1487ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_esther_17_1487ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We


Y Beibl Cysegr-ln:
(17) Esther (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

The Holy Bible:
(17) Esther
(in Welsh and English)


(delw 6540)


Adolygiadau diweddaraf:
18 02 2003


1485k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig


PENNOD 1

1:1 Yn nyddiau Ahasferus, (efe yw Ahasferus yr hwn oedd yn teyrnasu o India hyd Ethiopia, sef ar gant a saith ar hugain o daleithiau;)
1:1 Now it came to pass in the days of Ahasuerus, (this is Ahasuerus which reigned, from India even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces:)

1:2 Yn y dyddiau hynny, pan eisteddodd y brenin Ahasferus ar orseddfa ei frenhiniaeth, yr hon oedd yn Susan y brenhinllys,
1:2 That in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace,

1:3 Yn y drydedd flwyddyn oi deyrnasiad, efe a wnaeth wledd iw holl dywysogion ai weision, cadernid Persia, a Media, y rhaglawiaid, a thywysogion y taleithiau, oedd ger ei fron ef:
1:3 In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him:

1:4 Fel y dangosai efe gyfoeth a gogoniant ei deyrnas, ac anrhydedd a phrydferthwch ei fawredd, ddyddiau lawer, sef cant a phedwar ugain o ddyddiau.
1:4 When he showed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty many days, even and hundred and fourscore days.

1:5 Ac wedi gorffen y dyddiau hynny, y brenin a wnaeth ir holl bobl a gafwyd yn Susan y brenhinllys, or mwyaf hyd y lleiaf, wledd dros saith niwrnod, yng nghyntedd gardd palas y brenin:
1:5 And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both unto great and small, seven days, in the court of the garden of the kings palace;

1:6 Lle yr oedd llenni gwynion, gwyrddion, a rhuddgochion, wedi eu clymu llinynnau sidan, ac phorffor, wrth fodrwyau arian, a cholofnau marmor: y gwelyau oedd o aur ac arian, ar balmant o faen grisial, a marmor, ac alabaster, a iasinct.
1:6 Where were white, green, and blue, hangings, fastened with cords of fine linen and purple to silver rings and pillars of marble: the beds were of gold and silver, upon a pavement of red, and blue, and white, and black, marble.

1:7 Ac yfed diod yr oeddynt mewn llestri aur, a chyfnewid amryw lestri, a gwin brenhinol lawer, yn l gallu y brenin.
1:7 And they gave them drink in vessels of gold, (the vessels being diverse one from another,) and royal wine in abundance, according to the state of the king.

1:8 Yr yfed hefyd oedd wrth ddefod, nid oedd neb yn cymell: canys gosodasai y brenin orchymyn ar bob swyddwr o fewn ei dŷ, ar wneuthur yn l ewyllys pawb.
1:8 And the drinking was according to the law; none did compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every mans pleasure.

1:9 Y frenhines Fasti hefyd a wnaeth wledd ir gwragedd yn y brenhindy oedd eiddo Ahasferus y brenin.
1:9 Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which belonged to king Ahasuerus.

1:10 Ar y seithfed dydd, pan oedd lawen calon y brenin gan win, efe a ddywedodd wrth Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, ac Abagtha, Sethar, a Charcas, y saith ystafellydd oedd yn gweini gerbron y brenin Ahasferus,
1:10 On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king,

1:11 Am gyrchu y frenhines Fasti o flaen y brenin, yn y frenhinol goron, i ddangos ir bobloedd ac ir tywysogion ei glendid hi: canys gln yr olwg ydoedd hi.
1:11 To bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to show the people and the princes her beauty: for she was fair to look on.

1:12 Ond y frenhines Fasti a wrthododd ddyfod wrth air y brenin trwy law ei ystafellyddion: am hynny y llidiodd y brenin yn ddirfawr, ai ddicllonedd ef a enynnodd ynddo.
1:12 But the queen Vashti refused to come at the kings commandment by his chamberlains: therefore was the king very wroth, and his anger burned in him.

1:13 Yna y dywedodd y brenin wrth y doethion oedd yn gwybod yr amserau, (canys felly yr oedd arfer y brenin tuag at bob rhai a fyddai yn gwybod cyfraith a barn:
1:13 Then the king said to the wise men, which knew the times, (for so was the kings manner toward all that knew law and judgment:

1:14 A nesaf ato ef oedd Carsena, Sethar, i Admatha, Tarsis, Meres, Marsena, a Memuchan, saith dywysog Persia a Media, y rhai oedd yn gweled wyneb y brenin, ac yn eistedd yn gyntaf yn y frenhiniaeth;)
1:14 And the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the kings face, and which sat the first in the kingdom;)

1:15 Beth sydd iw wneuthur wrth y gyfraith ir frenhines Fasti, am na wnaeth hi archiad y brenin Ahasferus trwy law yr ystafellyddion?
1:15 What shall we do unto the queen Vashti according to law, because she hath not performed the commandment of the king Ahasuerus by the chamberlains?

1:16 Yna Memuchan a ddywedodd gerbron y brenin ar tywysogion, Nid yn erbyn y brenin yn unig y gwnaeth Fasti y frenhines ar fai, ond yn erbyn yr holl dywysogion hefyd, ar holl bobloedd sydd trwy holl daleithiau y brenin Ahasferus.
1:16 And Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the people that are in all the provinces of the king Ahasuerus.

1:17 Canys gweithred y frenhines a allan at yr holl wragedd, fel y tremygant eu gwŷr yn eu golwg eu hun, pan ddywedant, Y brenin Ahasferus a archodd gyrchu Fasti y frenhines oi flaen, ond ni ddaeth hi.
1:17 For this deed of the queen shall come abroad unto all women, so that they shall despise their husbands in their eyes, when it shall be reported, The king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not.

1:18 Arglwyddesau Persia a Media, y rhai a glywsant weithred y frenhines, a ddywedant heddiw wrth holl dywysogion y brenin. Felly y bydd mwy na digon o ddirmyg a dicter.
1:18 Likewise shall the ladies of Persia and Media say this day unto all the kings princes, which have heard of the deed of the queen. Thus shall there arise too much contempt and wrath.

1:19 Os bydd bodlon gan y brenin, eled brenhinol orchymyn oddi wrtho ef, ac ysgrifenner ef ymysg cyfreithiau y Persiaid ar Mediaid, fel na throsedder ef, na ddl Fasti mwy gerbron y brenin Ahasferus; a rhodded y brenin ei brenhinfraint hi iw chyfeilles yr hon sydd well na hi.
1:19 If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.

1:20 A phan glywer gorchymyn y brenin, yr hwn a wnelo efe, trwy ei holl frenhiniaeth, (yr hon sydd fawr,) yna yr holl wragedd a roddant anrhydedd iw gwŷr, or mwyaf hyd y lleiaf.
1:20 And when the kings decree which he shall make shall be published throughout all his empire, (for it is great,) all the wives shall give to their husbands honour, both to great and small.

1:21 A da oedd y peth yng ngolwg y brenin ar tywysogion; ar brenin a wnaeth yn l gair Memuchan:
1:21 And the saying pleased the king and the princes; and the king did according to the word of Memucan:

1:22 Canys efe a anfonodd lythyrau i holl daleithiau y brenin, ie, i bob talaith yn l ei ysgrifen, ac at bob pobl yn l eu tafodiaith eu hun; ar fod pob gŵr yn arglwyddiaethu yn ei dŷ ei hun; a chyhoeddi hyn yn l tafodiaith pob rhyw bobl.
1:22 For he sent letters into all the kings provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and that it should be published according to the language of every people.

PENNOD 2

2:1 Wedi y pethau hyn, pan lonyddodd dicllonedd y brenin Ahasferus, efe a gofiodd Fasti, ar hyn a wnaethai hi, ar hyn a farnasid arni.
2:1 After these things, when the wrath of king Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti, and what she had done, and what was decreed against her.

2:2 Am hynny gweision y brenin, y rhai oedd yn gweini iddo, a ddywedasant, Ceisier ir brenin lancesau teg yr olwg o wyryfon:
2:2 Then said the kings servants that ministered unto him, Let there be fair young virgins sought for the king:

2:3 A gosoded y brenin swyddogion trwy holl daleithiau ei frenhiniaeth, a chasglant hwythau bob llances deg yr olwg, o wyry, i Susan y brenhinllys, i dŷ y gwragedd, dan law Hegai, ystafellydd y brenin, ceidwad y gwragedd, a rhodder iddynt bethau iw glanhau:
2:3 And let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the palace, to the house of the women, unto the custody of Hege the kings chamberlain, keeper of the women; and let their things for purification be given them:

2:4 Ar llances a fyddo da yng ngolwg y brenin, a deyrnasa yn lle Fasti. A da oedd y peth hyn yng ngolwg y brenin, ac felly y gwnaeth efe.
2:4 And let the maiden which pleaseth the king be queen instead of Vashti. And the thing pleased the king; and he did so.

2:5 Yn Susan y brenhinllys yr oedd rhyw Iddew ai enw Mordecai, mab Jair, fab Simei, fab Cis, gŵr o Jemini:
2:5 Now in Shushan the palace there was a certain Jew, whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite;

2:6 Yr hwn a ddygasid o Jerwsalem gydar gaethglud a gaethgludasid gyd Jechoneia brenin Jwda, yr hwn a ddarfuasai i Nebuchodonosor brenin Babilon ei gaethgludo.
2:6 Who had been carried away from Jerusalem with the captivity which had been carried away with Jeconiah king of Judah, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away.

2:7 Ac efe a fagasai Hadassa, honno yw Esther, merch ei ewythr ef frawd ei dad, canys nid oedd iddi dad na mam: ar llances oedd weddeiddlwys, a gln yr olwg; a phan fuasai ei thad ai mam hi farw, Mordecai ai cymerasai hi yn ferch iddo.
2:7 And he brought up Hadassah, that is, Esther, his uncles daughter: for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful; whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter.

2:8 A phan gyhoeddwyd gair y brenin ai gyfraith, pan gasglasid hefyd lancesau lawer i Susan y brenhinllys dan law Hegai, cymerwyd Esther i dŷ y brenin, dan law Hegai ceidwad y gwragedd.
2:8 So it came to pass, when the kings commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the kings house, to the custody of Hegai, keeper of the women.

2:9 Ar llances oedd deg yn ei olwg ef, a hi a gafodd ffafr ganddo; am hynny efe ar frys a barodd roddi iddi bethau iw glanhau, ai rhannau, a rhoddi iddi saith o lancesau golygus, o dŷ y brenin: ac efe ai symudodd hi ai llancesau ir fan orau yn nhŷ y gwragedd.
2:9 And the maiden pleased him, and she obtained kindness of him; and he speedily gave her her things for purification, with such things as belonged to her, and seven maidens, which were meet to be given her, out of the kings house: and he preferred her and her maids unto the best place of the house of the women.

2:10 Ond ni fynegasai Esther ei phobl nai chenedl: canys Mordecai a orchmynasai iddi nad ynganai.
2:10 Esther had not showed her people nor her kindred: for Mordecai had charged her that she should not show it.

2:11 A Mordecai a rodiodd beunydd flaen cyntedd tŷ y gwragedd, i wybod llwyddiant Esther, a pheth a wnelid iddi.
2:11 And Mordecai walked every day before the court of the womens house, to know how Esther did, and what should become of her.

2:12 A phan ddigwyddai amser pob llances i fyned i mewn at y brenin Ahasferus, wedi bod iddi hi yn l defod y gwragedd ddeuddeng mis, (canys felly y cyflawnid dyddiau eu puredigaeth hwynt; chwe mis mewn olew myrr, a chwe mis mewn peraroglau, a phethau eraill i lanhau y gwragedd;)
2:12 Now when every maids turn was come to go in to king Ahasuerus, after that she had been twelve months, according to the manner of the women, (for so were the days of their purifications accomplished, to wit, six months with oil of myrrh, and six months with sweet odours, and with other things for the purifying of the women;)

2:13 Yna fel hyn y deuai y llances at y brenin; pa beth bynnag a ddywedai hi amdano a roddid iddi, i fyned gyda hi o dŷ y gwragedd i dŷ y brenin.
2:13 Then thus came every maiden unto the king; whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the kings house.

2:14 Gydar hwyr yr i hi i mewn, ar bore hi a ddychwelai i dŷ arall y gwragedd, dan law Saasgas, ystafellydd y brenin, ceidwad y gordderchadon: ni ddeuai hi i mewn at y brenin mwyach, oddieithr ir brenin ei chwennych hi, ai galw hi wrth ei henw.
2:14 In the evening she went, and on the morrow she returned into the second house of the women, to the custody of Shaashgaz, the kings chamberlain, which kept the concubines: she came in unto the king no more, except the king delighted in her, and that she were called by name.

2:15 A phan ddigwyddodd amser Esther, merch Abihail ewythr Mordecai, yr hon a gymerasai efe yn ferch iddo, i fyned i mewn at y brenin, ni cheisiodd hi ddim ond yr hyn a ddywedasai Hegai, ystafellydd y brenin, ceidwad y gwragedd: ac Esther oedd yn cael ffafr yng ngolwg pawb ar oedd yn edrych arni.
2:15 Now when the turn of Esther, the daughter of Abihail the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go in unto the king, she required nothing but what Hegai the kings chamberlain, the keeper of the women, appointed. And Esther obtained favour in the sight of all them that looked upon her.

2:16 Felly Esther a gymerwyd at y brenin Ahasferus, iw frenhindy ef, yn y degfed mis, hwnnw yw mis Tebeth, yn y seithfed flwyddyn oi deyrnasiad ef.
2:16 So Esther was taken unto king Ahasuerus into his house royal in the tenth month, which is the month Tebeth, in the seventh year of his reign.

2:17 Ar brenin a hoffodd Esther rhagor yr holl wragedd, a hi a gafodd ffafr a charedigrwydd yn ei ŵydd ef rhagor yr holl wyryfon; ac efe a osododd y deyrngoron ar ei phen hi, ac ai gwnaeth yn frenhines yn lle Fasti.
2:17 And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favour in his sight more than all the virgins; so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti.

2:18 Yna y gwnaeth y brenin wledd fawr iw holl dywysogion ai weision, sef gwledd Esther; ac efe a wnaeth ryddid ir taleithiau, ac a roddodd roddion yn l gallu y brenin.
2:18 Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esthers feast; and he made a release to the provinces, and gave gifts, according to the state of the king.

2:19 A phan gasglwyd y gwyryfon yr ail waith, yna Mordecai oedd yn eistedd ym mhorth y brenin.
2:19 And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the kings gate.

2:20 Nid oedd Esther yn mynegi ei chenedl, nai phobl; megis y gorchmynai Mordecai iddi: canys Esther oedd yn gwneuthur yr hyn a ddywedasai Mordecai, fel cynt pan oedd hi yn ei meithrin gydag ef.
2:20 Esther had not yet showed her kindred nor her people; as Mordecai had charged her: for Esther did the commandment of Mordecai, like as when she was brought up with him.

2:21 Yn y dyddiau hynny, pan oedd Mordecai yn eistedd ym mhorth y brenin, y llidiodd Bigthan a Theres, dau o ystafellyddion y brenin, sef or rhai oedd yn cadw y trothwy, a cheisiasant estyn llaw yn erbyn y brenin Ahasferus.
2:21 In those days, while Mordecai sat in the kings gate, two of the kings chamberlains, Bigthan and Teresh, of those which kept the door, were wroth, and sought to lay hand on the king Ahasuerus.

2:22 Ar peth a wybu Mordecai; ac efe ai mynegodd i Esther y frenhines; ac Esther ai dywedodd wrth y brenin, yn enw Mordecai.
2:22 And the thing was known to Mordecai, who told it unto Esther the queen; and Esther certified the king thereof in Mordecais name.

2:23 A phan chwilwyd y peth, fe a gafwyd felly: am hynny y crogwyd hwynt ill dau ar bren. Ac ysgrifennwyd hynny mewn llyfr cronicl gerbron y brenin.
2:23 And when inquisition was made of the matter, it was found out; therefore they were both hanged on a tree: and it was written in the book of the chronicles before the king.

PENNOD 3

3:1 Wedi y pethau hyn, y brenin Ahasferus a fawrhaodd Haman mab Hammedatha yr Agagiad, ac ai dyrchafodd ef; gosododd hefyd ei orseddfainc ef goruwch yr holl dywysogion oedd gydag ef.
3:1 After these things did king Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him, and set his seat above all the princes that were with him.

3:2 A holl weision y brenin, y rhai oedd ym mhorth y brenin, oedd yn ymgrymu, ac yn ymostwng i Haman; canys felly y gorchmynasai y brenin amdano ef: ond nid ymgrymodd Mordecai, ac nid ymostyngodd.
3:2 And all the kings servants, that were in the kings gate, bowed, and reverenced Haman: for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence.

3:3 Yna gweision y brenin, y rhai oedd ym mhorth y brenin, a ddywedasant wrth Mordecai, Paham yr ydwyt ti yn troseddu gorchymyn y brenin?
3:3 Then the kings servants, which were in the kings gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the kings commandment?

3:4 Ac er eu bod hwy beunydd yn dywedyd wrtho fel hyn, eto ni wrandawai efe arnynt hwy; am hynny y mynegasant i Haman, i edrych a safai geiriau Mordecai: canys efe a fynegasai iddynt mai Iddew ydoedd efe.
3:4 Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecais matters would stand: for he had told them that he was a Jew.

3:5 A phan welodd Haman nad oedd Mordecai yn ymgrymu, nac yn ymostwng iddo, Haman a lanwyd o ddicllonedd.
3:5 And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath.

3:6 Er hynny diystyr oedd ganddo yn ei olwg ei hun estyn llaw yn erbyn Mordecai ei hunan; canys mynegasant iddo bobl Mordecai: am hynny Haman a geisiodd ddifetha yr holl Iddewon, y rhai oedd trwy holl frenhiniaeth Ahasferus, sef pobl Mordecai.
3:6 And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone; for they had showed him the people of Mordecai: wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai.

3:7 Yn y mis cyntaf, hwnnw yw mis Nisan, yn y ddeuddegfed flwyddyn ir brenin Ahasferus, efe a barodd fwrw Pwr, (hwnnw yw, y coelbren,) gerbron Haman, o ddydd i ddydd, ac o fis i fis, hyd y deuddegfed mis, hwnnw yw mis Adar.
3:7 In the first month, that is, the month Nisan, in the twelfth year of king Ahasuerus, they cast Pur, that is, the lot, before Haman from day to day, and from month to month, to the twelfth month, that is, the month Adar.

3:8 A Haman a ddywedodd wrth y brenin Ahasferus, Y mae rhyw bobl wasgaredig a gwahanedig ymhlith y bobloedd, trwy holl daleithiau dy frenhiniaeth; au cyfreithiau hwynt sydd yn amrafaelio oddi wrth yr holl bobl, ac nid ydynt yn gwneuthur cyfreithiau y brenin; am hynny nid buddiol ir brenin eu dioddef hwynt.
3:8 And Haman said unto king Ahasuerus, There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom; and their laws are diverse from all people; neither keep they the kings laws: therefore it is not for the kings profit to suffer them.

3:9 O bydd bodlon gan y brenin, ysgrifenner am eu difetha hwynt: a deng mil o dalentau arian a dalaf ar ddwylor rhai a wnant y weithred hon, iw dwyn i drysorau y brenin.
3:9 If it please the king, let it be written that they may be destroyed: and I will pay ten thousand talents of silver to the hands of those that have the charge of the business, to bring it into the kings treasuries.

3:10 A thynnodd y brenin ei fodrwy oddi am ei law, ac ai rhoddes i Haman mab Hammedatha yr Agagiad, gwrthwynebwr yr Iddewon.
3:10 And the king took his ring from his hand, and gave it unto Haman the son of Hammedatha the Agagite, the Jews enemy.

3:11 Ar brenin a ddywedodd wrth Haman, Rhodder yr arian i ti, ar bobl, i wneuthur hwynt fel y byddo da yn dy olwg.
3:11 And the king said unto Haman, The silver is given to thee, the people also, to do with them as it seemeth good to thee.

3:12 Yna y galwyd ysgrifenyddion y brenin, yn y mis cyntaf, ar y trydydd dydd ar ddeg or mis hwnnw, ac yr ysgrifennwyd, yn l yr hyn oll a orchmynasai Haman, at bendefigion y brenin, ac at y dugiaid oedd ar bob talaith, ac at dywysogion pob pobl i bob talaith yn l ei ysgrifen, ac at bob pobl yn l eu tafodiaith; yn enw y brenin Ahasferus yr ysgrifenasid, ac modrwy y brenin y seliasid hyn.
3:12 Then were the kings scribes called on the thirteenth day of the first month, and there was written according to all that Haman had commanded unto the kings lieutenants, and to the governors that were over every province, and to the rulers of every people of every province according to the writing thereof, and to every people after their language; in the name of king Ahasuerus was it written, and sealed with the kings ring.

3:13 Ar llythyrau a anfonwyd gydar rhedegwyr i holl daleithiau y brenin; i ddinistrio, i ladd, ac i ddifetha yr holl Iddewon, yn ieuainc ac yn hen, yn blant ac yn wragedd, mewn un dydd, sef ar y trydydd dydd ar ddeg or deuddegfed mis, hwnnw yw mis Adar, ac i ysglyfaethu eu hysbail hwynt.
3:13 And the letters were sent by posts into all the kings provinces, to destroy, to kill, and to cause to perish, all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey.

3:14 Testun yr ysgrifen, i roi gorchymyn ym mhob talaith, a gyhoeddwyd ir holl bobloedd, i fod yn barod erbyn y diwrnod hwnnw.
3:14 The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, that they should be ready against that day.

3:15 Y rhedegwyr a aethant, wedi eu cymell trwy air y brenin, ar gorchymyn a roddasid yn Susan y brenhinllys. Y brenin hefyd a Haman a eisteddasant i yfed, a dinasyddion Susan oedd yn athrist.
3:15 The posts went out, being hastened by the kings commandment, and the decree was given in Shushan the palace. And the king and Haman sat down to drink; but the city Shushan was perplexed.

PENNOD 4

4:1 Pan wybu Mordecai yr hyn oll a wnaethid, Mordecai a rwygodd ei ddillad, ac a wisgodd sachliain a lludw, ac a aeth allan i ganol y ddinas, ac a waeddodd chwerw lef uchel.
4:1 When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes, and put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city, and cried with a loud and a bitter cry;

4:2 Ac efe a ddaeth hyd o flaen porth y brenin: ond ni cheid dyfod i borth y brenin mewn gwisg o sach.
4:2 And came even before the kings gate: for none might enter into the kings gate clothed with sackcloth.

4:3 Ac ym mhob talaith a lle ar y daethai gair y brenin ai orchymyn iddo, yr oedd galar mawr gan yr Iddewon, ac ympryd, ac wylofain, ac oernad; a llawer a orweddent mewn sachliain a lludw.
4:3 And in every province, whithersoever the kings commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing; and many lay in sackcloth and ashes.

4:4 Yna llancesau Esther ai hystafellyddion hi a ddaethant ac a fynegasant hynny iddi hi. Ar frenhines a dristaodd yn ddirfawr; a hi a ddanfonodd wisgoedd i ddilladu Mordecai, ac i dynnu ymaith ei sachliain ef oddi amdano; ond ni chymerai efe hwynt.
4:4 So Esthers maids and her chamberlains came and told it her. Then was the queen exceedingly grieved; and she sent raiment to clothe Mordecai, and to take away his sackcloth from him: but he received it not.

4:5 Am hynny Esther a alwodd ar Hathach, un o ystafellyddion y brenin, yr hwn a osodasai efe i wasanaethu oi blaen hi; a hi a orchmynnodd iddo am Mordecai, fynnu gwybod pa beth oedd hyn, ac am ba beth yr ydoedd hyn.
4:5 Then called Esther for Hatach, one of the kings chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai, to know what it was, and why it was.

4:6 Yna Hathach a aeth allan at Mordecai i heol y ddinas yr hon sydd o flaen porth y brenin.
4:6 So Hatach went forth to Mordecai unto the street of the city, which was before the kings gate.

4:7 A Mordecai a fynegodd iddo yr hyn oll a ddigwyddasai iddo; a swm yr arian y rhai a adawsai Haman eu talu i drysorau y brenin am yr Iddewon, iw difetha hwynt.
4:7 And Mordecai told him of all that had happened unto him, and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the kings treasuries for the Jews, to destroy them.

4:8 Ac efe a roddodd iddo destun ysgrifen y gorchymyn a osodasid yn Susan iw dinistrio hwynt, iw ddangos i Esther, ac iw fynegi iddi, ac i orchymyn iddi fyned i mewn at y brenin, i ymbil ag ef, ac i ymnhedd oi flaen ef dros ei phobl.
4:8 Also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to show it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people.

4:9 A Hathach a ddaeth ac a fynegodd i Esther eiriau Mordecai.
4:9 And Hatach came and told Esther the words of Mordecai.

4:10 Ac Esther a ddywedodd wrth Hathach, ac a orchmynnodd iddo ddywedyd wrth Mordecai;
4:10 Again Esther spake unto Hatach, and gave him commandment unto Mordecai;

4:11 Holl weision y brenin, a phobl taleithiau y brenin, ydynt yn gwybod, mat pa ŵr bynnag, neu wraig, a ddelo i mewn at y brenin ir cyntedd nesaf i mewn, heb ei alw, un oi gyfreithiau cf yw ei farwolaethu ef, oddieithr yr hwn yr estynno y brenin y deyrnwialen aur iddo, fel y byddo byw: ac nim galwyd i ddyfod i mewn at y brenin, bellach er ys deng niwrnod ar hugain.
4:11 All the kings servants, and the people of the kings provinces, do know, that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold out the golden sceptre, that he may live: but I have not been called to come in unto the king these thirty days.

4:12 A hwy a fynegasant i Mordecai eiriau Esther.
4:12 And they told to Mordecai Esthers words.

4:13 Yna Mordecai a ddywedodd am iddynt ateb Esther, Na feddwl yn dy galon y dihengi yn nhŷ y brenin rhagor yr holl Iddewon.
4:13 Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the kings house, more than all the Jews.

4:14 Oherwydd os tewi sn a wnei di y pryd hwn, esmwythdra ac ymwared a gyfyd ir Iddewon o le arall, tithau a thŷ dy dad a gyfrgollir: a phwy sydd yn gwybod ai oherwydd y fath amser hwn y daethost ti ir frenhiniaeth?
4:14 For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place; but thou and thy fathers house shall be destroyed: and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?

4:15 Yna Esther a ddywedodd am ateb Mordecai fel hyn:
4:15 Then Esther bade them return Mordecai this answer,

4:16 Dos, a chasgl yr holl Iddewon a gaffer yn Susan, ac ymprydiwch drosof fi, na fwytewch hefyd ac nac yfwch dros dridiau, nos na dydd: a minnau am llancesau a ymprydiaf felly: ac felly yr af i mewn at y brenin, yr hwn beth nid yw gyfreithlon: ac o derfydd amdanaf, darfydded.
4:16 Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink three days, night or day: I also and my maidens will fast likewise; and so will I go in unto the king, which is not according to the law: and if I perish, I perish.

4:17 Felly Mordecai a aeth ymaith, ac a wnaeth yn l yr hyn oll a orchmynasai Esther iddo.
4:17 So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him.

PENNOD 5

5:1 Ac ar y trydydd dydd, Esther a ymwisgodd mewn brenhinol wisgoedd, ac a safodd yng nghyntedd tŷ y brenin or tu mewn, ar gyfer tŷ y brenin: ar brenin oedd yn eistedd ar ei deyrngadair yn y brenhindy gyferbyn drws y tŷ.
5:1 Now it came to pass on the third day, that Esther put on her royal apparel, and stood in the inner court of the kings house, over against the kings house: and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house.

5:2 A phan welodd y brenin Esther y frennhines yn sefyll yn y cyntedd, hi a gafodd ffafr yn ei olwg ef: ar brenin a estynnodd y deyrnwialen aur oedd yn ei law ef tuag at Esther; ac Esther a nesaodd, ac a gyffyrddodd phen y deyrnwialen.
5:2 And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favour in his sight: and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.

5:3 Yna y brenin a ddywedodd wrthi, Beth a fynni di, y frenhines Esther? a pha beth yw dy ddeisyfiad? hyd yn lianner y frenhiniaeth, ac fe ai rhoddir i ti.
5:3 Then said the king unto her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be even given thee to the half of the kingdom.

5:4 A dywedodd Esther, O rhynga bodd ir brenin, deled y brenin a Haman heddiw ir wledd a wneuthum iddo.
5:4 And Esther answered, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him.

5:5 Ar brenin a ddywedodd, Perwch i Haman frysio i wneuthur yn l gair Esther. Felly y daeth y brenin a Haman i r wledd a wnaethai Esther.
5:5 Then the king said, Cause Haman to make haste, that he may do as Esther hath said. So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared.

5:6 Ar brenin a ddywedodd wrth Esther yng nghyfeddach y gwin, Beth yr wyt ti yn ei ofyn, ac fe a roddir i ti? a pheth yr wyt ti yn ei geisio? gofyn hyd yn hanner y frenhiniaeth, ac fe ai cwblheir.
5:6 And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition? and it shall be granted thee: and what is thy request? even to the half of the kingdom it shall be performed.

5:7 Ac Esther a atebodd, ac a ddywedodd, Fy nymuniad am deisyfiad yw,
5:7 Then answered Esther, and said, My petition and my request is;

5:8 O chefais ffafr yng ngolwg y brenin, ac o rhyglydda bodd ir brenin roddi fy nymuniad, a gwneuthur fy neisyfiad; deled y brenin a Haman ir wledd a arlwywyf iddynt, ac yfory y gwnaf yn l gair y brenin.
5:8 If I have found favour in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to morrow as the king hath said.

5:9 Yna Haman a aeth allan y dwthwn hwnnw yn llawen, ac yn hyfryd ei galon: ond pan welodd Haman Mordecai ym mhorth y brenin, na chyfodasai efe, ac na syflasai erddo ef, Haman a gyflawnwyd o ddicllonedd yn erbyn Mordecai.
5:9 Then went Haman forth that day joyful and with a glad heart: but when Haman saw Mordecai in the kings gate, that he stood not up, nor moved for him, he was full of indignation against Mordecai.

5:10 Er hynny Haman a ymataliodd; a phan ddaeth iw dŷ ei hun, efe a anfonodd, ac a alwodd am ei garedigion, a Seres ei wraig.
5:10 Nevertheless Haman refrained himself: and when he came home, he sent and called for his friends, and Zeresh his wife.

5:11 A Haman a adroddodd iddynt ogoniant ei gyfoeth, ac amldra ei feibion, ar hyn oll y mawrhasai y brenin ef ynddynt, ac fel y dyrchafasai y brenin ef goruwch y tywysogion a gweision y brenin.
5:11 And Haman told them of the glory of his riches, and the multitude of his children, and all the things wherein the king had promoted him, and how he had advanced him above the princes and servants of the king.

5:12 A dywedodd Haman hefyd, Ni wahoddodd Esther y frenhines neb gydar brenin ir wledd a wnaethai hi, ond myfi; ac yfory hefyd ym gwahoddwyd ati hi gydar brenin.
5:12 Haman said moreover, Yea, Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself; and to morrow am I invited unto her also with the king.

5:13 Ond nid yw hyn oll yn llesu i mi, tra fyddwyf fi yn gweled Mordecai yr Iddew yn eistedd ym mhorth y brenin.
5:13 Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the kings gate.

5:14 Yna y dywedodd Seres ei wraig, ai holl garedigion wrtho, Paratoer pren o ddeg cufydd a deugain o uchder, ar bore dywed wrth y brenin am grogi Mordecai arno; yna dos gydar brenin ir wledd yn llawen. A da oedd y peth gerbron Hainan, am hynny efe a baratodd y crocbren.
5:14 Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made of fifty cubits high, and to morrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon: then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

PENNOD 6

6:1 Y noson honno cwsg y brenin a giliodd ymaith; am hynny efe a archodd ddwyn llyfr coffadwriaethau hanesion yr amseroedd; a darllenwyd hwynt gerbron y brenin.
6:1 On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles; and they were read before the king.

6:2 Yna y cafwyd yn ysgrifenedig yr hyn a fynegasai Mordecai am Bigthana a Theres, dau o ystafellyddion y brenin, or rhai oedd yn cadw y trothwy; sef y rhai a geisiasent estyn llaw yn erbyn y brenin Ahasferus.
6:2 And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the kings chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.

6:3 A dywedodd y brenin, Pa anrhydedd neu fawredd a wnaed i Mordecai am hyn? A gweision y brenin, sef ei weinidogion ef, a ddywedasant, Ni wnaed dim erddo ef.
6:3 And the king said, What honour and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the kings servants that ministered unto him, There is nothing done for him.

6:4 Ar brenin a ddywedodd, Pwy sydd yn y cyntedd? A Haman a ddaethai i gyntedd nesaf allan tŷ y brenin, i ddywedyd wrth y brenin am grogi Mordecai ar y pren a baratoesai efe iddo.
6:4 And the king said, Who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the kings house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.

6:5 A gweision y brenin a ddywedasant wrtho, Wele Haman yn sefyll yn y cyntedd. A dywedodd y brenin, Deled i mewn.
6:5 And the kings servants said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in.

6:6 A phan ddaeth Haman i mewn, dywedodd y brenin wrtho, Beth a wneir ir gŵr y mae y brenin yn ewyllysio ei anrhydeddu? Yna Haman a ddywedodd yn ei galon, I bwy yr ewyllysia y brenin wneuthur anrhydedd yn fwy nag i mi?
6:6 So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honour? Now Haman thought in his heart, To whom would the king delight to do honour more than to myself?

6:7 A Haman a ddywedodd wrth y brenin, Y gŵr y mae y brenin yn chwennycb ei anrhydeddu,
6:7 And Haman answered the king, For the man whom the king delighteth to honour,

6:8 Dygant y wisg frenhinol iddo, yr hon a wisg y brenin, ar march y merchyg y brenin arno, a rhodder y frenhinol goron am ei ben ef:
6:8 Let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head:

6:9 A rhodder y wisg, ar march, yn llaw un o dywysogion ardderchocaf y brenin, a gwisgant am y gŵr y mae y brenin yn chwennych ei anrhydeddu, a pharant iddo farchogaeth ar y march trwy heol y ddinas, a chyhoeddant oi flaen ef, Fel hyn y gwneir ir gŵr y mae y brenin yn chwennych ei anrhydeddu.
6:9 And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the kings most noble princes, that they may array the man withal whom the king delighteth to honour, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honour.

6:10 Yna y brenin a ddywedodd wrth Haman, Brysia, cymer y wisg ar march, fel y lleferaist, a gwna felly i Mordecai yr Iddew, yr hwn sydd yn eistedd ym mhorth y brenin: na ad heb wneuthur ddim or hyn oll a leferaist.
6:10 Then the king said to Haman, Make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the kings gate: let nothing fail of all that thou hast spoken.

6:11 Felly Haman a gymerth y wisg ar march, ac a wisgodd am Mordecai, ac a wnaeth hefyd iddo farchogaeth trwy heol y ddinas, ac a gyhoeddodd oi flaen ef, Fel hyn y gwneir ir gŵr y mae y brenin yn mynnu ei anrhydeddu.
6:11 Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed before him, Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honour.

6:12 A dychwelodd Mordecai i borth y brenin. A Haman a frysiodd iw dŷ yn alarus, wedi gorchuddio ei ben.
6:12 And Mordecai came again to the kings gate. But Haman hasted to his house mourning, and having his head covered.

6:13 A Haman a adroddodd i Seres ei wraig, ac iw holl garedigion, yr hyn oll a ddigwyddasai iddo. Yna ei ddoethion, a Seres ei wraig, a ddywedasant wrtho, Os o had yr Iddewon y mae Mordecai, yr hwn y dechreuaist syrthio oi flaen, ni orchfygi mohono, ond gan syrthio y syrthi oi flaen ef.
6:13 And Haman told Zeresh his wife and all his friends every thing that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, If Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him.

6:14 Tra yr oeddynt hwy eto yn ymddiddan ag ef, ystafellyddion y brenin a ddaethant, ac a gyrchasant Haman ar frys ir wledd a wnaethai Esther.
6:14 And while they were yet talking with him, came the kings chamberlains, and hasted to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared.

PENNOD 7

7:1 Felly daeth y brenin a Haman i gyfeddach gydag Esther y frenhines.
7:1 So the king and Haman came to banquet with Esther the queen.

7:2 A dywedodd y brenin wrth Esther drachefn yr ail ddydd, wrth gyfeddach y gwin, Beth yw dy ddymuniad, Esther y frenhines? ac fe a roddir i ti, a pha beth yw dy ddeisyfiad? gofyn hyd yn hanner y deyrnas, ac fe ai cwblheir.
7:2 And the king said again unto Esther on the second day at the banquet of wine, What is thy petition, queen Esther? and it shall be granted thee: and what is thy request? and it shall be performed, even to the half of the kingdom.

7:3 Ar frenhines Esther a atebodd, ac a ddywedodd, O chefais ffafr yn dy olwg di, O frenin, ac o rhyglydda bodd ir brenin, rhodder i mi fy einioes ar fy nymuniad, am pobl ar fy neisyfiad.
7:3 Then Esther the queen answered and said, If I have found favour in thy sight, O king, and if it please the king, let my life be given me at my petition, and my people at my request:

7:4 Canys gwerthwyd ni, myfi am pobl, in dinistrio, in lladd, ac in difetha: ond pe gwerthasid ni yn gaethweision ac yn gaethforynion, mi a dawswn sn, er nad yw y gwrthwynebwr yn cystadlu colled y brenin.
7:4 For we are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my tongue, although the enemy could not countervail the kings damage.

7:5 Yna y llefarodd y brenin Ahasferuts, ac y dywedodd wrth Esther y frenhines, Pwy yw hwnnw? a pha le y mae efe, yr hwn a glywai ar ei galon wneuthur felly?
7:5 Then the king Ahasuerus answered and said unto Esther the queen, Who is he, and where is he, that durst presume in his heart to do so?

7:6 A dywedodd Esther, Y gwrthwynebwr ar gelyn yw yr Haman drygionus hwn. Yna Haman a ofnodd gerbron y brenin ar frenhines.
7:6 And Esther said, The adversary and enemy is this wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen.

7:7 Ar brenin a gyfododd yn ei ddicllonedd o gyfeddach y gwin, ac a aeth i ardd y palas: a Haman a safodd i ymbil ag Esther y frenhines am ei einioes; canys efe a welodd fod drwg wedi ei baratoi yn ei erbyn ef oddi wrth y brenin.
7:7 And the king arising from the banquet of wine in his wrath went into the palace garden: and Haman stood up to make request for his life to Esther the queen; for he saw that there was evil determined against him by the king.

7:8 Yna y dychwelodd y brenin o ardd y palas i dŷ cyfeddach y gwin. Ac yr oedd Haman wedi syrthio ar y gwely yr oed Esther arno. Yna y dywedodd y brenin, Ai treisio y frenhines hefyd y mae efe yn tŷ gyda mi? Hwyn gyntaf ag yr aeth y gair allan o enau y brenin, hwy a orchuddiasant wyneb Haman.
7:8 Then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine; and Haman was fallen upon the bed whereon Esther was. Then said the king, Will he force the queen also before me in the house? As the word went out of the kings mouth, they covered Hamans face.

7:9 A Harbona, un or ystafellyddion, a dywedodd yng ngŵydd y brenin. Wele hefyd y crocbren a baratdd Haman i Mordecai, yr hwn a lefarodd ddaioni am y brenin, yn sefyll yn nhŷ Haman, yn ddeg cufydd a deugain o uchder. Yna y dywedodd y brenin, Crogwch ef hwnnw.
7:9 And Harbonah, one of the chamberlains, said before the king, Behold also, the gallows fifty cubits high, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. Then the king said, Hang him thereon.

7:10 Felly hwy a grogasant Haman ar y pren a barasai efe ei ddarparu i Mordecai. Yna dicllonedd y brenin a lonyddodd.
7:10 So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the kings wrath pacified.

PENNOD 8

8:1 Y dwthwn hwnnw y rhoddodd brenin Ahasferus ir frenhines Esther dŷ Haman gwrthwynebwr yr Iddewon. A Mordecai a ddaeth o flaen y brenin; canys Esther a fynegasai beth oedd efe iddi hi.
8:1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.

8:2 Ar brenin a dynnodd ymaith fodrwy a gymerasai efe oddi wrth Haman, ac ai rhoddodd i Mordecai. Ac Esther a osododd Mordecai ar dŷ Haman.
8:2 And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and gave it unto Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman.

8:3 Ac Esther a lefarodd drachefn gerbron y brenin, ac a syrthiodd wrth ei draed ef; wylodd hefyd, ac ymbiliodd ag ef am fwrw ymaith ddrygioni Haman yr Agagiad, ai fwriad yr hwn a fwriadasai efe yn erbyn yr Iddewon.
8:3 And Esther spake yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews.

8:4 Ar brenin a estynnodd y deyrnwialen aur tuag at Esther. Yna Esther a gyfododd, ac a safodd o flaen y brenin,
8:4 Then the king held out the golden sceptre toward Esther. So Esther arose, and stood before the king,

8:5 Ac a ddywedodd, O bydd bodlon gan y brenin, ac o chefais ffafr oi flaen ef, ac od ydyw y peth yn iawn gerbron y brenin, a minnau yn gymeradwy yn ei olwg ef; ysgrifenner am alw yn l lythyrau bwriad Haman mab Hammedatha yr Agagiad, y rhai a ysgrifennodd efe i ddifethar Iddewon sydd trwy holl daleithiau y brenin.
8:5 And said, If it please the king, and if I have found favour in his sight, and the thing seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman the son of Hammedatha the Agagite, which he wrote to destroy the Jews which are in all the kings provinces:

8:6 Canys pa fodd y gallaf edrych ar y drygfyd a gaiff fy mhobl? a pha fodd y gallaf edrych ar ddifetha fy nghenedl?
8:6 For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? or how can I endure to see the destruction of my kindred?

8:7 Ar brenin Ahasferus a ddywedodd wrth Esther y frenhines, ac wrth Mordecai yr Iddew, Wele, tŷ Haman a roddais i Esther, a hwy ai crogasant ef ar y pren, am iddo estyn ei law yn erbyn yr Iddewon.
8:7 Then the king Ahasuerus said unto Esther the queen and to Mordecai the Jew, Behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged upon the gallows, because he laid his hand upon the Jews.

8:8 Ysgrifennwch chwithau hefyd dros yr Iddewon fel y gweloch yn dda, yn enw y brenin, ac inseliwch modrwy y brenin: canys yr ysgrifen a ysgrifennwyd yn enw y brenin ac a seliwyd modrwy y brenin, ni all neb ei datroi.
8:8 Write ye also for the Jews, as it liketh you, in the kings name, and seal it with the kings ring: for the writing which is written in the kings name, and sealed with the kings ring, may no man reverse.

8:9 Yna y galwyd ysgrifenyddion y brenin yr amser hwnnw yn y trydydd mis, hwnnw yw y mis Sifan, ar y trydydd dydd ar hugain ohono, ac ysgrifennwyd, yn l yr hyn oll a orchmynnodd Mordecai, at yr Iddewon, ac at y rhaglawiaid, y penaduriaid hefyd, a thywysogion y taleithiau, y rhai oedd o India hyd Ethiopia, sef cant a saith ar hugain o daleithiau, i bob talaith wrth ei hysgrifen, ac at bob pobl yn l eu tafodiaith: at yr Iddewon hefyd yn l eu hysgrifen hwynt, ac yn l eu tafodiaith.
8:9 Then were the kings scribes called at that time in the third month, that is, the month Sivan, on the three and twentieth day thereof; and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which are from India unto Ethiopia, an hundred twenty and seven provinces, unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language.

8:10 Ac efe a ysgrifennodd yn enw y brenin Ahasferus, ac ai seliodd modrwy y brenin; ac a anfonodd lythyrau gydar rhedegwyr yn marchogaeth at feirch, dromedariaid, mulod, ac ebolion cesig:
8:10 And he wrote in the king Ahasuerus name, and sealed it with the kings ring, and sent letters by posts on horseback, and riders on mules, camels, and young dromedaries:

8:11 Trwy y rhai y caniataodd y brenin ir Iddewon, y rhai oedd ym mhob dinas, ymgynnull, a sefyll am eu heinioes, i ddinistrio, i ladd, ac i ddifetha holl allu y bobl ar dalaith a osodai arnynt, yn blant ac yn wragedd, ac i ysglyfaethu eu hysbail hwynt;
8:11 Wherein the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together, and to stand for their life, to destroy, to slay, and to cause to perish, all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey,

8:12 Mewn un dydd, trwy holl daleithiau y brenin Ahasferus, sef ar y trydydd dydd ar ddeg or deuddegfed mis, hwnnw yw mis Adar.
8:12 Upon one day in all the provinces of king Ahasuerus, namely, upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar.

8:13 Testun yr ysgrifen, i roddi gorchymyn ym mhob talaith, a gyhoeddwyd i bob rhyw bobl; ac ar fod yr Iddewon yn barod erbyn y diwrnod hwnnw i ymddial ar eu gelynion.
8:13 The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, and that the Jews should be ready against that day to avenge themselves on their enemies.

8:14 Y rhedegwyr, y rhai oedd yn marchogaeth y dromedariaid ar mulod, a aethant ar frys, wedi eu gyrru trwy air y brenin; ar gorchymyn a roddasid yn Susan y brenhinllys.
8:14 So the posts that rode upon mules and camels went out, being hastened and pressed on by the kings commandment. And the decree was given at Shushan the palace.

8:15 A Mordecai a aeth allan o ŵydd y brenin mewn brenhinol wisg o ruddgoch a gwyn, ac choron fawr o aur, ac mewn dillad sidan a phorffor; a dinas Susan a orfoleddodd ac a lawenychodd:
8:15 And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple: and the city of Shushan rejoiced and was glad.

8:16 Ir Iddewon yr oedd goleuni, a llawenydd, a hyfrydwch, ac anrhydedd.
8:16 The Jews had light, and gladness, and joy, and honour.

8:17 Ac ym mhob talaith, ac ym mhob dinas, lle y daeth gair y brenin ai orchymyn, yr oedd llawenydd a hyfrydwch gan yr Iddewon, gwledd hefyd a diwrnod daionus: a llawer o bobl y wlad a aethant yn Iddewon; oblegid arswyd yr Iddewon a syrthiasai arnynt hwy.
8:17 And in every province, and in every city, whithersoever the kings commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day. And many of the people of the land became Jews; for the fear of the Jews fell upon them.

PENNOD 9

9:1 Felly yn y deuddegfed mis, hwnnw yw mis Adar, ar y trydydd dydd ar ddeg ohono, pan nesaodd gair y brenin ai orchymyn iw cwblhau; yn y dydd y gobeithiasai gelynion yr Iddewon y caent fuddugoliaethu arnynt, (ond yn y gwrthwyneb i hynny y bu, canys yr Iddewon a arglwyddiaethasant ar eu caseion;)
9:1 Now in the twelfth month, that is, the month Adar, on the thirteenth day of the same, when the kings commandment and his decree drew near to be put in execution, in the day that the enemies of the Jews hoped to have power over them, (though it was turned to the contrary, that the Jews had rule over them that hated them;)

9:2 Yr Iddewon a ymgynullasant yn eu dinasoedd, trwy holl daleithiau y brenin Ahasferus, i estyn llawyn erbyn y rhai oedd yn ceisio niwed iddynt: ac ni safodd neb yn eu hwynebau; canys eu harswyd a syrthiasai ar yr holl bobloedd.
9:2 The Jews gathered themselves together in their cities throughout all the provinces of the king Ahasuerus, to lay hand on such as sought their hurt: and no man could withstand them; for the fear of them fell upon all people.

9:3 A holl dywysogion y taleithiau, ar pendefigion, ar dugiaid, ar rhai oedd yn gwneuthur y gwaith oedd eiddo y brenin, oedd yn cynorthwyor Iddewon: canys arswyd Mordecai a syrthiasai arnynt hwy.
9:3 And all the rulers of the provinces, and the lieutenants, and the deputies, and officers of the king, helped the Jews; because the fear of Mordecai fell upon them.

9:4 Canys mawr oedd Mordecai yn nhŷ y brenin, ai glod ef oedd yn myned trwy yr holl daleithiau: oherwydd y gŵr hwn Mordecai oedd yn myned rhagddo, ac yn cynyddu.
9:4 For Mordecai was great in the kings house, and his fame went out throughout all the provinces: for this man Mordecai waxed greater and greater.

9:5 Felly yr Iddewon a drawsant eu holl elynion dyrnod y cleddyf, a lladdedigaeth, a distryw; a gwnaethant iw caseion yn l eu hewyllys eu hun.
9:5 Thus the Jews smote all their enemies with the stroke of the sword, and slaughter, and destruction, and did what they would unto those that hated them.

9:6 Ac yn Susan y brenhinllys, yr Iddewon a laddasant ac a ddifethasant bum cant o wŷr.
9:6 And in Shushan the palace the Jews slew and destroyed five hundred men.

9:7 Parsandatha hefyd, a Dalffon, ac Aspatha,
9:7 And Parshandatha, and Dalphon, and Aspatha,

9:8 Poratha hefyd, ac Adalia, ac Aridatha,
9:8 And Poratha, and Adalia, and Aridatha,

9:9 Parmasta hefyd, ac Arisai, Aridai hefyd, a Bajesatha,
9:9 And Parmashta, and Arisai, and Aridai, and Vajezatha,

9:10 Deng mab Haman mab Hammedatha, gwrthwynebwr yr Iddewon, a laddasant hwy: ond nid estynasant ^u llawar yr anrhaith.
9:10 The ten sons of Haman the son of Hammedatha, the enemy of the Jews, slew they; but on the spoil laid they not their hand.

9:11 Y dwthwn hwnnw nifer y lladdedigion yn Susan y brenhindy a ddaeth gerbron y brenin.
9:11 On that day the number of those that were slain in Shushan the palace was brought before the king.

9:12 A dywedodd y brenin wrth Esther y frenhines, Yr Iddewon a laddasant ac a ddifethasant yn Susan y brenhinllys, bum cant o wŷr, a deng mab Haman; yn y rhan arall o daleithiau y brenin beth a wnaethant hwy? beth gan hynny yw dy ddymuniad? ac fe a roddir i ti; a pheth yw dy ddeisyfiad ymhellach? ac fe ai gwneir.
9:12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the kings provinces? now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.

9:13 Yna y dywedodd Esther, O rhyglydda bodd ir brenin, caniataer yfory ir Iddewon sydd yn Susan wneuthur yn l y gorchymyn heddiw: a chrogant ddeng mab Haman ar y pren.
9:13 Then said Esther, If it please the king, let it be granted to the Jews which are in Shushan to do to morrow also according unto this days decree, and let Hamans ten sons be hanged upon the gallows.

9:14 Ar brenin a ddywedodd am wneuthur felly, ar gorchymyn a roddwyd yn Susan: a hwy a grogasant ddeng mab Haman.
9:14 And the king commanded it so to be done: and the decree was given at Shushan; and they hanged Hamans ten sons.

9:15 Felly yr Iddewon, y rhai oedd yn Susan, a ymgynullasant ar y pedwerydd dydd ar ddeg o fis Adar hefyd, ac a laddasant dri chant o wŷr yn Susan: ond nid estynasant eu llaw ar yr ysbail.
9:15 For the Jews that were in Shushan gathered themselves together on the fourteenth day also of the month Adar, and slew three hundred men at Shushan; but on the prey they laid not their hand.

9:16 Ar rhan arall or Iddewon, y rhai oedd yn nhaleithiau y brenin a ymgasglasant, ac a safasant am eu heinioes, ac a gawsant lonyddwch gan eu gelynion, ac a laddasant bymtheng mil a thrigain ou caseion: ond nid estynasant eu llaw ar yr anrhaith.
9:16 But the other Jews that were in the kings provinces gathered themselves together, and stood for their lives, and had rest from their enemies, and slew of their foes seventy and five thousand, but they laid not their hands on the prey,

9:17 Ar y trydydd dydd ar ddeg o fis Adar y bu hyn, ac ar y pedwerydd dydd ar ddeg ohono y gorffwysasant, ac y cynaliasant ef yn ddydd gwledd a gorfoledd.
9:17 On the thirteenth day of the month Adar; and on the fourteenth day of the same rested they, and made it a day of feasting and gladness.

9:18 Ond yr Iddewon, y rhai oedd yn Susan, a ymgynullasant ar y trydydd dydd ar ddeg ohono, ac ar y pedwerydd dydd ar ddeg ohono; ac ar y pymthegfed ohono y gorffwysasant, a gwnaethant ef yn ddydd cyfeddach a llawenydd.
9:18 But the Jews that were at Shushan assembled together on the thirteenth day thereof, and on the fourteenth thereof; and on the fifteenth day of the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.

9:19 Am hynny Iddewon y pentrefi, y rhai oedd yn trigo mewn dinasoedd heb gaerau, oedd yn cynnal y pedwerydd dydd ar ddeg or mis Adar, mewn llawenydd a chyfeddach, ac yn ddiwrnod daionus, ac i anfon rhannau iw gilydd.
9:19 Therefore the Jews of the villages, that dwelt in the unwalled towns, made the fourteenth day of the month Adar a day of gladness and feasting, and a good day, and of sending portions one to another.

9:20 A Mordecai a ysgrifennodd y geiriau hyn, ac a anfonodd lythyrau at yr holl Iddewon oedd trwy holl daleithiau y brenin Ahasferus, yn agos oc ymhell,
9:20 And Mordecai wrote these things, and sent letters unto all the Jews that were in all the provinces of the king Ahasuerus, both nigh and far,

9:21 I ordeinio iddynt gadw y pedwerydd dydd ar ddeg o fis Adar, ar pymthegfed dydd ohono, bob blwyddyn;
9:21 To stablish this among them, that they should keep the fourteenth day of the month Adar, and the fifteenth day of the same, yearly,

9:22 Megis y dyddiau y cawsai yr Iddewon ynddynt lonydd gan eu gelynion, ar mis yr hwn a ddychwelasai iddynt o dristwch i lawenydd, ac o alar yn ddydd daionus: gan eu cynnal hwynt yn ddyddiau gwledd a llawenydd, a phawb yn anfon anrhegion iw gilydd, a rhoddion ir rhai anghenus.
9:22 As the days wherein the Jews rested from their enemies, and the month which was turned unto them from sorrow to joy, and from mourning into a good day: that they should make them days of feasting and joy, and of sending portions one to another, and gifts to the poor.

9:23 Ar Iddewon a gymerasant arnynt wneuthur fel y dechreuasent, ae fel yr ysgrifenasai Mordecai atynt.
9:23 And the Jews undertook to do as they had begun, and as Mordecai had written unto them;

9:24 Canys Haman mab Hammedatha yr Agagiad, gwrthwynebwr yr holl Iddewon, a arfaethasai yn erbyn yr Iddewon, am eu difetha hwynt; ac efe a fwriasai Pwr, hwnnw yw y coelbren, iw dinistrio hwynt, ac iw difetha:
9:24 Because Haman the son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of all the Jews, had devised against the Jews to destroy them, and had cast Pur, that is, the lot, to consume them, and to destroy them;

9:25 A phan ddaeth Esther o flaen y brenin, efe a archodd trwy lythyrau, ddychwelyd ei ddrwg fwriad ef, yr hwn a fwriadodd efe yn erbyn yr Iddewon, ar ei ben ei hun; ai grogi ef ai feibion ar y pren.
9:25 But when Esther came before the king, he commanded by letters that his wicked device, which he devised against the Jews, should return upon his own head, and that he and his sons should be hanged on the gallows.

9: 26 Am hynny y galwasant y dyddiau hynny Pwrim, ar enw y Pwr: am hynny, oherwydd holl eiriau y llythyr hwn, ac oherwydd y peth a welsent hwy am y peth hyn, ar peth a ddigwyddasai iddynt,
9:26 Wherefore they called these days Purim after the name of Pur. Therefore for all the words of this letter, and of that which they had seen concerning this matter, and which had come unto them,

9:27 Yr Iddewon a ordeiniasant, ac a gymerasant arnynt, ac ar eu had, ac ar yr holl rai oedd yn un hwynt, na phallai bod cynnal y ddau ddydd hynny, yn l eu hysgrifen hwynt, ac yn l eu tymor, bob blwyddyn:
9:27 The Jews ordained, and took upon them, and upon their seed, and upon all such as joined themselves unto them, so as it should not fail, that they would keep these two days according to their writing, and according to their appointed time every year;

9:28 Ac y byddai y dyddiau hynny iw cofio, ac iw cynnal trwy bob cenhedlaeth, a phob teulu, pob talaith, a phob dinas; sef na phallai y dyddiau Pwrim hynny o fysg yr Iddewon, ac na ddarfyddai eu coffadwriaeth hwy o blith eu had.
9:28 And that these days should be remembered and kept throughout every generation, every family, every province, and every city; and that these days of Purim should not fail from among the Jews, nor the memorial of them perish from their seed.

9:29 Ac ysgrifennodd Esther y frenhines merch Abihail, a Mordecai yr Iddew, trwy eu holl rym, i sicrhau ail lythyr y Pwrim hwn.

9:29 Then Esther the queen, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew, wrote with all authority, to confirm this second letter of Purim.

9:30 Ac efe a anfonodd lythyrau at yr holl Iddewon, trwy y cant ar saith, dalaith ar hugain o frenhiniaeth Ahasferus, a geiriau heddwch a gwirionedd;

9:30 And he sent the letters unto all the Jews, to the hundred twenty and seven provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth,

9:31 I sicrhau y dyddiau Pwrim hynny yn eu tymhorau, fel yr ordeiniasai Mordecai yr Iddew, ac Esther y frenhines, iddynt hwy, ac fel yr ordeiniasent hwythau drostynt eu hun, a thros eu had, eiriau yr ymprydiau au gwaedd.

9:31 To confirm these days of Purim in their times appointed, according as Mordecai the Jew and Esther the queen had enjoined them, and as they had decreed for themselves and for their seed, the matters of the fastings and their cry.

9:32 Ac ymadrodd Esther a gadarnhaodd achosion y dyddiau Pwrim hynny: ae ysgrifennwyd hyn mewn llyfr.
9:32 And the decree of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.

PENNOD 10

10:1 Ar brenin Ahasferus a osododd dreth ar y wlad, ac ar ynysoedd y mr.
10:1 And the king Ahasuerus laid a tribute upon the land, and upon the isles of the sea.

10:2 A holl weithredoedd ei rym ef, ai gadernid, a hysbysrwydd o fawredd Mordecai, r hwn y mawrhaodd y brenin ef, onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr cronicl brenhinoedd Media a Phersia?
10:2 And all the acts of his power and of his might, and the declaration of the greatness of Mordecai, whereunto the king advanced him, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia?

10:3 Canys Mordecai yr Iddew oedd yn nesaf ir brenin Ahasferus, ac yn fawr gan yr Iddewon, ac yn gymeradwy ymysg lliaws ei frodyr; yn ceisio daioni iw bobl, ac yn dywedyd am heddwch iw holl hiliogaeth.
10:3 For Mordecai the Jew was next unto king Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted of the multitude of his brethren, seeking the wealth of his people, and speaking peace to all his seed.

__________________________________________________________________
DIWEDD END

Sumbolau arbennig: ŵ ŷ

Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weər m ai? Yu ar vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA
 

 

 

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats