http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/enwau_lleoedd_cymru_ffurfiau_llafar_0154c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pàgina Orientativa

.....................................0441cc Enwau Lleoedd - Tudalen Ymgyfeirio / Topònims - Pàgina Orientativa

................................................0605c Enwau Lleoedd Cymru - Tudalen Ymgyfeirio / Topònims gal·lesos - Pàgina Orientativa

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina
                              

baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Adran 16: Enwau - Place Names
Apartat 16: Noms - Topònims

Enwau Lleoedd Cymru - ffurfiau ar lafar gwlad
Topònims de Gal·les - formes col·loquials
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112) Adolygiad diweddaraf : darrera actualització 21 01 2001 : 2005-05-23


De vegades, un topònim té dues formes - una de 'complerta' / 'referencial' oficial, i una d'ús local. Per exemple, en català, Sant Pere de Vilamajor seria el nom referencial del poble, per què s'ha de diferenciar d'altres pobles de nom Sant Pere. Però a nivell local és suficient la forma curta Sant Pere.  O Puigreig a nivell local es diu Pureig.

LLISTA - format provisional

Abertwe < Abertawe

Y Bont (1)   [ø BONT]   'el pont'  
Nom freqüent per pobles amb noms on “pont” és el primer element
Bontdolgadfan   [bont-dol-GAD-van]   'el pont de Dolgadfan (prat de Cadfan)' 
Y Bontuchel   [ø bont-I-khel]   'el pont alta' 
Pontarddulais   [pon-tar-DHI-les]   'el pont del riu Dulais ('riera negra')' 
Pontneddfechan   [pont-needh-VE-khan]   'el pont del riu Dulais ('el Nedd [NEEDH] petit, el riu tributari del gran Nedd ')' 
Pontrhÿdfendigaid   [pon-trid-ven-DI-ged]   'el pont del gual beneït (= del camí del monestir)' 
Pont-ty^-pridd   [pon-ti-PRIIDH]   'pont de la casa de tova' 
Pontyberem   [pon-tø-BE-rem]   'el pont del llevat' (reformació d'una altra paraula - no tinc els meus apunts a mà)

Brocwr = Aberogwr ("Ogmore on Sea")

Byr-där = Aber-dâr ("Aberdare")

Y Fro  [ø VROO]   'la terra baixa'   Bro Morgannwg   [broo mor-GA-nug]   'la terra baixa de la comarca de Morgannwg' 

Llannach-medd = Llannerch-y-medd (Môn)

Llwnpia = Llwÿnypia (Rhondda Cynon Taf)

Yr Ochr = Ochrpenrhÿn (comarca de Conwÿ)

Y Traws = Trawsfynÿdd

TUDALEN CYSYLLTIEDIG:

0964e     
Arweinlyfr enwau lleoedd Cymraeg wedi eu hesbonio (yn Saesneg / yn Gatalaneg)
Una guia dels topònims gal·lesos. Vols saber que volen dir els noms de llocs gal·lesos? Llegiu aquesta secció, i apreniu el per què de tot plegat (Ara per ara només en anglès). 
__________________________________________________________

RHIYN Y TUDALENc: 0154
PWNC: Toponímia de Gal·les - formes curtes. Pont-tÿ-pridd (el pont del costat de la casa d'argila) és localment 'Y Bont - = el pont. Altres formes locals demostren característicques de la parla local. Llannerch-y-medd (la clariana del hidromel) - Llannach-medd.


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 diwedd / fi 
Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats