Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_esdras2_68_2701ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(xx) xxxx
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(xx) xxxx (in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2612k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Efengyl Sant Marc)

 


AIL LYFR
ESDRAS
xyzesd2
== PENNOD i

%% Chapter 1

&&

== 1:1 AIL lyfr y proffwyd Esdras, fab *"* Saraias, fab Asareias, fab Helchias, fab Sadanias, fab Sadoc, fab Achitob,

%% 1:1 The second book of the prophet Esdras, the son of Saraias, the son of Azarias, the son of Helchias, the son of Sadamias, the sou of Sadoc, the son of Achitob,

&&

== 1:2 Fab Achia, fab Phinees, fab Heli, fab Amareias, fab Asiei, fab Marimoth, fab Arna, fab Oseias, fab Borith, fab Abisei, fab Phinees, fab Eleasar,

%% 1:2 The son of Achias, the son of Phinees, the son of Heli, the son of Amarias, the son of Aziei, the son of Marimoth, the son of And he spake unto the of Borith, the son of Abisei, the son of Phinees, the son of Eleazar,

&&

== 1:3 Fab Aaron, o lwyth Lefi; yr hwn a fu gaeth yng ngwlad y Mediaid, yn nheyrnasiad Artacsercses brenin y Persiaid.

%% 1:3 The son of Aaron, of the tribe of Levi; which was captive in the land of the Medes, in the reign of Artexerxes king of the Persians.

&&

== 1:4 A gair yr Arglwydd a ddaeth ataf fi, gan ddywedyd,

%% 1:4 And the word of the Lord came unto me, saying,

&&

== 1:5 Dos ymaith, a mynega i'm pobl eu pechodau, ac i'w plant eu hanwireddau a wnaethant i'm herbyn, fel y mynegont i blant eu plant:

%% 1:5 Go thy way, and shew my people their sinful deeds, and their children their wickedness which they have done against me; that they may tell their children's children:

&&

== 1:6 Am i bechodau eu tadau hwynt amlhau ynddynt hwy: canys hwy a'm gollyngasant dros gof, ac a offrymasant i dduwiau dieithr.

%% 1:6 Because the sins of their fathers are increased in them: for they have forgotten me, and have offered unto strange gods.

&&

== 1:7 Onid myfi a'u dug hwynt o dir yr Aifft, o dŷr caethiwed? er hynny hwynthwy a'm hanogasant i ddigofaint, ac a ddiystyrasant fy nghynghorion.

%% 1:7 Am not I even he that brought them out of the land of Egypt, from the house of bondage? but they have provoked me unto wrath, and despised my counsels.

&&

== 1:8 Tyn wallt dy ben, a bwrw'r holl ddrygioni arnynt hwy; o achos ru buant ufudd i'm cyfraith, ond pobl wrthryfelgar ydynt.

%% 1:8 Pull thou off then the hair of thy head, and cast all evil upon them, for they have not been obedient unto my law, but it is a rebellious people.

&&

== 1:9 Pa hyd y cyd-ddygaf a'r rhai fl gwneuthum gymaint o ddaioni erddynt?

%% 1:9 How long shall I forbear them, into whom I have done so much good?

&&

== 1:10 Llawer o frenhinoedd a ddifethais i er eu mwyn hwy: Pharo a'i weision, a'i holl lu, a drewais i lawr.

%% 1:10 Many kings have I destroyed for their sakes; Pharaoh with his servants and all his power have I smitten down.

&&

== 1:11 Yr holl genhedloedd a ddifethais i o'u blaen hwynt; ac yn y dwyrain yr anrheithiais bobl dwy dalaith, sef Tyrus a Sidon, ac a leddais eu holl elynion hwynt.

%% 1:11 All the nations have I destroyed before them, and in the east I have scattered the people of two provinces, even of Tyrus and Sidon, and have slain all their enemies.

&&

== 1:12 Llefara dithau wrthynt, gan ddywedyd, Fel hyn y dywed yr Arglwydd;

%% 1:12 Speak thou therefore unto them, saying, Thus saith the Lord,

&&

== 1:13 Mi a'ch arweiniais chwi trwy'r mr, ac a roddais i chwi heol eang a diogel o'r dechreuad: mi a roddais i chwi Moses yn dywysog, ac Aaron yn offeiriad:

%% 1:13 I led you through the sea and in the beginning gave you a large and safe passage; I gave you Moses for a leader, and Aaron for a priest.

&&

== 1:14 Rhoddais i chwi oleuni mewn colofn o dan, a rhyfeddodau mawrion a wneuthum yn eich plith: er hynny i chwi a'm gollyngasoch i dros gof, medd yr Arglwydd.

%% 1:14 I gave you light in a pillar of fire, and great wonders have I done among you; yet have ye forgotten me, saith the Lord.

&&

== 1:15 Fel hyn y dywed yr hollalluog Arglwydd; Y soflieir oedd yn arwydd i chwi; rhoddais i chwi bebyll yn amddiffyn: eto grwgnach a wnaethoch ynddynt.

%% 1:15 Thus saith the Almighty Lord, The quails were as a token to you; I gave you tents for your safeguard: nevertheless ye murmured there,

&&

== 1:16 Ac nid ymlawenhasoch yn fy enw i am ddinistr eich gelynion, ond grwgnach yn wastad yr ydych, hyd y dydd heddiw.

%% 1:16 And triumphed not in my name for the destruction of your enemies, but ever to this day do ye yet murmur.

&&

== 1:17 Mae'r daioni a wneuthum i chwi? Oni waeddasoch chwi arnaf, pan oeddech newynog a sychedig yn yr anialwch,

%% 1:17 Where are the benefits that I have done for you? when ye were hungry and thirsty in the wilderness, did ye not cry unto me,

&&

== 1:18 Gan ddywedyd, Paham y dygaist ti ni i'r anialwch hwn i'n lladd? gwell a fuasai i ni wasanaethu'r Eifftiaid na marw yn yr anialwch hwn.

%% 1:18 Saying, Why hast thou brought us into this wilderness to kill us? it had been better for us to have served the Egyptians, than to die in this wilderness.

&&

== 1:19 Y pryd hynny y tosturiais wrth eich galar, a rhoddais i chwi fanna i'w fwyta: ac felly y bwytasoch fara angylion.

%% 1:19 Then had I pity upon your mournings, and gave you manna to eat; so ye did eat angels' bread.

&&

== 1:20 Pan oedd syched arnoch, oni holltais y graig, a'r dwfr a ddylifodd i'ch diwallu chwi? ac mi a'ch cysgodais rhag y gwres a dail y coed.

%% 1:20 When ye were thirsty, did I not cleave the rock, and waters flowed out to your fill? for the heat I covered you with the leaves of the trees.

&&

== 1:21 Rhennais yn eich plith wlad ffrwyth-lon, a bwriais allan o'ch blaen chwi y Canaaneaid, y Pheresiaid, a'r Philistiaid: beth mwy a wnaf eroch, medd yr Arglwydd?

%% 1:21 I divided among you a fruitful land, I cast out the Canaanites, the Pherezites, and the Philistines, before you: what shall I yet do more for you? saith the Lord.

&&

== 1:22 Fel hyn y dywed yr hollalluog Arglwydd; Pan oeddech yn yr anialwch, wrth ddwfr chwerw'r Amoriaid, yn sychedig, ac yn cablu fy enw;

%% 1:22 Thus saith the Almighty Lord, When ye were in the wilderness, in the river of the Amorites, being athirst, and blaspheming my name,

&&

== 1:23 Ni roddais i chwi dn am eich cabl, ond bwrw pren a wneuthum i'r dwfr, a gwneuthur yr afon yn groyw.

%% 1:23 I gave you not fire for your blasphemies, but cast a tree in the water, and made the river sweet.

&&

== 1:24 Pa beth a wnaf i ti, Jacob? tydi Jwda, nid ufuddheit i mi: mi a droaf at genhedloedd eraill, ac a roddaf iddynt hwy fy enw, fel y cadwont fy nghyf-reithiau.

%% 1:24 What shall I do unto thee, O Jacob? thou, Juda, wouldest not obey me: I will turn me to other nations, and unto those will I give my name, that they may keep my statutes.

&&

== 1:25 Gan i chwi fy ngwrthod, minnau a'ch gwrthodaf chwithau: pan ddymunoch arnaf fod yn drugarog wrthych, ni thrugarhaf wrthych.

%% 1:25 Seeing ye have forsaken me, I will forsake you also; when ye desire me to be gracious unto you, I shall have no mercy upon you.

&&

== 1:26 Pan alwoch arnaf, ni'ch gwrandawaf chwi: canys chwi a halogasoch eich dwylo a gwaed, a'ch traed sy gyflym i ladd celain.

%% 1:26 Whensoever ye shall call upon me, I will not hear you: for ye have defiled your hands with blood, and your feet are swift to commit manslaughter.

&&

== 1:27 Nid myfi a wrthodasoch chwi, ond eich hunain, medd yr Arglwydd.

%% 1:27 Ye have not as it were forsaken me, but your own selves, saith the Lord.

&&

== 1:28 Fel hyn y dywed yr hollalluog Arglwydd; Oni ddeisyfais arnoch, fel y deisyf tad ar ei feibion, neu fam ar ei merched, neu famaeth ar ei rhai bychain,

%% 1:28 Thus saith the Almighty Lord, Have I not prayed you as a father his sons, as a mother her daughters, and a nurse her young babes,

&&

== 1:29 Fod ohonoch yn bobl i mi, a minnau yn Dduw i chwithau; fod ohonoch yn blant i mi, a minnau yn dad i chwithau?

%% 1:29 That ye would be my people, and I should be your God; that ye would be my children, and I should be your father?

&&

== 1:30 Mi a'ch cesglais chwi ynghyd, megis y casgl yr ir ei chywion dan ei hadenydd: ond yn awr beth a wnaf i chwi? mi a'ch bwriaf allan o'm golwg.

%% 1:30 I gathered you together, as a hen gathereth her chickens under her wings: but now, what shall I do unto you? I will cast you out from my face.

&&

== 1:31 Pan offrymoch i mi, mi a droaf fy wyneb oddi wrthych: canys mi a wrthodais eich gwyliau arbennig, eich lleuadau newydd, a'ch enwaediadau.

%% 1:31 When ye offer unto me, I will turn my face from you: for your solemn feastdays, your new moons, and your circumcisions, have I forsaken.

&&

== 1:32 Danfonais atoch fy ngwasanaethwyr y proffwydi, y rhai a ddaliasoch ac a laddasoch, a drylliasoch eu cyrff hwynt yn ddarnau: eu gwaed hwy a ofynnaf fi ar eich dwylo chwi, medd yr Arglwydd.

%% 1:32 I sent unto you my servants the prophets, whom ye have taken and slain, and torn their bodies in pieces, whose blood I will require of your hands, saith the Lord.

&&

== 1:33 Fel hyn y dywed yr hollalluog Arglwydd; Eich tŷ chwi sydd yn anghyfannedd: mi a'ch bwriaf chwi allan, fel y gwna'r gwynt y sofl.

%% 1:33 Thus saith the Almighty Lord, Your house is desolate, I will cast you out as the wind doth stubble.

&&

== 1:34 A'ch plant ni chenhedlant: canys fy ngorchymyn i a ddiystyrasantj a'r hyn oedd ddrwg ger fy mron i a wnaethant.

%% 1:34 And your children shall not be fruitful; for they have despised my commandment, and done the thing that is an evil before me.

&&

== 1:35 Eich tai a roddaf i'r bobl a ddel: y rhai, er na chlywsant sn amdanaf, eto a gredant ynof fi; i'r rhai ni ddangosais arwyddion, er hynny hwy a wnnt yr hyn a orchmynnais iddynt:

%% 1:35 Your houses will I give to a people that shall come; which not having heard of me yet shall believe me; to whom I have shewed no signs, yet they shall do that I have commanded them.

&&

== 1:36 Ni welsant broffwydi, er hynny hwy a gofiant eu pechodau, ac a'u cyffesant.

%% 1:36 They have seen no prophets, yet they shall call their sins to remembrance, and acknowledge them.

&&

== 1:37 Yn dyst yr wyf yn galw gras y bobl a ddaw, y rhai y gorfoledda eu plant mewn llawenydd: ac er na'm gwelant i a'u llygaid corfforol, eto yn yr ysbryd hwy a gredant y peth yr wyf fi yn ei ddywedyd.

%% 1:37 I take to witness the grace of the people to come, whose little ones rejoice in gladness: and though they have not seen me with bodily eyes, yet in spirit they believe the thing that I say.

&&

== 1:38 Ac yn awr, frawd, ystyr pa ogoniant; a gwl y bobl sydd yn dyfod o'r dwyrain:

%% 1:38 And now, brother, behold what glory; and see the people that come from the east:

&&

== 1:39 I'r rhai y rhoddaf i'w harwain Abraham, Isaac, a Jacob, Oseas, Amos, a Micheas, Joel, Abdias, a Jonas,

%% 1:39 Unto whom I will give for leaders, Abraham, Isaac, and Jacob, Oseas, Amos, and Micheas, Joel, Abdias, and Jonas,

&&

== 1:40 Nahum, ac Abacuc, Soffonias, Aggeus, Sachareias, a Malachi, yr hwn a elwir hefyd Angel yr Arglwydd.

%% 1:40 Nahum, and Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, and Malachy, which is called also an angel of the Lord.

&&

== PENNOD 2

%% Chapter 2

&&

== 2:1 FEL hyn y dywed yr Arglwydd, Mi a ddygais y bobl hyn o gaethiwed, ac a roddais iddynt fy ngorchmynion trwy fy ngweision y proffwydi; y rhai ni wrandawent, ond diystyru fy nghynghorion i a wnaethant.

%% 2:1 Thus saith the Lord, I brought this people out of bondage, and I gave them my commandments by menservants the prophets; whom they would not hear, but despised my counsels.

&&

== 2:2 Y fam a'u dug a ddywed wrthynt, Ewch ymaith, blant: canys gweddw ydwyf, a gwrthodedig.

%% 2:2 The mother that bare them saith unto them, Go your way, ye children; for I am a widow and forsaken.

&&

== 2:3 Mi a'ch megais chwi trwy lawenydd: ond mi a'ch collais chwi trwy alar a thrymder: canys chwi a bechasoch gerbron yr Arglwydd eich Duw, ac a wnaethoch y peth oedd ddrwg yn ei olwg ef.

%% 2:3 I brought you up with gladness; but with sorrow and heaviness have I lost you: for ye have sinned before the Lord your God, and done that thing that is evil before him.

&&

== 2:4 A pha beth a wnaf i chwi y pryd hyn? gweddw ydwyf, a gwrthodedig; ewch i ffordd, fy mhlant, a gofynnwch drugaredd gan yr Arglwydd.

%% 2:4 But what shall I now do unto you? I am a widow and forsaken: go your way, O my children, and ask mercy of the Lord.

&&

== 2:5 A minnau, O dad, a alwaf arnat ti am dystiolaeth yn erbyn mam y plant hyn, y rhai ni chadwent fy nghyfamod,

%% 2:5 As for me, O father, I call upon thee for a witness over the mother of these children, which would not keep my covenant,

&&

== 2:6 Fel y dygech hwy i waradwydd, a'u mam i anrhaith, fel na byddo epil ohonynt hwy.

%% 2:6 That thou bring them to confusion, and their mother to a spoil, that there may be no offspring of them.

&&

== 2:7 Gwasgarer hwynt ar led ymhlith y cenhedloedd; bwrier eu henwau ymaith oddi ar y ddaear: canys diystyrasant fy nghyfamod.

%% 2:7 Let them be scattered abroad among the heathen, let their names be put out of the earth: for they have despised my covenant.

&&

== 2:8 Gwae dydi, Assur, yr hwn a guddi ynot yr anghyfiawn: tydi bobl anwir, cofia beth a wneuthum i Sodom a Gomorra.

%% 2:8 Woe be unto thee, Assur, thou that hidest the unrighteous in thee! O thou wicked people, remember what I did unto Sodom and Gomorrha;

&&

== 2:9 Eu tir a droed yn briddellau pyg, ac yn dyrrau o ludw: felly hefyd y gwnaf i'r sawl ni'm gwrandawant, medd yr Arglwydd hollalluog.

%% 2:9 Whose land lieth in clods of pitch and heaps of ashes: even so also will I do unto them that hear me not, saith the Almighty Lord.

&&

== 2:10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd wrth Esdras; Dywed i'm pobl y rhoddaf iddynt deyrnas Jerwsalem, yr hon a roeswn i Israel.

%% 2:10 Thus saith the Lord unto Esdras, Tell my people that I will give them the kingdom of Jerusalem, which I would have given unto Israel.

&&

== 2:11 Eu gogoniant hwy hefyd a gymeraf i mi, a rhoddaf i'r rhai hyn bebyll tragwyddol, y rhai a ddarparaswn iddynt hwy.

%% 2:11 Their glory also will I take unto me, and give these the everlasting tabernacles, which I had prepared for them.

&&

== 2:12 Hwy a gnt bren y bywyd yn ennaint o arogl peraidd: ni lafuriant, ac ni ddiffygiant.

%% 2:12 They shall have the tree of life for an ointment of sweet savour; they shall neither labour, nor be weary.

&&

== 2:13 Cerddwch, a chwi a dderbyniwch; gweddwch am ychydig ddyddiau, fel y byrhaer hwynt: paratowyd y deyrnas i chwi eisoes; gwyliwch.

%% 2:13 Go, and ye shall receive: pray for few days unto you, that they may be shortened: the kingdom is already prepared for you: watch.

&&

== 2:14 Cymer yn dystiolaeth y nef a'r ddaear: canys myfi a ddrylliais y drwg, ac a wneuthum y da: canys byw wyf fi, medd yr Arglwydd.

%% 2:14 Take heaven and earth to witness; for I have broken the evil in pieces, and created the good: for I live, saith the Lord.

&&

== 2:15 Tydi fam, cofleidia dy blant, a mag hwynt trwy lawenydd: gwna eu traed yn sicr fel colofn: canys tydi a ddewisais i, medd yr Arglwydd.

%% 2:15 Mother, embrace thy children, and bring them up with gladness, make their feet as fast as a pillar: for I have chosen thee, saith the Lord.

&&

== 2:16 A'r meirw a atgyfodaf fi o'u lleoedd, ac a'u dygaf allan o'r beddau: canys adnabum fy enw yn Israel.

%% 2:16 And those that be dead will I raise up again from their places, and bring them out of the graves: for I have known my name in Israel.

&&

== 2:17 Tydi fam y plant, nac ofna: canys dewisais di, medd yr Arglwydd.

%% 2:17 Fear not, thou mother of the children: for I have chosen thee, saith the Lord.

&&

== 2:18 A danfonaf i'th gynorthwyo Esay a Jeremi fy ngwasanaethwyr, wrth gyngor y rhai y sancteiddiais ac y darperais i ti ddeuddeg pren, yn llawn o amryw ffrwythau;

%% 2:18 For thy help will I send my servants Esau and Jeremy, after whose counsel I have sanctified and prepared for thee twelve trees laden with divers fruits,

&&

== 2:19 A'r un rhifedi o ffynhonnau yn llifeirio o laeth a mel; a saith fynydd mawrion yn dwyn rhos a lili, a'r rhai y llanwaf dy blant a llawenydd.

%% 2:19 And as many fountains flowing with milk and honey, and seven mighty mountains, whereupon there grow roses and lilies, whereby I will fill thy children with joy.

&&

== 2:20 Gwna gyfiawnder i'r weddw, barn i'r amddifad, dyro i'r tlawd, amddiffyn yr amddifad, dillada'r noeth,

%% 2:20 Do right to the widow, judge for the fatherless, give to the poor, defend the orphan, clothe the naked,

&&

== 2:21 lacha'r drylliedig a'r gwan, na watwar y cloff, amddiffyn yr anafus, a gad i'r dall ddyfod i olwg fy nisgleirdeb.

%% 2:21 Heal the broken and the weak, laugh not a lame man to scorn, defend the maimed, and let the blind man come into the sight of my clearness.

&&

== 2:22 Cadw hen ac ieuanc o fewn dy gaerau.

%% 2:22 Keep the old and young within thy walls.

&&

== 2:23 Pa le bynnag y caffech y marw, cymer hwynt, a chladd; ac mi a roddaf i ti yr eisteddle bennaf yn fy atgyfodiad.

%% 2:23 Wheresoever thou findest the dead, take them and bury them, and I will give thee the first place in my resurrection.

&&

== 2:24 Gorffwys, O fy mhobl, a chymer dy esmwythdra: canys dy lonyddwch di a ddaw.

%% 2:24 Abide still, O my people, and take thy rest, for thy quietness still come.

&&

== 2:25 Mag dy blant, ti famaeth dda, a chryfha eu traed hwynt.

%% 2:25 Nourish thy children, O thou good nurse; stablish their feet.

&&

== 2:26 Ni dderfydd am neb o'th wasanaethwyr a roddais i ti: canys ceisiaf hwynt o fysg dy rifedi di.

%% 2:26 As for the servants whom I have given thee, there shall not one of them perish; for I will require them from among thy number.

&&

== 2:27 Na ddiffygia: canys pan ddl dyddiau blinder ac ing, eraill a wylant ac a alarant, ond tydi a fyddi lawen a diwall.

%% 2:27 Be not weary: for when the day of trouble and heaviness cometh, others shall weep and be sorrowful, but thou shalt be merry and have abundance.

&&

== 2:28 Y cenhedloedd a genfigennant wrthyt; er hynny nis gallant wneuthur dim yn dy erbyn di, medd yr Arglwydd.

%% 2:28 The heathen shall envy thee, but they shall be able to do nothing against thee, saith the Lord.

&&

== 2:29 Fy nwylo i a'th wasgoda di, fel na welo dy blant uffern.

%% 2:29 My hands shall cover thee, so that thy children shall not see hell.

&&

== 2:30 Ymlawenha, tydi fam, gyda'th blant: canys mi a'th achubaf di, medd yr Arglwydd.

%% 2:30 Be joyful, O thou mother, with thy children; for I will deliver thee, saith the Lord.

&&

== 2:31 Cofia dy blant, y rhai sydd yn cysgu: canys mi a'u dygaf hwynt o gyrrau'r ddaear, a byddaf drugarog wrthynt: canys trugarog ydwyf, medd yr hollalluog Arglwydd.

%% 2:31 Remember thy children that sleep, for I shall bring them out of the sides of the earth, and shew mercy unto them: for I am merciful, saith the Lord Almighty.

&&

== 2:32 Cofleidia dy blant, hyd oni ddelwyf i ddangos trugaredd iddynt: canys y mae fy ffynhonnau yn myned trosodd, a'm gras ni phalla.

%% 2:32 Embrace thy children until I come and shew mercy unto them: for my wells run over, and my grace shall not fail.

&&

== 2:33 Myfi Esdras a gefais orchymyn gan yr Arglwydd ar fynydd Oreb, i fyned at Israel: ond pan ddeuthum at-ynt, hwy a'm diystyrasant, ac a ddirmygasant orchymyn yr Arglwydd.

%% 2:33 I Esdras received a charge of the Lord upon the mount Oreb, that I should go unto Israel; but when I came unto them, they set me at nought, and despised the commandment of the Lord.

&&

== 2:34 Ac am hynny y dywedaf wrthych chwi genhedloedd, y rhai a glywch ac a ddeellwch, Edrychwch am eich bugail; efe a rydd i chwi orffwystra tragwyddol: canys yr hwn a ddaw ar ddiwedd y byd, sy gerllaw.

%% 2:34 And therefore I say unto you, O ye heathen, that hear and understand, look for your Shepherd, he shall give you everlasting rest; for he is nigh at hand, that shall come in the end of the world.

&&

== 2:35 Byddwch barod i wobr y deyrnas: canys y goleuni tragwyddol a lewyrcha arnoch byth.

%% 2:35 Be ready to the reward of the kingdom, for the everlasting light shall shine upon you for evermore.

&&

== 2:36 Ffowch rhag cysgod y byd hwn, derbyniwch lawenydd eich gogoniant: tystiolaethaf fy achubwr yn gyhoedd.

%% 2:36 Flee the shadow of this world, receive the joyfulness of your glory: I testify my Saviour openly.

&&

== 2:37 O derbyniwch, rhodd a roddir i chwi, a byddwch lawen, gan ddiolch i'r hwn a'ch galwodd i'r deyrnas nefol.

%% 2:37 O receive the gift that is given you, and be glad, giving thanks unto him that hath led you to the heavenly kingdom.

&&

== 2:38 Codwch, a sefwch; gwelwch rifedi y rhai a nodwyd yng ngwledd yr Arglwydd,

%% 2:38 Arise up and stand, behold the number of those that be sealed in the feast of the Lord;

&&

== 2:39 Y rhai a ymadawsant a chysgod y byd, ac a dderbyniasant wisgoedd gogoneddus gan yr Arglwydd.

%% 2:39 Which are departed from the shadow of the world, and have received glorious garments of the Lord.

&&

== 2:40 Cymer dy rifedi, O Seion, cae ar dy rai gwynion y rhai a gadwasant gyf-raith yr Arglwydd.

%% 2:40 Take thy number, O Sion, and shut up those of thine that are clothed in white, which have fulfilled the law of the Lord.

&&

== 2:41 Cyflawnwyd rhifedi dy blant, y rhai yr wyt yn hiraethu amdanynt: dymuna nerth yr Arglwydd, fel y sanct-eiddier dy bobl, y rhai a alwyd o'r dechreuad.

%% 2:41 The number of thy children, whom thou longedst for, is fulfilled: beseech the power of the Lord, that thy people, which have been called from the beginning, may be hallowed.

&&

== 2:42 Myfi Esdras a welais ar fynydd Seion dyrfa o bobl allan o rifedi, a hwynthwy i gyd oeddynt yn moli'r Arglwydd ar gerdd:

%% 2:42 I Esdras saw upon the mount Sion a great people, whom I could not number, and they all praised the Lord with songs.

&&

== 2:43 Ac yn eu canol hwynt yr oedd gŵr ieuanc tal o gorffolaeth, yn uwch na'r lleill oll; ac efe a osodes goronau ar bennau pob un ohonynt, ac efe a ddyrchafwyd yn fwy; a hynny oedd ryfedd iawn gennyf fi.

%% 2:43 And in the midst of them there was a young man of a high stature, taller than all the rest, and upon every one of their heads he set crowns, and was more exalted; which I marvelled at greatly.

&&

== 2:44 Yna y gofynnais i'r angel, gan ddywedyd, Beth yw y rhai hyn, Arglwydd?

%% 2:44 So I asked the angel, and said, Sir, what are these?

&&

== 2:45 Yntau a atebodd, ac a ddywedodd wrthyf, Dyma'r rhai a ddiosgasant y dillad marwol, ac a wisgasant yr anfarwol, ac a gyfaddefasant enw Duw: yn awr y coronir hwynt ac y derbyniant balmwydd.

%% 2:45 He answered and said unto me, These be they that have put off the mortal clothing, and put on the immortal, and have confessed the name of God: now are they crowned, and receive palms.

&&

== 2:46 Ac mi a ddywedais wrth yr angel, Pwy yw y gŵr ieuanc sydd yn eu coroni hwynt, ac yn rhoddi palmwydd yn eu dwylo?

%% 2:46 Then said I unto the angel, What young person is it that crowneth them, and giveth them palms in their hands?

&&

== 2:47 A chan ateb efe a ddywedodd wrthyf, Mab Duw yw efe, yr hwn a gyfaddefasant hwy yn y byd. Yna y dechreuais innau eu canmol hwynt yn fawr, y rhai a safasent mor bybyr wrth enw'r Arglwydd.

%% 2:47 So he answered and said unto me, It is the Son of God, whom they have confessed in the world. Then began I greatly to commend them that stood so stiffly for the name of the Lord.

&&

== 2:48 Yna y dywedodd yr angel wrthyf, Dos ymaith, a dangos i'm pobl pa fath bethau, a pha gymaint o ryfeddodau'r Arglwydd Dduw, a welaist ti.

%% 2:48 Then the angel said unto me, Go thy way, and tell my people what manner of things, and how great wonders of the Lord thy God, thou hast seen.

&&

== PENNOD 3

%% Chapter 3

&&

== 3:1 Y DDEGFED flwyddyn ar hugain yn l distrywio'r ddinas, yr oeddwn i o fewn Babilon, yn gorwedd ar fy ngwely yn drallodus, a'm meddyliau oedd yn dyfod i fyny ar fy nghalon:

%% 3:1 In the thirtieth year after the ruin of the city I was in Babylon, and lay troubled upon my bed, and my thoughts came up over my heart:

&&

== 3:2 Canys mi a welais anghyfanhedd-dra Seion, a golud trigolion Babilon.

%% 3:2 For I saw the desolation of Sion, and the wealth of them that dwelt at Babylon.

&&

== 3:3 A'm hysbryd a gynhyrfwyd yn ddirfawr, a mi a ddechreuais lefaru wrth y Goruchaf eiriau llawn o ofn, ac a ddywedais,

%% 3:3 And my spirit was sore moved, so that I began to speak words full of fear to the most High, and said,

&&

== 3:4 O Arglwydd lywydd, ti a ddywedaist yn y dechrau, pan psodaist y ddaear, a hynny dy hun yn unig, ac a roddaist orchymyn i'r bobl,

%% 3:4 O Lord, who bearest rule, thou spakest at the beginning, when thou didst plant the earth, and that thyself alone, and commandedst the people,

&&

== 3:5 Ac a roddaist gorff i Adda dienaid, yr hwn oedd waith dy ddwylo, ac a anedlaist ynddo anadl einioes, ac efe a wnaed yn fyw ger dy fron di.

%% 3:5 And gavest a body unto Adam without soul, which was the workmanship of thine hands, and didst breathe into him the breath of life, and he was made living before thee.

&&

== 3:6 A thi a'i dygaist ef i Baradwys, yr hon a blanasai dy ddeheulaw di, cyn dyfod o'r ddaear rhagddi erioed:

%% 3:6 And thou leadest him into paradise, which thy right hand had planted, before ever the earth came forward.

&&

== 3:7 A gorchmynnaist iddo garu dy ffordd di, yr hon a droseddodd efe; ac allan o law ti a ordeiniaist ynddo ef farwolaeth, ac yn ei genedlaethau ef, o'r rhai y daeth cenhedloedd, llwythau, pobloedd, a thylwythau, aneirif.

%% 3:7 And unto him thou gavest commandment to love thy way: which he transgressed, and immediately thou appointedst death in him and in his generations, of whom came nations, tribes, people, and kindreds, out of number.

&&

== 3:8 A phob cenedl a rodiodd wrth eu hewyllys eu hun, a hwy a wnaethant bethau rhyfedd yn dy olwg di, ac a ddiystyrasant dy orchmynion.

%% 3:8 And every people walked after their own will, and did wonderful things before thee, and despised thy commandments.

&&

== 3:9 Ond yn l ennyd o amser, ti a ddygaist y dilyw ar uchaf preswylwyr y byd ac a'u difethaist hwynt.

%% 3:9 And again in process of time thou broughtest the flood upon those that dwelt in the world, and destroyedst them.

&&

== 3:10 Ac fe ddigwyddodd ym mhawb ohonynt, fel yr oedd marwolaeth i Adda, felly yr oedd y dilyw i'r rhai hyn.

%% 3:10 And it came to pass in every of them, that as death was to Adam, so was the flood to these.

&&

== 3:11 Eto un ohonynt a adewaist ti, sef Noa, a'i deulu, o'r hwn y daeth pob dyn cyfiawn.

%% 3:11 Nevertheless one of them thou leftest, namely, Noah with his household, of whom came all righteous men.

&&

== 3:12 A digwyddodd, pan ddechreuodd y rhai oedd yn preswylio ar y ddaear amlhau, a phan oedd iddynt lawer o blant, a phan oeddynt yn bobl lawer, hwy a ddechreuasant wneuthur mwy o anwiredd na'r rhai cyntaf.

%% 3:12 And it happened, that when they that dwelt upon the earth began to multiply, and had gotten them many children, and were a great people, they began again to be more ungodly than the first.

&&

== 3:13 A digwyddodd, pan oeddynt yn byw mor annuwiol ger dy fron di, ddewis ohonot i ti ŵr ohonynt a elwid Abraham:

%% 3:13 Now when they lived so wickedly before thee, thou didst choose thee a man from among them, whose name was Abraham.

&&

== 3:14 A hwnnw a geraist ti, a dangosaist iddo ef yn unig dy ewyllys;

%% 3:14 Him thou lovedst, and unto him only thou shewedst thy will:

&&

== 3:15 A gwnaethost ag ef gyfamod tragwyddol, gan addo iddo na wrthodid byth ei had ef.

%% 3:15 And madest an everlasting covenant with him, promising him that thou wouldest never forsake his seed.

&&

== 3:16 A thi a roddaist iddo ef Isaac, ac i Isaac y rhoddaist Jacob ac Esau: a] Jacob a ddewisaist i ti, a gwrthodaist Esau; ac felly Jacob a aeth yn genedl fawr.

%% 3:16 And unto him thou gavest Isaac, and unto Isaac also thou gavest Jacob and Esau. As for Jacob, thou didst choose him to thee, and put by Esau: and so Jacob became a great multitude.

&&

== 3:17 Yna pan arweiniaist ei had ef allan o'r Aifft, ti a'u dygaist hwynt i fyny i fynydd Seina:

%% 3:17 And it came to pass, that when thou leadest his seed out of Egypt, thou broughtest them up to the mount Sinai.

&&

== 3:18 A chan ogwyddo'r nefoedd, ti a sicrheaist y ddaear, ac a gynhyrfaist yr holl fyd, ac a wnaethost i'r dyfnderoedd grynu, ac a drallodaist ddynion yr oes honno.

%% 3:18 And bowing the heavens, thou didst set fast the earth, movedst the whole world, and madest the depths to tremble, and troubledst the men of that age.

&&

== 3:19 A'th ogoniant a aeth trwy bedwar porth, tn, daeargryn, gwynt, ac oerni, fel y gellit roddi cyfraith i had Jacob, a diwydrwydd i genhedlaeth Israel.

%% 3:19 And thy glory went through four gates, of fire, and of earthquake, and of wind, and of cold; that thou mightest give the law unto the seed of Jacob, and diligence unto the generation of Israel.

&&

== 3:20 Ac ni thynnaist oddi wrthynt hwy galon ddrwg, fel y gallai dy gyfraith di ddwyn ffrwyth ynddynt.

%% 3:20 And yet tookest thou not away from them a wicked heart, that thy law might bring forth fruit in them.

&&

== 3:21 Canys yr Adda cyntaf yn dwyn calon ddrwg, a droseddodd ac a orch-fygwyd; a phawb a'r a anwyd ohono ef ydynt felly.

%% 3:21 For the first Adam bearing a wicked heart transgressed, and was overcome; and so be all they that are born of him.

&&

== 3:22 Fel hyn yr arhosodd gwendid, a'r gyfraith hefyd yng nghalon y bobl, ynghyd a drygioni'r gwreiddyn, fel yr ymadawodd yr hyn oedd dda, ac yr arhosodd y drwg.

%% 3:22 Thus infirmity was made permanent; and the law (also) in the heart of the people with the malignity of the root; so that the good departed away, and the evil abode still.

&&

== 3:23 Ac felly'r amseroedd a gerddasant, a'r blynyddoedd a ddarfuant; yna y codaist i fyny i ti was a elwid Dafydd;

%% 3:23 So the times passed away, and the years were brought to an end: then didst thou raise thee up a servant, called David:

&&

== 3:24 Ac a beraist iddo adeiladu dinas i'th enw di, ac offrwm i ti yno thus ac aberthau.

%% 3:24 Whom thou commandedst to build a city unto thy name, and to offer incense and oblations unto thee therein.

&&

== 3:25 A hyn a wnaethpwyd dros lawer o flynyddoedd; yna preswylwyr y ddinas a ymadawsant a thi,

%% 3:25 When this was done many years, then they that inhabited the city forsook thee,

&&

== 3:26 Gan wneuthur ym mhob peth fel y gwnaethai Adda a'i holl genedlaethau: canys calon ddrwg oedd ganddynt hwythau hefyd.

%% 3:26 And in all things did even as Adam and all his generations had done: for they also had a wicked heart:

&&

== 3:27 Ac felly rhoddaist dy ddinas i ddwylo dy elynion.

%% 3:27 And so thou gavest thy city over into the hands of thine enemies.

&&

== 3:28 A wnnt hwy sydd yn preswylio yn Babilon ddim gwell, fel y caent hwy am hynny lywodraeth ar Seion?

%% 3:28 Are their deeds then any better that inhabit Babylon, that they should therefore have the dominion over Sion?

&&

== 3:29 Canys pan ddeuthum yno, a gweled drygioni aneirif, yna fy enaid a welodd lawer o droseddwyr yn y ddegfed flwyddyn ar hugain hon; a'm calon a ddiffygiodd:

%% 3:29 For when I came thither, and had seen impieties without number, then my soul saw many evildoers in this thirtieth year, so that my heart failed me.

&&

== 3:30 Canys gwelais fel y cyd-ddygaist ti hwynt yn pechu, ac yr arbedaist y drwgweithredwyr, ac y difethaist dy bobl dy hun, ac y cedwaist dy elynion; ac ni ddangosaist hyn.

%% 3:30 For I have seen how thou sufferest them sinning, and hast spared wicked doers: and hast destroyed thy people, and hast preserved thine enemies, and hast not signified it.

&&

== 3:31 Ni fedraf fi feddwl pa fodd y gellir gadael y ffordd hon. Ai gwell gan hynny ydynt hwy o Babilon na hwy o Seion?

%% 3:31 I do not remember how this way may be left: Are they then of Babylon better than they of Sion?

&&

== 3:32 Neu a oes pobl i'w cael a'th edwyn di heblaw Israel? neu pa genhedlaeth a gredodd i'th gyfamodau di fel Jacob?

%% 3:32 Or is there any other people that knoweth thee beside Israel? or what generation hath so believed thy covenants as Jacob?

&&

== 3:33 Ac er hynny ni welir mo'u gwobr hwynt, ac nid oes ffrwyth i'w llafur hwy: canys euthum yma a thraw trwy'r cenhedloedd, a gwelaf hwynt yn oludog, ac ni feddyliant am dy orchmynion di.

%% 3:33 And yet their reward appeareth not, and their labour hath no fruit: for I have gone here and there through the heathen, and I see that they flow in wealth, and think not upon thy commandments.

&&

== 3:34 Am hynny, pwysa mewn dorian ein pechodau ni, a'r eiddynt hwythau hefyd sy'n preswylio yn y byd; ac ni cheffir dy enw yn un lle ond yn Israel.

%% 3:34 Weigh thou therefore our wickedness now in the balance, and their's also that dwell the world; and so shall thy name no where be found but in Israel.

&&

== 3:35 Neu pa bryd ni phechodd yn dy olwg di y rhai sydd yn preswylio ar y ddaear? neu pa bobl a gadwodd felly dy orchmynion?

%% 3:35 Or when was it that they which dwell upon the earth have not sinned in thy sight? or what people have so kept thy commandments?

&&

== 3:36 Tydi a gei wybod erbyn ei enw mai Israel a gadwodd dy orchmynion, ac nid y cenhedloedd.

%% 3:36 Thou shalt find that Israel by name hath kept thy precepts; but not the heathen.

&&

== PENNOD 4

%% Chapter 4

&&

== 4:1 A'R angel, yr hwn a ddanfonwyd ataf, yr hwn yr oedd ei enw Uriel, a'm hatebodd,

%% 4:1 And the angel that was sent unto me, whose name was Uriel, gave me an answer,

&&

== 4:2 Ac a ddywedodd, Fe aeth dy galon yn rhy bell yn y byd hwn; ac a ydwyt ti yn meddwl amgyffred ffordd y Goruchaf?

%% 4:2 And said, Thy heart hath gone to far in this world, and thinkest thou to comprehend the way of the most High?

&&

== 4:3 Yna y dywedais innau, Gwir, fy Arglwydd. Ac efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Fe a'm hanfonwyd i ddangos i ti dair ffordd, ac i roddi tri chyffelybrwydd o'th flaen di.

%% 4:3 Then said I, Yea, my lord. And he answered me, and said, I am sent to shew thee three ways, and to set forth three similitudes before thee:

&&

== 4:4 Os dangosi i mi un ohonynt, minnau a ddangosaf i tithau'r ffordd yr ewyllysi gael ei gweled; a dangosaf i ti o ba le y mae'r galon ddrwg.

%% 4:4 Whereof if thou canst declare me one, I will shew thee also the way that thou desirest to see, and I shall shew thee from whence the wicked heart cometh.

&&

== 4:5 A mi a ddywedais, Dywed, fy Arglwydd. Yna y dywedodd efe wrthyf, Dos, pwysa i mi bwys tn, neu fesur i mi'r awel wynt, neu alw yn ei l y dydd a aeth heibio.

%% 4:5 And I said, Tell on, my lord. Then said he unto me, Go thy way, weigh me the weight of the fire, or measure me the blast of the wind, or call me again the day that is past.

&&

== 4:6 Yna yr atebais ac y dywedais, Pa ddyn a all wneuthur hynny, fel y gofynnit i mi'r fath bethau?

%% 4:6 Then answered I and said, What man is able to do that, that thou shouldest ask such things of me?

&&

== 4:7 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Pe gofynnwn i ti pa faint o drigfannau sy yng nghanol y mr, neu pa rifedi o aberoedd sydd yn nechrau'r dyfnder, neu pa gymaint o ffynhonnau sydd oddi ar y ffurfafen, neu pa le y mae terfynau Paradwys;

%% 4:7 And he said unto me, If I should ask thee how great dwellings are in the midst of the sea, or how many springs are in the beginning of the deep, or how many springs are above the firmament, or which are the outgoings of paradise:

&&

== 4:8 Ond antur ti a ddywedit wrthyf, Nid euthum i erioed i'r dyfnder, nac i uffern, ac ni ddringais i'r nefoedd.

%% 4:8 Peradventure thou wouldest say unto me, I never went down into the deep, nor as yet into hell, neither did I ever climb up into heaven.

&&

== 4:9 Ac yn awr ni ofynnais i ti ond yn unig am y tn, a'r gwynt, a'r dydd a dreuliaist, ac am bethau nis gellir dy neilltuo oddi wrthynt; er hynny ni fedri roddi i mi ateb amdanynt.

%% 4:9 Nevertheless now have I asked thee but only of the fire and wind, and of the day wherethrough thou hast passed, and of things from which thou canst not be separated, and yet canst thou give me no answer of them.

&&

== 4:10 Ac efe a ddywedodd wrthyf eilwaith, Nid adwaenost yr eiddot dy hun, na'r pethau a dyfasant gyda thi;

%% 4:10 He said moreover unto me, Thine own things, and such as are grown up with thee, canst thou not know;

&&

== 4:11 A pha fodd y gall dy lestr di amgyffred ffordd y Goruchaf? a'r byd yn awr wedi ei lygru oddi allan, ddeall y llygredigaeth sydd yn amlwg yn fy ngolwg i?

%% 4:11 How should thy vessel then be able to comprehend the way of the Highest, and, the world being now outwardly corrupted to understand the corruption that is evident in my sight?

&&

== 4:12 A dywedais wrtho ef, Gwell a fuasai i ni na buasem, na bod i ni fyw mewn anwireddau; a dioddef, heb wybod paham.

%% 4:12 Then said I unto him, It were better that we were not at all, than that we should live still in wickedness, and to suffer, and not to know wherefore.

&&

== 4:13 Efe a'm hatebodd, ac a ddywedodd, Mi a euthum i goed mawr ar faes, a'r prennau oedd yn ymgynghori,

%% 4:13 He answered me, and said, I went into a forest into a plain, and the trees took counsel,

&&

== 4:14 Gan ddywedyd, Deuwch, awn i ymladd 'r mr, hyd oni chilio efe rhagom, fel y gallom wneuthur mwy o goedydd.

%% 4:14 And said, Come, let us go and make war against the sea that it may depart away before us, and that we may make us more woods.

&&

== 4:15 A llifeiriaint y mr hefyd yr un modd a ymgyngorasant, gan ddywedyd, Deuwch, awn i fyny, a darostyngwn goedydd y maes, fel y gallom wneuthur i ni wlad arall yno hefyd.

%% 4:15 The floods of the sea also in like manner took counsel, and said, Come, let us go up and subdue the woods of the plain, that there also we may make us another country.

&&

== 4:16 A gwnaethpwyd bwriad y coed yn ofer: canys tan a ddaeth ac a'i llosgodd ef.

%% 4:16 The thought of the wood was in vain, for the fire came and consumed it.

&&

== 4:17 Hefyd bwriad llifeiriant y mr a ballodd: canys y tywod a safodd, ac a'i rhwystrodd ef.

%% 4:17 The thought of the floods of the sea came likewise to nought, for the sand stood up and stopped them.

&&

== 4:18 Pe byddit ti yn farnwr rhwng y ddau hyn, pa un a gyfiawnheit ti? neu pa un a gondemnit ti?

%% 4:18 If thou wert judge now betwixt these two, whom wouldest thou begin to justify? or whom wouldest thou condemn?

&&

== 4:19 Mi a atebais, gan ddywedyd, Yn wir ofer oedd eu hamcanion ill dau: canys y tir a roddwyd i'r coed; ac y mae hefyd i'r mor le i fwrw ei donnau.

%% 4:19 I answered and said, Verily it is a foolish thought that they both have devised, for the ground is given unto the wood, and the sea also hath his place to bear his floods.

&&

== 4:20 Yna y'm hatebodd, gan ddywedyd, Ti a fernaist yn gyfiawn: ond paham na ferni dy hun hefyd?

%% 4:20 Then answered he me, and said, Thou hast given a right judgment, but why judgest thou not thyself also?

&&

== 4:21 Canys fel y rhoddwyd y tir i'r coed, a'r mor i'w donnau; yn yr un modd y thai a drigant ar y ddaear ni ddeallant ddim ond y pethau sydd ar y ddaear; a'r hwn sydd yn aros uwch-law'r nefoedd yn unig, a gaiff ddeall y pethau sy goruwch uchder y nefoedd.

%% 4:21 For like as the ground is given unto the wood, and the sea to his floods: even so they that dwell upon the earth may understand nothing but that which is upon the earth: and he that dwelleth above the heavens may only understand the things that are above the height of the heavens.

&&

== 4:22 Yna yr atebais, gan ddywedyd, Atolwg, Arglwydd, rhodder i mi ddeall:

%% 4:22 Then answered I and said, I beseech thee, O Lord, let me have understanding:

&&

== 4:23 Canys nid oedd yn fy mryd i ymofyn yn fanwl am bethau uchel, ond am y pethau sy yn myned heibio i ni beunydd; hynny yw, paham y rhoddwyd Israel yn waradwydd i'r cenhedloedd, a phaham y rhoddwyd y bobl a geraist ti i genhedloedd anwir, a phaham y difethwyd cyfraith ein tadau, ac y dirymwyd yr amodau sgrifenedig.

%% 4:23 For it was not my mind to be curious of the high things, but of such as pass by us daily, namely, wherefore Israel is given up as a reproach to the heathen, and for what cause the people whom thou hast loved is given over unto ungodly nations, and why the law of our forefathers is brought to nought, and the written covenants come to none effect,

&&

== 4:24 Ac yr ydym ni yn myned o'r byd fel ceiliogod rhedyn, a'n heinioes nid yw ddim ond ofn a braw, ac ni haeddwn ni drugaredd.

%% 4:24 And we pass away out of the world as grasshoppers, and our life is astonishment and fear, and we are not worthy to obtain mercy.

&&

== 4:25 Pa beth a wna efe gan hynny i'w enw, ar yr hwn y'n gelwir? am y pethau hyn yr ymofynnais.

%% 4:25 What will he then do unto his name whereby we are called? of these things have I asked.

&&

== 4:26 Yna efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Po mwyaf yr ymofynnech, rhyfeddach fydd gennyt; canys mae'r byd ar frys i ymado;

%% 4:26 Then answered he me, and said, The more thou searchest, the more thou shalt marvel; for the world hasteth fast to pass away,

&&

== 4:27 Ac ni fedr efe ddeall y pethau a addawyd i'r rhai cyfiawn yn yr amser sydd yn dyfod; canys llawn yw'r byd o anghyfiawnder a gwendid.

%% 4:27 And cannot comprehend the things that are promised to the righteous in time to come: for this world is full of unrighteousness and infirmities.

&&

== 4:28 Ond am y pethau yr ymofynnaist a mi, mi a ddywedaf i ti; Drygioni a heuwyd, ond ni ddaeth ei ddinistr ef eto.

%% 4:28 But as concerning the things whereof thou askest me, I will tell thee; for the evil is sown, but the destruction thereof is not yet come.

&&

== 4:29 Oni ddymchwelir yr hyn a heuwyd, ac onid a y fan lle yr heuwyd y drwg heibio, yna ni ddaw'r hyn a heuwyd a daioni:

%% 4:29 If therefore that which is sown be not turned upside down, and if the place where the evil is sown pass not away, then cannot it come that is sown with good.

&&

== 4:30 Canys grawn yr had drwg a heuwyd yng nghalon Adda o'r dechrau, a pha gymaint o anwiredd a ddug efe hyd yn hyn? a pha gymaint a ddwg efe eto oni ddl amser dyrnu?

%% 4:30 For the grain of evil seed hath been sown in the heart of Adam from the beginning, and how much ungodliness hath it brought up unto this time? and how much shall it yet bring forth until the time of threshing come?

&&

== 4:31 Ystyria ynot dy hun, pa gymaint ffrwyth o anwiredd y mae grawn yr had drwg wedi ei ddwyn;

%% 4:31 Ponder now by thyself, how great fruit of wickedness the grain of evil seed hath brought forth.

&&

== 4:32 A phan dorrer y tywys, y rhai sy allan o rifedi, pa lawr dyrnu ei faint a lanwant hwy?

%% 4:32 And when the ears shall be cut down, which are without number, how great a floor shall they fill?

&&

== 4:33 Yna yr atebais, gan ddywedyd, Pa fodd a pha bryd y bydd hyn? paham y mae ein blynyddoedd yn ychydig ac yn ddrwg?

%% 4:33 Then I answered and said, How, and when shall these things come to pass? wherefore are our years few and evil?

&&

== 4:34 Ac efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Na phrysura di yn uwch na'r Goruchaf: canys yn ofer y prysuri i fod uwch ei law ef; canys dy uchder a aeth yn fawr.

%% 4:34 And he answered me, saying, Do not thou hasten above the most Highest: for thy haste is in vain to be above him, for thou hast much exceeded.

&&

== 4:35 Oni ymofynnodd eneidiau y rhai cyfiawn am y pethau hyn yn eu staf-ellau, gan ddywedyd, Pa hyd y go-beithiaf fel hyn? pa bryd y daw ffrwyth ein llawr dyrnu, a'n gwobr ni?

%% 4:35 Did not the souls also of the righteous ask question of these things in their chambers, saying, How long shall I hope on this fashion? when cometh the fruit of the floor of our reward?

&&

== 4:36 Jeremiel yr archangel a atebodd hynny, gan ddywedyd, Pan gyflawner rhifedi'r had ynoch; canys efe a bwysodd y byd mewn clorian;

%% 4:36 And unto these things Uriel the archangel gave them answer, and said, Even when the number of seeds is filled in you: for he hath weighed the world in the balance.

&&

== 4:37 Wrth fesur y mesurodd efe'r amseroedd, ac wrth rifedi y rhifodd efe'r amseroedd; ac ni chynhyrfa efe ac ni symuda hwynt, nes cyflawni'r mesur hwnnw.

%% 4:37 By measure hath he measured the times; and by number hath he numbered the times; and he doth not move nor stir them, until the said measure be fulfilled.

&&

== 4:38 Yna yr atebais, gan ddywedyd, O Arglwydd lywydd, yr ydym ni oll yn llawn anwiredd.

%% 4:38 Then answered I and said, O Lord that bearest rule, even we all are full of impiety.

&&

== 4:39 Ac ysgatfydd er ein mwyn ni y mae na lanwyd ysguboriau y rhai cyfiawn, o achos pechodau y rhai sydd ya, aros ar y ddaear.

%% 4:39 And for our sakes peradventure it is that the floors of the righteous are not filled, because of the sins of them that dwell upon the earth.

&&

== 4:40 Ac efe a'm hatebodd i, gan ddywedyd, Dos ymaith, a gofyn i wraig feichiog, pan gyflawner ei naw mis hi, a all ei chroth hi gadw'r etifedd yn hwy o'i mewn.

%% 4:40 So he answered me, and said, Go thy way to a woman with child, and ask of her when she hath fulfilled her nine months, if her womb may keep the birth any longer within her.

&&

== 4:41 A mi a ddywedais, Na all, Arglwydd. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Yn y bedd y mae stafelloedd eneidiau yn debyg i groth gwraig.

%% 4:41 Then said I, No, Lord, that can she not. And he said unto me, In the grave the chambers of souls are like the womb of a woman:

&&

== 4:42 Canys fel y prysura gwraig wrth esgor i ddianc oddi wrth angen y dra-fael, felly y prysura'r lleoedd hyn i roddi drachefn yr hyn a roddwyd yno.

%% 4:42 For like as a woman that travaileth maketh haste to escape the necessity of the travail: even so do these places haste to deliver those things that are committed unto them.

&&

== 4:43 Dangosir i ti o'r dechrau y pethau a ewyllysi gael eu gweled.

%% 4:43 From the beginning, look, what thou desirest to see, it shall be shewed thee.

&&

== 4:44 Yna yr atebais, gan ddywedyd, Os cefais ffafr yn dy olwg di, ac od yw bosibl, ac os ydwyf gymwys i hynny,

%% 4:44 Then answered I and said, If I have found favour in thy sight, and if it be possible, and if I be meet therefore,

&&

== 4:45 Dangos i mi, ai mwy sydd i ddyfod nag a aeth heibio, neu a basiodd mwy nag sydd i ddyfod.

%% 4:45 Shew me then whether there be more to come than is past, or more past than is to come.

&&

== 4:46 Mi a wn beth a basiodd, ond ni wn i beth sydd i ddyfod.

%% 4:46 What is past I know, but what is for to come I know not.

&&

== 4:47 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Saf di o'r tu deau, ac mi a ddehonglaf y gyffelybiaeth i ti.

%% 4:47 And he said unto me, Stand up upon the right side, and I shall expound the similitude unto thee.

&&

== 4:48 Ac felly mi a sefais, ac wele, mi a welwn ffwrn boeth yn myned heibio o'm blaen: a digwyddodd, pan aeth y fflam heibio, i mi edrych, ac wele, y mwg oedd yn parhau.

%% 4:48 So I stood, and saw, and, behold, an hot burning oven passed by before me: and it happened that when the flame was gone by I looked, and, behold, the smoke remained still.

&&

== 4:49 Yn l hyn fe aeth heibio o'm blaen i gwmwl yn llawn o ddwfr, ac efe a ollyngodd i lawr gurlaw mawr; a phan ddarfu'r curlaw, y defnynnau a barhasant.

%% 4:49 After this there passed by before me a watery cloud, and sent down much rain with a storm; and when the stormy rain was past, the drops remained still.

&&

== 4:50 Yna y dywedodd efe wrthyf, Ystyria ynot dy hun: megis y mae'r glaw yn fwy na'r defnynnau, a'r tn yn fwy na'r mwg: ond y defnynnau a'r mwg sydd yn aros ar l: felly y rhagora'r mesur a aeth heibio.

%% 4:50 Then said he unto me, Consider with thyself; as the rain is more than the drops, and as the fire is greater than the smoke; but the drops and the smoke remain behind: so the quantity which is past did more exceed.

&&

== 4:51 Yna y dymunais, gan ddywedyd, A dybygit ti y byddwn i byw hyd y dyddiau hynny? neu pa beth a ddigwydd yn y dyddiau hynny?

%% 4:51 Then I prayed, and said, May I live, thinkest thou, until that time? or what shall happen in those days?

&&

== 4:52 Efe a'm hatebodd i, gan ddywedyd, Am yr arwyddion a ofynnaist i mi, mi a fedraf ddywedyd peth i ti: ond am dy einioes, ni'm danfonwyd i ddangos i ti; ac nis medraf.

%% 4:52 He answered me, and said, As for the tokens whereof thou askest me, I may tell thee of them in part: but as touching thy life, I am not sent to shew thee; for I do not know it.

&&

== PENNOD 5

%% Chapter 5

&&

== 5:1 AC am yr arwyddion, wele, y dydd** iau a ddaw, pan ddalier trigolion y ddaear yn rhifedi mawr; a ffordd y gwirionedd a guddir, a'r tir a fydd diffrwyth o ffydd.

%% 5:1 Nevertheless as coming the tokens, behold, the days shall come, that they which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith.

&&

== 5:2 A drygioni a chwanega yn fwy xxx na'r hyn a weli di yn awr, neu'r hyn a glywaist er ys talm.

%% 5:2 But iniquity shall be increased above that which now thou seest, or that thou hast heard long ago.

&&

== 5:3 A'r wlad yr hon a weli di yn awr a gwreiddyn iddi, a gei di ei gweled yn ddisymwth yn anghyfannedd.

%% 5:3 And the land, that thou seest now to have root, shalt thou see wasted suddenly.

&&

== 5:4 Ond os y Goruchaf a rydd i ti hoedl, ti a gei weled yn l y trydydd utgorn, y tywynna'r haul yn ddisymwth y nos, a'r lleuad dair gwaith yn y dydd:

%% 5:4 But if the most High grant thee to live, thou shalt see after the third trumpet that the sun shall suddenly shine again in the night, and the moon thrice in the day:

&&

== 5:5 A gwaed a ddifera o'r coed, a'r garreg a lefara, a'r bobl a drallodir:

%% 5:5 And blood shall drop out of wood, and the stone shall give his voice, and the people shall be troubled:

&&

== 5:6 A'r neb ni ddisgwyl preswylwyr y ddaear amdano, a deyrnasa; a'r adar a newidiant drigfannau:

%% 5:6 And even he shall rule, whom they look not for that dwell upon the earth, and the fowls shall take their flight away together:

&&

== 5:7 A mor Sodom a fwrw allan bysgod, ac a rua'r nos, yn ddieithr i lawer; ond pawb a gaiff glywed ei lais ef:

%% 5:7 And the Sodomitish sea shall cast out fish, and make a noise in the night, which many have not known: but they shall all hear the voice thereof.

&&

== 5:8 A phethau fydd allan o drefn yn llawer lle, a'r tn a yrrir allan drachefn yn fynych, a'r anifeiliaid gwylltion a newidiant eu lleoedd, a'r gwragedd misglwyfus a esgorant ar angenfilod:

%% 5:8 There shall be a confusion also in many places, and the fire shall be oft sent out again, and the wild beasts shall change their places, and menstruous women shall bring forth monsters:

&&

== 5:9 A dwfr hallt a geir yn y croyw, a chyfeillion a ddistrywiant bob un ei gilydd, a'r synnwyr a guddir; a deall a neilltuir i le dirgel,

%% 5:9 And salt waters shall be found in the sweet, and all friends shall destroy one another; then shall wit hide itself, and understanding withdraw itself into his secret chamber,

&&

== 5:10 A llawer a'i cais, ac nis cant: ac anghyfiawnder ac anniweirrteb a amlheir ar y ddaear.

%% 5:10 And shall be sought of many, and yet not be found: then shall unrighteousness and incontinency be multiplied upon earth.

&&

== 5:11 A'r naill wlad a ofyn i'r Hall, gan ddywedyd, A aeth cyfiawnder, yr hon a wna ddyn yn gyfiawn, trwot ti? a hithau a ddywed, Naddo.

%% 5:11 One land also shall ask another, and say, Is righteousness that maketh a man righteous gone through thee? And it shall say, No.

&&

== 5:12 Y pryd hynny y gobeithia pobl, ac nis caffant ddim; llafuriant, a'u ffyrdd ni lwydda.

%% 5:12 At the same time shall men hope, but nothing obtain: they shall labour, but their ways shall not prosper.

&&

== 5:13 Cefais gennad i ddangos i ti y cyfryw arwyddion: os tydi a weddii eilwaith, ac os wyli fel yn awr, ac os ymprydi saith niwrnod, ti a gei glywed pethau mwy na hyn.

%% 5:13 To shew thee such tokens I have leave; and if thou wilt pray again, and weep as now, and fast even days, thou shalt hear yet greater things.

&&

== 5:14 Yna mi a ddeffroais, ac fe aeth trwy fy holl gorff ofn dirfawr, a'm meddwl a drallodwyd, fel y llewygodd.

%% 5:14 Then I awaked, and an extreme fearfulness went through all my body, and my mind was troubled, so that it fainted.

&&

== 5:15 A'r angel yr hwn a ddaeth i ymddiddan a mi, a'm daliodd i, ac a'm cysurodd, ac a'm gosododd ar fy nhraed.

%% 5:15 So the angel that was come to talk with me held me, comforted me, and set me up upon my feet.

&&

== 5:16 A digwyddodd, yr ail nos i Salathiel tywysog y bobl ddyfod ataf gan ddywedyd, Pa le y buost ti? a phaham y mae mor drwm yr olwg arnat?

%% 5:16 And in the second night it came to pass, that Salathiel the captain of the people came unto me, saying, Where hast thou been? and why is thy countenance so heavy?

&&

== 5:17 Oni wyddost ti ddarfod gorchymyn Israel i ti yng ngwlad eu caethiwed?

%% 5:17 Knowest thou not that Israel is committed unto thee in the land of their captivity?

&&

== 5:18 Cyfod gan hynny, a bwyta fara, ac na ad ddim ohonom ni, fel bugail a adawai ei ddefaid yn nwylo bleiddiaid creulon.

%% 5:18 Up then, and eat bread, and forsake us not, as the shepherd that leaveth his flock in the hands of cruel wolves.

&&

== 5:19 Yna y dywedais wrtho, Dos ymaith oddi wrthyf, ac na thyred ataf fi. Ac efe a1 glybu yr hyn a ddywedais, ac a aeth oddi wrthyf.

%% 5:19 Then said I unto him, Go thy ways from me, and come not nigh me. And he heard what I said, and went from me.

&&

== 5:20 A mi a ymprydiais saith niwrnod, gan alaru ac wylo, fel y gorchmynnodd yr angel Uriel i mi.

%% 5:20 And so I fasted seven days, mourning and weeping, like as Uriel the angel commanded me.

&&

== 5:21 Ac ymhen y saith niwrnod, meddyliau fy nghalon oedd yn flinion aruthr wrthyf eilwaith.

%% 5:21 And after seven days so it was, that the thoughts of my heart were very grievous unto me again,

&&

== 5:22 A'm henaid a gymerodd drachefn ysbryd deall, a mi a ddechreuais draethu ymadroddion gerbron y Goruchaf;

%% 5:22 And my soul recovered the spirit of understanding, and I began to talk with the most High again,

&&

== 5:23 A dywedais, O Arglwydd lywydd, o holl goed y ddaear, ac o'u holl brennau, tia ddewisaist unlwinwydden yn unig;

%% 5:23 And said, O Lord that bearest rule, of every wood of the earth, and of all the trees thereof, thou hast chosen thee one only vine:

&&

== 5:24 O holl diroedd yr holl fyd, ti a ddewisaist i ti un pydew; ac o'i holl flodau ef, un lili;

%% 5:24 And of all lands of the whole world thou hast chosen thee one pit: and of all the flowers thereof one lily:

&&

== 5:25 Ac o holl ddyfnderau'r mr, ti a lenwaist un afon; ac o'r holl ddinasoedd a adeiladwyd, ti a sancteiddiaist Seion i ti dy hun;

%% 5:25 And of all the depths of the sea thou hast filled thee one river: and of all builded cities thou hast hallowed Sion unto thyself:

&&

== 5:26 Ac o'r holl ehediaid a grewyd, ti a enwaist i ti un golomen; ac o'r holl anifeiliaid a wnaed, ti a ddarperaist i ti un ddafad;

%% 5:26 And of all the fowls that are created thou hast named thee one dove: and of all the cattle that are made thou hast provided thee one sheep:

&&

== 5:27 Ac ymysg holl liaws pobloedd, ti a enillaist i ti un genedl: a rhoddaist i'r genedl honno a geraist, gyfraith sy gymeradwy gan bawb.

%% 5:27 And among all the multitudes of people thou hast gotten thee one people: and unto this people, whom thou lovedst, thou gavest a law that is approved of all.

&&

== 5:28 Ac yn awr, Arglwydd, paham y rhoddaist i fyny yr un genedl hon i lawer? ac y gosodaist eraill ar yr un gwreiddyn? a phaham y gwasgeraist dy unig bobl ymhlith llaweroedd?

%% 5:28 And now, O Lord, why hast thou given this one people over unto many? and upon the one root hast thou prepared others, and why hast thou scattered thy only one people among many?

&&

== 5:29 A'r thai a wrthwynebasant dy addewidion, ac ni chredasant dy gyfamodau, a'u sathrasant hwy i lawr.

%% 5:29 And they which did gainsay thy promises, and believed not thy covenants, have trodden them down.

&&

== 5:30 Os gan gasu y caseaist dy bobl, dy ddwylo di a ddylai eu cosbi hwynt.

%% 5:30 If thou didst so much hate thy people, yet shouldest thou punish them with thine own hands.

&&

== 5:31 Ac wedi i mi ddywedyd y geiriau hyn, danfonwyd yr angel ataf, yr hwn a ddaethai ataf y nos o'r blaen;

%% 5:31 Now when I had spoken these words, the angel that came to me the night afore was sent unto me,

&&

== 5:32 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Gwrando arnaf, a mi a'th ddysgaf; ystyr y peth a draethwyf, a mi a ddangosaf i ti fwy.

%% 5:32 And said unto me, Hear me, and I will instruct thee; hearken to the thing that I say, and I shall tell thee more.

&&

== 5:33 A mi a ddywedais wrtho, Dywed., fy Arglwydd. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Yr ydwyt yn fawr trallod dy feddwl er mwyn Israel: a wyt ti yn caru'r bobl hynny yn well nag y mae'r hwn a'u gwnaeth hwynt?

%% 5:33 And I said, Speak on, my Lord. Then said he unto me, Thou art sore troubled in mind for Israel's sake: lovest thou that people better than he that made them?

&&

== 5:34 A dywedais, Nac wyf, Arglwydd; ond o wir ofid y lleferais: canys fy aremiau a'm penydiant bob awr, wrth geisio deall ffordd y Goruchaf ac wrth chwilio am ran o'i farnedigaethau ef.

%% 5:34 And I said, No, Lord: but of very grief have I spoken: for my reins pain me every hour, while I labour to comprehend the way of the most High, and to seek out part of his judgment.

&&

== 5:35 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Ni elli di hynny. A dywedais innau, Paham, Arglwydd? i ba beth y'm ganwyd? neu pa achos na bu groth fy mam yn fedd i mi, fel na chawswn weled poen Jacob, a blinder had Israel?

%% 5:35 And he said unto me, Thou canst not. And I said, Wherefore, Lord? whereunto was I born then? or why was not my mother's womb then my grave, that I might not have seen the travail of Jacob, and the wearisome toil of the stock of Israel?

&&

== 5:36 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Rhifa i mi y pethau sydd eto heb ddyfod, casgl ynghyd y defnynnau sydd ar led, a gwna'r llysiau gwywon yn leision eilchwyl,

%% 5:36 And he said unto me, Number me the things that are not yet come, gather me together the dross that are scattered abroad, make me the flowers green again that are withered,

&&

== 5:37 Agor i mi y lleoedd caeedig, a dwg allan i mi y gwyntoedd a gaewyd ynddynt, dangos i mi lun lleferydd; ac yna y dangosaf i tithau y peth yr wyt yn ymboeni i'w weled.

%% 5:37 Open me the places that are closed, and bring me forth the winds that in them are shut up, shew me the image of a voice: and then I will declare to thee the thing that thou labourest to know.

&&

== 5:38 A mi a ddywedais, O Arglwydd lywydd, pwy a all wybod y pethau hyn, ond y neb nid yw ei drigfa ymhlith dynion?

%% 5:38 And I said, O Lord that bearest rule, who may know these things, but he that hath not his dwelling with men?

&&

== 5:39 A minnau, annoeth ydwyf: pa fodd wrth hynny y gallaf ddywedyd am y pethau y gofynnaist i mi?

%% 5:39 As for me, I am unwise: how may I then speak of these things whereof thou askest me?

&&

== 5:40 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Fel na fedri wneuthur un o'r pethau hyn a enwyd, felly ni elli gael allan fy marn i, neu'r caredigrwydd a addewais i'in pobl yn y diwedd.

%% 5:40 Then said he unto me, Like as thou canst do none of these things that I have spoken of, even so canst thou not find out my judgment, or in the end the love that I have promised unto my people.

&&

== 5:41 Yna mi a ddywedais, Wele, O Arglwydd, cyfagos wyt ti at y rhai a fyddant yn y diwedd; a pha beth a wna y rhai a fu o'm blaen i? neu ninnau y rhai ydym yr awr hon, neu y rhai a ddaw ar ein hl ni?

%% 5:41 And I said, Behold, O Lord, yet art thou nigh unto them that be reserved till the end: and what shall they do that have been before me, or we that be now, or they that shall come after us?

&&

== 5:42 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Cyffelybaf fy marn i fodrwy: fel nad oes annibendod o'r diwethaf, felly nid oes brysurdeb o'r cyntaf.

%% 5:42 And he said unto me, I will liken my judgment unto a ring: like as there is no slackness of the last, even so there is no swiftness of the first.

&&

== 5:43 Minnau a atebais, gan ddywedyd, Oni allasit ti wneuthur y rhai sy wedi eu gwneuthur, a'r rhai sydd yn awr, a'r rhai a ddaw, ar unwaith, fel y dangosit dy farn yn gynt?

%% 5:43 So I answered and said, Couldest thou not make those that have been made, and be now, and that are for to come, at once; that thou mightest shew thy judgment the sooner?

&&

== 5:44 Ac efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Ni all y creadur brysuro uwch-law y Creawdwr, ac ni all y byd gynnwys ar unwaith y rhai a wneir ynddo ef.

%% 5:44 Then answered he me, and said, The creature may not haste above the maker; neither may the world hold them at once that shall be created therein.

&&

== 5:45 A minnau a ddywedais, Fel y dywedaist i'th was, mai tydi, yr hwn a fywhei bob peth, a roddaist fywyd ar unwaith i'r creadur a wnaethost, a'r creadur a'i dioddefodd; felly y gallai efe gynnwys y rhai sydd yn awr ar unwaith.

%% 5:45 And I said, As thou hast said unto thy servant, that thou, which givest life to all, hast given life at once to the creature that thou hast created, and the creature bare it: even so it might now also bear them that now be present at once.

&&

== 5:46 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Gofyn i groth gwraig, a dywed wrthi, Os wyt ti yn dwyn plant, paham na wnei di hynny ar unwaith, ond y naill ar l y llall? dymuna arni gan hynny ddwyn deg ar unwaith.

%% 5:46 And he said unto me, Ask the womb of a woman, and say unto her, If thou bringest forth children, why dost thou it not together, but one after another? pray her therefore to bring forth ten children at once.

&&

== 5:47 A mi a ddywedais, Ni ddichon hi: eithr rhaid iddi wneuthur hynny wrth ysbaid amscr.

%% 5:47 And I said, She cannot: but must do it by distance of time.

&&

== 5:48 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Felly minnau a roddais groth y ddaear i'r rhai a heuwyd ynddi yn eu hamseroedd:

%% 5:48 Then said he unto me, Even so have I given the womb of the earth to those that be sown in it in their times.

&&

== 5:49 Canys megis na ddichon dyn bach ieuanc ddwyn i'r byd y pethau a berthynant i'r oedrannus, felly y trefnais i y byd yr hwn a wneuthum.

%% 5:49 For like as a young child may not bring forth the things that belong to the aged, even so have I disposed the world which I created.

&&

== 5:50 Ac mi a ofynnais, ac a ddywedais, Gan i ti yn awr roddi i mi y ffordd, myfi a af rhagof i lefaru o'th flaen di: canys ein mam ni, yr hon a ddywedaist i mi ei bod yn ieuanc, sydd yn awr yn heneiddio.

%% 5:50 And I asked, and said, Seeing thou hast now given me the way, I will proceed to speak before thee: for our mother, of whom thou hast told me that she is young, draweth now nigh unto age.

&&

== 5:51 Efe a'm hatebodd i, gan ddywedyd, Gofyn i wraig sydd yn planta, a hi a ddywed i ti:

%% 5:51 He answered me, and said, Ask a woman that beareth children, and she shall tell thee.

&&

== 5:52 Dywed wrthi hi, Paham nad yw y plant a ddygaist yn awr, debyg i'r rhai o'r blaen, ond yn llai o gorffolaeth?

%% 5:52 Say unto her, Wherefore are unto they whom thou hast now brought forth like those that were before, but less of stature?

&&

== 5:53 A hithau a'th etyb, Un fath sydd ar y rhai a anwyd yng nghryfder ieuenctid, a math arall ar y rhai a anwyd yn amser oedran, pan oedd y groth yn pallu.

%% 5:53 And she shall answer thee, They that be born in the the strength of youth are of one fashion, and they that are born in the time of age, when the womb faileth, are otherwise.

&&

== 5:54 Ystyria dithau gan hynny, fel yr ydych chwi yn llai o gorffolaeth na'r rhai a fu o'ch blaen chwi;

%% 5:54 Consider thou therefore also, how that ye are less of stature than those that were before you.

&&

== 5:55 Ac felly y mae'r rhai a ddaw ar eich l chwi yn llai na chwithau, megis creaduriaid yn dechrau heneiddio ac wedi myned dros gryfder ieuenctid.

%% 5:55 And so are they that come after you less than ye, as the creatures which now begin to be old, and have passed over the strength of youth.

&&

== 5:56 A dywedais, Atolwg i ti, Arglwydd, os cefais ffafr yn dy olwg di, dangos i'th was trwy bwy yr ymweli a'th greadur.

%% 5:56 Then said I, Lord, I beseech thee, if I have found favour in thy sight, shew thy servant by whom thou visitest thy creature.

&&

== PENNOD 6

%% Chapter 6

&&

== 6:1 AC efe a ddywedodd wrthyf, Yn y ** dechreuad pan wnaethpwyd y ddaear, cyn gosod terfynau'r byd, cyn chwythu o'r gwyntoedd,

%% 6:1 And he said unto me, In the beginning, when the earth was made, before the borders of the world stood, or ever the winds blew,

&&

== 6:2 Cyn clywed trwst y taranau, cyn gweled disgleirdeb y mellt, cyn gosod seiliau Paradwys,

%% 6:2 Before it thundered and lightened, or ever the foundations of paradise were laid,

&&

== 6:3 Cyn gweled y blodau prydferth, cyn sicrhau'r nerthoedd symudadwy, cyn casglu ynghyd y lliaws aneirif o angylion,

%% 6:3 Before the fair flowers were seen, or ever the moveable powers were established, before the innumerable multitude of angels were gathered together,

&&

== 6:4 Cyn dyrchafu uchelderau'r awyr, cyn enwi mesuroedd y ffurfafen, cyn gwresogi'r ffumerau yn Seion,

%% 6:4 Or ever the heights of the air were lifted up, before the measures of the firmament were named, or ever the chimneys in Sion were hot,

&&

== 6:5 Ac o flaen chwilio am y blynyddoedd presennol, a chyn troi dychmygiadau y rhai sydd y pryd hyn yn pechu, cyn selio y rhai a gadwasant y ffydd yn drysor;

%% 6:5 And ere the present years were sought out, and or ever the inventions of them that now sin were turned, before they were sealed that have gathered faith for a treasure:

&&

== 6:6 Y pryd hynny yr ystyriais y pethau hyn; a gwnaethpwyd hwynt oll trwof fi yn unig, ac nid trwy arall: a'u diwedd hwynt fydd hefyd trwof fi, ac nid trwy neb arall.

%% 6:6 Then did I consider these things, and they all were made through me alone, and through none other: by me also they shall be ended, and by none other.

&&

== 6:7 Yna yr atebais, gan ddywedyd, Beth fydd gwahaniad yr amseroedd? a pha bryd y bydd diwedd y cyntaf, a dechreuad yr hwn sydd yn canlyn?

%% 6:7 Then answered I and said, What shall be the parting asunder of the times? or when shall be the end of the first, and the beginning of it that followeth?

&&

== 6:8 Ac efe a ddywedodd wrthyf, O Abraham hyd Isaac, pan anwyd iddo ef Jacob ac Esau, llaw Jacob o'r dech-rau a ddaliodd sawdl Esau:

%% 6:8 And he said unto me, From Abraham unto Isaac, when Jacob and Esau were born of him, Jacob's hand held first the heel of Esau.

&&

== 6:9 Canys Esau yw diwedd y byd hwn, a Jacob yw dechrau'r byd sydd i ddyfod.

%% 6:9 For Esau is the end of the world, and Jacob is the beginning of it that followeth.

&&

== 6:10 Elaw dyn sy rhwng sawdl a llaw. Na ofyn i mi mwy, Esdras.

%% 6:10 The hand of man is betwixt the heel and the hand: other question, Esdras, ask thou not.

&&

== 6:11 Yna yr atebais, gan ddywedyd, O Arglwydd lywydd, os cefais ffafr yn dy olwg,

%% 6:11 I answered then and said, O Lord that bearest rule, if I have found favour in thy sight,

&&

== 6:12 Atolwg, dangos i'th was ddiwedd dy arwyddion, y rhai y dangosaist i mi ran ohonynt y nos ddiwethaf.

%% 6:12 I beseech thee, shew thy servant the end of thy tokens, whereof thou shewedst me part the last night.

&&

== 6:13 Ac efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Cyfod ar dy draed, a gwrando lef gref soniarus:

%% 6:13 So he answered and said unto me, Stand up upon thy feet, and hear a mighty sounding voice.

&&

== 6:14 Daw fel daeargryn: ond y lle yr ydwyt yn sefyll arno nid ysgog.

%% 6:14 And it shall be as it were a great motion; but the place where thou standest shall not be moved.

&&

== 6:15 Gan hynny pan lefaro efe, nac ofna di; canys am y diwedd y mae'r gair, ac am sylfaen y ddaear y deellir ef.

%% 6:15 And therefore when it speaketh be not afraid: for the word is of the end, and the foundation of the earth is understood.

&&

== 6:16 A phaham? oblegid y mae'r ymadrodd am y pethau hyn yn crynu ac yn cynhyrfu: canys efe a wŷr y bydd rhaid newid diwedd y pethau hyn.

%% 6:16 And why? because the speech of these things trembleth and is moved: for it knoweth that the end of these things must be changed.

&&

== 6:17 A digwyddodd pan glywais, mi a godais ar fy nhraed, ac a wrandewais, ac wele lef yn llefaru, a'i sŵn ydoedd fel sŵn llawer o ddyfroedd.

%% 6:17 And it happened, that when I had heard it I stood up upon my feet, and hearkened, and, behold, there was a voice that spake, and the sound of it was like the sound of many waters.

&&

== 6:18 A hi a ddywedodd, Wele, y dyddiau sydd yn dyfod, y dechreuaf nesu i ymweled a phreswylwyr y ddaear,

%% 6:18 And it said, Behold, the days come, that I will begin to draw nigh, and to visit them that dwell upon the earth,

&&

== 6:19 Ac y dechreuaf ymofyn amdanynt, pa beth ydynt hwy a wnaethant niwed yn anghyfiawn a'u hanghyfiawnder? a pha bryd y cyflawnir cystudd Seion?

%% 6:19 And will begin to make inquisition of them, what they be that have hurt unjustly with their unrighteousness, and when the affliction of Sion shall be fulfilled;

&&

== 6:20 A phan selier y byd yr hwn a ddechrau fyned heibio, yna y gwnaf fi yr arwyddion hyn: Y llyfrau a agorir o flaen y ffurfafen, a phawb a gaiff weled ar unwaith;

%% 6:20 And when the world, that shall begin to vanish away, shall be finished, then will I shew these tokens: the books shall be opened before the firmament, and they shall see all together:

&&

== 6:21 A phlant blwyddiaid a lefarant a 'u lleferydd; gwragedd beichiogion a esgorant ar blant cyn eu hamser ar ben y trimis neu'r pedwar mis, a byw fyddant, a chyfodir hwynt i fyny.

%% 6:21 And the children of a year old shall speak with their voices, the women with child shall bring forth untimely children of three or four months old, and they shall live, and be raised up.

&&

== 6:22 Ac yn ddisymwth yr ymddengys y mannau a heuwyd, fel y mannau nis heuwyd, a'r celloedd llawn a geir yn i wag yn ddisymwth.

%% 6:22 And suddenly shall the sown places appear unsown, the full storehouses shall suddenly be found empty:

&&

== 6:23 A'r utgorn a gan, a phawb, pan ei clywant, a ofnant yn ddisymwth.

%% 6:23 And tha trumpet shall give a sound, which when every man heareth, they shall be suddenly afraid.

&&

== 6:24 A'r pryd hynny yr ymladd cyfeillion i gilydd fel gelynion, a'r ddaear a ofna a'r rhai a drigant ynddi, a llygaid y ffynhonnau a safant, ac ni redant dros dair awr.

%% 6:24 At that time shall friends fight one against another like enemies, and the earth shall stand in fear with those that dwell therein, the springs of the fountains shall stand still, and in three hours they shall not run.

&&

== 6:25 A phwy bynnag a ddihango rhag y pethau hyn oll a ddangosais i ti, a fydd cadwedig, ac a gaiff weled fy iachawdwriaeth, a diwedd eich byd chwi.

%% 6:25 Whosoever remaineth from all these that I have told thee shall escape, and see my salvation, and the end of your world.

&&

== 6:26 Y rhai a dderbyniwyd a welant, y rhai ni phrofasant angau er pan eu ganwyd hwynt: a chalon y preswylwyr a newidir, ac a droir i feddwl arall:

%% 6:26 And the men that are received shall see it, who have not tasted death from their birth: and the heart of the inhabitants shall be changed, and turned into another meaning.

&&

== 6:27 Canys bwrir ymaith ddrygioni, a diffoddir twyll;

%% 6:27 For evil shall be put out, and deceit shall be quenched.

&&

== 6:28 A ffydd a flagura; a llygredigaeth a orchfygir; gwirionedd, yr hon a fu cyhyd yn ddiffrwyth, a ddangosir.

%% 6:28 As for faith, it shall flourish, corruption shall be overcome, and the truth, which hath been so long without fruit, shall be declared.

&&

== 6:29 A phan ymddiddanodd efe a myfi, wele, mi a edrychais bob ychydig ac ychydig ar yr hwn yr oeddwn yn sefyll ger ei fron.

%% 6:29 And when he talked with me, behold, I looked by little and little upon him before whom I stood.

&&

== 6:30 Ac efe a ddywedodd y geiriau hyn wrthyf, Mi a ddeuthum i ddangos i ti amser y nos sydd yn dyfod.

%% 6:30 And these words said he unto me; I am come to shew thee the time of the night to come.

&&

== 6:31 Os tydi a weddii eto ychwaneg, ac a ymprydi saith niwrnod drachefn, myfi a fynegaf i ti liw dydd fwy nag a glywais.

%% 6:31 If thou wilt pray yet more, and fast seven days again, I shall tell thee greater things by day than I have heard.

&&

== 6:32 Canys y Goruchaf a glywodd dy leferydd, y Galluog a welodd dy uniondeb, ac a welodd y diweirdeb oedd gennyt o'th ieuenctid.

%% 6:32 For thy voice is heard before the most High: for the Mighty hath seen thy righteous dealing, he hath seen also thy chastity, which thou hast had ever since thy youth.

&&

== 6:33 Ac am hynny efe a'm hanfonodd i ddangos i ti y pethau hyn oll, ac i ddywedyd wrthyt, Bydd gysurus, ac nac ofna;

%% 6:33 And therefore hath he sent me to shew thee all these things, and to say unto thee, Be of good comfort and fear not

&&

== 6:34 Ac na phrysura gyda'r amseroedd a aeth heibio, i feddwl oferedd, fel na phrysurech oddi wrth yr amseroedd diwethaf.

%% 6:34 And hasten not with the times that are past, to think vain things, that thou mayest not hasten from the latter times.

&&

== 6:35 Ac yn l hyn yr wylais drachefn, ac yr ymprydiais saith niwrnod eraill, fel y gallwn gyflawni'r tair wythnos a ddywedasai efe wrthyf.

%% 6:35 And it came to pass after this, that I wept again, and fasted seven days in like manner, that I might fulfil the three weeks which he told me.

&&

== 6:36 A'r wythfed nos yr oedd fy nghalon yn flin o'm mewn drachefn, a mi a ddechreuais lefaru gerbron y Goruchaf;

%% 6:36 And in the eighth night was my heart vexed within me again, and I began to speak before the most High.

&&

== 6:37 Canys fy ysbryd a enynnodd yn ddirfawr, a'm henaid oedd mewn caledi.

%% 6:37 For my spirit was greatly set on fire, and my soul was in distress.

&&

== 6:38 A mi a ddywedais, O Arglwydd, ti a ddywedaist o ddechrau y greadigaeth, y dydd cyntaf, gan ddywedyd fel hyn, Gwneler nef a daear: a'th air a aeth yn waith perffaith.

%% 6:38 And I said, O Lord, thou spakest from the beginning of the creation, even the first day, and saidst thus; Let heaven and earth be made; and thy word was a perfect work.

&&

== 6:39 A'r amser hwnnw yr ydoedd yr Ysbryd, a'r tywyllwch oedd o amgylch, a distawrwydd; a sain lleferydd dyn nid oedd wedi ei lunio eto.

%% 6:39 And then was the spirit, and darkness and silence were on every side; the sound of man's voice was not yet formed.

&&

== 6:40 Yna y gorchmynnaist i oleuni disglair ddyfod allan o'th drysorau, fel yr ymddangosai dy waith di.

%% 6:40 Then commandedst thou a fair light to come forth of thy treasures, that thy work might appear.

&&

== 6:41 Yr ail dydd y gwnaethost ysbryd y ffurfafen, a gorchmynnaist iddo ymrannu, a gwneuthur dosbarth rhwng y dyfroedd, fel y gallai'r naill ran fyned i fyny, a'r rhan arall aros i waered:

%% 6:41 Upon the second day thou madest the spirit of the firmament, and commandedst it to part asunder, and to make a division betwixt the waters, that the one part might go up, and the other remain beneath.

&&

== 6:42 A'r trydydd dydd y gorchmynnaist i'r dyfroedd ymgasglu yn seithfed ran y ddaear; chwe rhan a sychaist ac a gedwaist, fel y byddai i rai o'r rhain, wedi eu plannu gan Dduw, a'u llafurio, dy wasanaethu di;

%% 6:42 Upon the third day thou didst command that the waters should be gathered in the seventh part of the earth: six pats hast thou dried up, and kept them, to the intent that of these some being planted of God and tilled might serve thee.

&&

== 6:43 Canys cyn gynted ag yr aeth dy air di allan, yr oedd y gwaith wedi ei wneuthur:

%% 6:43 For as soon as thy word went forth the work was made.

&&

== 6:44 Canys yn ddisymwth yr oedd ffrwyth mawr ac aneirif, a llawer ac amryw felystra i'r bias, a llysieuau o ddigoll liwiau, ac aroglau o arogl rhyfeddol. A hyn a wnaethpwyd y trydydd dydd.

%% 6:44 For immediately there was great and innumerable fruit, and many and divers pleasures for the taste, and flowers of unchangeable colour, and odours of wonderful smell: and this was done the third day.

&&

== 6:45 Y pedwerydd dydd y gorchmynnaist i'r haul dywynnu, ac i'r lleuad lewyrchu, ac i'r sr fod mewn trefn:

%% 6:45 Upon the fourth day thou commandedst that the sun should shine, and the moon give her light, and the stars should be in order:

&&

== 6:46 A gorchmynnaist iddynt wasanaethu'r dyn, yr hwn oedd i*w wneuthur.

%% 6:46 And gavest them a charge to do service unto man, that was to be made.

&&

== 6:47 A'r pumed dydd y dywedaist wrth y seithfed ran, lle'r ydoedd y dyfroedd wedi ymgasglu ynghyd, am iddi ddwyn creaduriaid byw, adar, a physgod: ac felly y bu.

%% 6:47 Upon the fifth day thou saidst unto the seventh part, where the waters were gathered that it should bring forth living creatures, fowls and fishes: and so it came to pass.

&&

== 6:48 Y dwfr mud, ac heb fyw ynddo, wrth amnaid Duw a ddygodd bethau byw, fel y gallai pob cenedl foliannu dy weithredoedd rhyfedd di.

%% 6:48 For the dumb water and without life brought forth living things at the commandment of God, that all people might praise thy wondrous works.

&&

== 6:49 Yna ti a ordeiniaist ddau greadur byw; y naill a elwaist Enoch, a'r llall Lefiathan.

%% 6:49 Then didst thou ordain two living creatures, the one thou calledst Enoch, and the other Leviathan;

&&

== 6:50 A didokist y naill oddi wrth y llall: canys y seithfed ran, lle yr ydoedd y dyfroedd wedi ymgynnull, nis gallai eu dal hwynt ill dau.

%% 6:50 And didst separate the one from the other: for the seventh part, namely, where the water was gathered together, might not hold them both.

&&

== 6:51 A thi a roddaist i Enoch y naill ran, yr hon a sychwyd y trydydd dydd, fel y gallai efe aros yno, lle y mae mil o fryniau.

%% 6:51 Unto Enoch thou gavest one part, which was dried up the third day, that he should dwell in the same part, wherein are a thousand hills:

&&

== 6:52 Ond i Lefiathan y rhoddaist y seithfed ran, yr hon sydd wlyb: a chedwaist ef i'w ddifetha gan y neb a fynnech, a phan fynnech.

%% 6:52 But unto Leviathan thou gavest the seventh part, namely, the moist; and hast kept him to be devoured of whom thou wilt, and when.

&&

== 6:53 A'r chweched dydd y gorchmynnaist i'r ddaear ddwyn allan o'th flaen di anifeiliaid, bwystfilod, ac ymlusgiaid;

%% 6:53 Upon the sixth day thou gavest commandment unto the earth, that before thee it should bring forth beasts, cattle, and creeping things:

&&

== 6:54 Ac ar l y pethau hyn Adda hefyd, yr hwn a ordeiniaist yn dywysog ar dy noil greaduriaid; ac ohono ef y daethom ni oll, a'r bobl a ddewisaist ti hefyd.

%% 6:54 And after these, Adam also, whom thou madest lord of all thy creatures: of him come we all, and the people also whom thou hast chosen.

&&

== 6:55 Hyn oll a ddywedais ger dy fron di, O Arglwydd, am i ti wneuthur y byd er ein mwyn ni.

%% 6:55 All this have I spoken before thee, O Lord, because thou madest the world for our sakes

&&

== 6:56 Am y bobl eraill, y rhai hefyd sydd yn dyfod o Adda, ti a ddywedaist nad ydynt ddim, ond eu bod yn debyg i boeryn; a thi a gyffelybaist eu golud hwy i ddefnyn yn syrthio oddi wrth lestr.

%% 6:56 As for the other people, which also come of Adam, thou hast said that they are nothing, but be like unto spittle: and hast likened the abundance of them unto a drop that falleth from a vessel.

&&

== 6:57 Am hynny yn awr, O Arglwydd, wele, y cenhedloedd hyn, y rhai a gyf-rifwyd erioed megis diddim, a ddech-reuasant arglwyddiaethu arnom ni, a'n difetha.

%% 6:57 And now, O Lord, behold, these heathen, which have ever been reputed as nothing, have begun to be lords over us, and to devour us.

&&

== 6:58 A ninnau dy bobl di, yr hwn a elwaist yn gyntaf-anedig i ti, yn unig-anedig, a'r hwn a'th gr di yn gu, a roddwyd i'w dwylo hwynt.

%% 6:58 But we thy people, whom thou hast called thy firstborn, thy only begotten, and thy fervent lover, are given into their hands.

&&

== 6:59 Ac os gwnaethpwyd y byd er ein mwyn ni, paham nad ydym ni yn meddiannu etifeddiaeth gyda'r byd? pa hyd y pery hyn? A

%% 6:59 If the world now be made for our sakes, why do we not possess an inheritance with the world? how long shall this endure?

&&

== PENNOD 7

%% Chapter 7

&&

== 7:1 A PHAN ddarfu i mi ddywedyd y geiriau hyn, danfonwyd ataf yr angel a ddanfonasid ataf y nosweithiau o'r blaen;

%% 7:1 And when I had made an end of speaking these words, there was sent unto me the angel which had been sent unto me the nights afore:

&&

== 7:2 A dywedodd wrthyf, Cyfod, Es-dras, a gwrando'r geiriau y deuthum i'w mynegi i ti.

%% 7:2 And he said unto me, Up, Esdras, and hear the words that I am come to tell thee.

&&

== 7:3 A dywedais innau, Dywed, fy Nuw. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Y mor a osodwyd mewn lle eang, fel y byddo efe yn ddwfn, ac yn fawr.

%% 7:3 And I said, Speak on, my God. Then said he unto me, The sea is set in a wide place, that it might be deep and great.

&&

== 7:4 Eithr bwrw fod mynediad cyfyng i mewn iddo, ac yn debyg i afon:

%% 7:4 But put the case the entrance were narrow, and like a river;

&&

== 7:5 Pwy wrth hynny a allai fyned i'r mor i edrych arno ef, ac i'w lywodraethu? os efe nid ai trwy'r lle cyfyng, pa fodd y gallai efe ddyfod i'r lle eang?

%% 7:5 Who then could go into the sea to look upon it, and to rule it? if he went not through the narrow, how could he come into the broad?

&&

== 7:6 Hefyd drachefn; Dinas a adeiladwyd ac a osodwyd ar faes gwastad, ac y mae hi yn llawn o bob peth da.

%% 7:6 There is also another thing; A city is builded, and set upon a broad field, and is full of all good things:

&&

== 7:7 Y mynediad i mewn iddi sy gul, wedi ei osod mewn lle enbyd i syrthio; fel pe byddai dn ar y llaw ddeau, a dwfr dwfn ar y llaw aswy,

%% 7:7 The entrance thereof is narrow, and is set in a dangerous place to fall, like as if there were a fire on the right hand, and on the left a deep water:

&&

== 7:8 Ac un llwybr yn unig rhyngddynt ill dau, sef rhwng y tn a'r dwfr, cyn lleied ag nas gall ond un dyn fyned yno ar unwaith.

%% 7:8 And one only path between them both, even between the fire and the water, so small that there could but one man go there at once.

&&

== 7:9 Yr awron, pe rhoddid y ddinas hon i ŵr yn etifeddiaeth, os efe nid a fyth trwy'r perygl a osodwyd o'i blaen hi, pa fodd y derbyn efe'r etifeddiaeth hon?

%% 7:9 If this city now were given unto a man for an inheritance, if he never shall pass the danger set before it, how shall he receive this inheritance?

&&

== 7:10 A dywedais, Felly y mae, Arglwydd. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Felly hefyd y mae rhan Israel.

%% 7:10 And I said, It is so, Lord. Then said he unto me, Even so also is Israel's portion.

&&

== 7:11 Canys er eu mwyn hwy y gwneuthum i y byd: a phan dorrodd Adda fy ngorchmynion i, yna yr ordeiniwyd y peth sydd yn awr wedi ei wneuthur.

%% 7:11 Because for their sakes I made the world: and when Adam transgressed my statutes, then was decreed that now is done.

&&

== 7:12 Yna y gwnaethpwyd mynediadau i mewn i'r byd hwn yn gyfyng, yn llawn tristwch a llafur, yn ychydig, yn ddrwg, yn llawn perygl a phoen.

%% 7:12 Then were the entrances of this world made narrow, full of sorrow and travail: they are but few and evil, full of perils,: and very painful.

&&

== 7:13 Canys dechreuad y byd hynaf oedd eang a diberygl, ac yn dwyn ffrwyth anfarwol.

%% 7:13 For the entrances of the elder world were wide and sure, and brought immortal fruit.

&&

== 7:14 Gan hynny os y rhai sy fyw nid ymegniiant i fyned i mewn trwy'r cyfyng a'r ofer bethau hyn, nis gallant byth dderbyn y pethau a roddwyd i gadw iddynt.

%% 7:14 If then they that live labour not to enter these strait and vain things, they can never receive those that are laid up for them.

&&

== 7:15 Wrth hynny paham y'th aflonyddi dy hun, gan dy fod yn llygredig? a phaham y cynhyrfi, gan dy fod yn farwol?

%% 7:15 Now therefore why disquietest thou thyself, seeing thou art but a corruptible man? and why art thou moved, whereas thou art but mortal?

&&

== 7:16 Paham nad wyt yn ystyried yn dy galon y peth sydd i ddyfod, yn hyt-rach na'r peth sy bresennol?

%% 7:16 Why hast thou not considered in thy mind this thing that is to come, rather than that which is present?

&&

== 7:17 Atebais innau, a dywedais, O Arglwydd lywydd, wele, ti a ordeiniaist trwy dy gyfraith i'r rhai cyfiawn feddiannu'r pethau hyn, ac i'r anghyflawn fethu.

%% 7:17 Then answered I and said, O Lord that bearest rule, thou hast ordained in thy law, that the righteous should inherit these things, but that the ungodly should perish.

&&

== 7:18 Er hynny y cyfiawn a ddioddefant gyfyngder, ac a obeithiant ehangder: a'r sawl a wnaeth anghyfiawnder a ddioddefasant gyfyngder, ac ni chnt weled ehangder.

%% 7:18 Nevertheless the righteous shall suffer strait things, and hope for wide: for they that have done wickedly have suffered the strait things, and yet shall not see the wide.

&&

== 7:19 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Nid oes farnwr uwchlaw Duw, na neb yn deall yn well na'r Goruchaf:

%% 7:19 And he said unto me. There is no judge above God, and none that hath understanding above the Highest.

&&

== 7:20 Canys llawer a gollir yn y bywyd hwn, o achos diystyru cyfraith Dduw, yr hon sydd wedi ei gosod o'u blaen hwynt;

%% 7:20 For there be many that perish in this life, because they despise the law of God that is set before them.

&&

== 7:21 Canys gan orchymyn y gorch-mynnodd Duw i'r rhai a ddaeth, ie, fel y daethant, pa beth a wnaent i fyw, a pha beth a gadwent, fel nas ceryddid hwynt.

%% 7:21 For God hath given strait commandment to such as came, what they should do to live, even as they came, and what they should observe to avoid punishment.

&&

== 7:22 Er hynny nid ufuddhasant iddo ef, ond dywedyd a wnaethant yn ei erbyn ef, a meddwl oferedd.

%% 7:22 Nevertheless they were not obedient unto him; but spake against him, and imagined vain things;

&&

== 7:23 A chan eu hamgylchu eu hun a'u beiau, hwy ar ddywedasant am y Goruchaf, nad oedd efe; ac nid adnabuant ei ffyrdd ef;

%% 7:23 And deceived themselves by their wicked deeds; and said of the most High, that he is not; and knew not his ways:

&&

== 7:24 Ond ei gyfraith ef a ddiystyrasant, a gwadasant ei gyfamodau ef, ac ni buant ffyddlon yn ei gyfreithiau ef, ac ni chyflawnasant ei weithredoedd ef.

%% 7:24 But his law have they despised, and denied his covenants; in his statutes have they not been faithful, and have not performed his works.

&&

== 7:25 Am hyn, Esdras, i'r gwag y mae'r pethau gweigion, ac i'r llawn y pethau llawnion.

%% 7:25 And therefore, Esdras, for the empty are empty things, and for the full are the full things.

&&

== 7:26 Ac wele, yr amser a ddaw, y cyf-lawnir yr arwyddion a ddywedais i ti, a'r briodasferch a ymddengys, a hi a welir yn dyfod allan, yr hon sydd yn awr wedi ei thynnu oddi ar y ddaear.

%% 7:26 Behold, the time shall come, that these tokens which I have told thee shall come to pass, and the bride shall appear, and she coming forth shall be seen, that now is withdrawn from the earth.

&&

== 7:27 A phawb a'r a ddihango oddi wrth y drygioni uchod, a gaiff weled fy rhyfeddodau i;

%% 7:27 And whosoever is delivered from the foresaid evils shall see my wonders.

&&

== 7:28 Canys fy mab lesu, a'r rhai sydd gydag ef, a ddatguddir; a'r rhai a adewir a lawenychant o fewn pedwar cant o flynyddoedd.

%% 7:28 For my son Jesus shall be revealed with those that be with him, and they that remain shall rejoice within four hundred years.

&&

== 7:29 Yn l y blynyddoedd hyn y bydd marw fy mab Crist, a phob dyn byw.

%% 7:29 After these years shall my son Christ die, and all men that have life.

&&

== 7:30 A'r byd a droir i'r hen ddistawrwydd saith niwrnod, fel yn y barnedigaethau cyntaf; fel na adawer neb.

%% 7:30 And the world shall be turned into the old silence seven days, like as in the former judgments: so that no man shall remain.

&&

== 7:31 A digwydd, yn l saith niwrnod, y cyfodir y byd hwn sydd eto heb ddeffro, a'r peth llygredig a fydd marw.

%% 7:31 And after seven days the world, that yet awaketh not, shall be raised up, and that shall die that is corrupt

&&

== 7:32 A'r ddaear a ddyry drachefn y rhai sydd yn cysgu ynddi, a'r llwch y rhai sydd yn aros ynddo mewn distawrwydd, a'r ceUoedd yr eneidiau a roddwyd iddynt hwy.

%% 7:32 And the earth shall restore those that are asleep in her, and so shall the dust those that dwell in silence, and the secret places shall deliver those souls that were committed unto them.

&&

== 7:33 A cheir gweled y Goruchaf ar orseddfainc barn, a phob truenia ymaith, a dioddefgarwch a gaiff ddiben.

%% 7:33 And the most High shall appear upon the seat of judgment, and misery shall pass away, and the long suffering shall have an end:

&&

== 7:34 Ond barn yn unig a erys, y gwirionedd a saif, a ffydd a gryfha:

%% 7:34 But judgment only shall remain, truth shall stand, and faith shall wax strong:

&&

== 7:35 A'r weithred a ganlyn, a'r gwobr a ddangosir, a'r gweithredoedd da a fyddant mewn grym, a gweithredoedd drwg ni lywodraethant.

%% 7:35 And the work shall follow, and the reward shall be shewed, and the good deeds shall be of force, and wicked deeds shall bear no rule.

&&

== 7:36 A mi a ddywedais, Yn gyntaf Abraham a weddodd dros y Sodomiaid, a Moses dros y tadau a bechasant yn yr anialwch;

%% 7:36 Then said I, Abraham prayed first for the Sodomites, and Moses for the fathers that sinned in the wilderness:

&&

== 7:37 A Jesus ar ei l yntau dros Israel yn amser Achan;

%% 7:37 And Jesus after him for Israel in the time of Achan:

&&

== 7:38 A Samuel a Dafydd dros y dinistr, a Salomon dros y rhai oedd i ddyfod i'r cysegr;

%% 7:38 And Samuel and David for the destruction: and Solomon for them that should come to the sanctuary:

&&

== 7:39 A HeHas dros y rhai a gawsant law, a thros y marw, er cael ohono fyw;

%% 7:39 And Helias for those that received rain; and for the dead, that he might live:

&&

== 7:40 Ac Eseceias dros y bobl yn amser Senacherib, a llawer dros laweroedd.

%% 7:40 And Ezechias for the people in the time of Sennacherib: and many for many.

&&

== 7:41 Felly yn awr gan fod llygredigaeth wedi tyfu, ac anwiredd wedi amlhau, a gweddo o'r cyfiawn dros yr annuwiol; paham na bydd felly yr awr hon hefyd?

%% 7:41 Even so now, seeing corruption is grown up, and wickedness increased, and the righteous have prayed for the ungodly: wherefore shall it not be so now also?

&&

== 7:42 Ac efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Nid y bywyd presennol hwn yw'r diwedd, lle mae gogoniant lawer yn aros: am hynny y gweddasant dros y gweiniaid.

%% 7:42 He answered me, and said, This present life is not the end where much glory doth abide; therefore have they prayed for the weak.

&&

== 7:43 Eithr dydd y farn a fydd diwedd yr amser hwn, a dechreuad yr anfarwoldeb sydd i ddyfod, yn yr hwn y diflannodd pob llygredigaeth,

%% 7:43 But the day of doom shall be the end of this time, and the beginning of the immortality for to come, wherein corruption is past,

&&

== 7:44 Y dibennwyd anghymedroldeb, y torrwyd ymaith anffyddlondeb, y tyfodd cyfiawnder, ac y blagurodd gwirionedd.

%% 7:44 Intemperance is at an end, infidelity is cut off, righteousness is grown, and truth is sprung up.

&&

== 7:45 Y pryd hynny nis gall neb achub yr hwn a gollwyd, na gorthrymu'r neb a orchfygodd.

%% 7:45 Then shall no man be able to save him that is destroyed, nor to oppress him that hath gotten the victory.

&&

== 7:46 Ac mi a atebais, gan ddywedyd, Dyma'r gair a ddywedais yn gyntaf, ac yn ddiwethaf, mai gwell a fuasai na roddasid y ddaear i Adda, neu, pan roddwyd hi, lestair iddo bechu:

%% 7:46 I answered then and said, This is my first and last saying, that it had been better not to have given the earth unto Adam: or else, when it was given him, to have restrained him from sinning.

&&

== 7:47 Canys pa lesad i ddynion fyw yn y byd presennol hwn mewn trymder, ac yn l marwolaeth disgwyl am gosbedigaeth?

%% 7:47 For what profit is it for men now in this present time to live in heaviness, and after death to look for punishment?

&&

== 7:48 O dydi Adda, pa beth a wnaethost? er i ti bechu, nid yw hynny yn gwymp i ti dy hun yn unig, ond i ninnau oll, y rhai a ddaethom ohonot ti.

%% 7:48 O thou Adam, what hast thou done? for though it was thou that sinned, thou art not fallen alone, but we all that come of thee.

&&

== 7:49 Canys pa les i ni, os addawyd i ni amser tragwyddol, a ninnau wedi gwneuthur y gweithredoedd a ddygant i farwolaeth?

%% 7:49 For what profit is it unto us, if there be promised us an immortal time, whereas we have done the works that bring death?

&&

== 7:50 Ac er addo i ni obaith tragwyddol, ninnau wedi myned yn annuwiol iawn a wnaethpwyd yn ofer?

%% 7:50 And that there is promised us an everlasting hope, whereas ourselves being most wicked are made vain?

&&

== 7:51 Ac er darparu i ni drigfannau iechyd a diogelwch, a ninnau yn byw yn annuwiol?

%% 7:51 And that there are laid up for us dwellings of health and safety, whereas we have lived wickedly?

&&

== 7:52 Ac er darparu gogoniant y Goruchaf i amddiffyn y rhai a fuant fyw yn ddioddefgar, a ninnau yn rhodio ar hyd y ffyrdd annuwiolaf o gwbl?

%% 7:52 And that the glory of the most High is kept to defend them which have led a wary life, whereas we have walked in the most wicked ways of all?

&&

== 7:53 Ac er dangos i ni Baradwys a'i ffrwyth yn parhau yn dragwyddol, yn yr hwn y mae diogelwch a meddyginiaeth, a ninnau heb gael myned i mewn iddi?

%% 7:53 And that there should be shewed a paradise, whose fruit endureth for ever, wherein is security and medicine, since we shall not enter into it?

&&

== 7:54 (Canys rhodio a wnaethom mewn lleoedd anhawddgar.)

%% 7:54 (For we have walked in unpleasant places.)

&&

== 7:55 Ac er disgleirio o wynebau y rhai a arferasant ddirwest, yn oleuach na'r sr, a'n hwynebau ninnau yn dduach na'r tywyllwch?

%% 7:55 And that the faces of them which have used abstinence shall shine above the stars, whereas our faces shall be blacker than darkness?

&&

== 7:56 Canys tra fuom fyw, ac yn gwneuthur anwiredd, ni feddyliasom ni y caem ddioddef am hynny yn l marwolaeth.

%% 7:56 For while we lived and committed iniquity, we considered not that we should begin to suffer for it after death.

&&

== 7:57 Ac efe a atebodd, gan ddywedyd, Dyma ddull yr ymdrech a ymdrecha'r dyn a aner ar y ddaear;

%% 7:57 Then answered he me, and said, This is the condition of the battle, which man that is born upon the earth shall fight;

&&

== 7:58 Pel, os gorchfygir ef, y caffo ddioddef yr hyn a ddywedaist; ond os efe a orchfyga, y caffo dderbyn y peth a ddywedaf.

%% 7:58 That, if he be overcome, he shall suffer as thou hast said: but if he get the victory, he shall receive the thing that I say.

&&

== 7:59 Canys hon yw'r einioes, am yr hon y dywedodd Moses, pan ddaeth efe at y bobl, gan ddywedyd, Dewis i ti einioes, fel y byddech byw.

%% 7:59 For this is the life whereof Moses spake unto the people while he lived, saying, Choose thee life, that thou mayest live.

&&

== 7:60 Er hynny ni choeliasant ef, na'r proffwydi ar ei l ef, na minnau chwaith, yr hwn a ddywedais wrthynt,

%% 7:60 Nevertheless they believed not him, nor yet the prophets after him, no nor me which have spoken unto them,

&&

== 7:61 Na byddai y fath drymder yn eu dinistr hwy, ac y bydd llawenydd ar y rhai a berswadiwyd i iachawdwriaeth.

%% 7:61 That there should not be such heaviness in their destruction, as shall be joy over them that are persuaded to salvation.

&&

== 7:62 Mi a atebais, gan ddywedyd, Gwn, Arglwydd, mai trugarog y gelwir y Goruchaf, am ei fod yn drugarog i'r rhai ni ddaethant etc i'r byd,

%% 7:62 I answered then, and said, I know, Lord, that the most High is called merciful, in that he hath mercy upon them which are not yet come into the world,

&&

== 7:63 Ac yn drugarog wrth y rhai hefyd a droant at ei gyfraith ef;

%% 7:63 And upon those also that turn to his law;

&&

== 7:64 A'i fod yn ddioddefgar ac yn hirymarhous wrth y rhai a bechasant, megis wrth ei greaduriaid;

%% 7:64 And that he is patient, and long suffereth those that have sinned, as his creatures;

&&

== 7:65 A'i fod yn hael; canys y mae yn barod i roddi, lle mae rhaid;

%% 7:65 And that he is bountiful, for he is ready to give where it needeth;

&&

== 7:66 A'i fod yn fawr ei drugaredd; canys y mae yn amlhau ei drugareddau fwyfwy tuag at y rhai presennol, a'r rhai a basiodd, a'r rhai a ddaw.

%% 7:66 And that he is of great mercy, for he multiplieth more and more mercies to them that are present, and that are past, and also to them which are to come.

&&

== 7:67 Canys os efe ni amlha ei drugareddau, ni pharhai y byd gyda'r rhai a etifeddant ynddo.

%% 7:67 For if he shall not multiply his mercies, the world would not continue with them that inherit therein.

&&

== 7:68 Hefyd, efe a faddau: canys oni wn&i efe felly o'i ddaioni, fel y byddai i'r rhai a wnaethant anwireddau gael esmwythdra oddi wrthynt, ni fyddai fyw y ddeg filfed ran o ddynion.

%% 7:68 And he pardoneth; for if he did not so of his goodness, that they which have committed iniquities might be eased of them, the ten thousandth part of men should not remain living.

&&

== 7:69 Ac oni bai iddo ef, yr hwn sydd Farnwr, faddau i'r rhai a iachawyd trwy ei air ef, a dileu eu haml ymrysonion,

%% 7:69 And being judge, if he should not forgive them that are cured with his word, and put out the multitude of contentions,

&&

== 7:70 Ysgatfydd ychydig iawn a adewid mewn lliaws aneirif.

%% 7:70 There should be very few left peradventure in an innumerable multitude.

&&

==

%%

&&

== PENNOD 8

%% Chapter 8

&&

== 8:1 AC efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, ** Y Goruchaf a wnaeth y byd hv i lawer; ond y byd a ddaw i ychydig.

%% 8:1 And he answered me, saying, The most High hath made this world for many, but the world to come for few.

&&

== 8:2 Esdras, dangosaf i ti gyffelybrwydd, fel pan ofynnech i'r ddaear, hithau a'th etyb ei bod hi yn rhoddi llawer o bridd, o'r hwn y gwneir llestri pridd, ond ychydig o'r hwn y daw'r aur allan: felly y mae am waith y byd hwn:

%% 8:2 I will tell thee a similitude, Esdras; As when thou askest the earth, it shall say unto thee, that it giveth much mould whereof earthen vessels are made, but little dust that gold cometh of: even so is the course of this present world.

&&

== 8:3 Llawer a wnaethpwyd, ond ychydij a fydd cadwedig.

%% 8:3 There be many created, but few shall be saved.

&&

== 8:4 Yna yr atebais, gan ddywedyd, ^ fy enaid, llwnc di synnwyr a thraf-lynca ddeall:

%% 8:4 So answered I and said, Swallow then down, O my soul, understanding, and devour wisdom.

&&

== 8:5 Canys cytunaist i wrando, ac ewyll-ysgar ydwyt i broffwydo: canys nid oes i ti ysbaid hwy nag yn unig i fyw.

%% 8:5 For thou hast agreed to give ear, and art willing to prophesy: for thou hast no longer space than only to live.

&&

== 8:6 O Arglwydd, oni roddi di gennad i'th was i erfyn arnat, ar i ti roddi had i'n calon, a llafurwaith i'n deall, fel y dl ffrwyth ohono; pa fodd y gall pob dyn llygredig fyw, a'r y sydd yn dwyn lle dyn?

%% 8:6 O Lord, if thou suffer not thy servant, that we may pray before thee, and thou give us seed unto our heart, and culture to our understanding, that there may come fruit of it; how shall each man live that is corrupt, who beareth the place of a man?

&&

== 8:7 Canys ti wyt unig, a ninnau oll ydym waith dy ddwylo di, fel y dywedaist.

%% 8:7 For thou art alone, and we all one workmanship of thine hands, like as thou hast said.

&&

== 8:8 Canys pan lunier y corff yng nghroth y fam, a phan roddech aelodau iddo, dy greadur a gedwir mewn tan a dwfr, a naw mis y dioddef dy waith dy greadur a luniwyd ynddi.

%% 8:8 For when the body is fashioned now in the mother's womb, and thou givest it members, thy creature is preserved in fire and water, and nine months doth thy workmanship endure thy creature which is created in her.

&&

== 8:9 Ond y peth sydd yn cadw, a'r peth a gedwir, a ddihangant ill dau: a phan ddelo'r amser, y groth a gadwed a ddyry'r pethau a dyfodd ynddi.

%% 8:9 But that which keepeth and is kept shall both be preserved: and when the time cometh, the womb preserved delivereth up the things that grew in it.

&&

== 8:10 Canys ti a orchmynnaist allan o aelodau'r corff, sef o'r bronnau, roddi llaeth, yr hwn yw ffrwyth y bronnau,

%% 8:10 For thou hast commanded out of the parts of the body, that is to say, out of the breasts, milk to be given, which is the fruit of the breasts,

&&

== 8:11 Fel y gallo'r peth a luniwyd gael ei fagu dros amser, hyd oni threfnech ef i'th drugaredd.

%% 8:11 That the thing which is fashioned may be nourished for a time, till thou disposest it to thy mercy.

&&

== 8:12 Megaist ef trwy dy gyfiawnder, meithrinaist ef yn dy gyfraith, a cheryddaist ef a'th farn:

%% 8:12 Thou broughtest it up with thy righteousness, and nurturedst it in thy law, and reformedst it with thy judgment.

&&

== 8:13 A thi a'i marwolaethi ef fel dy greadur, ac a'i bywhei ef fel dy waith.

%% 8:13 And thou shalt mortify it as thy creature, and quicken it as thy work.

&&

== 8:14 Os distrywi gan hynny y peth a luniwyd trwy gymaint o boen, wrth dy orchymyn di, hawdd oedd gadw y peth a wnaethpwyd.

%% 8:14 If therefore thou shalt destroy him which with so great labour was fashioned, it is an easy thing to be ordained by thy commandment, that the thing which was made might be preserved.

&&

== 8:15 Gan hynny, Arglwydd, mi a lefaraf, (am bob dyn yn gyffredinol gorau y gwyddost ti,) am dy bobl di, dros y rhai yr ydwyf yn drist;

%% 8:15 Now therefore, Lord, I will speak; touching man in general, thou knowest best; but touching thy people, for whose sake I am sorry;

&&

== 8:16 Ac am dy etifeddiaeth, dros y rhai yr ydwyf yn galaru; ac am Israel, am yr hwn yr ydwyf yn drist: ac am Jacob, er mwyn yr hwn y'm trallodir.

%% 8:16 And for thine inheritance, for whose cause I mourn; and for Israel, for whom I am heavy; and for Jacob, for whose sake I am troubled;

&&

== 8:17 Am hynny y dechreuaf weddo ger dy fron di drosof fy mm a throstynt hwythau: canys mi a welaf ein beiau ni, y rhai sy'n trigo yn y wlad.

%% 8:17 Therefore will I begin to pray before thee for myself and for them: for I see the falls of us that dwell in the land.

&&

== 8:18 Ond mi a glywais gyflymdra'r barnwr sydd yn dyfod.

%% 8:18 But I have heard the swiftness of the judge which is to come.

&&

== 8:19 Am hynny gwrando fy lleferydd, a deall fy ngeiriau, a pharablaf ger dy fron di. Dyma ddechrau geiriau Esdras, cyn ei gymryd ef i fyny. A mi a ddywedais,

%% 8:19 Therefore hear my voice, and understand my words, and I shall speak before thee. This is the beginning of the words of Esdras, before he was taken up: and I said,

&&

== 8:20 O Arglwydd, tydi'r hwn ydwyt yn preswylio mewn tragwyddoldeb, yr hwn wyt o'r uchelder yn gweled pethau yn y nefoedd ac yn yr awyr;

%% 8:20 O Lord, thou that dwellest in everlastingness which beholdest from above things in the heaven and in the air;

&&

== 8:21 Eisteddle'r hwn nis gellir ei phrisio; a'i ogoniant nis gellir ei gynnwys; o flaen yr hwn y mae'r lluoedd angylion yn sefyll dan grynu,

%% 8:21 Whose throne is inestimable; whose glory may not be comprehended; before whom the hosts of angels stand with trembling,

&&

== 8:22 Gwasanaeth y rhai sydd mewn gwyn ta thta; yr hwn y mae ei air yn wir, a'i ymadroddion yn ddianwadal; yr hwn y mae ei orchymyn yn gadarn, a'i ordinhad yn ofnadwy;

%% 8:22 Whose service is conversant in wind and fire; whose word is true, and sayings constant; whose commandment is strong, and ordinance fearful;

&&

== 8:23 Yr hwn y mae ei olwg yn sychu'r dyfnder, a'i ddicllonedd yn gwneuthur i'r mynyddoedd doddi; i'r hyn y mae y gwirionedd yn dwyn tystiolaeth;

%% 8:23 Whose look drieth up the depths, and indignation maketh the mountains to melt away; which the truth witnesseth:

&&

== 8:24 O gwrando weddi dy was, ac ystyria a'th glustiau ddeisyfiad dy greadur.

%% 8:24 O hear the prayer of thy servant, and give ear to the petition of thy creature.

&&

== 8:25 Canys tra fyddwyf byw y llefaraf, a thra medrwyf ddeall yr atebaf.

%% 8:25 For while I live I will speak, and so long as I have understanding I will answer.

&&

== 8:26 Nac edrych ar bechodau dy bobl; ond ar y rhai sy'n dy wasanaethu mewn gwirionedd:

%% 8:26 O look not upon the sins of thy people; but on them which serve thee in truth.

&&

== 8:27 Na phrisia ar ddrwg amcanion y cenhedloedd; ond ar ddymuniad y rhai sy'n cadw dy dystiolaethau mewn cystuddiau:

%% 8:27 Regard not the wicked inventions of the heathen, but the desire of those that keep thy testimonies in afflictions.

&&

== 8:28 Na feddwl am y rhai a rodiodd yn ffuantus ger dy fron di; ond cofia'r rhai yn l dy ewyllys a adnabuant dy ofn:

%% 8:28 Think not upon those that have walked feignedly before thee: but remember them, which according to thy will have known thy fear.

&&

== 8:29 Nac ewyllysia ddifetha'r rhai a ymddygasant yn anifeilaidd; ond edrych ar y rhai a ddysgasant dy gyfraith di yn berffaith:

%% 8:29 Let it not be thy will to destroy them which have lived like beasts; but to look upon them that have clearly taught thy law.

&&

== 8:30 Na chymer ddigofaint wrth y rhai a gyfrifir yn waeth nag anifeiliaid; ond c4r di y rhai a ymddiriedant yn wastadol yn dy gyfiawnder a'th ogoniant di.

%% 8:30 Take thou no indignation at them which are deemed worse than beasts; but love them that always put their trust in thy righteousness and glory.

&&

== 8:31 Canys yr ydym ni a'n tadau yn nychu o gyfryw glefydau; eithr o'n hachos ni bechaduriaid y gelwir di yn drugarog.

%% 8:31 For we and our fathers do languish of such diseases: but because of us sinners thou shalt be called merciful.

&&

== 8:32 Canys od oes ewyllys gennyt i drugarhau wrthym, fe a'th elwir yn drugarog, sef wrthym ni, y rhai sy heb weithredoedd cyfiawnder.

%% 8:32 For if thou hast a desire to have mercy upon us, thou shalt be called merciful, to us namely, that have no works of righteousness.

&&

== 8:33 Canys y cyfiawn, y rhai sy ganddynt lawer o weithredoedd da ynghadw gyda thi, o'u gweithredoedd eu hun a dderbyniant wobr.

%% 8:33 For the just, which have many good works laid up with thee, shall out of their own deeds receive reward.

&&

== 8:34 Ond pa beth yw dyn, i ti i ddigio wrtho? neu pa beth yw cenhedlaeth lygredig, i ti fod mor chwerw wrthi?

%% 8:34 For what is man, that thou shouldest take displeasure at him? or what is a corruptible generation, that thou shouldest be so bitter toward it?

&&

== 8:35 Canys yn wir nid oes un ymhlith y rhai a aned, heb wneuthur drygioni; ac nid oes un ymhlith y rhai cyfiawn, heb wneuthur ar fai.

%% 8:35 For in truth them is no man among them that be born, but he hath dealt wickedly; and among the faithful there is none which hath not done amiss.

&&

== 8:36 Canys yn hyn, O Arglwydd, y dangosir dy gyfiawnder a'th ddaioni di, os byddi drugarog wrth y rhai nid oes ganddynt olud o weithredoedd da.

%% 8:36 For in this, O Lord, thy righteousness and thy goodness shall be declared, if thou be merciful unto them which have not the confidence of good works.

&&

== 8:37 Yna y'm hatebodd, gan ddywedyd, Peth a ddywedaist yn dda, a hynny a gyflawnir yn l dy eiriau.

%% 8:37 Then answered he me, and said, Some things hast thou spoken aright, and according unto thy words it shall be.

&&

== 8:38 Canys yn wir nid ystyriaf weithredoedd y rhai a bechasant cyn marwolaeth, cyn barn, cyn distryw:

%% 8:38 For indeed I will not think on the disposition of them which have sinned before death, before judgment, before destruction:

&&

== 8:39 Ond mi a lawenychaf am weithredoedd a meddyliau'r cyfiawn, ac a gofiaf eu pererindod hwy, a'r iachawdwriaeth a'r gwobr a gnt.

%% 8:39 But I will rejoice over the disposition of the righteous, and I will remember also their pilgrimage, and the salvation, and the reward, that they shall have.

&&

== 8:40 Fel y dywedais yn awr, felly y digwydd.

%% 8:40 Like as I have spoken now, so shall it come to pass.

&&

== 8:41 Canys fel y mae'r llafurwr yn hau llawer o had ar y ddaear, ac yn plannu llawer o brennau, ac eto nid yw y peth a heuwyd yn dda yn ei amser yn dyfod i fyny, na'r cwbl a'r a blannwyd yn gwreiddio; felly y mae am y rhai a heuwyd yn y byd, ni byddant oll gadwedig.

%% 8:41 For as the husbandman soweth much seed upon the ground, and planteth many trees, and yet the thing that is sown good in his season cometh not up, neither doth all that is planted take root: even so is it of them that are sown in the world; they shall not all be saved.

&&

== 8:42 Yna yr atebais, ac y dywedais, Os cefais ras, gad i mi lefaru.

%% 8:42 I answered then and said, If I have found grace, let me speak.

&&

== 8:43 Pel y mae had y llafurwr yn colli, oni ddaw efe i fyny, ac oni dderbyn y glaw mewn amser cyfaddas; neu os daw gormod glaw arno, a'i lygru ef:

%% 8:43 Like as the husbandman's seed perisheth, if it come not up, and receive not thy rain in due season; or if there come too much rain, and corrupt it:

&&

== 8:44 Felly hefyd y derfydd am ddyn, yr hwn a wnaeth dy ddwylo di, ac a elwir dy ddelw di, am dy fod yn debyg iddo, er mwyn yr hwn y gwnaethost bob peth; a chyffelybaist ef i had y llafurwr.

%% 8:44 Even so perisheth man also, which is formed with thy hands, and is called thine own image, because thou art like unto him, for whose sake thou hast made all things, and likened him unto the husbandman's seed.

&&

== 8:45 Na fydd ddicllon wrthym, ond arbed dy bobl, a chymer drugaredd ar dy etifeddiaeth dy hun: canys trugarog ydwyt wrth dy greadur.

%% 8:45 Be not wroth with us but spare thy people, and have mercy upon thine own inheritance: for thou art merciful unto thy creature.

&&

== 8:46 Yna efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Y pethau presennol sy i'r rhai presennol, a phethau i ddyfod i'r rhai a ddaw.

%% 8:46 Then answered he me, and said, Things present are for the present, and things to cometh for such as be to come.

&&

== 8:47 Canys y mae llawer i ti yn l eto, fel y gallech garu fy nghreadur yn fwy nag yr wyf fir ond mi a neseais lawer gwaith atat ti, ac ato yntau, ond ni neseais erioed at yr anghyfiawn.

%% 8:47 For thou comest far short that thou shouldest be able to love my creature more than I: but I have ofttimes drawn nigh unto thee, and unto it, but never to the unrighteous.

&&

== 8:48 Ac yn hyn hefyd yr ydwyt yn rhyfedd gerbron y Goruchaf,

%% 8:48 In this also thou art marvellous before the most High:

&&

== 8:49 Am i ti dy ddarostwng dy hun, fel yr oedd weddus i ti, ac ni'th dybiaist dy hun yn deilwng i gael gogoniant mawr ymhlith y rhai cyfiawn.

%% 8:49 In that thou hast humbled thyself, as it becometh thee, and hast not judged thyself worthy to be much glorified among the righteous.

&&

== 8:50 Canys llawer o drueni mawr sydd i'r rhai a erys yn y byd yn yr amser diwethaf, am iddynt rodio mewn balch-der mawr.

%% 8:50 For many great miseries shall be done to them that in the latter time shall dwell in the world, because they have walked in great pride.

&&

== 8:51 Ond dysg di drosot dy hun, a chwilia am y gogoniant i'r rhai sy debyg i ti.

%% 8:51 But understand thou for thyself, and seek out the glory for such as be like thee.

&&

== 8:52 Canys i chwi yr agorwyd Paradwys, y plannwyd pren y bywyd, y darparwyd yr amser a ddaw, y paratowyd helaethrwydd, yr adeiladwyd dinas, ac y caniatawyd gorffwystra, ie, daioni a doethineb perffaith.

%% 8:52 For unto you is paradise opened, the tree of life is planted, the time to come is prepared, plenteousness is made ready, a city is builded, and rest is allowed, yea, perfect goodness and wisdom.

&&

== 8:53 Gwreiddyn drygioni a seliwyd i fyny rhagoch chwi, gwendid a gwyfyn a guddiwyd rhagoch, a llygredigaeth a fFodd i uffern i'w hanghofio.

%% 8:53 The root of evil is sealed up from you, weakness and the moth is hid from you, and corruption is fled into hell to be forgotten:

&&

== 8:54 Galar a aeth ymaith, a thrysor tragwyddoldeb a ddangosir yn y diwedd.

%% 8:54 Sorrows are passed, and in the end is shewed the treasure of immortality.

&&

== 8:55 Ac am hynny nac ymofyn mwy am rifedi y rhai colledig.

%% 8:55 And therefore ask thou no more questions concerning the multitude of them that perish.

&&

== 8:56 Canys pan gawsant ryddid, hwy a ddibrisiasant y Goruchaf, diystyrasant ei gyfraith, a gwrthodasant ei ffyrdd ef.

%% 8:56 For when they had taken liberty, they despised the most High, thought scorn of his law, and forsook his ways.

&&

== 8:57 Heblaw hynny, hwy a fathrasant ei rai cyfiawn ef,

%% 8:57 Moreover they have trodden down his righteous,

&&

== 8:58 Ac a ddywedasant yn eu calonnau, Nid oes un Duw; a hynny er eu bod yn gwybod y bydd rhaid iddynt farw.

%% 8:58 And said in their heart, that there is no God; yea, and that knowing they must die.

&&

== 8:59 Canys fel y darparwyd i chwi y pethau a ddywedais, felly y darparwyd iddynt hwythau syched a llafur: canys nid oedd ei ewyllys ef ddarfod am ddynion.

%% 8:59 For as the things aforesaid shalt receive you, so thirst and pain are prepared for them: for it was not his will that men should come to nought:

&&

== 8:60 Onid y rhai a wnaethpwyd a halogasant enw y neb a'u gwnaeth, ac a fuant anniolchgar i'r hwn a ddarparodd iddynt fywyd?

%% 8:60 But they which be created have defiled the name of him that made them, and were unthankful unto him which prepared life for them.

&&

== 8:61 Ac am hynny y mae fy marn i gerllaw.

%% 8:61 And therefore is my judgment now at hand.

&&

== 8:62 Ni ddangosais i y pethau hyn i bawb, ond i ti, ac i ychydig cyffelyb i ti. Yna yr atebais, gan ddywedyd,

%% 8:62 These things have I not shewed unto all men, but unto thee, and a few like thee. Then answered I and said,

&&

== 8:63 Wele, Arglwydd, yn awr y dangosaist liaws y rhyfeddodau, y rhai a ddechreui eu gwneuthur yn yr amserau diwethaf: ond pa bryd, ni ddangosaist i mi.

%% 8:63 Behold, O Lord, now hast thou shewed me the multitude of the wonders, which thou wilt begin to do in the last times: but at what time, thou hast not shewed me.

&&

== PENNOD 9

%% Chapter 9

&&

== 9:1 YNA efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Mesura'r amser yn ddyfal ynddo ei hun: a phan welech y naill ran i'r arwyddion a ddangosais i ti o'r blaen, wedi dyfod,

%% 9:1 He answered me then, and said, Measure thou the time diligently in itself: and when thou seest part of the signs past, which I have told thee before,

&&

== 9:2 Yna y cei ddeall mai'r gwir amser yw, yn yr hwn y dechrau'r Goruchaf ymweled a'r byd, yr hwn a wnaeth efe.

%% 9:2 Then shalt thou understand, that it is the very same time, wherein the Highest will begin to visit the world which he made.

&&

== 9:3 A phan weler daeargrynfeydd, a chynnwrf pobl yn y byd,

%% 9:3 Therefore when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world:

&&

== 9:4 Yna y cei yn ddiau ddeall ddarfod i'r Goruchaf ddywedyd am y pethau II ESDRAS 9 hynny, ar yr amser a fu o'th flaen di, sef o'r dechreuad:

%% 9:4 Then shalt thou well understand, that the most High spake of those things from the days that were before thee, even from the beginning.

&&

== 9:5 Canys fel y mae i bob peth a'r y sydd yn y byd, ddechrau a diwedd, a'r diwedd sydd eglur;

%% 9:5 For like as all that is made in the world hath a beginning and an end, and the end is manifest:

&&

== 9:6 Felly y mae hefyd i amseroedd y Goruchaf eglur ddechreuad mewn rhyfeddodau a nerth, a diweddiad mewn gweithredoedd ac arwyddion.

%% 9:6 Even so the times also of the Highest have plain beginnings in wonder and powerful works, and endings in effects and signs.

&&

== 9:7 A phob un a'r a gadwer, ac a allo ddianc wrth ei weithredoedd, a'r ffydd, trwy'r hon y credasoch,

%% 9:7 And every one that shall be saved, and shall be able to escape by his works, and by faith, whereby ye have believed,

&&

== 9:8 A achubir oddi wrth y peryglon hynny, ac a gaiff weled fy iachawdwriaeth yn fy nhir ac yn fy nherfynau: canys sancteiddiais hwynt i mi o'r dechreuad.

%% 9:8 Shall be preserved from the said perils, and shall see my salvation in my land, and within my borders: for I have sanctified them for me from the beginning.

&&

== 9:9 Yna y bydd y rhai a gamarferasant fy ffyrdd i mewn cyflwr gresynol; a'r sawl a'u taflodd hwynt ymaith yn ddiystyr, a gnt drigo mewn poenau.

%% 9:9 Then shall they be in pitiful case, which now have abused my ways: and they that have cast them away despitefully shall dwell in torments.

&&

== 9:10 Canys y rhai a dderbyniasant dyrnau da yn eu bywyd, ac ni adna-buant fi,

%% 9:10 For such as in their life have received benefits, and have not known me;

&&

== 9:11 A'r sawl a alarodd ar fy nghyfraith, tra ydoedd iddynt ryddid, a phan oedd iddynt eto le agored i edifarhau, nis deallasant, ond a'i diystyrasant;

%% 9:11 And they that have loathed my law, while they had yet liberty, and, when as yet place of repentance was open unto them, understood not, but despised it;

&&

== 9:12 Rhaid i'r rhai hynny gael ei wybod yn l marwolaeth trwy boen.

%% 9:12 The same must know it after death by pain.

&&

== 9:13 Am hvnny na ofala di pa fodd y cosbir yr annuwiol, a pha bryd: ond ymofyn pa fodd y cedwir y cyfiawn, y rhai biau'r byd, ac er mwyn y rhai y crewyd y byd.

%% 9:13 And therefore be thou not curious how the ungodly shall be punished, and when: but enquire how the righteous shall be saved, whose the world is, and for whom the world is created.

&&

== 9:14 Yna yr atebais, gan ddywedyd,

%% 9:14 Then answered I and said,

&&

== 9:15 Dywedais o'r blaen, ac yr wyf yn dywedyd, ac a'i dywedaf hefyd rhag llaw, fod mwy o'r rhai colledig nag o'r rhai cadwedig,

%% 9:15 I have said before, and now do speak, and will speak it also hereafter, that there be many more of them which perish, than of them which shall be saved:

&&

== 9:16 Fel y mae ton yn fwy na defnyn.

%% 9:16 Like as a wave is greater than a drop.

&&

== 9:17 Ac efe a'm hatebodd, gan ddywedyd, Fel y mae'r maes, felly y mae'r had; fel y mae'r llysiau, felly y mae eu lliwiau hefyd; fel y mae'r gweithiwr, felly y mae'r gwaith; ac fel y mae'r llafurwr, felly y mae ei lafur hefyd: canys amser byd ydoedd.

%% 9:17 And he answered me, saying, Like as the field is, so is also the seed; as the flowers be, such are the colours also; such as the workman is, such also is the work; and as the husbandman ls himself, so is his husbandry also: for it was the time of the world.

&&

== 9:18 Ac yr awr hon, pan ddarperais i y byd, yr hwn ni wnaethid eto, sef iddynt hwy i drigo ynddo, y rhai sy yr awr hon yn fyw, ni ddywedodd neb yn fy erbyn.

%% 9:18 And now when I prepared the world, which was not yet made, even for them to dwell in that now live, no man spake against me.

&&

== 9:19 Canys y pryd hynny pob un a ufuddhai: ond yn awr y mae moddau y rhai a grewyd yn y byd hwn a wnaethpwyd, wedi eu llygru trwy had diball, a thrwy gyfraith anchwiliadwy, yn eu rhyddhau eu hunain.

%% 9:19 For then every one obeyed: but now the manners of them which are created in this world that is made are corrupted by a perpetual seed, and by a law which is unsearchable rid themselves.

&&

== 9:20 Felly mi a ystyriais y byd, ac wele, yr ydoedd perygl, oherwydd y dych-mygion a ddaethent iddo ef.

%% 9:20 So I considered the world, and, behold, there was peril because of the devices that were come into it.

&&

== 9:21 A gwelais, ac a'i harbedais ef yn ddirfawr; a chedwais i mi un gronyn o'r swp, a phlanhigyn o genedl fawr.

%% 9:21 And I saw, and spared it greatly, and have kept me a grape of the cluster, and a plant of a great people.

&&

== 9:22 Darfydded gan hynny am y lliaws a anwyd yn ofer, a bydded fy ngronyn a'm planhigyn yn gadwedig: canys trwy boen fawr y gwneuthum ef yn berffaith.

%% 9:22 Let the multitude perish then, which was born in vain; and let my grape be kept, and my plant; for with great labour have I made it perfect.

&&

== 9:23 Er hynny os gorffwysi saith niwrnod eto ychwaneg; (ond nac ymprydia ynddynt;

%% 9:23 Nevertheless, if thou wilt cease yet seven days more, (but thou shalt not fast in them,

&&

== 9:24 Eithr dos i faes o lysiau, heb dy arno, a bwyta yn unig o lysiau'r maes; na phrawf gig, nac yf win, ond bwyta lysiau yn unig;

%% 9:24 But go into a field of flowers, where no house is builded, and eat only the flowers of the field; taste no flesh, drink no wine, but eat flowers only;)

&&

== 9:25 A gwedda ar y Goruchaf yn wastadol;) yna mi a ddeuaf i ymddiddan athi.

%% 9:25 And pray unto the Highest continually, then will I come and talk with thee.

&&

== 9:26 Felly mi a euthum ymaith i'r maes a elwir Ardath, fel y gorchmynnodd efe i mi, ac yno yr eisteddais ymysg y llysiau, ac y bwyteais lysiau'r maes; a'r bwyd hwnnw a'm digonodd.

%% 9:26 So I went my way into the field which is called Ardath, like as he commanded me; and there I sat among the flowers, and did eat of the herbs of the field, and the meat of the same satisfied me.

&&

== 9:27 Ymhen y saith niwrnod mi a eisteddais ar y glaswellt, a'm calon oedd yn flin o'm mewn, fel o'r blaen:

%% 9:27 After seven days I sat upon the grass, and my heart was vexed within me, like as before:

&&

== 9:28 Ac mi a agorais fy ngenau, ac a ddechreuais ymddiddan a'r Goruchaf, gan ddywedyd,

%% 9:28 And I opened my mouth, and began to talk before the most High, and said,

&&

== 9:29 O Arglwydd, ti yr hwn wyt yn dy ddangos dy hun i ni, tydi a ddangoswyd i'n tadau yn yr anialwch, mewn lle nid oes neb yn sengi arno, mewn lle llwm, pan ddaethant allan o'r Aifft;

%% 9:29 O Lord, thou that shewest thyself unto us, thou wast shewed unto our fathers in the wilderness, in a place where no man treadeth, in a barren place, when they came out of Egypt.

&&

== 9:30 Ac a leferaist, gan ddywedyd, Clyw fi, O Israel; ac ystyria fy ngeiriau, tydi had Jacob.

%% 9:30 And thou spakest saying, Hear me, O Israel; and mark my words, thou seed of Jacob.

&&

== 9:31 Canys wele fi yn hau fy nghyfraith xxxxxx ynoch, a hi a ddwg ffrwyth ynoch, a chwi a anrhydeddir ynddi yn dragwyddol.

%% 9:31 For, behold, I sow my law in you, and it shall bring fruit in you, and ye shall be honoured in it for ever.

&&

== 9:32 Ond ein tadau y rhai a dderbyniasant y gyfraith, nis cadwasant hi, ac ni chanlynasant dy ordeiniadau: ac er na ddiflannai ffrwyth dy gyfraith, ac nis gallai, canys eiddot ti oedd;

%% 9:32 But our fathers, which received the law, kept it not, and observed not thy ordinances: and though the fruit of thy law did not perish, neither could it, for it was thine;

&&

== 9:33 Eto y neb a'i derbyniodd a gollwyd, am na chadwent y pethau a heuesid ynddynt.

%% 9:33 Yet they that received it perished, because they kept not the thing that was sown in them.

&&

== 9:34 Ac wele, y mae arfer pan dderbynio'r ddaear had, neu'r mor long, neu ryw lestr fwyd neu ddiod, fod, pan ddarffo am y peth yr heuwyd ef ynddo, neu y bwriwyd ef iddo,

%% 9:34 And, lo, it ls a custom, when the ground hath received seed, or the sea a ship, or any vessel meat or drink, that, that being perished wherein it was sown or cast into,

&&

== 9:35 I'r peth hwnnw hefyd a heuwyd, neu a fwriwyd ynddo, neu a dderbyniwyd, ddarfod amdano, a bod heb aros gyda ni: ond gyda ni nid felly y digwyddodd.

%% 9:35 That thing also which was sown, or cast therein, or received, doth perish, and remaineth not with us: but with us it hath not happened so.

&&

== 9:36 Canys nyni, y rhai a dderbyniasom y gyfraith, a gollir trwy bechod, a'n calon hefyd yr hon a'i derbyniodd hi.

%% 9:36 For we that have received the law perish by sin, and our heart also which received it

&&

== 9:37 Er hynny ni dderfydd am y gyfraith, ond aros y mae hi yn ei grym.

%% 9:37 Notwithstanding the law perisheth not, but remaineth in his force.

&&

== 9:38 A phan ddywedais y pethau hyn yn fy nghalon, mi a edrychais o'm hl, ac ar fy llaw ddeau y gwelwn wraig yn galaru, yn gweiddi yn uchel, ac yn drom ei chalon, a'i dillad wedi rhwygo, a lludw oedd ganddi ar ei phen.

%% 9:38 And when I spake these things in my heart, I looked back with mine eyes, and upon the right side I saw a woman, and, behold, she mourned and wept with a loud voice, and was much grieved in heart, and her clothes were rent, and she had ashes upon her head.

&&

== 9:39 Yna y bwriais y meddyliau oedd gennyf o'r blaen heibio, ac a droais ati hi,

%% 9:39 Then let I my thoughts go that I was in, and turned me unto her,

&&

== 9:40 Ac a ddywedais wrthi, Paham yr wyt ti yn wylo? a phaham yr ydwyt mor drist dy galon?

%% 9:40 And said unto her, Wherefore weepest thou? why art thou so grieved in thy mind?

&&

== 9:41 A hi a ddywedodd wrthyf, Arglwydd, gad fi yn llonydd, fel y gallwyf alaru drosof fy hun, a chwanegu fy ngalar; canys wyf yn drist iawn fy nghalon, ac wedi fy nwyn yn isel iawn.

%% 9:41 And she said unto me, Sir, let me alone, that I may bewail myself, and add unto my sorrow, for I am sore vexed in my mind, and brought very low.

&&

== 9:42 A mi a ddywedais wrthi, Beth a ddarfu i ti? dywed i mi.

%% 9:42 And I said unto her, What aileth thee? tell me.

&&

== 9:43 Hithau a ddywedodd wrthyf, Myfi dy wasanaethwraig a fm hesb, ac heb blanta, er bod i mi ŵr ddeng mlynedd ar hugain.

%% 9:43 She said unto me, I thy servant have been barren, and had no child, though I had an husband thirty years,

&&

== 9:44 A'r deng mlynedd ar hugain hyn yr ydwyf yn gweddo nos a dydd, a phob awr, ar y Goruchaf.

%% 9:44 And those thirty years I did nothing else day and night, and every hour, but make my, prayer to the Highest.

&&

== 9:45 Ar ben y deng mlynedd ar hugain, Duw a'm gwrandawodd i dy wasanaethwraig, efe a edrychodd ar fy nghystudd, efe a ystyriodd fy mlinder, ac a roddes i mi fab: a mi a fm lawen amdano ef, ac felly yr oedd fy ngwr hefyd, a'm holl gymdogion; ac ni a roesom anrhydedd mawr i'r Goruchaf.

%% 9:45 After thirty years God heard me thine handmaid, looked upon my misery, considered my trouble, and gave me a son: and I was very glad of him, so was my husband also, and all my neighbours: and we gave great honour unto the Almighty.

&&

== 9:46 A mi a'i megais ef trwy boen fawr.

%% 9:46 And I nourished him with great travail.

&&

== 9:47 Felly pan dyfodd efe, a dyfod i oedran gwreica, mi a wneuthum wledd.

%% 9:47 So when he grew up, and came to the time that he should have a wife, I made a feast.

&&

== PENNOD 10

%% Chapter 10

&&

== 10:1 A; felly y digwyddodd i'm mab, pan aeth efe i'w ystafell briodas, efe a syrthiodd i lawr, ac a fu farw.

%% 10:1 And it so came to pass, that when my son was entered into his wedding chamber, he fell down, and died.

&&

== 10:2 Yna ni oll a ddiffoddasom y canhwyllau, a'm holl gymdogion a godasant i fyny i'm cysuro i; yna y gorffwysais hyd y nos yr ail dydd.

%% 10:2 Then we all overthrew the lights, and all my neighbours rose up to comfort me: so I took my rest unto the second day at night.

&&

== 10:3 A phan ddarfu iddynt hwy oll beidio a'm cysuro, fel y cawn lonydd; yna y cyfodais o hyd nos, ac y ffoais, ac a ddeuthum i'r maes hwn, fel y gweli di.

%% 10:3 And it came to pass, when they had all left off to comfort me, to the end I might be quiet; then rose I up by night and fled, and came hither into this field, as thou seest.

&&

== 10:4 Ac y mae yn fy mryd nad elwyf yn fy l i'r ddinas, ond aros yma, heb na bwyta nac yfed, ond galaru yn wastadol, ac ymprydio, hyd oni byddwyf farw.

%% 10:4 And I do now purpose not to return into the city, but here to stay, and neither to eat nor drink, but continually to mourn and to fast until I die.

&&

== 10:5 Yna y gollyngais ymaith y myfyrdod oedd ynof, ac a leferais wrthi hi yn ddicllon, gan ddywedyd,

%% 10:5 Then left I the meditations wherein I was, and spake to her in anger, saying,

&&

== 10:6 Tydi ffolog uwchlaw pawb arall, oni weli di ein galar ni, a pha beth a ddigwydd i ni?

%% 10:6 Thou foolish woman above all other, seest thou not our mourning, and what happeneth unto us?

&&

== 10:7 Fel y mae Seion ein mam ni yn llawn tristwch, ac fel y dygwyd hi hyd lawr, ac y mae hi yn galaru yn anianol?

%% 10:7 How that Sion our mother is full of all heaviness, and much humbled, mourning very sore?

&&

== 10:8 Gan ein bod ni oll yn awr mewn trymder, ac yn cwyno, canys trist ydym oll; wyt ti cyn drymed ar l un mab?

%% 10:8 And now, seeing we all mourn and are sad, for we are all in heaviness, art thou grieved for one son?

&&

== 10:9 Gofyn i'r ddaear, a hi a ddywed i ti, mai hi a ddylai alaru am gwymp cymaint ag y sydd yn tyfu arni.

%% 10:9 For ask the earth, and she shall tell thee, that it is she which ought to mourn for the fall of so many that grow upon her.

&&

== 10:10 Canys o'r dechreuad, pob dyn a ddaeth ohoni hi, ac ohoni y daw yr holl rai eraill: ac wele, y maent oll agos yn rhodio i ddistryw, a'r lliaws ohonynt a ddadwreiddir.

%% 10:10 For out of her came all at the first, and out of her shall all others come, and, behold, they walk almost all into destruction, and a multitude of them is utterly rooted out.

&&

== 10:11 Pwy wrth hynny a ddylai alaru mwy na hi, yr hon a gollodd gymaint o rifedi? ac nid tydi, yr hon nid wyt yn drist ond am un.

%% 10:11 Who then should make more mourning than she, that hath lost so great a multitude; and not thou, which art sorry but for one?

&&

== 10:12 Ond pe dywedit wrthyf, Nid yw fy ngalar debyg i alar y ddaear: canys mi a gollais ffrwyth fy nghroth, yr hwn a ddygais i'r byd trwy boen, ac a ymddugum trwy dristwch;

%% 10:12 But if thou sayest unto me, My lamentation is not like the earth's, because I have lost the fruit of my womb, which I brought forth with pains, and bare with sorrows;

&&

== 10:13 Ond y ddaear yn l arfer y ddaear; oblegid y gynulleidfa bresennol sydd yn myned iddi drachefn, fel y daeth ohoni.

%% 10:13 But the earth not so: for the multitude present in it according to the course of the earth is gone, as it came:

&&

== 10:14 Am hynny y dywedaf wrthyt, Fel y dygaist i'r byd trwy drafael; felly y ddaear hefyd o'r dechreuad a roddes ei ffrwyth, sef dyn, i'r hwn a'i gwnaeth hi.

%% 10:14 Then say I unto thee, Like as thou hast brought forth with labour; even so the earth also hath given her fruit, namely, man, ever since the beginning unto him that made her.

&&

== 10:15 Ac am hynny, cadw dy drymder i ti dy hun, a'r peth a ddigwyddodd i ti, a dioddef yn wrol.

%% 10:15 Now therefore keep thy sorrow to thyself, and bear with a good courage that which hath befallen thee.

&&

== 10:16 Canys os berni di arfaeth Duw yn gyfiawn, ac os derbynni di gyngor, dy fab mewn amser a gei, a chlod ymysg gwragedd.

%% 10:16 For if thou shalt acknowledge the determination of God to be just, thou shalt both receive thy son in time, and shalt be commended among women.

&&

== 10:17 Dos gan hynny ymaith i'r ddinas at dy ŵr.

%% 10:17 Go thy way then into the city to thine husband.

&&

== 10:18 A hithau a ddywedodd wrthyf, Ni wnaf fi mo hynny: nid af fi i'r ddinas, ond yma y byddaf farw.

%% 10:18 And she said unto me, That will I not do: I will not go into the city, but here will I die.

&&

== 10:19 Felly mi a chwedleuais fwy a hi, ac a ddywedais,

%% 10:19 So I proceeded to speak further unto her, and said,

&&

== 10:20 Paid S hynny, cymer gyngor gennyf fi: pa sawl cwymp a gafodd Seion? bydd gysurus oherwydd tristwch Jerwsa-lem;

%% 10:20 Do not so, but be counselled. by me: for how many are the adversities of Sion? be comforted in regard of the sorrow of Jerusalem.

&&

== 10:21 Canys ti a weli fod ein cysegr ni yn anialwch, ein bailor wedi ei thorri, a'n teml wedi ei hanrheithio,

%% 10:21 For thou seest that our sanctuary is laid waste, our altar broken down, our temple destroyed;

&&

== 10:22 Ein saltringau a fwriwyd i lawr, ein can a ddistawyd, ein llawenydd a aeth ymaith, ein canhwyllau a ddiffoddwyd, arch ein cyfamod a ddygwyd oddi arnom, ein sanctaidd bethau a halogwyd, a'r enw a enwir arnom a halogwyd agos, ein plant a waradwyddwyd, ein hoffeiriaid a losgwyd, ein Lefiaid a gaethgludwyd, ein morynion a anrheithiwyd, ein gwragedd a dreisiwyd, ein gwŷr cyfiawn a dducpwyd ymaith, ein rhai bychain a ddifethwyd, ein gwŷr ieuainc a gaethiwyd, a'n gwŷr cryfion a wanrawyd;

%% 10:22 Our psaltery is laid on the ground, our song is put to silence, our rejoicing is at an end, the light of our candlestick is put out, the ark of our covenant is spoiled, our holy things are defiled, and the name that is called upon us is almost profaned: our children are put to shame, our priests are burnt, our Levites are gone into captivity, our virgins are defiled, and our wives ravished; our righteous men carried away, our little ones destroyed, our young men are brought in bondage, and our strong men are become weak;

&&

== 10:23 A sl Seion, yr hyn sydd fwyaf dim, a gollodd ei pharch: canys rhoddwyd hi yn nwylo y rhai a'n casant.

%% 10:23 And, which is the greatest of all, the seal of Sion hath now lost her honour; for she is delivered into the hands of them that hate us.

&&

== 10:24 Ac am hynny, bwrw heibio dy drymder mawr, a'th fynych alar, fel y byddo'r Galluog yn drugarog wrthyt, ac y rhoddo'r Goruchaf i ti esmwyth-dra, a gorffwystra oddi wrth dy lafur.

%% 10:24 And therefore shake off thy great heaviness, and put away the multitude of sorrows, that the Mighty may be merciful unto thee again, and the Highest shall give thee rest and ease from thy labour.

&&

== 10:25 Ac fel yr oeddwn yn ymddiddan a hi, wele, ei hwyneb hi a ddisgleiriodd yn ddisymwth, a'i phryd a dywynnodd: a mi a ofnais, ac a fyfyriais beth a allai hynny fod.

%% 10:25 And it came to pass while I was talking with her, behold, her face upon a sudden shined exceedingly, and her countenance glistered, so that I was afraid of her, and mused what it might be.

&&

== 10:26 Ac yn y man hi a lefarodd yn gryf ac yn ofnadwy, hyd oni chrynodd y ddaear gan nad y wraig.

%% 10:26 And, behold, suddenly she made a great cry very fearful: so that the earth shook at the noise of the woman.

&&

== 10:27 A mi a edrychais, ac wele, nid ymddangosodd y wraig i mi mwy: ond yr oedd dinas wedi ei hadeiladu, a lle eang a ymddangosodd o'r sylfeini: yna yr ofnais, ac y gwaeddais llef uchel, gan ddywedyd,

%% 10:27 And I looked, and, behold, the woman appeared unto me no more, but there was a city builded, and a large place shewed itself from the foundations: then was I afraid, and cried with a loud voice, and said,

&&

== 10:28 Pa le y mae Uriel yr angel, yr hwn a ddaeth ataf yn y dechrau? canys gwnaeth i mi syrthio mewn llawer llewyg, a'm diwedd a ddychwelwyd i lygredigaeth, a'm gweddi i gerydd.

%% 10:28 Where is Uriel the angel, who came unto me at the first? for he hath caused me to fall into many trances, and mine end is turned into corruption, and my prayer to rebuke.

&&

== 10:29 A minnau yn dywedyd y geiriau hyn, efe a ddaeth ataf, ac a edrychodd arnaf.

%% 10:29 And as I was speaking these words behold, he came unto me, and looked upon me.

&&

== 10:30 Ac wele, yr oeddwn i yn gorwedd fel un marw, a'm deall wedi ei ddwyn oddi arnaf: ac efe a'm cymerth i erbyn fy llaw ddeau, ac a'm cysurodd, ac a'm gosododd ar fy nhraed, ac a ddywedodd wrthyf,

%% 10:30 And, lo, I lay as one that had been dead, and mine understanding was taken from me: and he took me by the right hand, and comforted me, and set me upon my feet, and said unto me,

&&

== 10:31 Beth a ddarfu i ti? paham y mae dy feddwl a deall dy galon mor dra-llodus? a phaham yr wyt yn drist?

%% 10:31 What aileth thee? and why art thou so disquieted? and why is thine understanding troubled, and the thoughts of thine heart?

&&

== 10:32 A minnau a ddywedais, Am i ti fy ngwrthod i: a mi a wneuthum yn l dy eiriau di, euthum i'r maes, ac wylais; ac wele, mi a welais, ac eto y gwelaf, bethau ni fedraf eu hadrodd.

%% 10:32 And I said, Because thou hast forsaken me, and yet I did according to thy words, and I went into the field, and, lo, I have seen, and yet see, that I am not able to express.

&&

== 10:33 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Saf ar dy draed fel gŵr, a mi a roddaf i ti gyngor.

%% 10:33 And he said unto me, Stand up manfully, and I will advise thee.

&&

== 10:34 Yna y dywedais, Llefara di wrthyf fi, fy Arglwydd: yn unig na wrthod fi, rhag i mi farw yn ofer fy ngobaith:

%% 10:34 Then said I, Speak on, my lord, in me; only forsake me not, lest I die frustrate of my hope.

&&

== 10:35 Canys mi a welais bethau nis adwaenwn, a chlywais bethau nis gwyddwn.

%% 10:35 For I have seen that I knew not, and hear that I do not know.

&&

== 10:36 Neu ydyw fy synnwyr yn fy nhwyllo? neu fy enaid yn breuddwydio?

%% 10:36 Or is my sense deceived, or my soul in a dream?

&&

== 10:37 Yn awr atolwg i ti, dangos i'th was am y weledigaeth hon.

%% 10:37 Now therefore I beseech thee that thou wilt shew thy servant of this vision.