http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_per_1687k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

PER - PERMUTAR

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22 ::  2005-05-03

 

   

per
1
llestr bridd

per
1
trwy
per la finestra trwy'r ffenestr
2
ar hyd
pel camí ar hyd y ffordd
3
dros
pel pont dros y bont
4
o achos
per enveja o genfigen
5 am, o achos, yn sgil
Dentenen tres homes a Premià de Mar per dos robatoris amb violència (El Punt 2004-01-19)
Tri o ddynion wedi eu harestio a Premià de Mar am ddau ysbeiliad
6
er mwyn
He vingut per... Rw i wedi dod er mwyn...
7
ar ffurf
8
am, yn gyfnewid am
comprar-lo per mil pessetes ei brynu am fil o besetas
9
per aquí gerlláw
10
pel que fa a wrth ystyried...
11 per mitjà de trwy gyfrwng
12
per carretera gyda'r ffordd
13
per què? pam?
14
Tot està per fer encara Mae popeth i’w wneud eto
15
fel
16 er budd, dros
I jo què puc fer pel català?
Beth allaf fi ei wneud dros y Gatalaneg?


pera
1
peren, gellygen
sudd de pera sudd gellyg
2
bylbyn
3
partir peres hollti, torri
4
partir peres amb algú ffraeo, cweryla
L’Anna i el Xavier han partit peres Mae Anna a Xavier wedi cweryla
5 ser la pera bod yn annioddefol, bod yn ddigon i’ch danto, bod yn peth diflas, bod yn beth anhygoel

pera
1
(Catalaneg hynafol) carreg
(Yn yr iaith gyfoes: pedra)
 
La Pera
1
trefgordd (el Baix Empordà) (“y garreg”)

per a bé o per a mal
1
er gwell neu er gwaeth
Hefyd: per be o per mal

Perafita
1
trefgordd (Osona)

Perafort
1
trefgordd (el Tarragonès)

per això
1
felly

Peralada
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

peralt
1
goleddf heol

Peralta de Calassanç
1
trefgordd (la Llitera)

per altra banda
1
o'r ochr arall, ar y llaw arall

per altra part
1
o'r ochr arall, ar y llaw arall

Peramola
1
trefgordd (l'Alt Urgell)
 
per a res
1
o gwbl
No m'interessa per a res.
Dyw hi ddim o’r diddordeb lleiaf imi

per barba
1
y pen

per be o per mal
1 Gweler: per a be o per a mal

per bé que
1
er

perboc
1
min (ochr llafn sydd yn torri)
2
siomiant, siom

perbocar
1
chwydu, cyfogi

perca
1
(pysgodyn) draenog, pysgodyn garw

percaç
1
helfa
2
nod, amcan

percaça
1
a la percaça d’alguna cosa ar hynt (rhywbeth)

percaçar
1
chwilio
2
erlid

percaçar-se
1
cael iddo ei hun
2
tynnu (helynt, ayyb) yn eich ben

percala
1
cálico

percebe
1
llygad maharen

percebre
1
canfod, gweld
2
ennill (masnach)
3
(tâl) derbyn

per cent
1
y cant

percentatge
1
canran
2
graddfa
3
en un percentatge molt alt (adf) i raddau mawr iawn

per centenars
1
wrth y cannoedd, fesul cannoedd

percepció
1
canfyddiad
2
(arian) derbyniad

perceptible
1
canfyddadwy, dirnadwy, gweladwy, amgyffredadwy

perceptiblement
1
yn ganfyddadwy, yn ddirnadwy, yn weladwy, yn graff, amgyffredadwy

perceptiu
1
treiddgar, llygadog, sylwgar

perceptor
1
(ansoddair) sydd yn canfod
2
(eg) derbynnydd

per cert
1
gyda llaw

percolació
1
hidlo, hidliad, trylifo, trylifiad

per començar
1
yn gyntaf oll, yn y lle cyntaf (wrth roi cyfres o sylwadau / cywiriadau)
Per començar als quebequesos no els hi agraden massa els francesos
Yn gyntaf oll, nid yw’r Cwebeciaid yn rhy hoff o’r Ffrancod

per compte propi
1
(gweithio) i chi’ch hun

per consideració a
1
er parch i

percudir
1
curo, bwrw, ergydio
2
taro ar y frest, taro ar y bol (Meddygaeth)

percussió
1
trawiad
2
taro ar y frest, taro ar y bol (Meddygaeth)
3
instruments de percussió oferynnau taro

percussor
1
(ansoddair) tarawol, ergydiol

per dalt
1
i fyny; yn haenau uchaf y gymdeithas

per damunt de
1
uwchbén

per damunt de cap altra cosa
1
yn anad dim

per darrere de
1
yn ôl i, yn ail i

per decret positiu
1
trwy archddyfarniad

perdedís
1
colladwy, y gellir ei golli yn hawdd

perdedor
1
sy'n colli, sydd wedi coll
l'equip perdedor y tîm sydd yn colli

perdedor
1
collwr
mal perdedor collwr gwael

per deconeixença de
1
trwy fod yn anghyfarwydd â

perdició
1
colledigaeth
2
colled

per dies
1
am ddyddiau

perdigó
1
petrisen ifanc
2
pelen, peled

perdigonada
1
ergyd haels

perdigonada
1
clwyf haels

perdigot
1
ceiliog pertysen

perdiguer
1
hela petris (cymhwysair)

perdiment
1
colled
2
dinistr, chwalfa

per dins
1
y tu mewn, oddi mewn
El programa “Entre línies” dedica avui un dels seus reportatges a mostrar com és per dins el Gran Teatre del Liceu (Avui 2003-12-29)
Bydd un o adroddiadau’r rhaglen “Rhwng y Llinellau” heddiw yn dangos sut mae “Theatr Fawr yr Addysgfa” (= ty^ ópera Barcelona) oddi mewn

perdiu
1
petrisen

per diversos motius
1
am amryw byd o resymau

per diversos raons
1
am amryw byd o resymau

perdó
1
maddeuant, pardwn

perdó!
1
Mae'n ddrwg gen i
2
demanar perdó ymddiheuro

perdonable
1
maddeuadwy, esgusadwy

perdonador
1
maddeugar

perdonar
1
perdonar (algú) maddau
Que Dèu els perdoni Duw a faddeuo iddynt
2
perdonar (algú) gadael (i rywun) fyw, arbed bywyd (rhywun)

perdonavides
1
bwli

perdre
1
colli
2
perdre atractiu colli ei swyn
3
gwastraffu
4
perdre el temps colli amser (en wrth)
Tinc l'impressió de que estic perdent el temps fent servir els meus esforços inútilment perquè ja no hi ha solució
Mae gen i’r argraff fy mod i’n colli f’amser, yn ymegnïo’n ddibwrpas, am nad oes ateb
5
colli (gêm) (chwaraeon)
6
perdre la guerra colli’r rhyfel
7
difetha
El joc l'ha perdut Mae wedi dod i ddiwedd drwg am ei fod mor hoff o gamblo (“mae gamblo wedi’i ddifetha”)
8
colli (bws, trên)
9
(berf heb wrthrych), colli (= colli hylif)
10
colli (rhan o’r corff mewn damwain)
11
perdre el camí colli'r ffordd
12
perdre el cap colli ei ben/ei phen
13
perdre de vista colli golwg ar
14
perdre el fil colli trywydd (darlith, ayyb)

perdre la guerra
1
colli'r rhyfel

perdre la memòria històrica
1
anghofio hanes (eich cenedl)

perdre la vergonya
1
colli pob teimlad o gywilydd

perdre la vida
1
colli’ch bywyd, colli’ch einioes, bod marw
Un altre soldat va perdre la vida en un atac de morter
Bu farw milwr arall mewn ymosodiad mortar

perdre's
1
mynd ar goll
2
diflannu

per dret diví
1
drwy hawl ddwyfol

perdre tota mesura
1
mynd dros ben llestri, taflu pob rheolaeth

pèrdua
1
colled
2
gwastraff (amser)
pèrdua de temps gwastraff o amser
Per a mi es una pèrdua de temps I mi, gwastraff o amser yw e
És una perdua miserable de temps Gwastraff llwyr o amser yw e
3
mynd ar goll, colli'r ffordd

perdudament
1
yn gyfan gwbl

perdulari
1
un ofer, un afradlon
2
un esgeulus, un ffordd-â-hi

perdurabilitat
1
goroesiad yn y tymor hir

perdurable
1
hirhoedlog, parhaol, parháus

perduració
1
parhâd

perdurar
1
para
2
dal i fod

perdut
1
coll, colledig
2
bala perduda bwled coll

Pere
1
enw mab = Pedr

peregrí
1
anarferol, anghyffredin
2
rhyfedd, egsotig

peregrinació
1
pererindod
2
taith hir

peregrinar
1
mynd ar bererindod
2
teithio
3
mynd yn ôl a blaen

peregrinitat
1
anarferoldeb, dieithrwch

perelló
1
llosg eira, malaith
2
math o ellygen; ffrwyth y pren gellyg (Pyrus spinosa)
3 Perelló cyfenw (= Pyrus spinosa)

Perelló
1
trefgordd (el Baix Ebre)

perelloner
1
(Pyrus spinosa) math o goeden ellyg, / o brwn gellyg / o ellygbren

perempció
1
terfyn amser mewn achos llys

peremptori
1
awdurdodol
2
brys

peremptòriament
1
ar frys

peremptorietat
1
brys

per endavant
1
ymlaen llaw

perenne
1
(Botaneg) bythol, tragwyddol
2
tragwyddol, bythol

perennement
1
yn dragwyddol, yn fythol

perequació
1
dosraniad cyfrannol taliadau
2
cyfartaliad cyflogau / trethi / prisiau

perer
1
pren pêr, pren gellyg

perera
1
pren pêr, pren gellyg
2 Perera cyfenw

pererar
1
perllan bêr

per error
1
trwy gamgymeriad

peresa
1
diogi
tenir peresa teimlo’n ddiog
tenir peresa de marxar bod heb fawr o awydd mynd arno
treure's de sobre la peresa bwrw’ch diogrwydd
treballar amb peresa gweithio’n ara deg
2 Obri la porta a la peresa i entrarà a ta casa la pobresa (“Agorwch y drws i ddiogi a tlodi a ddaw i mewn i’th dy^”) (Ni ddylid fod yn ddiog. Gwaith caled biau hi bob amser)

per escrit
1
ysgrifenedig
demanar permís per escrit a (algú) gofyn am ganiatâd ysgrifenedig i (rywun)
Es requereix el permís per escrit de l'autor
Mae rhaid cael caniatâd ysgrifenedig yr awdur

peresós
1
diog, dioglyd , pwdr

peresosament
1
yn ddiog, yn ddioglyd, yn bwdr

per excel.lencia
1
yn anad dim, uwchláw popeth
Aquesta és la qüestió catalana per excel.lència avui: on és la societat civil? (El Punt 2004-01-22)
Dyma’r cwestiwn mwyaf un heddiw – ble mae’r werin bobl?

per falta de costum
1
am nad ych chi yn gyfarwydd ag e

per favor
1
(Castileb) os gwelwch yn dda

peresa
1
diogi (yng Nhataloneg yr Ynysoedd ac yn Nghataloneg y Gorllewin)

perfecció
1
perffeithrwydd
amb tota la perfecció del món yn berffaith berffaith (“â holl berffeithrwydd y byd”)

Farà el discurs en català (encara que s'ha de reconèixer que es nota que no el parla amb tota la perfecció del món).
Fe wnaiff yr araith yn Gatalaneg (er bod rhaid cydnabod y gwelwch nad yw e’n ei siarad yn berffaith berffaith)

perfeccionador
1
(ansoddair) sy’n perffeithio
2
(eg) perffeithiwr

perfeccionament
1
yn berffaith
2
Perfeccionament Yn union!

perfeccionar
1
perffeithio
2
gwellháu

perfeccionisme
1
perffeithiaeth

perfeccionista
1
perffeithydd

perfectament
1
yn berffaith

perfecte
1
perffiath
2
cyflawn
3
Perfecte! Gwych!

perfer
1
gorffen yn gyfan gwbl

perfet
1
perffaith
2
wedi ei gwblháu
3
(eg) (gramadeg) amser perffaith

per fi
1
o’r diwedd

pèrfid
1
bradwrus, twyllodrus, anffyddlon
la Pèrfida Albió Lloegr fradwrus

perfídia
1
brawdwriaeth, twyll, anffyddlondeb

perfil
1
ystyslun
2
amlinelliad
3
croestoriad (pensaernïaeth)

perfilar
1
amlinellu
2
rhoi’r cyffyrddiad olaf i, caboli, cwblháu, gorffen, perffeithio

perfilar-se
1
ymffurfio

per fora
1
ar y tu allan

perforació
1
twll, trydwll
2
tyllu, trydyllu (gweithred)

perforador
1
sydd yn tyllu, yn trydyllu

perforadora
1
trydyllwr
2
pwnsh (i wneud tyllau mewn papur)

perforar
1
tyllu, trydyllu
2
drilio

per força
1
o’ch bodd neu o’ch anfodd

perfum
1
persawr, perarogl
2
persawr, perarogl (ffig)

perfumador
1
sydd yn perarogli

perfumar
1
perarogli

perfumeria
1
siop beraroglau
2
diwydiant peraroglau
3
peraroglau

pergamí
1
memrwn, ysgrifgroen
Pergamí escrit en les dos cares, amb un document diferent a cadascuna
Ysgrifgroen ag ysgrifen ar y ddwy ochr, â dogfen gwahanol ar bob ochr

2 dogfen memrwn, dogfen ysgrifgroen
un pergamí escrit en llatí que es conserva a l’Arxiu Municipal de Lleida
dogfen ysgrifgroen yn Lladin a gedwir yn Archifdy Dinesig Lleida

És un pergamí del 1443 que actualment està força deteriorat
Dogfen ysgrifgroen o’r flwyddyn 1443 yw hi sydd bellach wedi dirywio’n sylweddol

pèrgola
1
deildy, goôerfa, pérgola; rhodfa â cholofnau ar bob ochr iddi sydd yn dal to delltwaith - mae planhigion dringol a blennir wrth fôn y colofnau yn tyfu nes gorchuddio’r to
2 pérgola - adeiladwaith pensaernïol tebyg a godwyd dros rodfa
Una de les obres que van donar a conèixer Enric Miralles és la pèrgola de l'avinguda Icària, realitzada juntament amb Carme Pinós durant els Jocs Olímpics de Barcelona
Un o’r gweithiau ddaeth ag enw Enric Miralles i’r amlwg yw’r pérgola yng Rhodfa Icària, a wnaethpwyd ar y cyd â Carme Pinós yn ystod y Gemau Olumpaidd

perible
1
(bwyd) darfodus, byrhoedlog
Cal que els aliments peribles estiguin en un lloc protegit, sec, fresc, ben ventilat
i visible
Mae rhaid cadw bwydydd darfodus mewn lle diogel, sych, iachus, da ei awyriad, ac o fewn golwg

pericardi
1
pericardiwm (Anatomeg)

pericarp
1
hadlestr, péricarp, hadbilen, hadgell (botaneg)

perícia
1
meistrolaeth
2
medrusrwydd, arbenigedd

pericial
1
arbenigol

perico
1
[cefnogwr clwb pêl-droed yr Espanyol - clwb yn Barcelôna ac iddo enw o fod yn cynrychioli'r rhan o boblogaeth y wlad sydd yn erbyn annibyniaeth i Gatalonia ac yn gefnogol i aros mewn gwladwriaeth Gastileg unffurf – fel arfer, mewnfudwyr o Wledydd Sbaen neu eu disgynyddion ydynt ]
 
pericondri
1
pericondriwm

pericrani
1
amgreuan, pericraniwm

perifèria
1
ymylon

perifèric
1
ymylol

perifrasar
1
aralleirio

perífrasi
1
aralleiriad

perifrasejar
1
aralleirio

perífrasi
1
aralleiriad

perifràstic
1
aralleiriol

perigeu
1
perigrê, daearnesafiant

periheli
1
perihelion, heilnesafiant

perill
1
perygl, enbydrwydd
2
el gran perill de y perygl mawr ar gyfer
3
estalviar perill
osgói perygl
ple de perills llawn peryglon, peryglus
Treballa en un racó de la provincia de Castella-Lleó remot i ple de perills
Mae e’n gweithio mewn cilfach o dalaith Castilia-León  sydd yn anghysbell ac yn llawn peryglon

perillar
1
bod mewn perygl
2
fer perillar rhoi mewn perygl

perillós
1
peryglus

perímetre
1
perimedr

per imperatiu legal
1
mewn ufudd-dod i’r gyfraith; yn ôl y gyfraith
Per imperatiu legal, valencià i català no són sinònims
Yn ôl y gyfraith nid yw “Catalaneg” a “Falenseg” yn gyfystyr (er taw tafodiaith o’r iaith Gatalaneg a siaredir yn Falensia yw’r Falenseg, mae pleidiau asgell-dde yn mynnu taw iaith ar wahân yw hi. Y mae peth amwysedd yng nghyfraith gwleidwriaeth Castilia yn hyn o beth, ac y mae llywodraeth Castilia yn manteisio ar hyn i dorri undod yr iaith, gan fynnu hefyd taw dwy iaith sydd yma)

Per
imperatiu legal, vostè no pot dir "espanyol" del castellà
Yn ôl y gyfraith, ni ellir galw’r iaith Gastileg yn “Sbaeneg” (er taw “Sbaeneg” y gelwir iaith y tu allan i wladwriaeth Castilia / Sbaen, “Castileg” yw’r enw swyddogol yng Nghyfansoddiad gwladwriaeth Castilia / Sbaen)

L'1 de gener ens han augmentat l'IVA dels peatges del 7% al 16% per imperatiu legal.
Ar y cyntaf o Ionawr daeth cyfraith i rym i gynyddu’r Dreth ar Werth ar dollau’r priffyrdd o saith y cant i un ar bymtheg y cant

període

1
cyfnod, adeg
2
brawddeg (gramadeg)
3
atalnod
4
mislif

periòdic
1
cyfnodol
2
cylchol

periòdic
1
cylchgrawn
2
newyddiadur

periòdicament
1
o bryd i'w gilydd, yn ysbeidiol

periodicitat
1
amlder

periodisme
1
newyddiaduraeth

periodista
1
newyddiadurwr, newyddiadurwraig

periodista gràfic
1
ffotograffydd y wasg

periodístic
1
newyddiadurol C
campanya periodística ymgyrch yn y papurau newydd

peripatètic
1
peripatetig, teithiol

peripècia
1
tro, helynt, helbul,?digwyddiad
2
peripècies hynt a helynt

periple
1
cylch-hwyliad, cylch-fordwyad
2
disgrifiad o fordaith ar hyd arfordir
3
taith

periquito
1
parotan, parotyn
2
byji

perir
1
marw, trengi, dod i ben
Tant de bo aquest règim pereixi
Gobeithio y daw y llywodraeth hon i ben

periscopi
1
périsgop

periscòpic
1
perisgopig

peristil
1
(Pensarnïaeth) péristul

perit
1
medrus, crefftus

perit
1
arbenigwr
perit cal.ligràfic arebenigwr ysgrifen
2
periannwr

peritar
1
archwilio

peritoneu
1
perfeddlen, peritoniwm

peritonitis
1
llid y berfeddlen, peritonitis

perjudicar
1
amharu

perjudici
1
niwed
2
colled ariannol
perjudici econòmic colled ariannol, colledion ariannol
La policia no ha calculat el perjudici econòmic que van ocasionar els falsificadors de les targetes de crèdit
Nid yw’r heddlu wedi bwrw cyfrif o’r colledion ariannol a achoswyd gan ffugwyr y cardiau credyd

perjudicial
1
niweidiol

perjudicialment
1
yn niweidiol

perjur
1
anudonus

perjurar
1
tyngu anudon
2
rhegu

perjuri
1
anudoniaeth

perla
1
perl
llençar les perles als garrins taflu perlau o flaen moch
Internet és un bíblic "perles per als porcs" i la gent no hi està preparada.
Mae’r rhyngwryd yn “berlau i’r moch” Beiblaidd a dyw pobol ddim yn ddigon deallus ar ei chyfer / s mae pobol yn rhy ddiaddysg ar ei chyfer
2
gem

per la banda dreta
1
ar yr ochr dde

per la força de costum
1
trwy hen arfer

perlat
1
ar ffurf perl

perlejar
1
addurno â pherlau

perler
1
(ansoddair) perl, perlau; perlog
ostra perlera wystrysen berlog
2
(eg) plymiwr am berlau; gwerthwr perlau

per la televisió
1
dir per la televisió dweud ar y teledu

perlí
1
o liw perl

perllonga
1
darn estyn

perllongar
1
hwyháu, estyn
2
gohirio

perllongar-se
1
parháu, para

per manca de
1
yn sgil prinder o

permanència
1
parhàd
2
arhosiad
3
oriau swyddfa

permanent
1
parháus, parhaol

permanentment
1
yn barhaol

Permanyer
1
cyfenw

permeabilitat
1
athreiddedd, hydreiddedd

permeable
1
hydraidd

per més inri
1
a gwaeth na hynny

per més que
1
pa faint bynnag

permetedor
1
caniataol, goddefadwy

permetre
1
caniatáu, gadael
Em permet una pregunta? Ga i ofyn cwestiwn?
Si em permet una pregunta, quina edat té? Faint yw ei oed e, os ca i ofyn?
2
gadael i rywun fawr golwg ar
Em permet el seu passaport? Ga i weld eich pasport?

permetre's
1
caniatáu iddo-ef ei hun, bod mor hy' â
2
no poder-se permetre dim yn gallu fforddio gwneud peth

permís
1
caniatâd
permís per escrit ganiatâd ysgrifenedig
demanar permís per escrit a (algú) gofyn am ganiatâd ysgrifenedig i (rywun)
Es requereix el permís per escrit de l'autor
Mae rhaid cael caniatâd ysgrifenedig yr awdur
2
trwydded
permís de conduir
trwydded yrru
permís de residència
trwydded anheddiad
permís de treball
trwydded waith
4
cennad ymabsen = cennad i filwr ymabsennu o'r fyddin dros amser penodol

permissible
1
caniataol

permissió
1
caniatàd

per molt ... que
1
er mor..., ni waeth faint...
2 er cymaint...

Per molts anys!
1
Pen-blwydd hapus!

per moments
1
yn gyflym ac yn ddi-baid

per motius de..
1
o achos

per motius econòmics
1
i wneud elw

permuta
1
trynewidiad
2
cyfnewidiad

permutació
1
trynewidiad
2
cyfnewid

permutar
1
trynewid
2
cyfnewid


 
Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - 2001 05 06 :: 2003-11-02 :: 2003-12-15 :: 2004-01-05 :: 2005-02-11 :: 2005-03-22


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA