1768ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.
Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.
Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_ioan2_63_1768ke.htm


0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln :
(63) Ail Epistol Cyffredinol Ioan yr Apostol (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

The Holy Bible:
(63) The Second Epistle General of John (in Welsh and English)


(delw 6540)

Adolygiad diweddaraf / Latest update:
08 02 2003

 

 

1767k Y dudalen hon yn Gymraeg yn unig

 

AIL
EPISTOL CYFFREDINOL PEDR YR APOSTOL
The Second Epistle General of Peter

PENNOD 1
1:1 Yr henuriad at yr etholedig arglwyddes ai phlant, y rhai yr wyf fi yn eu caru yn y gwirionedd; ac nid myfi yn unig, ond pawb hefyd a adnabuant y gwirionedd;
1:1 The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;

1:2 Er mwyn y gwirionedd, yr hwn sydd yn aros ynom ni, ac a fydd gyda ni yn dragywydd.
1:2 For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever.

1:3 Bydded gyda chwi ras, trugaredd, a thangnefedd, oddi wrth Dduw Dad, ac oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist, Mab y Tad, mewn gwirionedd a chariad.
1:3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

1:4 Bu lawen iawn gennyf i mi gael oth blant di rai yn rhodio mewn gwirionedd, fel y derbyniasom orchymyn gan y Tad.
1:4 I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.

1:5 Ac yn awr yr wyf yn atolwg i ti, arglwyddes, nid fel un yn ysgrifennu gorchymyn newydd i ti, eithr yr hwn oedd gennym or dechreuad, garu ohonom ein gilydd.
1:5 And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.

1:6 A hyn ywr cariad: bod i ni rodio yn l ei orchmynion ef. Hwn ywr gorchymyn; Megis y clywsoch or dechreuad, fod i chwi rodio ynddo.
1:6 And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.

1:7 Oblegid y mae twyllwyr lawer wedi dyfod i mewn ir byd, y rhai nid ydynt yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd. Hwn ywr twyllwr ar anghrist.
1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

1:8 Edrychwch arnoch eich hunain, fel na chollom y pethau a wnaethom, ond bod i ni dderbyn llawn wobr.
1:8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.

1:9 Pob un ar sydd yn troseddu, ac heb aros yn nysgeidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo ef. Yr hwn sydd yn aros yn nysgeidiaeth Crist, hwnnw y maer Tad ar Mab ganddo.
1:9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.

1:10 Od oes neb yn dyfod atoch, a heb ddwyn y ddysgeidiaeth hon, na dderbyniwch ef i dy^, ac na ddywedwch, Duw yn rhwydd, wrtho:
1:10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:

1:11 Canys yr hwn sydd yn dywedyd wrtho, Duw yn rhwydd, sydd gyfrannog oi weithredoedd drwg ef.
1:11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

1:12 Er bod gennyf lawer o bethau iw hysgrifennu atoch, nid oeddwn yn ewyllysio ysgrifennu phapur ac inc: eithr gobeithio yr ydwyf ddyfod atoch, a llefaru wyneb yn wyneb, fel y byddo ein llawenydd yn gyflawn.
1:12 Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.

1:13 Y mae plant dy chwaer etholedig yn dy annerch. Amen.
1:13 The children of thy elect sister greet thee. Amen.

 

DIWEDD / END
Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats