1061 'Ni'n Doi'. ('We Two') Extract from a book written in 1918 by Glynfab, with humourous accounts of the adventures of two colliers Dai and Shoni. They were written in what was the majority dialect of Wales at the beginning of the century (Gwenhwyseg / South-eastern Welsh), nowadays all but gone after the south-easterners abandoned their forefathers' language en masse in the twenties and thirties of the last century, and failed to pass it on to their children. "Pishyn o waith Mynyddog, w-i'n gretu ōdd y pishyn ganas-i nawr. Ma-fa'n ītha pert, a yn atab y mwwfmants yn well na allwn-i ddishgrifio. Os yw y pishyn yn goparplt, a jail 'i fod am 'i brinto-fa yn y papra..."

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm

● ● ● kimkat0997e Index to texts in Welsh in this website / Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0977e.htm

● ● ● ● kimkat0952e Nin Doi index page / Nin Doi y tudalen mynegeiol www.kimkat.org/amryw/sion_prys_017_nindoi_mynegai_0952e.htm

● ● ● ● ● kimkat1061ke Y tudalen hwn

 

0003j_delw_baneri_cymru_catalonia_050111

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

 

Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
El projecte Sin Prys (Collecci de textos en galls)

__________________________________________________


Nin Dou (= we two)
Glynfab. 1918

__________________________________________________

Extract from a book written in 1918 in what was the majority dialect of Wales at the beginning of the century (South-eastern Welsh). It is today all but gone as a result of the communities in this part of Wales having yielded to the imposition of the English language especially from 1920 onwards - in affect, having committed mass linguistic suicide by abandoning the language that had been spoken there for some over two and a half thousand years (British / Welsh), and raising the young in an alien language.

'Ni'n Doi', sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Llyfr Mwyaf Difyrus yr Iaith.
Gan Glynfab.
Diccyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal.
"I gatw'r n Dafottiath yn fyw".
= 'We Two", being the comical story of Dai and Shoni in the war: The funniest book in the (Welsh) language. By Glynfab.
A bit of the history of Dai and myself and the war. "To keep the old dialect alive":

Publisher: W M Evans a'i Fab (W.M. Evans and (his) son)
Place: Swyddfa "Seren Cymru", Caerfyrddin (office of the 'Seren Cymru' magazine - the star of Wales - town of Caerfyrddin)
Year: 1918

Glynfab ="valley son, son of the valley; glyn = valley; + soft mutation [m] > [v]; mab = son.

0275g_delw_map_cymru_a_chatalonia_llanidloes

(delwedd 0275g)

 

 

__________________________________________________

Features of the Gwentian dialect - explains how the Gwentian dialect differs from standard Welsh: "cadair" (= chair), Gwentian "catar", etc

kimkat0926e www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_nodweddion_y_wenhwyseg_0926e.htm


This version is in our experimental revised spelling for the south-eastern dialect.


It differs from the original in that


i) for long vowels which are diphthongs in the standard language, we use double vowels
standard Welsh 'oedd' = was, original text 'odd', our version 'ōdd'
standard Welsh 'maen' = stone, original text 'mn', our version 'mn' (since southern 'ā' resembles a long open 'e' in the South-east). The advantage of this spelling is that it shows that the vowel is long and that it is has replaced an original diphthong.

__________________________________________________

ī) In the South-east the 'h' is generally lost, except when a word with 'h' or 'rh' is given very strong emphasis. We represent the lost h by a superscript hanas = hanes (history), rhaid = rhaid (necessity).


īi) A hyphen is placed before the tag pronouns : myntwn-i = I said


The text is divided into four parts.

__________________________________________________

Original spelling
A standardised spelling of south-eastern Welsh
Standard Welsh
English translation

__________________________________________________

(1) Y Wechfad Shwrna - Mynd i Setlo Sgwrs Wil

__________________________________________________

(2) Fersiwn mewn Cymraeg safonol llenyddol (ar wahn i rai nodweddion sydd yn llai llenyddol, megis (i) y rhagenwau l, (ī) y negyddyn ddim, (īi) y terfyniad -iff)

__________________________________________________

(1) Y Wechfad Shwrna - Mynd i Setlo Sgwrs Wil
Y Wechfad Shwrna - Mynd i Setlo Sgwrs Wil
Y chweched siwrnai - mynd i setlo sgwrs Wil
The sixth truckload - going to settle accounts with Wil

__________________________________________________

I ddath y bora, borar Kick off odd Dai yn i alw fa.
I-ddāth y bōra, bōrar Kick-off ōdd Dai yn i ālw-fa.
Fe ddaeth y bore, borer Kick-off yr oedd Dai yn ei alw ef.
The morning came, (it is) the morning of the kick-off (that) Dai called it.

__________________________________________________

Odd yr officars yn brasgamu nol a bln, ar showdwrs yn bisnessan fel sa chin acos i gwch gwenyn.
Ōdd yr ffisars yn brasgamu nl a blān, ār showdwrs yn busnesan fel s chin ācos i gw̄ch gwēnyn.
Yr oedd yr ffisers yn brasgamu yn l a blaen, ar sowdiwrs (milwyr) yn busnesan fel pe buasech chi yn agos i gwch gwenyn.
The officers were striding back and forth, and the soldiers were busying about as if you were close to a beehive

__________________________________________________

W in siwr bod bona clusta Will o Berlin yn ddiccon pth i chi bopi blotars ou bln nw.
W-in siwr fōd bōna clusta Wil ō Berlin yn ddīcon pōth ī chī bōpi bloaters ōu blān-nw.
Yr wyf fi yn sicr fod bonau clustiau Wil o Berlin yn ddigon poeth i chi bobi bloaters ou blaen hwy.
Im sure that Wil from Berlins ears were warm enough for you to cook bloaters on them (from the belief that peoples ears become warm if somebody somewhere is talking about them)
__________________________________________________

 

O nin cal amall i bip ar Lifftenant Ted, on wrth gwrs odd a yn yn napod ni, a dim yn yn napod ni ar y pryd.
Ō nīn cāl amall ī bīp ar Lifftenant Td, on wrth gwrs ōdd-a yn yn nāpod-ni, ā dim yn yn nāpod-ni ar y prȳd.
Yr oeddem ni yn cael ambell bip (ambell gipolwg) ar Lifftenant Td, ond wrth gwrs yr oedd ef yn ein hadnabod ni, a dim yn ein hadnabod ni ar y pryd
I had an occasional peep at Lieutenant Tes, but of course he knew me, and didnt know me at the same time
__________________________________________________

 

Ryw weyd bach od yw wnna, ontefa? On i chin diall beth w i yn wilia o bothdi fa.
Ryw weud bāch d yw wnna, ntefa? On ī-chin dīall bēth w-i yn wilīa ō bothdi-fa.
Rhyw ddweud bach d yw hwnna, onid e? Ond yr ych chi yn deall beth (yr hyn) yr wyf yn chwedleua (siarad) oi beutu ef (amdano ef).
Thats an odd thing to say, isnt it? ([it-is] some odd saying that-is that, isnt it?) But you know what Im talking about
__________________________________________________

 

Fel officar odd a ddim yn yn napod ni - yn gorffod catw dishtans, on fel partnar odd an tywli amall i winc pan yn cwrloi fystash.
Fel ffisar ōdd-a ddim yn yn nāpod-ni - yn gorffod cātw dishtans, on fel partnar ōdd-an tywlu amall ī winc pan yn cwrloi fystsh.
Fel ffiser nid oedd e ddim yn ein hadnabod ni - yn gorfod cadw distans, ond fel partner (cyfaill) yr oedd ef yn taflu ambell winc pan yn cyrlio ei fwstsh
As an officer he didnt know us - (he was) obliged to keep a distance, but as a mate / friend he gave (he threw) an occasional wink as he twiddled his moustache
__________________________________________________

 

On in falch i weld a fel y gwetws bachan o fardd Yn gneud cest fel brest brān.
Ōn-in falch i weld-a fel y gwētws bāchan ō fardd
Yn gneud cest fel brest brn.

Yr oeddwn i yn falch iw weld ef fel y dywedodd bachan o fardd (rhyw fardd)
Yn gwneud cest fel brest brn.

I was proud to see him as some poet fellow said, puffing out his chest like a crow (making a chest like a crows chest)

__________________________________________________

 

Ma ni off yn nrecsiwn y stashion.
Ma-ni off yn nrecshwn y stashon.
Dyma ni ymith yng nghyfeiriad yr orsaf.

Off we went in the direction of the station

__________________________________________________

Cw^n ddou dickat i Berlin, mynta Dai, yn cellwar diccyn, a taligraffta at Wil, a gwed Meet me by moonlight alone.

Cwnn ddou dicat ī Berlin, mynta Dai, yn cellwar dīcyn, ā taligraffta at Wil, a gwd - Meet me by moonlight alone.
Cwnn (cwyd) ddau docyn i Berlin, meddai Dai, yn cellwair dipyn, a tligraffa at Wil, a dweudMeet me by moonlight alone.
Buy (raise) two tickets to Berlin, said Dai, having a bit of a joke (joking a bit), and telegraph Will, and tell him (and say) Meet me by moonlight alone.

__________________________________________________
Gwell peedo bachan, myntwn i yn sbortan diccyn.
Gwell pīdo bāchan, myntwn-i yn sbortan dicyn.

Gwell peidio bachan, meddwn i yn sbortan (gwamalu) dipyn

Best not to, mun (better ceasing), I said joking a bit

__________________________________________________

Na, gwell peedo, ar mencos i, i fydd ynny yn i ddoti fa ar y watch.

Nā, gwell pīdo, ar mencos ī, i-fȳdd ynny yn i ddōti-fa ar y watsh.

Na, gwell peidio, ar mencos i, fe fydd hynny yn ei ddodi / ei roi ar ei wyliadwriaeth.

No, best not to, in heavens name, that will put him on his guard.

__________________________________________________

Na, Dai, i goleri fa eb yn wpod daliff y ffordd.

Nā, Dai, i golēri-fa b yn w̄pod dāliff y ffordd.
Na, Dai, ei goleri ef heb yn wybod a daliff y ffordd

No, Dai, his collars unwittingly would pay the way.

__________________________________________________

Daliff y ffordd, Shoni? Gnaiff walla. Os cwrddiff Wil a fi, i dwlla ffordd r trwr boi, a fydd dim eesha spyin-glass i bippo ar y sers ar planeta wettyny.
Dāliff y ffordd, Shōni? Gnaiff walla. Os cwrddiff Wil fī, i-dwlla ffordd ār trw̄r boi, ā fȳdd dim īsha spyin-glass ī bīpo ar y srs ār planēta wēti ny.
A daliff y ffordd, Shoni? Gwnaiff efallai. Os cwrddiff Wil mi, fe dyllaf ffordd aer trwyr boi, ac ni fydd dim eisiau spying glass i bipo (edrych) ar y sr ar planedau wedi hynny.

Pay the way, Johnnie? Maybe they will. If Will meets me, Id make (bore) an airway through the fellow, and therell be no need for a spying glass / telescope to look at the stars and the planest after that.

__________________________________________________

(x38) Miwn ir train a ni.
Miwn ir train ni.

Miwn īr train nī.
I mewn ir trn ni

We got on the train (into the train with us)

__________________________________________________

Ergyd a phwff, a miwn annar wiff
Hwlti, heltar, skilt a skeltar.
Ffwrdd a ni fel rai ar baddella
Ne rs o diccella
Link lonk wrth gynffon ci.

Ergyd ā phwff, ā miwn annar wff
Hwlti, heltar, sgilt ā sgeltar.
Ffordd ni fel rai ar badella
Yn rēs ō dicella
Linc-lonc wrth gynffon cī.

Ergyd a phwff, a mewn hanner chwff
Hwlti, helter, sgilt a sgelter.
I ffwrdd ni fel rhai ar badellau
Yn rhes o degellau
Linc-lonc wrth gynffon ci.

__________________________________________________

Pishin o waith Mynyddog, w in gretu odd y pishin ganas i nawr. Ma fan eetha pert, a yn attab y movemants yn well na allwn i ddishgrifo
Pishyn ō waith Mynyddog, w-in grētu ōdd y pishyn gānas-i nawr. Mā-fan ītha pert, ā yn atab y muufmants yn well nā allwn-i ddishgrifio.
Pishyn o waith Mynyddog, yr wyf yn credu yr oedd y pishyn (darn) a ganais i nawr. Mae ef yn eithaf pert, ac yn ateb y muufmants yn well na gallwn i disgrifio.

__________________________________________________

Os yw y pishin yn gopparplate, a jail i fod am i brinto yn y pappra, os dim i neyd on jofadd diccyn o bunishmant. I na i wech mish yn rwydd ar ol croppo mystash y Kaisar.
Os yw y pishyn yn goparplt, ā jail ī fōd am ī brinto-fa yn y papra, ōs dim ī neud on jōfadd dicyn ō bynishmant. I-nā-i wēch mīsh yn rwydd ar l cropo mystsh y Kaisar.
Os yw y pishyn (darn) yn goperplt, a jail (carchar) i fod am ei brintio ef yn y papurua, nid oes dim iw wneud ond dioddef dipyn o gocb. Fe wnaf fi chwe mis yn rhwydd (hawdd) ar l cropio (torri) mwstsh y Kaiser.

__________________________________________________

Ma Southampton or diwadd! Yr arcol na sight! Llonga a llonga, a mastis wrth y milodd, fel sa chin gweld gallt fawr o gd cinna-banes.
Ma Southampton or dīwadd! Yr arcol na sait (=sight)! Llonga, llonga, ā mastus wrth y mīlodd, fel s-chin gweld gallt fawr ō gōd cinna-bns.
Dyma Southampton or diwedd! Yr argoel dyna olygfa! Llongau, llongau, a mastiau wrth y miloedd, fel pe busaech chi yn gweld gallt fawr (coed mawr) o goed cidna-bns.

__________________________________________________

Bta bach wrth y cannodd, stemars wrth y milodd, a showdwrs fel crowd o forgrug, ner jack-i-jwmpars i chin weld yn y c amsar lladd gwair.
Bāta bāch wrth y canndd, stmars wrth y mīlodd, a showdwrs fel crowd ō forgrug, nr jaci-jwmpars i-chin weld yn y cā amsar llādd gwair.
Badau bach wrth y cannoedd, stmars wrth y miloedd, a sowdiwrs (milwyr) fel crowd (haid) o forgrug, neur jaci-jwmpars (ceiliogod y rhedyn) yr ych chi yn eu gweld yn y cae amser lladd gwair

__________________________________________________

Chlappas i ddim on llicced ar gymant o boppath ar yr un pryd ariod.
Chlapas-i ddim ōn lliced ar gymant ō bopath ar yr un prȳd ariōd.
Chlapais (Ni osodais) i ddim om llygiad ar gymaint o bopeth ar yr un pryd eried.

__________________________________________________

Shoni, mynta Dai, Bachan, ma rwpath yn depyg i sgyrshon Pwll y Winsor i Ilfrancwn. Bachan ma soppyn o boppath.
Shōni, mynta Dai, Bāchan, mā rwpath yn dēpyg ī sgyrshon Pwll y Winsor ī Ilffrancwn. Bachan ma sopyn ō bopath.
Shoni, meddai Dai, Bachan, mae rhywbeth yn debyg i sgyrshon (gwibdaith) Pwll y Windsor i Ilfracombe. Bachan, dyma sopyn (llawer) o bopeth.

__________________________________________________

Os, wetas i, a men yn acor allsach stwffo magna bona i miwn iddo. Os wir Dai. Ma beth yw golyccfa ar mencos i.
Ōs, wētas-i, ā men yn ācor allsach stwffo magna bōna ī miwn īddo. Ōs wīr Dai. Ma bēth yw golycfa ar mencos-i.
Oes, fe wedais i, ac fy mhen yn agor fe allsech stwffo magna bona (enw llong?) i mewn iddo. Oes yn wir Dai. Dyma beth yw golygfa, ar fy einoes i.

__________________________________________________

Mas a ni ir platform a golwg ffyrs arno ni, yn barod i waith.
Mās ā ni īr platfform ā golwg ffirs arno-ni, yn bārod ī waith.
I maes ni ir platfform a golwg ffirs (gwyllt) arno ni, yn barod i waith.

__________________________________________________

Fall in! myntar officars. I ddishgwilws Dai arno i.
Fall in! myntar ffisars. I-ddishgwylws Dai arno-i.
Fall in!
meddair ffisars. Fe ddisgwylodd (edrychodd) Dai arno i.

__________________________________________________


Fall in! mynta fa. I ble bachan diarth? Ir docs ar dw^r r? Dim o di Fall in, di my boy.
Fall in.

Fall in! mynta-fa. I blē bāchan diarth? Ir docs ār dw^r ōr? Dim ō di Fall in, my boy.
Fall in!

Fall in!
meddai ef. I ble bachan dieithr? Ir dociau ar dw^r oer? Dim o dy Fall in, my boy.
Fall in!

__________________________________________________

Ma Ted yn dod a yn wispran. All right boys
Ma Td yn dōd ā yn wispran.
All right boys
Dyma Td yn dod ac yn whispran (sibrwd).

__________________________________________________

Ffamws, myntwn i.
Wel, Fall in, ready to go eu board the troopship mynta Ted.
Ffamws, myntwn-i.
Wel, Fall in, ready to go on board the troopship mynta Td.

All right boys
Ardderchog, meddwn i.
Wel, Fall in, ready to go on board the troopship, meddai Td.

__________________________________________________

Aros dicyn bach, Ted, mynta Dai. Os rwy sense fod eesha mofiad ir llong, a dicon o fta yn secur yn y docs?
Aros dicyn bāch, Td, mynta Dai. Ōs rwy sens fōd īsha mofiad ir llong, ā dīcon ō fāta yn sēcur yn y docs?
Aros dipyn bach, Td, meddai Dai. Oes rhwy sens (synnwyr) fod eisiau nofio ir llong, a digon o badau yn secur yn y dociau?

__________________________________________________

Cer mlān, Dai, mynta Ted, gad di jcs, Dai. Cofia di fod ti a Shoni yn ryw short o officars, a bod eesha i chi garco dicyn ar y showdwrs cyffretin.

Cēr mlān, Dai, mynta Td, gād di jōcs, Dai. Cofia-di fōd tī ā Shōni yn ryw short ō ffisars, ā bōd īsha ī chī garco dicyn ar y showdwrs cyffretin.
Cer ymlaen, Dai, meddai Td, gad di jocs, Dai. Cofia di dy fod di a Shoni yn rhyw sort (math) o ffisars, a bod eisiau i chi garco (ofalu) dipyn ar y sowdiwrs cyffredin.

__________________________________________________

Bachan, myntwn i, o ni weti angofio y mod in gorporal.
Bāchan, myntwn-i, ōn-i wēti angofio y mōd-in grporal.
Bachan, meddwn i, yr oeddwn i wedi anghofio fy mod i yn grporal.

__________________________________________________


Same ere, mynta Dai.
Left - Right.
Same (h)ere, mynta Dai.
Left - Right.

Same here, meddai Dai.
Left - Right.

__________________________________________________

Ma ni off yn grs ir pro-mened-i, y drylla ar baginets, a bwndal ar yn cefna ni, fel Dai Pen-rhiw yn newid i lodgins.
Ma nī ff yn grōs īr promenedi, y drylla ār bginets, ā bwndal ar yn cefna-ni, fel Dai Pen-rhiw yn nēwid i lojins.
Dyma ni off (ymaith) yn groes ir promenadau, y dryllau ar bidogau, a bwndel (baich) ar ein cefnau ni, fel Dai Pen-rhiw yn newid ei lojins

__________________________________________________

Mark time!
Sdim shalc da fi, mynta Dai.
I beth? wetas i.
Mark time!
Sdim shalc da fī, mynta Dai.
I bēth? wētas-i
.
Mark time!
Sdim sialc gennyf fi, meddai Dai.
I beth? fe dywedais i.

__________________________________________________
I mark time, mynta Dai. Ma rwpath fel yn yn ela irath arno i wrth feddwl am farco drams ym Mwll y Winsor. W in cretu sa well gytta fi i rippo top a thorri pwccins na ryw wara plant fel yn.

I mark time, mynta Dai. Mā rw̄path fel yn yn ēla īrath arno-i wrth feddwl am farco drams ym Mwll y Winsor. W-in crētu s well gyta fī ī ripo top a thorri pwcins nā ryw wāra plant fel yn.
I mark time, meddai Dai. Mae rhywbeth fel hyn yn hela hiraeth arnaf fi wrth feddwl am farcio drams ym Mwll y Windsor. Yr wyf fi yn cretu y buasai yn well gennyf fi i ripio top a thorri pwcins na rhyw chwarae plant fel hyn.

__________________________________________________


I greiddson y dec or diwadd, mor appus a dou ganary bach miwn crge. Na randibō! Odd in wath na Ffair Llwnpia.
(40x) All **ands on deck!
I-greiddson y dec ōr dīwadd, mōr apus ā dou ganēri bāch miwn crāj. Na randibw^! Ōdd-in wāth nā Ffair Llwnpīa.
All ands on deck!
Fe gyraeddasom y dec or diwedd, mor hapus a dau ganeri bach mewn caetsh. Dyna randibw^! Yr oedd hi yn waeth na Ffair Llwynypia.
All ands on deck!

__________________________________________________

W in diolch fod Ted ar yn pwys ni pan glywws Dai y command - All **ands on deck! Ma fan dychra recu!
W-in diolch fod Td ar yn pwys-ni pan glyw-ws Dai y comnd
All ands on deck! ma fan dychra rēcu!
Yr wyf fi yn diolch fod Td ar ein pwys ni pan glywodd Dai y comnd
All ands on deck! dyma fe yn dechrau rhegu!

__________________________________________________

Wel Shoni, mynta fa, This is the last straw that breaks the camomiles back. All ands on deck! No fears my boy, man well gen i down tools na dotin neelo ar y deck. Beth sy i stoppor bois r trd nth na i ddamshal ar y neelo i? On strike, mynyffrydi.
Well Shōni, mynta-fa, This is the last straw that breaks the camomiles back. All ands on deck! No fears my boy, mān well gen-i down tools nā dōti nulo ar y dec. Bēth sȳ ī stopor bois r trād nōth na ī ddamshal ar y nulo-i? On strike, myn yfryd-i.
Well Shoni, meddai ef, This is the last straw that breaks the camomiles back. All ands on deck! No fears my boy, mae yn well gennyf fi down tools na dodi fy nwylo ar y dec. Beth sydd i stopior bois r traed noeth yna i ddamsang ar fy nwylo i? On strike, myn hyfryd i.

__________________________________________________

Best joke of the war, mynta Td. Dewch chi boys mar llong yn starto sha Ffrainc.
Best joke of the war, mynta Td. Dewch-chi bois mar llong yn starto sh Ffrainc.
Best joke of the war, meddai Td. Dewch chi bois dymar llong yn starto (hwylio) tua Ffrainc.

__________________________________________________

I sobrws Dai, a i wyrthinws pan ddiallws a ma galwr sailors
at i jobs odd yshtyr All **ands on deck!

I-sobrws Dai, ā i-wyrthinws pan ddiallws-a mā gālwr sailors
at i jbs ōdd yshtyr All ands on deck!

Fe sobrodd Dai, ac fe chwerthinodd pan ddeallodd ef mai galwr sailors
at eu jbs yr oedd ystyr All ands on deck!

__________________________________________________

Gen-u-ine, mynta Dai. Ma beth yw trip!
Gen-u-ine, mynta Dai. Ma bēth yw trip!
Gen-u ine, meddai Dai. Dyma beth yw trip!

__________________________________________________

I fuon yn walko diccyn ar **yd y deck i gl pip ar y mr, on cympohir i th gwynab Dai fel y shalk.

I-fuon yn walco dicyn ar ȳd y dec ī gāl pip ar y mr, on cym-po-īr = i-āth gwynab Dai fel y shalc.

Fe fuom yn cerdded dipyn ar hyd y dec i gael pip (golwg) ar y mr, ond cyn bo hir fe aeth wyneb Dai fel y sialc.

__________________________________________________

Shwd tin teemlo Dai? myntwn i

Shwd tīn tīmlo Dai? myntwn-i
Sut wyt ti yn teimlo Dai? meddwn i

__________________________________________________

Teemlo? mynta fa. Teemlo rwpath tepyg ir whale ar ol iddo lyncu Jona - something like a revolvar inside.
Tīmlo? mynta-fa. Tīmlo rhwpath tepyg ir weil = {whale}
ar l iddo lyncu Jona - something like a revolvar inside.
Teimlo? meddai ef. Teimlo rhywbeth tebyg ir morfil
ar l iddo lyncu Jona - something like a revolvar inside.

__________________________________________________

I ffeelws weud racor. Os gen inna ddim gwell na doti dots,
rwpath fel yn..........................................................

(H)i-ffīlws weud racor. Ōs gen-inna ddim gwell na doti dots,
rhwpath fel (h)yn..........................................................
Fe ffaelodd ddweud rhagor. Nid oes gennyf innau ddim gwell na dodi dots, rhywbeth fel hyn..........................................................

__________________________________________________


I fydd y dots yn ddicon o iaith i ddangos shwd o Nin Dou yn teemlo ar ddychra y shwrna sha Ffrainc, wath o nin gwpod fawr o ddim am beth odd yn mynd mlan.
(H)i-fydd y dots yn ddicon o iaith i ddangos shwd ō-nin dou yn tīmlo ar ddychra y shwrna sha Ffrainc, wth ō-nin gwpod fawr o ddim am beth ōdd yn mynd mlān.
Fe fydd y dots yn ddigon o iaith i ddangos sut yr oeddwn ni ein dau yn teimlo ar ddechrau y siwrnai tua Ffrainc, o waith (oherwydd) yr oeddwn ni yn gwybod fawr o ddim am beth oedd yn mynd ymlaen.

__________________________________________________

Sa Wil o Berlin yn cl dose extra superfine (fel ma nwn weyd (x41) ar y cwta cn,) o glefyd y mr fyssa ddim want arno starto ryfal am i s. On, erbyn y bora o nin dou fel crics.
Sa Wil o Berlin yn cāl dos extra superfine o glefyd y mr fysa ddim (h)want
ma starto r(h)yfal am i ōs. Ōn, erbyn y bora ō-nin dou fel crics.
Pe buasai Wil o Berlin yn cael dos extra superfine o glefyd y mr ni fuasai ddim chwant yma starto (cychwyn) rhyfel am i oes.
Oeddem, erbyn y bora yr oedden ni ein dau fel crics.

__________________________________________________

Shoni, mynta Dai, dim racor o glefyd y mr ir bachan ma: man well da fi gerad sha Ffrainc, sa nin gorffod i thrafeulu ddi yn drotnoth. Bachan, odd yn inside i fel sa rasus moto-cars yn cymryd lle no.
Shoni, mynta Dai, dim racor o glefyd y mr ir bachan ma - man well da fi gerad sha Ffrainc, sa-nin gorffod i thrafeulu-ddi yn drotnoth.
Bachan, ōdd yn inside-i fel sa rasus motor cars yn cymryd lle no.
Shoni, meddai Dai, dim rhagor o glefyd y mr ir bachan yma - mae yn well gennyf fi gerdded tua Ffrainc, pe buasem ni yn gorfod ei thrafeulu hi yn droednoeth. Bachan, yr oedd fy nghyllau i fel pe buasai rasus motor cars (ceir modur) yn cymryd lle yno.

__________________________________________________

Same **ere, myntwn i. Odd y men i fel sa sr pen pwll yn drilo twlla yndo i neyd gwacar i ridlo glo mn.
Same ere, myntwn-i. Ōdd y m(h)en-i fel sa sār pen pwll yn drilo twlla yndo i neud gwacar i ridlo glo mān.
Same ere, meddwn i. Yr oedd fy mhen i fel pe buasai saer pen pwll yn drilio tyllau ynddo i wneud gogr i ridlo glo maen.

__________________________________________________

Shwd tin teemlo nawr? mynta Dai.
Shwd tin tīmlo nawr? mynta Dai.
Sut wyt ti yn teimlo yn awr? meddai Dai.

__________________________________________________

Fel y boy, myntwn i. Yn eetha parod i frecwas. I alla weud fel conductor y tramcar - plenty o rōm inside.
Fel y boi, myntwn-i. Yn ītha parod i frecwas. (H)i-alla weud fel conductor y tramcar - plenty o rōm inside.
Fel y boi, meddwn i. Yn eithaf parod i frecwast. Fe allaf ddweud fel conductor y tramcar - plenty o rōm inside.

__________________________________________________

W inna yn shapo rwpath yn depyg, mynta Dai. A os na ddaw feed cympohir ma gen i set o ddannadd alla i i roi yn y pawnshop.
W-inna yn shapo rhwpath yn depyg, mynta Dai. A os na ddaw ffid cym-po-(h)ir ma gen-i set o ddannadd alla-i i roi yn y pnshop {= pawnshop}.
Yr wyf innau yn siapo rhywbeth yn debyg, meddai Dai. A os na ddaw ffid cym-po-hir mae gen i set o ddannadd alla i i roi yn y pnshop {= pawnshop}.

________________________________________________

**Ma gloch yn tinklan.
**Ma gloch yn tinclan

Dyma gloch yn tinclan..

________________________________________________

Beth ywr gloch na, Dai? myntwn i.

W i ddim yn gwpod os nace bachan yn gwyrthi oil sy na, ma far un swn a cloch y bachan syn gwyrthu paraffin yn Dinas.
Beth ywr gloch na, Dai? myntwn-i.
W-i ddim yn gwpod os nace bachan yn gwyrthu oil sy na, ma-far un sw^n cloch y bachan syn gwyrthu praffin yn Dinas.
Beth ywr gloch yna, Dai? meddwn i.
W i ddim yn gwybod os nace bachan yn gwyrthu oil sy yna, ma efr un sw^n cloch y bachan sy yn gwyrthu praffin yn Dinas.

__________________________________________________

I geson wpod miwn crack; i ddth Ted mlan.

Wake up, boys, file on to brecwas.

Off a Td, a i symutso ninna gyttar crowd.

(H)i-geson wpod miwn crac - (h)i-ddāth Td **mlān.
Wake up, boys, file on to brecwas.
Off Td, a (h)i-symutso-ninna gytar crowd.
fe geson wybod miwn crac - fe ddaeth Td ymlaen.
Wake up, boys, file on to brecwas.
Off Td, a fe symutso ninna gytar crowd.

__________________________________________________

Arno i ofan, Shoni, mynta Dai, ma diccyn o fwyd eetha tough sy yn yn weetan ni, cyn bo eesha file idd i dacla fa. I dreia i gillath bock i starto. Arno-i ofan, Shoni, mynta Dai, ma dicyn o fwyd ītha tyff sy yn yn wītan-ni, cyn bo īsha ffail idd i dacla-fa. (H)i-dreia-i gillath boc i starto.
Arno i ofan, Shoni, meddai Dai, mae dicyn o fwyd eithaf tyff sy yn yn weitan ni, cyn bo eisiau ffail idd i dacla ef. fe dreia i gillath boc i starto.

__________________________________________________

I wyrthinas i, a i wetas ma yshtyr file odd mynd mlan, rwpath tepyg i - gwt, gwt wrth y ngwt i.
(H)i-wyrthinas-i, a (h)i-wetas ma yshtyr ffail ōdd mynd mlān, rhwpath tepyg i gwt, gwt wrth y ng(h)wt-i.
Fe chwerthinais i, ac fe ddywedais mai ystyr ffail a oedd mynd ymlaen, rhywbeth tebyg i gwt, gwt wrth fy nghwt i.

__________________________________________________

I grampws Dai yr idea, a miwn ni ir (x42) rwm. Y chi wedi clywad **aid o wydda yn cacklan wrth fytta sg; wel, na amcan i chi or row yn y rwm pan ni i gyd yn bytta. On wara teg, on tefa, llanw drams gwg o ni.
(H)i-grampws Dai yr aidy {= idea}, a miwn ni ir rwm. Y-chi wedi clywad (h)aid o wydda yn caclan wrth fyta sōg; wel, na amcan i chi or row yn y rwm pan ō-ni i gyd yn byta. On wara teg, ntefa, llanw drams gwag ō-ni.
Fe grampodd (ddeallodd) Dai y syniad ac i mewn ni ir rwm. Yr ych chi wedi clywed haid o wyddau yn caclan wrth fwyta soeg; wel, dyna amcan i chi or row yn y rwm pan yr oeddwn ni i gyd yn bwyta. Ond chwarae teg, onid e, llenwi drams gwag yr oeddem ni.

__________________________________________________

Odd Ted weti bod yn drwmpyn unwath ytto, a weti catw bord fach roun i Dai a fi. Coffee, a bara a **am odd i frecwas. Dicon? O odd wara teg. Ar genol y ford odd dishgil fach yn llawn o fwstart, a llwy yn i chenol i.
Ōdd Ted weti bod yn drwmpyn unwath yto, a weti catw bord fach rown i Dai a fi. Coffi, a bara a (h)am ōdd i frecwas. Dicon? O, ōdd, wara teg. Ar genol y ford ōdd dishgil fach yn llawn o fwstart, a llwy yn i chenol-i.
Yr oedd Ted wedi bod yn drwmpyn (yn gyfaill da) unwaith eto, a wedi cadw bwrdd bach crwn i Dai a fi. Coffi, a bara a ham yr oedd i frecwast. Digon? O, yr oedd, chwarae teg. Ar ganol y bwrdd yr oedd dysgl fach yn llawn o fwstard, a llwy yn ei chanol hi.

__________________________________________________

Arfadd Mrs Jones, gwraig y lodgins, odd doti mwstart ar yn plts ni, na pam odd Dai yn synnu wrth weld y llwy.
Arfadd Mrs Jones, gwraig y lojins, ōdd doti mwstart ar yn plts-ni, na pam ōdd Dai yn synnu wrth weld y llwy.
Arfer Mrs Jones, gwraig y lojins, oedd dodi mwstard ar ein platiau ni, dyna pam yr oedd Dai yn synnu wrth weld y llwy.

__________________________________________________


Allu di fentro, Shoni, mynta Dai, ma style newydd o fytta mwstart sy ma. Bobo lond llwy ar y tro. I should like to **ave an exclamation from our friend, Ted.

Wel, myntwn i, ma let go ar lwyad Dai.
Alli-di fentro, Shoni, mynta Dai, ma stail newydd o fwyta mwstart sy ma. Bobo lond llwy ar y tro. I should like to ave an exclamation from our friend, Ted.
Wel, myntwn i, ma let-go ar lwyad Dai.
Fe elli di fentro, Shoni, meddai Dai, mai steil newydd o fwyta mwstardt sydd yma. Bobo lond llwy ar y tro. I should like to ave an exclamation from our friend, Ted.
Wel, meddwn i, ma let-go ar lwyaid Dai.

__________________________________________________

I fytas lond llwy, i dasgws y dwr on lliced i.

Beth din llefan Shoni? mynta Dai.

(H)i-fytas lond llwy, (h)i-dasgws y dw^r on lliced-i.
Beth din llefan Shoni? mynta Dai.
Fe fwytais lond llwy, fe dasgodd y dw^rr on llygaid i.
I beth yr wyt ti yn llefain, Shoni? meddai Dai.

__________________________________________________

Cofio yn syttan netho i am **en wr y nacci gs i groci am dwccid defed, myntwn i. Treia lwyad, Dai. Ma fan first-class.
Cofio yn sytan netho-i am (h)en wr y naci gas i groci am dwcid defed, myntwn-i. Treia lwyad, Dai. Ma-fan first-class.
Cofio yn sydyn a wneuthum am hen wr fy nhad-cu a gaeth ei grogi am ddwyn defaid, meddwn i. Treia (rho gynnig ar) lwyaid, Dai. Mae ef yn first-class.

__________________________________________________

I dreiws Dai lwyad, a mar dwr yn tasgu mas oi liced a.

Beth din llefan, Dai, myntwn i, jest ollti eesha wyrthin.
(H)i-dreiws Dai lwyad, a mar dw^r yn tasgu mās oi liced-a.
Beth din llefan, Dai, myntwn-i, jest (h)ollti īsha wyrthin {= chwerthin}.
Fe dreiodd Dai lwyaid, a dymar dw^r yn i maes oi lygaid ef.
I beth yr wyt ti yn llefain, Dai, meddwn i, jest hollti o eisiau chwerthin

__________________________________________________

Llefan achos na cheso ti di groci gytta di dacci.

Wyrthin fuo nin doi am amsar, a mln ar frecwas.

Myn yffridi, Shoni, sa ni eb gl brecwas fysa raid i fi lyncu pr o brops i ddal ochran stwmog ir lan, mynta Dai. Llefan achos na cheso ti groci dyta di da-cu. Wyrthin fuo-nin dou am amsar, a **mlān ār brecwas. Myn (h)yffrid-i, Shoni, sa-ni (h)eb gāl brecwas fysa r(h)aid i fi lyncu pr o brops i ddal ochran stwmog ir lan, mynta Dai.
Llefain y buom ni ein dau am amser, ac ymlaen r brecwast. Myn hyfryd i, Shoni, pe buasem ni heb gael brecwast fe fuasai rhaid i mi lyncu pr o brops i ddal ochrau fy stumog i lan, meddai Dai.

__________________________________________________

I ddibenson, a mar cornat yn kicko row. Off (x43) a ni, an anal yn yn dyrna., a miwn wincad odd pob un yn sefyll ar y deck i gal i expecto.
(H)i-ddibenson, a mar cornat yn cico row. Off ni, an (h)anal yn yn dyrna., a miwn wincad ōdd pob un yn sefyll ar y dec i gal **i ecspecto.
fe ddibenson, a mar cornat yn cico row. Off ni, a yn hanal yn yn dyrna., a miwn wincad Yr oedd pob un yn sefyll ar y dec i gal **i ecspecto.

__________________________________________________

Passa di neeshad bōk ma, mynta Dai, mar mwstart yn briweddu o **yd, i di dla di nol yn droring-rwm My Nabs yn Berlin.
Pasa di nīshad bwc na, mynta Dai, mar mwstart yn briweddu o (h)yd, i di dla-di nl yn droring-rwm My Nabs yn Berlin.
Pasa dir neisiad boc yna, meddai Dai, maer mwstard yn briweddu o hyd, ith dla di yn l yn drawing rōmMy Nabs yn Berlin.

__________________________________________________

Odd Dai yn fachan o natur dda, odd ddim diccio yn i anas a, a o nin gwbod yd a lled i fwcwth a. I ddath yr expection i ben, a i geson rwpath fel free an easy.

Ōdd Dai yn fachan o natur dda, ōdd ddim dicio yn i anas-a, a ō-nin gwbod (h)yd a lled i fwcwth-a. (H)i-ddāth yr ecspecsiwn i ben, a (h)i-geson rhwpath fel free an easy.
Yr oedd Dai yn fachan o natur dda. Yr oedd ddim digio yn ei hanes e, ac yr oeddem ni yn gwybod hyd a lled ei fygwth e. Fe ddaeth yr ecspecsiwn i ben, ac fe gawsom rywbeth fel free an easy.

__________________________________________________

Rai yn pippo ar y mr, rai yn lorchan ar y deck, rai yn cerad nl a bln. Y mr yn wyrdd, a mor smōth a billiard table y Queens. Amall i stemar yn dod in cwrdd ni; a llong **hwylia (sic = **wylia) wettyny yn tacan nol a bln, yn depyg i Will Mab Ann yn i thrackan i sha thre or clwb ar nos Satwrn pai. Man-o-War ar l **ny.
R(h)ai yn pipo ar y mr, r(h)ai yn lortshan ar y dec, r(h)ai yn cerad nl a mlān. Y mr yn wyrdd, a mor smwdd a billiard table y Queens. Amall i stemar yn dod in cwrdd-ni; a llong hwylia wetyny yn tacan nl a blān, yn depyg i Wil Mab Ann yn i thracan-i sha thre or clwb ar nos Satwrn pai. Man o War ar l ny.
Rhai yn pipo (edrych) ar y mr, rhai yn lortshan ar y dec, rhai yn cerdded yn l ac ymlaen. Y mr yn wyrdd, a mor smwdd (llyfn) billiard table y Queens. Ambell stemar yn dod in cwrdd ni; a llong hwyliau wedi hynny yn tacan (tacio) yn l a blaen, yn debyg i Wil Mab Ann yn ei thracan hi tua thref or clwb ar nos Sadwrn pae. Man o War ar l hynny.

__________________________________________________


Dishgwl Dai, myntwn i. Co long gnociff dwll yn gweelottion llongar Kaisar.
Ia, myn yffrydi, mynta Dai.
Dishgwl Dai, myntwn i. Co long gnociff dwll yn gwīlotion llongar Kaisar.
Ia, myn (h)yffryd-i, mynta Dai.
Disgwyl (Edrych) Dai, meddwn i. Dacw long gnociff dwll yn gwaelodion llongaur Kaiser.
Ie, myn hyfryd i, meddai Dai.

__________________________________________________

Chollson ni ddim golwg ar dir Lloegar yn **ir cyn i fachan miwn cot a ribbana weiddi mas trw drombōn -

Land Ahoy!
Chollson-ni ddim golwg ar dir Lloegar yn (h)ir cyn i fachan miwn cot a r(h)ubana weiddi mās trw drombōn -
Land ahoy!
Chollsom ni ddim golwg ar dir Lloegr yn hir cyn i fachan mewn cot a rhubanau weiddi i maes trwy drombn -
Land ahoy!

__________________________________________________


Bachan o ble yw wnnw, Shoni? mynte Dai.
Pwy? myntwn i, y bachan ar trombōn?

Bachan o ble yw (h)wnnw, Shoni? mynte Dai.
Pwy? myntwn-i, y bachan r trombn?
Bachan o ble yw hwnnw, Shoni? mynte Dai.
Pwy? meddwn i, y bachan r trombn?

__________________________________________________

Nace, y bachan ma fan i alw yn Landa. W i weti clywad Dai Oi a Shoni Oi, on chlywas i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor Welsh Ridgemant.
Nace, y bachan ma-fan **i alw yn Landa. W-i weti clywad Dai (H)oi a Shoni (H)oi, on chlywas i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor Welsh Rjymant.
Nage, y bachan y mae ef yn ei alw yn Landa. Yr wyf fi wedi clywed Dai hoi a Shoni hoi, ond chlywais i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor (ymuno r) Welsh Rjymant.

__________________________________________________

Bachan, Dai, myntwn i, Gweud fod y tir yn acos ma fa.

O, i ni jest cyrradd Bo-loug-ne ta?
Bachan, Dai, myntwn-i, gweud fod y tir yn acos ma-fa.
O, y-ni jest cyrradd Bo-loig-ne **ta?
Bachan, Dai, meddwn i, dweud fod y tir yn agos y mae ef.
O, yr ym ni jest chyrraedd Boulogne ynteu?

__________________________________________________

(x44) Ottin, ottin, bachan, cor docks yn y golwg, myntwn i.
Ia wir ddyn, wy tin eetha rait, Shoni. Co nw.
Otyn, otyn, bachan, **cor docs yn y golwg, myntwn-i.
Ia wir ddyn, wy-tin ītha rait, Shoni. Co nw.
Ydyn, ydyn, bachan, dacwr docs yn y golwg, meddwn i.
Ie yn wir ddyn, yr wyt ti yn eithaf rait, Shoni. Dacw nw.

__________________________________________________

Mar bugles yn canu, yr officars yn rytag, y showdwrs yn mwstro, a chyn po Dai a finna yn cll amsar i acor yn lliced mar trōp-ship yn stoppo. Mlan to dicyn bach, a wiw a ni i ochor y landin stage.
Mar biwglz yn canu, yr ffisars yn rytag, y showdwrs yn mwstro, a chyn po Dai a finna yn cāl amsar i acor yn lliced mar trōpship yn stopo. Mlān to dicyn bach, a wiw ni i ochor y landin stage.
Mar biwglz yn canu, yr ffisers yn rhedeg, y sowdiwrs yn mwstro, a chyn bo Dai a minnau yn cael amser i agor ein llygaid dymar trōpship yn stopio. Ymlaen eto dipyn bach, a chwiw ni i ochr y landing stage

__________________________________________________

Sn am waith arn Dwlash! Y wistlan, y stm, an so on, odd gwaith arn Dwlash on rwpath fel cr plant wrth ochor Cr Caradog os slawar dydd.
Sn am waith (h)arn Dwlash! Y wistlan, y stm, an so on, ōdd gwaith (h)arn Dwlash on rhwpath fel cr plant wrth ochor Cr Caradog os slawar dydd.
Sn am waith haearn Dowlais! Y whistlan, y stm, an so on, Yr oedd gwaith haearn Dowlais ond rhywbeth fel cr plant wrth ochr Cr Caradog ers llawer dydd.

__________________________________________________

Myn amsar o nin sefyll ar y landin stage, showdar tw showdar, fel sa Wil meiswn sych weti bod yn gneyd wal o ono ni.
Myn amsar ō-nin sefyll ar y landin stage, showdar tw showdar, fel sa Wil meiswn sych weti bod yn gneud wal o (h)ono-ni.
Ymhn amser yr oeddem ni yn sefyll ar y landing stage, showdar tw showdar, fel y buasai Wil meiswn sych (saer maen) wedi bod yn gwneud wal ohonom ni.

__________________________________________________

Ma Ffrench Officars yn passo i gal pip gyttan officars ni, a dicon awdd darllan wrth i gwynepa nw i bod nw weti cal i pleso.

Form fours. - Left wheel - March!
Ma Ffrensh ffisars yn paso i gāl pip gytan ffisars-ni, a dicon (h)awdd darllan wrth u gwynepa-nw i bod-nw weti cāl u pleso.
Form fours. Left wheel. March!
Mae Ffrensh ffisars yn pasio i gael pip gyda (i gael golwg ar) ein ffisers ni, a digon hawdd darllen wrth eu wynebau hwy ei bod hwy wedi cael eu plesio.
Form fours. Left wheel. March!

__________________________________________________

Off a ni shar Barricks yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y don Tipperary, yn Gwmrg a Sysnag, yn betwar part, a ar bwla yn annar dwsan o barts fel bysar **wyl -
O maen bell iawn i Gwm-y-Rhondda...
Off ni shar barics yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y dn Tipperary, yn Gwmrāg a Sysnag, yn betwar part, a ar bwla yn (h)annar dwsan o barts fel bysar wyl -
O maen bell iawn i Gwm y Rhondda...
Ymith ni tuar barics yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y dn Tipperary, yn Gymraeg a Saesneg, yn bedwar part, ac ar bylau yn hanner dwsen o barts fel buasair wyl -
O mae yn bell iawn i Gwm y Rhondda...

__________________________________________________

Mishtir Nin Dou nth y geira, a man worth i chi gl i clywad nw. Watshwch y Shwrna nesa.
Mishtir Nin Dou nāth y geira, a man wyrth i chi gāl u clywad-nw. Watshwch y shwrna nesa.
Meistr Ni Ein Dau a wnaeth y geiriau, a mae yn wyrth (mae yn werth) i chi gael eu clywed hwy. Watshwch (Gwyliwch) y siwrnai nesaf.

__________________________________________________

 
1004e Cyfeirddalen y Wenhwyseg / Gwentian index page

Gweler hefyd / See also
1314ke
Isāc Lewis y Crwydryn Digri
[EI-zak LEU-is KRUI-drin DI-gri]
'Isāc Lewis the amusing tramp'

__________________________________________________

 

 

 

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū ȳ w̄ W̄

/ ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː /

ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ŵ ŷ ẃ ŵŷ ẃỳ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẁ Ẁ ẃ ẅ Ẁ

---------------------------------------

Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_saesneg_06_1061ke.htm

Ffynhonnell:

Creuwyd / Created / Creada: 31-05-2017

Adolygiadau diweddaraf / Latest updates / Darreres actualitzacions: 08-06-2017, 27 12 2000

Delweddau / Imatges / Images:

 

 

Freefind.
Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait
__________________________________________________

CYMRU-CATALONIA

__________________________________________________

DIWEDD / FI / END 


hit counter script
Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats