http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_re_1683k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

re - recusar

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22  2005-03-24

 

  

 
 

re
1
= res dim

re
1
(cerddoriaeth) re

reabsorbir
1
adamsugno

reabsorció
1
adamsugnad

reacció
1
adweithiad
2
ymateb

reaccionar
1
adweithio
2
ymateb

reaccionari
1
adweithiol

reaci
1
hwyrfrydig

reactor
1
adweithydd

readmetre
1
aildderbyn

2 gadael i rywun ddod i mewn yn ei ôl

3 (corff, plaid) gadael i rywun fod yn aelod o’r newydd ar ôl cael ei dorri allan
L’alcalde de Londres, readmès al partit laborista

Maer Llundain wedi cael bod yn aelod o’r Blaid Lafur yr eildro

 

reafirmar-se
1
reafirmar-se (en alguna cosa) ailddatgan (rhywbeth)

He entès perfectament les teves paraules. No, no m’he equivocat. Em reafirmo en el què he dit - ets idiota.

Rw i wedi deall dy eiriau yn iawn. Naddo, wnes i ddim camgymeriad. Byddaf yn ailddatgan yr hyn yr wyf wedi ei ddweud - twpsyn wyt ti.

 

reajustament
1
ailososiad

reajustar
1
ailunioni, ailosod

real
1
gwirioneddol

realç
1
(Celfyddyd) goleubwynt
2
pwysigrwydd

realçar
1
goleubwyntio
2
amlygu, pwysleisio

(el) Real de Gandia
1
trefgordd (la Safor)

Real de Montroi
1
trefgordd (la Ribera Alta)

realisme
1
realaeth

realista
1
(ansoddair) realistig, realaidd

realista
1
realydd

realitat
1
dirwedd, reáliti

El PP no aprovarà les esmenes perquè no li interessa ni una mica. Aquesta és l'autèntica realitat.
Ni fydd y PP yn rhoi sêl eu bendith i’r gwelliannau am nad yw o’r diddordeb lleiaf iddynt. Dyna’r gwir plaen amdani

 

2 la realitat dirwedd, reáliti

obrir els ulls a la realitat  agor eich llygaid i realiti bywyd

realitzable
1
cyraeddadwy, realistig 

Aquesta utopia d'un país sense exèrcit és una utopia realitzable

Mae’r iwtopia hwn o wlad hen fyddin yn iwtopia cyraeddadwy
2
ymarferol
3
(asedau) sylweddoladwy

Actiu realitzable vol dir un actiu que es pot convertir en efectiu a curt termini

Ystyr ased sylweddoladwy yw ased y gellir troi yn arian ar fyr rybuddrealització
1
cyrhaeddiad
2
gwerthu (asedau)

realitzador
1
boddháus
una feina realitzadora gwaith boddháus

realitzar
1
cyraedd (nod)
2
rhoi ar waith (cynllun)
3
cyflawni (addewid)
4
gwneud (taith)
5
realitzar una visita ymweld
6
realitzar un vol hedfan
7
realitzar una compra prynu
8
(asedau) gwerthu
9
gwneud (elw)
10
cynhyrchu (ffilm)
11
gwireddu (breuddwyd)

realitzar un somni gwireddu breuddwyd
Va deixar la seva feina per realitzar el seu somni de treballar com a mestra
Gadawodd ei gwaith i wireddu ei breuddwyd i weithio fel athrawes

realitzar-se
1
(breuddwyd) cael ei wirioneddu
2
(cynllun) cael ei roi ar waith

realment
1
mewn gwirionedd

Jo em pregunto: realment ho dius de debò? Ys gwn i a wyt ti, mewn gwirionedd, yn dweud hyn o ddifri?
2
o flaen ansoddair
És realment grotesc Mae’n hollol hurt

reanimació
1
ailfywiocâd, ail-fywiocáu
el Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital de Sant Pau Gwasanaeth Anesthesioleg ac Ail-fywiocáu yn Ysbyty Sant Pawl

espai de reanimació de nadons lle ail-fywiocáu plant newydd-anedig


reanimar
1
ail-fywiocáu, codi yn ei ôl

reaparèixer
1
ail-ymddangos

rearmament
1
ailarfogi

rearmar
1
ailarfogi

reassegurança
1
tanysgrifeniad

reassegurar
1
tanysgrifennu

rebaixa
1
lleihâd
2
disgownt
3
rebaixes sêl (mewn siop)

rebaixar
1
iselháu (lefel y tir)
2
gostwng (prisiau)
3
gostwng (gwerth)
4
gostwng (dwysder)
5
gostwng (sŵn)
6
gostwng (gwres)
7
torri crib (rhywun)
8
bychanu (manteision)
9
bychanu (rhywun)

10 Cal rebaixar la tensió a la regió

Rhaid lleiháu’r tyndra yn y rhanbarth hwnnw

rebaixar-se
1
bychanu ei hun
2
ymostwng i (wneud rhywbeth)

Em sap greu rebaixar-me així, però avui no tinc un bon dia.
(Ar ôl rhegu wrth rywun) Mae’n ddrwg gen i mynd mor isel â hyn, ond heddiw dw i ddim yn cael diwrnod da


rebatible
1
gwrthbrofadwy

rebatre
1
bwrw (ymosodiaid yn ei ôl)
2
gwrthbrofi (honiad)
3
gwrthod (temtasiwn)
4
tynnu (arian o bris, rhoi disgownt)

rebec
1
ystyfnig

Rebeca
1
Rebeca, Beca

rebedor
1
debynadwy

rebel
1
gwrthryfelgar
2
sydd yn gwrthryfela
3
afreolus
4
ystyfnig
5
(clefyd) anodd ei drin, parháus

rebel
1
rebel, gwrthryfelwr
2
dirmygwr llys

rebel.lar-se
1
gwrthsefyll (yn erbyn)

rebel·lia
1
sefyllfa o herio’r gyfraith (trwy beidio â dod i lys barn er bod gwys wedi ei gyflwyno)
dictar una sentència en rebel·lia cyhoeddi dedfryd yn absenoldeb y cyhuddiedig
2
gwrthryfel
En “Siddharta” Hesse narra la rebel·lia del fill d’un braman
Yn y llyfr “Siddharta” sonia Hesse am wrthsafiad mab Bramin

rebel.lió
1
gwrthryfel

rebentada
1
byrst,byrstio
2
ffrwydrad
3
byrst
4
llafur = gwaith caled
5
beirniadaeth lem

rebentar
1
byrstio
ple a rebantar; ple, a rebentar dan ei sang (“llawn hyd fyrstio”)
El teatre era ple, a rebantar Roedd y theatr dan ei sang

en un vagó de metro ple a rebentar mewn cerbyd metro dan ei sang
2
byrstio allan

3 malu (rhywbeth) i’w agor, torri i mewn i (rywbeth)

rebentar una caixa forta torri i mewn i goffor

rebentar-se
1
gorweithio
2
bod yn ddig
em rebento... mae’n yn hala i’n wyllt
3
llarpio = beirniadu’n hallt
4
rebentar-se de riure bod yn glana chwerthin

rebentat
1
estar rebentat
bod wedi blino’n lân

rebequeria
1
ystyfnigrwydd
2
pwl o dymer drwg
fer una rebequerria
cael pwl o dymer drwg

rebesavi
1
hen hen dad-cu, gor-hen dad-cu, hen hen daid, gorhen-daid

rebesàvia
1
hen hen fam-gu, gor-hen fam-gu, hen hen nain, gorhen-nain

rebesnet
1
gor-or-ŵyr

rebesneta
1
gor-or-ŵyres

rebeu una salutació cordial
1
cofion gorau

reblaniment
1
meddalu

reblanir
1
meddalu

reblanir-se
1
meddalu
2
tyneru, tirioni
3
gwanháu

reblar
1
reblar clau clensho hoelen
2
reblar la clau gyrru’ch neges adref

reble
1
grafel
2
padin = geiriau neu frawddegau di-eisiau i lewnwi araeth neu ysgrif

reblert
1
> reblir

reblir
1
llenwi â rwbwl, llenwi â cherrig llanw
2
stwffio â

rebobinar
1
ail-ddirwyn

rebolcar
1
taro i’r llawr

rebolcar-se
1
ymdrybeiddio

rebombori
1
mwstwr
2
reiet

3 ffanfer = rhwysg, rhodres

rebost
1
pantri

Pagès massa caçador, conills al rebost i fam al menjador.
(Dywediad) “Gwladwr / ffermwr rhy hoff o hela, cwningod yn y pantri a newyn yn yr ystafell fwyta”

 

El Rebost de l’Àvia Pantri Mam-gu / Pantri Nain. Enw siop gyfanfwydydd yn Arenys de Munt (hysbyseb am ddim - rw i’n nabod y berchnoges!)

http://www.elrebostdelavia.com/


2
stoc o fwyd

rebot
1
adlam
2
de rebot (a) ar adlam (b) yn anuniongyrchol

Rebollet
1
trefgordd (la Fenollada) Enw Ocsitaneg: Rebolhet

rebotar
1
adlamu
2
rhybedio, adlamu

rebotiga
1
cefn siop

rebotre
1
taflu, lluchio

rebre
1
derbyn
Rebeu una salutació cordial Cofion gorau
2
croesawu
3
mynd i erbyn

rebregar
1
crebachu

rebrot
1
blaguryn, eginyn

rebrotar
1
ail-flaguro
2
ail-ymddangos

rebuda
1
derbyniad
2
croesawiad
3
derbynneb

rebuf
1
sylw miniog
2
gwrthodiad

rebufar
1
chwyrnu (o ddicter)

rebuig
1
gwrthodiad 
2
sbwriel, sgrap, jync

rebut
1
taleb = papuryn sydd yn dangos bod rhywbeth wedi ei werhtu
2
tocyn, taleb; papuryn cyfnewidiadwy ar gyfer nwyddau neu wasanaethau penodol
3
bìl = papuryn sydd yn dangod bod arian yn ddyledus ar gyfer nwyddau neu wasanaethau

rebutjar
1
gwrthod

2 gwrthod = rhoi gwybod i rywun (i’ch partner mewn perthynas, ayyb) bod y garwriaeth ar ben, neu nad oes awydd arnoch gychwyn carwriaeth

una dona rebutjada gwraig sydd wedi ei gwrthod

rec
1
ffos dyfrháu

el Rec Comtal hen ddyfrffos ganoloesol Barcelona (“y ffos iarllol”)

EL Parc de les Aigües és on començava el Rec Comtal que duia l'aigua del Besòs cap a la Barcelona vella

Parc y Dyfroedd yw man cychwyn y Ffos ‘Rec Comtal’ ddaeth â dw^r afon Besòs i’r hen Farselona

recalar
1
gweld y tir

recalcar
1
pwysleisio
2
(llong) gogwyddo

recalçar
1
(wal) tanategu
2
(gwaelod boncyff) priddo, rhoi daear

recalcitrant
1
cyndyn, ystyfnig, anhydrin, gwrthnysig

recalcitrar
1
gwrthod gwrando

recambrar
1
ystafell ochr
2
ystafell wisgo
3
bôn dryll

recança
1
edifarwch
dir amb recança que... dweud yn edifeirol fod...
2
galar, gofid

recanvi
1
newid
2
ail-lenwi
3
sbâr (= peth sbâr)
4
peça de recanvi darn sbâr
5
roda de recanvi olwyn sbâr

recanviar
1
newid

recapitulació
1
atgrynhoad

recapitular
1
crynhói, atgrynhói = symio ynghyd,
ail adrodd yn gryno yr hyn a ddywedwyd

recaptable
1
casgladwy

recaptació
1
casgliad
2
(arian) derbyniadau
3
incwm

recaptador
1
casglwr
2
dyn y trethi, gwraig y trethi

recaptament
1
casglu trethi

recaptar
1
casglu
2
(swm) derbyn
3
(dyled) cael yn ôl
 


recapte
1
ymborth
2
gofal
3
dyfalwch, diwydrwydd
4
dóna recapte a casa seva
peidiwch ag ymyrru
5
ymrói i

recar
1
galaru
2
edifarháu, edifaru

recar-li de
1
edifaru
Ara li reca de no haver vingut Yn awr y mae ef yn edifaru iddo beidio â dod

recargolar
1
troi, twistio
2
nydd-droi

recargolar-se
1
ymbelennu, mynd i’ch croen fel draenog
2
recargolar-se de riure bod yn glana chwerthin

recàrrec
1
gordal

la Generalitat ha decidit aplicar un recàrrec de 2,40 cèntims a les gasolines amb l’objectiu de finançar la sanitat (El Punt 2004-05-15)
2
codiad (trethi, etc)
3
baich newydd, llwyth ychwanegol
4
estyniad dedfryd

recarregar
1
ail-lwytho
2
ail-lwytho (gwn)
3
ail-lenwi (pib)
4
(batri) aildrydanu, ailwefrïo
5
rhoi tâl ychwanegol ar
6
estyn (defryd)
7
goraddurno (ffigwrol)

recaure
1
ailwaelu, atglafychu
2
(troseddwr) atgwympo, llithro’n ôl, cwympo’n ôl, mynd yn ôl i’w hen arferion drwg
3
(cyfrifoldeb) syrthio ar 
4
bod yn faich ar, bod yn fwrn ar

5 (aceniad) syrthio ar

 

En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra (UPC, BBC, etc) es considera que l'accent recau en la síl·laba tònica de l'última lletra.
Yng nghas y blaenlythrennau a darllennir fesul llythyren (UPC, BBC, ayyb), ar y  sillaf olaf y mae’r aceniad (“ystyrir bod yr acen yn cwympo ar sillaf donig y flaenlythyren olaf”)


recel
1
amheuaeth
)
2
ofn

3 despertar recels achosi gwrthwynebiad

despertar els recels (d’algú) achosi gwrthwynebiad (rhywun), codi gwrychyn (rhywun)

no despertar recels (de ningú) bod heb godi gwrychyn (neb), bod heb achosi gwrthwynebiad (neb)

 

Altrament es corre el risc de despertar recels

Fel arall y mae’r perygl o achosi gwrthwynebiad

 

Sovint la seva actitud crítica va despertar els recels dels seus superiors,

Yn aml bu ei agwedd feirniadol yn codi gwrychyn y rhai uwch ei ben

 

Andorra no desperta recels de ningú i podria sumar tots els territoris de parla catalana amb més facilitat (wrth sôn am brosiect i amlygu’r iaith Gatalaneg yn y byd o dan arweinyddiaeth gwladwriaeth Andorra) Nid yw Andorra yn codi gwrychyn neb [= dim un o’r tiriogaethau Catalaneg eu hiaith] a byddai’n gallu dod â phob un o’r tiriogaethau Catalaneg eu hiaith at ei gilydd yn rhwyddach

recelar
1
amau
2
ofni

recelós
1
amhéus

recensió
1
ailolygiad, adffurff, testun diwydiedig

recent
1
diweddar
2
newydd

recentment
1
yn ddiweddar

recepció
1
derbyniad (gweithred)
2
mynediad
3
derbyniad (séremoni)
4
derbynfa (gwesty)
5
derbyniad (radio, teledu)

recepta
1
rysáit
2
presgripsiwn

receptacle
1
cynhwysydd

receptar
1
rhagnodi

receptari
1
llyfr ystatudau

receptibilitat
1
derbyniadwyedd

receptible
1
derbyniadwy

receptiu
1
derbynnus = cyflym i dderbyn

receptivitat
1
derbyngarwch, derbynnedd

receptor
1
sydd yn derbyn

receptor
1
derbynnydd
 
recer
1
cysgod, noddfa
2
a recer de ..(a) wedi ei chysgodi/ei gysgodi o ..
(b) wedi ei hamddffyn/ei amddiffyn o

recerca
1
chwiliad
2
ymchwil (prifysgol)
3
a la recêrca (d’alguna cosa) mewn ymchwil am (rywbeth), yn ceisio (rywbeth)

Els empresaris, a la recerca de la competivitat perduda (El Punt 2004-01-24)

Pobl fusnes yn ceisio’r gallu i gystadlu a gollwyd ganddynt

recercar
1
chwilio unwaith eto
2
archwilio

recercat
1
mursennaidd

recés
1
encilfa
2
cilfach

recessió
1
(Economeg) dirwasgiad

recessiu
1
enciliol

reciclar
1
ailgylchu

reciclatge
1
ailgylchu
2
hyfforddiant yn y gwaith

recidiva
1
adwaeledd
2
llithriad yn ôl, cwymp yn ôl
3
ail drosedd, trosedd arall

recidivar
1
gwaelu drachefn (meddygaeth)
2
troseddu drachefn

recidivista
1
atgwympwr

recinte
1
lle amgaeëdig
2
lle = siop, gorsaf, etc

recipiendari
1
aelod newydd (corff dysg, etc)

recipient
1
cynhwysydd

recíproc
1
cilyddol

reciprocació
1
cydgyfnewidiad

reciprocament
1
yn gilyddol, gydgyfnewidiadol

reciprocar
1
cyfnewid

reciprocitat
1
nodwedd gilyddol

recitació
1
adrodd

recital
1
datganiad, adroddiad
2
darlleniad

recitar
1
adrodd

recitat
1
adroddiad (barddoniaeth)

reclam
1
galwad (aderyn)
2
llith (hela)
3
slogan hysbyseb

En cap reclam de la bossa no s’avisa que aquest pa té sucre. El producte fatídic per als que es volen aprimar només és esmentat en la llista d’ingredients i amb lletra ben petita (Avui 2004-01-18)

Ni rybudda yn yr un slogan ar y paced fod y bara hwn yn cynnwys siwgwr. Dim ond yn y rhestr gynhwysion y ceir sôn am y cynhwysyn (“cynnyrch”) angeuol ar gyfer y rhai sydd yn awyddus i golli pwysau, a hwnnw mewn print mân mân.
4
hawl = gweithred o fynnu peth (y gyfraith)

reclamació
1
cais
2
cwyn
3
llibre de reclamacions llyfr cwynion (mae angen ar siopau a bwytai gadw llyfr cwynion fel y gall cwsmer wneud cwyn ffurfiol am y busnes dan sylw os bydd rhaid)

reclamant
1
sydd yn hawlio
2
sydd yn cwyno
3
(eg, eb) hawliwr
4
(eg, eb) cwynwr

reclamar
1
(aderyn) galw
2
hawlio

La Generalitat reclama a l’Estat la potestat d’expedir i retirar els carnets de conduir (El Punt 2004-01-17)

Y Gyffredinfa (llywodraeth Catalonia) yn hawlio gan y Wladwriaeth y grym i roi allan ac i ddirymu trwyddedau gyrru
3
reclamar la vostra innocència total mynnu eich bod yn hollol ddieuog
4
reclamar l'atenció (d’ algú) tynnu sylw (rhywun)
5
(berf heb wrthrych) galw (aderyn)
6
(berf heb wrthrych) protestio, cwyno (contra = yn erbyn)
7
hawlio
8
ceisio
9
(berf heb wrthrych) ceisio = gwneud cais
 

reclamar-se
1
cael ei hawlio

reclau
1
cilfach

reclinació
1
gogwyddiad

reclinar
1
pwyso (sobre = ar)

reclinatori
1
(cadair) braich
2
(Eglwys) cadair weddïo

recloure
1
cyfyngu, cyffinio
2
carcharu

recloure's
1
encilio

reclús
1
wedi ei garcharu
2
(eg) carcharor
3
meudwy

reclusa
1
carcharor (o wraig)
2
meudwyes

reclusió
1
caethiwed
2
carchariad
3
carchar

recluta
1
recruit

reclutament
1
recriwtiad

reclutar
1
recriwtio

recoble
1
recriwtio

recobrable
1
adferadwy, adenilladwy

recobrament
1
adfeddiant

recobrar
1
adfeddu, adennill, adfeddiannu

recobriment
1
adfeddiad, adfeddiant

recobrir
1
gorchuddio
2
rhoi haen (amb = â)

recogitar
1
ystyried, meddwl
2
ailfeddwl

recognició
1
adnabyddiaeth
2
diolchgarwch
3
archwiliad

recol.lecció
1
casglu (ffrwythau, madarch)
2
cynhaeaf = peth a gasglwyd
3
cynhaeaf = tymor casglu ffrwythau, cnydau

recol.lectar
1
cynhaeafu
2
casglu (ffrwythau)

recol.lector
1
cynhaeafol
2
(eg) cynhaeafwr

recol.lectora
1
dyrnwr medi, combein

recollida
1
casgliad

recollidor
1
sydd yn casglu
2
(eg) casglwr

recolliment
1
myfyrdod
2
enciliad

recollir
1
casglu (pethau ar wasgar)
2
codi (peth)
3
(mewn chwaraeaon) meddiannu (pêl)
4
casglu (newyddion, ffeithiau, hysbysrwydd)
5
casglu (diners)
6
codi (person)
7
cymeryd i mewn (un anghenus)
8
plygu (adenydd)
9
torchi (llawes)
10
tynnu i mewn (cordyn)

11 (llyfr) cynnwys

El Nomenclatòr oficial de toponímia de Catalunya, que ha publicat l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), recull els noms oficials dels 946 municipis catalans (El Punt 2004-01-17)

Mae Rhestr Swyddogol Enwau Lleoedd Catalonia, a gyhoeddwyd gan Bwrdd Gwybodau Catalanaidd, yn cynnwys enwau swyddogol y 946 o drefgorddau yng Nghatalonia

recolliu la consumació a la barra
1
“Ewch at y bar i gasglu'r archeb” h.y. does dim gwasanaeth gweinydd ar ôl i chi archebu, ni ddaw neb at y bwrdd i weini’r hyn a archebwyd 

recollir-se
1
encilio

recolonització
1
ail-wladychu

recolonitzar
1
ailgoloneiddio

recolzada
1
tro, trofa
2
penelin

recolzador
1
braich (cadair)

recolzament
1
cefnogaeth

recolzar
1
recolzar (alguna cosa) sobre pwyso (rhywbeth) yn erbyn

recolzar (alguna cosa) a pwyso (rhywbeth) yn erbyn
2
dal (pensaernïaeth)
3
cefnogi
4
(berf heb wrthrych) , pwyso (sobre = yn erbyn)
5
(damcaniaeth) cael ei chadarnháu

recolzar-se
1
pwyso yn ôl
2
bod â'i sylfaen (en = yn)
3
ffinio (en = â) (adeilad)

recomanable
1
canmoladwy
2
clodwiw

recomanació
1
cymeradwyaeth
2
cyngor
3
carta de recomanació llythyr cymerdawyaeth

recomanació del metge
1
cyngor y meddyg

recomanar
1
cymeradwyo
2
awgrymu
3
cynghori
4
recomanar-li de (berf heb wrthrych) (1) cymeradwyo (2) awgrymu (3) cynghori

recomençament
1
dechreuad newydd

recomençar
1
ailddechrau

recompensa
1
gwobr
2
iawndal (de = am)
3
yn wobr am

recompensar
1
gwobrwyo (per = am)

recomplir
1
llenwi i'r ymyl
2
stwffio

recompondre
1
rhoi wrth ei gilydd unwaith eto
2
cyweirio

recomposició
1
ailgyfuniad

recomprar
1
prynu yn ôl

recomptar
1
cyfrif yr eildro
2
cyfrif yn ofalus

recompte
1
ailgyfrif
2
rhestr

reconcentració
1
ymgasgliad

reconcentrar
1
dod â (phobl) ynghyd
2
rhoi (sylw)

reconcentrar-se
1
canoli sylwi

reconcilació
1
cymod

reconciliador
1
cymodol

reconciliar
1
cymodi

reconciliar-se
1
cymodi

recòndit
1
cudd

reconduir
1
ailnewyddu

reconeixador
1
sydd yn adnabod

reconeixador
1
archwiliwr

reconeixadora
1
archwilwraig

reconeixement
1
adnabyddiaeth
2
cydnabyddiaeth, diolchgarwch
3
archwiliad (meddygaeth)
4
archwiliad = chwilio (milwriaeth)

reconeixement mèdic
1
archwiliad meddygol

reconeixença
1
cydnabyddiaeth

reconeixent
1
gwerthfawrogol

reconèixer
1
cydnabod = adnabod (amb = o, oddi wrth, ar)
El vaig conèixer amb la veu
Fe'i hadnabyddais ar ei lais
2
cydnabod = cyfaddef gwirionedd peth
3
cydnabod = bod yn ddiolchgar (am ffafr, etc)
4
arwchilio (meddygaeth)
5
arwchilio (milwriaeth)
6
cydnabod (llywodraeth)

reconfort
1
cysur
2
anogaeth

reconfortant
1
cysurlon
2
calonogol

reconfortar
1
cysuro

reconquerir
1
ail-oresgyn (tir)
2
ail-gipio (tref)
3
adennill

reconqüesta
1
ail-oresgyniad

reconquista
1
reconquesta

reconquistar
1
reconquestar

reconsegrat
1
rhonc, llwyr, i'r carn

reconsiderar
1
ail-ystyried

reconstitució
1
ail-gyfansoddiad

reconstituent
1
adferol, cryfhaol, atgryfhaol

reconstituent
1
adferiedydd, cyffur adferol

reconstituir
1
ail-gyfansoddi

reconstrucció
1
ailadeialadu
2
(la) reconstrucció nacional ailadeialadu’r genedl

reconstruir
1
ailadeiladu

reconvenció
1
cerydd
2
gwrthgyhuddiad

reconvenir
1
gwrthgyhuddo

reconversió
1
adnewidiad, aildrosiad

reconvertir
1
adnewydu, aildrosi

recopilació
1
casgliad
una recopilació d'articles casgliad o erthyglau
2
crynodeb

recopilar
1
casglu
2
crynhói
3
cyfundrefnu (ddeddfau)

recorbat
1
cordeddog

record
1
cof
2
records = cofion

Dona-li records de part meva Cofia fi ato
Molts records (ar ddiwedd llythyr) Cofion gorau
3
cofrodd

rècord
1
record (chwaraeon)
batre el rècord torri’r record

rècord
1
(Chwaraeon) record

recordació
1
cof

recordança
1
coffhâd
2
cof
en recordança de er cof am

recordar
1
cofio
2
atgoffa
3
recordar bé cofio'n dda, cof da gan

recordar-se
1
cofio, dwyn i gof
2
No se recordava Nid oedd ganddo gof

recordatiu
1
atgoffáol

recordatori
1
atgoffâd

recorregut
1
ffordd
2
taith

transportista de llarg recorregut gyrrwr lorri hirdaith
3
pellter = pellter wedi ei wneud
4
tro (golff)

5 cwrs (ceffylau)

recórrer a
1
troi (i berson)
2
apelio (y gyfraith)
3
troi at
4
teithio
Malauradament, però, queda molt camí per recórrer
Ond gwaetha’r modd y mae cryn daith o’n blaenau o hyd
5
archwilio
6
trwsio

recórrer a la força
1
troi at rym, troi at drais

recórrer
1
teithio dros (ardal)
2
teithio (pellter)
3
teithio ar hyd...
4
archwilio
5
mynd ar hyd (heol)

recosir
1
ailwnïo

recoure
1
aildwymo (bwyd)

recreació
1
ymlacio
2
difyrrwch
3
egwyl (mewn ysgol)

recrear
1
plesio

recrear-se
1
mwynháu ei hun

recreatiu
1
adloniannol
2
difyrrus

recremada
1
llosg
2
(teimlad) enynfa, llosgfa

recremar
1
(cogionio) llosgi
2
(foc) deifio, cochi
3
(planhigyn) sychu, deifio

recria
1
pesgi (gwartheg) ar don newydd
2
ailenedigaeth
 

recriar
1
pesgi (gwartheg) ar don newydd
2
aileni

recriminable
1
gwarsadwyddus, cywilyddus

recriminació
1
gwrthachwyn, adfeiad
2
gwrthgyhuddiad

recriminador
1
gwrthgyhuddol, edliwgar, danodol

recriminar
1
gwrthachwyn, adfeio
2
gwrthgyhuddiad

recriminar-se
1
ceryddu ei gilydd

recruar
1
gwaethygu, gwrthgilio, ailglafychu

recrudesència
1
ailglafychiad
2
cychwyn newydd

recta
1
llinell syth
la recta final (ar redegfa, o’r drofa olaf at y postyn terfynol) yr hyd olaf, yr hyd terfynol

rectal

1
rhefrol

rectangle
1
hirsgwar

rectangular
1
hirsgwar

recte
1
unionsyth (llinell)
2
cywir (person)
3
teg, amhleidiol (barnwr)
4
syth = unionsyth
5
sgwâr (ongl)
6
elfennol (ystyr gair)
7
cyfreithlon (bwriad)
8
línea recta llinell syth
9
el sentit recte d’una paraula ystyr arferol gair

recte
1
rhefr, rectwm

recta
1
llinell syth

rectificable
1
cywiradwy

rectificació
1
cywiriad

rectificar
1
cywiro
2
newid (ymddygiad)
3
union cam
El govern, al rectificar, reconeix el seu error
Wrth unioni’r cam mae’r llywodraeth yn syrthio ar ei bai / yn cyfaddef ei bod wedi camgymeryd

rectilini
1
unionsyth

rectitud
1
sythder, unionder
2
cywirdeb (= cymeriad un)

recto
1
tudalen de, blaen tudalen

rector
1
arweiniol
2
blaenllaw (person)

rector
1
rheithor = offeiriad plwyf
2
is-ganghellor (prifysgol)

rectoral
1
rheithorol

rectorat
1
swyddfa is-ganghellor
2
is-ganghelloriaeth = swydd

rectoria
1
rheithordy
2
rheithoraeth

recuit
1
caws [= math o gaws bwthyn]

recuita
1
ailgynhesu

rècula
1
llinell (o bobl)

reculada
1
symudiad tuag yn ôl
2
enciliad
2
adlam = (gwn) naid yn ôl ar ôl gollwng ergyd

reculant
1
(afon) beirw

recular
1
(byddin) encilio
2
(car) bacio
3
adlamu = (gwn) neidio yn ôl ar ôl gollwng ergyd, curo yn ôl

recules
1
a recules tuag at yn ôl
caminar a recules cerdded tuag at yn ôl

recull
1
casgliad

reculons
1
a reculons tuag at yn ôl
caminar a reculons cerdded tuag at yn ôl
2
llwrw ei chefn / ei gefn

recuperable
1
adferadwy

recuperació
1
gwellhâd, iachâd, adferiad
2
(Economeg) gwellhâd
3
(is-gynhyrchion) adferiad, adenilliad
4
(iaith) codi yn ei hôl

recuperar
1
adennill, adfer
2
adennill (amser coll)
3
ail-gylchredu (gwastraff)

4 recuperar l’alè cymryd eich gwynt, cael eich gwynt atoch

El diumenge passat vaig enfilar la ruta dels Francesos amb un amic. Ens vam aturar després de la primera tirada a recuperar l’alè i fer un glop.

Ddydd Sul diwethaf fe euthum ar hyd llwybr y Ffrancod â chyfaill. Fe arhosom ar ôl y rhan gyntaf i gymryd ein gwynt ac i gael diod.

recuperar-se
1
gwellháu (de = o)

recurrència
1
ail-ddigwyddiad

recurrent
1
sy’n dod drachefn a thrachefn
2
apeliwr

recurs
1
cyrchfa
2
apêl (y gyfraith)
3
recursos adnoddau

persones amb pocs recursos pobl anghenus, pobl dlawd, pobl heb lawer wrth gefn (“personau ag ychydig adnoddau”)

recusació
1
reciwsantiaeth

recusant
1
(ansoddair) reciwsantaidd

recusant
1
(eg) réciwsant

recusar
1
gwrthod
2
herio (rheithgorwr; honiad) (y gyfraith)
 

 

····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website