baneri

Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Gal·les i Catalunya

Wales-Catalonia Website
 

The Welsh in the United States: the  Dawn (Missouri) settlement

Y Cymry yn yr Unol Daleithau: sefydliad Dawn (Missouri)


http://www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_missouri-dawn_2832e.htm

PATHWAY / LLWYBR:

0001 Home Page / Yr Hafan kimkat0001
1050e
The Welsh in America / Y Cymry yn América  kimkat1343k
this page / y tudalen hwn


 (delwedd 7375)

 Aquesta pŕgina en catalŕ no disponible encara

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg
 Y tudalen hwn yn Gymraeg  2781k kimkat2781k
 

If a link to another page in this website doesn’t work for some reason Pe buasai dolen gyswllt ar gyfer tudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm, the page can be found via Google gellir dod o hyd i’r tudalen trwy gyfrwng Google. Type kimkat followed by the page number Teipiwch kimkat ac wrth ei gwt rif y tudalen – for example, to follow link 1276k er enghraifft, i ddilyn y ddolen gyswllt 1276k, search for kimkat1276k chwiliwch am kimkat1276k

 

 

(delwedd 7794)

 

(delwedd 7796)

 

 

 

Y Cenhadwr Americanaidd 1867 tudalennau 21-22

The American Messenger 1867 pages 21-22

 

(x21)

 
ARDAL DAWN,
Swydd Livingstone, Missouri.

DISTRICT / AREA OF DAWN

Livingstone County, Missouri
 
Rhagfyr 8, 1866.

December 8, 1866
 
Dichon y byddai yn foddhaol gan rai o ddarllenwyr parchus y Cenhadwr

It will probably be satisfactory with some of the respected readers of the “Messenger”

(= some of the respected readers of the “Messenger” might find it interesting)

 

gael ychydig o hanes ardal Dawn, Mo.,

to have a bit of the history of Dawn, Missouri

(= to know a little bit about the history of Dawn, Missouri)

 

gan fod yma ychydig o Gymry wedi ymsefydlu o wahanol barthau o’r Talaethau er’s blwyddyn yn ol,

given that a few Welsh people have settled here from different parts of the States since one year ago

(= given that a few Welsh people have settled here from different parts of the States a year ago)

 

ac yn ddiweddarach na hyny;

and later than that

(= and since then too)

 

ac y mae y Sefydliad hwn ar gynydd yn barhaus.

and this Settlement is constantly expanding.

 

Y mae amryw o Gymry yn rhagor yn bwriadu dyfod i sefydlu yma o hyn i’r Gwanwyn,

Various more Welsh people are intending to come to settle here from now to the Spring

(= Various other Welsh people are intending to come and settle here between now and the Spring)

 

ac yr wyf yn credu y byddwn yn ddigon lluosog yma

and I believe we will be numerous enough here

(= and I believe we will have suffient numbers here)

 

i gynal moddion crefyddol yn yr iaith Gymraeg cyn bo hir.
to hold means of grace in the Welsh language before long

(= to hold religious services in the Welsh language before long)

 

Byddai yn dda genym weled i lawer o’n cenedl yn dyfod i ymsefydlu i’n plith,

It would be good with us to see many of our nation coming to settle to our midst

(= We would be glad to see many Welsh people coming to settle among us)

 

fel y caffom gymdeithasu gyda ein gilydd, er lles y naill a’r llall mewn modd crefyddol ac ymarferiadol.

so that we might be able to socialise with each other, for the benefit of the one and the other in a religious and practical manner
(= so that we could socialise with each other, for the mutual benefit of each, for both religious and practical reasons)
 
Y mae deg o Gymry wedi prynu tiroedd yma yn barod,

Ten Welsh people have bought lands here already

(= Ten Welsh people have bought land here already)

 

ac y mae Gôf Cymreig o grefftwr da yn dyfod yma i fyw yn mhen pythefnos,

and a Welsh smith of a good craftsman is coming here to live within a fortnight

(= and a Welsh smith who is a good at his craft is coming to live her within a fortnight / two weeks)

 

ac y mae yma saer Cymreig hefyd yn grefftwr da wedi sefydlu yma yn ddiweddar,

and there is here a stonemason who is also a good crastsman has settled here lately

(= and a stonemason who is also good at his craft has settled here lately)

 

ond y mae yma eisiau ychwaneg o grefftwyr a masnachwyr.

but there is here need of more craftsmen and merchants

(= but more craftsmen and merchants are needed here)

 

A’m barn ydyw y gallai y cyfryw rai wneud yn dda yma,

And my opinion is that such people could do well here

 

gan fod y wlad hon yn dir mor ffrwythlon a bras,

because this country is a land which is so fertile and rich

(= because this area is made up of such fertile and rich land)

 

ac yn wlad sydd yn cynyddu mewn poblogrwydd a gwelliantau yn gyflym iawn,

and it is a country which is increasing in population and improvements very quickly

(= and it is a country which is rapidly growing in population and rapidly being improved)

 

trwy fod cymaint o ymfudiaeth yn dylifo yma o dalaethau eraill yn ddiweddar,

since so much migration has flowed here from other states lately

(= since so many incomers from other states have flooded in lately / have arrived here lately)

 

er pan ddiddymwyd y fasnach felldigedig ac anghyfiawn o gaethwasiaeth.

since the cursed and unjust trade of slavery has been abolished

(= ever since the abominable and unjust system of slavery has been abolished)

Os oes rhywrai eisiau dyfod yn mlaen yma i brynu tir,

If any individuals want to come forward here to buy land

(= If anybody wants to come out here to buy land)

 

cynghorwn hwynt i wneud brys,

we advise them to make haste

(= we advise them to hurry)

 

gan y gellir cael tir yma yn rhad iawn yn bresenol,

since land can be had here very cheaply at present

(= since land can be obtained very cheaply here at present)

 

ac o angenrheidrwydid y mae yn rhwym o godi yn ei bris,

and out of necessity it is bound to increase in its price

(= and inevitably it is bound to increase in price)

 

gan fod cymaint yn dyfod yma i brynu tir o fanau eraill

since so many are coming here to buy land from other places

(= since so many people from other places are coming here to buy land)

 

ac y mae wedi codi yn ei bris gryn dipyn er y gwanwyn diweddaf.

and it has risen in its price a considerable bit since the last spring

(= and since last spring its price has risen considerably)
 
Gellir prynu tir yma heb ei ddiwyllio am o bedair i wyth dolar yr erw,

Uncultivated land can be bought here for from four to eight dollars an acre

(= Uncultivated land can be bought here for between four and eight dollars an acre)

 

sef tir Cwmpeini y Rheilffordd yn fwyaf neillduol.

namely railway land more especially

(= especially railway land)

 

Y mae y tir wyth dolar yr erw yn dir rhagorol dda,

The land which is eight dollars an acre is excelllently good land

(= The land which is eight dollars an acre is extremely good)

 

ac y mae tir wedi ei ddiwyllio yn costio o ddeg i ugain dolar yr erw

and the cultivated land costs from ten to twenty dollars an acre

 

yn ol yr ansawdd a’r cyfleusderau a phethau eraill.

according to the quality and the conveniences and other things
(= according to its quality and its useful features and other things)
 
Y mae gwaith glô yn y gymydogaeth hon,

There is a coal mine in this neighbourhood,

 

ac y mae yn troi allan yn llwyddianus hyd yn hyn.
and it’s turning out successfully so far

(= and so far it’s been a successful venture)

 

Mae y glô hwn o’r math goreu,

This coal is of the best sort

 

ac y mae cryn dipyn o hono wedi ei gloddio allan o’r ddaear yn ddiweddar.
and a considerable amount of it has been dug out of the earth recently

(= and a considerable amount of it has been mined recently)

 

Y mae y cnydau gwenith a’r corn a chnydau eraill
The wheat and (Indian) corn crops and other crops


(x22) HANESIAETH GARTREFOL.

HOME NEWS
 

wedi troi allan yn doreithiog yma yr haf diweddaf,

have turned out abundant here last summer

(= were abundant here last summer)

 

ac y mae y gwenith gauaf yn ymddangos yn rhagorol o dda yma yn bresenol;

and the winter wheat here appears excellently good here at present

(= and the winter wheat is really excellent here at present)

 

gellir codi cystal cnydau yma ag a ellir yn un man arall.

crops as good can be raised here as they can in the one other place

(= crops as good as those raised anywhere else can be raised here)

 
Mae yr ardal hon yn lle iach iawn yn ol dim wyf yn wybod,

(= this district is a very healthy place, according to something that I know)

(= As far as I can see, this district is a very healthy place)

 

ac y mae y Cymry sydd yma yn cael iechyd da iawn.

and the Welsh people who are here have very good health

(= and the Welsh people who are here are in very good health / enjoy very good health)

 

Nid wyf yn meddwl fod angenrheidrwydd i mi ddweyd rhagor am yr ardal yn bresenol,

I don’t think there is a necessity for me to say more about the district at present

(= I don’t think I need say any more about the district at present)

 

gan fod Mr. Thomas Lewis wedi rhoddi hanes ardal Dawn yn y CENHADWR am fis Ebrill diweddaf,

since Mr. Thomas Lewis gave the history of the Dawn area in the “Messenger” for last April

(= since Mr. Thomas Lewis reported on the Dawn area in last April’s “Messenger”)

 

ac felly yr wyf yn cyfeirio y darllenydd at ysgrif Mr. Lewis

and so I refer the reader to Mr. Lewis’s article

 

i gael hanes ychwanegol am y lle hwn;

to have an additional history / report of this place

(= to get more information about this place)

 

ac os dygwydd rhywbeth yn yr ardal yn y dyfodol yn deilwng o’i wneud yn hysbys,

and if anything happens in the district in the future worthy of being made known

(= and if in the future there is anything worthy of note)

 

ymdrechaf fi neu eraill anfon hyny i’w gyhoeddi yn y CENHADWR.
I, or others, will endeavour to send it to be published in the “Messenger”:

(= I, or others, will endeavour to send an account to be published in the “Messenger”)

 
THOS. J. OWEN, Dawn, Mo., gynt o Newark, Ohio. 

THOMAS. J. OWEN, Dawn, Missouri, formerly of Newark, Ohio

 

(delwedd 7800)

 

...

 

 

(delwedd 7801)

....

..

(delwedd 7803)

...

(delwedd 7805)

...

(delwedd 7807)

...

 

END / DIWEDD


Latest update / Adolygiad diweddaraf: 22.30 12-01-2011
Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc?
Esteu visitant una pŕgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (catalŕ)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weə-r ŕm ai? Yůu ŕa-r víziting ə peij frňm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait (Íngglish)


Search this website Archwiliwch y wefan hon 
---
Structure of the website Adeiladwaith y wefan
---
Maintenance of the website Gwaith cynnal a chadw

Contact us via the visitors’ book /
Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr: YMWELFA

CYMRU-CATALONIA

Free counter and web stats