http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_arian_023_0140c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


23. ARIAN
23. DINERS

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

 

 

arian [AR-yan]

els diners

  

 

arian (m) [ar-yan] = (1) diners (2) plata

(Gal·les del Nord) prês (m) [prees] = diners

cynnil ar geiniog, hael ar bunt [-nil ar gein-yog, hail ar bint] = (anant amb compte amb les despeses petites però gastant molt en coses innecessàries o extravagants) ('frugal sobre penic, generós sobre lliura')

o geiniog i geiniog fe aiff swllt yn bunt [o gein-yog i gein-yog ve aif sulht øn bint] = de mica en mica s'omple la pica ('de penic en penic el xelí es fa lliura')

d¡w arian ddim yn tyfu ar goed cwsberis [diu ar-yan dhim øn -vi ar goid] = el diner no és pas una cosa que es pugui collir a l'hort ('els diners no es fan a arbres d'agrassons') (quan un demana diners - per exemple, un fill/una filla als pares)

cystal gwario punt â gwario ceiniog [-stal gwar-yo pint a gwar-yo kein-yog] = preu per preu, sabates grosses, posats a fer (' tant se val gastar una lliura que un penic') (després de decidir-se gastar peles, de vegades hom pensa - perquè no gastar-ne molt més? encara que sigui una decisió imprudent si així es pot aconseguir un producte de millor qualitat)

darn copor (m) [darn ko-por] darnau copor [dar-ne ko-por] = moneda de coure (més ben dir, cuproníquel)

copor (m) [ko-por] copors [ko-pors] = moneda de coure

copor-nicel (adj) [ko-por ni-kel]  = cuproníquel

 


arian deuddegol-ugeiniol - diner duodecimal-vigesimal. Abans del 1971, la moneda anglesa era dudecimal-vigesimal - dotze penics = un xelí; vint xelins = una lliura. Encara que el canvi es va fer fa gairebé trenta anys, és útil recollir els noms de les monedes com que surten molt a la literatura, i en frases fetes


ffyrling (f) [før-ling] ffyrlingau [før-ling-e] = quart de penic (moneda cuproníquel)

TOPÒNIM: (Gal·les del Sud-est) Nantyffyllon (f) [nan-tø--lhon] ('riera del quart de penic' - amb forma deformada de 'ffyrling')

dimai (f) [di-me] dimeiau [di-mei-e] = mig penic (moneda cuproníquel)  

ceiniog (f) [kein-yog] ceiniogau [kein-yo-ge] (de l'adjectiu cain 'brillant') = (1) penic (moneda) (2) penic (quantitat)

(Gal·les del Sud) "ciinog" (f) [kii-nog] "ciinoge" [kii-no-ge] = penic (moneda cuproníquel) (El nom vé de l'adjectiu cain = brillant - d'una època quan aquesta moneda era de plata)

darn tair (m) [darn tair] darnau tair [dar-ne tair] = moneda de tres penics  (moneda de plata, i més endavant, de cuproníquel)

grôt (f) [groot] grotiau [grot-ye] = moneda de quatre penics (moneda de plata, encunyada 1836-1856)

chwecheiniog (m) [khe-khein-yog] chwecheiniogau [khwe-khein-yo-ge] = moneda de sis penics  (moneda de plata); també darn chwech (m) [darn khweekh] darnau chwech [dar-ne khweekh]

swllt (m) [sulht] sylltau [sølh-te] = (1) xelí (12 penics) (moneda de plata) (2) xelí (quantitat)

darn swllt (m) [darn sulht] darnau swllt [dar-ne sulht] = xelí (12 penics) (moneda de plata)

deuswllt (m) [dei-sulht] deusylltau [dei-sulh-te] = (1) dos xelins (24 penics) (moneda de plata) (2) dos xelins (quantitat)

darn deuswllt (m) [darn dei-sulht] darnay deuswllt [dar-ne dei-sulht]

fflorin (f) [flo-rin] florinau [flo-ri-ne] = (1) dos xelins (24 penics) (moneda de plata) (2) dos xelins (quantitat)

hanner coron (f) [ha-ner ko-ron] hanner coronau [ha-ner ko-ro-ne] = (1) mitja corona - dos xelins i mig (30 penics) (moneda de plata) (2) dos xelins (quantitat)

coron (f) [ko-ron] coronau [ko-ro-ne] = (1) corona - cinc xelins (60 penics) (moneda de plata) (2) cinc xelins (quantitat)

chweugain (m) [khwei-gen] chweugeiniau [khwe-gein-ye] = deu xelins (120 penics) (moneda, bitllet) (2) deu xelins (quantitat) (= seixanta, 'sis vints', chwe = sis + ugain = vint)

papur chweugain (m) [pa-pir khwei-gen, hwii-gen] papur chweugain [pa-pir khwei-gen] = bitllet de deu xelins

hanner sofren (f) [ha-ner so-vren] hanner sofrenni [ha-ner so-vre-ni] = ('mitja lliura') = deu xelins (120 penics) (moneda, bitllet) (2) deu xelins (quantitat)

sofren (f) [so-vren] sofrenni [so-vre-ni] = lliura

punt (f) [pint] punnau [pi-ne] = lliura

papur punt (m) [pa-pir pint] papurau punnoedd [pa-pi-re pi-nodh] = bitllet de lliura

 ·····

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA