Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. 2346k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_barnwyr_07_2346k htm
0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn

 


(delw 0003)

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Y Beibl Cysegr-ln :

(07) Barnwyr


(delw 7401)

 


2347ke This page with an English version (Judges) (1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)

LLYFR Y BARNWYR

PENNOD 1
1:1 A wedi marw Josua, meibion Israel a ymofynasant r ARGLWYDD, gan ddywedyd, Pwy a i fyny drosom ni yn erbyn y Canaaneaid yn flaenaf, i ymladd hwynt?

1:2
A dywedodd yr ARGLWYDD, Jwda a i fyny: wele, rhoddais y wlad yn ei law ef.

1:3 A Jwda a ddywedodd wrth Simeon ei frawd. Tyred i fyny gyda mi im rhandir, fel yr ymladdom yn erbyn y Canaaneaid; a minnau a af gyda thi ith randir dithau. Felly Simeon a aeth gydag ef.

1:4 A Jwda a aeth i fyny; ar ARGLWYDD a roddodd y Canaaneaid ar Pheresiaid yn eu llaw hwynt: a lladdasant ohonynt, yn Besec, ddengmil o wŷr.

1:5 A hwy a gawsant Adoni-besec yn Besec: ac a ymladdasant yn ei erbyn; ac a laddasant y Canaaneaid ar Pheresiaid.

1:6 Ond Adoni-besec a ffodd; a hwy a erlidiasant ar ei l ef, ac ai daliasant ef, ac a dorasant fodiau ei ddwylo ef ai draed.

1:7 Ac Adoni-besec a ddywedodd, Deg a thrigain o frenhinoedd, wedi torribodiau eu dwylo au traed, a fu yn casglu eu bwyd dan fy mwrdd i: fel y gwneuthum, felly y talodd Duw i mi. A hwy ai dygasant ef i Jerwsalem; ac efe a fu farw yno.

1:8 A meibion Jwda a ymladdasant yn erbyn Jerwsalem; ac ai henillasant hi, ac ai trawsant min y cleddyf; a llosgasant y ddinas thn.

1:9 Wedi hynny meibion Jwda a aethant i waered i ymladd yn erbyn y Canaaneaid oedd yn trigo yn y mynydd, ac yn y deau, ac yn y gwastadedd.

1:10 A Jwda a aeth yn erbyn y Canaaneaid oedd yn trigo yn Hebron: (ac enw Hebron or blaen oedd Caer-Arba:) a hwy a laddasant Sesai, ac Ahiman, a
Thalmai.

1:11 Ac efe a aeth oddi yno at drigolion Debir: (ac enw Debir or blaen oedd Ciriath-seffer:)

1:12 A dywedodd Caleb, Yr hwn a drawo Ciriath-seffer, ac ai henillo hi, mi a roddaf Achsa fy merch yn wraig iddo.

1:13 Ac Othniel mab Cenas, brawd Caleb, ieuangach nag ef, ai henillodd hi. Yntau a roddes Achsa ei ferch yn wraig iddo.

1:14 A phan ddaeth hi i mewn ato ef, hi ai hanogodd ef i geisio gan ei thad ryw faes: a hi a ddisgynnodd oddi ar yr asyn. A dywedodd Caleb wrthi, Beth a fynni di?

1:15 A hi a ddywedodd wrtho, Dyro i mi fendith: canys gwlad y deau a roddaist i mi; dyro i mi hefyd ffynhonnau dyfroedd. A Caleb a roddodd iddi y ffynhonnau uchaf, ar ffynhonnau isaf.

1:16 A meibion Ceni, chwegrwn Moses, a aethant i fyny o ddinas y palmwydd gyda meibion Jwda, i anialwch Jwda, yr hwn sydd yn neau Arad: a hwy a aethant ac a drigasant gydar bobl.

1:17 A Jwda a aeth gyda Simeon ei frawd: a hwy a drawsant y Canaaneaid oedd yn preswylio yn Seffath, ac ai difrodasant hi. Ac efe a alwodd enw y ddinas Horma.

1:18 Jwda hefyd a enillodd Gasa ai therfynau, ac Ascalon ai therfynau, ac Ecron ai therfynau.

1:19 Ar ARGLWYDD oedd gyda Jwda; ac efe a oresgynnodd y mynydd: ond ni allai efe yrru allan drigolion y dyffryn; canys cerbydau heyrn oedd ganddynt.

1:20 Ac i Caleb y rhoesant Hebron; fel y llefarasai Moses: ac efe a yrrodd oddi yno dri mab Anac.

1:21 Ond meibion Benjamin ni yrasant allan y Jebusiaid y rhai oedd yn preswylio yn Jerwsalem: ond y mae y Jebusiaid yn trigo yn Jerwsalem gyda meibion Benjamin hyd y dydd hwn.

1:22 A thŷ Joseff, hwythau hefyd a aethant i fyny yn erbyn Bethel: ar ARGLWYDD oedd gyda hwynt.

1:23 A thylwyth Joseff a barasant chwilio Bethel; (ac enw y ddinas or blaen oedd Lus.)

1:24 Ar ysbwyr a welsant ŵr yn dyfod allan or ddinas; ac a ddywedasanf wrtho, Dangos i ni, atolwg, y ffordd yr eir ir ddinas, a ni a wnawn drugaredd thi.

1:25 A phan ddangosodd efe iddynt hwy y ffordd i fyned ir ddinas, hwy a drawsant y ddinas min y cleddyf; ac a ollyngasant ymaith y gŵr ai holl deulu.

1:26 Ar gŵr a aeth i wlad yr Hethiaid; ac a adeiladodd ddinas, ac a alwodd ei henw Lus: dyma ei henw hi hyd y dydd hwn.

1:27 Ond ni oresgynnodd Manasse Beth-sean nai threfydd, na Thaanach nai threfydd, na thrigolion Dor nai threfydd, na thrigolion Ibleam nai threfydd, na thrigolion Megido nai threfydd: eithr mynnodd y Canaaneaid breswylio yn y wlad honno.

1:28 Ond pan gryfhaodd Israel, yna efe a osododd y Canaaneaid dan dreth; ond nis gyrrodd hwynt ymaith yn llwyr.

1:29 Effraim hefyd ni yrrodd allan y Canaaneaid oedd yn gwladychu yn Geser; eithr y Canaaneaid a breswyliasant yn eu mysg hwynt yn Geser.

1:30 A Sabulon ni yrrodd ymaith drigolion Citron, na phreswylwyr Nahalol; eithr y Canaaneaid a wladychasant yn eu mysg hwynt, ac a aethant dan dreth.

1:31 Ac Aser ni yrrodd ymaith drigolion Acco, na thrigolion Sidon, nac Alab, nac Achsib, na Helba, nac Affic, na Rehob:

1:32 Ond Aser a drigodd ymysg y Canaaneaid, trigolion y wlad; canys ni yrasant hwynt allan.

1:33 A Nafftali ni yrrodd allan breswylwyr Beth-semes, na thrigolion Beth-anath; eithr efe a wladychodd ymysg y Canaaneaid, trigolion y wlad: er hynny preswylwyr Beth-semes a Beth-anath oedd dan dreth iddynt.

1:34 Ar Amoriaid a yrasant feibion Dan ir mynydd: canys ni adawsant iddynt ddyfod i waered ir dyffryn.

1:35 Ar Amoriaid a fynnai breswylio ym mynydd Heres yn Ajalon, ac yn Saalbim: eto llaw tŷ Joseff a orthrechodd, ar Amoriaid fuant dan dreth iddynt.

1:36 A therfyn yr Amoriaid oedd o riw Acrabbim, or graig, ac uchod.

PENNOD 2
2:1 Ac angel yr ARGLWYDD a ddaeth i fyny o Gilgal i Bochim, ac a ddywedodd, Dygais chwi i fyny or Aifft, ac arweiniais chwi ir wlad am yr hon y tyngais wrth eich tadau; ac a ddywedais, Ni thorraf fy nghyfamod chwi byth.

2:2 Na wnewch chwithau gyfamod thrigolion y wlad hon; ond bwriwch i lawr eu hallorau: eto ni wrandawsoch ar fy llef: paham y gwnaethoch hyn?

2:3 Am hynny y dywedais, Ni yrraf hwynt allan och blaen chwi: eithr byddant i chwi yn ddrain yn eich ystlysau, au duwiau fydd yn fagl i chwi.

2:4 A phan lefarodd angel yr ARGLWYDD y geiriau hyn wrth holl feibion Israel, yna y bobl a ddyrehafasant eu llef, ac a wylasant.

2:5 Ac a alwasant enw y lle hwnnw Bochim: ac yna yr aberthasant ir ARGLWYDD.

2:6 A Josua a ollyngodd y bobl ymaith; a meibion Israel a aethant bob un iw etifeddiaeth, i feddiannu y wlad.

2:7 Ar bobl a wasanaethasant yr ARGLWYDD holl ddyddiau Josua, a holl ddyddiau yr henuriaid y rhai a fu fyw ar l Josua, y rhai a welsent holl fawrwaith yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaethai efe er Israel.

2:8 A bu farw Josua mab Nun, gwas yr ARGLWYDD, yn fab dengmlwydd a chant.

2:9 A hwy ai claddasant ef yn nherfyn ei etifeddiaeth, o fewn Timnath-heres, ym mynydd Effraim, o du y gogledd i fynydd Gaas.

2:10 Ar holl oes honno hefyd a gasglwyd at eu tadau: a chyfododd oes arall ar eu hl hwynt, y rhai nid adwaenent yr ARGLWYDD, nai weithredoedd a wnaethai efe er Israel.

2:11 A meibion Israel a wnaethant ddrygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD, ac a wasanaethasant Baalim:

2:12 Ac a wrthodasant ARGLWYDD DDUW eu tadau, yr hwn au dygasai hwynt o wlad yr Aifft, ac a aethant ar l duwiau dieithr, sef rhai o dduwiau y bobloedd
oedd ou hamgylch, ac a ymgrymasant iddynt, ac a ddigiasant yr ARGLWYDD.

2:13 A hwy a wrthodasant yr ARGLWYDD, ac a wasanaethasant Baal ac Astaroth.

2:14 A llidiodd dicllonedd yr ARGLWYDD yn erbyn Israel; ac efe au rhoddodd hwynt yn llaw yr anrheithwyr, y rhai au hanrheithiasant hwy; ac efe au gwerthodd hwy i law eu gelynion o amgylch, fel na allent sefyll mwyach yn erbyn eu gelynion.

2:15 I ba le bynnag yr aethant, llaw yr ARGLWYDD oedd er drwg yn eu herbyn hwynt; fel y llefarasai yr ARGLWYDD, ac fel y tyngasai yr ARGLWYDD wrthynt hwy: a bu gyfyng iawn arnynt.

2:16 Eto yr ARGLWYDD a gododd farnwyr, y rhai au hachubodd hwynt o law eu hanrheithwyr.

2:17 Ond ni wrandawent chwaith ar eu barnwyr; eithr puteiniasant ar l duwiau dieithr, ac ymgrymasant iddynt: ciliasant yn ebrwydd or ffordd y rhodiasai eu tadau hwynt ynddi, gan wrando ar orchmynion yr ARGLWYDD, ond ni wnaethant hwy felly.

2:18 A phan godai yr ARGLWYDD farnwyr arnynt hwy, yna yr ARGLWYDD fyddai gydar barnwr, ac au gwaredai hwynt o law eu gelynion holl ddyddiau y barnwr: canys yr ARGLWYDD a dosturiai wrth eu griddfan hwynt, rhag eu gorthrymwyr au cystuddwyr.

2:19 A phan fyddai farw y barnwr, hwy a ddychwelent, ac a ymlygrent yn fwy nau tadau, gan fyned ar l duwiau dieithr, iw gwasanaethu hwynt, ac i ymgrymu iddynt: ni pheidiasant u gweithredoedd eu hunain, nac u ffordd wrthnysig.

2:20 A dicllonedd yr ARGLWYDD a lidiai yn erbyn Israel: ac efe a ddywedai, Oblegid ir genedl hon droseddu fy nghyfamod a orchmynnais iw tadau hwynt, ac na wrandawsant ar fy llais;

2:21 Ni chwanegaf finnau yrru ymaith ou blaen hwynt neb or cenhedloedd a adawodd Josua pan fu farw:

2:22 I brofi Israel trwyddynt hwy, a gadwent hwy ffordd yr ARGLWYDD, gan rodio ynddi, fel y cadwodd eu tadau hwynt, neu beidio.

2:23 Am hynny yr ARGLWYDD a adawodd y cenhedloedd hynny, heb eu gyrru ymaith yn ebrwydd; ac ni roddodd hwynt yn llaw Josua.

PENNOD 3
3:1 DYMA y cenhedloedd a adawodd yr ARGLWYDD i brofi Israel trwyddynt, (sef y rhai oll ni wyddent gwbl o ryfeloedd Canaan;

3:2 Yn unig i beri i genedlaethau meibion Israel wybod, iw dysgu hwynt i ryfel; y rhai yn ddiau ni wyddent hynny or blaen;)

3:3 Pum tywysog y Philistiaid, ar holl Ganaaneaid, ar Sidoniaid, ar Hefiaid y rhai oedd yn aros ym mynydd Libanus, o fynydd Baal-hermon, hyd y ffordd y deuir i Hamath.

3:4 A hwy a fuant i brofi Israel trwyddynt, i wybod a wrandawent hwy ar orchmynion yr ARGLWYDD, y rhai a orchmynasai efe iw tadau hwynt trwy law Moses.

3:5 A meibion Israel a drigasant ymysg y Canaaneaid, yr Hethiaid, ar Amoriaid, ar Pheresiaid, yr Hefiaid hefyd, ar Jebusiaid:

3:6 Ac a gymerasant eu merched hwynt iddynt yn wragedd, ac a roddasant eu merched iw meibion hwythau, ac a wasanaethasant eu duwiau hwynt.

3:7 Felly meibion Israel a wnaethant ddrygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD, ac a anghofiasant yr ARGLWYDD eu DUW;) ac a wasanaethasant Baalim, ar llwyni.

3:8 Am hynny dicllonedd yr ARGLWYDD a lidiodd yn erbyn Israel, ac efe au gwerthodd hwynt i law Cusanrisathaim, brenin Mesopotamia: a meibion Israel a wasanaethasant Cusanrisathaim wyth mlynedd.

3:9 A meibion Israel a waeddasant ar yr ARGLWYDD: ar ARGLWYDD a gododd achubwr i feibion Israel, yr hwn au hachubodd hwynt; sef Othniel mab Cenas, brawd Caleb, ieuangach nag ef.

3:10 Ac ysbryd yr ARGLWYDD a ddaeth arno ef, ac efe a farnodd Israel, ac a aeth allan i ryfel: ar ARGLWYDD a roddodd yn ei law ef Cusanrisathaim, brenin Mesopotamia; ai law ef oedd drech na Cusanrisathaim.

3:11 Ar wlad a gafodd lonydd ddeugain mlynedd.
A bu farw Othniel mab Cenas.

3:12 A meibion Israel a chwanegasant wneuthur yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD: ar ARGLWYDD a nerthodd Eglon brenin Moab yn erbyn Israel, am iddynt wneuthur drygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD.

3:13 Ac efe a gasglodd ato feibion Ammon, ac Amalec, ac a aeth ac a drawodd Israel; a hwy a feddianasant ddinas y palmwydd.

3:14 Felly meibion Israel a wasanaethasant Eglon brenin Moab ddeunaw mlynedd.

3:15 Yna meibion Israel a lefasant ar yr ARGLWYDD: ar ARGLWYDD a gododd achubwr iddynt; sef Ehwd mab Gera, fab Jemini, gŵr llawchwith: a meibion Israel a anfonasant anrheg gydag ef i Eglon brenin Moab.

3:16 Ac Ehwd a wnaeth iddo ddager ddaufiniog o gufydd ei hyd, ac ai gwregysodd dan ei ddillad, ar ei glun ddeau.

3:17 Ac efe a ddug yr anrheg i Eglon brenin Moab. Ac Eglon oedd ŵr lew iawn.

3:18 A phan ddarfu iddo ef gyflwyno yr anrheg, efe a ollyngodd ymaith y bobl a ddygasai yr anrheg.

3:19 Ond efe ei hun a drodd oddi wrth y chwarelau oedd yn Gilgal, ac a ddywedodd, Y mae i mi air o gyfrinach thi, O frenin. Dywedodd yntau, Gosteg; Ar holl rai oedd yn sefyll yn ei ymyl ef a aethant allan oddi wrtho ef.

3:20 Ac Ehwd a ddaeth i mewn ato ef: ac yntau oedd yn eistedd mewn ystafell haf, yr hon oedd iddo ef ei hunan. A dywedodd Ehwd, Gair oddi wrth DDUW sydd gennyf atat ti. Ac efe a gyfododd oddi ar ei orseddfa.

3:21 Ac Ehwd a estynnodd ei law aswy, ac a gymerth y ddager.oddi ar ei glun ddeau, ac ai brathodd hi yn ei boten ef:

3:22 Ar carn a aeth i mewn ar l y llafn, ar braster a ymgaeodd am y llafn, fel na allai dynnu y ddager allan oi boten; ar dom a ddaeth allan.

3:23 Yna Ehwd a aeth allan trwyr cyntedd, ac a gaeodd ddrysau yr ystafell arno, ac au clodd.

3:24 Pan aeth efe ymaith, ei weision a ddaethant: a phan welsant, wele, fod drysau yr ystafell yn glodig, hwy a ddywedasant, Diau esmwythau ei gorff y mae efe yn yr ystafell haf.

3:25 A hwy a ddisgwyliasant, nes cywilyddio ohonynt: ac wele, nid oedd ef yn agori drysau yr ystafell. Yna hwy a gymerasant agoriad, ac a agorasant: ac wele eu harglwydd hwy wedi cwympo i lawr yn farw.

3:26 Ac Ehwd a ddihangodd, tra fuant hwy yn aros; ac efe a aeth y tu hwnt ir chwarelau, ac a ddihangodd i Seirath.

3:27 A phan ddaeth, efe a utganodd mewn utgorn ym mynydd Effraim: a meibion Israel a ddisgynasant gydag ef or mynydd, ac yntau ou blaen hwynt.

3:28 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Canlynwch fi: canys yr ARGLWYDD a roddodd eich gelynion chwi, sef Moab, yn eich llaw chwi. A hwy a aethant i waered ar ei l ef, ac a enillasant rydau yr Iorddonen tua Moab, ac ni adawsant i neb fyned drwodd.

3:29 A hwy a drawsant or Moabiaid y pryd hwnnw ynghylch deng mil o wŷr, pawb yn rymus, a phawb yn wŷr nerthol; ac ni ddihangodd neb.

3:30 Felly y darostyngwyd Moab y dwthwn hwnnw dan law Israel. Ar wlad a gafodd lonydd bedwar ugain mlynedd.

3:31 Ac ar ei l ef y bu Samgar mab Anath; ac efe a drawodd or Philistiaid chwe channwr ag irai ychen: yntau hefyd a waredodd Israel.

PENNOD 4
4:1 A MEIBION Israel a chwanegasant wneuthur drygioni yng ngolwg yr ARGLWYDD, wedi marw Ehwd.

4:2 Ar ARGLWYDD au gwerthodd hwynt i law Jabin brenin Canaan, yr hwn oedd yn teyrnasu yn Hasor: a thywysog ei lu ef oedd Sisera; ac efe oedd yn trigo; yn Haroseth y cenhedloedd.

4:3 A meibion Israel a lefasant ar yr ARGLWYDD: canys naw can cerbyd haearn oedd ganddo ef; ac efe a orthrymodd feibion Israel yn dost ugain mlynedd.

4:4 A Debora y broffwydes, gwraig Lapidoth, hyhi oedd yn barnu Israel yr amser hwnnw.

4:5 Ac yr oedd hi yn trigo dan balmwydden Debora, rhwng Rama a Bethel, ym mynydd Effraim: a meibion Israel a ddeuent i fyny ati hi am farn.

4:6 A hi a anfonodd, ac a alwodd am Barac mab Abinoam, o Cedes-Nafftali; ac a ddywedodd wrtho, Oni orchmynnodd ARGLWYDD DDUW Israel, gan ddywedyd, dos, a thyn tua mynydd Tabor, a chymer gyda thi ddeng mil o wŷr, o feibion Nafftali, ac o feibion Sabulon?

4:7 A mi a dynnaf atat, i afon Cison, Sisera tywysog llu Jabin, ai gerbydau, ai liaws; ac ai rhoddaf ef yn dy law di.

4:8 A Barac a ddywedodd wrthi, Od ei di gyda mi, minnau a af; ac onid ei gyda mi, nid af.

4:9 A hi a ddywedodd, Gan fyned yr af gyda thi: eto ni bydd gogoniant i ti yn y daith yr wyt yn myned iddi; canys yn llaw gwraig y gwerth yr ARGLWYDD Sisera. A Debora a gyfododd, ac a aeth gyda Barac i Cedes.

4:10 A Barac a gynullodd Sabulon a Nafttali i Cedes; ac a aeth i fyny deng mil o wŷr wrth ei draed: a Debora a aeth i fyny gydag ef.

4:11 A Heber y Cenead, o feibion Hobab, chwegrwn Moses, a ymneilltuasai oddi wrth y Ceneaid, ac a ledasai ei babell hyd wastadedd Saanaim, yr hwn sydd yn ymyl Cedes.

4:12 A mynegasant i Sisera, fyned o Barac mab Abinoam i fyny i fynydd Tabor.

4:13 A Sisera a gynullodd ei holl gerbydau, sef naw can cerbyd haearn, ar holl bobl y rhai oedd gydag ef, o Haroseth y cenhedloedd hyd afon Cison.

4:14 A Debora a ddywedodd wrth Barac, Cyfod; canys hwn yw y dydd y rhoddodd yr ARGLWYDD Sisera yn dy law di: onid aeth yr ARGLWYDD allan oth flaen di? Felly Barac a ddisgynnodd o fynydd Tabor, a deng mil o wŷr ar ei l.

4:15 Ar ARGLWYDD a ddrylliodd Sisera, ai holl gerbydau, ai holl fyddin, min y cleddyf, o flaen Barac: a Sisera a ddisgynnodd oddi ar ei gerbyd, ac a ffodd ar ei draed.

4:16 Ond Barac a erlidiodd ar l y cerbydau, ac ar l y fyddin, hyd Haroseth y cenhedloedd: a holl lu Sisera a syrthiodd ar fin y cleddyf: ni adawyd un ohonynt.

4:17 Ond Sisera a ffodd ar ei draed i babell Jael, gwraig Heber y Cenead: canys yr oedd heddwch rhwng Jabia brenin Hasor a thŷ Heber y Cenead.

4:18 A Jael a aeth i gyfarfod Sisera; ac a ddywedodd wrtho, Tro i mewn, fy arglwydd, tro i mewn ataf fi; nac ofna. Yna efe a drodd ati ir babell, a hi ai gorchuddiodd ef gwrthban.

4:19 Ac efe a ddywedodd wrthi, Dioda fi, atolwg, ag ychydig ddwfr; canys sychedig wyf. Yna hi a agorodd gunnog o laeth, ac ai diododd ef, ac ai gorchuddiodd.

4:20 Dywedodd hefyd wrthi, Saf wrth ddrws y babell; ac os daw neb i mewn, a gofyn i ti, a dywedyd, A oes yma neb? yna dywed dithau, Nac oes.

4:21 Yna Jael gwraig Heber a gymerth hoel or babell, ac a gymerodd forthwyl yn ei llaw, ac a aeth i mewn ato ef yn ddistaw, ac a bwyodd yr hoel yn ei arlais ef, ac ai gwthiodd ir ddaear; canys yr oedd efe yn cysgu, ac yn lluddedig; ac felly y bu efe farw.

4:22 Ac wele, a Barac yn erlid Sisera, Jael a aeth iw gyfarfod ef; ac a ddywedodd wrtho. Tyred, a mi a ddangosaf i ti y gŵr yr wyt ti yn ei geisio. Ac efe a ddaeth i mewn ati; ac wele Sisera yn gorwedd yn farw, ar hoel yn ei arlais.

4:23 Felly y darostyngodd Duw y dwthwn hwnnw Jabin brenin Canaan o flaen meibion Israel.

4:24 A llaw meibion Israel a lwyddodd, ac a orchfygodd Jabin brenin Canaan, nes iddynt ddistrywio Jabin brenin Canaan.

PENNOD 5
5:1 Yna y canodd Debora a Barac mab Abinoam, y diwrnod hwnnw, gan ddywedyd,

5:2 Am ddial dialeddau Israel, ac ymgymell or bobl, bendithiwch yr ARGLWYDD.

5:3 Clywch, O frenhinoedd; gwrandewch, O dywysogion: myfi, myfi a ganaf ir ARGLWYDD; canaf fawl i ARGLWYDD DDUW Israel.

5:4 O ARGLWYDD, pan aethost allan o Seir, pan gerddaist o faes Edom, y ddaear a grynodd, ar nefoedd a ddiferasant, ar cymylau a ddefnynasant ddwfr.

5:5 Y mynyddoedd a doddasant o flaen yr ARGLWYDD, sef y Sinai hwnnw, o flaen ARGLWYDD DDUW Israel.

5:6 Yn nyddiau Samgar mab Anath, yn nyddiau Jael, y llwybrau a aeth yn anhygyrch, ar fforddolion a gerddasant lwybrau ceimion.

5:7 Y maestrefi a ddarfuant yn Israel: darfuant, nes i mi, Debora, gyfodi; nes i mi gyfodi yn fam yn Israel.

5:8 Dewisasant dduwiau newyddion; yna rhyfel oedd yn y pyrth: a welwyd tarian na gwaywffon ymysg deugain mil yn Israel?

5:9 Fy nghalon sydd tuag at ddeddfwyr Israel, y rhai fu ewyllysgar ymhlith y bobl.
Bendithiwch yr ARGLWYDD.

5:10 Y rhai sydd yn marchogaeth ar asynnod gwynion, y rhai sydd yn eistedd mewn barn, ac yn rhodio ar hyd y ffordd, lleferwch.

5:11 Y rhai a waredwyd rhag trwst y saethyddion yn y lleoedd y tynnir dwfr, yno yr adroddant gyfiawnderau yr ARGLWYDD, cyfiawnderau tuag at y trefydd yn Israel: yna pobl yr ARGLWYDD a nt i waered ir pyrth.

5:12 Deffro, deffro, Deborai deffro, deffro; traetha gn: cyfod, Barac, a chaethgluda dy gaethglud, O fab Abinoam.

5:13 Yna y gwnaeth ir hwn a adewir lywodraethu ar bendefigion y bobl: yr ARGLWYDD a roddes i mi lywodraeth ar gedyrn.

5:14 O Effraim yr oedd eu gwreiddyn hwynt yn erbyn Amalec; ar dy l di, Benjamin, ymysg dŷ.bobl: y deddfwyr a ddaeth i waered o Machir, yr ysgrifenyddion o Sabulon.

5:15 A thywysogion Issachar oedd gyda Debora; ie, Issachar, a Barac: efe a anfonwyd ar ei draed ir dyffryn. Am neilltuaeth Reuben yr oedd mawr ofal calon.

5:16 Paham yr arhosaist rhwng y corlannau, i wrando brefiadau y defaid? Am neilltuaeth Reuben yr oedd mawr ofal calon.

5:17 Gilead a drigodd or tu hwnt ir Iorddonen: a phaham yr erys Dan mewn llongau? Aser a drigodd wrth borthladd y mr, ac a arhosodd ar ei adwyau.

5:18 Pobl Sabulon a roddes eu heinioes i farw; felly Nafftali ar uchelfannau y maes.

5:19 A brenhinoedd a ddaethant, ac a ymladdasant; yna brenhinoedd Canaan a ymladdasant yn Taanach, wrth ddyfroedd Megido; ni chymerasant elw o arian.

5:20 Or nefoedd yr ymladdasant; y sr yn eu graddau a ymladdodd yn erbyn Sisera.

5:21 Afon Cison au hysgubodd hwynt, yr hen afon, yr afon Cison. Fy enaid, ti a sethraist gadernid.

5:22 Yna y drylliodd carnau y meirch gan garlamau, carlamau ei gryfion ef.

5:23 Melltigwch Meros, eb angel yr ARGLWYDD, gan felltigo melltigwch ei thrigolion: am na ddaethant yn gynhorthwy ir ARGLWYDD, yn gynhorthwy ir ARGLWYDD yn erbyn y cedyrn.

5:24 Bendithier Jael, gwraig Heber y Cenead, goruwch gwragedd; bendithier hi goruwch gwragedd yn y babell.

5:25 Dwfr a geisiodd efe, llaeth a roddes hithau: mewn ffiol ardderchog y dug hi ymenyn.


5:26 Ei llaw a estynnodd hi at yr hoel, ai llaw ddeau at forthwyl y gweithwyr; a hi a bwyodd Sisera, ac a thorrodd ei ben ef; gwanodd hefyd, a thrywanodd ei arlais ef.

5:27 Wrth ei thraed yr ymgrymodd efe; syrthiodd, gorweddodd: wrth ei thraed yr ymgrymodd efe, y syrthiodd: lle yr ymgrymodd, yno y syrthiodd yn farw.

5:28 Mam Sisera a edrychodd trwy ffenestr, ac a waeddodd trwyr dellt, Paham yr oeda ei gerbyd ddyfod? paham yr arafodd olwynion ei gerbydau?

5:29 Ei harglwyddesau doethion ai hatebasant; hithau hefyd a atebodd iddi ei hun,

5:30 Oni chawsant hwy? oni ranasant yr anrhaith, llances neu ddwy i bob gwr? anrhaith o wisgoedd symudliw i Sisera, anrhaith o wniadwaith symudliw, symudliw o wniadwaith or ddeutu, cymwys i yddfau yr anrheithwyr?

5:31 Felly y darfyddo am dy holl elynion, O ARGLWYDD: a bydded y rhai ai hoffant ef fel yr haul yn myned rhagddo yn ei rym. Ar wlad a gafodd lonydd ddeugain mlynedd.

PENNOD 6
6:1 A MEIBION Israel a wnaethant ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD: ar ARGLWYDD au rhoddodd hwynt yn llaw Midian saith mlynedd.

6:2 A llaw Midian a orthrechodd Israel: a rhag y Midianiaid meibion Israel a wnaethant iddynt y llochesau sydd yn y mynyddoedd, ar ogofeydd, ar amddiffynfaoedd.

6:3 A phan heuasai Israel, yna Midian a ddaeth i fyny, ac Amalec, a meibion y dwyrain; hwy a ddaethant i fyny yn eu herbyn hwy:

6:4 Ac a wersyllasant yn eu herbyn hwynt, ac a ddinistriasant gnwd y ddaear, hyd oni ddelych i Gasa; ac ni adawsant ddim ymborth yn Israel, na dafad, nac eidion, nac asyn.

6:5 Canys hwy a ddaethant i fyny u hanifeiliaid, ac u pebyll, a daethant fel locustiaid o amldra; ac nid oedd rifedi arnynt hwy, nac ar eu camelod: a hwy a ddaethant ir wlad iw distrywio hi.6:6 Ac Israel a aeth yn dlawd iawn o achos y Midianiaid: a meibion Israel a lefasant ar yr ARGLWYDD.

6:7 A phan lefodd meibion Israel ar yr ARGLWYDD oblegid y Midianiaid,

6:8 Yr ARGLWYDD a anfonodd broffwydwr at feibion Israel, yr hwn a ddywedodd wrthynt. Fel hyn y dywedodd ARGLWYDD DDUW Israel; Myfi ach dygais chwi i fyny or Aifft, ac ach arweiniais chwi o dŷ y caethiwed;

6:9 Ac ach gwaredais chwi o law yr Eifftiaid, ac o law eich holl orthrymwyr; gyrrais hwynt allan och blaen chwi, a rhoddais eu tir hwynt i chwi:

6:10 A dywedais wrthych, Myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi; nac ofnwch dduwiau yr Amoriaid, y rhai yr ydych yn trigo yn eu gwlad: ond ni wrandawsoch ar fy llais.

6:11 Ac angel yr ARGLWYDD a ddaeth, ac a eisteddodd dan dderwen oedd yn Offra, yr hon oedd eiddo Joas yr Abiesriad: a Gedeon ei fab ef oedd yn dyrnu gwenith wrth y gwinwryf, iw guddio rhag y Midianiaid.

6:12 Ac angel yr ARGLWYDD a ymddangosodd iddo ef, ac a ddywedodd wrtho, Yr ARGLWYDD sydd gyda thi, ŵr cadarn nerthol.

6:13 A Gedeon a ddywedodd wrtho, O fy arglwydd, od yw yr ARGLWYDD gyda ni, paham y digwyddodd hyn oll i ni? a pha le y mae ei holl ryfeddodau ef, y rhai a fynegodd ein tadau i ni, gan ddywedyd, Oni ddug yr ARGLWYDD ni i fyny or Aifft? Ond yn awr yr ARGLWYDD an gwrthododd ni, ac an rhoddodd i law y Midianiaid.

6:14 Ar ARGLWYDD a edrychodd arno ef, ac a ddywedodd, Dos yn dy rymustra yma; a thi a waredi Israel o law y Midianiaid: oni anfonais i dydi?

6:15 Dywedodd yntau wrtho ef, O fy arglwydd, pa fodd y gwaredaf fi Israel? Wele fy nheulu yn dlawd ym Manasse, a minnau yn lleiaf yn nhŷ fy nhad.

6:16 A dywedodd yr ARGLWYDD wrtho ef, Diau y byddaf fi gyda thi; a thi a drewi y Midianiaid fel un gŵr.

6:17 Ac efe a ddywedodd wrtho, O chefais yn awr ffafr yn dy olwg, gwna erof fi arwydd mai ti sydd yn llefaru wrthyf.

6:18 Na chilia, atolwg, oddi yma, hyd oni ddelwyf atat, ac oni ddygwyf fy anrheg, ai gosod ger dy fron.
Dywedodd yntau, Myfi a arhosaf nes i ti ddychwelyd.

6:19 A Gedeon a aeth i mewn, ac a baratdd fyn gafr, ac effa o beilliaid yn fara croyw: y cig a osododd efe mewn basged, ar isgell a osododd efe mewn crochan; ac ai dug ato ef dan y dderwen, ac ai cyflwynodd.

6:20 Ac angel Duw a ddywedodd wrtho, Cymer y cig, ar bara croyw, a gosod ar y graig hon, a thywallt yr isgell. Ac efe a wnaeth felly.

6:21 Yna angel yr ARGLWYDD a estynnodd flaen y ffon oedd yn ei law, ac a gyffyrddodd r cig, ac r bara croyw: ar tn a ddyrchafodd or graig, ac a ysodd y cig, ar bara croyw. Ac angel yr ARGLWYDD a aeth ymaith oi olwg ef.

6:22 A phan welodd Gedeon mai angel yr ARGLWYDD oedd efe, y dywedodd Gedeon, Och, O ARGLWYDD Dnuw! oherwydd i mi weled angel yr ARGLWYDD wyneb yn wyneb.

6:23 A dywedodd yr ARGLWYDD wrtho, Tangnefedd i ti: nac ofna; ni byddi farw.

6:24 Yna Gedeon a adeiladodd yno allor ir ARGLWYDD, ac ai galwodd Jehofah-shalom: hyd y dydd hwn y mae hi eto yn Offra eiddo yr Abiesriaid.

6:25 Ar noson honno y dywedodd yr ARGLWYDD wrtho ef, Cymer y bustach sydd eiddo dy dad, sef yr ail fustach saith mlwydd oed; a bwrw i lawr allor Baal yr hon sydd eiddo dy dad, a thor i lawr y llwyn sydd yn ei hymyl hi:

6:26 Ac adeilada allor ir ARGLWYDD dy DDUW ar ben y graig hon, yn y lle trefnus, a chymer yr ail fustach, ac offryma boethoffrwm a choed y llwyn, yr hwn a dorri di.

6:27 Yna Gedeon a gymerodd ddengwr oi weision, ac a wnaeth fel y llefarasai yr ARGLWYDD wrtho: ac oherwydd ei fod yn ofni teulu ei dad, a gwŷr y ddinas, fel nas gallai wneuthur hyn liw dydd, efe ai gwnaeth liw nos.

6:28 A phan gyfododd gwŷr y ddinas y bore, yna wele allor Baal wedi ei bwrw i lawr, ar llwyn yr hwn oedd yn ei hymyl wedi ei dorri, ar ail fustach wedi ei offrymu ar yr allor a adeiladasid.

6:29 A dywedodd pawb wrth ei gilydd, Pwy a wnaeth y peth hyn? Ac wedi iddynt ymofyn a chwilio, y dywedasant, Gedeon mab Joas a wnaeth y peth hyn.

6:30 Yna gwŷr y ddinas a ddywedasant wrth Joas, Dwg allan dy fab, fel y byddo marw: am iddo fwrw i lawr allor Baal, ac am iddo dorrir llwyn oedd yn ei hymyl hi.

6:31 A Joas a ddywedodd wrth y rhai oll a oeddynt yn sefyll yn ei erbyn ef, A ddadleuwch chwi dros Baal? ai chwi ai ceidw ef? yr hwn a ddadleuo drosto ef, bydded farw y bore hwn: os Duw yw efe, dadleued drosto ei hun, am fwrw ei allor ef i lawr.

6:32 Ac efe ai galwodd ef y dwthwn hwnnw Jerwbbaal; gan ddywedyd, Dadleued Baal drosto ei hun, am fwrw ei allor i lawr.

6:33 Yna y Midianiaid oll, ar Amaleciaid, a meibion y dwyrain, a gasglwyd ynghyd, ac a aethant drosodd, ac a wersyllasant yn nyffryn Jesreel.

6:34 Ond ysbryd yr ARGLWYDD a ddaeth ar Gedeon; ac efe a utganodd mewn utgorn, ac Abieser a aeth ar ei l ef.

6:35 Ac efe a anfonodd genhadau trwy holl Manasse, yr hwn hefyd ai canlynodd ef: anfonodd hefyd genhadau i Aser, ac i Sabulon, ac i Nafftali; a hwy a ddaethant i fyny iw cyfarfod hwynt.

6:36 A Gedeon a ddywedodd wrth DDUW, O gwaredi di Israel trwy fy llaw i, megis y lleferaist;

6:37 Wele fi yn gosod cnu o wln yn y llawr dyrnu: os gwlith a fydd ar y cnu yn unig, a sychder ar yr holl ddaear; yna y caf wybod y gwaredi di Israel trwy fy llaw i, fel y lleferaist.

6:38 Ac felly y bu: canys cyfododd yn fore drannoeth, ac a sypiodd y cnu ynghyd, ac a wasgodd wlith or cnu, lonaid ffiol o ddwfr.

6:39 A Gedeon a ddywedodd wrth DDUW, Na lidied dy ddicllonedd im herbyn, a mi a lefaraf unwaith eto. Profaf yn awr, y waith hon yn unig, trwyr cnu: bydded, atolwg, sychder ar y cnu yn unig, ac ar yr holl ddaear bydded gwlith.

6:40 A Duw a wnaeth felly y noson honno: canys yr oedd sychder ar y cnu yn unig, ac ar yr holl ddaear yr oedd gwlith.

PENNOD 7
7:1 Yna Jerwbbaal, hwnnw yw Gedeon, a gyfododd yn fore, ar holl bobl y rhai oedd gydag ef, ac a wersyllasant wrth ffynnon Harod: a gwersyll y Midianiaid oedd o du y gogledd iddynt, wrth fryn More, yn y dyffryn.

7:2 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Gedeon, Rhy luosog yw y bobl sydd gyda thi, i mi i roddi y Midianiaid yn eu dwylo; rhag i Israel ymogoneddu im herbyn, gan ddywedyd, Fy llaw fy hun am gwaredodd.

7:3 Am hynny, yn awr, cyhoedda lle y clywo y bobl, gan ddywedyd, Yr hwn sydd ofnus ac arswydus, dychweled ac ymadawed y bore o fynydd Gilead. A dychwelodd or bobl ddwy fil ar hugain, a deng mil a arosasant.

7:4 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Gedeon, Eto y mae gormod o bobl. Dwg hwynt i waered at y dyfroedd, a mi au profaf hwynt yno i ti: ac am yr hwn y dywedwyf wrthyt, Hwn a gyda, thi, eled hwnnw gyda thi; ac am bwy bynnag y dywedwyf wrthyt, Hwn nid gyda thi, nac eled hwnnw gyda thi.

7:5 Felly efe a ddygodd y bobl i waered at y dyfroedd. A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Gedeon, Pob un a lepio i dafod or dwfr fel y llepio ci, gosod ef or neilltu; a phob un a ymgrymo ar ei liniau i yfed.


7:6 A rhifedi y rhai a godasant y dwfr au llaw at eu genau, oedd dri channwr: ar holl bobl eraill a ymgrymasant ar eu gliniau i yfed dwfr.

7:7 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Gedeon, Trwyr tri channwr a lepiasant y dwfr, y gwaredaf chwi, ac y rhoddaf y Midianiaid yn dy law di: ac eled yr holl bobl eraill bob un iw fangre ei hun.

7:8 Felly y bobl a gymerasant fwyd yn eu dwylo, au hutgym; a Gedeon a ollyngodd ymaith holl wŷr Israel., pob un iw babell, ar tri channwr a ataliodd efe: a gwersyll y Midianiaid oedd oddi tanodd iddo yn y dyffryn.

7:9 Ar noson honno y dywedodd yr ARGLWYDD wrtho ef, Cyfod, dos i waered ir gwersyll; canys mi ai rhoddais yn dy law di.

7:10 Ac od wyt yn ofni myned i waered, dos di a Phura dy lanc i waered ir gwersyll:

7:11 A chei glywed beth a ddywedant; fel yr ymnertho wedi hynny dy ddwylo, ac yr elych i waered ir gwersyll. Yna efe a aeth i waered, a Phura ei lanc, i gŵr y rhai arfogion oedd yn y gwersyll.

7:12 Ar Midianiaid, ar Amaleciaid, a holl feibion y dwyrain, oedd yn gorwedd yn y dyffryn fel locustiaid o amldra; au camelod oedd heb rif, fel y tywod sydd ar fin y mr o amldra.

7:13 A phan ddaeth Gedeon, wele ŵr yn mynegi iw gyfaill freuddwyd, ac yn dywedyd, Wele, breuddwyd a freuddwydiais; ac wele dorth o fara haidd yn ymdreiglo i wersyll y Midianiaid, a hi a ddaeth hyd at babell, ac ai trawodd fel y syrthiodd, a hi ai hymchwelodd, fel y syrthiodd y babell.

7:14 Ai gyfaill a atebodd ac a ddywedodd, Nid yw hyn ddim ond cleddyf Gedeon mab Joas, gŵr o Israel: Duw a roddodd Midian ai holl fyddin yn ei law ef.

7:15 A phan glybu Gedeon adroddiad y breuddwyd, ai ddirnad, efe a addolodd, ac a ddychwelodd i wersyll Israel; ac a ddywedodd, Cyfodwch: canys
rhoddodd yr ARGLWYDD fyddin y Midianiaid yn eich llaw chwi.

7:16 Ac efe a rannodd y tri channwr yn dair byddin, ac a roddodd utgyrn yn llaw pawb ohonynt, a phiserau gwag, a lampau yng nghanol y piserau.

7:17 Ac efe a ddywedodd wrthynt hwy, Edrychwch arnaf fi, a gwnewch yr un ffunud: ac wele, pan ddelwyf i gŵr y gwersyll, yna fel y gwnelwyf fi, gwnewch chwithau.

7:18 Pan utganwyf fi mewn utgorn, myfi ar holl rai sydd gyda mi, utgenwch chwithau mewn utgyrn o amgylch yr holl wersyll, a dywedwch, Cleddyf yr ARGLWYDD a Gedeon.

7:19 Felly Gedeon a ddaeth i mewn, ar cannwr oedd gydag ef, i gŵr y gwersyll, yn nechraur wyliadwriaeth ganol, ar gwylwyr wedi eu newydd osod, ac a utganasant mewn utgyrn, ac a ddrylliasant y piserau oedd yn eu dwylo.

7:20 Ar tair byddin a utganasant mewn utgyrn, ac a ddrylliasant y piserau, ac a ddaliasant y lampau yn eu llaw aswy, ar utgyrn yn eu llaw ddeau i utganu: a hwy a lefasant, Cleddyf yr ARGLWYDD a Gedeon.

7:21 A safasant bob un yn ei le, o amgylch y gwersyll: ar holl wersyll a redodd, ac a waeddodd, ac a ffodd.

7:22 Ar tri chant a utganasant ag utgyrn; ar ARGLWYDD a osododd gleddyf pob un yn erbyn ei gilydd, trwyr holl wersyll: felly y gwersyll a ffodd hyd Beth-sitta, yn Sererath, hyd fin Abel-mehola, hyd Tabbath.

7:23 A gwŷr Israel a ymgasglasant, o Nafftali, ac o Aser, ac o holl Manasse, ac a erlidiasant ar l y Midianiaid.

7:24 A Gedeon a anfonodd genhadau trwy holl fynydd Effraim, gan ddywedyd, Deuwch i waered yn erbyn y Midianiaid, ac achubwch ou blaen hwynt y dyfroedd hyd Beth-bara ar Iorddonen: a holl wŷr Effraim a ymgasglasant, ac a enillasant y dyfroedd hyd Beth-bara ar Iorddonen.

7:25 A daliasant ddau o dywysogion Midian, Oreb a Seeb; a lladdasant Oreb ar graig Oreb, a lladdasant Seeb wrth winwryf Seeb, ac a erlidiasant Midian, ac a ddygasant bennau Oreb a Seeb at Gedeon, ir tu arall ir Iorddonen.

PENNOD 8
8:1 A gwŷr Effraim a ddywedasant wrtho ef, Paham y gwnaethost y peth hyn ni, heb alw arnom ni pan aethost i ymladd yn erbyn y Midianiaid? A hwy ai dwrdiasant ef yn dost.

8:2 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Beth a wneuthum i yn awr wrth a wnaethoch chwi? Onid gwell yw lloffiad grawnwin Effraim, na chasgliad grawnwin Abieser?

8:3 Duw a roddodd yn eich llaw chwi dywysogion Midian, Oreb a Seeb: a pheth a allwn i ei wneuthur wrth a wnaethoch chwi? Yna yr arafodd eu dig hwynt tuag ato ef, pan lefarodd efe y gair hwn.

8:4 A daeth Gedeon ir Iorddonen; ac a aeth drosti hi, efe ar tri channwr oedd gydag ef, yn ddiffygiol, ac eto yn eu herlid hwy.

8:5 Ac efe a ddywedodd wrth wŷr Succoth, Rhoddwch, atolwg, dorthau o fara ir bobl sydd im canlyn i: canys lluddedig ydynt hwy; a minnau yn erlid ar l Seba a Sahnunna, brenhinoedd Midian.

8:6 A dywedodd tywysogion Succoth, A yw llaw Seba a Salmunna yn awr yn dy law di, fel y rhoddem ni fara ith lu di?

8:7 A dywedodd Gedeon, Oherwydd hynny, pan roddo yr ARGLWYDD Seba a Sahnunna yn fy llaw i, yna y drylliaf eich cnawd chwi drain yr anialwch, ac mieri.

8:8 Ac efe a aeth i fyny oddi yno i Penuel, ac a lefarodd wrthynt hwythau yn yr un modd. A gwŷr Penuel ai hatebasant ef fel yr atebasai gwŷr Succoth.

8:9 Ac efe a lefarodd hefyd wrth wŷr Penuel, gan ddywedyd. Pan ddychwelwyf mewn heddwch, mi a ddistrywiaf y tŵr yma.

8:10 A Seba a Sahnunna oedd yn Carcor, au lluoedd gyda hwynt, ynghylch pymtheng mil, yr hyn oll a adawsid o holl fyddin meibion y dwyrain: canys lladdwyd cant ac ugain mil o wŷr yn tynnu cleddyf.

8:11 A Gedeon a aeth i fyny ar hyd ffordd y rhai oedd yn trigo mewn pebyll, or tu dwyrain i Noba a Jogbeha: ac efe a drawodd y fyddin: canys y fyddin oedd ysgafala.

8:12 A Seba a Salmunna a ffoesant: ac efe a erlidiodd ar eu hl hwynt; ac a ddaliodd ddau frenin Midian, Seba a Salmunna, ac a darfodd yr holl lu.

8:13 A Gedeon mab Joas a ddychwelodd or rhyfel cyn codi yr haul.

8:14 Ac efe a ddaliodd lanc o wŷr Succoth, ac a ymofynnodd ag ef. Ac yntau a ysgrifennodd iddo dywysogion Succoth, ar henuriaid; sef dau ŵr ar bymtheg a thrigain.

8:15 Ac efe a ddaeth at wŷr Succoth, ac a ddywedodd, Wele Seba a Sahnunna, trwy y rhai y danodasoch i mi, gan ddywedyd, A ydyw llaw Seba a Salmunna yn awr yn dy law di, fel y rhoddem fara ith wŷr lluddedig?

8:16 Ac efe a gymerth henuriaid y ddinas, a drain yr anialwch, a mieri, ac a ddysgodd wŷr Succoth hwynt.

8:17 Tŵr Penuel hefyd a ddinistriodd efe, ac a laddodd wŷr y ddinas.

8:18 Yna efe a ddywedodd wrth Seba a Salmunna, Pa fath wŷr oedd y rhai a laddasoch chwi yn Tabor? A hwy a ddywedasant, Tebyg i ti, pob un o ddull meibion brenin.

8:19 Ac efe a ddywedodd, Fy mrodyr, meibion fy mam, oeddynt hwy: fel mai byw yr ARGLWYDD, pe gadawsech hwynt yn fyw, ni laddwn chwi.

8:20 Ac efe a ddywedodd wrth Jether ei gyntaf-anedig, Cyfod, lladd hwynt. Ond ni thynnai y llanc ei gleddyf: oherwydd efe a ofnodd, canys bachgen oedd efe eto.

8:21 Yna y dywedodd Seba a Salmunna, Cyfod di, a rhuthra i ni: canys fel y byddo y gŵr, felly y bydd ei rym. A Gedeon a gyfododd, ac a laddodd Seba a Salmunna, ac a gymerth y colerau oedd am yddfau eu camelod hwynt.

8:22 A gwŷr Israel a ddywedasant wrth Gedeon, Arglwyddiaetha arnom ni, tydi, ath fab, a mab dy fab hefyd: canys gwaredaist ni o law Midian.

8:23 A Gedeon a ddywedodd wrthynt, Ni arglwyddiaethaf fi arnoch, ac ni arglwyddiaetha fy mab arnoch, eithr yr ARGLWYDD a arglwyddiaetha arnoch.

8:24 Dywedodd Gedeon hefyd wrthynt, Gofynnaf ddymuniad gennych, ar roddi o bob un ohonoch i mi glustlysau ei ysglyfaeth: canys clustlysau aur oedd ganddynt hwy, oherwydd mai Ismaeliaid oeddynt hwy.

8:25 A dywedasant, Gan roddi y rhoddwn hwynt. A lledasant ryw wisg, a thaflasant yno bob un glustlws ei ysglyfaeth.

8:26 A phwys y clustlysau aur a ofynasai efe, oedd fil a saith gant o siclau aur; heblaw y colerau, ar arogl-bellennau, ar gwisgoedd porffor, y rhai oedd am frenhinoedd Midian; ac heblaw y tyrch oedd am yddfau eu camelod hwynt.

8:27 A Gedeon a wnaeth ohonynt effod, ac ai gosododd yn ei ddinas ei hun, Offra: a holl Israel a buteiniasant ar ei hl hi yno: a bu hynny yn dramgwydd i Gedeon, ac iw dŷ.

8:28 Felly y darostyngwyd Midian o flaen meibion Israel, fel na chwanegasant godi eu pennau. Ar wlad a gafodd lonydd ddeugain mlynedd yn nyddiau Gedeon.

8:29 A Jerwbbaal mab Joas a aeth, ac a drigodd yn ei dŷ ei hun.

8:30 Ac i Gedeon yr oedd deng mab a thrigain, a ddaethai oi gorff ef: canys gwragedd lawer oedd iddo ef.

8:31 Ai ordderchwraig ef, yr hon oedd yn Sichern, a ymddg hefyd iddo fab: ac efe a osododd ei enw ef yn Abimelech.

8:32 Felly Gedeon mab Joas a fu farw mewn oedran teg, ac a gladdwyd ym meddrod Joas ei dad, yn Offra yr Abiesriaid.

8:33 A phan fu farw Gedeon, yna meibion Israel a ddychwelasant, ac a buteiniasant ar l Baalim; ac a wnaethant Baal-berith yn dduw iddynt.

8:34 Felly meibion Israel ni chofiasant yr ARGLWYDD eu Duw, yr hwn au gwaredasai hwynt o law eu holl elynion o amgylch;

8:35 Ac ni wnaethant garedigrwydd thŷ Jerwbbaal, sef Gedeon, yn l yr holl ddaioni a wnaethai efe i Israel.

PENNOD 9
9:1 Ac Abimelech mab Jerwbbaal a aeth i Sichem, at frodyr ei fam, ac a ymddiddanodd hwynt, ac a holl dylwyth tŷ tad ei fam, gan ddywedyd,

9:2 Dywedwch, atolwg, lle y clywo holl wŷr Sichem, Pa un orau i chwi, ai arglwyddiaethu arnoch o ddengwr a thrigain, sef holl feibion Jerwbbaal, ai arglwyddiaethu o un gŵr arnoch? cofiwch hefyd mai eich asgwrn ach cnawd chwi ydwyf fi.

9:3 A brodyr ei fam. a ddywedasant amdano ef, lle y clybu holl wŷr Sichem, yr holl eiriau hyn: au calonnau hwynt a drodd ar l Abimelech; canys dywedasant, Ein brawd ni yw efe.

9:4 A rhoddasant iddo ddeg a thrigain o arian o dŷ Baal-berith: ac Abimelech a gyflogodd hwynt oferwyr gwamal, y rhai a aethant ar ei l ef.

9:5 Ac efe a ddaeth i dŷ ei dad i OfEra, ac a laddodd ei frodyr, meibion Jerwbbaal, y rhai oedd ddengwr a thrigain, ar un garreg: ond Jotham, mab ieuangaf Jerwbbaal, a adawyd; canys efe a ymguddiasai.

9:6 A holl wŷr Sichem a holl dŷ Milo a ymgasglasant, ac a aethant, ac a urddasant Abimelech yn frenin, wrth ddyffryn y golofn yr hwn sydd yn Sichem.

9:7 A phan fynegasant hynny i Jotham, efe a aeth ac a safodd ar ben mynydd Garisim, ac a ddyrchafodd ei lef, ac a waeddodd, dywedodd hefyd wrthynt, Gwrandewch arnaf fi, O wŷr Sichem, fel y gwrandawo Duw arnoch chwithau.

9:8 Y prennau gan fyned a aethant i eneinio brenin arnynt; a dywedasant wrth yr olewydden, Teyrnasa arnom ni.

9:9 Ond yr olewydden a ddywedodd wrthynt, A ymadawaf fi m braster, r hwn trwof fi yr anrhydeddant DDUW a dyn, a myned i lywodraethu ar y prennau
eraill?

9:10 Ar prennau a ddywedasant wrth y ffigysbren, Tyred di, teyrnasa arnom ni.

9:11 Ond y ffigysbren a ddywedodd wrthynt, A ymadawaf fi m melystra, ac ’m ffrwyth da, ac a af fi i lywodraethu ar y prennau eraill?

9:12 Yna y prennau a ddywedasant wrth y winwydden., Tyred di, teyrnasa arnom ni.

9:13 Ar winwydden a ddywedodd wrthynt hwy, A ymadawaf fi m melyswin, yr hwn sydd yn llawenhau Duw a dyn, a myned i lywodraethu ar y prennau eraill?

9:14 Yna yr holl brennau a ddywedasant wrth y fiaren, Tyred di, teyrnasa arnom ni.

9:15 Ar fiaren a ddywedodd wrth y prennau, Os mewn gwirionedd yr eneiniwch fi yn frenin arnoch, deuwch ac ymddiriedwch yn fy nghysgod i: ac onid e, eled tan allan or fiaren, ac ysed gedrwydd Libanus.

9:16 Yn awr gan hynny, os mewn gwirionedd a phurdeb y gwnaethoch, yn gosod Abimelech yn frenin, ac os gwnaethoch yn dda Jerwbbaal, ac i dŷ, ac os yn l haeddedigaeth ei ddwylo y gwnaethoch iddo:

9:17 (Canys fy nhad a ymladdodd drosoch chwi, ac a anturiodd ei einioes ymhell, ac ach gwaredodd chwi o law Midian:

9:18 A chwithau a gyfodasoch yn erbyn tŷ fy nhad i heddiw, ac a laddasoch ei feibion ef, sef dengwr a thrigain, ar un garreg, ac a osodasoch Abimelech, mab ei lawforwyn ef, yn frenin ar wŷr Sichem, oherwydd ei fod ef yn frawd i chwi:)

9:19 Gan hynny, os mewn gwirionedd a phurdeb y gwnaethoch Jerwbbaal, ac i dŷ ef, y dydd hwn, llawenychwch yn Abimelech, a llawenyched yntau ynoch chwithau:

9:20 Ac onid e, eled tan allan o Abimelech, ac ysed wŷr Sichem, a thŷ Milo; hefyd eled tan allan o wŷr Sichem, ac o dŷ Milo, ac ysed Abimelech.

9:21 A Jotham a giliodd, ac a ffodd, ac a aeth ymaith i Beer, ac a drigodd yno, rhag ofn Abimelech ei frawd.

9:22 Ac Abimelech a deyrnasodd ar Israel dair blynedd.

9:23 A Duw a ddanfonodd ysbryd drwg rhwng Abimelech a gwŷr Sichem; a gwŷr Sichem a aethant yn anghywir i Abimelech:

9:24 Fel y delai y traha a wnaethid deng mab a thrigain Jerwbbaal, ac y gosodid eu gwaed hwynt ar Abimelech eu brawd, yr hwn au lladdodd hwynt: ac ar wŷr Sichem, y rhai ai cynorthwyasant ef i ladd ei frodyr.

9:25 A gwŷr Sichem a osodasant iddo ef gynllwynwyr ar ben y mynyddoedd; a hwy a ysbeiliasant bawb ar a oedd yn tramwy heibio iddynt ar hyd y ffordd. A mynegwyd hynny i Abimelech.

9:26 A Gaal mab Ebed a ddaeth, efe ai frodyr, ac a aethant drosodd i Sichem: a gwŷr Sichem a roesant eu hyder arno.

9:27 A hwy a aethant ir meysydd, ac a gasglasant eu gwinllannoedd, ac a sangasant eu grawnwin, ac a wnaethant yn llawen, ac a aethant i mewn i dŷ eu duw, ac a fwytasant ac a yfasant, ac a felltithiasant Abimelech.

9:28 A Gaal mab Ebed a ddywedodd, Pwy yw Abimelech, a phwy yw Sichem, fel y gwasanaethem ef? onid mab Jerwbbaal yw efe? onid Sebul yw ei swyddog? gwasanaethwch wŷr Hemor tad Sichem: canys paham y gwasanaethem ni ef?

9:29 O na byddai y bobl hyn dan fy llaw i, fel y bwriwn ymaith Abimelech! Ac efe a ddywedodd wrth Abimelech, Amlha dy lu, a thyred allan.

9:30 A phan glybu Sebul, llywodraethwr y ddinas, eiriau Gaal mab Ebed, y llidiodd ei ddicllonedd ef.

9:31 Ac efe a anfonodd genhadau at Abimelech yn ddirgel, gan ddywedyd, Wele Gaal mab Ebed ai frodyr wedi dyfod i Sichem; ac wele hwynt yn cadarnhau y ddinas ith erbyn.

9:32 Gan hynny cyfod yn awr liw nos, ti ar bobl sydd gyda thi, a chynllwyn yn y maes:

9:33 A chyfod yn fore ar godiad yr haul, a rhuthra yn erbyn y ddinas: ac wele, pan ddelo efe ar bobl sydd gydag ef allan ith erbyn, yna gwna iddo yr hyn a ellych.

9:34 Ac Abimelech a gyfododd, ar holl bobl y rhai oedd gydag ef, liw nos, ac a gynllwynasant yn erbyn Sichem yn bedair byddin.

9:35 A Gaal mab Ebed a aeth allan, ac a safodd wrth ddrws porth y ddinas: ac Abimelech a gyfododd, ar bobl y rhai oedd gydag ef, or cynllwyn.

9:36 A phan welodd Gaal y bobl, efe a ddywedodd wrth Sebul, Wele bobl yn dyfod i waered o ben y mynyddoedd. A dywedodd Sebul wrtho, Cysgod y mynyddoedd yr ydwyt ti yn ei weled fel dynion.

9:37 A Gaal a chwanegodd eto lefaru, ac a ddywedodd, Wele bobl yn dyfod i waered o ganol y tir, a byddin arall yn dyfod o ffordd gwastadedd Meonenim.

9:38 Yna y dywedodd Sebul wrtho ef, Pa le yn awr y mae dy enau di, ar hwn y dywedaist, Pwy yw Abimelech, pan wasanaethem ef? onid dymar bobl a ddirmygaist ti? dos allan, atolwg, yn awr, ac ymladd iw herbyn.

9:39 A Gaal a aeth allan o flaen gwŷr Sichem, ac a ymladdodd ag Abimelech.

9:40 Ac Abimelech ai herlidiodd ef, ac efe a ffodd oi flaen ef; a llawer a gwympasant yn archolledig hyd ddrws y porth.

9:41 Ac Abimelech a drigodd yn Aruma: a Sebul a yrrodd ymaith Gaal ai frodyr o breswylio yn Sichem.

9:42 A thrannoeth y daeth y bobl allan ir maes: a mynegwyd hynny i Abimelech.

9:43 Ac efe a gymerth y bobl, ac au rhannodd yn dair byddin, ac a gynllwynodd yn y maes, ac a edrychodd, ac wele y bobl wedi dyfod allan or ddinas; ac efe a gyfododd yn eu herbyn, ac au trawodd hwynt.

9:44 Ac Abimelech, ar fyddin oedd gydag ef, a ruthrasant, ac a safasant wrth ddrws porth y ddinas: ar ddwy fyddin eraill a ruthrasant ar yr holl rai oedd yn y maes, ac au trawsant hwy.

9:45 Ac Abimelech a ymladdodd yn erbyn y ddinas yr holl ddiwrnod hwnnw: ac efe a enillodd y ddinas, ac a laddodd y bobl oedd ynddi, ac a ddistrywiodd y ddinas, ac ai heuodd halen.

9:46 A phan glybu holl wŷr tŵr Sichem hynny, hwy a aethant i amddiffynfa tŷ duw Berith.

9:47 A mynegwyd i Abimelech, ymgasglu o holl wŷr twr Sichem.

9:48 Ac Abimelech a aeth i fyny i fynydd Salmon, efe ar holl bobl oedd gydag ef: ac Abimelech a gymerth fwyell yn ei law, ac a dorrodd gangen or coed, ac ai cymerth hi, ac ai gosododd ar ei ysgwydd; ac a ddywedodd wrth y bobl oedd gydag ef, Yr hyn a welsoch fi yn ei wneuthur, brysiwch, gwnewch fel finnau.

9:49 Ar holl bobl a dorasant bob un ei gangen, ac a aethant ar l Abimelech; ac au gosodasant wrth yr amddiffynfa, ac a losgasant hwynt yr amddiffynfa thn: felly holl wŷr tŵr Sichem a fuant feirw, ynghylch mil o wŷr a gwragedd.

9:50 Yna Abimelech a aeth i Thebes, ac a wersyllodd yn erbyn Thebes, ac ai henillodd hi.

9:51 Ac yr oedd tŵr cadarn yng nghanol y ddinas; ar holl wŷr ar gwragedd, ar holl rai or ddinas, a ffoesant yno, ac a gaeasant arnynt, ac a ddringasant ar nen y tŵr.

9:52 Ac Abimelech a ddaeth at y tŵr, ac a ymladdodd yn ei erbyn; ac a nesaodd at ddrws y tŵr, iw losgi ef thn.

9:53 A rhyw wraig a daflodd ddarn o faen melin ar ben Abimelech, ac a ddrylliodd ei benglog ef.

9:54 Yna efe a alwodd yn fuan ar y llanc oedd yn dwyn ei arfau ef, ac a ddywedodd wrtho, Tyn dy gleddyf, a lladd fi; fel na ddywedant amdanaf, Gwraig ai lladdodd ef. Ai lanc ai trywanodd ef, ac efe a fu farw.

9:55 A phan welodd gwŷr Israel farw o Abimelech, hwy a aethant bob un iw fangre.

9:56 Felly y talodd Duw ddrygioni Abimelech, yr hwn a wnaethai efe iw dad, gan ladd ei ddeg brawd a thrigain.

9:57 A holl ddrygioni gwŷr Sichem a dalodd Duw ar eu pen hwynt: a melltith Jotham mab Jerubbaal a ddaeth arnynt hwy.

PENNOD 10
10:1 Ac ar l Abimelech, y cyfododd i waredu Israel, Tola, mab Pua, mab Dodo, gŵr o Issachar; ac efe oedd yn trigo yn Samir ym mynydd Effraim.

10:2 Ac efe a farnodd Israel dair blynedd ar hugain, ac a fu farw, ac a gladdwyd yn Samir.

10:3 Ac ar ei l ef y cyfododd Jair, Gileadiad; ac efe a farnodd Israel ddwy flynedd ar hugain.

10:4 Ac iddo ef yr oedd deng mab ar hugain yn marchogaeth ar ddeg ar hugain o ebolion asynnod; a deg dinas ar hugain oedd ganddynt, y rhai a elwid Hafoth-Jair hyd y dydd hwn, y rhai ydynt yng ngwlad Gilead.

10:5 A Jair a fu farw, ac a gladdwyd yn Camon.

10:6 A meibion Israel a chwanegasant wneuthur yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD, ac a wasanaethasant Baalim, ac Astaroth, a duwiau Syria, a duwiau Sidon, a duwiau Moab, a duwiau meibion Ammon, a duwiau y Philistiaid; a gwrthodasant yr ARGLWYDD, ac ni wasanaethasant ef.

10:7 A llidiodd dicllonedd yr ARGLWYDD yn erbyn Israel; ac efe au gwerthodd hwynt yn llaw y Philistiaid, ac yn llaw meibion Ammon.

10:8 A hwy a flinasant ac a ysigasant feibion Israel y flwyddyn honno: tair blynedd ar bymtheg, holl feibion Israel y rhai oedd tu hwnt ir Iorddonen, yng ngwlad yr Amoriaid, yr hon sydd yn Gilead.

10:9 A meibion Ammon a aethant trwyr Iorddonen, i ymladd hefyd yn erbyn Jwda, ac yn erbyn Benjamin, ac yn erbyn tŷ Effraim; fel y bu gyfyng iawn ar Israel.

10:10 A meibion Israel a lefasant ar yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Pechasom yn dy erbyn; oherwydd gwrthod ohonom ein Duw, a gwasanaethu Baalim hefyd.

10:11 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth feibion Israel, Oni waredais chwi rhag yr Eifftiaid, a rhag yr Amoriaid, a rhag meibion Ammon, a rhag y Philistiaid?

10:12 Y Sidoniaid hefyd, ar Amaleciaid, ar Maoniaid, ach gorthrymasant chwi; a llefasoch arnaf, a minnau ach gwaredais chwi ou llaw hwynt.

10:13 Eto chwi am gwrthodasoch i, ac a wasanaethasoch dduwiau dieithr; am hynny ni waredaf chwi mwyach.

10:14 Ewch, a llefwch at y duwiau a ddewisasoch: gwaredant hwy chwi yn amser eich cyfyngdra.

10:15 A meibion Israel a ddywedasant wrth yr ARGLWYDD, Pechasom; gwna di i ni fel y gwelych yn dda: eto gwared ni, atolwg, y dydd hwn.

10:16 A hwy a fwriasant ymaith y duwiau dieithr ou mysg, ac a wasanaethasant yr ARGLWYDD: ai enaid ef a dosturiodd, oherwydd adfyd Israel.

10:17 Yna meibion Ammon a ymgynullasant, ac a wersyllasant yn Gilead: a meibion Israel a ymgasglasant, ac a wersyllasant ym Mispa.

10:18 Y bobl hefyd a thywysogion Gilead a ddywedasant wrth ei gilydd. Pa ŵr a ddechrau ymladd yn erbyn meibion Ammon? efe a fydd yn bennaeth ar drigolion Gilead.

PENNOD 11
11:1 A Jefftha y Gileadiad oedd ŵr cadarn nerthol, ac efe oedd fab i wraig o buteinwraig: a Gilead a genedlasai y Jefftha hwnnw.

11:2 A gwraig Gilead a ymddg iddo feibion: a meibion y wraig a gynyddasant, ac a fwriasant ymaith Jefftha, ac a ddywedasant wrtho, Nid etifeddi di yn nhŷ ein tad ni; canys mab gwraig ddieithr ydwyt ti.

11:3 Yna Jefftha a ffodd rhag ei frodyr , ac a drigodd yng ngwlad Tob; a dynion ofer a ymgasglasant at Jefftha, ac a aethant allan gydag ef.

11:4 Ac wedi talm o ddyddiau, meibion Ammon a ryfelasant yn erbyn Israel.

11:5 A phan oedd meibion Ainmon yn rhyfela yn erbyn Israel, yna henuriaid Gilead a aethant i gyrchu Jefftha o wlad Tob:

11:6 Ac a ddywedasant wrth Jefftha, Tyred a bydd yn dywysog i ni, fel "yr ymladdom yn erbyn meibion Ammon.

11:7 A Jefftha a ddywedodd wrth henuriaid Gilead, Oni chasasoch chwi fi, ac am gyrasoch o dŷ fy nhad? a phaham y deuwch ataf fi yn awr, pan yw gyfyng arnoch?

11:8 A henuriaid Gilead a ddywedasant wrth Jefftha, Am hynny y dychwelasom yn awr atat ti, fel y delit gyda ni, ac yr ymladdit yn erbyn meibion Ammon, ac y byddit i ni yn ben ar holl drigolion Gilead.

11:9 A Jefftha a ddywedodd wrth henuriaid Gilead, O dygwch fi yn fy l i ymladd yn erbyn meibion Ammon, a rhoddi or ARGLWYDD hwynt om blaen i, a gaf fi fod yn ben arnoch chwi?

11:10 A henuriaid Gilead a ddywedasant wrth Jefftha, Yr ARGLWYDD a fyddo yn dyst rhyngom ni, oni wnawn ni felly yn l dy air di.

11:11 Yna Jefftha a aeth gyda henuriaid Gilead; ar bobl ai gosodasant ef yn ben ac yn dywysog arnynt: a Jefftha a adroddodd ei holl eiriau gerbron yr ARGLWYDD ym Mispa.

11:12 A Jefftha a anfonodd genhadau at frenin meibion Ammon, gan ddywedyd, Beth sydd i ti a wnelych mi, fel y delit yn fy erbyn i ymladd yn fy
ngwlad i?

11:13 A brenin meibion Ammon a ddywedodd wrth genhadau Jefftha, Oherwydd i Israel ddwyn fy ngwlad i pan ddaeth i fyny or Aifft, o Arnon hyd Jabboc, a hyd yr Iorddonen: yn awr gan hynny dod hwynt adref mewn heddwch.

11:14 A Jefftha a anfonodd drachefn genhadau at frenin meibion Ammon;

11:15 Ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y dywed Jefftha; Ni ddug Israel dir Moab, na thir meibion Ammon:

11:16 Ond pan ddaeth Israel i fyny or Aifft, a rhodio trwyr anialwch, hyd y mr coch, a dyfod i Cades;

11:17 Yna Israel a anfonodd genhadau at frenin Edom, gan ddywedyd, Gad i mi dramwy, atolwg, trwy dy wlad di. Ond ni wrandawodd brenin Edom. A hwy a anfonasant hefyd at frenin Moab: ond ni fynnai yntau.
Felly Israel a arhosodd yn Cades.


11:18 Yna hwy a gerddasant yn yr anialwch, ac a amgylchynasant wlad Edom, a gwlad Moab; ac a ddaethant o du codiad haul i wlad Moab, ac a wersyllasant tu hwnt i Arnon; ac ni ddaethant o fewn terfyn Moab: canys Arnon oedd derfyn Moab.

11:19 Ac Israel a anfonodd genhadau at Sehon brenin yr Amoriaid, brenin Hesbon; ac Israel a ddywedodd wrtho, Gad i ni dramwy, atolwg, trwy dy wlad di, hyd fy mangre.

11:20 Ond nid ymddiriedodd Sehon i Israel fyned trwy ei derfyn ef: eithr Sehon a gasglodd ei holl bobl, a hwy a wersyllasant yn Jahas, ac efe a ymladdodd yn erbyn Israel.

11:21 Ac ARGLWYDD DDUW Israel a roddodd Sehon ai holl bobl yn llaw Israel; a hwy au trawsant hwynt.
Felly Israel a feddiannodd holl wlad yr Amoriaid, trigolion y wlad honno.

11:22 Meddianasant hefyd holl derfynau yr Amoriaid, o Arnon hyd Jabboc, ac or anialwch hyd yr Iorddonen.

11:23 Felly yn awr, ARGLWYDD DDUW Israel a fwriodd yr Amoriaid allan o flaen ei bobl Israel: gan hynny ai tydi ai meddiannit hi?

11:24 Oni feddienni di yr hyn a roddo Cemos dy dduw i ti iw feddiannu? Felly yr hyn oll a oresgynno yr ARGLWYDD ein Duw on blaen ni a feddiannwn ninnau.

11:25 Ac yn awr, a wyt ti yn well na Balac mab Sippor, brenin Moab? a ymrysonodd efe erioed ag Israel, neu gan ymladd a ymladdodd efe iw herbyn hwy?

11:26 Pan oedd Israel yn trigo yn Hesbon ai threfydd, ac yn Aroer ai threfydd, ac yn yr holl ddinasoedd y rhai sydd wrth derfynau Arnon, dri chan mlynedd; paham nad achubasoch hwynt y pryd hwnnw?

11:27 Am hynny ni phechais i yn dy erbyn di; ond yr ydwyt ti yn gwneuthur cam mi, gan ymladd yn fy erbyn i; yr ARGLWYDD Farnwr a farno heddiw rhwng meibion Israel a meibion Ammon.

11:28 Er hynny ni wrandawodd brenin meibion Ammon ar eiriau Jefftha, y rhai a anfonodd efe ato.

11:29 Yna y daeth ysbryd yr ARGLWYDD ar Jefftha; ac efe a aeth dros Gilead a Manasse; ac a aeth dros Mispa Gilead, ac o Mispa Gilead yr aeth efe drosodd at feibion Ammon.

11:30 A Jefftha a addunedodd adduned ir ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Os gan roddi y rhoddi di feibion Ammon yn fy llaw i;

11:31 Yna yr hwn a ddelo allan o ddrysau fy nhŷ im cyfarfod, pan ddychwelwyf mewn heddwch oddi wrth feibion Ammon, a fydd eiddo yr ARGLWYDD, a mi ai hoffrymaf ef yn boethoffrwm.

11:32 Felly Jefftha a aeth drosodd at feibion Ammon i ymladd yn eu herbyn, ar ARGLWYDD au rhoddodd hwynt yn ei law ef.

11:33 Ac efe au trawodd hwynt o Aroer hyd oni ddelych di i Minnith, sef ugain dinas, a hyd wastadedd y gwinllannoedd, lladdfa fawr iawn.
Felly y darostyngwyd meibion Ammon o flaen meibion Israel.

11:34 A Jefftha a ddaeth i Mispa iw dŷ ei hun: ac wele ei ferch yn dyfod allan iw gyfarfod thympanau, ac dawnsiau; a hi oedd ei unig etifedd ef; nid oedd ganddo na mab na merch ond hyhi.

11:35 A phan welodd efe hi, efe a rwygodd ei ddillad, ac ddywedodd, Ah! ah! fy merch, gan ddarostwng y darostyngaist fi; ti hefyd wyt un or rhai sydd yn fy molestu: canys myfi a agorais fy ngenau wrth yr ARGLWYDD, ac ni allaf gilio.

11:36 A hi a ddywedodd wrtho, Fy nhad, od agoraist dy enau wrth yr ARGLWYDD, gwna i mi yn l yr hyn a aeth allan oth enau; gan ir ARGLWYDD wneuthur drosot ti ddialedd ar dy dynion, meibion Ammon.

11:37 Hi a ddywedodd hefyd wrth ei thad, Gwneler i mi y peth hyn; paid mi ddau fis, fel yr elwyf i fyny ac i waered ar y mynyddoedd, ac yr wylwyf oherwydd fy morwyndod, mi am cyfeillesau.

11:38 Ac efe a ddywedodd, Dos. Ac efe ai gollyngodd hi dros ddau fis.
A hi a aeth i chyfeillesau, ac a wylodd oherwydd ei morwyndod ar y mynyddoedd.

11:39 Ac ymhen y ddau fis hi a ddychwelodd at ei thad: ac efe a wnaeth hi yr adduned a addunasai efe: a hi ni adnabuasai ŵr.
A bu hyn yn ddefod yn Israel,

11:40 Fyned o ferched Israel bob blwyddyn i alaru am ferch Jefftha y Gileadiad, bedwar diwrnod yn y flwyddyn.

PENNOD 12
12:1 A gwŷr Effraim a ymgasglasant, ac a aethant tuar gogledd, ac a ddywedasant wrth Jefftha, Paham yr aethost ti drosodd i ymladd yn erbyn meibion Ammon, ac na elwaist arnom ni i fyned gyda thi? dy dŷ di a losgwn ni am dy ben thn.

12:2 A Jefftha a ddywedodd wrthynt hwy, Myfi am pobl oeddem yn ymryson yn dost yn erbyn meibion Ammon; a mi ach gelwais chwi, ond ni waredasoch fi ou llaw hwynt.

12:3 A phan welais i nad oeddech yn fy achub, mi a osodais fy einioes yn fy llaw, ac a euthum yn erbyn meibion Ammon; ar ARGLWYDD au rhoddodd hwynt yn fy llaw i: paham gan hynny y daethoch i fyny ataf fi y dydd hwn, i ymladd im herbyn?

12:4 Yna Jefftha a gasglodd ynghyd holl wŷr Gilead, ac a ymladdodd ag Effraim: a gwŷr Gilead a drawsant Effraim, am ddywedyd ohonynt hwy, Ffoaduriaid Effraim ymysg yr Effraimiaid, ac ymysg Manasse, ydych chwi y Gileadiaid.

12:5 Ar Gileadiaid a enillasant rydau yr Iorddonen o flaen yr Effraimiaid: a phan ddywedai yr Effraimiaid a ddianghasent, Gedwch i mi fyned drwodd: yna gwŷr Gilead a ddywedent wrtho, Ai Effraimiad ydwyt ti?
Os dywedai yntau, Nage;

12:6 Yna y dywedent wrtho, Dywed yn awr, Shibboleth. Dywedai yntau, Sibboleth; canys ni fedrai efe lefaru felly. Yna y dalient ef, ac y lladdent ef wrth rydau yr Iorddonen. A chwympodd y pryd hwnnw o Effraim ddwy fil a deugain.

12:7 A Jefftha a farnodd Israel chwe blynedd. Yna y bu farw Jefftha y Gileadiad, ac a gladdwyd yn un o ddinasoedd Gilead.

12:8 Ac ar ei l ef, Ibsan o Bethlehem a farnodd Israel.

12:9 Ac iddo ef yr oedd deng mab ar hugain, a deng merch ar hugain, y rhai a anfonodd efe allan, a deng merch ar hugain a ddug efe iw feibion oddi allan. Ac efe a farnodd Israel saith mlynedd.

12:10 Yna y bu farw Ibsan, ac a gladdwyd yn Bethlehem.

12:11 Ac ar ei l ef, Elon y Sabuloniad a farnodd Israel: ac efe a farnodd Israel ddeng mlynedd.

12:12 Ac Elon y Sabuloniad a fu farw, ac a gladdwyd yn Ajalon, yng ngwlad Sabulon.

12:13 Ac Abdon mab Hilel y Pirathoniad a farnodd Israel ar ei l ef.

12:14 Ac iddo ef yr oedd deugain o feibion, a deg ar hugain o wyrion, yn marchogaeth ar ddeg a thrigain o ebolion asynnod: ac efe a farnodd Israel wyth mlynedd.

12:15 Ac Abdon mab Hilel y Pirathoniad a fu farw: ac a gladdwyd yn Pirathon, yng ngwlad Effraim, ym mynydd yr Amaleciaid.

PENNOD 13
13:1 A meibion Israel a chwanegasant wneuthur yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD: ar ARGLWYDD au rhoddodd hwynt yn llaw y Philistiaid ddeugain mlynedd.

13:2 Ac yr oedd rhyw ŵr yn Sora, o dylwyth y Daniaid, ai enw ef oedd Manoa; ai wraig ef oedd amhlantadwy, heb esgor.

13:3 Ac angel yr ARGLWYDD a ymddangosodd ir wraig, ac a ddywedodd wrthi, Wele, yn awr amhlantadwy ydwyt ti, ac heb esgor: ond ti a feichiogi, ac a esgori ar fab.

13:4 Ac yn awr, atolwg, ymochel, ac nac yf win na diod gadarn, ac na fwyta ddim aflan.

13:5 Canys wele, ti a feichiogi, ac a esgori ar fab; ac ni ddaw ellyn ar ei ben ef: canys Nasaread i DDUW fydd y bachgen or groth: ac efe a ddechrau waredu Israel o law y Philistiaid.

13:6 Yna y daeth y wraig ac a fynegodd iw gŵr, gan ddywedyd, Gŵr Duw a ddaeth ataf fi; ai bryd ef oedd fel pryd angel Duw, yn ofnadwy iawn: ond ni ofynnais iddo o ba le yr oedd, ac ni fynegodd yntau i mi ei enw.

13:7 Ond efe a ddywedodd wrthyf, Wele, ti a feichiogi, ac a esgori ar fab. Ac yn awr nac yf win na diod gadarn, ac na fwyta ddim aflan: canys Nasaread i DDUW fydd y bachgen, or groth hyd ddydd ei farwolaeth.

13:8 Yna Manoa a weddodd ar yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Atolwg, fy Arglwydd, gad i ŵr Duw yr hwn a anfonaist, ddyfod eilwaith atom ni, a dysgu i ni beth a wnelom ir bachgen a enir.

13:9 A Duw a wrandawodd ar lef Manas: ac angel Duw a ddaeth eilwaith at y wraig, a hi yn eistedd yn y maes; ond Manoa ei gŵr nid oedd gyda hi.

13:10 Ar wraig a frysiodd, ac a redodd, ac a fynegodd iw gŵr, ac a ddywedodd wrtho, Wele, ymddangosodd y gŵr i mi, yr hwn a ddaeth ataf fi y dydd arall.

13:11 A Manoa a gyfododd, ac a aeth ar l ei wraig, ac a ddaeth at y gŵr, ac a ddywedodd wrtho, Ai ti yw y gŵr a leferaist wrth y wraig? Dywedodd yntau. Ie, myfi.

13:12 A dywedodd Manoa, Deled yn awr dy eiriau i ben.
Pa fodd y trinwn y bachgen, ac y gwnawn iddo ef?

13:13 Ac angel yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth Manoa, Rhag yr hyn oll a ddywedais wrth y wraig, ymocheled hi.

13:14 Na fwytaed o ddim a ddl allan or winwydden, nac yfed win na diod gadarn, ac na fwytaed ddim aflan: cadwed yr hyn oll a orchmynnais iddi.

13:15 A dywedodd Manoa wrth angel yr ARGLWYDD, Gad, atolwg, i ni dy atal, tra y paratm fyn gafr ger dy fron di.

13:16 Ac angel yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth Manoa, Ped atelit fi, ni fwytawn oth fara di: os gwnei boethoffrwm, gwna ef ir ARGLWYDD. Canys ni wyddai Manoa mai angel yr ARGLWYDD oedd efe.

13:17 A Manoa a ddywedodd wrth angel, yr ARGLWYDD, Beth yw dy enw, fel yth rhydeddom di pan ddelo dy eiriau i hen?

13:18 Ac angel yr ARGLWYDD a ddywedodd wrtho, Paham yr ymofynni am fy enw, gan ei fod yn rhyfeddol?

13:19 Felly Manoa a gymerth fyn gafr, a bwyd-offrwm, ac ai hoffrymodd ar y graig ir ARGLWYDD. Ar angel a wnaeth yn rhyfedd: a Manoa ai wraig oedd yn edrych.

13:20 Canys, pan ddyrchafodd y fflam oddi ar yr allor tuar nefoedd, yna angel yr ARGLWYDD a ddyrchafodd yn fflam yr allor: a Manoa ai wraig oedd yn edrych ar hynny, ac a syrthiasant i lawr, ar eu hwynebau.

13:21 (Ond ni chwanegodd angel yr ARGLWYDD ymddangos mwyach i Manoa, nac iw wraig.)
Yna y gwybu Manoa mai angel yr ARGLWYDD oedd efe.

13:22 A Manoa a ddywedodd wrth ei wraig, Gan farw y byddwn feirw; canys welsom DDUW.

13:23 Ond ei wraig a ddywedodd wrtho ef, Pe mynasai yr ARGLWYDD ein lladd ni, ni dderbyniasai efe boethoffrwm a bwyd-offrwm on llaw ni, ac ni ddangosasai efe i ni yr holl bethau hyn, ac ni pharasai efe i ni y pryd hyn glywed y fath bethau.

13:24 Ar wraig a ymddg fab, ac a alwodd ei enw ef Samson. Ar bachgen a gynyddodd, ar ARGLWYDD ai bendithodd ef.

13:25 Ac ysbryd yr ARGLWYDD a ddechreuodd ar amseroedd ei gynhyrfu ef yng ngwersyfl Dan, rhwng Sora ac Estaol.

PENNOD 14
14:1 A Samson a aeth i waered i Timnath, ac a ganfu wraig yn Timnath, o ferched y Philistiaid.

14:2 Ac efe a ddaeth i fyny, ac a fynegodd iw dad ac iw fam, ac a ddywedodd. Mi a welais wraig yn Timnath o ferched y Philistiaid: cymerwch yn awr honno yn wraig i mi.

14:3 Yna y dywedodd ei dad ai fam wrtho, Onid oes ymysg merched dy frodyr, nac ymysg fy holl bobl, wraig pan ydwyt ti yn myned i geisio gwraig or Philistiaid dienwaededig? A dywedodd Samson wrth ei dad, Cymer hi i mi, canys y mae hi wrth fy modd i.

14:4 Ond ni wyddai ei dad ef nai fam mai oddi wrth yr ARGLWYDD yr oedd hyn, mai ceisio achos yr oedd efe yn erbyn y Philistiaid: canys y Philistiaid oedd y pryd hwnnw yn arglwyddiaethu ar Israel.

14:5 Yna Samson a aeth i waered ai dad ai fam, i Timnath; ac a ddaethant hyd winllannoedd Timnath: ac wele genau llew yn rhuo yn ei gyfarfod ef.

14:6 Ac ysbryd yr ARGLWYDD a ddaeth yn rymus arno ef; ac efe a holltodd y llew fel yr holltid myn, ac nid oedd dim yn ei law ef: ond ni fynegodd efe iw dad nac iw fam yr hyn a wnaethai.

14:7 Ac efe a aeth i waered, ac a ymddiddanodd r wraig, ac yr oedd hi wrth fodd Samson.

14:8 Ac ar l ychydig ddyddiau efe a ddychwelodd iw chymryd hi; ac a drodd i edrych ysgerbwd y llew: ac wele haid o wenyn a ml yng nghorff y llew.;

14:9 Ac efe ai cymerth yn ei law, ac a gerddodd dan fwyta; ac a ddaeth at ei dad ai fam, ac a roddodd iddynt, a hwy a fwytasant: ond ni fynegodd iddynt hwy mai o gorff y llew y cymerasai efe y ml.

14:10 Felly ei dad ef a aeth i waered at y wraig; a Samson a wnaeth yno wledd: canys felly y gwnai y gwŷr ieuainc.

14:11 A phan welsant hwy ef, yna y cymerasant ddeg ar hugain o gyfeillion i fod gydag ef.

14:12 A Samson a ddywedodd wrthynt, Rhoddaf i chwi ddychymyg yn awr: os gan fynegi y mynegwch ef i mi o fewn saith niwrnod y wledd, ac ai cewch; yna y rhoddaf i chwi ddeg ar hugain o lenllieiniau, a deg pr ar hugain o ddillad:

14:13 Ond os chwi ni fedrwch ei fynegi i mi, yna chwi a roddwch i mi ddeg ar hugain o lenllieiniau, a deg pr ar hugain o wisgoedd. Hwythau a ddywedasant wrtho, Traetha dy ddychymyg, fel y clywom ef.

14:14 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Allan or bwytawr y daeth bwyd, ac or cryf y daeth allan felystra. Ac ni fedrent ddirnad y dychymyg mewn tri diwrnod.

14:15 Ac yn y seithfed dydd y dywedasant wrth wraig Samson, Huda dy ŵr, fel y mynego efe i ni y dychymyg; rhag i ni dy losgi di a thŷ dy dad thn: ai in tlodi ni yn gwahoddasoch? onid felly y mae?

14:16 A gwraig Samson a wylodd wrtho ef, ac a ddywedodd, Yn ddiau y mae yn gas gennyt fi, ac nid wyt yn fy ngharu: dychymyg a roddaist i feibion fy mhobl, ac nis mynegaist i mi. A dywedodd yntau wrthi, Wele, nis mynegais im tad nac im mam: ac ai mynegwn i ti?

14:17 A hi a wylodd wrtho ef y saith niwrnod hynny, tra yr oeddid yn cynnal y wledd: ac ar y seithfed dydd y mynegodd efe iddi hi, canys yr oedd hi yn ei flino ef: a hi a fynegodd y dychymyg i feibion ei phobl.

14:18 A gwŷr y ddinas a ddywedasant wrtho ef y seithfed dydd, cyn machludor haul, Beth sydd felysach na ml? a pheth gryfach na llew? Dywedodd yntau wrthynt, Oni buasai i chwi aredig m hanner i, ni chawsech allan fy nychymyg.

14:19 Ac ysbryd yr ARGLWYUD a ddaeth arno ef; ac efe a aeth i waered i Ascalon, ac a drawodd ohonynt ddeg ar hugain, ac a gymerth eu hysbail, ac a roddodd y parau dillad ir rhai a fynegasant y dychymyg: ai ddicllonedd ef a lidiodd, ac efe a aeth i fyny i dŷ ei dad.

14:20 A rhoddwyd gwraig Samson iw gyfaill ef ei hun, yr hwn a gymerasai efe yn gyfaill.

PENNOD 15
15:1 Ac wedi talm o ddyddiau, yn amser cynhaeaf y gwemth, Samson a aeth i ymweled i wraig myn gafr; ac a ddywedodd. Mi a af i mewn at fy ngwraig ir ystafell. Ond ni chaniati ei thad hi iddo ef fyned i mewn.

15:2 Ai thad a lefarodd, gan ddywedyd, Tybiaswn i ti ei chasu hi; am hynny y rhoddais hi ith gyfaill di: onid yw ei chwaer ieuangaf yn lanach na hi? bydded honno i ti, atolwg, yn ei lle hi.

15:3 A Samson a ddywedodd wrthynt, Difeiach ydwyf y waith hon nar Philistiaid, er i mi wneuthur niwed iddynt.

15:4 A Samson a aeth ac a ddaliodd dri chant o lwynogod; ac a gymerth ffaglau, ac a drodd gynffon at gynffon, ac a osododd un ffagl rhwng dwy gynffon yn y canol.

15:5 Ac efe a gyneuodd dn yn y ffaglau, ac au gollyngodd hwynt i ydau y Philistiaid; ac a losgodd hyd yn oed y dasau, ar ŷd ar ei droed, y gwinllannoedd hefyd, ar olewydd.

15:6 Yna y Philistiaid a ddywedasant, Pwy a wnaeth hyn? Hwythau a ddywedasant, Samson daw y Timniad; am iddo ddwyn ei wraig ef, ai rhoddi iw gyfaill ef. Ar Philistiaid a aethant i fyny, ac ai llosgasant hi ai thad thn.

15:7 A dywedodd Samson wrthynt, Er i chwi wneuthur fel hyn, eto mi a ymddialaf arnoch chwi; ac wedi hynny y peidiaf.

15:8 Ac efe au trawodd hwynt glun a morddwyd lladdfa fawr: ac efe a aeth i waered, ac a arhosodd yng nghopa craig Etam.

15:9 Yna y Philistiaid a aethant i fyny, ac a wersyllasant yn Jwda, ac a ymdaenasant yn Lehi.

15:10 A gwŷr Jwda a ddywedasant, Paham y daethoch i fyny in herbyn ni? Dywedasant hwythau, I rwymo Samson y daethom i fyny, i wneuthur iddo ef fel y gwnaeth yntau i ninnau.

15:11 Yna tair mil o wŷr o Jwda a aethant i gopa craig Etam, ac a ddywedasant wrth Samson, Oni wyddost ti fod y Philistiaid yn arglwyddiaethu arnom ni? paham gan hynny y gwnaethost hyn ni? Dywedodd yntau wrthynt, Fel y gwnaethant hwy i mi, felly y gwneuthum innau iddynt hwythau.

15:12 Dywedasant hwythau wrtho, Ith rwymo di y daethom i waered, ac ith roddi yn llaw y Philistiaid. A Samson a ddywedodd wrthynt, Tyngwch wrthyf, na ruthrwch arnaf fi eich hunain.

15:13 Hwythau ai hatebasant ef, gan ddywedyd, Na ruthrwn: eithr gan rwymo yth rwymwn di, ac yth roddwn yn eu llaw hwynt; ond nith laddwn di. A rhwymasant ef dwy raff newydd, ac ai dygasant ef i fyny or graig.

15:14 A phan ddaeth efe i Lehi, y Philistiaid a floeddiasant wrth gyfarfod ag ef. Ac ysbryd yr ARGLWYDD a ddaeth arno ef; ar rhaffau oedd am ei freichiau a aethant fel llin a losgasid yn tn, ar rhwymau a ddatodasant oddi am ei ddwylo ef.

15:15 Ac efe a gafodd n asyn ir; ac a estynnodd ei law, ac ai cymerodd, ac a laddodd hi fil o wŷr.

15:16 A Samson a ddywedodd, A gn asyn, pentwr ar bentwr; a gn asyn y lleddais fil o wŷr.

15:17 A phan orffennodd efe lefaru, yna efe a daflodd yr n oi law, ac a alwodd y lle hwnnw Ramathlehi.

15:18 Ac efe a sychedodd yn dost; ac a lefodd ar yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Tydi a roddaist yn llaw dy was yr ymwared mawr yma: ac yn awr a fyddaf fi farw gan syched, a syrthio yn llaw y rhai dienwaededig?

15:19 Ond Duw a holltodd y cilddant oedd yn yr en, fel y daeth allan ddwfr ohono; ac efe a yfodd, ai ysbryd a ddychwelodd, ac efe a adfywiodd: am hynny y galwodd efe ei henw En-haccore, yr hon sydd yn Lehi hyd y dydd hwn.

15:20 Ac efe a farnodd Israel yn nyddiau y Philistiaid ugain mlynedd.

PENNOD 16
16:1 Yna Samson a aeth i Gasa; ac a ganfu yno buteinwraig, ac a aeth i mewn ati hi.

16:2 A mynegwyd ir Gasiaid, gan ddywedyd, Daeth Samson yma. A hwy a gylchynasant, ac a gynllwynasant iddo, ar hyd y nos, ym mhorth y ddinas; ac a fuant ddistaw ar hyd y nos, gan ddywedyd, Y bore pan oleuo hi, ni ai lladdwn ef.

16:3 A Samson a orweddodd hyd hanner nos; ac a gyfododd ar hanner nos, ac a ymaflodd yn nrysau porth y ddinas, ac yn y ddau bost, ac a aeth ymaith hwynt ynghyd r bar, ac au gosododd ar ei ysgwyddau, ac au dug hwynt i fyny i ben bryn sydd gyferbyn Hebron.

16:4 Ac wedi hyn efe a garodd wraig yn nyffryn Sorec, ai henw Dalila.

16:5 Ac arglwyddir Philistiaid a aethant i fyny ati hi, ac a ddywedasant wrthi, Huda ef, ac edrych ym mha le y mae ei fawr nerth ef, a pha fodd y gorthrechwn ef, fel y rhwymom ef iw gystuddio: ac ni a roddwn i ti bob un fil a chant o arian.

16:6 A Dalila a ddywedodd wrth Samson, Mynega i mi, atolwg, ym mha fan y mae dy fawr nerth di, ac a pha beth yth rwymid ith gystuddio.

16:7 A Samson a ddywedodd wrthi, Pe rhwyment fi saith o wdyn irion, y rhai ni sychasai; yna y gwanychwn, ac y byddwn fel gŵr arall.

16:8 Yna arglwyddir Philistiaid a ddygasant i fyny ati hi saith o wdyn irion, y rhai ni sychasent; a hi ai rhwymodd ef hwynt.

16:9 (A chynllwynwyr oedd yn aros ganddi mewn ystafell.) A hi a ddywedodd wrtho ef, Y mae y Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe a dorrodd y gwdyn, fel y torrir edau garth wedi cyffwrdd r tn: felly ni wybuwyd ei gryfder ef.

16:10 A dywedodd Dalila wrth Samson, Ti am twyllaist;, ac a ddywedaist gelwydd
wrthyf: yn awr mynega i mi, atolwg,
pha beth y gellid dy rwymo.

16:11 Ac efe a ddywedodd wrthi, Pe gan rwymo y rhwyment fi rhaffau newyddion, y rhai ni wnaethpwyd gwaith hwynt; yna y gwanychwn, ac y byddwn fel gŵr arall.

16:12 Am hynny Dalila a gymerth raffau newyddion, ac ai rhwymodd ef hwynt; ac a ddywedodd wrtho, Y mae y Philistiaid arnat ti, Samson. (Ac yr oedd cynllwynwyr yn aros mewn ystafell.) Ac efe au torrodd hwynt oddi am ei freichiau fel edau.

16:13 A Dalila a ddywedodd wrth Samson, Hyd yn hyn y twyllaist fi, ac y dywedaist gelwydd wrthyf: mynega i mi, a pha beth yth rwymid. Dywedodd yntau wrthi hi, Pe plethit ti saith gudyn fy mhen ynghyd r we.

16:14 A hi ai gwnaeth yn sicr r hoel; ac a ddywedodd wrtho ef, Y mae y Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe a ddeffrdd oi gwsg, ac a aeth ymaith hoel y garfan, ac r we.

16:15 A hi a ddywedodd wrtho ef. Pa fodd y dywedi, Cu gennyf dydi, ath galon heb fod gyda mi? Teirgwaith bellach ym twyllaist, ac ni fynegaist i mi ym mha fan y mae dy fawr nerth.

16:16 Ac oherwydd ei bod hi yn ei flino ef i geiriau beunydd, ac yn ei boeni ef) ei enaid a ymofidiodd i farw:

16:17 Ac efe a fynegodd iddi ei holl galon; ac a ddywedodd wrthi, Ni ddaeth ellyn ar fy mhen i: canys Nasaread i DDUW ydwyf fi o groth fy mam. Ped eillid fi, yna y ciliai fy nerth oddi wrthyf, ac y gwanychwn, ac y byddwn fel gŵr arall.

16:18 A phan welodd Dalila fynegi ohono ef iddi hi ei holl galon, hi a anfonodd ac a alwodd am bendefigion y Philistiaid, gan ddywedyd, Deuwch i fyny unwaith; canys efe a fynegodd i mi ei holl galon. Yna arglwyddir Philistiaid a ddaethant i fyny ati hi, ac a ddygasant arian yn eu dwylo.

16:19 A hi a wnaeth iddo gysgu ar ei gliniau; ac a alwodd ar ŵr, ac a barodd eillio saith gudyn ei ben ef: a hi a ddechreuodd ei gystuddio ef; ai nerth a ymadawodd oddi wrtho.

16:20 A hi a ddywedodd, Y mae y Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe a ddeffrdd oi gwsg, ac a ddywedodd, Af allan y waith hon fel cynt, ac ymysgydwaf. Ond ni wyddai efe fod yr ARGLWYDD wedi cilio oddi wrtho.

16:21 Ond y Philistiaid ai daliasant ef, ac a dynasant ei lygaid ef, ac ai dygasant ef i waered i Gasa, ac ai rhwymasant ef gefynnau pres; ac yr oedd efe yn malu yn y carchardy.

16:22 Eithr gwallt ei ben ef a ddechreuodd dyfu drachefn, ar l ei eillio.

16:23 Yna arglwyddir Philistiaid a ymgasglasant i aberthu aberth mawr i Dagon eu duw, ac i orfoleddu: canys dywedasant, Ein duw ni a roddodd Samson ein gelyn yn ein llaw ni.

16:24 A phan welodd y bobl ef, hwy a ganmolasant eu duw: canys dywedasant, Ein duw ni a roddodd ein gelyn yn ein dwylo ni, yr hwn oedd yn anrheithio ein gwlad ni, yr hwn a laddodd lawer ohonom ni.

16:25 A phan oedd eu calon hwynt yn llawen, yna y dywedasant, Gelwch am Samson, i beri i ni chwerthin. A hwy a alwasant am Samson or carchardy, fel y chwaraeai ou blaen hwynt; a hwy ai gosodasant ef rhwng y colofnau.

16:26 A Samson a ddywedodd wrth y llanc oedd yn ymaflyd yn ei law ef, Gollwng, a gad i mi gael gafael ar y colofnau y mae y tŷ yn sefyll arnynt, fel y pwyswyf arnynt.

16:27 Ar tŷ oedd yn llawn o wŷr a gwragedd; a holl arglwyddir Philistiaid oedd yno: ac ar y nen yr oedd ynghylch tair mil o wŷr a gwragedd yn edrych tra yr ydoedd Samson yn chwarae.

16:28 A Samson a alwodd ar yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, O Arglwydd IR, cofia fi, atolwg, a nertha fi, atolwg, yn unig y waith hon, O DDUW, fel y dialwyf ag un dialedd ar y Philistiaid am fy nau lygad.

16:29 A Samson a ymaflodd yn y ddwy golofn ganol, y rhai yr oedd y tŷ yn sefyll arnynt, ac a ymgynhaliodd wrthynt, un yn ei ddeheulaw, ar llall yn ei law aswy.

16:30 A dywedodd Samson, Bydded farw fy einioes gydar Philistiaid. Ac efe a ymgrymodd i holl nerth; a syrthiodd y tŷ ar y pendefigion, ac ar yr holl bobl oedd ynddo: ar meirw y rhai a laddodd efe wrth farw, oedd fwy nag a laddasai efe yn ei fywyd.

16:31 Ai frodyr ef, a holl dŷ ei dad ef, a ddaethant i waered, ac ai cymerasant ef, ac ai dygasant i fyny, ac ai claddasant ef rhwng Sora ac Estaol, ym meddrod Manoa ei dad.
Ac efe a farnasai Israel ugain mlynedd.

PENNOD 17
17:1 Ac yr oedd gŵr o fynydd Effraim, ai enw Mica.

17:2 Ac efe a ddywedodd wrth ei fam, Y mil ar can sicl arian a dducpwyd oddi arnat, ac y rhegaist amdanynt, ac y dywedaist hefyd lle y clywais; wele yr arian gyda mi, myfi ai cymerais.
A dywedodd ei fam, Bendigedig fyddych, fy mab, gan yr ARGLWYDD.

17:3 A phan roddodd efe y mil ar can sicl arian adref iw fam, ei fam a ddywedodd, Gan gysegru y cysegraswn yr arian ir ARGLWYDD om llaw, im mab, i wneuthur delw gerfiedig a thoddedig: am hynny yn awr mi ai rhoddaf eilwaith i ti.

17:4 Eto efe a dalodd yr arian iw fam. Ai fam a gymerth ddau can sicl o arian ac au rhoddodd ir toddydd; ac efe au gwnaeth yn ddelw gerfiedig, a thoddedig: hwy a fuant yn nhŷ Mica.

17:5 A chan y gŵr hwn Mica yr oedd tŷ duwiau; ac efe a wnaeth effod, a theraffim, ac a gysegrodd un oi feibion i fod yn offeiriad iddo.

17:6 Yn y dyddiau hynny nid oedd brenin yn Israel; ond pob un a wni yr hyn oedd uniawn yn ei olwg ei hun.

17:7 Ac yr oedd gŵr ieuanc o Bethlehem Jwda, o dylwyth Jwda, a Lefiad oedd efe; ac efe a ymdeithiai yno.

17:8 Ar gŵr a aeth allan or ddinas o Bethlehem Jwda, i drigo pa le bynnag y caffai le: ac efe a ddaeth i fynydd Effraim i dŷ Mica, yn ei ymdaith.

17:9 A Mica a ddywedodd wrtho, O ba le y daethost ti? Dywedodd yntau wrtho, Lefiad ydwyf o Bethlehem Jwda; a myned yr ydwyf i drigo lle caffwyf le.

17:10 A Mica a ddywedodd wrtho. Trig gyda mi, a bydd i mi yn dad ac yn offeiriad; a mi a roddaf i ti ddeg sicl o arian bob blwyddyn, a phr o ddillad, ath luniaeth. Felly y Lefiad a aeth i mewn.

17:11 Ar Lefiad a fu fodlon i aros gydar gŵr; ar gŵr ieuanc oedd iddo fel un oi feibion.

17:12 A Mica a urddodd y Lefiad; ar gŵr ieuanc fu yn offeiriad iddo, ac a fu yn nhŷ Mica.

17:13 Yna y dywedodd Mica, Yn awr y gwn y gwna yr ARGLWYDD ddaioni i mi; gan fod Lefiad gennyf yn offeiriad.

PENNOD 18
18:1 Yn y dyddiau hynny nid oedd brenin; yn Israel: ac yn y dyddiau hynny llwyth y Daniaid oedd yn ceisio iddynt etifeddiaeth i drigo; canys ni syrthiasai iddynt hyd y dydd hwnnw etifeddiaeth ymysg llwythau Israel.

18:2 A meibion Dan a anfonasant ou tylwyth bump o wŷr ou bro, gwŷr grymus, o Sora, ac o Estaol, i ysbor wlad, ac iw chwilio; ac a ddywedasant wrthynt, Ewch, chwiliwch y wlad. A phan ddaethant i fynydd Effraim i dŷ Mica, hwy a letyasant yno.

18:3 Pan oeddynt hwy wrth dŷ Mica, hwy a adnabuant lais y gŵr ieuanc y Lefiad; ac a droesant yno, ac a ddywedasant wrtho, Pwy ath ddug di yma? a pheth yr ydwyt ti yn ei wneuthur yma? a pheth sydd i ti yma?

18:4 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Fel hyn ac fel hyn y gwnaeth Mica i mi; ac efe am cyflogodd i, ai offeiriad ef ydwyf fi.

18:5 A hwy a ddywedasant wrtho ef, Ymgynghora, atolwg, a Duw, fel y gwypom a lwydda ein ffordd yr ydym ni yn rhodio arni.

18:6 Ar offeiriad a ddywedodd wrthynt, Ewch mewn heddwch: gerbron yr ARGLWYDD y mae eich ffordd chwi, yr hon a gerddwch.

18:7 Yna y pumwr a aethant ymaith, ac a ddaethant i Lais; ac a welsant y bobl oedd ynddi yn trigo mewn diogelwch, yn l arfer y Sidoniaid, yn llonydd ac yn ddiofal; ac nid oedd swyddwr yn y wlad, yr hwn a allai eu gyrru hwynt i gywilydd mewn dim: a phell oeddynt oddi wrth y Sidoniaid, ac heb negesau rhyngddynt a neb.

18:8 A hwy a ddaethant at eu brodyr i Sora ac Estaol. Au brodyr a ddywedasant wrthynt, Beth a ddywedwch chwi?

18:9 Hwythau a ddywedasant, Cyfodwch, ac awn i fyny arnynt: canys gwelsom y wlad; ac wele, da iawn yw hi. Ai tewi yr ydych chwi? na ddiogwch fyned, i ddyfod i mewn i feddiannur wlad.

18:10 Pan eloch, chwi a ddeuwch at bobl ddiofal, a gwlad eang: canys Duw ai rhoddodd hi yn eich llaw chwi: sef lle nid oes ynddo eisiau dim ar y sydd ar y ddaear.

18:11 Ac fe aeth oddi yno, o dylwyth y Daniaid, o Sora ac o Estaol, chwe channwr, wedi ymwregysu ag arfau rhyfel.

18:12 A hwy a aethant i fyny, ac a wersyllasant yn Ciriath-jearim, yn Jwda: am hynny y galwasant y fan honno Mahane-Dan, hyd y dydd hwn: wele, y mae or tu l i Ciriath-jearim.

18:13 A hwy a aethant oddi yno i fynydd Effraim, ac a ddaethant hyd dy Mica.

18:14 Ar pumwr, y rhai a aethent i chwilio gwlad Lais, a lefarasant, ac a ddywedasant wrth eu brodyr, Oni wyddoch chwi fod yn y tai hyn effod a theraffim, a delw gerfiedig, a thoddedig? gan hynny ystyriwch yn awr beth a wneloch.

18:15 A hwy a droesant tuag yno; ac a ddaethant hyd dŷ y gŵr ieuanc y Lefiad, i dŷ Mica; ac a gyfarchasant well iddo.

18:16 Ar chwe channwr, y rhai oedd wedi eu gwregysu ag arfau rhyfel, oedd yn sefyll wrth ddrws y porth, sef y rhai oedd o feibion Dan.

18:17 Ar pumwr, y rhai a aethent i chwilior wlad, a esgynasant, ac a aethant i mewn yno; ac a ddygasant ymaith y ddelw gerfiedig, ar effod, ar teraffim, ar ddelw doddedig: ar offeiriad oedd yn sefyll wrth ddrws y porth, gydar chwe channwr oedd wedi ymwregysu ag arfau rhyfel,

18:18 Ar rhai hyn a aethant i dŷ Mica, ac a ddygasant ymaith y ddelw gerfiedig, yr effod, ar teraffim, ar ddelw doddedig. Yna yr offeiriad a ddywedodd wrthynt, Beth yr ydych chwi yn ei wneuthur?

18:19 Hwythau a ddywedasant wrtho, Taw son; gosod dy law ar dy safn, a thyred gyda ni, a bydd i ni yn dad ac yn offeiriad; ai gwell i ti fod yn offeiriad i dŷ un gŵr, nath fod yn offeiriad i lwyth ac i deulu yn Israel?

18:20 A da fu gan galon yr offeiriad; ac efe a gymerth yr effod, ar teraffim, ar ddelw gerfiedig, ac a aeth ymysg y bobl.

18:21 A hwy a droesant, ac a aethant ymaith; ac a osodasant y plant, ar anifeiliaid, ar clud, ou blaen.

18:22 A phan oeddynt hwy ennyd oddi wrth dy Mica, y gwŷr oedd yn y tai wrth dy Mica a ymgasglasant, ac a erlidiasant feibion Dan.

18:23 A hwy a waeddasant ar feibion Dan. Hwythau a droesant eu hwynebau, ac a ddywedasant wrth Mica, Beth a ddarfu i ti, pan wyt yn dyfod ar fath fintai?

18:24 Yntau a ddywedodd, Fy nuwiau, y rhai a wneuthum i, a ddygasoch chwi ymaith, ar offeiriad, ac a aethoch i ffordd: a pheth sydd gennyf fi mwyach? a pha beth yw hyn a ddywedwch wrthyf, Beth a ddarfu i ti?

18:25 A meibion Dan a ddywedasant Wrtho, Na ad glywed dy lef yn ein mysg ni; rhag i wŷr dicllon ruthro arnat ti, a cholli ohonot dy einioes, ac einioes dy deulu.

18:26 A meibion Dan a aethant iw ffordd. A phan welodd Mica eu bod hwy yn gryfach nag ef, efe a drodd, ac a ddychwelodd iw dŷ.

18:27 A hwy a gymerasant y pethau a wnaethai Mica, ar offeiriad oedd ganddo ef, ac a ddaethant i Lais, at bobl lonydd a diofal; ac au trawsant hwy min y cleddyf, ac a losgasant y ddinas thn.

18:28 Ac nid oedd waredydd; canys pell oedd hi oddi wrth Sidon, ac nid oedd negesau rhyngddynt a neb; hefyd yr oedd hi yn y dyffryn oedd wrth Beth-rehob: a hwy a adeiladasant ddinas, ac a drigasant ynddi.

18:29 A hwy a alwasant enw y ddinas Dan, yn l enw Dan eu tad, yr hwn a anesid i Israel: er hynny Lais oedd enw y ddinas ar y cyntaf.

18:30 A meibion Dan a osodasant i fyny iddynt y ddelw gerfiedig: a Jonathan mab Gerson, mab Manasse, efe ai feibion, fuant offeiriaid i lwyth Dan hyd ddydd caethgludiad y wlad.

18:31 A hwy a osodasant i fyny iddynt y ddelw gerfiedig a wnaethai Mica, yr holl ddyddiau y bu tŷ DDUW yn Seilo.

PENNOD 19
19:1 Ac yn y dyddiau hynny, pan nad oedd frenin yn Israel, yr oedd rhyw Lefiad yn aros yn ystlysau mynydd Effraim, ac efe a gymerodd iddo ordderchwraig o Bethlehem Jwda.

19:2 Ai ordderchwraig a buteiniodd yn ei erbyn ef, ac a aeth ymaith oddi wrtho ef i dŷ ei thad, i Bethlehem Jwda; ac yno y bu hi bedwar mis o ddyddiau.

19:3 Ai gŵr hi a gyfododd, ac a aeth ar ei hl, i ddywedyd yn deg wrthi hi, ac iw throi adref; ai lanc oedd gydag ef, a chwpl o asynnod.
A hi ai dug ef i mewn i dŷ ei thad: a phan welodd tad y llances ef, bu lawen ganddo gyfarfod ag ef.

19:4 Ai chwegrwn ef, tad y llances, ai daliodd ef yno; ac efe a dariodd gydag ef dridiau. Felly bwytasant ac yfasant, a lletyasant yno.

19:5 Ar pedwerydd dydd y cyfodasant yn fore; yntau a gyfododd i fyned ymaith. A thad y llances a ddywedodd wrth ei ddaw, Nertha dy galon a thamaid o fara, ac wedi hynny ewch ymaith.

19:6 A hwy a eisteddasant, ac a fwytasant ill dau ynghyd, ac a yfasant. A thad y llances a ddywedodd wrth y gŵr, Bydd fodlon, atolwg, ac aros dros nos, a llawenyched dy galon.

19:7 A phan gyfododd y gŵr i fyned ymaith, ei chwegrwn a fu daer arno: am hynny efe a drodd ac a letyodd yno.

19:8 Ac efe a gyfododd yn fore y pumed dydd i fyned ymaith. A thad y llances a ddywedodd, Cysura dy galon, atolwg. A hwy a drigasant hyd brynhawn, ac a fwytasant ill dau.

19:9 A phan gyfododd y gŵr i fyned ymaith, efe ai ordderch, ai lanc; ei chwegrwn, tad y llances, a ddywedodd wrtho, Wele, yn awr, y dydd a laesodd i hwyrhau; arhoswch dros nos, atolwg: wele yr haul yn machludo; trig yma, fel y llawenycho dy galon: a chodwch yn fore yfory ich taith, fel yr elych ith babell.

19:10 Ar gŵr ni fynnai aros dros nos; eithr cyfododd, ac a aeth ymaith: a daeth hyd ar gyfer Jebus, hon yw Jerwsalem, a chydag ef gwpl o asynnod llwythog, ai ordderchwraig gydag ef.

19:11 A phan oeddynt hwy wrth Jebus, yr oedd y dydd ar ddarfod: ar llanc a ddywedodd wrth ei feistr. Tyred, atolwg, trown i ddinas hon y Jebusiaid, a lletywn ynddi.

19:12 Ai feistr a ddywedodd wrtho, Ni thrown ni i ddinas estron nid yw o feibion Israel; eithr nyni a awn hyd Gibea.

19:13 Ac efe a ddywedodd wrth ei lanc, Tyred, a nesawn i un or lleoedd hyn, i letya dros nos, yn Gibea, neu Rama.

19:14 Felly y cerddasant, ac yr aethant; ar haul a fachludodd arnynt wrth Gibea eiddo Benjamin.

19:15 A hwy a droesant yno, i fyned i mewn i letya i Gibea. Ac efe a ddaeth i mewn, ac a eisteddodd yn heol y ddinas: canys nid oedd neb au cymerai hwynt iw dŷ i letya.

19:16 Ac wele ŵr hen yn dyfod oi waith or maes yn yr hwyr; ar gŵr oedd o fynydd Effraim, ond ei fod ef yn ymdaith yn Gibea; a gwŷr y lle hwnnw oedd feibion Jemini.

19:17 Ac efe a ddyrchafodd ei lygaid, ac a ganfu ŵr yn ymdaith yn heol y ddinas: ar hen ŵr a ddywedodd, I ba le yr ei di? ac o ba le y daethost?

19:18 Yntau a ddywedodd wrtho, Tramwyo yr ydym ni o Bethlehem Jwda, i ystlys mynydd Effraim, or lle yr hanwyf: a mi a euthum hyd Bethlehem Jwda, a myned yr ydwyf i dŷ yr ARGLWYDD; ac nid oes neb am derbyn i dŷ.

19:19 Y mae gennym ni wellt ac ebran hefyd in hasynnod; a bara hefyd a gwin i mi ac ith lawforwyn, ac ir llanc sydd gydath weision: nid oes eisiau dim.

19:20 Ar hen ŵr a ddywedodd, Tangnefedd i ti: bydded dy holl eisiau arnaf fi; yn unig na letya yn yr heol.

19:21 Felly efe ai dug ef i mewn iw dŷ, ac a borthodd yr asynnod: a hwy a olchasant eu traed, ac a fwytasant ac a yfasant.

19:22 A phan oeddynt hwy yn llawenhau eu calon, wele, gwŷr y ddinas, rhai o feibion Belial, a amgylchynasant y tŷ, a gurasant y drws, ac a ddywedasant. wrth berchen y tŷ, sef yr hen ŵr, gan ddywedyd, Dwg allan y gŵr a ddaeth i mewn ith dŷ, fel yr adnabyddom ef.

19:23 Ar gŵr, perchen y tŷ, a aeth allan atynt, ac a ddywedodd wrthynt, Nage, fy mrodyr, nage, atolwg, na wnewch mor ddrygionus: gan ir gŵr hwn ddyfod im tŷ i, na wnewch yr ysgelerder hyn.

19:24 Wele fy merch, yr hon sydd forwyn ai ordderch yntau; dygaf hwynt allan yn awr, a darostyngwch hwynt, a gwnewch iddynt yr hyn fyddo da yn eich golwg: ond ir gŵr hwn na wnewch mor ysgeler.

19:25 Ond ni wrandawai y gwŷr arno: am hynny y gŵr a ymaflodd yn ei ordderch ac ai dug hi allan atynt hwy. A hwy ai hadnabuant hi, ac a wnaethant gam hi yr holl nos hyd y bore: a phan gyfododd y wawr, hwy ai gollyngasant hi ymaith.

19:26 Yna y wraig a ddaeth, pan ymddangosodd y bore, ac a syrthiodd wrth ddrws tŷ y gŵr yr oedd ei harglwydd ynddo, hyd oleuni y dydd.

19:27 Ai harglwydd a gyfododd y bore ac a agorodd ddrysau y tŷ, ac a aeth
allan i fyned iw daith: ac wele ei ordderchwraig ef wedi cwympo wrth ddrws y tŷ, ai dwy law ar y trothwy. .

19:28 Ac efe a ddywedodd wrthi, Cyfod, fel yr elom ymaith. Ond nid oedd yn ateb. Yna efe ai cymerth hi ar yr asyn; ar gŵr a gyfododd, ac a aeth ymaith iw fangre.

19:29 A phan ddaeth iw dŷ, efe a gymerth gyllell, ac a ymaflodd yn ei ordderch. ac ai darniodd hi, ynghyd i hesgyrn, yn ddeuddeg darn, ac ai hanfonodd hi i holl derfynau Israel.

19:30 A phawb ar a welodd hynny, a ddywedodd, Ni wnaethpwyd ac ni welwyd y fath beth, er y dydd y daeth meibion Israel o wlad yr Aifft, hyd y dydd hwn: ystyriwch ar hynny, ymgynghorwch, a thraethwch eich meddwl.

PENNOD 20
20:1 Yna holl feibion Israel a aethant allan; ar gynulleidfa a ymgasglodd ynghyd fel un dyn, o Dan hyd Beerseba, a gwlad Gilead, at yr ARGLWYDD, i Mispa.

20:2 A phenaethiaid yr holl bobl, o holl lwythau Israel, a safasant yng nghynulleidfa pobl DDUW; sef pedwar can mil o wŷr traed yn tynnu cleddyf.

20:3 (A meibion Benjamin a glywsant fyned o feibion Israel i Mispa.) Yna meibion Israel a ddywedasant, Dywedwch, pa fodd y bu y drygioni hyn?

20:4 Ar gŵr y Lefiad, gŵr y wraig a; laddesid, a atebodd ac a ddywedodd, I Gibea eiddo Benjamin y deuthum i, iru, am gordderch, i letya.

20:5 A gwŷr Gibea a gyfodasant im herbyn, ac a amgylchynasant y tŷ yn fy erbyn liw nos, ac a amcanasant fy lladd i; a threisiasant fy ngordderch, fel y bu hi farw.

20:6 A mi a ymeflais yn fy ngordderch, ac ai derniais hi, ac ai hanfonais hi trwy holl wlad etifeddiaeth Israel: canys gwnaethant ffieidd-dra ac ynfydrwydd yn Israel.

20:7 Wele, meibion Israel ydych chwi oll; moeswch rhyngoch air a chyngor yma.

20:8 Ar holl bobl a gyfododd megis un gŵr, gan ddywedyd, Nac eled neb ohonom iw babell, ac na throed neb ohonom iw dŷ.

20:9 Ond yn awr, hyn yw y peth a wnawn ni i Gibea: Nyni a awn i fyny iw herbyn wrth goelbren;

20:10 A ni a gymerwn ddengwr or cant trwy holl lwythau Israel, a chant or mil, a mil or deng mil, i ddwyn lluniaeth ir bobl; i wneuthur, pan ddelont i Gibea Benjamin, yn l yr holl ffieidd-dra a wnaethant hwy yn Israel.

20:11 Felly yr ymgasglodd holl wŷr Israel yn erbyn y ddinas yn gytn fel un gŵr.

20:12 A llwythau Israel a anfonasant wŷr trwy holl lwythau Benjamin, gan ddywedyd, Beth yw y drygioni yma a wnaethpwyd yn eich mysg chwi?

20:13 Ac yn awr rhoddwch y gwŷr, meibion Belial, y rhai sydd yn Gibea, fel y lladdom hwynt, ac y dileom ddrygioni o Israel.
Ond ni wrandawai meibion Benjamin ar lais eu brodyr meibion Israel:

20:14 Eithr meibion Benjamin a ymgynullasant or dinasoedd i Gibea, i fyned allan i ryfel yn erbyn meibion Israel.

20:15 A chyfrifwyd meibion Benjamin y dydd hwnnw, or dinasoedd, yn chwe mil ar hugain o wŷr yn tynnu cleddyf, heblaw trigolion Gibea, y rhai a gyfrifwyd yn saith gant o wŷr etholedig.


20:16 Or holl bobl hyn yr oedd saith gant o wŷr etholedig yn chwithig; pob un ohonynt a ergydiai charreg at y blewyn, heb fethu.

20:17 Gwŷr Israel hefyd a gyfrifwyd, heblaw Benjamin, yn bedwar can mil yn tynnu cleddyf; pawb ohonynt yn rhyfelwyr.

20:18 A meibion Israel a gyfodasant, ac a aethant i fyny i dŷ DDUW, ac a ymgyngorasant Duw, ac a ddywedasant, Pwy ohonom ni a i fyny yn gyntaf ir gad yn erbyn meibion Benjamin? A dywedodd yr ARGLWYDD, Jwda a yn gyntaf.


20:19 A meibion Israel a gyfodasant y bore, ac a wersyllasant yn erbyn Gibea.

20:20 A gwŷr Israel a aethant allan i ryfel yn erbyn Benjamin; a gwŷr Israel a ymosodasant i ymladd iw herbyn hwy wrth Gibea.


20:21 A meibion Benjamin a ddaethant allan o Gibea, ac a ddifethasant o Israel y dwthwn hwnnw ddwy fil ar hugaia o wŷr hyd lawr.

20:22 Ar bobl gwŷr Israel a ymgryfhasant, ac a ymosodasant drachefn i ymladd, yn y lle yr ymosodasent ynddo y dydd cyntaf.


20:23 (A meibion Israel a aethent i fyny, ac a wylasent gerbron yr ARGLWYDD hyd yr hwyr: ymgyngorasent hefyd ar ARGLWYDD, gan ddywedyd, A af fi drachefn i ryfel yn erbyn meibion Benjamin fy mrawd? A dywedasai yr ARGLWYDD, Dos i fyny yn ei erbyn ef.)

20:24 A meibion Israel a nesasant yn erbyn meibion Benjamin yr ail ddydd.

20:25 A Benjamin a aeth allan o Gibea iw herbyn hwythau yr ail ddydd; a hwy a ddifethasant o feibion Israel eilwaith dair mil ar bymtheg o wŷr hyd lawr; y rhai hyn oll oedd yn tynnu cleddyf.

20:26 Yna holl feibion Israel ar holl bobl a aethant i fyny ac a ddaethant i dŷ DDUW, ac a wylasant, ac a arosasant yno gerbron yr ARGLWYDD, ac a ymprydiasant y dwthwn hwnnw hyd yr hwyr, ac a offrymasant boethoffrymau ac offrymau hedd gerbron yr ARGLWYDD.

20:27 A meibion Israel a ymgyngorasant r ARGLWYDD, (canys yno yr oedd arch cyfamod Duw yn y dyddiau hynny;

20:28 A Phinees mab Eleasar, mab Aaron, oedd yn sefyll ger ei bron hi yn y dyddiau hynny;) gan ddywedyd, A chwanegaf fi mwyach fyned allan i ryfel yn erbyn meibion Benjamin fy mrawd, neu a beidiaf fi? A dywedodd yr ARGLWYDD, Ewch i fyny; canys yfory y rhoddaf ef yn dy law di.

20:29 Ac Israel a osododd gynllwynwyr o amgylch Gibea.

20:30 A meibion Israel a aethant i fyny yn erbyn meibion Benjamin y trydydd dydd, ac a ymosodasant wrth Gibea, fel cynt.

20:31 A meibion Benjamin a aethant allan yn erbyn y bobl; a thynnwyd hwynt oddi wrth y ddinas: a hwy a ddechreuasant daro rhai or bobl yn archolledig, fel cynt, yn y priffyrdd, or rhai y mae y naill yn myned i fyny i dŷ DDUW, ar llall i Gibea yn y maes, ynghylch dengwr ar hugain o Israel.

20:32 A meibion Benjamin a ddywedasant, Cwympwyd hwynt on blaen ni, fel ar y cyntaf. Ond meibion Israel a ddywedasant, Ffown, fel y tynnom hwynt oddi wrth y ddinas ir priffyrdd.

20:33 A holl wŷr Israel a gyfodasant ou lle, ac a fyddinasant yn Baal-tamar: ar sawl a oedd o Israel yn cynllwyn, a ddaeth allan ou mangre, sef o weirgloddiau Gibea.

20:34 A daeth yn erbyn Gibea ddeng mil o wŷr etholedig o holl Israel; ar gad a fu dost: ond ni wyddent fod drwg yn agos atynt.

20:35 Ar ARGLWYDD a drawodd Benjamin o flaen Israel: a difethodd meibion Israel or Benjaminiaid, y dwthwn hwnnw, bum, mil ar hugain a channwr; ar rhai hyn oll yn tynnu cleddyf.

20:36 Felly meibion Benjamin a welsant mai eu lladd yr oeddid: canys gwŷr Israel a roddasant le ir Benjaminiaid; oherwydd hyderu yr oeddynt ar y cynllwynwyr, y rhai a osodasent yn ymyl Gibea.

20:37 Ar cynllwynwyr a frysiasant, ac a ruthrasant ar Gibea: ar cynllwynwyr a utganasant yn hirllaes, ac a drawsant yr holl ddinas min y cleddyf.

20:38 Ac yr oedd amser nodedig rhwng gwŷr Israel ar cynllwynwyr; sef peri ohonynt i fflam fawr a mwg ddyrchafu or ddinas.

20:39 A phan drodd gwŷr Israel eu cefnau yn y rhyfel, Benjamin a ddechreuodd daro yn archolledig o wŷr Israel ynghylch dengwr ar hugain: canys dywedasant, Diau gan daro eu taro hwynt on blaen ni, fel yn y cyntaf.

20:40 A phan ddechreuodd y fflam ddyrchafu or ddinas a cholofn o fwg, Benjamin a edrychodd yn ei l; ac wele fflam y ddinas yn dyrchafu ir nefoedd.

20:41 Yna gwŷr Israel a droesant drachefn; a gwŷr Benjamin a frawychasant: oherwydd hwy a ganfuant fod drwg wedi dyfod arnynt.

20:42 Am hynny hwy a droesant o flaen gwŷr Israel, tua ffordd yr anialwch; ar gad au goddiweddodd hwynt: ar rhai a ddaethai or dinasoedd, yr oeddynt yn eu difetha yn eu canol.

20:43 Felly yr amgylchynasant y Benjaminiaid; erlidiasant hwynt, a sathrasant hwynt yn hawdd hyd yng nghyfer Gibea, tua chodiad haul.

20:44 A lladdwyd o Benjamin dair mil ar bymtheg o wŷr: y rhai hyn oll oedd wŷr nerthol.

20:45 A hwy a droesant, ac a ffoesant tuar anialwch i graig Rimmon. Ar Israeliaid a loffasant ohonynt ar hyd y priffyrdd, bm mil o wŷr: erlidiasant hefyd ar eu hl hwynt hyd Gidom, ac a laddasant ohonynt ddwy fil o wŷr.

20:46 Ar rhai oll a gwympodd o Benjamin y dwthwn hwnnw, oedd bm mil ar hugain o wŷr yn tynnu cleddyf: hwynt oll oedd wŷr nerthol.

20:47 Eto chwe channwr a droesant, ac a ffoesant ir anialwch i graig Rimmon, ac a arosasant yng nghraig Rimmon bedwar mis.

20:48 A gwŷr Israel a ddychwelasant ar feibion Benjamin, ac au trawsant hwy min y cleddyf, yn ddyn o bob dinas, ac yn anifail, a pheth bynnag a gafwyd: yr holl ddinasoedd hefyd ar a gafwyd, a losgasant hwy thn.

PENNOD 21
21:1 A gwŷr Israel a dyngasant ym Mispa, gan ddywedyd, Ni ddyry neb ohonom ei ferch i Benjaminiad yn wraig.

21:2 A daeth y bobl i dŷ DDUW, ac a arosasant yno hyd yr hwyr gerbron Duw, ac a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant ag wylofain mawr:

21:3 Ac a ddywedasant, O ARGLWYDD DDUW Israel, paham y bu y peth hyn yn Israel, fel y byddai heddiw un llwyth yn eisiau yn Israel?

21:4 A thrannoeth y bobl a foregodasant, ac a adeiladasant yno allor, ac a offrymasant boethoffrymau ac offrymau hedd.

21:5 A meibion Israel a ddywedasant, Pwy o holl lwythau Israel ni ddaeth i fyny gydar gynulleidfa at yr ARGLWYDD? canys llw mawr oedd yn erbyn yr hwn ni ddelsai i fyny at yr ARGLWYDD i Mispa, gan ddywedyd, Rhoddir ef i farwolaeth yn ddiau.

21:6 A meibion Israel a edifarhasant oherwydd Benjamin eu brawd: a dywedasant, Torrwyd ymaith heddiw un llwyth o Israel:

21:7 Beth a wnawn ni am wragedd ir rhai a adawyd, gan dyngu ohonom ni ir ARGLWYDD, na roddem iddynt yr un on merched ni yn wragedd?

21:8 Dywedasant hefyd. Pa un o lwythau Israel ni ddaeth i fyny at yr ARGLWYDD i Mispa? Ac wele, ni ddaethai neb o Jabes Gilead ir gwersyll, at y gynulleidfa.

21:9 Canys y bobl a gyfrifwyd; ac wele, nid oedd yno neb o drigolion Jabes Gilead.

21:10 Ar gynulleidfa a anfonasant yno ddeuddeng mil o wŷr grymus; ac a orchmynasant iddynt, gan ddywedyd, Ewch a threwch breswylwyr Jabes Gilead min y cleddyf, y gwragedd hefyd ar plant.

21:11 Dyma hefyd y peth a wnewch chwi: Difethwch bob gwryw, a phob gwraig a orweddodd gyda gŵr.

21:12 A hwy a gawsant ymhlith trigolion Jabes Gilead, bedwar cant o lancesau yn wyryfon, y rhai nid adnabuasent ŵr trwy gydorwedd gŵr: a dygasant hwynt ir gwersyll i Seilo, yr hon sydd yng ngwlad Canaan.

21:13 Ar holl gynulleidfa a anfonasant i lefaru wrth feibion Benjamin, y rhai oedd yng nghraig Rimmon, ac i gyhoeddi heddwch iddynt.

21:14 Ar Benjaminiaid a ddychwelasant yr amser hwnnw; a hwy a roddasant iddynt hwy y gwragedd a gadwasent yn fyw o wragedd Jabes Gilead: ond ni chawsant hwy ddigon felly.

21:15 Ar bobl a edifarhaodd dros Benjamin, oherwydd ir ARGLWYDD wneuthur rhwygiad yn llwythau Israel.

21:16 Yna henuriaid y gynulleidfa a ddywedasant, Beth a wnawn ni am wragedd ir lleill, gan ddistrywio y gwragedd o Benjamin?

21:17 Dywedasant hefyd, Rhaid yw bod etifeddiaeth ir rhai a ddihangodd o Benjamin, fel na ddileer llwyth allan o Israel.

21:18 Ac ni allwn ni roddi iddynt wragedd on merched ni: canys meibion Israel a dyngasant, gan ddywedyd, Melltigedig fyddo yr hwn a roddo wraig i Benjamin.

21:19 Yna y dywedasant, Wele, y mae gŵyl ir ARGLWYDD bob blwyddyn yn Seilo, o du y gogledd i Bethel, tua chyfodiad haul ir briffordd y sydd yn myned i fyny o Bethel i Sichem, ac o du y deau i Libanus.

21:20 Am hynny y gorchmynasant hwy i feibion Benjamin, gan ddywedyd, Ewch a chynllwynwch yn y gwinllannoedd:

21:21 Edrychwch hefyd; ac wele, os merched Seilo a ddaw allan i ddawnsio mewn dawnsiau; yna deuwch chwithau allan or gwinllannoedd, a chipiwch i chwi bob un ei wraig o ferched Seilo, ac ewch i wlad Benjamin.

21:22 A phan ddelo eu tadau neu eu brodyr hwynt i achwyn atom ni, yna y dywedwn wrthynt, Byddwch dda iddynt er ein mwyn ni; oblegid na chadwasom i bob un ei wraig yn y rhyfel: o achos na roddasoch chwi hwynt iddynt y pryd hwn, ni byddwch chwi euog.

21:23 A meibion Benjamin a wnaethant felly; a chymerasant wragedd yn l eu rhifedi, or rhai a gipiasent, ac a oeddynt yn dawnsio: a hwy a aethant ymaith, a dychwelasant iw hetifeddiaeth, ac a adgyweiriasant y dinasoedd, ac a drigasant ynddynt.

21:24 A meibion Israel a ymadawsant oddi yno y pryd hwnnw, bob un at ei lwyth, ac at ei deulu; ac a aethant oddi yno bob un iw etifeddiaeth.

21:25 Yn y dyddiau hynny nid oedd brenin yn Israel: pob un a wni yr hyn oedd uniawn yn ei olwg ei hun.


_____________
DIWEDD

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci / Latest update 2007-02-04

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats