1765k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/
amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_ioan1_62_1765k.htm

0001 Yr Hafan
neu trwy Google: #kimkat0001

..........2657k Y Fynedfa yn Gymraeg
neu trwy Google: #kimkat2657k

....................
0009k Y Gwegynllun
neu trwy Google: #kimkat0009k

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
neu trwy Google: #kimkat0960k

........................................... 1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620
neu trwy Google: #kimkat1281k

.............................................................y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website


Cywaith Sin Prys
(Casgliad o Destunau yn Gymraeg)

El projecte Sin Prys
(Col
lecci de textos en galls)


Y Beibl Cysegr-ln :
(62) Epistol Cyntaf Cyffredinol Ioan yr Apostol

(delw 6540)


Diweddariad diwethaf
2004-02-10, 2005-10-151766ke This page with an English translation - First Epistle of John the Apostle / 1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version

 

EPISTOL CYNTAF CYFFREDINOL IOAN YR APOSTOL

PENNOD 1
1:1 Yr hyn oedd or dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom n llygaid, yr hyn a edrychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo am Air y bywyd;

1:2 (Canys y bywyd a eglurhawyd, ac ni a welsom, ac ydym yn tystiolaethu, ac yn mynegi i chwir bywyd tragwyddol, yr hwn oedd gydar Tad, ac a eglurhawyd i ni;)

1:3 Yr hyn a welsom ac a glywsom yr ydym yn ei fynegi i chwi, fel y caffoch chwithau hefyd gymdeithas gyda ni: an cymdeithas ni yn wir sydd gydar Tad, a chydai Fab ef Iesu Grist.

1:4 Ar pethau hyn yr ydym yn eu hysgrifennu atoch, fel y byddo eich llawenydd yn gyflawn.

1:5 A hon ywr genadwri a glywsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi; Mai goleuni yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch.

1:6 Os dywedwn fod i ni gymdeithas ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneuthur y gwirionedd:

1:7 Eithr os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae efe yn y goleuni, y mae i ni gymdeithas an gilydd, a gwaed Iesu Grist ei Fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod.

1:8 Os dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ar gwirionedd nid yw ynom.

1:9 Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder.

1:10 Os dywedwn na phechasom, yr ydym yn ei wneuthur ef yn gelwyddog, ai air ef nid yw ynom.

PENNOD 2
2:1 Fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn eu hysgrifennu atoch, fel na phechoch, Ac o phecha neb, y mae i ni Eiriolwr gydar Tad, Iesu Grist yCyfiawn:

2:2 Ac efe ywr iawn dros ein pechodau ni: ac nid dros yr eiddom ni yn unig, eithr dros bechodau yr holl fyd.

2:3 Ac wrth hyn y gwyddom yr adwaenom ef, os cadwn ni ei orchmynion ef.

2:4 Yr hwn sydd yn dywedyd. Mi ai hadwaen ef, ac heb gadw ei orchmynion ef, celwyddog yw, ar gwirionedd nid yw ynddo.

2:5 Eithr yr hwn a gadwo ei air ef, yn wir yn hwn y mae cariad Duw yn berffaith: wrth hyn y gwyddom ein bod ynddo ef.

2:6 Yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef, a ddylai yntau felly rodio, megis ag y rhodiodd ef.

2:7 Y brodyr, nid gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, eithr gorchymyn hen yr hwn oedd gennych or dechreuad. Yr hen orchymyn ywr gair a glywsoch or dechreuad.

2:8 Trachefn, gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, yr hyn sydd wir ynddo ef, ac ynoch chwithau: oblegid y tywyllwch a aeth heibio, ar gwir oleuni sydd yr awron yn tywynnu.

2:9 Yr hwn a ddywed ei fod yn y goleuni, ac a gasao ei frawd, yn y tywyllwch y mae hyd y pryd hwn.

2:10 Yr hwn sydd yn caru ei frawd, sydd yn aros yn y goleuni, ac nid oes rhwystr ynddo.

2:11 Eithr yr hwn sydd yn casu ei frawd, yn y tywyllwch y mae, ac yn y tywyllwch y mae yn rhodio; ac ni ŵyr i ba le y mae yn myned, oblegid y maer tywyllwch wedi dallu ei lygaid ef.

2:12 Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, blant bychain, oblegid maddau i chwi eich pechodau er mwyn ei enw ef.

2:13 Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, dadau, am adnabod ohonoch yr hwn sydd or dechreuad. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, ŵyr ieuainc, am orchfygu ohonoch yr un drwg. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, rai bychain, am i chwi adnabod y Tad.

2:14 Ysgrifennais atoch chwi, dadau, am adnabod ohonoch yr hwn sydd or dechreuad. Ysgrifennais atoch chwi, ŵyr ieuainc, am eich bod yn gryfion, a bod gair Duw yn aros ynoch, a gorchfygu ohonoch yr un drwg.

2:15 Na cherwch y byd, nar pethau sydd yn y byd. 0 chr neb y byd, nid ywcariad y Tad ynddo ef.

2:16 Canys pob peth ar sydd yn y byd, megis chwant y cnawd, a chwant y llygaid, a balchder y bywyd, nid yw or Tad, eithr or byd y mae.

2:17 Ar byd sydd yn myned heibio, ai chwant hefyd: ond yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys Duw, sydd yn aros yn dragywydd.

2:18 O blant bychain, yr awr ddiwethaf ydyw: ac megis y clywsoch y daw anghrist, yr awron hefyd y mae anghristiau lawer; wrth yr hyn y gwyddom mair awr ddiwethaf ydyw.

2:19 Oddi wrthym ni yr aethant hwy allan, eithr nid oeddynt ohonom ni:canys pe buasent ohonom ni, hwy a arosasent gyda ni: eithr hyn a fu, fel yr eglurid nad ydynt hwy oll ohonom ni.

2:20 Eithr y mae gennych chwi eneiniad oddi wrth y Sanctaidd hwnnw, a chwi awyddoch bob peth.

2:21 Nid ysgrifennais atoch oblegid na wyddech y gwirionedd, eithr oblegid eich bod yn ei wybod, ac nad oes un celwydd or gwirionedd.

2:22 Pwy ywr celwyddog, ond yr hwn sydd yn gwadu nad Iesu ywr Crist? Efe ywr anghrist, yr hwn sydd yn gwadur Tad ar Mab.

2:23 Pob un ar sydd yn gwadur Mab, nid oes ganddor Tad chwaith: [ond] yr hwn sydd yn cyffesur Mab, y maer Tad ganddo hefyd.

2:24 Arhosed gan hynny ynoch chwi yr hyn a glywsoch or dechreuad. Od erys ynoch yr hyn a glywsoch or dechreuad, chwithau hefyd a gewch aros yn y Mab ac yn y Tad.

2:25 A hon ywr addewid a addawodd efe i ni, sef bywyd tragwyddol.

2:26 Y pethau hyn a ysgrifennais atoch ynghylch y rhai sydd yn eich hudo.

2:27 Ond y maer eneiniad a dderbyniasoch ganddo ef, yn aros ynoch chwi, ac nid oes arnoch eisiau dysgu o neb chwi; eithr fel y maer un eneiniad yn eicb dysgu chwi am bob peth, a gwir yw, ac nid yw gelwydd; ac megis ych dysgodd chwi, yr arhoswch ynddo.

2:28 Ac yr awron, blant bychain, arhoswch ynddo, fel, pan ymddangoso efe, y byddo hyder gennym, ac na chywilyddiom ger ei fron ef yn ei ddyfodiad.

2:29 Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, chwi a wyddoch fod pob un ar sydd yn gwneuthur cyfiawnder, wedi ei eni ohono ef.


PENNOD 3
3:1 Gwelwch pa fath gariad a roes y Tad arnom, fel yn gelwid yn feibion i Dduw: oblegid hyn nid edwyn y byd chwi, oblegid nad adnabu efe ef.

3:2 Anwylyd, yr awr hon meibion i Dduw ydym, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn: eithr ni a wyddom, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelyb iddo:oblegid ni a gawn ei weled ef megis ag y mae.

3:3 Ac y mae pob un sydd ganddor gobaith hwn ynddo ef, yn ei buroi hun, megis y mae yntau yn bur.

3:4 Pob un ar sydd yn gwneuthur pechod, sydd hefyd yn gwneuthur anghyfraith:oblegid anghyfraith yw pechod.

3:5 A chwi a wyddoch ymddangos ohono ef, fel y dileai ein pechodau ni: ac ynddo ef nid oes pechod.

3:6 Pob un ar sydd yn aros ynddo ef, nid yw yn pechu: pob un ar sydd yn pechu, nis gwelodd ef, ac nis adnabu ef.

3:7 O blant bychain, na thwylled neb chwi: yr hwn sydd yn gwneuthur cyfiawnder, sydd gyfiawn, megis y mae yntau yn gyfiawn.

3:8 Yr hwn sydd yn gwneuthur pechod, o ddiafol y mae, canys y mae diafol yn pechu or dechreuad. I hyn yr ymddangosodd Mab Duw, fel y datodai weithredoedd diafol.

3:9 Pob un a aned o Dduw, nid yw yn gwneuthur pechod, oblegid y mae ei had ef yn aros ynddo ef: ac ni all efe bechu, am ei eni ef o Dduw.

3:10 Yn hyn y mae yn amlwg plant Duw, a phlant diafol: Pob un ar sydd heb wneuthur cyfiawnder, nid yw o Dduw, nar hwn nid yw yn caru ei frawd.

3:11 Oblegid hon ywr genadwri a glywsoch or dechreuad; bod i ni garu ein gilydd.

3:12 Nid fel Cain, yr hwn oedd or drwg, ac a laddodd ei frawd.
A phaham y lladdodd ef? Oblegid bod ei weithredoedd ef yn ddrwg, ar eiddo ei frawd yn dda.

3:13 Na ryfeddwch, fy mrodyr, os ywr byd yn eich casu chwi.

3:14 Nyni a wyddom ddarfod ein symud ni o farwolaeth i fywyd, oblegid ein bod yn carur brodyr. Yr hwn nid yw yn caru ei frawd, y mae yn aros ym marwolaeth.

3:15 Pob un ar sydd yn casau ei frawd, lleiddiad dyn yw: a chwi a wyddoch nad oes i un lleiddiad dyn fywyd tragwyddol yn aros ynddo.

3:16 Yn hyn yr adnabuom gariad Duw, oblegid dodi ohono ef ei einioes drosom ni: a ninnau a ddylem ddodi ein heinioes dros y brodyr.

3:17 Eithr yr hwn sydd ganddo ddar byd hwn, ac a welo ei frawd mewn eisiau, ac a gaeo ei dosturi oddi wrtho, pa fodd y mae cariad Duw yn aros ynddo ef?

3:18 Fy mhlant bychain, na charwn ar air nac ar dafod yn unig, eithr mewn gweithred a gwirionedd.

3:19 Ac wrth hyn y gwyddom ein bod or gwirionedd, ac y sicrhawn ein calonnau ger ei fron ef.

3:20 Oblegid os ein calon an condemnia, mwy yw Duw nan calon, ac efe a ŵyr bob peth.

3:21 Anwylyd, os ein calon nin condemnia, y mae gennym hyder ar Dduw.

3:22 A pha beth bynnag a ofynnom, yr ydym yn ei dderbyn ganddo ef: oblegid ein bod yn cadw ei orchmynion ef, ac yn gwneuthur y pethau sydd yn rhyngu bodd yn ei olwg ef.

3:23 A hwn yw ei orchymyn ef; Gredu ohonom yn enw ei Fab ef Iesu Grist, a charu ein gilydd, megis y rhoes efe orchymyn i ni.

3:24 Ar hwn sydd yn cadw ei orchmynion ef, sydd yn trigo ynddo ef, ac yntau ynddo yntau. Ac wrth hyn y gwyddom ei fod ef yn aros ynom, sef or Ysbryd a roddes efe i ni.

PENNOD 4
4:1 Anwylyd, na chredwch bob ysbryd, eithr profwch yr ysbrydion ai o Dduw y maent: oblegid y mae gau broffwydi lawer wedi myned allan ir byd.

4:2 Wrth hyn adnabyddwch Ysbryd Duw: Pob ysbryd ar sydd yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd, o Dduw y mae.

4:3 A phob ysbryd ar nid yw yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd, nid yw o Dduw: eithr hwn yw ysbryd anghrist, yr hwn y clywsoch ei fod yn dyfod, ar awron y mae efe yn y byd eisoes.

4:4 Chwychwi ydych o Dduw, blant bychain, ac au gorchfygasoch hwy:oblegid mwy ywr hwn sydd ynoch chwi nar hwn sydd yn y byd.

4:5 Hwynt-hwy, or byd y maent: am hynny y llefarant am y byd, ar byd a wrendy arnynt.

4:6 Nyni, o Dduw yr ydym. Yr hwn sydd yn adnabod Duw, sydd yn ein gwrando ni: yr hwn nid yw o Dduw, nid yw yn ein gwrando ni. Wrth hyn yr adwaenom ysbryd y gwirionedd, ac ysbryd y cyfeiliorni.

4:7 Anwylyd, carwn ein gilydd: oblegid cariad, o Dduw y mae; a phob un ar sydd yn caru, o Dduw y ganwyd ef, ac y mae efe yn adnabod Duw.

4:8 Yr hwn nid yw yn caru, nid adnabu Dduw: oblegid Duw, cariad yw.

4:9 Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom ni, oblegid danfon o Dduw ei unig-anedig Fab ir byd, fel y byddem fyw trwyddo ef.

4:10 Yn hyn y mae cariad; nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei Fab i fod yn iawn dros ein pechodau.

4:11 Anwylyd, os felly y carodd Duw ni, ninnau hefyd a ddylem garu ein gilydd.

4:12 Ni welodd neb Dduw erioed.
Os carwn ni ein gilydd, y mae Duw yn trigo ynom, ac y mae ei gariad ef yn berffaith ynom.

4:13 Wrth hyn y gwyddom ein bod yn trigo ynddo ef, ac yntau ynom ninnau, am ddarfod iddo roddi i ni oi Ysbryd.

4:14 A ninnau a welsom, ac ydym yn tystiolaethu, ddarfod ir Tad ddanfon y Mab i fod yn Iachawdwr ir byd.

4:15 Pwy bynnag a gyffeso fod Iesu yn Fab Duw, y mae Duw yn aros ynddo ef, ac yntau yn Nuw.

4:16 A nyni a adnabuom ac a gredasom y cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Duw, cariad yw: ar hwn sydd yn aros mewn cariad, sydd yn aros yn Nuw, a Duw ynddo yntau.

4:17 Yn hyn y perffeithiwyd ein cariad ni, fel y caffom hyder ddydd y farn: oblegid megis ag y mae efe, yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn.

4:18 Nid oes ofn mewn cariad; eithr y mae perffaith gariad yn bwrw allan ofn:oblegid y mae i ofn boenedigaeth. Ar hwn sydd yn ofni, ni pherffeithiwyd mewn cariad.

4:19 Yr ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni.

4:20 Os dywed neb, Yr wyf yn caru Duw, ac efe yn casu ei frawd, celwyddog yw: canys yr hwn nid yw yn caru ei frawd yr hwn a welodd, pa fodd y gall efe garu Duw yr hwn nis gwelodd?

4:21 Ar gorchymyn hwn sydd gennym oddi wrtho ef: Bod ir hwn sydd yn caru Duw, garu ei frawd hefyd.

PENNOD 5
5:1 Pob un ar sydd yn credu mai Iesu ywr Crist, o Dduw y ganed ef: a phob un ar sydd yn carur hwn a genhedlodd, sydd yn caru hefyd yr hwn a genhedlwyd ohono.

5:2 Yn hyn y gwyddom ein bod yn caru plant Duw, pan fyddom yn caru Duw, ac yn cadw ei orchmynion ef.

5:3 Canys hyn yw cariad Duw; bod i ni gadw ei orchmynion: ai orchmynion ef nid ydynt drymion.

5:4 Oblegid beth bynnag a aned o Dduw, y mae yn gorchfygur byd: a hon ywr oruchafiaeth sydd yn gorchfygur byd, sef ein ffydd ni.

5:5 Pwy ywr hwn sydd yn gorchfygur byd, ond yr hwn sydd yn credu mai Iesu yw Mab Duw?

5:6 Dymar hwn a ddaeth trwy ddwfr a gwaed, sef Iesu Grist; nid trwy ddwfr yn unig, ond trwy ddwfr a gwaed. Ar Ysbryd ywr hwn sydd yn tystiolaethu, oblegid yr Ysbryd sydd wirionedd.

5:7 Oblegid y mae tri yn tystiolaethu yn y nef; y Tad, y Gair, ar Ysbryd Gln: ar tri hyn un ydynt.

5:8 Ac y mae tri yn tystiolaethu ar y ddaear; yr ysbryd, y dwfr, ar gwaed: ar tri hyn, yn un y maent yn cytuno.

5:9 Os tystiolaeth dynion yr ydym yn ei derbyn, y mae tystiolaeth Duw yn fwy:canys hyn yw tystiolaeth Duw, yr hon a dystiolaethodd efe am ei Fab.

5:10 Yr hwn sydd yn credu ym Mab Duw, sydd ganddor dystiolaeth ynddo ei hun:yr hwn nid yw yn credu yn Nuw, ai gwnaeth ef yn gelwyddog, oblegid na chredodd y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei Fab.

5:11 A hon ywr dystiolaeth; roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol: ar bywyd hwn sydd yn ei Fab ef.

5:12 Yr hwn y maer Mab ganddo, y maer bywyd ganddo; ar hwn nid yw ganddo Fab Duw, nid oes ganddo fywyd.

5:13 Y pethau hyn a ysgrifennais atoch chwi, y rhai ydych yn credu yn enw Mab Duw; fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol, ac fel y credoch yn enw Mab Duw.

5:14 A hyn ywr hyfder sydd gennym tuag ato ef; ei fod ef yn ein gwrando ni, os gofynnwn ddim yn l ei ewyllys ef.

5:15 Ac os gwyddom ei fod ef yn ein gwrando ni, pa beth bynnag a ddeisyfom, ni a wyddom ein bod yn cael y deisyfiadau a ddeisyfasom ganddo.

5:16 Os gwl neb ei frawd yn pechu pechod nid yw i farwolaeth, efe a ddeisyf, ac efe a rydd iddo fywyd, ir rhai sydd yn pechu nid i farwolaeth. Y mae pechod i farwolaeth: nid am hwnnw yr wyf yn dywedyd ar ddeisyf ohono.

5:17 Pob anghyfiawnder, pechod yw: ac y mae pechod nid yw i farwolaeth.

5:18 Ni a wyddom nad ywr neb a aned o Dduw, yn pechu, eithr y maer hwn a aned o Dduw, yn ei gadw ei hun, ar drwg hwnnw nid yw yn cyffwrdd ag ef.

5:19 Ni a wyddom ein bod o Dduw, ac y maer holl fyd yn gorwedd mewn drygioni.

5:20 Ac a wyddom ddyfod Mab Duw, ac efe a roes i ni feddwl, fel yr adnabyddom yr hwn sydd gywir; ac yr ydym yn y Cywir hwnnw, sefyn ei Fab ef Iesu Grist. Hwn ywr gwir Dduw, ar bywyd tragwyddol.

5:21 Y plant bychain, ymgedwch oddi wrth eilunod. Amen.


DIWEDD

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau