Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_maccabeaid1_79_2695ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(xx) xxxx
(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(xx) xxxx (in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2612k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Efengyl Sant Marc)

 


PENNOD 1

1:LLYFR CYNTAF Y MACABEAID %% PENNOD 1

%%

==

%%1:1 A DIGWYDDODD, wedi i Alexander y Macedoniad, mab Philip, fyned allan o wlad Chettim, a lladd Dareius brenin y Persiaid a'r Mediaid, a theyrnasu yn ei le ef, fel y teyrnasai o'r blaen yn Groeg,

%%1:1 And it happened, after that Alexander son of Philip, the Macedonian, who came out of the land of Chettiim, had smitten Darius king of the Persians and Medes, that he reigned in his stead, the first over Greece,

==

%% 1:2 Efe a osododd ryfeloedd lawer, ac a enillodd ddinasoedd cedyrn, ac a laddodd frenhinoedd y ddaear;

%%1:2 And made many wars, and won many strong holds, and slew the kings of the earth,

==

%% 1:3 Ac a dramwyodd hyd eithafoedd y ddaear, ac a ddug anrhaith oddi ar lawer 0 genhedloedd; a'r ddaear oedd yn llonydd ger ei fron ef: ac am hynny ei galon ef a ddyrchafwyd, ac a falchiodd.

%%1:3 And went through to the ends of the earth, and took spoils of many nations, insomuch that the earth was quiet before him; whereupon he was exalted and his heart was lifted up.

==

%% 1:4 Ac wedi iddo gasglu llu cadarn iawn, efe a lywodraethodd ar wledydd, a chenhedloedd, a theyrnasoedd, ac a'u gwnaeth hwy yn drethol iddo.

%%1:4 And he gathered a mighty strong host and ruled over countries, and nations, and kings, who became tributaries unto him.

==

%% 1:5 Ac wedi hyn, efe a glafychodd, ac a wybu y byddai farw.

%%1:5 And after these things he fell sick, and perceived that he should die.

==

%% 1:6 Am hynny efe a alwodd am ei wasanaethwyr, y rhai anrhydeddus, a'r rhai a gydfaethesid ag ef o'i ieuenctid, ac a gyfrannodd ei deyrnas iddynt hwy, pan oedd efe eto yn fyw.

%%1:6 Wherefore he called his servants, such as were honourable, and had been brought up with him from his youth, and parted his kingdom among them, while he was yet alive.

==

%% 1:7 Felly Alexander a deyrnasodd ddeuddeng mlynedd, ac a fu farw.

%%1:7 So Alexander reigned twelves years, and then died.

==

%% 1:8 A'i dywysogion ef a lywodraethasant, bob un yn ei le.

%%1:8 And his servants bare rule every one in his place.

==

%% 1:9 A hwy oll a osodasant goronau ar eu pennau wedi ei farw ef, a'u meibion ar eu hl, lawer o flynyddoedd: a drygau a amlhaodd ar y ddaear.

%%1:9 And after his death they all put crowns upon themselves; so did their sons after them many years: and evils were multiplied in the earth.

==

%% 1:10 Ac ohonynt hwy y daeth y gwreiddyn pechadurus Antiochus Epiffanes, mab Antiochus y brenin, yr hwn a fuasai yn wystl yn Rhufain: ac efe a deyrnasodd yn y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain a chant o frenhiniaeth y Groegwyr.

%%1:10 And there came out of them a wicked root Antiochus surnamed Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been an hostage at Rome, and he reigned in the hundred and thirty and seventh year of the kingdom of the Greeks.

==

%% 1:11 Yn y dyddiau hynny dynion anwir a aethant allan o Israel, ac a hudasant lawer, gan ddywedyd, Awn, a gwnawn amod a'r Cenhedloedd sy o'n hamgylch: canys er pan y'n gwahaned oddi wrthynt hwy, ni a gawsom lawer o ddrygfyd.

%%1:11 In those days went there out of Israel wicked men, who persuaded many, saying, Let us go and make a covenant with the heathen that are round about us: for since we departed from them we have had much sorrow.

==

%% 1:12 A'r ymadrodd hwn oedd dda yn eu golwg hwy.

%%1:12 So this device pleased them well.

==

%% 1:13 A rhai o'r bobl a fuant mor barod, ag yr aethant at y brenin; ac efe a roddes iddynt awdurdod i wneuthur defodau y Cenhedloedd.

%%1:13 Then certain of the people were so forward herein, that they went to the king, who gave them licence to do after the ordinances of the heathen:

==

%% 1:14 A hwy a adeiladasant ysgol yn Jerwsalem, yn l arfer y Cenhedloedd;

%%1:14 Whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen:

==

%% 1:15 A hwy a wnaethant ddienwaediad iddynt eu hunain, ac a giliasant oddi wrth y cyfamod sanctaidd: ac wedi iddynt ymgysylltu a'r Cenhedloedd, hwy a ymroesant i wneuthur drwg.

%%1:15 And made themselves uncircumcised, and forsook the holy covenant, and joined themselves to the heathen, and were sold to do mischief.

==

%% 1:16 Ac wedi sicrhau'r deyrnas o flaen Antiochus, efe a fwriadodd deyrnasu ar yr Aifft, fel y gallai deyrnasu ar ddwy deyrnas.

%%1:16 Now when the kingdom was established before Antiochus, he thought to reign over Egypt that he might have the dominion of two realms.

==

%% 1:17 Ac efe a aeth i mewn i'r Aifft a thorf fawr, a cherbydau, ag eliffantiaid a gwŷr meirch, ac a llynges fawr;

%%1:17 Wherefore he entered into Egypt with a great multitude, with chariots, and elephants, and horsemen, and a great navy,

==

%% 1:18 Ac a ddechreuodd ryfela yn erbyn Ptolemeus brenin yr Aifft: a Ptolemeus a ofnodd o flaen ei olwg ef, ac a ffodd; a llawer a syrthiasant yn archolledig.

%%1:18 And made war against Ptolemee king of Egypt: but Ptolemee was afraid of him, and fled; and many were wounded to death.

==

%% 1:19 A hwy a enillasant y dinasoedd amddiffynadwy yn nhir yr Aifft; ac Antiochus a gymerodd ysbail yr Aifft.

%%1:19 Thus they got the strong cities in the land of Egypt and he took the spoils thereof.

==

%% 1:20 Ac Antiochus a ddychwelodd, wedi iddo daro'r Aifft, yn y drydedd flwyddyn a deugain a chant, ac a aeth i fyny yn erbyn Israel a Jerwsalem a thyrfa fawr.

%%1:20 And after that Antiochus had smitten Egypt, he returned again in the hundred forty and third year, and went up against Israel and Jerusalem with a great multitude,

==

%% 1:21 Ac efe a aeth i mewn yn falch i'r cysegr, ac a gymerodd ymaith yr allor aur, a'r canhwyllbren oedd yn dal y goleuad, a'i holl offer ef,

%%1:21 And entered proudly into the sanctuary, and took away the golden altar, and the candlestick of light, and all the vessels thereof,

==

%% 1:22 A bwrdd y bara gosod, a'r cawgiau, a'r dysglau, a'r llwyau aur, a'r llen, a'r coronau, a'r trwsiad aur oedd ar y tu wyneb i'r deml; ac efe a dynnodd yr aur oddi arnynt oll.

%%1:22 And the table of the shewbread, and the pouring vessels, and the vials. and the censers of gold, and the veil, and the crown, and the golden ornaments that were before the temple, all which he pulled off.

==

%% 1:23 Ac efe a gymerodd yr arian a'r aur, a'r llestri gwerthfawr, ac a gymerodd y trysorau cuddiedig, y rhai a gafodd efe.

%%1:23 He took also the silver and the gold, and the precious vessels: also he took the hidden treasures which he found.

==

%% 1:24 Ac wedi iddo gymryd y cwbl, efe a aeth ymaith i'w wlad ei hun, ac a wnaethai laddfa fawr, ac a ddywedasai yn falch dros ben.

%%1:24 And when he had taken all away, he went into his own land, having made a great massacre, and spoken very proudly.

==

%% 1:25 Am hynny y bu galar mawr ymhlith yr Israeliaid ym mhob lle o'r eiddynt;

%%1:25 Therefore there was a great mourning in Israel, in every place where they were;

==

%% 1:26 Canys y tywysogion a'r henuriaid a ochneidiasant, y morynion a'r gwŷr ieuainc a lesgasant, a thegwch y gwragedd a gyfnewidiwyd.

%%1:26 So that the princes and elders mourned, the virgins and young men were made feeble, and the beauty of women was changed.

==

%% 1:27 Fob priodasfab a gymerodd alar, a'r hon oedd yn eistedd yn yr ystafell briodas oedd mewn tristwch;

%%1:27 Every bridegroom took up lamentation, and she that sat in the marriage chamber was in heaviness,

==

%% 1:28 A'r wlad a gynhyrfodd oherwydd ei thrigolion, a holl dy Jacob a wisgasid a gwarth.

%%1:28 The land also was moved for the inhabitants thereof, and all the house of Jacob was covered with confusion.

==

%% 1:29 Wedi dwy flynedd lawn, y brenin a ddanfonodd y tywysog oedd yn derbyn y deyrnged, i ddinasoedd Jwda, yr hwn a ddaeth i Jerwsalem a thyrfa fawr.

%%1:29 And after two years fully expired the king sent his chief collector of tribute unto the cities of Juda, who came unto Jerusalem with a great multitude,

==

%% 1:30 Ac efe a ddywedodd wrthynt hwy eiriau heddychol yn dwyllodrus, a hwy a'i credasant ef: ac efe a ruthrodd ar y ddinas yn ddisymwth, ac a'i trawodd hi a phla mawr, ac a ddistrywiodd lawer o bobl o Israel;

%%1:30 And spake peaceable words unto them, but all was deceit: for when they had given him credence, he fell suddenly upon the city, and smote it very sore, and destroyed much people of Israel.

==

%% 1:31 Ac a gymerodd ysbail y ddinas, ac a'i llosgodd hi a than, ac a ddistrywiodd ei thai hi a'i chaerau oddi amgylch.

%%1:31 And when he had taken the spoils of the city, he set it on fire, and pulled down the houses and walls thereof on every side.

==

%% 1:32 A hwy a gaethiwasant y gwragedd a'r plant, ac a berchenogasant yr anifeiliaid.

%%1:32 But the women and children took they captive, and possessed the cattle.

==

%% 1:33 Yna yr adeiladasant ddinas Dafydd a chaer fawr gref, ac a thyrau cedyrn, ac a'i gwnaethant hi yn amddiffynfa gadarn iddynt eu hun.

%%1:33 Then builded they the city of David with a great and strong wall, and with mighty towers, and made it a strong hold for them.

==

%% 1:34 Heblaw hyn, hwy a osodasant y genedl bechadurus yno, sef y dynion anneddfol; a hwy a ymgadarnhasant ynddi hi.

%%1:34 And they put therein a sinful nation, wicked men, and fortified themselves therein.

==

%% 1:35 A hwy a gludasant iddi arfau a bwyd: ac wedi iddynt hwy gasglu ysbail Jerwsalem ynghyd, hwy a'i gosodasant ef yno; ac felly hwy a fuant yn rhwyd flin.

%%1:35 They stored it also with armour and victuals, and when they had gathered together the spoils of Jerusalem, they laid them up there, and so they became a sore snare:

==

%% 1:36 Canys yr oedd yn gynllwynfa yn erbyn y cysegr, ac yn wrthwynebwr blin i Israel bob amser.

%%1:36 For it was a place to lie in wait against the sanctuary, and an evil adversary to Israel.

==

%% 1:37 Fel hyn y tywalltasant waed gwirion o amgylch y cysegr, ac yr halogasant y lle sanctaidd.

%%1:37 Thus they shed innocent blood on every side of the sanctuary, and defiled it:

==

%% 1:38 A thrigolion Jerwsalem a ffoesant o'u plegid hwy: a'r dref oedd yn breswylfa i ddieithriaid, ac oedd yn estronaidd i'wjneibion ei hun, a'i phlant ei hun a'i gadawsant hi.

%%1:38 Insomuch that the inhabitants of Jerusalem fled because of them: whereupon the city was made an habitation of strangers, and became strange to those that were born in her; and her own children left her.

==

%% 1:39 Ei chysegr hi a wnaethid yn anghyfannedd fel y diffeithwch; ei gwyliau hi a drowyd yn alar, ei Sabothau yn waradwydd, ei hanrhydedd yn ddirmyg.

%%1:39 Her sanctuary was laid waste like a wilderness, her feasts were turned into mourning, her sabbaths into reproach her honour into contempt.

==

%% 1:40 Fel y buasai ei pharch hi, felly yr oedd ei hamarch hi; a'i hardderchowgrwydd a droesai yn alar.

%%1:40 As had been her glory, so was her dishonour increased, and her excellency was turned into mourning.

==

%% 1:41 A'r brenin a sgrifennodd at ei holl deyrnas am fod o bawb yn un bobl,

%%1:41 Moreover king Antiochus wrote to his whole kingdom, that all should be one people,

==

%% 1:42 Ac ymadael o bob dyn a'i gyfreithiau ei hun: a'r holl genhedloedd a dderbyniasant orchymyn y brenin.

%%1:42 And every one should leave his laws: so all the heathen agreed according to the commandment of the king.

==

%% 1:43 A llawer o Israel a gytunasant a'i grefydd ef, ac a aberthasant i eilunod, ac a halogasant y Saboth:

%%1:43 Yea, many also of the Israelites consented to his religion, and sacrificed unto idols, and profaned the sabbath.

==

%% 1:44 Canys y brenin a ddanfonasai lythyrau gyda chenhadon i Jerwsalem, ac i ddinasoedd Jwda, ar iddynt fyned ar l deddfau dieithr y wlad,

%%1:44 For the king had sent letters by messengers unto Jerusalem and the cities of Juda that they should follow the strange laws of the land,

==

%% 1:45 A gwahardd poethoffrymau, a bwydoffrwm a diodoffrwm, yn y cysegr; a halogi'r Sabothau a'r gwyliau;

%%1:45 And forbid burnt offerings, and sacrifice, and drink offerings, in the temple; and that they should profane the sabbaths and festival days:

==

%% 1:46 A difwyno'r cysegr a'r bobl sanctaidd:

%%1:46 And pollute the sanctuary and holy people:

==

%% 1:47 Adeiladu allorau, a llwyni, a thernl au eilunod, ac aberthu cig modi, ac anifeiliaid aflan;

%%1:47 Set up altars, and groves, and chapels of idols, and sacrifice swine's flesh, and unclean beasts:

==

%% 1:48 A gadael eu meibion yn ddienwaededig, a gwneuthur eu heneidiau yn ffiaidd a phob aflendid a halogrwydd;

%%1:48 That they should also leave their children uncircumcised, and make their souls abominable with all manner of uncleanness and profanation:

==

%% 1:49 Fel y gollyngent hwy y gyfraith dros gof, ac y cyfnewidient yr holl ddeddfau.

%%1:49 To the end they might forget the law, and change all the ordinances.

==

%% 1:50 A'r hwn ni wnelai yn l gorchymyn y brenin, y byddai raid iddo farw,

%%1:50 And whosoever would not do according to the commandment of the king, he said, he should die.

==

%% 1:51 Efe a sgrifennodd at ei holl deyrnas yn l yr holl eiriau hyn, ac a wnaeth wyliadwyr ar yr holl bobl, gan orchymyn i ddinasoedd Jwda aberthu o ddinas i ddinas.

%%1:51 In the selfsame manner wrote he to his whole kingdom, and appointed overseers over all the people, commanding the cities of Juda to sacrifice, city by city.

==

%% 1:52 Am hynny llawer o'r bobl a ymgasglasant atynt hwy, sef pwy bynnag a adawsai'r gyfraith: a hwy a wnaethant ddrwg yn y wlad.

%%1:52 Then many of the people were gathered unto them, to wit every one that forsook the law; and so they committed evils in the land;

==

%% 1:53 A hwy a wnaethant i Israel lechu mewn lleoedd cuddiedig, sef yn eu holl lochesau.

%%1:53 And drove the Israelites into secret places, even wheresoever they could flee for succour.

==

%% 1:54 A'r pymthegfed dydd o'r mis Casleu, yn y burned flwyddyn a deugain a chant, hwy a osodasant y ffieiddbeth anrheithiol ar yr allor; ac o fewn dinasoedd Jwda oddi amgylch hwy a adeiladasant allorau eilunod;

%%1:54 Now the fifteenth day of the month Casleu, in the hundred forty and fifth year, they set up the abomination of desolation upon the altar, and builded idol altars throughout the cities of Juda on every side;

==

%% 1:55 Ac a arogldarthasant yn nrysau'r tai, ac yn yr heolydd;

%%1:55 And burnt incense at the doors of their houses, and in the streets.

==

%% 1:56 Ac a rwygasant lyfrau'r gyfraith y rhai a gawsant hwy, ac a'u llosgasant thn.

%%1:56 And when they had rent in pieces the books of the law which they found, they burnt them with fire.

==

%% 1:57 A pha le bynnag y ceid llyfr y cyfamod gyda neb, neu os cytunai neb a'r gyfraith, efe a leddid wrth orchymyn y brenin.

%%1:57 And whosoever was found with any the book of the testament, or if any committed to the law, the king's commandment was, that they should put him to death.

==

%% 1:58 Wrth eu cryfder hwy a wnaent felly i'r Israeliaid a geid bob mis yn y dinasoedd.

%%1:58 Thus did they by their authority unto the Israelites every month, to as many as were found in the cities.

==

%% 1:59 A'r unfed dydd ar hugain o'r mis, wrth aberthu ar allor yr eilunod, yr hon oedd ar allor Duw,

%%1:59 Now the five and twentieth day of the month they did sacrifice upon the idol altar, which was upon the altar of God.

==

%% 1:60 Hwy a laddasant rai gwragedd wrth orchymyn Antiochus, y rhai a barasai enwaedu ar eu meibion;

%%1:60 At which time according to the commandment they put to death certain women, that had caused their children to be circumcised.

==

%% 1:61 Ac a grogasant y plant by chain wrth eu gyddfau hwy, ac a ysbeiliasant eu tai hwy, ac a laddasant y rhai a enwaedasai arnynt.

%%1:61 And they hanged the infants about their necks, and rifled their houses, and slew them that had circumcised them.

==

%% 1:62 Er hynny llawer yn Israel a roesant eu bryd yn gwbl, ac a ymsicrhasant ynddynt eu hunain, na fwytaent bethau aflan.

%%1:62 Howbeit many in Israel were fully resolved and confirmed in themselves not to eat any unclean thing.

==

%% 1:63 A hwy a ddewisasant farw, rhag eu llygru a bwydydd, a rhag halogi ohonynt y cyfamod sanctaidd: a hwy a ddioddefasant farwolaeth.

%%1:63 Wherefore the rather to die, that they might not be defiled with meats, and that they might not profane the holy covenant: so then they died.

==

%% 1:64 A bu digofaint mawr iawn ar Israel.

%%1:64 And there was very great wrath upon Israel.

==

%% PENNOD 2

%%

==

%% 2:1 YN yr amseroedd hynny, Matatheias mab Ioan, fab Simeon, offeiriad o hiliogaeth Joarib, a gododd i fyny o Jerwsalem, ac a breswyliodd ym Modin.

%%2:1 In those days arose Mattathias the son of John, the son of Simeon, a priest of the sons of Joarib, from Jerusalem, and dwelt in Modin.

==

%% 2:2 Ac iddo ef yr oedd pum mab; Joannan, yr hwn a elwid Cadis;

%%2:2 And he had five sons, Joannan, called Caddis:

==

%% 2:3 Simon, yr hwn a elwid Thassi;

%%2:3 Simon; called Thassi:

==

%% 2:4 Jwdas, yr hwn a elwid Macabeus;

%%2:4 Judas, who was called Maccabeus:

==

%% 2:5 Eleasar, yr hwn a elwid Abaron; a Jonathan, yr hwn a elwid Apffus.

%%2:5 Eleazar, called Avaran: and Jonathan, whose surname was Apphus.

==

%% 2:6 Pan welodd efe y cabledd a wnaethid o fewn Jwda a Jerwsalem,

%%2:6 And when he saw the blasphemies that were committed in Juda and Jerusalem,

==

%% 2:7 Efe a ddywedodd, Gwae fi fy ngeni i weled cystudd fy mhobl, a chystudd y ddinas sanctaidd, a'm bod yn trigo yno pan roddwyd hi yn llaw y gelynion, a'r cysegr yn llaw dieithriaid!

%%2:7 He said, Woe is me! wherefore was I born to see this misery of my people, and of the holy city, and to dwell there, when it was delivered into the hand of the enemy, and the sanctuary into the hand of strangers?

==

%% 2:8 Ei theml a wnaethpwyd fel gŵr heb ogoniant.

%%2:8 Her temple is become as a man without glory.

==

%% 2:9 Ei llestri parchedig hi a dducpwyd ymaith i gaethiwed; ei phlant by chain a ladded yn yr heolydd, a'i gwŷr ieuainc 4 chleddyf y gelyn.

%%2:9 Her glorious vessels are carried away into captivity, her infants are slain in the streets, her young men with the sword of the enemy.

==

%% 2:10 Pa genedl sydd a'r ni chafodd ran o'i theyrnas hi, ac ni ymaflodd yn ei hysbail hi?

%%2:10 What nation hath not had a part in her kingdom and gotten of her spoils?

==

%% 2:11 Ducpwyd ymaith ei holl harddwch hi: gwnaethpwyd hi'n forwyn gaeth o wraig rydd.

%%2:11 All her ornaments are taken away; of a free woman she is become a bondslave.

==

%% 2:12 Canys wele, ein cysegr, a'n harddwch, a'n gogoniant, a anrheithiwyd; a'r Cenhedloedd a'u halogasant hwy.

%%2:12 And, behold, our sanctuary, even our beauty and our glory, is laid waste, and the Gentiles have profaned it.

==

%% 2:13 I ba beth y byddwn fyw yn hwy na hyn?

%%2:13 To what end therefore shall we live any longer?

==

%% 2:14 A Matatheias a'i feibion a rwygasant eu dillad, ac a ymwisgasant mewn lliain sach, ac a alarasant yn ddirfawr.

%%2:14 Then Mattathias and his sons rent their clothes, and put on sackcloth, and mourned very sore.

==

%% 2:15 Yna gweinidogion y brenin, y rhai a gymhellent y bobl i wrthgiliad, a ddaethant i ddinas Modin, i'w gyrru hwy i aberthu.

%%2:15 In the mean while the king's officers, such as compelled the people to revolt, came into the city Modin, to make them sacrifice.

==

%% 2:16 Llawer o Israel a ddaethant atynt hwy, Matatheias hefyd a'i feibion a gasglwyd ynghyd.

%%2:16 And when many of Israel came unto them, Mattathias also and his sons came together.

==

%% 2:17 A gweinidogion y brenin a atebasant, ac a lefarasant wrth Matatheias, gan ddywedyd, Tywysog, a pharchedig, a mawr wyt ti yn y ddinas hon, a chadarn o feibion ac o frodyr;

%%2:17 Then answered the king's officers, and said to Mattathias on this wise, Thou art a ruler, and an honourable and great man in this city, and strengthened with sons and brethren:

==

%% 2:18 Gan hynny tyred yn gyntaf yr awron, a gwna orchymyn y brenin, fel y gwnaeth yr holl genhedloedd, a gwŷr Jwda, a'r rhai a adawed yn Jerwsalem; felly ti a gei fod a'th dylwyth ymhlith cyfeillion y brenin; a thydi a'th feibion a anrhydeddir ag arian, ac ag aur, ac a rhoddion lawer.

%%2:18 Now therefore come thou first, and fulfil the king's commandment, like as all the heathen have done, yea, and the men of Juda also, and such as remain at Jerusalem: so shalt thou and thy house be in the number of the king's friends, and thou and thy children shall be honoured with silver and gold, and many rewards.

==

%% 2:19 A Matatheias a atebodd ac a ddywedodd a lleferydd uchel, Pe gwrandawai'r holl genhedloedd a'r sy dan lywodraeth y brenin arno ef, ac ymado o bawb allan o grefydd eu hynafiaid, a chytuno a'i orchmynion ef;

%%2:19 Then Mattathias answered and spake with a loud voice, Though all the nations that are under the king's dominion obey him, and fall away every one from the religion of their fathers, and give consent to his commandments:

==

%% 2:20 Eto myfi, a'm meibion, a'm brodyr, a rodiwn yng nghyfamod ein tadau.

%%2:20 Yet will I and my sons and my brethren walk in the covenant of our fathers.

==

%% 2:21 Duw a drugarhao wrthym, rhag gadael ohonom y gyfraith a'r deddfau.

%%2:21 God forbid that we should forsake the law and the ordinances.

==

%% 2:22 Ni wrandawn ni ar eiriau'r brenin i wyro oddi wrth ein gwasanaeth tua'r llaw ddeau, na'r llaw aswy.

%%2:22 We will not hearken to the king's words, to go from our religion, either on the right hand, or the left.

==

%% 2:23 Pan beidiodd efe a dywedyd y geiriau hyn, rhyw Iddew a ddaeth yn eu gwydd hwy i aberthu ar yr allor ym Modin, yn l gorchymyn y brenin.

%%2:23 Now when he had left speaking these words, there came one of the Jews in the sight of all to sacrifice on the altar which was at Modin, according to the king's commandment.

==

%% 2:24 Pan welodd Matatheias hyn, efe a wynfydodd, a'i arennau a grynasant, ac ni fedrodd ymatal rhag dangos ei lid yn l barn, ac a redodd, ac a'i lladdodd ef ar yr allor.

%%2:24 Which thing when Mattathias saw, he was inflamed with zeal, and his reins trembled, neither could he forbear to shew his anger according to judgment: wherefore he ran, and slew him upon the altar.

==

%% 2:25 Ac efe a laddodd yr amser hwnnw wasanaethwr y brenin, yr hwn oedd yn eu cymell hwy i aberthu, ac a ddistrywiodd yr allor.

%%2:25 Also the king's commissioner, who compelled men to sacrifice, he killed at that time, and the altar he pulled down.

==

%% 2:26 Ac efe a ddug sl tuag at gyfraith Dduw, fel y gwnaeth Phinees i Sambri fab Salom.

%%2:26 Thus dealt he zealously for the law of God like as Phinees did unto Zambri the son of Salom.

==

%% 2:27 A Matatheias a lefodd yn y ddinas llef uchel, gan ddywedyd, Pwy bynnag sy'n dwyn sl i'r gyfraith, ac sy'n cadw'r cyfamod, canlyned fi.

%%2:27 And Mattathias cried throughout the city with a loud voice, saying, Whosoever is zealous of the law, and maintaineth the covenant, let him follow me.

==

%% 2:28 Ac efe a'i feibion a ffoesant i'r mynyddoedd, ac a adawsant beth bynnag oedd ganddynt yn y ddinas.

%%2:28 So he and his sons fled into the mountains, and left all that ever they had in the city.

==

%% 2:29 Yna llawer, y rhai oedd yn ceisio cyfiawnder a barn, a ddaethant i waered i'r anialwch hwnnw, i aros yno,

%%2:29 Then many that sought after justice and judgment went down into the wilderness, to dwell there:

==

%% 2:30 Hwynthwy, a'u meibion, a'u gwragedd, a'u hanifeiliaid; canys llawer o ddrwg a ddaethai arnynt hwy.

%%2:30 Both they, and their children, and their wives; and their cattle; because afflictions increased sore upon them.

==

%% 2:31 A mynegwyd i wŷr y brenin, ac i'r lluoedd y rhai oedd yn Jerwsalem yn ninas Dafydd, fyned o wŷr a dorasai orchymyn y brenin i waered i lochesau yn yr anialwch.

%%2:31 Now when it was told the king's servants, and the host that was at Jerusalem, in the city of David, that certain men, who had broken the king's commandment, were gone down into the secret places in the wilderness,

==

%% 2:32 A llawer a erlidiodd ar eu hl hwy, ac a'u goddiweddasant hwy, ac a wersyUasant yn eu herbyn, ac a osodasant ryfel yn eu herbyn ar y dydd Saboth,

%%2:32 They pursued after them a great number, and having overtaken them, they camped against them, and made war against them on the sabbath day.

==

%% 2:33 Ac a ddywedasant wrthynt hwy, Digon yw hyn a wnaethoch; deuwch allan, a gwnewch yn l gorchymyn y brenin, a chwi a gewch eich hoedl.

%%2:33 And they said unto them, Let that which ye have done hitherto suffice; come forth, and do according to the commandment of the king, and ye shall live.

==

%% 2:34 A hwy a ddywedasant, Ni ddeuwn ni allan, ac ni wnawn ni orchymyn y brenin, i haiogi y dydd Saboth.

%%2:34 But they said, We will not come forth, neither will we do the king's commandment, to profane the sabbath day.

==

%% 2:35 Am hynny hwy a brysurasant i ryfel yn eu herbyn hwynt.

%%2:35 So then they gave them the battle with all speed.

==

%% 2:36 Ond nid atebasant hwy iddynt, ac ni thaflasant garreg atynt, ac ni chaeasant y llochesau, gan ddywedyd,

%%2:36 Howbeit they answered them not, neither cast they a stone at them, nor stopped the places where they lay hid;

==

%% 2:37 Ni a ddioddefwn farwolaeth oll yn ein diniweidrwydd: y nef a'r ddaear a dystiolaetha trosom ni, eich bod chwi yn ein difetha heb farn.

%%2:37 But said, Let us die all in our innocency: heaven and earth will testify for us, that ye put us to death wrongfully.

==

%% 2:38 Felly hwy a godasant yn eu herbyn hwy mewn rhyfel ar y dydd Saboth; a hwy, a'u gwragedd, a'u plant, a'u hanifeiliaid, a fuant feirw, hyd fil o ddynion.

%%2:38 So they rose up against them in battle on the sabbath, and they slew them, with their wives and children and their cattle, to the number of a thousand people.

==

%% 2:39 Pan wybu Matatheias a'i gyfeillion hynny, hwy a alarasant amdanynt hwy yn ddirfawr.

%%2:39 Now when Mattathias and his friends understood hereof, they mourned for them right sore.

==

%% 2:40 Yna'r naill a ddywedodd wrth y llall, Os gwnawn ni oll fel y gwnaeth ein brodyr, ac oni ymladdwn ni yn erbyn y Cenhedloedd am ein heinioes a'n deddfau, hwy a'n llwyr ddifethant ni yr awron ar frys oddi ar y ddaear.

%%2:40 And one of them said to another, If we all do as our brethren have done, and fight not for our lives and laws against the heathen, they will now quickly root us out of the earth.

==

%% 2:41 A hwy a gymerasant gyngor y diwrnod hwnnw, gan ddywedyd, Pwy bynnag a ddelo i'n herbyn i ryfela ar y dydd Saboth, ni a ymladdwn yn ei erbyn ef; rhag ein meirw oll, fel y bu feirw ein brodyr yn y llochesau.

%%2:41 At that time therefore they decreed, saying, Whosoever shall come to make battle with us on the sabbath day, we will fight against him; neither will we die all, as our brethren that were murdered im the secret places.

==

%% 2:42 Yna cynulleidfa o'r Assideaid a ymgasglasant atynt hwy, y rhai oedd wŷr cryfion o Israel, sef pwy bynnag oedd yn ewyllysgar yn ymroddi i'r gyfraith.

%%2:42 Then came there unto him a company of Assideans who were mighty men of Israel, even all such as were voluntarily devoted unto the law.

==

%% 2:43 A phawb a'r oedd yn ffoi rhag erlid a ymgysylltasant a hwy, ac a fuant yn gadernid iddynt.

%%2:43 Also all they that fled for persecution joined themselves unto them, and were a stay unto them.

==

%% 2:44 A hwy a gasglasant lu o wyr, ac a laddasant y pechaduriaid yn eu dig, a'r gwŷr anneddfol yn eu llidiowgrwydd: a'r lleill a ffoesant at y Cenhedloedd am help.

%%2:44 So they joined their forces, and smote sinful men in their anger, and wicked men in their wrath: but the rest fled to the heathen for succour.

==

%% 2:45 Yna Matatheias a'i gyfeillion a dramwyasant o amgylch, ac a ddistrywiasant yr allorau.

%%2:45 Then Mattathias and his friends went round about, and pulled down the altars:

==

%% 2:46 A thrwy nerth hwy a enwaedasant ar y plant dienwaededig, cymaint ag a gawsant hwy o fewn terfynau Israel;

%%2:46 And what children soever they found within the coast of Israel uncircumcised, those they circumcised valiantly.

==

%% 2:47 Ac a erlidiasant y dynion beilchion: a'r gwaith hwn a lwyddodd yn eu dwylo hwynt.

%%2:47 They pursued also after the proud men, and the work prospered in their hand.

==

%% 2:48 A hwy a waredasant y gyfraith o law y Cenhedloedd, ac o law y brenhinoedd; ac ni roesant hwy gryfder i'r pechadur.

%%2:48 So they recovered the law out of the hand of the Gentiles, and out of the hand of kings, neither suffered they the sinner to triumph.

==

%% 2:49 A phan nesaodd dyddiau Matatheias i farw, efe a ddywedodd wrth ei feibion, Balchder ac argyhoeddiad a gawsant gryfder yr awron, ac amser distryw a dig llidiog:

%%2:49 Now when the time drew near that Mattathias should die, he said unto his sons, Now hath pride and rebuke gotten strength, and the time of destruction, and the wrath of indignation:

==

%% 2:50 Gan hynny, fy meibion, dygwch sl yr awr hon i'r gyfraith, a rhoddwch eich hoedl dros gyfamod eich tadau.

%%2:50 Now therefore, my sons, be ye zealous for the law, and give your lives for the covenant of your fathers.

==

%% 2:51 Cofiwch weithredoedd ein tadau, y rhai a wnaethant hwy yn eu hamseroedd: felly chwi a dderbyniwch fawr barch ac enw tragwyddol.

%%2:51 Call to remembrance what acts our fathers did in their time; so shall ye receive great honour and an everlasting name.

==

%% 2:52 Oni chaed Abraham yn ffyddlon mewn profedigaeth, a hynny a gyfrifwyd iddo ef yn gyfiawnder?

%%2:52 Was not Abraham found faithful in temptation, and it was imputed unto him for righteousness?

==

%% 2:53 Joseff yn amser ei gyfyngder a gadwodd y gorchymyn, ac a wnaethpwyd yn arglwydd ar yr Aifft.

%%2:53 Joseph in the time of his distress kept the commandment and was made lord of Egypt.

==

%% 2:54 Phinees ein tad, wrth ddwyn sl, a gafodd amod am offeiriadaeth dragwyddol.

%%2:54 Phinees our father in being zealous and fervent obtained the covenant of an everlasting priesthood.

==

%% 2:55 Josua, am gyflawni gair Duw, a wnaethpwyd yn farnwr ar Israel.

%%2:55 Jesus for fulfilling the word was made a judge in Israel.

==

%% 2:56 Caleb, am dystiolaethu gerbron y gynulleidfa, a gafodd etifeddiaeth o'r tir.

%%2:56 Caleb for bearing witness before the congregation received the heritage of the land.

==

%% 2:57 Dafydd yn ei drugaredd a etifeddodd orseddfainc y deyrnas dragwyddol.

%%2:57 David for being merciful possessed the throne of an everlasting kingdom.

==

%% 2:58 Eleias, wrth ddwyn sl i'r gyfraith, a gymerwyd i fyny i'r nefoedd.

%%2:58 Elias for being zealous and fervent for the law was taken up into heaven.

==

%% 2:59 Ananeias, Asareias, a Misaelj am iddynt gredu, a achubwyd o'r tn.

%%2:59 Ananias, Azarias, and Misael, by believing were saved out of the flame.

==

%% 2:60 Daniel yn ei wiriondeb a waredwyd o safnau'r llewod.

%%2:60 Daniel for his innocency was delivered from the mouth of lions.

==

%% 2:61 Ac felly ystyriwch, ym mhob oes, pwy bynnag sydd yn ymddiried ynddo ef3 ni orchfygir ef.

%%2:61 And thus consider ye throughout all ages, that none that put their trust in him shall be overcome.

==

%% 2:62 Am hynny nac ofnwch rhag geiriau gŵr pechadurus: canys ei ogoniant ef a fydd yn dom a phryfed.

%%2:62 Fear not then the words of a sinful man: for his glory shall be dung and worms.

==

%% 2:63 Heddiw efe a ddyrchefir, ac yfory ni bydd efe i'w gael; canys trodd i'w bridd, a darfu am ei amcan.

%%2:63 To day he shall be lifted up and to morrow he shall not be found, because he is returned into his dust, and his thought is come to nothing.

==

%% 2:64 Gan hynny fy meibion, cymerwch galonnau, ac ymwrolwch ym mhlaid y gyfraith; canys chwi a gewch barch oddi wrthi hi.

%%2:64 Wherefore, ye my sons, be valiant and shew yourselves men in the behalf of the law; for by it shall ye obtain glory.

==

%% 2:65 Ac wele Simon eich brawd, mi a wn mai gŵr cynghorus yw efe; gwrandewch arno ef bob amser; efe a fydd yn dad i chwi.

%%2:65 And behold, I know that your brother Simon is a man of counsel, give ear unto him alway: he shall be a father unto you.

==

%% 2:66 Ac am Jwdas Macabeus, yr oedd efe yn gryf ac yn nerthol o'i ieuenctid; bydded efe gapten i chwi, ac ordeiniwch ryfel y bobloedd.

%%2:66 As for Judas Maccabeus, he hath been mighty and strong, even from his youth up: let him be your captain, and fight the battle of the people.

==

%% 2:67 Felly y dygwch atoch bawb a'r y sy'n cadw'r gyfraith; a dielwch gam eich pobl.

%%2:67 Take also unto you all those that observe the law, and avenge ye the wrong of your people.

==

%% 2:68 Telwch hyd adref i'r Cenhedloedd; a gwyliwch ar orchmynion y gyfraith.

%%2:68 Recompense fully the heathen, and take heed to the commandments of the law.

==

%% 2:69 Yna efe a'u bendithiodd hwy: ac efe a roddwyd at ei hynafiaid.

%%2:69 So he blessed them, and was gathered to his fathers.

==

%% 2:70 Ac efe a fu farw yn y chweched flwyddyn a deugain a chant: a'i feibion a'i claddasant ef ym medd ei hynafiaid ym Modin; a holl Israel a alarodd amdano ef a galar mawr.

%%2:70 And he died in the hundred forty and sixth year, and his sons buried him in the sepulchres of his fathers at Modin, and all Israel made great lamentation for him.

==

%% PENNOD 3

%%PENNOD 3

==

%% 3:1 YNA Jwdas, yr hwn a elwid MacabeuSj ei fab ef, a gododd i fyny yn ei le ef.

%%3:1 Then his son Judas, called Maccabeus, rose up in his stead.

==

%% 3:2 A'i holl frodyr a'i cymorthasam ef, a phawb a'r a lynasai wrth ei dad ef: a hwy a ymladdasant ryfel Israel yn llawen.

%%3:2 And all his brethren helped him, and so did all they that held with his father, and they fought with cheerfulness the battle of Israel.

==

%% 3:3, Felly efe a helaethodd barch ei bobl, ac a wisgodd ddwyfronneg fel cawr, ac a ymwregysodd a'i arfau rhyfel, ac a osododd ryfeloedd, ac a amddiffynnodd y gwersyll r cleddyf.

%%3:3 So he gat his people great honour, and put on a breastplate as a giant, and girt his warlike harness about him, and he made battles, protecting the host with his sword.

==

%% 3:4 Ac yr oedd efe yn debyg i lew yn ei weithredoedd, ac fel cenau llew yn rhuo am ei ysglyfaeth.

%%3:4 In his acts he was like a lion, and like a lion's whelp roaring for his prey.

==

%% 3:5 Ac efe a erlidiodd y rhai drwg, gan chwilio amdanynt; ac a losgodd y rhai oedd yn cythryblu ei bobl ef.

%%3:5 For He pursued the wicked, and sought them out, and burnt up those that vexed his people.

==

%% 3:6 A'r rhai drwg a giliasant rhag ei ofn ef, a phawb a'r oedd yn gwneuthur drygioni a gyd-drallodwyd, am fod iachawdwriaeth yn llwyddo yn ei law ef.

%%3:6 Wherefore the wicked shrunk for fear of him, and all the workers of iniquity were troubled, because salvation prospered in his hand.

==

%% 3:7 Ac efe a wnaeth i lawer o frenhinoedd ofidioj ac a lawenychodd Jacob a'i weithredoedd: ac y mae ei goffadwriaeth ef yn fendigedig yn dragywydd.

%%3:7 He grieved also many kings, and made Jacob glad with his acts, and his memorial is blessed for ever.

==

%% 3:8 Ac efe a dramwyodd trwy ddinasoedd Jwda, ac a ddistrywiodd y rhai annuwiol allan oddi yno, ac a drodd heibio ddigofaint oddi wrth Israel.

%%3:8 Moreover he went through the cities of Juda, destroying the ungodly out of them, and turning away wrath from Israel:

==

%% 3:9 A'i enw ef a gerddodd hyd eithafoedd y ddaear; ac efe a gasglodd y rhai oedd ar ddarfod amdanynt.

%%3:9 So that he was renowned unto the utmost part of the earth, and he received unto him such as were ready to perish.

==

%% 3:10 Yna Apolonius a gasglodd y Cenhedloedd ynghyd, a llu mawr o Samaria) i ryfela yn erbyn Israel.

%%3:10 Then Apollonius gathered the Gentiles together, and a great host out of Samaria, to fight against Israel.

==

%% 3:11 Pan wybu Jwdas, efe a aeth i'w gyfarfod ef, ac a'i trawodd ef, ac a'i lladdodd ef: a llawer a syrthiasant yn archollsdig, a'r lleill a ffoesant.

%%3:11 Which thing when Judas perceived, he went forth to meet him, and so he smote him, and slew him: many also fell down slain, but the rest fled.

==

%% 3:12 Ac efe a gymerodd eu hysbail hwy; a Jwdas a gymerodd gleddyl Apolonius, ac a ymladdodd ag ef ei holl ddyddiau.

%%3:12 Wherefore Judas took their spoils, and Apollonius' sword also, and therewith he fought all his life long.

==

%% 3:13 Pan glywodd Seron tywysog llu Syria, gasglu o Jwdas dyrfa a chynulleidfa o ffyddloniaid i fyned i ryfela gydag ef,

%%3:13 Now when Seron, a prince of the army of Syria, heard say that Judas had gathered unto him a multitude and company of the faithful to go out with him to war;

==

%% 3:14 Efe a ddywedodd, Myfi a enillaf enw i mi fy hun, ac a gaf barch yn y deyrnas, ac a ryfelaf yn erbyn Jwdas a'r rhai sy gydag ef, a'r rhai sy'n diystyru gorchymyn y brenin.

%%3:14 He said, I will get me a name and honour in the kingdom; for I will go fight with Judas and them that are with him, who despise the king's commandment.

==

%% 3:15 Ac efe a ymrodd i ddyfod i fyny: a chydag ef y daeth llu cryf o rai annuwiol i fyny i'w gymorth ef, ac i wneuthur dial ar feibion Israel.

%%3:15 So he made him ready to go up, and there went with him a mighty host of the ungodly to help him, and to be avenged of the children of Israel.

==

%% 3:16 Pan nesaodd efe yn gyfagos i riw Bethoron, Jwdas a aeth allan i'w gyfarfod ef a thorf fechan.

%%3:16 And when he came near to the going up of Bethhoron, Judas went forth to meet him with a small company:

==

%% 3:17 A phan welsant hwy y llu yn dyfod i'w cyfarfod, hwy a ddywedasant wrth Jwdas, Pa fodd y gallwn ni, a ninnau yn ychydig, ymladd yn erbyn lliaws cymaint a chyn gryfed? yr ydym ni hefyd yn barod i ddiffygio, heb fwyd heddiw.

%%3:17 Who, when they saw the host coming to meet them, said unto Judas, How shall we be able, being so few, to fight against so great a multitude and so strong, seeing we are ready to faint with fasting all this day?

==

%% 3:18 A Jwdas a ddywedodd, llawdd ydyw cau llawer yn nwylo ychydig: ac nid oes ragoriaeth gerbron Duw nef rhwng achub a llawer neu ag ychydig.

%%3:18 Unto whom Judas answered, It is no hard matter for many to be shut up in the hands of a few; and with the God of heaven it is all one, to deliver with a great multitude, or a small company:

==

%% 3:19 Canys nid yn lluosowgrwydd y llu y mae buddugoliaeth y rhyfel, ond o'r nef y mae cadernid.

%%3:19 For the victory of battle standeth not in the multitude of an host; but strength cometh from heaven.

==

%% 3:20 Maent hwy yn dyfod atom ni mewn mawr draha a chamwedd, i'n difetha ni, a'n gwragedd, a'n plant, ac i'n hysbeilio.

%%3:20 They come against us in much pride and iniquity to destroy us, and our wives and children, and to spoil us:

==

%% 3:21 Ond nyni ydym yn ymladd am ein heinioes a'n cyfreithiau.

%%3:21 But we fight for our lives and our laws.

==

%% 3:22 A Duw a'u dryllia hwy ger ein bron ni: gan hynny nac ofnwch rhagddynt hwy.

%%3:22 Wherefore the Lord himself will overthrow them before our face: and as for you, be ye not afraid of them.

==

%% 3:23 A phan beidiodd efe a dywedyd, efe a neidiodd yn ddisymwth arnynt hwy: ac felly y difethwyd Seron a'i wersyll o'i flaen ef.

%%3:23 Now as soon as he had left off speaking, he leapt suddenly upon them, and so Seron and his host was overthrown before him.

==

%% 3:24 A hwy a'u herlidiasant ar hyd goriwaered Bethoron, hyd y gwastadedd; ac yno y lladded ynghylch wyth /cant o wŷr ohonynt: a'r lleill a ffoes-| nt i wlad y Philistiaid.

%%3:24 And they pursued them from the going down of Bethhoron unto the plain, where were slain about eight hundred men of them; and the residue fled into the land of the Philistines.

==

%% 3:25 Yna ofn Jwdas a'i frodyfj ac arswyd mawr, a ddechreuodd syrthio ar y Cenhedloedd o'u hamglych hwy.

%%3:25 Then began the fear of Judas and his brethren, and an exceeding great dread, to fall upon the nations round about them:

==

%% 3:26 A'i enw ef a gyrhaeddodd hyd at y brenin: a phob cenedl a fynegai ryfeloedd Jwdas.

%%3:26 Insomuch as his fame came unto the king, and all nations talked of the battles of Judas.

==

%% 3:27 A phan glybu Antiochus y brenin y geiriau hyn, efe a ddigiodd yn llidiog, ac a ddanfonodd allan, ac a gasglodd holl fyddinoedd ei deyrnas, llu cryf iawn.

%%3:27 Now when king Antiochus heard these things, he was full of indignation: wherefore he sent and gathered together all the forces of his realm, even a very strong army.

==

%% 3:28 Ac efe a agorodd ei drysordy, ac a roddes gyflogau i'w luoedd dros flwyddyn, ac a orchmynnodd iddynt fod yn barod dros flwyddyn, pa bryd bynnag y byddai raid iddo wrthynt hwy.

%%3:28 He opened also his treasure, and gave his soldiers pay for a year, commanding them to be ready whensoever he should need them.

==

%% 3:29 Ond pan welodd efe yr arian o'i drysorau yn pallu, a'r rhai oedd yn casglu teyrnged y wlad yn anaml, oblegid yr anghytundeb a'r aflwydd a wnaethai efe yn y wlad wrth dynnu ymaith y cyfreithiau a fuasai er y dyddiau cyntaf;

%%3:29 Nevertheless, when he saw that the money of his treasures failed and that the tributes in the country were small, because of the dissension and plague, which he had brought upon the land in taking away the laws which had been of old time;

==

%% 3:30 Yna efe a ofnodd rhag na byddai ganddo ddigon i ateb unwaith neu ddwywaith y draul, a'r rhoddion a roddasai efe o'r blaen a llaw helaeth: canys efe a fuasai helaethach na'r brenhinoedd o'r blaen mewn haelioni.

%%3:30 He feared that he should not be able to bear the charges any longer, nor to have such gifts to give so liberally as he did before: for he had abounded above the kings that were before him.

==

%% 3:31 Am hynny yr oedd efe mewn cyfyngder meddwl: ond efe a gymerodd gyngor i fyned i Persia, i gymryd teyrnged y gwledydd, ac i gasglu llawer o arian.

%%3:31 Wherefore, being greatly perplexed in his mind, he determined to go into Persia, there to take the tributes of the countries, and to gather much money.

==

%% 3:32 Am hynny efe a adawodd Lysias, gŵr anrhydeddus, ac o genedl y brenin, ar faterion y brenin, o'r afon Ewffrates hyd derfynau'r Aifft,

%%3:32 So he left Lysias, a nobleman, and one of the blood royal, to oversee the affairs of the king from the river Euphrates unto the borders of Egypt:

==

%% 3:33 Ac i ddwyn Antiochus ei fab ef i fyny hyd oni ddychwelai efe.

%%3:33 And to bring up his son Antiochus, until he came again.

==

%% 3:34 Ac efe a roddes iddo ef hanner y lluoedd, a'r eliffantiaid, ac a roes orchmynion iddo am bob peth a'r a ewyllysiai efe ei wneuthur, ac ynghylch y rhai oedd yn trigo yn Jwda ac yn Jerwsalem;

%%3:34 Moreover he delivered unto him the half of his forces, and the elephants, and gave him charge of all things that he would have done, as also concerning them that dwelt in Juda and Jerusalem:

==

%% 3:35 I ddanfon llu yn eu herbyn hwy, i ddistrywio ac i ddiwreiddio nerth Israel a gweddill Jerwsalem, ac i dynnu ymaith eu coffadwriaeth hwy o'r lle hwnnw;

%%3:35 To wit, that he should send an army against them, to destroy and root out the strength of Israel, and the remnant of Jerusalem, and to take away their memorial from that place;

==

%% 3:36 Ac i osod dynipn djeithr i drigo yn eu holl derfynau hwy, ac i gyfrannu eu gwlad hwy wrth goelbrennau.

%%3:36 And that he should place strangers in all their quarters, and divide their land by lot.

==

%% 3:37 A'r brenin a gymerodd hanner y lluoedd, y rhai a weddillasid, ac a gychwynnodd o Antiochia, dinas ei deyrnas ef, y seithfed flwyddyn a deugain a chant; ac efe a aeth dros yr afon Ewffrates, ac a dramwyodd trwy'r gwledydd uchaf.

%%3:37 So the king took the half of the forces that remained, and departed from Antioch, his royal city, the hundred forty and seventh year; and having passed the river Euphrates, he went through the high countries.

==

%% 3:38 A Lysias a ddewisodd Ptolemeus fab Dorymenes, a Nicanor, a Gorgias, gwŷr galluog, a chyfeillion y brenin:

%%3:38 Then Lysias chose Ptolemee the son of Dorymenes, Nicanor, and Gorgias, mighty men of the king's friends:

==

%% 3:39 Ac efe a ddanfonodd ddeugain mil o wŷr traed gyda hwy, a seithmil o wŷr meirch, i fyned i wlad Jwda, i'w distrywio hi yn l gorchymyn y brenin,

%%3:39 And with them he sent forty thousand footmen, and seven thousand horsemen, to go into the land of Juda, and to destroy it, as the king commanded.

==

%% 3:40 A hwy a gychwynasant a'u holl lu, ac a ddaethant, ac a wersyllasant yn gyfagos i Emaus, ar y tir gwastad.

%%3:40 So they went forth with all their power, and came and pitched by Emmaus in the plain country.

==

%% 3:41 Pan glybu marchnadwyr y wlad sn amdanynt, hwy a gymerasant arian, a llawer iawn o aur, a gweinidogion, ac a ddaethant i'r gwersyll, i brynu meibion Israel yn gaethion: a llu o Syria, ac o wlad y dieithriaid, a ddaeth atynt hwy.

%%3:41 And the merchants of the country, hearing the fame of them, took silver and gold very much, with servants, and came into the camp to buy the children of Israel for slaves: a power also of Syria and of the land of the Philistines joined themselves unto them.

==

%% 3:42 Pan welodd Jwdas a'i frodyr fod drygau yn amlhau, a gwersyllu o'r lluoedd o fewn eu terfynau hwy; a hwy a wyddent eiriau'r brenin, y rhai a orchmynasai efe i wneuthur dinistr a phen am y bobl;

%%3:42 Now when Judas and his brethren saw that miseries were multiplied, and that the forces did encamp themselves in their borders: for they knew how the king had given commandment to destroy the people, and utterly abolish them;

==

%% 3:43 Yna'r naill a ddywedodd wrth y llallj Gosodwn ein pobl drachefn allan o orthrymder, ac ymladdwn dros ein pobl a'r cysegr.

%%3:43 They said one to another, Let us restore the decayed fortune of our people, and let us fight for our people and the sanctuary.

==

%% 3:44 A'r gynulleidfa a ymgasglodd i fod yn barod i ryfela, ac i weddo, ac i ofyn trugaredd a thosturi:

%%3:44 Then was the congregation gathered together, that they might be ready for battle, and that they might pray, and ask mercy and compassion.

==

%% 3:45 Canys anghyfannedd oedd Jerwsalem fel anialwch: nid oedd neb o'i phlant hi yn myned i mewn, nac yn dyfod allan: a'r cysegr oedd wedi ei sathru, a meibion alltudion yn cadw'r castell; llety oedd hi i'r Cenhedloedd: a'r hyfrydwch a dynasid ymaith oddi wrth Jacob, a'r bibell a'r delyn a beidiasent.

%%3:45 Now Jerusalem lay void as a wilderness, there was none of her children that went in or out: the sanctuary also was trodden down, and aliens kept the strong hold; the heathen had their habitation in that place; and joy was taken from Jacob, and the pipe with the harp ceased.

==

%% 3:46 A'r Israeliaid a ymgasglasant ynghyd, ac a ddaethant i Masffa, gyferbyn a Jerwsalem: canys y lle o'r blaen i Israel i weddo oedd ym Masffa.

%%3:46 Wherefore the Israelites assembled themselves together, and came to Maspha, over against Jerusalem; for in Maspha was the place where they prayed aforetime in Israel.

==

%% 3:47 A hwy a ymprydiasant y diwrnod hwnnw, ac a wisgasant liain sach, ac a fwriasant ludw ar eu pennau, ac a rwygasant eu dillad,

%%3:47 Then they fasted that day, and put on sackcloth, and cast ashes upon their heads, and rent their clothes,

==

%% 3:48 Ac a ledasant lyfrau'r gyfraith, am y rhai yr oedd y Cenhedloedd yn chwilio, i argraffu lluniau eu delwau ynddynt;

%%3:48 And laid open the book of the law, wherein the heathen had sought to paint the likeness of their images.

==

%% 3:49 Ac a ddygasant ddillad yr offeiriaid, a'r blaenffrwythau, a'r degymau, ac a gyffroesant y Nasareaid, y rhai a gyflawnasent eu dyddiau;

%%3:49 They brought also the priests' garments, and the firstfruits, and the tithes: and the Nazarites they stirred up, who had accomplished their days.

==

%% 3:50 Ac a lefasant llef uchel tua'r nef, gan ddywedyd, Pa beth a wnawn ni i'r rhai hyn? ac i ba le y dygwn ni hwy ymaith?

%%3:50 Then cried they with a loud voice toward heaven, saying, What shall we do with these, and whither shall we carry them away?

==

%% 3:51 Dy gysegr di a fathred ac a halogwyd, a'th offeiriaid sy mewn galar a gostyngiad.

%%3:51 For thy sanctuary is trodden down and profaned, and thy priests are in heaviness, and brought low.

==

%% 3:52 Ac wele'r Cenhedloedd a ymgasglasant yn ein herbyn ni i'n distrywio: ti a wyddost pa bethau y maent hwy yn eu bwriadu yn ein herbyn.

%%3:52 And lo, the heathen are assembled together against us to destroy us: what things they imagine against us, thou knowest.

==

%% 3:53 Pa fodd y gallwn ni sefyll yn eu hwyneb hwy, oddieithr i ti ein cynorthwyo ni?

%%3:53 How shall we be able to stand against them, except thou, O God, be our help?

==

%% 3:54 Yna hwy a ganasant ag utgyrn, ac a waeddasant llef uchel.

%%3:54 Then sounded they with trumpets, and cried with a loud voice.

==

%% 3:55 Yna Jwdas a osododd gapteiniaid ar y bobl, capteiniaid ar fil, ar gant, ar ddeg a deugain, ac ar ddeg.

%%3:55 And after this Judas ordained captains over the people, even captains over thousands, and over hundreds, and over fifties, and over tens.

==

%% 3:56 Ac efe a ddywedodd wrth y rhai oedd yn adeiladu teiau, ac a ddyweddiasid a gwragedd, ac oeddynt yn plannu gwinllannoedd, a'r rhai ofnus, am ddychwelyd o bob un i'w dŷ, yn l y gyfraith.

%%3:56 But as for such as were building houses, or had betrothed wives, or were planting vineyards, or were fearful, those he commanded that they should return, every man to his own house, according to the law.

==

%% 3:57 A'r llu a symudodd, ac a wersyllodd o'r tu deau i Emaus.

%%3:57 So the camp removed, and pitched upon the south side of Emmaus.

==

%% 3:58 A Jwdas a ddywedodd, Ymwregyswch, a byddwch wŷr gwrol, a byddwch barod i ymladd yfory a'r Cenhedloedd hyn a ymgasglasant yn ein herbyn, i'n distrywio ni a'n cysegr.

%%3:58 And Judas said, arm yourselves, and be valiant men, and see that ye be in readiness against the morning, that ye may fight with these nations, that are assembled together against us to destroy us and our sanctuary:

==

%% 3:59 Canys gwell i ni feirw yn y rhyfel na gweled drygfyd ein cenedl a'n cysegr.

%%3:59 For it is better for us to die in battle, than to behold the calamities of our people and our sanctuary.

==

%% 3:60 Ond fel y byddo ewyllys Duw yn y nef, felly gwneled.

%%3:60 Nevertheless, as the will of God is in heaven, so let him do.

==

%% PENNOD 4

%%

==

%% 4:1 YNA Gorgias a gymerodd bum mil o wŷr traed, a mil o wŷr meirch detholedig, ac a osododd allan o'r gwersyll liw nos;

%%4:1 Then took Gorgias five thousand footmen, and a thousand of the best horsemen, and removed out of the camp by night;

==

%% 4:2 Fel y gallai efe ruthro i wersyll yr Iddewon, a'u taro yn ddisymwth: a milwyr y castell oedd yn ei gyfarwyddo ef ar y ffordd.

%%4:2 To the end he might rush in upon the camp of the Jews, and smite them suddenly. And the men of the fortress were his guides.

==

%% 4:3 Pan glybu Jwdas, efe a aeth allan ei hun, a'r gwŷr galluog gydag ef, i daro llu'r brenin, yr hwn oedd yn Emaus,

%%4:3 Now when Judas heard thereof he himself removed, and the valiant men with him, that he might smite the king's army which was at Emmaus,

==

%% 4:4 Tra fyddai'r lluoedd eto wedi ymdaenu oddi wrth y gwersyll.

%%4:4 While as yet the forces were dispersed from the camp.

==

%% 4:5 A Gorgias a ddaeth i wersyll Jwdas liw nos, ac ni chafodd efe neb; ond efe a'u ceisiodd hwy yn y mynyddoedd, ac a ddywedodd, Y maent hwy yn ffoi oddi wrthym.

%%4:5 In the mean season came Gorgias by night into the camp of Judas: and when he found no man there, he sought them in the mountains: for said he, These fellows flee from us

==

%% 4:6 Ond gyda'i dyddhau hi, Jwdas a ymddangosodd yn y maes, a thair mil o wyr; ond nid oedd ganddynt na llurigau na chleddyfau fel yr ewyllysient.

%%4:6 But as soon as it was day, Judas shewed himself in the plain with three thousand men, who nevertheless had neither armour nor swords to their minds.

==

%% 4:7 Pan welsant hwy wersyll y Cenhedloedd yn gryf, wedi ei wisgo mewn llurigau, a'r gwŷr meirch yn eu hamgylchu hwynt, a'r rhai hynny wedi eu dysgu i ryfela,

%%4:7 And they saw the camp of the heathen, that it was strong and well harnessed, and compassed round about with horsemen; and these were expert of war.

==

%% 4:8 Yna Jwdas a ddywedodd wrth y gwŷr oedd gydag ef, Nac ofnwch eu lluosowgrwydd, ac nac ofnwch eu rhuthr hwy.

%%4:8 Then said Judas to the men that were with him, Fear ye not their multitude, neither be ye afraid of their assault.

==

%% 4:9 Cofiwch fel yr achubwyd ein hynafiaid ni yn y mr coch, pan erlidiodd Pharo hwy a llu.

%%4:9 Remember how our fathers were delivered in the Red sea, when Pharaoh pursued them with an army.

==

%% 4:10 Felly yr awron, gadewch i ni lefain tua'r nef, i edrych a drugarhao efe wrthym ni, ac a gofia efe amod ein hynafiaid, ac a ddryllia efe y gwersyll hwn o flaen ein hwyneb ni heddiw;

%%4:10 Now therefore let us cry unto heaven, if peradventure the Lord will have mercy upon us, and remember the covenant of our fathers, and destroy this host before our face this day:

==

%% 4:11 Fel y gwypo'r holl Genhedloedd fod un yn gwared ac yn achub Israel.

%%4:11 That so all the heathen may know that there is one who delivereth and saveth Israel.

==

%% 4:12 Yna y dieithriaid a godasant eu golwg i fyny, ac a'u canfuant hwy yn dyfod ar eu cyfer hwynt;

%%4:12 Then the strangers lifted up their eyes, and saw them coming over against them.

==

%% 4:13 Ac a ddaethant allan o'r gwersyll V ryfela: a'r rhai oedd gyda Jwdas a utgyrn.

 

==

%% 4:14 A hwy a drawsant ynghyd: a'r Cenedloedd a orchfyged, ac a ffoesant i'r maes gwastad.

%%4:14 So they joined battle, and the heathen being discomfited fled into the plain.

==

%% 4:15 A'r holl rai olaf a laddwyd r cleddyf: a hwy a'u herlidiasant hwy hyd Gasera, a hyd at feysydd Idumea, ac Asotus, a Jamnia: ac ynghylch teirmil o wŷr ohonynt a laddwyd.

%%4:15 Howbeit all the hindmost of them were slain with the sword: for they pursued them unto Gazera, and unto the plains of Idumea, and Azotus, and Jamnia, so that there were slain of them upon a three thousand men.

==

%% 4:16 A Jwdas a'r llu a ddychwelodd o'u herlid hwy.

%%4:16 This done, Judas returned again with his host from pursuing them,

==

%% 4:17 Ac efe a ddywedodd wrth y bobl, Na fyddwch awyddus i'r ysbail, oblegid y mae rhyfel yn ein herbyn ni;

%%4:17 And said to the people, Be not greedy of the spoil inasmuch as there is a battle before us,

==

%% 4:18 Oblegid y mae Gorgias a'i lu yn y mynydd yn agos atom: ond sefwch yn awr yn erbyn ein gelynion, a gorchfygwch hwy, ac wedi hynny cymerwch yr ysbail yn ddiofn.

%%4:18 And Gorgias and his host are here by us in the mountain: but stand ye now against our enemies, and overcome them, and after this ye may boldly take the spoils.

==

%% 4:19 Pan oedd Jwdas eto yn dywedyd hyn, rhan ohonynt a welid yn edrych allan o'r mynydd.

%%4:19 As Judas was yet speaking these words, there appeared a part of them looking out of the mountain:

==

%% 4:20 Pan welsant yrru o'r Iddewon eu llu hwynt i ffoi, a'u bod yn llosgi'r gwersyll; canys y mwg, yr hwn a welid, a ddangosodd yr hyn a wnaethid:

%%4:20 Who when they perceived that the Jews had put their host to flight and were burning the tents; for the smoke that was seen declared what was done:

==

%% 4:21 Pan welsant y pethau hyn, hwy a ofnasant yn ddirfawr: a phan welsant hwy lu Jwdas yn y maes yn barod i ymladd,

%%4:21 When therefore they perceived these things, they were sore afraid, and seeing also the host of Judas in the plain ready to fight,

==

%% 4:22 Hwy a ffoesant oll i wlad y dieithriaid.

%%4:22 They fled every one into the land of strangers.

==

%% 4:23 A Jwdas a ddychwelodd i gymryd ysbail y gwersyll: a hwy a gawsant lawer o aur, ac arian, a dillad, a sidan glas, a phorffor y mr, a chyfoeth mawr.

%%4:23 Then Judas returned to spoil the tents, where they got much gold, and silver, and blue silk, and purple of the sea, and great riches.

==

%% 4:24 Felly hwy a aethant adref, ac a ganasant gan diolch, ac a fendithiasant Dduw nef, am ei fod ef yn ddaionus, a'i drugaredd yn dragywydd.

%%4:24 After this they went home, and sung a song of thanksgiving, and praised the Lord in heaven: because it is good, because his mercy endureth forever.

==

%% 4:25 Ac felly Israel a gafodd ymwared mawr y diwrnod hwnnw.

%%4:25 Thus Israel had a great deliverance that day.

==

%% 4:26 A'r Cenhedloedd oll a'r a ddianghasent, a ddaethant, ac a ddywedasant i Lysias bob peth a ddigwyddasai.

%%4:26 Now all the strangers that had escaped came and told Lysias what had happened:

==

%% 4:27 A Lysias oedd yn gywilydd ganddo, ac a ddigalonnodd, am na ddigwyddasai'r cyfryw bethau i Israel ag a fynasai efe, ac am na wnaethid y cyfryw bethau ag a orchmynasai'r brenin.

%%4:27 Who, when he heard thereof, was confounded and discouraged, because neither such things as he would were done unto Israel, nor such things as the king commanded him were come to pass.

==

%% 4:28 A'r flwyddyn nesaf ar l hyn, Lysias a gasglodd dri ugain mil o wŷr traed detholedigj a phum mil o wŷr meirch, i'w gorchfygu hwynt.

%%4:28 The next year therefore following Lysias gathered together threescore thousand choice men of foot, and five thousand horsemen, that he might subdue them.

==

%% 4:29 A hwy a ddaethant i Idumea, ac a wersyllasant yn Bethsura, lle y daeth Jwdas yn eu herbyn hwy a deng mil o wyr.

%%4:29 So they came into Idumea, and pitched their tents at Bethsura, and Judas met them with ten thousand men.

==

%% 4:30 A phan welodd efe y llu mawrgryf, efe a wnaeth ei weddi, ac a ddywedodd, Bendigedig wyt ti, O Achubwr Israel, yr hwn a gystwyaist ruthr y cadarn trwy law Dafydd dy was, ac a roddaist wersyll y dieithriaid yri llaw Jonathan fab Saul, ac arweinydd ei arfau ef.

%%4:30 And when he saw that mighty army, he prayed and said, Blessed art thou, O Saviour of Israel, who didst quell the violence of the mighty man by the hand of thy servant David, and gavest the host of strangers into the hands of Jonathan the son of Saul, and his armourbearer;

==

%% 4:31 Cae y llu hwn yn llaw dy bobl Israel; a chywilyddier hwy yn eu lluosowgrwydd a'u gwŷr meirch.

%%4:31 Shut up this army in the hand of thy people Israel, and let them be confounded in their power and horsemen:

==

%% 4:32 Gwna iddynt ofni, a thawdd ymaith hyfder eu cadernid hwynt, a chrynant wrth eu dinistr.

%%4:32 Make them to be of no courage, and cause the boldness of their strength to fall away, and let them quake at their destruction:

==

%% 4:33 Tan hwy i lawr a chleddyf y rhai sy'n dy garu di; a'r sawl oll a adwaenant dy enw, clodforant di a hymnau.

%%4:33 Cast them down with the sword of them that love thee, and let all those that know thy name praise thee with thanksgiving.

==

%% 4:34 Yna hwy a drawsant ynghyd: ac fe a laddwyd yngbylch pum mil o wŷr 0 lu Lysias; ger eu bron hwy y lladdwyd hwynt.

%%4:34 So they joined battle; and there were slain of the host of Lysias about five thousand men, even before them were they slain.

==

%% 4:35 Pan welodd Lysias yrru ei lu ef i ffoi, a gwrolaeth y rhai oedd gyda Jwdas, fel yr oeddynt hwy'n barod, pa un bynnag ai i fyw, ai i farw fel gwŷr, efe a aeth i Antiochia, ac a gasglodd ryfelwyr dieithr; ac wedi gwneuthur ei lu yn fwy nag y buasai, a feddyliodd ddyfod drachefn i Jwdea.

%%4:35 Now when Lysias saw his army put to flight, and the manliness of Judas' soldiers, and how they were ready either to live or die valiantly, he went into Antiochia, and gathered together a company of strangers, and having made his army greater than it was, he purposed to come again into Judea.

==

%% 4:36 Yna y dywedodd Jwdas a'i frodyr, Wele, gorchfygwyd ein gelynion; awn i fyny i lanhau ac i adnewyddu'r cysegr.

%%4:36 Then said Judas and his brethren, Behold, our enemies are discomfited: let us go up to cleanse and dedicate the sanctuary.

==

%% 4:37 Wrth hyn yr holl lu a ymgasglodd; a hwy a aethant i fyny i fynydd Seion.

%%4:37 Upon this all the host assembled themselves together, and went up into mount Sion.

==

%% 4:38 A phan welsant hwy y cysegr wedi ei anrheithio, yr allor wedi ei halogi, y dorau wedi eu llosgi, a'r manwydd yn tyfu yn y neuaddau fel mewn coed neu ar un o'r mynyddoedd, ac ystafelloedd yr offeiriaid wedi eu tynnu i lawr;

%%4:38 And when they saw the sanctuary desolate, and the altar profaned, and the gates burned up, and shrubs growing in the courts as in a forest, or in one of the mountains, yea, and the priests' chambers pulled down;

==

%% 4:39 Hwy a rwygasant eu dillad, ac a alarasant a galar mawr, ac a fwriasant ludw ar eu pennau,

%%4:39 They rent their clothes, and made great lamentation, and cast ashes upon their heads,

==

%% 4:40 Ac a syrthiasant i lawr ar eu hwynebau, ac a wnaethant sŵn mawr ag utgyrn, ac a waeddasaut tua'r nef.

%%4:40 And fell down flat to the ground upon their faces, and blew an alarm with the trumpets, and cried toward heaven.

==

%% 4:41 Yna Jwdas a osododd wŷr i ym. ladd yn erbyn y rhai oedd yn y castell, hyd oni ddarfyddai iddo ef lanhau'r cysegr.

%%4:41 Then Judas appointed certain men to fight against those that were in the fortress, until he had cleansed the sanctuary.

==

%% 4:42 Ac efe a ddewisodd offeiriaid diargyhoedd, y rhai oedd ewyllysgar i'r gyfraith:

%%4:42 So he chose priests of blameless conversation, such as had pleasure in the law:

==

%% 4:43 A hwy a lanhasant y cysegr, ac a ddygasant allan y cerrig halogedig i le aflan.

%%4:43 Who cleansed the sanctuary, and bare out the defiled stones into an unclean place.

==

%% 4:44 A chan fod allor y poethoffrymau wedi ei halogi, hwy a ymgyngorasant beth a wnaent iddi hi.

%%4:44 And when as they consulted what to do with the altar of burnt offerings, which was profaned;

==

%% 4:45 Felly hwy a feddyliasant mai gorau oedd ei thynnu hi i lawr, rhag iddi fod yn gywilydd iddynt, canys y Cenhedloedd a'i halogasent hi: am hynny hwy a dynasant yr allor i lawr,

%%4:45 They thought it best to pull it down, lest it should be a reproach to them, because the heathen had defiled it: wherefore they pulled it down,

==

%% 4:46 Ac a osodasant y cerrig ar fynydd y tŷ mewn lle cyfaddas, hyd oni ddelai proffwyd i fynegi pa beth a wneid a hwynt.

%%4:46 And laid up the stones in the mountain of the temple in a convenient place, until there should come a prophet to shew what should be done with them.

==

%% 4:47 A hwy a gymerasant gerrig cyfain yn l y gyfraith, ac a adeiladasant allor newydd, yn l dull y gyntaf;

%%4:47 Then they took whole stones according to the law, and built a new altar according to the former;

==

%% 4:48 Ac a wnaethant y cysegr i fyny, a'r pethau o fewn y tŷ, ac a sancteiddiasant y cynteddau;

%%4:48 And made up the sanctuary, and the things that were within the temple, and hallowed the courts.

==

%% 4:49 Ac a wnaethant lestri sanctaidd newydd; ac a ddygasant y canhwyllbren, ac allor y poethoffrymau a'r arogl-aberthau, a'r bwrdd, i mewn i'r deml.

%%4:49 They made also new holy vessels, and into the temple they brought the candlestick, and the altar of burnt offerings, and of incense, and the table.

==

%% 4:50 A hwy a losgasant aroglau ar yr allor, ac a oleuasant y canhwyllau oedd yn y canhwyllbren, i oleuo yn y deml.

%%4:50 And upon the altar they burned incense, and the lamps that were upon the candlestick they lighted, that they might give light in the temple.

==

%% 4:51 A hwy a osodasant y bara ar y bwrdd, ac a ledasant y llenni, ac a orffenasant yr holl waith a ddechreuasant ei wneuthiir.

%%4:51 Furthermore they set the loaves upon the table, and spread out the veils, and finished all the works which they had begun to make.

==

%% 4:52 Ac ar y pumed dydd ar hugain o'r nawfed mis, yr hwn a elwir nus Casleu, yn yr wythfed flwyddyn '' deugain a chant, hwy a godasant y fore i fyny,

%%4:52 Now on the five and twentieth day of the ninth month, which is called the month Casleu, in the hundred forty and eighth year, they rose up betimes in the morning,

==

%% 4:53 Ac a aberthasant yn l y gyfraith ar allor newydd y poethoffrymau, yr hon a wnaethent hwy.

%%4:53 And offered sacrifice according to the law upon the new altar of burnt offerings, which they had made.

==

%% 4:54 Ar gyfenw i'r amser a'r diwrnod yr halogasai'r Cenhedloedd hi, yn union, y gosoded hi i fyny o newydd, I chaniadau, & thelynau, a phibau, ac a symbalau.

%%4:54 Look, at what time and what day the heathen had profaned it, even in that was it dedicated with songs, and citherns, and harps, and cymbals.

==

%% 4:55 A'r holl bobl a syrthiasant ar eu hwynebau, gan addoli a diolch i Dduw y nef, yr hwn a'u llwyddasai hwy.

%%4:55 Then all the people fell upon their faces, worshipping and praising the God of heaven, who had given them good success.

==

%% 4:56 Ac felly hwy a gadwasant gysegriad yr allor wyth niwrnod, gan offrymu poethoffrymau ac aberthu aberthau iachawdwriaeth a moliant mewn llawenydd.

%%4:56 And so they kept the dedication of the altar eight days and offered burnt offerings with gladness, and sacrificed the sacrifice of deliverance and praise.

==

%% 4:57 A hwy a harddasant dalcen y deml a choronau o aur ac a tharianau, ac a adnewyddasant y pyrth a'r ystafelloedd, ac a osodasant ddrysau arnynt hwy.

%%4:57 They decked also the forefront of the temple with crowns of gold, and with shields; and the gates and the chambers they renewed, and hanged doors upon them.

==

%% 4:58 Ac yr oedd llawenydd mawr ymhlith y bobl, am droi gwaradwydd y Cenhedloedd ymaith.

%%4:58 Thus was there very great gladness among the people, for that the reproach of the heathen was put away.

==

%% 4:59 Felly Jwdas a'i frodyr, a holl gynulleidfa Israel, a ordeiniodd gadw dyddiau cysegriad yr allor yn eu hamserau, yn uchel wyl bob blwyddyn dros wyth niwrnod, gan ddechrau y pumed dydd ar hugain o'r mis Casleu, trwy orfoledd a llawenydd.

%%4:59 Moreover Judas and his brethren with the whole congregation of Israel ordained, that the days of the dedication of the altar should be kept in their season from year to year by the space of eight days, from the five and twentieth day of the month Casleu, with mirth and gladness.

==

%% 4:60 Ac ar yr un amser, hwy a adeiladasant fynydd Seion i fyny a chaerau uchel, ac a thyrau cedyrn oddi amgylch, rhag dyfod o'r Cenhedloedd, a'i fathru ef i lawr, fel y gwnaethent o'r blaen.

%%4:60 At that time also they builded up the mount Sion with high walls and strong towers round about, lest the Gentiles should come and tread it down as they had done before.

==

%% 4:61 A hwy a osodasant ynddo gryfdwr i'w gadw ef, ac a gadarnhasant Bethsura i'w gadw ef, fel y cai'r bobl amddiffynfa yn erbyn Idumea.

%%4:61 And they set there a garrison to keep it, and fortified Bethsura to preserve it; that the people might have a defence against Idumea.

==

%% PENNOD 5

%%

==

%% 5:1 "T\IGWYDDODD hefyd, pan glybu'r *' Cenhedloedd oddi amgylch ddarfod adeiladu'r allor, ac adnewyddu'r cysegr, fel y buasent o'r blaen, yna 4igio yn ddirfawr a wnaethant.

%%5:1 Now when the nations round about heard that the altar was built and the sanctuary renewed as before, it displeased them very much.

==

%% 5:2 Am hynny hwy a ymgyngorasant > ddistrywio cenedl Jacobs yr hon oedd yi eu plith hwy, ac a ddechreuasant 'add ac erlid y bobl.

%%5:2 Wherefore they thought to destroy the generation of Jacob that was among them, and thereupon they began to slay and destroy the people.

==

%% 5:3 Yna Jwdas a ymladdodd yn erbyn plant Esau yn Idumea, yn Arabatthane, am eu bod yn gwarchae ar Israel: ac efe a'u trawodd a phla mawr, ac a'u darostyngodd, ac a ddug eu hysbail hwynt.

%%5:3 Then Judas fought against the children of Esau in Idumea at Arabattine, because they besieged Gael: and he gave them a great overthrow, and abated their courage, and took their spoils.

==

%% 5:4 Efe a gofiodd hefyd falais ac anffyddlondeb plant Bean, fel yr oeddynt hwy'n rhwyd ac yn rhwystr i'r bobl, ac yn eu cynllwyn hwy yn y ffyrdd.

%%5:4 Also he remembered the injury of the children of Bean, who had been a snare and an offence unto the people, in that they lay in wait for them in the ways.

==

%% 5:5 Am hynny efe a'u caeodd hwy mewn tyrau, ac a wersyllodd yn eu herbyn, ac a'u distrywiodd hwy yn llwyr, ac a losgodd eu tyrau, a phawb a'r oedd ynddynt.

%%5:5 He shut them up therefore in the towers, and encamped against them, and destroyed them utterly, and burned the towers of that place with fire, and all that were therein.

==

%% 5:6 Wedi hynny efe a aeth trosodd at blant Ammon, ac a gafodd yno lu cadarn, a llawer o bobl, gyda Thimotheus eu capten:

%%5:6 Afterward he passed over to the children of Ammon, where he found a mighty power, and much people, with Timotheus their captain.

==

%% 5:7 Ac efe a ymladdodd a hwynt mewn llawer o ryfeloedd, a hwy a ddistrywied o'i flaen ef; ac efe a'u trawodd hwynt.

%%5:7 So he fought many battles with them, till at length they were discomfited before him; and he smote them.

==

%% 5:8 Ac wedi iddo ennill Jasar, a'r trefydd oedd yn perthynu iddi, efe a ddychwelodd i Jwdea.

%%5:8 And when he had taken Jazar, with the towns belonging thereto, he returned into Judea.

==

%% 5:9 Yna y Cenhedloedd yn Galaad a ymgasglasant yn erbyn yr Israeliaid, y rhai oedd o fewn eu terfynau hwy, i'w lladd hwy: ond hwy a ffoesant i gastell Dathema,

%%5:9 Then the heathen that were at Galaad assembled themselves together against the Israelites that were in their quarters, to destroy them; but they fled to the fortress of Dathema.

==

%% 5:10 Ac a anfonasant lythyrau at Jwdas a'i frodyr, gan ddywedyd, Y cenhedloedd, y rhai sy o'n hamgylch ni, a ymgasglasant yn ein herbyn ni, i'n distrywio.

%%5:10 And sent letters unto Judas and his brethren, The heathen that are round about us are assembled together against us to destroy us:

==

%% 5:11 Ac yr awron y maent hwy yn ymbaratoi i ddyfod, ac i amgylchu'r castell, lle y ffoesom ni: a Thimotheus ydyw capten eu llu hwy.

%%5:11 And they are preparing to come and take the fortress whereunto we are fled, Timotheus being captain of their host.

==

%% 5:12 Tyred yn awr gan hynny, a gwared ni allan o'u dwylo hwy: canys llawer ohonom ni a laddwyd eisoes.

%%5:12 Come now therefore, and deliver us from their hands, for many of us are slain:

==

%% 5:13 A'n holl frodyr, y rhai oedd yn lleoedd Tobie, a laddwyd: eu gwragedd hefyd a'u plant a ddygasant hwy ymaith yn gaethion, a'u da a ddygasant, ac a laddasant yno ynghylch mil o wyr.

%%5:13 Yea, all our brethren that were in the places of Tobie are put to death: their wives and their children also they have carried away captives, and borne away their stuff; and they have destroyed there about a thousand men.

==

%% 5:14 Pan oedd y llythyrau hyn eto yn eu darllen, wele, cenhadon eraill a ddaeth o Galilea, wedi rhwygo eu dillad, y rhai a fynegasant yn l y geiriau hyn,

%%5:14 While these letters were yet reading, behold, there came other messengers from Galilee with their clothes rent, who reported on this wise,

==

%% 5:15 Ac a ddywedasant, Ymgasglodd y rhai sy o Ptolemais, a Thyrus, a Sidon, a holl Galilea y Cenhedloedd, yn ein herbyn ni, i'n distrywio.

%%5:15 And said, They of Ptolemais, and of Tyrus, and Sidon, and all Galilee of the Gentiles, are assembled together against us to consume us.

==

%% 5:16 Pan glybu Jwdas a'r bobl hyn yma, cynulleidfa fawr a ymgasglodd i ymgynghori pa beth a wnaent i'w brodyr oedd mewn gorthrymder, ac a rhyfel yn eu herbyn.

%%5:16 Now when Judas and the people heard these words, there assembled a great congregation together, to consult what they should do for their brethren, that were in trouble, and assaulted of them.

==

%% 5:17 A Jwdas a ddywedodd wrth Simon ei frawd, Dewis allanxxx wyr, a dos i achub dy frodyr yn Galilea, a myfi a'm brawd Jonathan a awn i wlad Galaad.

%%5:17 Then said Judas unto Simon his brother, Choose thee out men, and go and deliver thy brethren that are in Galilee, for I and Jonathan my brother will go into the country of Galaad.

==

%% 5:18 Ac efe a adawodd Joseff fab Sachareias, ac Asareias, yn gapteiniaid ar y bobl a gweddill y llu yn Jwdea, i'w chadw hi.

%%5:18 So he left Joseph the son of Zacharias, and Azarias, captains of the people, with the remnant of the host in Judea to keep it.

==

%% 5:19 Ac efe a orchmynnodd iddynt hwy, gan ddywedyd, Llywodraethwch y bobl yma, a mogelwch osod rhyfel yn erbyn y Cenhedloedd, hyd oni ddychwelom ni.

%%5:19 Unto whom he gave commandment, saying, Take ye the charge of this people, and see that ye make not war against the heathen until the time that we come again.

==

%% 5:20 Ac fe roddwyd teirmil o wŷr Simon, i fyned i Galilea; ac wyth mil o wŷr Jwdas, yn erbyn gwlad Galaad.

%%5:20 Now unto Simon were given three thousand men to go into Galilee, and unto Judas eight thousand men for the country of Galaad.

==

%% 5:21 Yna Simon a aeth i Galilea, ac a drawodd ar y Cenhedloedd mewn llawer o ryfeloedd, ac a'u gorchfygodd hwy.

%%5:21 Then went Simon into Galilee, where he fought many battles with the heathen, so that the heathen were discomfited by him.

==

%% 5:22 Ac efe a'u canlynodd hwy hyd byrth Ptolemais: ac ynghylch teirmil o wŷr o'r Cenhedloedd a laddwyd; ac efe a gymerodd eu hysbail hwy;

%%5:22 And he pursued them unto the gate of Ptolemais; and there were slain of the heathen about three thousand men, whose spoils he took.

==

%% 5:23 Ac a ddygodd yr Israeliaid ymaith, y rhai oedd yn garcharorion yn Galilea, ac yn Arbattis, a'u gwragedd, a'u plant, a chymaint ag a feddent, ac a'u dygodd hwy i Jwdea a llawenydd mawr.

%%5:23 And those that were in Galilee, and in Arbattis, with their wives and their children, and all that they had, took he away with him, and brought them into Judea with great joy.

==

%% 5:24 A Jwdas Macabeus, a'i frawd Jonathan, a aethant dros yr Iorddonen, ac a aethant daith tridiau yn yr anialwch;

%%5:24 Judas Maccabeus also and his brother Jonathan went over Jordan, and travelled three days' journey in the wilderness,

==

%% 5:25 lle y cyfarfuant hwy a'r Nabathiaid, y rhai a ddaethant atynt yn heddych-1, ac a fynegasant iddynt bob peth a ddigwyddasai i'w brodyr hwy yng ngwlad Galaad;

%%5:25 Where they met with the Nabathites, who came unto them in a peaceable manner, and told them every thing that had happened to their brethren in the land of Galaad:

==

%% 5:26 Ac fel y caeasid llawer ohonynt hwy yn Bosora, Bosor, Alima, Chascor, Maceda, a Charnaim; (dinasoedd cryfion a mawrion ydyw y rhai hyn oll:)

%%5:26 And how that many of them were shut up in Bosora, and Bosor, and Alema, Casphor, Maked, and Carnaim; all these cities are strong and great:

==

%% 5:27 A'u bod wedi cau arnynt yn y lleill o ddinasoedd gwlad Galaad, a'u bod hwy wedi bwriadu dwyn eu llu yn erbyn yr amddiffynfaoedd i'w dal hwy, ac i'w difetha oll yn yr un dydd.

%%5:27 And that they were shut up in the rest of the cities of the country of Galaad, and that against to morrow they had appointed to bring their host against the forts, and to take them, and to destroy them all in one day.

==

%% 5:28 Ac ar hyn Jwdas a'i lu a drodd ar frys, ar hyd ffordd yr anialwch tua Bosor, ac a enillodd y ddinas, ac a laddodd yr holl rai gwrywiaid r cleddyf, ac a gymerodd eu holl ysbail hwy, ac a losgodd y ddinas thn.

%%5:28 Hereupon Judas and his host turned suddenly by the way of the wilderness unto Bosora; and when he had won the city, he slew all the males with the edge of the sword, and took all their spoils, and burned the city with fire,

==

%% 5:29 Ac efe a symudodd oddi yno liw nos, ac i ddaeth tua'r castell.

%%5:29 From whence he removed by night, and went till he came to the fortress.

==

%% 5:30 A phan oedd hi yn fore ddydd, hwy a godasant eu golwg i fyny, ac wele lu annifeiriol o bobl yn dwyn ysgolion ac offer rhyfel i fyny i ennill y castell: ac yr oeddynt wedi gosod arnynt hwy.

%%5:30 And betimes in the morning they looked up, and, behold, there was an innumerable people bearing ladders and other engines of war, to take the fortress: for they assaulted them.

==

%% 5:31 Pan welodd Jwdas ddechrau o'r rhyfel, a bod gwaedd y ddinas yn dyrchafu tua'r nef gan utgyrn llef uchel,

%%5:31 When Judas therefore saw that the battle was begun, and that the cry of the city went up to heaven, with trumpets, and a great sound,

==

%% 5:32 Efe a ddywedodd wrth ei lu, Ymleddwch heddiw dros eich brodyr.

%%5:32 He said unto his host, Fight this day for your brethren.

==

%% 5:33 Ac efe a ddaeth o'r tu l iddynt mewn tair byddin; a hwy a ganasant yr utgyrn, ac a lefasant ynghyd a gweddi.

%%5:33 So he went forth behind them in three companies, who sounded their trumpets, and cried with prayer.

==

%% 5:34 Pan wybu gwersyll Timotheus mai Macabeus oedd yno, hwy a ffoesant rhagddo ef: ond efe a'u trawodd hwy a lladdfa fawr; ac ynghylch wyth mil o wŷr a ladded ohonynt y diwrnod hwnnw.

%%5:34 Then the host of Timotheus, knowing that it was Maccabeus, fled from him: wherefore he smote them with a great slaughter; so that there were killed of them that day about eight thousand men.

==

%% 5:35 Yna Jwdas a drodd tua Masffa, ac a osododd arni, ac a'i henillodd hi, ac a laddodd bob gwryw ynddi, ac a gymerodd ei hysbail, ac a'i llosgodd hi thn.

%%5:35 This done, Judas turned aside to Maspha; and after he had assaulted it he took and slew all the males therein, and received the spoils thereof and and burnt it with fire.

==

%% 5:36 Efe a aeth oddi yno, ac a enillodd Casffon, Maged, Bosor, a'r dinasoedd eraill yn Galaad.

%%5:36 From thence went he, and took Casphon, Maged, Bosor, and the other cities of the country of Galaad.

==

%% 5:37 Wedi hyn Timotheus a gasglodd lu arall, ac a wersyllodd o flaen Raffon, o'r tu draw i'r afon.

%%5:37 After these things gathered Timotheus another host and encamped against Raphon beyond the brook.

==

%% 5:38 A Jwdas a anfonodd i sbio'r gwersyll; a hwy a ddygasant air iddo, gan ddywedyd, Y mae'r holl genhedloedd sy o'n hamgylch ni wedi ymgasglu ato ef, yn llu lluosog iawn:

%%5:38 So Judas sent men to espy the host, who brought him word, saying, All the heathen that be round about us are assembled unto them, even a very great host.

==

%% 5:39 Ac efe a gyflogodd yr Arabiaid i'w cymorth hwy; a hwy a wersyllasant o'r tu draw i'r afon, ac y maent yn barod i ddyfod, ac i ymladd thi: a Jwdas a aeth i gyfarfod hwynt.

%%5:39 He hath also hired the Arabians to help them and they have pitched their tents beyond the brook, ready to come and fight against thee. Upon this Judas went to meet them.

==

%% 5:40 A Thimotheus a ddywedodd wrth gapteiniaid ei lu, Pan ddelo Jwdas a'i lu yn agos at yr afon, os daw efe trosodd yn gyntaf atom ni, ni allwn ni ei wrthwynebu ef, oblegid efe a fydd trech na nyni o lawer.

%%5:40 Then Timotheus said unto the captains of his host, When Judas and his host come near the brook, if he pass over first unto us, we shall not be able to withstand him; for he will mightily prevail against us:

==

%% 5:41 Ond os arswyda efe ddyfod trosodd, a gwersyllu o'r tu draw i'r afon, nyni a awn trosodd ato ef, a nyni a fyddwn gryfach nag ef.

%%5:41 But if he be afraid, and camp beyond the river, we shall go over unto him, and prevail against him.

==

%% 5:42 Ond pan nesaodd Jwdas at yr afon, efe a osododd ysgrifenyddion y bobl yng nglan yr afon, ac a orchmynnodd iddynt hwy, gan ddywedyd, Na adewch i un dyn aros yn y gwersyll, ond deued pawb i'r rhyfel.

%%5:42 Now when Judas came near the brook, he caused the scribes of the people to remain by the brook: unto whom he gave commandment, saying, Suffer no man to remain in the camp, but let all come to the battle.

==

%% 5:43 Ac efe a aeth trosodd yn gyntaf atynt hwy, a'i holl bobl ar ei l: a'r holl Genhedloedd a orchfyged ger ei fron ef; a hwy a daflasant eu harfau ymaith, ac a ffoesant i'r deml oedd yn Carnaim.

%%5:43 So he went first over unto them, and all the people after him: then all the heathen, being discomfited before him, cast away their weapons, and fled unto the temple that was at Carnaim.

==

%% 5:44 A Jwdas a enillodd y ddinas, ac a losgodd y deml a phawb a'r oedd ynddi hi: felly y gorchfyged Carnaim, ac ni allodd hi wrthwynebu Jwdas.

%%5:44 But they took the city, and burned the temple with all that were therein. Thus was Carnaim subdued, neither could they stand any longer before Judas.

==

%% 5:45 A Jwdas a gasglodd yr holl Israeliaid oedd yng ngwlad Galaad, o'r lleiaf hyd y mwyaf, a'u gwragedd, a'u plant, a'u mud, llu mawr iawn, i ddyfod i wlad Jwdea.

%%5:45 Then Judas gathered together all the Israelites that were in the country of Galaad, from the least unto the greatest, even their wives, and their children, and their stuff, a very great host, to the end they might come into the land of Judea.

==

%% 5:46 A hwy a ddaethant i Effron; yr hon oedd ddinas fawr gadarn iawn, ar y ffordd yr elent hwy; nid oedd fodd iddynt fyned heb ei llaw hi, nac ar y llaw ddeau, nac ar y llaw aswy, ond myned trwy ei chanol hi oedd raid iddynt.

%%5:46 Now when they came unto Ephron, (this was a great city in the way as they should go, very well fortified) they could not turn from it, either on the right hand or the left, but must needs pass through the midst of it.

==

%% 5:47 Yna gwŷr y ddinas a'u caeasant hwynt allan, ac a gaeasant y pyrth a Cherrig.

%%5:47 Then they of the city shut them out, and stopped up the gates with stones.

==

%% 5:48 A Jwdas a ddanfonodd atynt hwy a geiriau heddychol, gan ddywedyd, Gadewch i ni fyned trwy eich gwlad chwi, fel y gallom fyned i'n gwlad ein hun, ac ni chaiff neb wneuthur i chwi ddrwg; nid awn ni drwodd ond ar draed: ond ni fynnent hwy agoryd iddo.

%%5:48 Whereupon Judas sent unto them in peaceable manner, saying, Let us pass through your land to go into our own country, and none shall do you any hurt; we will only pass through on foot: howbeit they would not open unto him.

==

%% 5:49 Am hynny Jwdas a orchmynnodd gyhoeddi trwy'r llu, ar i bob un wersyllu yn y fan yr ydoedd efe.

%%5:49 Wherefore Judas commanded a proclamation to be made throughout the host, that every man should pitch his tent in the place where he was.

==

%% 5:50 Ac felly gwŷr y llu a wersyllasant, ac a ryfelasant yn erbyn y ddinas yr holl ddiwrnod hwnnw, a'r holl noson honno; a'r ddinas a roddwyd yn ei law ef.

%%5:50 So the soldiers pitched, and assaulted the city all that day and all that night, till at the length the city was delivered into his hands:

==

%% 5:51 Ac efe a laddodd yr holl rai gwrywiaid a min y cleddyf, ac a ddiwreiddiodd y ddinas, ac a gymerodd ei hysbail hi, ac a dramwyodd trwy'r ddinas, ar draws y rhai a laddasid.

%%5:51 Who then slew all the males with the edge of the sword, and rased the city, and took the spoils thereof, and passed through the city over them that were slain.

==

%% 5:52 Yna hwy a aethant dros yr Iorddonen, i'r gwastadedd mawr sydd o flaen Bethsan.

%%5:52 After this went they over Jordan into the great plain before Bethsan.

==

%% 5:53 A Jwdas oedd yn casglu ynghyd y rhai olaf, ac yn cynghori'r bobl ar hyd yr holl ffordd, hyd oni ddaeth efe i wlad Jwdea.

%%5:53 And Judas gathered together those that came behind, and exhorted the people all the way through, till they came into the land of Judea.

==

%% 5:54 A hwy a aethant i fyny i fynydd Seion mewn gorfoledd a llawenydd, ac a offrymasant boethoffrymau, am na laddasid neb ohonynt hwy, oni ddychwelasant mewn heddwch.

%%5:54 So they went up to mount Sion with joy and gladness, where they offered burnt offerings, because not one of them were slain until they had returned in peace.

==

%% 5:55 Ac yn y dyddiau hynny, y rhai yr oedd Jwdas a Jonathan yng ngwlad Galaad, a Simon eu brawd hwy yng ngwlad Galilea, o flaen Ptolemais,

%%5:55 Now what time as Judas and Jonathan were in the land of Galaad, and Simon his brother in Galilee before Ptolemais,

==

%% 5:56 Yna Joseff mab Sachareias, ac Asareias, capteiniaid y llu, a glywsant y gweithredoedd ardderchog a'r rhyfeloedd a wnaethent hwy.

%%5:56 Joseph the son of Zacharias, and Azarias, captains of the garrisons, heard of the valiant acts and warlike deeds which they had done.

==

%% 5:57 A hwythau a ddywedasant, Gadewch i ninnau hefyd ennill enw i ni, a myned i ymladd yn erbyn y Cenhedloedd sy o'n hamgylch.

%%5:57 Wherefore they said, Let us also get us a name, and go fight against the heathen that are round about us.

==

%% 5:58 A hwy a roddasant orchymyn i'r rhai oedd yn y llu oedd gyda hwynt, ac a aethant tua Jamnia.

%%5:58 So when they had given charge unto the garrison that was with them, they went toward Jamnia.

==

%% 5:59 Yna Gorgias a'i wŷr a ddaeth allan o'r ddinas i ymladd yn eu herbyn hwy.

%%5:59 Then came Gorgias and his men out of the city to fight against them.

==

%% 5:60 Ond Joseff ac Asareias a yrrwyd i ffoi, ac a ymlidiwyd hyd derfynau Jwdea: a dwy fil o wŷr o bobl Israel a laddwyd y diwrnod hwnnw.

%%5:60 And so it was, that Joseph and Azaras were put to flight, and pursued unto the borders of Judea: and there were slain that day of the people of Israel about two thousand men.

==

%% 5:61 Fel hyn y bu colled fawr ymhlith pobl Israel, am na wrandawsent hwy ar Jwdas a'i frodyr, eithr meddwl gwneuthur rhyw wrolaeth.

%%5:61 Thus was there a great overthrow among the children of Israel, because they were not obedient unto Judas and his brethren, but thought to do some valiant act.

==

%% 5:62 Hefyd nid oeddynt hwy o had y gwŷr hynny y rhoddasid ar eu dwylo achub Israel.

%%5:62 Moreover these men came not of the seed of those, by whose hand deliverance was given unto Israel.

==

%% 5:63 Ond y gŵr Jwdas a'i frodyr a ogoneddid yn fawr gerbron holl Israel a'r holl genhedloedd, pa le bynnag y clywid eu henw hwy.

%%5:63 Howbeit the man Judas and his brethren were greatly renowned in the sight of all Israel, and of all the heathen, wheresoever their name was heard of;

==

%% 5:64 A'r bobl a ymgasglai atynt i gyfarch gwell iddynt.

%%5:64 Insomuch as the the people assembled unto them with joyful acclamations.

==

%% 5:65 Wedi hynny Jwdas a'i frodyr a aethant allan, ac a ryfelasant yn y wlad sy'n gorwedd tua'r deau, yn erbyn meibion Esau; ac yno efe a oresgynnodd Hebron a'i phentrefydd, ac a dynnodd i lawr ei chastell hi, a'i thyrau hi a losgodd efe oddi amgylch.

%%5:65 Afterward went Judas forth with his brethren, and fought against the children of Esau in the land toward the south, where he smote Hebron, and the towns thereof, and pulled down the fortress of it, and burned the towers thereof round about.

==

%% 5:66 Yna efe a ymadawodd i fyned i wlad y dieithriaid, ac a aeth trwy Samaria.

%%5:66 From thence he removed to go into the land of the Philistines, and passed through Samaria.

==

%% 5:67 Ar yr un amser y lladdwyd rhai o offeiriaid y dinasoedd, y rhai oedd yn ewyllysio gwneuthur gwrolaeth, am fyned ohonynt i ymladd heb gyngor.

%%5:67 At that time certain priests, desirous to shew their valour, were slain in battle, for that they went out to fight unadvisedly.

==

%% 5:68 A phan ddaeth Jwdas i Asotus yng ngwlad y dieithriaid, efe a ddistrywiodd eu hallorau hwy, ac a losgodd eu delwau cerfiedig, ac a gymerodd ysbail y dinasoedd, ac a ddychwelodd i wlad Jwdea.

%%5:68 So Judas turned to Azotus in the land of the Philistines, and when he had pulled down their altars, and burned their carved images with fire, and spoiled their cities, he returned into the land of Judea.

==

%% PENNOD 6

%%

==

%% 6:1 AC Antiochus y brenin a dramwy** odd trwy'r gwledydd uchaf, ac a glybu fod Elymais o fewn Persia yn ddinas enwog iawn am olud, am arian ac aur;

%%6:1 About that time king Antiochus travelling through the high countries heard say, that Elymais in the country of Persia was a city greatly renowned for riches, silver, and gold;

==

%% 6:2 A bod teml gyfoethog iawn ynddi hi, a gwisgoedd o aur, a llurigau, a tharianau, y rhai a adawsai Alexander mab Philip brenin Macedonia yno, yr hwn a deyrnasasai yn gyntaf ymysg y Groegwyr.

%%6:2 And that there was in it a very rich temple, wherein were coverings of gold, and breastplates, and shields, which Alexander, son of Philip, the Macedonian king, who reigned first among the Grecians, had left there.

==

%% 6:3 Am hynny efe a ddaeth, ac a geisiodd ennill y ddinas, a'i hysbeilio hi; ond ni allai efe, oblegid cael o'r dinasyddion wybod y peth.

%%6:3 Wherefore he came and sought to take the city, and to spoil it; but he was not able, because they of the city, having had warning thereof,

==

%% 6:4 A hwy a godasant yn ei erbyn ef i ryfel; ac efe a ffodd, ac a ymadawodd oddi yno mewn tristwch mawr, ac a ddychwelodd i Babilon.

%%6:4 Rose up against him in battle: so he fled, and departed thence with great heaviness, and returned to Babylon.

==

%% 6:5 Hefyd rhyw un a ddaeth, ac a fynegodd iddo ef yn Persia, ymlid ymaith y lluoedd a aethai i wlad Jwdea;

%%6:5 Moreover there came one who brought him tidings into Persia, that the armies, which went against the land of Judea, were put to flight:

==

%% 6:6 Ac fel yr aethai Lysias a llu cadarn yn gyntaf, ac yr ymlidiesid ef o'u blaen hwynt; ac fel yr aethant hwy yn gryfach o ran arfau a llu, ac ysbail lawer, y rhai a ddygasent oddi ar y lluoedd a dorasent hwy ymaith;

%%6:6 And that Lysias, who went forth first with a great power was driven away of the Jews; and that they were made strong by the armour, and power, and store of spoils, which they had gotten of the armies, whom they had destroyed:

==

%% 6:7 Ac fel y tynasent i lawr y ffieiddbeth a osodasai efe ar yr allor yn Jerwsalem, ac yr amgylchasent hwy y cysegr a chaerau uchel, fel y buasai efe o'r blaen, a Bethsura ei ddinas ef hefyd.

%%6:7 Also that they had pulled down the abomination, which he had set up upon the altar in Jerusalem, and that they had compassed about the sanctuary with high walls, as before, and his city Bethsura.

==

%% 6:8 Pan glybu'r brenin y geiriau hyn, fe synnodd arno, ac a gythruddodd yn ddirfawr: am hynny efe a orweddodd ar ei wely, ac a syrthiodd mewn clefyd oddi wrth y tristwch hwnnw, a'r cwbl am na ddigwyddasai iddo fel yr oedd efe yn disgwyl.

%%6:8 Now when the king heard these words, he was astonished and sore moved: whereupon he laid him down upon his bed, and fell sick for grief, because it had not befallen him as he looked for.

==

%% 6:9 Ac efe a arhodd yno lawer o ddyddiau; canys ei dristwch ef oedd fwyfwy; ac efe a wnaeth gyfrif y byddai efe farw.

%%6:9 And there he continued many days: for his grief was ever more and more, and he made account that he should die.

==

%% 6:10 Am hynny efe a ddanfonodd am ei holl garedigion, ac a ddywedodd wrthynt, Mae'r cysgu wedi ymadael a'm llygaid, ac fe lesgaodd fy nghalon o wir ofal:

%%6:10 Wherefore he called for all his friends, and said unto them, The sleep is gone from mine eyes, and my heart faileth for very care.

==

%% 6:11 A mi a ddywedais yn fy nghalon, I ba drallod y deuthum, ac ym mha afonydd o drymder yr ydwyf yr awr hon, lle'r oeddwn i o'r blaen yn hael ac yn gariadus yn fy awdurdod!

%%6:11 And I thought with myself, Into what tribulation am I come, and how great a flood of misery is it, wherein now I am! for I was bountiful and beloved in my power.

==

%% 6:12 Ac yr awron yr ydwyf fi yn cofio'r drwg a wneuthum i yn Jerwsalem, fel y dygais ymaith yr holl lestri aur ac arian oedd ynddi hi, ac fel y danfonais i ddistrywio trigolion Jwdea yn ddiachos.

%%6:12 But now I remember the evils that I did at Jerusalem, and that I took all the vessels of gold and silver that were therein, and sent to destroy the inhabitants of Judea without a cause.

==

%% 6:13 Myfi a wn mai am hynny y daeth y drygau hyn arnaf; ac wele, darfu amdanaf fi trwy alaeth mawr mewn gwlad ddieithr.

%%6:13 I perceive therefore that for this cause these troubles are come upon me, and, behold, I perish through great grief in a strange land.

==

%% 6:14 Yna efe a alwodd am Philip, un o'i garedigion, ac a'i gosododd ef yn llywodraethwr ar ei holl deyrnas,

%%6:14 Then called he for Philip, one of his friends, who he made ruler over all his realm,

==

%% 6:15 Ac a roddes iddo ef ei goron, a'i fantell, a'i fodrwy, fel y gallai efe gymryd Antiochus ei fab ef ato, a'i ddwyn ef i fyny i deyrnasu.

%%6:15 And gave him the crown, and his robe, and his signet, to the end he should bring up his son Antiochus, and nourish him up for the kingdom.

==

%% 6:16 Ac Antiochus y brenin a fu farw yno, yn y nawfed flwyddyn a deugain a chant.

%%6:16 So king Antiochus died there in the hundred forty and ninth year.

==

%% 6:17 Pan wybu Lysias farw o'r brenin, efe a osododd i deyrnasu yn ei le ef Antiochus ei fab ef, yr hwn a ddygasai efe i fyny yn ieuanc, ac a'i galwodd ef Eupator.

%%6:17 Now when Lysias knew that the king was dead, he set up Antiochus his son, whom he had brought up being young, to reign in his stead, and his name he called Eupator.

==

%% 6:18 A'r rhai oedd yn y castell yn Jerwsalem a gadwasant yr Israeliaid i mewn o amgylch y cysegr, ac a geisiasant eu drygu hwy yn wastadol, a chadarnhau'r Cenhedloedd.

%%6:18 About this time they that were in the tower shut up the Israelites round about the sanctuary, and sought always their hurt, and the strengthening of the heathen.

==

%% 6:19 Am hynny y bwriadodd Jwdas eu distrywio hwy; ac efe a gasglodd yr holl bobl ynghyd i'w hamgylchynu hwy,

%%6:19 Wherefore Judas, purposing to destroy them, called all the people together to besiege them.

==

%% 6:20 Felly hwy a ddaethant ynghyd, ac a'u hamgylchynasant hwy yn y ddegfed flwyddyn a deugain a chant: ac efe a wnaeth leoedd i'r taflwyr i sefyll, a rhyfeloffer eraill.

%%6:20 So they came together, and besieged them in the hundred and fiftieth year, and he made mounts for shot against them, and other engines.

==

%% 6:21 Er hynny rhai o'r rhai yr oeddid yn eu hamgylchu a aethant allan, a rhai o wŷr annuwiol Israel a lynasant wrthynt,

%%6:21 Howbeit certain of them that were besieged got forth, unto whom some ungodly men of Israel joined themselves:

==

%% 6:22 Ac a aethant at y brenin, ac a ddywedasant, Pa hyd y byddi di heb wneuthur cosbedigaeth a dialedd ar ein brodyr?

%%6:22 And they went unto the king, and said, How long will it be ere thou execute judgment, and avenge our brethren?

==

%% 6:23 Yr oeddem ni yn fodlon i wasanaethu dy dad di, i rodiq fel y dywedai efe, ac i ufuddhau i'w orchmynion ef.

%%6:23 We have been willing to serve thy father, and to do as he would have us, and to obey his commandments;

==

%% 6:24 Am hynny ein pobl a ymddieithrasant oddi wrthym ni, a pha le bynnag y cawsant hwy neb ohonom, hwy a'u lladdasant; a hwy a ysbeiliasant ein hetifeddiaeth ni.

%%6:24 For which cause they of our nation besiege the tower, and are alienated from us: moreover as many of us as they could light on they slew, and spoiled our inheritance.

==

%% 6:25 Ac nid estynasant hwy eu dwylo yn unig yn ein herbyn ni, ond yn erbyn ein holl gyffiniau.

%%6:25 Neither have they stretched out their hand against us only, but also against their borders.

==

%% 6:26 Ac wele, y maent hwy wedi gwersyllu heddiw yn erbyn y castell sydd yn Jerwsalem i'w oresgyn ef; a hwy a gadarnhasant y cysegr, a Bethsura.

%%6:26 And, behold, this day are they besieging the tower at Jerusalem, to take it: the sanctuary also and Bethsura have they fortified.

==

%% 6:27 Ac oddieithr i ti achub eu blaen hwy yn fuan, hwy a wnnt bethau mwy na'r rhain, fel nas gellych di eu rheoli hwynt.

%%6:27 Wherefore if thou dost not prevent them quickly, they will do the greater things than these, neither shalt thou be able to rule them.

==

%% 6:28 Pan glybu'r brenin hynny, efe a ddigiodd, ac a gasglodd ei holl garedigion ynghyd, capteiniaid ei lu, a'r rhai oedd ar ei wŷr meirch ef.

%%6:28 Now when the king heard this, he was angry, and gathered together all his friends, and the captains of his army, and those that had charge of the horse.

==

%% 6:29 Yna y daeth ato ef oddi wrth frenhinoedd eraill, ac o ynysoedd y mr, lu ar gyflog.

%%6:29 There came also unto him from other kingdoms, and from isles of the sea, bands of hired soldiers.

==

%% 6:30 A rhifedi ei lu ef oedd gan mil o wŷr traed, ac ugeinmil o wŷr meirch, a deuddeg ar hugain o eliffantiaid wedi eu dysgu i ryfela.

%%6:30 So that the number of his army was an hundred thousand footmen, and twenty thousand horsemen, and two and thirty elephants exercised in battle.

==

%% 6:31 Y rhai hyn a ddaethant trwy Idumea, ac a wersyllasant yn erbyn Bethsura, ac a ryfelasant tros lawer o ddyddiau, ac a osodasant allan lawer o ryfeloffer yn ei herbyn hi: ond yr Iddewon a ddaethant allan, ac a losgasant y rheini a than, ac a ymladdasant fel gwŷr.

%%6:31 These went through Idumea, and pitched against Bethsura, which they assaulted many days, making engines of war; but they of Bethsura came out, and burned them with fire, and fought valiantly.

==

%% 6:32 Yna Jwdas a ymadawodd oddi wrth y castell, ac a wersyllodd yn Bathsachareias, gyferbyn a gwersyll y brenin,

%%6:32 Upon this Judas removed from the tower, and pitched in Bathzacharias, over against the king's camp.

==

%% 6:33 A'r brenin a gyfododd yn fore iawn, ac a ddygodd y llu ar ruthr tua Bathsachareias, ac a ymrannodd i ryfela, ac a ganodd utgyrn.

%%6:33 Then the king rising very early marched fiercely with his host toward Bathzacharias, where his armies made them ready to battle, and sounded the trumpets.

==

%% 6:34 A hwy a ddangosasant sugn grawnwin a morwydd i'r eliffantiaid, i'w hannog hwy i ymladd;

%%6:34 And to the end they might provoke the elephants to fight, they shewed them the blood of grapes and mulberries.

==

%% 6:35 Ac a ranasant yr anifeiliaid ymysg y byddinoedd, ac a ordeiniasant fil o wŷr wedi eu gwisgo mewn llurigau o fodrwyau, ac a helmau o bres am eu pennau, i bob eliffant; a phum cant o wŷr meirch etholedig a ordeiniwyd hefyd i bob eliffant.

%%6:35 Moreover they divided the beasts among the armies, and for every elephant they appointed a thousand men, armed with coats of mail, and with helmets of brass on their heads; and beside this, for every beast were ordained five hundred horsemen of the best.

==

%% 6:36 Y rhai hyn oedd barod bob amser; lle byddai yr anifail y byddent, gan fyned i ba le bynnag yr elai efe; ac ni ymadawent oddi wrtho ef.

%%6:36 These were ready at every occasion: wheresoever the beast was, and whithersoever the beast went, they went also, neither departed they from him.

==

%% 6:37 A phob eliffant a orchuddiasid a thwr cadarn o goed, wedi ei sicrhau arno ef ag offer: ac ar bob un yr oedd deuddeg ar hugain o wŷr i ymladd oddi arno ef; a gŵr o India i lywodraethu'r anifail.

%%6:37 And upon the beasts were there strong towers of wood, which covered every one of them, and were girt fast unto them with devices: there were also upon every one two and thirty strong men, that fought upon them, beside the Indian that ruled him.

==

%% 6:38 A hwy a osodasant weddill y gwŷr meirch o'r tu yma ac o'r tu acw, wrth ddwy ran y llu, gan roddi arwj^ddion iddynt beth a wnaent, ac wedi eu holl-arfogi ymysg byddinoedd.

%%6:38 As for the remnant of the horsemen, they set them on this side and that side at the two parts of the host giving them signs what to do, and being harnessed all over amidst the ranks.

==

%% 6:39 A phan dywynnai yr haul ar y tarianau aur a phres, y mynyddoedd a ddisgleiriai oddi wrthynt hwy; ac yr oeddynt yn llewyrchu fel lampau tn.

%%6:39 Now when the sun shone upon the shields of gold and brass, the mountains glistered therewith, and shined like lamps of fire.

==

%% 6:40 A rhan o lu y brenin oedd wedi ymdaenu ar y mynyddoedd uchel, a rhan ar y lleoedd isel; ac felly hwy a aethant yn ddiogel ac mewn trefn.

%%6:40 So part of the king's army being spread upon the high mountains, and part on the valleys below, they marched on safely and in order.

==

%% 6:41 A synnu a wnaeth ar bawb a'r a glybu sŵn eu lliaws hwy, a cherddediad y llu, a thrwst yr arfau yn taro ynghyd; canys yr oedd y llu yn fawr anianol ac yn gryf.

%%6:41 Wherefore all that heard the noise of their multitude, and the marching of the company, and the rattling of the harness, were moved: for the army was very great and mighty.

==

%% 6:42 Jwdas hefyd a'i lu a nesaodd i'r rhyfel; ac fe laddwyd chwe chant o wŷr o lu y brenin.

%%6:42 Then Judas and his host drew near, and entered into battle, and there were slain of the king's army six hundred men.

==

%% 6:43 Pan welodd Eleasar, a'i gyfenw Safaran, un o'r eliffantiaid wedi ei wisgo ag arfau brenhinol, ac yn uwch na'r anifeiliaid eraill, efe a feddyliodd fod y brenin ar hwnnw,

%%6:43 Eleazar also, surnamed Savaran, perceiving that one of the beasts, armed with royal harness, was higher than all the rest, and supposing that the king was upon him,

==

%% 6:44 Ac a ymroes i achub ei bobl, ac i ennill iddo ei hun enw tragwyddol;

%%6:44 Put himself in jeopardy, to the end he might deliver his people, and get him a perpetual name:

==

%% 6:45 Ac a redodd yn galonnog at yr eliffant hwnnw trwy ganol y fyddin, ac a'u lladdodd hwy ar y llaw ddeau, ac ar y llaw aswy, oni ymwahanasant oddi wrtho ef o bob tu.

%%6:45 Wherefore he ran upon him courageously through the midst of the battle, slaying on the right hand and on the left, so that they were divided from him on both sides.

==

%% 6:46 Ac efe a aeth dan yr eliffant, ac a'i brathodd oddi tano, ac a'i lladdodd ef: yna'r eliffant a syrthiodd i lawr arno ef, ac efe a fu farw yno.

%%6:46 Which done, he crept under the elephant, and thrust him under, and slew him: whereupon the elephant fell down upon him, and there he died.

==

%% 6:47 Ond pan welodd yr Iddewon eraill gryfdwr y brenin a nerth y lluoedd, hwy a giliasant oddi wrthynt.

%%6:47 Howbeit the rest of the Jews seeing the strength of the king, and the violence of his forces, turned away from them.

==

%% 6:48 A'r rhai oedd o lu y brenin a aethant i fyny i gyfarfod hwynt i Jerwsalem; a'r brenin a wersyllodd yn erbyn Jwdea, ac yn erbyn mynydd Seion.

%%6:48 Then the king's army went up to Jerusalem to meet them, and the king pitched his tents against Judea, and against mount Sion.

==

%% 6:49 Hefyd y brenin a wnaeth hedd wch rhyngddo a'r rhai oedd yn Bethsura; a hwy a ddaethant allan o'r ddinas, am nad oedd ganddynt ymborth yno, i aros y gwarchae, oblegid ei bod hi yn Saboth i'r tir.

%%6:49 But with them that were in Bethsura he made peace: for they came out of the city, because they had no victuals there to endure the siege, it being a year of rest to the land.

==

%% 6:50 Felly y brenin a gymerodd Bethsura, ac a osododd wŷr i'w chadw hi.

%%6:50 So the king took Bethsura, and set a garrison there to keep it.

==

%% 6:51 Ac efe a osododd ryfel yn erbyr y cysegr dros lawer o ddyddiau, ac a osododd yno dafl-arfau a rhyfeloffer, bwau, a gwaith i saethu tto, a gwaith i saethu cerrig, ac ysgorpionau i saethu saethau a thaflau.

%%6:51 As for the sanctuary, he besieged it many days: and set there artillery with engines and instruments to cast fire and stones, and pieces to cast darts and slings.

==

%% 6:52 Yr Iddewon hefyd a wnaethant ryfeloffer yn erbyn yr eiddynt hwythau, ac a ymladdasant a hwynt dros hir amser.

%%6:52 Whereupon they also made engines against their engines, and held them battle a long season.

==

%% 6:53 Ond nid oedd mo'r bwyd yn eu llestri; oblegid y seithfed flwyddyn oedd hi, a'r rhai yn Jwdea, a'r a achubasid o blith y Cenhedloedd, a fwytasent eu holl stor hwy;

%%6:53 Yet at the last, their vessels being without victuals, (for that it was the seventh year, and they in Judea that were delivered from the Gentiles, had eaten up the residue of the store;)

==

%% 6:54 Ac ni adawsid ond ychydig wŷr yn y cysegr, oblegid newyn a'u gorchfygasai hwy, oni thynasent hwy ymaith bob un i'w le ei hun.

%%6:54 There were but a few left in the sanctuary, because the famine did so prevail against them, that they were fain to disperse themselves, every man to his own place.

==

%% 6:55 Pan glybu Lysias fod Philip, (yr hwn a osodasai Antiochus y brenin pan oedd efe eto yn fyw, i ddwyn Antiochus ei fab i fyny i deyrnasu,)

%%6:55 At that time Lysias heard say, that Philip, whom Antiochus the king, whiles he lived, had appointed to bring up his son Antiochus, that he might be king,

==

%% 6:56 Wedi dyfod drachefn o Persia a Media, a llu'r brenin, yr hwn a aethai gydag ef, a'i fod ef yn ceisio cymryd materion y frenhiniaeth ar ei law:

%%6:56 Was returned out of Persia and Media, and the king's host also that went with him, and that he sought to take unto him the ruling of the affairs.

==

%% 6:57 Yna efe a frysiodd, ac a aeth, ac a ddywedodd wrth y brenin, a chapteiniaid y llu, a'r gwŷr eraill, Yr ydym ni yn lleihau beunydd, ac nid oes gennym ond ychydig ymborth: drachefn, y lle yr ydym ni yn ei amgylchu sy gadarn, ac arnom ni y mae cymryd gofal am y deyrnas.

%%6:57 Wherefore he went in all haste, and said to the king and the captains of the host and the company, We decay daily, and our victuals are but small, and the place we lay siege unto is strong, and the affairs of the kingdom lie upon us:

==

%% 6:58 Am hynny rhoddwn ddeau ddwylo i'r gwŷr hyn; gwnawn heddwch rhyngom a hwynt, ac a'u holl genedl:

%%6:58 Now therefore let us be friends with these men, and make peace with them, and with all their nation;

==

%% 6:59 A chaniatawn iddynt fyw yn l eu cyfraith, fel yr oeddynt o'r blaen: canys am hyn y maent hwy wedi cythruddo, a hyn oll a wnaethant hwy am ddileu ohonom ni eu cyfreithiau hwynt.

%%6:59 And covenant with them, that they shall live after their laws, as they did before: for they are therefore displeased, and have done all these things, because we abolished their laws.

==

%% 6:60 A'r brenin a'r tywysogion a fuant fodlon: ac efe a ddanfonodd atynt hwy i gynnig heddwch; a hwy a'i derbyniasant.

%%6:60 So the king and the princes were content: wherefore he sent unto them to make peace; and they accepted thereof.

==

%% 6:61 A'r brenin a'r tywysogion a dyngasant iddynt; ac ar hynny hwy a ddaethant allan o'r castell.

%%6:61 Also the king and the princes made an oath unto them: whereupon they went out of the strong hold.

==

%% 6:62 A'r brenin a aeth i fyny i fynydd Seion; ond pan welodd efe gadernid y lle, efe a dorrodd y llw a dyngasai efe, ac a orchmynnodd dynnu'r gaer i lawr oddi amgylch.

%%6:62 Then the king entered into mount Sion; but when he saw the strength of the place, he broke his oath that he had made, and gave commandment to pull down the wall round about.

==

%% 6:63 Yna efe a ymadawodd ar frys, ac a ddychwelodd i Antiochia, ac a gafodd Philip yn arglwyddiaethu ar y ddinas, ac a ymladdodd ag ef, ac a oresgynnodd y ddinas wrth gryfder.

%%6:63 Afterward departed he in all haste, and returned unto Antiochia, where he found Philip to be master of the city: so he fought against him, and took the city by force.

==

%% PENNOD 7

%%

==

%% 7:1 A^N yr unfed flwyddyn ar ddeg axxx A deugain a chant yr ymadawodd Demetrius mab Seleucus o Rufain, ac a ddaeth ag ychydig wŷr i ddinas yng nglan y mr, ac a deyrnasodd yno.

%%7:1 In the hundred and one and fiftieth year Demetrius the son of Seleucus departed from Rome, and came up with a few men unto a city of the sea coast, and reigned there.

==

%% 7:2 A phan ddaeth efe i frenhindy ei hynafiaid, digwyddodd i'w lu ef ddal Antiochus a Lysias, i'w dwyn ato ef.

%%7:2 And as he entered into the palace of his ancestors, so it was, that his forces had taken Antiochus and Lysias, to bring them unto him.

==

%% 7:3 A phan wybu efe hynny, efe a ddywedodd, Na ddangoswch i mi eu hwyftebau xxxxx hwy.

%%7:3 Wherefore, when he knew it, he said, Let me not see their faces.

==

%% 7:4 A'r llu a'u lladdodd hwynt: a Demetrius a eisteddodd ar orseddfa ei frenhiniaeth.

%%7:4 So his host slew them. Now when Demetrius was set upon the throne of his kingdom,

==

%% 7:5 Yna yr holl ddynion drygionus annuwiol o Israel a ddaethant ato ef, ac Alcimus oedd eu capten hwy, yr hwn oedd yn chwenychu bod yn archoffeiriad;

%%7:5 There came unto him all the wicked and ungodly men of Israel, having Alcimus, who was desirous to be high priest, for their captain:

==

%% 7:6 Ac a gyhuddasant y bobl wrth y brenin, gan ddywedyd, Jwdas a'i frodyr a laddasant dy holl garedigion di, ac a'n gyrasant ni allan o'n gwlad.

%%7:6 And they accused the people to the king, saying, Judas and his brethren have slain all thy friends, and driven us out of our own land.

==

%% 7:7 Am hynny danfon ryw ŵr yr ydwyt yn ymddiried iddo, ac aed, ac edryched yr holl ddistryw a wnaeth efe arnom ni, /ac ar wlad y brenin, a chosbed efe hwynt, , a phawb sydd yn eu cynorthwyo.

%%7:7 Now therefore send some man whom thou trustest, and let him go and see what havock he hath made among us, and in the king's land, and let him punish them with all them that aid them.

==

%% 7:8 Yna'r brenin a ddewisodd Bacchides, caredig y brenin, yr hwn oedd yn llywodraethu o'r tu draw i'r afon, ac oedd ŵr mawr yn y deyrnas, ac yn ffyddlon i'r brenin:

%%7:8 Then the king chose Bacchides, a friend of the king, who ruled beyond the flood, and was a great man in the kingdom, and faithful to the king,

==

%% 7:9 Ac efe a'i danfonodd ef gydag Alcimus annuwiol, yr hwn a wnaethai efe yn archoffeiriad, ac a orchmynnodd iddo ddial ar blant Israel.

%%7:9 And him he sent with that wicked Alcimus, whom he made high priest, and commanded that he should take vengeance of the children of Israel.

==

%% 7:10 A hwy a ymadawsant, ac a ddaethant a llu mawr i wlad Jwdea, ac a ddanfonasant genhadon at Jwdas a'i frodyr, ac a ddywedasant eiriau heddychol yn dwyllodrus wrthynt.

%%7:10 So they departed, and came with a great power into the land of Judea, where they sent messengers to Judas and his brethren with peaceable words deceitfully.

==

%% 7:11 Eithr ni wnaethant hwy goel ar eu geiriau hwy: canys hwy a welsant ddyfod ohonynt a llu mawr.

%%7:11 But they gave no heed to their words; for they saw that they were come with a great power.

==

%% 7:12 Wedi hyn cynulleidfa o'r sgrifenyddion a ymgasglodd at Alcimus a Bacchides, i geisio cyfiawnder.

%%7:12 Then did there assemble unto Alcimus and Bacchides a company of scribes, to require justice.

==

%% 7:13 A'r Assideaid oedd y rhai cyntaf ymhlith plant Israel a geisiasant heddwch ganddynt hwy,

%%7:13 Now the Assideans were the first among the children of Israel that sought peace of them:

==

%% 7:14 Gan ddywedyd, Daeth un sy offeiriad o had Aaron gyda'r llu yma, ac ni wna efe gam a nyni.

%%7:14 For said they, One that is a priest of the seed of Aaron is come with this army, and he will do us no wrong.

==

%% 7:15 Ac efe a roes eiriau heddychol iddynt hwy, ac a dyngodd wrthynt, gan ddywedyd, Ni wnawn ni ddrwg i chwi, nac i'ch caredigion.

%%7:15 So he spake unto them, peaceably, and sware unto them, saying, we will procure the harm neither of you nor your friends.

==

%% 7:16 A hwy a'i credasant ef; ond efe a ddaliodd dri ugeinwr ohonynt hwy, ac a'u lladdodd hwy mewn un diwrnod yn l y geiriau a sgrifennodd Dafydd:

%%7:16 Whereupon they believed him: howbeit he took of them threescore men, and slew them in one day, according to the words which he wrote,

==

%% 7:17 Hwy a daflasant allan gig dy saint di, ac a dywalltasant eu gwaed hwy o amgylch Jerwsalem, ac nid oedd neb a'u claddai hwynt.

%%7:17 The flesh of thy saints have they cast out, and their blood have they shed round about Jerusalem, and there was none to bury them.

==

%% 7:18 A'u hofn hwynt a'u dychryn a ddaeth ar yr holl bobl, y rhai a ddywedent, Nid oes na gwirionedd na chyfiawnder ynddynt hwy; oblegid hwy a dorasant y llw a'r amod a wnaethant.

%%7:18 Wherefore the fear and dread of them fell upon all the people, who said, There is neither truth nor righteousness in them; for they have broken the covenant and oath that they made.

==

%% 7:19 A Bacchides a symudodd o Jerwsalem, ac a wersyllodd yn Beseth, ac a ddanfonodd allan oddi yno, ac a ddaliodd lawer o'r rhai a'i gadawsent ef, a rhai o'r bobl, ac a'u lladdodd hwy, ac a'u taflodd i'r pydew mawr.

%%7:19 After this, removed Bacchides from Jerusalem, and pitched his tents in Bezeth, where he sent and took many of the men that had forsaken him, and certain of the people also, and when he had slain them, he cast them into the great pit.

==

%% 7:20 Yna efe a orchmynnodd y wlad i Alcimus, ac a adawodd ryfelwyr gydag ef, i'w gymorth ef: a Bacchides a aeth at y brenin.

%%7:20 Then committed he the country to Alcimus, and left with him a power to aid him: so Bacchides went to the king.

==

%% 7:21 Ac felly Alcimus a ymrysonodd am yr archoffeiriadaeth.

%%7:21 But Alcimus contended for the high priesthood.

==

%% 7:22 A'r holl rai oedd yn cythryblu'r boblj a ymgasglasant ato ef, ac a enillasant wlad Jwda, ac a wnaethant ddrwg mawr yn Israel.

%%7:22 And unto him resorted all such as troubled the people, who, after they had gotten the land of Juda into their power, did much hurt in Israel.

==

%% 7:23 Pan welodd Jwdas yr holl ddrwg a wnaethai Alcimus a'r rhai oedd gydag ef i'r Israeliaid, ie, mwy nag a wnaethai'r Cenhedloedd,

%%7:23 Now when Judas saw all the mischief that Alcimus and his company had done among the Israelites, even above the heathen,

==

%% 7:24 Efe a dramwyodd trwy holl derfynau Jwda oddi amgylch, ac a wnaeth ddialedd ar y gwŷr a ffoesent ymaith oddi wrtho ef at y gelynion, oni pheidiasant hwy a dyfod mwy i'r wlad.

%%7:24 He went out into all the coasts of Judea round about, and took vengeance of them that had revolted from him, so that they durst no more go forth into the country.

==

%% 7:25 Pan welodd Alcimus fod Jwdas a'r rhai oedd gydag ef wedi cael y llaw uchaf, a gwybod na allai efe eu haros hwy, efe a ddychwelodd at y brenin, ac a'u cyhuddodd hwy o ddrygioni.

%%7:25 On the other side, when Alcimus saw that Judas and his company had gotten the upper hand, and knew that he was not able to abide their force, he went again to the king, and said all the worst of them that he could.

==

%% 7:26 Yna'r brenin a ddanfonodd Nicanor, un o'i dywysogion anrhydeddus, yr hwn oedd yn casu ac yn dwyn gelyniaeth i Israel, ac a orchmynnodd iddo ddistrywio'r bobl yn llwyr.

%%7:26 Then the king sent Nicanor, one of his honourable princes, a man that bare deadly hate unto Israel, with commandment to destroy the people.

==

%% 7:27 A Nicanor a ddaeth i Jerwsalem a llu mawr, ac a ddanfonodd eiriau heddychol at Jwdas a'i frodyr, ond trwy dwyll, gan ddywedyd,

%%7:27 So Nicanor came to Jerusalem with a great force; and sent unto Judas and his brethren deceitfully with friendly words, saying,

==

%% 7:28 Na fydded rhyfel rhyngof fi a chwi; mi a ddeuaf ag ychydig wŷr i weled eich wynebau chwi yn heddychol.

%%7:28 Let there be no battle between me and you; I will come with a few men, that I may see you in peace.

==

%% 7:29 Felly efe a ddaeth at Jwdas, a hwy a gyfarchasant ei gilydd yn heddychol: ond yr oedd y gelynion yn barod i gipio Jwdas i ffordd.

%%7:29 He came therefore to Judas, and they saluted one another peaceably. Howbeit the enemies were prepared to take away Judas by violence.

==

%% 7:30 Eto hysbyswyd y peth i Jwdas, mai trwy dwyll y daethai efe ato ef: ac efe a'i hofnodd ef yn fawr, ac ni fynnai weled ei wyneb ef mwy.

%%7:30 Which thing after it was known to Judas, to wit, that he came unto him with deceit, he was sore afraid of him, and would see his face no more.

==

%% 7:31 Pan wybu Nicanor ddatguddio ei fwriad, efe a aeth allan i ymladd yn erbyn Jwdas, yn ymyl Caffarsalama.

%%7:31 Nicanor also, when he saw that his counsel was discovered, went out to fight against Judas beside Capharsalama:

==

%% 7:32 Ac ynghylch pum mil o wŷr o lu Nicanor a laddwyd, a'r lleill a ffoesant i ddinas Dafydd.

%%7:32 Where there were slain of Nicanor's side about five thousand men, and the rest fled into the city of David.

==

%% 7:33 Wedi hyn Nicanor a aeth i fyny i fynydd Seion, a rhai o'r offeiriaid a henaduriaid y bobl a aethant allan o'r cysegr i gyfarch iddo ef yn heddychol, ac i ddangos iddo'r poethoffrymau yr oeddid yn eu hoffrwm dros y brenin.

%%7:33 After this went Nicanor up to mount Sion, and there came out of the sanctuary certain of the priests and certain of the elders of the people, to salute him peaceably, and to shew him the burnt sacrifice that was offered for the king.

==

%% 7:34 Ond efe a chwarddodd am eu pennau, ac a'u gwatwarodd hwy, ac a'u halogodd, ac a ddywedodd yn falch.

%%7:34 But he mocked them, and laughed at them, and abused them shamefully, and spake proudly,

==

%% 7:35 Ac efe a dyngodd yn ei ddig, gan ddywedyd, Oni roddir yn awr Jwdas a'i wersyll yn fy nwylo i, os dychwelaf mewn heddwch, myfi a losgaf y tŷ yma. Ac yna efe a aeth allan mewn dicllondeb mawr.

%%7:35 And sware in his wrath, saying, Unless Judas and his host be now delivered into my hands, if ever I come again in safety, I will burn up this house: and with that he went out in a great rage.

==

%% 7:36 Yna'r offeiriaid a ddaethant i mewn, ac a safasant o flaen yr allor a'r deml, gan wylo, a dywedyd,

%%7:36 Then the priests entered in, and stood before the altar and the temple, weeping, and saying,

==

%% 7:37 O Arglwydd, ti a ddewisaist y tŷ yma, i alw ar dy enw di ynddo, ac i fod yn dy gweddi ac ymbil i'th bobl.

%%7:37 Thou, O Lord, didst choose this house to be called by thy name, and to be a house of prayer and petition for thy people:

==

%% 7:38 Gwna ddialedd ar y gŵr hwn a'i wersyll, oni ladder hwy r cleddyf: cofia eu cabledigaethau hwy, ac na ddioddef iddynt barhau.

%%7:38 Be avenged of this man and his host, and let them fall by the sword: remember their blasphemies, and suffer them not to continue any longer.

==

%% 7:39 A Nicanor a aeth allan o Jerwsalem, ac a wersyllodd yn Bethoron; ac yno llu o Syria a gyfarfu ag ef.

%%7:39 So Nicanor went out of Jerusalem, and pitched his tents in Bethhoron, where an host out of Syria met him.

==

%% 7:40 A Jwdas a wersyllodd yn Adasa, a thair mil o wyr, ac a wnaeth ei weddi, gan ddywedyd,

%%7:40 But Judas pitched in Adasa with three thousand men, and there he prayed, saying,

==

%% 7:41 O Arglwydd, pan ddaeth rhai oddi wrth y brenin i'th gablu di, yr angel a aeth allan, ac a laddodd gant a phump a phedwar ugain o filoedd ohonynt:

%%7:41 O Lord, when they that were sent from the king of the Assyrians blasphemed, thine angel went out, and smote an hundred fourscore and five thousand of them.

==

%% 7:42 Distrywia felly y gwersyll hwn o'n blaen ni heddiw, fel y gallo pobl eraill wybod ddywedyd ohono ef yn ddrwg am dy gysegr di; a barna ef yn l ei ddrygioni.

%%7:42 Even so destroy thou this host before us this day, that the rest may know that he hath spoken blasphemously against thy sanctuary, and judge thou him according to his wickedness.

==

%% 7:43 A'r gwersylloedd a drawsant ynghyd, y trydydd dydd ar ddeg o'r mis Adar: a llu Nicanor a orchfyged, ac efe ei hun a ladded yn gyntaf yn y rhyfel.

%%7:43 So the thirteenth day of the month Adar the hosts joined battle: but Nicanor's host was discomfited, and he himself was first slain in the battle.

==

%% 7:44 Pan welodd rhyfelwyr Nicanor ei ladd ef, hwy a daflasant eu harfau ymaith, ac a ffoesant.

%%7:44 Now when Nicanor's host saw that he was slain, they cast away their weapons, and fled.

==

%% 7:45 Ond yr Iddewon a'u hymlidiasant hwy daith un diwrnod, o Adasa nes dyfod i Gasera, ac a ganasant larwm mewn utgyrn ar eu hl hwynt.

%%7:45 Then they pursued after them a day's journey, from Adasa unto Gazera, sounding an alarm after them with their trumpets.

==

%% 7:46 A'r Iddewon a ddaethant allan o holl drefi Jwdea oddi amgylch, ac a'u herlidiasant: a hwy a droesant yn erbyn y rhai a'u herlidient, ac felly y lladded hwy oll r cleddyf, ac ni adawed neb ohonynt hwy, naddo un.

%%7:46 Whereupon they came forth out of all the towns of Judea round about, and closed them in; so that they, turning back upon them that pursued them, were all slain with the sword, and not one of them was left.

==

%% 7:47 Yna hwy a gymerasant yr ysbail a'r ysglyfaeth, ac a dorasant ben Nicanor ymaith, a'i law ddeau ef, yr hon a estynasai efe allan cyn falched, ac a'u dygasant hwy ymaith gyda hwynt, ac a'u crogasant o flaen Jerwsalem.

%%7:47 Afterwards they took the spoils, and the prey, and smote off Nicanors head, and his right hand, which he stretched out so proudly, and brought them away, and hanged them up toward Jerusalem.

==

%% 7:48 Am hynny'r bobl a lawenychasant yn ddirfawr, ac a fwriasant y diwrnod hwnnw trwy orfoledd mawr:

%%7:48 For this cause the people rejoiced greatly, and they kept that day a day of great gladness.

==

%% 7:49 Ac a ordeiniasant gadw y diwrnod hwnnw, sef y trydydd dydd ar ddeg o'r mis Adar, bob blwyddyn.

%%7:49 Moreover they ordained to keep yearly this day, being the thirteenth of Adar.

==

%% 7:50 Ac felly gwlad Jwda a gafodd heddwch dros ychydig amser.

%%7:50 Thus the land of Juda was in rest a little while.

==

%% PENNOD 8

%%

==

%% 8:1 TWDAS hefyd a glybu sn am y J Rhufeinwyr, eu bod hwy yn alluog, ac yn wŷr cedyrn, ac yn fodlon i dderbyn y rhai a ymgysylltai hwynt, ac yn gwneuthur heddwch a phawb a'r oedd yn cyrchu atyntj

%%8:1 Now Judas had heard of the the Romans, that they were mighty and valiant men, and such as would lovingly accept all that joined themselves unto them, and make a league of amity with all that came unto them;

==

%% 8:2 A'u bod yn alluog o nerth: a heblaw hyn, eu rhyfeloedd hwy, a'r gwrolaeth a wnaethant ymysg y Galatiaid, a fynegwyd iddynt hwy, ac fel y gorchfygasent hwynt, ac a'u dygasent dan deyrnged;

%%8:2 And that they were men of great valour. It was told him also of their wars and noble acts which they had done among the Galatians, and how they had conquered them, and brought them under tribute;

==

%% 8:3 A pha bethau a wnaethent hwy yng ngwlad Hispaen, i ennill y mwyngloddiau arian ac aur oedd yno;

%%8:3 And what they had done in the country of Spain, for the winning of the mines of the silver and gold which is there;

==

%% 8:4 Ac fel y goresgynasent bob lle trwy eu doethineb a'u dioddefgarwch, er pelled fyddai y lle oddi wrthynt hwy, a'r brenhinoedd hefyd y rhai a ddaethai yn eu herbyn hwy o eithaf y ddaear, nes eu gorchfygu a'u taro yn drwm iawn; ac fel yr oedd y lleill yn talu teyrnged iddynt hwy bob blwyddyn;

%%8:4 And that by their policy and patience they had conquered all the place, though it were very far from them; and the kings also that came against them from the uttermost part of the earth, till they had discomfited them, and given them a great overthrow, so that the rest did give them tribute every year:

==

%% 8:5 Ac fel y gorchfygasent hwy mewn rhyfel Philip, a Pherseus brenin y Macedoniaid, ac eraill y rhai a ymgodasai yn eu herbyn, ac y gorchfygasent hwynt;

%%8:5 Beside this, how they had discomfited in battle Philip, and Perseus, king of the Citims, with others that lifted up themselves against them, and had overcome them:

==

%% 8:6 Fel y gorchfygasent hwy Antiochus y brenin mawr o Asia, yr hwn a fynnai ymladd hwynt, ac oedd ganddo chwe ugain o eliffantiaid, a gwŷr meirch, a cherbydau, a llu mawr iawn;

%%8:6 How also Antiochus the great king of Asia, that came against them in battle, having an hundred and twenty elephants, with horsemen, and chariots, and a very great army, was discomfited by them;

==

%% 8:7 Ac fel y daliasent ef yn fyw, ac yr ordeiniasent iddo ef, ac i'r rhai a deyrnasai ar ei l ef, dalu teyrnged fawr iddynt hwy, a rhoddi meichiau ar yr hyn a gytunesid arno;

%%8:7 And how they took him alive, and covenanted that he and such as reigned after him should pay a great tribute, and give hostages, and that which was agreed upon,

==

%% 8:8 Fel y dygasent oddi arno ef wlad India, a Media, a Lydia, ei wledydd gorau ef, ac y rhoddasent hwy y rhai hynny i'r brenin Eumenes;

%%8:8 And the country of India, and Media and Lydia and of the goodliest countries, which they took of him, and gave to king Eumenes:

==

%% 8:9 A pha fodd y rhoddasai'r Groegwyr eu bryd ar ddyfod a'u difetha hwynt;

%%8:9 Moreover how the Grecians had determined to come and destroy them;

==

%% 8:10 Ac y danfonasent hwythau, pan wybuant, gapten yn eu herbyn hwy, ac y lladdasent lawer ohonynt, ac y caethgludasent eu gwragedd hwy a'u plant, ac yr ysbeiliasent hwy, ac y cymerasant feddiant yn eu tir hwy, ac y distrywiasent eu dinasoedd cedyrn, ac a'u darostyngasent i fod yn gaethwyr iddynt hyd y dydd heddiw;

%%8:10 And that they, having knowledge thereof sent against them a certain captain, and fighting with them slew many of them, and carried away captives their wives and their children, and spoiled them, and took possession of their lands, and pulled down their strong holds, and brought them to be their servants unto this day:

==

%% 8:11 Ac fel y darfuasai iddynt ddistrywio a chaethiwo teyrnasoedd ac ynysoedd eraill, y rhai a fuasai un amser yn eu gwrthwynebu hwyj

%%8:11 It was told him besides, how they destroyed and brought under their dominion all other kingdoms and isles that at any time resisted them;

==

%% 8:12 Ac fel yr oeddynt yn cadw cydymdeithas a'u cydymdeithion, ac a'r rhai oedd a'u hyder arnynt hwy, ac fel yr enillasent deyrnasoedd ymhell ac yn agos, a bod pawb yn eu hofni hwy a'r a glywsai s6n amdanynt:

%%8:12 But with their friends and such as relied upon them they kept amity: and that they had conquered kingdoms both far and nigh, insomuch as all that heard of their name were afraid of them:

==

%% 8:13 Oblegid pwy bynnag a chwenychent hwy eu cymorth i deyrnasu, y rhai hynny oedd yn teyrnasu; a thrachefn, y neb a fynnent, a ddiswyddent: ac fel yr oeddynt wedi dyfod i oruchafiaeth mawr:

%%8:13 Also that, whom they would help to a kingdom, those reign; and whom again they would, they displace: finally, that they were greatly exalted:

==

%% 8:14 Ac er hyn i gyd nad oedd un ohonynt yn gwisgo coron, nac yn ymddilladu a phorffor, i'w fawrygu felly;

%%8:14 Yet for all this none of them wore a crown or was clothed in purple, to be magnified thereby:

==

%% 8:15 Ond gwneuthur ohonynt dy cyngor iddynt eu hunain, lle yr oedd tri chant ac ugain yn eistedd beunydd mewn cyngor, yn ymgynghori yn wastadol dros y bobl, i'w cadw hwynt mewn trefn dda:

%%8:15 Moreover how they had made for themselves a senate house, wherein three hundred and twenty men sat in council daily, consulting alway for the people, to the end they might be well ordered:

==

%% 8:16 Ac fel yr oeddynt yn ymddiried i un gŵr bob blwyddyn i'w llywodraethu, ac i arglwyddiaethu ar eu holl wlad hwy, i'r hwn yr oedd pawb yn ufudd; ac nad oedd na chenfigen nac eiddigedd yn eu plith.

%%8:16 And that they committed their government to one man every year, who ruled over all their country, and that all were obedient to that one, and that there was neither envy nor emmulation among them.

==

%% 8:17 Yna Jwdas a ddewisodd Eupolemus fab Ioan, fab Accas, a Jason fab Eleasar, ac a'u danfonodd hwy i Rufain i wneuthur cyfamod caredigrwydd a chydymdeithas a hwynt;

%%8:17 In consideration of these things, Judas chose Eupolemus the son of John, the son of Accos, and Jason the son of Eleazar, and sent them to Rome, to make a league of amity and confederacy with them,

==

%% 8:18 Ac i ddeisyf arnynt dynnu'r iau oddi arnynt hwy: oblegid yr oeddynt yn gweled fod brenhiniaeth y Groegwyr yn gorthrymu Israel a chaethiwed.

%%8:18 And to intreat them that they would take the yoke from them; for they saw that the kingdom of the Grecians did oppress Israel with servitude.

==

%% 8:19 A hwy a aethant i Rufain; ac yr oedd y ffordd yn bell iawn; ac aethant i mewn i dŷr cyngor, lle y llefarasant ac y dywedasant,

%%8:19 They went therefore to Rome, which was a very great journey, and came into the senate, where they spake and said.

==

%% 8:20 Jwdas Macabeus a'i frodyr a phobl yr Iddewon, a'n danfonodd ni atoch, i ymrwymo mewn amodau cydymdeithas a heddwch a chwychwi, ac i chwithau ein sgrifennu ninnau yn gydymdeithion ac yn garedigion i chwithau.

%%8:20 Judas Maccabeus with his brethren, and the people of the Jews, have sent us unto you, to make a confederacy and peace with you, and that we might be registered your confederates and friends.

==

%% 8:21 Ac yr oedd y chwedl yma yn rhyngu bodd i'r Rhufeiniaid yn dda iawn.

%%8:21 So that matter pleased the Romans well.

==

%% 8:22 A dyma gopi o'r ysgrifen a argraffodd y cyngor mewn llechau pres, ac a anfonasant hwy i Jerwsalem, fel y byddai yno gyda hwy yn goffadwriaeth o'r heddwch ac o'r gydymdeithas.

%%8:22 And this is the copy of the epistle which the senate wrote back again in tables of brass, and sent to Jerusalem, that there they might have by them a memorial of peace and confederacy:

==

%% 8:23 Bid yn dda i'r Rhufeinwyr, ac i bobl yr Iddewon, ar fr ac ar dir yn dragywydd: a phell fyddo'r cleddyf a'r gelyn oddi wrthynt.

%%8:23 Good success be to the Romans, and to the people of the Jews, by sea and by land for ever: the sword also and enemy be far from them,

==

%% 8:24 O daw rhyfel yn gyntaf yn erbyn y Rhufeinwyr, neu yn erbyn neb o'u cydymdeithion, trwy eu holl arglwyddiaeth hwy,

%%8:24 If there come first any war upon the Romans or any of their confederates throughout all their dominion,

==

%% 8:25 Pobl yr Iddewon a'u cymhorthant hwy, fel y gofynno'r amser, ag ewyllys eu calon:

%%8:25 The people of the Jews shall help them, as the time shall be appointed, with all their heart:

==

%% 8:26 Ac ni roddant ddim i'r rhai a ryfelant yn eu herbyn hwynt, ac ni chynorthwyant hwynt nac a bwyd, nac ag arian, nac a llongau, fel y rhyngodd bodd i'r Rhufeinwyr: eu hamodau a gadwant heb gymryd dim am hynny.

%%8:26 Neither shall they give any thing unto them that make war upon them, or aid them with victuals, weapons, money, or ships, as it hath seemed good unto the Romans; but they shall keep their covenants without taking any thing therefore.

==

%% 8:27 Yn yr un ffunud, o digwydd i bobl yr Iddewon yn gyntaf gaffael rhyfel, y Rhufeinwyr a ymladdant gyda hwy o ewyllys da, fel y gosoder yr amser iddynt:

%%8:27 In the same manner also, if war come first upon the nation of the Jews, the Romans shall help them with all their heart, according as the time shall be appointed them:

==

%% 8:28 Ac ni roddant i elynion yr Iddewon na bwyd, nac arfau, nac arian, na llongau, fel y gwelodd y Rhufeinwyr yn dda; eithr hwy a gadwant yr amodau hyn, a hynny yn ddidwyll.

%%8:28 Neither shall victuals be given to them that take part against them, or weapons, or money, or ships, as it hath seemed good to the Romans; but they shall keep their covenants, and that without deceit.

==

%% 8:29 Yn l y geiriau hyn y gwnaeth y Rhufeinwyr amod a phobl yr Iddewon.

%%8:29 According to these articles did the Romans make a covenant with the people of the Jews.

==

%% 8:30 Ac os ewyllysia'r un o'r ddwy blaid o hyn allan chwanegu at, neu dynnu oddi wrth, y geiriau hyn, gwnant wrth eu hewyllys: a pha beth bynnag a chwanegant atynt, neu a dynnant oddi wrthynt, hynny a saif.

%%8:30 Howbeit if hereafter the one party or the other shall think to meet to add or diminish any thing, they may do it at their pleasures, and whatsoever they shall add or take away shall be ratified.

==

%% 8:31 Ac am y drwg y mae Demetrius yn ei wneuthur i'r Iddewon, ni a sgrifenasom ato ef, gan ddywedyd, Paham y gwnaethost ti dy iau yn drom ar ein caredigion ni a'n cydymdeithion yr Iddewon?

%%8:31 And as touching the evils that Demetrius doeth to the Jews, we have written unto him, saying, Wherefore thou made thy yoke heavy upon our friends and confederates the Jews?

==

%% 8:32 Od achwynant hwy rhagot ti drachefn, nyni a wnawn gyfiawnder iddynt, ac a ymladdwn a thi ar fr ac ar dir.

%%8:32 If therefore they complain any more against thee, we will do them justice, and fight with thee by sea and by land.

==

%% PENNOD 9

%%

==

%% 9:1 A PHAN glybu Demetrius ladd Nicanor a'i lu mewn rhyfel, efe a aeth rhagddo, ac a ddanfonodd Bacchides ac Alcimus drachefn i Jwdea, a chadernid ei lu gyda hwynt.

%%9:1 Furthermore, when Demetrius heard the Nicanor and his host were slain in battle, he sent Bacchides and Alcimus into the land of Judea the second time, and with them the chief strength of his host:

==

%% 9:2 A hwy a aethant allan ar hyd y ffordd sydd yn myned tua Galgala, ac a wersyllasant o flaen Masaloth, yr hon sy yn Arbela, ac a'i henillasant hi, ac a laddasant lawer o bobl.

%%9:2 Who went forth by the way that leadeth to Galgala, and pitched their tents before Masaloth, which is in Arbela, and after they had won it, they slew much people.

==

%% 9:3 Y mis cyntaf hefyd o'r ddeuddegfed flwyddyn a deugain a chant, hwy a wersyllasant o flaen Jerwsalem.

%%9:3 Also the first month of the hundred fifty and second year they encamped before Jerusalem:

==

%% 9:4 Ond gan gyfodi'r gwersyll i fyny,' hwy a aethant i Berea, ag ugain mil o wŷr traed, a dwy fil o wŷr meirch.

%%9:4 From whence they removed, and went to Berea, with twenty thousand footmen and two thousand horsemen.

==

%% 9:5 Jwdas yntau a wersyllasai yn Eleasa, a thair mil o wŷr detholedig gydag ef.

%%9:5 Now Judas had pitched his tents at Eleasa, and three thousand chosen men with him:

==

%% 9:6 A phan welsant hwy luosowgrwydd y llu arall, ei fod ef cymaint, hwy a ofnasant yn ddirfawr; a llawer a dynasant allan o'r gwersyll, ac nid arhodd yno ond wyth gant o wyr.

%%9:6 Who seeing the multitude of the other army to he so great were sore afraid; whereupon many conveyed themselves out of the host, insomuch as abode of them no more but eight hundred men.

==

%% 9:7 Pan welodd Jwdas fod ei lu ef wedi cilio, a'r rhyfel yn pwyso arno. efe a fawr drallodwyd yn ei galon o eisiau caffael amser i'w casglu hwy ynghyd. ac a ddigalonnodd.

%%9:7 When Judas therefore saw that his host slipt away, and that the battle pressed upon him, he was sore troubled in mind, and much distressed, for that he had no time to gather them together.

==

%% 9:8 Eto efe a ddywedodd wrth y rhai a drigasent gydag ef, Cyfodwn, ac awn yn erbyn ein gelynion; nid hwyrach y gallwn ymladd hwynt.

%%9:8 Nevertheless unto them that remained he said, Let us arise and go up against our enemies, if peradventure we may be able to fight with them.

==

%% 9:9 Ond hwy a fynasent ei droi ef, gan ddywedyd, Ni allwn ni ddim: am hynny achubwn ein heinioes yn awr; ac yn l hyn ni a ddychwelwn ynghyd a'n brodyr, ac a ymladdwn yn eu herbyn hwy: canys nid ydym ni ond ychydig.

%%9:9 But they dehorted him, saying, We shall never be able: let us now rather save our lives, and hereafter we will return with our brethren, and fight against them: for we are but few.

==

%% 9:10 Yna Jwdas a ddywedodd, Na adawo Duw i mi wneuthur hyn, a ffoi oddi wrthynt hwy; am hynny os ein hamser ni a ddaeth, gedwch i ni farw fel gwŷr dros ein brodyr, ac na adawn fai yn y byd ar ein gogoniant.

%%9:10 Then Judas said, God forbid that I should do this thing, and flee away from them: if our time be come, let us die manfully for our brethren, and let us not stain our honour.

==

%% 9:11 A llu Bacchides a aeth allan o'r gwersyll, ac a safodd yn eu herbyn hwy; a'r gwŷr meirch a gyfranned yn ddwy ran: y taflyddion a'r saethyddion a gerddasant o flaen y llu; a'r rhai oll oedd yn blaenori y llu oeddynt wŷr cryfion.

%%9:11 With that the host of Bacchides removed out of their tents, and stood over against them, their horsemen being divided into two troops, and their slingers and archers going before the host and they that marched in the foreward were all mighty men.

==

%% 9:12 A Bacchides ei hun oedd yn yr adain ddeau: a'r fyddin a nesaodd ar y ddeutu, a hwy a ganasant yr utgyrn.

%%9:12 As for Bacchides, he was in the right wing: so the host drew near on the two parts, and sounded their trumpets.

==

%% 9:13 GwŷrJwdas a ganasant yr utgyrn hefyd, a'r ddaear a ysgydwodd wrth dwrf y lluoedd: a hwy a drawsant ynghyd o'r bore hyd y nos.

%%9:13 They also of Judas' side, even they sounded their trumpets also, so that the earth shook at the noise of the armies, and the battle continued from morning till night.

==

%% 9:14 A phan welodd Jwdas fod Bacchides a chryfder ei lu ar y tu deau, efe a gymerodd yr holl wŷr calonnog gydag ef,

%%9:14 Now when Judas perceived that Bacchides and the strength of his army were on the right side, he took with him all the hardy men,

==

%% 9:15 Ac a ddrylliodd adain ddeau eu byddin hwy, ac a'i herlidiodd hyd ym mynydd Asotus.

%%9:15 Who discomfited the right wing, and pursued them unto the mount Azotus.

==

%% 9:16 Pan welodd y rhai oedd yn yr adain aswy fod y rhai o'r adain ddeau wedi eu dryllio, hwy a ganlynasant ar Jwdas a'i wyr, wrth eu sodlau, o'r tuol.

%%9:16 But when they of the left wing saw that they of the right wing were discomfited, they followed upon Judas and those that were with him hard at the heels from behind:

==

%% 9:17 Ac yna yr aeth y rhyfel yn frwd, a llawer a laddwyd ac a archollwyd o'r ddwy blaid.

%%9:17 Whereupon there was a sore battle, insomuch as many were slain on both parts.

==

%% 9:18 Jwdas hefyd a laddwyd, a'r lleill a ffoesant.

%%9:18 Judas also was killed, and the remnant fled.

==

%% 9:19 A Jonathan a Simon a gymerasant Jwdas eu brawd, ac a'i claddasant ef ym medd ei dadau ym Modin.

%%9:19 THen Jonathan and Simon took Judas their brother, and buried him in the sepulchre of his fathers in Modin.

==

%% 9:20 A hwy a wylasant; a holl bobl Israel a wnaethant farwnad fawr amdano ef, ac a alarasant dros ddyddiau lawer, gan ddywedyd,

%%9:20 Moreover they bewailed him, and all Israel made great lamentation for him, and mourned many days, saying,

==

%% 9:21 Pa fodd y cwympodd y gŵr galluog oedd yn achub Israel!

%%9:21 How is the valiant man fallen, that delivered Israel!

==

%% 9:22 Ond ni sgrifennwyd y pethau eraill oedd yn perthyn i Jwdas, a'i ryfeloedd, a'i weithredoedd ardderchog, a'i fawredd ef; canys llawer iawn oeddynt hwy.

%%9:22 As for the other things concerning Judas and his wars, and the noble acts which he did, and his greatness, they are not written: for they were very many.

==

%% 9:23 Wedi marw Jwdas, dynion drygionus a ddyrchafasant eu pennau o fewn holl derfynau Israel, a phawb a'r oeddynt yn gwneuthur anwiredd a gyfodasant.

%%9:23 Now after the death of Judas the wicked began to put forth their heads in all the coasts of Israel, and there arose up all such as wrought iniquity.

==

%% 9:24 Yr oedd newyn mawr iawn yn y dyddiau hynny, a'r holl wlad a ymadawodd ar eu hl hwynt,

%%9:24 In those days also was there a very great famine, by reason whereof the country revolted, and went with them.

==

%% 9:25 A Bacchides a ddewisodd wŷr annuwiol, ac a'u gwnaeth hwy yn arglwyddi ar y wlad.

%%9:25 Then Bacchides chose the wicked men, and made them lords of the country.

==

%% 9:26 Y rhai hynny a geisiasant ac a chwiliasant am garedigion Jwdas, ac a'u dygasant hwy at Bacchides, ac efe a ddialodd arnynt, ac a'u gwatwarodd hwy yn ddirfawr.

%%9:26 And they made enquiry and search for Judas' friends, and brought them unto Bacchides, who took vengeance of them, and used them despitefully.

==

%% 9:27 A chystudd mawr a ddigwyddodd yn Israel; ni bu y fath er pan ni welwyd proffwyd yn eu plith hwy.

%%9:27 So was there a great affliction in Israel, the like whereof was not since the time that a prophet was not seen among them.

==

%% 9:28 A holl garedigion Jwdas a ymgasglasant, ac a ddywedasant wrth Jonathan,

%%9:28 For this cause all Judas' friends came together, and said unto Jonathan,

==

%% 9:29 Er pen fu farw dy frawd Jwdas, nid oes gennym neb tebyg iddo ef i fyned allan yn erbyn ein gelynion, a Bacchides, ac yn erbyn y rhai o'n cenedl sydd elynion i ni.

%%9:29 Since thy brother Judas died, we have no man like him to go forth against our enemies, and Bacchides, and against them of our nation that are adversaries to us.

==

%% 9:30 Am hynny nyni a'th ddewisasom di heddiw yn ei le ef, i fod yn dywysog ac yn gapten i ni, i ymladd ein rhyfeloedd.

%%9:30 Now therefore we have chosen thee this day to be our prince and captain in his stead, that thou mayest fight our battles.

==

%% 9:31 A Jonathan a gymerodd y dywysogaeth arno yr amser hwnnw, ac a gododd i fyny yn lle Jwdas ei frawd.

%%9:31 Upon this Jonathan took the governance upon him at that time, and rose up instead of his brother Judas.

==

%% 9:32 Pan wybu Bacchides hynny, efe a geisiodd ei ladd ef.

%%9:32 But when Bacchides gat knowledge thereof, he sought for to slay him

==

%% 9:33 Ond Jonathan a Simon ei frawd, a phawb a'r oedd gyda hwy, a wybuant hyn, ac a ffoesant i anialwch Thecoe, ac a wersyllasant wrth ddwfr llyn Asffar.

%%9:33 Then Jonathan, and Simon his brother, and all that were with him, perceiving that, fled into the wilderness of Thecoe, and pitched their tents by the water of the pool Asphar.

==

%% 9:34 Pan ddeallodd Bacchides hynny, efe a ddaeth a'i holl lu yn agos i'r Iorddonen ar y dydd Saboth.

%%9:34 Which when Bacchides understood, he came near to Jordan with all his host upon the sabbath day.

==

%% 9:35 A Jonathan a ddanfonasai ei frawd Ioan capten y bobl, i ddymuno ar ei garedigion y Nabathiaid, gaffael ohonynt hwy adael eu hoffer gyda hwy i'w cadw, oblegid yr oedd llawer ganddynt.

%%9:35 Now Jonathan had sent his brother John, a captain of the people, to pray his friends the Nabathites, that they might leave with them their carriage, which was much.

==

%% 9:36 Ond plant Jambri a ddaethant allan 0 Medaba, ac a ddaliasant Ioan, a'r holl bethau oedd ganddo ef, ac a aethant ymaith a xxxx hwynt ganddynt.

%%9:36 But the children of Jambri came out of Medaba, and took John, and all that he had, and went their way with it.

==

%% 9:37 Yn l y pethau hyn y daeth gair i Jonathan ac i Simon ei frawd, fod plant Jambri yn gwneuthur neithior fawr, ac yn dwyn y ferch o Medaba a chynhebrwng mawr, oblegid merch oedd hi i un o benaethiaid mawrion Canaan.

%%9:37 After this came word to Jonathan and Simon his brother, that the children of Jambri made a great marriage, and were bringing the bride from Nadabatha with a great train, as being the daughter of one of the great princes of Chanaan.

==

%% 9:38 Yna hwy a gofiasant Ioan eu brawd, ac a aethant i fyny, ac a ymguddiasant yng nghysgod y mynydd.

%%9:38 Therefore they remembered John their brother, and went up, and hid themselves under the covert of the mountain:

==

%% 9:39 A hwy a godasant eu golwg i fyny, ac a edrychasant, ac wele, yr oedd trwst ac arlwy mawr: a'r priodasfab a ddaethai allan a'i garedigion, ac a'i frodyr, i'w cyfarfod hwy, a thympanau, ag offer cerdd, ac ag arfau lawer.

%%9:39 Where they lifted up their eyes, and looked, and, behold, there was much ado and great carriage: and the bridegroom came forth, and his friends and brethren, to meet them with drums, and instruments of musick, and many weapons.

==

%% 9:40 Yna Jonathan a'r rhai oedd gydag ef a godasant i fyny allan o'u llochesau yn eu herbyn hwy, ac a laddasant lawer ohonynt, a'r lleill a ffoesant i'r mynydd: a hwy a gymerasant eu holl ysbail hwy.

%%9:40 Then Jonathan and they that were with him rose up against them from the place where they lay in ambush, and made a slaughter of them in such sort, as many fell down dead, and the remnant fled into the mountain, and they took all their spoils.

==

%% 9:41 Felly y briodas a droed yn alar, a llais eu cerddorion hwy yn farwnad.

%%9:41 Thus was the marriage turned into mourning, and the noise of their melody into lamentation.

==

%% 9:42 Ac felly wedi iddynt lwyr ddial gwaed eu brawd, hwy a ddychwelasant i oror yr Iorddonen.

%%9:42 So when they had avenged fully the blood of their brother, they turned again to the marsh of Jordan.

==

%% 9:43 Pan glybu Bacchides hynny, efe a ddaeth i lan yr Iorddonen a llu mawr, ar y dydd Saboth.

%%9:43 Now when Bacchides heard hereof, he came on the sabbath day unto the banks of Jordan with a great power.

==

%% 9:44 A Jonathan a ddywedodd wrth y rhai oedd gydag ef, Cyfodwn heddiw i fyny, ac ymladdwn am ein heneidiau: canys nid ydym heddiw yn sefyll yn yr un cyflwr ag yr oeddem er ys dyddiau:

%%9:44 Then Jonathan said to his company, Let us go up now and fight for our lives, for it standeth not with us to day, as in time past:

==

%% 9:45 Wele, y mae'r rhyfel o'n blaen ac o'n hl ni, a dwfr yr Iorddonen o'r naill du, ac o'r tu arall siglennydd a choedydd; ac nid oes i ni le i gilio.

%%9:45 For, behold, the battle is before us and behind us, and the water of Jordan on this side and that side, the marsh likewise and wood, neither is there place for us to turn aside.

==

%% 9:46 Am hynny gwaeddwch yr awr hon tua'r nef, fel yr achuber chwi o law eich gelynion.

%%9:46 Wherefore cry ye now unto heaven, that ye may be delivered from the hand of your enemies.

==

%% 9:47 Ac felly hwy a drawsant ynghyd: a Jonathan a estynnodd allan ei law i daro Bacchides; ond efe a giliodd yn l oddi wrtho ef.

%%9:47 With that they joined battle, and Jonathan stretched forth his hand to smite Bacchides, but he turned back from him.

==

%% 9:48 Yna Jonathan a'r rhai oedd gydag ef a neidiasant i'r Iorddonen, ac a nofiasant drosodd i'r lan draw: ond nid ai y lleill dros yr Iorddonen ar eu hl hwy.

%%9:48 Then Jonathan and they that were with him leapt into Jordan, and swam over unto the other bank: howbeit the other passed not over Jordan unto them.

==

%% 9:49 Ac ynghylch mil o wŷr Bacchides a laddwyd y diwrnod hwnnw.

%%9:49 So there were slain of Bacchides' side that day about a thousand men.

==

%% 9:50 Am hynny Bacchides a ddychwelodd i Jerwsalem, ac a adeiladodd y dinasoedd cedyrn oedd yn Jwdea, a'r amddiffynfa yn Jericho, ac Emaus, a Bethoron, a Bethel, a Thamnatha, a Pharathoni, a Thaffon, a chaerau uchel, a phyrth, ac a barrau;

%%9:50 Afterward returned Bacchides to Jerusalem and repaired the strong cites in Judea; the fort in Jericho, and Emmaus, and Bethhoron, and Bethel, and Thamnatha, Pharathoni, and Taphon, these did he strengthen with high walls, with gates and with bars.

==

%% 9:51 Ac a osododd wŷr ynddynt i'w cadw, ac i wneuthur gelyniaeth ag Israel.

%%9:51 And in them he set a garrison, that they might work malice upon Israel.

==

%% 9:52 Efe a adeiladodd gaerau ynghylch y ddinas Bethsura, a Gasara, a'r castell, ac a osododd wŷr a bwyd ynddynt.

%%9:52 He fortified also the city Bethsura, and Gazera, and the tower, and put forces in them, and provision of victuals.

==

%% 9:53 Efe a gymerodd hefyd feibion penaethiaid y wlad yn wystlon, ac a'u rhoddodd hwy yn y castell yn Jerwsalem i'w cadw.

%%9:53 Besides, he took the chief men's sons in the country for hostages, and put them into the tower at Jerusalem to be kept.

==

%% 9:54 Wedi hynny, yn y drydedd flwyddyn ar ddeg a deugain a chant, yr ail mis, Alcimus a orchmynnodd iddynt dynnu i lawr gaerau cyntedd y cysegr nesaf i mewn: ac efe a dynnodd i lawr waith y proffwydi.

%%9:54 Moreover in the hundred fifty and third year, in the second month, Alcimus commanded that the wall of the inner court of the sanctuary should be pulled down; he pulled down also the works of the prophets

==

%% 9:55 Ond, ac efe yn dechrau tynnu lawr, yr amser hwnnw y trawyd Alcimus, a'i orchwyl ef a rwystred: a'i enau ef a gaewyd, ac efe a syrthiodd yn y parlys; fel na allai efe ymddiddan mwy, na gorchymyn dim ynghylch ei d$.

%%9:55 And as he began to pull down, even at that time was Alcimus plagued, and his enterprizes hindered: for his mouth was stopped, and he was taken with a palsy, so that he could no more speak any thing, nor give order concerning his house.

==

%% 9:56 Alcimus a fu farw yr amser hwnnw mewn gofid mawr.

%%9:56 So Alcimus died at that time with great torment.

==

%% 9:57 Pan welodd Bacchides farw Alcimus, efe a ddychwelodd at y brenin: a gwlad Jwdea a gafodd lonyddwch ddwy flynedd.

%%9:57 Now when Bacchides saw that Alcimus was dead, he returned to the king: whereupon the land of Judea was in rest two years.

==

%% 9:58 Yna'r holl wŷr annuwiol a ymgyngorasant, gan ddywedyd, Wele, y mae Jonathan a'i wŷr mewn esmwythdra, ac yn trigo mewn diofalwch: am hynny dygwn Bacchides yma yn awr, ac efe a'u deil hwy oll mewn un noswaith.

%%9:58 Then all the ungodly men held a council, saying, Behold, Jonathan and his company are at ease, and dwell without care: now therefore we will bring Bacchides hither, who shall take them all in one night.

==

%% 9:59 Ac felly hwy a aethant, ac a ymgyngorasant ag ef.

%%9:59 So they went and consulted with him.

==

%% 9:60 Ac efe a gododd i ddyfod llu mawr, ac a ddanfonodd lythyrau yn ddirgel at ei holl gyfeillion oedd yn Jwdea, ar iddynt ddal Jonathan a'r rhai oedd gydag ef: ond ni allent hwy, oblegid y lleill a wybuant eu bwriad hwy.

%%9:60 Then removed he, and came with a great host, and sent letters privily to his adherents in Judea, that they should take Jonathan and those that were with him: howbeit they could not, because their counsel was known unto them.

==

%% 9:61 A Jonathan a ddaliodd ddeg a deugain o wŷr y wlad, y rhai oedd flaenoriaid yn y drwg hwnnw, ac a'u lladdodd hwy.

%%9:61 Wherefore they took of the men of the country, that were authors of that mischief, about fifty persons, and slew them.

==

%% 9:62 Yna Jonathan, a Simon, a'r rhai oedd gyda hwy, a aethant ymaith i Bethbasi, yr hon sydd yn yr anialwch; a hwy a adnewyddasant yr hyn a syrthiasai ohoni, ac a'i cadarnhasant hi.

%%9:62 Afterward Jonathan, and Simon, and they that were with him, got them away to Bethbasi, which is in the wilderness, and they repaired the decays thereof, and made it strong.

==

%% 9:63 Pan wybu Bacchides hyn, efe a gasglodd ei holl lu, ac a ddanfonodd air i'r rhai oedd yn Jwdea.

%%9:63 Which thing when Bacchides knew, he gathered together all his host, and sent word to them that were of Judea.

==

%% 9:64 Yna efe a ddaeth ac a wersyllodd yn erbyn Bethbasi, ac a ymladdodd yn ei herbyn hi lawer o ddyddiau, ac a wnaeth offer rhyfel.

%%9:64 Then went he and laid siege against Bethbasi; and they fought against it a long season and made engines of war.

==

%% 9:65 A Jonathan a adawodd ei frawd Simon yn y ddinas, ac a aeth allan i'r wlad, ac a aeth a rhifedi o wyr,

%%9:65 But Jonathan left his brother Simon in the city, and went forth himself into the country, and with a certain number went he forth.

==

%% 9:66 Ac a laddodd Odonarces a'i frodyr, / a meibion Phasiron yn eu lluest.

%%9:66 And he smote Odonarkes and his brethren, and the children of Phasiron in their tent.

==

%% 9:67 A phan ddechreuodd efe eu taro hwynt, a dyfod i fyny a'i fyddinoedd, Simon yntau a'r rhai oedd gydag ef a aethant allan o'r ddinas, ac a losgasant yr offer rhyfel,

%%9:67 And when he began to smite them, and came up with his forces, Simon and his company went out of the city, and burned up the engines of war,

==

%% 9:68 Ac a ymladdasant yn erbyn Bacchides, ac a'i gorchfygasant, ac a'i cystuddiasant yn ddirfawr, am fod ei gyngor a'i daith ef yn ofer.

%%9:68 And fought against Bacchides, who was discomfited by them, and they afflicted him sore: for his counsel and travail was in vain.

==

%% 9:69 Am hynny efe a fu lidiog wrth y gwŷr annuwiol a'i cyngorasent ef i ddyfod i'r wlad, ac a laddodd lawer ohonynt: yna efe a fwriadodd fyned ymaith i'w wlad ei hun.

%%9:69 Wherefore he was very wroth at the wicked men that gave him counsel to come into the country, inasmuch as he slew many of them, and purposed to return into his own country.

==

%% 9:70 Pan wybu Jonathan hynny, efe a ddanfonodd genhadon ato, i wneuthur heddwch rhyngddo ac ef, ac i roddi iddynt hwy y carcharorion.

%%9:70 Whereof when Jonathan had knowledge, he sent ambassadors unto him, to the end he should make peace with him, and deliver them the prisoners.

==

%% 9:71 A Bacchides a gytunodd i hynny, ac a wnaeth fel yr oedd ei ddymuniad ef, ac a dyngodd hefyd na wni efe niwed fyth iddo ef holl ddyddiau ei einioes;

%%9:71 Which thing he accepted, and did according to his demands, and sware unto him that he would never do him harm all the days of his life.

==

%% 9:72 Ac a adferodd iddo yr holl garcharorion a ddaliasai efe o'r blaen o wlad Jwdea; ac yna efe a ddychwelodd ac a aeth ymaith i'w wlad ei hun; ac ni ddaeth efe mwy i'w terfynau hwynt.

%%9:72 When therefore he had restored unto him the prisoners that he had taken aforetime out of the land of Judea, he returned and went his way into his own land, neither came he any more into their borders.

==

%% 9:73 Ac felly y peidiodd y cleddyf yn Israel. A Jonathan a drigodd ym Machmas, ac a ddechreuodd farnu'r bobl: ac efe a ddiwreiddiodd y rhai annuwiol allan o Israel.

%%9:73 Thus the sword ceased from Israel: but Jonathan dwelt at Machmas, and began to govern the people; and he destroyed the ungodly men out of Israel.

==

%% PENNOD 10

%%

==

%% 10:1 VT'N yr wythugeinfed flwyddyn, Alexander mab Antiochus a gyfenwid Epiffanes, a aeth i fyny ac a enillodd Ptolemais; a'r dinasyddion a'i derbyniasent ef, ac efe a deyrnasodd yno.

%%10:1 In the hundred and sixtieth year Alexander, the son of Antiochus surnamed Epiphanes, went up and took Ptolemais: for the people had received him, by means whereof he reigned there,

==

%% 10:2 Pan glybu Demetrius hynny, efe a gasglodd lu mawr anfeidrol, ac a aeth allan yn ei erbyn ef i ryfela.

%%10:2 Now when king Demetrius heard thereof, he gathered together an exceeding great host, and went forth against him to fight.

==

%% 10:3 A Demetrius a ddanfonodd lythyrau at Jonathan a geiriau heddychol, gan ei fawrygu ef.

%%10:3 Moreover Demetrius sent letters unto Jonathan with loving words, so as he magnified him.

==

%% 10:4 Canys efe a ddywedodd, Nyni a wnawn dangnefedd ag ef yn gyntaf, cyn heddychu ohono ag Alexander yn ein herbyn ni:

%%10:4 For said he, Let us first make peace with him, before he join with Alexander against us:

==

%% 10:5 Os amgen, efe a gofia'r holl ddrwg a wnaethom ni yn ei erbyn ef, ac yn erbyn ei frodyr a'i bobl.

%%10:5 Else he will remember all the evils that we have done against him, and against his brethren and his people.

==

%% 10:6 Ac efe a roddes awdurdod i Jonathan i gasglu llu o wyr, ac i ddarparu arfau, fel y cynorthwyai efe ef mewn rhyfel: ac efe a orchmynnodd roddi'r gwystlon oedd yn y castell iddo ef.

%%10:6 Wherefore he gave him authority to gather together an host, and to provide weapons, that he might aid him in battle: he commanded also that the hostages that were in the tower should be delivered him.

==

%% 10:7 Yna Jonathan a ddaeth i Jerwsalem, ac a ddarllenodd y llythyrau, lle'r oedd yr holl bobl, a'r rhai oedd yn y castell, yn clywed.

%%10:7 Then came Jonathan to Jerusalem, and read the letters in the audience of all the people, and of them that were in the tower:

==

%% 10:8 A hwy a ofnasant yn ddirfawr pan glywsant roddi o'r brenin awdurdod iddo ef i gasglu llu.

%%10:8 Who were sore afraid, when they heard that the king had given him authority to gather together an host.

==

%% 10:9 A'r rhai oedd yn y castell a roesant y gwystlon i Jonathan: ac efe a'u hadferodd hwy i'w rhieni.

%%10:9 Whereupon they of the tower delivered their hostages unto Jonathan, and he delivered them unto their parents.

==

%% 10:10 Jonathan hefyd a drigodd yn Jerwsalem, ac a ddechreuodd adeiladu ac adnewyddu'r ddinas.

%%10:10 This done, Jonathan settled himself in Jerusalem, and began to build and repair the city.

==

%% 10:11 Ac efe a orchmynnodd i'r gweithwyr adeiladu y caerau, a mynydd Seion o'i amgylch, a cherrig pedwarochrog i fod yn lle cadarn: ac felly y gwnaethant hwy.

%%10:11 And he commanded the workmen to build the walls and the mount Sion and about with square stones for fortification; and they did so.

==

%% 10:12 Yna y Cenhedloedd, y rhai oedd yn y cestyll a wnaethai Bacchides, a ffoesant.

%%10:12 Then the strangers, that were in the fortresses which Bacchides had built, fled away;

==

%% 10:13 A phob un a adawodd ei le, ac a aeth ymaith i'w wlad ei hun.

%%10:13 Insomuch as every man left his place, and went into his own country.

==

%% 10:14 Yn unig yn Bethsura yr arhosodd rhai o'r rhai a wrthodasent y gyfraith a'r gorchmynion: oblegid honno oedd eu noddfa hwy.

%%10:14 Only at Bethsura certain of those that had forsaken the law and the commandments remained still: for it was their place of refuge.

==

%% 10:15 Pan glywodd Alexander y brenin yr addewidion a wnaethai Demetrius i Jonathan, a phan fynegasant hwy iddo ef y rhyfeloedd a'r gwroldeb a wnaethai efe a'i frodyr, a'r boen a gymerasent hwy;

%%10:15 Now when king Alexander had heard what promises Demetrius had sent unto Jonathan: when also it was told him of the battles and noble acts which he and his brethren had done, and of the pains that they had endured,

==

%% 10:16 Efe a ddywedodd, A gawn ni y fath ŵr a hwn? gan hynny nyni a'i gwnawn ef yn gyfaill ac yn gydymaith i ni.

%%10:16 He said, Shall we find such another man? now therefore we will make him our friend and confederate.

==

%% 10:17 Ac am hyn efe a sgrifennodd ac a ddanfonodd lythyr ato ef o'r geiriau hyn, gan ddywedyd,

%%10:17 Upon this he wrote a letter, and sent it unto him, according to these words, saying,

==

%% 10:18 Y mae'r brenin Alexander yn cyfarch ei frawd Jonathan.

%%10:18 King Alexander to his brother Jonathan sendeth greeting:

==

%% 10:19 Ni a glywsom amdanat ti, dy fod yn ŵr galluog nerthol, ac yn gymwys i fod yn un o'n caredigion ni; t

%%10:19 We have heard of thee, that thou art a man of great power, and meet to be our friend.

==

%% 10:20 Am hynny ni a'th osodasom di heddiw yn archoffeiriad ar dy bobl, ac i'th alw yn gyfaill i'r brenin; (ac efe a ddanfonodd wisg o borffor a choron o aur iddo ef;) ac i gymryd ein plaid ni, ac i gadw caredigrwydd a nyni.

%%10:20 Wherefore now this day we ordain thee to be the high priest of thy nation, and to be called the king's friend; (and therewithal he sent him a purple robe and a crown of gold:) and require thee to take our part, and keep friendship with us.

==

%% 10:21 A Jonathan a wisgodd y wisg sanctaidd amdano, y seithfed mis o'r wythugeinfed flwyddyn, ar wyl y pebyll: ac efe a gasglodd lu, ac a baratdd lawer o arfau.

%%10:21 So in the seventh month of the hundred and sixtieth year, at the feast of the tabernacles, Jonathan put on the holy robe, and gathered together forces, and provided much armour.

==

%% 10:22 Pan glywodd Demetrius y geiriau hyn, efe a dristaodd yn ddirfawr, ac a ddywedodd,

%%10:22 Whereof when Demetrius heard, he was very sorry, and said,

==

%% 10:23 Paham y gwnaethom ni hyn, pan ragflaenai Alexander nyni, yn gwneuthur cyfeillach a'r Iddewon, i'w gryfhau ei hun?

%%10:23 What have we done, that Alexander hath prevented us in making amity with the Jews to strengthen himself?

==

%% 10:24 Minnau a sgrifennaf atynt eiriau comfforddus, ac a addawaf godiad a rhoddion iddynt, fel y byddont yn gymhorthwyr i mi.

%%10:24 I also will write unto them words of encouragement, and promise them dignities and gifts, that I may have their aid.

==

%% 10:25 Ac efe a sgrifennodd y geiriau hyn atynt hwy; Y brenin Demetrius at bobl yr Iddewon, yn anfon annerch:

%%10:25 He sent unto them therefore to this effect: King Demetrius unto the people of the Jews sendeth greeting:

==

%% 10:26 Yn gymaint a chadw ohonoch amodau a nyni, a glynu yn ein cyfeillach ni, heb fyned at ein gelynion, hyn a glywsom, ac ni a lawenychasom.

%%10:26 Whereas ye have kept covenants with us, and continued in our friendship, not joining yourselves with our enemies, we have heard hereof, and are glad.

==

%% 10:27 Am hynny parhewch, a byddwch ffyddlon i ni, ac ni a dalwn i chwi yn dda am y pethau yr ydych yn eu gwneuthur yn ein plaid ni.

%%10:27 Wherefore now continue ye still to be faithful unto us, and we will well recompense you for the things ye do in our behalf,

==

%% 10:28 Ni a faddeuwn i chwi lawer o bethau dyledus, ac a roddwn i chwi roddion.

%%10:28 And will grant you many immunities, and give you rewards.

==

%% 10:29 Ac yn awr yr ydwyf fi yn eich rhyddhau chwi, a'r holl Iddewon er eich mwyn chwi yr ydwyf yn eu rhyddhau oddi wrth deyrnged, ac oddi wrth daledigaethau yr halen, ac oddi wrth dreth y goron;

%%10:29 And now do I free you, and for your sake I release all the Jews, from tributes, and from the customs of salt, and from crown taxes,

==

%% 10:30 Ac oddi wrth yr hyn sydd i mi i'w gael am drydedd ran yr had, a hanner ffrwyth y coed; yr ydwyf fi yn eu maddau hwy o'r dydd heddiw allan, fel nas cymerer hwy o wlad Jwdea, nac o'r tair talaith a chwanegwyd ati, allan o Samaria a Galilea, o'r dydd heddiw allan yn dragywydd.

%%10:30 And from that which appertaineth unto me to receive for the third part or the seed, and the half of the fruit of the trees, I release it from this day forth, so that they shall not be taken of the land of Judea, nor of the three governments which are added thereunto out of the country of Samaria and Galilee, from this day forth for evermore.

==

%% 10:31 Bydded Jerwsalem yn sanctaidd, ac yn rhydd, a'i holl derfynau, oddi wrth ddegymau ac ardrethion.

%%10:31 Let Jerusalem also be holy and free, with the borders thereof, both from tenths and tributes.

==

%% 10:32 Ac am y castell sydd yn Jerwsalem, yr ydwyf fi yn rhoddi i fyny fy meddiant arno, ac yn ei roddi ef i'r archoffeiriad, fel y gallo efe osod ynddo y cyfryw wŷr ag a ddewiso efe i'w gadw ef.

%%10:32 And as for the tower which is at Jerusalem, I yield up authority over it, and give the high priest, that he may set in it such men as he shall choose to keep it.

==

%% 10:33 Ac yr ydwyf fi yn rhad yn gollwng yn rhydd bob perchen enaid o ddyn o'r Iddewon a gaethgluded o wlad Jwdea i fan yn y byd o'm teyrnas i: a maddeued pawb o'm swyddogion eu teyrnged hwy, sef o'u hanifeiliaid hwy.

%%10:33 Moreover I freely set at liberty every one of the Jews, that were carried captives out of the land of Judea into any part of my kingdom, and I will that all my officers remit the tributes even of their cattle.

==

%% 10:34 A'r holl wyliau, a'r Sabothau, a'r lloerau newydd, y dyddiau arferedig, y tridiau ymlaen ac yn l yr wyl, a gnt fod yn ddyddiau o ryddid a maddeuant i'r holl Iddewon yn fy nheyrnas.

%%10:34 Furthermore I will that all the feasts, and sabbaths, and new moons, and solemn days, and the three days before the feast, and the three days after the feast shall be all of immunity and freedom for all the Jews in my realm.

==

%% 10:35 Ac ni chaiff neb awdurdod i ymyrryd arnynt, nac i flino neb ohonynt am ddim.

%%10:35 Also no man shall have authority to meddle with or to molest any of them in any matter.

==

%% 10:36 Ysgrifenner i lawr hefyd o'r Iddewon, i fod o lu y brenin, ynghylch dengmil ar hugain o wyr, a rhodder iddynt roddion, fel y mae'n perthyn i bawb o lu y brenin.

%%10:36 I will further, that there be enrolled among the king's forces about thirty thousand men of the Jews, unto whom pay shall be given, as belongeth to all king's forces.

==

%% 10:37 Gosoder hefyd ohonynt hwy rai yng nghestyll mawrion y brenin, a rhai o'r rhain a osodir ar negesau y brenin, y rhai ydynt o ymddiried: bydded hefyd y rhai fyddant arnynt hwy, ac yn dywysogion, ohonynt hwy eu hunain, a rhodiant yn eu cyfraith eu hun, megis y gorchmynnodd y brenin yn nhir Jwdea.

%%10:37 And of them some shall be placed in the king's strong holds, of whom also some shall be set over the affairs of the kingdom, which are of trust: and I will that their overseers and governors be of themselves, and that they live after their own laws, even as the king hath commanded in the land of Judea.

==

%% 10:38 Chwaneger hefyd at Jwdea y tair talaith a roddwyd o wlad Samaria at Jwdea, i'w cyfrif yn un, fel nad ufuddhaont i awdurdod neb arall ond yr archoffeiriad.

%%10:38 And concerning the three governments that are added to Judea from the country of Samaria, let them be joined with Judea, that they may be reckoned to be under one, nor bound to obey other authority than the high priest's.

==

%% 10:39 Ptolemais a'i chyffiniau yr ydwyf fi yn ei rhoddi yn rhodd i'r cysegr sydd yn Jerwsalem, at gymesur draul y cysegr.

%%10:39 As for Ptolemais, and the land pertaining thereto, I give it as a free gift to the sanctuary at Jerusalem for the necessary expences of the sanctuary.

==

%% 10:40 Ac yr wyf fi yn rhoddi bob blwydd yn bymtheng mil o siclau arian allan o gyfrif y brenin o'r.lleoedd a berthyn.

%%10:40 Moreover I give every year fifteen thousand shekels of silver out of the king's accounts from the places appertaining.

==

%% 10:41 A'r hyn sydd yng ngweddill heb i'r swyddwyr ei dalu i mewn, megis yn y blynyddoedd o'r blaen, o hyn allan rhoddant at waith y deml.

%%10:41 And all the overplus, which the officers payed not in as in former time, from henceforth shall be given toward the works of the temple.

==

%% 10:42 Ac heblaw hyn y pum mil sicl o arian, y rhai a gymerasant hwy allan o raid y cysegr o'r cyfrif bob blwyddyn, yr ydys yn maddau y rhai hynny, am eu bod yn perthynu i'r offeiriaid sydd yn gwasanaethu.

%%10:42 And beside this, the five thousand shekels of silver, which they took from the uses of the temple out of the accounts year by year, even those things shall be released, because they appertain to the priests that minister.

==

%% 10:43 A phwy bynnag a ffoant i'r deml sydd yn Jerwsalem, neu i'w holl gyffiniau, a'r y mae y brenin yn dylu iddynt ardreth neu ddim arall, gadawer hwynt yn rhyddion, a'r hyn oll sy ganddynt yn fy nheyrnas.

%%10:43 And whosoever they be that flee unto the temple at Jerusalem, or be within the liberties hereof, being indebted unto the king, or for any other matter, let them be at liberty, and all that they have in my realm.

==

%% 10:44 Ac fel yr adeilader ac y cyweirier gwaith y cysegr, fe a roddir traul hefyd o gyfrif y brenin.

%%10:44 For the building also and repairing of the works of the sanctuary expences shall be given of the king's accounts.

==

%% 10:45 Felly y rhoddir traul o gyfrif y brenin i adeiladu caerau Jerwsalem, ac i'w chadarnhau o amgylch, ac i adeiladu y caerau yn Jwdea.

%%10:45 Yea, and for the building of the walls of Jerusalem, and the fortifying thereof round about, expences shall be given out of the king's accounts, as also for the building of the walls in Judea.

==

%% 10:46 Ond pan glybu Jonathan a'r bobl y geiriau hyn, ni roddasant goel iddynt, ac nis derbyniasant hwynt: canys hwy a gofiasant y mawr ddrygioni a wnaethai efe yn Israel, ac mor ddirfawr y cystuddiasai efe hwynt.

%%10:46 Now when Jonathan and the people heard these words, they gave no credit unto them, nor received them, because they remembered the great evil that he had done in Israel; for he had afflicted them very sore.

==

%% 10:47 Am hynny hwy a fuant fodlon i Alexander, oblegid efe a fuasai yn gyntaf yn crybwyll wrthynt am wir heddwch; a hwy a ryfelasant gydag ef eu holl ddyddiau.

%%10:47 But with Alexander they were well pleased, because he was the first that entreated of true peace with them, and they were confederate with him always.

==

%% 10:48 A'r brenin Alexander a gasglodd lu mawr, ac a wersyllodd yn erbyn Demetrius.

%%10:48 Then gathered king Alexander great forces, and camped over against Demetrius.

==

%% 10:49 Felly y ddau frenin a drawsant ynghyd mewn rhyfel, a llu Demetrius a ffodd: ac Alexander a'i herlidiodd ef, ac a'u gorchfygodd hwynt.

%%10:49 And after the two kings had joined battle, Demetrius' host fled: but Alexander followed after him, and prevailed against them.

==

%% 10:50 Eithr y rhyfel a barhaodd yn frwd hyd fachlud haul; a lladdwyd Demetrius y dydd hwnnw.

%%10:50 And he continued the battle very sore until the sun went down: and that day was Demetrius slain.

==

%% 10:51 Ac Alexander a anfonodd genhadau at Ptolemeus brenin yr Aifft, gan ddywedyd yn l y geiriau hyn:

%%10:51 Afterward Alexander sent ambassadors to Ptolemee king of Egypt with a message to this effect:

==

%% 10:52 Gan ddychwelyd ohonof i dir fy mrenhiniaeth, ac eistedd ar orseddfainc fy nhadau, a chael y dywysogaeth, a difetha Demetrius, ac ennill ein gwlad ni;

%%10:52 Forasmuch as I am come again to my realm, and am set in the throne of my progenitors, and have gotten the dominion, and overthrown Demetrius, and recovered our country;

==

%% 10:53 Canys wedi cydio ohonof fi ag ef mewn cad, difethwyd ef a'i lu gennym ni, ac yr ydwyf yn eistedd ar orseddfainc ei deyrnas ef;

%%10:53 For after I had joined battle with him, both he and his host was discomfited by us, so that we sit in the throne of his kingdom:

==

%% 10:54 Yn awr gan hynny gwnawn gyfeillach rhyngom; ac yr awron dod i mi dy ferch yn wraig, ac mi a fyddaf ddaw i ti, ac a roddaf i ti ac iddi hithau roddion addas i ti.

%%10:54 Now therefore let us make a league of amity together, and give me now thy daughter to wife: and I will be thy son in law, and will give both thee and her as according to thy dignity.

==

%% 10:55 A'r brenin Ptolemeus a atebodd, gan ddywedyd, Da yw'r dydd y dychwelaist i dir dy hynafiaid, ac yr eisteddaist ar orseddfainc eu brenhiniaeth hwynt.

%%10:55 Then Ptolemee the king gave answer, saying, Happy be the day wherein thou didst return into the land of thy fathers, and satest in the throne of their kingdom.

==

%% 10:56 Ac yr awron mi a wnaf i ti yr hyn a sgrifennaist: eithr tyred i gyfarfod i Ptolemais, fel y gwelom ein gilydd; ac mi a fyddaf chwegrwn i ti, fel y dywedaist.

%%10:56 And now will I do to thee, as thou hast written: meet me therefore at Ptolemais, that we may see one another; for I will marry my daughter to thee according to thy desire.

==

%% 10:57 Felly yr aeth Ptolemeus allan o'r Aifft, efe a Chleopatra ei ferch, a hwy a ddaethant i Ptolemais yn yr ail flwyddyn a thrigain a chant.

%%10:57 So Ptolemee went out of Egypt with his daughter Cleopatra, and they came unto Ptolemais in the hundred threescore and second year:

==

%% 10:58 A'r brenin Alexander a'i cyfarfu ef; yntau a roddes ei ferch Cleopatra iddo ef, ac a wnaeth ei neithior hi yn Ptolemais, mewn gogoniant mawr, fel y mae arfer brenhinoedd.

%%10:58 Where king Alexander meeting him, he gave unto him his daughter Cleopatra, and celebrated her marriage at Ptolemais with great glory, as the manner of kings is.

==

%% 10:59 A'r brenin Alexander a sgrifenasai at Jonathan i ddyfod i gyfarfod ag ef.

%%10:59 Now king Alexander had written unto Jonathan, that he should come and meet him.

==

%% 10:60 Ac efe a aeth i Ptolemais yn ogoneddus, ac a gyfarfu a'r ddau frenin, ac a roddes arian ac aur iddynt hwy ac i'w caredigion, a rhoddion lawer, ac a gafodd ffafr yn eu golwg hwynt.

%%10:60 Who thereupon went honourably to Ptolemais, where he met the two kings, and gave them and their friends silver and gold, and many presents, and found favour in their sight.

==

%% 10:61 A gwŷr ysgeler o Israel, sef gwŷr annuwiol, a ymgasglasant yn ei erbyn ef, i achwyn arno ef: ond ni wrandawodd y brenin arnynt.

%%10:61 At that time certain pestilent fellows of Israel, men of a wicked life, assembled themselves against him, to accuse him: but the king would not hear them.

==

%% 10:62 A'r brenin hefyd a archodd ddiosg Jonathan o'i ddillad, a'i wisgo a phorffor: a hwy a wnaethant felly.

%%10:62 Yea more than that, the king commanded to take off his garments, and clothe him in purple: and they did so.

==

%% 10:63 A'r brenin a wnaeth iddo eistedd gydag ef, ac a ddywedodd wrth ei dy wysogion, Ewch allan gydag ef i ganoe y ddinas, a chyhoeddwch na achwyno neb yn ei erbyn ef am ddim mater, ac na flino neb ef am un achos.

%%10:63 And he made him sit by himself, and said into his princes, Go with him into the midst of the city, and make proclamation, that no man complain against him of any matter, and that no man trouble him for any manner of cause.

==

%% 10:64 A phan welodd y rhai oedd yn achwyn arno ei ogoniant ef, y modd y cyhoeddasid, ac yntau wedi ei wisgo a phorffor, hwy a ffoesant oll.

%%10:64 Now when his accusers saw that he was honored according to the proclamation, and clothed in purple, they fled all away.

==

%% 10:65 A'r brenin a'i hanrhydeddodd ef, ac a'i sgrifennodd ymysg ei gyfeillion pennaf, ac a'i gwnaeth yn dywysog, ac yn gyfrannog o'i lywodraeth ef.

%%10:65 So the king honoured him, and wrote him among his chief friends, and made him a duke, and partaker of his dominion.

==

%% 10:66 A Jonathan a ddychwelodd i Jerwsalem yn heddychlon ac yn llawen.

%%10:66 Afterward Jonathan returned to Jerusalem with peace and gladness.

==

%% 10:67 Ac yn y bumed flwyddyn a thrigain a chant y daeth Demetrius, mab Demetrius, o Greta i dir ei hynafiaid.

%%10:67 Furthermore in the; hundred threescore and fifth year came Demetrius son of Demetrius out of Crete into the land of his fathers:

==

%% 10:68 A'r brenin Alexander a glybu, ac a dristaodd yn ddirfawr; ac efe a ddychwelodd i Antiochia.

%%10:68 Whereof when king Alexander heard tell, he was right sorry, and returned into Antioch.

==

%% 10:69 A Demetrius a osododd Apolonius, yr hwn oedd ar Celo-Syria, yn bencapten; ac efe a gasglodd lu mawr, ac a wersyllodd yn Jamnia, ac a anfonodd at Jonathan yr archoffeiriad, gan ddywedyd,

%%10:69 Then Demetrius made Apollonius the governor of Celosyria his general, who gathered together a great host, and camped in Jamnia, and sent unto Jonathan the high priest, saying,

==

%% 10:70 Tydi yn unig yn anad neb ydwyt yn ymddyrchafu i'n herbyn; minn