http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_gaidhlig/skota_cli_gaidhlig_0640e.htm


0001z Yr Hafan

..........
1864e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English

....................
0010e Y Gwegynllun / Siteplan


..............................1236e Gaeleg / Scottish (= Scottish Gaelic)

........................................
y tudalen hwn

 


0035 xxxx
Y tudalen hwn yn Gymraeg (ddim ar gael eto)

xxxx
Aquesta pgina en catal (no disponible encara)

.....


 

baneri
..

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya
Wales-Catalonia Website

Adran 18. Gaeleg
Apartat 18. Scottish (= Scottish Gaelic)


Comann an Luchd Ionnsachaidh

"the association for learners (of the Scottish language)"

 

Latest Update / Darrera Actualitzaci
2000-08-05 : 2005-05-10

 

Extracts from the association's page http://www.gaelic.net/cli/. Visit it and join up!

Guth, Fios, Goireasan, Compirt - 'se seo na h-amasan aig CLI s leth a bhallrachd, agus s leth luchd-ionnsachaidh is luchd-taic uile na Gidhlig.

Voice, Information, Facilities, Participation - these are what CLI seeks for its membership and for all learners and supporters of Scots Gaelic.

Agus tha CLI na charthannas coiteachaidh a tha ag adhartachadh na Gidhlig - cnan be Ceilteach na h-Alba; cnan nan daoine ris a chanar Albannaich bho ths; cnan Chaluim Chille is ciad rghrean na h-Alba; cnan a tha ri fhaicinn ann an ainmean ite air feadh tr-mr na h-Alba; cnan a tha gilan pirt fhallain chudromach de litreachas na h-Alba; cnan a tha ri chluinntinn air ridio is telebhisean niseanta; cnan le margaid choimeirsealta a tha sor fhs; cnan a tha na mheadhan teagaisg ann an crileagain is sgoiltean ann an iomadh cern de dh'Alba.

And CLI is a campaigning charity which promotes the Scots Gaelic language - the language which is Scotland's living Celtic tongue; which was spoken by the first people to be called Scots; which was the language of the early Scottish court and St Columba; which has left its mark in place-names throughout mainland Scotland; which carries an important and healthy strand of Scottish literature; which is broadcast on national radio and television; which sustains an expanding commercial market; which is the language of tuition in playgroups and schools in many parts of Scotland.

Amasan

Aims

Guth luchd-ionnsachaidh na Gidhlig a neartachadh

Fiosrachaidh air gnothaichean Gidhlig a sgaoileadh do luchd-ionnsachaidh

Leasachaidh ann an goireasean ionnsachaidh Gidhlig a bhrosnachadh

Compirt luchd-ionnsachaidh ann an gnothaichean Gidhlig a bhrosnachadh

To act as the voice of Scots Gaelic learners

To disseminate information on Gaelic affairs to learners

To promote improved Scots Gaelic learning facilities

To promote the participation of learners in Gaelic affairs

Carson a bu chir dhmhsa bhith na mo bhall?

Why should I be a member?

Air sgth na gheibh thu s - ceangal ri lon niseanta is eadar-niseanta de luchd-ionnsachaidh is luchd-taic na Gidhlig, le fios is barail air na tha dol agus na chuidicheas tu ann an saoghal na Gidhlig agus anns an sgre agad fhin. Gu snraichte, gheibh thu an asgaidh an ritheachan d-chnanach Cothrom, le dualchas, fiosrachadh, sgeulachdan, beachdan is lirmheasan ann an Gidhlig is Beurla, taobh ri taobh. Tha e air a dhealbh an d chuid airson conaltradh agus airson gleans a chur air do chuid Gidhlig. Ceannaichear teip dhen Ghidhlig anns gach iris.

Because of what you can get - a link-up with a national and international network of Scots Gaelic learners and supporters, with news and views on what is on the go and what is there to help you on the Gaelic scene and in your own area. In particular, you will receive free of charge the bilingual quarterly Cothrom, with heritage, information, general articles, opinion and reviews in Gaelic and English parallel text. It is designed both for general reading and to help improve your command of Gaelic. A tape of the Gaelic in each issue is available for purchase.

Air sgth na chuireas tu ris - do thaic a chumail ri adhartachadh na Gidhlig le bhith cur ri ireamhan luchd-bruidhinn, ri guth taic ris a' chnan, ri fios aig cch air tachartasan ionadail neo dreach ri meud is meas ChLI. 'Se buidheann charthanta air a ruith le bhallrachd a th'ann an CLI, is e an urra ri taic phoblach is shaor-thoileach.

Because of what you can give - whether by lending your support to the promotion of the Gaelic language by adding to the number of speakers, to the vocal support for the language, to the spread of awareness of local events or just by adding to the size and success of CLI. CLI is a charitable organisation run by its membership, dependant on public and voluntary support.

Don't forget to visit the association's website at http://www.gaelic.net/cli/. Suas leis a' Ghidhlig! (Up with Scottish!)

 

0640 Link to the page of Comann an Luchd Ionnsachaidh ('the Association of Learners'), an organisation for learners of the Scottish language (Gidghlig / Gaelic / Gallic) This page gives a brief introduction to the Scottish langauge learners' organisation and a link to their page. For other pages click on these numbers:

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

0640+(skota_cli_na_gaidheil_ura_1e)+luchd-ionnsachadh+e