http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_heolydd_cymru_1946e.htm

 


Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en catalā

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pāgina Orientativa

........................................y tudalen hwn / aquesta pāgina
ˇˇˇ


baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
ˇles i Catalunya

Aran 16: Enwau
Apartat 16: Noms


Noms de carrers i carreteres en galˇlčs
Enwau Heol˙dd
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

 1944k Y tudalen hwn yn Gymraeg

 0816e This page in English  
ˇˇˇˇˇ 

 

..

Gwefan Cymru-Catalonia / Web Galˇles-Catalunya
Wales-Catalonia Website
http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/enwau_heolydd_cymru1c.htm

D˙dd Sul 24 12 2000 adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaciķ

ˇˇˇˇˇ 

Noms de carrers i carreteres en galˇlčs
Enwau Heol˙dd
ffeil: enw_heol.doc

1058 This page in English - Welsh-language street names


 

0605
enwau lleoedd Cymru - tudalen mynegeiol
topōnims de galˇlčs - pāgina índex (poblacions, cases)
ˇˇˇˇˇ
0816
geiriadur enwau tai (enwau yn nhrefn y w˙ddor)
diccionari de noms de cases (amb ordre alfabetic)
ˇˇˇˇˇˇ
1046
Rhowch enw Cymraeg ar eich T˙
Poseu un nom galˇlčs al la vostra casa (noms ordenats segons els temes - turons, rius, alegre, etc)
ˇˇˇˇˇ
0817
Geiriadur Enwau Lleoedd Cymru - yn Gatalaneg ac yn Saesneg
Diccionari de la toponimia galˇlesa - els topōnims i els elements toponímics explicats
ˇˇˇˇˇ
0964
Cipolwg ar enwau lleoedd Cymraeg - gramadeg
Una aproximaciķ a la toponímia galˇlesa - una grmātica de noms de lloc
ˇˇˇˇˇ
0015
cynllun y gwefan
mapa d'aquesta web
ˇˇˇˇˇ
0005
mynegai i'r h˙n a geir yn y gwefan
índex dels temes d'aquesta web
ˇˇˇˇˇ
0003
y cyntedd croeso
el vestíbul
ˇˇˇˇˇ
0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
pāgina principal de la web de Galˇles i Catalunya
ˇˇˇˇˇ
0860
edr˙chwch ar ein ll˙fr ymwelw˙r
el nostre llibre de visitants
ˇˇˇˇˇ
0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilw˙r
cerqueu aquesta web o la xarxa des de la nostra pāgina de cercadors


_______________________________________________


Els noms amb * es trobaran també a 0816, on hi ha el nostre Diccionari de noms de cases (noms ordenats en ordre alfabčtic)

ˇˇˇˇˇ
En aquestes pāgines fem servir la lletra ˙ (i grega am dieresi) perō no s'utlitza en galˇlčs estāndard.
Una de les dificulats més grans pels aprenents de la nostra llengua a l'hora de llegir un text és que la 'i grega' representa dues pronunciacions -
pot ser una [ø], la vocal neutra,
o [i / ii] és a dir, una 'i' o curta o llarga, segons la paraula.
La lletra "˙" indica aquesta pronunciaciķ [i / ii].
Generalment "˙" indica una vocal curta, perō en monosílˇlabes és normalment llarga, tret d'abans de l,m,r

ˇˇˇˇˇ
Noms d'accidents geogrāfics s'escriuen en galˇlčs amb els elements del nom per seperat - Maes y Coed (camp del bosc), Dôl Felen (= prat groc); noms de llocs habitats - granges, pobles, ciutats - s'escriuen en galˇlčs com a una sola paraula (Maes-y-coed, Dolfelen). Alguns noms de cases sķn noms transferits d'accidents geogrāfics, altres sķn noms que pertanyen majoritāriament a l'ambit de noms de cases, o es troben tan sols com a noms de cases.

Per tant, de vegades un nom amb els mateixos elements es veu com paraules separades, o com una sola paraula (Dôl Felen, Dolfelen). A la llista donem les dues possibilitats. A més alguns noms - normalment d'un sol element - tenen l'article definit al davant, perō també sovint es veu el mateix nom sense. Donem les dues formes (Graig / Y Graig)

abat˙
abbey
See: Ffordd yr Abat˙

Brodawel
bro dawel = quite place
street name in Merth˙rtudful

Bron-deg
bron deg = fair hill
street name in Heolgerrig, Merth˙rtudful

Br˙nelw˙
br˙n Elw˙ = (the) hill (overlooking) (the river) Elw˙
Street name in Llanelw˙ ("St. Asaph"), Sir Ddinb˙ch

Br˙nfelin
br˙n y felin = (the) hill (of) the mill, mill hill
Street name in Conw˙ ("Br˙n Felin")

Br˙n-ll˙s
br˙n y ll˙s = (the) hill (of) (the) court, court hill
Street name in Galltmel˙d ("Meliden"), Sir Ddinb˙ch

Cae-glas
y cae glas = the green field
Street name in Cwmafan, Castell-nedd ac Aberafan

Clw˙d
river name
See: Rhodfa Clw˙d

coch
red
See: Erw-goch

Coedlan y Ll˙n
coedlan y ll˙n = (l') avinguda (de)l the lake, lake avenue
Street name in Y Rh˙l, Sir Ddinb˙ch

coron
crown
See: Heol y Goron

dyffr˙n
broad valley
See: Str˙d y Dyffr˙n

Elw˙
river name
See: Br˙nelw˙

Erw-goch
yr erw goch = the red acre / the red field
Street name in Rhuthun ("Ruthin"), Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr Abat˙
ffordd yr abat˙ = (the) road (of) the abbey, abbey road
Street name in Llangollen, Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr W˙ddgrug
Ffordd yr W˙ddgrug = (the ) road of Yr W˙ddgrug, in English "Mold Road"
Street name in Myn˙ddisa, Sir Y Fflint

ffordd
road
See: Tan-y-ffordd

Y Gefnffordd
the ridgeway (y = the) + soft mutation of following feminine noun + (cefnfordd = ridgeway)
(1) translation of a street name in Casnew˙dd, "The Ridgeway"

Glanmorlais
the bank of the Morlais stream ('big stream', mawr = big, glais = stream)
street name in Merth˙rtudful

glas
green, blue
See: Cae-glas
Glasl˙n

Glasl˙n
blue lake
Street name in Pwll-glas, Dinb˙ch ("Denbigh")

gwaith nw˙
gasworks
See: Heol y Gwaith Nw˙, Rhestr y Gwaith Nw˙

gwern
marsh, alder marsh
See: Ll˙s-y-wern

Heol Menter
= (the) street (of) enterprise
Translation of "Enterprise Way", a street name in Casnew˙dd

Heol y Goron
heol y goron = (the) street (of) the crown
Street name in Coed-llai ("Leeswood"), Sir y Fflint

Heol y Gwaith Nw˙
Street in Aberaman; translation of 'Gasworks Road'

ll˙n
Coedlan y Ll˙n
See: Glasl˙n

ll˙s
court
See: Br˙n-ll˙s

Ll˙s-y-wern
ll˙s y wern = (the) court (of) the marsh. marsh court
Street name in Sychd˙n, Yr W˙ddgrug ("Mold")

Llywel˙n
man's name
See: Maesllywel˙n

Maesllywel˙n / Maes Llywel˙n
maes Llywel˙n = (the) field (of) Llywel˙n
Treudd˙n , Yr W˙ddgrug

Maes-teg
y maes teg = the fair field
Street name in Y Fflint

Maesyfelin
(the) field (of) mill, mill field
Street name in Melin-y-coed, Llan-rwst, county of Conw˙

parc
field
See: T˙n-y-parc

Pentrefelin
pentref y felin = (the) village (of) the mill
Street name in Dolw˙ddelan ("Pentre Felin")

Pist˙ll
y pistyll = the spring
Street name in Treffynnon ("Holywell"), Sir y Fflint

Rhestr y Gwaith Nw˙
Street in Ton-du; translation of 'Gasworks Terrace'

Rhodfa Clw˙d
rhodfa Clw˙d= (the) parade (of) (the river) Clw˙d
Street name in Diserth, Sir y Fflint

Str˙d y Dyffr˙n
str˙d y dyffr˙n = (the) street (of) (the) valley, valley street
Street name in Dinb˙ch

Tan-y-ffordd
tan y ffordd = below the road
Street name in Llangw˙fan, Sir Ddinb˙ch

tawel
quiet
See: Brodawel

teg
fair, beautiful
See: Bron-deg
Maes-teg

T˙n-y-parc
t˙n y parc = (the) smallholding (of) the field
Street name in Rhuthun ("Ruthin")

Y Rhodfa
y rhodfa = the parade
Street name in Llansawel, Y Tyw˙n-bach ("Burry Port"), Sir Gaerfyrddin

Yr W˙ddgrug
town name
See: Ffordd yr W˙ddgrug


ˇˇˇˇ

 

Vegau també: 0249 (Catalā) noms de carrers


1057 Una llista creixent de noms de carrers en galˇlčs. poden tenir en element amb el sentit de 'carrer' o 'carretera' (heol, ffordd, str˙d), o en noms dels barris perifčrics poden tenir altres paraules per indicar 'carrer' (coedlan = avinguda, cilgant = carrer amb forma de mitja lluna). Molts sķn noms transferits de granjes o casaes, o noms fetes en imitaciķ d'aquests (Pen-y-br˙n = cim del turķ, Dan-y-coed = sota el bosc)

 

Ble’r w˙f i? Yr ˙ch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sķc? Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya)
Where a
m I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) ām ai? Yuu āa(r) vízīting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 

 diwedd / fi
 

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats