Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. 2362k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_pregethwr_21_2362k.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(21) Pregethwr

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(21) Ecclesiastes

(in Welsh and English)


(delw 6774) 

2362k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 


 

LLYFR ECCLESIASTES
NEU Y PREGETHWR


PENNOD 1

1:1 Geirau y Pregethwr, mab Dafydd, brenin yn Jerwsalem.
1:1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.

1:2 Gwagedd o wagedd, medd y Pregethwr, gwagedd o wagedd; gwagedd yw y cwbl.
1:2 Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.

1:3
Pa fudd sydd i ddyn oi holl lafur a gymer efe dan yr haul?
1:3 What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun?

1:4 Un genhedlaeth a ymaith, a chenhedlaeth arall a ddaw: ond y ddaear a saif byth.
1:4 One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.

1:5 Yr haul hefyd a gyfyd, ar haul a fachlud, ac a brysura iw le lle y mae yn codi.
1:5 The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.

1:6 Y gwynt a ir deau, ac a amgylcha ir gogledd: y mae yn myned oddi amgylch yn wastadol, y mae y gwynt yn dychwelyd yn ei gwmpasoedd.
1:6 The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.

1:7 Yr holl afonydd a redant ir mr, eto nid yw y mr yn llawn: or lle y daeth yr afonydd, yno y dychwelant eilwaith.
1:7 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.

1:8 Pob peth sydd yn llawn blinder; ni ddichon dyn ei draethu: ni chaiff y llygad ddigon o edrych, ac ni ddigonir y glust a chlywed.
1:8 All things are full of labour; man cannot utter it: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.

1:9 Y peth a fu, a fydd; ar peth a wnaed, a wneir: ac nid oes dim newydd dan yr haul.
1:9 The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.

1:10 A oes dim y gellir dywedyd amdano, Edrych ar hwn, dyma beth newydd? efe fu eisoes yn yr hen amser on blaen ni.
1:10 Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us.

1:11 Nid oes goffa am y pethau gynt; ac ni bydd coffa am y pethau a ddaw, gan y rhai a ddaw ar l.
1:11 There is no remembrance of former things; neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after.

1:12 Myfi y Pregethwr oeddwn frenin ar Israel yn Jerwsalem;
1:12 I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.

1:13 Ac a roddais fy mryd ar geisio a chwilio trwy ddoethineb, am bob peth a wnaed dan y nefoedd: y llafur blin yma a roddes Duw ar feibion dynion i ymguro ynddo.
1:13 And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven: this sore travail hath God given to the sons of man to be exercised therewith.

1:14 Mi a welais yr holl weithredoedd a wnaed dan haul; ac wele, gwagedd a gorthrymder ysbryd yw y cwbl.
1:14 I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.

1:15 Ni ellir unioni yr hyn sydd gam, na chyfrif yr hyn sydd ddiffygiol.
1:15 That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.

1:16 Mi a ymddiddenais m calon fy hun, gan ddywedyd, Wele, mi a euthum yn fawr, ac a gesglais ddoethineb tu hwnt i bawb a fu om blaen i yn Jerwsalem; am calon a ddeallodd lawer o ddoethineb a gwybodaeth.
1:16 I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem: yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge.

1:17 Mi a roddais fy nghalon hefyd i wybod doethineb, ac i wybod ynfydrwydd a ffolineb: mi a wybm fod hyn hefyd yn orthrymder ysbryd.
1:17 And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit.

1:18 Canys mewn llawer o ddoethineb y mae llawer o ddig: ar neb a chwanego wybodaeth, a chwanega ofid.
1:18 For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

PENNOD 2

3:1
Mi a ddywedais yn fy nghalon, Iddo yn awr, mi ath brofaf a llawenydd; am hynny cymer dy fyd yn ddifyr: ac wele, hyn hefyd sydd wagedd.
2:1 I said in mine heart, Go to now, I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure: and, behold, this also is vanity.

3:2 Mi a ddywedais am chwerthin, Ynfyd yw: ac am lawenydd. Pa beth a wna?
2:2 I said of laughter, It is mad: and of mirth, What doeth it?

3:3 Mi a geisiais yn fy nghalon ymroddi i win, (eto yn arwain fy nghalon mewn doethineb,) ac i gofleidio ffolineb, hyd oni welwn beth oedd y da hwnnw i feibion dynion, yr hyn a wnnt hwy dan y nefoedd holl ddyddiau eu bywyd.
2:3 I sought in mine heart to give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom; and to lay hold on folly, till I might see what was that good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life.

2:4 Mi a wneuthum i mi waith mawr; mi a adeiledais i mi dai; mi a blennais i mi winllannoedd:
2:4 I made me great works; I builded me houses; I planted me vineyards:

2:5 Mi a wneuthum erddi a pherllannau, ac a blennais ynddynt brennau o bob ffrwyth:
2:5 I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits:

2:6 Mi a wneuthum lynnau dwfr, i ddyfrhau hwynt y llwyni sydd yn dwyn coed;
2:6 I made me pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth trees:

2:7 Mi a ddarperais weision a morynion; hefyd yr oedd i mi gaethweision tŷ, ie, yr oeddwn i yn berchen llawer o wartheg a defaid, tu hwnt i bawb a fuasai om blaen i yn Jerwsalem:
2:7 I got me servants and maidens, and had servants born in my house; also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me:

2:8 Mi a bentyrrais i mi hefyd arian ac aur, a thrysor pennaf brenhinoedd a thaleithiau: mi a ddarperais i mi gantorion a chantoresau, a phob rhyw offer cerdd, difyrrwch meibion dynion.
2:8 I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces: I gat me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts.

2:9 A mi a euthum yn fawr, ac a gynyddais yn fwy na neb a fuasai om blaen i yn Jerwsalem: am doethineb oedd yn sefyll gyda mi.
2:9 So I was great, and increased more than all that were before me in Jerusalem: also my wisdom remained with me.

2:10 A pha beth bynnag a ddeisyfai fy llygaid, ni omeddwn hwynt: ni ataliwn fy nghalon oddi wrth ddim hyfryd; canys fy nghalon a lawenychai yn fy holl lafur; a hyn oedd fy rhan i om holl lafur.
2:10 And whatsoever mine eyes desired I kept not from them, I withheld not my heart from any joy; for my heart rejoiced in all my labour: and this was my portion of all my labour.

2:11 Yna mi a edrychais ar fy holl weithredoedd a wnaethai fy nwylo, ac ar y llafur a lafuriais yn ei wneuthur: ac wele, hyn oll oedd wagedd a gorthrymder ysbryd, ac nid oedd dim budd dan yr haul.
2:11 Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun.

2:12 A mi a droais i edrych ar ddoethineb, ac ar ynfydrwydd a ffolineb: canys beth a wni y dyn a ddeuai ar l y brenin? y peth a wnaed eisoes.
2:12 And I turned myself to behold wisdom, and madness, and folly: for what can the man do that cometh after the king? even that which hath been already done.

2:13 Yna mi a welais fod doethineb yn rhagori ar ffolineb, fel y mae goleuni yn rhagori ar dywyllwch.
2:13 Then I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness.

2:14 Y doeth sydd i lygaid yn ei ben; ond y ffl a rodia yn y tywyllwch: ac eto mi a welais yr un ddamwain yn digwydd iddynt oll.
2:14 The wise man's eyes are in his head; but the fool walketh in darkness: and I myself perceived also that one event happeneth to them all.

2:15 Yna y dywedais yn fy nghalon, Fel y digwydd ir ffl, y digwydd i minnau; pa beth gan hynny a dl i mi fod yn ddoeth mwyach?
Yna y dywedais yn fy nghalon, fod hyn hefyd yn wagedd.
2:15 Then said I in my heart, As it happeneth to the fool, so it happeneth even to me; and why was I then more wise? Then I said in my heart, that this also is vanity.

2:16 Canys ni bydd coffa am y doeth mwy nag am yr annoeth yn dragywydd; y pethau sydd yr awr hon, yn y dyddiau a ddaw a ollyngir oll dros gof: a pha fodd y mae y doeth yn marw? fel yr annoeth.
2:16 For there is no remembrance of the wise more than of the fool for ever; seeing that which now is in the days to come shall all be forgotten. And how dieth the wise man? as the fool.

2:17 Am hynny cas gennyf einioes, canys blin gennyf y gorchwyl a wneir dan haul; canys gwagedd a gorthrymder ysbryd yw y cwbl.
2:17 Therefore I hated life; because the work that is wrought under the sun is grievous unto me: for all is vanity and vexation of spirit.

2:18 Ie, cas gennyf fy holl lafur yr ydwyf fi yn ei gymryd dan haul; am fod yn rhaid i mi ei adael ir neb a fydd ar fy l i.
2:18 Yea, I hated all my labour which I had taken under the sun: because I should leave it unto the man that shall be after me.

2:19 A phwy a ŵyr ai doeth ai annoeth fydd efe? eto efe a fydd feistr ar fy holl lafur yr hwn a gymerais, ac yn yr hwn y bm ddoeth dan haul.
Dyma wagedd
hefyd.
2:19 And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? yet shall he have rule over all my labour wherein I have laboured, and wherein I have showed myself wise under the sun. This is also vanity.

2:20 Am hynny mi, a droais i beri im calon anobeithio or holl lafur a gymerais dan yr haul.
2:20 Therefore I went about to cause my heart to despair of all the labour which I took under the sun.

2:21 Canys y mae dyn yr hwn y mae ei lafur yn bwyllog, yn synhwyrol, ac yn uniawn: ac y mae yn ei adael yn rhan ir neb ni lafuriodd wrtho. Hyn hefyd sydd wagedd, a gorthrymder mawr.
2:21 For there is a man whose labour is in wisdom, and in knowledge, and in equity; yet to a man that hath not laboured therein shall he leave it for his portion. This also is vanity and a great evil.

2:22 Canys beth sydd i ddyn oi holl lafur a gorthrymder ei galon, yr hwn a gymerodd efe dan haul?
2:22 For what hath man of all his labour, and of the vexation of his heart, wherein he hath laboured under the sun?

2:23 Canys ei holl ddyddiau sydd orthrymder, ai lafur yn ofid: ie, ni chymer ei galon esmwythdra y nos.
Hyn hefyd sydd wagedd.
2:23 For all his days are sorrows, and his travail grief; yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity.

2:24 Nid oes daioni mwy i ddyn, nag iddo fwyta ac yfed, a pheri iw enaid gael daioni oi lafur.
Hyn hefyd a welais, mai o law Duw yr oedd hyn.
2:24 There is nothing better for a man, than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labour. This also I saw, that it was from the hand of God.

2:25 Canys pwy a ddichon fwyta, a phwy ai mwynhai, om blaen i?
2:25 For who can eat, or who else can hasten hereunto, more than I?

2:26 Canys ir dyn a fyddo da yn ei olwg ef, y rhydd Duw ddoethineb, a gwybodaeth, a llawenydd; ond ir pechadur y rhydd efe boen i gasglu ac i dyrru, iw roddi ir neb a fyddo da gerbron Duw.
Hynny hefyd sydd wagedd, a gorthrymder ysbryd.
2:26 For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, and knowledge, and joy: but to the sinner he giveth travail, to gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit.

PENNOD 3

3:1
Y mae amser i bob peth, ac amser i bob amcan dan y nefoedd:
3:1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:

3:2 Amser i eni, ac amser i farw, amser i blannu, ac amser i dynnu y peth a blannwyd;
3:2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted;

3:3 Amser i ladd, ac amser i iachu; amser i fwrw i lawr, ac amser i adeiladu;
3:3 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

3:4 Amser i wylo, ac amser i chwerthin; amser i alaru, ac amser i ddawnsio;
3:4 A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;

3:5 Amser i daflu cerrig ymaith, ac amser i gasglu cerrig ynghyd; amser i ymgofleidio, ac amser i ochel ymgofleidio,
3:5 A time to cast away stones, and a time to gather stones together; a time to embrace, and a time to refrain from embracing;

3:6 Amser i geisio, ac amser i golli; amser i gadw, ac amser i fwrw ymaith;
3:6 A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;

3:7 Amser i rwygo, ac amser i wno; amser i dewi, ac amser i ddywedyd;
3:7 A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;

3:8 Amser i garu, ac amser i gasu ; amser i ryfel, ac amser i heddwch.
3:8 A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.

3:9 Pa fudd sydd ir gweithydd yn yrjiyn y mae yn llafurio?
3:9 What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth?

3:10 Mi a welais y blinder a roddes Duw ar feibion dynion, i ymflino ynddo.
3:10 I have seen the travail, which God hath given to the sons of men to be exercised in it.

3:11 Efe a wnaeth bob peth yn deg yn ei amser: efe a osododd y byd hefyd yn eu calonnau hwy, fel na allo dyn gael allan y gwaith a wnaeth Duw or dechreuad hyd y diwedd.
3:11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.

3:12 Mi a wn nad oes dim da ynddynt, ond bod i ddyn fod yn llawen, a gwneuthur daioni yn ei fywyd.
3:12 I know that there is no good in them, but for a man to rejoice, and to do good in his life.

3:13 A bod i bob dyn fwyfa ac yfed, a mwynhau daioni oi holl lafur; rhodd Duw yw hynny.
3:13 And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is the gift of God.

3:14 Mi a wn beth bynnag a wnel Duw, y bydd hynny byth; ni ellir na bwrw ato, na thynnu dim oddi wrtho: ac y mae Duw yn gwneuthur hyn, fel yr ofnai dynion ger ei fron ef.
3:14 I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.

3:15 Y peth a fu or blaen sydd yr awr hon; ar peth sydd ar ddyfod a fu or blaen: Duw ei hun a ofyn y peth a aeth heibio.
3:15 That which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God requireth that which is past.

3:16 Hefyd mi a welais dan yr haul le barn, yno yr oedd annuwioldeb; a lle cyfiawnder, yno yr oedd anwiredd.
3:16 And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there; and the place of righteousness, that iniquity was there.

3:17 Mi a ddywedais yn fy nghalon, Duw a farn y cyfiawn ar anghyfiawn: canys y mae amser i bob amcan, ac i bob gwaith yno.
3:17 I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked: for there is a time there for every purpose and for every work.

3:18 Mi a ddywedais yn fy nghalon am gyflwr meibion dynion; fel y byddai i DDUW eu hamlygu hwynt, ac y gwelent hwythau mai anifeiliaid ydynt.
3:18 I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts.

3:19 Canys digwydd meibion dynion a ddigwydd ir anifeiliaid; yr un digwydd sydd iddynt: fel y mae y naill yn marw, felly y bydd marw y llall; ie, yr un chwythad sydd iddynt oll; fel nad oes mwy rhagoriaeth i ddyn nag i anifail: canys gwagedd yw y cwbl.
3:19 For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so dieth the other; yea, they have all one breath; so that a man hath no preeminence above a beast: for all is vanity.

3:20 Y mae y cwbl yn myned ir un lle: pob un sydd or pridd, a phob un a dry ir pridd eilwaith.
3:20 All go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again.

3:21 Pwy a edwyn ysbryd dyn, yr hwn sydd yn esgyn i fyny, a chwythad anifail,. yr hwn sydd yn disgyn i waered ir ddaear?
3:21 Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth?

3:22 Am hynny mi a welaf nad oes dim well nag i ddyn ymlawenychu, yn ei weithredoedd ei hun; canys hyn yw ei ran ef: canys pwy ai dwg ef i weled y peth fydd ar ei l?
3:22 Wherefore I perceive that there is nothing better, than that a man should rejoice in his own works; for that is his portion: for who shall bring him to see what shall be after him?

PENNOD 4

4:1
Felly mi a ddychwelais, ac a edrychais ar yr holl orthrymderau sydd dan yr haul: ac wele ddagrau y rhai gorthrymedig heb neb iw cysuro; ac ar law eu treiswyr yr oedd gallu, a hwythau heb neb iw cysuro.
4:1 So I returned, and considered all the oppressions that are done under the sun: and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; and on the side of their oppressors there was power; but they had no comforter.

4:2 A mi a ganmolais y meirw y rhai sydd yn barod wedi marw, yn fwy nar byw y rhai sydd yn fyw eto.:
4:2 Wherefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive.

4:3 Gwell nar ddau yw y neb ni bu erioed, yr hwn ni welodd y gwaith blin sydd dan haul.
4:3 Yea, better is he than both they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun.

4:4 A mi a welais fod pob llafur, a phob uniondeb gwaith dyn, yn peri iddo genfigen gan ei gymydog. Hyn hefyd sydd wagedd a gorthrymder ysbryd. .
4:4 Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation of spirit.

4:5 Y ffl a wasg ei ddwylo ynghyd, ac a fwyty ei gnawd ei hun.
4:5 The fool foldeth his hands together, and eateth his own flesh.

4:6 Gwell yw llonaid llaw trwy lonyddwch, na llonaid dwy law trwy flinder a gorthrymder ysbryd.
4:6 Better is an handful with quietness, than both the hands full with travail and vexation of spirit.

4:7 Yna mi a droais, ac a welais wagedd dan yr haul.
4:7 Then I returned, and I saw vanity under the sun.

4:8 Y mae un yn unig, ac heb ail; ie, nid oes iddo na mab na brawd; ac eto nid oes diwedd ar ei lafur oll: ie, ni chaiff ei lygaid ddigon o gyfoeth; ni ddywed efe, I bwy yr ydwyf yn llafurio, ac yn difuddio fy enaid oddi wrth hyfrydwch?
Hyn hefyd sydd wagedd, a dyma drafferth flin.
4:8 There is one alone, and there is not a second; yea, he hath neither child nor brother: yet is there no end of all his labour; neither is his eye satisfied with riches; neither saith he, For whom do I labour, and bereave my soul of good? This is also vanity, yea, it is a sore travail.

4:9 Gwell yw dau nag un, o achos bod iddynt wobr da am eu llafur.
4:9 Two are better than one; because they have a good reward for their labour.

4:10 Canys os syrthiant, y naill a gyfyd y llall: ond gwae yr unig; canys pan syrthio efe, nid oes ail iw gyfodi.
4:10 For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.

4:11 Hefyd os dau a gydorweddant, hwy a ymgynhesant; ond yr unig, pa fodd y cynhesa efe?
4:11 Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?

4:12 Ac os cryfach fydd un nag ef, dau ai gwrthwynebant yntau; a rhaff deircainc ni thorrir ar frys.
4:12 And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.

4:13 Gwell yw bachgen tlawd a doeth, na brenin hen ac ynfyd, yr hwn ni fedr gymryd rhybudd mwyach:
4:13 Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished.

4:14 Canys y naill sydd yn dyfod allan or carchardy i deyrnasu, ar llall wedi ei eni yn ei frenhiniaeth, yn myned yn dlawd.
4:14 For out of prison he cometh to reign; whereas also he that is born in his kingdom becometh poor.

4:15 Mi a welais y rhai byw oll y rhai sydd yn rhodio dan yr haul, gydar ail fab yr hwn a saif yn ei le ef.
4:15 I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead.

4:16 Nid oes diben ar yr holl bobl, sef ar y rhai oll a fu ou blaen hwynt; ar rhai a ddl ar l, ni lawenychant ynddo: gwagedd yn ddiau a blinder ysbryd yw hyn hefyd.
4:16 There is no end of all the people, even of all that have been before them: they also that come after shall not rejoice in him. Surely this also is vanity and vexation of spirit.

PENNOD 5

5:1
Gwylia ar dy droed pan fyddych yn myned i dŷ DDUW, a bydd barotach i wrando nag i roi aberth ffyliaid, canys ni wyddant hwy eu bod yn gwneuthur drwg.
5:1 Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear, than to give the sacrifice of fools: for they consider not that they do evil.

5:2 Na fydd ry brysur th enau, ac na frysied dy galon i draethu dim gerbron Duw: canys Duw sydd yn y nefoedd, a thithau sydd ar y ddaear; ac am hynny bydded dy eiriau yn anaml.
5:2 Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter any thing before God: for God is in heaven, and thou upon earth: therefore let thy words be few.

5:3 Canys breuddwyd a ddaw o drallod lawer: ac ymadrodd y ffl o laweroedd o eiriau.
5:3 For a dream cometh through the multitude of business; and a fool's voice is known by multitude of words.

5:4 Pan addunedech adduned i Dduw nac oeda ei thalu: canys nid oes ganddo flas ar rai ynfyd; y peth a addunedaist, tl.
5:4 When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that which thou hast vowed.

5:5 Gwell i ti fod heb addunedu, nag i ti addunedu a bod heb dalu.
5:5 Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.

5:6 Na ad ith enau beri ith gnawd bechu; ac na ddywed gerbron yr angel, Amryfusedd fu: paham y digiai Duw wrth dy leferydd, a difetha gwaith dy ddwylo?
5:6 Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin; neither say thou before the angel, that it was an error: wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thine hands?

5:7 Canys mewn llaweroedd o freuddwydion y mae gwagedd, ac mewn llawer o eiriau: ond ofna di DDUW.
5:7 For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities: but fear thou God.

5:8 Os gweli dreisio y tlawd, a thrawswyro barn a chyfiawnder mewn gwlad, na ryfedda o achos hyn: canys y mae yr hwn sydd uwch nar uchaf yn gwylied, ac y mae un sydd uwch na hwynt.
5:8 If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest regardeth; and there be higher than they.

5:9 Cynnyrch y ddaear hefyd sydd i bob peth: wrth dir llafur y mae y brenin yn byw.
5:9 Moreover the profit of the earth is for all: the king himself is served by the field.

5:10 Y neb a garo arian, ni ddigonir ag arian; nar neb a hoffo amldra, chynnyrch. Hyn hefyd sydd wagedd.
5:10 He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.

5:11 Lle y byddo llawer o dda, y bydd llawer iw ddifa: pa fudd gan hynny sydd iw perchennog, ond eu gweled u llygaid?
5:11 When goods increase, they are increased that eat them: and what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes?

5:13 Melys yw hun y gweithiwr, pa un bynnag ai ychydig ai llawer a fwytao: ond llawnder y cyfoethog ni ad iddo gysgu.
5:12 The sleep of a labouring man is sweet, whether he eat little or much: but the abundance of the rich will not suffer him to sleep.

5:13 Y mae trueni blin a welais dan yr haul, cyfoeth wedi eu cadw yn niwed iw perchennog.
5:13 There is a sore evil which I have seen under the sun, namely, riches kept for the owners thereof to their hurt.

5:14 Ond derfydd am y cyfoeth hynny trwy drallod blin; ac efe a ennill fab, ac nid oes dim yn ei law ef.
5:14 But those riches perish by evil travail: and he begetteth a son, and there is nothing in his hand.

5:15 Megis y daeth allan o groth ei fam yn noeth, y dychwel i fyned modd y daeth, ac ni ddwg ddim oi lafur, yr hyn a ddygo ymaith yn ei law.
5:15 As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labour, which he may carry away in his hand.

5:16 A hyn hefyd sydd ofid blin; yn hollol y modd y daeth, felly yr a efe ymaith: a pha fudd sydd iddo ef a lafuriodd am y gwynt?
5:16 And this also is a sore evil, that in all points as he came, so shall he go: and what profit hath he that hath laboured for the wind?

5:17 Ei holl ddyddiau y bwyty efe mewn tywyllwch, mewn dicter mawr, gofid, a llid.
5:17 All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness.

5:18 Wele y peth a welais i: da yw a theg i ddyn fwyta ac yfed, a chymryd byd da oi holl lafur a lafuria dan yr haul, holl ddyddiau ei fywyd, y rhai a roddes Duw iddo: canys hynny yw ei ran ef.
5:18 Behold that which I have seen: it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labour that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him: for it is his portion.

5:19 Ie, i bwy bynnag y rhoddes Duw gyfoeth a golud; ac y rhoddes iddo ryddid i fwyta ohonynt, ac i gymryd ei ran, ac i lawenychu yn ei lafur; rhodd Duw yw hyn.
5:19 Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labour; this is the gift of God.

5:20 Canys ni fawr gofia efe ddyddiau ei fywyd; am fod Duw yn ateb i lawenydd ei galon ef.
5:20 For he shall not much remember the days of his life; because God answereth him in the joy of his heart.

PENNOD 6

6:1
Y mae drwg a welais dan haul, a hwnnw yn fawr ymysg dynion:
6:1 There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men:

6:2 Gŵr y rhoddodd Duw iddo gyfoeth, a golud, ac anrhydedd, heb arno eisiau dim iw enaid ar a ddymunai; a Duw heb roi gallu iddo i fwyta ohoni, ond estron ai bwyty.
Dyma wagedd, ac y mae yn ofid blin.
6:2 A man to whom God hath given riches, wealth, and honour, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it: this is vanity, and it is an evil disease.

6:3 Os ennill gŵr gant o blant, ac a fydd byw lawer o flynyddoedd, fel y bo dyddiau ei flynyddoedd yn llawer, os ei enaid ni ddiwellir a daioni, ac oni bydd iddo gladdedigaeth; mi a ddywedaf, mai gwell yw erthyl nag ef.
6:3 If a man beget an hundred children, and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial; I say, that an untimely birth is better than he.

6:4 Canys mewn oferedd y daeth, ac yn y tywyllwch yr ymedy, ai enw a guddir thywyllwch.
6:4 For he cometh in with vanity, and departeth in darkness, and his name shall be covered with darkness.

6:5 Yntau ni welodd mor haul, ac ni wybu ddim: mwy o lonyddwch sydd i hwn nag ir llall.
6:5 Moreover he hath not seen the sun, nor known any thing: this hath more rest than the other.

6:6 Pe byddai efe fyw ddwy fil o flynyddoedd, eto ni welodd efe ddaioni: onid ir un lle yr pawb?
6:6 Yea, though he live a thousand years twice told, yet hath he seen no good: do not all go to one place?

6:7 Holl lafur dyn sydd dros ei enau, ac eto ni ddiwellir ei enaid ef.
6:7 All the labour of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled.

6:8 Canys pa ragoriaeth sydd ir doeth mwy nag ir annoeth? beth sydd ir tlawd a fedr rodio gerbron y rhai byw?
6:8 For what hath the wise more than the fool? what hath the poor, that knoweth to walk before the living?

6:9 Gwell yw golwg y llygaid nag ymdaith yr enaid. Hyn hefyd sydd wagedd a gorthrymder ysbryd.
6:9 Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire: this is also vanity and vexation of spirit.

6:10 Beth bynnag fu, y mae enw arno; ac y mae yn hysbys mai dyn yw efe: ac ni ddichon efe ymryson r neb sydd drech nag ef.
6:10 That which hath been is named already, and it is known that it is man: neither may he contend with him that is mightier than he.

6:11 Gan fod llawer o bethau yn amlhau gwagedd, beth yw dyn well?
6:11 Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better?

6:12 Canys pwy a ŵyr beth sydd dda i ddyn yn y bywyd hwn holl ddyddiau ei fywyd ofer, y rhai a dreulia efe fel cysgod? canys pwy a ddengys i ddyn beth a ddigwydd ar ei l ef dan yr haul?
6:12 For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow? for who can tell a man what shall be after him under the sun?

PENNOD 7

7:1
Gwell yw enw da nag ennaint gwerthfawr; a dydd marwolaeth na dydd genedigaeth.
7:1 A good name is better than precious ointment; and the day of death than the day of one's birth.

7:2 Gwell yw myned i dŷ galar, na myned i dŷ gwledd: canys hynny yw diwedd pob dyn; ar byw ai gesyd at ei galon.
7:2 It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of feasting: for that is the end of all men; and the living will lay it to his heart.

7:3 Gwell yw dicter na chwerthin: canys trwy dristwch yr wynepryd y gwellheir y galon.
7:3 Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.

7:4 Calon doethion fydd yn nhŷ y galar; ond calon ffyliaid yn nhŷ llawenydd.
7:4 The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

7:5 Gwell yw gwrando sen y doeth, na gwrando can ffyliaid.
7:5 It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.

7:6 Canys chwerthiniad dyn ynfyd sydd fel clindarddach drain, dan grochan. Dyma wagedd hefyd.
7:6 For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool: this also is vanity.

7:7 Yn ddiau trawsedd a ynfyda y doeth, a rhodd a ddifetha y galon.
7:7 Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart.

7:8 Gwell yw diweddiad peth nai ddechreuad: gwell yw y dioddefgar o ysbryd nar balch o ysbryd.
7:8 Better is the end of a thing than the beginning thereof: and the patient in spirit is better than the proud in spirit.

7:9 Na fydd gyflym yn dy ysbryd i ddigio: oblegid dig sydd yn gorffwys ym mynwes ffyliaid.
7:9 Be not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools.

7:10 Na ddywed, Paham y bu y dyddiau or blaen yn well nar dyddiau hyn? canys nid o ddoethineb yr wyt yn ymofyn am y peth hyn.
7:10 Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not inquire wisely concerning this.

7:11 Da yw doethineb gydag etifeddiaeth: ac o hynny y mae elw ir rhai sydd yn gweled yr haul.
7:11 Wisdom is good with an inheritance: and by it there is profit to them that see the sun.

7:12 Canys cysgod yw doethineb, a chysgod yw arian: ond rhagoriaeth gwybodaeth yw bod doethineb yn rhoddi bywyd iw pherchennog.
7:12 For wisdom is a defence, and money is a defence: but the excellency of knowledge is, that wisdom giveth life to them that have it.

7:13 Edrych ar orchwyl Duw: canys pwy a all unioni y peth a gamodd efe?
7:13 Consider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?

7:14 Yn amser gwynfyd bydd lawen, ond yn amser adfyd ystyria: Duw hefyd a wnaeth y naill ar gyfer y llall, er mwyn na chi dyn ddim ar ei l ef.
7:14 In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.

7:15 Hyn oll a welais yn nyddiau fy ngwagedd: y mae un cyfiawn yn diflannu yn ei gyfiawnder, ac y mae un annuwiol yn estyn ei ddyddiau yn ei ddrygioni.
7:15 All things have I seen in the days of my vanity: there is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness.

7:16 Na fydd ry gyfiawn; ac na chymer arnat fod yn rhy ddoeth: paham yth ddifethit dy hun?
7:16 Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself?

7:17 Na fydd ry annuwiol; ac na fydd ffl: paham y byddit farw cyn dy amser?
7:17 Be not over much wicked, neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time?

7:18 Da i ti ymafael yn hyn; ac oddi wrth hyn na ollwng dy law: canys y neb a ofno DDUW, a ddaw allan ohonynt oll.
7:18 It is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from this withdraw not thine hand: for he that feareth God shall come forth of them all.

7:19 Doethineb a nertha y doeth, yn fwy na deg o gedyrn a fyddant yn y ddinas.
7:19 Wisdom strengtheneth the wise more than ten mighty men which are in the city.

7:20 Canys nid oes dyn cyfiawn ar y ddaear a wna ddaioni, ac ni phecha.
7:20 For there is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not.

7:21 Na osod dy galon ar bob gair a ddyweder; rhag i ti glywed dy was yn dy felltithio.
7:21 Also take no heed unto all words that are spoken; lest thou hear thy servant curse thee:

7:22 Canys llawer gwaith hefyd y gŵyr dy galon, ddarfod i ti dy hun felltithio eraill.
7:22 For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others.

7:23 Hyn oll a brofais trwy ddoethineb; mi a ddywedais, Mi a fyddaf ddoeth; a hithau ymhell oddi wrthyf.
7:23 All this have I proved by wisdom: I said, I will be wise; but it was far from me.

7:24 Y peth sydd bell a dwfn iawn, pwy ai caiff?
7:24 That which is far off, and exceeding deep, who can find it out?

7:25 Mi a droais m calon i wybod, ac i chwilio, ac i geisio doethineb, a rheswm; ac i adnabod annuwioldeb ffolineb, sef ffolineb ac ynfydrwydd:
7:25 I applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness:

7:26 Ac mi a gefais beth chwerwach nag angau, y wraig y mae ei chalon yn faglau ac yn rhwydau, ai dwylo yn rhwymau: y neb sydd dda gan DDUW, a waredir oddi wrthi hi; ond pechadur a ddelir ganddi.
7:26 And I find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets, and her hands as bands: whoso pleaseth God shall escape from her; but the sinner shall be taken by her.

7:27 Wele, hyn a gefais, medd y Pregethwr, wrth chwilio or naill beth ir llall, i gael y rheswm;
7:27 Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one, to find out the account:

7:28 Yr hwn beth eto y chwilia fy enaid amdano, ac ni chefais: un gŵr a gefais ymhlith mil; ond un wraig yn eu plith hwy oll nis cefais.
7:28 Which yet my soul seeketh, but I find not: one man among a thousand have I found; but a woman among all those have I not found.

7:29 Wele, hyn yn unig a gefais; wneuthur o DDUW ddyn yn uniawn: ond hwy a chwiliasant allan lawer o ddychmygion.
7:29 Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions.

PENNOD 8

8:1
Pwy sydd debyg ir doeth? a phwy a fedr ddeongl peth? doethineb gŵr a lewyrcha ei wyneb, a nerth ei wyneb ef a newidir.
8:1 Who is as the wise man? and who knoweth the interpretation of a thing? a man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed.

8:2 Yr ydwyf yn dy rybuddio i gadw gorchymyn y brenin, a hynny oherwydd llw Duw.
8:2 I counsel thee to keep the king's commandment, and that in regard of the oath of God.

8:3 Na ddos ar frys allan oi olwg ef; na saf mewn peth drwg: canys efe a wna a fynno ei hun.
8:3 Be not hasty to go out of his sight: stand not in an evil thing; for he doeth whatsoever pleaseth him.

8:4 Lle y byddo gair y brenin, y mae gallu: a phwy a ddywed wrtho, Beth yr wyt ti yn ei wneuthur?
8:4 Where the word of a king is, there is power: and who may say unto him, What doest thou?

8:5 Y neb a gadwo y gorchymyn, ni wybydd oddi wrth ddrwg; a chalon y doeth a edwyn amser a barn.
8:5 Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing: and a wise man's heart discerneth both time and judgment.

8:6 Canys y mae amser a barn i bob amcan; ac y mae trueni dyn yn fawr arno.
8:6 Because to every purpose there is time and judgment, therefore the misery of man is great upon him.

8:7 Canys ni ŵyr efe beth a fydd: canys pwy a ddengys iddo pa bryd y bydd?
8:7 For he knoweth not that which shall be: for who can tell him when it shall be?

8:8 Nid oes un dyn yn arglwyddiaethu ar yr ysbryd, i atal yr ysbryd; ac nid oes ganddo allu yn nydd marwolaeth: ac nid oes bwrw arfau yn y rhyfel hwnnw; ac nid achub annuwioldeb ei pherchennog.
8:8 There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit; neither hath he power in the day of death: and there is no discharge in that war; neither shall wickedness deliver those that are given to it.

8:9 Hyn oll a welais i, a gosodais fy nghalon ar bob gorchwyl a wneir dan haul: y mae amser pan arglwyddiaetha dyn ar ddyn er drwg iddo.
8:9 All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done under the sun: there is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt.

8:10 Ac felly mi a welais gladdu y rhai annuwiol, y rhai a ddaethent ac a aethent o le y Sanctaidd; a hwy a ebargofiwyd yn y ddinas lle y gwnaethent felly.
Gwagedd yw hyn hefyd.
8:10 And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done: this is also vanity.

8:11 Oherwydd na wneir barn yn erbyn gweithred ddrwg yn fuan, am hynny calon plant dynion sydd yn llawn ynddynt i wneuthur drwg.
8:11 Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.

8:12 Er gwneuthur o bechadur ddrwg ganwaith, ac estyn ei ddyddiau ef; eto mi a wn yn ddiau y bydd daioni ir rhai a ofnant DDUW, y rhai a arswydant ger ei fron ef.
8:12 Though a sinner do evil an hundred times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him:

8:13 Ond ni bydd daioni ir annuwiol, ac ni estyn efe ei ddyddiau, y rhai sydd gyffelyb i gysgod; am nad yw yn ofni gerbron Duw.
8:13 But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow; because he feareth not before God.

8:14 Y mae gwagedd a wneir ar y ddaear; bod y cyfiawn yn damwain iddynt yn l gwaith y drygionus; a bod y drygionus yn digwyddo iddynt yn l gwaith y cyfiawn.
Mi a ddywedais fod hyn hefyd yn wagedd.
8:14 There is a vanity which is done upon the earth; that there be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked; again, there be wicked men, to whom it happeneth according to the work of the righteous: I said that this also is vanity.

8:15 Yna mi a ganmolais lawenydd, am nad oes dim well i ddyn dan haul, na bwyta ac yfed, a bod yn llawen: canys hynny a lŷn wrth ddyn oi lafur, ddyddiau ei fywyd, y rhai a roddes Duw iddo dan yr haul.
8:15 Then I commended mirth, because a man hath no better thing under the sun, than to eat, and to drink, and to be merry: for that shall abide with him of his labour the days of his life, which God giveth him under the sun.

8:16 Pan osodais i fy nghalon i wybod doethineb, ac i edrych ar y drafferth a wneir ar y ddaear, (canys y mae ni wl hun i lygaid na dydd na nos;)
8:16 When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is done upon the earth: (for also there is that neither day nor night seeth sleep with his eyes:)

8:17 Yna mi a edrychais ar holl waith Duw, na ddichon dyn ddeall y gwaith a wneir dan haul: oblegid er i ddyn lafurio i geisio, eto nis caiff; ie, pe meddyliai y doeth fynnu gwybod, eto ni allai efe gael hynny.
8:17 Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun: because though a man labour to seek it out, yet he shall not find it; yea farther; though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it.

PENNOD 9

9:1
Er hyn oll mi a ystyriais yn fy nghalon, i ddangos hyn oll, bod y cyfiawn, ar doethion, au gweithredoedd, yn llaw Duw: ni ŵyr dyn gariad, neu gas, wrth yr hyn oll sydd ou blaen.
9:1 For all this I considered in my heart even to declare all this, that the righteous, and the wise, and their works, are in the hand of God: no man knoweth either love or hatred by all that is before them.

9:2 Yr un peth a ddamwain i bawb fel ei gilydd: yr un peth a ddamwain ir cyfiawn, ac ir annuwiol; ir da ac ir gln, ac ir aflan; ir neb a abertha, ac ir neb nid abertha: fel y mae y da, felly y mae y pechadur; ar neb a dyngo, fel y neb a ofno dyngu.
9:2 All things come alike to all: there is one event to the righteous, and to the wicked; to the good and to the clean, and to the unclean; to him that sacrificeth, and to him that sacrificeth not: as is the good, so is the sinner; and he that sweareth, as he that feareth an oath.

9:3 Dyma ddrwg ymysg yr holl bethau a wneir dan haul, sef bod yr un diben i bawb: hefyd calon meibion dynion sydd yn llawn drygioni, ac ynfydrwydd sydd yn eu calon tra fyddant fyw, ac ar l hynny y maent yn myned at y meirw.
9:3 This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all: yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead.

9:4 Canys ir neb a fo yng nghymdeithas y rhai byw oll, y mae gobaith: canys gwell yw ci byw na llew marw.
9:4 For to him that is joined to all the living there is hope: for a living dog is better than a dead lion.

9:5 Oherwydd y rhai byw a wyddant y byddant feirw: ond nid oes dim gwybodaeth gan y meirw, ac nid oes iddynt wobr mwyach; canys eu coffa hwynt a anghofiwyd.
9:5 For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.

9:6 Eu cariad hefyd, au cas, au cenfigen, a ddarfu yn awr; ac nid oes iddynt gyfran byth mwy o ddim oll a wneir dan yr haul.
9:6 Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.

9:7 Dos, bwyta dy fwyd yn llawen, ac yf dy win chalon hyfryd: canys yn awr cymeradwy gan DDUW dy weithredoedd.
9:7 Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.

9:8 Bydded dy ddillad yn wynion bob amser; ac na fydded diffyg olew ar dy ben.
9:8 Let thy garments be always white; and let thy head lack no ointment.

9:9 Dwg dy fyd yn llawen gydath wraig annwyl holl ddyddiau bywyd dy oferedd, y rhai a roddes efe i ti dan yr haul, holl ddyddiau dy oferedd: canys dyna dy ran di yn y bywyd yma, ac yn dy lafur a gymeri dan yr haul.
9:9 Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity: for that is thy portion in this life, and in thy labour which thou takest under the sun.

9:10 Beth bynnag a ymafael dy law ynddo iw wneuthur, gwna th holl egni: canys nid oes na gwaith, na dychymyg, na gwybodaeth, na doethineb, yn y bedd, lle yr wyt ti yn myned.
9:10 Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest.

9:11 Mi a droais, ac a welais dan haul, nad yw y rhedfa yn eiddo y cyflym, nar rhyfel yn eiddo y cedyrn, nar bwyd yn eiddo y doethion, na chyfoeth yn eiddo y pwyllog, na ffafr yn eiddo y cyfarwydd: ond amser a damwain a ddigwydd iddynt oll.
9:11 I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.

9:12 Canys ni ŵyr dyn chwaith ei amser: fel y pysgod a ddelir r rhwyd niweidiol, ac fel yr adar a ddelir yn y delm; felly y delir plant dynion yn amser drwg, pan syrthio arnynt yn ddisymwth.
9:12 For man also knoweth not his time: as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare; so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them.

9:13 Hefyd y doethineb hyn a welais i dan haul, ac sydd fawr gennyf fi:
9:13 This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me:

9:14 Yr oedd dinas fechan, ac ynddi ychydig wŷr; a brenin mawr a ddaeth yn ei herbyn hi, ac ai hamgylchynodd, ac a gododd glawdd uchel yn ei herbyn:
9:14 There was a little city, and few men within it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it:

9:15 A chafwyd ynddi ŵr tlawd doeth, ac efe a waredodd y ddinas honno i ddoethineb: eto ni chofiodd neb y gŵr tlawd hwnnw.
9:15 Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city; yet no man remembered that same poor man.

9:16 Yna y dywedais, Gwell yw doethineb na nerth: er hynny dirmygir doethineb y tlawd, ac ni wrandewir ar ei eiriau ef.
9:16 Then said I, Wisdom is better than strength: nevertheless the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard.

9:17 Geiriau y doethion a wrandewir mewn distawrwydd, rhagor bloedd yr hwn sydd yn llywodraethu ymysg ffyliaid.
9:17 The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools.

9:18 Gwell yw doethineb nag arfau rhyfel; ond un pechadur a ddinistria lawer o ddaioni.
9:18 Wisdom is better than weapons of war: but one sinner destroyeth much good.

PENNOD 10

10:1
Gwybed meirw a wnnt i ennaint yr apothecari ddrewi; felly y gwna ychydig ffolineb i ŵr ardderchog oherwydd doethineb ac anrhydedd.
10:1 Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.

10:2 Calon y doeth sydd ar ei ddeheulaw; a chalon y ffl ar ei law aswy.
10:2 A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.

10:3 Ie, y ffl pan rodio ar y ffordd, sydd i galon yn pallu, ac y mae yn dywedyd wrth bawb ei fod yn ffl.
10:3 Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.

10:4 Pan gyfodo ysbryd penadur yn dy erbyn, nac ymado th le: canys ymostwng a ostega bechodau mawrion.
10:4 If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.

10:5 Y mae drwg a welais dan yr haul, cyffelyb i gyfeiliorni sydd yn dyfod oddi gerbron y llywydd:
10:5 There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:

10:6 Gosodir ffolineb mewn graddau uchel, ar cyfoethog a eistedd mewn lle isel.
10:6 Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.

10:7 Mi a welais weision ar feirch, a thywysogion yn cerdded fel gweision ar y ddaear.
10:7 I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.

10:8 Y sawl a gloddio bwll, a syrth ynddo; ar neb a wasgaro gae, sarff ai brath.
10:8 He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.

10:9 Y sawl a symudo gerrig, a gaiff ddolur oddi wrthynt; ar neb a holllo goed, a gaiff niwed oddi wrthynt.
10:9 Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.

10:10 Os yr haearn a byla, oni hoga efe y min, rhaid iddo roddi mwy o nerth: eto doethineb sydd ragorol i gyfarwyddo.
10:10 If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.

10:11 Os brath sarff heb swyno, nid gwell yw dyn siaradus.
10:11 Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.

10:12 Geiriau genau y doeth sydd rasol: ond gwefusau y ffl ai difetha ef ei hun.
10:12 The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.

10:13 Ffolineb yw dechreuad geiriau ei enau ef: a diweddiad geiriau ei enau sydd anfad ynfydrwydd.
10:13 The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.

10:14 Y ffl hefyd sydd aml ei eiriau: ni ŵyr neb beth a fydd; a phwy a fynega iddo pa beth fydd ar ei l ef?
10:14 A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?

10:15 Llafur y ffyliaid a flina bawb ohonynt: canys ni fedr efe fyned ir ddinas.
10:15 The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.

10:16 Gwae di y wlad sydd bachgen yn frenin i ti, ath dywysogion yn bwyta yn fore.
10:16 Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!

10:17 Gwyn dy fyd di y wlad sydd th frenin yn fab i bendefigion, ath dywysogion yn bwyta eu bwyd yn eu hamser, er cryfder, ac nid er meddwdod.
10:17 Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!

10:18 Trwy ddiogi lawer yr adfeilia yr adeilad; ac wrth laesu y dwylo y gollwng y tŷ ddefni.
10:18 By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.

10:19 Arlwyant wledd i chwerthin, a gwin a lawenycha y rhai byw; ond arian sydd yn ateb i bob peth.
10:19 A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.

10:20 Na felltithia y brenin yn dy feddwl; ac yn ystafell dy wely na felltithia y cyfoethog: canys ehediad yr awyr a gyhoedda y llais, a pherchen adain a fynega y peth.
10:20 Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.

PENNOD 11

11:1 Bwrw dy fara ar wyneb y dyfroedd; canys ti ai cei ar l llawer o ddyddiau.
11:1 Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days.

11:2 Dyro ran i saith, a hefyd i wyth: canys ni wyddost pa ddrwg a ddigwydd ar y ddaear.
11:2 Give a portion to seven, and also to eight; for thou knowest not what evil shall be upon the earth.

11:3 Os bydd y cymylau yn llawn glaw, hwy a ddefnynnant ar y ddaear: ac os tuar deau neu tuar gogledd y syrth y pren; lle y syrthio y pren, yno y bydd efe.
11:3 If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth: and if the tree fall toward the south, or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be.

11:4 Y neb a ddalio ar y gwynt, ni heua; ar neb a edrycho ar y cymylau, ni feda.
11:4 He that observeth the wind shall not sow; and he that regardeth the clouds shall not reap.

11:5 Megis na wyddost ffordd yr ysbryd, na pha fodd y ffurfheir yr esgyrn yng nghroth y feichiog; felly ni wyddost waith Duw, yr hwn sydd yn gwneuthur y cwbl.
11:5 As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.

11:6 Y bore heua dy had, a phrynhawn nac atal dy law: canys ni wyddost pa un a ffynna, ai hyn yma ai hyn acw, ai ynteu da fyddant ill dau yn yr un ffunud.
11:6 In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good.

11:7 Melys yn ddiau yw y goleuni, a hyfryd yw ir llygaid weled yr haul.
11:7 Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun:

11:8 Ond pe byddai dyn fyw lawer o flynyddoedd, a bod yn llawen ynddynt oll; eto cofied ddyddiau tywyllwch; canys llawer fyddant.
Beth bynnag a ddigwydda, oferedd yw.
11:8 But if a man live many years, and rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that cometh is vanity.

11:9 Gwna yn llawen, ŵr ieuanc, yn dy ieuenctid, a llawenyched dy galon yn nyddiau dy ieuenctid, a rhodia yn ffyrdd dy galon, ac yng ngolwg dy lygaid: ond gwybydd y geilw Duw di ir farn am hyn oll.
11:9 Rejoice, O young man, in thy youth; and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes: but know thou, that for all these things God will bring thee into judgment.

11:10 Am hynny bwrw ddig oddi wrth dy galon, a thro ymaith ddrwg oddi wrth dy gnawd: canys gwagedd yw mebyd ac ieuenctid.
11:10 Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity.

PENNOD 12

12:1
Cofia yn awr dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn dyfod y dyddiau blin, a nesu or blynyddoedd yn y rhai y dywedi, Nid oes i mi ddim diddanwch ynddynt:
12:1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;

12:2 Cyn tywyllu yr haul, ar goleuni, ar lleuad, ar sr, a dychwelyd y cymylau ar l y glaw:
12:2 While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain:

12:3 Yr amser y cryna ceidwaid y tŷ, ac y cryma y gwŷr cryfion, ac y metha y rhai sydd yn malu, am eu bod yn ychydig, ac y tywylla y rhai sydd yn edrych trwy ffenestri;
12:3 In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened,

12:4 A chau y pyrth yn yr beolydd, pan fo isel sŵn y malu, ai gyfodi wrth lais yr aderyn, a gostwng i lawr holl ferched cerdd:
12:4 And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low;

12:5 Ie, yr amser yr ofnant yr hyn sydd uchel, ac yr arswydant yn y ffordd, ac y blodeua y pren almon, ac y bydd y ceiliog rhedyn yn faich, ac y palla chwant: pan elo dyn i dŷ ei hir gartref, ar galarwyr yn myned o bob tu yn yr heol:
12:5 Also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail: because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets:

12:6 Cyn torri y llinyn arian, a chyn torri y cawg aur, a chyn torri y piser gerllaw y ffynnon, neu dorri yr olwyn wrth y pydew.
12:6 Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern.

12:7 Yna y dychwel y pridd ir ddaear fel y bu, ac y dychwel yr ysbryd at DDUW, yr hwn ai rhoes ef.
12:7 Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.

12:8 Gwagedd o wagedd, medd y Pregethwr; gwagedd yw y cwbl.
12:8 Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity.

12:9 A hefyd, am fod y Pregethwr yn ddoeth, efe a ddysgodd eto wybodaeth ir bobl; ie, efe a ystyriodd, ac a chwiliodd allan, ac a drefnodd ddiarhebion lawer.
12:9 And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge; yea, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs.

12:10 Chwiliodd y Pregethwr am eiriau cymeradwy; ar hyn oedd ysgrifenedig oedd uniawn, sef geiriau gwirionedd.
12:10 The preacher sought to find out acceptable words: and that which was written was upright, even words of truth.

12:11 Geiriau y doethion sydd megis symbylau, ac fel hoelion wedi eu sicrhau gan feistriaid y gynulleidfa, y rhai a roddir oddi wrth un bugail.
12:11 The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd.

12:12 Ymhellach hefyd, fy mab, cymer rybudd wrth y rhai hyn, nid oes diben ar wneuthur llyfrau lawer, a darllen llawer sydd flinder ir cnawd.
12:12 And further, by these, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.

12:13 Swm y cwbl a glybuwyd yw, Ofna DDUW, a chadw ei orchmynion: canys hyn yw holl ddyled dyn.
12:13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

12:14 Canys Duw a ddwg bob gweithred i farn, a phob peth dirgel, pa un bynnag fyddo ai da ai drwg.
12:14 For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil._____________
DIWEDD
Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci / Latest update 2009-01-08

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats