http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_pern_1728k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

PERN - PEUTERRÓS

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22 ::  2005-05-03

 

  

 

 

 

 

pern
1
bollten, pin
2
echel
3
sylfaen

perna
1
coes, bagl
estirar les pernes estyn y goes, marw (“estyn y coesau”)
batre les pernes estyn y goes, marw (“curo’r coesau”)
caure de pernes enlaire cwympo ar eich gorwedd, syrthio ar eich gorwedd (“cwympo goesau yn yr awyr”)

perniciós
1
niweidiol
2
dinistriol
3
anfad

pernil
1
ham
2
morddwyd mochyn
3
coesgyn, coesgen
4
morddwyd (person) (ar lafar)

pernoctació
1
arhosiad dros nos
taxa de pernoctació treth ar bob arhosiad dros nos mewn gwesty

pernoctar
1
aros dros nos

però
1
ond = yn groes i’r disgwyl

2 ond = yn groes i hyn

3 ond = heblaw bod
Hi ha qui que prefereix una Catalunya espanyola però d’esquerres a una Catalunya independent però de dretes.
Mae rhai y mae’n well ganddynt Gatalonia Gastilaidd heblaw ei bod yn adain chwith yn hytrach na Chatalonia annibynnol heblaw ei bod yn adain dde

2
(i bwysleisio ansoddair, ayyb)
És bo, però molt bo!
Mae’n dda iawn! (“mae’n dda, ond da iawn”)
(Fòrum Vilaweb, 2004-11-21) El tripartit ha fet molt més, però moltíssim més, el tripartit amb un any que els regionalistes en 23.
Mae’r llywodraeth deirbleidiol wedi gwneud llawer mwy, o bell ffordd, (“llawer mwy, ond llawer iawn mwy”) mewn blwyddyn na’r hyn a wnaeth y rhanbartholwyr yn ystod tair blynedd ar hugain
molt però molt llawer iawn o...
Fa molt però que molt temps que es diu, e.
(Rhyw si) Maent yn ei ddweud ers hydoedd, wyddost ti.

3
(eg) anhawster
trobar peròs en tot cusanu gofid (“cael hyd i ‘ondiau’ ym mhopeth”)

4
(eg) gwrthwynebiad

però
1
serch hynny

perol
1
potyn
2
sosban
Pel juliol, amb poc foc bull el perol (Dywediad) Ym mis Gorffennaf y mae’r sosban yn berwi â dim ond ychydig o dân (wrth sôn am wres mis Gorffennaf)
3
pair

perola
1
pair

peroné
1
ffíbwla, rhaclun

però que
1
Ond ni ddylai..., ond ni ddylid...

peroració
1
diweddglo, diwedd araith, perorasiwn

perorar
1
areithio, traddodi araith
2
areithio = sbowtio

perpal
1
trosol

per part de
1
yn achos...

perpendicular
1
unionsyth
2
(enw gwrywaidd) sythlin

perpetració
1
cyflawniad, cyflawni

perpetrador
1
(ansoddair) sydd yn cyflawni
2
(eg) cyflawnwr

perpetrar
1
cyflawni

perpetu
1
tragwyddol, parháus
2
hyd ddiwedd eich oes, am oes
cadena perpètua carchariad am oes

perpetuable
1
y gellir ei dragwyddoli, ei fytholi

perpetuació
1
parhâd, bytholiad, tragwyddoliad

perpetual
1
bythol, tragwyddol

perpetuar
1
bytholi, tragwyddoli

perpetuïtat
1
tragwyddoldeb

perpètuament
1
yn fythol, am byth, dros byth

Perpinyà
1
trefgordd (el Rosselló) Gogledd Catalonia

perpinyanès
1
un o dref Perpinyà

perplex
1
wedi pendroni, wedi drysu

perplexitat
1
dryswch, penbleth

per poc
1
o drwch blewyn
guanyar les eleccions per ben poc ennill yr ethoiladau o drwch blewyn

per primer cop
1
am y tro cyntaf

per pròpia voluntat
1
yn wirfoddol

per quant
1
o faint?
Per quant penses guanyaran l’elecció? O faint byddan nhw yn ennill yr etholiadau?

per què...?
1
pam?

perquè
1
am, oherwydd
2
er mwyn, fel

perquè
1
rheswm
el perquè de tot plegat y rheswm am y cwbl, yr esboniad dros bopeth

perquirir
1
chwilio
2
archwilio

perquisició
1
archwiliad

perquisicionar
1
gwneud archwiliad o rywbeth

perquisitor
1
archwiliwr

perruca
1
gwallt dodi, gwallt gosod)

perruquer
1
torrwr gwallt

perruquera
1
gwraig trin gwallt

perruqueria
1
siop trin gwallt
2
trin gwallt
 
persa
1
Persiad, Perses

persa
1
Persaidd

persecució
1
ymlid
2
erlidigaeth
3 persecució escolar bwlio (mewn ysgol)

persecutor
1
erlidiwr

persecutori
1
sydd yn erlidio
mania persecutoria cymhleth erledigaeth

per segona vegada
1
am yr ail dro

perseguidor
1
(ansoddair) esydd yn erlidio
2
(eg) erlidiwr

perseguiment
1
erlidiaeth

perseguir
1
ymlid
2
erlid
3
mynd ar ôl

per sempre
1
am byth

per separat
1
ar wahân

perseverança
1
dyfalbarhâd

perseverant
1
dyfal, diwyd, , dyfalbarháus

perseverar
1
dyfalbarháu

persiana
1
bleind
tenir la persiana mig tancada bod y bleind ar ei hanner gennych
2
persiana veneciana bleind Fenisaidd
2
caead

persignar
1
gwneud arwydd y groes
2
ymswyno

persistència
1
dyfalbarhâd

persistent
1
dyfal, taer, cyndyn
2
parháus
pluja persistent glaw parháus

persistir
1
dyfalbarháu
2
persistir en una cosa dal ati
3
persistir a fer una cosa dal i wneud rhywbeth
persistir en fer una cosa dal i wneud rhywbeth
4
parháu, para

persona
1
person
2
en persona yn y cnawd
3
person (gramadeg)
4
en primera persona yn y person cyntaf
5
persona física person naturiol = bod dynol yn ei berthynas â'r gyfraith,
o'i gyferbynnu â pherson creedig, megis corfforaeth
6
persona jurídica person creedig, bodolyn cyreithiol = bod artifisial
wedi ei greu at ddibenion y gyfraith (megis corfforaeth),
o'i gyferbynnu â pherson naturiol
7
persones rhywrai
8
unigolyn
9
hi ha persones qui... y mae pobl sydd yn...
10 persona non grata (Lladin) person annerbyniol
declarar (algú) "persona non grata" datgan fod rhywun yn berson annerbyniol
El president del govern castellà és declarat "persona non grata" a la Universitat
Datgenir fod Arlywydd Llywodraeth Castilia yn berson annerbyniol yn y Brifysgol

personal
1
personol
2
defensa personal hunan-amddiffyniad
3
pronom personal rhagenw personol
4
objectes personals eiddo personol

personal
1
personél, staff
el personal de terra y staff daear, y staff isod

personalisme
1
ymosodiad personol = beirniadaeth o arall sydd yn cyrychioli plaid neu gorfforaeth, etc, am wendidau personol yn hytrach na beirniadu'r blaid neu gorfforaeth


personalista
1
personol
-Qué té a veure amb la redacció de l’estatut d’autonomia l'enfrontament personalista? -Res.
-Beth a wnelo gwrthdaro am resymau personol â llunio’r ystatud hunanlywodraeth?
-Dim.

personalitat
1
personoliaeth
És un tipus amb problemes de personalitat
Un â phroblemau personoliaeth yw e
2
personaliaeth rwyg
3
cymeriad = un sydd yn amlygu ei hun trwy weithredoedd, dywediadau, etc

personalització
1
personoliad, personoli

personalitzar
1
personoli

personalment
1
yn bersonol

personatge
1
person
2
cymeriad (theatr)

personificació
1
personoliad

personificar
1
personoli

per sota de
1 o dan
viure per sota del llindar de la pobresa
byw mewn tlodi, byw’n dlawd (“byw o dan drothwy tlodi”)
2
o dan, llai na
3
o dan = (symudiad) o un pen i'r llall
4
o dan = o’r naill ben i’r llall
5
o dan safon (rhywbeth)

perspectiva
1
perspectif
2
rhagolwg = llun dyfodol
3
cyfle i fod yn llwyddiannus
4
amb bones perspectives sy'n argoeli yn dda, sydd yn debyg o lwyddo
5
cylch, cwmpas, amrediad
6
gallu i roi peth yn ei gyd-destun

perspicaç
1
llygatgraff, craff ei olwg/ei golwg
2
craff, ffel

perspicàcia
1
llygatgraffter
2
craffter

perspicu
1
eglur, clir

perspiració
1
chwys

perspirar
1
chwysu

persuadir
1
perswadio, dwyn perswâd ar (de = i)
2
cael eich perswadio

persuasible
1
darbwylladwy

persuasió
1
perswâd
2
cred

persuasiu
1
perswadiol, llawn perswâd, darbwyllol

per tal de
1
er mwyn

per tal que
1
er mwyn, fel (bod)

per tant
1
felly, fel canlyniad
2
yn y modd hwn
3
No n'hi ha per tant Nid yw mor ddrwg â hynny

pertanyent
1
sydd yn perthyn i, perthynol i

pertànyer
1
perthyn
2
ymwneud â
3
perthyn i = bod yn aelodau o

per televisió
1
ar y teledu
Qualsevol que surt dos minuts per televisió és famós
Mae unrhywun sydd ar y teledu am ddwy funud yn enwog

per temor a
1
gan ofni

pertinaç
1
ystyfnig, gwrthnysig
2
penderfynol

pertinàcia
1
ystyfnigrwydd

pertinença
1
perchnogaeth
2
eiddo
3
aelodaeth

pertinència
1
perthnasedd
2
addasrwydd

pertinent
1
perthnasol
2
addas

pertocar
1
ymwneud â
2
cyfateb i, gweddu i
Té un nom que li pertoca – Modest.
Mae arno enw sydd yn gweddu i’r dim iddo – Modest
3
dod i'ch rhan
4
perthyn i
5
bod yn dro i
6
dyletswydd arnoch (wneud rhywbeth)

pertorbació
1
cyffro, cynnwrf
2
(awyr) cynnwrf, sflonyydwch, tyrfedd

pertorbador
1
cythryblus = terfysglyd, aflonydd

pertorbar
1
aflonyddu
2
ansefydlogi
3
ffwndro

per tot això
1
am y resymau hyn

per tot arreu
1
dros bob man

per tots el racons
1
ym mhob twll a chornel

pertret
1
pertrets offer, cyfarpar, twls, gêr
2
pertrets = cyflenwadau
3
fer pertret de storio

pertús
1
tyllog

el  Perú
1
Perŵ

peruà
1
Perwaidd

peruà
1
Perŵiad, Perŵes

pervenir
1
cyrraedd

pervers
1
anfad = yn gwneud drwg o fwriad
2
anfad, drwg = yn perthyn i weithredoedd drwg bwriadol

perversió
1
gwyrdro
2
anfadrwydd

perversitat
1
anfadrwydd

pervertidor
1
(ansoddair) sydd yn gwyrdrói
2
(enw gwrywaidd) gwyrdröwr

pervertiment
1
gwyrdroad

pervertir
1
gwyrdrói, llygru

pervertir-se
1
mynd yn llygredig

pervinca
1
(Vinca minor) llysiau’r gwaed

pervivència
1
goroesiad

per voluntat seva
1
yn ôl eich dymuniad
Fou enterrat per voluntat seva a Súria Fe’i claddwyd yn ôl ei ddymuniad yn Súria

perxa
1
stand cotiau
2
pren ysgwydd, cambren cot, pren hongian cot
3
polyn
salt amb perxa neidio â pholyn
4
polyn cwch
5
peiriant cedenu

perxar
1
cedenu = codi’r geden ar frethyn

pes
1
pwys
Això cau pel seu pes mae’n amlwg ohono’i hun, mae fel golau haul, mae hynny’n amlwg (“mae hyn yn cwympo o’i bwys ei hun”)
2
cyfrifoldeb, baich
3
home de pes dyn doeth
4
baich = gofid
treure-li un pes de sobre mynd â baich oddi ar eich meddwl
M’ha tret un pes de sobre Mae hynna wedi mynd â baich oddi ar fy meddwl (“mae wedi cymryd oddi wrthyf bwys oddi arnodd”)
5
pwysigrwydd
6
mwyafrif, y rhan fwyaf
el pes de l'opinió pública barn y rhan fwyaf o’r cyhoedd
7
augmentar de pes ennill pwysau
8
en pes i gyd
la ciutat en pes y ddinas i gyd, yr holl ddinas
9
perdre pes colli pwysau
10
pes brut pwys crynswth
11
pes mort pwysau marw
12
pes mort pwysau llawn
13
pes net pwys clir, glanbwys  
14
valdre el seu pes d'or bod yn werth ei bwysau o aur

pesacartes
1
mantol lythyrau

pesada
1
pwyso, pwysâd
2
lwyth wedi ei bwyso ar yr un tro

pesadament
1
yn drwm
2
yn ara deg
3
yn ddiflas

pesadesa
1
trymder

pesadet
1
diflas, syrffedus
Que pesadet ets Dyna ddiflas wyt.
(ffurf fachigol ar pesat = diflas)

pesador
1
mantol

pesant
1
trwm
indústria pesant diwydiant trwm
2
trwm = â mwy o ddwysedd cymharol
El plom és més pesant que el ferro Mae plwm yn drymach na haearn

pesantor
1
pwys
2
disgyrchiant (ffiseg)

pesar
1
(enw gwrywaidd) tristwch, galar, gofid
2
(enw gwrywaidd) atgno, gofid

(berf â gwrthrych)
3
pwyso
no pesar un palla cyn ysgafned â phluen (“ni + pwyso gwelltyn”)

(berf heb wrthrych)
4
pwyso
Pesa deu quilos Mae’n ddeg cilo
5
ystyried
6
bod yn drwm

pesar-li
1
edifarháu
Em pesa d'avisar-vos... Mae’n edifar gennyf (eich hysbysu...)
2
(berf heb wrthrych) pesar sobre “bod arnoch”
Un ordre de captura pesa sobre ell Mae e dan warant i’w arestio
3
(berf heb wrthrych) bod yn bwysig
4
pesar més... del que sembla bod yn bwysicach...er gwaetha’r olwg ar....

pesat
1
trwm
2
diflas (gwaith)
3
(person) anniddorol, diflas, syrffedus
Que pesadet ets Dyna ddiflas wyt.
(ffurf fachigol ar pesat = diflas)
4
trwsgl
5 fer-se pesat dechrau bod yn bla, dechrau bod yn ddiflastod, dechrau trechu amynedd pawb, dechrau diflasu pawb
Ja ho has dit no sé quantes vegades, et fas pesat

Rwyt ti wedi ei ddweud wn i ddim faint o weithiau, rwyt ti’n dechrau diflasu pawb

pesat
1
un anniddorol, diflaswr, syrffedwr, syrffed, sychbren, bwrn, treth ar amynedd pawb

pesca
1
pysgota (â rhwyd)
2
pysgota â genwair
3
pesca fluvial pysgota mewn afon
4
helfa o bysgod
5
pesca abundant helfa fawr

pescada
1
dalfa bysgod

pescador
1
pysgota (cymhwysair)

pescador
1
pysgotwr
2
pysgotwr (â genwair bysgota)

pescaire
1
pysgotwr (Cataloneg Uwchfynyddol) [gair safonool = pescaire]

pescant
1
sedd gyrrwr coetsh
2
(Morwriaeth) camlath

pescar
1
(berf heb wrthrych) , pysgota
2
canya de pescar (berf â gwrthrych), pysgota
3
(berf â gwrthrych), dal (annwyd)
pescar un bon refredat cael annwyd trwm
4
(berf â gwrthrych), dal (mewn gweithred)
pescar-lo en la mentida dal rhywun yn dewud celwydd
5
(berf â gwrthrych), cael hyd i, bachu
pescar una bona feina bachu job da
pescar un marit bachu gŵr

pescar amb canya
1
pysgota â gwialen bysgota

pescater
1
gwerthwr pysgod

pescateria
1
siop bysgod

pescamines
1
long bysgota ffrwydron

Pesillà de Conflent
1
trefgordd (la Fenollada) (Ocitaneg: Pesilhà de Conflent)

Pesillà de la Ribera
1
trefgordd (el Rosselló)

pèsol
1
pysen

pesòl d'olor
1
pysen felys

pesombre
1
(Deheubarth Gwlad Falensia) hunllef


pesquer
1
pysgota (cymhwysair)
indústria pesquera diwydiant pysgota
flota pesquera fflyd o gychod pysgota
2
llynges bysgota
3
zona pesquera pysgodfa

pesquer
1
cwch pysgota

pesquera
1
pysgota

pesquis
1
synnwyr cyffredin (ar lafar)

pessari
1
(Meddygaeth) pésari

pessebre
1
preseb
2
golygfa preseb [betlem yng Nghataloneg y De a Chataloneg yr Ynysoedd]

pessebrer
1
un sydd yn gwneud golygfa preseb

pesseta
1
peseta = hen arian dinas Barcelona
2
peseta = arian gwladwriaeth Sbaen (gynt wedi ei
rhannu yn gant o sentims)
3
canviar la pesseta cyfogi, blingo'r afr (ar lafar)

pesseter
1
llygad y geiniog

pesseter
1
un llygad y geiniog, un lygad y geiniog
2
És un groller, maleducat, pesseter i hipòcrita.
Mae ef yn dafotrwg, anghwrtais, crafangus, a dauwynebog

pessic
1
pinsiad
2
pessic de sal pinsiad o halen
3
pa de pessic teisen sbwng

pessigada
1
pinsiad
2
pigiad
3
cnoad

pessigar
1
pinsio
2
(trychfilyn) pigo
3
cnoi, brathu
4
rhoi sioc drydanol

pessigar-se
1
cael sioc drydanol

pessigolleig
1
gogleisio
tenir un pessigolleig al coll mae ’ngwddwg i'n byta, mae ’ngwddw i'n byta, mae gen i gosi yn fy ngwddw

pessigollejar
1
gogleisio, goglais, coglais, coglish

pessigoller
1
gogleisiol, coslyd
ser pessigoller bod gennych oglais, bod coglish arnoch
Ets pessigoller? Oes gen ti oglais? Oes coglish arnat ti?

pessigolles
1
gogleisiad
tenir pessigolles goglais, cosi, byta ("bod gennych gogleisiadau")
Tinc pessigolles a la mà Mae fy llaw i'n byta, Mae'n llaw i'n byta, Mae gen i gosi ar fy llaw, Mae cosi ar fy llaw
2
gogleisogrwydd
tenir pessigolles bod gennych oglais, bod coglish arnoch
3
buscar-li (a algú) les pessigolles ceisio gwylltio rhywun
4
fer pessigolles gogleisio
em fa pessigolles mae'n codi goglais arna i, mae'n fy nghosi i

pèssim
1
gwael iawn
Barça 0 Saragossa 1.
El Barça torna a fer un partit pèssim. (El Punt 2004-01-23)
Barça 0 Saragossa 1. Barça yn chwarae’n wael iawn unwaith eto (“yn dychwelyd â gwneud gêm wael iawn”)

pessimisme
1
pesimistiaeth

pessimista
1
pesimistaidd
Sóc pessimista amb la situació actual Rw i’n besimistaidd ynghylch y sefyllfa bresennol, rw i’n ofni ei bod yn o ddrwg arnom

pessimista
1
pésimist

pesta
1
pla
2
pesta bubònica y Pla Du, Haint y Nodau
3
pla [gormodedd o beth annymunol]
haver-n’hi una pesta bod yno (glêr, ayyb) rif y gwlith
4
dir pestes d'algú lladd ar rywun
5
dir les males pestes d'algú lladd ar rywun
6
pla = (un o'r nifer o heintiau firal sydd yn effeithio anifieilaid fferm)
pesta porcina pla'r moch
7
drewdod
8
drwg
9
pla = rhywun sydd yn gwylltio eraill
Aquell home és la pesta
Mae'r dyn hwnnw'n bla ar f'enaid i
Am bla yw'r dyn na!
Dyna bla yw'r dyn na!

pestanya
1
blew llygad
2
cremar-se les pestanyes llosgi'r gannwyll yn hwyr, gweithio tan oria mân y bore
3
min
4
fflans, cylchymyl

pestanyejar
1
amrantu

pestell
1
bollten
2
clicied

pestilència
1
haint, pla
2
drewdod

pestilencial
1
niweidiol, dinistriol

pèstilent
1
niweidiol, dinistriol

pet
1
rhech, cnec
tirar-se un pet taro cnec, rhechu, taro rhech, gollwng rhech
T'has tirat un pet Rwyt ti wedi taro rhech
2
de pet yn sydyn, ar unwaith, yn syth
El govern del País Basc recapta els seus propis impostos, però els diners dels catalans van de pet a Madrid Mae llywodraeth Gwlad y Basg yn casglu ei threthi ei hun, ond y mae arian y Catalaniaid yn mynd yn syth i Madrid
3
estar pet bod yn feddw gaib
4
fer un pet com un gla marw (“gwneud rhech fel mesen”)
5
no aguantar-se els pets bod yn hen ac yn eiddil
6
pet de llop coden fwg, coden eira (“rhech blaidd”)
7
ser un pet bufat bod yn llawn ohonoch eich hun, bod yn fi fawr, dangos eich gorchest (“bod yn rhech chwythedig”)

petaca
1
câs sigârs
2
fflasg boced
3
gwely soldiwr

petada
1
rhes o rechiau
2
rhes o graciau
3
toriad

petaire
1
rhechwr

pètal
1
petal
La grandalla (Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) esdevé la flor nacional del país. Els seus 6 petals representaven les sis parròquies a l'antiguitat. Actualment Andorra està composada per set parròquies.
Daeth y Gylfinog Barddol (Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) yn flodyn genedlaethol y wlad. Mae eu chwe phetal yn cynrychioli’r chwe phlwyf a fu yn yr hen amser. Heddiw y mae Andorra yn cynnwys saith o blwyfi.

petament
1
crac
2
clecio (drws)
3
clecian, rhincian (dannedd)

petaner
1
cneclyd

petaner
1
gos petaner ci arffed, ci rhech

petar
1
clecio
2
ffrwydro
3
petar de dents (wrth son am glecian dannedd, am rincian dannedd)
Feia un fred, que petàvem de dents
Roedd hi mor oer fel yr oedd fy nannedd yn clecian
4
clindarddach
5
cracio
6
marw
7
anar a petar contra gwrthdrawio yn erbyn; baglu yn erbyn
8
(asgwrn) torri
9
fer petar ffrwydro
10
fer petar la xerrada dal pen rheswm
11
fer petar la claca dal pen rheswm
12
fer-la petar dal pen rheswm
13
peti qui peti doed a ddelo
14
(berf â gwrthrych) torri

petar-se
1
byrstio
2
torri (llinyn)
3
petar-se de riure torri'ch bol gan chwerthin, chwerthin ei hochr hi
Quan ho sàpuigi es petarà de riure! Pan ddaw i wybod hynny fe fydd e’n chwerthin ei hochr hi!

petard
1
clecer

petarreig
1
(injan) ffrwtian, poeri
2 (prysgoed) clindarddach, clecian (= sw^n llosgi)

petarrejar
1
(injan) ffrwtian, poeri
2 (prysgoed) clindarddach, clecian (= sw^n llosgi)

petarrell
1
cwpsau
fer el petarrell gwneud cwpsau
2
crwt bach, croten fach

petarrellar
1
(injan) ffrwtian, poeri


petició
1
cais
a petició de ar gais
2
petició de mà awgrymiad

3
petició de principi haeru cyn profi, haeru rhywbeth cyn ei brofi, rhagdybio'r ateb, rhagdybio’r casgliad;  twyllresymiad o gymeryd fel rhagosodiad ddatganiad sydd â’r un ystyr a’r casgliad, cymeryd bod rhywbeth sydd heb ei roi ar brawf eto wedi ei brofi’n barod (Rw i’n well na ti achos nad wyt ti cystal â minnau)

La fal·làcia de la Petitio Principii és més comunament coneguda com petició de principi
Mae’r twyllresymiad “Petitio Principii” yn fwy adnabyddus fel y “petició de principi”

Però cap pensador mínimament rigorós, sigui liberal o dirigista, caurà en la petició de principi d’afirmar que l’estat es crea per a mantenir-se creat
Ond ni syrthia yr un meddyliwr a biau rywfaint o lymder, ai yn rhyddfrydol ynteu yn ymyraethol, i’r twyllresymiad o haeru cyn profi, gan ddweud y creuir y wladwriaeth i’w chynnal fel gwladwriaeth a greuwyd

4
deiseb

peticionar
1
deisyf, deisebu

peticionari
1
deisyfwr (peticionària deisyfwraig)

petimetre
1
dandi

petit
1
bach, bychan
2
iau (ar lafar: ifancach)
3
de petit yn blentyn, pan oeddwn i’n blentyn, pan oedd hi’n blentyn, etc
de petits yn blant, pan oeddem ni’n blant, pan oeddýnt hwy yn blant, etc
De petits ens duia al teatre infantil a veure titelles Pan oeddem yn fach aethpwyd â ni i’r theatr plant i weld pypedau
4
quedar petit mynd yn rhy fach
El pis ha quedat petit
Mae'r fflat wedi mynd yn rhy fach, Mae arnon ni eisiau fflat mwy o faint
 

petit
1
un bach, un fach, plentyn
2
el petit de la familia (bachgen) tin y nyth, yr ienga yn y teulu
la petita de la familia (merch) tin y nyth, yr ienga yn y teulu

El meu nom és Núria Sunyer Casanovas, i el meu avi va néixer a Sabadell l’any 1887, es deia Josep Casanoves Girabau, i era el petit de quatre germans, Francisca, Toni i Manela (El Punt 2004-01-23)
Núria Sunyer Casanovas yw f’enw, a ganwyd fy nhad-cu yn Sabadell yn y flwyddyn 1887; Josep Casanoves Girabau oedd ei enw, ac fe oedd yr ienga o bedwar o blant, Francisca, Toni a Manela

petit-burgès
1
dosbarth canol isaf

petitesa
1
bychander
2
crintachrwydd
3
y peth lleiaf
4
fer cas de petiteses poeni am bethau dibwys

petitori
1
deisyfol
2
(enw gwrywaidd) cátalog meddyginaethau

petja
1
cam
2
ôl troed
3
ôl
4
no deixar de petja rhedeg ar ôl, cwrsio

petjada
1
ôl troed
2
ôl

petjapapers
1
pwys papurau

petjar
1
troedio, cerdded ar

petó
1
cusanu
2
fer-li un petó rhoi cusan i, cusanu
3 Fer un petó grec o petó negre vol dir llepar l'anus
Mae “rhoi cusan Groegaidd” neu “gusan du” yn meddwl llifo’r twll tin

petoneig
1
cusanu

petonejar
1
boddi mewn cusanau

Petra
1
trefgordd (Mallorca)

petrell
1
pedryn, gwylan y graig

Petrer
1
trefgordd (les Valls de Vinalopó)

Petrés
1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

petri
1
carreg (cymhwysair), maen (cymhwysair)
2
caregog, creigiog

petricó
1
mesur hylif, yn enwedig gwin (wythfed ran o litr, 0.235 litr)

petrificació
1
caregiad

petrificar
1
caregu, caregeiddio, troi yn garreg
2
delwi gwaed calon (rhywun)

petrificar-se
1
ymgaregu, troi yn garreg

petrificat
1
caregaidd, petraidd
2
quedar petrificat delwi gan ofn

petroler
1
(cymhwysair) olew, (cymhwysair) petrol
2
gwerthwr petrol
3
tancer olew

petroleria
1
purfa olew

petroli
1
olew

petrolier
1
tancer olew
El jutge decreta presó per al capità del petrolier
Capten y tancer olew yn cael carchar gan y barnwr

petrolier
1
petrol, olew

petrolifer
1
sydd yn cynnwys petrol
2
sydd yn cynhyrchu petrol

petrós
1
fel carreg, caregaidd

petulància
1
hyfdra

petulant
1
hyf

petúnia
1
petwnia

petxina
1
cragen
2
petxina de pelegrí cragen fylchog
3
petxina de pelegrí (pensaernïaeth) crognen, pendentif

peu
1
troed
2
troed = gwaelod peth
peu de la pàgina troed y tudalen
3
troedfedd
4
al peu de la lletra (adferf) yn gymwys
5
amb peus de plom (adferf) yn ofalus
6
ficar-se de peus a a galleda rhoi eich troed ynddi
7
lligar de peus i mans clymu rhywun draed a dwylo
8
lligar-li les mans i els peus clymu rhywun draed a dwylo
9
peu de cabra trosol 
10
peu pla (adferf) ar lefel, ar yr un llawr
11
puntada de peu
cic
12
tenir fred als peus bod yn las gan genfigen
13
tocar de peus a terra bod yn hir eich pen, bod â’ch traed ar y ddaear (“cyffwrdd y ddaear â’r traed”)
14 de cap a peus i’r carn, o’i gorun i’w sawdl
Sóc català de cap a peus Catalaniad i’r carn wyf
15
no moure un peu ni + codi llaw i helpu, ni + codi bys i helpu, ni + gwneud cynnig helpu

15 (Castileb) parar-li els peus (a algú) stopio (rhywun) yn stond
Si el PP és tan atrevit és perquè ho pot ser i perquè sap que ningú li pot parar els peus
Os yw’r PP mor feiddgar, mae hi felly am y gall hi fod, ac am ei bod yn gwybod nad oes neb all ei stopio yn stond

A
al peu de la lletra (adferf) yn gymwys

CABRA
peu de cabra
trosol 

CAP
de cap a peus
i’r carn, o’i gorun i’w sawdl

DE
ficar-se de peus a a galleda
rhoi eich troed ynddi
lligar de peus i mans clymu rhywun draed a dwylo

FICAR-SE
ficar-se de peus a a galleda
rhoi eich troed ynddi

FRED
tenir fred als peus
bod yn las gan genfigen

GALLEDA
ficar-se de peus a a galleda
rhoi eich troed ynddi

LLETRA

al peu de la lletra
(adferf) yn gymwys

LLIGAR
lligar de peus i mans
clymu rhywun draed a dwylo
lligar-li les mans i els peus clymu rhywun draed a dwylo


lligar de peus i mans
clymu rhywun draed a dwylo
lligar-li les mans i els peus clymu rhywun draed a dwylo

MOURE
no moure un peu ni + codi llaw i helpu, ni + codi bys i helpu, ni + gwneud cynnig helpu

NO
no moure un peu ni + codi llaw i helpu, ni + codi bys i helpu, ni + gwneud cynnig helpu

PÀGINA

amb peus de plom (adferf) yn ofalus

PARAR
(Castileb) parar-li els peus (a algú) stopio (rhywun) yn stond

PLA
peu pla
(adferf) ar lefel, ar yr un llawr

PLOM
al peu de la lletra
(adferf) yn gymwys

PUNTADA
puntada de peu
cic

TENIR
tenir fred als peus
bod yn las gan genfigen

TERRA
tocar de peus a terra
bod yn hir eich pen, bod â’ch traed ar y ddaear (“cyffwrdd y ddaear â’r traed”)

TOCAR
tocar de peus a terra
bod yn hir eich pen, bod â’ch traed ar y ddaear (“cyffwrdd y ddaear â’r traed”)

peuada
1
ôl troed
2 sŵn troed
3
sathru
4
cic
5
[saig o draed mochyn, reis, wyau a siwgr]

peüc
1
hosan fach
2
hosan gwely

peülla
1
carn

peungla
1
carn

peuterrós
1
gwas tlawd (“troed priddlyd”)
 
Adolygiad diweddaraf - darrera actualització - 2001 05 06 :: 2003-11-02 :: 2003-12-15 :: 2004-01-05 ::  2005-02-11 :: 2005-03-22


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website