1279ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysegr-Ln yn yr iaith Gymraeg. La Bblia en galls. Dhə Bibəl in Welsh. The Bible in Welsh.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_salmau_19_1279ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page

 


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(19) Y Salmau (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(19)
The Psalms (in Welsh and English)

(delw 6540)

Adolygiadau diweddaraf:
02 02 2003


1278k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

SALM 1
1
:1 Gwyn ei fyd y gŵr ni rodia yng nghyngor yr annuwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr.
1:1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

1:2 Ond sydd i ewyllys yng nghyfraith yr ARGLWYDD; ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.
1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.

1:3 Ac efe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd; ai ddalen ni wywa; a pha beth bynnag a wnl, efe a lwydda.
1:3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

1:4 Nid felly y bydd yr annuwiol; ond fel mn us yr hwn a chwl y gwynt ymaith.
1:4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

1:5 Am hynny yr annuwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa y rhai cyfiawn.
1:5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

1:6 Canys yr ARGLWYDD a edwyn ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd yr annuwiolion a ddifethir.
1:6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

SALM 2
2:1 Paham y terfysga y cenhedloedd, ac y myfyria y bobloedd beth ofer?
2:1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

2:2 Y
Y mae brenhinoedd y ddaear yn ymosod ar penaethiaid yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr ARGLWYDD, ac yn erbyn ei Grist ef, gan ddywedyd,
2:2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,

2:3 Drylliwn eu rhwymau hwy, a thaflwn eu rheffynnau oddi wrthym.
2:3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

2:4 Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd: yr ARGLWYDD au gwatwar hwynt.
2:4 He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.

2:5 Yna llefara efe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddicllonrwydd y dychryna efe hwynt.
2:5 Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.

2:6 Minnau a osodais fy Mrenin ar Seion fy mynydd sanctaidd.
2:6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.

2:7 Mynegaf y ddeddf: dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Fy Mab ydwyt ti; myfi heddiw ath genhedlais.
2:7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

2:8 Gofyn i mi, a rhoddaf y cenhedloedd yn etifeddiaeth i ti, a therfynau y ddaear ith feddiant
2:8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.

2:9 Drylli hwynt gwialen haearn; maluri hwynt fel llestr pridd.
2:9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potters vessel.

2:10 Gan hynny yr awr hon, frenhinoedd, byddwch synhwyrol: barnwyr y ddaear, cymerwch ddysg.
2:10 Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.

2:11 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn ofn, ac ymlawenhewch mewn dychryn.
2:11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.

2:12 Cusenwch y Mab, rhag iddo ddigio, ach difetha chwi or ffordd, pan gyneuo ei lid ef ond ychydig. Gwyn eu byd pawb a ymddiriedant ynddo ef
2:12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

SALM 3
3:1 Salm Dafydd, pan ffodd efe rhag Absalom ei fab. ARGLWYDD, mor aml yw fy nhrallodwyr! llawer yw y rhai sydd yn codi im herbyn.
3:1 A Psalm of David, when he fled from Absalom his son. LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.

3:2 Llawer yw y rhai sydd yn dywedyd am fy enaid, Nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei DDUW. Sela.
3:2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.

3:3 Ond tydi, ARGLWYDD, ydwyt darian i mi; fy ngogoniant, a dyrchafydd fy mhen
3:3 But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

3:4 Am llef y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac efe am clybu oi fynydd sanctaidd. Sela.
3:4 I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.

3:5 Mi a orweddais, ac a gysgais, ac a ddeffroais: canys yr ARGLWYDD am cynhaliodd.
3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.

3:6 Nid ofnaf fyrddiwn o bobl, y rhai o amgylch a ymosodasant im herbyn.
3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.

3:7 Cyfod, ARGLWYDD; achub fi, fy Nuw: canys trewaist fy holl elynion ar gar yr n; torraist ddannedd yr annuwiolion.
3:7 Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.

3:8 Iachawdwriaeth sydd eiddo yr ARGLWYDD: dy fendith sydd ar dy bobl. Sela.
3:8 Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.

SALM 4
4:1 Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Gwrando fi pan alwyf, O DDUW fy nghyfiawnder: mewn cyfyngder yr ehengaist arnaf; trugarha wrthyf, ac erglyw fy ngweddi.
4:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm of David. Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

4:2 O feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth? yr hoffwch wegi, ac yr argeisiwch gelwydd? Sela.
4:2 O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.

4:3 Ond gwybyddwch ir ARGLWYDD neilltuo y duwiol iddo ei hun: yr ARGLWYDD a wrendy pan alwyf arno
4:3 But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.

4:4 Ofnwch, ac na phechwch: ymddiddenwch ch calon ar eich gwely, a thewch. Sela.
4:4 Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.

4:5 Aberthwch ebyrth cyfiawnder; a gobeithiwch yn yr ARGLWYDD.
4:5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.

4:6 Llawer sydd yn dywedyd, Pwy a ddengys i ni ddaioni? ARGLWYDD, dyrcha arnom lewyrch dy wyneb.
4:6 There be many that say, Who will show us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.

4:7 Rhoddaist lawenydd yn fy nghalon, mwy nar amser yr amlhaodd eu hŷd au gwin hwynt.
4:7 Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.

4:8 Mewn heddwch hefyd y gorweddaf, ac yr hunaf: canys ti, ARGLWYDD, yn unig a wnei i mi drigo mewn diogelwch.
4:8 I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.

SALM 5
5:1 Ir Pencerdd ar Nehiloth, Salm Dafydd. Gwrando fy ngeiriau, ARGLWYDD; deall fy myfyrdod.
5:1 To the chief Musician upon Nehiloth, A Psalm of David. Give ear to my words, O LORD, consider my meditation.

5:2 Erglyw ar lef fy ngwaedd, fy Mrenin, am Duw: canys arnat y gweddaf.
5:2 Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray.

5:3 Yn fore, ARGLWYDD, y clywi fy llef; yn fore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac yr edrychaf i fyny.
5:3 My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.

5:4 Oherwydd nid wyt ti DDUW yn ewyllysio anwiredd: a drwg ni thrig gyda thi.
5:4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.

5:5 Ynfydion ni safant yn dy olwg: caseaist holl weithredwyr anwiredd.
5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.

5:6 Difethi y rhai a ddywedant gelwydd: yr ARGLWYDD a ffieiddia y gŵr gwaedlyd ar twyllodrus.
5:6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man.

5:7 A minnau a ddeuaf ith dŷ di yn amlder dy drugaredd; ac a addolaf tuath deml sanctaidd yn dy ofn di.
5:7 But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple.

5:8 ARGLWYDD, arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion; ac uniona dy ffordd om blaen.
5:8 Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.

5:9 Canys nid oes uniondeb yn eu genau; eu ceudod sydd anwireddau: bedd agored yw eu ceg; gwenieithiant u tafod.
5:9 For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.

5:10 Distrywia hwynt, O Dduw; syrthiant oddi wrth eu cynghorion: gyr hwynt ymaith yn amlder eu camweddau: canys gwrthryfelasant ith erbyn.
5:10 Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.

5:11 Ond llawenhaed y rhai oll a ymddiriedant ynot ti: llafarganant yn dragywydd, am i ti orchuddio drostynt: ar rhai a garant dy enw, gorfoleddant ynot.
5:11 But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee.

5:12 Canys ti, ARGLWYDD, a fendithi y cyfiawn: charedigrwydd megis tharian y coroni di ef.
5:12 For thou, LORD, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield.

SALM 6
6:1 Ir Pencerdd ar Neginoth ar Seminith, Salm Dafydd. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lidiowgrwydd, ac na chosba fi yn dy lid.
6:1 To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David. O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.

6:2 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys llesg ydwyf fi: iach fi, O ARGLWYDD, canys fy esgyrn a gystuddiwyd.
6:2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.

6:3 Am henaid a ddychrynwyd yn ddirfawr: tithau, ARGLWYDD, pa hyd?
6:3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?

6:4 Dychwel, ARGLWYDD, gwared fy enaid: achub fi er mwyn dy drugaredd.
6:4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies sake.

6:5 Canys yn angau nid oes goffa amdanat; yn y bedd pwy ath folianna?
6:5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?

6:6 Diffygiais gan fy ochain; bob nos yr ydwyf yn gwneuthur fy ngwely yn foddfa: yr ydwyf fi yn gwlychu fy ngorweddfa m dagrau.
6:6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.

6:7 Treuliodd fy llygad gan ddicter: heneiddiodd oherwydd fy holl elynion.
6:7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.

6:8 Ciliwch oddi wrthyf, holl weithredwyr anwiredd; canys yr ARGLWYDD a glywodd lef fy wylofain.
6:8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.

6:9 Clybu yr ARGLWYDD fy neisyfiad: yr ARGLWYDD a dderbyn fy ngweddi.
6:9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.

6:10 Gwaradwydder a thralloder yn ddirfawr fy holl elynion: dychweler a chywilyddier hwynt yn ddisymwth.
6:10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.

SALM 7
7:1 Sigaion Dafydd, yr hwn a ganodd efe ir ARGLWYDD, oblegid geiriau Cus mab Jemini. ARGLWYDD fy NUW, ynot yr ymddiriedais: achub fi rhag fy holl erlidwyr a gwared fi:
7:1 Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite. O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:

7:2 Rhag iddo larpio fy enaid fel llew, gan ei rwygo, pryd na byddo gwaredydd.
7:2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.

7:3 ARGLWYDD fy NUW, os gwneuthum hyn; od oes anwiredd yn fy nwylo;
7:3 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;

7:4 O thelais ddrwg ir neb oedd heddychol mi, (ie, mi a waredais yr hwn sydd elyn i mi heb achos;)
7:4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)

7:5 Erlidied y gelyn fy enaid, a goddiwedded: sathred hefyd fy mywyd ir llawr, a gosoded fy ngogoniant yn y llwch. Sela.
7:5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.

7:6 Cyfod, ARGLWYDD, yn dy ddicllonedd, ymddtrcha, oherwydd llid fy ngely: deffro hefyd drosof ir farn a orchmynnaist.
7:6 Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.

7:7 Felly cynulleidfa y bobloedd ath amgylchynant: er eu mwyn dychwel dithau ir uchelder.
7:7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.

7:8 Yr ARGLWYDD a farn y bobloedd: barn fi, O ARGLWYDD, yn l fy nghyfiawnder, ac yn l fy mherffeithrwydd sydd ynof.
7:8 The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.

7:9 Darfydded weithian anwiredd yr annuwiolion, eithr cyfarwydda di y cyfiawn: canys y Duw cyfiawn a chwilia y calonnau ar arennau.
7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.

7:10 Fy amddiffyn sydd o DDUW, Iachawdwr y rhai uniawn o galon.
7:10 My defence is of God, which saveth the upright in heart.

7:11 Duw sydd Farnydd cyfiawn, a Duw sydd ddicllon beunydd wrth yr annuwiol.
7:11 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.

7:12 Oni ddychwel yr annuwiol, efe a hoga ei gleddyf: efe a anelodd ei fwa, ac ai paratdd.
7:12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.

7:13 Paratdd hefyd iddo arfau angheuol: efe a drefnodd ei saethau yn erbyn yr erlidwyr.
7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.

7:14 Wele, efe a ymddŵg anwiredd, ac a feichiogodd ar gamwedd, ac a esgorodd gelwydd.
7:14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.

7:15 Torrodd bwll, cloddiodd ef, syrthiodd i hefyd yn y clawdd a wnaeth.
7:15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.

7:16 Ei anwiredd a ymchwel ar ei ben ei hun, ai draha a ddisgyn ar ei gopa ei hun.
7:16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.

7:17 Clodforaf yr ARGLWYDD yn l ei gyfiawnder; a chanmolaf enw yr ARGLWYDD goruchaf.
7:17 I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.

SALM 8
8:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm Dafydd. ARGLWYDD ein IOR ni, mor arddercog yw dy enw ar yr holl ddaear! yr hwn a osodaist dy ogoniant uwch y nefoedd.
8:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David. O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

8:2 O enau plant bychain a rhai yn sugno y peraist nerth, o achos dy elynion, i ostegu y gelyn ar ymddialydd.
8:2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.

8:3 Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd; y lloer ar sr, y rhai a ordenaist;
8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

8:4 Pa beth yw dyn, i ti iw gofio? a mab dyn i ti i ymweled ag ef?
8:4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

8:5 Canys gwnaethost ef ychydig is nar angylion, ac ai coronaist i gogoniant ac harddwch.
8:5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

8:6 Gwnaethost iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo; gosodaist bob peth dan ei draed ef:
8:6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

8:7 Defaid ac ychen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd;
8:7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

8:8 Ehediaid y nefoedd, a physgod y mr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd.
8:8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

8:9 ARGLWYDD ein IOR, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!
8:9 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!

SALM 9
9:1 Ir Pencerdd ar Muth-labben, Salm Dafydd. Clodforaf di, O ARGLWYDD, m holl galon: mynegaf dy holl ryfeddodau.
9:1 To the chief Musician upon Muthlabben, A Psalm of David. I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will show forth all thy marvellous works.

9:2 Llawenychaf a gorfoleddaf ynot: canaf ith enw di, y Goruchaf.
9:2 I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.

9:3 Pan ddychweler fy ngelynion yn eu hl, hwy a gwympant ac a ddifethir oth flaen di.
9:3 When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.

9:4 Canys gwnaethost fy mam am mater yn dda: eisteddaist ar orseddfainc, gan farnu yn gyfiawn.
9:4 For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.

9:5 Ceryddaist y cenhedloedd, distrywiaist yr annuwiol; eu henw hwynt a ddileaist byth bythol.
9:5 Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.

9:6 Ha elyn, darfu am ddinistr yn dragywydd: a diwreiddiaist y dinasoedd; darfu eu coffadwriaeth gyda hwynt.
9:6 O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.

9:7 Ond yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd: efe a baratdd ei orseddfainc i farn.
9:7 But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.

9:8 Ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder: efe a farn y bobloedd mewn uniondeb.
9:8 And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.

9:9 Yr ARGLWYDD hefyd fydd noddfa ir gorthrymedig, noddfa yn amser trallod.
9:9 The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

9:10 Ar rhai a adwaenant dy enw, a ymddiriedant ynot: canys ni adewaist, O ARGLWYDD, y rhai ath geisient.
9:10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.

9:11 Canmolwch yr ARGLWYDD, yr hwn sydd yn preswylio yn Seion: mynegwch ymysg y bobloedd ei weithredoedd ef.
9:11 Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.

9:12 Pan ymofynno efe am waed, efe, au cofia hwynt: nid anghofia waed y cystuddiol.
9:12 When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.

9:13 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; gwl fy mlinder gan fy nghaseion, fy nyrchafydd o byrth angau:
9:13 Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:

9:14 Fel y mynegwyf dy holl foliant ym mhyrth merch Seion: llawenychaf yn dy iachawdwriaeth.
9:14 That I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.

9:15 Y cenhedloedd a soddasant yn y ffos a wnaethant: yn y rhwyd a guddiasant, y daliwyd eu troed eu hun.
9:15 The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.

9:16 Adwaenir yr ARGLWYDD wrth y farn a.wna: yr annuwiol a faglwyd yng ngweithredoedd ei ddwylo ei hun. Higgaion. Sela.
9:16 The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.

9:17 Y rhai drygionus a ymchwelant i uffem, ar holl genhedloedd a anghofiant DDUW.
9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

9:18 Canys nid anghofir y tlawd byth: gobaith y trueiniaid ni chollir byth.
9:18 For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.

9:19 Cyfod, ARGLWYDD; na orfydded dyn: barner y cenhedloedd ger dy fron di.
9:19 Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.

9:20 Gosod, ARGLWYDD, ofn arnynt: fel y gwybyddo y cenhedloedd mai dynion ydynt. Sela.
9:20 Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.

SALM 10
10:1 Paham, ARGLWYDD, y sefi o bell? Pam yr ymguddi yn amser cyfyngder?
10:1 Why standest thou afar off, O LORD? why hidest thou thyself in times of trouble?

10:2 Yr annuwiol mewn balchder a erlid y tlawd: dalier hwynt yn y bwriadau a ddychmygasant.
10:2 The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.

10:3 Canys yr annuwiol a ymffrostia am ewyllys ei galon; ac a fendithia y cybydd, yr hwn y mae yr ARGLWYDD yn ei ffieiddio.
10:3 For the wicked boasteth of his hearts desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.

10:4 Yr annuwiol, gan uchder ei ffroen, ni chais DDUW: nid yw DUW yn ei holl feddyliau ef.
10:4 The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.

10:5 Ei ffyrdd sydd flin bob amser; uchel yw dy farnedigaethau allan oi olwg ef: chwythu y mae yn erbyn ei holl elynion.
10:5 His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.

10:6 Dywedodd yn ei galon, Nim symudir: oherwydd ni byddaf mewn drygfyd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
10:6 He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.

10:7 Ei enau sydd yn llawn melltith, a dichell, a thwyll: dan ei dafod y mae camwedd ac anwiredd.
10:7 His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.

10:8 Y mae efe yn eistedd yng nghynllwynfa y pentrefi: mewn cilfachau y lladd efe y gwirion: ei lygaid a dremiant yn ddirgel ar y tlawd.
10:8 He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.

10:9 Efe a gynllwyna mewn dirgelwch megis llew yn ei ffau: cynllwyn y mae i ddal y tlawd: efe a ddeil y tlawd, gan ei dynnu iw rwyd.
10:9 He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.

10:10 Efe a ymgryma, ac a ymostwng, fel y cwympo tyrfa trueiniaid gan ei gedyrn ef.
10:10 He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.

10:11 Dywedodd yn ei galon, Anghofiodd DUW: cuddiodd ei wyneb; ni wl byth.
10:11 He hath said in his heart, God hath forgotten: he hideth his face; he will never see it .

10:12 Cyfod, ARGLWYDD; 0O DDUW, dyrcha dy law: nac anghofia y cystuddiol.
10:12 Arise, O LORD; O God, lift up thine hand: forget not the humble.

10:13 Paham y dirmyga yr annuwiol DDUW? dywedodd yn ei galon, nid ymofynni.
10:13 Wherefore doth the wicked contemn God? he hath said in his heart, Thou wilt not require it .

10:14 Gwelaist hyn; canys ti a ganfydd anwiredd a cham, i roddi tl ath ddwylo dy hun: arnat ti y gedy y tlawd; ti yw cynorthwywr yr amddifad.
10:14 Thou hast seen it: for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.

10:15 Tor fraich yr annuwiol ar drygionus: cais ei ddrygioni ef hyd na chaffech ddim.
10:15 Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.

10:16 Yr ARGLWYDD sydd frenin byth ac yn dragywydd: difethwyd y cenhedloedd allan oi dir ef.
10:16 The LORD is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.

10:17 ARGLWYDD, clywaist ddymuniad y tlodion: paratoi eu calon hwynt, gwrendy dy glust arnynt;
10:17 LORD, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:

10:18 I farnu yr amddifad ar gorthrymedig, fel na chwanego dyn daearol beri ofn mwyach.
10:18 To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.

SALM 11
11:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Yn yr ARGLWYDD yr wyf yn ymddiried: pa fodd y dywedwch wrth fy enaid, Eheda ich mynydd fel aderyn?
11:1 To the chief Musician, A Psalm of David. In the LORD put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?

11:2 Canys wele, y drygionus a anelant fwa, paratoesant eu saethau ar y llinyn i saethu yn ddirgel y rhai uniawn o galon.
11:2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.

11:3 Canys y seiliau a ddinistriwyd; pa beth a wna y cyfiawn?
11:3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do?

11:4 Yr ARGLWYDD sydd yn nheml ei sancteiddrwydd; gorseddfa yr ARGLWYDD sydd yn y nefoedd: y mae ei lygaid ef yn gweled, ei amrantau yn profi meibion dynion.
11:4 The LORD is in his holy temple, the LORDS throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.

11:5 Yr ARGLWYDD a brawf y cyfiawn: eithr cas gan ei enaid ef y drygionus, ar hwn sydd hoff ganddo drawster.
11:5 The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.

11:6 Ar yr annuwiolion y glawia efe faglau, tn a brwmstan, a phoethwynt ystormus: dyma ran eu ffiol hwynt.
11:6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.

11:7 Canys yr ARGLWYDD cyfiawn a gr gyfiawnder: ei wyneb a edrych ar yr uniawn.
11:7 For the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.

SALM 12
12:1 Ir Pencerdd ar Seminith, Salm Dafydd. Achub, ARGLWYDD; canys darfu y trugarog: oherwydd pallodd y ffyddloniaid o blith meibion dynion.
12:1 To the chief Musician upon Sheminith, A Psalm of David. Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.

12:2 Oferedd a ddywedant bob un wrth ei gymydog: gwefus wenieithgar, ac chalon ddauddyblyg, y llefarant.
12:2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.

12:3 Torred yr ARGLWYDD yr holl wefusau gwenieithus, ar tafod a ddywedo fawrhydi:
12:3 The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:

12:4 Y rhai a ddywedant, An tafod y gorfyddwn; ein gwefusau sydd eiddom ni: pwy sydd arglwydd arnom ni?
12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?

12:5 Oherwydd anrhaith y rhai cystuddiedig, oherwydd uchenaid y tlodion, y cyfodaf yn awr, medd yr ARGLWYDD; rhoddaf rnewn iachawdwriaeth yr hwn y magler iddo.
12:5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.

12:6 Geiriau yr ARGLWYDD ydynt eiriau purion; fel arian wedi ei goethi mewn ffwrn bridd, wedi ei buro seithwaith.
12:6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

12:7 Ti, ARGLWYDD, au cedwi hwynt: cedwi hwynt rhag y genhedlaeth hon yn dragywydd.
12:7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

12:8 Yr annuwiolion a rodiant o amgylch, pan ddyrchafer y gwaelaf o feibion dynion.
12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

SALM 13
13:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Pa hyd, ARGLWYDD, ym hanghofi? ai yn dragywydd? pa hyd y cuddi dy wyneb rhagof?
13:1 To the chief Musician, A Psalm of David. How long wilt thou forget me, O LORD? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?

13:2 Pa hyd y cymeraf gynghorion yn fy enaid, gan fod blinder beunydd yn fy nghalon? pa hyd y dyrchefir fy ngelyn arnaf?
13:2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?

13:3 Edrych, a chlyw fi, O ARGLWYDD fy NUW; ac goleua fy llygaid, rhag i mi huno yn yr angau:
13:3 Consider and hear me, O LORD my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;

13:4 Rhag dywedyd om gelyn, Gorchfygais ef; ac im gwrthwynebwyr lawenychu, os gogwyddaf.
13:4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.

13:5 Minnau hefyd a ymddiriedais yn dy drugaredd di; fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth: canaf ir ARGLWYDD, am iddo synio arnaf.
13:5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me

SALM 14
14:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, Nid oes un DUW. Ymlygrasant; ffieiddwaith a wnaethant: nid oes a wnl ddaioni.
14:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.

14:2 Yr ARGLWYDD a edrychodd i lawr or nefoedd ar feibion dynion, i weled a oedd neb deallgar, yn ymgeisio DUW.
14:2 The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.

14:3 Ciliodd pawb; cydymddifwynasant: nid oes a wnl ddaioni, nac oes un.
14:3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.

14:4 Oni ŵyr holl weithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl fel y bwytaent fara: ni alwasant ar yr ARGLWYDD.
14:4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the LORD.

14:5 Yno y dychrynasant gan ofn; canys y mae DUW yng nghenhedlaeth y cyfiawn.
14:5 There were they in great fear: for God is in the generation of the righteous.

14:6 Cyngor y tlawd a waradwyddasoch chwi; am fod yr ARGLWYDD yn obaith iddo.
14:6 Ye have shamed the counsel of the poor, because the LORD is his refuge.

14:7 Pwy a ddyry iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ddychwelo yr ARGLWYDD gaethiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob, ac y llawenha Israel.
14:7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! when the LORD bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

SALM 15
15:1 Salm Dafydd. ARGLWYDD, pwy a drig yn dy babell? pwy a breswylia ym mynydd dy sancteiddrwydd?
15:1 A Psalm of David. LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?

15:2 Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnl gyfiawnder, ac a ddywed wir yn ei galon:
15:2 He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.

15:3 Heb absennu i dafod, heb wneuthur drwg iw gymydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog
15:3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.

15:4 Yr hwn y mae y drygionus yn ddirmygus yn ei olwg; ond a anrhydedda y rhai a ofnant yr ARGLWYDD: yr hwn a dwng iw niwed ei hun, ac ni newidia.
15:4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the LORD. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.

15:5 Yr hwn ni roddes ei arian ar usuriaeth, ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid ysgogir yn dragywydd.
15:5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.

SALM 16
16:1 Michtam Dafydd. Cadw fi, O DDUW: canys ynot yr ymddiriedaf.
16:1 Michtam of David. Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.

16:2 Fy enaid, dywedaist wrth yr ARGLWYDD, Fy Arglwydd ydwyt ti: fy na nid yw ddim i ti:
16:2 O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;

16:3 Ond ir saint sydd ar y ddaear, ar rhai rhagorol, yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch.
16:3 But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.

16:4 Gofidiau a amlhnt ir rhai a frysiant ar l duw dieithr: eu diod-offrwm o waed nid offrymaf fi, ac ni chymeraf eu henwau yn fy ngwefusau.
16:4 Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.

16:5 Yr ARGLWYDD yw rhan fy etifeddiaeth, i am ffiol: ti a gynheli fy nghoelbren.
16:5 The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

16:6 Y llinynnau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd: ie, y mae i mi etifeddiaeth deg.
16:6 The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

16:7 Bendithiaf yr ARGLWYDD, yr hwn am cynghorodd: fy arennau hefyd am dysgant y nos.
16:7 I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.

16:8 Gosodais yr ARGLWYDD bob amser ger fy mron: am ei fod ar fy neheulaw, nim hysgogir.
16:8 I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

16:9 Oherwydd hynny llawenychodd fy nghalon ac ymhyfrydodd fy ngogoniant: fy nghnawd hefyd a orffwys mewn gobaith:
16:9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

16:10 Canys ni adewi fy enaid yn uffern; ac ni oddefi ith Sanct weled llygredigaeth.
16:10 For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

16:11 Dangosi i mi lwybr bywyd: digonolrwydd llawenydd sydd ger dy fron, ar dy ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd.
16:11 Thou wilt show me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.


SALM 17
17:1 Gweddi Dafydd. Clyw, ARGLWYDD, gyfiawnder; ystyria fy llefain, gwrando fy ngweddi o wefusau didwyll.
17:1 A prayer of David. Hear the right, O LORD, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips.

17:2 Deued fy marn oddi ger dy fron: edryched dy lygaid at uniondeb.
17:2 Let my sentence come forth from thy presence; let thine eyes behold the things that are equal.

17:3 Profaist fy nghalon; gofwyaist fi y nos; chwiliaist fi, ac ni chei ddim: bwriedais na throseddai fy ngenau.
17:3 Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.

17:4 Tuag at am weithredoedd dynion, wrth eiriau dy wefusau yr ymgedwais rhag llwybrau yr ysbeilydd.
17:4 Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer.

17:5 Cynnal fy ngherddediad yn dy lwybrau, fel na lithro fy nhraed.
17:5 Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not.

17:6 Mi a elwais arnat; canys gwrandewi arnaf fi, O DDUW: gostwng dy glust ataf, ac erglyw fy ymadrodd.
17:6 I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God: incline thine ear unto me, and hear my speech.

17:7 Dangos dy ryfedd drugareddau. O Achubydd y rhai a ymddiriedant ynot, rhag y sawl a ymgyfodant yn erbyn dy ddeheulaw.
17:7 Show thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them .

17:8 Cadw fi fel cannwyll llygad: cudd fi dan gysgod dy adenydd,
17:8 Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,

17:9 Rhag yr annuwiolion, y rhai am gorthrymant; rhag fy ngelynion marwol, y rhai am hamgylchant.
17:9 From the wicked that oppress me, from my deadly enemies, who compass me about.

17:10 Caeasant gan eu braster: u genau y llefarant mewn balchder.
17:10 They are enclosed in their own fat: with their mouth they speak proudly.

17:11 Ein cyniweirfa ni a gylchynasant hwy yr awron: gosodasant eu llygaid i dynnu i lawr ir ddaear.
17:11 They have now compassed us in our steps: they have set their eyes bowing down to the earth;

17:12 Eu dull sydd fel llew a chwenychai ysglyfaethu, ac megis llew ieuanc yn aros mewn lleoedd dirgel.
17:12 Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places.

17:13 Cyfod, ARGLWYDD, achub ei flaen ef, cwympa ef: gwared fy enaid rhag yr annuwiol, yr hwn yw dy gleddyf di;
17:13 Arise, O LORD, disappoint him, cast him down: deliver my soul from the wicked, which is thy sword:

17:14 Rhag dynion, y rhai yw dy law, ARGLWYDD, rhag dynion y byd, y rhai mae eu rhan yn y bywyd yma, ar rhai llenwaist eu boliau th guddiedig drysor: llawn ydynt o feibion, a gadawant eu gweddill iw rhai bychain.
17:14 From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.

17:15 Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi, pan ddihunwyf, th ddelw di.
17:15 As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.

SALM 18
18:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd, gwas yr ARGLWYDD yr hwn a lefarodd wrth yr ARGLWYDD eiriau y gn hon, yn y dydd y gwaredodd yr ARGLWYDD ef o law ei holl elynion, ac o law Saul: ac efe a ddywedodd, Caraf di, ARGLWYDD fy nghadernid.
18:1 To the chief Musician, A Psalm of David, the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said, I will love thee, O LORD, my strength.

18:2 Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, am hamddiffynfa, am gwaredydd; fy NUW, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth am huchel dŵr.
18:2 The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

18:3 Galwaf ar yr ARGLWYDD canmoladwy felly ym cedwir rhag fy ngelynion.
18:3 I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

18:4 Gofidion angau am cylchynasant, ac afonydd y fall am dychrynasant i.
18:4 The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.

18:5 Gofidiau uffern am cylchynasant: maglau angau a achubasant fy mlaen.
18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.

18:6 Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar fy NUW: efe a glybu fy llef oi deml, am gwaedd ger ei fron a ddaeth iw glustiau ef.
18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.

18:7 Yna y siglodd ac y crynodd y ddaear; a seiliau y mynyddoedd a gynhyrfodd ac a ymsiglodd, am iddo ef ddigio.
18:7 Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

18:8 Dyrchafodd mwg oi ffroenau, a thn a ysodd oi enau: glo a enynasant ganddo.
18:8 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

18:9 Efe hefyd a ostyngodd y nefoedd, ac a ddisgynnodd: a thywyllwch oedd dan ei draed ef.
18:9 He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.

18:10 Marchogodd hefyd ar y ceriwb, ac a ehedodd: ie, efe a ehedodd ar adenydd y gwynt.
18:10 And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.

18:11 Efe a wnaeth dywyllwch yn ddirgelfa iddo; ai babell oi amgylch oedd dywyllwch dyfroedd, a thew gymylau yr awyr.
18:11 He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.

18:12 Gan y disgleirdeb oedd ger ei fron, a aethant heibio; cenllysg a marwor tanllyd.
18:12 At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.

18:13 Yr ARGLWYDD hefyd a daranodd yn y nefoedd, ar Goruchaf a roddes ei lef; cenllysg a marwor tanllyd.
18:13 The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.

18:14 Ie, efe a anfonodd ei saethau, ac au gwasgarodd hwynt; ac a saethodd ei fellt, ac au gorchfygodd hwynt.
18:14 Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.

18:15 Gwaelodion y dyfroedd a welwyd, a seiliau y byd a ddinoethwyd gan dy gerydd di, O ARGLWYDD, a chan chwythad anadl dy ffroenau.
18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.

18:16 Anfonodd oddi uchod, cymerodd fi, tynnodd fi allan o ddyfroedd lawer.
18:16 He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.

18:17 Efe am gwaredodd oddi wrth fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghaseion: canys yr oeddynt yn drech na mi.
18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.

18:18 Achubasant fy mlaen yn nydd fy ngofid; ond yr ARGLWYDD oedd gynhaliad i mi.
18:18 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.

18:19 Dug fi hefyd i ehangder: gwaredodd fi; canys ymhoffodd ynof.
18:19 He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.

18:20 Yr ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder; yn l glendid fy nwylo y talodd efe i mi.
18:20 The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

18:21 Canys cedwais ffyrdd yr ARGLWYDD, ac ni chiliais yn annuwiol oddi wrth fy NUW.
18:21 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.

18:22 Oherwydd ei holl farnedigaethau ef oedd ger fy mron i, ai ddeddfau ni fwriais oddi wrthyf.
18:22 For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

18:23 Bm hefyd yn berffaith gydag ef, ac ymgedwais rhag fy anwiredd.
18:23 I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.

18:24 Ar ARGLWYDD am gobrwyodd yn l fy nghyfiawnder, yn l purdeb fy nwylo o flaen ei lygaid ef.
18:24 Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.

18:25 Ar trugarog y gwnei drugaredd; r gŵr perffaith y gwnei berffeithrwydd.
18:25 With the merciful thou wilt show thyself merciful; with an upright man thou wilt show thyself upright;

18:26 Ar gln y gwnei lendid; ac r cyndyn yr ymgyndynni.
18:26 With the pure thou wilt show thyself pure; and with the froward thou wilt show thyself froward.

18:27 Canys ti a waredi y bobl gystuddiedig: ond ti a ostyngi olygon uchel.
18:27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.

18:28 Oherwydd ti a oleui fy nghannwyll: yr ARGLWYDD fy NUW a lewyrcha fy nhywyllwch.
18:28 For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.

18:29 Oblegid ynot ti yr hedais trwy fyddin; ac yn fy NUW y llemais dros fur.
18:29 For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.

18:30 DUW sydd berffaith ei ffordd: gair yr ARGLWYDD sydd wedi ei buro: tarian yw efe i bawb a ymddiriedant ynddo.
18:30 As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

18:31 Canys pwy sydd DDUW heblaw yr ARGLWYDD? a phwy sydd graig ond ein DUW ni?
18:31 For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?

18:32 DUW sydd yn fy ngwregysu nerth, ac yn gwneuthur fy ffordd yn berffaith.
18:32 It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

18:33 Gosod y mae efe fy nhraed fel traed ewigod; ac ar fy uchelfannau ym sefydla.
18:33 He maketh my feet like hinds feet, and setteth me upon my high places.

18:34 Efe sydd yn dysgu fy nwylo i ryfel; fel y dryllier bwa dur yn fy mreichiau.
18:34 He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.

18:35 Rhoddaist hefyd i mi darian dy iachawdwriaeth; ath ddeheulaw am cynhaliodd, ath fwynder am lluosogodd.
18:35 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.

18:36 Ehengaist fy ngherddediad danaf; fel na lithrodd fy nhraed.
18:36 Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.

18:37 Erlidiais fy ngelynion, ac au goddiweddais: ac ni ddychwelais nes eu difa hwynt.
18:37 I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.

18:38 Archollais hwynt, fel na allent godi: syrthiasant dan fy nhraed.
18:38 I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.

18:39 Canys gwregysaist fi nerth i ryfel: darostyngaist danaf y rhai a ymgododd im herbyn.
18:39 For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.

18:40 Rhoddaist hefyd i mi warrau fy ngelynion; fel y difethwn fy nghaseion.
18:40 Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.

18:41 Gwaeddasant, ond nid oedd achubydd - sef ar yr ARGLWYDD, ond nid atebodd efe hwynt.
18:41 They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.

18:42 Maluriais hwynt hefyd fel llwch o flaen y gwynt: teflais hwynt allan megis tom yr heolydd.
18:42 Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.

18:43 Gwaredaist fi rhag cynhennau y bobl; gosodaist fi yn ben cenhedloedd: pobl nid adnabm am gwasanaethant.
18:43 Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.

18:44 Pan glywant amdanaf, ufuddhant i mi: meibion dieithr a gymerant arnynt ymddarostwng i mi.
18:44 As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.

18:45 Meibion dieithr a ballant, ac a ddychrynant allan ou dirgel fannau.
18:45 The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.

18:46 Byw yw yr ARGLWYDD, a bendithier fy nghraig: a dyrchafer DUW fy iachawdwriaeth.
18:46 The LORD liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.

18:47 DUW sydd yn rhoddi i mi ymddial, ac a ddarostwng y bobloedd danaf.
18:47 It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.

18:48 Efe sydd yn fy ngwared oddi wrth fy ngelynion: ie, ti am dyrchefi uwchlaw y rhai a gyfodant im herbyn: achubaist fi rhag y gŵr traws.
18:48 He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.

18:49 Am hynny y moliannaf di, O ARGLWYDD, ymhlith y cenhedloedd, ac y canaf ith enw.
18:49 Therefore will I give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and sing praises unto thy name.

18:50 Efe sydd yn gwneuthur mawr ymwared iw Frenin; ac yn gwneuthur trugaredd iw eneiniog, i Dafydd, ac iw had ef byth.
18:50 Great deliverance giveth he to his king; and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.

SALM 19
19:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Nefoedd sydd yn datgan gogoniant Dduw; ar ffurfafen sydd yn mynegi gwaith ei ddwylo ef.
19:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The heavens declare the glory of God; and the firmament showeth his handiwork.

19:2 Dydd i ddydd a draetha ymadrodd, a nos i nos a ddengys wybodaeth.
19:2 Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge.

19:3 Nid oes iaith nac ymadrodd, lle ni chlybuwyd eu lleferydd hwynt,
19:3 There is no speech nor language, where their voice is not heard.

19:4 Eu llinyn a aeth trwy yr holl ddaear, au geiriau hyd eithafoedd byd: ir haul y gosododd efe babell ynddynt;
19:4 Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,

19:5 Yr hwn sydd fel gŵr priod yn dyfod allan oi ystafell: ac a ymlawenha fel cawr i redeg gyrfa.
19:5 Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.

19:6 O eithaf y nefoedd y mae ei fynediad ef allan, ai amgylchiad hyd eu heithafoedd hwynt: ac nid ymgudd dim oddi wrth ei wres ef.
19:6 His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.

19:7 Cyfraith yr ARGLWYDD sydd berffaith, yn troi yr enaid: tystiolaeth yr ARGLWYDD sydd sicr, ac yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth.
19:7 The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

19:8 Deddfau yr ARGLWYDD sydd uniawn, yn llawenhau y galon: gorchymyn yr ARGLWYDD sydd bur, yn goleuo y llygaid.
19:8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

19:9 Ofn yr ARGLWYDD sydd ln, yn parhau yn dragwydd; barnau yr ARGLWYDD ydynt wirionedd, cyfiawn ydynt i gyd.
19:9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.

19:10 Mwy dymunol ŷnt nag aur, ie, nag aur coeth lawer: melysach hefyd nar ml, ac na diferiad diliau ml.
19:10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

19:11 Ynddynt hwy hefyd y rhybuddir was: ou cadw y mae gwobr lawer.
19:11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

19:12 Pwy a ddeall ei gamweddau? glanha fi oddi wrth fy meiau cuddiedig.
19:12 Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults .

19:13 Atal hefyd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus: na arglwyddiaethont arnaf: yna ym perffeithir, ac ym glanheir oddi wrth anwiredd lawer.
19:13 Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

19:14 Bydded ymadroddion fy ngenau, myfyrdod fy nghalon, yn gymeradwy ger dy fron, O ARGLWYDD, fy nghraig am prynwr.
19:14 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.

SALM 20
20:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Wrandawed yr ARGLWYDD arnat yn nydd cyfyngder: enw DUW Jacob ath ddiffynno.
20:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The LORD hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;

20:2 Anfoned i ti gymorth or cysegr, a nerthed di o Seion.
20:2 Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;

20:3 Cofied dy holl offrymau, a bydded fodlon ith boethoffrwm. Sela.
20:3 Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.

20:4 Rhodded i ti wrth fodd dy galon, chyfiawned dy holl gyngor.
20:4 Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.

20:5 Gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di, a dyrchafwn faner yn enw ein DUW; cyfiawned yr ARGLWYDD dy holl dymuniadau.
20:5 We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the LORD fulfil all thy petitions.

20:6 Yr awr hon y gwn y gwared yr ARGLWYDD ei eneiniog: efe a wrendy arno o nefoedd ei sancteiddrwydd, yn nerth iechyd ei ddeheulaw ef.
20:6 Now know I that the LORD saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.

20:7 Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn meirch: ond nyni a gofiwn enw yr ARGLWYDD ein DUW.
20:7 Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the LORD our God.

20:8 Hwy a gwympasant, ac a syrthiasant ond nyni a gyfodasom, ac a safasom.
20:8 They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright.

20:9 Achub, ARGLWYDD: gwrandawed y Brenin arnom yn y dydd y llefom.
20:9 Save, LORD: let the king hear us when we call.


SALM 21
21:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. ARGLWYDD, yn dy nerth y llawenycha y Brenin; ac yn dy iachawdwriaeth di mor ddirfawr yr ymhyfryda!
21:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The king shall joy in thy strength, O LORD; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

21:2 Deisyfiad ei galon a roddaist iddo; a dymuniad ei wefusau nis gomeddaist. Sela.
21:2 Thou hast given him his hearts desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.

21:3 Canys achubaist ei flaen ef a bendithion daioni: gosodaist ar ei ben ef goron o aur coeth.
21:3 For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head.

21:4 Gofynnodd oes gennyt, a rhoddaist iddo: ie, hir oes, byth ac yn dragywydd.
21:4 He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.

21:5 Mawr yw ei ogoniant yn dy iachawdwriaeth: gosodaist arno ogoniant a phrydferthwch.
21:5 His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him.

21:6 Canys gwnaethost ef yn fendithion yn dragywyddol; llawenychaist ef llawenydd th wynepryd.
21:6 For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.

21:7 Oherwydd bod y Brenin yn ymddiried yn yr ARGLWYDD, a thrwy drugaredd y Goruchaf nid ysgogir ef.
21:7 For the king trusteth in the LORD, and through the mercy of the most High he shall not be moved.

21:8 Dy law a gaiff afael ar dy holl elynion: dy ddeheulaw a gaiff afael ar dy gareion.
21:8 Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.

21:9 Ti au gwnei hwynt fel ffwrn danllyd yn amser dy lid: yr ARGLWYDD yn ei ddicllonedd au llwnc hwynt, ar tn au hysa hwynt.
21:9 Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.

21:10 Eu ffrwyth hwynt a ddinistri di oddi ar y ddaear, au had o blith meibion dynion.
21:10 Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.

21:11 Canys bwriadasant ddrwg ith erbyn: meddyliasant amcan, heb allu ohonynt ei gwblhau.
21:11 For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform .

21:12 Am hynny y gwnei iddynt droi eu cefnau: ar dy linynnau y parati di saethau yn erbyn eu hwynebau.
21:12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them.

21:13 Ymddyrcha, ARGLWYDD, yn dy nerth; canwn, a chanmolwn dy gadernid.
21:13 Be thou exalted, LORD, in thine own strength: so will we sing and praise thy power.

SALM 22
22:1 Ir Pencerdd ar Aieleth-hasahar, Salm Dafydd. Fy NUW, fy NUW, paham ym gwrthodaist? paham yr ydwyt mor bell oddi wrth fy iawchawdwriaeth, a geiriau fy llefain?
22:1 To the chief Musician upon Aijeleth Shahar, A Psalm of David. My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?

22:2 Fy NUW, llefain yr ydwyf y dydd, ac ni wrandewi; y nos hefyd, ac nid oes osteg i mi.
22:2 O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.

22:3 Ond tydi wyt sanctaidd, O dydi yr hwn wyt yn cyfanheddu ym moliant Israel.
22:3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.

22:4 Ein tadau a obeithiasant ynot: gobeithiasant, a gwaredaist hwynt.
22:4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.

22:5 Arnat ti y llefasant , ac achubwyd hwynt; ynot yr ymddiriedasant, ac nis gwaradwyddwyd hwynt.
22:5 They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.

22:6 A minnau, pryf ydwyf, ac nid gŵr; gwarthrudd dynion, a dirmyg y bobl.
22:6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.

22:7 Pawb ar am gwelant am gwatwarant: llaesant wefl, ysgydwant ben, gan ddywedyd,
22:7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,

22:8 Ymddiriedodd yn yr ARGLWYDD; gwareded ef: achubed ef, gan ei fod yn dda ganddo
22:8 He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.

22:9 Canys ti am tynnaist or groth: gwnaethost i mi obeithio pan oeddwn ar fronnau fy mam.
22:9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mothers breasts.

22:10 Arnat ti ym bwriwyd or bru: o groth fy mam fy NUW ydwyt.
22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mothers belly.

22:11 Nac ymbellha oddi wrthyf; oherwydd cyfyngder sydd agos: canys nid oes cynorthwywr.
22:11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.

22:12 Teirw lawer am cylchynasant: gwrdd deirw Basan am hamgylchasant.
22:12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.

22:13 Agorasant arnaf eu genau, fel llew rheibus a rhuadwy.
22:13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.

22:14 Fel dwfr ym tywalltwyd, am hesgyrn oll a ymwahanasant: fy nghalon sydd fel cwyr; hi a doddodd yng nghanol fy mherfedd.
22:14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.

22:15 Fy nerth a wywodd fel priddlestr; am tafod a lynodd wrth daflod fy ngenau; ac i lwch angau ym dygaist.
22:15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.

22:16 Canys cŵn am cylchynasant: cynulleidfa y drygionus am hamgylchasant: trywanasant fy nwylo am traed.
22:16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have enclosed me: they pierced my hands and my feet.

22:17 Gallaf gyfrif fy holl esgyrn: y maent yn tremio ac yn edrych arnaf.
22:17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.

22:18 Y maent yn rhannu fy nillad yn eu mysg, ac ar fy ngwisg yn bwrw coelbren.
22:18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

22:19 Ond tydi, ARGLWYDD, nac ymbellha: fy nghadernid, brysia im cynorthwyo.
22:19 But be not thou far from me, O LORD: O my strength, haste thee to help me.

22:20 Gwared fy enaid rhag y cleddyf, fy unig enaid o feddiant y ci.
22:20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.

22:21 Achub fi rhag safn y llew: canys o blith cyrn unicorniaid ym gwrandewaist.
22:21 Save me from the lions mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.

22:22 Mynegaf dy enw im brodyr: yng nghanol y gynulleidfa yth folaf.
22:22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.

22:23 Y rhai sydd yn ofni yr ARGLWYDD, molwch ef: holl had Jacob, gogoneddwch ef; a holl had Israel, ofnwch ef.
22:23 Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.

22:24 Canys ni ddirmygodd, ac ni ffieiddiodd gystudd y tlawd; ac ni chuddiodd ei wyneb rhagddo: ond pan lefodd efe arno, efe a wrandawodd.
22:24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.

22:25 Fy mawl sydd ohonot ti yn y gynulleidfa fawr: fy addunedau a dalaf gerbron y rhai ai hofnant ef.
22:25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.

22:26 Y tlodion a fwytnt, ac a ddiwellir: y rhai a geisiant yr ARGLWYDD, ai moliannant ef: eich calon fydd byw yn dragywydd.
22:26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever.

22:27 Holl derfynau y ddaear a gofiant, ac a droant at yr ARGLWYDD: a holl dylwythau y cenhedloedd a addolant ger dy fron di.
22:27 All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.

22:28 Canys eiddo yr ARGLWYDD yw y deyrnas: ac efe sydd yn llywodraethu ymhlith y cenhedloedd.
22:28 For the kingdom is the LORDS: and he is the governor among the nations.

22:29 Yr holl rai breision ar y ddaear a fwytnt, ac a addolant: y rhai a ddisgynnant ir llwch, a ymgrymant ger ei fron ef; ac nid oes neb a all gadw yn fyw ei enaid ei hun.
22:29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.

22:30 Eu had ai gwasanaetha ef: cyfrifir ef ir ARGLWYDD yn genhedlaeth.
22:30 A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation.

22:31 Deuant, ac adroddant ei gyfiawnder ef ir bobl a enir, mai efe a wnaeth hyn.
22:31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this .

SALM 23
23:1 Salm Dafydd. YR ARGLWYDD yw fy Mugail; ni bydd eisiau arnaf.
23:1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want.

23:2 Efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog: efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel.
23:2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

23:3 Efe a ddychwel fy enaid: efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.
23:3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his names sake.

23:4 Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed: canys yr wyt ti gyda mi; dy wialen ath ffon am cysurant.
23:4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

23:5 Ti a arlwyi ford ger fy mron yng ngŵydd fy ngwrthwynebwyr: iraist fy mhen ag olew; fy ffiol sydd lawn.
23:5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

23:6 Daioni a thrugaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr ARGLWYDD yn dragywydd.
23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.

SALM 24
24:1 Salm Dafydd. Eiddo yr ARGLWYDD y ddaear, ai chyfiawnder; y byd, ac a breswylia ynddo.
24:1 A Psalm of David. The earth is the LORDS, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

24:2 Canys efe ai seiliodd ar y moroedd, ac ai sicrhaodd ar yr afonydd.
24:2 For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.

24:3 Pwy a esgyn i fynydd yr ARGLWYDD? a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef?
24:3 Who shall ascend into the hill of the LORD? or who shall stand in his holy place?

24:4 Y gln ei ddwylo, ar pur ei galon; yr hwn ni ddyrchafodd ei feddwl at wagedd, ac ni thyngodd i dwyllo.
24:4 He that hath clean hands, and a pure heart; who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully.

24:5 Efe a dderbyn fendith gan yr ARGLWYDD, a chyfiawnder gan DDUW ei iachawdwriaeth.
24:5 He shall receive the blessing from the LORD, and righteousness from the God of his salvation.

24:6 Dyma genhedlaeth y rhai ai ceisiant ef, y rhai a geisiant dy wyneb di, O Jacob. Sela.
24:6 This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Selah.

24:7 O byrth, dyrchefwch eich pennau; ac ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:7 Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.

24:8 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? yr ARGLWYDD nerthol a chadarn, yr ARGLWYDD cadarn mewn rhyfel.
24:8 Who is this King of glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.

24:9 O byrth, dyrchefwch eich pennau; a ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:9 Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.

24:10 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? ARGLWYDD y lluoedd, efe yw Brenin y gogoniant. Sela.
24:10 Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory. Selah.

SALM 25
25:1 Salm Dafydd. Atat ti, O ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
25:1 A Psalm of David. Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.

25:2 O fy NUW, ynot ti yr ymddiriedais; nam gwaradwydder; na orfoledded fy ngelynion arnaf
25:2 O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

25:3 Ie, na waradwydder neb sydd yn disgwyl wrthyt ti: gwaradwydder y rhai a droseddant heb achos.
25:3 Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.

25:4 Pr i mi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy lwybrau.
25:4 Show me thy ways, O LORD; teach me thy paths.

25:5 Tywys fi yn dy wirionedd, a dysg fi: canys ti yw Duw fy iachawdwriaeth; wrthyt ti y disgwyliaf ar hyd y dydd
25:5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

25:6 Cofia, ARGLWYDD, dy dosturiaethau ath drugareddau: canys erioed y maent hwy.
25:6 Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.

25:7 Na chofia bechodau fy ieuenctid nam camweddau: yn l dy drugaredd meddwl di amdanaf, er mwyn dy ddaioni, ARGLWYDD.
25:7 Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness sake, O LORD.

25:8 Da ac uniawn yw yr ARGLWYDD: oherwydd hynny y dysg efe bechaduriaid yn y ffordd.
25:8 Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.

25:9 Y rhai llariaidd a hyffordda efe mewn barn: ai ffordd a ddysg efe ir rhai gostyngedig.
25:9 The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.

25:10 Holl lwybrau yr ARGLWYDD ydynt drugaredd a gwirionedd, ir rhai a gadwant ei gyfamod ai dystiolaethau ef.
25:10 All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

25:11 Er mwyn dy enw, ARGLWYDD, maddau fy anwiredd: canys mawr yw.
25:11 For thy names sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.

25:12 Pa ŵr yw efe sydd yn ofnir ARGLWYDD? efe ai dysg ef yn y ffordd a ddewiso.
25:12 What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.

25:13 Ei enaid ef a erys mewn daioni: ai had a etifedda y ddaear.
25:13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.

25:14 Dirgelwch yr ARGLWYDD sydd gydar rhai ai hofnant ef: ai gyfamod hefyd, iw cyfarwyddo hwynt.
25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will show them his covenant.

25:15 Fy llygaid sydd yn wastad ar yr ARGLWYDD: canys efe a ddwg fy nhraed allan or rhwyd.
25:15 Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.

25:16 Tro ataf, a thrugarha wrthyf: canys unig a thlawd ydwyf.
25:16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.

25:17 Gofidiau fy nghalon a helaethwyd: dwg fi allan om cyfyngderau.
25:17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.

25:18 Gwl fy nghystudd am helbul, a maddau fy holl bechodau.
25:18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.

25:19 Edrych ar fy ngelynion; canys amlhasant; chasineb traws hefyd ym casasant.
25:19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.

25:20 Cadw fy enaid, ac achub fi: nam gwaradwydder: canys ymddiriedais ynot.
25:20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.

25:21 Cadwed perffeithrwydd ac uniondeb fi: canys yr wyf yn disgwyl wrthy.
25:21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.

25:22 O DDUW, gwared Israel oi holl gyfyngderau.
25:22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles.


SALM 26
26:1 Salm Dafydd. Barn fi, ARGLWYDD; canys rhodiais yn fy mherffeithrwydd: ymddiriedais hefyd yn yr ARGLWYDD: am hynny ni lithraf.
26:1 A Psalm of David. Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.

26:2 Hola fi, ARGLWYDD, a phrawf fi: chwilia fy arennau am calon.
26:2 Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.

26:3 Canys dy drugaredd sydd o flaen fy llygaid: ac mi a rodiais yn dy wirionedd.
26:3 For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.

26:4 Nid eisteddais gyda dynion coegion; a chydar rhai trofaus nid af.
26:4 I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.

26:5 Caeais gynulleidfa y drygionus; a chydar annuwiolion nid eisteddai.
26:5 I have hated the congregation of evildoers; and will not sit with the wicked.

26:6 Golchaf fy nwylo mewn diniweidrwydd: ath allor, O ARGLWYDD, a amgylchynaf:
26:6 I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:

26:7 I gyhoeddi llef clodforedd, ac i fynegi dy holl ryfeddodau.
26:7 That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.

26:8 ARGLWYDD, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant.
26:8 LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.

26:9 Na chasgl fy enaid gyda phechaduriaid, nam bywyd gyda dynion gwaedlyd:
26:9 Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:

26:10 Y rhai y mae ysgelerder yn eu dwylo, au deheulaw yn llawn gwobrau.
26:10 In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.

26:11 Eithr mi a rodiaf yn fy mherffeithrwydd: gwared fi, a thrugarha wrthyf.
26:11 But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.

26:12 Fy nhroed sydd yn sefyll ar yr uniawn: yn y cynulleidfaoedd yth fendithiaf, O ARGLWYDD.
26:12 My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.

SALM 27
27:1 Salm Dafydd. Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni am hiachawdwriaeth; rhag pwy yr ofnaf? yr ARGLWYDD yw nerth fy mywyd; rhag pwy y dychrynaf?
27:1 A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

27:2 Pan nesaodd y rhai drygionus, sef fy ngwrthwynebwyr am gelynion, im herbyn, i fwyta fy nghnawd, hwy a dramgwyddasant ac a syrthiasant.
27:2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell.

27:3 Pe gwersyllai llu im herbyn, nid ofna fy nghalon: pe cyfodai cad im herbyn, yn hyn mi a fyddaf hyderus.
27:3 Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.

27:44 Un peth a ddeisyfais i gan yr ARGLWYDD, hynny a geisiaf; sef caffael trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr ARGLWYDD, ac i ymofyn yn ei deml.
27:4 One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to inquire in his temple.

27:5 Canys yn y dydd blin ym cuddia o fewn ei babell: yn nirgelfa ei babell ym cuddia; ar graig ym cyfyd i.
27:5 For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

27:6 Ac yn awr y dyrcha efe fy mhen goruwch fy ngelynion om hamgylch: am hynny yr aberthaf yn ei babell ef ebyrth gorfoledd; canaf, ie, canmolaf yr ARGLWYDD.
27:6 And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me: therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD.

27:7 Clyw, O ARGLWYDD, fy lleferydd pan lefwyf: trugarha hefyd wrthyf, a gwrando arnaf.
27:7 Hear, O LORD, when I cry with my voice: have mercy also upon me, and answer me.

27:8 Pan ddywedaist, Ceisiwch fy wyneb; fy nghalon a ddywedodd wrthyt, Dy wyneb a geisiaf, O ARGLWYDD.
27:8 When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, LORD, will I seek.

27:9 Na chuddia dy wyneb oddi wrthyf; na fwrw ymaith dy was mewn soriant: fy nghymorth fuost; na ad fi, ac na wrthod fi. O DDUW fy iachawdwriaeth.
27:9 Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger: thou hast been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation.

27:10 Pan yw fy nhad am mam yn fy ngwrthod, yr ARGLWYDD am derbyn.
27:10 When my father and my mother forsake me, then the LORD will take me up.

27:11 Dysg i mi dy ffordd, ARGLWYDD, ac arwain fi ar hyd llwybrau uniondeb, oherwydd fy ngelynion.
27:11 Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.

27:12 Na ddyro fi i fyny i ewyllys fy ngelynion: canys gau dystion, a rhai a adroddant drawster, a gyfodasant im herbyn.
27:12 Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty.

27:13 Diffygiaswn, pe na chredaswn weled daioni yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
27:13 I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the LORD in the land of the living.

27:14 Disgwyl wrth yr ARGLWYDD: ymwrola, ac efe a nertha dy galon: disgwyl, meddaf, wrth yr ARGLWYDD.
27:14 Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.

SALM 28
28:1 Salm Dafydd. Arnat ti, ARGLWYDD, y gwaeddaf; fy nghraig, na ddistawa wrthyf: rhag, o thewi wrthyf, i mi fod yn gyffelyb i rai yn disgyn ir pwll.
28:1 A Psalm of David. Unto thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.

28:2 Erglyw lef fy ymbil pan waeddwyf arnat, pan ddyrchafwyf fy nwylo tuag at dy gafell sanctaidd.
28:2 Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.

28:3 Na thyn fi gydar annuwiolion, a chyda gweithredwyr anwiredd; y rhai a lefarant heddwch wrth eu cymdogion, a drwg yn eu calon.
28:3 Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief is in their hearts.

28:4 Dyro iddynt yn l eu gweithred, ac yn l drygioni eu dychmygion: dyro iddynt yn l gweithredoedd eu dwylo; tl iddynt eu haeddedigaethau.
28:4 Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert.

28:5 Am nad ystyriant weithredoedd yr ARGLWYDD, na gwaith ei ddwylo ef, y dinistria efe hwynt, ac nis adeilada hwynt.
28:5 Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up.

28:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys, clybu lef fy ngweddau.
28:6 Blessed be the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.

28:7 Yr ARGLWYDD yw fy nerth, am tarian; ynddo ef yr ymddiriedodd fy nghalon, a myfi a gynorthwywyd: oherwydd hyn y llawenychodd fy nghalon, ac ar fy nghn y clodforaf ef.
28:7 The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.

28:8 Yr ARGLWYDD sydd nerth ir cyfryw rai, a chadernid iachawdwriaeth ei Eneiniog yw efe.
28:8 The LORD is their strength, and he is the saving strength of his anointed.

28:9 Cadw dy bobl, a bendithia dy etifeddiaeth: portha hwynt hefyd, a dyrcha hwynt yn dragywydd.
28:9 Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.

SALM 29
29:1 Salm Dafydd. Moeswch ir ARGLWYDD, chwi feibion cedyrn, moeswch ir ARGLWYDD ogoniant a nerth.
29:1 A Psalm of David. Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.

29:2 Moeswch ir ARGLWYDD ogoniant ei enw: addolwch yr ARGLWYDD ym mhrydferthwch ei sancteiddrwydd.
29:2 Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.

29:3 Llef yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd: DUW y gogoniant a darana; yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd mawrion.
29:3 The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.

29:4 Llef yr ARGLWYDD sydd mewn grym: llef yr ARGTWYDD sydd mewn prydferthwch.
29:4 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.

29:55 Llef yr ARGLWYDD sydd yn dryllio y cedrwydd; ie, dryllia yr ARGLWYDD gedrwydd Libanus.
29:5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.

29:6 Efe a wna iddynt lamu fel llo; Libanus a Sirion fel llwdn unicorn.
29:6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.

29:7 Llef yr ARGLWYDD a wasgara y fflamau tn.
29:7 The voice of the LORD divideth the flames of fire.

29:8 Llef yr ARGLWYDD a wna ir anialwch grynu: yr ARGLWYDD a wna i anialwch Cades grynu.
29:8 The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.

29:9 Llef yr ARGLWYDD a wna ir ewigod lydnu, ac a ddinoetha y coedydd: ac yn ei deml pawb a draetha ei ogoniant ef.
29:9 The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.

29:10 Yr ARGLWYDD sydd yn eistedd ar y llifeiriant; ie, yr ARGLWYDD eistedd yn Frenin yn dragywydd.
29:10 The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.

29:11 Yr ARGLWYDD a ddyry nerth iw bobl: yr ARGLWYDD a fendithia ei bobl thangnefedd.
29:11 The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

SALM 30
30:1 Salm neu Gn o gysegriad tŷ Dafydd. Mawrygaf di, O ARGLWYDD: canys dyrchefaist fi, ac ni lawenheaist fy ngelynion om plegid.
30:1 A Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will extol thee, O LORD; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.

30:2 ARGLWYDD fy NUW, llefais arnat, a thithau am hiacheaist.
30:2 O LORD my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

30:3 ARGLWYDD, dyrchefaist fy enaid or bedd: cedwaist fi yn fyw, rhag disgyn ohonof ir pwll.
30:3 O LORD, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

30:4 Cenwch ir ARGLWYDD, ei saint ef; a chlodforwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef.
30:4 Sing unto the LORD, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.

30:5 Canys ennyd fechan y bydd yn ei lid; ei fodlonrwydd y mae bywyd: dros brynhawn yr erys wylofain, ac erbyn y bore y bydd gorfoledd.
30:5 For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.

30:6 Ac mi a ddywedais yn fy llwyddiant, Nim syflir yn dragywydd.
30:6 And in my prosperity I said, I shall never be moved.

30:7 Oth daioni, ARGLWYDD; y gosodaist gryfder yn fy mynydd: cuddiaist dy wyneb, a bm helbulus.
30:7 LORD, by thy favour thou hast made my mountain to stand strong: thou didst hide thy face, and I was troubled.

30:8 Arnat ti, ARGLWYDD, y llefais, ac r ARGLWYDD yr ymbiliais.
30:8 I cried to thee, O LORD; and unto the LORD I made supplication.

30:9 Pa fudd sydd yn fy ngwaed, pan ddisgynnwyf ir ffos? a glodfora y llwch di? a fynega efe dy wirionedd?
30:9 What profit is there in my blood, when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? shall it declare thy truth?

30:10 Clyw, ARGLWYDD, a thrugarha wrthyf: ARGLWYDD, bydd gynorthwywr i mi.
30:10 Hear, O LORD, and have mercy upon me: LORD, be thou my helper.

30:11 Troaist fy ngalar yn llawenydd i mi: diosgaist fy sachwisg, a gwregysaist fi llawenydd;
30:11 Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

30:12 Fel y cano fy ngogoniant i ti, ac na thawo. O ARGLWYDD fy NUW, yn dragwyddol yth foliannaf.
30:12 To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks unto thee for ever.


SALM 31
31:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Ynot ti, ARGLWYDD, yr ymddiriedais: nam gwaradwydder yn dragywydd: gwared fi yn dy gyfiawnder.
31:1 To the chief Musician, A Psalm of David. In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.

31:2 Gogwydda dy glust ataf; gwared fi ar frys: bydd i mi yn graig gadarn, yn dŷ amddiffyn im cadw.
31:2 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.

31:3 Canys fy nghraig am castell ydwyt: gan hynny er mwyn dy enw tywys fi, ac arwain fi.
31:3 For thou art my rock and my fortress; therefore for thy names sake lead me, and guide me.

31:4 Tyn fi allan or rhwyd a guddiasant i mi: canys ti yw fy nerth.
31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength.

31:5 Ith law y gorchmynnaf fy ysbryd: gwaredaist fi, O ARGLWYDD DDUW y gwirionedd.
31:5 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth.

31:6 Caseais y rhai sydd yn dal ar ofer wagedd: minnau a obeithiaf yn yr ARGLWYDD.
31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.

31:7 Ymlawenhaf ac ymhyfrydaf yn dy drugaredd: canys gwelaist fy adfyd; adnabuost fy enaid mewn cyfyngderau;
31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;

31:8 Ac ni warchaeaist fi yn llaw y gelyn; ond gosodaist fy nhraed mewn ehangder.
31:8 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room.

31:9 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; canys cyfyng yw arnaf: dadwinodd fy llygad gan ofid, ie, fy enaid am bol
31:9 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.

31:10 Canys fy mywyd a ballodd gan ofid, am blynyddoedd gan ochain: fy nerth a ballodd oherwydd fy anwiredd, am hesgyrn a bydrasant.
31:10 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.

31:11 Yn warthrudd yr ydwyf ymysg fy holl elynion, a hynny yn ddirfawr ymysg fy nghymdogion; ac yn ddychryn ir rhai am hadwaenant: y rhai am gwelent allan, a gilient oddi wrthyf.
31:11 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.

31:12 Anghofiwyd fi fel un marw allan o feddwl: yr ydwyf fel llestr methedig.
31:12 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.

31:13 Canys clywais ogan llaweroedd; dychryn oedd o bob parth - pan gydymgyngorasant yn fy erbyn, y bwriadasant fy nieneidio.
31:13 For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.

31:14 Ond mi a obeithiais ynot ti, ARGLWYDD: dywedais, Fy NUW ydwyt.
31:14 But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou art my God.

31:15 Yn dy law di y mae fy amserau: gwared fi o law fy ngelynion, ac oddi wrth fy erlidwyr.
31:15 My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.

31:16 Llewyrcha dy wyneb ar dy was, achub fi er mwyn dy drugaredd.
31:16 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies sake.

31:17 ARGLWYDD, na waradwydder fi; canys gelwais arnat: gwaradwydder yr annuwiolion, torrer hwynt ir bedd.
31:17 Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave.

31:18 Gosteger y gwefusau celwyddog, y rhai a ddywedant yn galed, trwy falchder a diystyrwch, yn erbyn y cyfiawn.
31:18 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.

31:19 Mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i gadw ir sawl ath ofnant; ac a wnaethost ir rhai a ymddiriedant ynot, gerbron meibion dynion!
31:19 Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!

31:20 Cuddi hwynt yn nirgelfa dy wyneb rhag balchder dynion: cuddi hwynt mewn pabell rhag cynnen tafodau.
31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.

31:21 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys dangosodd yn rhyfedd ei garedigrwydd i mi mewn dinas gadarn.
31:21 Blessed be the LORD: for he hath showed me his marvellous kindness in a strong city.

31:22 Canys mi a ddywedais yn fy ffrwst, Fem bwriwyd allan oth olwg: er hynny ti a wrandewaist lais fy ngweddau pan lefais arnat.
31:22 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.

31:23 Cerwch yr ARGLWYDD, ei holl saint ef: yr ARGLWYDD a geidw y ffyddloniaid, ac a dl yn ehelaeth ir neb a wna falchder.
31:23 O love the LORD, all ye his saints: for the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.

31:24 Ymwrolwch, ac efe a gryfha eich calon, chwychwi oll y rhai ydych yn gobeithio yn yr ARGLWYDD
31:24 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.

SALM 32
32:1 Salm Dafydd, er athrawiaeth. Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod.
32:1 A Psalm of David, Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

32:2 Gwyn ei fyd y dyn ni chyfrif yr ARGLWYDD iddo anwiredd, ac ni byddo dichell yn ei ysbryd.
32:2 Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.

32:3 Tra y tewais, heneiddiodd fy esgyrn, gan fy rhuad ar hyd y dydd.
32:3 When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long.

32:4 Canys trymhaodd dy law arnaf ddydd a nos: fy irder a drowyd yn sychder haf. Sela.
32:4 For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture is turned into the drought of summer. Selah.

32:5 Addefais fy mhechod wrthyt, am hanwiredd ni chuddiais: dywedais, Cyffesaf yn fy erbyn fy hun fy anwireddau ir ARGLWYDD; a thi a faddeuaist anwiredd fy mhechod. Sela.
32:5 I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.

32:6 Am hyn y gwedda pob duwiol arnat ti yn yr amser yth geffir: yn ddiau yn llifeiriant dyfroedd mawrion, ni chnt nesu ato ef.
32:6 For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.

32:7 Ti ydwyt loches i mi; cedwi fi rhag ing: amgylchyni fi chaniadau ymwared. Sela.
32:7 Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.

32:8 Cyfarwyddaf di, a dysgaf di yn y ffordd yr elych: im llygad arnat yth gynghoraf.
32:8 I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.

32:9 Na fyddwch fel march, neu ful, heb ddeall: yr hwn y mae rhaid atal ei n genfa, ac ffrwyn, rhag ei ddynesu atat.
32:9 Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.

32:10 Gofidiau lawer fydd ir annuwiol: ond y neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD, trugaredd ai cylchyna ef.
32:10 Many sorrows shall be to the wicked: but he that trusteth in the LORD, mercy shall compass him about.

32:11 Y rhai cyfiawn, byddwch lawen a hyfryd yn yr ARGLWYDD: ar rhai uniawn galon oll, cenwch yn llafar.
32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous: and shout for joy, all ye that are upright in heart.

SALM 33
33:1 Ymlawenhewch, y rhai cyfiawn, yn yr ARGLWYDD: ir rhai uniawn gweddus yw mawl.
33:1 Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.

33:2 Molwch yr ARGLWYDD r delyn: cenwch iddo r nabl, ac r dectant.
33:2 Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.

33:3 Cenwch iddo ganiad newydd: cenwch yn gerddgar, yn soniarus
33:3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.

33:4 Canys uniawn yw gair yr ARGLWYDD; ai holl weithredoedd a wnaed mewn a ffyddlondeb.
33:4 For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.

33:5 Efe a gr gyfiawnder a barn, o drugaredd yr ARGLWYDD y mae y ddaear yn gyflawn.
33:5 He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.

33:6 Trwy air yr ARGLWYDD y gwnaethpwyd y nefoedd; au holl luoedd hwy trwy ysbryd ei enau ef.
33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.

33:7 Casglu y mae efe ddyfroedd y mr ynghyd megis pentwr: y mae yn rhoddi y dyfnderoedd mewn trysorau.
33:7 He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.

33:8 Ofned yr holl ddaear yr ARGLWYDD: holl drigolion y byd arswydant ef.
33:8 Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

33:9 Canys efe a ddywedodd, ac felly y bu: efe a orchmynnodd, a hynny a safodd.
33:9 For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

33:10 Yr ARGLWYDD sydd yn diddymu cyngor y cenhedloedd, y mae efe yn diddymu amcanion pobloedd.
33:10 The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.

33:11 Cyngor yr ARGLWYDD a saif yn dragywydd; meddyliau ei galon o genhedlaeth i genhedlaeth.
33:11 The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.

33:12 Gwyn ei byd y genedl y mae yr ARGLWYDD yn DDUW iddi; ar bobl a ddetholodd efe yn etifeddiaeth iddo ei hun.
33:12 Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.

33:13 Yr ARGLWYDD sydd yn edrych i lawr or nefoedd: y mae yn gweled holl feibion dynion.
33:13 The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.

33:14 O breswyl ei drigfa yr edrych efe ar holl drigolion y ddaear.
33:14 From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.

33:15 Efe a gydluniodd eu calon hwynt: efe a ddeall eu holl weithredoedd.
33:15 He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.

33:16 Ni waredir brenin gan liaws llu: ni ddianc cadarn trwy ei fawr gryfder.
33:16 There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.

33:17 Peth ofer yw march i ymwared: ac nid achub efe neb trwy ei fawr gryfder.
33:17 An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.

33:18 Wele, y mae llygad yr ARGLWYDD ar y rhai ai hofnant ef, sef ar y rhai a obeithiant yn ei drugaredd ef;
33:18 Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;

33:19 I waredu eu henaid rhag angau, ac iw cadw yn fyw yn amser newyn.
33:19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

33:20 Ein henaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD: efe yw ein porth an tarian.
33:20 Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.

33:21 Canys ynddo ef y llawenycha ein calon, oherwydd i ni obeithio yn ei enw sanctaidd ef.
33:21 For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.

33:22 Bydded dy drugaredd, ARGLWYDD, arnom ni, megis yr ydym yn ymddiried ynot.
33:22 Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in Thee.

SALM 34
34:2 Salm Dafydd, pan newidiodd efe ei wedd o flaen Abimelech; yr hwn ai gyrrodd ef ymaith, ac efe a ymadawodd. Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser: ei foliant fydd yn fy ngenau yn wastad.
34:2 A Psalm of David, when he changed his behaviour before Abimelech; who drove him away, and he departed. I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth.

34:2 Yn yr ARGLWYDD y gorfoledda fy enaid: y rhai gostyngedig a glywant hyn, ac a lawenychant.
34:2 My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.

34:3 Mawrygwch yr ARGLWYDD gyda mi; a chyd-ddyrchafwn ei enw ef.
34:3 O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.

34:4 Ceisiais yr ARGLWYDD, ac efe am gwrandawodd; gwaredodd fi hefyd om holl ofn.
34:4 I sought the LORD, and he heard me, and delivered me from all my fears.

34:5 Edrychasant arno, a hwy a oleuwyd; au hwynebau ni chywilyddiwyd.
34:5 They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.

34:6 Y tlawd hwn a lefodd, ar ARGLWYDD ai clybu, ac ai gwaredodd oi holl drallodau.
34:6 This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.

34:7 Angel yr ARGLWYDD a gastella o amgylch y rhai ai hofnant ef, ac au gwared hwynt.
34:7 The angel of the LORD encampeth round about them that fear him, and delivereth them.

34:8 Profwch, a gwelwch mor dda yw yr ARGLWYDD: gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo.
34:8 O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.

34:9 Ofnwch Yr ARGLWYDD, ei saint ef: canys nid oes eisiau ar y rhai ai hofnant ef.
34:9 O fear the LORD, ye his saints: for there is no want to them that fear him.

34:10 Y mae eisiau a newyn ar y llewod ieuainc: ond y sawl a geisiant yr ARGLWYDD, ni bydd arnynt eisiau dim daioni.
34:10 The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing .

34:11 Deuwch, blant, gwrandewch arnaf: dysgaf i chwi ofn yr ARGLWYDD.
34:11 Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the LORD.

34:12 Pwy yw y gŵr a chwennych fywyd, ac a gr hir ddyddiau, i weled daioni?
34:12 What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?

34:13 Cadw dy dafod rhag drwg, ath wefusau rhag traethu twyll.
34:13 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.

34:14 Cilia oddi wrth ddrwg, a gwna dda; ymgais thangnefedd, a dilyn hi.
34:14 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.

34:15 Llygaid yr ARGLWYDD sydd ar y cyfiawn: ai glustiau sydd yn agored iw llefain hwynt.
34:15 The eyes of the LORD are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.

34:16 Wyneb yr ARGLWYDD sydd yn erbyn y rhai a wna ddrwg, i dorri eu coffa oddi ar y ddaear.
34:16 The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.

34:17 Y rhai cyfiawn a lefant; ar ARGLWYDD a glyw, ac au gwared ou holl drallodau.
34:17 The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.

34:18 Agos yw yr ARGLWYDD at y rhai drylliedig o galon; ac efe a geidw y rhai briwedig o ysbryd.
34:18 The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.

34:19 Aml ddrygau a gaiff y cyfiawn: ond yr ARGLWYDD ai gwared ef oddi wrthynt oll.
34:19 Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.

34:20 Efe a geidw ei holl esgyrn ef: ni thorrir un ohonynt.
34:20 He keepeth all his bones: not one of them is broken.

34:21 Drygioni a ladd yr annuwiol: ar rhai a gasnt y cyfiawn, a anrheithir.
34:21 Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.

34:22 Yr ARGLWYDD a wared eneidiau ei weision: ar rhai oll a ymddiriedant ynddo ef, nid anrheithir hwynt.
34:22 The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.


SALM 35
35:1 Salm Dafydd. Dadlau fy nadl, ARGLWYDD, yn erbyn y rhai a ddadleuant im herbyn: ymladd r rhai a ymladdant mi.
35:1 A Psalm of David. Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me.

35:2 Ymafael yn y darian ar astalch, a chyfod im cymorth.
35:2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help.

35:3 Dwg allan y waywffon, ac argaea yn erbyn fy erlidwyr: dywed wrth fy enaid, Myfi yw dy iachawdwriaeth.
35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation.

35:4 Cywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy enaid: ymchweler yn eu hl a gwarthaer y sawl a fwriadant fy nrygu.
35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt.

35:5 Byddant fel us o flaen y gwynt: ac angel yr ARGLWYDD yn eu herlid.
35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them .

35:6 Bydded eu ffordd yn dywyllwch ac yn llithrigfa: ac angel yr ARGLWYDD yn eu hymlid.
35:6 Let their way be dark and slippery: and let the angel of the LORD persecute them.

35:7 Canys heb achos y cuddiasant eu rhwyd i mi mewn pydew, yr hwn heb achos a gloddiasant im henaid.
35:7 For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul.

35:8 Deued arno ddistryw ni wypo; ai rwyd yr hon a guddiodd, ai dalio: syrthied yn y distryw hwnnw.
35:8 Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that very destruction let him fall.

35:9 A llawenycha fy enaid i yn yr ARGLWYDD: efe a ymhyfryda yn ei iachawdwriaeth ef.
35:9 And my soul shall be joyful in the LORD: it shall rejoice in his salvation.

35:10 Fy holl esgyrn a ddywedant, O ARGLWYDD, pwy sydd fel tydi, yn gwaredu y tlawd rhag yr hwn a fyddo drech nag ef: y truan hefyd ar tlawd, rhag y neb i hysbeilio?
35:10 All my bones shall say, LORD, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him?

35:11 Tystion gau a gyfodasant: holasant i mi yr hyn nis gwn oddi wrtho.
35:11 False witnesses did rise up; they laid to my charge things that I knew not.

35:12 Talasant i mi ddrwg dros dda, i ysbeilio fy enaid.
35:12 They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul.

35:13 A ninnau, pan glafychent hwy, oeddwn m gwisg o sachlen: gostyngais fy enaid ag ympryd, am gweddi a ddychwelodd im mynwes fy hun.
35:13 But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I humbled my soul with fasting; and my prayer returned into mine own bosom.

35:14 Ymddygais fel pe buasai yn gyfaill, neu yn frawd i mi: ymostyngais mewn galarwisg, fel un yn galaru am ei fam.
35:14 I behaved myself as though he had been my friend or brother: I bowed down heavily, as one that mourneth for his mother.

35:15 Ond ymlawenhasant hwy yn fy adfyd i, ac ymgasglasant; ie, ymgasglodd efryddion yn fy erbyn, ac nis gwyddwn; rhwygasant fi, ac ni pheidient.
35:15 But in mine adversity they rejoiced, and gathered themselves together: yea, the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not; they did tear me, and ceased not:

35:16 Ymysg y gwatwarwyr rhagrithiol mewn gwleddoedd, ysgyrnygasant eu dannedd arnaf.
35:16 With hypocritical mockers in feasts, they gnashed upon me with their teeth.

35:17 Arglwydd, pa hyd yr edrychi di ar hyn? gwared fy enaid rhag eu distryw hwynt, fy unig enaid rhag y llewod.
35:17 Lord, how long wilt thou look on? rescue my soul from their destructions, my darling from the lions.

35:18 Mi ath glodforaf yn y gynulleidfa fawr: moliannaf di ymhhth pobl lawer.
35:18 I will give thee thanks in the great congregation: I will praise thee among much people.

35:19 Na lawenychant om herwydd y rhai sydd elynion i mi heb achos: y sawl am casnt yn ddiachos, nac amneidiant llygad.
35:19 Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me: neither let them wink with the eye that hate me without a cause.

35:20 Gan nad ymddiddanant yn dangnefeddus; eithr dychmygant eiriau dichellgar yn erbyn y rhai llonydd yn y tir.
35:20 For they speak not peace: but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land.

35:21 Lledasant eu safn arnaf, gan ddywedyd, Ha, Ha, gwelodd ein llygad.
35:21 Yea, they opened their mouth wide against me, and said, Aha, aha, our eye hath seen it .

35:22 Gwelaist hyn, ARGLWYDD: na thaw dithau; nac ymbella oddi wrthyf, O ARGLWYDD:
35:22 This thou hast seen, O LORD: keep not silence: O LORD, be not far from me.

35:23 Cyfod, a deffro im barn, sef im dadl, fy NUW am Harglwydd.
35:23 Stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord.

35:24 Barn fi, ARGLWYDD fy NUW, yn l dy gyfiawnder; ac na lawenhnt om plegid.
35:24 Judge me, O LORD my God, according to thy righteousness; and let them not rejoice over me.

35:25 Na ddywedant yn eu calon, O ein gwynfyd: na ddywedant, Llyncasom ef.
35:25 Let them not say in their hearts, Ah, so would we have it: let them not say, We have swallowed him up.

35:26 Cywilyddier a gwaradwydder hwy i gyd, y rhai sydd lawen am fy nrygfyd: gwisger gwarth ac chywilydd y rhai a ymfawrygant im herbyn.
35:26 Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at mine hurt: let them be clothed with shame and dishonour that magnify themselves against me.

35:27 Caned a llawenyched y rhai a hoffant fy nghyfiawnder: dywedant hefyd yn wastad, Mawryger yr ARGLWYDD, yr hwn a gr lwyddiant ei was.
35:27 Let them shout for joy, and be glad, that favour my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant.

35:28 Fy nhafod innau a lefara am dy gyfiawnder ath foliant ar hyd y dydd.
35:28 And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long.

SALM 36
36:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd gwas yr ARGLWYDD. Y mae anwiredd yr annuwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon, nad oes ofn DUW o flaen ei lygaid ef.
36:1 To the chief Musician, A Psalm of David the servant of the LORD. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes.

36:2 Oherwydd ymwenieithio y mae efe iddo ei hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ei anwiredd yn atgas.
36:2 For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful.

36:3 Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll: peidiodd bod yn gall i wneuthur daioni.
36:3 The words of his mouth are iniquity and deceit: he hath left off to be wise, and to do good.

36:4 Anwiredd a ddychymyg efe ar ei wely: efe ai gesyd ei hun ar ffordd nid yw dda; nid ffiaidd ganddo ddrygioni.
36:4 He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.

36:5 Dy drugaredd, ARGLWYDD, sydd hyd y nefoedd, ath wirionedd hyd y cymylau.
36:5 Thy mercy, O LORD, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

36:6 Fel mynyddoedd cedyrn y mae dy gyfiawnder; dyfnder mawr yw dy farnedigaethau: dyn ac anifail a gedwi di, ARGLWYDD.
36:6 Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.

36:7 Mor werthfawr yw dy drugaredd, O DDUW! am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd.
36:7 How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

36:8 Llawn ddigonir hwynt braster dy dŷ; ac ag afon dy hyfrydwch y diodi hwynt.
36:8 They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

36:9 Canys gyda thi y mae ffynnon y bywyd: yn dy oleuni di y gwelwn oleuni.
36:9 For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

36:10 Estyn dy drugaredd ir rhai ath adwaenant, ath gyfiawnder ir rhai uniawn o galon.
36:10 O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.

36:11 Na ddeued troed balchder im herbyn: na syfled llaw yr annuwiol fi.
36:11 Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me.

36:12 Yno y syrthiodd gweithwyr anwiredd: gwthiwyd hwynt i lawr, ac ni allant gyfodi.
36:12 There are the workers of iniquity fallen: they are cast down, and shall not be able to rise.

SALM 37
37:1 Salm Dafydd. Nac ymddigia oherwydd y rhai drygionus, ac na chenfigenna wrth y rhai a wnnt anwiredd.
37:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.

37:2 Canys yn ebrwydd y torrir hwynt ir llawr fel glaswellt, ac y gwywant gwyrddlysiau.
37:2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.

37:3 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a gwna dda; felly y trigi yn y tir, a thi a borthir yn ddiau.
37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

37:4 Ymddigrifa hefyd yn yr ARGLWYDD ac efe a ddyry i ti ddymuniadau dy galon.
37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.

37:5 Treigla dy ffordd ar yr ARGLWYDD, ymddiried ynddo; ac efe ai dwg i ben.
37:5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.

37:6 Efe a ddwg allan dy gyfiawnder fel y goleuni, ath farn fel hanner dydd.
37:6 And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

37:7 Distawa yn yr ARGLWYDD, a disgwyl wrtho: nac ymddigia oherwydd yr hwn a lwyddo ganddo ei ffordd, wrth y gŵr sydd yn gwneuthur ei ddrwg amcanion.
37:7 Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

37:8 Paid digofaint, a gad ymaith gynddaredd: nac ymddigia er dim i wneuthur drwg.
37:8 Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.

37:9 Canys torrir ymaith y drwg ddynion: ond y rhai a ddisgwyliant wrth yr ARGLWYDD, hwynt-hwy a etifeddant y tir.
37:9 For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.

37:10 Canys eto ychydigyn, ac ni welir yr annuwiol: a thi a edrychi am ei le ef, ac ni bydd dim ohono.
37:10 For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be .

37:11 Eithr y rhai gostyngedig a etifeddant y ddaear; ac a ymhyfrydant gan liaws tangnefedd.
37:11 But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.

37:12 Yr annuwiol a amcana yn erbyn y cyfiawn, ac a ysgyrnyga ei ddannedd arno.
37:12 The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.

37:13 Yr ARGLWYDD a chwardd am ei ben ef: canys gwl fod ei ddydd ar ddyfod.
37:13 The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.

37:14 Yr annuwiolion a dynasant eu cleddyf, ac a anelasant eu bwa, i fwrw i lawr y tlawd ar anghenog, ac i ladd y rhai uniawn eu ffordd.
37:14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.

37:15 Eu cleddyf a yn eu calon eu hunain, au bwu a ddryllir.
37:15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.

37:16 Gwell yw yr ychydig sydd gan y cyfiawn na mawr olud annuwiolion lawer.
37:16 A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.

37:17 Canys breichiau yr annuwiolion a dorrir: ond yr ARGLWYDD a gynnal y rhai cyfiawn.
37:17 For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.

37:18 Yr ARGLWYDD a edwyn ddyddiau y rhai perffaith: au hetifeddiaeth hwy fydd yn dragywydd.
37:18 The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.

37:19 Nis gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd: ac yn amser newyn y cnt ddigon.
37:19 They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.

37:20 Eithr collir yr annuwiolion, a gelynion yr ARGLWYDD fel braster ŵyn a ddiflannant: yn fwg y diflannant hwy.
37:20 But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.

37:21 Yr annuwiol a echwynna, ac ni thl adref: ond y cyfiawn sydd drugarog, ac yn rhoddi.
37:21 The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous showeth mercy, and giveth.

37:22 Canys y rhai a fendigo efe, a etifeddant y tir; ar rhai a felltithio efe, a dorrir ymaith.
37:22 For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.

37:23 Yr ARGLWYDD a fforddia gerddediad gŵr da; a da fydd ganddo ei ffordd ef.
37:23 The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.

37:24 Er iddo gwympo, ni lwyr fwrir ef i lawr: canys yr ARGLWYDD sydd yn ei gynnal ef i law.
37:24 Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholdeth him with his hand.

37:25 Mi a fm ieuanc, ac yr ydwyf yn hen; eto ni welais y cyfiawn wedi ei adu nai had yn cardota bara.
37:25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.

37:26 Bob amser y mae efe yn drugarog, ac yn rhoddi benthyg; ai had a fendithir.
37:26 He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.

37:27 Cilia di oddi wrth ddrwg, a gwna dda; a chyfanhedda yn dragywydd.
37:27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.

37:28 Canys yr ARGLWYDD a gr farn, ac ni edy ei saint; cedwir hwynt yn dragywydd: ond had yr annuwiol a dorrir ymaith.
37:28 For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.

37:29 Y rhai cyfiawn a etifeddant y ddaear, ac a breswyliant ynddi yn dragywydd.
37:29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

37:30 Genau y cyfiawn a fynega ddoethineb, ai dafod a draetha farn.
37:30 The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment.

37:31 Deddf ei DDUW sydd yn ei galon ef; ai gamre ni lithrant.
37:31 The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.

37:32 Yr annuwiol a wylia ar y cyfiawn, ac a gais ei ladd ef.
37:32 The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.

37:33 Ni ad yr ARGLWYDD ef yn ei law ef, ac ni ad ef yn euog pan ei barner.
37:33 The LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged.

37:34 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a chadw ei ffordd ef, ac efe ath ddyrchafa fel yr etifeddech y tir: pan ddifether yr annuwiolion, ti ai gweli.
37:34 Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it .

37:35 Gwelais yr annuwiol yn gadarn, ac yn frigog fel y llawryf gwyrdd.
37:35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.

37:36 Er hynny efe a aeth ymaith, ac wele, nid oedd mwy ohono: a mi ai ceisiais, ac nid oedd iw gael.
37:36 Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.

37:37 Ystyr y perffaith, ac edrych at yr uniawn: canys diwedd y gŵr hwnnw fydd tangnefedd.
37:37 Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

37:38 Ond y troseddwyr a gyd-ddistrywir: diwedd yr annuwiolion a dorrir ymaith.
37:38 But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked shall be cut off.

37:39 A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr ARGLWYDD: efe yw eu nerth yn amser trallod.
37:39 But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the time of trouble.

37:40 Ar ARGLWYDD au cymorth hwynt, ac au gwared: efe au gwared hwynt rhag yr annuwiolion, ac au ceidw hwynt, am iddynt ymddiried ynddo.
37:40 And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.

SALM 38
38:1 Salm Dafydd, er coffa. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lid: ac na chosba fi yn dy ddicllonedd.
38:1 A Psalm of David, to bring to remembrance. O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.

38:2 Canys y mae dy saethau ynglŷn ynof, ath law yn drom arnaf.
38:2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.

38:3 Nid oes iechyd yn fy nghnawd, oherwydd dy ddicllonedd; ac nid oes heddwch im hesgyrn, oblegid fy mhechod.
38:3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.

38:4 Canys fy nghamweddau a aethant dros fy mhen: megis baich trwm y maent yn rhy drwm i mi.
38:4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.

38:5 Fy nghleisiau a bydrasant ac a lygrasant, gan fy ynfydrwydd.
38:5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.

38:6 Crymwyd a darostyngwyd fi yn ddirfawr: beunydd yr ydwyf yn myned yn alarus.
38:6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.

38:7 Canys fy lwynau a lanwyd o ffieiddglwyf; ac nid oes iechyd yn fy nghnawd.
38:7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.

38:8 Gwanhawyd, a drylliwyd fi yn dra mawr: rhuais gan aflonyddwch fy nghalon.
38:8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.

38:9 Oth flaen di, ARGLWYDD, y mae fy holl ddymuniad; ac ni chuddiwyd fy uchenaid oddi wrthyt.
38:9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.

38:10 Fy nghalon sydd yn llamu; fy nerth am gadawodd; a llewyrch fy llygaid nid yw chwaith gennyf.
38:10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.

38:11 Fy ngharedigion am cyfeillion a safent oddi ar gyfer fy mhla; am cyfneseifiaid a safent o hirbell.
38:11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.

38:12 Y rhai hefyd a geisient fy einioes, a osodasent faglau; ar rhai a geisient fy niwed, a draethent anwireddau, ac a ddychmygent ddichellion ar hyd y dydd.
38:12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.

38:13 A minnau fel byddar ni chlywn; eithr oeddwn fel mudan heb agoryd ei enau.
38:13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.

38:14 Felly yr oeddwn fel gŵr ni chlywai, ac heb argyhoeddion yn ei enau.
38:14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.

38:15 Oherwydd i mi obeithio ynot, ARGLWYDD; ti, ARGLWYDD fy NUW, a wrandewi.
38:15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.

38:16 Canys dywedais, Gwrando fi rhag llawenychu ohonynt im herbyn: pan lithrai fy nhroed, ymfawrygent im herbyn.
38:16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.

38:17 Canys parod wyf i gloffi, am dolur sydd ger fy mron yn wastad.
38:17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.

38:18 Diau y mynegaf fy anwiredd, ac y pryderaf oherwydd fy mhechod.
38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.

38:19 Ac y mae fy ngelynion yn fyw, ac yn gedyrn: amlhawyd hefyd y rhai am casnt ar gam.
38:19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.

38:20 Ar rhai a dalant ddrwg dros dda, am gwrthwynebant; am fy mod yn dilyn daioni.
38:20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is .

38:21 Na ad fi, O ARGLWYDD: fy NUW, nac ymhell oddi wrthyf.
38:21 Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.

38:22 Brysia im cymorth, O ARGLWYDD fy iachawdwriaeth.
38:22 Make haste to help me, O Lord my salvation.

SALM 39
39:1 Salm Dafydd ir Pencerdd, sef i Jedwthwn. Dywedais, Cadwaf fy ffyrdd, rhag pechu m tafod: cadwaf ffrwyn yn fy ngenau, tra fyddo yr annuwiol yn fy ngolwg.
39:1 To the chief Musician, even to Jeduthun, A Psalm of David. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me.

39:2 Tewais yn ddistaw, ie, tewais daioni; am dolur a gyffrdd.
39:2 I was dumb with silence, I held my peace, even from good; and my sorrow was stirred.

39:3 Gwresogodd fy nghalon om mewn: tra yr oeddwn yn myfyrio, enynnodd tn, a mi a leferais m tafod.
39:3 My heart was hot within me, while I was musing the fire burned: then spake I with my tongue,

39:4 ARGLWYDD, pr i mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau; fel y gwypwyf o ba oedran y byddaf fi.
39:4 LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is; that I may know how frail I am .

39:5 Wele, gwnaethost fy nyddiau fel dyrnfedd; am heinioes sydd megis diddim yn dy olwg di: diau mai cwbl wagedd yw pob dyn, pan fo ar y gorau. Sela.
39:5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. Selah.

39:6 Dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod, ac yn ymdrafferthu yn ofer: efe a dyrra olud, ac nis gŵyr pwy ai casgl.
39:6 Surely every man walketh in a vain show: surely they are disquieted in vain: he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them.

39:7 Ac yn awr beth a ddisgwyliaf, O ARGLWYDD? fy ngobaith sydd ynot ti.
39:7 And now, Lord, what wait I for? my hope is in thee.

39:8 Gwared fi om holl gamweddau; ac na osod fi yn waradwydd ir ynfyd.
39:8 Deliver me from all my transgressions: make me not the reproach of the foolish.

39:9 Euthum yn fud, ac nid agorais fy ngenau: canys ti a wnaethost hyn.
39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it .

39:10 Tyn dy bla oddi wrthyf: gan ddyrnod dy law y darfm i.
39:10 Remove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thine hand.

39:11 Pan gosbit ddyn cheryddon am anwiredd, datodit fel gwyfyn ei ardderchowgrwydd ef: gwagedd yn ddiau yw pob dyn. Sela.
39:11 When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth: surely every man is vanity. Selah.

39:12 Gwrando fy ngweddi, ARGLWYDD, a chlyw fy llef; na thaw wrth fy wylofain: canys ymdeithydd ydwyf gyda thi, ac alltud, fel fy holl dadau.
39:12 Hear my prayer, O LORD, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears: for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were .

39:13 Paid mi, fel y cryfhawyf cyn fy myned, ac na byddwyf mwy.
39:13 O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more.

SALM 40
40:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Disgwyliais yn ddyfal am yr ARGLWYDD; ac efe a ymostyngodd ataf; ac a glybu fy llefain.
40:1 To the chief Musician, A Psalm of David. I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry.

40:2 Cyfododd fi hefyd or pydew erchyll, or pridd tomlyd; ac a osododd fy nhraed ar graig, gan hwylio fy ngherddediad.
40:2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.

40:3 A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant in DUW ni: llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD.
40:3 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God: many shall see it, and fear, and shall trust in the LORD.

40:4 Gwyn ei fyd y gŵr a osodo yr ARGLWYDD yn ymddiried iddo; ac ni thry at feilchion, nac at y rhai a ŵyrant at gelwydd.
40:4 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.

40:5 Lluosog y gwnaethost ti, O ARGLWYDD fy NUW, dy ryfeddodau, ath amcanion tuag atom: ni ellir yn drefnus eu cyfrif hwynt i ti: pe mynegwn, a phe traethwn hwynt, amlach ydynt nag y gellir eu rhifo.
40:5 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.

40:6 Aberth ac offrwm nid ewyllysiaist; agoraist fy nghlustiau: poethoffrwm a phech-aberth nis gofynnaist.
40:6 Sacrifice and offering thou didst not desire; mine ears hast thou opened: burnt offering and sin offering hast thou not required.

40:7 Yna y dywedais, Wele yr ydwyf yn yfod: yn rhol y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf.
40:7 Then said I, Lo, I come: in the volume of the book it is written of me,

40:8 Da gennyf wneuthur dy ewyllys, O NUW: ath gyfraith, sydd o fewn fy ghalon.
40:8 I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.

40:9 Pregethais gyfiawnder yn y gynulleidfa fawr: wele, nid ateliais fy ngwefusau; ti, ARGLWYDD ai gwyddost.
40:9 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest.

40:10 Ni chuddiais dy gyfiawnder o fewn fy nghalon; traethais dy ffyddlondeb, ath iachawdwriaeth: ni chelais dy drugaredd nath wirionedd yn y gynulleidfa luosog.
40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation.

40:11 Tithau, ARGLWYDD, nac atal dy drugareddau oddi wrthyf: cadwed dy drugaredd ath wirionedd fi byth.
40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.

40:12 Canys drygau annifeiriol am cylchynasant o amgylch: fy mhechodau am daliasant, fel na allwn edrych i fyny: amlach ydynt na gwallt fy mhen; am hynny y pallodd fy nghalon gennyf.
40:12 For innumerable evils have compassed me about: mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up; they are more than the hairs of mine head: therefore my heart faileth me.

40:13 Rhynged bodd i ti, ARGLWYDD, fy ngwaredu: brysia, ARGLWYDD, im cymorth.
40:13 Be pleased, O LORD, to deliver me: O LORD, make haste to help me.

40:14 Cydgywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy einioes iw difetha; gyrrer yn eu hl a chywilyddier y rhai a ewyllysiant i mi ddrwg.
40:14 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.

40:15 Anrheithier hwynt yn wobr am eu gwaradwydd, y rhai a ddywedant wrthyf, Ha, ha.
40:15 Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha.

40:16 Llawenyched ac ymhyfryded ynot ti y rhai oll ath geisiant: dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth bob amser, Mawryger yr ARGLWYDD.
40:16 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: let such as love thy salvation say continually, The LORD be magnified.

40:17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn anghenus; eto yr ARGLWYDD a feddwl amdanaf: fy nghymorth am gwaredydd ydwyt ti; fy NUW, na hir drig.
40:17 But I am poor and needy; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer; make no tarrying, O my God.

SALM 41
41:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Gwyn ei fyd a ystyria wrth y tlawd: yr ARGLWYDD ai gwared ef yn amser adfyd.
41:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

41:2 Yr ARGLWYDD ai ceidw, ac ai bywha; gwynfydedig fydd ar y ddaear: na ddod dithau ef wrth ewyllys ei elynion.
41:2 The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.

41:3 Yr ARGLWYDD ai nertha ef ar ei glaf wely: cyweiri ei holl wely ef yn ei glefyd.
41:3 The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

41:4 Mi a ddywedais, ARGLWYDD, trugarha wrthyf: iach fy enaid; canys pechais ith erbyn.
41:4 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.

41:5 Fy ngelynion a lefarant ddrwg amdanaf, gan ddywedyd, Pa bryd y bydd efe farw, ac y derfydd am ei enw ef?
41:5 Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?

41:6 Ac os daw im hedrych, efe a ddywed gelwydd; ei galon a gasgl ati anwiredd: pan l allan, efe ai traetha.
41:6 And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it .

41:7 Fy holl gaseion a gydhustyngant im herbyn: yn fy erbyn y dychmygant ddrwg i mi.
41:7 All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.

41:8 Aflwydd, meddant, a lŷn wrtho: a chan ei fod yn gorwedd, ni chyfyd mwy.
41:8 An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more.

41:9 Hefyd y gŵr oedd annwyl gennyf, yr hwn yr ymddiriedais iddo, ac a fwytaodd fy mara, a ddyrchafodd ei sawdl im herbyn.
41:9 Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me.

41:10 Eithr ti, ARGLWYDD, trugarha wrthyf; a chyfod fi, fel y talwyf iddynt.
41:10 But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.

41:11 Wrth hyn y gwn hoffi ohonot fi, am na chaiff fy ngelyn orfoleddu im herbyn.
41:11 By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.

41:12 Ond amdanaf fi, yn fy mherffeithrwydd ym cynheli, ac ym gosodi ger dy fron yn dragywydd.
41:12 And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.

41:13 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW; Israel, o dragwyddoldeb a hyd dragwyddoldeb. Amen, ac Amen.
41:13 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen.

SALM 42
42:1 Ir Pencerdd, Maschil, i feibion Cora. Fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr hiraetha fy enaid amdanat ti, O DDUW.
42:1 To the chief Musician, Maschil, for the sons of Korah. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.

42:2 Sychedig yw fy enaid am DDUW, am y DUW byw: pa bryd y deuaf ac yr ymddangosaf gerbron DUW?
42:2 My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?

42:3 Fy nagrau oedd fwyd i mi ddydd a nos, tra dywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:3 My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?

42:4 Tywalltwn fy enaid ynof, pan gofiwn hynny: canys aethwn gydar gynulleidfa, cerddwn gyda hwynt i dŷ DDUW, mewn sain cn a moliant, fel tyrfa yn cadw gŵyl.
42:4 When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.

42:5 Paham, fy enaid, yth ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof? gobeithia yn NUW: oblegid moliannaf ef eto, am iachawdwriaeth ei wynepryd.
42:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

42:6 Fy NUW, fy enaid a ymddarostwng ynof: am hynny y cofiaf di, o dir yr Iorddonen, ar Hermoniaid, o fryn Misar.
42:6 O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar.

42:7 Dyfnder a eilw ar ddyfnder, wrth sŵn dy bistylloedd di: dy holl donnau ath lifeiriaint a aethant drosof fi.
42:7 Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me.

42:8 Eto yr ARGLWYDD a orchymyn ei drugaredd liw dydd, ai gn fydd gyda mi liw nos; sef gweddi ar DDUW fy einioes.
42:8 Yet the LORD will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

42:9 Dywedaf wrth DDUW fy nghraig, Paham yr anghofiaist fi? paham y rhodiaf yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
42:9 I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy?

42:10 Megis chleddyf yn fy esgyrn y mae fy ngwrthwynebwyr yn fy ngwaradwyddo, pan ddywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:10 As with a sword in my bones, mine enemies reproach me; while they say daily unto me, Where is thy God?

42:11 Paham yth ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? ymddiried yn NUW; canys eto y moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy wyneb, am DUW.
42:11 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.

SALM 43
43:1 Barn fi, O DDUW, a dadlau fy nadl yn erbyn y genhedlaeth anhrugarog: gwared fi rhag y dyn twyllodrus ac anghyfiawn.
43:1 Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation: O deliver me from the deceitful and unjust man.

43:2 Canys ti yw DUW fy nerth: paham ym bwri ymaith? paham yr af yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
43:2 For thou art the God of my strength: why dost thou cast me off? why go I mourning because of the oppression of the enemy?

43:3 Anfon dy oleuni ath wirionedd: tywysant hwy fi; ac arweiniant fi i fynydd dy sancteiddrwydd, ac ith bebyll.
43:3 O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.

43:4 Yna yr af at allor DUW, at DDUW hyfrydwch fy ngorfoledd; a mi ath foliannaf ar y delyn, O DDUW, fy NUW.
43:4 Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.

43:5 Paham yth ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? gobeithia yn NUW; canys eto y moliannaf ef, iachawdwriaeth fy wyneb, am DUW.
43:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God

SALM 44
44:1 Ir Pencerdd, i feibion Cora, Maschil. DUW, clywsom n clustiau, ein tadau a fynegasant i ni, y weithred a wnaethost yn eu hamser hwynt, yn y dyddiau gynt.
44:1 To the chief Musician for the sons of Korah, Maschil. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old.

44:2 Ti th law a yrraist allan y cenhedloedd, ac au plennaist hwythau; ti a ddrygaist y bobloedd, ac au cynyddaist hwythau.
44:2 How thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantedst them; how thou didst afflict the people, and cast them out.

44:3 Canys nid u cleddyf eu hun y goresgynasant y tir, nid eu braich a barodd iachawdwriaeth iddynt; eithr dy ddeheulaw di, ath fraich, a llewyrch dy wyneb, oherwydd i ti eu hoffi hwynt.
44:3 For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.

44:4 Ti, DDUW, yw fy mrenin: gorchymyn iachawdwriaeth i Jacob.
44:4 Thou art my King, O God: command deliverances for Jacob.

44:5 Ynot ti y cilgwthiwn ni ein gelynion: yn dy enw di y sathrwn y rhai a gyfodant in herbyn.
44:5 Through thee will we push down our enemies: through thy name will we tread them under that rise up against us.

44:6 Oherwydd nid yn fy mwa yr ymddiriedaf; nid fy nghleddyf chwaith am hachub.
44:6 For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me.

44:7 Eithr ti an hachubaist ni oddi wrth ein gwrthwynebwyr, ac a waradwyddaist ein caseion.
44:7 But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us.

44:8 Yn NUW yr ymffrostiwn trwy y dydd; a ni a glodforwn dy enw yn dragywydd. Sela.
44:8 In God we boast all the day long, and praise thy name for ever. Selah.

44:9 Ond ti an bwriaist ni ymaith, ac an gwaradwyddaist; ac nid wyt yn myned allan gydan lluoedd.
44:9 But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.

44:10 Gwnaethost i ni droi yn l oddi wrth y gelyn: an caseion a anrheithiasant eu hun.
44:10 Thou makest us to turn back from the enemy: and they which hate us spoil for themselves.

44:11 Rhoddaist ni fel defaid iw bwyta; gwasgeraist ni ymysg y cenhedloedd.
44:11 Thou hast given us like sheep appointed for meat; and hast scattered us among the heathen.

44:12 Gwerthaist dy bobl heb elw, ac ni chwanegaist dy olud ou gwerth hwynt.
44:12 Thou sellest thy people for nought, and dost not increase thy wealth by their price.

44:13 Gosodaist ni yn warthrudd in watwargerdd ac yn wawd ir rhai on hamgylch.
44:13 Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.

44:14 Gosodaist ni yn ddihareb ymysg y cenhedloedd, yn rhai i ysgwyd pen arnynt ymysg y bobloedd.
44:14 Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people.

44:15 Fy ngwarthrudd sydd beunydd ger fy mron, a chywilydd fy wyneb am todd:
44:15 My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,

44:16 Gan lais y gwarthruddwr ar cablwr; oherwydd y gelyn ar ymddialwr.
44:16 For the voice of him that reproacheth and blasphemeth; by reason of the enemy and avenger.

44:17 Hyn oll a ddaeth arnom; eto nith anghofiasom di, ac ni buom anffyddlon yn dy gyfamod.
44:17 All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant.

44:18 Ni throdd ein calon yn ei hl, ac nid aeth ein cerddediad allan oth lwybr di;
44:18 Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way;

44:19 Er i ti ein curo yn nhrigfa dreigiau, a rhoi drosom chysgod angau.
44:19 Though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death.

44:20 Os anghofiasom enw ein DUW, neu estyn ein dwylo at dduw dieithr:
44:20 If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange god;

44:21 Oni chwilia DUW hyn allan? canys efe a ŵyr ddirgeloedd y galon.
44:21 Shall not God search this out? for he knoweth the secrets of the heart.

44:22 Ie, er dy fwyn di yn lleddir beunydd; cyfrifir ni fel defaid iw lladd.
44:22 Yea, for thy sake are we killed all the day long; we are counted as sheep for the slaughter.

44:23 Deffro, paham y cysgi, O ARGLWYDD? cyfod, na fwrw ni ymaith yn dragywydd.
44:23 Awake, why sleepest thou, O Lord? arise, cast us not off for ever.

44:24 Paham y cuddi dy wyneb? ac yr anghofi ein cystudd an gorthrymder?
44:24 Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression?

44:25 Canys gostyngwyd ein henaid ir llwch: glynodd ein bol wrth y ddaear.
44:25 For our soul is bowed down to the dust: our belly cleaveth unto the earth.

44:26 Cyfod yn gynhorthwy i ni, a gwared ni er mwyn dy drugaredd.
44:26 Arise for our help, and redeem us for thy mercies sake.

SALM 45
45:1 Ir Pencerdd ar Sosannim, i feibion Cora, Maschil, Cn cariadau. Traetha fy nghalon beth da: dywedyd yr ydwyf y pethau a wneuthum ir brenin: fy nhafod sydd bin ysgrifennydd buan.
45:1 To the chief Musician upon Shoshannim, for the sons of Korah, Maschil, A Song of loves. My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue is the pen of a ready writer.

45:2 Tecach ydwyt na meibion dynion: tywalltwyd gras ar dy wefusau: oherwydd hynny yth fendithiodd DUW yn dragywydd.
45:2 Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever.

45:3 Gwregysa dy gleddyf ar dy glun, O Gadarn, ath ogoniant ath harddwch.
45:3 Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.

45:4 Ac yn dy harddwch marchoga yn llwyddiannus, oherwydd gwirionedd, a lledneisrwydd, ath ddeheulaw a ddysg i ti bethau ofnadwy.
45:4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness; and thy right hand shall teach thee terrible things.

45:5 Pobl a syrthiant danat; oherwydd dy saethau llymion yn glynu yng nghalon gelynion y Brenin.
45:5 Thine arrows are sharp in the heart of the kings enemies; whereby the people fall under thee.

45:6 Dy orsedd di, O DDUW, sydd byth ac yn dragywydd: teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen dy frenhiniaeth di.
45:6 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre.

45:7 Ceraist gyfiawnder, a chaseaist ddrygioni: am hynny yth eneiniodd DUW, sef dy DDUW di, ag olew llawenydd yn fwy nath gyfeillion.
45:7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

45:8 Arogl myrr, aloes, a chasia, sydd ar dy holl wisgoedd: allan or palasau ifori, r rhai yth lawenhasant.
45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.

45:9 Merched brenhinoedd oedd ymhlith dy bendefigesau: safai y frenhines ar dy ddeheulaw mewn aur coeth o Offir.
45:9 Kings daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir.

45:10 Gwrando, ferch, a gwl, a gostwng dy glust; ac anghofia dy bobl dy hun, a thŷ dy dad.
45:10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy fathers house;

45:11 Ar Brenin a chwennych dy degwch; canys efe yw dy Ir di; ymostwng dithau iddo ef.
45:11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.

45:12 Merch Tyrus hefyd fydd yno ag anrheg; a chyfoethogion y bobl a ymbiliant th wyneb.
45:12 And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall entreat thy favour.

45:13 Merch y Brenin sydd oll yn ogoneddus o fewn: gemwaith aur yw ei gwisg hi.
45:13 The kings daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.

45:14 Mewn gwaith edau a nodwydd y dygir hi at y Brenin: y morynion y rhai a ddeuant, ar ei hl, yn gyfeillesau iddi, a ddygir atat ti.
45:14 She shall be brought unto the king in raiment of needlework: the virgins her companions that follow her shall be brought unto thee.

45:15 Mewn llawenydd a gorfoledd y dygir hwynt: deuant i lys y Brenin.
45:15 With gladness and rejoicing shall they be brought: they shall enter into the kings palace.

45:16 Dy feibion fydd yn lle dy dadau, y rhai a wnei yn dywysogion yn yr holl dir.
45:16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth.

45:17 Paraf gofio dy enw ym mhob cenhedlaeth ac oes: am hynny y bobl ath folianniant byth ac yn dragywydd.
45:17 I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever.

SALM 46
46:1 Ir Pencerdd o feibion Cora, Cn ar Alamoth.
Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder.
46:1 To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

46:2 Am hynny nid ofnwn pe symudai y ddaear, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y mr.
46:2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;

46:3 Er rhuo a therfysgu oi ddyfroedd, er crynu or mynyddoedd gan ei ymchwydd ef. Sela.
46:3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.

46:4 Y mae afon, ai ffrydiau a lawenhnt ddinas DUW; cysegr preswylfeydd y Goruchaf.
46:4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.

46:5 DUW sydd yn ei chanol; nid ysgog hi: DUW ai cynorthwya yn fore iawn.
46:5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.

46:6 Y cenhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant: efe a roddes ei lef, toddodd y ddaear.
46:6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.

46:7 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; y mae DUW Jacob yn amddiffynfa i ni. Sela.
46:7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

46:8 Deuwch, gwelwch weithredoedd yr ARGLWYDD; pa anghyfanhedd-dra a wnaeth efe ar y ddaear.
46:8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.

46:9 Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddaear; efe a ddryllia y bwa, ac a dyr y waywffon, efe a lysg y cerbydau thn.
46:9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.

46:10 Peidiwch, a gwybyddwch mai myfi sydd DDUW: dyrchefir fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefir fi ar y ddaear.
46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

46:11 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; amddiffynfa i ni yw DUW Jacob. Sela.
46:11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

SALM 47
47:1 Ir Pencerdd, Salm i feibion Cora. Yr holl bobl, curwch ddwylo; llafargenwch i DDUW llef gorfoledd.
47:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.

47:2 Canys yr ARGLWYDD goruchaf sydd ofnadwy; Brenin mawr ar yr holl ddaear.
47:2 For the LORD most high is terrible; he is a great King over all the earth.

47:3 Efe a ddwg y bobl danom ni, ar cenhedloedd dan ein traed.
47:3 He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.

47:4 Efe a ddethol ein hetifeddiaeth i ni, ardderchowgrwydd Jacob, yr hwn a hoffodd efe. Sela.
47:4 He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah.

47:5 Dyrchafodd DUW llawen floedd, yr ARGLWYDD sain utgorn.
47:5 God is gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.

47:6 Cenwch fawl i DDUW, Cenwch: cenwch fawl in Brenin, cenwch.
47:6 Sing praises to God, sing praises: sing praises unto our King, sing praises.

47:7 Canys Brenin yr holl ddaear yw DUW: cenwch fawl yn ddeallus.
47:7 For God is the King of all the earth: sing ye praises with understanding.

47:8 DUW sydd yn teyrnasu ar y cenhedloedd: eistedd y mae DUW ar orseddfainc ei sancteiddrwydd.
47:8 God reigneth over the heathen: God sitteth upon the throne of his holiness.

47:9 Pendefigion y bobl a ymgasglasant ynghyd, sef pobl DUW Abraham - canys tarianau y ddaear ydynt eiddo DUW, dirfawr y dyrchafwyd ef.
47:9 The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham: for the shields of the earth belong unto God: he is greatly exalted.

SALM 48
48:1 Cn a Salm i feibion Cora. Mawr yw yr ARGLWYDD, a thra moliannus, yn ninas ein DUW yn ei fynydd sanctaidd.
48:1 A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.

48:2 Tegwch bro, llawenydd yr holl ddaear, yw mynydd Seion, yn ystlysau y gogledd, dinas y Brenin mawr.
48:2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.

48:3 DUW yn ei phalasau a adwaenir yn amddiffynfa.
48:3 God is known in her palaces for a refuge.

48:4 Canys, wele, y brenhinoedd a ymgynullasant, aethant heibio ynghyd.
48:4 For, lo, the kings were assembled, they passed by together.

48:5 Hwy a welsant, felly y rhyfeddasant; brawychasant, ac aethant ymaith ar ffrwst.
48:5 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away.

48:6 Dychryn a ddaeth arnynt yno, a dolur, megis gwraig yn esgor.
48:6 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail.

48:7 gwynt y dwyrain y drylli longau y mr.
48:7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.

48:8 Megis y clywsom, felly y gwelsom yn ninas ARGLWYDD y lluoedd, yn ninas ein DUW ni: DUW ai sicrha hi yn dragywydd. Sela.
48:8 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah.

48:9 Meddyliasom, O DDUW, am dy drugaredd yng nghanol dy deml.
48:9 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple.

48:10 Megis y mae dy enw, O DDUW, felly y mae dy fawl hyd eithafoedd y tir: cyfiawn o gyfiawnder yw dy ddeheulaw.
48:10 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness.

48:11 Llawenyched mynydd Seion, ac ymhyfryded merched Jwda, oherwydd dy farnedigaethau.
48:11 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments.

48:12 Amgylchwch Seion, ac ewch oi hamgylch hi; rhifwch ei thyrau hi.
48:12 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.

48:13 Ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch ar ei phalasau; fel y mynegoch ir oes a ddelo ar l.
48:13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.

48:14 Canys y DUW hwn yw ein DUW ni byth ac yn dragywydd: efe an tywys ni hyd angau.
48:14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.

SALM 49
49:1 Ir Pencerdd, Salm i feibion Cora. Clywch hyn, yr holl bobloedd, gwrandewch hyn, holl drigolion y byd;
49:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:

49:2 Yn gystal gwreng a bonheddig, cyfoethog a thlawd ynghyd.
49:2 Both low and high, rich and poor, together.

49:3 Fy ngenau a draetha ddoethineb; a myfyrdod fy nghalon fydd am ddeall.
49:3 My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.

49:4 Gostyngaf fy nghlust at ddihareb; fy nameg a ddatguddiaf gydar delyn.
49:4 I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.

49:5 Paham yr ofnaf yn amser adfyd, pan ym hamgylchyno anwiredd fy sodlau?
49:5 Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?

49:6 Rhai a ymddiriedant yn eu golud, ac a ymffrostiant yn lluosowgrwydd eu cyfoeth.
49:6 They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

49:7 Gan waredu ni wared neb ei frawd, ac ni all efe roddi iawn drosto i DDUW:
49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

49:8 (Canys gwerthfawr yw pryniad eu henaid, a hynny a baid byth:)
49:8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)

49:9 Fel y byddo efe byw byth, ac na welo lygredigaeth.
49:9 That he should still live for ever, and not see corruption.

49:10 Canys efe a wl fod y doethion yn yr un ffunud y derfydd am ffl ac ynfyd, gadawant eu golud i eraill.
49:10 For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.

49:11 Eu meddwl yw, y pery eu tai yn dragywydd, au trigfeydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: enwant eu tiroedd ar eu henwau eu hunain.
49:11 Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.

49:12 Er hynny dyn mewn anrhydedd, nid erys: tebyg yw i anifeiliaid a ddifethir.
49:12 Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.

49:13 Eu ffordd yma yw eu hynfydrwydd: eto eu hiliogaeth ydynt fodlon iw hymadrodd. Sela.
49:13 This their way is their folly: yet their posterity approve their sayings. Selah.

49:14 Fel defaid y gosodir hwynt yn uffern; angau a ymborth arnynt; ar rhai a lywodraetha arnynt y bore; au tegwch a dderfydd yn y bedd, ou cartref.
49:14 Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.

49:15 Eto DUW a wared fy enaid i o feddiant uffern: canys efe am derbyn i. Sela.
49:15 But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Selah.

49:16 Nac ofna pan gyfoethogo un, pan ychwanego gogoniant ei dŷ ef:
49:16 Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;

49:17 Canys wrth farw ni ddwg efe ddim ymaith, ac ni ddisgyn ei ogoniant ar ei l ef.
49:17 For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.

49:18 Er iddo yn ei fywyd fendithio ei enaid: canmolant dithau, o byddi da wrthyt dy hun.
49:18 Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.

49:19 Efe a at genhedlaeth ei dadau, ac ni welant oleuni byth.
49:19 He shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.

49:20 Dyn mewn anrhydedd, ac heb ddeall, sydd gyffelyb i anifeiliaid a ddifethir.
49:20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish.


SALM 50
50:1 Salm Asaff. DUW y duwiau, sef yr ARGLWYDD, a lefarodd, ac a alwodd y ddaear, o godiad haul hyd ei fachludiad.
50:1 A Psalm of Asaph. The mighty God, even the LORD, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof.

50:2 Allan o Seion, perffeithrwydd tegwch, y llewyrchodd DUW.
50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined.

50:3 Ein DUW ni a ddaw, ac ni bydd distaw: tn a ysa oi flaen ef, a thymestl ddirfawr fydd oi amgylch.
50:3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him.

50:4 Geilw at y nefoedd oddi uchod, ac ar y ddaear, i farnu ei bobl.
50:4 He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.

50:5 Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaethant gyfamod mi trwy aberth.
50:5 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.

50:6 Ar nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef: canys DUW ei hun sydd Farnwr. Sela.
50:6 And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah.

50:7 Clywch, fy mhobl, a mi a lefaraf; O Israel, a mi a dystiolaethaf ith erbyn: DUW, sef dy DDUW di, ydwyf fi.
50:7 Hear, O my people, and I will speak; O Israel, and I will testify against thee: I am God, even thy God.

50:8 Nid am dy aberthau yth geryddaf, nath boethoffrymau, am nad oeddynt ger fy mron i yn wastad.
50:8 I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been continually before me.

50:9 Ni chymeraf fustach oth dŷ, na bychod oth gorlannau.
50:9 I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds.

50:10 Canys holl fwystfilod y coed ydynt eiddof fi, ar anifeiliaid ar fil o fynyddoedd.
50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.

50:11 Adwaen holl adar y mynyddoedd: a gwyllt anifeiliaid y maes ydynt eiddof fi.
50:11 I know all the fowls of the mountains: and the wild beasts of the field are mine.

50:12 Os bydd newyn arnaf, ni ddywedaf i ti: canys y byd ai gyfiawnder sydd eiddof fi.
50:12 If I were hungry, I would not tell thee: for the world is mine, and the fulness thereof.

50:13 A fwytff fi gig teirw? neu a yfaf fi waed bychod?
50:13 Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?

50:14 Abertha foliant i DDUW; a thl ir Goruchaf dy addunedau:
50:14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High:

50:15 A galw arnaf fi yn nydd trallod: mi ath waredaf, a thi am gogoneddi.
50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.

50:16 Ond wrth yr annuwiol y dywedodd DUW, Beth sydd i ti a fynegech ar fy neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfamod yn dy enau?
50:16 But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth?

50:17 Gan dy fod yn casu addysg, ac yn taflu fy ngeiriau ith l.
50:17 Seeing thou hatest instruction, and castest my words behind thee.

50:18 Pan welaist leidr, cytunaist ag ef; ath gyfran oedd gydar godinebwyr.
50:18 When thou sawest a thief, then thou consentedst with him, and hast been partaker with adulterers.

50:19 Gollyngaist dy safn i ddrygioni, ath dafod a gydbletha ddichell.
50:19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit.

50:20 Eisteddaist a dywedaist yn erbyn dy frawd: rhoddaist enllib i fab dy fam.
50:20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mothers son.

50:21 Hyn a wnaethost, a mi a dewais: tybiaist dithau fy mod yn gwbl fel ti dy hun: ond mi ath argyhoeddaf, ac au trefnaf o flaen dy lygaid.
50:21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.

50:22 Deellwch hyn yn awr, y rhai ydych yn anghofio DUW; rhag i mi eich rhwygo, ac na byddo gwaredydd.
50:22 Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver.

50:23 Yr hwn a abertho foliant, am gogonedda i: ar neb a osodo ei ffordd yn iawn, dangosaf iddo iachawdwriaeth DUW.
50:23 Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God.

SALM 51
51:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd, pan ddaeth Nathan y proffwyd ato, wedi iddo fyned i mewn at Bathseba. Trugarha wrthyf, O DDUW, yn l dy drugarowgrwydd:, yn l lliaws dy dosturiaethau, dilea fy anwireddau.
51:1 To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba. Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

51:2 Golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod.
51:2 Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

51:3 Canys yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau: am pechod rydd yn wastad ger fy mron.
51:3 For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

51:4 Yn dy erbyn di, dydi dy hunan, y pechais ac y gwneuthum y drwg hwn yn dy olwg: fel yth gyfiawnhaer pan leferych, ac y byddit bur pan farnech.
51:4 Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.

51:5 Wele, mewn anwiredd ym lluniwyd; ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf.
51:5 Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me.

51:6 Wele, ceraist wirionedd oddi mewn: a pheri i mi wybod doethineb yn y dirgel.
51:6 Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.

51:7 Glanha fi ag isop, a mi a lanheir: golch fi, a byddaf wynnach nar eira.
51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.

51:8 Pr i mi glywed gorfoledd a llawenydd; fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist.
51:8 Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice.

51:9 Cuddia dy wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau.
51:9 Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.

51:10 Crea galon ln ynof, O DDUW; ac adnewydda ysbryd uniawn om mewn.
51:10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

51:11 Na fwrw fi ymaith oddi ger dy fron; ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf.
51:11 Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

51:12 Dyro drachefn i mi orfoledd dy iachawdwriaeth; ac th hael ysbryd cynnal fi.
51:12 Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

51:13 Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir; a phechaduriaid a droir atat.
51:13 Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.

51:14 Gwared fi oddi wrth waed, O DDUW, DUW fy iachawdwriaeth: am tafod a gn yn llafar am dy gyfiawnder.
51:14 Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

51:15 ARGLWYDD, agor fy ngwefusau, am genau a fynega dy foliant.
51:15 O Lord, open thou my lips; and my mouth shall show forth thy praise.

51:16 Canys ni chwenychi aberth; pe amgen, mi ai rhoddwn: poethoffrwm ni fynni.
51:16 For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

51:17 Aberthau DUW ydynt ysbryd drylliedig: calon ddrylliog gystuddiedig, O DDUW, ni ddirmygi.
51:17 The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.

51:18 Gwna ddaioni yn dy ewyllysgarwch i Seion: adeilada furiau Jerusalem.
51:18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem.

51:19 Yna y byddi fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boethoffrwm ac aberth llosg: yna yr offrymant fustych ar dy allor.
51:19 Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon thine altar.

SALM 52
52:1 Ir Pencerdd, Maschil, Salm Dafydd, pan ddaeth Doeg yr Edomiad a mynegi i Saul, a dywedyd wrtho, Daeth Dafydd i dŷ Ahimelech. Paham yr ymffrosti mewn drygioni, O gadarn? y mae trugaredd DUW yn parhau yn wastadol.
52:1 To the chief Musician, Maschil, A Psalm of David, when Doeg the Edomite came and told Saul, and said unto him, David is come to the house of Ahimelech. Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually.

52:2 Dy dafod a ddychymyg ysgelerder; fel ellyn llym, yn gwneuthur twyll.
52:2 Thy tongue deviseth mischiefs; like a sharp razor, working deceitfully.

52:3 Hoffaist ddrygioni yn fwy na daioni; a chelwydd yn fwy na thraethu cyflawnder. Sela.
52:3 Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness. Selah.

52:4 Hoffaist bob geiriau distryw, O dafod twyllodrus.
52:4 Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue.

52:5 DUW ath ddistrywia dithau yn dragywydd: efe ath gipia di ymaith, ac ath dynn allan oth babell, ac ath ddiwreiddia o dir y rhai byw. Sela.
52:5 God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah.

52:6 Y cyfiawn hefyd a welant, ac a ofnant, ac a chwarddant am ei ben.
52:6 The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him:

52:7 Wele y gŵr ni osododd DDUW yn gadernid iddo; eithr ymddiriedodd yn lluosowgrwydd ei olud, ac a ymnerthodd yn ei ddrygioni.
52:7 Lo, this is the man that made not God his strength; but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness.

52:8 Ond myfi sydd fel olewydden werdd yn nhŷ DDUW: ymddiriedaf yn nhrugaredd DUW byth ac yn dragywydd.
52:8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.

52:9 Clodforaf di yn dragywydd, oherwydd i ti wneuthur hyn: a disgwyliaf wrth dy enw; canys da yw gerbron dy saint.
52:9 I will praise thee for ever, because thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before thy saints.

SALM 53
53:1 Ir Pencerdd ar y Mahalath, Maschil, Salm Dafydd. Dywedodd yr ynfyd yn ei galon, Nid oes un Duw.
Ymlygrasant, a gwnaethant ffiaidd anwiredd: nid oes un yn gwneuthur daioni.
53:1 To the chief Musician upon Mahalath, Maschil, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good.


53:2 Edrychodd Duw i lawr or nefoedd ar feibion dynion, i edrych a oedd neb yn ddeallus, ac yn ceisio Duw.
53:2 God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God.


53:3 Ciliasai pob un ohonynt yn wysg ei gefn: cydymddifwynasent; nid oes a wnl ddaioni, nac oes un.
53:3 Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one.


53:4 Oni ŵyr gweithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl, fel y bwytaent fara: ni alwasant ar DDUW.
53:4 Have the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread: they have not called upon God.


53:5 Yno yr ofnasant gan ofn, lle nid oedd ofn: canys DUW a wasgarodd esgyrn yr hwn ath warchaeodd: gwdradwyddaist hwynt am i DDUW eu dirmygu hwy.
53:5 There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them.


53:6 O na roddid iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ymchwelo Duw gaethiwed ei bobl, y llawenycha Jacob, ac yr ymhyfryda Israel.
53:6 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

SALM 54
54:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Maschib Salm Dafydd, pan ddaeth y Siffiaid a dywedyd wrth Saul. Onid ydyw Dafydd yn ymguddio gyda ni? Achub fi, O DDUW, yn dy enw; a barn fi yn dy gadernid.
54:1 To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David, when the Ziphims came and said to Saul, Doth not David hide himself with us? Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength.

54:2 DUW, clyw fy ngweddi; gwrando ymadrodd fy ngenau.
54:2 Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth.

54:3 Canys dieithriaid a gyfodasant im herbyn, ar trawsion a geisiant fy enaid: ni osodasant DDUW ou blaen. Sela.
54:3 For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul: they have not set God before them. Selah.

54:4 Wele, DUW sydd yn fy nghynorthwyo: yr Arglwydd sydd ymysg y rhai a gynhaliant fy enaid.
54:4 Behold, God is mine helper: the Lord is with them that uphold my soul.

54:5 Efe a ddl ddrwg im gelynion: tor hwynt ymaith yn dy wirionedd.
54:5 He shall reward evil unto mine enemies: cut them off in thy truth.

54:6 Aberthaf i ti yn ewyllysgar: clodforaf dy enw, O ARGLWYDD; canys da yw.
54:6 I will freely sacrifice unto thee: I will praise thy name, O LORD; for [it is] good.

54:7 Canys efe am gwaredodd o bob trallod; am llygad a welodd ei ewyllys ar fy ngelynion.
54:7 For he hath delivered me out of all trouble: and mine eye hath seen [his desire] upon mine enemies.

SALM 55
55:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Maschil, Salm Dafydd Gwrando fy ngweddi, O DDUW; ac ymguddia rhag fy neisyfiad.
55:1 To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David. Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication.

55:2 Gwrando arnaf, ac erglyw fi: cwynfan yr ydwyf yn fy ngweddi, a thuchan,
55:2 Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise;

55:3 Gan lais y gelyn, gan orthrymder yr annuwiol: oherydd y maent yn bwrw arnaf, ac yn fy nghasu yn llidiog.
55:3 Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked: for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me.

55:4 Fy nghalon a ofidia om mewn: ac ofn angau a syrthiodd arnaf.
55:4 My heart is sore pained within me: and the terrors of death are fallen upon me.

55:5 Ofn ac arswyd a ddaeth arnaf, a dychryn am gorchuddiodd.
55:5 Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me.

55:6 A dywedais, O na bai i mi adenydd fel colomen! yna yr ehedwn ymaith, ac y gorffwyswn.
55:6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away, and be at rest.

55:7 Wele, crwydrwn ymhell, ac arhoswn yn yr anialwch. Sela.
55:7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah.

55:8 Brysiwn i ddianc, rhag y gwynt ystormus ar dymestl.
55:8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest.

55:9 Dinistria, O ARGLWYDD, a gwahan eu tafodau: canys gwelais drawster a chynnen yn y ddinas.
55:9 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city.

55:10 Dydd a nos yr amgylchant hi ar ei muriau: ac y mae anwiredd a blinder yn ei chanol hi.
55:10 Day and night they go about it upon the walls thereof: mischief also and sorrow are in the midst of it.

55:11 Anwireddau sydd yn ei chanol hi; ac ni chilia twyll a dichell oi heolydd hi.
55:11 Wickedness is in the midst thereof: deceit and guile depart not from her streets.

55:12 Canys nid gelyn am difenwodd; yna y dioddefaswn: nid fy nghasddyn a ymfawrygodd im herbyn; yna mi a ymguddiasiwn rhagddo ef:
55:12 For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him:

55:13 Eithr tydi, ddyn, fy nghydradd, fy fforddwr, am cydnabod,
55:13 But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance.

55:14 Y rhai oedd felys gennym gydgyfrinachu, ac a rodiasom i dŷ DDUW ynghyd.
55:14 We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company.

55:15 Rhuthred marwolaeth arnynt, a disgynnant i uffern yn fyw: canys drygioni sydd yn eu cartref, ac yn eu mysg.
55:15 Let death seize upon them, and let them go down quick into hell: for wickedness is in their dwellings, and among them.

55:16 Myfi a waeddaf ar DDUW; ar ARGLWYDD am hachub i.
55:16 As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me.

55:17 Hwyr a bore, a hanner dydd, y gweddaf, a byddaf daer: ac efe a glyw fy lleferydd.
55:17 Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice.

55:18 Efe a waredodd fy enaid mewn heddwch oddi wrth y rhyfel oedd im herbyn: canys yr oedd llawer gyda mi.
55:18 He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me: for there were many with me.

55:19 DUW a glyw, ac au darostwng hwynt, yr hwn sydd yn aros erioed: Sela: am nad oes gyfnewidiau iddynt, am hynny nid ofnant DDUW.
55:19 God shall hear, and afflict them, even he that abideth of old. Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God.

55:20 Efe a estynnodd ei law yn erbyn y rhai oedd heddychlon ag ef: efe a dorrodd ei gyfamod.
55:20 He hath put forth his hands against such as be at peace with him: he hath broken his covenant.

55:21 Llyfnach oedd ei enau nag ymenyn, a rhyfel yn ei galon: tynerach oedd ei eiriau nag olew, a hwynt yn gleddyfau noethion.
55:21 The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart: his words were softer than oil, yet were they drawn swords.

55:22 Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, ac efe ath gynnal di: ni ad ir cyfiawn ysgogi byth.
55:22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.

55:23 Tithau, DDUW, au disgynni hwynt i bydew dinistr: gwŷr gwaedlyd a thwyllodrus ni byddant byw hanner eu dyddiau; ond myfi a obeithiaf ynot ti.
55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee.

SALM 56
56:1 Ir Pencerdd ar Jonath-Elem-Rechocim, Michtam Dafydd, pan ddaliodd y Philistiaid ef yn Gath. Trugarha wrthyf, O DDUW: canys am llyncai: beunydd, gan ymladd, ym gorthryma.
56:1 To the chief Musician upon Jonathelemrechokim, Michtam of David, when the Philistines took him in Gath. Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.

56:2 Beunydd ym llyncai fy ngelynion: canys llawer sydd yn rhyfela im herbyn, O DDUW Goruchaf.
56:2 Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.

56:3 Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti.
56:3 What time I am afraid, I will trust in thee.

56:4 Yn NUW y clodforaf ei air, yn NUW y gobeithiaf; nid ofnaf beth a wnl cnawd i mi.
56:4 In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

56:5 Beunydd y camgymerant fy ngeiriau: eu holl feddyliau sydd im herbyn er drwg.
56:5 Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.

56:6 Hwy a ymgasglant, a lechant, ac a wyliant fy nghamre, pan ddisgwyliant am fy enaid.
56:6 They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.

56:7 A ddihangant hwy trwy anwiredd? disgyn y bobloedd hyn, O DDUW, yn dy lidiowgrwydd.
56:7 Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.

56:8 Ti a gyfrifaist fy symudiadau: dod fy nagrau yn dy gostrel: onid ydynt yn dy lyfr di?
56:8 Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?

56:9 Y dydd y llefwyf arnat, yna y dychwelir fy ngelynion yn eu gwrthol: hyn a wn; am fod DUW gyda mi.
56:9 When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.

56:10 Yn NUW y moliannaf ei air: yn yr ARGLWYDD y moliannaf ei air.
56:10 In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.

56:11 Yn NUW yr ymddiriedais: nid ofnaf beth a wnl dyn i mi.
56:11 In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.

56:12 Arnaf fi, O DDUW, y mae dy addunedau: talaf i ti foliant.
56:12 Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.

56:13 Canys gwaredaist fy enaid rhag angau: oni waredi fy nhraed rhag syrthio, fel y rhodiwyf gerbron DUW yng ngoleuni y rhai byw?
56:13 For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?

SALM 57
57:1 Ir Pencerdd, Al-taschith, Michtam. Dafydd, pan ffodd rhag Saul ir ogof. Trugarha wrthyf, O DDUW, trugarha wrthyf: canys ynot y gobeithiodd fy enaid; ie, yng nghysgod dy adenydd y gobeithiaf, hyd onid l yr aflwydd hwn heibio.
57:1 To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David, when he fled from Saul in the cave. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.

57:2 Galwaf ar DDUW Goruchaf; ar DDUW a gwblha mi.
57:2 I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.

57:3 Efe a enfyn or nefoedd, ac am gwared oddi wrth warthrudd yr hwn am llyncai. Sela. Denfyn Duw ei drugaredd ai wirionedd.
57:3 He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.

57:4 Fy enaid sydd ymysg llewod: gorwedd yr wyf ymysg dynion poethion, sef meibion dynion, y rhai y mae eu dannedd yn waywffyn a saethau, au tafod yn gleddyf llym.
57:4 My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.

57:5 Ymddyrcha, DDUW, uwch y nefoedd; a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear.
57:5 Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.

57:6 Darparasant rwyd im traed; crymwyd fy enaid; cloddiasant bydew om blaen; syrthiasant yn ei ganol. Sela.
57:6 They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.

57:7 Parod yw fy nghalon, O DDUW, parod yw fy nghalon: canaf a chanmolaf.
57:7 My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.

57:8 Deffro, fy ngogoniant; deffro, nabl a thelyn: deffroaf yn fore.
57:8 Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.

57:9 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
57:9 I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.

57:10 Canys mawr yw dy drugaredd hyd y nefoedd, ath wirionedd hyd y cymylau.
57:10 For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.

57:11 Ymddyrcha, DDUW, uwch y nefoedd; a bydded dy ogoniant ar yr ddaear.
57:11 Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.


SALM 58
58:1 Ir Pencerdd, Al-taschith, Michtam Dafydd. Ai cyfiawnder yn ddiau a draethwch chwi, O gynulleidfa? a fernwch uniondeb, O feibion dynion?
58:1 To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David. Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?

58:2 Anwiredd yn hytrach a weithredwch yn y galon: trawster eich dwylo yr ydych yn ei bwyso ar y ddaear.
58:2 Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.

58:3 Or groth yr ymddieithriodd yr annuwiol: or bru y cyfeiliornasant, gan ddywedyd celwydd.
58:3 The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.

58:4 Eu gwenwyn sydd fel gwenwyn sarff: y maent fel y neidr fyddar yr hon a gae ei chlustiau;
58:4 Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;

58:5 Yr hon ni wrendy ar lais y rhinwyr, er cyfarwydded fyddo y swynwr.
58:5 Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.

58:6 Drylla, O DDUW, eu dannedd yn eu geneuau: tor, O ARGLWYDD, gilddannedd y llewod ieuainc.
58:6 Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.

58:7 Todder hwynt fel dyfroedd sydd yn rhedeg yn wastad: pan saetho eu saethau, byddant megis wedi eu torri.
58:7 Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.

58:8 Aed ymaith fel malwoden dawdd, neu erthyl gwraig; fel na welont yr haul.
58:8 As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.

58:9 Cyn ich crochanau glywed y mieri, efe au cymer hwynt ymaith megis chorwynt, yn fyw, ac yn ei ddigofaint.
58:9 Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.

58:10 Y cyfiawn a lawenycha pan welo ddial: efe a ylch ei draed yng ngwaed yr annuwiol.
58:10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.

58:11 Fel y dywedo dyn, Diau fod ffrwyth ir cyfiawn: diau fod DUW a farna ar y ddaear.
58:11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.

SALM 59
59:1 Ir pencerdd, Al-taschith, Michtam Dafydd, pan yrrodd Saul rai i gadw y tŷ iw ladd ef. Fy NUW, gwared fi oddi wrth fy ngelynion: amddiffyn fi oddi wrth y rhai a ymgyfodant im herbyn.
59:1 To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David; when Saul sent, and they watched the house to kill him. Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.

59:2 Gwared fi oddi wrth weithredwyr anwiredd, ac achub fi rhag y gwŷr gwaedlyd.
59:2 Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.

59:3 Canys wele, cynllwynasant yn erbyn fy enaid: ymgasglodd cedyrn im herbyn; nid ar fy mai nam pechod i, O ARGLWYDD.
59:3 For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.

59:4 Rhedant, ymbaratoant, heb anwiredd ynof fi: deffro dithau im cymorth, ac edrych.
59:4 They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.

59:5 A thi, ARGLWYDD DDUW y lluoedd, DUW Israel, deffro i ymweled r holl genhedloedd: na thrugarha wrth neb a wnnt anwiredd yn faleisus. Sela.
59:5 Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.

59:6 Dychwelant gydar hwyr, cyfarthant fel cŵn, ac amgylchant y ddinas.
59:6 They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.

59:7 Wele, bytheiriant u genau: cleddyfau sydd yn eu gwefusau: canys pwy, meddant, a glyw?
59:7 Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?

59:8 Ond tydi, O ARGLWYDD, au gwatweri hwynt; ac a chwerddi am ben yr holl genhedloedd.
59:8 But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.

59:9 Oherwydd ei nerth ef, y disgwyliaf wrthyt ti: canys DUW yw fy amddiffynfa.
59:9 Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.

59:10 Fy NUW trugarog am rhagflaena: DUW a wna i mi weled fy ewyllys ar fy ngelynion.
59:10 The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.

59:11 Na ladd hwynt, rhag im pobl anghofio: gwasgar hwynt yn dy nerth, a darostwng hwynt, O ARGLWYDD ein tarian.
59:11 Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.

59:12 Am bechod eu genau, ac ymadrodd eu gwefusau, dalier hwynt yn eu balchder: ac am y felltith ar celwydd a draethant.
59:12 For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.

59:13 Difa hwynt yn dy lid, difa, fel na byddont: a gwybyddant mai DUW sydd yn llywodraethu yn Jacob, hyd eithafoedd y ddaear. Sela.
59:13 Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.

59:14 A dychwelant gydar hwyr, a chyfarthant fel cŵn, ac amgylchant y ddinas.
59:14 And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.

59:15 Crwydrant am fwyd; ac onis digonir, grwgnachant.
59:15 Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.

59:16 Minnau a ganaf am dy nerth, ie, llafarganaf am dy drugaredd yn fore: canys buost yn amddiffynfa i mi, ac yn noddfa yn y dydd y bu cyfyngder arnaf.
59:16 But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.

59:17 I ti, fy nerth, y canaf; canys DUW yw fy amddiffynfa, a DUW fy nhrugaredd.
59:17 Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.

SALM 60
60:1 Ir Pencerdd ar Susan-eduth, Michtam Dafydd, i ddysgu; pan ymladdodd yn erbyn Syriaid Mesopotamia, a Syriaid Soba, pan ddychwelodd Joab, a lladd deuddeng mil or Edomiaid yn nyffryn yr halen. DDUW, bwriaist ni ymaith, gwasgeraist ni, a sorraist: dychwel atom drachefn.
60:1 To the chief Musician upon Shushaneduth, Michtam of David, to teach; when he strove with Aramnaharaim and with Aramzobah, when Joab returned, and smote of Edom in the valley of salt twelve thousand. O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.

60:2 Gwnaethost ir ddaear grynu, a holltaist hi: iach ei briwiau; canys y mae yn crynu.
60:2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.

60:3 Dangosaist ith bobl galedi: diodaist ni gwin madrondod.
60:3 Thou hast showed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.

60:4 Rhoddaist faner ir rhai ath ofnant, iw dyrchafu oherwydd y gwirionedd. Sela.
60:4 Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.

60:5 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub th ddeheulaw, a gwrando fi.
60:5 That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.

60:6 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf: rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
60:6 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

60:7 Eiddof fi yw Gilead, ac eiddof fi Manasse: Effraim hefyd yw nerth fy mhen; Jwda yw fy neddfwr.
60:7 Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;

60:8 Moab yw fy nghrochan golchi; dros Edom y bwriaf fy esgid: Philistia, ymorfoledda di om plegid i.
60:8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.

60:9 Pwy am dwg ir ddinas gadarn? pwy am harwain hyd yn Edom?
60:9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?

60:10 Onid tydi, DDUW, yr hwn an bwriaist ymaith? a thydi, O DDUW, yr hwn nid ait allan gydan lluoedd?
60:10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?

60:11 Moes i ni gynhorthwy rhag cyfyngder: canys ofer yw ymwared dyn.
60:11 Give us help from trouble: for vain is the help of man.

60:12 Yn NUW y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.
60:12 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.

SALM 61
61:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Clyw, O DDUW, fy llefain; gwrando ar fy ngweddi.
61:1 To the chief Musician upon Neginah, A Psalm of David. Hear my cry, O God; attend unto my prayer.

61:2 O eithaf y ddaear y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon: arwain fi i graig a fyddo uwch na mi.
61:2 From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed: lead me to the rock that is higher than I.

61:3 Canys buost yn noddfa i mi, ac yn dŵr cadarn rhag y gelyn.
61:3 For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy.

61:4 Preswyliaf yn dy babell byth: am hymddiried fydd dan orchudd dy adenydd. Sela.
61:4 I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah.

61:5 Canys ti, DDUW, a llywaist fy addunedau: rhoddaist etifeddiaeth ir rhai a ofnant dy enw.
61:5 For thou, O God, hast heard my vows: thou hast given me the heritage of those that fear thy name.

61:6 Ti a estynni oes y Brenin; ei flynyddoedd fyddant fel cenedlaethau lawer.
61:6 Thou wilt prolong the kings life: and his years as many generations.

61:7 Efe a erys byth gerbron DUW; darpar drugaredd a gwirionedd, fel y cadwont ef.
61:7 He shall abide before God for ever: O prepare mercy and truth, which may preserve him.

61:8 Felly y canmolaf dy enw yn dragywydd, fel y talwyf fy addunedau beunydd.
61:8 So will I sing praise unto thy name for ever, that I may daily perform my vows.SALM 62
62:1 Ir Pencerdd, i Jedwthwn, Salm Dafydd. Wrth DDUW yn unig y disgwyl fy enaid: ohono ef y daw fy iachawdwriaeth.
62:1 To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of David. Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

62:2 Efe yn unig yw fy nghraig, am hiachawdwriaeth, am hamddiffyn; nim mawr ysgogir.
62:2 He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.

62:3 Pa hyd y bwriedwch aflwydd yn erbyn gŵr? lleddir chwi oll; a byddwch fel magwyr ogwyddedig, neu bared ar ei ogwydd.
62:3 How long will ye imagine mischief against a man? ye shall be slain all of you: as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.

62:4 Ymgyngorasant yn unig iw fwrw ef i lawr oi fawredd; hoffasant gelwydd: u geneuau y bendithiant, ond ou mewn y melltithiant. Sela.
62:4 They only consult to cast him down from his excellency: they delight in lies: they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.

62:5 O fy enaid, disgwyl wrth DDUW yn unig: canys ynddo ef y mae fy ngobaith.
62:5 My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.

62:6 Efe yn unig yw fy nghraig, am hiachawdwriaeth: efe yw fy amddiffynfa: nim hysgogir.
62:6 He only is my rock and my salvation: he is my defence; I shall not be moved.

62:7 Yn NUW y mae fy iachawdwriaeth am gogoniant: craig fy nghadernid, am noddfa, sydd yn NUW.
62:7 In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.

62:8 Gobeithiwch ynddo ef bob amser; O bobl, tywelltwch eich calon ger ei fron ef: DUW sydd noddfa i ni. Sela.
62:8 Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.

62:9 Gwagedd yn ddiau yw meibion dynion, geudeb yw meibion gwŷr: iw gosod yn y clorian, ysgafnach ydynt hwy i gyd na gwegi.
62:9 Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.

62:10 Nac ymddiriedwch mewn trawster, ac mewn trais na fyddwch ofer: os cynydda golud, na roddwch eich calon arno.
62:10 Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.

62:11 Unwaith y dywedodd DUW, clywais hynny ddwywaith; mai eiddo DUW yw cadernid.
62:11 God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.

62:12 Trugaredd hefyd sydd eiddot ti, O ARGLWYDD: canys ti a deli i bob yn l ei weithred.
62:12 Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.

SALM 63
63:1 Salm Dafydd, pan oedd efe yn niffeithwch Jwda. Ti, O DDUW, yw fy NUW i; yn fore yth geisiaf: sychedodd fy enaid amdanat, hiraethodd fy nghnawd amdanat, mewn tir cras a sychedig heb ddwfr;
63:1 A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

63:2 I weled dy nerth ath ogoniant, fel yth welais yn y cysegr.
63:2 To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.

63:3 Canys gwell yw dy drugaredd di nar bywyd: fy ngwefusau ath foliannant.
63:3 Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee.

63:4 Fel hyn yth glodforaf yn fy mywyd: dyrchafaf fy nwylo yn dy enw.
63:4 Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.

63:5 Megis mer ac braster y digonir fy enaid; am genau ath fawl gwefusau llafar
63:5 My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips:

63:6 Pan yth gofiwyf ar fy ngwely, myfyriaf amdanat yng ngwyliadwriaethau y nos.
63:6 When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.

63:7 Canys buost gynhorthwy i mi; am hynny yng nghysgod dy adenydd y gorfoleddaf.
63:7 Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.

63:8 Fy enaid a lŷn wrthyt: dy ddeheulaw am cynnal.
63:8 My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.

63:9 Ond y rhai a geisiant fy enaid i ddistryw, a nt i iselderau y ddaear.
63:9 But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower parts of the earth.

63:10 Syrthiant ar fin y cleddyf: rhan llwynogod fyddant.
63:10 They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes.

63:11 Ond y Brenin a lawenycha yn NUW: gorfoledda pob un a dyngo iddo ef: eithr caeir genau y rhai a ddywedant gelwydd.
63:11 But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by him shall glory: but the mouth of them that speak lies shall be stopped.

SALM 64
64:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd. Clyw fy llef, O DDUW, yn fy ngweddi: cadw fy einioes rhag ofn y gelyn.
64:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.

64:2 Cudd fi rhag cyfrinach y rhai drygionus; rhag terfysg gweithredwyr anwiredd:
64:2 Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:

64:3 Y rhai a hogant eu tafod fel cleddyf, ac a ergydiant eu saethau, sef geiriau chwerwon:
64:3 Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:

64:4 I saethu y perffaith yn ddirgel: yn ddisymwth y saethant ef, ac nid ofnant.
64:4 That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.

64:5 Ymwrolant mewn peth drygionus, ymchwedleuant am osod maglau yn ddirgel; dywedant, Pwy au gwl hwynt?
64:5 They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?

64:6 Chwiliant allan anwireddau; gorffennant ddyfal chwilio: ceudod a chalon pob un ohonynt sydd ddofn.
64:6 They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.

64:7 Eithr DUW au saetha hwynt; saeth ddisymwth yr archollir hwynt.
64:7 But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.

64:8 Felly hwy a wnnt iw tafodau eu hun syrthio arnynt: pob un au gwelo a gilia.
64:8 So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.

64:9 A phob dyn a ofna, ac a fynega waith DUW: canys doeth ystyriant ei waith ef.
64:9 And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.

64:10 Y cyfiawn a lawenycha yn yr ARGLWYDD, ac a obeithia ynddo; ar rhai uniawn o galon oll a orfoleddant.
64:10 The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.

SALM 65
65:1 Ir Pencerdd, Salm a Chn Dafydd. Mawl ath erys di yn Seion, O DDUW: ac i ti y telir yr adduned.
65:1 To the chief Musician, A Psalm and Song of David. Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.

65:2 Ti yw yr hwn a wrandewi weddi, atat ti y daw pob cnawd.
65:2 O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.

65:3 Pethau anwir am gorchfygasant: ein camweddau ni, ti au glanhei.
65:3 Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.

65:4 Gwyn ei fyd yr hwn a ddewisech, ac a nesaech atat; fel y trigo yn dy gynteddoedd: nyni a ddigonir daioni dy dŷ, sef dy deml sanctaidd.
65:4 Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.

65:5 Atebi i ni trwy bethau ofnadwy, yn dy gyfiawnder, O DDUW ein hiachawdwriaeth; gobaith holl gyrrau y ddaear, ar rhai sydd bell ar y mr.
65:5 By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:

65:6 Yr hwn a sicrha y mynyddoedd trwy ei nerth, ac a wregysir chadernid.
65:6 Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:

65:7 Yr hwn a ostega dwrf y moroedd, twrf eu tonnau, a therfysg y bobloedd.
65:7 Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.

65:8 A phreswylwyr eithafoedd y byd a ofnant dy arwyddion: gwnei i derfyn bore a hwyr lawenychu.
65:8 They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.

65:9 Yr wyt yn ymweled r ddaear, ac yn ei dyfrhau hi; yr ydwyt yn ei chyfoethogi hi yn ddirfawr ag afon DUW, yr hon sydd yn llawn dwfr: yr wyt yn paratoi ŷd iddynt, pan ddarperaist felly iddi.
65:9 Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.

65:10 Gan ddyfrhau ei chefnau, a gostwng ei rhychau, yr ydwyt yn ei mwydo hi chafodau, ac yn bendithio ei chnwd hi.
65:10 Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.

65:11 Coroni yr ydwyt y flwyddyn th ddaioni; ath lwybrau a ddiferant fraster.
65:11 Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.

65:12 Diferant ar borfeydd yr anialwch: ar bryniau a ymwgregysant hyfrydwch.
65:12 They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.

65:13 Y dolydd a wisgir defaid, ar dyffrynnoedd a orchuddir ag ŷd; am hynny y bloeddiant, ac y canant.
65:13 The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.

SALM 66
66:1 Ir Pencerdd, Cn neu Salm. Llawenfloeddiwch i DDUW, yr holl ddaear:
66:1 To the chief Musician, A Song or Psalm. Make a joyful noise unto God, all ye lands:

66:2 Datgenwch ogoniant ei enw: gwnewch ei foliant yn ogoneddus.
66:2 Sing forth the honour of his name: make his praise glorious.

66:3 Dywedwch wrth DDUW, Mor ofnadwy wyt yn dy weithredoedd! oherwydd maint dy nerth, y cymer dy elynion arnynt fod yn ddarostyngedig i ti.
66:3 Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.

66:4 Yr holl ddaear ath addolant di, ac a ganant i ti; ie, canant ith enw. Sela.
66:4 All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.

66:5 Deuwch, a gwelwch weithredoedd DUW: ofnadwy yw yn ei weithred tuag at feibion dynion.
66:5 Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.

66:6 Trodd efe y mr yn sychdir: aethant trwy yr afon ar draed: yna y llawenychasom ynddo.
66:6 He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.

66:7 Efe a lywodraetha trwy ei gadernid byth; ei lygaid a edrychant at y cenhedloedd: nac ymddyrchafed y rhai anufudd. Sela.
66:7 He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah.

66:8 O bobloedd, bendithiwch ein DUW, a pherwch glywed llais ei fawl ef.
66:8 O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard:

66:9 Yr hwn sydd yn gosod ein henaid mewn bywyd, ac ni ad in troed lithro.
66:9 Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved.

66:10 Canys profaist ni, O DDUW: coethaist, fel coethi arian.
66:10 For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried.

66:11 Dygaist ni ir rhwyd: gosodaist wasgfa at ein llwynau.
66:11 Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins.

66:12 Peraist i ddynion farchogaeth ar ein pennau; aethom trwy y tn ar dwfr: a thi an dygaist allan i le diwall.
66:12 Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place.

66:13 Deuaf ith dŷ ag offrymau poeth: talaf i ti fy addunedau,
66:13 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,

66:14 Y rhai a adroddodd fy ngwefusau, ac a ddywedodd fy ngenau yn fy nghyfyngder.
66:14 Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble.

66:15 Offrymaf i ti boethoffrymau breision, ynghyd ag arogl-darth hyrddod; aberthaf ychen a bychod. Sela.
66:15 I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah.

66:16 Deuwch, gwrandewch, y rhai oll a ofnwch DDUW; a mynegaf yr hyn a wnaeth efe im henaid.
66:16 Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.

66:17 Llefais arno m genau, ac efe a ddyrchafwyd m tafod.
66:17 I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.

66:18 Pe edrychaswn ar anwiredd yn fy nghalon, ni wrandawsai yr Arglwydd.
66:18 If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me:

66:19 DUW yn ddiau a glybu, ac a wrandawodd ar lais fy ngweddi
66:19 But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer.

66:20 Bendigedig fyddo DUW, yr hwn ni throdd fy ngweddi oddi wrtho, nai drugaredd ef oddi wrthyf finnau.
66:20 Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.

SALM 67
67:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Salm neu Gn. DUW a drugarhao wrthym, ac an bendithio; a thywynned ei wyneb arnom: Sela:
67:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song. God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.

67:2 Fel yr adwaener dy ffordd ar y ddaear, ath iachawdwriaeth ymhlith yr holl genhedloedd.
67:2 That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.

67:3 Molianned y bobl di, O DDUW; molianned yr holl bobl dydi.
67:3 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

67:4 Llawenhaed y cenhedloedd, a byddant hyfryd: canys ti a ferni y bobl yn uniawn, ac a lywodraethi y cenhedloedd ar y ddaear. Sela.
67:4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.

67:5 Molianned y bobl di, O DDUW; molianned yr holl bobl dydi.
67:5 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

67:6 Yna y ddaear a rydd ei ffrwyth; a DUW, sef ein DUW ni, an bendithia.
67:6 Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us.

67:7 DUW an bendithia; a holl derfynau y ddaear ai hofnant ef.
67:7 God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.

SALM 68
68:1 Ir Pencerdd, Salm neu Gn Dafydd. Cyfoded DUW, gwasgarer ei elynion: a ffoed ei gaseion oi flaen ef.
68:1 To the chief Musician, A Psalm or Song of David. Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him.

68:2 Chweli hwynt fel chwalu mwg: fel y tawdd cwyr wrth y tn, difether y rhai annuwiol o flaen DUW.
68:2 As smoke is driven away, so drive them away: as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.

68:3 Ond llawenycher y rhai cyfiawn, a gorfoleddant gerbron DUW; a byddant hyfryd o lawenydd.
68:3 But let the righteous be glad; let them rejoice before God: yea, let them exceedingly rejoice.

68:4 Cenwch i DDUW, canmolwch ei enw: dyrchefwch yr hwn sydd yn marchogaeth ar y nefoedd, ai enw yn JAH, a gorfoleddwch ger ei fron ef.
68:4 Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH, and rejoice before him.

68:5 Tad yr amddifaid, a Barnwr y gweddwon, yw DUW, yn ei breswylfa sanctaidd.
68:5 A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.

68:6 DUW sydd yn gosod yr unig mewn teulu: yn dwyn allan y rhai a rwymwyd mewn gefynnau; ond y rhai cyndyn a breswyliant grastir.
68:6 God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land .

68:7 Pan aethost, O DDUW, O flaen dy bobl, pan gerddaist trwy yr anialwch; Sela:
68:7 O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness; Selah:

68:8 Y ddaear a grynodd, ar nefoedd a ddiferasant o flaen DUW: Sinai yntau a grynodd o flaen DUW, sef DUW Israel.
68:8 The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God: even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel.

68:9 Dihidlaist law graslon, O DDUW, at dy etifeddiaeth: ti ai gwrteithiaist wedi ei blino.
68:9 Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary.

68:10 Dy gynulleidfa di sydd yn trigo ynddi: yn dy ddaioni, O DDUW, yr wyt yn darparu ir tlawd.
68:10 Thy congregation hath dwelt therein: thou, O God, hast prepared of thy goodness for the poor.

68:11 Yr ARGLWYDD a roddes y gair; mawr oedd mintai y rhai ai pregethent.
68:11 The Lord gave the word: great was the company of those that published it .

68:12 Brenhinoedd byddinog a ffoesant ar ffrwst: ar hon a drigodd yn tŷ, rannodd yr ysbail.
68:12 Kings of armies did flee apace: and she that tarried at home divided the spoil.

68:13 Er gorwedd ohonoch ymysg y crochanau, byddwch fel esgyll colomen wedi eu gwisgo ag arian, ai hadenydd ag aur melyn.
68:13 Though ye have lien among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold.

68:14 Pan wasgarodd yr Hollalluog frenhinoedd ynddi, yr oedd hi yn wen fel eira yn Salmon.
68:14 When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Salmon.

68:15 Mynydd DUW sydd fel mynydd Basan; yn fynydd cribog fel mynydd Basan.
68:15 The hill of God is as the hill of Bashan; an high hill as the hill of Bashan.

68:16 Paham y llemwch, chwi fynyddoedd cribog? dyma y mynydd a chwenychodd DUW ei breswylio; ie, preswylia yr ARGLWYDD ynddo byth.
68:16 Why leap ye, ye high hills? this is the hill which God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell in it for ever.

68:17 Cerbydau DUW ydynt ugain mil, sef miloedd o angylion: yr Arglwydd sydd yn eu plith, megis yn Sinai yn y cysegr.
68:17 The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place .

68:18 Dyrchefaist ir uchelder, caethgludaist gaethiwed: derbyniaist roddion i ddynion; ie, ir rhai cyndyn hefyd, fel yr ARGLWYDD DDUW yn eu plith.
68:18 Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive: thou hast received gifts for men; yea, for the rebellious also, that the LORD God might dwell among them .

68:19 Bendigedig fyddo yr Arglwydd, yr hwn an llwytha beunydd daioni; sef DUW ein hiachawdwriaeth. Sela.
68:19 Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah.

68:20 Ein DUW ni sydd DDUW iachawdwriaeth; ac ir ARGLWYDD DDUW y perthyn diangfu rhag marwolaeth.
68:20 He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues from death.

68:21 DUW yn ddiau a archolla ben ei elynion; a chopa walltog yr hwn a rodio rhagddo yn ei gamweddau.
68:21 But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses.

68:22 Dywedodd yr Arglwydd, Dygaf fy mhobl drachefn o Basan, dygaf hwynt drachefn o ddyfnder y mr;
68:22 The Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea:

68:23 Fel y trocher dy droed yng ngwaed dy elynion, a thafod dy gŵn yn yr unrhyw.
68:23 That thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongue of thy dogs in the same.

68:24 Gwelsant dy fynediad, O DDUW; mynediad fy NUW, fy Mrenin, yn y cysegr.
68:24 They have seen thy goings, O God; even the goings of my God, my King, in the sanctuary.

68:25 Y cantorion a aethant or blaen, ar cerddorion ar l; yn eu mysg yr oedd y llancesau yn canu tympanau.
68:25 The singers went before, the players on instruments followed after; among them were the damsels playing with timbrels.

68:26 Bendithiwch DDUW yn y cynlleidfaoedd, sef yr Arglwydd, y rhai ydych o ffynnon Israel.
68:26 Bless ye God in the congregations, even the Lord, from the fountain of Israel.

68:27 Yno y mae Benjamin fychan u llywydd, tywysogion Jwda u cynulleidfa; tywysogion Sabulon, a thywysogion Nafftali.
68:27 There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali.

68:28 Dy DDUW a orchmynnodd dy nerth: cadarnha, O DDUW, yr hyn a wnaethost ynom ni.
68:28 Thy God hath commanded thy strength: strengthen, O God, that which thou hast wrought for us.

68:29 Brenhinoedd a ddygant i ti anrheg er mwyn dy deml yn Jerwsalem.
68:29 Because of thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto thee.

68:30 Cerydda dyrfa y gwaywffyn, cynulleidfa y gwrdd deirw, gyda lloi y bobl, fel y delont yn ostyngedig darnau arian: gwasgar y bobl sydd dda ganddynt ryfel.
68:30 Rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls, with the calves of the people, till every one submit himself with pieces of silver: scatter thou the people that delight in war.

68:31 Pendefigion a ddeuant or Aifft; Ethiopia a estyn ei dwylo yn brysur at DDUW.
68:31 Princes shall come out of Egypt; Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.

68:32 Teyrnasoedd y ddaear, cenwch i DDUW; canmolwch yr Arglwydd: Sela:
68:32 Sing unto God, ye kingdoms of the earth; O sing praises unto the Lord; Selah:

68:33 Yr hwn a ferchyg ar nef y nefoedd, y rhai oedd erioed: wele efe yn anfon ei lef, a honno yn llef nerthol.
68:33 To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old; lo, he doth send out his voice, and that a mighty voice.

68:34 Rhoddwch i DDUW gadernid: ei oruchelder sydd ar Israel, ai nerth yn yr wybrennau.
68:34 Ascribe ye strength unto God: his excellency is over Israel, and his strength is in the clouds.

68:35 Ofnadwy wyt, O DDUW, oth gysegr: DUW Israel yw efe sydd yn rhoddi nerth a chadernid ir bobl. Bendigedig fyddo DUW.
68:35 O God, thou art terrible out of thy holy places: the God of Israel is he that giveth strength and power unto his people. Blessed be God.

SALM 69
69:1 Ir Pencerdd ar Sosannim, Salm Dafydd. Achub fi, O DDUW, canys y dyfroedd a ddaethant i mewn hyd at fy enaid.
69:1 To the chief Musician upon Shoshannim, A Psalm of David. Save me, O God; for the waters are come in unto my soul.

69:2 Soddais mewn tom dwfn, lle nid oes sefyllfa: deuthum i ddyfnder dyfroedd, ar ffrwd a lifodd drosof.
69:2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me.

69:3 Blinais yn llefain, sychodd fy ngheg: pallodd fy llygaid, tra yr ydwyf yn disgwyl wrth fy NUW.
69:3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God.

69:4 Amlach na gwallt fy mhen yw y rhai am casnt heb achos: cedyrn yw fy ngelynion diachos, y rhai am difethent: yna y telais yr hyn ni chymerais.
69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away.

69:5 O DDUW, ti a adwaenost fy ynfydrwydd; ac nid yw fy nghamweddau guddiedig rhagot.
69:5 O God, thou knowest my foolishness; and my sins are not hid from thee.

69:6 Na chywilyddier om plegid i y rhai a obeithiant ynot ti, Arglwydd DDUW y lluoedd: na waradwydder om plegid i y rhai ath geisiant di, O DDUW Israel.
69:6 Let not them that wait on thee, O Lord GOD of hosts, be ashamed for my sake: let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel.

69:7 Canys er dy fwyn di y dygais warthrudd, ac y todd cywilydd fy wyneb.
69:7 Because for thy sake I have borne reproach; shame hath covered my face.

69:8 Euthum yn ddieithr im brodyr, ac fel estron gan blant fy mam.
69:8 I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mothers children.

69:9 Canys sl dy dŷ am hysodd; a gwaradwyddiad y rhai ath waradwyddent di, a syrthiodd arnaf fi.
69:9 For the zeal of thine house hath eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me.

69:10 Pan wylais, gan gystuddio fy enaid ag ympryd, bu hynny yn waradwydd i mi.
69:10 When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.

69:11 Gwisgais hefyd sachliain; ac euthum yn ddihareb iddynt.
69:11 I made sackcloth also my garment; and I became a proverb to them.

69:12 Yn fy erbyn y chwedleuai y rhai a eisteddent yn y porth; ac ir meddwon yr oeddwn yn wawd.
69:12 They that sit in the gate speak against me; and I was the song of the drunkards.

69:13 Ond myfi, fy ngweddi sydd atat ti, O ARGLWYDD, mewn amser cymeradwy: O DDUW, yn lluosowgrwydd dy drugaredd gwrando fi, yng ngwirionedd dy iachawdwriaeth.
69:13 But as for me, my prayer is unto thee, O LORD, in an acceptable time: O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation.

69:14 Gwared fi or dom, ac na soddwyf: gwareder fi oddi wrth fy nghaseion, ac or dyfroedd dyfnion.
69:14 Deliver me out of the mire, and let me not sink: let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters.

69:15 Na lifed y ffrwd ddwfr drosof, ac na lynced y dyfnder fi; na chaeed y pydew chwaith ei safn arnaf.
69:15 Let not the waterflood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me.

69:16 Clyw fi, ARGLWYDD; canys da yw dy drugaredd: yn l lliaws dy dosturiaethau edrych arnaf.
69:16 Hear me, O LORD; for thy lovingkindness is good: turn unto me according to the multitude of thy tender mercies.

69:17 Ac na chuddia dy wyneb oddi wrth dy was; canys y mae cyfyngder arnaf: brysia, gwrando fi.
69:17 And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily.

69:18 Nes at fy enaid, a gwared ef: achub fi oherwydd fy ngelynion.
69:18 Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies.

69:19 Ti a adwaenost fy ngwarthrudd, am cywilydd, am gwaradwydd: fy holl elynion ydynt ger dy fron di.
69:19 Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonour: mine adversaries are all before thee.

69:20 Gwarthrudd a dorrodd fy nghalon; yr ydwyf mewn gofid: a disgwyliais am rai i dosturio wrthyf, ac nid oedd neb; ac am gysurwyr, ac ni chefais neb.
69:20 Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: and I looked for some to take pity, but there was none; and for comforters, but I found none.

69:21 Rhoddasant hefyd fustl yn fy mwyd, ac am diodasant yn fy syched finegr.
69:21 They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink.

69:22 Bydded eu bwrdd yn fagl ger eu bron, au llwyddiant yn dramgwydd.
69:22 Let their table become a snare before them: and that which should have been for their welfare, let it become a trap.

69:23 Tywyller eu llygaid, fel na welont; a gwna iw llwynau grynu bob amser.
69:23 Let their eyes be darkened, that they see not; and make their loins continually to shake.

69:24 Tywallt dy ddig arnynt; a chyrhaedded llidiowgrwydd dy ddigofaint hwynt.
69:24 Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them.

69:25 Bydded eu preswylfod yn anghyfannedd; ac na fydded a drigo yn eu pebyll.
69:25 Let their habitation be desolate; and let none dwell in their tents.

69:26 Canys erlidiasant yr hwn a drawsit ti; ac am ofid y rhai a archollaist ti, y chwedleuant.
69:26 For they persecute him whom thou hast smitten; and they talk to the grief of those whom thou hast wounded.

69:27 Dod ti anwiredd at eu hanwiredd hwynt; ac na ddelont ith gyfiawnder di.
69:27 Add iniquity unto their iniquity: and let them not come into thy righteousness.

69:28 Dileer hwynt o lyfr y rhai byw; ac na ysgrifenner hwynt gydar rhai cyfiawn.
69:28 Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous.

69:29 Minnau, truan a gofidus ydwyf: dy iachawdwriaeth di, O DDUW, am dyrchafo.
69:29 But I am poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high.

69:30 Moliannaf enw DUW ar gn, a mawrygaf ef mewn mawl.
69:30 I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving.

69:31 A hyn fydd well gan yr ARGLWYDD nag ych neu fustach corniog, carnol.
69:31 This also shall please the LORD better than an ox or bullock that hath horns and hoofs.

69:32 Y trueiniaid a lawenychant pan welant hyn: eich calon chwithau, y rhai a geisiwch DDUW, a fydd byw.
69:32 The humble shall see this, and be glad: and your heart shall live that seek God.

69:33 Canys gwrendy yr ARGLWYDD ar dlodion, ac ni ddiystyra efe ei garcharorion.
69:33 For the LORD heareth the poor, and despiseth not his prisoners.

69:34 Nefoedd a daear, y mr ar hyn oll a ymlusgo ynddo, molant ef.
69:34 Let the heaven and earth praise him, the seas, and every thing that moveth therein.

69:35 Canys DUW a achub Seion, ac a adeilada ddinasoedd Jwda; fel y trigont yno, ac y meddiannont hi.
69:35 For God will save Zion, and will build the cities of Judah: that they may dwell there, and have it in possession.

69:36 A hiliogaeth ei weision ai meddiannant hi: ar rhai a hoffant ei enw ef, a breswyliant ynddi.
69:36 The seed also of his servants shall inherit it: and they that love his name shall dwell therein.


SALM 70
70:1 Ir Pencerdd, Salm Dafydd i goffa. O DDUW, prysura im gwaredu; brysia, ARGLWYDD, im cymorth.
70:1 To the chief Musician, A Psalm of David, to bring to remembrance. Make haste, O God, to deliver me; make haste to help me, O LORD.

70:2 Cywilyddier a gwarthrudder y rhai a geisiant fy enaid: troer yn eu hl a gwaradwydder y rhai a ewyllysiant ddrwg i mi.
70:2 Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to confusion, that desire my hurt.

70:3 Datroer yn lle gwobr am eu cywilydd y rhai a ddywedant, Ha, ha.
70:3 Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha.

70:4 Llawenyched, a gorfoledded ynot ti y rhai oll ath geisiant; a dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth yn wastad, Mawryger Duw. i
70:4 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified.

70:5 Minnau ydwyf dlawd ac anghenus; O DDUW, brysia ataf: fy nghymorth am gwaredydd ydwyt ti, O ARGLWYDD; na hir drig.
70:5 But I am poor and needy: make haste unto me, O God: thou art my help and my deliverer; O LORD, make no tarrying.

SALM 71
71:1 Ynot ti, O ARGLWYDD, y gobeithiais; nam cywilyddier byth.
71:1 In thee, O LORD, do I put my trust: let me never be put to confusion.

71:2 Achub fi, a gwared fi yn dy iawnder: gostwng dy glust ataf, ac achub fi.
71:2 Deliver me in thy righteousness, and cause me to escape: incline thine ear unto me, and save me.

71:3 Bydd i mi yn drigfa gadarn, i ddyfod iddi bob amser: gorchmynnaist fy achub; canys ti yw fy nghraig am hamddiffynfa.
71:3 Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort: thou hast given commandment to save me; for thou art my rock and my fortress.

71:4 Gwared fi, O fy NUW, o law yr annuwiol, o law yr anghyfiawn ar traws.
71:4 Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man.

71:5 Canys ti yw fy ngobaith, O Arglwydd DDUW; fy ymddiried om hieuenctid.
71:5 For thou art my hope, O Lord GOD: thou art my trust from my youth.

71:6 Wrthyt ti ym cynhaliwyd or bru; ti am tynnaist o groth fy mam: fy mawl fydd yn wastad amdanat ti.
71:6 By thee have I been holden up from the womb: thou art he that took me out of my mothers bowels: my praise shall be continually of thee.

71:7 Oeddwn i lawer megis yn rhyfeddod: eithr tydi yw fy nghadarn noddfa.
71:7 I am as a wonder unto many; but thou art my strong refuge.

71:8 Llanwer fy ngenau th foliant, ac th ogoniant beunydd.
71:8 Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.

71:9 Na fwrw fi ymaith yn amser henaint: na wrthod fi pan ballo fy nerth.
71:9 Cast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength faileth.

71:10 Canys fy ngelynion sydd yn dywedyd im herbyn; ar rhai a ddisgwyliant am fy enaid a gydymgynghorant,
71:10 For mine enemies speak against me; and they that lay wait for my soul take counsel together,

71:11 Gan ddywedyd, DUW ai gwrthododd ef: erlidiwch a deliwch ef; canys nid oes gwaredydd.
71:11 Saying, God hath forsaken him: persecute and take him; for there is none to deliver him .

71:12 O DDUW, na fydd bell oddi wrthyf: fy NUW, brysia im cymorth.
71:12 O God, be not far from me: O my God, make haste for my help.

71:13 Cywilyddier a difether y rhai a wrthwynebant fy enaid: gwarth ac gwaradwydd y gorchuddier y rhai a geisiant ddrwg i mi.
71:13 Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul; let them be covered with reproach and dishonour that seek my hurt.

71:14 Minnau a obeithiaf yn wastad, ac ath foliannaf di fwyfwy.
71:14 But I will hope continually, and will yet praise thee more and more.

71:15 Fy ngenau a fynega dy gyfiawnder ath iachawdwriaeth beunydd; canys ni wn rifedi arnynt.
71:15 My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof .

71:16 Yng nghadernid yr Arglwydd DDUW y cerddaf: dy gyfiawnder di yn unig a gofiaf fi.
71:16 I will go in the strength of the Lord GOD: I will make mention of thy righteousness, even of thine only.

71:17 Om hieuenctid ym dysgaist, O DDUW: hyd yn hyn y mynegais dy ryfeddodau.
71:17 O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works.

71:18 Na wrthod fi chwaith, O DDUW, mewn henaint a phenllwydni; hyd oni fynegwyf dy nerth ir genhedlaeth hon, ath gadernid i bob un a ddelo.
71:18 Now also when I am old and greyheaded, O God, forsake me not; until I have showed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come.

71:19 Dy gyfiawnder hefyd, O DDUW, sydd uchel, yr hwn a wnaethost bethau mawrion: pwy, O DDUW, sydd debyg i ti?
71:19 Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things: O God, who is like unto thee!

71:20 Ti, yr hwn a wnaethost i mi weled aml a blin gystuddiau, am bywhei ac am cyfodi drachefn o orddyfnder y ddaear.
71:20 Thou, which hast showed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth.

71:21 Amlhei fy mawredd, ac am cysuri oddi amgylch.
71:21 Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side.

71:22 Minnau ath foliannaf ar offeryn nabl, sef dy wirionedd, O fy NUW: canaf i ti r delyn, O Sanct Israel.
71:22 I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God: unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel.

71:23 Fy ngwefusau a fyddant hyfryd pan ganwyf i ti; am henaid, yr hwn a waredaist.
71:23 My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed.

71:24 Fy nhafod hefyd a draetha dy gyfiawnder beunydd: oherwydd cywilyddiwyd a gwaradwyddwyd y rhai a geisiant niwed i mi.
71:24 My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long: for they are confounded, for they are brought unto shame, that seek my hurt.

SALM 72
72:1 Salm i Solomon. O DDUW, dod ir Brenin dy farnedigaethau, ac i fab y Brenin dy gyfiawnder.
72:1 A Psalm for Solomon. Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the kings son.

72:2 Efe a farn dy bobl mewn cyfiawnder,ath drueiniaid barn.
72:2 He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.

72:3 Y mynyddoedd a ddygant heddwchir bobl, ar bryniau, trwy gyfiawnder
72:3 The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.

72:4 Efe a farn, drueiniaid y bobl, efe a achub feibion yr anghenus, ac a ddryllia y gorthrymydd.
72:4 He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.

72:5 Tra fyddo haul a lleuad yth ofnant, yn oes oesoedd.
72:5 They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.

72:6 Efe a ddisgyn fel glaw ar gnu gwln; fel cawodydd yn dyfrhau y ddaear.
72:6 He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.

72:7 Yn ei ddyddiau ef y blodeua y cyfiawn; ac amlder o heddwch fydd tra fyddo lleuad.
72:7 In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.

72:8 Ac efe a lywodraetha o fr hyd fr, ac or afon hyd derfynau y ddaear.
72:8 He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.

72:9 Oi flaen ef yr ymgryma trigolion yr anialwch: ai elynion a lyfant y llwch.
72:9 They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.

72:10 Brenhinoedd Tarsis ar ynysoedd a dalant anrheg: brenhinoedd Sheba a Seba a ddygant rodd.
72:10 The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.

72:11 Ie, yr holl frenhinoedd a ymgrymant iddo: yr holl genhedloedd ai gwasanaethant ef.
72:11 Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.

72:12 Canys efe a wared yr anghenog pan waeddo: y truan hefyd, ar hwn ni byddo cynorthwywr iddo.
72:12 For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.

72:13 Efe a arbed y tlawd ar rheidus, ac a achub eneidiau y rhai anghenus.
72:13 He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.

72:14 Efe a wared eu henaid oddi wrth dwyll a thrawster: a gwerthfawr fydd eu gwaed yn ei olwg ef.
72:14 He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.

72:15 Byw hefyd fydd efe, a rhoddir iddo aur Seba: gweddant hefyd drosto ef yn wastad: beunydd y clodforir ef.
72:15 And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.

72:16 Bydd dyrnaid o ŷd ar y ddaear ym mhen y mynyddoedd: ei ffrwyth a ysgwyd fel Libanus; a phobl y ddinas a flodeuant fel gwellt y ddaear.
72:16 There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.

72:17 Ei enw fydd yn dragywydd: ei enw a bery tra fyddo haul; ac ymfendithiant ynddo: yr holl genhedloedd ai galwant yn wynfydedig.
72:17 His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.

72:18 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD DDUW, DUW Israel, yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau.
72:18 Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.

72:19 Bendigedig hefyd fyddo ei enw gogoneddus ef yn dragywydd; ar holl ddaear a lanwer oi ogoniant. Amen, ac Amen.
72:19 And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.

72:20 Gorffen gweddau Dafydd mab Jesse.
72:20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

SALM 73
73:1 Salm Asaff. Yn ddiau da yw DUW i Israel; sef ir rhai gln o galon.
73:1 A Psalm of Asaph. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.

73:2 Minnau, braidd na lithrodd fy nhraed: prin na thripiodd fy ngherddediad.
73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.

73:3 Canys cenfigennais wrth y rhai ynfyd, pan welais lwyddiant y rhai annuwiol.
73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.

73:4 Canys nid oes rhwymau yn eu marwolaeth; au cryfder sydd heini.
73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm.

73:5 Nid ydynt mewn blinder fel dynion eraill; ac ni ddialeddir arnynt hwy gyda dynion eraill.
73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.

73:6 Am hynny y cadwynodd balchder hwynt, ac y gwisg trawster amdanynt fel dilledyn.
73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.

73:7 Eu llygaid a saif allan gan fraster: aethant dros feddwl calon o gyfoeth.
73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.

73:8 Y maent wedi llygru, yn chwedleua yn ddrygionus am drawster; yn dywedyd yn uchel.
73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.

73:9 Gosodasant eu genau yn erbyn y nefoedd: au tafod a gerdd trwy y ddaear.
73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.

73:10 Am hynny y dychwel ei bobl ef yma; ac y gwesgir iddynt ddwfr ffiol lawn.
73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.

73:11 Dywedant hefyd, Pa fodd y gŵyr DUW? a oes gwybodaeth gan y Goruchaf?
73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?

73:12 Wele, dyma y rhai annuwiol, ar rhai sydd lwyddiannus yn y byd, ac a amlhasant olud.
73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.

73:13 Diau mai yn ofer y glanheais fy nghalon, ac y golchiais fy nwylo mewn diniweidrwydd.
73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.

73:14 Canys ar hyd y dydd ym maeddwyd; fy ngherydd a ddeuai bob bore.
73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.

73:15 Os dywedwn, Mynegaf fel hyn; wele, chenhedlaeth dy blant di y gwnawn gam.
73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.

73:16 Pan amcenais wybod hyn, blin oedd hynny yn fy ngolwg i;
73:16 When I thought to know this, it was too painful for me;

73:17 Hyd onid euthum i gysegr DUW: yna y deellais eu diwedd hwynt.
73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.

73:18 Diau osod ohonot hwynt mewn llithrigfa, a chwympo ohonot hwynt i ddinistr.
73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.

73:19 Mor ddisymwth yr aethant yn anghyfannedd! pallasant, a darfuant gan ofn.
73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.

73:20 Fel breuddwyd wrth ddihuno un; felly, O Arglwydd, pan ddeffroech, dirmygi eu gwedd hwynt.
73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.

73:21 Fel hyn y gofidiodd fy nghalon, ac ym pigwyd yn fy arennau.
73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.

73:22 Mor ynfyd oeddwn, ac heb wybod; anifail oeddwn oth flaen di.
73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.

73:23 Eto yr ydwyf yn wastad gyda thi: ymaflaist yn fy llaw ddeau.
73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.

73:24 Ath gyngor ym harweini; ac wedi hynny ym cymeri i ogoniant.
73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.

73:25 Pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond tydi? ac ni ewyllysiais at y ddaear neb gyda thydi.
73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.

73:26 Pallodd fy nghnawd am calon: ond nerth fy nghalon am rhan yw DUW yn dragywydd.
73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.

73:27 Canys wele, difethir y rhai a bellhnt oddi wrthyt: torraist ymaith bob un a buteinio oddi wrthyt.
73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.

73:28 Minnau, nesu at DDUW sydd i mi: yn yr Arglwydd DDUW y gosodais fy ngobaith, i draethu dy holl weithredoedd.
73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.


SALM 74
74:1 Maschil Asaff. Paham, DDUW, yn bwriaist heibio yn dragywydd, ac y myga dy ddigofaint yn erbyn defaid dy borfa?
74:1 Maschil of Asaph. O God, why hast thou cast us off for ever? why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture?

74:2 Cofia dy gynulleidfa, yr hon a brynaist gynt; a llwyth dy etifeddiaeth, yr hwn a waredaist; mynydd Seion hwn, y preswyli ynddo.
74:2 Remember thy congregation, which thou hast purchased of old; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed; this mount Zion, wherein thou hast dwelt.

74:3 Dyrcha dy draed at anrhaith dragywyddol; sef at yr holl ddrwg a wnaeth y gelyn yn y cysegr.
74:3 Lift up thy feet unto the perpetual desolations; even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary.

74:4 Dy elynion a ruasant yng nghanol dy gynulleidfaoedd; gosodasant eu banerau yn arwyddion.
74:4 Thine enemies roar in the midst of thy congregations; they set up their ensigns for signs.

74:5 Hynod oedd gŵr, fel y codasai fwyell mewn drysgoed.
74:5 A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees.

74:6 Ond yn awr y maent yn dryllio ei cherfiadau ar unwaith bwyeill ac morthwylion.
74:6 But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers.

74:7 Bwriasant dy gysegroedd yn tn; hyd lawr yr halogasant breswylfa dy enw.
74:7 They have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground.

74:8 Dywedasant yn eu calonnau, Cydanrheithiwn hwynt: llosgasant holl synagogau DUW yn y tir.
74:8 They said in their hearts, Let us destroy them together: they have burned up all the synagogues of God in the land.

74:9 Ni welwn ein harwyddion: nid oes broffwyd mwy, nid oes gennym a ŵyr pa hyd.
74:9 We see not our signs: there is no more any prophet: neither is there among us any that knoweth how long.

74:10 Pa hyd, DDUW, y gwarthrudda y gwrthwynebwyr? a gabla y gelyn dy enw yn dragywydd?
74:10 O God, how long shall the adversary reproach? shall the enemy blaspheme thy name for ever?

74:11 Paham y tynni yn ei hl dy law, sef dy ddeheulaw? tyn hi allan o ganol dy fynwes.
74:11 Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? pluck it out of thy bosom.

74:12 Canys DUW yw fy Mrenin or dechreuad, gwneuthurwr iachawdwriaeth o fewn y tir.
74:12 For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth.

74:13 Ti yn dy nerth a berthaist y mr: drylliaist bennau dreigiau yn y dyfroedd.
74:13 Thou didst divide the sea by thy strength: thou brakest the heads of the dragons in the waters.

74:14 Ti a ddrylliaist ben lefiathan; rhoddaist ef yn fwyd ir bobl yn yr anialwch.
74:14 Thou brakest the heads of leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness.

74:15 Ti a holltaist y ffynnon ar afon; ti a ddihysbyddaist afonydd cryfion.
74:15 Thou didst cleave the fountain and the flood: thou driedst up mighty rivers.

74:16 Y dydd sydd eiddot ti, y nos hefyd sydd eiddot ti: ti a baratoaist oleuni a haul.
74:16 The day is thine, the night also is thine: thou hast prepared the light and the sun.

74:17 Ti a osodaist holl derfynau y ddaear: ti a luniaist haf a gaeaf.
74:17 Thou hast set all the borders of the earth: thou hast made summer and winter.

74:18 Cofia hyn, ir gelyn gablu, O ARGLWYDD, ac ir bobl ynfyd ddifenwi dy enw.
74:18 Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the foolish people have blasphemed thy name.

74:19 Na ddyro enaid dy durtur i gynulleidfa y gelynion: nac anghofia gynulleidfa dy drueiniaid byth.
74:19 O deliver not the soul of thy turtledove unto the multitude of the wicked: forget not the congregation of thy poor for ever.

74:20 Edrych ar y cyfamod: canys llawn yw tywyll leoedd y ddaear o drigfannau trawster.
74:20 Have respect unto the covenant: for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty.

74:21 Na ddychweled y tlawd yn waradwyddus: molianned y truan ar anghenus dy enw.
74:21 O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name.

74:22 Cyfod, O DDUW, dadlau dy ddadl: cofia dy waradwydd gan yr ynfyd beunydd.
74:22 Arise, O God, plead thine own cause: remember how the foolish man reproacheth thee daily.

74:23 Nac anghofia lais dy elynion: dadwrdd y rhai a godant ith erbyn sydd yn dringo yn wastadol.
74:23 Forget not the voice of thine enemies: the tumult of those that rise up against thee increaseth continually.

SALM 75
75:1 Ir Pencerdd, Al-teschith, Salm neu Gn Asaff. Clodforwn dydi, O DDUW, clodforwn; canys agos yw dy enw; dy ryfeddodau a fynegant hynny.
75:1 To the chief Musician, Altaschith, A Psalm or Song of Asaph. Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare.

75:2 Pan dderbyniaf y gynulleidfa, mi a farnaf yn gyfiawn.
75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly.

75:3 Ymddatadodd y ddaear, ai holl drigolion: myfi sydd yn cynnal ei cholofnau. Sela.
75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.

75:4 Dywedais wrth y rhai ynfyd, Nac ynfydwch; ac wrth y rhai annuwiol, Na ddyrchefwch eich corn:
75:4 I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:

75:5 Na ddyrchefwch eich corn yn uchel: na ddywedwch yn warsyth.
75:5 Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.

75:6 Canys nid or dwyrain, nac or gorllewin, nac or deau, y daw goruchafiaeth.
75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.

75:7 Ond DUW sydd yn barnu; efe a ostwng y naill, ac a gyfyd y llall.
75:7 But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.

75:8 Oblegid y mae ffiol yn llaw yr ARGLWYDD, ar gwin sydd goch; yn llawn cymysg, ac efe a dywalltodd ohono: eto holl annuwiolion y tir a wasgant, ac a yfant ei waelodion.
75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them .

75:9 Minnau a fynegaf yn dragywydd, ac a ganaf i DDUW Jacob.
75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.

75:10 Torraf hefyd holl gyrn y rhai annuwiol; a chyrn y rhai cyfiawn a ddyrchefir.
75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted.

SALM 76
76:1 Ir Pencerdd ar Neginoth, Salm neu Gn Asaff. Hynod yw DUW yn Jwda; mawr yw ei enw ef yn Israel.
76:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song of Asaph. In Judah is God known: his name is great in Israel.

76:2 Ei babell hefyd sydd yn Salem, ai drigfa yn Seion.
76:2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion.

76:3 Yna y torrodd efe saethau y bwa, y darian, y cleddyf hefyd, ar frwydr. Sela.
76:3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah.

76:4 Gogoneddusach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail.
76:4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey.

76:5 Ysbeiliwyd y cedyrn galon, hunasant eu hun: ar holl wŷr o nerth ni chawsant eu dwylo.
76:5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands.

76:6 Gan dy gerydd di, O DDUW Jacob, y rhoed y cerbyd ar march i gysgu.
76:6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep.

76:7 Tydi, tydi, wyt ofnadwy; a phwy a saif oth flaen pan enynno dy ddicter?
76:7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry?

76:8 Or nefoedd y peraist glywed barn; ofnodd, a gostegodd y ddaear,
76:8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still,

76:9 Pan gyfododd DUW i farn, i achub holl rai llednais y tir. Sela.
76:9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah.

76:10 Diau cynddaredd dyn ath folianna di: gweddill cynddaredd a waherddi.
76:10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain.

76:11 Addunedwch, a thelwch ir ARGLWYDD eich DUW: y rhai oll ydynt oi amgylch ef, dygant anrheg ir ofnadwy.
76:11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared.

76:12 Efe a dyr ymaith ysbryd tywysogion: y mae yn ofnadwy i frenhinoedd y ddaear.
76:12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth.

SALM 77
77:1 Ir Pencerdd, i Jedwthwn, Salm Asaff. Am llef y gwaeddais ar DDUW, m nef ar DDUW; ac efe am gwrandawodd.
77:1 To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of Asaph. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.

77:2 Yn nydd fy nhrallod y ceisiais yr Arglwydd: fy archoll a redodd liw nos, ac ni pheidiodd: fy enaid a wrthododd ei ddiddanu.
77:2 In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.

77:3 Cofiais DDUW, ac am cythryblwyd: cwynais, a therfysgwyd fy ysbryd. Sela.
77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.

77:4 Deliaist fy llygaid yn neffro: synodd arnaf, fel na allaf lefaru.
77:4 Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.

77:5 Ystyriais y dyddiau gynt, blynyddoedd yr hen oesoedd.
77:5 I have considered the days of old, the years of ancient times.

77:6 Cofio yr ydwyf fy nghn y nos: yr ydwyf yn ymddiddan m calon; fy ysbryd sydd yn chwilio yn ddyfal.
77:6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.

77:7 Ai yn dragywydd y bwrw yr ARGLWYDD heibio? ac oni bydd efe bodlon mwy?
77:7 Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?

77:8 A ddarfu ei drugaredd ef dros byth? a balla ei addewid ef yn oes oesoedd?
77:8 Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?

77:9 A anghofiodd DUW drugarhau? a gaeodd efe ei drugareddau mewn soriant? Sela.
77:9 Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.

77:10 A dywedais, Dyma fy ngwendid: eto cofiaf flynyddoedd deheulaw y Goruchaf.
77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.

77:11 Cofiaf weithredoedd yr ARGLWYDD; ie, cofiaf dy wyrthiau gynt.
77:11 I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old.

77:12 Myfyriaf hefyd ar dy holl waith, ac am dy weithredoedd y chwedleuaf.
77:12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.

77:13 Dy ffordd, O DDUW, sydd yn y cysegr: pa dduw mor fawr n DUW ni?
77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

77:14 Ti yw y DUW sydd yn gwneuthur rhyfeddodau: dangosaist dy nerth ymysg y bobloedd.
77:14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.

77:15 Gwaredaist th fraich dy bobl, meibion Jacob a Joseff. Sela.
77:15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.

77:16 Y dyfroedd ath welsant, O DDUW, Y dyfroedd ath welsant: hwy a ofnasant; y dyfnderau hefyd a gynhyrfwyd.
77:16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.

77:17 Y cymylau a dywalltasant ddwfr: yr wybrennau a roddasant dwrf: dy saethau hefyd a gerddasant.
77:17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.

77:18 Twrf dy daran a glywyd o amgylch: mellt a oleuasant y byd; cyffrdd a chrynodd y ddaear.
77:18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.

77:19 Dy ffordd sydd yn y mr, ath lwybrau yn y dyfroedd mawrion; ac nid adwaenir dy l.
77:19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.

77:20 Tywysaist dy bobl fel defaid, trwy law Moses ac Aaron.
77:20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.

SALM 78
78:1 Maschil i Asaff. Gwrando fy nghyfraith, fy mhobl: Gostyngwch eich clust at eiriau fy ngenau.
78:1 Maschil of Asaph. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.

78:2 Agoraf fy ngenau mewn dihareb: traethaf ddamhegion or cynfyd:
78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

78:3 Y rhai a glywsom, ac a wybuom, ac a fynegodd ein tadau i ni,
78:3 Which we have heard and known, and our fathers have told us.

78:4 Ni chelwn rhag eu meibion, gan fynegi ir oes a ddl foliant yr ARGLWYDD, ai nerth, ai ryfeddodau y rhai a wnaeth efe.
78:4 We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.

78:5 Canys efe a sicrhaodd dystiolaeth yn Jacob, ac a osododd gyfraith yn Israel y rhai a orchmynnodd efe in tadau eu dysgu iw plant:
78:5 For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:

78:6 Fel y gwybyddai yr oes a ddl, sef y plant a enid; a phan gyfodent, y mynegent hwy iw plant hwythau:
78:6 That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:

78:7 Fel y gosodent eu gobaith ar DDUW, heb anghofio gweithredoedd DUW, eithr cadw ei orchmynion ef:
78:7 That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:

78:8 Ac na byddent fel eu tadau, yn genhedlaeth gyndyn a gwrthryfelgar; yn genhedlaeth ni osododd ei chalon yn uniawn, ac nid yw ei hysbryd ffyddlon gyda DUW.
78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.

78:9 Meibion Effraim, yn arfog ac yn saethu bwa, a droesant eu cefnau yn nydd y frwydr.
78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle.

78:10 Ni chadwasant gyfamod DUW, eithr gwrthodasant rodio yn ei gyfraith ef;
78:10 They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law;

78:11 Ac anghofiasant ei weithredoedd ai ryfeddodau, y rhai a ddangosasai efe iddynt.
78:11 And forgat his works, and his wonders that he had showed them.

78:12 Efe a wnaethai wyrthiau o flaen eu tadau hwynt yn nhir yr Aifft, ym maes Soan.
78:12 Marvellous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.

78:13 Efe a barthodd y mr, ac a aeth hwynt drwodd; gwnaeth hefyd ir dwfr sefyll fel pentwr.
78:13 He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.

78:14 Y dydd hefyd y tywysodd efe hwynt chwmwl, ac ar hyd y nos goleuni tn.
78:14 In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.

78:15 Efe a holltodd y creigiau yn anialwch; a rhoddes ddiod oddi yno megis o ddyfnderau dirfawr.
78:15 He clave the rocks in the wilderness, and gave them drink as out of the great depths.

78:16 Canys efe a ddug ffrydiau allan or graig, ac a dynnodd i lawr megis afonydd o ddyfroedd.
78:16 He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like rivers.

78:17 Er hynny chwanegasant eto bechu yn eu erbyn ef, gan ddigio y Goruchaf yn y diffeithwch.
78:17 And they sinned yet more against him by provoking the most High in the wilderness.

78:18 A themtiasant DDUW yn eu calon, gan ofyn bwyd wrth eu blys.
78:18 And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.

78:19 Llefarasant hefyd yn erbyn DUW; dywedasant, A ddichon DUW arlwyo bwrdd yn yr anialwch?
78:19 Yea, they spake against God; they said, Can God furnish a table in the wilderness?

78:20 Wele, efe a drawodd y graig, fel y pistyllodd dwfr, ac y llifodd afonydd; a ddichon efe roddi bara hefyd? a ddarpara efe gig iw bobl?
78:20 Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed; can he give bread also? can he provide flesh for his people?

78:21 Am hynny y clybu yr ARGLWYDD, ac y digiodd: a thn a enynnodd yn erbyn Jacob, a digofaint hefyd a gyneuodd yn erbyn Israel;
78:21 Therefore the LORD heard this, and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;

78:22 Am na chredent yn NUW, ac na obeithient yn ei iachawdwriaeth ef:
78:22 Because they believed not in God, and trusted not in his salvation:

78:23 Er iddo ef orchymyn ir wybrennau oddi uchod, ac agoryd drysau y nefoedd,
78:23 Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,

78:24 A glawio manna arnynt iw fwyta, a rhoddi iddynt ŷd y nefoedd.
78:24 And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.

78:25 Dyn a fwytaodd fara angylion: anfonodd iddynt fwyd yn ddigonol.
78:25 Man did eat angels food: he sent them meat to the full.

78:26 Gyrrodd y dwyreinwynt yn y nefoedd; ac yn ei nerth y dug efe ddeheuwynt.
78:26 He caused an east wind to blow in the heaven: and by his power he brought in the south wind.

78:27 Glawiodd hefyd gig arnynt fel llwch, ac adar asgellog fel tywod y mr.
78:27 He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls like as the sand of the sea:

78:28 Ac a wnaeth iddynt gwympo o fewn eu gwersyll, o amgylch eu preswylfeydd.
78:28 And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations.

78:29 Felly y bwytasant, ac y llwyr ddiwallwyd hwynt; ac efe a barodd eu dymuniad iddynt;
78:29 So they did eat, and were well filled: for he gave them their own desire;

78:30 Ni omeddwyd hwynt or hyn a flysiasant: er hynny, tra yr ydoedd eu bwyd yn eu safnau,
78:30 They were not estranged from their lust. But while their meat was yet in their mouths,

78:31 Dicllonedd DUW a gyneuodd yn eu herbyn hwynt, ac a laddodd y rhai brasaf ohonynt, ac a gwympodd etholedigion Israel.
78:31 The wrath of God came upon them, and slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel.

78:32 Er hyn oll pechasant eto, ac ni chredasant iw ryfeddodau ef.
78:32 For all this they sinned still, and believed not for his wondrous works.

78:33 Am hynny y treuliodd efe eu dyddiau hwynt mewn oferedd, au blynyddoedd mewn dychryn.
78:33 Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble.

78:34 Pan laddai efe hwynt, hwy ai ceisient ef, ac a ddychwelent, ac a geisient DDUW yn fore.
78:34 When he slew them, then they sought him: and they returned and inquired early after God.

78:35 Cofient hefyd mai DUW oedd eu Craig, ac mai y Gorachaf DDUW oedd eu Gwaredydd.
78:35 And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer.

78:36 Er hynny, rhagrithio yr oeddynt iddo ef u genau, a dywedyd celwydd wrtho u tafod:
78:36 Nevertheless they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues.

78:37 Au calon heb fod yn uniawn gydag ef, nau bod yn ffyddlon yn ei gyfamod ef.
78:37 For their heart was not right with him, neither were they stedfast in his covenant.

78:38 Er hynny efe yn drugarog a faddeuodd eu hanwiredd, ac ni ddifethodd hwynt - ie, trodd ymaith ei ddigofaint yn fynych, ac ni chyffrdd ei holl lid.
78:38 But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath.

78:39 Canys efe a gofiai mai cnawd oeddynt, a gwynt yn myned, ac heb ddychwelyd.
78:39 For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.

78:40 Pa sawl gwaith y digiasant ef yn yr anialwch, ac y gofidiasant ef yn y diffeithwch?
78:40 How oft did they provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert!

78:41 Ie, troesant a phrofasant DDUW, ac a osodasant derfyn i Sanct yr Israel.
78:41 Yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel.

78:42 Ni chofiasant ei law ef, nar dydd y gwaredodd efe hwynt oddi wrth y gelyn.
78:42 They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy.

78:43 Fel y gosodasai efe ei arwyddion yn yr Aifft, ai ryfeddodau ym maes Soan:
78:43 How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan:

78:44 Ac y troesai eu hafonydd yn waed; au ffrydiau, fel na allent yfed.
78:44 And had turned their rivers into blood; and their floods, that they could not drink.

78:45 Anfonodd gymysgbla yn eu plith, yr hon au difaodd hwynt; a llyffaint iw difetha.
78:45 He sent divers sorts of flies among them, which devoured them; and frogs, which destroyed them.

78:46 Ac efe a roddodd eu cnwd hwynt ir lindys, au llafur ir locust.
78:46 He gave also their increase unto the caterpillar, and their labour unto the locust.

78:47 Distrywiodd eu gwinwydd chenllysg, au sycamorwydd rhew.
78:47 He destroyed their vines with hail, and their sycamore trees with frost.

78:48 Rhoddodd hefyd eu hanifeiliaid ir cenllysg, au golud ir mellt.
78:48 He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts.

78:49 Anfonodd arnynt gynddaredd ei lid, llidiowgrwydd, a dicter, a chyfyngder, trwy anfon angylion drwg.
78:49 He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble, by sending evil angels among them .

78:50 Cymhwysodd ffordd iw ddigofaint: nid ataliodd eu henaid oddi wrth angau; ond eu bywyd a roddodd efe ir haint.
78:50 He made a way to his anger; he spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence;

78:51 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn yr Aifft; sef blaenion eu nerth hwynt ym mhebyll Ham:
78:51 And smote all the firstborn in Egypt; the chief of their strength in the tabernacles of Ham:

78:52 Ond efe a yrrodd ei bobl ei hun fel defaid, ac au harweiniodd hwynt fel praidd yn yr anialwch.
78:52 But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.

78:53 Tywysodd hwynt hefyd yn ddiogel, fel nad ofnasant: ar mr a orchuddiodd eu gelynion hwynt.
78:53 And he led them on safely, so that they feared not: but the sea overwhelmed their enemies.

78:54 Hwythau a ddug efe i oror ei sancteiddrwydd; ir mynydd hwn, a enillodd ei ddeheulaw ef.
78:54 And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.

78:55 Ac efe a yrrodd allan y cenhedloedd ou blaen hwynt, ac a rannodd iddynt etifeddiaeth wrth linyn, ac a wnaeth i lwythau Israel drigo yn eu pebyll hwynt.
78:55 He cast out the heathen also before them, and divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.

78:56 Er hynny temtiasant a digiasant DDUW Goruchaf, ac ni chadwasant ei dystiolaethau:
78:56 Yet they tempted and provoked the most high God, and kept not his testimonies:

78:57 Eithr ciliasant a buant anffyddlon fel eu tadau: troesant fel bwa twyllodrus.
78:57 But turned back, and dealt unfaithfully like their fathers: they were turned aside like a deceitful bow.

78:58 Digiasant ef hefyd u huchelfannau; a gyrasant eiddigedd arno u cerfiedig ddelwau.
78:58 For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.

78:59 Clybu DUW hyn, ac a ddigiodd, ac a ffieiddiodd Israel yn ddirfawr:
78:59 When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel:

78:60 Fel y gadawodd efe dabernacl Seilo, y babell a osodasai efe ymysg dynion;
78:60 So that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men;

78:61 Ac y rhoddodd ei nerth mewn caethiwed, ai brydferthwch yn llaw y gelyn.
78:61 And delivered his strength into captivity, and his glory into the enemys hand.

78:62 Rhoddes hefyd ei bobl ir cleddyf; a digiodd wrth ei etifeddiaeth.
78:62 He gave his people over also unto the sword; and was wroth with his inheritance.

78:63 Tn a ysodd eu gwŷr ieuainc; au morynion ni phriodwyd.
78:63 The fire consumed their young men; and their maidens were not given to marriage.

78:64 Eu hoffeiriaid a laddwyd r cleddyf; au gwragedd gweddwon nid wylasant.
78:64 Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.

78:65 Yna y deffrodd yr Arglwydd fel un o gysgu, fel cadarn yn bloeddio gwedi gwin.
78:65 Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.

78:66 Ac efe a drawodd ei elynion or tu l: rhoddes iddynt warth tragwyddol.
78:66 And he smote his enemies in the hinder parts: he put them to a perpetual reproach.

78:67 Gwrthododd hefyd babell Joseff, ac ni etholodd lwyth Effraim:
78:67 Moreover he refused the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim:

78:68 Ond efe a etholodd lwyth Jwda, mynydd Seion, yr hwn a hoffodd.
78:68 But chose the tribe of Judah, the mount Zion which he loved.

78:69 Ac a adeiladodd ei gysegr fel llys uchel, fel y ddaear yr hon a seiliodd efe yn dragywydd.
78:69 And he built his sanctuary like high palaces, like the earth which he hath established for ever.

78:70 Etholodd hefyd Dafydd ei was, ac ai cymerth o gorlannau y defaid:
78:70 He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

78:71 Oddi ar l y defaid cyfebron y daeth ag ef i borthi Jacob ei bobl, ac Israel ei etifeddiaeth.
78:71 From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.

78:72 Yntau au porthodd hwynt yn l perffeithrwydd ei galon; ac au trinodd wrth gyfarwyddyd ei ddwylo.
78:72 So he fed them according to the integrity of his heart; and guided them by the skilfulness of his hands.

SALM 79
79:1 Salm Asaff. Y cenhedloedd, O DDUW, y ddaethant ith etifeddiaeth; halogasant dy deml sanctaidd: gosodasant Jerwsalem yn garneddau.
79:1 A Psalm of Asaph. O God, the heathen are come into thine inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem on heaps.

79:2 Rhoddasant gelanedd dy weision yn fwyd i adar y nefoedd, a chig dy saint i fwystfilod y ddaear.
79:2 The dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of thy saints unto the beasts of the earth.

79:3 Tywalltasant eu gwaed fel dwfr o amgylch Jerwsalem: ac nid oedd au claddai.
79:3 Their blood have they shed like water round about Jerusalem; and there was none to bury them .

79:4 Yr ydym ni yn warthrudd in cymdogion; dirmyg a gwatwargerdd ir rhai sydd on hamgylch.
79:4 We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.

79:5 Pa hyd, ARGLWYDD? a ddigi di yn dragywydd? a lysg dy eiddigedd di fel tn?
79:5 How long, LORD? wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire?

79:6 Tywallt dy lid ar y cenhedloedd nith adnabuant, ac ar y teyrnasoedd ni alwasant ar dy enw.
79:6 Pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms that have not called upon thy name.

79:7 Canys ysasant Jacob, ac a wnaethant ei breswylfa yn anghyfannedd.
79:7 For they have devoured Jacob, and laid waste his dwelling place.

79:8 Na chofia yr anwireddau gynt in herbyn: brysia, rhagflaened dy dostur drugareddau ni: canys llesg iawn yn gwnaethpwyd.
79:8 O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily prevent us: for we are brought very low.

79:9 Cynorthwya ni, O DDUW ein hiachawdwriaeth, er mwyn gogoniant dy enw: gwared ni hefyd, a thrugarha wrth ei pechodau, er mwyn dy enw.
79:9 Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy names sake.

79:10 Paham y dywed y cenhedloedd, Pa le y mae eu DUW hwynt? bydded hysbys ymhlith y cenhedloedd yn ein golwg ni, wrth ddial gwaed dy weision yr hwn dywalltwyd.
79:10 Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.

79:11 Deued uchenaid y carcharorion ger dy fron: yn l mawredd dy nerth cadw blant marwolaeth.
79:11 Let the sighing of the prisoner come before thee; according to the greatness of thy power preserve thou those that are appointed to die;

79:12 A thl in cymdogion ar y seithfed iw mynwes, eu cabledd trwy yr hon yth gablasant di, O Arglwydd.
79:12 And render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.

79:13 A ninnau dy bobl a defaid dy borfa, ath foliannwn di yn dragywydd: datganwn dy foliant o genhedlaeth i genhedlaeth.
79:13 So we thy people and sheep of thy pasture will give thee thanks for ever: we will show forth thy praise to all generations.

SALM 80
80:1 Ir Pencerdd ar Sosannim Edith, Salm Asaff. Gwrando, O Fugail Israel, yr hwn wyt yn arwain Joseff fel praidd; ymddisgleiria, yr hwn wyt yn eistedd rhwng y ceriwbiaid.
80:1 To the chief Musician upon Shoshannimeduth, A Psalm of Asaph. Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.

80:2 Cyfod dy nerth o flaen Effraim a Benjamin a Manasse, a thyred yn iachawdwriaeth i ni.
80:2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.

80:3 Dychwel ni, O DDUW, a llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:3 Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.

80:4 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, pa hyd y sorri wrth weddi dy bobl?
80:4 O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?

80:5 Porthaist hwynt bara dagrau; a diodaist hwynt dagrau wrth fesur mawr.
80:5 Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.

80:6 Gosodaist ni yn gynnen in cymdogion; an gelynion an gwatwarant yn eu mysg eu hun.
80:6 Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.

80:7 O DDUW y lluoedd, dychwel ni, a llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:7 Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.

80:8 Mudaist winwydden or Affft: bwriaist y cenhedloedd allan, a phlennaist hi.
80:8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.

80:9 Arloesaist oi blaen, a pheraist iw gwraidd wreiddio, a hi a lanwodd y tir.
80:9 Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.

80:10 Cuddiwyd y mynyddoedd gan ei chysgod; ai changhennau oedd fel cedrwydd rhagorol.
80:10 The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.

80:11 Hi a estynnodd ei changau hyd y mr, ai blagur hyd yr afon.
80:11 She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.

80:12 Paham y rhwygaist ei chaeau, fel y tynno pawb a elo heibio ar hyd y ffordd ei grawn hi?
80:12 Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?

80:13 Y baedd or coed ai turia, a bwystfil y maes ai pawr.
80:13 The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.

80:14 O DDUW y lluoedd, dychwel, atolwg, edrych or nefoedd, a chenfydd, ac ymwl r winwydden hon;
80:14 Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;

80:15 Ar winllan a blannodd dy ddeheulaw, ac r planhigyn a gadarnheaist i ti dy hun.
80:15 And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.

80:16 Llosgwyd hi thn; torrwyd hi i lawr: gan gerydd dy wyneb y difethir hwynt.
80:16 It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.

80:17 Bydded dy law dros ŵr dy ddeheulaw, a thros fab y dyn yr hwn a gadarnheaist i i ti dy hun.
80:17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.

80:18 Felly ni chiliwn yn l oddi wrthyt ti: bywha ni, a ni a alwn ar dy enw.
80:18 So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.

80:19 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, dychwel ni, llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:19 Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.

SALM 81
81:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm Asaff. Cenwch yn llafar i DDUW ein cadernid: cenwch yn llawen i DDUW Jacob.
81:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of Asaph. Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob.

81:2 Cymerwch Salm, a moeswch dympan, y delyn fwyn ar nabl.
81:2 Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery.

81:3 Utgenwch utgorn yn y lloer newydd, yn yr amser nodedig, yn nydd ein huchel ŵyl.
81:3 Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day.

81:4 Canys deddf yw hyn i Israel, a defod i DDUW Jacob.
81:4 For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.

81:5 Efe ai gosododd yn dystiolaeth yn Joseff, pan aeth efe allan trwy dir yr Aifft: lle y clywais iaith ni ddeallwn.
81:5 This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not.

81:6 Tynnais ei ysgwydd oddi wrth y baich: ei ddwylo a ymadawsant r crochanau.
81:6 I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots.

81:7 Mewn cyfyngder y gelwaist, ac mi ath waredais: gwrandewais di yn nirgelwch y daran: profais di wrth ddyfroedd Meriba. Sela.
81:7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah.

81:8 Clyw, fy mhobl, a mi a dystiolaethaf i ti: Israel, os gwrandewi arnaf.
81:8 Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me;

81:9 Na fydded ynot dduw arall; ac nac ymgryma i dduw dieithr.
81:9 There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god.

81:10 Myfi yr ARGLWYDD dy DDUW yw yr hwn ath ddug di allan o dir yr Aifft: lleda dy safn, a mi ai llanwaf.
81:10 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it.

81:11 Ond ni wrandawai fy mhobl ar fy llef; ac Israel nim mynnai.
81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me.

81:12 Yna y gollyngais hwynt yng nghyndynrwydd eu calon: aethant wrth eu cyngor eu hunain.
81:12 So I gave them up unto their own hearts lust: and they walked in their own counsels.

81:13 O na wrandawsai fy mhobl arnaf; na rodiasai Israel yn fy ffyrdd!
81:13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!

81:14 Buan y gostyngaswn eu gelynion, ac y troeswn fy llaw yn erbyn eu gwrthwynebwyr.
81:14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.

81:15 Caseion yr ARGLWYDD a gymerasent arnynt ymostwng iddo ef: au hamser hwythau fuasai yn dragywydd.
81:15 The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever.

81:16 Bwydasai hwynt hefyd braster gwenith: ac ml or graig yth ddiwallaswn.
81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.

SALM 82
82:1 Salm Asaff. DUW sydd yn sefyll yng nghynulleidfa y galluog: ymhlith y duwiau y barn efe.
82:1 A Psalm of Asaph. God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.

82:2 Pa hyd y bernwch ar gam? ac y derbyniwch wyneb y rhai annuwiol? Sela.
82:2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.

82:3 Bernwch y tlawd ar amddifad: cyfiawnhewch y cystuddiedig ar rheidus.
82:3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

82:4 Gwaredwch y tlawd ar anghenus: achubwch hwynt o law y rhai annuwiol.
82:4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.

82:5 Ni wyddant, ac ni ddeallant; mewn tywyllwch y rhodiant: holl sylfaenau y ddaear a symudwyd ou lle.
82:5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

82:6 Myfi a ddywedais, Duwiau ydych chwi; a meibion y Goruchaf ydych chwi oll.
82:6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

82:7 Eithr byddwch feirw fel dynion, ac fel un or tywysogion y syrthiwch.
82:7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

82:8 Cyfod, O Dduw, barna y ddaear canys ti a etifeddi yr holl genhedloedd.
82:8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.

SALM 83
83:1 Cn neu Salm Asaff. O DDUW na ostega: na thaw, ac na fydd lonydd, O DDUW.
83:1 A Song or Psalm of Asaph. Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.

83:2 Canys wele, dy elynion, sydd yn terfysgu; ath gaseion yn cyfodi eu pennau.
83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.

83:3 Ymgyfrinachasant yn ddichellgar yn erbyn dy bobl, ac ymgyngorasant yn erbyn dy rai dirgel di.
83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

83:4 Dywedasant, Deuwch, a difethwn hwynt fel na byddont yn genedl; ac na chofier enw Israel mwyach.
83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.

83:5 Canys ymgyngorasant yn unfryd; ac ymwnaethant ith erbyn;
83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

83:6 Pebyll Edam, ar Ismaeliaid; y Moabiaid, ar Hagariaid;
83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;

83:7 Gebal, ac Ammon, ac Amalec; y Philistiaid, gyda phreswylwyr Tyrus.
83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;

83:8 Assur hefyd a ymgyplysodd hwynt: buant fraich i blant Lot. Sela.
83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.

83:9 Gwna di iddynt fel i Midian; megis i Sisera, megis i Jabin, wrth afon Cison:
83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:

83:10 Yn Endor y difethwyd hwynt: aethant yn dail ir ddaear.
83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth.

83:11 Gwna eu pendefigion fel Oreb, ac fel Seeb; au holl dywysogion fel Seba, ac fel Salmunna:
83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:

83:12 Y rhai a ddywedasant, Cymerwn i ni gyfanheddau DUW iw meddiannu.
83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.

83:13 Gosod hwynt, O fy NUW, fel olwyn; fel sofl o flaen y gwynt.
83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.

83:14 Fel y llysg tn goed, ac fel y goddeithia fflam fynyddoedd;
83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;

83:15 Felly erlid di hwynt th dymestl, a dychryna hwynt th gorwynt.
83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.

83:16 Llanw eu hwynebau gwarth; fel y ceisiont dy enw, O ARGLWYDD.
83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.

83:17 Cywilyddier a thralloder hwynt yn dragywydd; ie, gwaradwydder a difether hwynt:
83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:

83:18 Fel y gwypont mai tydi, yr hwn yn unig wyt JEHOFAH wrth dy enw, wyt Oruchaf ar yr holl ddaear.
83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

SALM 84
84:1 Ir Pencerdd ar Gittith, Salm meibion Cora. Mor hawddgar yw dy bebyll di, O ARGLWYDD y lluoedd!
84:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm for the sons of Korah. How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

84:2 Fy enaid a hiraetha, ie, ac a flysia am gynteddau yr ARGLWYDD: fy nghalon am cnawd a waeddant am y DUW byw.
84:2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

84:3 Aderyn y to hefyd a gafodd dŷ, ar wennol nyth iddi, lle y gesyd ei chywion; sef dy allorau di, O ARGLWYDD y lluoedd, fy Mrenin, am DUW.
84:3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

84:4 Gwyn fyd preswylwyr dy dŷ: yn wastad yth foliannant. Sela.
84:4 Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

84:5 Gwyn ei fyd y dyn y mae ei gadernid ynot; ath ffyrdd yn eu calon:
84:5 Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them .

84:6 Y rhai yn myned trwy ddyffryn Bacha ai gwnnt yn ffynnon: ar glaw a leinw y llynnau.
84:6 Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

84:7 Ant o nerth i nerth; ymddengys pob un gerbron DUW yn Seion.
84:7 They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

84:8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, clyw fy ngweddi: gwrando, O DDUW Jacob. Sela.
84:8 O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

84:9 O Dduw ein tarian, gwl, ac edrych ar wyneb dy Eneiniog.
84:9 Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

84:10 Canys gwell yw diwrnod yn dy gynteddau di na mil: dewiswn gadw drws yn nhŷ fy NUW, o flaen trigo ym mhebyll annuwioldeb.
84:10 For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

84:11 Canys haul a tharian yw yr ARGLWYDD DUW: yr ARGLWYDD a rydd ras a gogoniant - ni atal efe ddim daioni oddi wrth y rhai a rodiant yn berffaith.
84:11 For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

84:12 O ARGLWYDD y lluoedd, gwyn fyd y dyn a ymddiried ynot.
84:12 O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

SALM 85
85:1 Ir Pencerdd, Salm meibion Cora. Graslon fuost, O ARGLWYDD, ith dir: dychwelaist gaethiwed Jacob.
85:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. LORD, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob.

85:2 Maddeuaist anwiredd dy bobl: cuddiaist eu holl bechod. Sela.
85:2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah.

85:3 Tynnaist ymaith dy holl lid: troaist oddi wrth lidiowgrwydd dy ddicter.
85:3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.

85:4 Tro ni, O DDUW, ein hiachawdwriaeth, a thor ymaith dy ddigofaint oddi wrthym.
85:4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.

85:5 Ai byth y digi wrthym? a estynni di dy soriant hyd genhedlaeth a chenhedlaeth?
85:5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations?

85:6 Oni throi di an bywhau ni, fel y llawenycho dy bobl ynot ti?
85:6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee?

85:7 Dangos i ni, ARGLWYDD dy drugaredd, a dod i ni dy iachawdwriaeth.
85:7 Show us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation.

85:8 Gwrandawaf beth a ddywed yr ARGLWYDD DDUW: canys efe a draetha heddwch iw bobl, ac iw saint: ond na throant at ynfydrwydd.
85:8 I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.

85:9 Diau fod ei iechyd ef yn agos ir rhai ai hofnant; fel y trigo gogoniant yn ein tir ni.
85:9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land.

85:10 Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfuant; cyfiawnder a heddwch a ymgusanasant.
85:10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other .

85:11 Gwirionedd a dardda or ddaear; a chyfiawnder a edrych i lawr or nefoedd.
85:11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.

85:12 Yr ARGLWYDD hefyd a rydd ddaioni; an daear a rydd ei chnwd.
85:12 Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase.

85:13 Cyfiawnder a oi flaen ef; ac a esyd ei draed ef ar y ffordd.
85:13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.

SALM 86
86:1 Gweddi Dafydd. Gostwng, O ARGLWYDD, dy glust, gwrando fi: canys truan ac anghenus ydwyf.
86:1 A Prayer of David. Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.

86:2 Cadw fy enaid; canys sanctaidd ydwyf: achub di dy was, O fy NUW, yr hwn sydd yn ymddiried ynot.
86:2 Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.

86:3 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys arnat y llefaf beunydd.
86:3 Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.

86:4 Llawenha enaid dy was: canys atat ti, ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
86:4 Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

86:5 Canys ti, O ARGLWYDD, ydwyt dda, a maddeugar; ac o fawr drugaredd ir rhai oll a alwant arnat.
86:5 For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.

86:6 Clyw, ARGLWYDD, fy ngweddi; ac ymwrando llais fy ymbil.
86:6 Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.

86:7 Yn nydd fy nghyfyngder y llefaf arnat: canys gwrandewi fi.
86:7 In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.

86:8 Nid oes fel tydi ymysg y duwiau, O ARGLWYDD; na gweithredoedd fel dy weithredoedd di.
86:8 Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.

86:9 Yr holl genhedloedd y rhai a wnaethost a ddeuant, ac a addolant ger dy fron di, O Arglwydd; ac a ogoneddant dy enw.
86:9 All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.

86:10 Canys ydwyt fawr, ac yn gwneuthur rhyfeddodau: ti yn unig wyt DDUW.
86:10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.

86:11 Dysg i mi dy ffordd, O ARGLWYDD; mi a rodiaf yn dy, wirionedd: una fy nghalon i ofni dy enw.
86:11 Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

86:12 Moliannaf di, O Arglwydd fy NUW m holl galon: a gogoneddaf dy enw yn dragywydd.
86:12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.

86:13 Canys mawr yw dy drugaredd tuag ataf fi: a gwaredaist fy enaid o uffern isod.
86:13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.

86:14 Rhai beilchion a gyfodasant im herbyn, O DDUW, a chynulleidfa y trawsion a geisiasant fy enaid; ac nith osodasant di ger eu bron.
86:14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.

86:15 Eithr ti, O Arglwydd, wyt DDUW trugarog a graslon; hwyrfrydig i lid, a helaeth o drugaredd a gwirionedd.
86:15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.

86:16 Edrych arnaf, a thrugarha wrthyf: dyro dy nerth ith was, ac achub fab dy wasanaethferch.
86:16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.

86:17 Gwna i mi arwydd er daioni: fel y gwelo fy nghaseion, ac y gwaradwydder hwynt; am i ti, O ARGLWYDD, fy nghynorthwyo am diddanu.
86:17 Show me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.

SALM 87
87:1 Salm neu Gn meibion, Cora. Ei sail sydd ar y mynyddoedd sanctaidd.
87:1 A Psalm or Song for the sons of Korah. His foundation is in the holy mountains.

87:2 Yr ARGLWYDD a gr byrth Seion yn yn fwy na holl breswylfeydd Jacob.
87:2 The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.

87:3 Gogoneddus bethau a ddywedir amdanat ti, O ddinas DUW. Sela.
87:3 Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.

87:4 Cofiaf Rahab a Babilon wrth fy nghydnabod: wele Philistia, a Thyrus, ynghyd ag Ethiopia. Yno y ganwyd hwn.
87:4 I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.

87:5 Ac am Seion y dywedir, Y gŵr ar gŵr a anwyd ynddi: ar Goruchaf ei hun ai sicrha hi.
87:5 And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.

87:6 Yr ARGLWYDD a gyfrif pan ysgrifenno y bobl, eni hwn yno. Sela.
87:6 The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.

87:7 Y cantorion ar cerddorion a fyddant yno: fy holl ffynhonnau sydd ynot ti.
87:7 As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.

SALM 88
88:1 Salm neu Gn meibion Cora, ir Pencerdd ar Mahalath Leannoth, Maschil Heman yr Esrahiad. ARGLWYDD DDUW fy iachawdwriaeth, gwaeddais oth flaen ddydd a nos.
88:1 A Song or Psalm for the sons of Korah, to the chief Musician upon Mahalath Leannoth, Maschil of Heman the Ezrahite. O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:

88:2 Deued fy ngweddi ger dy fron: gostwng dy glust at fy llefain.
88:2 Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;

88:33 Canys fy enaid a lanwyd o flinderau; am heinioes a nes ir beddrod.
88:3 For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.

88:4 Cyfrifwyd fi gydar rhai a ddisgynnant ir pwll: ydwyf fel gŵr heb nerth.
88:4 I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:

88:5 Yn rhydd ymysg y meirw, fel rhai wedi eu lladd, yn gorwedd mewn bedd, y rhai ni chofi mwy; a hwy a dorrwyd oddi wrth dy law.
88:5 Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.

88:6 Gosodaist fi yn y pwll isaf, mewn tywyllwch, yn y dyfnderau.
88:6 Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.

88:7 Y mae dy ddigofaint yn pwyso arnaf: ac th holl donnau ym cystuddiaist. Sela.
88:7 Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.

88:8 Pellheaist fy nghydnabod oddi wrthyf; gwnaethost fi yn ffieidd-dra iddynt: gwarchaewyd fi fel nad awn allan.
88:8 Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.

88:9 Fy llygad a ofidiodd gan fy nghystudd: llefais arnat ARGLWYDD, beunydd; estynnais fy nwylo atat.
88:9 Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.

88:10 Ai ir meirw y gwnei ryfeddod? a gyfyd y meirw ath foliannu di? Sela.
88:10 Wilt thou show wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.

88:11 A draethir dy drugaredd mewn bedd? ath wirionedd yn nistryw?
88:11 Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?

88:12 A adwaenir dy ryfeddod yn y tywyllwch? ath gyfiawnder yn nhir angof?
88:12 Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?

88:13 Ond myfi a lefais arnat, ARGLWYDD; yn fore yr achub fy ngweddi dy flaen.
88:13 But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.

88:14 Paham, ARGLWYDD, y gwrthodi fy enaid? y cuddi dy wyneb oddi wrthyf?
88:14 LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?

88:15 Truan ydwyf fi, ac ar drancedigaeth om hieuenctid: dygais dy ofn, ac yr ydwyf yn petruso.
88:15 I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.

88:16 Dy soriant a aeth drosof; dy ddychrynedigaethau am torrodd ymaith.
88:16 Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.

88:17 Fel dwfr ym cylchynasant beunydd, ac ym cydamgylchasant.
88:17 They came round about me daily like water; they compassed me about together.

88:18 Cr a chyfaill a yrraist ymhell oddi wrthyf, am cydnabod i dywyllwch.
88:18 Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.

SALM 89
89:1 Maschil Ethan yr Esrahiad. Trugareddau yr ARGLWYDD a ddatganaf byth: m genau y mynegaf dy wirionedd o genhedlaeth hyd genhedlaeth.
89:1 Maschil of Ethan the Ezrahite. I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.

89:2 Canys dywedais, Adeiledir trugaredd yn dragywydd: yn y nefoedd y sicrhei dy wirionedd.
89:2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.

89:3 Gwneuthum amod im hetholedig, tyngais im gwas Dafydd.
89:3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,

89:4 Yn dragywydd y sicrhaf dy had di: ac o genhedlaeth i genhediaeth yr adeiladaf dy orseddfainc di. Sela.
89:4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.

89:5 Ar nefoedd, O ARGLWYDD, a foliannant dy ryfeddod; ath wirionedd yng nghynulleidfa y saint.
89:5 And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.

89:6 Canys pwy yn y nef a gystedlir r ARGLWYDD? pwy a gyffelybir ir ARGLWYDD ymysg meibion y cedyrn?
89:6 For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?

89:7 DUW sydd ofnadwy iawn yng nghynulleidfa y saint, ac iw arswydo yn ei holl amgylchoedd.
89:7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.

89:8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, pwy sydd fel tydi, yn gadarn IR? ath wirionedd oth amgylch?
89:8 O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

89:9 Ti wyt yn llywodraethu ymchwydd mr: pan gyfodo ei donnau, ti au gostegi.
89:9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

89:10 Ti a ddrylliaist yr Aifft, fel un lladdedig: trwy nerth dy fraich y gwasgeraist dy elynion.
89:10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.

89:11 Y nefoedd ydynt eiddot ti, ar ddaear sydd eiddot ti: ti a seiliaist y byd ai gyfiawnder.
89:11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

89:12 Ti a greaist ogledd a deau: Tabor a Hermon a lawenychant yn dy enw.
89:12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.

89:13 Y mae i ti fraich a chadernid: cadarn yw dy law, ac uchel yw dy ddeheulaw.
89:13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.

89:14 Cyfiawnder a barn yw trigfa dy orseddfainc: trugaredd a gwirionedd a ragflaenant dy wyneb.
89:14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.

89:15 Gwyn eu byd y bobl a adwaenant yr hyfrydlais: yn llewyrch dy wyneb, ARGLWYDD, y rhodiant hwy.
89:15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.

89:16 Yn dy enw di y gorfoleddant beunydd; ac yn dy gyfiawnder yr ymddyrchafant.
89:16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.

89:17 Canys godidowgrwydd eu cadernid hwynt ydwyt ti; ac yn dy ewyllys da y dyrchefir ein corn ni.
89:17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.

89:18 Canys yr ARGLWYDD yw ein tarian a Sanct Israel yw ein Brenin.
89:18 For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.

89:19 Yna yr ymddiddenaist mewn gweledigaeth th Sanct, ac a ddywedaist, Gosodais gymorth ar un cadarn: dyrchefais un etholedig or bobl.
89:19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

89:20 Cefais Dafydd fy ngwasanaethwr: eneiniais ef m holew sanctaidd:
89:20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:

89:21 Yr hwn y sicrheir fy llaw gydag ef: am braich ai nertha ef.
89:21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.

89:22 Ni orthryma y gelyn ef; ar mab anwir nis cystuddia ef.
89:22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.

89:23 Ac mi a goethaf ei elynion oi flaen; ai gaseion a drawaf.
89:23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.

89:24 Fy ngwirionedd hefyd am trugaredd fydd gydag ef; ac yn fy enw y dyrchefir ei gorn ef.
89:24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.

89:25 A gosodaf ei law yn y mr, ai ddeheulaw yn yr afonydd.
89:25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.

89:26 Efe a lefa arnaf, Ti yw fy Nhad, fy NUW, a Chraig fy iachawdwriaeth.
89:26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.

89:27 Minnau ai gwnaf yntau yn gynfab, goruwch brenhinoedd y ddaear.
89:27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.

89:28 Cadwaf iddo fy nhrugaredd yn dragywydd; am cyfamod fydd sicr iddo.
89:28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.

89:29 Gosodaf hefyd ei had yn dragywydd; ai orseddfainc fel dyddiau y nefoedd.
89:29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.

89:30 Os ei feibion a adawant fy nghyfraith, ac ni rodiant yn fy marnedigethau;
89:30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments;

89:31 Os fy neddfau a halogant, am gorchmynion ni chadwant:
89:31 If they break my statutes, and keep not my commandments;

89:32 Yna mi a ymwelaf u camwedd gwialen ac u hanwiredd ffrewyllau.
89:32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.

89:33 Ond ni thorraf fy nhrugaredd oddi wrtho, ac ni pharaf om gwirionedd.
89:33 Nevertheless my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.

89:34 Ni thorraf fy nghyfamod, ac ni newidiaf yr hyn a ddaeth allan om genau.
89:34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.

89:35 Tyngais unwaith im sancteiddrwydd na ddywedwn gelwydd i Dafydd
89:35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.

89:36 Bydd ei had ef yn dragywydd, ai orseddfainc fel yr haul ger fy mron i.
89:36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.

89:37 Sicrheir ef yn dragywydd fel y lleuad, ac fel tyst ffyddlon yn y nef. Sela.
89:37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.

89:38 Ond ti a wrthodaist ac a ffieiddiaist, ti a ddigiaist wrth dy Eneiniog.
89:38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.

89:39 Diddymaist gyfamod dy was; halogaist ei goron, gan ei thaflu i lawr.
89:39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.

89:40 Drylliaist ei holl gaeau ef; gwnaethost ei amddiffynfeydd yn adwyau.
89:40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.

89:41 Yr holl fforddolion ai hysbeiliant ef: aeth yn warthrudd iw gymdogion.
89:41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.

89:42 Dyrchefaist ddeheulaw ei wrthwynebwyr; llawenheaist ei holl elynion.
89:42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.

89:43 Troaist hefyd fin ei gleddyf, ac ni chadarnheaist ef mewn rhyfel.
89:43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.

89:44 Peraist iw harddwch ddarfod, a bwrwiaist ei orseddfainc i lawr.
89:44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.

89:45 Byrheaist ddyddiau ei ieuenctid: toaist gywilydd drosto ef. Sela.
89:45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.

89:46 Pa hyd, ARGLWYDD, yr ymguddi? ai yn dragywydd? a lysg dy ddigofaint di fel tn?
89:46 How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?

89:47 Cofia pa amser sydd i mi: paham y creaist holl blant dynion yn ofer?
89:47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?

89:48 Pa ŵr a fydd byw, ac ni wl farwolaeth? a wared efe ei enaid o law y bedd? Sela.
89:48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.

89:49 Pa le y mae dy hen drugareddau, O ARGLWYDD, y rhai a dyngaist i Dafydd yn dy wirionedd?
89:49 Lord, where are thy former loving kindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?

89:50 Cofia, O ARGLWYDD, waradwydd dy weision, yr hwn a ddygais yn fy mynwes gan yr holl bobloedd fawrion;
89:50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;

89:51 Ar hwn y gwaradwyddodd dy elynion, O ARGLWYDD; r hwn y gwaradwyddasant l troed dy Eneiniog.
89:51 Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.

89:52 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD yn dragywydd. Amen, ac Amen.
89:52 Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.

SALM 90
90:1 Gweddi Moses gŵr DUW. Ti, ARGLWYDD, fuost yn breswylfa i ni ym mhob cenhedlaeth.
90:2 A Prayer of Moses the man of God. LORD, thou hast been our dwelling place in all generations.

90:2 Cyn gwneuthur y mynyddoedd, a llunio ohonot y ddaear, ar byd; ti hefyd wyt DDUW, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb.
90:2 Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.

90:3 Troi ddyn i ddinistr; a dywedi, Dychwelwch, feibion dynion.
90:3 Thou turnest man to destruction; and sayest, Return, ye children of men.

90:4 Canys mil o flynyddoedd ydynt yn dy olwg di fel doe, wedi yr l heibio, ac fel gwyliadwriaeth nos.
90:4 For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night.

90:5 Dygi hwynt ymaith megis llifeiriant; y maent fel hun: y bore y maent fel llysieuyn a newidir.
90:5 Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: in the morning they are like grass which groweth up.

90:6 Y bore y blodeua, ac y tyf; prynhawn y torrir ef ymaith, ac y gwywa.
90:6 In the morning it flourisheth, and groweth up; in the evening it is cut down, and withereth.

90:7 Canys yn dy ddig y difethwyd ni, ac yn dy lidiowgrwydd yn brawychwyd.
90:7 For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled.

90:8 Gosodaist ein hanwiredd ger dy fron, ein dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb.
90:8 Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance.

90:9 Canys ein holl ddyddiau ni a ddarfuant gan dy ddigofaint di: treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl.
90:9 For all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a tale that is told .

90:10 Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng mlynedd a thrigain: ac os o gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain mlynedd, eto eu nerth sydd boen a blinder; canys ebwydd y derfydd, a ni a ehedwn ymaith.
90:10 The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labour and sorrow; for it is soon cut off, and we fly away.

90:11 Pwy a edwyn nerth dy soriant? canys fel y mae dy ofn, y mae dy ddicter.
90:11 Who knoweth the power of thine anger? even according to thy fear, so is thy wrath.

90:12 Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb.
90:12 So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.

90:13 Dychwel, ARGLWYDD, pa hyd? ac edifarha o ran dy weision.
90:13 Return, O LORD, how long? and let it repent thee concerning thy servants.

90:14 Diwalla ni yn fore th drugaredd; fel y gorfoleddom ac y llawenychom dros ein holl ddyddiau.
90:14 O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.

90:15 Llawenha ni yn l y dyddiau: y cystuddiaist ni, ar blynyddoedd y gwelsom ddrygfyd.
90:15 Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil.

90:16 Gweler dy waith tuag at dy weision, ath ogoniant tuag at eu plant hwy.
90:16 Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.

90:17 A bydded prydferthwch yr ARGLWYDD ein DUW arnom ni: a threfna weithred ein dwylo ynom ni; ie, trefna waith ein dwylo.
90:17 And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.

SALM 91
91:1 Yr hwn sydd yn trigo yn nirgelwch y y Goruchaf, a erys yng nghysgod yr Hollalluog.
91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

91:2 Dywedaf am yr ARGLWYDD, Fy noddfa am hamddiffynfa ydyw: fy NUW; ynddo yr ymddiriedaf.
91:2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

91:3 Canys efe ath wareda di o fagl yr heliwr, ac oddi wrth haint echryslon.
91:3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.

91:4 Ai asgell y cysgoda efe trosot, a than ei adenydd y byddi ddiogel: ei wirionedd fydd darian ac astalch i ti.
91:4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.

91:5 Nid ofni rhag dychryn nos; na rhag y saeth a ehedo y dydd:
91:5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;

91:6 Na rhag yr haint a rodio yn y tywyllwch; na rhag y dinistria a ddinistrio ganol dydd.
91:6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.

91:7 Wrth dy ystlys y cwymp mil, a deng mil wrth dy ddeheulaw, ond ni ddaw yn agos atat ti.
91:7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.

91:8 Yn unig ti a ganfyddi th lygaid, ac a weli dl y rhai annuwiol.
91:8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.

91:9 Am i ti wneuthur yr ARGLWYDD fy noddfa, sef y Goruchaf, yn breswylfa i ti;
91:9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

91:10 Ni ddigwydd i ti niwed, ac ni ddaw pla yn agos ith babell.
91:10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

91:11 Canys efe a orchymyn iw angylion amdanat ti, dy gadw yn dy holl ffyrdd.
91:11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

91:12 Ar eu dwylo, yth ddygant rhag taro dy droed wrth garreg.
91:12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

91:13 Ar y llew ar asb y cerddi: y cenau llew ar ddraig a fethri.
91:13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

91:14 Am iddo toddi ei serch arnaf, a hynny gwaredaf ef: dyrchafaf ef, am iddo adnabod fy enw.
91:14 Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

91:15 Efe a eilw arnaf, a mi ai gwrandawaf mewn ing y byddaf fi gydag ef, y gwaredaf, ac y gogoneddaf ef.
91:15 He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

91:16 Digonaf ef hir ddyddiau; a dangosaf iddo fy iachawdwriaeth.
91:16 With long life will I satisfy him, and show him my salvation.

SALM 92
92:1 Salm neu Gn ar y dydd Saboth. A yw moliannu yr ARGLWYDD, a chanu mawl ith enw di, Y Goruchaf:
92:1 A Psalm or Song for the sabbath day. It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High:

92:2 A mynegi y bore am dy drugaredd, ath wirionedd y nosweithiau;
92:2 To show forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

92:3 Ar ddectant, ac ar y nabl; ac ar y delyn yn fyfyriol.
92:3 Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound.

92:4 Canys llawenychaist fi, O ARGLWYDD th weithred: yng ngwaith dy ddwylo gorfoleddaf.
92:4 For thou, LORD, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.

92:5 Mor fawredig, O ARGLWYDD, yw dy weithredoedd! dwfn iawn yw dy feddyliau.
92:5 O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.

92:6 Gŵr annoeth ni ŵyr, ar ynfyd ni ddeall hyn.
92:6 A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this.

92:7 Pan flodeuo y rhai annuwiol fel y llysieuyn, a blaguro holl weithredwyr anwiredd; hynny sydd iw dinistrio byth bythoedd.
92:7 When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever:

92:8 Tithau, ARGLWYDD, wyt ddyrchafedig yn dragywydd.
92:8 But thou, LORD, art most high for evermore.

92:9 Canys wele, dy elynion, O ARGLWYDD, wele, dy elynion a ddifethir: gwasgerir holl weithredwyr anwiredd.
92:9 For, lo, thine enemies, O LORD, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered.

92:10 Ond fy nghorn i a ddyrchefi fel unicorn: ag olew ir ym heneinir.
92:10 But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oll.

92:11 Fy llygad hefyd a wl fy ngwynfyd ar fy ngwrthwynebwyr: fy nghlustiau a glywant fy ewyllys am y rhai drygionus a gyfodant im herbyn.
92:11 Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me.

92:12 Y cyfiawn a flodeua fel palmwydden; ac a gynydda fel cedrwydden yn Libanus.
92:12 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

92:13 Y rhai a blannwyd yn nhŷ yr ARGLWYDD a flodeuant yng nghynteddoedd ein DUW.
92:13 Those that be planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God.

92:14 Ffrwythant eto yn eu henaint; tirfion ac iraidd fyddant:
92:14 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

92:15 I fynegi mai uniawn yw yr ARGLWYDD fy nghraig; ac nad oes anwiredd ynddo.
92:15 To show that the LORD is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

SALM 93
93:1 Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu, efe a wisgodd ardderchowgrwydd; gwisgodd yr ARGLWYDD nerth, ac ymwregysodd: y byd hefyd a sicrhawyd, fel na syflo.
93:1 The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.

93:2 Darparwyd dy orseddfainc erioed: ti wyt er tragwyddoldeb.
93:2 Thy throne is established of old: thou art from everlasting.

93:3 Y llifeiriaint, O ARGLWYDD, a ddyrchafasant, y llifeiriaint a ddyrchafasant eu twrf, y llifeiriaint a ddyrchafasant eu tonnau.
93:3 The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their waves.

93:4 Yr ARGLWYDD yn yr uchelder sydd gadernach na thwrf dyfroedd lawer, na chedyrn donnau y mr.
93:4 The LORD on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea.

93:5 Sicr iawn yw dy dystiolaethau: sancteiddrwydd a weddai ith dŷ, O ARGLWYDD, byth.
93:5 Thy testimonies are very sure: holiness becometh thine house, O LORD, for ever.

SALM 94
94:1 O ARGLWYDD DDUW y dial, O DDUW y dial, ymddisgleiria.
94:1 O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, show thyself.

94:2 Ymddyrcha, Farnwr y byd: tl eu gwobr ir beilchion.
94:2 Lift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud.

94:3 Pa hyd, ARGLWYDD, y caiff yr annuwiolion, pa hyd, y caiff yr annuwiol orfoleddu?
94:3 LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?

94:4 Pa hyd y siaradant ac y dywedant yn galed? yr ymfawryga holl weithredwyr anwiredd?
94:4 How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves?

94:5 Dy bobl, ARGLWYDD, a ddrylliant; ath etifeddiaeth a gystuddiant.
94:5 They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.

94:6 Y weddw ar dieithr a laddant, ar amddifad a ddieneidiant.
94:6 They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.

94:7 Dywedant hefyd, Ni wl yr ARGLWYDD; ac nid ystyria DUW Jacob hyn.
94:7 Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it .

94:8 Ystyriwch, chwi rai annoeth ymysg y bobl: ac ynfydion, pa bryd y deellwch?
94:8 Understand, ye brutish among the people: and ye fools, when will ye be wise?

94:9 Oni chlyw yr hwn a blannodd y glust? oni wl yr hwn a luniodd y llygad?
94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?

94:10 Oni cherydda yr hwn a gosba y cenhedloedd? oni ŵyr yr hwn sydd yn dysgu gwybodaeth i ddyn?
94:10 He that chastiseth the heathen, shall not he correct? he that teacheth man knowledge, shall not he know?

94:11 Gŵyr yr ARGLWYDD feddyliau dyn, mai gwagedd ydynt.
94:11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

94:12 Gwyn ei fyd y gŵr a geryddi di, O ARGLWYDD, ac a ddysgi yn dy gyfraith:
94:12 Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;

94:13 I beri iddo lonydd oddi wrth ddyddiau drygfyd, hyd oni chloddier ffos ir annuwiol.
94:13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

94:14 Canys ni ad yr ARGLWYDD ei bobl, ac ni wrthyd efe ei etifeddiaeth.
94:14 For the LORD will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

94:15 Eithr barn a ddychwel at gyfiawnder: ar holl rai uniawn o galon a nt ar ei l.
94:15 But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.

94:16 Pwy a gyfyd gyda mi yn erbyn y rhai drygionus? pwy a saif gyda mi yn erbyn gweithredwyr anwiredd?
94:16 Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?

94:17 Oni buasai yr ARGLWYDD yn gymorth i mi, braidd na thrigasai fy enaid mewn distawrwydd.
94:17 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.

94:18 Pan ddywedais, Llithrodd fy nhroed dy drugaredd di, O ARGLWYDD, am cynhaliodd.
94:18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O LORD, held me up.

94:19 Yn amlder fy meddyliau om mewn, dy ddiddanwch di a lawenycha fy enaid.
94:19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

94:20 A fydd cydymdeithas i ti gorseddfainc anwiredd, yr hon a lunia anwiredd yn lle cyfraith?
94:20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?

94:21 Yn finteioedd y deuant yn erbyn enaid y cyfiawn, a gwaed gwirion a farnant yn euog.
94:21 They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood.

94:22 Eithr yr ARGLWYDD sydd yn amddiffynfa i mi; am DUW yw craig fy nodded.
94:22 But the LORD is my defence; and my God is the rock of my refuge.

94:23 Ac efe a dl iddynt eu hanwiredd, ac au tyr ymaith yn eu drygioni: yr ARGLWYDD ein DUW au tyr hwynt ymaith.
94:23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off.

SALM 95
95:1 Deuwch, canwn ir ARGLWYDD: ymlawenhawn yn nerth ein hiechyd.
95:1 O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

95:2 Deuwn ger ei fron ef diolch: canwn yn llafar iddo Salmau.
95:2 Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with Psalm.

95:3 Canys yr ARGLWYDD sydd DDUW mawr, a Brenin mawr goruwch yr holl dduwiau.
95:3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods.

95:4 Yr hwn y mae gorddyfnderau y ddaear yn ei law, ac uchelderau y mynyddoedd yn eiddo.
95:4 In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

95:5 Y mr sydd eiddo, ac efe ai gwnaeth: ai ddwylo a luniasant y sychdir.
95:5 The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land .

95:6 Deuwch, addolwn, ac yngrymwn: gostyngwn ar ein gliniau gerbron yr ARGLWYDD ein Gwneuthurwr.
95:6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.

95:7 Canys efe yw ein DUW ni; a ninnau ŷm bobl ei borfa, a defaid ei law. Heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd,
95:7 For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,

95:8 Na chaledwch eich calonnau, megis yn yr ymrysonfa, fel yn nydd profedigaeth yn yr anialwch:
95:8 Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:

95:9 Pan demtiodd eich tadau fi, y profasant fi, ac y gwelsant fy ngweithredoedd.
95:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.

95:10 Deugain mlynedd yr ymrysonais r genhedlaeth hon, a dywedais, Pobl gyfeiliornus yn eu calon ydynt hwy, ac nid adnabuant fy ffyrdd:
95:10 Forty years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways:

95:11 Wrth y rhai y tyngais yn fy llid, na ddelent im gorffwysfa.
95:11 Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.

SALM 96
96:1 Cenwch ir ARGLWYDD ganiad newydd; cenwch, ir ARGLWYDD, yr holl ddaear.
96:1 O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.

96:2 Cenwch ir ARGLWYDD, bendigwch ei enw; cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei iachawdwriaeth ef.
96:2 Sing unto the LORD, bless his name; show forth his salvation from day to day.

96:3 Datgenwch ymysg y cenhedloedd ei ogoniant ef, ymhlith yr holl bobloedd ei ryfeddodau.
96:3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.

96:4 Canys mawr yw yr ARGLWYDD, a chanmoladwy iawn: ofnadwy yw efe goruwch yr holl dduwiau.
96:4 For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.

96:5 Canys holl dduwiau y bobloedd ydynt eilunod: ond yr ARGLWYDD a wnaeth y nefoedd.
96:5 For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.

96:6 Gogoniant a harddwch sydd oi flaen ef; nerth a hyfrydwch sydd yn ei gysegr.
96:6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

96:7 Tylwythau y bobl, rhoddwch ir ARGLWYDD, rhoddwch ir ARGLWYDD ogoniant a nerth.
96:7 Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.

96:8 Rhoddwch ir ARGLWYDD ogoniant ei enw: dygwch offrwm, a deuwch iw gynteddoedd.
96:8 Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.

96:9 Addolwch yr ARGLWYDD mewn prydferthwch sancteiddrwydd: yr holl ddaear, ofnwch ger ei fron ef.
96:9 O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.

96:10 Dywedwch ymysg y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu; ar byd a sicrhaodd efe, fel nad ysgogo: efe a farna y bobl yn uniawn.
96:10 Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.

96:11 Llawenhaed y nefoedd, a gorfoledded y ddaear; rhued y mr ai gyfiawnder.
96:11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.

96:12 Gorfoledded y maes, ar hyn oll sydd ynddo: yna holl brennau y coed a ganant
96:12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice

96:13 O flaen yr ARGLWYDD; canys y mae yn dyfod, canys y mae yn dyfod i farnu y ddaear: efe a farna y byd trwy gyfiawnder, ar bobloedd i wirionedd.
96:13 Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

SALM 97
97:1 Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu; gorfoledded y ddaear: llawenyched ynysoedd lawer.
97:1 The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof .

97:2 Cymylau a thywyllwch sydd oi amgylch ef: cyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfainc ef.
97:2 Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.

97:3 Tn a allan oi flaen ef, ac a lysg ei elynion o amgylch.
97:3 A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.

97:4 Ei fellt a lewyrchasant y byd: y ddaear a welodd, ac a grynodd.
97:4 His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

97:5 Y mynyddoedd a doddasant fel cwyr o flaen yr ARGLWYDD, o flaen Arglwydd yr holl ddaear.
97:5 The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.

97:6 Y nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef, ar holl bobl a welant ei ogoniant.
97:6 The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.

97:7 Gwaradwydder y rhai oll a wasanaethant ddelw gerfiedig, y rhai a ymffrostiant mewn eilunod: addolwch ef, yr holl dduwiau.
97:7 Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.

97:8 Seion a glywodd, ac a lawenychodd; a merched Jwda a orfoleddasant, oherwydd dy farnedigaethau di, O ARGLWYDD.
97:8 Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.

97:9 Canys ti, ARGLWYDD, wyt oruchel goruwch yr holl ddaear: dirfawr yth ddyrchafwyd goruwch yr holl dduwiau.
97:9 For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.

97:10 Y rhai a gerwch yr ARGLWYDD, casewch ddrygioni: efe sydd yn cadw eneidiau ei saint; efe au gwared o law y rhai annuwiol.
97:10 Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

97:11 Heuwyd goleuni ir cyfiawn, a llawenydd ir rhai uniawn o galon.
97:11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

97:12 Y rhai cyfiawn, llawenychwch yn yr ARGLWYDD; a moliennwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef.
97:12 Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.

SALM 98
98:1 Salm. Cenwch ir ARGLWYDD ganiad newydd: canys efe a wnaeth bethau rhyfedd: ei ddeheulaw ai fraich sanctaidd a barodd iddo fuddugoliaeth
98:1 A Psalm.
O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.

98:2 Hysbysodd yr ARGLWYDD ei iachawdwriaeth: datguddiodd ei gyfiawnder yng ngolwg y cenhedloedd.
98:2 The LORD hath made known his salvation: his righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen.

98:3 Cofiodd ei drugaredd ai wirionedd i dŷ Israel: holl derfynau y ddaear a welsant iachawdwriaeth ein DUW ni.
98:3 He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God.

98:4 Cenwch yn llafar ir ARGLWYDD, yr holl ddaear: llefwch, ac ymlawenhewch, a chenwch.
98:4 Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise.

98:5 Cenwch ir ARGLWYDD gydar delyn; gydar delyn, a llef salm.
98:5 Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.

98:6 Ar utgyrn a sain cornet, cenwch yn llafar o flaen yr ARGLWYDD y Brenin.
98:6 With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King.

98:7 Rhued y mr ai gyfiawnder; y byd ar rhai a drigant oi fewn.
98:7 Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

98:8 Cured y llifeiriaint eu dwylo; a chydganed y mynyddoedd.
98:8 Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together

98:9 O flaen yr ARGLWYDD; canys y mae yn dyfod i farnu y ddaear: efe a farna y byd chyfiawnder, ar bobloedd ag uniondeb.
98:9 Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.

SALM 99
99:1 YR ARGLWYDD sydd yn teyrnasu; cryned y bobloedd: eistedd y mae rhwng y ceriwbiaid; ymgynhyrfed y ddaear.
99:1 The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.

99:2 Mawr yw yr ARGLWYDD yn Seion, a dyrchafedig yw efe goruwch yr holl bobloedd.
99:2 The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.

99:3 Moliannant dy enw mawr ac ofnadwy; canys sanctaidd yw.
99:3 Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.

99:4 A nerth y Brenin a hoffa farn: ti a sicrhei uniondeb, barn a chyflawnder a wnei di yn Jacob.
99:4 The kings strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.

99:5 Dyrchefwch yr ARGLWYDD ein DUW; ac ymgrymwch o flaen ei ystl draed ef: canys sanctaidd yw.
99:5 Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.

99:6 Moses ac Aaron ymhlith ei offeiriaid ef; a Samuel ymysg y rhai a alwant ar ei enw; galwasant ar yr ARGLWYDD, ac efe au gwrandawodd hwynt.
99:6 Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.

99:7 Llefarodd wrthynt yn y golofn gwmwl: cadwasant ei dystiolaethau, ar ddeddf a roddodd efe iddynt.
99:7 He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.

99:8 Gwrandewaist arnynt, O ARGLWYDD ein Duw: DUW oeddit yn eu harbed, ie, pan ddielit am eu dychmygion.
99:8 Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.

99:9 Dyrchefwch yr ARGLWYDD ein Duw, ac ymgrymwch ar ei fynydd sanctaidd: canys sanctaidd yw yr ARGLWYDD ein Duw.
99:9 Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.

SALM 100
100:1 Salm o foliant. Cenwch yn llafar ir ARGLWYDD, yr holl ddaear.
100:1 A Psalm of praise. Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands.

100:2 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn llawenydd: deuwch oi flaen ef chn.
100:2 Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing.

100:3 Gwybyddwch mai yr ARGLWYDD sydd DDUW: efe an gwnaeth, ac nid ni ein hunain: ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa.
100:3 Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

100:4 Ewch i mewn iw byrth ef diolch, ac iw gynteddau mawl: diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw.
100:4 Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.

100:5 Canys da yw yr ARGLWYDD: ei drugaredd sydd yn dragywydd; ai wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
100:5 For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.

SALM 101
101:1 Salm Dafydd. Canaf am drugaredd a barn: i ti, O ARGLWYDD, y canaf.
101:1 A Psalm of David. I will sing of mercy and judgment: unto thee, O LORD, will I sing.

101:2 Byddaf ddeallus mewn ffordd berffaith. Pa bryd y deui ataf? rhodiaf mewn perffeithrwydd fy nghalon o fewn fy nhŷ.
101:2 I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.

101:3 Ni osodaf ddim anwir o flaen fy llygaid: cas gennyf waith y rhai cildynnus; ni lŷn wrthyf fi.
101:3 I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me.

101:4 Calon gyndyn a gilia oddi wrthyf: nid adnabyddaf ddyn drygionus.
101:4 A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person .

101:5 Torraf ymaith yr hwn a enllibio ei gymydog yn ddirgel: yr uchel o olwg, ar balch ei galon, ni allaf ei ddioddef.
101:5 Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer.

101:6 Fy llygaid fydd ar ffyddloniaid y tir, fel y trigont gyda mi: yr hwn a rodio mewn ffordd berffaith, hwnnw am gwasanaetha i.
101:6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me.

101:7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr un a wnelo dwyll: ni thrig yn fy ngolwg yr un a ddywedo gelwydd.
101:7 He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight.

101:8 Yn fore y torraf ymaith holl annuwiolion y tir, i ddiwreiddio holl weithredwyr anwiredd o ddinas yr ARGLWYDD.
101:8 I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the LORD.

SALM 102
102:1 Gweddir cystuddiedig, pan fyddo mewn blinder, ac yn tywallt ei gŵyn gerbron yr ARGLWYDD. ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a deled fy llef atat.
102:1 A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.

102:2 Na chudd dy wyneb oddi wrthyf yn nydd fy nghyfyngder, gostwng dy glust ataf: yn y dydd y galwyf, brysia, gwrando fi.
102:2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily.

102:3 Canys fy nyddiau a ddarfuant fel mwg, am hesgyrn a boethasant fel aelwyd.
102:3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.

102:4 Fy nghalon a drawyd, ac a wywodd fel llysieuyn; fel yr anghofiais fy mara.
102:4 My heart is smitten, and withered like grass; so that I forget to eat my bread.

102:5 Gan lais fy nhuchan y glynodd fy esgyrn wrth fy nghnawd.
102:5 By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin.

102:6 Tebyg wyf i belican yr anialwch: ydwyf fel tylluan y diffeithwch.
102:6 I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert.

102:7 Gwyliais, ac ydwyf fel aderyn y to, unig ar ben y tŷ.
102:7 I watch, and am as a sparrow alone upon the house top.

102:8 Fy ngelynion am gwaradwyddant beunydd: y rhai a ynfydant wrthyf, a dyngasant yn fy erbyn.
102:8 Mine enemies reproach me all the day; and they that are mad against me are sworn against me.

102:9 Canys bwyteais ludw fel bara, a chymysgais fy niod ag wylofain;
102:9 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping,

102:10 Oherwydd dy lid di ath ddigofaint: canys codaist fi i fyny, a theflaist fi i lawr.
102:10 Because of thine indignation and thy wrath: for thou hast lifted me up, and cast me down.

102:11 Fy nyddiau sydd fel cysgod yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais.
102:11 My days are like a shadow that declineth; and I am withered like grass.

102:12 Tithau, ARGLWYDD, a barhei ya dragwyddol, ath gofradwriaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
102:12 But thou, O LORD, shalt endure for ever; and thy remembrance unto all generations.

102:13 Ti a gyfodi, ac a drugarhei wrth Seion: canys yr amser i drugarhau wrthi, ie, yr amser nodedig, a ddaeth.
102:13 Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come.

102:14 Oblegid y mae dy weision yn hoffi ei meini, ac yn tosturio wrth ei llwch hi.
102:14 For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof.

102:15 Felly y cenhedloedd a ofnant enw yr ARGLWYDD, a holl frenhinoedd y ddaear dy ogonoiant.
102:15 So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory.

102:16 Pan adeilado yr ARGLWYDD Seion, y gwelir ef yn ei ogoniant.
102:16 When the LORD shall build up Zion, he shall appear in his glory.

102:17 Efe a edrych at weddi y gwael, ac ni ddiystyrodd eu dymuniad.
102:17 He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.

102:18 Hyn a ysgrifennir ir genhedlaeth a ddl: ar bobl a grir a foliannant yr ARGLWYDD.
102:18 This shall be written for the generation to come: and the people which shall be created shall praise the LORD.

102:19 Canys efe a edrychodd o uchelder ei gysegr: yr ARGLWYDD a edrychodd or nefoedd ar y ddaear;
102:19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth;

102:20 I wrando uchenaid y carcharorion; ac i ryddhau plant angau;
102:20 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death;

102:21 I fynegi enw yr ARGLWYDD yn Seion, ai foliant yn Jerwsalem:
102:21 To declare the name of the LORD in Zion, and his praise in Jerusalem;

102:22 Pan gasgler y bobl ynghyd, ar teyrnasoedd i wasanaethu yr ARGLWYDD.
102:22 When the people are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.

102:23 Gostyngodd efe fy nerth ar y ffordd; byrhaodd fy nyddiau.
102:23 He weakened my strength in the way; he shortened my days.

102:24 Dywedais, Fy NUW, na chymer fi ymaith yng nghanol, fy nyddiau: dy flynyddoedd di sydd yn oes oesoedd.
102:24 I said, O my God, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations.

102:25 Yn y dechreuad y seiliaist y ddaear; ar nefoedd ydynt waith dy ddwylo.
102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

102:26 Hwy a ddarfyddant, a thi a barhei: ie, hwy oll a heneiddiant fel dilledyn; fel gwisg y newidi hwynt, a hwy a newidir.
102:26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:

102:27 Tithau yr un ydwyt, ath flynyddoedd ni ddarfyddant.
102:27 But thou art the same, and thy years shall have no end.

102:28 Plant dy weision a barhnt, au had a sicrheir ger dy fron di.
102:28 The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee.

SALM 103
103:1 Salm Dafydd. Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; a chwbl sydd ynof, ei enw sanctaidd ef.
103:1 A Psalm of David. Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

103:2 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; ac nac anghofia ei holl ddoniau ef:
103:2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:

103:3 Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau; yr hwn sydd yn iachu dy holl lesgedd:
103:3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

103:4 Yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw: yr hwn sydd yn dy goroni thrugaredd ac thosturi:
103:4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

103:5 Yr hwn sydd yn diwallu dy enau daioni; fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel yr eryr.
103:5 Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagles.

103:6 Yr ARGLWYDD sydd: yn gwneuthur cyfiawnder a barn ir rhai gorthrymedig oll.
103:6 The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

103:77 Hysbysodd ei ffyrdd i Moses; ei weithredoedd i feibion Israel.
103:7 He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.

103:8 Trugarog a graslon yw yr ARGLWYDD; hwyrfrydig ei lid, a mawr o drugarowgrwydd.
103:8 The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

103:9 Nid byth yr ymryson efe: ac nid byth y ceidw efe ei ddigofaint.
103:9 He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.

103:10 Nid yn l ein pechodau y gwnaeth efe a ni; ac nid yn l ein hanwireddau y talodd efe ini.
103:10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

103:11 Canys cyfuwch ag yw y nefoedd uwchlaw y ddaear, y rhagorodd e drugaredd ef ar y rhai ai hofnant ef.
103:11 For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

103:12 Cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd efe ei camweddau oddi wrthym.
103:12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

103:13 Fel y tosturia tad wrth ei blant, felly y tosturia yr ARGLWYDD wrth y rhai ai hofnant ef.
103:13 Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.

103:14 Canys efe a edwyn ein defnydd ni: cofia mai llwch ydym.
103:14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.

103:15 Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn: megis blodeuyn y maes, felly y blodeua efe.
103:15 As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

103:16 Canys y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono; ai le nid edwyn ddim ohono ef mwy.
103:16 For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

103:17 Ond trugaredd yr ARGLWYDD sydd o drawyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ar y rhai ai hofnant ef; ai gyfiawnder i blant eu plant;
103:17 But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto childrens children;

103:18 Ir sawl a gadwant ei gyfamod ef, ac a gofiant ei orchmynion iw gwneuthur.
103:18 To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

103:19 Yr ARGLWYDD a baratdd ei orseddfa yn y nefoedd: ai frenhiniaeth ef sydd yn draethu ar bob peth.
103:19 The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

103:20 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei angylion ef, cedyrn o nerth, yn gwneuthur ei air ef, gan wrando ar leferydd ei air ef.
103:20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

103:21 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl luoedd e; ei holl weision yn gwneuthur ei ewyllys ef.
103:21 Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

103:22 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl weithredoedd ef, ym mhob man oi lywodraeth: fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD.
103:22 Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.

SALM 104
104:1 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD. O ARGLWYDD fy NUW, tra mawr ydwyt; gwisgaist ogoniant a harddwch.
104:1 Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.

104:2 Yr hwn wyt yn gwisgo goleuni fel dilledyn: ac yn taenu y nefoedd fel llen.
104:2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:

104:3 Yr hwn sydd yn gosod tulathau ei ystafelloedd yn y dyfroedd; yn gwneuthur y cymylau yn gerbyd iddo; ac yn rhodio ar adenydd y gwynt.
104:3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind:

104:4 Yr hwn sydd yn gwneuthur ei genhadon yn ysbrydion; ai weinidogion yn dn fflamllyd.
104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire:

104:5 Yr hwn a seiliodd y ddaear ar ei symudo byth yn dragywydd.
104:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.

104:6 Toaist hi r gorddyfnder, megis gwisg: y dyfroedd a safent goruwch y mynyddoedd.
104:6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains.

104:7 Gan dy gerydd di y ffoesant: rhag sŵn dy daran y prysurasant ymaith.
104:7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away.

104:8 Gan y mynyddoedd yr ymgodant: ar hyd y dyffrynnoedd y disgynnaist, ir lle a seiliaist iddynt.
104:8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them.

104:9 Gosodaist derfyn, fel nad elont drosodd; fel na ddychwelont i orchuddio y ddaear.
104:9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth.

104:10 Yr hwn a yrr y ffynhonnau ir dyffrynnoedd, y rhai a gerddant rhwng y bryniau.
104:10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills.

104:11 Diodant holl fwystfilod y maes: yr asynnod gwylltion a dorrant eu syched.
104:11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst.

104:12 Adar y nefoedd a drigant gerllaw iddynt, y rhai a leisiant oddi rhwng y cangau.
104:12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches.

104:13 Y mae efe yn dyfrhau y bryniau oi ystafelloedd: y ddaear a ddigonir o ffrwyth dy weithredoedd.
104:13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works.

104:14 Y mae yn peri ir gwellt dyfu ir anifeiliaid, a llysiau i wasanaeth dyn: fel y dyco fara allan or ddaear;
104:14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;

104:15 A gwin, yr hwn a lawenycha galon dyn; ac olew, i beri iw wyneb ddisgleirio: a bara, yr hwn a gynnal galon dyn.
104:15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth mans heart.

104:16 Prennau yr ARGLWYDD sydd lawn sugn: cedrwydd Libanus, y rhai a blannodd efe;
104:16 The trees of the LORD are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted;

104:17 Lle y nytha yr adar: y ffynidwydd yw tŷ y ciconia.
104:17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house.

104:18 Y mynyddoedd uchel sydd noddfa ir geifr; ar creigiau ir cwningod.
104:18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies.

104:19 Efe a wnaeth y lleuad i amserau nodedig: yr haul a edwyn ei fachludiad.
104:19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down.

104:20 Gwnei dywyllwch, a nos fydd: ynddi yr ymlusga pob bwystfil coed.
104:20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth .

104:21 Y cenawon llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a geisiant eu bwyd gan DDUW.
104:21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God.

104:22 Pan godo haul, ymgasglant, a gorweddant yn eu llochesau.
104:22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens.

104:23 Dyn a allan iw waith, ac iw orchwyl hyd yr hwyr.
104:23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening.

104:24 Mor lluosog yw dy weithredoedd, O ARGLWYDD! gwnaethost hwynt oll mewn doethineb: llawn yw y ddaear oth gyfoeth.
104:24 O LORD, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

104:25 Felly y mae y mr mawr, llydan: yno y mae ymlusgiaid heb rifedi, bwystfilod bychain a mawrion.
104:25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts.

104:26 Yno yr y llongau: yno y mae y lefiathan, yr hwn a luniaist i chwarae ynddo.
104:26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein.

104:27 Y rhai hyn oll a ddisgwyliant wrthyt; am roddi iddynt eu bwyd yn ei bryd.
104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season.

104:28 A roddech iddynt, a gasglant: agori dy law, a diwellir hwynt daioni.
104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good.

104:29 Ti a guddi dy wyneb, hwythau a drallodir: dygi ymaith eu hanadl, a threngant, a dychwelant iw llwch.
104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust.

104:30 Pan ollyngych dy ysbryd, y creir hwynt; ac yr adnewyddi wyneb y ddaear.
104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

104:31 Gogoniant yr ARGLWYDD fydd yn dragywydd: yr ARGLWYDD a lawenycha yn ei weithredoedd.
104:31 The glory of the LORD shall endure for ever: the LORD shall rejoice in his works.

104:32 Efe a edrych ar y ddaear, a hi a gryna: efe a gyffwrdd r mynyddoedd, a hwy a fygant.
104:32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke.

104:33 Canaf ir ARGLWYDD tra fyddwyf fyw: canaf im DUW tra fyddwyf.
104:33 I will sing unto the LORD as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being.

104:34 Bydd melys fy myfyrdod amdano: mi a lawenychaf yn yr ARGLWYDD.
104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD.

104:35 Darfydded y pechaduriaid or tir, na fydded yr annuwiolion mwy. Fy enaid, bendithia di yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD.
104:35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD.

SALM 105
105:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; gelwch ar ei enw: mynegwch ei weithredoedd ymysg y bobloedd.
105:1 O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people.

105:2 Cenwch iddo, canmolwch ef: ymddiddenwch am ei holl ryfeddodau ef.
105:2 Sing unto him, sing Psalm unto him: talk ye of all his wondrous works.

105:3 Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd: llawenyched calon y rhai a geisiant yr ARGLWYDD.
105:3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.

105:4 Ceisiwch yr ARGLWYDD ai nerth: ceisiwch ei wyneb ef bob amser.
105:4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.

105:5 Cofiwch ei ryfeddodau y rhai a wnaeth efe; ei wyrthiau, a barnedigaethau ei enau;
105:5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth;

105:6 Chwi had Abraham ei was ef, chwi feibion Jacob ei etholedigion.
105:6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen.

105:7 Efe yw yr ARGLWYDD ein DUW ni: ei farnedigaethau ef sydd trwy yr holl ddaear.
105:7 He is the LORD our God: his judgments are in all the earth.

105:8 Cofiodd ei gyfamod byth, y gair a orchmynnodd efe i fil o genedlaethau:
105:8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations.

105:9 Yr hyn a amododd efe ag Abraham, ai lw i Isaac;
105:9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac;

105:10 Ar hyn a osododd efe yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel;
105:10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:

105:11 Gan ddywedyd, i ti y rhoddaf dir Canaan, rhandir eich etifeddiaeth.
105:11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:

105:12 Pan oeddynt ychydig o rifedi, ie, ychydig, a dieithriaid ynddi:
105:12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it.

105:13 Pan rodient o genhedlaeth i genhedlaeth, or naill deyrnas at bobl arall:
105:13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people;

105:14 Ni adawodd i neb eu gorthrymu; ie, ceryddodd frenhinoedd ou plegid;
105:14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes;

105:15 Gan ddywedyd, Na chyffyrddwch m rhai eneiniog, ac na ddrygwch fy mhroffwydi.
105:15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.

105:16 Galwodd hefyd am newyn ar y tir a dinistriodd holl gynhaliaeth bara.
105:16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread.

105:17 Anfonodd ŵr ou blaen hwynt, Joseff, yr hwn a werthwyd yn was.
105:17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant:

105:18 Cystuddiasant ei draed ef mewn gefyn: ei enaid a aeth mewn heyrn:
105:18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron:

105:19 Hyd yr amser y daeth ei air ef: gair yr ARGLWYDD ai profodd ef.
105:19 Until the time that his word came: the word of the LORD tried him.

105:20 Y brenin a anfonodd, ac ai gollyngodd ef; llywodraethwr y bobl, ac a rhyddhaodd ef.
105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free.

105:21 Gosododd ef yn arglwydd ar ei dŷ, ac yn llywydd ar ei holl gyfoeth:
105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance:

105:22 I rwymo ei dywysogion ef wrth ei ewyllys; ac i ddysgu doethhineb iw henuriaid ef.
105:22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom.

105:23 Aeth Israel hefyd ir Aifft; a Jacob a ymdeithiodd yn nhir Ham.
105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.

105:24 Ac efe a gynyddodd ei bobl yn ddirfawr; ac au gwnaeth yn gryfach nau gwrthwynebwyr.
105:24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies.

105:25 Trodd eu calon hwynt i gasu ei bobl ef, i wneuthur yn ddichellgar i weision.
105:25 He turned their heart to hate his people, to deal subtly with his servants.

105:26 Efe a anfonodd Moses ei was; a Aaron, yr hwn a ddewisasai.
105:26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen.

105:27 Hwy a ddangosasant ei arwyddion ef yn eu plith hwynt, a rhyfeddodau yn nhir Ham.
105:27 They showed his signs among them, and wonders in the land of Ham.

105:28 Efe a anfonodd dywyllwch, ac a dywyllodd: ac nid anufuddhasant hwy ei air ef.
105:28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word.

105:29 Efe a drodd eu dyfroedd yn waed, ac a laddodd eu pysgod.
105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish.

105:30 Eu tir a heigiodd lyffaint yn ystafelloedd eu brenhinoedd.
105:30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings.

105:31 Efe a ddywedodd, a daeth cymysgbla, a llau yn eu holl fro hwynt.
105:31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts.

105:32 Efe a wnaeth eu glaw hwynt yn genllysg, ac yn fflamau tn yn eu tir.
105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.

105:33 Trawodd hefyd eu gwinwydd, au ffigyswydd; ac a ddrylliodd goed eu gwlad hwynt.
105:33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts.

105:34 Efe a ddywedodd, a daeth y locustiaid, ar lindys, yn aneirif;
105:34 He spake, and the locusts came, and caterpillars, and that without number,

105:35 Y rhai a fwytasant yr holl laswellt yn eu tir hwynt, ac a ddifasant ffrwyth eu daear hwynt.
105:35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground.

105:36 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn eu tir hwynt, blaenffrwyth eu holl nerth hwynt.
105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.

105:37 Ac au dug hwynt allan ag arian ac aur; ac heb un llesg yn eu llwythau.
105:37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes.

105:38 Llawenychodd yr Aifft pan aethant allan: canys syrthiasai eu harswyd arnynt hwy.
105:38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them.

105:39 Efe a daenodd gwmwl yn do, a thn i oleuo liw nos.
105:39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night.

105:40 Gofynasant, ac efe a ddug soffleir; ac au diwallodd bara nefol.
105:40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven.

105:41 Efe a holltodd y graig, ar dyfroedd a ddylifodd; cerddasant ar hyd lleoedd sychion yn afonydd.
105:41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river.

105:42 Canys efe a gofiodd ei air sanctaidd, ac Abraham ei was.
105:42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant.

105:43 Ac a ddug ei bobl allan mewn llawenydd; ei etholedigion mewn gorfoledd.
105:43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness:

105:44 Ac a roddes iddynt diroedd y cenhedloedd: a meddianasant lafur y bobloedd.
105:44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people;

105:45 Fel y cadwent ei ddeddfau ef, ac y cyhalient ei gyfreithiau. Molwch yr ARGLWYDD.
105:45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the LORD.

SALM 106
106:1 Molwch yr ARGLWYDD. Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.
106:1 Praise ye the LORD. O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

106:2 Pwy a draetha nerthoedd yr ARGLWYDD? ac a fynega ei holl fawl ef?
106:2 Who can utter the mighty acts of the LORD? who can show forth all his praise?

106:3 Gwyn eu byd a gadwant farn, ar hwn wnl gyfiawnder bob amser.
106:3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times.

106:4 Cofia fi, ARGLWYDD, yn l dy raslonrwydd ith bobl; ymwel mi th iachawdwriaeth.
106:4 Remember me, O LORD, with the favour that thou bearest unto thy people: O visit me with thy salvation;

106:5 Fel y gwelwyf ddaioni dy etholedigion, fel y llawenychwyf yn llawenydd dy genedl di, fel y gorfoleddwyf gydath etifeddiaeth.
106:5 That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.

106:6 Pechasom gydan tadau; gwnaethom gamwedd, anwireddus fuom.
106:6 We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly.

106:7 Ein tadau ni ddeallasant dy ryfeddodau yn yr Aifft, ni chofiasant luosowgrwydd dy drugareddau; eithr gwrthryfelgar fuont wrth y mr, sef y mr coch.
106:7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even at the Red sea.

106:8 Eto efe au hachubodd hwynt er mwyn ei enw, i beri adnabod ei gadernid.
106:8 Nevertheless he saved them for his names sake, that he might make his mighty power to be known.

106:9 Ac a geryddodd y mr coch, fel y sychodd efe: a thywysodd hwynt trwyr dyfnder, megis trwyr anialwch.
106:9 He rebuked the Red sea also, and it was dried up: so he led them through the depths, as through the wilderness.

106:10 Achubodd hwynt hefyd o law eu digasog; ac au gwaredodd o law y gelyn.
106:10 And he saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy.

106:11 Ar dyfroedd a doesant eu gwrthwynebwyr; ni adawyd un ohonynt.
106:11 And the waters covered their enemies: there was not one of them left.

106:12 Yna y credasant ei eiriau ef; canasant ei fawl ef.
106:12 Then believed they his words; they sang his praise.

106:13 Yn y fan yr anghofiasant ei weithredoedd ef; ni ddisgwyliasant am ei gyngor ef.
106:13 They soon forgat his works; they waited not for his counsel:

106:14 Eithr blysiasant yn ddirfawr yn yr anialwch; a themtiasant DDUW yn y diffeithwch.
106:14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert.

106:15 Ac efe a roddes eu dymuniad iddynt; eithr efe a anfonodd gulni iw henaid.
106:15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul.

106:16 Cenfigenasant hefyd wrth Moses yn y gwersyll, ac wrth Aaron sant yr ARGLWYDD.
106:16 They envied Moses also in the camp, and Aaron the saint of the LORD.

106:17 Y ddaear a agorodd, ac a lyncodd Dathan, ac a orchuddiodd gynulleidfa Abiram.
106:17 The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram.

106:18 Cyneuodd tn hefyd yn eu cynulleidfa hwynt: fflam a losgodd y rhai annuwiol.
106:18 And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.

106:19 Llo a wnaethant yn Horeb; ac ymgrymasant ir ddelw dawdd.
106:19 They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image.

106:20 Felly y troesant eu gogoniant i lun eidion yn pori glaswellt.
106:20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass.

106:21 Anghofiasant DDUW eu Hachubwr, yr hwn a wnaethai bethau mawrion yn yr Aifft;
106:21 They forgat God their saviour, which had done great things in Egypt;

106:22 Pethau rhyfedd yn nhir Ham; pethau ofnadwy wrth y mr coch.
106:22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red sea.

106:23 Am hynny y dywedodd y dinistriai efe hwynt, oni buasai i Moses ei etholedig sefyll ar yr adwy oi flaen ef; i droi ymaith ei lidiowgrwydd ef, rhag eu dinistrio.
106:23 Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy them .

106:24 Diystyrasant hefyd y tir dymunol, ni chredasant ei air ef:
106:24 Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word:

106:25 Ond grwgnachasant yn eu pebyll;, ac ni wrandawsant ar lais yr ARGLWYDD,
106:25 But murmured in their tents, and hearkened not unto the voice of the LORD.

106:26 Yna y dyrchafodd efe ei law yn eu herbyn hwynt, iw cwympo yn yr anialwch;
106:26 Therefore he lifted up his hand against them, to overthrow them in the wilderness:

106:27 Ac i gwympo eu had ymysg y cenhedloedd; ac iw gwasgaru yn y tiroedd.
106:27 To overthrow their seed also among the nations, and to scatter them in the lands.

106:28 Ymgysylltasant hefyd Baal-Peor, a bwytasant ebyrth y meirw.
106:28 They joined themselves also unto Baalpeor, and ate the sacrifices of the dead.

106:29 Felly y digiasant ef u dychmygion eu hun; ac y trawodd pla yn eu mysg hwy.
106:29 Thus they provoked him to anger with their inventions: and the plague brake in upon them.

106:30 Yna y safodd Phinees, ac a iawn farnodd: ar pla a ataliwyd.
106:30 Then stood up Phinehas, and executed judgment: and so the plague was stayed.

106:31 A chyfrifwyd hyn iddo, yn gyfiawnder, o genhedlaeth i genhedlaeth byth.
106:31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore.

106:32 Llidiasant ef hefyd wrth ddyfroedd y gynnen; fel y bu ddrwg i Moses ou plegid hwynt:
106:32 They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes:

106:33 Oherwydd cythruddo ohonynt ei ysbryd ef, fel y camddywedodd i wefusau.
106:33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.

106:34 Ni ddinistriasant y bobloedd, am y rhai y dywedasai yr ARGLWYDD wrthynt:
106:34 They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded them:

106:35 Eithr ymgymysgasant r cenhedloedd; a dysgasant eu gweithredoedd hwynt:
106:35 But were mingled among the heathen, and learned their works.

106:36 A gwasanaethasant eu delwau hwynt; y rhai a fu yn fagl iddynt.
106:36 And they served their idols: which were a snare unto them.

106:37 Aberthasant hefyd eu meibion au merched i gythreuliaid,
106:37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils,

106:38 Ac a dywallasant waed gwirion, sef gwaed eu meibion au merched, y rhai a aberthasant i ddelwau Canaan: ar tir a halogwyd gwaed.
106:38 And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood.

106:39 Felly yr ymhalogasant yn eu gweithredoedd eu hun, ac y puteiniasant gydau dychmygion.
106:39 Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their own inventions.

106:40 Am hynny y cyneuodd dig yr ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, fel y ffieiddiodd efe ei etifeddiaeth.
106:40 Therefore was the wrath of the LORD kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance.

106:41 Ac efe au rhoddes hwynt yn llaw y cenhedloedd; au caseion a lywodraethasant arnynt.
106:41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated them ruled over them.

106:42 Eu gelynion hefyd au gorthrymasant; a darostyngwyd hwynt dan eu dwylo hwy.
106:42 Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand.

106:43 Llawer gwaith y gwaredodd efe hwynt; hwythau ai digiasant ef u cyngor eu hun, a hwy a wanychwyd am eu hanwiredd.
106:43 Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity.

106:44 Eto efe a edrychodd pan oedd ing arnynt, pan glywodd eu llefain hwynt.
106:44 Nevertheless he regarded their affliction, when he heard their cry:

106:45 Ac efe a gofiodd ei gyfamod hwynt, ac a edifarhaodd yn l lluosowgrwydd ei drugareddau.
106:45 And he remembered for them his covenant, and repented according to the multitude of his mercies.

106:46 Ac a wnaeth iddynt gael trugaredd gan y rhai oll au caethiwai.
106:46 He made them also to be pitied of all those that carried them captives.

106:47 Achub ni, O ARGLWYDD ein DUW, a chynnull ni o blith y cenhedloedd: glodfori dy enw sanctaidd, ac i orfoleddu yn dy foliant.
106:47 Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise.

106:48 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW Israel erioed ac yn dragywydd: a dyweded yr holl bobl, Amen. Molwch yr ARGLWYDD.
106:48 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting: and let all the people say, Amen. Praise ye the LORD.

SALM 107
107:1 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
107:1 O give thanks unto the LORD, for he is good: for his mercy endureth for ever.

107:2 Felly dyweded gwaredigion yr ARGLWYDD, y rhai a waredodd efe o law y gelyn;
107:2 Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

107:3 Ac a gasglodd efe or tiroedd, or dwyrain, ac or gorllewin, or gogledd, ac or deau.
107:3 And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

107:4 Crwydrasant yn yr anialwch mewn ffordd ddisathr, heb gael dinas i aros ynddi:
107:4 They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

107:5 Yn newynog ac yn sychedig, eu henaid a lewygodd ynddynt.
107:5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

107:6 Yna y llefasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au gwaredodd ou gorthrymderau;
107:6 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

107:7 Ac au tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn, i fyned i ddinas gyfanheddol.
107:7 And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.

107:8 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfeddodau i feibion dynion!
107:8 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:9 Canys efe a ddiwalla yr enaid sychedig, ac a leinw yr enaid newynog daioni.
107:9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

107:10 Y rhai a breswyliant yn y tywyllwch a chysgod angau, yn rhwym mewn cystudd a haearn:
107:10 Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;

107:11 Oherwydd anufuddhau ohonynt eiriau DUW, a dirmygu cyngor y Goruchaf.
107:11 Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:

107:12 Am hynny yntau a ostyngodd eu calon blinder: syrthiasant, ac nid oedd cynorthwywr.
107:12 Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.

107:13 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au hachubodd ou gorthrymderau.
107:13 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he saved them out of their distresses.

107:14 Dug hwynt allan o dywyllwch a chysgod angau; a drylliodd eu rhwymau.
107:14 He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

107:15 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfeddodau i feibion dynion!
107:15 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:16 Canys efe a dorrodd y pyrth pres, ac a ddrylliodd y barrau heyrn.
107:16 For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.

107:17 Ynfydion, oblegid eu camweddau, ac oherwydd eu hanwireddau, a gystuddir.
107:17 Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.

107:18 Eu henaid a ffieiddiai bob bwyd; a daethant hyd byrth angau.
107:18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.

107:19 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au hachubodd ou gorthrymderau.
107:19 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.

107:20 Anfonodd ei air, ac iachaodd hwynt, ac au gwaredodd ou dinistr.
107:20 He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.

107:21 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfeddodau i feibion dynion!
107:21 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:22 Aberthant hefyd aberth moliant; a mynegant ei weithredoedd ef mewn gorfoledd.
107:22 And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.

107:23 Y rhai a ddisgynnant mewn llongau mr, gan wneuthur eu gorchwyl mewn dyfroedd mawrion.
107:23 They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;

107:24 Hwy a welant weithredoedd yr ARGLWYDD, ai ryfeddodau yn y dyfnder.
107:24 These see the works of the LORD, and his wonders in the deep.

107:25 Canys efe a orchymyn, a chyfyd tymhestlwynt, yr hwn a ddyrchafa ei donnau ef.
107:25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.

107:26 Hwy a esgynnant ir nefoedd, disgynnant ir dyfnder: tawdd eu henaid gan flinder.
107:26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.

107:27 Ymdroant, ac ymsymudant fel meddwyn: au holl ddoethineb a ballodd.
107:27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits end.

107:28 Yna y gwaeddant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe au dwg allan ou gorthrymderau.
107:28 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.

107:29 Efe a wna yr ystorm yn dawel; ai thonnau a ostegant.
107:29 He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.

107:30 Yna y llawenhnt am eu gostegu; efe au dwg ir porthladd a ddymunent.
107:30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.

107:31 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfedodau i feibion dynion!
107:31 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:32 A dyrchafant ef yng nghynulleidfa y bobl, a moliannant ef yn eisteddfod yr henuriaid.
107:32 Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.

107:33 Efe a wna afonydd yn ddiffeithwch, a ffynhonnau dyfroedd yn sychdir.
107:33 He turneth rivers into a wilderness, and the watersprings into dry ground;

107:34 A thir ffrwythlon yn ddiffrwyth, am ddrygioni y rhai a drigant ynddo.
107:34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.

107:35 Efe a dry yr anialwch yn llyn dwfr, ar tir cras yn ffynhonnau dwfr.
107:35 He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings.

107:36 Ac yno y gwna ir newynog aros; fel y darparont ddinas i gyfanheddu:
107:36 And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;

107:37 Ac yr heuont feysydd, ac y plannont winllannoedd, y rhai a ddygant ffrwyth toreithiog.
107:37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.

107:38 Ac efe au bendithia hwynt fel yr amlhnt yn ddirfawr, ac ni ad iw hanifeiliaid leihau.
107:38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.

107:39 Lleiheir hwynt hefyd, a gostyngir hwynt, gan gyfyngder, drygfyd, a chyni.
107:39 Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.

107:40 Efe a dywallt ddirmyg ar foneddigion, ac a wna iddynt grwydro mewn anialwch heb ffordd.
107:40 He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.

107:41 Ond efe a gyfyd y tlawd o gystudd, ac a wna iddo deuluoedd fel praidd.
107:41 Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.

107:42 Y rhai uniawn a welant hyn, ac a lawenychant: a phob anwiredd a gae ei safn.
107:42 The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.

107:43 Y neb sydd ddoeth, ac a gadwo hyn, a ddeallant drugareddau yr ARGLWYDD.
107:43 Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.

SALM 108
108:1 Cn neu Salm Dafydd. Parod yw fy nghalon, O DDUW: canaf a chanmolaf m gogoniant.
108:1 A Song or Psalm of David. O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.

108:2 Deffro, y nabl ar delyn: minnau a deffroaf yn fore.
108:2 Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.

108:3 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg y bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
108:3 I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.

108:4 Canys mawr yw dy drugaredd oddi ar y nefoedd: ath wirionedd a gyrraedd hyd yr wybren.
108:4 For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.

108:5 Ymddyrcha, O DDUW, uwch y nefoedd: a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear;
108:5 Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;

108:6 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub th ddeheulaw, a gwrando fi.
108:6 That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.

108:7 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf, rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
108:7 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

108:8 Eiddof fi yw Gilead; eiddof fi Manasse; Effraim hefyd yw nerth fy mhen: Jwda yw fy neddfwr.
108:8 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;

108:9 Moab yw fy nghrochan golchi; tros Edom y taflaf fy esgid: buddugoliaethaf ar Philistia.