1764ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.
Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.
Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_pedr2_61_1764ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln :
(61) Ail Epistol Cyffredinol Pedr yr Apostol (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

The Holy Bible:
(61) The Second Epistle General of Peter (in Welsh and English)


(delw 6540)

Adolygiad diweddaraf / Latest update:
08 02 2003

 

 

1763k Y dudalen hon yn Gymraeg yn unig

 

AIL
EPISTOL CYFFREDINOL PEDR YR APOSTOL

The Second Epistle General of Peter

PENNOD 1
1:1 Simon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at y rhai a gawsant gyffelyb werthfawr ffydd a ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw ni, an Hachubwr Iesu Grist:
1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:

1:2 Gras i chwi a thangnefedd a amlhaer, trwy adnabod Duw, a Iesu ein Harglwydd ni,
1:2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,

1:3 Megis y rhoddes ei dduwiol allu ef i ni bob peth a berthyn i fywyd a duwioldeb, trwy ei adnabod ef yr hwn an galwodd ni i ogoniant a rhinwedd:
1:3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

1:4 Trwyr hyn y rhoddwyd i ni addewidion mawr iawn a gwerthfawr, fel trwyr rhai hyn y byddech gyfranogion or duwiol anian, wedi dianc oddi wrth y llygredigaeth sydd yn y byd trwy drachwant.
1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

1:5 A hyn yma hefyd, gan roddi cwbl ddiwydrwydd, chwanegwch at eich ffydd, rinwedd, ac at rinwedd, wybodaeth;
1:5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;

1:6 Ac at wybodaeth, gymedrolder; ac at gymedrolder, amynedd, ac at amynedd, dduwioldeb;
1:6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;

1:7 Ac at dduwioldeb, garedigrwydd brawdol; ac at garedigrwydd brawdol, gariad.
1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

1:8 Canys os ywr pethau hyn gennych, ac yn aml hwynt, y maent yn peri na byddoch na segur na diffrwyth yng ngwybodaeth ein Harglwydd Iesu Grist.
1:8 For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

1:9 Oblegid yr hwn nid ywr rhai hyn ganddo, dall ydyw, heb weled ymhell, wedi gollwng dros gof ei lanhau oddi wrth ei bechodau gynt.
1:9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.

1:10 Oherwydd paham yn hytrach, frodyr, byddwch ddiwyd i wneuthur eich galwedigaeth ach etholedigaeth yn sicr: canys, tra fyddoch yn gwneuthur y pethau hyn, ni lithrwch chwi ddim byth:
1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:

1:11 Canys felly yn helaeth y trefnir i chwi fynediad i mewn i dragwyddol deyrnas ein Harglwydd an Hachubwr Iesu Grist.
1:11 For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

1:12 Oherwydd paham nid esgeulusaf eich coffau bob amser am y pethau hyn, er eich bod yn eu gwybod, ac wedi eich sicrhau yn y gwirionedd presennol.
1:12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.

1:13 Eithr yr ydwyf yn tybied fod yn iawn, tra fyddwyf yn y tabernacl hwn, eich cyffroi chwi, trwy ddwyn ar gof i chwi,
1:13 Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;

1:14 Gan wybod y bydd i mi ar frys roddi fy nhabernacl hwn heibio, megis ag yr hysbysodd ein Harglwydd Iesu Grist i mi.
1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me.

1:15 Ac mi a wnaf fy ngorau hefyd ar allu ohonoch bob amser, ar l fy ymadawiad i, wneuthur coffa am y pethau hyn.
1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.

1:16 Canys nid gan ddilyn chwedlau cyfrwys, yr hysbysasom i chwi nerth a dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist, eithr wedi gweled ei fawredd ef n llygaid.
1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

1:17 Canys efe a dderbyniodd gan Dduw Dad barch a gogoniant, pan ddaeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr-ragorol Ogoniant, Hwn yw fy annwyl Fab i, yn yr hwn ym bodlonwyd.
1:17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

1:18 Ar llef yma, yr hon a ddaeth or nef, a glywsom ni, pan oeddem gydag ef yn y mynydd sanctaidd.
1:18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.

1:19 Ac y mae gennym air sicrach y proffwydi, yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno, megis ar gannwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd oni wawrior dydd, ac oni chodor seren ddydd yn eich calonnau chwi:
1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

1:20 Gan wybod hyn yn gyntaf, nad oes un broffwydoliaeth or ysgrythur o ddehongliad priod.
1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

1:21 Canys nid trwy ewyllys dyn y daeth gynt broffwydoliaeth, eithr dynion sanctaidd Duw a lefarasant megis y cynhyrfwyd hwy gan yr Ysbryd Gln.
1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

PENNOD 2
2:1 Eithr bu gau broffwydi hefyd ymhiith y bobl, megis ag y bydd gau athrawon yn eich plith chwithau, y rhai yn ddirgel a ddygant i mewn heresau dinistriol, a chan wadur Arglwydd yr hwn au prynodd hwynt, ydynt yn tynnu arnynt eu hunain ddinistr buan.
2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.

2:2 A llawer a ganlynant eu distryw hwynt, oherwydd y rhai y ceblir ffordd y gwirionedd.
2:2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.

2:3 Ac mewn cybydd-dod, trwy chwedlau gwneuthur, y gwnant farsiandaeth ohonoch: barnedigaeth y rhai er ys talm nid yw segur, au colledigaeth hwy nid yw yn hepian.
2:3 And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.

2:4 Canys onid arbedodd Duw yr angylion a bechasent, eithr eu taflu hwynt i uffern, au rhoddi i gadwynau tywyllwch, iw cadw i farnedigaeth,
2:4 For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment;

2:5 Ac onid arbedodd efe yr hen fyd, eithr Noe, pregethwr cyfiawnder, a gadwodd efe ar ei wythfed, pan ddug efe y dilyw ar fyd y rhai anwir;
2:5 And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;

2:6 A chan droi dinasoedd Sodom a Gomorra yn lludw, au damniodd hwy dymchweliad, gan eu gosod yn esampl ir rhai a fyddent yn annuwiol;
2:6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly;

2:7 Ac a waredodd Lot gyfiawn, yr hwn oedd mewn gofid trwy anniwair ymarweddiad yr anwiriaid:
2:7 And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:

2:8 (Canys y cyfiawn hwnnw yn trigo yn eu mysg hwynt, yn gweled ac yn clywed, ydoedd yn poeni ei enaid cyfiawn o ddydd i ddydd trwy eu hanghyfreithlon weithredoedd hwynt:)
2:8 (For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds;)

2:9 Yr Arglwydd a fedr wared y rhai duwiol rhag profedigaeth, a chadw y rhai anghyfiawn i ddydd y farn iw poeni:
2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:

2:10 Ac yn bennaf y rhai sydd yn rhodio ar l y cnawd mewn chwant aflendid, ac yn diystyru llywodraeth. Rhyfygus ydynt, cyndyn; nid ydynt yn arswydo cablu urddas:
2:10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.

2:11 Lle nid ywr angylion, y rhai sydd fwy mewn gallu a nerth, yn rhoddi cablaidd farn yn eu herbyn hwynt gerbron yr Arglwydd.
2:11 Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.

2:12 Eithr y rhai hyn, megis anifeiliaid anrhesymol anianol, y rhai a wnaed iw dal ac iw difetha, a gablant y pethau ni wyddant oddi wrthynt, ac a ddifethir yn eu llygredigaeth eu hunain,
2:12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;

2:13 Ac a dderbyniant gyflog anghyfiawnder, a hwy yn cyfrif moethau beunydd yn hyfrydwch. Brychau a meflau ydynt, yn ymddigrifo yn eu twyll eu hunain, gan wledda gyda chwi,
2:13 And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day time. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you;

2:14 A llygaid ganddynt yn llawn godineb, ac heb fedru peidio phechod, yn llithio eneidiau anwadal: a chanddynt galon wedi ymgynefino chybydd-dra, plant y felltith:
2:14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heart they have exercised with covetous practices; cursed children:

2:15 Wedi gadael y ffordd union, hwy a aethant ar gyfeiliorn, gan ganlyn ffordd Balaam mab Bosor, yr hwn a garodd wobr anghyfiawnder,
2:15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness;

2:16 Ond efe a gafodd gerydd am ei gamwedd: asen fud arferol r iau, gan ddywedyd a llef ddynol, a waharddodd ynfydrwydd y proffwyd.
2:16 But was rebuked for his iniquity: the dumb ass speaking with man's voice forbad the madness of the prophet.

2:17 Y rhai hyn ydynt ffynhonnau di-ddwfr, cymylau a yrrid gan dymestl, ir rhai y mae niwl tywyllwch yng nghadw yn dragywydd.
2:17 These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever.

2:18 Canys gan ddywedyd chwyddedig eiriau gorwagedd, y maent hwy, trwy chwantaur cnawd, a thrythyllwch, yn llithior rhai a ddianghasai yn gwbl oddi wrth y rhai sydd yn byw ar gyfeiliorn.
2:18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.

2:19 Gan addo rhyddid iddynt, a hwythau eu hunain yn wasanaethwyr llygredigaeth: canys gan bwy bynnag y gorchfygwyd neb, i hwnnw hefyd yr aeth efe yn gaeth.
2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.

2:20 Canys os, wedi iddynt ddianc oddi wrth halogedigaeth y byd, trwy adnabyddiaeth yr Arglwydd ar Achubwr Iesu Grist, y rhwystrir hwy drachefn r pethau hyn, au gorchfygu; aeth diwedd y rhai hynny yn waeth nau dechreuad.
2:20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.

2:21 Canys gwell fuasai iddynt fod heb adnabod ffordd cyfiawnder, nag, wedi ei hadnabod, troi oddi wrth y gorchymyn sanctaidd yr hwn a draddodwyd iddynt.
2:21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.

2:22 Eithr digwyddodd iddynt yn l y wir ddihareb, y ci a ymchwelodd at ei chwydiad ei hun, ar hwch wedi ei golchi, iw hymdreiglfa yn y dom.
2:22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.


PENNOD 3
3:1 Yr ail epistol hwn, anwylyd, yr ydwyf yn awr yn ei ysgrifennu atoch, yn yr hwn yr ydwyf yn cyffroi eich meddwl puraidd, trwy ddwyn ar gof i chwi:
3:1 This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of remembrance:

3:2 Fel y byddo cofus gennych y geiriau a ragddywedwyd gan y proffwydi sanctaidd, an gorchymyn ninnau, apostolion yr Arglwydd ar lachawdwr:
3:2 That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Saviour:

3:3 Gan wybod hyn yn gyntaf, y daw yn y dyddiau diwethaf watwarwyr, yn rhodio yn l eu chwantau eu hunain.
3:3 Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,

3:4 Ac yn dywedyd. Pa le y mae addewid ei ddyfodiad ef? canys er pan hunodd y tadau, y mae pob peth yn parhau fel yr oeddynt o ddechreuad y creadigaeth.
3:4 And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.

3:5 Canys y mae hyn yn ddiarwybod iddynt ou gwirfodd, mai trwy air Duw yr oedd y nefoedd er ys talm, ar ddaear yn cydsefyll or dwfr a thrwyr dwfr.
3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:

3:6 Oherwydd paham y byd a oedd y pryd hwnnw, wedi ei orchuddio dwfr, a ddifethwyd.
3:6 Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:

3:7 Eithr y nefoedd ar ddaear sydd yr awr hon, ydynt trwyr un gair wedi eu rhoddi i gadw i dn, erbyn dydd y farn, a distryw yr anwir ddynion.
3:7 But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.

3:8 Eithr yr un peth hwn na fydded yn ddiarwybod i chwi, anwylyd, fod un dydd gydar Arglwydd megis mil o flynyddoedd, a mil o flynyddoedd megis un dydd.
3:8 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.

3:9 Nid ydywr Arglwydd yn oedi ei addewid, fel y mae rhai yn cyfrif oed;ond hirymarhous yw efe tuag atom m, heb ewyllysio bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeirwch.
3:9 The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

3:10 Eithr dydd yr Arglwydd a ddaw megis lleidr y nos; yn yr hwn y nefoedd a nt heibio gyda thwrf, ar defnyddiau gan wir wres a doddant, ar ddaear ar gwaith a fyddo ynddi a losgir.
3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.

3:11 A chan fod yn rhaid i hyn i gyd ymollwng, pa ryw fath ddynion a ddylech chwi fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb,
3:11 Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness,

3:12 Yn disgwyl ac yn brysio at ddyfodiad dydd Duw, yn yr hwn y nefoedd gan losgi a ymollyngant, ar defnyddiau gan wir wres a doddant?
3:12 Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?

3:13 Eithr nefoedd newydd, a daear newydd, yr ydym ni, yn l ei addewid ef, yn eu disgwyl, yn y rhai y mae cyfiawnder yn cartrefu.
3:13 Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.

3:14 Oherwydd paham, anwylyd, gan eich bod yn disgwyl y pethau hyn, gwnewch eich gorau ar eich cael ganddo ef mewn tangnefedd, yn ddifrycheulyd, ac yn ddiargyhoedd.
3:14 Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.

3:15 A chyfrifwch hir amynedd ein Harglwydd yn iachawdwriaeth; megis ag yrysgrifennodd ein hannwyl frawd Paul atoch chwi, yn l y doethineb a rodded iddo ef;
3:15 And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you;

3:16 Megis yn ei holl epistolau hefyd, yn llefaru ynddynt am y pethau hyn: yn y rhai y mae rhyw bethau anodd eu deall, y rhai y maer annysgedig ar anwastad yn eu gwyrdroi, megis yr ysgrythurau eraill, iw dinistr eu hunain.
3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

3:17 Chwychwi gan hynny, anwylyd, a chwi yn gwybod y pethau hyn or blaen, ymgedwch rhag eich arwain ymaith trwy amryfusedd yr annuwiol, a chwympo ohonoch oddi wrth eich sicrwydd eich hun.
3:17 Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.

3:18 Eithr cynyddwch mewn gras a gwybodaeth ein Harglwydd an Hiachawdwr Iesu Grist. Iddo ef y byddo gogoniant yr awr hon ac yn dragwyddol. Amen.

3:18 But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.

 

_________________________

DIWEDD / END

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy ystadegau / View My Stats