1758ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

 


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_iago_59_1758ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(59) Epistol Cyffredinol Iago Yr Apostol (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(59) Saint James Gospel (in Welsh and English)

(delw 6540)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.
2004-02-05


1757k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

EPISTOL CYFFREDINOL IAGO YR APOSTOL

 

PENNOD 1
1:1 Iago, gwasanaethwr Duw ar Arglwydd Iesu Grist, at y deuddeg llwyth sydd ar wasgar, annerch.

1:1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.


1:2 Cyfrifwch yn bob llawenydd, fy mrodyr, pan syrthioch mewn amryw brofedigaethau,

1:2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;


1:3 Gan wybod fod profiad eich ffydd chwi yn gweithredu amynedd.

1:3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.


1:4 Ond caffed amynedd ei pherffaith waith; fel y byddoch berffaith a chyfan, heb ddiffygio mewn dim.

1:4 But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.


1:5 O bydd ar neb ohonoch eisiau doethineb, gofynned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoi yn haelionus i bawb, ac heb ddannod; a hi roddir iddo ef.

1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.


1:6 Eithr gofynned mewn ffydd, heb amau dim: canys yr hwn sydd yn amau, sydd gyffelyb i don y mr, a chwelir ac a deflir gan y gwynt.

1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.


1:7 Canys na feddylied y dyn hwnnw y derbyn efe ddim gan yr Arglwydd.

1:7 For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.


1:8 Gŵr dauddyblyg ei feddwl sydd anwastad yn ei holl ffyrdd.

1:8 A double minded man is unstable in all his ways.


1:9 Y brawd o radd isel, llawenyched yn ei oruchafiaeth:

1:9 Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:


1:10 Ar cyfoethog, yn ei ddarostyngiad: canys megis blodeuyn y glaswelltyn y diflanna efe.

1:10 But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.


1:11 Canys cyfododd yr haul gyda gwres, a gwywodd y glaswelltyn, ai flodeuyn a gwympodd, a thegwch ei bryd ef a gollodd: felly hefyd y diflannar cyfoethog yn ei ffyrdd.

1:11 For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways.


1:12 Gwyn ei fyd y gŵr sydd yn goddef profedigaeth: canys pan fyddo profedig, efe a dderbyn goron y bywyd, yr hon a addawodd yr Arglwydd ir rhai ai carant ef.

1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.


1:13 Na ddyweded neb, pan demtier ef, Gan Dduw ym temtir: canys Duw nis gellir ei demtio drygau, ac nid yw efe yn temtio neb.

1:13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:


1:14 Canys yna y temtir pob un, pan ei tynner ef, ac y llithier, gan ei chwant ei hun.

1:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.


1:15 Yna chwant, wedi ymddwyn, a esgor ar bechod: pechod hefyd, pan orffenner, a esgor ar farwolaeth.

1:15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.


1:16 Fy mrodyr annwyl, na chyfeiliornwch.

1:16 Do not err, my beloved brethren.


1:17 Pob rhoddiad daionus, a phob rhodd berffaith, oddi uchod y mae, yn disgyn oddi wrth Dad y goleuni, gydar hwn nid oes gyfnewidiad, na chysgod troedigaeth.

1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.


1:18 Oi wir ewyllys yr enillodd efe nyni trwy air y gwirionedd, fel y byddem ryw flaenffrwyth oi greaduriaid ef.

1:18 Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.


1:19 O achos hyn, fy mrodyr annwyl, bydded pob dyn esgud i wrando, diog i lefaru, diog i ddigofaint:

1:19 Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:


1:20 Canys digofaint gŵr nid ywn cyflawni cyfiawnder Duw.

1:20 For the wrath of man worketh not the righteousness of God.


1:21 Oherwydd paham rhoddwch heibio bob budreddi, a helaethrwydd malais; a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau.

1:21 Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.


1:22 A byddwch wneuthurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain.

1:22 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.


1:23 Oblegid os yw neb yn wrandawr y gair, ac heb fod yn wneuthurwr, y mae hwn yn debyg i ŵr yn edrych ei wynepryd naturiol mewn drych:

1:23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:


1:24 Canys efe ai hedrychodd ei hun, ac a aeth ymaith, ac yn y man efe a anghofiodd pa fath ydoedd.

1:24 For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was.


1:25 Eithr yr hwn a edrych ar berffaith gyfraith rhyddid, ac a barhao ynddi, hwn, heb fod yn wrandawr anghofus, ond gwneuthurwr y weithred, efe a fydd dedwydd yn ei weithred.

1:25 But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.


1:26 Os yw neb yn eich mysg yn cymryd arno fod yn grefyddol, heb atal ei dafod, ond twylloi galon ei him, ofer yw crefydd hwn.

1:26 If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.


1:27 Crefydd bur a dihalogedig gerbron Duw ar Tad, yw hyn; Ymweled ar amddifaid ar gwragedd gweddwon yn eu hadfyd, ai gadw ei him yn ddifrycheulyd oddi wrth y byd.

1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

 

 

PENNOD 2
2:1 Fy mrodyr, na fydded gennych ffydd ein Harglwydd ni Iesu Grist, sef Arglwydd y gogoniant, gyda derbyn wyneb.

2:1 My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.


2:2 Oblegid os daw i mewn ich cynulleidfa chwi ŵr a modrwy aur, mewn dillad gwychion, a dyfod hefyd un tlawd mewn dillad gwael;

2:2 For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;


2:3 Ac edrych ohonoch ar yr hwn sydd yn gwisgor dillad gwychion, a dywedyd wrtho, Eistedd di yma mewn lle da; a dywedyd wrth y tlawd, Saf di yna, neu eistedd yma islaw fy ystl droed i:

2:3 And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:


2:4 Onid ydych chwi dueddol ynoch eich hunain? ac onid aethoch yn farnwyr meddyliau drwg?

2:4 Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?


2:5 Gwrandewch, fy mrodyr annwyl; Oni ddewisodd Duw dlodion y byd hwn yn gyfoethogion mewn ffydd, ac yn etifeddion y deyrnas yr hon a addawodd efe ir rhai sydd yn ei garu ef?

2:5 Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?


2:6 Eithr chwithau a amharchasoch y tlawd. Onid ywr cyfoethogion yn eich gorthrymu chwi, ac yn eich tynnu gerbron brawdleoedd?

2:6 But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?


2:7 Onid ydynt hwyn cablur enw rhagorol, yr hwn a elwir arnoch chwi?

2:7 Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?


2:8 Os cyflawni yr ydych y gyfraith frenhinol yn l yr ysgrythur. Cr dy gymydog fel ti dy hun; da yr ydych yn gwneuthur:

2:8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:


2:9 Eithr os derbyn wyneb yr ydych, yr ydych yn gwneuthur pechod, ac yn cael eich argyhoeddi gan y gyfraith megis troseddwyr.

2:9 But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.


2:10 Canys pwy bynnag a gadwor gyfraith i gyd oll, ac a ballo mewn un pwnc, y mae efe yn euog or cwbl.

2:10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.


2:11 Canys y neb a ddywedodd, Na odineba, a ddywedodd hefyd, Na ladd. Ac os ti ni odinebi, eto a leddi, yr wyt ti yn troseddur gyfraith.

2:11 For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.


2:12 Felly dywedwch, ac felly gwnewch, megis rhai a fernir wrth gyfraith rhyddid.

2:12 So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.


2:13 Canys barn ddidrugaredd fydd ir hwn ni wnaeth drugaredd; ac y mac trugaredd yn gorfoleddu yn erbyn barm.

2:13 For he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.


2:14 Pa fudd yw, fy inrodyr, o dywcd neb fod ganddo ffydd, ac heb fod ganddo weithredoedd? a ddichon ffydd ei gudw ef?

2:14 What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?


2:15 Eithr os bydd brawd neu chwaer yn noeth, ac mewn eisiau beunyddiol ymborth,

2:15 If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,


2:16 A dywedyd o un ohonoch wrthynt, Ewch mewn heddwch, ymdwymnwch, ac ymddigonwch; eto heb roddi iddynt angenrheidiaur corff; pa les fydd?

2:16 And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?


2:17 Felly ffydd hefyd, oni bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw, a hi yn unig,

2:17 Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.


2:18 Eithr rhyw un a ddywed, Tydi ffydd sydd gennyt, minnau gweithredoedd sydd gennyf: dangos i mi dy ffydd di heb dy weithredoedd, a minnau wrth fy ngweithredoedd i a ddangosaf i ti fy ffydd innau.

2:18 Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works.


2:19 Credu yr wyt ti mai un Duw sydd; da yr wyt ti yn gwneuthur: y maer cythreuliaid hefyd yn credu, ac yn crynu.

2:19 Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.


2:20 Eithr a fynni di wyhod, O ddyn ofer, am ffydd heb weithredoedd, mai marw yw?

2:20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?


2:21 Abraham ein tad ni, onid o weithredoedd y cyfiawnhawyd ef, pan offrymodd efe Isaac ei fab ar yr allor?

2:21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?


2:22 Ti a weli fod ffydd yn cydweithio i weithredoedd ef, a thrwy weithredoedd fod ffydd wedi ei pherffeithio.

2:22 Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?


2:23 A chyflawnwyd yr ysgrythur yr hon sydd yn dywedyd, Credodd Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo yn gyfiawnder: a Chyfaill Duw y galwyd ef.

2:23 And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.


2:24 Chwi a welwch gan hynny mai o weithredoedd y cyfiawnheir dyn, ac nid o ffydd yn unig.

2:24 Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.


2:25 Yr un ffunud hefyd, Rahab y butain, onid o weithredoedd y cyfiawnhawyd hi, pan dderbyniodd hir cenhadau, au danfon ymaith ffordd arall?

2:25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?


2:26 Canys megis y maer corff heb yr ysbryd yn farw, felly hefyd ffydd heb weithredoedd, marw yw.

2:26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

 

PENNOD 3
3:1 Na fyddwch feistriaid lawer, fy mrodyr: gan wybod y derbyniwn ni farnedigaeth fwy.

3:1 My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.


3:2 Canys mewn llawer o bethau yr ydym ni bawb yn llithro.
Od oes neb heb lithro ar air, gŵr perffaith yw hwnnw, yn gallu ffrwynor holl gorff hefyd.

3:2 For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.


3:3 Wele, yr ydym ni yn rhoddi ffrwynau ym mhennaur meirch, iw gwneuthur yn ufudd i ni, ac yr ydym yn troi eu holl gorff hwy oddi amgylch,

3:3 Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.


3:4 Wele, y llongau hefyd, er eu maint, ac er eu gyrru gan wyntoedd creulon, a droir oddi amgylch a llyw bychan, lle y mynnor llywydd.

3:4 Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.


3:5 Felly hefyd y tafod, aelod bychan yw, ac yn ffrostio pethau mawrion. Wele, faint o ddefnydd y mae ychydig dan yn ei ennyn!

3:5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!


3:6 Ar tafod, tan ydyw, byd o anghyfiawnder. Felly y maer tafod wedi ei osod ymhlith ein haelodau ni, fel y mae yn halogir holl gorff, ac yn gosod troell naturiaeth yn fflam; ac wedi ei wneuthur yn fflam gan uffern.

3:6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.


3:7 Canys holl natur gwylltfilod, ac adar, ac ymlusgiaid, ar pethau yn y mor, a ddofir ac a ddofwyd gan natur ddynol:

3:7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:


3:8 Eithr y tafod ni ddichon un dyn ei ddofi; drwg anllywodraethus ydyw, yn llawn gwenwyn marwol.

3:8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.


3:9 Ag ef yr ydym yn bendithio Duw ar Tad, ag ef hefyd yr ydym yn melltithio dynion, a wnaethpwyd ar lun Duw.

3:9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.


3:10 Or un genau y maen dyfod allan fendith a melltith.
Fy mrodyr, ni ddylair pethau hyn fod felly.

3:10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.


3:11 A ydyw ffynnon or un llygad yn rhoi dwfr melys a chwerw?

3:11 Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?


3:12 A ddichon y pren ffigys, fy mrodyr, ddwyn olifaid? neu winwydden, ffigys? felly ni ddichon un ffynnon roddi dwfr hallt a chroyw.

3:12 Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.


3:13 Pwy sydd ŵr doeth a deallus yn eich plith? dangosed, trwy ymarweddiad da, ei weithredoedd mewn mwyneidd-dra doethineb.

3:13 Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom.


3:14 Eithr od oes gennych genfigen chwerw ac ymryson yn eich calon, na fyddwch ffrostwyr a chelwyddog yn erbyn y gwirionedd.

3:14 But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.


3:15 Nid ywr doethineb hwn yn disgyn oddi uchod; ond daearol, anianol, cythreulig yw.

3:15 This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.


3:16 Canys lle mae cenfigen ac ymryson, yno y mae terfysg, a phob gweithred ddrwg.

3:16 For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.


3:17 Eithr y ddoethineb sydd oddi uchod, yn gyntaf pur ydyw, wedi hynny heddychlon, boneddigaidd, hawdd ei thrin, llawn trugaredd a ffrwythau da, diduedd, a diragrith.

3:17 But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.


3:18 A ffrwyth cyfiawnder a heuir mewn heddwch ir rhai sydd yn gwneuthur heddwch.

3:18 And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

 

PENNOD 4
4:1 O ba le y mae rhyfeloedd ac ymladdau yn eich plith chwi? onid oddi wrth hyn, sef eich melyschwantau y rhai sydd yn rhyfela yn eich aelodau?

4:1 From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?


4:2 Chwenychu yr ydych, ac nid ydych yn cael: cenfigennu yr ydych ac eiddigeddu, ac nid ydych yn gallu cyrhaeddyd: ymladd a rhyfela yr ydych, ond nid ydych yn cael, am nad ydych yn gofyn.

4:2 Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.


4:3 Gofyn yr ydych, ac nid ydych yn derbyn, oherwydd eich bod yn gofyn ar gam, fel y galloch eu treulio ar eich melyschwantau.

4:3 Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.


4:4 Chwi odinebwyr a godinebwragedd, oni wyddoch chwi fod cyfeillach y byd yn elyniaeth i Dduw? pwy bynnag gan hynny a ewyllysio fod yn gyfaill ir byd, y maen elyn i Dduw.

4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.


4:5 A ydych chwi yn tybied fod yrysgrythur yn dywedyd yn ofer. At genfigen y mae chwant yr ysbryd a gartrefa ynom ni?

4:5 Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?


4:6 Eithr rhoddi gras mwy y mae: oherwydd paham y mae yn dywedyd, Y mae Duw yn gwrthwynebur beilchion, ond yn rhoddi gras ir rhai gostyngedig.

4:6 But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.


4:7 Ymddarostyngwch gan hynny i Dduw. Gwrthwynebwch ddiafol, ac efe a ffy oddi wrthych.

4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.


4:8 Nesewch at Dduw, ac efe a nesa atoch chwi. Glanhewch eich dwylo, chwi bechaduriaid; a phurwch eich calonnau, chwi r meddwl dauddyblyg.

4:8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.


4:9 Ymofidiwch, a galerwch, ac wylwch: troer eich chwerthin chwi yn alar, ach llawenydd yn dristwch.

4:9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.


4:10 Ymddarostyngwch gerbron yr Arglwydd, ac efe ach dyrchafa chwi.

4:10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.


4:11 Na ddywedwch yn erbyn eich gilydd, frodyr. Y neb sydd yn dywedyd yn erbyn ei frawd, ac yn barnu ei frawd, y mae efe yn dywedyd yn erbyn y gyfraith, ac yn barnur gyfraith: ac od wyt ti yn barnur gyfraith, nid wyt ti wneuthurwr y gyfraith, eithr barnwr.

4:11 Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.


4:12 Un gosodwr cyfraith sydd, yr hwn a ddichon gadw a cholli. Pwy wyt ti yr hwn wyt yn barnu arall?

4:12 There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?


4:13 Iddo yn awr, y rhai ydych yn dywedyd, Heddiw neu yfory ni a awn i gyfryw ddinas, ac a arhoswn yno flwyddyn, ac a farchnatawn, ac a enillwn:

4:13 Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:


4:14 Y rhai ni wyddoch beth a fydd yfory. Canys beth ydyw eich einioes chwi? Canys tarth ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hynny yn diflannu.

4:14 Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.


4:15 Lle y dylech ddywedyd, Os yr Arglwydd ai myn, ac os byddwn byw, ni a wnawn hyn, neu hynny.

4:15 For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.


4:16 Eithr yn awr gorfoleddu yr ydych yn eich ymffrost: pob cyfryw orfoledd, drwg ydyw.

4:16 But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.


4:17 Am hynny ir neb a fedr wneuthur daioni, ac nid yw yn ei wneuthur, pechod ydyw iddo.

4:17 Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.

 

PENNOD 5
5:1 Iddo yn awr, chwi gyfoethogion, wylwch ac udwch am eich trueni sydd yn dyfod arnoch.

5:1 Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.


5:2 Eich cyfoeth a bydrodd, ach gwisgoedd a fwytawyd gan bryfed.

5:2 Your riches are corrupted, and your garments are motheaten.


5:3 Eich aur ach arian a rydodd; au rhwd hwynt a fydd yn dystiolaeth yn eich erbyn chwi, ac a fwyty eich cnawd chwi fel tn.
Chwi a gasglasoch drysor yn y dyddiau diwethaf.

5:3 Your gold and silver is cankered; and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days.


5:4 Wele, y mae cyflog y gweithwyr, a fedasant eich meysydd chwi, yr hwn a gamataliwyd gennych, yn llefain: a llefain y rhai a fedasant a ddaeth i mewn i glustiau Arglwydd y lluoedd.

5:4 Behold, the hire of the labourers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of sabaoth.


5:5 Moethus fuoch ar y ddacar, a thrythyll; meithrin eich calonnau a wnaethoch, megis mewn dydd lladdedigaeth.

5:5 Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton; ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter.


5:6 Condemniasoch a lladdasoch y cyfiawn: ac yntau heb sefyll ich erbyn.

5:6 Ye have condemned and killed the just; and he doth not resist you.


5:7 Byddwch gan hynny yn ymarhous, frodyr, hyd ddyfodiad yr Arglwydd. Wele, y maer llafurwr yn disgwyl am werthfawr ffrwyth y ddaear, yn dda ei amynedd amdano, nes iddo dderbyn y glaw cynnar a diweddar.

5:7 Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.


5:8 Byddwch chwithau hefyd dda eich amynedd; cadarnhewch eich calonnau: oblegid dyfodiad yr Arglwydd a nesaodd.

5:8 Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.


5:9 Na rwgnechwch yn erbyn eich gilydd, frodyr, fel nach condemnier: wele, y maer Barnwr yn sefyll with y drws.

5:9 Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door.


5:10 Cymerwch, fy mrodyr, y proffwydi, y rhai a lefarasant yn enw yr Arglwydd, yn siampl o ddioddef blinder, ac o hirymaros.

5:10 Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction, and of patience.


5:11 Wele, dedwydd yr ydym yn gadael y rhai sydd ddioddefus.
Chwi a glywsoch am amynedd Job, ac a welsoch ddiwedd yr Arglwydd: oblegid tosturiol iawn ywr Arglwydd, a thrugarog.

5:11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.


5:12 Eithr o flaen pob peth, fy mrodyr, na thyngwch, nac ir nef, nac ir ddaear, nac un llw arall: eithr bydded eich ie chwi yn ie, ach nage yn nage; fel na syrthioch i farnedigaeth.

5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.


5:13 A oes neb yn eich plith mewn adfyd? gweddied. A oes neb yn esmwyth arno? caned salmau.

5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.


5:14 A oes neb yn eich plith yn glaf? galwed ato henuriaid yr eglwys; a gweddant hwy drosto, gan ei eneinio ef ag olew yn enwr Arglwydd:

5:14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:


5:15 A gweddir ffydd a iachar claf, ar Arglwydd ai cyfyd ef i fyny; ac os bydd wedi gwneuthur pechodau, hwy a faddeuir iddo.

5:15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.


5:16 Cyffeswch eich camweddau bawb ich gilydd, a gweddwch dros eich gilydd, fel ych iachaer.
Llawer a ddichon taer weddir cyfiawn.

5:16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.


5:17 Eleias oedd ddyn yn rhaid iddo ddioddef fel ninnau, ac mewn gweddi efe a weddodd na byddai law: ac ni bu glaw ar y ddaear dair blynedd a chwe mis.

5:17 Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months.


5:18 Ac efe a weddodd drachefn; ar nef a roddes law, ar ddaear a ddug ei ffrwyth.

5:18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit.


5:19 Fy mrodyr, od aeth neb ohonoch ar gyfeiliorn oddi with y gwirionedd, a throi o ryw un ef;

5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;


5:20 Gwybydded, y bydd ir hwn a drodd bechadur oddi wrth gyfeiliorni ei ffordd, gadw enaid rhag angau, a chuddio lliaws o bechodau.

5:20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.

 

 

DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy ystadegau / View My Stats