http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_so_1660k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

so - sutge

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-22 :: 2005-03-26  

 

  

 
 
so
1
sw^n, sain
2
cerddoriaeth

Músic pagat fa mal so (“cerddor wedi ei dalu a wna sain ddrwg”) (h.y. gall gwaith a ddelir ymlaen llaw fod o ansawdd gwael - mae’r arian gan y gweithiwr yn barod ac nid oes cymaint o gymhelliad iddo  wneud y gwaith yn dda)
ballar segons el so
troi gyda phob gwynt, dawnsio yn ôl pob ffidl (“dawnsio yn ôl y gerddoriaeth”)

Soanyes

1
trefgordd (el Conflent)

soberg

1
ysblennydd
2
ffroenuchel

sobina

1
de sobines â’ch wyneb i fyny, ar eich cefn

sobirà
ansoddair
1
sofran = (gwladwriaeth) ag awdurdod goruchaf; heb bw^er uwch drosti
estat sobirà gwladwriaeth sofran
En una Catalunya sobirana mewn Catalonia sofran, mewn Catalonia sydd yn wladwriaeth

 

2 (plaid wleidyddol) annibynnol, heb ddibynnu ar blaid arall

El PSC (Partit Socialista de Catalunya) és un partit sobirà (El Punt 2004-01-26)
Mae Plaid Sosialaidd
Catalonia yn blaid annibynnol (= nid yw’n dibynnu ar PSOE - plaid sosialaidd Castilia; nid yw’n derbyn gorchmynion gan blaid sosialaidd Castilia)

 

3 (unigolyn) rhydd, rhydd o ddarostyngiad gwladwraieth arall

català sobirà Catalaniad rhydd


sobirà

1
penadur = brenin neu frenhines

sobirania

1
sofranieth, penaduriaeth

2 annibyniaeth wleidyddol

No veig a Catalunya l'unió que caldría per anar fent camí cap a la sobirania

Dw i ddim yn gweld yng Nghatalonia yr undeb a fyddai’n angenrheidiol i fynd ar hyd yr heol tuag at annibyniaeth

sobra

1
gweddill, rhelyw
2
gweddillion
3
de sobra mwy na digon
4
de sobra ecstra, ar ôl, yn weddill

sobralles

1
gweddillion

sobrant

1
(ansoddair) ar ôl, yn weddill
2
gweddill

sobrar

1
bod yn ormod
2
curo, bod yn drech na
3
sobrar-li digon (o beth) gan
sobrar-li temps bod gennych ddigon o amser
4
bod mwy na digon gan

sobrar

1
bod yn y ffordd, bod yn rhwystr

sobrassada

1
(Mallorca) selsigen [o borc, pupur coch, halen]

sobrat

1
gormodol

sobre

1
ar, ar ben
2
haver-n’hi de sobres bod yn hen ddigon
Amb aguantar el termòmetre amb l’aixella n’hi ha de sobres
Does raid gwneud dim arall, dim ond dal y thermomedr o dan y gesail
3
ar ben, at, yn ychwanegol at
sobre ser madrileny és fatxe Yn waeth byth na’r ffaith taw un o Madrid yw e, Ffasgwr yw e hefyd
4
uwchbén
5
dros
6
am (pwnc)
una conferència sobre seguritat darlith ar ddiogelwch

sobre

1
am eich pen
caure-li a sobre disgyn am eich pen

sobre

1
rhan uchaf
2
amlen

sobreabundància

1
gorlawnder, gorddigonedd

sobreabundar

1
bod gorlawnder

sobrealimentació

1
gorfwydo

sobrealimentar

1
gorfwydo

sobrebo

1
ardderchog

sobrecàrrega

1
gorlwyth
2
sobrecàrregues pwysau gormodol
3
gordal, gordoll = taliad ychwanegol

sobrecarregar

1
gorlwytho
2
gordollu

sobrecarta

1
amlen

sobredosi

1
dos ormodol

sobreentendre

1
casglu = cael ar ddeall

sobreentès

1
ymhlygiad
2
rhywbeth wedi ei ddeall

sobreesclafament

1
gorwresogi

sobreescalfar

1
gorwresogi

sobreestimació

1
goramcaniad

sobreestimar

1
goramcanu

sobreexcitació

1
gorgynhyrfiad

sobrehumà

1
goruwchddynol = uwchláw dyn o ran natur

sobrenedar

1
arnofio

sobrenatural

1
goruwchnaturiol

sobrenom

1
llysenw, glasenw

sobrepaga

1
bonws

sobrepassar

1
rhagori ar
2
bod yn fwy na
3
bod yn fwy (o ran uchder) na, bod yn dalach na

sobrepellís

1
gwenwisg, offerenwisg

sobreposar

1
arddodi, arosod
2
sobreposar a rhoi blaenoriaeth (i un) ar draul...

sobreposar-se

1
dod at ei goed, adennill hunanreolaeth

sobreproducció

1
gorgynhyrchiad

sobresalt

1
naid
2
ysgytwad
3
sioc sydyn

sobreseure

1
(Y Gyfraith) gadael heibio, peidio â mynd ymláen (erlyniad)

sobresortir

1
sefyll allan, ymestyn allan
2
disgleirio, bod yn ddisglair

sobresou

1
bonws, tâl ychwanegol

sobretaula

1
sgwrs [ar ôl cinio, yn aml uwchbén coffi]
2
de sobretaula ar ôl cinio

3 wyneb bwrdd

rellotge de sobretaula cloc bwrdd

sobretot

1
yn arbennig, yn anad dim

sobrevalorar

1
gorbrisio

sobrevenir

1
digwydd [= digwydd yn sydyn]

sobreviure

1
goroesi

sobri

1
ataliedig, â rhwystr arno, heb fynd i eithafion, cymhedrol, gochelgar
2
diaddurn

sobrevolar

1
hedfan dros

sobrietat

1
ataliad, cymedroldeb

sobtada

1
naid
2
de sobtada yn sydyn

sobtadament

1
yn sydyn

sobtar

1
dal (mewn celwydd, camwedd)
2
peidio â choginio peth yn ddigonol, llosgi, coginio ar y tu allan
yn unig (cig, bara)
3
(berf â gwrthrych) synnu; (berf heb wrthrych) bod yn syndod
Sempre em sobta una mica
Mae yn fy synnu dipyn bob amser

sobtar-se

1
cael eich dal (mewn celwydd, camwedd)
2
peidio â chael ei goginio / ei choginio yn ddigon

sobtat

1
sydyn, annisgwyl
2
wedi ei goginio ar y tu allan yn unig, a heb ei goginio yn y canol; wedi llosgi (coginio)

sobte
1
de sobte = yn sydyn, yn annisgwyl

soc

1
boncyff

çç dormir com un soc ççç (“cysgu fel boncyff”) cysgu fel twrch / fel mochyn / fel hoelen / fel maten / fel craig yr oesoedd / fel pathew
2
clocsyn
3
cyff eingion
4
gwadn brêc

sóc

1
yr wyf

soca

1
boncyff
2
gwreiddiau
3
(ansoddair) i’r carn, rhonc (adferf), de soca-rel yn llwyr, gant y cant

El meu pare és un convergent de socarrel

Mae fy nhad yn gefnogwr rhonc plaid Convergència
4
tallar de soca-rel torri yn y gwreiddyn
5
arrencar de soca-rel diwreiddio (pren)
6
arrencar de soca-rel tynnu i ffwrdd (drws)
7
arrencar de soca-rel diddymu (niwsans, drwg)
8
Soca cyfenw (= boncyff), Soques cyfenw (= boncyffiau)

socarrar

1
deifio, rhuddo

socarrim

1
rhan losgedig, deifiad, llosg, llosgiad
fa olor de socarrim mae gwynt llosgi, mae rhywbeth yn llosgi

socarrimar
1
deifio, rhuddo

soci

1
aelod = un sydd wedi ymuno â chymdeithas neu glwb
2
partner = cyd-reolwr cwmni
soci fundador aelod sefydlu, aelod cychwynnol, un o’r sefydlwyr
3
bachan, boi

sociable

1
cymdeithasgar, cyfeillgar

social

1
cymdeithasol
2
masnachol

3 (cymhwysair) lles

pla social cynllun lles

socialisme

1
sosialaeth

socialista

1
sosialydd

societat

1
cymdeithas

la societat civil y werin bobl, y bobl gyffredin a’i cymdeithasau / clybiau / sefydliadau ayyb sydd yn mynegi barn y werin yn answyddogol, ar wahân i’w cynrychiolwyr yn y pleidiau gwleidyddol

Aquesta és la qüestió catalana per excel.lència avui: on és la societat civil? (El Punt 2004-01-22)

Dyma’r cwestiwn mwyaf un heddiw – ble mae’r werin bobl? CYM-Z

sociòleg

1
cymdeithasegwr, cymdeithasegwraig

sociologia

1
cymdeithaseg

sòcol

1
(Pensaernïaeth) gwadn colofn, bôn, plinth
2
sgertin, borden, borden wal (gwaelod wal)

socórrer

1
cynorthwyo
2
helpu (cael y gorau ar)
3
(dinas o dan warchae) gwaredu, rhyddhau, codi gwarchae ar

socorrisme

1
(pwll nofio) goruchwyliaeth nofwyr mewn pwll nofio
2
(traeth) achub bywyd, achub nofwyr
3
cymorth cyntaf

socorrista

1
(pwll nofio) goruchwyliwr mewn pwll nofio
2
(traeth) achubwr bywyd
3
ymgeleddwr (ee gwirfoddolwr y Groes Goch) (un sy’n rhoi cymorth cyntaf)

socors

1
cymorth

soda

1
soda
2
dŵr soda

sodi

1
sodiwm

sofà

1
soffa

sofert

1
hir-hiramyneddgar, hirymarhóus

Sofia

1
(enw merch) Soffia

sofista

1 soffydd
2
twyllresymegwr

sofista

1 soffyddol
2
twyllresymegol

El blaverisme es sofista i estupiditzant

Mae “blaverisme” (mudiad asgell dde yng Ngwlad Falensia sydd yn nodweddiadol am ei ragfarn yn erbyn Catalonia a’r Cataloniaid, ei ranbarthgaroldeb eithafol, a’i ufudd-dod llwyr i’r gormeswyr Castilaidd) yn dwyllresymegol ac yn hybu twpdra

 

Quina espècie d'argument sofista és aquest? Dyna dwyllresymu ar ei orau! (“Pa fath o ddadl dwyllresymegol yw hon?”)


sofisticació

1
bydolrwydd, soffistigedigrwydd
2
mursendod, ffuantwch; clemau

sofre

1
swlffwr

sofregir

1
ffrïo’n ysgafn

sofregit

1
winwns, garlleg a saws tomato wedi eu ffrïo’n ysgafn

sofriment
1
dioddef
2
goddefgarwch

sofrir

1
dioddef
2
cael (damwain, trawiad, ffit, ayyb)
3
dioddef (canlyniadau)
4
dioddef (trychineb)
5
(siom, siomedigaeth) cael siom, cael ail - cael socsan - cael sycsan
6
(newid) newidiodd hi / daeth newid i’w rhan / daeth newid drosti
7
(colled) colli
8
cael (triniaeth feddygol), mynd o dan y gyllell
9
gwneud (arholiad, prawf) sefyll arholiad; cael archwiliad; cael prawf / cael ei brofi
10
goddef
11
bod yn wrthrych

soga

1
rhaff
2
amb la soga al coll = mewn perygl mawr (“â’r rhaff am y gwddf”)

Sogorb
1
trefgordd (l’Alt Palància) (Treflan Gastileg ei hiaith yn ôl Cyffredinfa València) Enw Castileg: Segorbe

sogra

1
mam-yng-nghyfraith
2
consogra mam gwraig y mab, mam gŵr y ferch

sogre

1
tad-yng-nghyfraith
els sogres rhieni-yng-nghyfraith
2
consogre tad gwraig y mab, tad gwr y ferch

soguer

1
rhaffwr

soja

1
soia

sojorn

1
arhosiad

sojornar

1
aros

sol

1
unig

sol

1
haul

sota la capa del cel dan haul = mewn bodolaeth (“o dan orchudd yr haul”)

No hi ha res de nou sota la capa del sol Does dim byd newydd dan haul

Com era d´esperar han començat les batusses i els retrets entre polítics. Res de nou sota la capa del sol

(Ar ôl sgandal wleidyddol) Fel y disgwyliech, mae’r sgarmesau a’r ceryddon rhwng gwleidyddion wedi dechrau. Does dim byd newydd dan haul
2
rellotge de sol deial haul


sòl

1
daear, llawr
2
daear, pridd, (amaethyddiaeth)
3
gwaelod (cynhwysydd)
4
llawr

sola

1
gwadn (esgid)

no arribar-li ni a la sola de la sabata (a algú) bod yn gorrach wrth ochr (rhywun), nid oes gymhariaeth rhyngddo a thi, ni + bod yn neb wrth ochr (rhywun), ni + bydd byth uwch bawd sawdl

No li arribes ni a la sola de la sabata al Sr. Carod. Almenys ell fa quelcom que tu no feràs mai

Fyddi di byth uwch bawd sawdl o’th gymharu â Mr. Carod. O leiaf y mae’n gwneud rhywbeth na wnei di byth.

 solà

1
heulog

solà

1
feranda
2
portsh
3
lolfa haul

solament

1
yn unig

solana

1
feranda
2
portsh
3
lolfa haul, heulfa
4
man heulog, araul

solapa

1
llabed

solar

1
heulol, yr haul
energia solar ynni’r haul;
sistema solar cyfundrefn heulol
dia solar diwrnod heulol;
calefacció solar gwresogi heulol

solar

1
safle adeiladu; llain adeiladu, safle adeiladu; llain o dir ag adeilad arni

solatge

1
gwaddod, gwaelodion

solc

1
rhych
2
(= ôl cert ) rhigol, rhych; hogol (De Cymru), rhowten, rhowcen (Gogledd-ddwyrain Cymru) ; rhawten (Gogledd-orllewin Cymru)
3
rhych, crych
4
rhigol (mewn record)

solcar
1
(tir) troi,
2
(car, lori) rhigoli = gadael rhigolau yn y llaid
3
crafu, rhychu (arwyneb caled)

soldador

1
haearn sodro
2
sodrwr

soldadura

1
sodro (gweithred)
2
sodr ("sodor"); sawdrin (De-ddwyrain Cymru)

soldar

1
asio

soldat

1
milwr (ar lafar: sowjwr)

soledat

1
unigrwydd

solemne

1
dwys, difrifddwys

solemnitat

1
difrifoldeb
2
defod

solell

1
(bryn, mynydd), araul
2
(Cataloneg yr Ynysoedd), haul

solellada

1
darheulad
2
trawiad haul

soler

1
daear, llawr
2
llawr
3
llawr gwaelod (tŷ)

Soler

1
trefgordd (el Rosselló)

soler

1
arfer

el Soleràs

1
trefgordd (les Garrigues)

solfa

1
sol-ffa

solfeig

1
sol-ffeuo, sol-ffa

solfejar

1
sol-ffeuo

sòlid
1
solet

solidari

1
ar y cyd
2
cydgefnogol

solidaritat

1
undod
2
cyd-gefnogaeth

solidaritzar-se

1
dangos cydgefnogaeth â

solidesa

1
soletrwydd
2
nerth
3
(dadl) soletrwydd, cywirdeb
4
(lliw) soletrwydd

solidificar

1
caledu; (Ffiseg, Cemeg) soledu

soliliqui

1
ymson

solista

1
unawdydd

sòlit

1
arferol

solitari

1
unig

2 el vici solitari mastwrbio (“y llygredd unigeddol”)

solitud

1
unigedd
2
lle anghyfannedd

soll

1
cwt moch

Sollana

1
trefgordd (la Ribera Baixa)

sollar

1
budro, gwneud yn fudr, bryntu, gwneud yn frwnt

Sóller

1
trefgordd (Mallorca)

sollevament

1
codiad, cwnnad, ymgodiad
2
(Medecina) pwysau, cyfog

sollevar

1
codi, cwnnu, ennyn

sol.lícit

1
cymwynasgar, parod ei gymwynas

sol.licitació

1
cais

sol.licitant

1
ymgeisydd

sol.licitar

1
ceisio am, gwneud cais am (swydd)
2
gofyn am
sol·liciti el nostre catàleg gofynnwch am ein cátalog
3
(arwydd mewn bws) parada sol.licitada arhosfan wedi ei geisio

sol.licitud

1
cais
2
caislen, ffurflen gais
3
consérn

Sollvella

1
trefgordd (la Conca de Barberà)

solo

1
unawd

sols

1
yn unig
sols fa uns mesos mor ddiweddar ag ychydig fisoedd yn ôl

Solsona

1
trefgordd (el Solsonès)

(el) Solsonès

1
comarca (Gogledd Catalonia)

solstici

1
heulsaf, heuldro

solt

1
llac
2
rhydd, dileffethair

Per Carnestoltes, totes les bèsties van soltes Adeg y Cárnifal mae’r anifeiliaid i gyd yn mynd yn ddilyffethair” (mae adeg y cárnifal yn draddodiadaol yn gyfnod rhyddid rhywiol, cyn y deugain diwrnod o lymder y Grawys)
3
sy’n llifo
4
wedi ei ddadwneud
5
ar wahân

solta

1
synnwyr cyffredin
2
rheswm
pocasolta (ansoddair) disynnwyr, (enw gwrywaidd) ffôl
3
sense solta ni volta (adferf) heb sail na sylwedd, yn hollol ddireswm, diystyr
una pel·ícula sense solta ni volta ffilm hollol ddiystyr

Aquesta nova llei no té gaire solta  Does na ddim llawer o reswm i’r ddeddf newydd hon

soltar

1
rhyddháu, gadael gafael yn
2
datryssolter

1
dibriod

solter

1
gŵr dibriod; gŵr gweddw (Cymráeg y De = dyn heb briodi)

soltera

1
benyw ddibriod

solteria

1
dibriodrwydd

solubilitat

1
hydoddedd, toddadwyedd

soluble

1
toddadwy, hydawdd
2
(problem) datrysadwy

solució

1
ateb, esboniad
2
toddiant

solucionar

1
datrys (problem)

solvència

1
hydaledd, y gallu i dalu, diddyledrwydd

solvent

1
toddydd

solvent

1
diddyled

som

1
ydym

somàtic

1
corfforol

somer

1
asyn, donci

somera

1
asen

2 asen = gwraig ddiddeall
Llàstima que aquella somera que volia ser princesa s'hagi ajuntada amb els del PP.

Mae’n biti fod yr asen honno a oedd am fod yn dywysoges wedi ymuno â phobl y PP


sometent

1
alarm
2
(Catalonia) milisia

somiador

1
breuddwydiol

somiar

1
breuddwydio

somiatruites

1
breuddwydiwr liw dydd, pensynnwr

somicaire

1
nadwr

somicaire

1
cwynfanllyd, snwfflyd

somicar

1
swnian, nadu, snwffian crïo; (Gogledd Cymru) cnewian
2
(gos) nadu
El gos es passa les hores somicant al balcó
Mae’r ci yn aros am oriau yn nadu ar y bálconi

somicó

1
nad, nadu, swnian; (Gogledd Cymru) cnewiad

somieieg

1
breuddwydio, breuddwydio liw dydd

somiejador

1
breuddwydiol

somiejador

1
breuddwydiwr, breuddwydiwr liw dydd
somiejadora breuddwydwraig, breuddwydwraig liw dydd

somiejar

1
breuddwydio, breuddwydio liw dydd

somier

1
matres sbring

sòmines

1
twpsyn

El líder del PP i els seus sòmines ataquen de nou
Arweinydd y PP a’i gyd-dwpsod yn ymosod eilwaith


somnàmbul

1
cerddwr yn ei gwsg / cerddwr drwy’i hun (eg); cerddwraig... (eb)

somni

1
breuddwyd

Apa, desperta, reina, que ja és hora de deixar els somnis i tocar de peus a terra!

Dere, dihuna, cariad, mae’n bryd rhoi gorau i bencawna ac fe ddylet ti wynebu reáliti
2
breuddwyd liw dydd

somniar

1
somiar
2
somniar truites breuddwydio’r amhosibl, breuddwyd ffôl
Demanen la restitució del ferrocarril a Berga - això és somniar truites o és possible?
Maent yn mynnu bod y rheilffordd i Berga yn cael ei hailagor – ai breuddwyd ffôl yw ho, neu rywbeth sydd yn bosibl?

somniatruites

1
breuddwydiwr,

somnífer

1
cysglyd, cysgadurus

somnífer

1
pilsen gwsg

somnolència

1
awydd cwsg, eisiau cwsg, syrthni

somnolent

1
cysglyd

somort

1
gwan
2
estar somort bod yn marw
3
aneglur (sain)
4
gwan (golau)

somoure

1
cynhyrfu

somrient

1
dan wenu

somrís

1
gwên

somriure

1
gwenu
2
gwenu ar
M’ha somrigut Mae hi wedi gwenu arnaf
3
(ffigwrol) gwenu ar
La sort va somriure la Montse i les seves veïnes. Les va tocar el segon premi de la loteria
Gwenodd ffawd ar Montse a’i chymdogion. Enillon nhw yr ail wobr yn y lóteri

son

1
cwsg
fer perdre el son gwneud i chi golli cwsg
no treure-li ni un minut de són heb wneud i chi golli cwsg  
2
cysglydrwydd
3
tenir son bod yn gysglyd

4 A bona son, no hi ha llit dur (“I gwsg da nid oes gwely caled”) (pan fyddwch yn cysgu’n sownd wedi blino yn lân, nid yw’n bwysig i chi os yw’r gwely’n galed neu’n feddal) 

son

1
ei (gwyrywaidd)
son pare ei dad

Pagès matiner, omple son graner.

(Dywediad) “Gwladwr / ffermwr sy’n codi’n fore, llawn ei ysgubor”

sonador

1
canwr (offeryn)

sonall

1
ratl
2
(cloch) tafod
3
math ar damborîn

sonar

1
swnio
2
(cloch) canu
3
swnio’n gyfarwydd
em sona el seu nom mae ei enw’n swnio’n gyfarwydd
4
(berf â gwrthrych) canu offeryn
5
fer sonar chwarae cerddoriaeth
6
swnio = ymddangos
Sona força bé (ffilm mae rhywun wedi ei disgrifio yn fras) Mae’n swnio’n dda iawn

sonat

1
gwallgof

Tothom es pensa que estic sonat Mae pawb yn meddwl mod i’n wallgof
2
enwog

sonata

1
sonata

Son Cervera

1
trefgordd (Mallorca)

sonda

1
plymiad
2
(medecina) stiliad, chwiliad

sondar

1
plymio

sondeig

1
pôl piniwn

sondejar

1
plymio, plymennu

sondroll

1
siglad

sondrollar

1
(berf heb wrthrych) siglo
2
(berf â gwrthrych) siglo (rhywbeth)

Soneixa

1
trefgordd (l’Alt Palància) Trefgordd Castileg ei iaith yn ôl Senedd Falensia. Enw Soneja

sonet

1
soned

Sònia

1
Sonia

sonor

1
soniarus

sonoritat

1
soniaredd

sonorització

1
lleisio, lleisiad
2
gosod uchelseinyddion

sonoritzar

1
lleisio
2
gosod uchelseinyddion

sonós

1
cysglyd

sonso

1
diflas
2
(eg) rhywun diflas

sopa

1
cawl
2
estar com una sopa bod dan annwyd drwm
3
estar a la sopa bod heb yr un ddimai

sopar

1
swpera, cael swper

sopar

1
swper

Sopeira

1
trefgordd (l’Alta Ribagorça)

soper

1
(cymhwysair) cawl
plar soper powlen gawl

sopera

1
dysgl gawl

sopluig

1
cysgodfan

soplujar

1
cysgodi

sopor

1
awydd cwsg, eisiau cwsg
2
syrthni

soporífer

1
cysgbair, cyffur cysgu

soprano

1
soprano

sor

1
lleian
Sor Maria y Chwaer Mair

Sora

1
trefgordd (Osona)

sorbet

1
sorbed

sord

1
byddar
2
aneglur

sord

1
un byddar
2
el sords y byddar, pobl fyddar

sorda

1
un fyddar

sordament

1
yn ddi-sôn

sordejar

1
bod yn drwm eich clyw

sordesa

1
byddardod

sòrdid

1
aflan, bawaidd

sordidesa

1
budreddi, bryntni, aflendid

sordina

1
(piano) lleddfwr (= pedal)
2
lleddfwr
posar sordina a la trompeta rhoi lleddfwr ar y trwmped

sord-mut

1
mud a byddar

sord-mut

1
un mud a byddar, un fud a byddar

sorell

1
(Trachurus trachurus) marchfachrell

(la) Sorellera

1
trefgordd (el Matarranya)

sorge

1
hen filwr

sorgir

1
dod i’r golwg
2
brigo

Soriguera

1
trefgordd (el Pallars Sobirà)

Sorita de Morella

1
trefgordd (el Ports de Morella)

sorn

1
ling-di-long, linc-di-lonc , araf

sorna

1
gwawd

sorneguer

1
dan din, dichellgar

sornegueria

1
cyfrwystra, ystrywgarwch, ffelni

Sornià

1
trefgordd (la Fenollada) . Siaredir Catalaneg a dylanwadau Ocsitaneg

soroll

1
sŵn; (Gal·les del Sud) mwstwr
2
banllef o brotest, gwrthgri

sorallar

1
symud
2
siglo

sorollós

1
swnllyd, mwstrog (Cymraég y De)

sorprendre

1
synnu = peri syndod i

sorprendre (algú) de tot plegat synnu (rhywun) yn anad dim

El que em sorprèn de tot plegat és que la política tingui tanta importància en la vida de catalans

Yr hyn sydd yn fy synnu yn anad dim yw fod gwleidyddiaeth mor bwysig ym mywyd y Catalaniaid
2
dal yn ddirybudd
3
sorprendre desagradablement siomi;

M’ha sorprès desagradablement... Cefais fy siomi’n fawr...

sorprenent

1
syfrdanol

sorprenentment

1
yn syfrddanol, er syndod

sorprès

1
wedi ei syfrdanu

sorpresa

1
syndod

sorra

1
tywod

2 posar el vostre granet de sorra (per alguna cosa) cyfrannu at (rywbeth), er cyn lleied / pa gyn lleied bynnag y bo (“dodi eich gronyn bach o dywod ar gyfer...”)

(Refferendwm Ewrop) Com es fa per votar per correu. Que no estaré al meu poble el dia de la votació però vull posar el meu granet de sorra pel NO!

Sut mae pleidleisio drwy’r post? Ni fyddaf yn fy mhoble i ar ddiwrnod y bleidlais ond hoffwn i gyfrannu at y “Nage”, er cyn lleied y bo

sorral

1
tywodfa, lle tywod
2
pwll tywod
3
(golff) pwll tywod, byncer

sorralenc

1
tywodlyd

sorrar

1
gorchuddio â thywod
2
balastio (llong), llenwi (llong) â balast

sorrenc

1
tywodlyd

sorrer

1
swrth, araf, trwm

sorrera

1
bocs tywod

sorruderia

1
piwisrwydd, pigogrwydd

sorrut

1
sarrug
2
anghymdeithasol

sort

1
lwc

ser ric o pobre depèn de la sort Mae bod yn gyfoethog neu fod yn dlawd yn dibynnu ar lwc
2
lwc = lwc dda
3
en sort o en desgràcia
er gwell neu er gwaeth
4
provar sort mentro’ch siawns, mentro’ch lwc
Anem a provar sort en aquesta prova Rym ni’n mynd i fentro’n lwc yn y prawf hwn
5
mala sort lwc ddrwg

portar-li mala sort (a algú) dod â lwc ddrwg (i rywun)
Li desitjo tota la mala sort del món en les properes eleccions
Dymunaf i chi bob lwc ddrwg yn yr etholiadau nesaf

6 sort que... luckily, it’s lucky that

Sort que encara algú se n´adona

Mae’n lwcus fod rhywun sydd wedi sylwddoli hyn cyn ei bod yn rhy hwyr


sort!

1
pob lwc!
2
tenir sort bod lwc gan un

Sort

1
trefgordd (el Pallars Sobirà)

sorteig

1
raffl
2
tyniad raffl
3
(loteri) tyniad

sortejar

1
tynnu coelbren am

sorter

1
dewin

sortida

1
ymadawiad
2
allanfa
3
dyfodiad allan
4
(trafnidiaeth) ymadawiad
5
(Seryddiaeth) codiad
6
(Chwaraeon) cychwyn

lloc de la sortida cychwynfa, man cychwyn

La inscripció es pot fer també el mateix dia de la cursa al lloc de la sortida

Gellir cofrestru hefyd ar ddiwrnod y ras wrth y gychwynfa

 

Estem altre cop en el lloc de sortida Ryn ni yn ôl yn y cychwyn cyntaf unwaith eto, Ryn ni yn ôl yn y dechrau un unwaith eto (= bu rhaid i ni rhoi’r gorau i’n hymdrech, ac fe fydd rhaid i ni ddechrau popeth o’r newydd)


7
(Theatr) ymddangosiad, dod ar y llwyfan
8
(gas, ayyb) gollyngiad
9
(gemau cardiau) arweiniad
10
ffraethineb
11
ateb (i broblem)
12
gwerthiant
tenir sortida gwerthu’n dda
13
(cyfrif) debyd
14
(Mecaneg) allanfa
15
donar sortida a mynegi

sortidor
1
sbowt

sortilegi

1
dewiniaeth

sortiller

1
dewin

sortint

1
(Pensaernïaeth) bargodol
2
(haul) codiad
3
(eg) shilff, ysgafell, siamp

sortir

1
mynd allan, dod allan

sortir-li (a algú) ymddangos (rhywun sydd yn gweithredu er anfantais pobl eraill), dod i’r amlwg o flaen neu ymhlith pobl

Ara ens surt a Mallorca aquest capellà ultradretà que es dedica a fer la guerra a favor dels fatxes del PP

Ac yn awr dyma’r offeiriad adain dde eithafol hwn yn dod i’r amlwg yn ein plith ni ym Maliorca sydd yn ymrói i rhyfela o blaid ffasgwyr y Partido Popular (plaid asgell dde eithafol pro-Gastilia)
2
(prosesiwn) cychwyn
3
bod wedi ei gynnwys mewn llyfr, geiriadur
4
sortir impune osgói cosb
5
sortir al pas de ymryddháu o
6
sortir de la programació (rhaglen deledu neu radio) cael ei dileu
7
sortir bé llwyddo
si tot això sortís bé... petái hyn i gyd yn llwyddo...

sortir-li bé (a algú) llwyddo (i rywun)

En part li surt be, aquesta tàctica I ryw raddau y mae’r dacteg hon yn llwyddo iddo
 8
sortir endavant
llwyddo

 

Ja sabien que el projecte no sortiria endevant Roeddynt yn gwybod na fyddai’r prosiect yn llwyddo

 

Amb valentia, feina i imaginació, pots trobar el millor camí per sortir endavant.

 dewrder, gwaith a dychymyg gelli ddod o hyd i’r ffordd orau i lwyddo

 

9 sortir endavant dod ymláen yn y byd

una família molt cohesionada que va fer grans esforços per sortir endavant

teulu clòs iawn sydd yn ymdrechu’n galed i ddod ymláen yn y byd

 

10 sortir endavant ymadfer

La gent del poble han sapigut sortir endavant de situacions traumàtiques com van ser, entre d'altres, el tancament de les fàbriques i els tallers

Mae’r pentrefwyr wedi cael ymadfer o sefyllféydd ysgytiol fel, ymhliyh pethau eraill, cau’r ffatrïoedd a’r gweithdai

 

11 sortir en defensa (d’algú) (davant un atac)

mynd i gynorthwyo (rhywun) (yr ymosodir arno (“o flaen ymosodiad”)

12 sortir amb la seva cael ei ffordd ei hun

12 sortir-se’n (d’alguna cosa) dod o anhawster, dod o’r anhawster; dod allan o anhawster, dod allan o’r anhawster; dod allan o’r sefyllfa, dod allan ohoni, dod allan ohoni yn ddifai ddianaf; llwyddo

Va fer l'examen, però no se'n va sortir Fe wnaeth yr arholiad, ond

L'única manera de sortir-se'n és organitzar-se Yr unig ffordd i ddod allan o’r sefyllfa yw drwy ymdrefnu (= ffurfio undeb llafur)

Jo penso que si ara no ens en sortim, la cosa ja no tindrà aturador, ens identificarem amb Castella i ja serem espanyols

Rwy’n meddwl os na ddown allan ohoni nawr fydd ddim pall ar y peth. Byddwn yn ein hymuniaethu ein hunain â Chastilia ac yna Castilwyr fyddwn ni

13 sortir-se'n amb la seva

Aquesta gent no té sang a les venes, i per sortir-se'n amb la seva són capaços de qualsevol cosa

Mae’r bobl hyn yn annynol, ac i gael eu ffordd ei hunain does dim tu hwnt iddyn nhw

14 sortir-li (a algú) el tret per la culata cael y gwaethaf ohoni (“y saethiad yn dod maas iddo trwy’r bôn)


sortir a comprar

1
mynd i siopa

sortir al carrer

1
mynd i wrthdystio ar yr heol

sortir com a favorit

1
ymddangos fel y ffefryn

sortir de casa

1
mynd allan o’r tŷ

sortir de casa seva

1
mynd o gartref

sortós

1
lwcus

sortosament

1
drwy lwc

soscavar

1
tanseilio

Soses

1
trefgordd (el Segrià)

sospedrar

1
tanategu

sospès
1
pwys

sospesar

1
pwyso, swmpo

soso

1
anniddorol

sospir

1
ochneidio
2
anadlu

sospirar

1
ochneidio

sospita

1
amheuaeth

sospitar

1
amau

sospitós

1
amhéus

sostenidor

1
ategol

sostenidor

1
cefnogwr

sostenidors

1
bra, ‘bronglwm’

sosteniment
1
cynhaliaeth

sostenir
1
cynnal

sostingut

1
(Cerddoriaeth) llonnod

sostracció

1
lladrad

sostrada
1
nenfwd, to

sostrar

1
(berf â gwrthrych) toi

sostre

1
nenfwd
2
to (car)

sostremort

1
atig

sostreure

1
lladrata

sot

1
pant

sota

1
dan

sota

1
tanodd

sotabarba

1
tagell

sotabosc

1
prysgwydd, isdyfiant,

sota de

1
dan

sotacopa

1
hambwrdd

sota el braç

1
dan eich cesail

sotalada

1
pant

sotamà

1
de sotamà = dan din

sotana

1
casog (f) casogau

sotascrit

1
(ansoddair) wedi llofnodi isod, islofnodedig
2
sotascrit (eg), sotascrita (eb); (yr) un sydd wedi llofnodi isod, (yr) islofnodedig

sotascriure

1
islofnodi

sotasignat

1
(ansoddair) wedi llofnodi isod, islofnodedig
2
sotasignat (eg), sotasignada (eb); (yr) un sydd wedi llofnodi isod, (yr) islofnodedig

sotavent

1
cyferwyntol, yng nghysgod y gwynt

sotaventrera

1
torgengl

sotaveu

1
a sotaveu - yn isel, mewn llais isel

sotavolta

1
arcêd

Sot de Ferrer

1
trefgordd (l’Alt Palància) .
Trefgordd Castileg ei iaith yn ôl Senedd Falensia.
Enw Castileg: Sot de Ferrer

Sot de Xera

1
trefgordd (els Serrans)
Trefgordd Castileg ei iaith yn ôl Senedd Falensia.
Enw Castileg: Sot de Chera

soterrament

1
claddu

soterrani

1
tanddaearol

soterrani

1
islawr; seler
2
seler

soterrar

1
claddu

sòtil

1
to, nenfwd

sotjar

1
sbïo ar

sotmès

1
darostyngedig
La independència ha de ser la sortida normal de qualsevol nació sotmesa
Dylai annibyniaeth fod yn ateb normal i unrhyw genedl ddarostyngedig

sotmetiment
1
darostyngiad
Hem patit tres segles de sotmetiment a un estat invasor

Yr y^n ni wedi dioddef tair canrif o ddarostyngiad i wladwriaeth oresgynnol


sotmetre

1
darostwng, goresgyn
2
un home sotmès a la voluntat de la seva dona dyn o dan fawd ei wraig (“darostyngedig i ewyllys ei wraig”)

sòtol
1
sylfaen (wal)

sotrac

1
= sotragada

sotragada

1
ysgytwad

La guerra 36-39 i l'exili van produir la desaparició del 95% de l'èlit de la Nació. La sotragada fou tan gran que no hi haguera relleu a les generacions següents.

Achosodd y rhyfel tri-deg chewch i dri-deg naw a’r alltudiaeth i naw-deg pump y cant o oreugwyr y Genedl ddiflannu. Bu’r ysgytwad cymaint fel nad oedd olyniad iddynt yn y cenedlaethau ddaeth ar eu holau.
2
sioc

sotraguejar

1
hercio mynd

sots-arrendador

1
isbrydleswr

sots-arrendament
1
isbrydles

sots-arrendar

1
isbrydlesu

sots-delegació

1
is-ddirpwyaeth

sots-delegat

1
is-ddirprwy

sots-diaca

1
is-ddiacon

sots-director

1
is-reolwr
2
rheolwr cynorthwyol

sots-llogater

1
is-denant

sotsobrar

1
dymchwel

sots-oficial

1
swyddog digomisiwn

sots-secretari

1
is-ysgrifennydd

sots-tinent

1
is-lefftenent

sou

1
cyflog, pae

cobrar un sou astronòmic ennill cyflog astronomaidd, ennill cyflog enfawr

cobrar un sou estratofèric ennill cyflog astronomaidd, ennill cyflog enfawr

cobrar un sou que Déu n'hi do ennill cyflog enfawr

cobrar un sou de primera ennill cyflog uchel
2
arian (Cataloneg Uwchfynyddol)
3
a sou hur, tâl = wedi ei gyflogi dros dro
4
perdre el sou d’un dia colli pae diwnrod

soviètic
1
Sofietaidd

sovint

1
yn aml

sovintejar

berf â gwrthrych
1
gwneud yn aml
2
defnyddio’n aml, mynychu

 

berf heb wrthrych
3
digwydd yn aml

I va emportar-s'hi una prostituta castellana d'aquelles que ell coneix i sovinteja

Aeth yno â phutain Gastilaidd o’r rheini y maent yn eu nabod ac yn eu mynychu

sovintejat

1
arferol, sydd yn digwydd yn aml

La inassistència total o sovintejada dels infants a l'escola sol ser símptoma d'una problemàtica no sempre manifesta

Mae absenoldeb llwyr neu arferol plant bach o’r ysgol yn arfer bod yn arwydd o ryw broblem nad yw’n amlwg bob tro

Sr

1
Senyor = Mister

Sra

1
Senyora = Mrs, Misus

Srta

1
Senyorêta = Miss

Sta

1
Senyoreta = Miss

staff

1
staff

stalinista

1
Stalinydd

star

1
(sínema) seren

status quo

1
el staus quo y sefyllfa sydd ohoni, y sefyllfa bresennol, y sefyllfa fel ag y mae, y status quo

stop

1
Stop (Arwyddion Ffordd) Arhoswch

striptease

2
strip = adloniant erotig â pherfformwraig sydd yn tynnu ei dillad wrth i gerddoriaerh chwarae

suada
1
chwys
2
gwaith mawr, gwaith caled
3
chwysu

suar
(berf heb wrthrych)
1
chwysu
2
(wal) diferu, chwysu (lleithder yn cyddwyso ar wyneb oer)
3
suar (per fer alguna cosa) ymlâdd (i wneud rhywbeth), bod wrthi fel lladd nadroedd (i wneud rhywbeth), chwysu chwartiau (i wneud rhywbeth), ymdrechu’n galed (i wneud rhywbeth)

El Pla d’Urgell és una comarca creada el 1987. Els representants dels habitants del Pla van haver de suar per aconseguir-la.

Sir a greuwyd yn 1987 yw Pla d’Urgell (“gwastadedd Urgell”). Bu rhaid i gynrychiolwyr trigolion y gwastadedd ymdrechu’n galed i’w chael

 

 

No van haver de suar gaire.

Ni bu rhaid iddyn nhw weithio’n rhyw galed iawn

(berf â gwrthrych)
4
peri i chwysu
5
diferu, nawsio, chwysu, archwysu

7 suar-ho cael rhywbeth trwy chwys dy wyneb

8 suar sang chwysu gwaed = ymdrechu’n galed iawn

Van haver de suar sang, ja que l’equip visitant va presentar una aferrissada resistència

(gêm bêl-droed) Bu rhaid iddyn nhw chwysu gwaed am i’r ymwelwyr wneud gwrthsafiad ffyrnig

9 suar la gota mortal bod yn chwys domen (“chwysu’r diferyn marwol”)

suar la gota serena bod yn chwys domen (“chwysu’r diferyn llonydd”)

suar el sagí bod yn chwys domen (“chwysu’r bloneg”)

suar la carcanada chwysu gwaed, bod yn chwys domen (“chwysu’r celain”)suara
1
gynnau fach

suat
1
chwyslyd
2
yn chwys diferu

suau
1
meddal
2
mwyn
3
llyfn
4
(golau) mwyn, meddal
5
(llais) mwyn

suaument
1
yn feddal

És un beneit, per dir-ho suaument (“i’w dweud yn feddal”)

Ffw^l yw e, a dweud y lleiafsuavitat
1
llyfnder
2
meddalwch
3
mwynder

suavitzar
1
meddalu
2
llyfnu
3
lliniaru

subalimentar
1
tanfaethu (Gogledd: nych-fagu)

subaltern
1
eilradd
2
cynhorthwyol

subaquàtic
1
tanddwr

subcomissari
1
is-gomisiwn

subcomissió
1
iswybod

subconsciència
1
iswybod

una barreja de sort, intuició i subconsciència cymysgfa o lwc, greddf ac isymwybod
Neix de la subconsciència; mai del pensament O’r isymwybod y mae’n tarddu, byth o’r meddwl


subconscient
1
iswybodol
2
(enw) iswybodaeth

subdesenvolupament
1
is-ddatblygiad

súbdit
1
(o dan frenin) deiliad
2
(unigolyn sydd yn perthyn i ryw wladwriaeth) deiliad (neu yn llai cywir yn y Gymraeg, dinesydd)

subdividir
1
isrannu
2
ymrannu

subdivisió
1
israniad

subdominant
1
(Cerddoriaeth) islywyddol

subec
1
(Ynysoedd Balearaidd) cysgadrwydd

subhasta
1
ocsiwn, arwerthiant

fer una subhasta cynnal arwerthiant
2
sala de subhastes neuadd arwerthu, ystafell ocsiwn

subhastar
1
rhoi ar ocsiwn
2
gwerthu trwy ocsiwn

Subirats
1
trefgordd (l’Alt Penedès)

http://www.turismesubirats.com/subjacent
1
isorweddol

subjecció
1
darostyngiad
2
atafaeliad

subjectar
1
dal yn dynn
2
dal gafael yn
3
ffasno wrth ei gilydd
4
darostwng

subjecte
1
goddrych (gramadeg)
2
person
3
math
4
cymeriad

subjectiu
1
goddrychol

subjectivament
1
yn oddrychol

subjectivisme
1
goddrychiaeth (athroniaeth)

subjectivista
1
goddrychiaethol
2
goddrychol

subjugar
1
darostwng

subjuntiu
1
dibynnol

sublim
1
aruchel

sublimació
1
arddunoliad

sublimar
1
isganfyddol

subliminal
1
tanfor

submarí
1
tanfor

submarí
1
llong danfor

submarinista
1
tanforwr

submergible
1
ymsuddol

submergir
1
soddi, rhoi dan y dŵr
2
ymsuddo

submergit
1
wedi ymsuddo
economia submergida ecónomi ddu

submersió
1
ymsuddiad

subministració
1
cyflenwad

subministrador
1
cyflenw...

subministrament
1
darpariad, cyflenwad

subministrar
1
cyflenwi, darparu
2
rhoi

submís
1
gostyngedig
2
ufudd

submissió
1
ymostyngiad
2
ufudd-dod

submón
1
isfyd


subnormal
1
isnormal

subordinació
1
israddoliad, darostyngiad, darostwng

subordinar
1
israddoli, darostwng

subordinat
1
israddol
2
ategol

subordinat
1
un israddol

suborn
1
llwgrwobrwyo
2
llwgrwobrwy

subornar
1
llwgrwobrwyo

subproducte
1
sgil-gynhyrchiad

subratllar
1
tanlinellu
2
pwysleisio

subscripció
1
tanysgrifiad
2
llofnod

subscriure
1
llofnodi
2
(syniadau) cefnogi

subscriure’s
1
tanysgrifio

Subscriu-t’hi Tanysgrifia iddi

subseqüent
1
canlynol

subsidència
1
ymsuddiant

subsidi
1
cymhorthdal
2
grant
3
lwfans
4
budd-dâl

subsidi d’atur
1
budd-dâl diweithdra

subsidiari
1


subsistència
1
cynhaliaeth

subsistir
1
ymgynnal
2
rhygnu byw

subsòl
1
isbridd

substància
1
sylwedd
2
hanfod, craidd

substancial
1
sylweddol
2
hanfodol

substancialment
1
yn hanfodol

substanciar
1
cadarnháu

substanciós
1
sylweddol

substantiu
1
(Gramadeg) enw

substitúció
1
amnewidiad

substituible
1
amnewidiadwy

substituir
1
amnewid

substitut
1
amnewidyn

substrat
1
is-haen

subterfugi
1
ystryw, dichell

subterrani
1
tanddaearol

subtil
1
tenau, ysgafn
2
(gwynt) ysgafn
3
cynnil
4
awchus

subtilesa
1
cynildeb

subtilitat
1
cynildeb

subtilitzar
1
hollti blew, hidlo gwybedyn

subtilment
1
yn gynnil

subtítol
1
is-deitl

subtitular
1
is-deitlo

subtracció
1
(Mathemateg) tyniad

suburbà
1
maestrefol

suburbi

1 ardal slymiau

la Font de la Pólvora, un suburbi de Girona la Font de la Pólvora (“Ffynnon y powdr gwn”), ardal tai gwael / ardal slymiau yn ninas Girona

subvenció
1
cymhorthdal
2
grant

subvencionar
1
rhoi cymhorthdal i, rhoi cymorthdaliadau i

subvencionat noddedig, cymorthdaledig

cursos subvencionats d’informàtica cyrsiau cyfrifadureg noddedig

subvenir
1
helpu

subversió
1
tanseiliad

subversiu
1
tanseiliol

suc
1
sudd

suc de taronja sudd oren

suc de poma sudd afal

concentrat de suc de poma tewsudd afal

suc de préssec sudd eirin gwlanog

sudd de pera sudd gellyg

sudd de pinya sudd pinafal

suc de raïm sudd grawnwin

suc de llimona sudd lemon 

suc de tomàquet sudd tomato

suc de llima sudd leim


2
grefi, isgell

Sucaina
1
trefgordd (l’Alt Millars)

suca-mulla
1
gwlychu, trochi (bara mewn gwin)

sucar
1
trochi
2
gwlychu, trochi (bara mewn gwin, etc)
sucar el melindro (en una tassa de xocolada desfeta) gwlychu’r gacen (mewn paned o goco)
3
plufo eich nyth

4 cydio, ymgydio, cuplu, ffwrcho, cnwcho, cnuchio

Qui no suca la nit de dissabte a diumenge, es que mai no menja

Y sawl na chydiff nos Sadwrn (“y nos rhwng Sadwrn a Sul”) fydd byth yn bwyta (= chydiff e fyth)

succedani
1
dirprwyol

succeir
1
(berf heb wrthrych) dilyn
2
(berf heb wrthrych) digwydd
3
(berf â gwrthrych) bod yn etifedd (rhywun)
4
(berf â gwrthrych) dilyn (rhywun) = cael teitl neu swydd ar ôl rhywun

succés
1
digwyddiad
les pàgines de successos tudalennau newyddion (mewn papur newydd)
2
llwyddiant

successió
1
dilyniant
2
epil
3
etifeddion

successiu
1
dilynol, olynol
2
yn olynol
tres dies successius = tri diwrnod yn olynol

successor
1
olynol
2
(enw) olynydd

succint
1
byr, cryno

succió
1
sugnedd

sucós
1
suddog
2
solet

sucre
1
siwgr

sucrer
1
powlen siwgr

sucrera
1
powlen siwgr

suculència
1
suddlonedd

suculent
1
iraidd
2
maethlon

sucumbir
1
ymollwng (dan)

sucursal
1
(cymhwysair) cangen (cwmni) cangen
2
(cwmni) cangen


3
(banc) cangen
Caixes no catalanes obren el 52% de les noves sucursals de Barcelona (Avui 06 05 2001)
Mae banciau cynilon nad ydynt yn Gatalonaidd wedi agor 52% o’r canghennau newydd ym Marselona


3
(plaid) is-blaid; cangen ranbarthol o blaid wladwriaethol
A tots els partits estatals els interessos de la central sempre s’imposen damunt dels interessos de la sucursal
Ym mhob un o’r pleidiau gwladwriaethol mae lles y blaid ganolog ((y blaid yng nghanol gweinyddol gwladwriaeth ganoledig)) yn dod o flaen lles yr is-blaid

sucursalisme
1
(pleidiau gwleidyddol yn y Catalondir) cyflwr o fod yn gangen i blaid nad yw’n gynhenid i Gatalonia, o fod yn ddibynnol ar y Castilwyr

sud
1
de, dehau

Sud-Africa
1
De Áffrica

sud-africà
1
De Affricanaidd

Sud-Amèrica
1
De América

sud-americà
1
De Americanaidd

sud-americà
1
De Americaniad, De Americanes

Sudanell
1
trefgordd (el Segrià)

sudari
1
amwisg

sud-est
1
de-orllewin

sud-pirinenc
1
i’r dde o’r Mynyddoedd Pirinéw

suec
1
Swedaidd
2
Swedeg

suec
1
Swediad

suec
1
Swedeg

sueca
1
Swedes

Sueca
1
trefgordd (la Ribera Baixa)
Cyfrifiad ieithyddol Gwlad Falensia (2001) - canran o siaradwyr Catalaneg:
Sueca: 82,22%

http://www.acpv.net/casals/sueca.html Casal Jaume 1 de Sueca

Suècia
1
Sweden

Suera
1
trefgordd (la Plana Baixa)

suèter
1
sweter

suficiència
1
digonedd
2
ymfoddhâd

suficient
1
digonol
2
ymfoddhaol

suficientment
1
yn ddigonol

sufix
1
ôl-ddodiad

sufocació
1
(teimlad) mygfa, mygni
2
(gweithred) mygu

sufocant
1
myglyd

sufocar
1
mygu, mogi
2
diffodd (tân)
2
sathru (gwrthryfel)
2
peri i wrido, peri i gripgochu

sufragar
1
fforddio
2
cynorthwyo (yn ariannol)

sufragi
1
etholfraint
2
pleidlais
3
help, cynorthwy
4
gwasanaeth ar gyfer gwaredigaeth eneidiau o burdan

 

(missa) en sufragi de l’ànima d’(algú) (offeren) er mwyn enaid (rhywun)

 

La ceremònia en sufragi de la seva ànima se celebrà avui, dimarts, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Julià d’Argentona

Bydd y séremoni / yr offeren er mwyn gwaredigaeth ei enaid yn cael ei chynnal heddiw, am ddeg o’r gloch yn y bore, yn eglwys y plwyf yn Sant Julià d’Argentona

suggeriment
1
awgrymiad

suggerir
1
awgrymu

suggestió
1
awgrym

suggestionar
1
rhoi (syniadau ym mhen rhywun)

suggestiu
1
awgrynog, awgryniadol

suïcida
1
hunanladdiad

suïcidar-se
1
gwneud amdanoch eich hun, eich lladd eich hun, gwneud eich diwedd eich hun, gwneud diwedd arnoch eich hun, cyflawni hunanladdiad

 

Au, va, fer-mos un favor i suïcida’t Nawr te, dere, gwna ffafr i ni a gwna amdanat dy hun.

suïcidi
1
(ansoddair) hunanladdol
2
(enw) hunanleiddiad, hunanlofrudd

suís
1
Swisiad
2
siocled yfed â hufen (paned o siocled yfed â hufen chwip ar ei ben)

portar-lo a la granja de la cantonada a menjar un suís

mynd ag e i gaffi’r cornel i gael siocled yfed â hufen

Suïssa
1
y Swistir

sulfat
1
sylffad

sulfit
1
sylffid

sulfur
1
sylffwr

sulfúric
1
sylffyrig

sull
1
(buwch) heb gyrn
2
tawedog
 
sultana
1
swltanes

suma
1
swm

Sumacàrcer
1
trefgordd (la Ribera Alta)

sumar
1
symio
2
(swm) dod yn

sumari
1
crynodeb
2
(Y Gyfraith) cyhuddiad

sumàriament
1
(Y Gyfraith) yn ddiannod

sumir
1
suddo

sumir -se
1
ymsuddo

summa
1
crynodeb

summament
1
iawn iawn, dros ben, i’w ryfeddu, ryfeddaf, yn... aruthrol,

summe
1
goruchaf, mwyaf

summitat
1
copa, anterth

súmmum
1
copa, anterth

sumptuós
1
moethus, helaethwych

sumptositat
1
moehtusrwydd, godidowgrwydd

Sunyer
1
trefgordd (el Segrià)

suor
1
chwys

suós
1
chwyslyd

supeditació
1
israddio, darostyngiad

supeditar
1
israddio, darostwng

superable
1
gorchfygadwy, trechadwy

superabundància
1
toeth, digonedd, helaethrwydd

superació
1
gorchfygiad
2
rhagori arnoch eichhun

superar
1
rhagori ar
2
gorchfygu, trechu
3
dod dros anhawster
4
pasio (arholiad)

superar la vergonya
1
bwrw’ch swildod

superar -se
1
rhagori ar eich hunan
2
gwneud yn well

superàvit
1
gweddill, peth dros ben

superb
1
traháus
2
ysblennydd, ardderchog

superbament
1
yn draháus
2
yn ysblennydd, yn ardderchog

supèrbia
1
traha

supercarburant
1
tanwydd octan uchel

superficial
1
arwynebol

superficialitat
1
arwynebolrwydd

superficialment
1
yn arwynebol

superfície
1
arwyneb, wyneb
sortir a la superfície dod i’r wyneb
2
tu allan
3
wyneb y môr
4
superfície interior ochr isaf, tu isaf, wyneb isaf
5
arwynebedd
En total la nau té una superfície de tres mil metres quadrats
At ei gilydd y mae i’r uned ddiwydiannol arwynebedd o dair mil o fedrau sgwâr
6
de superfície o ran ei arwynebedd
7
superfície = golwg allanol
8
gran superfície gorarchfarchnad

superflu
1
diangen, dieisiau

superfluïtat
1
toeth, helaethrwydd

superior
1
uchaf
la part superior (d’alguna cosa) y rhan uchaf (o rywbeth)
2
gwell

superiora
1
Uchel Fam

superioritat
1
rhagoriaeth

superlatiu
1
rhagorol, ardderchog
2
(Gramadeg) eithaf (y radd eithaf)

supermercat
1
archfarchnad

supernumerari
1
(milwr) ar ryddhâd yn ddi-dâl

superpoblació
1
gorboblogaeth

superpoblat
1
gorboblog

superposar
1
arosod

superproducció
1
gorgynhyrchu

supersònic
1
uwchsonig, uwchseinaidd

superstició
1
ofergoel


supersticiós
1
ofergoelus

2 els supersticiosos pobl ofergoelus

En alguns països els supersticiosos consideren que el número 17 (disset) porta mala sort, que provoca desgràcia (El Punt 2004-01-14)

Mewn rhai gwledydd mae pobl ofergoelus yn ystyried fod y rhif dau ar bymtheg yn dod â lwc ddrwg, yn achosi anffawd

supervisar
1
arolygu, goruchwylio

supervisió
1
goruchwyliad

supervisor
1
goruchwyliwr

supervivència
1
goroesiad, goroesi, parhâd

supervivent
1
goroeswr

supí
1
gorweddol, ar wastad eich cefn

suplantació
1
disodliad

suplantar
1
disodli (rhywun / rhywbeth), cymryd lle (rhywun / rhywbeth)

El PP acusa CiU i ERC a la seva ponència política de pretendre "suplantar" el castellà pel català.
Mae’r PP (plaid adain dde eithafol pro-Gastilia) yn cyhuddo CiU ac ERC o gynnig disodli’r Gastileg â’r Gatalaneg

2 amnewid

Era força habitual falsejar o suplantar documents

Yr oedd ffugio neu amnewid dogfennau yn lled arferol

3 arddel yn anghyfiawn, defnyddio’n anghyfiawn,

Em sembla PATETIC suplantar el nick que utilitza una persona habitualment

Mae’n bathetig, i’m tyb i, arddel llysenw y mae rhywun yn ei ddefnyddio fel arfer

En aquest fòrum sembla que hi ha algú que de tant en tant et suplanta el nick

Yn y fforwm hwn mae’n ymddangos fod rhywun yn defnyddio dy lysenw o bryd i’w gilydd

per evitar que altres persones puguin suplantar la vostra identitat i signar documents

rhwystro bobl eraill rhag cael arddel eich hunaiaeth a llofnodi dogfennau


suplement
1
atodiad (mewn newyddiadurwr)

el suplement del diumenge yr atodiad dydd Sul
2
tâl ychwanegol

suplementari
1
atodol

suplència
1
rhoi rhywun yn lle rhywun arall, rhoi rhywun i gymeryd lle rhywun arall

suplent
1
rhywun sydd yn lle rhywun arall, rhywun yn cymeryd lle rhywun arall

2 (ansoddair) dros dro, yn cymeryd lle rhywun arall dros dro

El diumenge fa de porter suplent d'un equip de tercera divisió regional

Ar y Sul y mae’n gôlgeidwad dros dro i dîm yn y drydedd adran ranbarthol

supletori
1
ychwanegol

súplica
1
erfyniad, deisyfiad

suplicant
1
srfyniwr, deisyfwr

suplicar
1
erfyn, deisyf

suplici
1
artaith

suplir
1
amnewid
2
gwneud iawn am (rywbeth)

suport
1
cefnogaeth
2
cymorth
donar suport a cefnogi

Li va donar un suport molt tímid

Rhoddodd iddo gefnogaeth lugoer iawn

Ni chafwyd ond ychydig gefnogaeth lugoer

suportable
1
goddefadwy

suportar
1
dal
2
dod drwy (storm)

suposar
1
tybied

suposo que... ...debyg iawn

La inquisició va arribar a Catalunya des de Castella (suposo que avui hem de dir Espanya)

Cyrhaeddodd y Chwil-lys o Gastilia (heddiw dylwn ni ddweud Sbaen, debyg iawn)
2
dwyn
El poder suposa responsibilitat Grym a ddwg gyfrifoldeb

suposat
1
honiedig = wedi ei gyflwyno fel petái’n wir

suposició
1
tybiaeth, tyb

supòsit
1
tybiaeth, tyb

supositori
1
tawddgyffur

supranacional
1
goruwchgendlaethol

suprarenal
1
uwcharennol

suprem
1
goruchaf, uchaf

supremacia
1
goruchafiaeth

supressió
1
ataliad, atal, gostegiad

suprimir
1
atal, gostegu, darostwng


2
diléu, diddymu, cael gwared â

 

suprimir un lloc de treball (“cael gwared â lle gwaith”) cael gwared o swydd

 

France Télecom suprimirà 14.500 llocs de treball el 2004 a tot el món (El Punt 2004-01-20)

Bydd France Télecom yn cael gwared o bedwar ar ddeg o filoedd a phum cant o swyddi ar draws y byd yn 2004

 

Amb l’ampliació del Parc de la Ciutadella es suprimerà l’actual passeig de la Circumval·lació
Wrth helaethu Parc y Ddinasgaer, caiff Heol yr Amglawdd ei diléu (“yr Heol yr Amglawdd bresennol”)

 

3 (cyfyngiad) codi

supuració
1
crawniad, crawni, goriad, crynhoad

supurar
1
crawni, gori, crynhói

supurar odi cap a bod yn llawn casineb tuag at, casáu â chas perffaith (“crawni casineb at”)

No es pot anar de bona fe amb una gent que supura odi cap als catalans
Ni ellir mynd gyda’r bwriadau gorau â phobl sydd yn casáu’r Catalaniad â chas perffaith


suquet
1
(plât wedi ei wneud o bysgod)

surar
1
nofio, arnofio = aros ar wyneb rhyw hylif, heb suddo

 

Uns veïns troben el cadàver d’un home surant a la platja de Santa Susanna

Pentrefwyr yn dod o hyd i gorff dyn yn y dŵr (“yn arnofio”) yn ymyl traeth Santa Susanna

 

Surava un cabell a la sopa Roedd blewyn yn nofio ar wyneb y cawl

 

2 ffynnu
La veritat sempre sura Ni chyll y gwir ei bwysau (“bydd y gwir yn ffynnu yn wastad”)

 

Al final surarà la veritat ja ho veuràs Bydd y gwir yn ffynnu yn y diwedd, fel y gweli di


sureda
1
llwyn derw corc

Sureda
1
trefgordd (el Rosselló)

surer
1
corc
alzina surera derwen gorc

Súria
1
trefgordd (el Bages)

suro
1
corc, rhisgl derwen gorc
2
derwen gorc
3
(Pysgota) corcas, corcyn
4
ser un suro bod yn wirion (“bod yn gorc”)

surra
1
curfa, crasfa

surrealisme
1
swrealaeth

surrejar
1
rhoi curfa, rhoi crasfa (i din rhywun)

surt
1
dychryn

Susagna
1
enw merch

Susanna
1
enw merch

susceptibilitat
1
teinladrwydd

susceptible
1
teimladwy

suscitar
1
achosi
2
annyn (diddordeb)

susdit
1
rhagddywededig, a enwyd eisoes

suspecte
1
amheús = yn achosi amheuaeth

La Bíblia és un llibre, i els llibres per als capellans sempre són suspectes

Llyfr yw’r Beibl, ac i’r offeiriaid (Cátholig) y mae llyfrau bob amser yn amhéus

suspendre
1
hongian
2
methu, ffaelu (arholiad)

suspens
1
methiant (arholiad)

suspensió
1
crogiant, hongiad
2
gohiriad

suspensiu
1
crogiannol

suspensori
1
cynhaliol

suspicaç
1
amhéus

suspicàcia
1
amheuaeth

suspició
1
amheuaeth

Susqueda
1
trefgordd (la Selva)

sustentació
1
cynhaliaeth

sustentar
1
meithrin
2
cynnal
2
dal i fyny

sutge
1
parddu, huddygl

sutura
1
asiad (meddygaeth)

sutze
1
brwnt, budr

sutzura
1
bryntni, budreddi

  ··

 
adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions 18 05 2002 :: 29 11 2002 ::2003-10-20 :: 2004-01-06
·
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 

CYMRU-CATALONIA