniaethol l'home y dynolryw
l'amor cariad

el

1
(y fannod ddiryw o flaen ansoddair) el bell = yr harddwch, yr hyn sydd yn hardd

el

1
rhagenw personol no el conec Dw i ddim yn ei nabod

ela
; eles
1
el, enw'r llythyren l

elaboració

1
gwneuthur, cynhyrchu
el procés d’elaboració y broses gynhyrchu
disseny i elaboració de materials docents
cynllunio a chynhyrchu deunydd dysgu
l’elaboració de l'oli d’oliva verge extra de primera premsada en fred
cynhyrchu olew olewydd gwyryf ecstra (= ag asidedd o dan 1%) o’r oerwasgiad cyntaf

elaborar

1
cynhyrchu
elaborar productes alimentaris cynhyrchu bwydydd
2
llunio (damcaniaeth)
3
(ffeil, adroddiad) gwneud

elàstic
; elàstics; elàstica, elàstiques
1
ystwyth
2
lastig
3
adlamol (arwyneb)

elàstic
; elastics
1
bresus: elàstics

elasticitat

1
ystwythder
2
adlamedd

Elda

1
trefgordd (l'Alt Vinalopó)
(Treflan Gastileg ei hiaith yn ôl deddf Cyffredinfa Falensia)
(Castileg: Elda)

el de...

1
el de dalt
y dyn o’r fflat uwchbén

elecció
; eleccions
1
dewis, detholiad
2
etholiad
a les darreres eleccions yn yr etholiadau diwethaf
3
elecció encertada dewis synhwyrol
4
eleccions etholiad
5
eleccions parcials is-etholiad
6
eleccions generals etholiad cyffredinol
7
eleccions legisatives etholiad seneddol

electe
; electes; electa, electes
1
etholedig
2
president electe arglwydd etholedig

elector
; electors; electora (eb); electores
1
etholwr, etholwraig

electoral
; electorals
1
etholiadol
2
campanya electoral ymgyrch etholiadol
3
acte electoral rali etholiadol
4
cens electoral rhestr etholwyr
5
etholiad (cymhwysair: nit electoral = nos yr etholiad)
els reiterats èxits electorals y llwyddiannau etholiadol mynych

electorat
; electorats
1
etholaeth = pleidleiswyr
2
pleidleiswyr
l' electorat convergent pleidleiswyr Convergència i Unió

elèctric
; elèctrics; elèctrica, elèctriques
1
trydan (cymhwysair), trydanol

elèctrica

1
cwmni trydan
l’elèctrica Enher y cwmni trydan Enher

electricista
; electricistes
1
trydanwr, trydanwraig

electricitat

1
trydan
2
electricitat estàtica (eb) trydan statig
3
donar l'electricitat (b) troi'r trydan ymláen
4
tallar l'electricitat (b) troi'r trydan i ffwrdd
5
subministrament d'electricitat electricity supply

electritzar

1
trydaneiddio

electró
; electrons
1
electron

electrocutar

1
trydanladd = lladd trwy gyfrwng sioc trydan

elèctrode
; elèctrodes
1
electrod

electrodomèstic
; electrodomèstics;
electrodomèstica, electrodomèstiques

1
trydanol (wrth gyfeirio at beiriannau yn y cartref)

electrodomèstic
; electrodomèstics
1
electrodomèstics = peiriannau trydanol yn y cartref (peiriant golchi,
set teledu, etc)

electrogen
; electrogens; electrògena, electrògenes
1
generadur (cymhwysair), generadurol

electrogen
; electrogens
1
generadur

(l') Eliana

1
trefgordd (el Camp de Túria)

electroimant
; electroimants
1
electromagned = magned o ddarn o haearn a choil o wifr
o'i gwmpas yr â cerrynt o drydan ar hyd-ddi

electròlit
; electròlits
1
eléctrolut = sylwedd sydd yn toddi mewn dŵr i roi toddiant
sydd yn gallu dargludo cerrynt trydan

electròlisi

1
electrólusis = dadelfeniad cemegol trwy ddefnyddio cerrynt trydan

electrònic
; electrònics; electrònica, electròniques
1
trydanol, (cymhwysair) trydan
orgue electrònic organ drydan
2
(cymhwysair) rhyngrwyd
comerç electrònic
masnachu ar y rhyngrwyd
correu electrònic e-bost

electroscopi
; electroscopis
1
eléctrosgôp = offeryn i ddarganfod a mesur ymbelydredd

electrostatic
; electrostàtics; electrostàtica, electrostàtiques
1
electrostatig

elefant
; elefants; elefanta, elefantes
1
éliffant
2 elefantó éliffant bach

elefantiási

1
eleffantïasis = clefyd trofannol wedi ei achosi gan barasitiaid
ac yn dangos ei hun trwy ymchwydd enfawr yn y coesau a thewychiad y croen

elegància

1
ceinder
 
elegia
1
marwnad, galarnad

elegant

1
lluniaidd, destlus

elegíac

1
marwnadol, galarnadol

elegir

1
dethol, dewis
2
ethol
si surt elegit president os caiff e ei ethol yn arlywydd
elegir un diputat ethol aelod seneddol

element

1
elfen
2
(cemeg), elfen
3
(sefyllfa) peth, elfen
4
(trydan) elfen
5
(batri) elfen
6
persona (ystyr difrïol)
7
elements = data
8
elements = sylfaen
9
trobar-se en el seu element bod yn eich elfen
10
uned celfi / dodrefn
mobles per elements
11
deunydd
elements de resposta material for an answer

elemental

1
elfennol
2
hysbys gan bawb, amlwg
Aixó és elemental Mae pawb yn gwybod hynny

Elena

1
Elen, Helen

elenc

1
cátalog
2
rhestr, mynegai
3
cast = nifer o actorion sydd yn cymryd rhan mewn drama (theatr)

elevació

1
codiad
2
dyrchafiad
3
amlygrwydd, enwogrwydd (person)

elevar

1
codi
2
dyrchafu (i radd uwch)
3
codi (mathemateg)

elevat
1
uchel
un nombre molt elevat de problemes nifer fawr iawn o broblemau

el fet que

1
y ffaith fod

Eliana

1
trefgordd ym mro el Camp de Túria, Deheubarth Gwledydd Catalonia

elianer

1
yn perthyn i Eliana

elianer

1
un o Eliana

elidir

1
colli / ffonoleg /

elidir-se

1
colli = mynd ar goll / ffonoleg /

eliminació

1
gwaredu (o'r corff)
2
bwrw allan, dileuad
3
per eliminació o’i fwrw allan

eliminar

1
diléu
2
bwrw allan (cystadleuaeth)
3
cael gwared un = lladd

eliminar del mapa

1
diléu oddi ar glawr daear

eliminatori

1
dileol

eliminatòria

1
rhagras (mabolgampau)
1
rownd gyntaf

Elisabet

1
Elísabeth (Lisa, Bethan, Beti)

elisió

1
dilead = ymdoddiad lafariad ar ddiwedd gair a llafariad arall
a ddilyno yn uniongyrchol ar ddechrau'r gair nesaf
la + habitació > l'habitació

elit
1
elît, goreugwyr
Dius que pertanys a l'elit de païs, però no saps escriure la paraula! Elit no va accentuat, ignorant
Rwyt ti’n dweud dy fod di’n perthyn i elît y wlad, ond dwyt ti ddim yn gwybod sut mae sillafu “elit”. Does ganddo ddim acen, y penbwl.

elixir

1
elicsir = cymysglyn at droi metalau yn aur
2
elicsir = cymysglyn at hirháu bywyd
3
elicsir = toddiant persawrus ag álcohol a ddefnyddir fel cyfasyn mewn cyffurau

ell

1
ef
elles
1
nhw (benywaidd)
una d’elles un ohonyn nhw (merched, ayyb)

el·lipse

1
elíps

el·lipsi

1
elipsis (gramadeg) = mewn brawddeg, gadael allan geiriau
sydd yn anhepgorol i gyflawni'r ystyr

ells

1
nhw
un d’ells un ohonyn nhw

el més tard

1
fan bellaf

Elna

1
trefgordd (el Rosselló)

elogi

1
canmoliaeth (hefyd y ffurf luosog |elogis| = canmoliaeth)
Venint de tu és tot un elogi, gràcies (éironi - wrth wadu sarhâd a’i droi yn erbyn y sawl sydd yn ei ddweud) O glwyed hynny gennyt ti, dywedyn taw canmoliaeth yw. Diolch.

elogiar

1
canmol
2
talu teyrnged i

elogiós

1
canmoliaethus
2
ffafriol

eloqüència

1
huodledd

eloqüent

1
huawdl
2
arwyddocaol

el que

1
hynny + y

el que és

1
hynny sydd

el que sigui

1
pwy bynnag

els

1
y, yr (y fannod - lluosog gwrywaidd)
els gats = y cathod

els

1
y rhai hynny
2
chwi; i chwi

els quals

1
y rhai (sydd)

els qui

1
y rhai a
els qui vivim aquí durant tot l'any y ni sydd yn byw y fan hyn gydol y flwyddyn

els seus

1
ei, ei, eu

els uns

1
els uns... els altres rhai... eraill...

elucidació

1
eglurhâd

elucidar

1
egluro

elucubració

1
myfyrdod nos

eludir

1
dianc o
2
osgói
El ministre va eludir ahir al parlament pronunciar-se sobre el tema
Ddoe yn y Senedd osgôdd y gweinidog siarad am y mater

eludir impostos osgói talu trethi
Les empreses utilizen documentació falsa per crear pèrdues fictícies i eludir impostos.
Mae’r cwmnïoedd yn defnyddio dogfennaeth ffug i greu colledion ffug i osgói talu trethi

Eludir els impostos ja sigui per mitjans legals, semilegals o il·legals, està contra l'interès general
Mae osgói talu trethi, yn gyfreithiol, yn lled-gyfreithiol, neu yn anghyfreithiol, yn anghydnaws â lles y cyhoedd

Elx

1
trefgordd (el Baix Vinalopó)

em
1
gwrthrych uniongyrchol = mi
2
gwrthrych anuniongyrchol = i mi

emanar

1
emanar de deillio o, tarddu o, codi o

emancipació

1
rhyddfreiniad

emancipar

1
rhyddfreinio

embadalir

1
swyno

embadalir-se

1
cael ei swyno

embadocar

1
swyno

embafar

1
syrffedu

embafar-se

1
pwysau cyfog yn dod ar

embalar

1
pacio
2
lapio
3
pacedu

embalar-se

1
cyflymu
2
(ceffyl) rhedeg i ffwrdd
3
(car) rasio
4
(brwdfrydedd) mynd yn drech na
5
No t'embalis Paid â chynhyrfu

embalatge
PLURAL embalatges
1
paciad

embalsamar

1
embalmio (corff) = trin corff marw a'i berarogleuo er
mwyn ei gadw rhag llygru

embalum

1
swmp
2
fer embalum bod yn swmpus

embaràs

1
trafferth
2
poendod
3
beichiogrwydd

embarassar

1
bod ar ffordd un
2
clymu (ffigwrol)

embarassar

1
gwneud yn feichiog

embarbussar-se

1
atal dweud ar

embarcació embarcacions

1
cwch, llong

embarcador embarcadors

1
jeti
2
cei = cei bach

embarcar

1
mynd â pheth ar fwrdd, dod â pheth ar fwrdd
2
llwytho ar fwrdd llong

embarcar-se

1
mynd ar fwrdd, dod ar fwrdd

embardissar

1
plannu drysi (i wneud perth)
2 embardissar-se cael ei lenwi â drysi, mynd yn ddrysi
2 embardissar-se mynd i ganol drysi; (ffigurol) mynd i gors
Massa sovint els usuaris d’aquest fòrum s'emberdissen en qüestions insignificants
Yn rhy fynych y mae defnyddwyr y fforwm hwn yn mynd i gors gan drafod materion dibwys

embarg

1
= embargament

embargament

1
atafeiliad = y weithred o fynd ac eiddo un er mwyn gorfodi'r perchennog
i roi gwasanaeth neu i dalu dyled
2
embargo (môr)

embargar

1
atafaelu = cymryd oddi ar
2
atafael = ailfeddiannu
3
gosod embargo ar

embarrancar

1
tirio (llong)

embarrancar-se

1
taro wrth y gwaelod (llong)

embassament embassaments

1
cronfa ddWr

embassar

1
gorchuddio â dŵr (tir, llwybr)

embassar-se

1
ffurfio pyllau o ddŵr

embasta embastes

1
brasbwyth = pwyth dros dro

embastar

1
brasbwytho

embat embats

1
(tonnau) curfa = gweithred o taro yn erbyn creigiau
2
(gwynt) curfa = gweithred o taro yn erbyn adeilad, etc

embeinar

1
gweinio = rhoi mewn gwain (cleddyf, cyllell)

embellir

1
gwella, harddu
embellir el paisatge harddu’r tirwedd

embenar

1
rhwymo
2
rhwymo â rhwymyn

embenat embenats

1
rhwymyn
2
embenat de guix cast plastr

embenatge embenatges

1
= embenat rhwymyn

embetumar

1
cwyro, gloywi, caboli (esgidiau)
2
gorchuddio â phitsh

emblanquinar

1
gwyngalchu

emblema emblemes

1
bathodyn

emblemàtic

1
emblemataidd
2
enwog, nodweddiadol
És una de les cançons més emblemàtiques de la seva carrera
Mae hon yn un o’i ganeuon mwyaf enwog

embocadura embicadures

1
cetyn ceg (offeryn cerdd)
Quan el saxofonista bufa per l'embocadura, la llengüeta del bec vibra i fa vibrar, al seu torn, la columna d'aire que queda a l'interior de l'instrument
Pan yw’r sacsoffonydd yn chwythu trwy’r cetyn ceg, mae’r gorsen yn y cetyn ceg yn dirgrynu, ac y mae hyn yn dirgrynu yn ei dro y golofn awyr sydd o fewn yr offeryn
2 rhoi’r gwefusau o gwmpas cetyn ceg
2
pen = mynedfa (heol)
3 aber
a l'embocadura del Besós yn aber afon Besós

emboçar

1
mwselu (ci)

emboçar-se

1
lapio’ch hun

embogir

1
gyrru yn wallgof
2
mynd yn wallgof
3
embogir-se
mynd yn wallgof

emboirar

1
niwlo = peri i fod yn niwlog

èmbol

1
pistwn

embolcallar

1
lapio

embolia

1
emboledd, ceuldafliad

embolic

1
cawl = dryswch
2
carwriaeth
3 busnes = mater, peth
Espero que s'acabi aviat aquest embolic (Archwilad gan yr heddlu) Gobeithio bydd y peth yma’n gorffen yn fuan


embolicaire embolicaires

1
achoswr trwbl

embolicaire

1
ymyrrus

embolicar

1
lapio
2
drysu
3
clymu
4
cymhlethu
5 Embolica que fa fort! (wrth sôn am rywbeth sydd yn mynd yn fwyfwy cymhleth) Mae’n mynd o ddrwg i waeth.
Embolica que fa fort! Ara diuen que el volen acusar d'ultratge a la bandera...
per unes fotos que es veu que hi havia al seu disc dur!
(Rhagfyr 2004) (wrth sôn am lanc arestiwyd gan yr heddlu am anfon e-bostiau at gwmnïoedd yn mynnu eu bod yn parchu’r deddfau ac yn rhoi labeli Catalaneg ar eu nwyddau) Mae’n mynd o ddrwg i waeth. Yn awr maent yn dweud eu bod am ei gyhuddo o sarháu’r faner (- mae sarháu baner Castilia yn drosedd difrifol iawn yn ôl cyfraith Castilia -) o achos rhai ffotos a oedd ar ei ddisg caled, mae’n debyg
ser (alguna cosa) d’embolica que fa fort
bod yn anodd / yn gymhleth / yn ddyryslyd
La nostra ortografia catalana és una ortografia d'embolica que fa fort
Mae ein horgraff Gatalaneg yn orgaff gymhleth


embolicar-se

1
mynd i drafferthion
2
mynd yn gawl, yn draed moch

embolicat embolicats
; embolicada, embolicades
1
cymhleth
2
wedi ei lapio

emborratxar

1
meddwi = peri i feddwi

emborratxar-se

1
meddwi = mynd yn feddw

emboscada emboscades

1
cudd-ymosod ar, dallgipio
caure en una emboscada syrthio i fagl

emboscar

1
rhagod = llechu ac ymosod (ar rywun)

emboscat

1
coediog

embossar

1
pocedi
2
rhoi mewn bag

embotar

1
barilo, rhoi mewn baril

embotellar

1
poteli, rhoi mewn potel

embotir

1
stwffio

embotit

1
cig hallt
2
cig mŵg

embotornar

1
chwyddo = peri i chwyddo (rhan o'r corff)

embotornar-se

1
chwyddo (rhan o'r corff)

embragar

1
cyplysu (mecaneg)

embragatge embragatges

1
clytsh, cydiwr, gafael

embrancar

1
cysylltu, cyplysu (amb = â)

embrancar-se

1
drysu

embranzida embranizades

1
hyrddiad, ysgogiad
d’una embranizada ar un naid
agafar embranizada magu gwib (i neidio), codi sbîd
perdre l’embranizada colli cyflymdra

embriac embriacs
; embriaga, embriagues
1
meddw

embriagar

1
meddwi = peri i fod yn feddw
2
swyno

embriagar-se

1
meddwi
2
cael ei swyno

embriagador embriagadors
; embriagadora, embriagadores
1
meddwol
2
swynol, hyfryd

embriagat embriagats
; embriagada, embriagades
1
meddw

embriaguesa

1
meddw-dod

embrió

1
émbruo
2
cnewyllyn
Aquest “govern a l’ombra” serà l’embrió d’un futur executiu, si el partit guanya una majoria d’escons
Cnewyllyn llywodraeth yn y dyfodol a fydd y “Cábinet yr Wrthblaid”, os enilla’r blaid fwyafrif o seddau

embrionari embrionaris
; embrionària, embrionàries
1
embruonig

embrollaire

1


embrollar

1
drysu, cymysgu

embrollat embrollats
; embrollada, embrollades
1
cymhleth, dryslyd

embromar-se

1
cymylu

embruix embruixos

1
rheibiad

embruixar

1
rheibio, swyno

embruixat embruixats
; embruixada, embruixades
1
wedi ei rheibio, wedi ei reibio

embrunir

1
melynu = rhoi lliw haul

embrunir-se

1
melynu = cael lliw haul

embrutidor embrutidors
; embrutidora, embrutidores
1
brwnt = heb fod yn lân; (Gal·les de Nord: budr)
2
diraddiol

embrutir

1
budro, difwyno, maeddu = peri i fod yn fudr
2
diraddio

embrutir-se

1
budro, difwyno, maeddu = mynd yn fudr
2
diraddio ei hun

embuatar

1
gorchuddio â gwlân cotwm

embull

1
dryswch

embullar

1
drysu

embullar-se

1
drysu

embús

1
= embussament rhwystr, tagfa draffig

embussament embussaments

1
blocio (gweithred)
2
blociad (effaith)
3
tagfa draffig

embussar

1
blocio = rhwystro (pibell)
2
blocio, tagu (heol)
3
tenir el nas embussat bod trwyn wedi ei flocio

embussar-se

1
cael ei blocio / ei flocio

embut embuts

1
twndish, twmffat
2
hintiau = embuts
parler sense embuts siarad yn blaen, siarad yn ddiflewyn ar dafod

emergència emergències

1
ymddangosiad
2
argyfwng
3
sortida d'emergència allanfa frys

emergir

1
ymddangos, dod i'r golwg, dod allan

emètic emètics
; emètica, emètiques
1
cyfogol

emètic emètics

1
cyfoglyn

emetre

1
anfon allan
El banc ha emès un circular Mae’r banc wedi anfon cylchlythyr
2
rhoi allan
3
darlledu (rhaglen)
4
(berf heb wrthrych) darlledu; darlleu rhaglenni
emetre cap a darlledu i
Radio Martí és una emissora finançada pel govern dels Estats Units i que emet cap a Cuba
Mae Radio Martí yn orsaf radio y mae llywodraeth yr Unol Daleithiau yn talu amdani, ac mae’n darlledu i Giwba
4
bwrw (pleidlais)
5
lleisio (barn)
6
datgan (dyfarniad)
7
anfon allan (signal)
8
emetre's cael ei ddarlledu

èmfasi

1
pwyslais
posar l'èmfasi en dodi'r pwylais ar, rhoi'r pwyslais ar, pwysleisio

emfàtic emfàtics
; emfàtica, emfàtiques
1
pwysleisiol

emfisema

1
emffusema

emigració

1
allfudiad

emigrant emigrants

1
allfudol

emigrant emigrants

1
allfudwr, allfudwraig

emigrar

1
(pobl) allfudo
2
(anifeiliad) symud, mudo

emigrat emigrats
; emigrada, emigrades
1
allfudwr

eminència eminències

1
ban (daearyddiaeth)
2
chwydd
3
person enwog

eminent eminents

1
uchel (daearyddiaeth)
2
enwog
scientífic eminènt gwyddonydd enwog, gwyddonydd o fri

emir emirs

1
emir

emirat emirats

1
emiriaeth

emissari emissaris
; emissària (eb) emissàries
1
cennad, cenhades
2
allanfa (sianel)
3
boc emissari = bwch dihangol

emissió emissions

1
darlledu (gweithred)
2
rhaglen (radio, teledu)
3
cyhoeddiad
4
emissió de vots pleidleisio

emissió de moneda

1
rhoi arian mewn cylchrediad

emissor emissors: emissora, emissores

1
darlledu (cymhwysair)
2
trosglwyddydd

emissora emissores

1
gorsaf radio
2
gorsaf deledu

emmagatzemar

1
storio

emmalaltir

1
gwneud yn sâl

emmalaltir

1
clafychu, mynd yn sâl, mynd yn wael

emmalignar

1
heintio [infectar]

emmanillar

1
gefynnu
amb les mans emmanillades a’ch arddyrnau mewn gefynnau

emmarcament

1
fframiad
2
lleoliad (hanes, stori)

emmarcar

1
fframio
fotografies emmarcades ffotos wedi’u fframio, ffotos mewn fframiau
estar emmarcat dins
bod yn rhan o
Aquestes jornades estan emmarcades dins de la Fira del Turisme que tindrà
lloc la setmana que ve
Mae’r cynhadleddau un diwrnod hyn yn rhan o’r Ffair Dwristiaeth a gynhelir yr wythnos nesaf
L’acte va ser emmarcat dins del Fòrum Barcelona 2004
Roedd y digwyddiad yn rhan o Fforwm Barcelona 2004

emmascarar

1
parduo
emmascarar amb
parduo â
emmascarar de
parduo â
2 masgio, mygydu
emmascarat mygydog, mewn masg
el venjador emmascarat
y dialwr mygydog, y dialwr mewn masg
practicar un "dopatge emmascarat" (chwaraeon) cymryd cyffuriau yn y dirgel

emmanar

1
mynd â
2
arwain, arwain i bant
3 cludo
Molts exiliats catalans detinguts a França van ser tancats en camps de presoners de guerra per a ser emmenats després als camps d'exterminació de la SS
Cafodd llawer o alltudion o Gataloniaid a restiwyd yn Ffrainc eu cau mewn gwersylloedd carcharion rhyfel er mwyn eu cludo wedyn i wersylloedd difodi’r SS
 
4
peri i beth ddigwydd

emmascarat

1
cudd, mewn cuddwisg
Per a uns, ser d’ERC vol dir ser un socialista emmascarat i per altres un convergent radical
I rai, mae bod yn gefnogwr plaid Esquerra Republica de Catalunya yn gyfystyr â bod yn sosialydd mewn cuddwisg ac i eraill bod yn aelod eithafol o blaid Convergència

emmatxucar

1
gwasgu

emmerdar

1
gorchuddio â chachu
2 pardduo
emmerdar tothom per tapar les seves miseries pardduo pawb er mwyn tynnu sylw pobl oddi wrth ei bechodau ei hun
3 gwneud yn frwnt (De Cymru), gwneud yn fudr (Gogledd Cymru)
4
cawlio
5 dwyn perswâd ar rywun i gymeryd rhan mewn rhywbeth cymhleth / peryglus
 

emmerdar-se

1
eich gorchuddio’ch hun â chachu
2 cael eich perswadio igymeryd rhan mewn rhyw beth cymhleth / peryglus

emmetzinar

1
gwenwyno
una poma emmetzinada afal gwenwynedig

emmidonar

1
startsho

emmirallar

1
adlewyrchu

emmirallar-se

1
cael ei hadlwyrchu / ei adlewyrchu
2
edrych ar ei hun yn y drych

emmordassar

1
safnglói, safnrwymo, gagio
emmordassat amb esparadrap a la boca wedi cau ei geg â phlaster glynog
lligat i emmordassat wedi’ch clymu a’ch safnglói

emmorenir

1
melynu

emmotllar

1
mowldio
2
llunio

emmotllar-se

1
ymaddasu at

emmudir

1
distewi

emmudir

1
distewi

emmudir-se

1
colli (seineg) (la + aula > l'aula)

emmurallar

1
murio

emmurriar-se

1
pwdu

emmusteir

1
gwywo (planhigyn)

emoció emocions

1
emosiwn
2
teimlad
3
cyffro
Quina emoció! Dyna gyffrous!


emocional emocionals

1
emosiynol

emocionant emocionants

1
cyffróus

emocionar

1
cyffrói, cynhyrfu

emocionar-se

1
cael eich llethu gan deimlad, eich teimladau’n mynd yn drech na chi, eich teimladau’n mynd yn ormod i chi, cyffrói = cael ei gyffrói
M'he emocionat Mae fy nheimladau wedi mynd yn drech na fi

emol·lient emol·lients

1
meddalhaol

emotiu emotius
; emotiva, emotives
1
cyhyrfiol

emotivat

1
cynhyrfioldeb

empadronar

1
cofrestru = rhoi ar gofrestr trigolion treflan

empadronar-se

1
ymgofrestru = rhoi ei hun ar gofrestr trigolion treflan
Encara no m'he empadronat al poble
Dw i ddim wedi ymgofrestru yn y pentref eto

empadronat

1
cofrestredig (ar restr trigolion treflan)
2
empadronat (a algun lloc) wedi’ch cofrestru fel preswylydd (yn rhywle), wedi’ch cofrestru fel un sydd yn byw (yn rhywle), wedi’ch cofrestru fel un sydd â'i gartref (yn rhywle)
empadronat a la Ciutat de Mallorca wedi ei gofrestru fel un o drigolion Ciutat de Mallorca

empaitar

1
ymlid
2
hel
3
erlid
4 empaitar-se erlid ei gilydd

empalar

1
trywanu = trywanu â pholyn, gyrru polyn trwy

empall empalles

1
gwellt to

empallar

1
toi (â gwellt)

empal·ladir

1
peri i welwi

empalmar

1
cysylltu

empanada empanades

1
pastai

empantanegar

1
blocio

empapar
(øm-pø-pa) berf
1 estronair o'r Gastileg gwlychu, mwydo, trochi, socian
empapat gwlyb domen
estar empapat bod yn wlyb domen
Els futbolistes estaven empapats per la pluja
Roedd y chwaraewyr pêl-droed yn wlyb domen gan y glaw
2
agor ffeil ar (ar lafar)

empaperar

1
papuro = gosod papur wal
2
agor ffeil ar (ar lafar)

empaquetar

1
pacedi
2
lapio (parsel)

Empar

1
enw merch

empara

1
lloches
2
amddiffyniad
3
atafaeliad (y gyfraith)
 

emparar

1
llochesu
2
amddiffyn
3 cynnal, ategu
Encara que formalment la legislació empara la igualtat entre dones i hòmens, les dones estan particularment discriminades, amb més dificultats per trobar feina, o quan la tenen, tenir-la precària o pitjor remunerada
Er fod y gyfraith, mewn egwyddor, yn ategu cydraddoldeb rhwng gwragedd a dynion, y mae’r gwragedd yn cael eu hanffafrio yn enwedig. Y mae’n anos iddynt gael gwaith, neu pan y mae ganddynt waith, mae’n ansicr neu y mae’r gyflog yn is
 

4
emparar els pobres cynorthwyo'r tlodion

emparar-se

1
chwilio am loches
2
(y gyfraith) cael ei datberchnogi, cael ei ddatberchnogi

emparaular

1
addo
Teniem les entrades emparaulades des de primers d'any
Mae gennym y tocynnau (ar gyfer y gêm) wedi eu haddo inni oddi ar ddechrau’r flwyddyn

emparedar

1
murio i mewn

emparentar-se

1
dod yn berthynas trwy briodas

empassar-se

1
llyncu, llowcio
un glop d'aigua per ajudar-me a empassar la pastilla diferyn o ddŵr i’m helpu lyncu y bilsen
2
wynebu (problemau)
3
credu, derbyn (celwydd)

empassolar-se

1
llyncu, llowcio

empastament

1
llenwad

empastar

1
pastio
2
tynilo (toes)
3
llenwi (dant)

empastifar

1
gwneud yn frwnt â saim
2 difwyno, baerddu, maeddu
empastifar d'espanyolisme els Països Catalans maeddu’r Gwledydd Catalaneg â Castilrwydd / Sbaenigrwydd

empat empats

1
gêm gyfartal
2
canran cyfartal
Un primer sondeig postelectoral donava un empat del 47% de vots entre els dos candidats
Roedd un o’r arolygon cyntaf yn rhoi canran cyfartal o 47% o’r pleidleisiau i’r ddau ymgeisydd

empatar
1
dod yn gyfartal

empatollar-se

1
drysu
2
siarad nonsens, siarad dwli
Què t'empatolles? Gad dy ddwli

empatx

1
teimlad o syrffed
2
syrffed

empatxar

1
rhwystro
2
peri diffyg traul

empatxar-se

1
cael diffyg traul
2
bod diffyg traul ar

empatollar-se

1
drysu
2
siarad nonsens
Què t'empates? Pwy hwaldod sydd gyda ti?

empedrar

1
palmantu

empedrat empadrats

1
palmant cerrig
2
omled a ffa
3
reis a llysiau
4
math o salad

empedreir

1
caledu
2
troi yn garreg
3
caledu = gwneud yn llai ymatebol

empedreir-se

1
mynd yn galed

empedreït

1
rhonc, disyflyd, cyndyn, ymrwymedig, arch-
pecador empedreït
pechadur anachubol
fumador empedreït
ysmygwr diollwng, ysmygwr rhonc


empegar

1
gludo

empegueir-se

1
dod yn chwithedd ar

empèl

1
a l'empèl

empelt empelts
1
impiad (amaethyddiaeth)
2
impiad (meddygaeth)

empeltar

1
impio (amaethyddiaeth)
2
impio (meddygaeth)

empenatge

1
(awyrenneg) esgyll

empenta empentes

1
gwthiad
2
empentes gwthiadau (mewn tyrfa)
3
pwniad, proc
4
pwysau
5
hwb
6
fer-se pas a empentes gwthio pobl o’r neilltu i fynd ymlaen
7
avançar a empentes mynd ymlaen yn herciog
8
treballar a empentes i rodolons
9
donar-li una empenta
rhoi hwb i
10 tenir empenta bod llawer o fynd ynoch
Som joves i tenim empenta Rhai ifainc ŷn ni ac mae llawer o fynd ynon ni

empentar

1
= empentejar

empentejar

1
gwthio

empenya empenyes

1
mwnwgl troed, cefn troed

empènyer

1
gwthio
2
hybio

empenyorar

1
gwystlo

emperador emperadors

1
ymherawdr
2
cleddbysg

emperadriu emperadrius

1
ymerodres

empescar-se

1
dyfeisio

empestar

1
drewi = peri i le arogleuo yn ddrwg
2
heintio â'r pla
3
difetha
4
bod yn llethol (gwres)
5
(berf heb wrthrych), drewi

empinat

1
(Castiliaeth) serth
Les escales són empinades i atrotinades Mae’r grisiau’n serth ac yn wedi eu handwyo
(Catalaneg cywir: dret)

empetitir

1
gwneud yn llai

empetitir-se

1
mynd yn llai
Yahoo! en català s'empetiteix (Vilaweb 2005-03-29)
Yahoo! yn Gatalaneg yn mynd yn llai

empiocar-se

1
mynd yn sâl

empipament

1
dicter

empipar

1
digio
2
poeni = plago

empipar-se

1
digio

empíric
adjectiu
empírics; empírica, empíriques
1
empeiraidd, ceisbrofol

empirisme

1
empeiriaeth

empitjorament

1
gwaethygiad

empitjorar

1
gwaethygu, mynd yn waeth, mynd yn waethwaeth
Les coses no van bé ara i empitjoraran molt.
Nid yw pethau’n mynd yn dda ar hyn o bryd ac fe fyddan nhw’n mynd yn waeth

emplaçament emplaçaments

1
lleoliad

emplaçar

1
lleoli

emplastre
1
sugaethen, powltis
2
person diymadfedd

empleat empleats
; empleada, empleades
1
cyflogedig, gweithiwr cyflog, gweithwraig cyflog
2
clerc

emplenar

1
llenwi (cynhwysydd)
2
llenwi (amser)

emplujat
adjectiu
emplujats
; emplujada, emplujades
1
glawog, gwlyb

empobridor
adjectiu
empobridors
; empobridora, empobridores
1
tlodusol = syn achosi tlodi

empobriment

1
tlodiad, tlodi; = y weithred o dlodi, o wneud yn dlawd
empobriment general de la població tlodi cyffredinol y boblogaeth


empobrir

1
tlodi, tloduso; = gwneud yn dlawd

empobrir-se

1
tlodi = mynd yn dlawd

empolainar

1
addurno

empolainar-se

1
gwisgo =

empolsar

1
gorchuddio â llwch

empolsegar

1
= empolsar

emporcar

1
= embrutar

empori emporis

1
marchnad
2
tref farchnad

Empordà

1
rhanbarth yn Ngogledd Catalonia
Garnatxa de l'Empordà, és el vi millor que hi ha.
(Dywediad) Garatsha o Empordà, dyna’r gwin gorau sydd

2 el Baix Empordà comarca (= bro)
l’Alt Empordà comarca (= bro)


emportar-se

1
dwyn = cario i bant
2
dwyn = lladrata
3 emportar-s’hi (alguna cosa) mynd yno (â rhywbeth)

Els temps a Gran Bretanya és molt variable, així doncs convé emportar-shi roba
d’abric i una jaqueta impermeable sigui quina sigui l’estació de l’any

Mae’r tywydd ym Mhrydain Fawr yn gyfnewidiol iawn, felly dylid mynd â dillad twym a siaced ddyfrglos pa dymor bynnag y flwyddyn y bo

empostar

1
= empostissar

empostissar

1
astellu

emprar

1
defnyddio

emprar-se

1
cael ei ddefnyddio

empremta empremtes

1
ôl
empremtes = olion
empremta digital = ôl bys
2
stamp (ar ddogfen)
3
dylanwad
deixar empremta gadael eich marc

emprendre

1
ymgymryd â
2
cychwyn
emprendre una campanya dechrau ymgyrch

emprenedor
adjectiu
empremadors
; emprenadora, emprenadores
1
mentrus, anturiaethus

emprenyar

1
digio

empresa
PLURAL empreses
1
antur
2
tasg
3
cwmni
llibertat d’empresa menter rydd

empresa cooperativa

1
cwmni cydweithredol, ‘cop’

empresari empresaris
; empresària, empresàries
1
dyn busnes, gwraig fusnes

empresonament

1
carchariad

empresonar

1
carcharu

emprèstit emprèstits

1
benthyciad = benthyciad cyhoeddus

empriu

1
tir cyffredin, cimdda, comon

emprova emproves

1
profi dilledyn

emprovador emprovadors

1
newidfa = lle i brofi dillad mewn siop ddillad

emprovar

1
profi (dilledyn)

empudegar

1
drewi = peri i le arogleuo yn ddrwg, peri i ddrewi naw perth a heol

empunyar
1
dal gafael yn

èmul

1
cyd-ymgeisydd, cystadleuthwr

emulació emulacions

1
cystadleuaeth

emular

1
efelychu er mwyn rhagori ar

emulsió emulsions

1
emwlsiwn

 

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 15 05 2002  :: 2004-01-13 :: 2005-02-07  :: 2005-03-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA"
(= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
CYMRU-CATALONIA

DIWEDD / FI