http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_res_1685k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

res - revulsiu

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22

 

  
 
res
1
dim

Amb Espanya no hi ha res a fer Mae’n amhosibl gweithio â Chastilia, Mae’n amhosibl bod yn rhan o Gastilia (“â Sbaen does dim i’w wneud”)
2
per a res o gwbl
No m'interessa per a res.
Dyw hi ddim o’r diddordeb lleiaf imi
3
res de res dim yw dim
4
no res dim
5
no té res a veure amb does a wnelo ddim â, bod yn berthnasol i

Qué te a veure amb la redacció de l’estatut d’autonomia l'enfrontament personalista? Res.

Beth a wnelo gwrthdaro am resymau personol â llunio’r ystatud hunanlywodraeth? Dim.

6 en res o gwbl

Com es pot recolzar en res la capital d'un país racista i genocida? El Govern Català no ha de donar suport a la candidatura de la ciutat de Madrid per organitzar els Jocs Olímpics del 2012.

Sut y gellir cefnogi o gwbl brifddinas gwlad hiliol a hil-leiddiol? Ni ddylai Llywodraeth Catalonia roi cefnogaeth i ymgeisyddiaeth dinas Madrid i drefnu Gemau Olumpaidd 2012.

 

No hem de despertar rivalitats que no ajudarien en res

Ni ddylem ennyn anghydfod sydd dim yn helpu  

 

El franqusime no era pas millor que avui en res

Doedd cyfnod yr unben Franco yn well ha heddiw
 

resar
1
gweddïo

resar les oracions gweddïo, dweud eich pader (“gweddïo y gweddïau”)

Au, resa les oracions i al llit que es tard

Dere, dywed dy bader a cher i’r gwely am ei bod yn hwyr


rescabalament
1
ad-daliad, digollediad

És una "Constitució" que ens dona un mal servei i que no ens admet denúncia ni rescabalament

Mae’n “Cyfansoddiad” sydd yn rhoi ini wasanaeth drwg ac sydd dim yn caniatáu ini achwyn amdano neu gael ein digolledu (“ddim yn derbyn achwyniad na digollediad”)


rescabalar
1
ad-dalu, digolledu

rescabalar-li d’alguna cosa (a algú) ad-dalu (rhywun) am rywbeth
 
 

rescalfar
1
ail-dwymo

Si vol rescalfar el plat, posi’l al fogó Od ych chi’n ymofyn ail-dwymo’r plat, rhowch e yn y stof

rescat
1
achub, achubiaeth
2
pridwerth

Itàlia es planteja pagar un rescat pels seus ostatges
Mae’r Eidal yn ystyried talu pridwerth am ei gwystlon


rescatar
1
achub
2
rescatar un segrestat talu pridwerth
3
ailgipio (dinas)
4
ailfeddiannu
5
rescatar amb vida achub (rhywun) (“achub yn fyw”)

rescindir
1
diddymu, dirymu, diléu (cyfraith)
2
diléu, canslo

rescissió
1
diddymiad, dirymiad, dilead (y Gyfraith)
2
dilead

resclosa
1
cronfa ddŵr

resclosir-se
1
llwydo
2
gwynt llwydni ar

res de l'altre món
1
dim byd arbennig

reserva
1
gwarchodfa
2
reserva d’indis rhandir Indiaid Americanaidd

indígena de reserva brodor rhandir, brodor sydd yn gorfod byw ar randir

Es trist veure com al teu propi pais, a excepció dels mossos, totes les forces de seguretat, tant publica com privada, et fan sentir com un indígena de reserva

Mae’n drist gweld fel yn dy wlad dy hunan, ar wahân i’r “llanciau” (= heddlu ymlywodraeth Catalonia a sefydlwyd yn 1982), mae’r lluoedd diogelwch i gyd / yr heddluoedd i gyd, y rhai cynhoeddus a’r rhai preifat, yn gwneud i ti deimlo fel brodor sydd yn gorfod byw ar randir
3
sense reserves yn galonnog, â’ch holl galon
4
en reserva wrth gefn
5
de reserva sbâr
6
amb certes reserves gyda pheth amheuaeth, gan eithrio rhai pethau, gydag eithriadau
7
amheuon, atgadwad, ymatal, ymataliad

reservació
1
Hefyd: reserva neilltuo (bwrdd mewn bwyty, ayyb)

reservat
1
(bwrdd, sedd, ayyb) cadw, ar gadw, ynghadw, neilltiedig
2
(cymeriad rhywun) tawedog
3
(adroddiad) cyfrinachol
4
(enw gwrywaidd) (mewn bwyty) ystafell breifat

resguard
1
amddiffyniad
2
derbynneb (er enghraifft, wrth adael ffilmiau i gael eu datblygu

mewn siop ffotograffyddiaeth)
3
slip
4
tocyn, taleb

resguardar
1
amddiffyn

residència
1
trigfan, preswylfa

papers de residència trwydded breswyl

arreglar-li els papers de residència (a algú) trefnu trwydded breswyl (rhywun)

Jo li vaig arreglar els papers de residència Trefnais ei thrwydded breswyl
3
datrys (problem)

resident
1
preswyl, trigiannol

residir
1
preswylo

Després de viure a Mèxic i Argentina els meus pares es van establir definitivament a Gavà, que es on resideixo desde que vaig néixer
Ar ôl byw yn Mécsico a’r Ariannin ymsefydlodd fy rhieni yn derfynol yn Gavà,  lle rwy’n byw ers fy ngeni


residu
1
gweddill, rhelyw
2
residus gweddillion, sbwriel

resignació
1
ymostyngiad

resignar
1
rhoi’r gorau i swydd

resignar-se
1
derbyn gorfod gwneud rhywbeth

resina
1
resin, ystor

resistència
1
gwrthsafiad
La Resistència Y Gwrthsafiad
resistència passiva gwrthsafiad goddefol, gwrthsafiad di-drais
2
oposar resistència a gwrthsefyll
3
(corff) nerth, stámina, dyfalbarhâd
4
(defnydd) nerth

resistent
1
(dilledyn) caled, a phara ynddo, a gwisgo ynddo

2
(planhigyn) caled, gwydn

resistir
1
gwrthsefyll

resituar
1
ail-leoli

resoldre
1
datrys (problem)
2
trefnu (sefyllfa)
3
toddi, ymdoddi
4
rhannu
5
resoldre de fer alguna cosa penderfynu (gwneud rhywbeth)
6
torri dadl

resoldre's
1
resoldre's en turn into, be turned into

resolució
1
penderfyniad
2
datrys
3
ateb
4
(Senedd) cynnig
5
dyfalbarhâd
6
dyfarniad
7
(Optec) eglurdeb


respatler
1
cefn cadair (Cataloneg y De) [respatller mewn Catalaneg safonal:]

respatller
1
cefn cadair

respectable
1
parchus

respectar
1
parchu

2 respectar l’opinió (d’algú) parchu (barn rhywun)

La primera cosa que heu d'aprendre de fer és a respectar les opinions dels altres

Y peth cyntaf y mae rhaid i chi ddysgu ei wneud yw parchu barn pobl eraill
2
fer respectar gwneud (i rywun) gydymffurfio (â rhywbeth)

respecte
1
yn achos
2
faltar al respecte bod yn amharchus
3
hunan-barch
4
sota molts respectes ar sawl cyfrif, ar lawer cyfrif, mewn sawl modd
5
respecte a ynghylch

respectiu
1
priodol, priod

respectivament
1
yn ôl eu trefn

respectuós
1
parchus, llawn parch
2
ser respectuós amb dangos parch i

respir
1
anadlu
2
sbel, chwìff / wìff

respiració
1
anadlu
2
anadl

respirador
1
awyrell
2
falf
3
peipen anadlu, snorcel
4
anadlydd, peiriant anadlu

respirar
1
(berf heb wrthrych) anadlu
2
no poder respirar bod at eich clustiau mewn gwaith (“ni + gallu anadlu”)
3
(berf â gwrthrych) anadlu i mewn, mewnanadlu

respiratori
1
anadlol, anadliadol, (goleddfair) anadlu
aparell respiratori sustem anadlu

una malaltia respiratòria crònica clefyd anadlol cronig

pacients amb dificultats respiratòries cleifion ag anawsterau anadlu

respit
1
seibiantresplendent
1
ysblennydd, llachar, disgleiriol
2
(ffigurol) ysblennydd, llachar, disgleiriol
3
gwenfflam

resplendir
1
tywynnu
2
disgleirio, perfrio, gloywi

resplendor
1
disgleirdeb, llewyrch

respondre
1
ateb

respondre a una pregunta ateb cwestiwn

Això no respon a la meva pregunta Dyw hynny ddim yn ateb ’nghwestiwn, Dwyt  ti ddim wedi  ateb ’nghwestiwn
2
respondre de bod yn gyfrifol am
3
respondre al nom de (Xavi) cael eich adnabod dan yr enw (Xavi)

responsibilitat
1
cyfrifoldeb

responsable
1
cyfrifol

responsable
1
un sy'n gyfrifol dros rywbeth, yr un â chyfrifoldeb dros...

resposta
1
ateb
una pregunta amb difícil resposta cwestiwn anodd ei ateb
tornar respostes ateb yn ôl
2
ymateb (er enghraifft, cynulleidfa)

resquícies
1
gwedillion

resquitar
1
pridwerthu, talu pridwerth am

resquitar-se
1
cael boddhâd
2
resquitar-se d’una pèrdua gwneud yn oawn am golled, eich digolledu eich hun

ressaca
1
llifo yn ôl, cilio (tonnau ar ôl torri ar y traeth)

ressagar-se
1
aros ar ôl
2
tin-drói

ressaltar
1
ymestyn
2
pwysleisio
3
fer ressaltar una cosa amlygu rhywbeth

ressec
1
sych iawn
2
tenau

ressecar
1
sychu
2
deifio

ressecar-se
1
sychu

ressegar
1
ail-fedi, ail-dorri

resseguir
1
mynd dros
2
archwilio

ressentiment
1
dicllondeb, chwerwder

2 ressentiments drwgdeimlad

els ressentiments entre els partits polítics y drwgdeimlad rhwng y pleidiau gwleidyddol

ressentir-se
1
dioddef o
2
bod wedi eich gwanháu gan, bod wedi eich andwyo gan
3
ressentir-se per alguna cosa pwdu am rywbeth, pwdu oherwydd rhywbeth

ressenya
1
crynodeb
2
amlinellaid
3
adolygiad (llyfr)

ressenyar
1
ysgrifennu crynodeb o
2
adolygu llyfr

ressò
1
adlais
2
taran
3
atsain

ressol
1
heulwen adlewyrchedig
dia de ressol diwrnod cymylog ond yn olau, pan yw wybren llwyd ond bod y cymylau’n denau ac felly mae’r dydd mor olau ymron â dydd lle y mae heulwen uniongyrchol
Avui és un dia de ressol més que no pas sol
Mae hi’n ddydd golau ond nid yw’r heulwen i’w gweld

Serà un dia de sol o ressol Bydd yn ddiwrnod heulog neu yn ddisglair

ressonància
1
soniaredd, soniarusrwydd
2
adlais
3
effaith mawr
tenir ressonància cael effaith mawr

ressonant
1
soniarus, atseiniol
2
atseiniol, dynwaredol
3
ysgubol, mawr iawn

ressonar
1
atseinio, adleisio

ressopar
1
cael swper

ressopó
1
swper

ressorgiment
1
atgyfodiad
2
adfywiad

ressorgir
1
ail-ymddangos
2
atgyfodi; codi o farw’n fyw

Eren quasi morts i van resorgir Yr oeddynt bron yn farw ac fe atgyfodasant

ressort
1
sbring
2
cyfrwng
3
cysylltiad
4
dylanwad

ressortir
1
ymestyn
2
amlygu ei hun

ressuscitar
1
dadebru, adfywio, bywiocáu
2
adfer
3
(berf heb wrthrych) dadebru
4
(berf heb wrthrych) codi o farw’n fyw

rest
1
rhaff
2
rheffyn o arlleg
3
rhes

resta
1
gweddill
2
(Mathemateg) gweddill
3
gweddillion
4
(cwch) manylio, drylliau
5
adfeilion
6
restes humanes gweddillion dynol

Una família troba restes humanes escampades al cementiri de Sabadell (El Punt 2004-11-08)

Teulu yn dod o hyd i weddillion dynol wedi eu gwasgaru ym mynwent Sabadell
7
restes mortals gweddillion = gweddillion marwol

restabliment
1
ailsefydliad, ailsefydlu, adferiad
2
(Meddygaeth) adferiad

restablir
1
ailsefydlu, adfer

restant
1
sydd ar ôl, sydd dros ben, sydd yn weddill

Tampoc no és cap secret que les bibliogràfies que circulen per les universitats catalanes són el 80% (vuitanta) per cent en castellà, un 5%, en anglès, i el 5% restant, en català (El Punt 2004-01-26)

Nid yw’n gyfrinach chwaith fod wyth deg y cant o’r llyfryddiaethau yn Gastileg, pymtheg y cant yn Saesneg, a’r pump y cant sydd ar ôl yn Gatalaneg


restant
1
gweddill

restar
1
tynnu i ffwrdd
2
(Mathemateg) tynnu, tynnu ymáith
3
berf heb wrthrych) aros
4
bod ar ôl
5
restar fidel aros yn ffyddlon

restar obert bod heb ei orffen, dal i fod yn agored
Aprofitant l'avinentesa que arriba el desembre, resta obert el concurs per a escollir els nostres il·lustres i estimats BOTIFLERS d'enguany.

Gan fanteisio ar y ffaith bod mis Rhagfyr ar y trothwy, y mae’r gystadleuaeth i ddethol ein hannwyl fradwyr blaenllaw yn dal yn agored


restauració
1
adferiad

restaurador
1
adferwr

restaurant
1
ty^ bwyta, bwyty

restaurar
1
adfer

restitució
1
rhoi yn ôl

restituir
1
rhoi yn ôl

restrenyedor
1
cyfyngol, cyfyngiadol

restrènyer
1
cyfyngu
2
tynháu
3
gwasgu
4
(Meddygaeth) rhwymo

restrenyiment
1
rhwymedd, rhwymdra

restricció
1
cyfyngiad

restringir
1
cyfyngu

resulta
1
canlyniad

resultar
1
bod
2
Resulta que... Mae’n debyg fod...
3
resultar de tarddu o

resultar mort
1
marw, colli ei fywyd
2
resultar mort per una ganivetada bod wedi ei drywanu i farwolaeth (“gorffen yn farw gan ergyd cyllell”)

resultat
1
canlyniad
2
effaith
3
sgôr

resum
1
crynodeb
2
(llyfr) talfyriad, cwtogiad
3
en resum = yn fyr

resumir
1
crynodebu, crynhói
2
cwtogi, talfyrru

resurrecció
1
atgyfodiad

ret
1
rhwyden wallt

retall
1
torryn, darn
2
toriad (papur newydd)

retallada
1
(gweithred) torri allan, torri maas
2
retallada d'impostos gostyngiad mewn trethi
3
torri allan
4
beirniadaeth hallt
5
(sínema) toriad

retallar
1
torri (erthygl o newyddiadur, ayyb)
2
torri (gwallt)
3
torri (darn gormodol)
4
tocio, brigdorri
5
tynnu allan
6
beirniadu’n hallt

7 Il·legalitzar Batasuna retalla els drets de molta gent (El Punt 2004-01-26)

Mae anghyfreithloni Batasuna (plaid wleidyddol Gwlad y Basg) yn cyfyngu ar hawliau llawer o bobl

retallar-se
1
amlygu ei hun

retallat
1
(dryll) llifiedig
escopeta de canons retallats dryll llifiedigretaló
1
cefn esgid
2
a retalons (adf) gan lusgo’ch traed

retard
1
oedi
2
hwyrdeb
3
llusgiad amser
4
amb retard yn hwyr
5
retard mental
arafwch

retardació
1
gohiriol
2
arafu

retardar
1
gohirio
2
arafu
3
aoedi
4
rhwystro
5
(berf heb wrthrych), bod ar ôl yr amser (cloc)

retardar-se
1
bod yn hwyr

retaule
1
gwrthgefn alloe, réredos

retenció
1
dargadwad
2
tyniad (o gyflog)

retenidor
1
sydd yn cadw

retenidor
1
cadwyn

retenir
1
cadw
2
cadw yn ôl, gwrthod rhoi
3
cadw ar gof
4
arestio
5
dal yn gaeth
Un segrestador reté durant quatre hores 20 nens d’una escola de l’Hospitalet
Herwgipiwr yn dal ugain o blant yn gaeth am bedair awr mewn ysgol yn l’Hospitalet
6
tynnu (o gyflog)
7
dal, meddiannu (tiriogaeth wedi ei choncro)

retentiu
1
dargadwol

retentiva
1
dargadwaeth

reticència
1
tawedogrwydd, swildod
2
ensyniad
3
coegni, gwatwareg
4
(Y Gyfraith) hanner gwirionedd

reticent
1
tawedog, distaw
2
ensyniadol
3
eironig
4
camarweiniol

reticle
1
(llygad) rhwyden
2
(buwch) ail stumog

retícula
1
(llygad) rhwyden
2
grìd

retina
1
rhwyden y llygad, rétina

retinal
1
rhwydennol, retinol

retir
1
ymddeoliad
2
pensiwn ymddeol
3
encilio, enciliad
4
encilfan
5
(Eglwys) encil, enciliad

retirada
1
enciliad
tocar a retirada seinio’r enciliad
2
tebygrwydd

retirança
1
tebygrwydd

retirar
1
(cadair) symud yn ôl
2
rhoi o'r neilltu
3
(llaw) tynnu yn ôl
4
(milwyr) tynnu yn ôl
5
(llysgennad) tynnu yn ôl
6
(darn arian, papur arian) tynnu yn ôl (o gylchrediad)

7 (trwydded) dirymu (yn llythrennol, tynno yn ôl)

La Generalitat  reclama a l’Estat la potestat d’expedir i retirar els carnets de conduir (El Punt 2004-01-17)

Y Gyffredinfa (llywodraeth Catalonia) yn hawlio gan y Wladwriaeth y grym i roi allan ac i ddirymu trwyddedau gyrru
8
(geiriau) tynnu yn ôl
9
(berf heb wrthrych) mynd i'r gwely

retirar-se
1
mynd i ffwrdd
2
mynd 'or byd
3
retirar-se de ymddeol (o swydd)
4
(dŵr) mynd ar drai
5
(milwyr) tynnu yn ôl

retirar-se a l'exili
1
mynd i alltudiaeth

retirat
1
anghysbell
2
wedi ymddeol

retoc
1
cyfyrddiad olaf

retocar
1
rhoi cyffyrddiad olaf i
2
cywiro, newid

rèto
1
arwydd
2
label

retolació
1
labelu
2
arwyddion ffyrdd
3
paentio arwyddion

retolador
1
ysgrifben blaen ffelt
2
enwr, un sydd yn rhoi enw ar

retolar
1
rhoi arwydd (ar siop, heol, ayyb)
2
labelu
3
(dogfen) rhoi pennawd

retolista
1
paentiwr arwyddion

retop
1
adlam
de retop 1 ar adlam 2 yn anuniongyrchol

retorçar
1
= retòrcer

retòrcer
1
cordeddu, cyfrodeddu
2
plethu, cyd-blethu (edefau)
2
(dillad gwlyb) gwasgu yn sych

retòric
1
rhethregol

retòric
1
rhethregwr

retòrica
1
rhethreg
2
retoriques gwag-siarad

retorn
1
dychweliad

retornar
1
dychwelyd = rhoi yn ôl
2
rhoi yn ôl yn ei le
3
dadebru = peri deffro (o lewyg)

retornar
1
dychwelyd = mynd yn ôl, dod yn ôl  
2
retornar-li (a algú) l'ànim codi calon un, gwneud yn siriol

retracció
1
tyniad yn ôl, tynnu yn ôl

retractar
1
tynnu yn ôl (crafanc)
2
tynnu yn ôl (datganiad)

retractar-se
1
retractar-se d'allò que havia dit llyncu ei eiriau, cilio yn ei eiriau

Malauradament, no ha pogut mantenir la seva opinió i se n’ha retractat.
Yn anffodus, dyw e ddim wedi cael glynu wrth ei safbwynt (“ddim wedi gallu cynnal ei farn”) ac y mae wedi cilio yn ei eiriau


retràctil
1
y gellir ei dynnu yn ôl, gwrthdynnol

retransmetre
1
aildrosglwyddo (Telegyfathrebiaeth)
2
darlledu yn fyw (Telegyfathrebiaeth)

retrat
1
portread
2
person sy'n ymdebygu i arall
3
argraff, disgrifiad (= darlun geiriol)

retratar
1
portreadu = paentio portread
2
portreadu = rhoi disgrifiad o, disgrifio

3 retretar-se eich disgrifio’ch hun

T’has retrat (wrth wadu cyhuddiad a wnaed gan rywun, gan ddweud fod y cyhuddwr yn euog o’r union drosedd y mae’n beio eraill amdano) Ti yw hwnnw, nid y fi.
-Típic dels mesells: tirar la pedra i amagar la mà.

-Coi! si es el que fas tu! T'HAS RETRATAT!

-Mae’n nodweddiadol o bobol esgymun - gwneud rhywbeth ac wedyn gwadu i chi ei wneud

-Duw mawr! Dyna yr wyt tithau’n ei wneud. Ti yw hwnnw, nid y fi.


retre
1
dychwelyd = rhoi yn ôl rhywbeth wedi ei fenthyca
2
portreadu = rhoi yn ôl yn gynewid
3
rhoi yr hyn y dylid ei roi
4
rhoi (elw)
5
rhoi i lawr, rhoi heibio (arfau)
6
rhoi (diolch)
7
talu (teyrnged)
retre homenatge a talu teyrnged i
8
gweinyddu (cyfiawnder)
9
retre l'ànima rhoi i fyny yr ysbryd, marw
10
retre compte de rhoi hanes (rhyw ddigwyddiad)
11
dod ag arian i'r coffrau
12
chwyddo (coginio llysiau)
13
ildio (rhywbeth) (milwriaeth)
14
cyhyrchu (hyn a hyn o gnwd)
15
(berf heb wrthrych) bod yn broffidiol (busnes)
16
retre bé per mal rhoi da am ddrwg
17
retre armes peidio â rhyfela
18
retre gràcies diolch  
19
retre justícia gweinyddu cyfiawnder

retre's
1
ildio'r dydd, rhoi'r gorau i wrthwynebu
2
ildio = rhoi ei hun i fyny

retret
1
cerydd, pryd o dafod

retreure
1
ceryddu
2
rhoi pryd o dafod i... am...
3
beirniadu

retribució
1
tâl
2
gwobr (am yr hyn a wnaethpwyd)

retribuir
1
talu am
2
gwobrwyo (am yr hyn a wnaethpwyd)

retroactiu
1
gwrtholygol = yn weithredol o ddyddiad neu am gyfnod yn y gorffennol
2
donar efecte retroactiu ôl-ddyddio = gwneud yn weithiol o ddyddiad cynharach

retrocedir
1
tynnu yn ôl, sefyll yn ôl
2
(berf heb wrthrych) mynd yn ei wrthol, ail droedio yr un llwybr, mynd yn ôl ar hyd yr un ffordd (tro)
3
(berf heb wrthrych) troi yn ôl (taith)
4
(Milwriaeth) (berf heb wrthrych) encilio
5
mynd yn llwrw ei gefn

retrocés
1
(Milwriaeth) enciliad
2
gwrthdaflaid, problem = rhwystr, peth sy'n atal rhag mynd ymláen
3
adlam = (dryll, gwn) symudiad dryll tuag yn ôl ar ôl gollwng ergyd

retrògrad
1
gwrthfynedol, gwrthredol = yn symud tuag yn ôl
2
adweithiol = (gwleidyddiaeth) gwrthwynebol i newid mawr er budd y mwyafrif, pleidiol i'r hen drefn

retrospectiu
1
gwrthedrychol = yn edrych tua'r gorffennol
2
gwrthedrychol = yn perthyn i wrthrychau o'r gorffennol wrth eu cymharu â'r sefyllfa presennol
exposició retrospectiva = arddangosfa wrthedrychol

retrospectiva
1
en retrospectiva wrth edrych yn ôl, o edrych yn ôl, erbyn meddwl

Crec, en retrospectiva, que una coalició CiU-ERC no hauria funcionat (Vilaweb - Fòrum - 2005-03-19)

Rw i’n credu, wrth edrych yn ôl, na fyddai clymblaid CiU-ERC wedi gweithio


retrovisor
1
drych mewnol (mewn car)

retruc
1
cnoc = dylyniant o guriadau ysgafn ar ddrws
2
de retruc

..a/ ar adlam
..b/ yn eich tro

retruny
1
sŵn taran
2
trwst = sŵn tebyg i daran

retrunyir
1
taranu = (llais) siarad yn uchel mewn modd sy'n debyg i sŵn taran

2 diasbedain, atseinio

retxa
1
llinell (Ynysoedd Catalonia) [ratlla mewn Cataloneg Canolog]

retxillera
1
crac (Ynysoedd Catalonia) [escletxa mewn Cataloneg Canolog]

reu
1
(ansoddair) (y Gyfraith) yn perthyn i'r un a gyhuddir

reu
1
(y Gyfraith) amddiffynnwr, cyhuddedig (cyn y dyfarniad)
2
(y Gyfraith) un euog, yr un wedi ei gael yn euog (ar ôl y dyfarniad)
3
(y Gyfraith) troseddwr (ar ôl y dyfarniad)

reüll
1
de reüll = o gil y llygad

reuma
1
cryd cymalau, gwynegon

reumàtic
1
gwynegol

reumàtic
1
un sy'n dioddef o 'r gwynegon

reumatisme
1
cryd cymalau, gwynegon

reunió
1
cyfarfod

reunir
1
casglu ynghyd, ymgasglu


reunir-se
1
ymgasglu, ymgynnull
El nou president va sortir al balcó per saludar des d’allà les persones reunides a la plaça
Daeth yr arlywydd newydd i’r bálconi i gyfarch y bobol oedd wedi ymgasglu yn y sgwâr

Reus
1
trefgordd (el Baix Camp)

revalidar
1
cadarnháu
2
cydnabod (cymhwyster, diploma)

revalorar
1
ailbrisio

revelació
1
datguddiad

revelador
1
dadlennol

revelar
1
datguddio
2
(Ffotograffyddiaeth) datblygu

revenda
1
ail-werthiant
2
oferir-se a la revenda (tocyn cyngerdd, etc) cael ei dowtio

revendre
1
ailwerthu
2
towtio = (tocynnau) gwerthu am grocbris am fod y galw yn uchel a'r tocynnau yn brin
3
hapfasnachu mewn... (difrïol)

revenedor

1
ailwerthwr
2
towt (tocynnau)
2
hapfasnachwr (difrïol)

revenja
1
dial

revenjar-se
1
dial ar

reverberar
1
llewyrchu (golau)
2
diasbedain (sŵn)
3
cael ei adlewyrchu (golau)

reverència
1
parch
2
cyrtsi

reverend
1
parchedig
2
(Crefydd) parchedig

revers
1
cefn (tudalen)

reversible
1
gwrthdroadwy

revés
1
gwrthwyneb

pensar al revés que (algú) meddwl y gwrthwyneb i’r hyn y mae rhywun arall yn ei feddwl, meddwl yn groes (i rywun) 

 

Quan et diuen de tot els que pensen al revés que tu és que alguna cosa fas bé

Pan yw y rhai sydd yn meddwl y gwrthwyneb i ti yn galw pob enw dan haul arnat mae’n dangos dy fod yn gwneud rhywbeth yn iawn


2
gwrthdaflaid = rhwystr
3
clatshen
4
al revés o chwith = y tu ôl ymláen
5
al revés â'i wyneb i waered
6
al revés o chwith = a'r tu mewn allan
7
del dret i del revés
o bob safbwynt
analitzar (alguna cosa) del dret i del revés archwilio (rhywbeth) o bob safbwynt

revestiment
1
(Adeilad) haeniad

revestir
1
haenu

revetlla
1
parti canol-nos, hwyl a sbri; = dathliad yn yr awyr agored
ar noswyl dydd gwylmabsant, neu ar noson cyn cárnifal

reveure
1
gweld o 'r newydd
2
A reveure Da boch! Hwyl fawr! (“hyd ail-weld”)

revifala
1
adfywiad, diwygiad
2
ail-ddeffro

revifar
1
adfywio

revifar-se
1
adfywio (person)

revinclada
1
ysigiad

revingut
1
cryf (person)

revisar
1
edrych = bwrw golwg dros
2
trin
3
(car) adolygu = chwilio am ddiffygion
4
(testun) adolygu
5
(cyfrif) archwilio
6
(achos) adolygu
7
(damcaniaeth) ailadolygu

revisar l'origen de les coses
1
ystyried y rheswm dros fodolaeth sefyllfa (“adolygu tarddiad y pethau”)

reviscolar
1
(berf heb wrthrych) adfywio

fer reviscolar (alguna cosa) adfywio (rhywbeth), peri (i rywbeth) adfywio

Parlem valencià, fem reviscolar el valencià Siaradwn Falenseg, adfywiwn y Falenseg
2
(berf â gwrthrych) adfywio
reviscolar una tradició que ja fa temps que s'ha perdut adfywio traddodiad sydd wedi ei golli ers peth amser

3 adfer

Dos anys de cura, de repòs i de moltes atencions, varen reviscolar el malalt

Adferwyd y claf yn sgil dwy flynedd o iacháu, o orffwys, ac o ofalon lawer


revisió
1
adolygiad, ail-edrychiad
2
adolygiad (car)

revisor
1
adolygwr tocynnau, casglwr tocynnau (rheilffordd)
2
adolygydd = un sy'n adolygu a chywiro

revista
1
adolygiad
2
cylchgrawn

Sàpiens és una revista mensual de caràcter divulgatiu sobre temes d´història de Catalunya i la resta del món 

Cylchgrawn misol poblogaidd ei arddull yw Sàpiens sydd yn ymdrin â hanes Catalonia a’r gweddill o’r byd (“o gymeriad poblogeiddiol ar faterion o hanes Catalonia”)

El Breny és una revista mensual d'informació local de Sant Vicenç de Castellet (Bages) Mae El Breny yn gylchgrawn misol o Sant Vicenç de Castellet (Bages) sydd yn ymdrin â  gwybodaeth lleol
3
rifiw, sioe

un empresari de teatre i revista impresario (“impresario theatr a sioe”)
4
(Milwriaeth) adolygiad
passar revista adolygu

reviure
1
ailfyw

revocar
1
canslo, diddymu

revolada
1
plwc, herc, hwb; ysgytiad, ysgytwad, sgwd
d'una revolada gydag ysgytiad
2
agafar d'una revolada cipio

revolta
1
gwrthryfel

revoltar
1
peri i wrthsefyll
2
digio, tramgwyddo

revoltar-se
1
gwrthryfela

revoltó
1
lle rhwng trawstiau
2
rhychwant rhwng pileri pont

revolució
1
chwyldro
revolució pacífica chwyldro heddychol

Sense revolució tecnològica el tancament d’empreses és inevitable (El Punt 2004-01-18) Heb chwyldro technolegol mae cau cwmnïoedd yn anochel

revolucionari
1
chwyldroadol

revòlver
1
rifolfer

revulsió
1
datyniant (IOA) = dargyfeirio clefyd neu crynhoad o un ran o'r corff
i arall trwy gyfrwng gwrth-enynyddion, etc

revulsiu
1
datynnol = yn perthyn i datyniant
2
tractament revulsiu triniaeth sioc

RFA
1
República Federal Alemanya = Gweriniaeth Fféderal yr Almaen
  
 
 
Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 2001-05-06 :: 2003-10-31 :: 2003-12-18  :: 2004-01-06
····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website