Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2367ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_esdras1_67_2699ke sion_prys_003_beibl_eseia_23_2367ke

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(23) ESEIA

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(23) ISIAH

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

xxxxxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 

xyzeseia

++PENNOD 1&&&
Eseia :: Eseia

1:1 Gweledigaeth Eseia mab Amos, yr hon a welodd efe am Jwda a Jerwsalem, yn nyddiau Usseia, Jotham, Alias, a Heseceia, brenhinoedd Jwda.

1:1 The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

1:2 Gwrandewch, nefoedd; clyw dithau ddaear: canys yr ARGLWYDD a lefarodd, Megais a meithrinais feibion, a hwy a wrthryfelasant im herbyn.

1:2 Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD hath spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me.

1:3 Yr ych a edwyn ei feddiannydd, ar asyn breseb ei berchennog: ond Israel nid edwyn, fy mhobl ni ddeall.

1:3 The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib: but Israel doth not know, my people doth not consider.

1:4 O genhedlaeth bechadurus, pobl lwythog o anwiredd, had y rhai drygionus, meibion yn llygru: gwrthodasant yr ARGLWYDD, digiasant Sanct Israel, ciliasant yn l!

1:4 Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward.

1:5 I ba beth ych trewir mwy? cildynrwydd a chwanegwch: y pen oll sydd glwyfus, ar holl galon yn llesg.

1:5 Why should ye be stricken any more? ye will revolt more and more: the whole head is sick, and the whole heart faint.

1:6 O wadn y troed hyd y pen nid oes dim cyfan ynddo; ond archollion, a chleisiau, a gweliau crawnllyd: ni wasgwyd hwynt, ac ni rwymwyd, ac ni thynerwyd ag olew.

1:6 From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it; but wounds, and bruises, and putrifying sores: they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment.

1:7 Y mae eich gwlad yn anrheithiedig, eich dinasoedd wedi eu llosgi thn: eich tir a dieithriaid yn ei ysu yn eich gŵydd, ac wedi ei anrheithio fel ped ymchwelai estroniaid ef.

1:7 Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.

1:8 Merch Seion a adewir megis lluesty mewn gwinllan, megis llety mewn gardd cucumerau, megis dinas warchaedig.

1:8 And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.

1:9 Oni buasai i ARGLWYDD y lluoedd adael i ni ychydig iawn o weddill, fel Sodom y buiasem, a chyffelyb fuasem i Gomorra.

1:9 Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah.

1:10 Gwrandewch air yr ARGLWYDD tywysogion Sodom, clywch gyfraith ein Duw ni, pobl Gomorra.

1:10 Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah.

1:11 Beth yw lluosowgrwydd eich aberthau i mi? medd yr ARGLWYDD: llawn ydwyf o boethaberthau hyrddod, ac o fraster anifeiliaid breision; gwaed bustych hefyd, ac ŵyn, a bychod, nid ymhyfrydais ynddynt.

1:11 To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats.

1:12 Pan ddeloch i ymddangos ger fy mron, pwy a geisiodd hyn ar eich llaw, sef sengi fy nghynteddau?

1:12 When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts?

1:13 Na chwanegwch. ddwyn offrwmt ofer: arogl-darth sydd ffiaidd gennyf; ni allaf oddef y newyddloerau nar Sabothau, cyhoeddi cymanfa; anwiredd ydyw, sef yr uchel ŵyl gyfarfod.

1:13 Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting.

1:14 Eich lleuadau newydd ach gwyliau gosodedig a gasaodd fy enaid: y maent yn faich arnaf; blinais yn eu dwyn.

1:14 Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them.

1:15 A phan estynnoch eich dwylo, mi a guddiaf fy llygaid rhagoch: hefyd pan weddoi-h lawer, ni wrandawaf: eich dwylo sydd lawn o waed.

1:15 And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood.

1:16 Ymolchwch, ymlanhewch, bwriwch ymaith ddrygioni eich gweithredoedd oddi ger bron fy llygaid; peidiwch gwneuthur drwg;

1:16 Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil;1:17 Dysgwch wneuthur daioni: ceisiwch farn, gwnewch uniondeb ir gorthrymedig, gwnewch farn ir amddifad, dadleuwch dros y weddw.

1:17 Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.1:18 Deuwch yr awr hon, ac ymresymwn, medd yr ARGLWYDD: pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, nt cyn wynned r eira; pe cochent fel porffor, byddant fel gwln.

1:18 Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.

1:19 Os byddwch ewyllysgar ac ufudd, daioni y tir a fwytewch.

1:19 If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land:

1:20 Ond os gwrthodwch, ac os anufuddhewch, a chleddyf ych ysir: canys genau yr ARGLWYDD ai llefarodd.

1:20 But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken it.

1:21 Pa wedd yr aeth y ddinas ffyddlon yn butain! cyflawn fu o farn: lletyodd cyfiawnder ynddi; ond yr awr hon lleiddiaid.

1:21 How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers.

1:22 Dy arian a aeth yn sothach, dy win sydd wedi ei gymysgu dwfr:

1:22 Thy silver is become dross, thy wine mixed with water:

1:23 Dy dywysogion sydd gyndyn, ac yn gyfranogion a lladron; pob un yn cam rhoddion, ac yn dilyn gwobrau: ni farnant yr amddifad, a chŵyn y weddw ni chaiff ddyfod atynt.

1:23 Thy princes are rebellious, and companions of thieves: every one loveth gifts, and followeth after rewards: they judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them.

1:24 Am hynny medd yr Arglwydd, ARGLWYDD y lluoedd, cadarn DDUW Israel, Aha, ymgysuraf ar fy ngwrthwynebwyr, ac ymddialaf ar fy ngelynion.

1:24 Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:

1:25 A mi a ddychwelaf fy llaw arnat, ac a ln buraf dy sothach, ac a dynnaf ymaith dy holl alcam.

1:25 And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin:

1:26 Adferaf hefyd dy farnwyr, fel cynt, ath gynghoriaid megis yn y dechrau: wedi hynny yth elwir yn Ddinas cyfiawnder, yn Dref ffyddlon.

1:26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.

1:27 Seion a waredir barn, ar rhai a ddychwelant ynddi chyfiawnder.

1:27 Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.

1:28 A dinistr y troseddwyr ar pechaduriaid fydd ynghyd; ar rhai a ymadawant r ARGLWYDD, a ddifethir.

1:28 And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the LORD shall be consumed.

1:29 Canys cywilyddiant o achos y derw a chwenychasoch; a gwarthruddir chwi am y gerddi a ddetholasoch.

1:29 For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen.

1:30 Canys byddwch fel derwen i dail yn syrthio, ac fel gardd heb ddwfr iddi.

1:30 For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water.

1:31 Ar cadarn fydd fel carth, ai weithydd fel gwreichionen: a hwy a losgant ill dau ynghyd, ac ni bydd au diffoddo.

1:31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.

PENNOD 2

++PENNOD 2&&&

2:1 Y gair yr hwn a welodd Eseia mab Amos, am Jwda a Jerwsalem.

2:1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.

2:2 A bydd yn y dyddiau diwethaf, fod mynydd tŷ yr ARGLWYDD wedi ei baratoi ym mhen y mynyddoedd, ac yn.ddyrchafedig goruwch y bryniau, ar holl genhedloedd a ddylifant ato.

2:2 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.

2:3 A phobloedd lawer a nt ac a ddywedant, Deuwch, ac esgynnwn i fynydd yr ARGLWYDD, i dŷ Duw Jacob, ac efe an dysg ni yn ei ffyrdd, a ni a rodiwn yn ei lwybrau ef; canys y gyfraith a allan o Seion, a gair yr ARGLWYDD o Jerwsalem.

2:3 And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.

2:4 Ac efe a farna rhwng y cenhedloedd, ac a gerydda bobloedd lawer: a hwy a gurant eu cleddyfau yn sychau, au gwaywffyn yn bladuriau: ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach.

2:4 And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.

2:5 Tŷ Jacob, deuwch, a rhodiwn yng ngoleuni yr ARGLWYDD.

2:5 O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.

2:6 Am hynny y gwrthodaist dy bobl, tŷ Jacob, am eu bod wedi eu llenwi allan or dwyrain, au bod yn swynwyr megis y Philistiaid, ac mewn plant dieithriaid yr ymfodlonant.

2:6 Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.

2:7 Au tir sydd gyflawn o arian ac aur, ac nid oes diben ar eu trysorau; au tir sydd lawn o feirch, ac nid oes diben ar eu cerbydau.

2:7 Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots:

2:8 Eu tir hefyd sydd lawn o eilunod; i waith eu dwylo eu hun yr ymgrymant, ir hyn a wnaeth eu bysedd eu hun:

2:8 Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made:

2:9 Ar gwrng sydd yn ymgrymu, ar bonheddig yn ymostwng: am hynny na faddau iddynt.

2:9 And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.

2:10 Dos ir graig, ac ymgdd yn y llwch, rhag ofn yr ARGLWYDD, a rhag gogoniant ei fawredd ef.

2:10 Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.

2:11 Uchel drem dyn a iselir, ac uchder dynion a ostyngir; ar ARGLWYDD yn unig a ddyrchefir yn y dydd hwnnw.

2:11 The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.

2:12 Canys dydd ARGLWYDD y lluoedd fydd ar bob balch ac uchel, ac ar bob dyrchafedig; ac efe a ostyngir:

2:12 For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low:

2:13 Ac ar holl uchel a dyrchafedig gedrwydd Libanus, ac ar holl dderw Basan,

2:13 And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,

2:14 Ac ar yr holl fynyddoedd uchel, ac ar yr holl fryniau dyrchafedig,

2:14 And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up,

2:15 Ac ar bob tŵr uchel, ac ar bob magwyr gadarn,

2:15 And upon all the high tower, and upon every fenced wall,

2:16 Ac ar holl longau Tarsis, ac ar yr holl luniau dymunol.

2:16 And upon all the ships ot Tar'shish, and upon all pleasant pictures.

2:17 Yna yr iselir uchelder dyn, ac y gostyngir uchder dynion: ar ARGLWYDD yn unig a ddyrchefir yn y dydd hwnnw.

2:17 And the loftines of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be exalted in that day.

2:18 Ar eilunod a fwrw efe ymaith yn hollol.

2:18 And the idols he shall utterly abolish.

2:19 A hwy a nt i dyllau y creigiau, ac i ogofau llychlyd, rhag ofn yr ARGLWYDD? a rhag gogoniant ei fawredd ef, pan gyfodo efe i gynhyrfu y ddaear.

2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his masjesty, when he arised to shake terribly the earth.

2:20 Yn y dydd hwnnw y teifl dyn ei eilunod arian, ai eilunod aur, y rhai a wnaethant iddynt iw haddoli, ir wadd ac ir ystlumod:

2:20 In the day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;

2:21 I fyned i agennau y creigiau, ac i gopau y clogwyni, rhag ofn yr ARGLWYDD, a rhag gogoniant ei fawredd ef, pan gyfodo efe i gynhyrfu y ddaear.

2:21 To go into the clefs of the ragged rocks, for fear ot the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake the terrible the earth.

2:22 Peidiwch chwithau r dyn yr hwn sydd i anadl yn ei ffroenau: canys ym mha beth y gwneir cyfrif ohono?

2:22 Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?

PENNOD 3

++PENNOD 3&&&

3:1 Canys wele, yr Arglwydd, ARGLWYDD y lluoedd, a dynn ymaith o Jerwsalem, ac o Jwda, y gynhaliaeth ar ffon, holl gynhaliaeth bara, a holl gynhaliaeth dwfr,

3:1 For, behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water.

3:2 Y cadarn, ar rhyfelwr, y brawdwr, ar proffwyd, y synhwyrol, ar henwr,

3:2 The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent, and the ancient,

3:3 Y tywysog deg a deugain, ar anrhydeddus, ar cynghorwr, ar crefftwr celfydd, ar areithiwr huawdl.

3:3 The captain of fifty, and the honourable man, and the counsellor, and the cunning artificer, and the eloquent orator.

3:4 A rhoddaf blant yn dywysogion iddynt, a bechgyn a arglwyddiaetha arnynt.

3:4 And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.

3:5 Ar bobl a orthrymir y naill gan y llall, a phob un gan ei gymydog: y bachgen yn erbyn yr henwr, ar gwael yn erbyn yr anrhydeddus, a ymfalcha.

3:5 And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbour: the child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable.

3:6 Pan ymaflo gŵr yn ei frawd o dŷ ei dad, gan ddywedyd, Y mae dillad gennyt, bydd dywysog i ni; a bydded y cwymp hwn dan dy law di:

3:6 When a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand:

3:7 Yntau a dwng yn y dydd hwnnw, gan ddywedyd, Ni byddaf iachawr; canys yn fy nhŷ nid oes fwyd na dillad: na osodwch fi yn dywysog ir bobl.

3:7 In that day shall he swear, saying, I will not be an healer; for in my house is neither bread nor clothing: make me not a ruler of the people.

3:8 Canys cwympodd Jerwsalem, a syrthiodd Jwda: oherwydd eu tafod hwynt au gweithredoedd sydd yn erbyn yr ARGLWYDD, i gyffroi llygaid ei ogoniant ef.

3:8 For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen: because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of his glory.

3:9 Dull eu hwynebau hwynt a dystiolaetha yn eu herbyn; au pechod fel Sodom a fynegant, ac ni chelant: gwae eu henaid, canys talasant ddrwg iddynt eu hunain.

3:9 The show of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves.

3:10 Dywedwch mai da fydd ir cyfiawn: canys ffrwyth eu gweithredoedd a fwynhnt.

3:10 Say ye to the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings.

3:11 Gwae yr anwir, drwg fydd iddo; canys gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo.

3:11 Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.

3:12 Fy mhobl sydd u treiswyr yn fechgyn, a gwragedd a arglwyddiaetha arnynt. O fy mhobl, y rhai ath dywysant sydd yn peri i ti gyfeiliorni, a ffordd dy lwybrau a ddistrywiant.

3:12 As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths.

3:13 Yr ARGLWYDD sydd yn sefyll i ymddadlau, ac yn sefyll i farnu y bobloedd.

3:13 The LORD standeth up to plead, and standeth to judge the people.

3:14 Yr ARGLWYDD a ddaw i farn henuriaid ei bobl, au tywysogion: canys chwi a borasoch y winllan; anrhaith y tlawd sydd yn eich tai.

3:14 The LORD will enter into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof: for ye have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses.

3:15 Beth sydd i chwi a guroch ar fy mhobl, ac a faloch ar wynebau y tlodion? medd ARGLWYDD DDUW y lluoedd.

3:15 What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? saith the Lord GOD of hosts.

3:16 Ar ARGLWYDD a ddywedodd, Oherwydd balcho o ferched Seion, a rhodio gwddf estynedig, ac llygaid gwamal, gan rodio a rhygyngu wrth gerdded, a thrystio au traed:

3:16 Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet:

3:17 Am hynny y clafra yr ARGLWYDD gorunau merched Seion; ar ARGLWYDD a ddinoetha eu gwarthle hwynt.

3:17 Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts.

3:18 Yn y dydd hwnnw y tyn yr ARGLWYDD ymaith addurn yr esgidiau, y rhwydwaith hefyd, ar lloerawg wisgoedd,

3:18 In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon,

3:19 Y cadwynau, ar breichledau, ar moledau,

3:19 The chains, and the bracelets, and the mufflers,

3:20 Y penguwch, ac .addurn y coesau, ar ysnodennau, ar dwyfronegau, ar clustlysau,


3:20 The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings,

3:21 Y modrwyau, ac addurn y trwyn,

3:21 The rings, and nose jewels,

3:22 Y gwisgoedd symudliw, ar mentyll, ar misyrnau, ar crychnodwyddau,

3:22 The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins,

3:23 Y drychau hefyd, ar lliain meinwych, ar cocyllau, ar gynau.

3:23 The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the veils.

3:24 A bydd yn lle perarogl, ddrewi; bydd hefyd yn lle gwregys, rwygiad; ac yn lle iawn drefn gwallt, foelni; ac yn lle dwyfronneg, gwregys o sachliain; a llosgfa yn lle prydferthwch.


3:24 And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty.

3:25 Dy wŷr a syrthiant gan y cleddyf, ath gadernid trwy ryfel.

3:25 Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.

3:26 Ai phyrth hi a ofidiant, ac a alarant: a hithau yn anrheithiedig a eistedd ar y ddaear.

3:26 And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit upon the ground.

PENNOD 4

++PENNOD 4&&&

4:1 Ac yn y dydd hwnnw saith o wragedd a ymaflant mewn un gŵr, gan ddywedyd, Ein bara ein hun a fwytawn, an dillad ein hun a wisgwn: yn unig galwer dy enw di arnom ni; cymer ymaith ein gwarth ni.

4:1 And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach.

4:2 Y pryd hwnnw y bydd Blaguryn yr ARGLWYDD yn brydferthwch ac yn ogoniant; a ffrwyth y ddaear yn rhagorol ac yn hardd ir rhai a ddianghasant o Israel.

4:2 In that day shall the branch of the LORD be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel.

4:3 A bydd, am yr hwn a adewir yn Seion, ac a weddilhr yn Jerwsalem, y dywedir wrtho, O sanct; sef pob un ar a ysgrifennwyd ymhlith y rhai byw yn Jerwsalem:

4:3 And it shall come to pass, that he that is left in Zion, and he that remaineth in Jerusalem, shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem:

4:4 Pan ddarffo ir ARGLWYDD olchi budreddi merched Seion, a charthu gwaed Jerwsalem oi chanol, mewn ysbryd barn, ac mewn ysbryd llosgfa.

4:4 When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning.

4:5 Ar ARGLWYDD a grea ar bob trigfa o fynydd Seion, ac ar ei gymanfaoedd, gwmwl a mwg y dydd, a llewyrch tn fflamllyd y nos: canys ar yr holl ogoniant y bydd amddiffyn.

4:5 And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night: for upon all the glory shall be a defence.

4:6 A phabell fydd yn gysgod y dydd rhag gwres, ac yn noddfa ac yn ddiddos rhag tymestl a rhag glaw.

4:6 And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.

PENNOD 5

++PENNOD 5&&&

5:1 Canaf yr awr hon im hanwylyd, ganiad fy anwylyd am ei winllan. Gwinllan sydd im hanwylyd mewn bryn tra ffrwythlon:

5:1 Now will I sing to my wellbeloved a song of my beloved touching his vineyard. My wellbeloved hath a vineyard in a very fruitful hill:

5:2 Ac efe ai cloddiodd hi, ac ai digaregodd, ac ai plannodd or winwydden orau, ac a adeiladodd dŵr yn eichanol, ac a drychodd winwryf ynddi: ac efe a ddisgwyliodd iddi ddwyn grawnwin, hithau a ddug rawn fgwylltion.

5:2 And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein: and he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.

5:3 Ac yr awr hon, preswylwyr Jerwsalem, a gwŷr Jwda, bernwch, atolwg, rhyngof fi am gwinllan.

5:3 And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard.

5:4 Beth oedd iw wneuthur ychwaneg im gwinllan, nag a wneuthum ynddi? paham, a mi yn disgwyl iddi ddwyn grawnwin, y dug hi rawn gwylltion?

5:4 What could have been done more to my vineyard, that I have not done in it? wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?

5:5 Ac yr awr hon mi a hysbysaf i chwi yr hyn a wnaf im gwinllan: tynnaf ymaith ei chae, fel y porer hi, torraf ei magwyr, fel y byddo hi yn sathrfa;

5:5 And now go to; I will tell you what I will do to my vineyard: I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up; and break down the wall thereof, and it shall be trodden down:

5:6 A mi ai gosodaf hi yn ddifrod: nid ysgythrir hi, ac ni chloddir hi; ond mieri a drain a gyfyd: ac ir cymylau y gorchmynnaf na lawiont law arni.

5:6 And I will lay it waste: it shall not be pruned, nor digged; but there shall come up briers and thorns: I will also command the clouds that they rain no rain upon it.

5:7 Diau, gwinllan ARGLWYDD y lluoedd yw tŷ Israel, a gwŷr Jwda yw ei blanhigyn hyfryd ef: ac efe a ddisgwyliodd am farn, ac wele drais, am gyfiawnder, ac wele lef.

5:7 For the vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant: and he looked for judgment, but behold oppression; for righteousness, but behold a cry.

5:8 Gwae y rhai sydd yn cysylltu tŷat dŷ, ac yn cydio maes wrth faes, hyd oni byddo eisiau lle, ac y trigoch chwi yn unig yng nghanol y tir.

5:8 Woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be no place, that they may be placed alone in the midst of the earth!

5:9 Lle y clywais y dywedodd ARGLWYDD y lluoedd, Yn ddiau bydd tai lawer, mawrion a theg, yn anghyfannedd heb drigiannydd.

5:9 In mine ears said the LORD of hosts, Of a truth many houses shall be desolate, even great and fair, without inhabitant.

5:10 Canys deg cyfair o winllan a ddygant un bath, a lle homer a ddwg effa.

5:10 Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah.

5:11 Gwae y rhai a gyfodant yn fore i ddilyn diod gadarn, a arhosant hyd yr hwyr, hyd oni enynno y gwin hwynt.

5:11 Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink; that continue until night, till wine inflame them!

5:12 Ac yn eu gwleddoedd hwynt y mae y delyn, ar nabl, y dympan, ar bibell, ar gwin: ond am waith yr ARGLWYDD nid edrychant, a gweithred ei ddwylo ef nid
ystyriant.

5:12 And the harp, and the viol, the tabret, and pipe, and wine, are in their feasts: but they regard not the work of the LORD, neither consider the operation of his hands.

5:13 Am hynny y caethgludwyd fy mhobl, am nad oes ganddynt wybodaeth: au gwŷr anrhydeddus sydd newynog, au lliaws a wywodd gan syched.

5:13 Therefore my people are gone into captivity, because they have no knowledge: and their honourable men are famished, and their multitude dried up with thirst.

5:14 Herwydd hynny yr ymehangodd uffern, ac yr agorodd ei safn yn anferth; ac yno y disgyn eu gogoniant, au lliaws, au rhwysg, ar hwn a lawenycha ynddi.

5:14 Therefore hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure: and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth, shall descend into it.

5:15 Ar gwrng a grymir, ar galluog a ddarostyngir, a llygaid y rhai uchel a iselir.

5:15 And the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes of the lofty shall be humbled:

5:16 Ond ARGLWYDD y lluoedd a ddyrchefir mewn barn, ar Duw sanctaidd a sancteiddir mewn cyfiawnder.

5:16 But the LORD of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness.

5:17 Yr ŵyn hefyd a borant yn l eu harfer; a dieithriaid a fwytnt ddiffeithfaoedd y breision.

5:17 Then shall the lambs feed after their manner, and the waste places of the fat ones shall strangers eat.

5:18 Gwae y rhai a dynnant anwiredd rheffynnau oferedd, a phechod megis rhaffau men:

5:18 Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin as it were with a cart rope:

5:19 Y rhai a ddywedant, Brysied, a phrysured ei orchwyl, fel y gwelom; nesaed hefyd, a deued cyngor Sanct yr Israel, fel y gwypom.

5:19 That say, Let him make speed, and hasten his work, that we may see it: and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may know it!

5:20 Gwae y rhai a ddywedant am y drwg, Da yw; ac am y da, Drwg yw; gan osod tywyllwch am oleuni, a goleuni am dywyllwch: y rhai a osodant chwerw am felys, a melys am chwerw.

5:20 Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!

5:21 Gwae y rhai sydd ddoethion yn eu golwg eu hun, ar rhai deallgar yn eu golwg eu hun.

5:21 Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight!

5:22 Gwae y rhai cryfion i yfed gwin, ai dynion nerthol i gymysgu diod gadarn:

5:22 Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink:

5:23 Y rhai a gyfiawnhnt yr anwir er gwobr, ac a gymerant ymaith gyfiawnder y rhai cyfiawn oddi ganddynt.

5:23 Which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him!

5:24 Am hynny, megis ag yr ysa y ffagl dn y sofl, ac y difa y fflam y mn us: felly y bydd eu gwreiddyn hwynt yn bydredd, au blodeuyn a gyfyd i fyny fel llwch; am iddynt ddiystyru cyfraith ARGLWYDD y lluoedd, a dirmygu gair Sanct yr Israel.

5:24 Therefore as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust: because they have cast away the law of the LORD of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel.

5:25 Am hynny yr enynnodd llid yr ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, ac yr estynnodd efe ei law arnynt, ac au trawodd hwynt; a chrynodd y mynyddoedd, a bu eu celanedd hwynt yn rhwygedig yng nghanol yr heolydd. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef wedi ei hestyn allan.

5:25 Therefore is the anger of the LORD kindled against his people, and he hath stretched forth his hand against them, and hath smitten them: and the hills did tremble, and their carcases were torn in the midst of the streets. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.

5:26 Ac efe a gyfyd faner ir cenhedloedd o bell, ac a chwibana arnynt hwy o eithaf y ddaear: ac wele, ar frys yn fuan y deuant.

5:26 And he will lift up an ensign to the nations from far, and will hiss unto them from the end of the earth: and, behold, they shall come with speed swiftly:

5:27 Ni bydd un blin na thramgwyddedig yn eu plith; ni huna yr un, ac ni chwsg: ac ni ddatodir gwregys ei lwynai, ac ni ddryllir carrai ei esgidiau.

5:27 None shall be weary nor stumble among them; none shall slumber nor sleep; neither shall the girdle of their loins be loosed, nor the latchet of their shoes be broken:

5:28 Yr hwn sydd i saethau yn llymion, ai holl fwu yn anelog: carnau ei feirch ef a gyfrifir fel callestr, ai olwynion fel corwynt.

5:28 Whose arrows are sharp, and all their bows bent, their horses' hoofs shall be counted like flint, and their wheels like a whirlwind.

5:29 Ei ruad fydd fel llew; efe a rua fel cenawon llew: efe a chwyrna hefyd, ac a ymeifl yn yr ysglyfaeth, efe a ddianc hefyd, ac ai dwg ymaith yn ddiogel, ac ni bydd achubydd.

5:29 Their roaring shall be like a lion, they shall roar like young lions: yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and shall carry it away safe, and none shall deliver it.

5:30 Ac efe a rua arnynt y dydd hwnnw, fel rhuad y mr: os edrychir ar y tir, wele dywyllwch, a chyfyngder, ar goleuni a dywyllir yn ei nefoedd.

5:30 And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea: and if one look unto the land, behold darkness and sorrow, and the light is darkened in the heavens thereof.

PENNOD 6

++PENNOD 6&&&

6:1 Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Usseia, y gwelais hefyd yr ARGLWYDD yn eistedd ar eisteddfa uchel a dyrchafedig, ai odre yn llenwi y deml.

6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple.

6:2 Y seraffiaid oedd yn sefyll oddi ar hynny: chwech adain ydoedd i bob un: dwy y cuddiai ei wyneb, ac dwy y cuddiai ei draed, ac dwy yr ehedai.

6:2 Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly.

6:3 A llefodd y naill wrth y llall, ac a ddywedodd, Sanct, Sanct, Sanct, yw ARGLWYDD y lluoedd, yr holl ddaear sydd lawn oi ogoniant ef.

6:3 And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD of hosts: the whole earth is full of his glory.

6:4 A physt y rhiniogau. a symudasant gan lef yr hwn oedd yn llefain, ar tŷ a lanwyd gan fwg.

6:4 And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke.

6:5 Yna y dywedais, Gwae fi! canys darfu amdanaf; oherwydd gŵr halogedig ei wefusau ydwyf fi, ac ymysg pobl halogedig o wefusau yr ydwyf yn trigo: canys fy llygaid a welsant y brenin, ARGLWYDD y lluoedd.

6:5 Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, the LORD of hosts.

6:6 Yna yr ehedodd ataf un or seraffiaid, ac yn ei law farworyn a gymerasai efe oddi ar yr allor mewn gefel:

6:6 Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar:

6:7 Ac ai rhoes i gyffwrdd m genau, ac a ddywedodd, Wele, cyffyrddodd hwn th wefusau, ac ymadawodd dy anwiredd, a glanhawyd dy bechod.

6:8 Clywais hefyd lef yr ARGLWYDD yn dywedyd, Pwy a anfonaf? a phwy a drosom ni? Yna y dywedais, Wele fi, anfon fi.

6:7 And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.

6:9 Ac efe a ddywedodd, Dos, a dywed wrth y bobl hyn, Gan glywed clywch, ond na ddeellwch; a chan weled gwelwch, ond na wybyddwch.

6:8 Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

6:10 Brasa galon y bobl hyn, a thrymha eu clustiau, a chac eu llygaid, rhag iddynt weled u llygaid, a chlywed clustiau, a deall u calon, a dychwelyd, au meddyginiaethu.


6:9 And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not.
6:10 Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed.

6:11 Yna y dywedais. Pa hyd, ARGLWYDD? Ac efe a atebodd, Hyd oni anrheithier y dinasoedd heb drigiannydd, ar tai heb ddyn, a gwneuthur y wlad yn gwbl anghyfannedd,

6:11 Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate,

6:12 Ac ir ARGLWYDD bellhau dynion, a bod ymadawiad mawr yng nghanol y wlad.

6:12 And the LORD have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land.

6:13 Ac eto bydd ynddi ddegwm, a hi a ddychwel, ac a borir; fel y llwyfen ar dderwen, y rhai wrth fwrw eu dail y mae sylwedd ynddynt: felly yr had sanctaidd fydd ei sylwedd hi.

6:13 But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten: as a teil tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves: so the holy seed shall be the substance thereof.

PENNOD 7

++PENNOD 7&&&

7:1 A bu yn nyddiau Ahas mab Jotham, mab Usseia brenin Jwda, ddyfid o Resin brenin Syria, a Pheca mab Remaleia, brenin Israel; i fyny tua Jerwsalem, i ryfela arni: ond ni allodd ei gorchfygu.

7:1 And it came to pass in the days of Ahaz the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin the king of Syria, and Pekah the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it.

7:2 A mynegwyd i dŷ Dafydd, gan ddywedyd, Syria a gydsyniodd ag Effraim. Ai galon ef a gyffrdd, a chalon ei bobl, megis y cynhyrfa prennau y coed o flaen y gwynt.

7:2 And it was told the house of David, saying, Syria is confederate with Ephraim. And his heart was moved, and the heart of his people, as the trees of the wood are moved with the wind.

7:3 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD wrth Eseia, Dos allan yr awr hon i gyfarfod Ahas, ti a Sear-jasub dy fab, wrth ymyl pistyll y llyn uchaf, ym mhriffordd maes y pannwr:

7:3 Then said the LORD unto Isaiah, Go forth now to meet Ahaz, thou, and Shearjashub thy son, at the end of the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field;

7:4 A dywed wrtho, Ymgadw, a bydd lonydd; nac ofna, ac na feddalhaed dy galon, rhag dwy gloren y pentewynion myglyd hyn, rhag angerdd llid Resin, a Syria, a mab Remaleia:

7:4 And say unto him, Take heed, and be quiet; fear not, neither be fainthearted for the two tails of these smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin with Syria, and of the son of Remaliah.

7:5 Canys Syria, ac Effraim, a mab Remaleia, a ymgynghorodd gyngor drwg yn dy erbyn, gan ddywedyd,

7:5 Because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah, have taken evil counsel against thee, saying,

7:6 Esgynnwn yn erbyn Jwda, a blinwn hi, torrwn hi hefyd atom, a gosodwn frenin yn ei chanol hi; sef mab Tabeal.

7:6 Let us go up against Judah, and vex it, and let us make a breach therein for us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabeal:

7:7 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, Ni saif, ac ni bydd hyn.

7:7 Thus saith the Lord GOD, It shall not stand, neither shall it come to pass.

7:8 Canys pen Syria yw Damascus, a phen Damascus yw Resin; ac o fewn pum mlynedd a thrigain y torrir Effraim rhag bod yn bobl.

7:8 For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin; and within threescore and five years shall Ephraim be broken, that it be not a people.

7:9 Hefyd pen Effraim yw Samaria, a phen Samaria yw mab Remaleia. Oni chredwch, diau ni sicrheir chwi.

7:9 And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's son. If ye will not believe, surely ye shall not be established.

7:10 Ar ARGLWYDD a chwanegodd lefaru wrth Ahas gan ddywedyd,

7:10 Moreover the LORD spake again unto Ahaz, saying,

7:11 Gofyn i ti arwydd gan yr ARGLWYDD dy DDUW; gofyn or dyfnder, neu or uchelder oddi arnodd.

7:11 Ask thee a sign of the LORD thy God; ask it either in the depth, or in the height above.

7:12 Ond Ahas a ddywedodd, Ni ofynnaf, ac ni themtiaf yr ARGLWYDD.

7:12 But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the LORD.

7:13 A dywedodd yntau, Gwrandewch yr awr hon, tŷ Dafydd; Ai bychan gennych flino dynion, oni flinoch hefyd fy Nuw?

7:13 And he said, Hear ye now, O house of David; Is it a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also?

7:14 Am hynny yr ARGLWYDD ei hun a ddyry i chwi arwydd; Wele, morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef, Immanuel.

7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

7:15 Ymenyn a ml a fwyty efe; fel y medro ymwrthod r drwg, ac ethol y da.

7:15 Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil, and choose the good.

7:16 Canys cyn medru or bachgen ymwrthod r drwg, ac ethol y da, y gwrthodir y wlad a meiddiaist, gan ei dau frenin.

7:16 For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings.

7:17 Yr ARGLWYDD a ddwg arnat ti, ac ar dy bobl, ac ar dŷ dy dadau, ddyddiau ni ddaethant er y dydd yr ymadawodd Effraim oddi wrth Jwda, sef brenin Asyria.

7:17 The LORD shall bring upon thee, and upon thy people, and upon thy father's house, days that have not come from the day that Ephraim departed from Judah; even the king of Assyria.

7:18 A bydd yn y dydd hwnnw, ir ARGLWYDD chwibanu am y gwybedyn sydd yn eithaf afonydd yr Aifft, ac am y wenynen sydd yn nhir Asyria:

7:18 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall hiss for the fly that is in the uttermost part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria.

7:19 A hwy a ddeuant ac a orffwysant oll yn y dyffrynnoedd anghyfanheddol, ac yng nghromlechydd y creigiau, ac yn yr ysbyddaid oll, ac yn y perthi oll.

7:19 And they shall come, and shall rest all of them in the desolate valleys, and in the holes of the rocks, and upon all thorns, and upon all bushes.

7:20 Yn y dydd hwnnw yr eillia yr Arglwydd r ellyn a gyflogir, sef r rhai or tu hwnt ir afon, sef brenin Asyria, y pen, a blew y traed; ar farf hefyd a ddifa efe.

7:20 In the same day shall the Lord shave with a razor that is hired, namely, by them beyond the river, by the king of Assyria, the head, and the hair of the feet: and it shall also consume the beard.

7:21 A bydd yn y dydd hwnnw, i ŵr fagu anner-fuwch, a dwy ddafad:

7:21 And it shall come to pass in that day, that a man shall nourish a young cow, and two sheep;

7:22 Bydd hefyd o amlder y llaeth a roddant, iddo fwyta ymenyn: canys ymenyn a ml a fwyty pawb a adewir o fewn y tir.

7:22 And it shall come to pass, for the abundance of milk that they shall give he shall eat butter: for butter and honey shall every one eat that is left in the land.

7:23 A bydd y dydd hwnnw, fod pob lle yr hwn y bu ynddo fil o winwydd er mil o arian bathol, yn fieri ac yn ddrain y bydd.

7:23 And it shall come to pass in that day, that every place shall be, where there were a thousand vines at a thousand silverlings, it shall even be for briers and thorns.

7:24 saethau ac bwu y daw yno: canys yn fieri ac yn ddrain y bydd yr holl wlad.

7:24 With arrows and with bows shall men come thither; because all the land shall become briers and thorns.

7:25 Eithr yr holl fynyddoedd y rhai a geibir cheibiau, ni ddaw yno ofn mieri na drain: ond bydd yn hebryngfa gwartheg, ac yn sathrfa defaid.

7:25 And on all hills that shall be digged with the mattock, there shall not come thither the fear of briers and thorns: but it shall be for the sending forth of oxen, and for the treading of lesser cattle.

PENNOD 8

++PENNOD 8&&&

1 AR ARGLWYDD a ddywedodd wrthyf, Cymer i ti rol fawr, ac ysgrifenna arni a phin dyn, am Maher-shalalhas-bas.

8:1 Moreover the LORD said unto me, Take thee a great roll, and write in it with a man's pen concerning Mahershalalhashbaz.

2 A chymerais yn dystiolaeth i mi dystion ffyddlon, Ureia yr offeiriad, a Sechareia mab Jeberecheia.

8:2 And I took unto me faithful witnesses to record, Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah.

3 A mi a neseais at y broffwydes; a hi a feichiogodd, ac a esgorodd ar fab. Yna y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Galw ei enw ef, Maher-shalalhas-bas.

8:3 And I went unto the prophetess; and she conceived, and bare a son. Then said the LORD to me, Call his name Mahershalalhashbaz.

4 Canys cyn y medro y bachgen alw, Fy nhad, nea, Fy main, gclud Damascus ac ysbail Samaria a ddygir ymaith o flaen brenin Asyria.

8:4 For before the child shall have knowledge to cry, My father, and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria.

5 A chwanegodd yr ARGLWYDD lefaru wrthyf drachefn, gan ddywedyd,

8:5 The LORD spake also unto me again, saying,

6 Oherwydd ir bobl hyn wrthod dyfroedd Siloa, y rhai sydd yn cerdded yn araf, a chymryd llawenydd o Resin, a mab Remaleia:

8:6 Forasmuch as this people refuseth the waters of Shiloah that go softly, and rejoice in Rezin and Remaliah's son;

7 Am hynny, wele, mae yr Arglwydd yn dwyn arnynt ddyfroedd yr afon, yn gryfion ac yn fawrion, sef brenin Asyria, ai holl ogonant; ac efe a esgyn ar ei holl afonydd, ac ar ei holl geulennydd ef.

8:7 Now therefore, behold, the Lord bringeth up upon them the waters of the river, strong and many, even the king of Assyria, and all his glory: and he shall come up over all his channels, and go over all his banks:

8 Ie, ti-wy Jwda y treiddia ef: efe a lifa, ac a & drosodd, efe a gyrraedd hyd y gwddf; ac estyniad ei adenydd ef fydd llonaid lled dy dir di, O Immanuel.

8:8 And he shall pass through Judah; he shall overflow and go over, he shall reach even to the neck; and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel.

9 Ymgyfeillechwch, bobloedd, a chwi a ddryllir: gwrandewch, holl belledigion y gwledydd; ymwregyswch, a chwi a ddryllir; ymwregyswch, a chwi a ddryllir.

8:9 Associate yourselves, O ye people, and ye shall be broken in pieces; and give ear, all ye of far countries: gird yourselves, and ye shall be broken in pieces; gird yourselves, and ye shall be broken in pieces.

10 Ymgynghorwch gyngor, ac fe a ddiddymir; dywedwch y gair, ac ni saif: canys y mae Duw gyda ni.

8:10 Take counsel together, and it shall come to nought; speak the word, and it shall not stand: for God is with us.

11 Canys fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf a llaw gref, ac efe am dysgodd na rodiwn yn ffordd y bobl hyn, gan ddywedyd,

8:11 For the LORD spake thus to me with a strong hand, and instructed me that I should not walk in the way of this people, saying,

12 Na ddywedwch, Cydfwriad, wrth y rhai oll y dywedo y bobl hyn, Cydfwriad: nac ofnwch chwaith eu hofn hwynt, ac na arswydwch.

8:12 Say ye not, A confederacy, to all them to whom this people shall say, A confederacy; neither fear ye their fear, nor be afraid.

13 ARGLWYDD y lluoedd ei hun a sancteiddiwch; a bydded efe yn ofn i chwi, a bydded efe yn arswyd i chwi:

8:13 Sanctify the LORD of hosts himself; and let him be your fear, and let him be your dread.

14 Ac efe a fydd yn noddfa; ond yn faen tramgwydd ac yn graig rhwystr i ddau dŷ Israel, yn fagi ac yn rhwyd i breswylwyr Jerwsalem.

8:14 And he shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.

15 A llawer yn eu mysg a dramgwyddant, ac a syrthiant, ac a ddryllir, ac a rwydir, ac a ddelir.

8:15 And many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.

16 Rhwym y dystiolaeth, selia y gyfraith ymhlith fy nisgyblion.

8:16 Bind up the testimony, seal the law among my disciples.

17 A minnau a ddisgwyliaf am yr ARGLWYDD sydd yn cuddio ei wyneb oddi wrth dy Jacob, ac a wyliaf amdano.

8:17 And I will wait upon the LORD, that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him.

18 Wele fi ar plant a roddes yr ARGLWYDD i mi, yn arwyddiou ac yn rhyfeddodau yn Israel: oddi wrth ARGLWYDDy lluoedd, yr hwn sydd yn trigo ym mynydd Seion.

8:18 Behold, I and the children whom the LORD hath given me are for signs and for wonders in Israel from the LORD of hosts, which dwelleth in mount Zion.

19 A phan ddywedant wrthych, Ymofynnwch ar swynyddion, ac ar dewiniaid, y rhai sydd yn hustyng, ac yn sibrwd: onid au Duw yr ymofyn pobl? dros y byw at y meirw?

8:19 And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter: should not a people seek unto their God? for the living to the dead?

20 At y gyfraith, ac at y dystiotaeth: oni ddywedant yn l y gair hwn, hyany sydd am nad oes oleuni ynddynt.

8:20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

21 A hwy a dramwyant trwyddi, yn galed arnynt ac yn newynog: a bydd pan, newynont, yr ymddigiant, ac y melltithiant eu brenin au Duw, ac a edrychant i fyny.

8:21 And they shall pass through it, hardly bestead and hungry: and it shall come to pass, that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse their king and their God, and look upward.

22 A hwy a edrychant ar y ddaear: ac wele drallod a thywyllwch, niwi cyfyngder; a byddant wedi eu gwthio i dywyllwch.

8:22 And they shall look unto the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness.

PENNOD 9

++PENNOD 9&&&

1 ETO ni bydd y tywyllwch yn l yr hyn a fu yn y gofid; megis yn yr amser cyntaf y cyffyrddodd yn ysgafn thir Sabulon a thir Nafftali, ac wedi hynny yn ddwysach y cystuddiodd hi wrth ffordd y mr, tu hwnt ir Iorddonen, yn Galilea y cenhedloedd.

9:1 Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations.

2 Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a welsant oleuni mawr: y rhai sydd yn aros yn nhir cysgod angau y llewyrchodd goleuni arnynt.

9:2 The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

3 Amlheaist y genhedlaeth, ni chwanegaist lawenydd; llawenychasant ger dy fron megis y llawenydd amser cynhaeaf, ac megis y llawenychant wrth rannu ysbail.

9:3 Thou hast multiplied the nation, and not increased the joy: they joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil.

4 Canys drylliaist iau ei faich ef, a Son ei ysgwydd ef, gwialen ei orthrymwr, megis yn nydd Midian.

9:4 For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian.

5 Canys pob cad y rhyfelwr sydd mewn trwst, a dillad wedi eu trybaeddu mewn gwaed; ond bydd hwn trwy losgiad a chynnud tn.

9:5 For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood; but this shall be with burning and fuel of fire.

6 Canys bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef: a gelwir ei enw ef, Rhyfeddol, Cynghorwr, y Duw cadarn, Tad tragwyddoldeb, Tywysog tangnefedd.

9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

7 Ar helaethrwydd ei lywodraeth ai flangnefedd ni bydd diwedd, ar orseddfa Dafydd, ac ar ei frenhiniaeth ef, iw threfnu hi, ac iw chadarnbau a barn ac a chyfiawnder, or pryd hwn, a hyd byth. sl ARGLWYDD y lluoedd a wna hyn.

9:7 Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this.

8 Yr Arglwydd a anfonodd air i Jacob; ac efe a syrthiodd ar Israel.

9:8 The Lord sent a word into Jacob, and it hath lighted upon Israel.

9 Ar holl bobl a wybydd, sef Effraim a thrigiannydd Samaria, y rhai a ddywedant mewn balchder, ac mewn mawredd calon,

9:9 And all the people shall know, even Ephraim and the inhabitant of Samaria, that say in the pride and stoutness of heart,

10 Y priddfeini a syrthiasant, ond a cherrig nadd yr adeiladwn: y sycamorwydd a dorrwyd, ond ni au newidiwn yn gedrwydd.

9:10 The bricks are fallen down, but we will build with hewn stones: the sycamores are cut down, but we will change them into cedars.

11 Am hynny yr ARGLWYDD a ddyrchafa wrthwynebwyr Resin yn ei erbyn ef, ac a gysyllta ei elynion efynghyd;

9:11 Therefore the LORD shall set up the adversaries of Rezin against him, and join his enemies together;

12 Y Syriaid or blaen, ar Phlistiaid hefyd or l: a hwy a ysant Israel yn safnrhwth. Er hyn i gyd ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

9:12 The Syrians before, and the Philistines behind; and they shall devour Israel with open mouth. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.

13 Ar bobl ni ddychwelant at yr hwn au trawodd, ac ni cheisiant ARGLWYDD y ISuoedd.

9:13 For the people turneth not unto him that smiteth them, neither do they seek the LORD of hosts.

14 Am hynny y tyr yr ARGLWYDD oddi wrth Israel ben a chynffon, cangen a brwyr-cn, yn yr un dydd.

9:14 Therefore the LORD will cut off from Israel head and tail, branch and rush, in one day.

15 Yr hcnwr ar anrhydeddas yw y pen: ar proffwyd sydd yn dysgu celwyddi-efe
yw y gynffon.

9:15 The ancient and honourable, he is the head; and the prophet that teacheth lies, he is the tail.

16 Canys cyfarwyddwyr y bobl hyn sydd yn peri iddynt gyfeiliorni, a Dyncwyd y rhai a gyfarwyddir ganddynt.

9:16 For the leaders of this people cause them to err; and they that are led of them are destroyed.

17 Am hynny nid ymlawenha yr ARGLWYDD yn eu gwŷr ieuainc bwy, ac wrth eu hamddifaid au gweddwon ni thosturia: canys pob un ohorynt sydd ragrithiwr a drygionus, a phob genau yn traethu ynfydrwydd. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

9:17 Therefore the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows: for every one is an hypocrite and an evildoer, and every mouth speaketh folly. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.

18 Oherwydd anwiredd a lysg fel tn; y mieri ar drain a ysa efe, ac a gynnau yn nrysni y coed; a hwy a ddyrchafant fel ymddyrchafiad mwg.

9:18 For wickedness burneth as the fire: it shall devour the briers and thorns, and shall kindle in the thickets of the forest, and they shall mount up like the lifting up of smoke.

19 Gan ddigofaint ARGLWYDD y liuoedd y tywylla y ddaear, ac y bydd y bobl fel ymborth tn: nid eiriach neb ei frawd.

9:19 Through the wrath of the LORD of hosts is the land darkened, and the people shall be as the fuel of the fire: no man shall spare his brother.

20 Ac efe a gipia ar y llaw ddeau, ac a newyna; bwyty hefyd ar y llaw aswy, ac nis digonir hwynt: bwytnt bawb gig ei fraich ei hun:

9:20 And he shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm:

21 Manasse, Effraim; ac Effraim, Manasse: hwythau ynghyd yn erbyn Jwda. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond eto y mae ei law ef yn estynedig.

9:21 Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh: and they together shall be against Judah. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.

PENNOD 10

++PENNOD 10&&&

1 GWAE y rhai sydd yn gwneuthur deddfau anwir, ar ysgrifenyddion Sydd yn ysgrifennu blinder;

10:1 Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed;

2 I ymchwelyd y tlodion oddi wrth farn, ac i ddwyn barn angenogion fy mhobl: fel y byddo gweddwon yn ysbail iddynt, ac yr anrheithiont yr amddifaid.

10:2 To turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless!

3 A pha beth a wnewch yn nydd yr ymweliad, ac yn y distryw a ddaw o bell? at bwy y ffowch am gynhorthwy? a pha le y gadewch eich. gogoniant?

10:3 And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation which shall come from far? to whom will ye flee for help? and where will ye leave your glory?

4 Hebof fi y crymant dan y carcharorion, a than y rhai a laddwyd y syrthiant. Er hyn oll ni ddychwelodd ei lid ef, ond ero y mae ei law ef yn estynedig.

10:4 Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.

5?I Gwae Assur, gwialen fy llid, ar ffon yn eu llaw hwynt yw fy nigofaint.

10:5 O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation.

6 At genedl ragrithiol yr anfonaf ef, ac yn erbyn pobl fy nicter y gorchmynnaf iddo ysbeilio ysbail, ac ysglyfaethu ysglyfaeth, au gosod hwynt yn sathrfa megis tom yr heolydd.

10:6 I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets.

7 Ond nid felly yr amcana efe, ac nid felly y meddwl ei galon; eithr y mae yn ei fryd ddifetha a thorn ymaith geahedloedd nid ychydig.

10:7 Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so; but it is in his heart to destroy and cut off nations not a few.

8 Canys efe a ddywed, Onid yw fy nhywysogion i gyd yn frenhinoedd?

10:8 For he saith, Are not my princes altogether kings?

9 Onid fel Charcemis yw Caino? onid fel Arpad yw Hamath? onid fel Damascus yw Samaria?

10:9 Is not Calno as Carchemish? is not Hamath as Arpad? is not Samaria as Damascus?

10 Megis y cyrhaeddodd fy llaw deyrn* asoedd yr eilunod, ar rhai yr oedd eu delwau cerfiedig yn rhagori ar yr eiddo Jerwsalem a Samaria:

10:10 As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria:

11 Onid megis y gwneuthum i Samaria ac iw heilunod, felly y gwnaf i Jerwsalem ac iw delwau hithau?

10:11 Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols?

12 A bydd, pan gyflawno yr Arglwydd ei holl waith ym mynydd Seion, ac yn Jerwsalem, yr ymwelafa ffrwyth mawredd calon brenin Assur, ac a gogoniant uchelder ei lygaid ef:

10:12 Wherefore it shall come to pass, that when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks.

13 Canys dywedodd, Trwy nerth fy llaw y gwneuthum hyn, a thrwy fy noethineb; oherwydd doeth ydwyf: ac mi a symudais derfynau pobloedd, au trysorau a ysbeiliais, ac a fwriais ir llawr y trigolion fel gŵr grymus:

10:13 For he saith, By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom; for I am prudent: and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant man:

14 Am llaw a gafodd gyfoeth y bobloedd fel nyth; ac megis y cesglir wyau wedi eu gado, y cesglais yr holl ddaear; ac nid oedd a symudai adain, nac a agorai safn, nac a ynganai.

10:14 And my hand hath found as a nest the riches of the people: and as one gathereth eggs that are left, have I gathered all the earth; and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped.

15 A ymffrostia y fwycll yn erbyn yr hwn a gymyno a hi? a ymfawryga y llif yn erbyn yr hwn ai tynno? megis pe ymddyrchafai y wialen yn erbyn y rhai ai codai hi i fyny, neu megis pe ymddyrchafai y ffon, fel pe na byddai yn bren.

10:15 Shall the ax boast itself against him that heweth therewith? or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were no wood.

16 Am hynny yr hebrwng yr Arglwydd, Arglwydd y lluoedd, ymhlith ei freision ef guini; a than ei ogoniant ef y llysg llosgiad megis llosgiad tn.

10:16 Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness; and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire.

17 A bydd goleuni Israel yn dan, ai Sanct ef yn fflam: ac efe a lysg, ac a ysa ei ddrain ai fieri mewn un dydd:

10:17 And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame: and it shall burn and devour his thorns and his briers in one day;

18 Gogoniant ei goed hefyd, ai ddoldir, a ysa efe, enaid a chorff: a byddant megis pan lesmeirio banerwr.

10:18 And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and they shall be as when a standardbearer fainteth.

19 A phrennau gweddill ei goed ef a fyddant o rifedi, fel y rhifo plentyn
hwynt.

10:19 And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them.

20 A bydd yn y dydd hwnnw, na chwanega gweddill Israel, ar rhai a ddihangodd o dŷ Jacob, ymgynnal mwy* ach ar yr hwn au trawodd; ond pwysant ar yr ARGLWYDD, Sanct Israel, mewn gwirionedd.

10:20 And it shall come to pass in that day, that the remnant of Israel, and such as are escaped of the house of Jacob, shall no more again stay upon him that smote them; but shall stay upon the LORD, the Holy One of Israel, in truth.

21 Y gweddill a ddychwel, sef gweddill Jacob, at y Duw cadarn.

10:21 The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God.

22 Canys pe byddai dy bobl di Israel Sei tywod y mr, gweddill ohonynt a ddychwel: darfodiad terfynedig a Ufa drosodd mewn cyfiawnder.

10:22 For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return: the consumption decreed shall overflow with righteousness.

23 Canys darfodedigaeth, a honno yn derfynedig, a wna Arglwydd DDUW y lluoedd yng nghanol yr holl dir.

10:23 For the Lord GOD of hosts shall make a consumption, even determined, in the midst of all the land.

24 Am hynny fel hyn y dywed Arglwydd DDUW y lluoedd, Fy mhobl yr hwn a breswyli yn Seion, nac ofna rhag yr Asyriad: gwialen yth dery di, ac efe a gyfyd ei ffon ith erbyn, yn l ffordd yr Aifft.

10:24 Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian: he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt.

25 Canys eto .ychydig bach, ac fe a dderfydd y llid, am digofaittt yn eu dinistr hwy.

10:25 For yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction.

26 Ac ARGLWYDD y lluoedd a gyfyd ffrewyll yn ei erbyn ef, megis lladdfa Midian yng nghraig Oreb: ac fel y bu ei wialen ar y mr, felly y cyfyd efe hi yn fill ffordd yr Aifft.

10:26 And the LORD of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb: and as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt.

27 A bydd yn y dydd hwnnw, y symudir ei faich ef oddi ar dy ysgwydd di, ai iau ef oddi ar dy war di; a dryllir yr iau, oherwydd yr eneiniad.

10:27 And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.

28 Daeth at Aiath, tramwyodd i Migron; ym Michmas y rhoddes ei ddodrefn i gadw.

10:28 He is come to Aiath, he is passed to Migron; at Michmash he hath laid up his carriages:

29 Aethant trwy y rhyd, yn Geba y lletyasant: dychrynodd Rama; Gibea Saul a ffoes.

10:29 They are gone over the passage: they have taken up their lodging at Geba; Ramah is afraid; Gibeah of Saul is fled.

30 Bloeddia ath lef, merch Galim: par ei chlywed hyd Lais, O Anathofh dlawd.

10:30 Lift up thy voice, O daughter of Gallim: cause it to be heard unto Laish, O poor Anathoth.

31 Ymbellhaodd Madmena: trigolion Gebim a ymgasglasant i ffoi,

10:31 Madmenah is removed; the inhabitants of Gebim gather themselves to flee.

32 Eto y dydd hwnnw y saif efe yn Nob; efe a gyfyd ei law yn erbyn mynydd merch Seion, bryn Jerwsalem.

10:32 As yet shall he remain at Nob that day: he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.

33 Wele, yr Arglwydd, ARGLWYDD y lluoedd, yn ysgythru y gangen & dychryn: ar rhai uchel o gyrff a dorrir ymaith, ar rhai goruchel a ostyngir.

10:33 Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the bough with terror: and the high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be humbled.

34 Ac efe a dyr ymaith frysglwyni y coed a haearn; a Libanus trwy un cryfa gwymp.

10:34 And he shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one.

PENNOD 11

++PENNOD 11&&&

1 YNA y daw allan wialen o gyff Jesse; a Blaguryn a dyf oi wraidd ef.

11:1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

2 Ac ysbryd yr ARGLWYDD a orffwys arno ef; ysbryd doethineb a deall, ysbryd cyngor a chadernid, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr ARGLWYDD;

11:2 And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;

3 Ac a wna ei ddeall ef yn fywiog yn ofn yr ARGLWYDD: ac nid wrth olwg ei lygaid y barn efe, nac wrth glywed ei glustiau y cerydda efe.

11:3 And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

4 Ond efe a farn y tlodion mewn cyfiawnder, ac a argyhoedda dros rai llariaidd y ddaear mewn uniondeb: ac efe a dery y ddaear axxxxxxxxx gwialen ei enau, ac ag anadl ei wefusau y lladd efe yr anwir.

11:4 But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

5 A chyfiawnder fydd gwregys ei lwynau ef, a ffyddlondeb yn wregys ei arennau.

11:5 And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

6 Ar blaidd a drig gydar oen, ar llewpard a orwedd gydar myn; y llo hefyd, a chenau y llew, ar anifail bras, fyddant ynghyd, a bachgen bychan au harwain.

11:6 The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them.

7 Y fuwch hefyd ar arth a borant ynghyd; eu llydnod a gydorweddant: y llew, fel yr ych, a bawr wellt.

11:7 And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox.

8 Ar plentyn sugno a chwery wrth dwil yr asb; ac ar ffau y wiber yr estyn yr hwn a ddiddyfnwyd ei law.

11:8 And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice' den.

9 Ni ddrygant ac ni ddifethant yn holl fynydd fy sancteiddrwydd: canys y ddaear a fydd llawn o wybodaeth yr ARGLWYDD, megis y mae y dyfroedd yn toi y mr.

11:9 They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.

10 y Ac yn y dydd hwnnw y bydd gwreiddyn Jesse, yr hwn a saif yn arwydd ir bobloedd: ag ef yr ymgais y cenhedloedd: ai orffwysfa fydd yn ogoniant.

11:10 And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.

11 Bydd hefyd yn y dydd hwnnw, ir Arglwydd fwrw eilwaith ei law i feddiannu gweddill ei bobl, y rhai a weddillir gan Asyria, a chan yr Aifft, a chan Pathros, a chan Ethiopia, a chan Elam, a chan Sinar, a chan Hamath, a chan ynysoedd y mr.

11:11 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

12 Ac efe a gyfyd faner ir cenhedloedd, ac a gynnull grwydraid Israel, ac a gasgl wasgaredigion Jwda o bedair congl y ddaear.

11:12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

13 Cenfigen Effraim a ymedy hefyd, a gwrthwynebwyr Jwda a dorrir ymaith: ni chenfigenna Effraim wrth Jwda, ac ni chyfynga Jwda ar Effraim.

11:13 The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.

14 Ond hwy a ehedant ar ysgwyddau y Philistiaid tuar gorllewin; ynghyd yr ysbeihant xxxxx feibion y dwyrain: hwy a osodant eu llaw ar Edom a Moab, a meibion Ammon fydd mewn ufudd-dod iddynt.

11:14 But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.

15 Yr ARGLWYDD hefyd a ddifroda dafod mr yr Aifft, ac ai wynt nerthol efe a gyfyd ei law ar yr afon, ac ai tery hi yn y saith ffrwd, ac a wna fyned drosodd yn droetsych.

11:15 And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dryshod.

16 A hi a fydd yn briffordd i weddill ei bobl ef y rhai a adewir o Asyria, megis ag y bu i Israel yn y dydd y daeth efe i fyny o dir yr Aifft.

11:16 And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left, from Assyria; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.

PENNOD 12

++PENNOD 12&&&

1 YNA y dywedi yn y dydd hwnnw, Molaf di, O ARGLWYDD: er i ti sorri wrthyf, dychwelir dy lid, a thi am cysuri.

12:1 And in that day thou shalt say, O LORD, I will praise thee: though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortedst me.

2 Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth; gobeithiaf, ac nid ofnaf: canys yr ARGLWYDD DDUW yw fy nerth am can; efe hefyd yw fy iachawdwriaeth.

12:2 Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the LORD JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.

3 Am hynny mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau iachawdwriaeth.

12:3 Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.

4 A chwi a ddywedwch yn y dydd hwnnw, Molwch yr ARGLWYDD, gelwch ar ei enw, hysbyswch ei weithredoedd ef ymhlith y bobloedd, cofiwch mai dyrchafedig yw ei enw ef.

12:4 And in that day shall ye say, Praise the LORD, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.

5 Cenwch ir ARGLWYDD; canys godidowgrwydd a wnaeth efe: hysbys yw hyn yn yr holl dir.

12:5 Sing unto the LORD; for he hath done excellent things: this is known in all the earth.

6 Bloeddia a chrochlefa, breswylferch Seion; canys mawr yw Sanct Israel oth fewn di.

12:6 Cry out and shout, thou inhabitant of Zion: for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.

PENNOD 13

++PENNOD 13&&&

1 AICH Babilon, yr hwn a welodd
Eseia mab Amos. . 2 Dyrchefwch fanerar y mynydd uchel, B

13:1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.

dyrchefwch lef atynt, ysgydwch law, fel yr elont i fewn pyrth y pendefigion.

13:2 Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into the gates of the nobles.

3 Myfi a orchmynnais Im rhai sanctaidd, gelwais hefyd fy nghedyrn im dicter, y rhai a ymhyfrydant yn fy nyrchafiad.

13:3 I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness.

4 Llef tyrfa yn y mynyddoedd, yn gyffelyb i bobl lawer; sŵn twrf teyrnasoedd y cenhedloedd wedi ymgynnull: ARGLWYDD y lluoedd sydd yn cyfrif llu y rhyfel.

13:4 The noise of a multitude in the mountains, like as of a great people; a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together: the LORD of hosts mustereth the host of the battle.

5 Dyfod y maent o wlad bell, o eithaf y nefoedd; sef yr ARGLWYDD, ac arfau ei lidiowgrwydd, i ddifa yr holl dir.

13:5 They come from a far country, from the end of heaven, even the LORD, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.

6 Udwch; canys agos yw diwrnod yr ARGLWYDD; megis anrhaith oddi wrth yr Hollalluog y daw.

13:6 Howl ye; for the day of the LORD is at hand; it shall come as a destruction from the Almighty.

7 Am hynny yr holl ddwylo a laesa; a chalon pob dyn a dawdd:

13:7 Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt:

8 A hwy a ofnant; gwewyr a doluriau au deil hwynt; megis gwraig yn esgor yr ymofidiant; pawb wrth ei gyfaill a ryfedda, eu hwynebau fyddant wynebau fflamllyd.

13:8 And they shall be afraid: pangs and sorrows shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth: they shall be amazed one at another; their faces shall be as flames.

9 Wele ddydd yr ARGLWYDD yn dyfod, yn greulon a digofaint a dicter llidiog, i osod y wlad yn ddiffeithwch; ai phechaduriaid a ddifa efe allan ohoni.

13:9 Behold, the day of the LORD cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it.

10 Canys sr y nefoedd, au planedau, ni roddant eu llewyrch: yr haul a dywyllir yn ei godiad, ar lloer ni oleua ai llewyrch.

13:10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine.

11 A mi a ymwelaf ar byd am ei ddrygioni, ac ar annuwiolion am eu hanwiredd: a gwnafi falchder y rhai rhyfygus beidio; gostyngaf hefyd uchder y rhai ofnadwy.

13:11 And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity; and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible.

12 Gwnaf ddyn yn werthfawrocach nag aur coeth; ie, dyn na chyn o aur Offir.

13:12 I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir.

13 Am hynny yr ysgydwaf y nefoedd, ar ddaear a gryn oi lle, yn nigofaint ARGLWYDD y lluoedd, ac yn nydd llid ei ddicter ef.

13:13 Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place, in the wrath of the LORD of hosts, and in the day of his fierce anger.

14 A hi a fydd megis ewig wedi ei tharfu, ac fel dafad heb neb ai coleddo; pawb a wynebant at eu pobl eu hun, a phawb iw gwlad eu hun a ffoant.

13:14 And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up: they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land.

15 Pob un a gefhr ynddi a drywenir; a phawb a chwaneger ati a syrth trwy y cleddyf.

13:15 Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined unto them shall fall by the sword.

16 Eu plant hefyd a ddryllir o flaen eu llygaid; eu tai a ysbeilir, au gwragedd a dreisir.

13:16 Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished.

17 Wele fi yn cyfodi y Mediaid yn eu herbyn hwy, y rhai ni roddant fri ar arian; ar aur nid ymhyfrydant ynddo.

13:17 Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver; and as for gold, they shall not delight in it.

18 Eu bwu hefyd a ddryllia y gwŷr ieuainc, ac wrth ffrwyth bru ni thosturiant: cu llygad nid eiriach y rhai bach.

13:18 Their bows also shall dash the young men to pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.

19 A Babilon, prydferthwch y teyrnasoedd, gogoniant godidowgrwydd y Caldeaid, fydd megis dinistr Duw at Sodom a Gomorra.

13:19 And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.

20 Ni chyfanheddir hi yn dragywydd, ac ni phreswyhr hi o genhedlaeth i genhedlaeth; ac ni phabella yr Arabiad yno, ar bugeiliaid ni chorlannant yno.

13:20 It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds make their fold there.

21 Ond anifeiliaid gwylltion yr anialwch a orweddant yno; au tai hwynt a lenwir o ormesiaid, a chywion yr estrys a drigant yno, ar ellyllon a lamant yno:

13:21 But wild beasts of the desert shall lie there; and their houses shall be full of doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.

22 Ar cathod a gydatebant yn ei gweddwdai hi, ar dreigiau yn y . palasoedd hyfryd: ai hamser sydd yn agos i ddyfod, ai dyddiau nid oedir.

13:22 And the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces: and her time is near to come, and her days shall not be prolonged.

PENNOD 14

++PENNOD 14&&&

1 CANYS yr ARGLWYDD a dosturia wrth. Jacob, ac a ddethol Israel eto, ac a bair iddynt orffwys yn eu tir eu hunain; ar dieithr a ymgysyllta hwynt, a hwy a lynant wrth dŷ Jacob.

14:1 For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land: and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob.

2 Y bobl hefyd au cymer hwynt, ac au dygant iw lle, a thŷ Israel au meddianna hwynt yn nhir yr ARGLWYDD, yn weision ac yn forynion: a hwy a gaethiwant y rhai au caethiwodd hwythau, ac a lywodraethant ar eu gorthrymwyr.

14:2 And the people shall take them, and bring them to their place: and the house of Israel shall possess them in the land of the LORD for servants and handmaids: and they shall take them captives, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors.

3 A bydd, yn y dydd y rhoddo yr ARGLWYDD lonyddwch i ti oddi wrth dy ofid, ac oddi wrth dy ofn, ac oddi wrth y caethiwed caled y gwasanaethaist ynddo,

14:3 And it shall come to pass in the day that the LORD shall give thee rest from thy sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve.

4 I ti gymryd y ddihareb hon yn erbyn brenin Babilon, a dywedyd. Pa wedd y peidiodd y gorthrymwr? ac y peidiodd y dref aur?

14:4 That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, How hath the oppressor ceased! the golden city ceased!

5 Yr ARGLWYDD a ddrylliodd ffon yr anwiriaid, a theyrnwialen y llywiawdwyr.

14:5 The LORD hath broken the staff of the wicked, and the sceptre of the rulers.

6 Yr hwn sydd yn taro y bobloedd mewn dicllonedd a phla gwastadol, yr hwn sydd yn llywodraethu y cenhedloedd mewn llidiowgrwydd, a erlidir heb neb yn lluddias.

14:6 He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is persecuted, and none hindereth.

7 Gorffwysodd a llonyddodd yr holl ddaear; canasant o lawenydd.

14:7 The whole earth is at rest, and is quiet: they break forth into singing.

8 Y ffynidwydd hefyd a chedrwydd Libanus a lawenhasant yn dy erbyn, gan ddywedyd, Er pan orweddaist, nid esgynnodd cymynydd in herbyn.

14:8 Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down, no feller is come up against us.

9 Uffern oddi tanodd a gynhyrfodd oth achos, i gyfarfod thi wrth dy ddyfodiad: hi a gyfododd y meirw i ti, sef holl dywysogion y ddaear; cyfododd holl frenhinoedd y cenhedloedd ou gorseddfaoedd.

14:9 Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming: it stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth; it hath raised up from their thrones all the kings of the nations.

10 Y rhai hynny oll a lefarant, ac a ddywedant wrthyt, A wanhawyd tithau fel ninnau? a aethost ti yn gyffelyb i ni?

14:10 All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? art thou become like unto us?

11 Disgynnwyd dy falchder ir bedd, a thrwst dy nablau: tanat y taenir pryf, pryfed hefyd ath doant.

14:11 Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols: the worm is spread under thee, and the worms cover thee.

12 Pa fodd y syrthiaist or nefoedd, Lusiffer, mab y wawr ddydd! pa fodd yth dorrwyd di i lawr, yr hwn a wanheaist y cenhedloedd!

14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

13 Canys ti a ddywedaist yn dy galon, Mi a ddringaf ir nefoedd; oddi ar sr Duw y dyrchafaf fy ngorseddfa; a mi a eisteddaf ym mynydd y gynulleidfa, yn ystlysau y gogledd;

14:13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:

14 Dringaf yn uwch nar cymylau; tebyg fyddaf ir Goruchaf.

14:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.

15 Er hynny i uffern yth ddisgynnir i ystlysau y ffos.

14:15 Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.

16 Y rhai ath welant a edrychant arnat yn graff, ac ath ystyriant, gan ddywedyd, Ai dyma y gŵr a wnaeth ir ddaear grynu, ac a gynhyrfodd deyrnasoedd?

14:16 They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;

17 A osododd y byd fel anialwch, ac a ddinistriodd ei ddinasoedd, heb ollwng ei garcharorion yn rhydd tuag adref?

14:17 That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that opened not the house of his prisoners?

18 Holl frenhinoedd y cenhedloedd, ie, hwy oll a orweddasant mewn gogoniant, bob un yn ei dŷ ei hun:

14:18 All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his own house.

19 Eichr tydi a fwriwyd allan oth fedd, fel cangen ffiaidd, neu wisg y lladdedigion, y rhai a drywanwyd chleddyf; y rhai a ddisgynnent i gerrig y ffos, fel celain wedi ei mathru.

14:19 But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit; as a carcase trodden under feet.

20 Ni byddi mewn un bedd hwynt, oherwydd dy dir a ddifethaist, ath bobl a leddaist: ni bydd had yr annuwiol enwog byth.

14:20 Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land, and slain thy people: the seed of evildoers shall never be renowned.

21 Darperwch laddfa iw feibion ef, am anwiredd eu tadau; rhag codi ohonynt a goresgyn y tir, a llenwi wyneb y byd dinasoedd.

14:21 Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities.

22 Minnau a gyfodaf yn eu herbyn hwynt, medd ARGLWYDD y lluoedd, ac a dorraf allan o Babilon enw a gweddill, a mab, ac ŵyr, medd yr ARGLWYDD:

14:22 For I will rise up against them, saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the LORD.

23 Ac ai gosodaf hi yn feddiant i aderyn y bwn, ac yn byllau dyfroedd; ysgubaf hi hefyd ag ysgubau distryw, medd ARGLWYDD y lluoedd.

14:23 I will also make it a possession for the bittern, and pools of water: and I will sweep it with the besom of destruction, saith the LORD of hosts.

24 Tyngodd ARGLWYDD y lluoedd, gan ddywedyd, Diau megis yr amcenais, felly y bydd; ac fel y bwriedais, hynny a saif;

14:24 The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:

25 Am ddryllio Assur yn fy nhir: canys mathraf ef ar fy mynyddoedd; yna y cilia ei iau ef oddi arnynt, ac y symudir ei faich ef oddi ar eu hysgwyddau hwynt.

14:25 That I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him under foot: then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders.

26 Dyma y cyngor a gymerwyd am yr holl ddaear: a dyma y llaw a estynnwyd ar yr holl genhedloedd.

14:26 This is the purpose that is purposed upon the whole earth: and this is the hand that is stretched out upon all the nations.

27 Oherwydd ARGLWYDD y lluoedd ai bwriadodd, a phwy ai diddyma? ei law ef hefyd a estynnwyd, a phwy ai try yn l?

14:27 For the LORD of hosts hath purposed, and who shall disannul it? and his hand is stretched out, and who shall turn it back?

28 Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Ahas, y bu y baich hwn.

14:28 In the year that king Ahaz died was this burden.

29 Palesteina, na lawenycha di oll, er torri gwialen dy drawydd: oherwydd o wreiddyn y sarff y daw gwiber allan, ai ffrwyth hi fydd sarff danllyd hedegog.

14:29 Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken: for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent.

30 A chynblant y tlodion a ymborthant, ar rhai anghenus a orweddant mewn diogelwch: a mi a laddaf dy wreiddyn newyn, yntau a ladd y weddill.

14:30 And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety: and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant.

31 Uda, borth; gwaedda, ddinas; Palesteina, ti oll a doddwyd: canys mwg sydd yn dyfod or gogledd, ac ni bydd unig yn ei amseroedd nodedig ef.

14:31 Howl, O gate; cry, O city; thou, whole Palestina, art dissolved: for there shall come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times.

32 A pha beth a atebir i genhadau y genedl? Seilio or ARGLWYDD Seion, ac y gobeithia trueiniaid ei bobl ef ynddi.

14:32 What shall one then answer the messengers of the nation? That the LORD hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it.

PENNOD 15

++PENNOD 15&&&

15:1 BAICH Moab. Oherwydd, y nos y dinistriwyd Ar Moab, ac y distawyd hi; oherwydd y nos y dinistriwyd Cir Moab, ac y distawyd hi.

15:1 The burden of Moab. Because in the night Ar of Moab is laid waste, and brought to silence; because in the night Kir of Moab is laid waste, and brought to silence;

15:2 Aeth i fyny i Baith, ac i Dibon, ir uchelfeydd, i wylo: am Nebo, ac am Medeba, yr uda Moab; bydd moelni ar eu holl bennau, a phob barf wedi ei heillio.

15:2 He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off.

15:3 Yn eu heolydd yr ymwregysant sachliain: ar bennau eu tai, ac yn eu heolydd, yr uda pob un, gan wylo yn hidl.

15:3 In their streets they shall gird themselves with sackcloth: on the tops of their houses, and in their streets, every one shall howl, weeping abundantly.

15:4 Gwaedda Hesbon hefyd, ac Eleale: hyd Jahas y clywir eu llefain hwynt: am hynny arfogion Moab a floeddiant, pob un a flina ar ei einioes.

15:4 And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even unto Jahaz: therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him.

15:5 Fy nghalon a waedda am Moab, ei ffoaduriaid hi a nt hyd Soar, fel anner deirblwydd; mewn wylofain y dringant hyd allt Luhith: canys codant waedd dinistr ar hyd ffordd Horonaim.

15:5 My heart shall cry out for Moab; his fugitives shall flee unto Zoar, an heifer of three years old: for by the mounting up of Luhith with weeping shall they go it up; for in the way of Horonaim they shall raise up a cry of destruction.

15:6 Oherwydd dyfroedd Nimrim a fyddant yn anrhaith: canys gwywodd y llysiau, darfu y gwellt; nid oes gwyrddlesni.

15:6 For the waters of Nimrim shall be desolate: for the hay is withered away, the grass faileth, there is no green thing.

15:7 Am hynny yr helaethrwydd a gawsant, ar hyn a roesant i gadw, a ddygant i afon yr helyg.

15:7 Therefore the abundance they have gotten, and that which they have laid up, shall they carry away to the brook of the willows.

15:8 Canys y gweiddi a amgylchynodd derfyn Moab, eu hudfa hyd Eglaim, au hochain hyd Beer-elim.

15:8 For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the howling thereof unto Beerelim.

15:9 Canys dyfroedd Dimon a lenwir o waed; canys gosodaf ychwaneg ar Oimon, llewod ar yr hwn a ddihango ym Moab, ac ar weddill y wlad.

15:9 For the waters of Dimon shall be full of blood: for I will bring more upon Dimon, lions upon him that escapeth of Moab, and upon the remnant of the land.

PENNOD l6

++PENNOD 16&&&

1 ANFONWCH oen i lywodraethwr y tir, o Sela ir anialwch, i fynydd merch Seion.

16:1 Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion.

2 Bydd fel aderyn yn gwibio wedi ei fwrw allan or nyth; felly y bydd merched Moab wrth rydau Arnon.

16:2 For it shall be, that, as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters of Moab shall be at the fords of Arnon.

3 Ymgynghora, gwna farn, gwna dy gysgod fel nos yng nghanol hanner dydd; cuddia y rhai gwasgaredig, na ddatguddia y crwydrad.

16:3 Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; bewray not him that wandereth.

4 Triged fy ngwasgaredigion gyda thi; Moab, bydd di loches iddynt rhag y dinistrydd; canys diweddwyd y gorthrymydd, yr anrheithiwr a beidiodd, y mathrwyr a ddarfuant or tir.

16:4 Let mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land.

5 A gorseddfainc a ddarperir mewn trugaredd, ac arni yr eistedd efe mewn gwirionedd, o fewn pabell Dafydd, yn barnu ac yn ceisio barn, ac yn prysuro cyfiawnder.

16:5 And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness.

6 Clywsom am falchder Moab, (balch iawn yw,) am ei falchder, ai draha, ai ddicllonedd: ond nid felly y bydd ei gelwyddau.

16:6 We have heard of the pride of Moab; he is very proud: even of his haughtiness, and his pride, and his wrath: but his lies shall not be so.

7 Am hynny yr uda Moab am Moab, pob nn a uda: am sylfeini Cirhareseth y griddfenwch, yn ddiau hwy a drawyd.

16:7 Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl: for the foundations of Kirhareseth shall ye mourn; surely they are stricken.

8 Canys gwinwydd Hesbon a wanhasant; ac am winwydden Sibma, arglwyddi y cenhedloedd a ysgydwasant ei pher winwydd hi; hyd Jaser y cyraeddasant; crwydrasant ar hyd yr anialwch; ei changhennau a ymestynasant, ac a aethant dros y mr.

16:8 For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea.

9 Am hynny y galaraf ag wylofain Jaser, gwinwydden Sibma; dyfrhaf di, Hesbon, ac Eleale, am dagrau: canys ar dy ffrwythydd haf, ac ar dy gynhaeaf, y syrthiodd bloedd.

16:9 Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen.

10 Y llawenydd hefyd ar gorfoledd a ddarfu or dolydd: ni chenir ac ni floeddir yn y gwinliannoedd; ni sathr sathrydd win yn y gwryfoedd; gwneuthuni iw bloedd gynhaeaf beidic.

16:10 And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease.

11 Am hynny y rhua fy ymysgaroedd am Moab fel telyn, am perfedd am Cirharcs.

16:11 Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kirharesh.

12 A phan weler blino o Moab ar iyr uchelfan, yna y daw efe iw gysegr i weddo; ond ni thycia iddo.

16:12 And it shall come to pass, when it is seen that Moab is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail.

13 Dyma y gair a lefarodd yr ARGLwynD am Moab, er yr amser hwnnw.

16:13 This is the word that the LORD hath spoken concerning Moab since that time.

14 Ond yn awr y llefarodd yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, O fewn tair blynedd, fel blynyddoedd gwas cyflog, y dirmygir gogoniant Aioab, ar holl dyrfa fawr; ar gweddill fydd ychydig bach a di-rym. .
,

16:14 But now the LORD hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble.

PENNOD 17

++PENNOD 17&&&

1 BAICH Damascus. Wele Damascus . wedi ei symud o fod yn ddinas, a charnedd wedi syrthio a fydd hi.

17:1 The burden of Damascus. Behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap.

2 Gwrthodwyd dinasoedd Aroer: i ddiadellau y byddant, y rhai a orweddant, ac ni bydd au dychryno.

17:2 The cities of Aroer are forsaken: they shall be for flocks, which shall lie down, and none shall make them afraid.

3 A derfydd amddiffynfa o Effraim, a brenhiniaeth o Damascus, a gwedditi Syria: fel gogoniant meibion Israel y byddant, medd ARGLWYDD y lluoedd.

17:3 The fortress also shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus, and the remnant of Syria: they shall be as the glory of the children of Israel, saith the LORD of hosts.

4 Ac ar y dydd hwnnw y bydd i ogoniant Jacob feinhau, a braster ei gig ef a gulha.

17:4 And in that day it shall come to pass, that the glory of Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall wax lean.

5 Ac efe a fydd fel pan gasglo y cynaeafwr ŷd, a medi ai fraich y tywysennau: a bydd fel casglydd tywysennau yng nglyn Reffaim.

17:5 And it shall be as when the harvestman gathereth the corn, and reapeth the ears with his arm; and it shall be as he that gathereth ears in the valley of Rephaim.

6 Eto ynddo y gadewir lloffion grawnwin, fel ysgydwad olewydden, sef dau neu dri o rawn ym miaen y brig, a phedwar neu bump yn ei changhennau ffrwythlon eithaf, medd ARGLWYDD DDUW Israel.

17:6 Yet gleaning grapes shall be left in it, as the shaking of an olive tree, two or three berries in the top of the uppermost bough, four or five in the outmost fruitful branches thereof, saith the LORD God of Israel.

7 Yn y dydd hwnnw yr edrych dyn at ei Wneuthurwr, i lygaid a edrychant ar Sanct Israel: .

17:7 At that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel.

8 Ac nid edrych am yr allorau, y rhai ydynt waith ei ddwylo; ie, nid edrych am yr hyn a wnaeth ei fysedd, nar llwyni, nar delwau.

17:8 And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves, or the images.

9 Yn y dydd hwanw y bydd eu dinasoedd cedyrn fel cangen wrthodedig, ar brig, y rhai a adawsant oherwydd meibion Israel: felly y bydd anghyfanhedd-dra.

17:9 In that day shall his strong cities be as a forsaken bough, and an uppermost branch, which they left because of the children of Israel: and there shall be desolation.

10 Oherwydd anghofio ohonot DDUW dy iachawdwriaeth, ac na chofiaist graig dy gadernid: am hynny y plenni blanhigion hyfryd, ac yr impi hwynt a changhennau dieithr.

17:10 Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and shalt set it with strange slips:

11 Y dydd y gwnei ith blanhigyn dyfu, ar bore y gwnei ith had flodeuo: ond bydd y cynhaeaf yn bentwr ar ddydd llesgedd a dolur gofidus.

17:11 In the day shalt thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou make thy seed to flourish: but the harvest shall be a heap in the day of grief and of desperate sorrow.

12 Gwae dyrfa pobloedd lawer, fel twrf y mr y trystiant; ac i dwrf y bobloedd a drystiant fel sŵn dyfroedd lawer.

17:12 Woe to the multitude of many people, which make a noise like the noise of the seas; and to the rushing of nations, that make a rushing like the rushing of mighty waters!

13 Fel sŵn dyfroedd lawer y trystia y bobl; a Duw au cerydda hwynt, a hwy a ffoant ymheli, ac a erhdir fel peiswyn mynydd o flaen y gwynt, ac fel peth yn treiglo ym miaen corwynt.

17:13 The nations shall rush like the rushing of many waters: but God shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind.

14 Ac wele drallod ar brynhawn, a chyn y bore ni bydd. Dyma ran y rhai an hanrheithiant ni, a choelbren y rhai an hysbeiliant ni.

17:14 And behold at eveningtide trouble; and before the morning he is not. This is the portion of them that spoil us, and the lot of them that rob us.

PENNOD 18

++PENNOD 18&&&

1 GWAE y tir sydd yn cysgodi ag adenydd, yr hwn sydd tu hwnti afonydd Ethiopia:

18:1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia:

2 Yr hwn a hebrwng genhadau hyd y mr, ac ar hyd wyneb y dyfroedd, mewn llestri brwyn, gan ddywedyd, Ewch, genhadon cyflyro, at genhedlaeth wasgaredig ( ac ysbeiliedig, at bobl ofnadwy er pan ydynt ac etc, cenhedlaeth wedi ei mesur ai sathru, yr hon yr ysbeiliodd yr afonydd ei thir.

18:2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled!

3 Holl drigolion y byd, a phreswylwyr y ddaear, gwelwch pan gyfodo efe faner tr y mynyddoedd, a chlywch pan utgano ag utgorn.

18:3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye.

4 Canys fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Byddaf lonydd, a mi a ystyriaf yn fy annedd, megis gwres eglur ar lysiau, fel niwi gwhth yng ngwres cynhaeaf.

18:4 For so the LORD said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest.

5 Canys o flaen cynhaeaf, pan fyddo y blodeuyn yn berffaith, ar grawnwia surion yn aeddfedu yn y blodeuyn: efe a dyr y brig a chrymanau, ac a dynn ymaith ac a dyr y canghencau.

18:5 For afore the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he shall both cut off the sprigs with pruning hooks, and take away and cut down the branches.

6 Gadewir hwynt ynghyd i adar y mynyddoedd, ac i anifeiliaid y ddaear: ac arnynt y bwrw yr adar yr haf, a holl anifeiliaid y ddaear a aeafa arnynt.

18:6 They shall be left together unto the fowls of the mountains, and to the beasts of the earth: and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of the earth shall winter upon them.

7 Yr amser hwnnw y dygir rhodd i ARGLWYDD y lluoedd gan bobl wasgaredig ac ysbeiliedig, a chan bobl ofnadwy er pan ydynt ac eto, cenedl wedi ei mesur ai sathru, yr hon yr ysbeiliodd yr afonydd d thir, i le enw ARGLWYDD y lluoedd, sef i fynydd Seion.

18:7 In that time shall the present be brought unto the LORD of hosts of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the LORD of hosts, the mount Zion.

PENNOD 19

++PENNOD 19&&&

1 BAICH yr Aifft. Wele yr ARGLWYDD yn marchogaeth ar gwmwl ysgafn, ac efe a ddaw ir Aifft: ac eilunod yr Aifft a gynhyrfant rhagddo ef, a chalon yr Aifft a dawdd yn ei chanol.

19:1 The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it.

2 Gyrraf hefyd yr Eifftiaid yn erbyn yr Eifftiaid, a hwy a ymladdant bob un yn erbyn ei frawd, a phob un yn erbyn ei gymydog; dinas yn erbyn dinas, a theyrnas yn erbyn teyrnas.

19:2 And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.

3 Ac ysbryd yr Aifft a balla yn ei chpnol, a mi a ddiddymaf ei chyngor hi: yna yr ymofynnant ag eilunod, ac a swynyddion; ac a dewiniaid, ac a brudwyr.

19:3 And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards.

4 A mi a gaeaf yr Aifft yn llaw arglwydd caled; a bren nc cadarn a lywodraetha arnynt, meddyr Arglwydd, ARGLWYDD y lluoedd.

19:4 And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.

5 Ar dyfroedd a ddarfyddant or mr, yr afon hefyd a yn hesb ac yn sech.

19:5 And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.

6 A hwy a droant yr afonydd ymhell, y ffrydiau amddiffyn a ddihysbyddir, ac a sychant: torrir ymaith bob corsen a hesgen.

19:6 And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither.

7 Y papurfrwyn wrth yr afon, ar fin yr afon, a phob peth a heuwyd wrth yr afon, a wywa, a chweiir, ac ni bydd mwy.

19:7 The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more.

8 Y pysgodwyr hefyd a dristnt , ar rhai oll a fwriant fachau ir afonydd a alarant: felly y rhai a daenant rwydau ar hyd wyaeb y dyfroedd a lesgant.

19:8 The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish.

9 Gwaradwyddir hefyd y rhai a weithiant feinllin, ar rhai a weant rwydwaith.
.

19:9 Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.

10 A hwy a dorrir yn eu bwriadau, y rhai oll a wnnt argaeau a physgodlynnau.

19:10 And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish.

11 Diau ynfydion yw tywysogion Soan; cyngor doethion gynghorwyr Pharo a aeth yn ynfyd: pa fodd y dywedwch wrth Pharo, Mab y doethion ydwyf fi, mab hen frenhinoedd?

19:11 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings?

12 Mae hwynt? mae dy ddoethion? a mynegant i ti yr awr hon, a gwybyddant pa gyngor a gymerodd ARGLWYDD y lluoedd yn erbyn yr Aifft.

19:12 Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.

13 Tywysogion Soan a ynfydasant; twyllwyd tywysogion Noff, a phenaethiaid eu llwythau a hudasant yr Aifft.

19:13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.

14 Cymysgodd yr ARGLWYDD ynddi ysbryd gwrchnysigrwydd; a hwy a wnaethant ir Aifft gyfeiliorni yn ei holl waith, fel y cyfciliorna meddwyn yn ei chwydfa.

19:14 The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.

15 Ac ni bydd gwaith ir Aifft, yr hwn a wnelo y pen nar gloren, y gangen nar frwynen.

19:15 Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.

16 Y dydd hwnnw y bydd yr Aifft fel gwragedd; canys lii a ddychryna, ac,a ofna rhag ysgydwad llaw ARGLWYDD y lluoedd, yr hon a ysgydwa efe arni hi.

19:16 In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it.

17 A bydd tir Jwda yn arswyd ir Aifft; pwy bynnag ai cofia hi, a ofna ynddo ei hun, oherwydd cyngor ARGLWYDD y lluoedd, yr hwn a gymerodd efe yn ei herbyn hi.

19:17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.

18 1 Y dydd hwnnw y bydd pum dinas
yn nhir yr Aifft yn llefaru iaith Canaan, ac yn tyngu i ARGLWYDD y lluoedd: Dinas distryw y gelwir un.

19:18 In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.

19 Y dydd hwnnw y bydd allor ir ARGLWYDD yng nghanol tir yr Aifft, a cholofn ir ARGLWYDD gerllaw ei therfyn hi.

19:19 In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD.

20 Yn arwydd hefyd ac yn dystiolaeth y bydd i ARGLWYDD y lluoedd yn nhir yr Aifft. Canys llefant ar yr ARGLWYDD eherwydd y gorthrymwyr; ac efe a enfyn ipdynt iachawdwr a phennaeth, ac efe au gwared hwynt.

19:20 And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them.

21 Ar ARGLWYDD a adwaenir gan yr Aifft, ie, yr Eifftiaid a adwaenant yr ARGLWYDD yn y dydd hwnnw: gwnant hefyd aberth ac offrwm, ac addunant adduned ir ARGLWYDD, ac ai talant.

19:21 And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it.

22 Yr ARGLWYDD hefyd a dery yr Aifft; efe ai tery, ac ai hiacha; hwythau a droant at yr ARGLWYDD, ac efe au gwrendy hwynt, ac au hiachS hwynt.

19:22 And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be entreated of them, and shall heal them.

23 Ar dydd hwnnw y bydd priffordd or Aifft i Asyria, ac yr a yr Asyriad ir Aifft, ar Eifftiad i Asyria: ar Eifftiaid f fdar Asyriaid a wasanaethant.

19:23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians.

24 Y dydd hwnnw y bydd Israel yn drydydd gydar Aifft, a chydag Asyria, sef yn fendith o fewn y tir:

19:24 In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land:

25 Yr hwn a fendithia ARGLWYDD y lluoedd, gan ddywedyd Bendigedig yw yr Aifft fy mhobl i, ac Asyria gwaith fy nwylo, ac Israel fy etifeddiaeth.

19:25 Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.

PENNOD 20

++PENNOD 20&&&

1 VN y flwyddyn y daeth Tartan i Asdod, pan ddanfonodd Sargon brenin Asyria ef, ac yr ymladdodd yn erbyn Asdod ac ai henillodd hi;

20:1 In the year that Tartan came unto Ashdod (when Sargon the king of Assyria sent him,) and fought against Ashdod, and took it;

2 Yr amser hwnnw y bu gair yr ARGLWYDD trwy law Escia mab Amos, gan ddywedyd, DOS, a datod y sachliain oddi am dy lwynau, a diosg dy esgidiau oddi am dy draed. Ac efe a wnaeth felly, gan rodio yn noeth, ac heb esgidiau.

20:2 At the same time spake the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.

3 Dywedodd yr ARGLWYBD hefyd, Megis y rhodiodd fy ngwas Eseia yn noeth ac heb esgidiau dair blynedd yn arwydd ac yn argoel yn erbyn yr Aifft, ac yn erbyn Ethiopia,

20:3 And the LORD said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot three years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia;

4 Peuy yr arwain brenin Asyria gaethiwed yr Aifft, a chaethglud Ethiopia, sef yn llaaciau a hynafgwyr, yn noethion ac heb esgidiau, ac yn dinnoeth, yn warth ir Aifft. .

20:4 So shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt.

5 Brawychant a chywilyddiant o ashes Ethiopia eu gobaith hwynt, ac o achos yr Aifft eu gogoniant hwy.

20:5 And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation, and of Egypt their glory.

6 Ar dydd hwnnw y dywed preswylwyr yr ynys hon, Wele, fel hyn y mae ein gobaith ni, lle y ffoesom am gymorth ia, gwared rhag brenin Asyria: a pha fodd y dihangwn?

20:6 And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such is our expectation, whither we flee for help to be delivered from the king of Assyria: and how shall we escape?

PENNOD 21

++PENNOD 21&&&

1 BAICH anialwch y mr. Fel y mae corwynt yn y deau yn myned trwoddy felly y daw or anialwch, o wlad ofnadwy

21:1 The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through; so it cometh from the desert, from a terrible land.

2 Gweledigaeth galed a fynegwyd i mi. Yr anffyddlon sydd yn anffyddloni, ar dinistrydd sydd yn dinistrio. Elam, dring; Media, gwarchae; gwneuthum iw holt riddfan hi ddarfod.

21:2 A grievous vision is declared unto me; the treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam: besiege, O Media; all the sighing thereof have I made to cease.

3 Am hynny y llanwyd fy llwynau & ddolur, gwewyr am daliasant fel gwewyr gwraig yn esgor; syrthiais wrth ei glywed, brawychais wrth ei weled.

21:3 Therefore are my loins filled with pain: pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travaileth: I was bowed down at the hearing of it; I was dismayed at the seeing of it.

4 Cyfeiliornodd fy nghalon, braw am dychrynodd; efe a drodd fy nghyfnos. ddymunol yn ddychryn i mi.

21:4 My heart panted, fearfulness affrighted me: the night of my pleasure hath he turned into fear unto me.

5 Paratoa y bwrdd, gwylia ys y ddisgwylfa, bwyta, yf; cyfodwch, dywysogion; eneimwch y darian.

21:5 Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink: arise, ye princes, and anoint the shield.

6 Oherwydd fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, DOS, gosodwyliedydd, myneged yr hyn a welo.

21:6 For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7 Ac efe a welodd gerbyd, a dau o wŷr meirch, cerbyd asynnod, a cherbyd camelod; ac efe a ystyriodd yn ddyfal iawn dros ben.

21:7 And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed:

8 Ac efe a lefodd, Llew: fy arglwydd, ar y ddisgwylfa yr wyf fi yn sefyll liw dydd yn wastad, ac ar fy nghadwriaeth yr ydwyf yn sefyll bob nos.

21:8 And he cried, A lion: My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights:

9 Ac wele, yma y mae yn dyfod gerbyd o wŷr, a dau o wŷr meirch. Ac efe a ateliodd ac a ddywedodd, Syrthiodd, syrthiodd Babilon; a holl ddclwau ccrfiedig ei duwiau hi a ddrylliodd efe i lawr.

21:9 And, behold, here cometh a chariot of men, with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground.

10 O fy nyrniad, a chnwd fy llawr dyrnu! yr hyn a glywais gan ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel, a fynegais tcfawi.


21:10 O my threshing, and the corn of my floor: that which I have heard of the LORD of hosts, the God of Israel, have I declared unto you.

11 1 Baich Duma, Arnaf fi y mae-yll galw o Seir, Y gwyliedydd, beth am y nos? y gwyliedydd, beth am y nos?

21:11 The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?

12 Dywedodd y gwyliedydd, Daeth y bore ar nos hefyd: os ceisiwch, ceisiwch; dychwelwch, deuwch.:

21:12 The watchman said, The morning cometh, and also the night: if ye will inquire, inquire ye: return, come.

13 Baich ar Arabia. Yn y coed ytt Arabia y lletywch chwi, fforddolion Dedanim. .

21:13 The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedanim.

14 Dygwch ddyfroedd i gyfarfod ar sychedig, trigolion tir Tema, achubwch flaen y crwydrus ai fara.;

21:14 The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled.

15 Oherwydd rhag cleddyfau y ffoesant, rhag y cleddyf noeth, a rhag ybwa analog, a rhag trymder rhyfel.

21:15 For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.

16 Oherwydd fel hyn y dywedodd yr Arglwydd wrthyf fi, Cyn pen blwyddyn, o fath blwyddyn gwas cyflog, y derfydd hefyd holl anrhydedd Cedar:

21:16 For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail:

17 Ar gweddill o rifedi saethyddion gwŷr cedyrn meibion Cedar, a leiheir; canys ARGLWYDD DDUW Israel ar dywedodd.

21:17 And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar, shall be diminished: for the LORD God of Israel hath spoken it.

PENNOD 22

++PENNOD 22&&&

1 AICH glyn gweledigaeth. Beth a ddarfu i ti yn awr, pan ddringaist ti, oll i nennau y tai?

22:1 The burden of the valley of vision. What aileth thee now, that thou art wholly gone up to the housetops?

2 Ti yr hon wyt yn llawn terfysg, yn ddinas derfysgol, yn ddinas lawen: dy laddedigion ni laddwyd a chleddyf, nath feirw mewn rhyfel.

22:2 Thou that art full of stirs, a tumultuous city, a joyous city: thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle.

3 Dy holl dywysogion a gydffoesant, gan y perchen bwu y rhwymwyd hwynt: y rhai oll a gafwyd ynot a gydrwymwyd, y rhai a ffoesant o bell.

22:3 All thy rulers are fled together, they are bound by the archers: all that are found in thee are bound together, which have fled from far.

4 Am hynny y dywedais, Edrychwchf oddi wrthyf; mi a wylaf yn chwerw, na lafuriwch fy nghysuro, am ddinistr merch fy mhobl.

22:4 Therefore said I, Look away from me: I will weep bitterly, labour not to comfort me, because of the spoiling of the daughter of my people.

5 Oherwydd diwrnod blinder yw, a mathru, a drysni, gan Arglwydd DDUW y lluoedd, yng ngiyn gweledigaeth, yn difurio y gaer, ac yn gweiddi ir mynydd.

22:5 For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity by the Lord GOD of hosts in the valley of vision, breaking down the walls, and of crying to the mountains.

6 Elam hefyd a ddug y cawell saethau, mewn cerbydau dynion a gwŷr meirch y Cir hefyd a ddinoethodd y darian.

22:6 And Elam bare the quiver with chariots of men and horsemen, and Kir uncovered the shield.

7 A bydd dy ddyffrynnoedd dewisolyn llawn o gerbydau, ar gwŷr meirch a ymfyddinant tuar porth.

22:7 And it shall come to pass, that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate.

8 Ac efe a ddinoethodd do Jwda, ac yn y dydd hwnnw yr edrychaist ar arfogaeth tŷr goedwig.

22:8 And he discovered the covering of Judah, and thou didst look in that day to the armour of the house of the forest.

9 A gwelsoch rwygiadau dinas Dafydd, rtai arni oeddynt; a chasglasoch ddyfroedd y pysgodlyn isaf.

22:9 Ye have seen also the breaches of the city of David, that they are many: and ye gathered together the waters of the lower pool.

10 Rhifasoch hefyd dai Jerwsalem, a thynasoch y tai i lawr i gadarnhaur mur.

22:10 And ye have numbered the houses of Jerusalem, and the houses have ye broken down to fortify the wall.

11 A rhwng y ddau fur y gwnaethoch lyn i ddyfroedd yr hen bysgodlyn: ond nid edrychasoch am ei wneuthurwr, nid ystyriasoch yr hwn ai lluniodd ef er ys talm.

22:11 Ye made also a ditch between the two walls for the water of the old pool: but ye have not looked unto the maker thereof, neither had respect unto him that fashioned it long ago.

12 Ar dydd hwnnw y gwahoddodd Arglwydd DDUW y lluoedd rai i wylofain, ac i alarnad, ac i foeledd, ac i ymwregysu asachliain:

22:12 And in that day did the Lord GOD of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth:

13 Ac wele lawenydd a gorfoledd, gan ladd gwartheg, a lladd defaid, gan fwyta dg, ac yfed gwin: bwytawn ac yfwn; canys yfory, meddant, y byddwn feirw.

22:13 And behold joy and gladness, slaying oxen, and killing sheep, eating flesh, and drinking wine: let us eat and drink; for to morrow we shall die.

14 A datguddiwyd hyn lle y clywais gan ARGLWYDD y lluoedd, Yn ddiau ni lanheir yr anwiredd hyn, hyd oni byddoch feirw, medd Arglwydd DDUW y lluoedd.

22:14 And it was revealed in mine ears by the LORD of hosts, Surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord GOD of hosts.

15 Fel hyn y dywed Arglwydd DDUW y lluoedd, Cerdda, dos at y trysorydd hwn, sef at Sebna, yr hwn sydd benteulu, a dywed,

22:15 Thus saith the Lord GOD of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, which is over the house, and say,

16 Beth sydd i ti yma? a phwy sydd gennyt ti yma, pan drychaist i ti yma fedd, fel yr hwn a drychai ei fedd yn uchel, ac a naddai iddo ei hun drigfa mewn craig?

22:16 What hast thou here? and whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a sepulchre here, as he that heweth him out a sepulchre on high, and that graveth an habitation for himself in a rock?

17 Wele yr ARGLWYDD yn dy fudo di a chaethiwed tost, a chan wisgo ath wisg di.

22:17 Behold, the LORD will carry thee away with a mighty captivity, and will surely cover thee.

18 Gan dreiglo yth dreighi di, fel trciglo pel i wlad eang; yno y byddi farw, ac yno y bydd cerbydau dy ogoniant yn warth i dŷ dy feistr.

22:18 He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country: there shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy lord's house.

19 Yna yth yrraf oth sefyllfa, ac oth sefyilfa y dinistria etc di.

22:19 And I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down.

20 Ac yn y dydd hwnnw y galwaf ar fy ngwas Eliacim m;ih Hiloeia:

22:20 And it shall come to pass in that day, that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah:

21 Ath wisg di hefyd y gwisgaf ef, ac ath wregys di y nerthaf ef; a than ei law ef y rhoddaf dy lywodniclh di: ac efe a fydd yn dad i breswylwyr Jerwsalem, ac i dŷ Jwda.

22:21 And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.

22 Rhoddaf hefyd agoriad tŷ Dafydd ar ei ysgwydd ef: yna yr egyr efe, ac ni bydd a gaeo; ac efe a gae, ac ni bydd a agoro.

22:22 And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.

23 A mi ai sicrhaf ef fel hoel mewn man sicr; ac efe a fydd yn orseddfa gogoniant i dŷ ei dad.

22:23 And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a glorious throne to his father's house.

24 Ac arno efy crogant holl ogoniant tŷ -ei dad, hi! ac epil, yr holl fan lestri, or llestri meiliau, hyd yr holl offer cerdd.

22:24 And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups, even to all the vessels of flagons.

25 Yn y dydd hwnnw, medd ARGLWYDD y lluoedd, y symudir yr hoel a hoeliwyd yn y man sicr, a hi a dorrir, ac a syrth: torrir hefyd y llwyth oedd aml; canys yr ARGLWYDD ai dywedodd.

22:25 In that day, saith the LORD of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall; and the burden that was upon it shall be cut off: for the LORD hath spoken it.

PENNOD 23

++PENNOD 23&&&

1 BAICH Tyrus. Llongau Tarsis, udwch: canys anrheithiwyd hi, felnad oes na thŷ, na chyntedd: o dir Chittim y datguddiwyd iddynt.

23:1 The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them.

2 Distewch, drigolion yr ynys, yr hon y mae marchnadyddion Sidon, y rhai sydd yn tramwy y mr, yn dy lenwi.

23:2 Be still, ye inhabitants of the isle; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished.

3 Ac wrth ddyfroedd lawer, had Sihor, cynhaeaf yr afon yw ei chnwd hi: felly iftarchnadfa cenhedloedd yw hi.

23:3 And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations.

4 Cywilyddia, Sidon; canys y mr, ie, cryfder y mr, a lefarodd, gan ddywedyd, Nid ymddygais, ac nid esgorais, ni fegais wŷr ieuainc chwaith, ac ni feithrinais forynion.

23:4 Be thou ashamed, O Zidon: for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins.

5 Megis wrth glywed sn am yr Eifftiaid, yr ymofidiant wrth glywed sn am Tyrus.

23:5 As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the report of Tyre.

6 Ewch trosodd i Tarsis; udwch, breswylyr yr ynys.

23:6 Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle.

7 Ai hon yw eich dinas lawen chwi, yr hon y mae ei hynafiaeth er y dyddiau gynt? ei thraed ai dygant hi i ymdaith i bell.

23:7 Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? her own feet shall carry her afar off to sojourn.

8 Pwy a gynghorodd hyn yn erbyn Tyrus goronog, yr hon yr ydoedd ei marchnatawyr yn dywysogion, ar marsiandwyr yn bendefigion y ddaear?

23:8 Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth?

9 ARGLWYDD y lluoedd a fwriadodd hyn, i ddifwyno balchder pob gogoniant, ac i ddirmygu holl bendefigion y ddaear.

23:9 The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.

10 Dos trwy dy wlad fel afon, O ferch Tarsis: nid oes nerth mwyach.

23:10 Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength.

11 Estynnodd ei law ar y mr, dychrynodd y teyrnasoedd; gorchmynnodd yr ARGLWYDD am ddinas y farsiandiaeth, ddinistrio ei chadernid.

23:11 He stretched out his hand over the sea, he shook the kingdoms: the LORD hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strong holds thereof.

12 Ac efe a ddywedodd, Ni chei orfoleddu mwyach, yr orthrymedig forwyn, merch Sidon; cyfod, dos i Chittim; yno chwaith ni bydd i ti lonyddwch.

23:12 And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon: arise, pass over to Chittim; there also shalt thou have no rest.

13 Wele dir y Caldeaid; nid oedd y bobl hyn, nes i Assur ei sylfaenu hi i drigolion yr anialwch: dyrchafasant ei thyrau, cyfodasant ei phalasau; ac efe ai tynnodd hi i lawr.

23:13 Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin.

14 Llongau Tarsis, udwch; canys anrheithiwyd eich nerth.

23:14 Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste.

15 Ar dydd hwnnw yr anghofir Tyrus ddeng mlynedd a thrigain, megis dyddiau un brenin: ymhen y deng mlynedd a thrigain y can Tyrus megis putain.

23:15 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot.

16 Cymer y delyn, amgylchyna y ddinas, ti butain anghofiedig: can gerdd yn dda: can lawer fel yth gofier.

23:16 Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered.

17 Ac ymhen y deng mlynedd a thrigain yr ARGLWYDD a ymwl Thyrus, a hi a ddychwel at ei helw, ac a buteinia a holl deyrnasoedd y byd ar wyneb y ddaear.

23:17 And it shall come to pass after the end of seventy years, that the LORD will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth.

18 Yna y bydd ei marchnad ai helw yn sancteiddrwydd ir ARGLWYDD: ni thrysorir ac nis cedwir: canys eiddo y rhai a drigant o flaen yr ARGLWYDD fydd ei marsiandiaeth, i fwyta yn ddigonol, ac yn ddillad parhaus.

23:18 And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD: it shall not be treasured nor laid up; for her merchandise shall be for them that dwell before the LORD, to eat sufficiently, and for durable clothing.

PENNOD 24

++PENNOD 24&&&

1 WELE yr ARGLWYDD yn gwneuthur y ddaear yn wag, ac yn ei difwyno hi; canys efe a ddadymchwel ei hwyneb hi, ac a wasgar ei thrigolion.

24:1 Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.

2 Yna bydd yr un ffunud ir bobl ac ir offeiriad, ir gwas ac iw feistr, ir llawforwyn ac iw meistres, ir prynydd ac ir gwerthydd, ir hwn a roddo ac ir hwn a gymero echwyn, ir hwn a gymero log ac ir hwn a dalo log iddo.

24:2 And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.

3 Gan wacu y gwaceir, a chan ysbeilio yr ysbeilir y wlad; canys yr ARGLWYDD a lefarodd y gair hwn.

24:3 The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the LORD hath spoken this word.

4 Galarodd a diflannodd y ddaear, llesgaodd a dadwinodd y byd, dihoenodd pobl feilchion y ddaear.

24:4 The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish.

5 Y ddaear hefyd a halogwyd dan ei phreswylwyr: canys troseddasant y cyfreithiau, newidiasant y deddfau, diddymasant y cyfamod tragwyddol.

24:5 The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.

6 Am hynny melltim a ysodd y tir, ar rhai oedd yn trigo ynddo a anrheithiwyd; am hynny preswylwyr y tir a losgwyd, ac ychydig ddynion a adawyd.

24:6 Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.

7 Galarodd y gwin, llesgaodd y winwydden, y rhai llawen galon oll a riddfanasant.

24:7 The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merryhearted do sigh.

8 Darfu llawenydd y tympanau, peidiodd trwst y gorfoleddwyr, darfu hyfrydwch y delyn.

24:8 The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.

9 Nid yfant win dan ganu; chwerw fydd diod gref ir rhai ai hyfant.

24:9 They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.

10 Drylliwyd y ddinas wagedd; caewyd pob tŷ, fel na ddeler i mewn.

24:10 The city of confusion is broken down: every house is shut up, that no man may come in.

11 Y mae llefain am win yn yr heolydd; tywyllodd pob llawenydd, byfrydwch y tir a fudodd ymaith.

24:11 There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.

12 Yn y ddinas y gadawyd anghyfanheddrwydd, ag anrhaith hefyd y dryllir y porth.

24:12 In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction.

13 Oblegid bydd o fewn y tir, yng nghanol y bobloedd, megis ysgydwad olewydden, ac fel grawn lloffa pan ddarffo cynhaeaf y gwin.

24:13 When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree, and as the gleaning grapes when the vintage is done.

14 Hwy a ddyrchafant eu llef, ac a ganant; oherwydd godidowgrwydd yr ARGLWYDD, bloeddiant or mr.

24:14 They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the LORD, they shall cry aloud from the sea.

15 Am hynny gogoneddwch yr ARGLWYDD yn y dyffrynnoedd, enw ARGLWYDD DDUW Israel yn ynysoedd y mr.

24:15 Wherefore glorify ye the LORD in the fires, even the name of the LORD God of Israel in the isles of the sea.

16 O eithafoedd y ddaear y clywsom ganiadau, sef gogoniant ir cyfiawn. A dywedais, O fy nghuini, O fy nghuini, gwae fi! y rhai anffyddlon a wnaethant yn anffyddlon, ie, gwnaeth yr anffyddlon or fath anffyddlonaf.

24:16 From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, My leanness, my leanness, woe unto me! the treacherous dealers have dealt treacherously; yea, the treacherous dealers have dealt very treacherously.

17 Dychryn, a ffos, a magi fydd arnat ti, breswylydd y ddaear.

24:17 Fear, and the pit, and the snare, are upon thee, O inhabitant of the earth.

18 Ar hwn a ffy rhag trvist y dychryn, a syrth yn y ffos; ar hwn a gyfodo o ganol y ffos, a ddelir yn y fagi: oherwydd ffenestri or uchelder a agorwyd, a sciliau y ddaear sydd yn crynu.

24:18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.

19 Gan ddryllio yr ymddrylliodd y ddaear, gan rwygo yr ymrwygodd y ddaear, gan symud yr ymsyrnudodd y ddaear.

24:19 The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.

20 Y ddaear gan symud a ymsymud fel meddwyn, ac a ymsigia megis bwth; ai chamwedd fydd drwm arni; a hi a syrth, ac ni chyfyd mwy.

24:20 The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.

21 Yr amser hwnnw yr ymwl yr ARGLWYDD llu yr uchel, yr hwn sydd yn yr uchelder, ac a brenhinoedd y ddaear ar y ddaear.

24:21 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth.

22 A chesglir hwynt fel y cesglir carcharorion mewn daeardy, a hwy a garcherir mewn carchar, ac ymhen llawer o ddyddiau yr ymwelir hwynt.

24:22 And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.

23 Yna y lleuad a wrida, ar haul a gywilyddia, pan deyrnaso ARGLWYDD y lluoedd ym mynydd Seion ac yn Jerwsalern, ac o flaen ei henuriaid mewn gogoniant.

24:23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.

PENNOD 25

++PENNOD 25&&&

1 O ARGLWYDD, fy Nuw ydwyt; dyrchafaf di, moliannaf dy enw; canys gwnaethost ryfeddodau: dy gynghorion er ys talm sydd wirionedd a sicrwydd.

25:1 O LORD, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.

2 Canys gosodaist ddinas yn bentwr, a thref gadarn yn garnedd; palas dieithriaid, fel na byddo ddinas; nid adeiledir hi byth.

25:2 For thou hast made of a city an heap; of a defenced city a ruin: a palace of strangers to be no city; it shall never be built.

3 Am hynny pobl nerthol ath ogonedda, dinas y cenhedloedd ofnadv y ath arswyda:

25:3 Therefore shall the strong people glorify thee, the city of the terrible nations shall fear thee.

4 Canys buost nerth ir dawd, a chadernid ir anghenog yn ei gyfyngder, yn nodded rhag tymestl, yn gysgod rhag gwres, pan oedd gwynt y cedyrn fel tymestl yn erbyn mur.

25:4 For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.

5 Fel gwres mewn sychder y darostyngi dwrf dieithriaid; sef gwres a chysgod cwmwl; darostyngir cangen yr ofnadwy.

25:5 Thou shalt bring down the noise of strangers, as the heat in a dry place; even the heat with the shadow of a cloud: the branch of the terrible ones shall be brought low.

6 Ac ARGLWYDD y lluoedd a wna ir holl bobloedd yn y mynydd hwn wledd o basgedigion, gwledd o loyw-win; o basgedigion breision, a gloyw-win puredig.

25:6 And in this mountain shall the LORD of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7 Ac efe a ddifa yn y mynydd hwn y gorchudd sydd yn gorchuddio yr holl bobloedd, ar llen yr hon a daenwyd ar yr holl genhedloedd.

25:7 And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the veil that is spread over all nations.

8 Efe a lwnc angau mewn buddugoliaeth; ar Arglwydd DDUW a sych ymaith
ddagraa oddi ar bob wyneb; ac efe a dynn ymaith warthrudd ei bobl oddi ar yr holl ddaear: canys yr ARGLWYDD ai llefarodd.

25:8 He will swallow up death in victory; and the Lord GOD will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the LORD hath spoken it.

9 Ar dydd hwnnw y dywedir, Wele, dyma ein Duw ni; gobeithiasom ynddo, ac efe an ceidw: dyma yr ARGLWYDD; gobeithiasom ynddo, gorfoleddwn a llawenychwn yn ei iachawdwriaeth ef.

25:9 And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us: this is the LORD; we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation.

10 Canys llaw yr ARGLWYDD a orffwys yn y mynydd hwn, a Moab a sethrir tano, fel sathru gwellt mewn tomen.

25:10 For in this mountain shall the hand of the LORD rest, and Moab shall be trodden down under him, even as straw is trodden down for the dunghill.

11 Ac efe a estyn ei ddwylo yn eu canol-hwy, fel yr estyn nofiedydd ei ddwylo i nofio; ac efe a ostwng eu balchder hwynt ynghyd ag ysbail eu dwylo.

25:11 And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim: and he shall bring down their pride together with the spoils of their hands.

12 Felly y gogwydda, y gostwng, ac y bwrw efe i lawr hyd y llwch, gadernid uchelder dy gaerau.

25:12 And the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down, lay low, and bring to the ground, even to the dust.

PENNOD 26

++PENNOD 26&&&

1 YDYDD hwnnw y cenir y gan hon yn nhir Jwda: Dinas gadarn sydd i ni; Duw a esyd iachawdwriaeth yn gaerau ac yn rhagfur.

26:1 In that day shall this song be sung in the land of Judah; We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.

2 Agorwch y pyrth, fel y dl y genedl gyfiawn i mewn, yr hon a geidw wirionedd.

26:2 Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.

3 Ti a gedwi mewn tangnefedd heddychol yr hwn sydd i feddylfcyd arnat ti; am ei fod yn ymddiried ynot.

26:3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

4 Ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD byth; oherwydd yn yr ARGLWYDD DDUW y mae cadernid tragwyddol.

26:4 Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH is everlasting strength:

5 Canys efe a ostwng breswylwyr yr uchelder; tref uchel a ostwng efe: efe ai darostwng hi ir llawr, ac ai bwrw hi ir llwch.

26:5 For he bringeth down them that dwell on high; the lofty city, he layeth it low; he layeth it low, even to the ground; he bringeth it even to the dust.

6 Troed ai sathr hi, sef traed y trueiniaid, a chamrer tlodion.

26:6 The foot shall tread it down, even the feet of the poor, and the steps of the needy.

7 Uniondeb yw llwybr y cyfiawn; tydi yr uniawn wyt yn pwyso ffordd y cyfiawn.

26:7 The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just.

8 Ar lwybr dy farnedigaethan hefyd yth ddisgwyliasom, ARGLWYDD; dymuniad ein henaid sydd at dy enw, ac at dy goffadwriaeth.

26:8 Yea, in the way of thy judgments, O LORD, have we waited for thee; the desire of our soul is to thy name, and to the remembrance of thee.

9 Am henaid yth ddymunais liw nos, am hysbryd hefyd om mewn yth foregeisiaf: canys preswylwyr y byd a ddysgant gyfiawnder, pan fyddo dy larnedigaethau ar y ddaear.

26:9 With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.

10 Gwneler cymwynas IT annuwiol, eto ni ddysg efe gyfiawnder; yn nhir uniondeb y gwna ar gam, ac ni wetuehelder yr ARGLWYDD.

26:10 Let favour be showed to the wicked, yet will he not learn righteousness: in the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the LORD.

11 Ni welant, ARGLWYDD, pan ddyrchafer dy law: eithr cnt weled, a chywilyddiant am eu heiddigedd wrth y bobl, ie, tan dy elynion au hysa hwynt.

26:11 LORD, when thy hand is lifted up, they will not see: but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them.

12 ARGLWYDD, ti a drefni i ni heddwch: canys ti hefyd a wnaethost ein holl weithredoedd ynom ni.

26:12 LORD, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us.

13 O ARGLWYDD ein Duw, arglwyddi eraill heb dy law di a arglwyddiaethasant arnom ni; yn unig trwot ti y coffawn dy
enw.

26:13 O LORD our God, other lords beside thee have had dominion over us: but by thee only will we make mention of thy name.

14 Meirw ydynt, ni byddant fyw ymadawsant, m chyfodant; am hynny y gofwyaist a difethaist hwynt, dinistriaist hefyd bob coffa amdanynt.

26:14 They are dead, they shall not live; they are deceased, they shall not rise: therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish.

15 Ychwanegaist ar y genedl, O ARGLWYDD, ychwanegaist ar y genedl; ti a ogoneddwyd; ti ai symudasit ymhell i holl gyrrau y ddaear.

26:15 Thou hast increased the nation, O LORD, thou hast increased the nation: thou art glorified: thou hadst removed it far unto all the ends of the earth.

16 Mewn adfyd, ARGLWYDD, yr ymwelsant a thi; tywalhasant weddi pa oedd dy gosbedigaeth arnynt.

26:16 LORD, in trouble have they visited thee, they poured out a prayer when thy chastening was upon them.

17 Fel y gofidia ac y gwaedda gwraig feichiog dan ei gwewyr, pan fyddo agos, i esgor; felly yr oeddem oth flaen di, ARGLWYDD.

26:17 Like as a woman with child, that draweth near the time of her delivery, is in pain, and crieth out in her pangs; so have we been in thy sight, O LORD.

18 Beichiogasom, gofidiasom, oeddem. fel ped esgorem ar wynt; ni wnaethom ymwared ar y ddaear, a phreswylwyr y byd ni syrthiasant.

26:18 We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind; we have not wrought any deliverance in the earth; neither have the inhabitants of the world fallen.

19 Dy feirw a fyddant byw, fel fy nghorff i yr atgyfodant. Deffrowch a chenwch, breswylwyr y llwch xxx: canys dy wlith sydd fel gwlith llysiau, ar ddaear a fwrw y mcirw allan.

26:19 Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust: for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead.

20 Tyred, fy mhobl, dos ith ystafelloedd, a chac dy ddrysau arnat: llecha megis ennyd bach, hyd onid elo y llid
heibio.

26:20 Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast.

21 Canys wele yr ARGLWYDD yn dyfod allan oi fangre, i ymweled ag anwiredd prcswylwyr y ddaear: ar ddaear a ddatguddia ei gwaed, ac ni chuddia mwyach ei lladdedigion.

26:21 For, behold, the LORD cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.

PENNOD 27

++PENNOD 27&&&

1 YDYDD hwnnw yr ymwl yr ARGLWYDD i gleddyf caled, mawr, a chadarn, a lefiathan y sarff hirbralf, ie, & lefiathan y sarff dorchog: ac efe a ladd y ddraig sydd yn y m&r.

27:1 In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea.

2 Yn y dydd hwnnw cenwch iddi, Gwinllan y gwin coch.

27:2 In that day sing ye unto her, A vineyard of red wine.

3 Myfi yr ARGLWYDD ai ceidw; ar bob moment y dyfrhaf hi: cadwaf hi nos a dydd, rhag i neb ei drygu.

27:3 I the LORD do keep it; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day.

4 Nid oes lidiowgrwydd ynof: pwy a osodai fieri a drain yn fy erbyn mewn rhyfel? myfi a awn trwyddynt, mi au llosgwn hwynt ynghyd.,

27:4 Fury is not in me: who would set the briers and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together.

5 Neu ymafled yn fy. nerth i, fel y gwnelo heddwch mi, ac efe a Wfla ileddwch mi.

27:5 Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me; and he shall make peace with me.

6 Efe awnai hiliogaeth Jacob wreiddio; Israel a flodeua, ac a flaendardda; a hwy a lanwant wyneb y byd a chnwd.

27:6 He shall cause them that come of Jacob to take root: Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit.

7 A drawodd efe ef fel y trawodd y rhai ai trawsai ef? a laddwyd ef fel lladdfa ei laddedigion ef?

27:7 Hath he smitten him, as he smote those that smote him? or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him?

8 Wrth fesur, pan l allan, yr ymddadlau ag ef: y mae yn atal ei wynt garw ar ddydd dwyreinwynt.

27:8 In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it: he stayeth his rough wind in the day of the east wind.

9 Am hynny trwy hyn y glanheir anwiredd Jacob; a dynar holl ffrwyth, tynnu ymaith ei bechod: pan wnelo efe holl gerrig yr allor fel cerrig calch briwedig, ni saif y llwyni nar delwau.

27:9 By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged; and this is all the fruit to take away his sin; when he maketh all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up.

10 Eto y ddinas gadarn fydd unig, ar annedd wedi ei adael, ai wrthod megis yn anialwch: yno y pawr y llo, ac y gorwedd ac y difa ei blagur hi.

27:10 Yet the defenced city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.

11 Pan wywo ei brig hi, hwy a dorrir: gwragedd a ddaw, ac ai llosgant hi,, canys nid pobl ddeallgar ydynt: am hynny yr hwn au gwnaeth ni thosturia wrthynt, ar hwn au lluniodd ni thrugarha wrthynt.


27:11 When the boughs thereof are withered, they shall be broken off: the women come, and set them on fire: for it is a people of no understanding: therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will show them no favour.

12 Ar dydd hwnnw y bydd ir ARGLWYDD ddyrnu, o rfrwd yr afon hyd afon yr Aifft: a chwi feibion Israel a gesglir bob yn un ac un.

27:12 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.

13 Ac yn y dydd hwnnw yr utgenir ag utgorn mawr; yna y daw y rhai ar ddarfod amdanynt yn nhir Asyria, ar rhai a wasgarwyd yn nhir yr Ailft, ac a addolant yr ARGLWYDD yn y mynydd sanctaidd yfl Jerwsalena.

27:13 And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the LORD in the holy mount at Jerusalem.

PENNOD 28

++PENNOD 28&&&

1 1 Gwae goron balchder, meddwon Effraim; yr hwn y mae ardderchowgrwydd ei ogoniant yn flodeuyn diflanedig, yr hwil sydd ar ben y dyffrynnoedd breision, y rhai a orchfygwyd gan win.

28:1 Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine!

2 Wele, un grymus a nerthol sydd gan yr ARGLWYDD, fel tymestl cenllysg, neu gorwynt dinistriol, fel llifeiriant dyfroedd mawrion yn llifo drosodd, yr hwn a fwrw i lawr a llaw.

28:2 Behold, the Lord hath a mighty and strong one, which as a tempest of hail and a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast down to the earth with the hand.

3 Dan draed y sethrir ootoa balchder:, meddwon Effraim.

28:3 The crown of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden under feet:

4 Ac ardderchowgrwydd ei ogoniant, eft hwn sydd ar ben y dyffryn bras, fydd blodeuyn diflanedig, megis ffigysen gynnar cyn yr haf, yr hon pan welo yr hwn a edrycho arni, efe ai llwnc hi, a hi eto yn ei law.

28:4 And the glorious beauty, which is on the head of the fat valley, shall be a fading flower, and as the hasty fruit before the summer; which when he that looketh upon it seeth, while it is yet in his hand he eateth it up.

5 Yn y dydd hwnnw y bydd ARGLWYDD y lluoedd yn goron ardderchowgrwydd, ac yn goron gogoniant i weddill ei bobl;

28:5 In that day shall the LORD of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of his people,

6 Ac yn ysbryd barn ir hwn a eisteddo ar farn, ac yn gadernid ir rhai a ddyehwelant y rhyfel ir porth.

28:6 And for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate.

7 Ac er hynny hwy a gyfeiliornasant trwy win, ac a amryfusasant trwy ddiod gadarn: yr offeiriad ar proffwyd a gyfeiliornasant trwy ddiod gadarn, difawyd hwy gan win, cyfeiliornasant trwy ddiod gadarn, amryfusasant mewn gweledigaeth, tramgwyddasant mewn barn.

28:7 But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.

8 Canys y byrddau oll sydd lawn o chwydfa a budreddi, heb le gln.

28:8 For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.

9 I bwy y dysg efe wybodaeth? ac i bwy y pair efe ddeall yr hyn a glywo? ir rhai a ddiddyfnwyd oddi wrth laeth, y rhai ft-dynnwyd oddi wrth y bronnau.

28:9 Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.

10 Canys rhoddir gorchymyn ar orchymyn, gorchymyn ar orchymyn; llin ar lin, llin ar lin; ychydig yma, ac ychydig acw.

28:10 For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:

11 Canys a bloesgni gwefusau, ac a thafodiaith ddieithr, y llefara efe wrth y bobl hyn. .

28:11 For with stammering lips and another tongue will he speak to this people.

12 Y rhai y dywedtidd efe wrthynt, Dyma orffwystra, gadewch ir diffygiol prffwyso, a dyma esmwythder; ond ni fynnent wrando.

28:12 To whom he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing: yet they would not hear.

13 Eithr gair yr ARGLWYBD oedd iddynt yn orchymyn ar orchymyn, yn orchymyn ar orchymyn; yn llin ar lin, yn llin ar lin; ychydig yma, ac ychydig acw; fel yr elent ac y syrthient yn l, ac y dryllier, ac y siagler, ac y dalier hwynt.

28:13 But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.

14 Am hynny gwrandewch air yr ARGLWYDD, ddynion gwatwarus, llywodisaethwyr y bobl hyn, y rhai sydd yn Jerwsalem.

28:14 Wherefore hear the word of the LORD, ye scornful men, that rule this people which is in Jerusalem.

15 Am i chwi ddywedyd, Gwnaethom amod ag angau, ac ag uffern y gwnaethom gynghrair; pan ddl ffrewyll lifeiriol, ni ddaw atom ni: canys gosodasom ein gobaith ar gelwydd, a than ffalster y llechasom.

28:15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:

16 Am hynny fel hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, Wele fi yn sylfaenu maen yn Seion, maen profedig, conglfaen gwerthfawr, sylfaen safadwy; ni frysia yr hwn a gredo.

28:16 Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.

17 A mi a osodaf farn wrth linyn, a chyfiawnder wrth bwys; y cenllysg a ysguba noddfa celwydd, ar dyfroedd a foddant y lloches.

28:17 Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.

18 A diddymir eich amod ag angau, ach cynghrair ag uffern ni saif; pan ddl y ffrewyll lifeiriol, byddwch yn sathrfa iddi.

28:18 And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.

19 Or amser y delo, y cymer chwi: canys daw bob bore, ddydd a nos; a blinder yn unig fydd i beri deall yr hyn a glywir.

28:19 From the time that it goeth forth it shall take you: for morning by morning shall it pass over, by day and by night: and it shall be a vexation only to understand the report.

20 Canys byrrach yw y gwely nag y galler ymestyn ynddos. a ehul yw y cwrlid i ymdroi ynddo. .

28:20 For the bed is shorter than that a man can stretch himself on it: and the covering narrower than that he can wrap himself in it.

21 Canys yr ARGLWYDD a gyfyd megis ym mynydd Perasim, efe a ddigia megis ytng nglyn Gibeon, i wneuthur ei waith, ei ddieithr waith; ac i wneuthur ei weithTed, ei ddieithr weithred.

28:21 For the LORD shall rise up as in mount Perazim, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work; and bring to pass his act, his strange act.

22 Acynawrna watwerwch, rhag cadarnhau eich rhwymau; canys clywais fod darfodedigaeth derfynol oddi wrth ARGLWYDD DDUW y lluoedd ar yr holl dir.

28:22 Now therefore be ye not mockers, lest your bands be made strong: for I have heard from the Lord GOD of hosts a consumption, even determined upon the whole earth.

23 Clywch, a gwrandewch fy llais, ystyriwch, a gwrandewch fy lleferydd.

28:23 Give ye ear, and hear my voice; hearken, and hear my speech.

24 Ydyw. yr arddwr yn aredig ar hyd y dydd i hau? ydyw efe yn agoryd; ac yn llyfnu ei dir?
28:24 Doth the plowman plow all day to sow? doth he open and break the clods of his ground?

25 Onid wedi iddo lyfnhau ei wyneb, y taena efe y ffacbys, ac y gwasgar y cwmin, ac y bwrw y gwenith ardderchog, ar haidd nodedig, ar rhyg yn ei gyfle?

28:25 When he hath made plain the face thereof, doth he not cast abroad the fitches, and scatter the cummin, and cast in the principal wheat and the appointed barley and the rie in their place?

26 Canys ei DDUW ai hyfforddia ef mewn synnwyr, ac ai dysg ef.

28:26 For his God doth instruct him to discretion, and doth teach him.

27 Canys nid ag og y dyrnir ffacbys, ac ni throir olwyn. men ar gwmin; eithr dyrnir ffacbys a ffon, a chwmin a gwialea.

28:27 For the fitches are not threshed with a threshing instrument, neither is a cart wheel turned about upon the cummin; but the fitches are beaten out with a staff, and the cummin with a rod.

28 ŷd bara a felir; ond gan ddyrnu ni ddyrn y dyrnwr ef yn wastadol, ac rfi ysiga ef ag olwyn ei fen, ac nis mal ef ai wŷr meirch.

28:28 Bread corn is bruised; because he will not ever be threshing it, nor break it with the wheel of his cart, nor bruise it with his horsemen.

29 Hyn hefyd a ddaw oddi wrth ARGLWYDD y lluoedd, yr hwn sydd ryfedd yn ei gyngor, ac ardderchog yn ei waith.

28:29 This also cometh forth from the LORD of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.

PENNOD 29

++PENNOD 29&&&

1 GWAE Ariel, Ariel, y ddinas y trigodd Dafydd ynddii ychwanegwch flwyddyn at flwyddyn; lladdant ebyrth..

29:1 Woe to Ariel, to Ariel, the city where David dwelt! add ye year to year; let them kill sacrifices.

2 Eto mi a gyfyngaf ar Ariel, a bydd galar a griddfan; a hi a fydd i mi fel Ariel.

29:2 Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow: and it shall be unto me as Ariel.

3 A gwersyllaf yn grwn ith erbyn, aca warchaeaf ith erbyn mewn gwarchdwr, ac a gyfodaf wrthglawdd yn dy erbyn.

29:3 And I will camp against thee round about, and will lay siege against thee with a mount, and I will raise forts against thee.

4 A thi a ostyngir; or ddaear y lleferi, ac or llwch y bydd isel dy leferydd; dy lais fydd hefyd or ddaear fel llais swynwr, ath ymadrodd a hustyng or llwch.

29:4 And thou shalt be brought down, and shalt speak out of the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and thy voice shall be, as of one that hath a familiar spirit, out of the ground, and thy speech shall whisper out of the dust.

5 A thyrfa dy ddieithriaid fydd fel llwch man, a thyrfar cedyrn fel peiswyn yn myned heibio; ie, bydd yn ddisymwth ddiatreg.

29:5 Moreover the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the multitude of the terrible ones shall be as chaff that passeth away: yea, it shall be at an instant suddenly.

6 Oddi wrth ARGLWYDD y lluoedd .y gofwyir trwy daranau, a thrwy ddaeargryn, a thwrf mawr, trwy gorwynt, a thyme sti, a fflam dn ysol.

29:6 Thou shalt be visited of the LORD of hosts with thunder, and with earthquake, and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire.

7 Yna y bydd tyrfa yr holl genhedloedd y rhai a ryfelant yn erbyn Ariel, fel breuddwyd gweledigaeth nos, sef y rhai oll a ymladdant yn ei herbyn hi ai hamddiffynfa, ac a warchaeant arni.

29:7 And the multitude of all the nations that fight against Ariel, even all that fight against her and her munition, and that distress her, shall be as a dream of a night vision.

8 Ie, bydd megis newynog a freuddwydio, ac wele ef yn bwyta; a phan ddeff-r6, gwag fydd ei enaid: ac megis y sychedig a freuddwydio, ac wele ef yn yfed, a phan ddeffro, wele ef yn ddiffygiol, ai enaid yn chwennych diod: felly y bydd tyrfa yr holl genhedloedd a lueddant yn erbyn mynydd Seion.

29:8 It shall even be as when an hungry man dreameth, and, behold, he eateth; but he awaketh, and his soul is empty: or as when a thirsty man dreameth, and, behold, he drinketh; but he awaketh, and, behold, he is faint, and his soul hath appetite: so shall the multitude of all the nations be, that fight against mount Zion.

9 Arefwch, a rhyfeddwch; bloeddiwch, a gwaeddwch: meddwasant, ac nid trwy win, penfeddwasant, ac nid trwy ddiod gadarn.

29:9 Stay yourselves, and wonder; cry ye out, and cry: they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink.

10 Canys tywalltodd yr ARGLWYDD arnoch ysbryd trymgwsg, ac a gaeodd eich llygaid chwi: eich proffwydi, ach penaethiaid, y gweledyddion, a orchuddiodd efe.

29:10 For the LORD hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes: the prophets and your rulers, the seers hath he covered.

11 A gweledigaeth pob un ohonynt sydd i chwi fel geiriau llyfr seliedig, yr hwn os rhoddant ef at un a fedr ar lyfr, gan ddywedyd, Darllen hwn, atolwg: yna y dywed, Ni allaf; canys seliwyd ef.

29:11 And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I cannot; for it is sealed:

12 Os rhoddir y llyfr at yr hwn ni fedr ar lyfr, gan ddywedyd, Darllen hwn,, atolwg: yna y dywed, Ni fedraf ar lyfr.

29:12 And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I am not learned.

13 Am hynny y dywedodd yr ARGLWYDD, Oherwydd bod y bobl hyn yn n ataf au genau, ac yn fy anrhydeddu au gwefusau, a phellhau eu calon oddi wrthyf, a bod eu hofn tuag ataf fi wedi ei ddysgu allan o athrawiaeth dynion;

29:13 Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men:

14 Am hynny wele fi yn myned rhagof i wneuthur yn rhyfedd ymysg y bobl hyn, sef gwyrthiau a rhyfeddod; canys difethir doethineb eu doethion hwynt, a dealt eu rhai deallgar hwynt a ymguddia.

29:14 Therefore, behold, I will proceed to do a marvellous work among this people, even a marvellous work and a wonder: for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hid.

15 Gwae y rhai a ddyfngeisiant i guddio eu cyngor oddi wrth yr ARGLWYDD, ac y mae eu gweithredoedd mewn tywyllwch, ac a ddywedant, Pwy an gwl ni? a phwy an hedwyn?

29:15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? and who knoweth us?

16 Diau fel clai crochenydd y cyfrifir eich trofeydd chwi. Canys a ddywed y gwaith am y gweithydd, Nim gwnaeth i? neu a ddywed y petti a luniwyd am yr hwn ai lluniodd, Nid yw ddeallus?

29:16 Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?

17 Onid ychydig bach fydd eto hyd oni throir Libanus yn ddoldir, ar doldir a gyfrifir yn goed?
.

29:17 Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?

18 Ar dydd hwnnw y rhai byddar a glywant eiriau y llyfr, a llygaid y deillion. a welant allan o niwi a thywyllwch.,

29:18 And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity, and out of darkness.

19 Ar rhai llariaidd a chwanegaat lawenychu yn yr ARGLWYDD; ar dynion tlodion a ymhyfrydant yn Sanct Israel.

29:19 The meek also shall increase their joy in the LORD, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel.

20 Canys darfu am yr ofnadwy, a difethwyd y gwatwarus, ar rhai oll a wyliant am anwiredd a dorrir ymaith,

29:20 For the terrible one is brought to nought, and the scorner is consumed, and all that watch for iniquity are cut off:

21 Y rhai a wnnt ddyn yn droseddwr oherwydd gair, ac a osodant faglau ir hwn a geryddo yn y porth, ac a wnnt ir cyfiawn wyro am beth coeg.

29:21 That make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of nought.

22 Am hynny fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, yr hwn a waredodd Abraham, am dy Jacob, Weithian ni chywilyddir Jacob, ac ni lasa ei wyneb ef.

29:22 Therefore thus saith the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale.

23 Eithr pan welo efe ei feibion, gwaith fy nwylo, oi fewn, hwy a sancteiddiant fy enw, ie, sancteiddiant Sanct Jacob, ac a ofnant DDUW Israel.

29:23 But when he seeth his children, the work of mine hands, in the midst of him, they shall sanctify my name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel.

24 Ar rhai cyfeiliornus o ysbryd a ddysgant ddeall, ar grwgnachwyr a ddysgant addysg.

29:24 They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine.

PENNOD 30

++PENNOD 30&&&

1 GWAE y meibion cyndyn, medd yr ARGLWYDD, a gymerant gyngor, ond nid gennyf fi; ac a orchuddiant a gorchudd, ac nid om hysbryd i, i chwanegu pechod ar bechod:

30:1 Woe to the rebellious children, saith the LORD, that take counsel, but not of me; and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin:

2 Y rhai sydd yn myned i ddisgyn ir Aifft, heb ymofyn a mi, i ymnerthu yn nerth Pharo, ac i ymddiried yng nghysgod yrAifft. .,,

30:2 That walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth; to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt!

3 Am hynny y bydd nerth Pharo ys gywilydd i chwi, ar ymddiried yng nghysgod yr Aifft yn waradwydd. .;

30:3 Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion.

4 Canys bu ei dywysogion yn Soan, ai genhadau a ddaethant i Hanes.

30:4 For his princes were at Zoan, and his ambassadors came to Hanes.

5 Hwynt oll a gywilyddiwyd oherwydd y bobl ni fuddia iddynt, ni byddant yn gynhorthwy nac yn llesd, eithr yn warth ac yn waradwydd.

30:5 They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an help nor profit, but a shame, and also a reproach.

6 Baich anifeiliaid y deau. I dir cystudd ac ing, lle y daw ohonynt yr hen lew ar llew ieuanc, y wiber ar sarff danllyd hedegog, y dygant eu golud ar gefnau asynnod, au trysorau ar gefnau camelod, at bobl ni wna les.

30:6 The burden of the beasts of the south: into the land of trouble and anguish, from whence come the young and old lion, the viper and fiery flying serpent, they will carry their riches upon the shoulders of young asses, and their treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them.

7 Canys yn ddiles ac yn ofer y cynorthwya yr Eifftiaid: am hynny y llefais arni, Eu nerth hwynt yw aros yn llonydd.

30:7 For the Egyptians shall help in vain, and to no purpose: therefore have I cried concerning this, Their strength is to sit still.

8 Dos yn avr, .ysgrifenna hyn mewn llech ger eu broil hwynt, ac ysgrifenna mewn llyfr, fel y byddo hyd y dydd diwethaf yn oes oesoedd;30:8 Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come for ever and ever:

9 Mai pobl wrthryfeigar yw y rhai hyn, plant celwyddog, plant ni fynnant wrando cyfraith yr ARGLWYDD:

30:9 That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the LORD:

10 Y rhai a ddywedant wrth y gweledyddion, Na welwch; ac wrth y proffwydi, Na phroffwydwch i ni bethau uniawn, traethwch i ni weniaith, proffwydwch i ni siomedigaeth:

30:10 Which say to the seers, See not; and to the prophets, Prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits:

11 Ciliwch or ffordd, ciliwch or llwybr; perwch i Sanct Israel beidio ni.

30:11 Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us.

12 Am hynny fel hyn y dywed Sanct Israel, Am wrthod ohonoch y gair hwn, ac ymddiried ohonoch mewn twyll a cham, a phwyso ar hynny:

30:12 Wherefore thus saith the Holy One of Israel, Because ye despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon:

13 Am hynny y bydd yr anwiredd hyn i chwi fel rhwygiad chwyddedig mewn mur uchel ar syrthio, yr hwn y daw ei ddrylliad yn ddisymwth heb atreg.

30:13 Therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant.

14 Canys efe ai dryllia hi fel dryllio llestr crochenydd, gan guro heb arbed; fel na chaffer ymysg ei darnau gragen i gymryd tan or aelwyd, nac i godi dwfr or ffos.

30:14 And he shall break it as the breaking of the potters' vessel that is broken in pieces; he shall not spare: so that there shall not be found in the bursting of it a sherd to take fire from the hearth, or to take water withal out of the pit.

15 Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Sanct Israel, Trwy ddychwelyd a gorffwys y byddwch gadwedig; mewn llonyddwch a gobaith y bydd eich cadernid: ond ni fynnech.

30:15 For thus saith the Lord GOD, the Holy One of Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your strength: and ye would not.

16 Eithr dywedasoch, Nid felly; canys ni a ffown ar feirch; am hynny y ffowch: a marchogwn ar feirch buain; am hynny y bydd buain y rhai ach erlidio.

30:16 But ye said, No; for we will flee upon horses; therefore shall ye flee: and, We will ride upon the swift; therefore shall they that pursue you be swift.

17 Mil a ffy wrth gerydd un; ac wrth gerydd pump y ffowch, hyd onich gadaw-* er megis hwylbren ar ben mynydd, ac fel baner ar fryn.

30:17 One thousand shall flee at the rebuke of one; at the rebuke of five shall ye flee: till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, and as an ensign on an hill.

18 Ac am hynny y disgwyl yr ARGLWYDD i drugarhau wrthych, ie, am hynny yr ymddyrchaif i dosturio wrthych; canys Duw cyfiawnder yw yr ARGLWYDD. Gwyn eu byd y rhai oll a ddisgwyliant wrtho.

30:18 And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.

19 Canys y bobl a drig yn Seion o fewn Jerwsalem: gan wylo nid wyli; gan drugarhau efe a drugarha wrthyt; wrth lef dy waedd, pan ei clywo, efe ath ateb di.

30:19 For the people shall dwell in Zion at Jerusalem: thou shalt weep no more: he will be very gracious unto thee at the voice of thy cry; when he shall hear it, he will answer thee.

20 Ar Arglwydd a rydd i chwi fara ing a dwfr gorthrymder, ond ni chomelir dy .sxbeawsm. niwy, eabs dylygaid fyddant yn gweled dy athrawon:

30:20 And though the Lord give you the bread of adversity, and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see thy teachers:

21 Ath, glustiau a glywant;air oth, l yn dywedyd, Dyma y ffordd, rhodiwch ynddi, pan bwysoch ar y llaw ddeau, neu pan bwysoch ar y llaw aswy.

30:21 And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.

22 Yna yr halogwch ball dy gerfddelw arian, ac effod dy dawdd-ddelw aur; gwasgeri hwynt fel cadach misglwyf, a dywedi wrthynt, Dos ymaith.

30:22 Ye shall defile also the covering of thy graven images of silver, and the ornament of thy molten images of gold: thou shalt cast them away as a menstruous cloth; thou shalt say unto it, Get thee hence.

23 Ac efe a rydd law ith had pan heuech dy dir, a bara cnwd y ddaear, ac efe a fydd yn dew ac yn aml; ar dydd hwnnw y pawr dy anifeiliaid mewn porfa helaeth.

30:23 Then shall he give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground withal; and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous: in that day shall thy cattle feed in large pastures.

24 Dy ychen hefyd ath asynnod, y rhai a lafuriant y tir, a borant ebran pur; yr hwn a nithiwyd a gwyntyll ac a gogr.

30:24 The oxen likewise and the young asses that ear the ground shall eat clean provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan.

25 Bydd hefyd ar bob mynydd uchel, ac ar bob bryn dyrchafedig, afonydd a ffrydiau dyfroedd, yn nydd y lladdfa fawr, pan syrthio y tyrau.

30:25 And there shall be upon every high mountain, and upon every high hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter, when the towers fall.

26 A bydd llewyrch y lleuad fel llewyrch yr haul, a llewyrch yr haul fydd saith mwy, megis llewyrch saith niwrnod, yn y dydd y rhwyma yr ARGLWYDD friw ei bobl, ac yr iachao archoll eu dyrnod hwynt.

30:26 Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days, in the day that the LORD bindeth up the breach of his people, and healeth the stroke of their wound.

27 Wele enw yr ARGLWYDD yn dyfod a bell, yn llosgi gan ei ddigofaint ef, ai faich sydd drwm; ei wefusau a lanwyd o ddicter, ai dafod sydd megis tan ysol.

30:27 Behold, the name of the LORD cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy: his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire:

28 Ei anadl hefyd, megis afon lifeiriol, a gyrraedd hyd hanner y gwddf, i nithior cenhedloedd a gogr oferedd; a bydd ffrwyn yng ngenau y bobloedd, yn eu gyrru ar gyfeiliorn.

30:28 And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err.

29 Y gan fydd gennych megis y noswaith y sancteiddir uchel ŵyl; a llawenydd calon, megis pan elo un a phibell i fyned i fynydd yr ARGLWYDD, at Gadarn yr Israel.

30:29 Ye shall have a song, as in the night when a holy solemnity is kept; and gladness of heart, as when one goeth with a pipe to come into the mountain of the LORD, to the mighty One of Israel.

30 Ar ARGLWYDD a wna glywed ardderchowgrwydd ei lais, ac a ddengys ddisgyniad ei fraich, mewn dicter llidiog, ac a fflam dn ysol, a gwasgarfa, ac a thymesti, ac a cherrig cenllysg.

30:30 And the LORD shall cause his glorious voice to be heard, and shall show the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering, and tempest, and hailstones.

31 Canys llais yr ARGLWYDD y distrywir Assur, yr hwn a drawai ar wialen.

30:31 For through the voice of the LORD shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod.

32 A pha le bynnag yr elo y wialen. ddiysgog, yr hon a,esyd yr ARGLWYDD arno ef, gyda thympanau a thelynau y bydd: ac a rhyfel tost yr ymladd efe yn ei erbyn.


30:32 And in every place where the grounded staff shall pass, which the LORD shall lay upon him, it shall be with tabrets and harps: and in battles of shaking will he fight with it.

33 Canys darparwyd Toffet er doe, ie, paratowyd hi ir brenin: efe ai dyfnhaodd hi, ac ai ehangodd: ei chyneuad sydd dn a choed lawer; anadl yr ARGLWYDD, megis afon. o frwmstan, sydd yn ei faennyn hi.

30:33 For Tophet is ordained of old; yea, for the king it is prepared; he hath made it deep and large: the pile thereof is fire and much wood; the breath of the LORD, like a stream of brimstone, doth kindle it.

PENNOD 31

++PENNOD 31&&&

1 GWAE y rhai a ddisgynnant ir Aifft am gynhorthwy, ac a ymddiriedant mewn meirch, ac a hyderant ar gerbydau, am eu bod yn aml; ac ar wŷr meirch, am eu bod yn nerthol iawn: ond nid edrychant am Sanct Israel, ac ni cheisiant yr ARGLWYDD.

31:1 Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and trust in chariots, because they are many; and in horsemen, because they are very strong; but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the LORD!

2 Eto y mae efe yn ddoeth, ac a ddaw a chosbedigaeth, ac ni eilw ei air yn l; eithr cyfyd yn erbyn tŷ y rhai drygionus, ac yn erbyn cynhorthwy y rhai a weithredant anwiredd.

31:2 Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words: but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity.

3 Yr Eifftiaid hefyd ydynt ddynion, ac nid Duw; au meirch yn gnawd, ac nid yn ysbryd. Pan estynno yr ARGLWYDD ei law, yna y syrth y cynorthwywr, ac y cwymp y cynorthwyedig, a hwynt oll a gydballant.

31:3 Now the Egyptians are men, and not God; and their horses flesh, and not spirit. When the LORD shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together.

4 Canys fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Megis y rhua hen lew ar llew ieuanc ar ei ysglyfaeth, yr hwn, er galw lliaws o fugeiliaid yn ei erbyn, ni ddychryn rhag eu llef hwynt, ac nid ymostwng er eu twrf hwynt: felly y disgyn ARGLWYDD y lluoedd i ryfela dros fynydd Seion, a thros ei fryn ef.

31:4 For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.

5 Megis adar yn ehedeg, felly yr amddiffyn ARGLWYDD y lluoedd Jerwsalem; gan amddiffyn a gwared, gan basio heibio ac achub.

31:5 As birds flying, so will the LORD of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver it; and passing over he will preserve it.

6 Dychwelwch at yr hwn y llwyr giliodd meibion Israel oddi wrtho.

31:6 Turn ye unto him from whom the children of Israel have deeply revolted.

7 Oherwydd yn y dydd hwnnw gwrthodant bob un ei eilunod arian, ai eilunod aur, y rhai a wnaeth eich dwylo eich hun yn bechod i chwi.

31:7 For in that day every man shall cast away his idols of silver, and his idols of gold, which your own hands have made unto you for a sin.

eiddo dyn gwael, ai difa ef: ac efe a fry rhag y cleddyf, ai wŷr ieuainc a fyddant dan dreth.

31:8 Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a mean man, shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited.

9 Ac efe a iw graig rhag ofn; ai dywysogion a ofnant rhag y faner, medd yr ARGLWYDD, yr hwn y mae ei dan yn Seion, ai ffwrn yn Jerwsalem.

31:9 And he shall pass over to his strong hold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign, saith the LORD, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.

PENNOD 32

++PENNOD 32&&&

1 WELE, brenin a deyrnasa mewn cyfiawnder, a thywysogiona lywodraethant mewn barn.

32:1 Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.

2 A gŵr fydd megis yn ymguddfa rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y dymesd;. megis afonydd dyfroedd mewn sychdir, megis cysgod craig fawr mewntir sychedig.

32:2 And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.

3 Yna llygaid y rhai a welant ni chaeir, a chlustiau y rhai a glywant a wrandawant.

32:3 And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.

4 Calon y rhai ehud hefyd a ddeall wybodaeth, a thafod y rhai bloesg a brysura lefaru yn eglur.

32:4 The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.

5 Ni elwir mwy y coegddyn yn fonheddig, ac ni ddywedir am y cybydd, Hael yw,.

32:5 The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.

6 Canys coegwr a draetha goegni, ai-. galon a wna anwiredd, i ragrithio, ac i draethu amryfusedd yn erbyn yr ARGLWYDD, i ddiddymu enaid y newynog; ac efe a wna i ddiod y sychedig ballu.

32:6 For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practice hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.

7 Arfau y cybydd sydd ddrygionus: efe a ddychymyg ddichellion i ddifwyno y trueiniaid trwy ymadroddion gau, pan draetho yr anghenus yr uniawn.

32:7 The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.

8 Ond yr hael a ddychymyg haelioni; ac ar haelioni y saif efe. . . ..

32:8 But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.

9 Cyfodwch, wragedd di-waittt; clywch fy llais: gwrandewch. fy ymadrodd, ferched diofal. /

32:9 Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.

10 Dyddiau gyda blwyddyn y traBodir chwi, wragedd difraw: canys darfa y cynhaeaf gwin, ni ddaw cynnull.

32:10 Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.

11 Ofnwch, rai difraw; dychrynwch, rai diofal: ymddiosgwch, ac ymnoethwch, a gwregyswch sachliain am eich llwynau.

32:11 Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.

12 Galarant am y tethau, am y meysydd hyfryd, am y winwydden ffrwythlon.

32:12 They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.

13 Cyfyd drain a mieri ar dir fy mhobli ie, ar bob tŷ llawenydd yn y ddinas hyfryd.

32:13 Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:

14 Canys y palasau a wrthodw, lluosowgrwydd y ddinas a adewir, yr amddiffynfeydd ar tyrau fyddant yn ogofeydd hyd byth, ynhyfry dwell asynnod gwylltion, yn borfa diadellau;

32:14 Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;

15 Hyd oni thywallter arnom yr ysbryd or uchelder, a bod yr anialwch yn ddoldir, a chyfrif y doldir yn goetir.

32:15 Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.

16 Yna y trig barn yn yr anialwch, a . chyfiawnder a erys yn y doldir.

32:16 Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.

17 A gwaith cyfiawnder fydd heddwch; ie, gweithred cyfiawnder fydd llonyddwch. a diogelwch, hyd byth.

32:17 And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.

18 Am pobl a drig mewn preswylfa heddychlon, ac mewn anheddau diogel, ac mewn gorffwysfaoedd llonydd.

32:18 And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;

19 Pan ddisgynno cenllysg ar y coed, ac y gostyngir y ddinas mewn lle isel.

32:19 When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.

20 Gwyn eich byd y rhai a heuwch gerllaw pob dyfroedd, y rhai a yrrwch; draed yr ych ar asyn yno.

32:20 Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.

PENNOD 33

++PENNOD 33&&&

1 GWAE di anrheithiwr, a thi heb dy anrheithio; a thi anffyddlon, er na: wnaed yn anffyddlon a thi: pan ddarffoi ti anrheithio, yth anrheithir; a phatt ddarffo i ti fod yn anffyddlon, byddant. anffyddlon i ti.

33:1 Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee.

2 ARGLWYDD, trugarha wrthym; wrthyt y disgwyliasom: bydd fraich iddynt bob bore, an hiachawdwriaeth ninnau yn amser cystudd.

33:2 O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee: be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble.

3 Wrth lais y twrf y gwibiodd y bobl; wrth ymddyrchafu ohonot y gwasgarwyd y cenhedloedd.

33:3 At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of thyself the nations were scattered.

4 Ach ysbail a gynullir fel. cynulliad lindys; fel gwibiad ceiliogod rhedyn y rhed efe arnynt.

33:4 And your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpillar: as the running to and fro of locusts shall he run upon them.

5 Dyrchafwyd yr ARGLWYDD; canys preswylio y mae yn yr uchelder: efe a lanwodd Seion o farn a chyfiawnder.

33:5 The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and righteousness.

6 A sicrwydd . dy amserau, a nerth iachawdwriaeth, fydd doethineb a gwybodaeth: ofn yr ARGLWYDD yw ei drysor ef.

33:6 And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation: the fear of the LORD is his treasure.

7 Wele, eu rhai dewrion a waeddafit oddi allan: cenhadon heddwchi a wylant yn chwerw.:

33:7 Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly.

8 Aeth y priffyrdd yn ddisathr, darfn cyniweirydd llwybr: diddymodd y cyfamod, diystyrodd y dinasoedd, ni wnaeth gyfrif o ddynion.

33:8 The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth: he hath broken the covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man.

9 Galarodd a llesgaodd y ddaear, cywilyddiodd Libanus, a thorrwyd ef; Saron a aeth megis anialwch, ysgydwyd Basan hefyd a Charmel.

33:9 The earth mourneth and languisheth: Lebanon is ashamed and hewn down: Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off their fruits.

10 Cyfodaf yn awr, medd yr ARGLWYDD: ymddyrchafaf weithian; ymgodaf bellach.

33:10 Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself.

11 Chwi a ymddygwch us, ac a esgorwch ar sofl; eich anadl fel tan ach ysa chwi.

33:11 Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, as fire, shall devour you.

12 Ar bobloedd fyddant fel llosgfa calch, fel drain wedi eu torri y llosgir hwy yn tn.

33:12 And the people shall be as the burnings of lime: as thorns cut up shall they be burned in the fire.

13 Gwrandewch, belledigiQn, yr hyn a wneuthum; a gwybyddwch, gymdogion, fy nerth.

33:13 Hear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.

14 Pechaduriaid a ofnasant yn Seion, dychryn a ddaliodd y rhagrithwyr: pwy ohonom a drig gydar tn ysol? pwy ohonom a breswylia gyda llosgfeydd tragwyddol?

33:14 The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings?

15 Yr hwn a rodia mewn cyfiawnder, ac a draetha uniondeb, a wrthyd elw traws-ter, a ysgydwo ei law rhag derbyn gwobr a gaeo ei glust rhag clywed celanedd, ac a gaeo ei lygaid rhag edrych ar ddrygioni,

33:15 He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil;

16 Efe a breswylia yr uchelderau; cestyll y creigiau fydd ei amddiffynfa ef: ei fara a roddir iddo, ei ddwfr fydd sicr.

33:16 He shall dwell on high: his place of defence shall be the munitions of rocks: bread shall be given him; his waters shall be sure.

17 Dy lygaid a welant y brenin yn i degwch: gwelant y lir pell.

33:17 Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off.

18 Dy galon a fyfyria ofn; pa le y mae yr ysgrifennydd? pa le y mae y trysorwr? pa le y mae rhifwr y tyrau?

33:18 Thine heart shall meditate terror. Where is the scribe? where is the receiver? where is he that counted the towers?

19 Ni chei weled pobl greulon, pobl o iaith ddyfnach nag a ddeallech di, neu floesg dafod, fel na ddeallech.

33:19 Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive; of a stammering tongue, that thou canst not understand.

20 gwl Seion, dinas ein cyfarfod: dy lygaid a welant Jerwsalem, y breswylfa lonydd, y babell ni thynnir i lawr, ac ni syflir un oi hoelion byth, ac ni thorrir un oi rhaffau.

33:20 Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down; not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken.

21 Eithr yr ARGLWYDD ardderchog fydd yno i ni, yn fangre afonydd a-ffrydiau llydain: y rhwyflong nid a trwyddo, a llong odidog nid a drosto.

33:21 But there the glorious LORD will be unto us a place of broad rivers and streams; wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby.

22 Canys yr ARGLWYDD yw ein barnwr, yr ARGLWYDD yw ein deddfwr, yr ARGLWYDD yw ein brenin; efe an ceidw.

33:22 For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; he will save us.

23 Gollyngasant dy raffau, ni chadarnhasant eu hwylbren yn iawn, ni thaenasant yr hwyl; yna y rhennir ysglyfaeth ysbail fawr, y cloffion a ysglyfaethant yr ysglyfaeth.

33:23 Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail: then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey.

24 Ac ni ddywed y preswylydd, Claf ydwyf: maddeuir anwiredd y bobl a drigant ynddi.

33:24 And the inhabitant shall not say, I am sick: the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.

PENNOD 34

++PENNOD 34&&&

1 NESEWCH, genhedloedd, i glywed, a gwrandewch, bobloedd; gwrandawed y ddaear ac oll y sydd ynddi, y byd ai holl gnwd.

34:1 Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.

2 Canys llidiowgrwydd yr ARGLWYDD sydd ar yr holl genhedloedd, ai soriant ar eu holl luoedd hwynt: difrododd hwynt, rhoddes hwynt ir lladdfa.

34:2 For the indignation of the LORD is upon all nations, and his fury upon all their armies: he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter.

3 Au lladdedigion a fwrir allan, au drewiant ou celanedd a gyfyd i fyny, y mynyddoedd hefyd a doddant ou gwaed. hwynt.

34:3 Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcases, and the mountains shall be melted with their blood.

4 Holl lu y nefoedd hefyd a ddatodir, ar nefoedd a blygir fel llyfr: ai holl lu a syrth, fel y syrthiai deilen or winwydden, ac fel ffigysen yn syrthio oddi ar y pren.

34:4 And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.

5 Canys fy nghleddyf a drochir yn y nefoedd: wele, ar Edom y disgyn i fam, ac ar y bobl a ysgymunais.

34:5 For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.

6 Cleddyf yr ARGLWYDD a lanwyd "o waed, tewychodd gan fraster, a chan waed ŵyn a bychod, gan fraster arennau hyrddod: canys mae ir ARGLWYDD aberth yn Bosra, a lladdfa fawr yn nhir Edom.

34:6 The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea.

7 A disgyn yr unicorniaid gyda hwynt, ar bustych gydar teirw; au tir hwynt a feddwa ou gwaed hwynt, au llwch fydd dew o fraster.

34:7 And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness.

8 Canys diwrnod dial yr ARGLWYDD, blwyddyn taledigaeth yn achos Seion, yw.

34:8 For it is the day of the LORD's vengeance, and the year of recompenses for the controversy of Zion.

9 Ai hafonydd a droir yn byg, ai llwch yn frwmstan, ai daear yn byg llosgedig.

34:9 And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.

10 Nis diffoddir nos na dydd; ei mwg a ddring byth: o genhedlaeth i genhedlaeth y diffeithir hi, ni bydd cyniweirydd trwyddi byth bythoedd.

34:10 It shall not be quenched night nor day; the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste; none shall pass through it for ever and ever.

11 Y pelican hefyd ar draenog ai meddianna; y dylluan ar gigfran a itxxxxxxxxxxxxx drigant ynddi; ac etc a estyn arni xxx linya anhrefn, a meini gwagedd.


34:11 But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it: and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness.

12 Ei phendcfigion hi a alwant ir frenhiniaeth, ond ni bydd yr un yno, ai holl dywysogion hi fyddant ddiddim.

34:12 They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing.

13 Cyfyd hefyd yn ei phalasau ddrain, danadl ac ysgall o fewn ei cheyrydd: a hi a fydd yn drigfa dreigiau, yn gyntedd i gywion yr estrys.

34:13 And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof: and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls.

14 Ac anifeiliaid gwylltion yr anialwch, ar cathod, a ymgyfarfyddant: yr ellyll a eilw ar ei gyfaill; yr wyll a orffwys yno hefyd, ac a gaiff orffwysfa iddi.

34:14 The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest.

15 Yno y nycha y dylluan, ac y dodwa, ac y deora, ac a gasgl yn ei chysgod; y fwlturiaid a ymgasglant yno hefyd, pob un gydai gymar.

34:15 There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.

16 Ceisiwch allan o lyfr yr ARGLWYDD, a darllenwch; ni phalla un o hyn, ni bydd un heb ei gymar; canys fy ngenau, efe a ftrchmynnodd, ai ysbryd, efe au casglodd hwynt.

34:16 Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.

17 Efe hefyd a fwriodd y coelbren iddynt, ai law ef ai rhannodd hi iddynt wrth linyn: meddiannant hi hyd byth, a phreswyliant ynddi o genhedlaeth i genhedlaeth.

34:17 And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line: they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.

PENNOD 35

++PENNOD 35&&&

1 YR anialwch ar anghyfanheddk a lawenychant ou plegid; y diffeithwch hefyd a orfoledda, ac a flodeua fel rhosyn.

35:1 The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.

2 Gan flodeuo y blodeua, ac y llawenycha hefyd a llawcnydd ac a chan: gogoniant Libanus a roddir iddo, godidowgrwydd Carmel a Saron: hwy a welant ogoniant yr ARGLWYDD, a godidowgrwydd ein Duw ni.

35:2 It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.

3 Cadarnhewch y dwylo llesg, a chryfhewch y gliniau gweiniaid.

35:3 Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.

4 Dywedwch wrth y rhai ofnus o galon, Ymgryfhewch, nac ofnwch: wele, eich Duw chwi a ddaw a dial, ie, Buw a thaledigaeth; efe a ddaw, ac ach achub chwi.;

35:4 Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense; he will come and save you.

5 Yna yr agorir llygaid y deillion, a chlustiau y byddarion a agorif.

35:5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.

6 Yna y llama y cloff fel hydd, ac y cAn tafod y mudan: canys dytroodd a dyr allan yn yr anialwch, ac afonydd yn y diffeithwch.


35:6 Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.

7 Y crastir hefyd fydd yn llyn, ar til sychedig yn ffynhonnau dy&oedd; yn nhngfa y dreigiau, au gorweddfa, y bydd cyfle corsennau a brwyn.

35:7 And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.

8 Yna y bydd priffordd, a ffordd; a Ffordd sanctaidd y gelwir hi: yr halogedig aid a ar hyd-ddi; canys hi a fydd ir rhai hvnny: a rodio y ffordd, pe byddent ynfydion, ni chyfeiliornant.

35:8 And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.

9 Ni bydd yno lew, a bwystfil gormesol ni ddring iddi, ac nis ceir yno; eithr y rhai gwaredol a rodiant yno.

35:9 No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon, it shall not be found there; but the redeemed shall walk there:

10 A gwaredigion yr ARGLWYDD a ddychwelant, ac a ddeuant i Seion a chaniadau, ac a llawenydd tragwyddol ar eu pen: goddiweddant lawenydd a hyfrydwch, a chystudd a galar a ffy ymaith.

35:10 And the ransomed of the LORD shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.

PENNOD 36

++PENNOD 36&&&

1 AC yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg * ir brenin Heseceia, y daeth Sena-cherib brenin Asyria i fyny yn erbyn holl gaerog ddinasoedd Jwda, ac au goresgynnodd hwynt.

36:1 Now it came to pass in the fourteenth year of king Hezekiah, that Sennacherib king of Assyria came up against all the defenced cities of Judah, and took them.

2 A brenin Asyria a anfonodd Rabsace o Lachis i Jerwsalem, at y brenin Heseceia, a llu dirfawr. Ac efe a safodd wrth bistyll y llyn uchaf, ym mhriffordd maes y pannwr.

36:2 And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto king Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field.

3 Ac aeth ato ef Eliacim mab Hiloeia, yr hwn oedd benteulu, a Sebna yr ysgnfennydd, a Joa mab Asaff y cofiadur.

36:3 Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah's son, which was over the house, and Shebna the scribe, and Joah, Asaph's son, the recorder.

4 d A dywedodd Rabsace wrt