http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_dywediadau_024_0141c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


24. DYWEDIADAU
24. DITES

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

Dywediadau [d-wed-YA-de] - dites    
Gwelwch hefd ein tudalen sdd yn cynnws dolennau mewnol ac allanol tudalennau diarhebion yn Gymreg ac mewn ieithoedd eraill
Vegeu tamb la nostra pgina que t enllaos interns i externs amb pgines de refranys en galls i en altres llenges
0024

CAUTELA
haul y Gwanwn, gwaeth na gwenwn
[hail gwan-win gwaith na gwen-win]
('(el) sol + (de) la + primavera + pitjor + que + (el) ver') fins a finals de maig s millor anar ben abrigat - encara que sembla que hagi tornat el sol, encara no s l'estiu, i es pot fcilment agafar un refredat
= fins al quaranta d'abril no et llevis un fil

COBDCIA
(tamb imprudncia, irreflexi):
lladd yr ir a cholli'r cywion [lhaadh r yaar a kho-lhir ku-yon]
('matar + la + gallina + i + perdre + els pollets')
sacrificar una font de beneficis permanents al futur per motius d'ignorncia / per satisfer una necessitat immediata / per buscar un plaer transitori.
= matar la gallina dels ous d'or

el DEST
meddwl dn, Duw a'i terfn [me-dhul diin, diu ai ter-vin]
(' pensament + (d') home, + (s) + Du + que el seu + acaba', Du realitza la decisi de l'home) s fcil de declarar all que tenim previst fer, per res s segur i hem de reconixer que Du o el fat decideix si finalment ho farem
= l'home proposa i Du disposa

ERROR
dwt ti ddim yn pori yn y cae iawn 
[dui ti dim n po-ri n kai yaun]
('no ests pasturant al camp correcte')
= ho has agafat per la punta que crema, t'equivoques  

ESPERANA
daw haf i gi
[dau haav i gii]
('vindr + estiu + per + gos', un gos tindr el seu estiu)
si ara les coses van malament, no t'amoinis, per qu tothom tindr l'xit o la felicitat en algn peride de la seva vida
= cada porc t el seu Sant Antoni

ESPAI, manca de
does dim lle i chwipio chwannen yma
[doi stim lhee i khwip-yo khwa-nen -ma]
('no hi ha espai aqu per fuetejar una pua')
= (dit d'un espai restringit)

ESTUPIDESA
mae e'n ffwl yn nhoriad ei fogail 
[mai en fuul n nhor-yad i vo-gel]
(' s + idiota + en + (el) tall + (d)el seu + melic', s idiota ds de se li va tallar el cord umbilical)
= va nixer idiot

EXPERINCIA
dysgu pader i berson 
[d-ski pa-der i ber-son]
= ('ensenyar + (el) parenostre + a + (un) capell')
alg sense experincia que pensa ensenyar com es fa una cosa a alg que sap prou b com fer-ho:

yr oen yn dysgu i'r ddafad bori [r oin n d-ski ir dha-vad bo-ri]
= ('el xai + ensenyant + a l'ovella + (com) pasturar')
alg sense experincia que pensa ensenyar com es fa una cosa a alg que sap prou b com fer-ho:

dysgu i gi bach gachu [d-ski i gii baakh ga-khi]
(Galles del Sud-est)
= ('ensenyar + a (un) cadell + (com) cagar')
alg sense experincia que pensa ensenyar com es fa una cosa a alg que sap prou b com fer-ho

FIDEDIGNE
mae'n dod o lygad y ffynnon 
[main dood o l-gad f-non]
('ve + de + (l') ull + (de) la + font')
= s una notcia de primera m, una notcia de la persona al mig d'una situaci

IGNORNCIA - DESMENTIR
nid ddoe y daeth e i lawr y grisiau 
[nid dhoi daith e laur gri-she]
('no ahir va baixar l'escala')
= en sap molt perqu t molta experincia - no s nat de poc

mae hen flew arno [mai hen vleu ar-no]
('hi ha pl vella sobre seu')
= en sap molt perqu t molta experincia - no s nat de poc

IGUALTAT
caiff brn edrch ar y frenin  
[kaif braan e-drikh ar bre-nin]
('un corb pot (si vol) mirar el rei')
= tots som iguals davant de Du, tant s el pobre com el ric

IMPEDIMENTS
popeth yn ei dro
[po-peth n i droo]
('tot en la seva tanda')
= ho farem al seu temps, ho farem quan ens toqui, no val la pena imaginar problemes que possiblement no arribaran mai

fe awn ni dros y gamfa yna pan ddown ni ati [ve aun ni dros gam-va -na pan dhoun ni a ti]
= ho farem al seu temps, ho farem quan ens toqui, no val la pena imaginar problemes que possiblement no arribaran mai ('anem a travs de aquella escala (per passar la tanca) quan hi arribarem')

fe awn ni dros y bont honno pan ddown ni ati [ve aun ni dros bont ho-no pan dhoun ni a ti]
('anem a travs d'aquell pont quan hi arribarem')
= ho farem al seu temps, ho farem quan ens toqui, no val la pena imaginar problemes que possiblement no arribaran mai

peidiwn chwrdd gofidiau cn prd [peid yun a khurdh a go-vid-ye kin priid]
('mirem de ho trobar-noss amb preocupacions abans d'hora')
= ho farem al seu temps, ho farem quan ens toqui, no val la pena imaginar problemes que possiblement no arribaran mai

peidiwn mnd o flaen gofid [peid-yun a mind o vlain go-vid]
('que no anessim davant angoixa')
= ho farem al seu temps, ho farem quan ens toqui, no val la pena imaginar problemes que possiblement no arribaran mai

LLIBERTAT
llon llygod lle ni bo cath  
[lhon lh-god lhe ni bo kaath]
= ('alegre + rates + on + no + sigui/estigui + gat')
(quan l'amo/la mare/el pare s absent, els treballadors/els nens, etc s'afluixen, fan malifetes, etc)

ORGULL
balchder a gaiff gwmp 
[balkh-der a gaif gwimp]
('orgull + que tindr + caiguda'')
= l'orgull excessiu mena a la caiguda, l'orgull entrebanca

POBRESA
does ganddo yr un edau i ymgrogi 
[dois gan-dho r iin e-de i m-gro-gi]
('no t ni un fil per penjar-se')
= s ms pobre que una rata

does ganddo yr un gragen i ymgrafu  [dois gan-dho r iin gra-gen i m-gra-vi]
('no t ni una carculla per rascar')
= s ms pobre que una rata

PRUDNCIA
na waria'th geiniog cn ei chael
[na war-yath gein-yog kin i khail]
('no gastis el teu penic abans de rebre'l')
= no diguis cigr fins que sigui al sarr

SUBMISSI
falta de protesta:
fel oen i'r lladdfa  [vel oin ir lhadh-va]
(' com + xai + al + sacrifici')
= com un xai davant el sacrifici

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA