http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_i_1132k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pŕgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lčs

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari catalŕ

............................................................y tudalen hwn / aquesta pŕgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari catalŕ-gal
·lčs
(per gal
·lesoparlants)

 

I-IMPUTAR

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-13

 

  
 
i
1
y llythyren i
posar els punts als is (“rhoi’r dotiau ar y  llythrennau ‘i’”) dweud beth yw beth
Als seus articles el senyor Roig, com sempre, posa els punts a les is.
Yn ei erthyglau mae Mister Roig, fel arfer, yn dweud beth yw beth.

i
1 a
2
(rhifolion) vint-i-vuit = w˙th ar hugain

iac
1
iac (buwch o wlad Tibét)

iaia
1
mam-gu, 'gu, nain

ianqui
1
ianc

ianqui
1
ianc

i ara!
1
ymadroddiad i fynegu eich bod yn gwrthod credu yr hyn a ddywedir wrth˙ch

iarda
1
llathen

Iŕtova
1
trefgordd (la Foia de Bunyol)

ěber
1
Iberaidd

ěber
1
Iberiad, Iberes

Ibčria
1
Iberia

ibčric
1
Iberiad, Iberes

iberoamericŕ
1
un od Dde Amčrica

ibidem
1
yn yr un man

iceberg
1
myn˙dd iâ, myn˙dd rhew

icona
1
eicon

iconoclasta
1
eicónoclast, drylliwr delwau, delw-dorrwr

iconoclŕstic
1
eiconoclŕstig, delwddrylliol

ics
1
ecs = enw'r llythyren X

icterícia
1
clef˙d mel˙n

ictiologia
1
pysgodeg

ictus
1
pw˙slais
2
(Meddyginiaeth) strôc, trawiad

idea
1
syniad
2
bwriad
3
És molt bona idea Mae'n syniad gw˙ch
No és mala idea Dyw e ddim yn syniad ffôl, Eitha syniad yw e

ideal
1
delfrydol
ser un lloc ideal per a (fer alguna cosa) bod yn lle delfrydol (i wneud rhywbeth)
Les balmes de l’Espluga son la meitat del recorregut i un lloc ideal per fer parada.
Mae ogoféydd Espluga yn lle delfrydol i wneud saib

Aquest poble de muntanya és u
n lloc ideal per a passar-hi les seves vacances.
Mae’r pentref hwn yn y mynydd yn lle delfrydol i dreulio’ch gwyliau

ideal
1
delfr˙d
El sardanisme, que tant s’indentifica amb els ideals de germanor i no discriminació...
Mae “sardaniaeth” (mudiad hybu’r a dawnsio’r ddawns ‘sardana’), sydd yn arddel yn frwd frawdoliaeth a gwrthanffafriaeth

idealisme
1
delfrydiaeth
Hi ha una gran diferčncia entre l’idealisme i el fanatisme
Mae gwahaniaeth mawr rhwng delfrydiaeth a phenboethni

idealista
1
delfrydwr

idealització
1
delfrydiad

idealitzar
1
delfrydu

idealment
1
yn ddelfrydol

idear
1
meddwl am, dyfeisio
2
cynllunio

ideari
1
syniadau

ídem
1
yr un peth

idčntic
1
yn union yr un

identificable
1
adnabyddadw˙, a ellir ei adnabod

identificació
1
adnabyddiaeth

identificar
1
adnabod rh˙wun; dweud enw rh˙wun
2
sense identificar anhysb˙s
Els afusellats van ser enterrats en una fossa sense identificar a la capital de l’Alt Penedčs
Fe gladdw˙d y rhai a saethw˙d yn farw mewn ffos anhysb˙s ym mhrif dref [sir] Alt Penedčs 

identificar-se
1
dweud eich enw
2
identificar-se amb arddel

identitat
1
hunaniaeth

ideologia
1
ideoleg, dysgeidiaeth

ideolňgic
1
ideolegol

idil·li
1
bugeilgerdd
2
carwriaeth

idioma
1
iaith

idiomŕtic
1
priod-ddulliol

idiosincrŕsia
1
hynodrw˙dd

idiosincrŕtic
1
idiosuncratig, hynod

idiota
1
gwirion, hurt

idiota
1
gwirion˙n, hurt˙n

l'idiota del Joan y twpsyn Siôn ’na

idiotesa
1
peth gwirion, gwiriondeb, peth hurt, hurtrwydd; = rhywbeth a ddywedwyd neu a wnaed sydd yn nodweddiadol o un gwirion


2 ynfydrwydd, hurtrwydd, gwiriondeb llwyr; = cyflwr o fod yn ynfytyn
La idiotesa és infinitament més fascinant que la intel·ligčncia. La intel·ligčncia té els seus límits, la idiotesa no
Mae hurtrwydd yn fwy gyfareddol o bell ffordd na deallusrwydd. Mae i ddeallusrwydd ei derfynau, ond ddim i hurtwydd.

idiotisme
1
(Ieithyddiaeth) priod-ddull
Sempre que he pogut he traduďt aquests idiotismes portuguesos per idiotismes catalans de to i sentit afins, perň en algun cas, per exigčncies del context, he fet algun calc
Lle bynnag y byddai modd rwy i wedi cyfieithu’r priod-ddulliau Portiwgaleg hyn â phriod-ddulliau Catalaneg sydd yn agos o ran teimlad a synnwyr, ond mewn ambell achos, oherwydd yr oedd y cyd-destun yn ei fynnu, rwy i wedi dynwared rhyw ymadrodd (“wedi gwneud dynwarediad”)

idň
1
(Ynysoedd Balearaidd) fell˙ [= doncs]

ídol
1
delw

idolatria
1
eilunaddoliaeth

idoneďtat
1
addasrw˙dd, cyfaddasrw˙dd

idoni
1
addas, cyfaddas

idňniament
1
yn ddelfrydol

idus
1
(Rhufain Hynafol) idau

ien
1
ien

i és clar
1
"ac mae'n amlwg" - ymadrodd cyffredin yn Gatalaneg llafar

la Iessa
1
trefgordd (els Serrans) (ardal Gastileg; enw Castileg = la Yesa)

iglú
1
íglw

Ignasi
1
Ignatiws

ignífug
1
anhylosg, diogel rhag tân

Las mantes ignífugues permeten una acció eficaç en el cas de focs petits i sobretot quan es prengui foc a la roba

Mae blancedi anhylosg yn effeithiol (“yn caniatáu gweithred effeithiol”) yn erbyn tanau bach ac yn enwedig pan mae dillad yn mynd ar dân

Al laboratoi químic, en treballs amb risc de foc, la bata hauria de ser ignífuga.
Yn y labordy cemeg, mewn tasgau ag iddynt berygl tân, mae rhaid i’r got wen fod yn anhylosg


ignomínia
1
gwarth

ignominiós
1
gwarthus

ignorŕncia
1
anwybodaeth
No se si parla amb ignorŕncia o amb malícia
Wn i ddim a yw e’n siarad o anwybodaeth neu â malais

ignorant
1
anw˙bodus

ignorant
1
twps˙n

ignorar
1
heb fod yn gw˙bod
1
anwybyddu

ignot
1
anhysb˙s

d'origen ignot anhysbys ei haniad

igual
1
cyfartal
Tots som iguals davant dels ulls de Déu Mae pobun yn gyfartal yn llygaid Duw (“o flaen llygaid Duw”)
2
cyffel˙b, teb˙g
3
gwastad
per igual y naill gymaint â’r llall
Doncs a mi m'agraden els dos per igual Wel, rwy innau’n hoffi’r naill gymaint â’r llall

4 quedar igual ni + fawr callach o’r herwydd

Sempre que he anat a un capellŕ perquč m'aclareixi algun dubte, he quedat igual

Bob tro imi fynd at offeiriad iddo esbonio imi rwybeth, doeddwn i fawr callach

igual
1
cydradd
2
hafalnod, y sumbol =
Posem el resultat de la suma la dreta del igual
Yr ym ni’n rhoi canlyniad y swm ar y dde i’r hafalnod

Igualada
1
trefgordd (l'Anoia)
Igualada: sempre imitada, mai igualada.
(Dywediad digrif) ‘Igualada - wedi ei hefelychu’n gyson, ond heb un man yn hafal iddi’

(“bob amser wedi ei hefelychu, byth wedi ei hafalu”).  (Mwysair yw ‘igualada’ - ar wahân i enw’r dref, ffurf fenywaidd yr ansoddair igualat yw e, o’r ferf igualar)

igualar
1
gwneud yn gyfartal
2
dod yn gyfartal
3
gwastatáu, (ar lafar - hef˙d "leflu")
4
bod yn gyfartal (â)
5
(Mathemateg) hafalu

igualar-se a
1
bod yn gyfatal â

igualitari
1
cydraddol, egalitaraidd; â chydraddoldeb economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol 
una societat igualitŕria cymdeithas gydraddol
És una oportunitat per establir unes relacions més igualitŕries entre homes i dones
Mae’n gyfle i fagu cysylltiadau mwy cydraddol rhwng dynion a gwradedd
Ús igualitari del llenguatge
Defnydd anwahaniaethol yr iaith

igualment
1
tithau hef˙d
-Que tinguis un bon cap de setmana! -Igualment!
-Dymunaf iti benw˙thnos da. -A thithau

igual que
1
yn unol â, yr un â

igualtat
1
cydraddoldeb
2
tebygrw˙dd
3
unffurfiaeth

iguana
1
igwana

illa
1
yn˙s
Ses Illes Yr Ynysoedd Balearig (en nhafodiaith yr ynysoedd, fe ddefnyddir y  fannod ag ‘s’, felly ses en lle les
2
bloc = bloc sgwâr neu hirsgawr o dai, o adeiladau, â hewl ar hyd bob ochr iddo

un pati d'illa iard ynghanol bloc

Illa
1
trefgordd (el Rosselló)

il·latiu
1
(Gramadeg) y cyflwr mynedol

il·legal
1
anghyfreithlon

il·legalitat
1
anghyfreithlondeb

il·legalitzar
1
anghyfriethloni

il·legalment
1
yn anghyfreithlon

il·legible
1
annarllenadw˙, ni ellir ei ddarllen

il·legítim
1
anghyfreithlon

il·legitimitat
1
anghyfreithlondeb

illenc
1
(cymhw˙sair) yn˙s

illenc
1
ynyswr, ynyswraig

il·lčs
1
dianaf
El conductor va resultar il·lčs Chafodd y gyrrwr mo’i anafu

illetrat
1
diddiwylliant

il·lícit
1
anghyfreithlon = gwaharddedig

il·limitable
1
di-ben-draw, diddiwedd

il·limitat
1
diderf˙n

il·lňgic
1
afresymegol

il·lňgicament
1
yn afresymegol

illot
1
ynysig, yn˙s fach

il·luminació
1
goleuedd

il·luminador
1
goleuol, eglurol

il·luminar
1
goleuo = rhoi golau

il·luminat
1
goleuedig˙n = un s˙dd yn credu iddo/iddi gael gweledigaethau nefol
2
els il·luminats, y goleuedigion = grw^p s˙dd yn honni dealltwriaeth arbennig yn rh˙w bwnc, yn enwedig yn rh˙w agwedd ar gref˙dd

il·lús
1
hydw˙ll, hawdd eich tw˙llo

il·lusió
1
rhith
2
rhith = gobaith di-sail
fer-se il·lusions meithrin gobeithion ofer

Que ningú no es faci il·lusions. Mentres aixň sigui així Catalunya no serŕ independent.

Ddylai neb feithrin gobeithion ofer. Tra bod hyn fel y mae fydd Catalonia ddim yn rhydd

il·lusionar
1
enn˙n gobeithion rh˙wun

il·lusionar-se
1
meithrin gobeithion

il·lusionat
1
estar il·lusionat bod yn edr˙ch ymlaen at

Jo vull viure en un país lliure, en un país ple de projectes i il·lusionat amb el futur.

Yr wyf yn ymofyn byw mewn gwlad rydd, gwlad â llonaid o gynlluniau ar waith, ac yn frwdfrydig yngly^n â’i dyfodol

il·lusionisme
1
rhitholaeth, rhithganfyddiaeth

il·lusionista
1
lledrithiwr

il·lusori
1
rhithiol, lledrithiol

il·lustració
1
darlun
2
eglureb

il·lustrador, il·lustradora
1
darlun˙dd

2 il·lustradora darlun˙dd (= benyw), darlunwraig

il·lustradora de contes darlunydd chwedlau

il·lustrar
1
darlunio

il·lustrat
1
darluniadol

il·lustratiu
1
eglurhaol

il·lustre
1
hyglod, enwog

imaginable
1
dychmygadw˙

imaginació
1
dychym˙g

imaginar
1
dychmygu

imaginari
1
dychmygol

un páis imaginari gwlad ddychmygol

un planeta imaginari planed ddychmygol

un germŕ imaginari brawd dychmygolimaginar-se
1
dychmygu

S'imaginava tornant de la feina i trobant-la a ella esperant-lo a la porta de la casa

Yr oedd yn dychmygu dychwelyd o’i waith a chael hyd iddi wrth ddrws ei dy^

2 tybio, rhagweld

S'ha trobat amb mes problemes dels que s'imaginava Mae wedi cael mwy o broblemau nag oedd e wedi ei dybio

Perň el que no s'imaginava ningú era trobar un laberint de galeries i cavernes a uns trenta metres per sota de la ciutat

Ond yr hyn nad oedd neb wedi ei ragweld oedd cael hyd i ddyrysfa o dwneli ag ogoféydd ddeg medr ar hugain o dan y dref

imaginatiu
1
dychmygus, llawn dychymyg

imam
1
imam

imant
1
magned
2
magnet pedol

imantar
1
magneteiddio

imatge
1
delw, delwedd
2
(llygaid) delwedd

imatgeria
1
delweddaeth

imbatible
1
ni ellir ei guro/ei churo

imbčcil
1
twp

imbčcil
1
twpsyn
fer l’imbčcil bod yn dwpsyn (“gwneud y twpsyn”)
Per quč no deixes de fer l'imbčcil? Gad dy ddwli (“pam nad wyt ti’n gadael gwneud y twpsyn”)

imbecilitat
1
twptra

imberbe
1
di-farf

imbricar
1
gorymylu ar

imbricat
1
gorymylol

imbuir
1
trw˙tho

imitable
1
y gellir ei efelychu

imitació
1
efelychiad
2
dynwarediad, efelychiad

imitador
1 efelychwr

imitar

1 dynwared, efelychu

immaculat

1
dyfrycheul˙d
2
concepció immaculada beichiogi dihafal

immadur
1
(hefyd immatur) anaeddfed

immaduresa
1
anaeddfedrwydd

CiU i el PP sempre acusa ERC d'immaduresa, d'inexperičncia o de no saber com funciona el món

Mae CiU i y PP yn cyhuddo ERC bob amser o anaeddfedrwydd, o ddiffyg profiad, ac o heb fod yn gwybod sut y mae’r byd yn gweithio


immančncia
1
mewnfodaeth

immanent
1
mewnfodol

immaterial
1
ansylweddol

immatur
1
anaeddfed

immaturitat
1
anaeddfedrw˙dd

immediat
1
di-oed, s˙th
brigada d´acció immediata brigâd lanháu brys (“brigâd gweithred di-oed”)

La brigada d´acció immediata és un equip municipal de neteja que es dedica a les incidčncies urgents com els abocaments de deixalles al carrer

Mae’r frigâd lanháu ar frys yn dîm glanháu yn perthyn i’r cyngor tref sydd yn gweithredu mewn achosion brys (“sydd yn ymrói i ddigwyddiadau brys”) fel clirio ysbwriel wedi ei adael ar yr heol (“fel tafliadau ysbwriel ar yr heol”)


immediatament
1
yn ddi-oed, yn s˙th

immedicable
1
anwelladw˙, nad oes wella arnoch

immemorable
1
er c˙n cof

immemorial
1
er c˙n cof

immens
1
anferth, enfawr, dirfawr
acumular immenses quantitats de diners i poder crynhói symiau enfawr o arian ac o rym

immensitat
1
anferthedd, dirfawredd

Quan tenia cinc anys una de les meves preocupacions més grans era la immensitat del cel
Pan oeddwn yn bump oed un o’r pethau a’m poenai oedd anferthedd yr wybren 


i menys si
1
yn enwedig os

immerescut
1
dihaeddiant

un cŕstig immerescut cosb dihaeddiant

immergir
1
trochi

immersió
1
trochiad

immesurable
1
anfesuradw˙

immigració
1
mewnfudiad

immigrant
1
mewnfudwr

immigrar
1
mewnfudo

immillorable
1
nad oes gwella arno/arni

imminčncia
1
agosrw˙dd

imminent
1
gerlláw, ar fin digw˙dd

immiscible
1
anghymysgadw˙


immiscir-se
1
immiscir-se en ymyrr˙d mewn / yn

immňbil
1
ansymudol, di-sigl, safadw˙
2
disymud

immobiliari
1
(cymhw˙sair) eiddo diriaethol

immobiliari
1
gwerthwr tai ac eiddo

immobiliŕria
1
gwerthwr tai ac eiddo, cwmni eiddo, cwmni rheoli eiddo
2
sw˙ddfa gwerthwr tai ac eiddo

immobilisme
1
gorgeidwadaeth

immobilitat
1
ansymudoldeb

immobilitzar
1
atal rhag symud
2
rhoi stop ar

immoble (ansoddair)
1
ansymudol, di-sigl, safadw˙
2
eiddo diriaethol

immoble (substantiu)
1
adeilad
l'immoble que es va desplomar a Olot ahir
yr adeilad a gw˙mpodd ddoe yn Olot

immoderació
1
anghymedroldeb, angymesuredd

immodest
1
anweddus

immodčstia
1
anwedduster

immolació
1
aberthiad

immolador
1
aberthol

immolar
1
aberthu, offrymu

immoral
1
anfoesol

immoralitat
1
anfoesoldeb

immortal
1
anfarwol

immortalitat
1
anfarwoldeb

immortalitzar
1
anfarwoli

immotivat
1
di-sail

immund
1
brwnt, budr

immundícia
1
baw

immune
1
heintr˙dd
immune de rh˙dd rhag, diogel rhag

immunitat
1
imiwnedd, heintryddiad

immunització
1
imiwneiddiad, imiwneiddio; heintryddiad, heintryddio

immunitzar
1
imiwneiddio, heintryddio

immunňleg
1
imiwnolegwr

immunologia
1
imiwnoleg

immutabilitat
1
anghyfnewidioldeb

immutable
1
anghyfnewidiol

immutar
1
newid
1
aflonyddu

immutar-se
1
newid ystum
2
colli hunanreolaeth

impacció
1
cywasgiad

impacičncia
1
diff˙g amynedd

impacient
1
diamynedd

impacientar
1
peri un i fod yn ddiamynedd

impacientar-se
1
colli amynedd

impactar
1
taro 
Els perdigons dels trets van impactar a la paret i a l’aparador d’un establiment del carrer la Barca de Bescanó (El Punt 2004-01-10)
Trawodd y peledau (“peledau’r ergydion”) wal a ffenest siop yn Heol la Barca ym mhentref Bescanó

impacte
1
ardrawiad
2
argraffiad

impagable
1
ni ellir ei dalu

impagat
1
heb ei dalu

impalpable
1
annheimladw˙

imparcial
1
diduedd, amhleidiol

imparcialitat
1
didueddrw˙dd, amhleidioldeb

imparell
1
(Mathemateg) (ansoddair) ňd
2
(Mathemateg) (enw) odrif

impartible
1
ni ellir ei rannu

impartir
1
cyfrannu
2
(arian) rhannu, rhoi rhannau

impŕs
1
cyfwng

impassible
1
anhyboen

impŕvid
1
eofn, diarsw˙d

impecabilitat
1
anhybechedd
2
dilychwinder, caboledd

impecable
1
(Cref˙dd) dibechod
2
dilychwin, caboledig

impedŕncia
1
(Trydaneg) rhw˙striant

impedible
1
a ellir ei rw˙stro

impediment
1
rhw˙str, atalfa

impedimenta
1
(Rhyfel) paciau

impedir
1
rhw˙stro, atal

impedit
1
methedig, ffaeledig

impeditiu
1
rhw˙strol

impel·lir
1
cymell

impenetrabilitat
1
anhydreiddiad

impenetrable
1
anhydreiddiol

impenitčcia
1
anedifeirwch

impenitent
1
diedifar, anedifeiriol

impensadament
1
yn annisgw˙l
2
trw˙ amryfusedd

impensat
1
annisgw˙l

imperant
1
pennaf, trechaf

imperar
1
rheoli, te˙rnasu
2
bodoli

imperatiu
1
gorchmynnol

imperativament
1
yn orchmynnol

imperatori
1
ymerodrol

imperceptible
1
anghanfodadw˙, anweladw˙

imperdible
1
ni ellir ei golli

imperdonable
1
ni ellir ei faddeu

imperfecció
1
amherffeithrw˙dd, gwallusrw˙dd

imperfecte
1
amherffaith

imperfet
1
gwallus

imperi
1
ymerodraeth
la llengua de l’imperi Castileg (“iaith yr ymerodraeth”)
El Partit Popular de l País Valenciŕ continua defensant el valenciŕ com a diferent del catalŕ, i tot en la llengua de l'Imperi.
Mae Plaid y Bobl (= plaid asgell-dde eithafol) yn dal i fynnu bod y Falenseg (= tafodiaith y Gatalaneg yng Ngwlad Falensia) yn [iaith] wahanol i’r Gatalaneg - a hynny yn Gastileg!

imperial
1
ymerodrol

imperialisme
1
imperialaeth

imperialista
1
imperial˙dd

imperible
1
di-dranc, difarw

imperícia
1
diff˙g profiad
2
anfedrusrw˙dd

imperiós
1
awdurdodus

imperit
1
dibrofiad
2
anfedrus

impermeabilitat
1
anhydreidedd

impermeabilització
1
wedi ei ddiddosi

impermeabilitzar
1
diddosi

impermeable
1
gwrth-ddwr, diddos, anhydraidd, anathraidd

impersonal
1
amhersonol

impersonalitat
1
amhersonoldeb

impertčrrit
1
di-ofn
2 didaro, difynegiant
observar (alguna cosa) impertčrrit  gw˙lio (rh˙wbeth) yn ddifynegiant 
3 dideimlad, oeraidd 
Va afirmar impertčrrit que el castellŕ mai no es va imposar enlloc
Datganodd yn oeraidd nad oedd y Gastileg wedi ei gwthio ar bobol yn unman erioed

impertinčncia
1
haerllugrw˙dd
llançar impertinčncies contra (algú) sarháu (rhywun), enllibio (rhywun), piwso (rhywun), lladd ar (rywun)
Mira les impertinčncies que ha llançat contra mi Edrych ar sut y mae ef wedi lladd arnaf  

impertinent
1
amherthnasol
2
h˙f, haerllug

impertorbable
1
digyffro, didaro, difraw

impetigen
1
impetigo

impetrar
1
erf˙n, ymbil, begian

ímpetu
1
ysgogiad, cymhelliad

impetuós
1
byrbw˙ll, nw˙dw˙llt

impetuositat
1
byrbw˙lltra

impiadós
1
annuwiol

impietat
1
annuwioldeb

impietós
1
didrugaredd

implacabilitat
1
anghymodlondeb, anfaddeugarwch

implacable
1
anghymodlon, anfaddeugar, didostur, diarbed, didrugaredd 
Diuen que la rivalitat entre germans és la més implacable
Ceir ymgipr˙s ar ei ffyrnicaf pan f˙dd rhwng brod˙r, medden nhw

implantació
1
mewnosodiad

implantar
1
mewnblannu

implicació
1
goblygiad

implicar
1
ymhlygu

implícit
1
ymhl˙g

imploració
1
erfyniad, ymbiliad

implorar
1
ymbil ar, erf˙n ar, crefu ar

implosió
1
mewnffrw˙drad

implosiu
1
mewnffrw˙drol

impolític
1
annoeth

imponderable
1
anfesuradw˙

imponent
1
mawreddog, urddasol

impopular
1
amhoblogaidd

impopularitat
1
amhoglogrw˙dd

import
1
cost
1
swm

importació
1
mewnforio
2
article d'importació mewnfor˙n

importador
1
mewnforiwr, mewnforydd = un sydd yn mewnforio nwyddau

importŕncia
1
pw˙sigrw˙dd

important
1
pw˙sig, o bw˙s
2
blaenllaw
3
mawr
hi ha un dčficit important mae diff˙g (ariannol) mawr
plujes importants cawodau trymion

importar
1
mewnforio

importú
1
annif˙r, blinderus
2
anamserol, anaddas

importunar
1
dyfal geisio, taer erf˙n

importunitat
1
annifyrrwch, blinder

imposable
1
a ellir rhoi treth arno

imposar
1
gosod ar
2
(treth) gosod ar
3
(gorchw˙l, tasg) gosod
4
(parch) enn˙n

imposar-se
1
cael y blaen ar

imposició
1
gosodiad
2
treth
3
adnau, ernes

impositor
1
buddsoddwr

impossibilitar
1
gwneud yn amhosibl

impossibilitat
1
amhosiblrw˙dd

impossible
1
amhosibl

impost
1
treth
1
toll

impostor
1 cogiwr, ffugiwr

impostura

1
tw˙ll
2
enllib

impotčncia
1
annerthedd

impotent
1
analluog

impracticable
1
didramw˙ = ni ellir m˙nd ar hyd-ddo

imprecació
1
melltith, rheg

imprecar
1
rhegu, melltithio

imprectori
1
melltithiol

imprecís
1
anfanwl

imprecisió
1
anfanylder

impregnable
1
anorchfygol, cadarn

impregnació
1
ymreiniad

impregnar
1
ffrw˙thloniad

impremeditació
1
diff˙g meddwl ymlaenlláw

impremeditat
1
heb feddwl ymlaenlláw

impremta
1
gwasgu
2
gwasg

imprčs
1
ffurflen
2
impresos deun˙dd printiedig

imprescindible
1 hanfodol, hanfodol bw˙sig

impressió

1
agraff = ôl
2
(ll˙fr) agraffiad
3
ffotograffiaeth print

impressionable
1
hawdd ei argyhoeddi/ei hargyhoeddi

impressionant
1
trawiadol

impressionar
1
argraffu = gadael ôl
2
argraffu = gadael syniad
3
ffotograffiaeth printio

impressionar-se
1
rhyfeddu

impressionisme
1
argraffiadaeth, argraffedd

impressionista
1
argraffiad˙dd

impressor
1
argraff˙dd

impressora
1
printiwr = peiriant printio ynghlwm wrth gyfrifiadur

imprevisible
1
anrhagweladw˙

imprevisor
1
di-hid

imprevist
1
annisgw˙l

imprimir
1
argraffu

improbabilitat
1
annheb˙grw˙dd

improbable
1
annheb˙g

improbe
1
anonest
1
(tasg), anniolch

improbitat
1
annonestrw˙dd

improcedčncia
1
anaddasrw˙dd

improcedent
1
anaddas
2
anghywir
3
(Y Gyfraith) di-sail

improductiu
1
anghynhyrchiol

impromptu
1
difyf˙r

improperi
1
sarhâd

impropi
1
anaddas

impropietat
1
anaddasrw˙dd

improrrogable
1
ni ellir ei ohirio

improvació
1
anghymeradw˙aeth

improvar
1
anghymeradw˙o

improvís
1
annisgw˙l

improvisació
1
rh˙wbeth wedi ei wneud yn ddifyf˙r

improvisar
1
gwmeud yn ddifyf˙r

imprudčncia
1
annoethineb, diff˙g pw˙ll

imprudent
1
annoeth

impudčncia
1
digywilydd-dra

impudent
1
digywil˙dd

impúdic
1
digywil˙dd, anweddus

impúdicament
1
yn anweddus
(una parella) tocant-se impúdicament (Avui 2004-01-18) pâr yn cyffwrdd ei gil˙dd yn anweddus

impudícia
1
anlladrw˙dd, anniweirdeb, anweddeidd-dra, anwedduster

impugnació
1
gwrthw˙nebiad

impugnar
1
gwrthw˙nebu

impuls
1
ysgogiad

impulsar
1
ysgogi
2 hybu

impulsió
1
ysgogiad, gwthiad

impulsiu
1
byrbw˙ll

impune
1
di-gosb

impunement
1
heb gosb, yn ddi-gosb

impunitat
1
anghosbedigaeth
amb total impunitat yn gwbl benrh˙dd, yn gwbl ddi-gosb
La seva policia (era) un cos d’expresidiaris que actuava amb total impunitat  (Avui 2004-01-20)
Carfan o g˙ngarcharorion oedd ei heddlu a weithredai’n gwbl benrh˙dd 

impur
1
amhur

impuresa
1
amhurdeb

imputable
1
priodoladw˙

imputació
1
cyhuddiad

imputar
1
tadoli
2 priodoli = ystyried fod rh˙wbeth wedi ei wneud gan r˙wun
La policia els imputa 42 delictes d’estafa, si bé es creu que els afectats són més de cent
Mae’r heddlu yn priodoli idd˙nt ddau a deugain o dwyllau (“tramgw˙ddau o dw˙llo”), ond maent yn meddwl bod mw˙ na chant o bobl wedi eu tw˙llo (“y rhai wedi eu heffeithio yn fw˙ na chant”)

 

 

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11  :: 2004-01-13 :: 2005-02-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pŕgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weř(r) ŕm ai? Yuu ŕa(r) zďting ř peij frňm dhř "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katřlóuniř) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website